Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bakalářská práce Autor: Ondřej Švec Bankovnictví, Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Anděl, CSc. Praha červen, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronikých vysokoškolských prací. podpis autora V Mostě dne:

3 Poděkování: Zde bych rád poděkoval Ing. Jiřímu Andělovi, CSc. za odborné vedení, připomínky a cenné rady, které mi pomohly při zpracování této bakalářské práce.

4 Anotace Předmětem bakalářské práce Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu je komparace jednotlivých derivátů jako zajišťovacích instrumentů, při obchodních vztazích mezi partnery, kteří mají rozdílné domácí měny. V úvodu se zaměřuje na vysvětlení pojmu derivát, následuje charakteristika a rozbor jednotlivých derivátů, nakonec je na názorném příkladě ukázáno použití derivátů jako zajišťovacích instrumentů. Klíčová slova: zajištění, měnové riziko, derivát, měnový forward, měnové futures, měnové opce, měnový swap Annotation The subject of the Hedging of exchange rate by means of derivatives of forex market Bachelor thesis is to compare individual derivatives as mean of hedging the currency risk among partners dealing with various currencies. First part of the thesis initially focus on defining the term derivative, which is followed by characteristics and analysis of individual derivatives. In conlusion there is my practical example that demonstrates how derivatives can be used as a hedging instruments. Key words: hedging, currency risk, derivative, currency forward, currency futures, currency option, currency swap

5 Obsah Obsah... 5 Úvod Přehled finančních derivátů Podstata derivátů Důvody vzniku derivátů Druhy a kategorie derivátů Forwardy Futures Opce Swapy Měnové deriváty Využití měnových forwardů Subjekty měnových forwardů Forwardový měnový kurz Oceňování měnových forwardů Zajištění pomocí měnového forwardu Využití měnových futures Charakteristika měnových futures Subjekty měnových futures Obchodování na burze s futures Vypořádání měnových futures Reálná hodnota a cena měnových futures Výhody a nevýhody měnových futures Zajištění pomocí měnového futures Využítí měnových opcí Dělení měnových opcí Oceňování měnových opcí Zajištění pomocí měnových opcí Využití měnových swapů Charakteristika měnových swapů Členění měnových swapů Subjekty měnových swapů

6 5.4 Reálná hodnota měnových swapů Ukončení měnových swapů Zajištění pomocí měnového swapu Srovnávací příklad, výhodnosti zajištění pomocí derivátů Zadání příkladu Zajištění pomocí forwardu Zajištění pomocí futures Zajištění pomocí opcí Zajištění pomocí swapu Závěr Seznam použité literatury Internetové zdroje Seznam obrázků, grafů a tabulek

7 Úvod Dnes, kdy je Česká republika z velké části zaměřena především na export, řada českých firem platí své závazky a zároveň inkasuje pohledávky v zahraniční měně. Nemožnost zcela přesně určit, zda bude koruna vůči jiným měnám posilovat či oslabovat, nutí české firmy zabývat se způsoby jak, měnové riziko co nejúčiněji ošetřit. Velmi rozšířeným způsobem zajištění měnového rizika je za pomoci finančních derivátů. Deriváty vznikly v polovině 20. století, jako nástroj pro pěstitele komodit. Postupem času se rozšířily i na další burzy po celém světě a jako podkladová aktiva nesloužili už jenom komodity, ale i měny, úrokové sazby, ceny akcií atd. U nás v České republice se deriváty dočkaly rozvoje až v devadesátých letech minulého století, v plánovaném hospodářství neměly tyto instumenty uplatnění. S obrovským rozvojem informačních technologií na přelemu 21. století, zažily i derivátové obchody masivní nárůst objemů, především díky internetu. V mé bakalářské práci se tedy zabývám zajištěním měnového rizika právě pomocí finančních derivátů. Práce je rozdělena na šest kapitol. První kapitola řeší definici a podstatu těchto instrumentů, jejich původ, vymezení, dělení dle několika kritérií a na závěr stručnou charakteristiku jednotlivých derivátů. Ve druhé až páté kapitole je teoreticky vysvětlen princip využití forwardů, futures, swapů a opcí. Kdo tyto kontrakty sjednává, způsob jejich oceňování a použití k zajištění měnového rizika. V poslední kapitole je na mém názorném příkladě ukázáno zajištění závazku v cizí měně pomocí měnového forwardu, měnové futures, kupní měnové opce. V poslední podkapitole je druhý příklad, kde je nastíněno možné využití měnových swapů. Cílem této práce bylo seznámení se základními finančními deriváty, jejich následné využívání k zajišťování měnového rizika v praxi a jejich porovnání jako instrumentů zajištění. 7

8 1 Přehled finančních derivátů Hlavními důvody pro vstup na trh s deriváty jsou dva, spekulace a zajištění. U OTC (over the counter) derivátů je možných důvodů víc např. maximalizace zisku finančních institucí (zejména bank) na úkor klientů, krácení daní finančních i nefinančních institucí, tunelování jedněch subjektů jinými subjekty. Dá se říci, že u OTC derivátů jsou spekulace a zajistění až druhořadé. Právě proto, že lze OTC deriváty zneužít k podvodným účelům, trh s nimi ve světě mnohonásobně převyšuje trh s burzovními deriváty. Pro minimalizování nelegálních obchodů na derivátovém trhu je nutné aktivní zapojení regulátorů trhu. V České republice jde zejména o bankovní dohled: Česká národní banka, Komise pro cenné papíry, Státní dohled v pojišťovnictví a Úřad pro dohled nad družstevními záložnami Podstata derivátů Derivát lze definovat jako termínovaný kontrakt odvozený od určitého podkladového aktiva (underlying, baziský instrument). Jako podkladové aktivum může být použit dluhopis, akcie, akciový index, měnový kurz, úroková míra nebo komodita. Dále jsou deriváty považovany za hru s nulovým součte zisků a ztrát (zero sum game), což znamená, zisk k derivátu jednoho subjektu je vykounen ztrátou druhého subjektu ve stejné výši. 2 Toto je ovšem pouze jedna z mála definicí derivátů. Další propracované definice jsou uvedeny v mezinárodně uznávaných účetních standardech, kde je přesné vymezení těchto finančních nástrojů (financial instruments) velmi důležité. Mezinárodně uznávanými účetními standardy jsou: a) Obecně přijímané účetní zásady USA (US GAAP) b) Mezinárodní účetní standardy IAS Podle obecně přijímaných účetních zásad USA, tj. podle standardu FAS 133 (verze platná od 1. září 2001), je derivát, finanční nástroj či jiný kontrakt splňující zároveň tyto tři vlastnosti: a) má jednu či více podkladových proměnných a jednu či více jmenovitých hodnot či platebních ustanovení či obou. Tyto podmínky určují vypořádací částku či vypořádací 1 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 17) 2 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 23) 8

9 částky a v některých případech tyto podmínky určují, zda se požaduje či nepožaduje vypořádání. b) nevyžaduje počáteční čistou investici či vyžaduje počáteční čistou investici, která je nižší, než by se požadovalo u jiných kontraktů s podobnými reakcemi na změnu tržních faktorů. c) podmínky požadující či umožnující čisté vypořádání. Může být snadno čistě vypořádán prostředky mimo kontrakt či dojde k dodávce aktiva, při které není příjemce v pozici podstatně odlišné od čistého vypořádání. Jako čisté vypořádání se rozumí: a) na žádné straně se nepožaduje dodání podkladového aktiva. b) na jedné straně se požaduje dodávka aktiva ale existuje tržní mechanismus, který usnadňuje čisté vypořádání např. výměna, která nabízí možnost prodat kontrakt či sjednat kompenzující kontrakt. Mezinárodní účetní standardy IAS 39 definují derivát odlišně. Podle nich je derivát finanční nástroj: a) jehož hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, cen cenných papírů, cen komodit, měnovém kurzu, cenovém indexu, úvěrovém hodnocení, úvěrovému indexu nebo podobné proměnné. b) když nevyžaduje žádnou nebo nízkou počáteční investici vzhledem k jiným kontraktům. c) který se vypořádá k datu v budoucnosti. 3 V českých účetních postupech nalezneme dokonce několik definic pro derivát. První je definice derivátů pro banky a některé finanční instituce, která je shodná s definicí podle IAS 39. Druhou definici nalezneme v zákoně o cenných papírech a třetí v devizovém zákoně. 4 Podstatou derivátů je nesoulad mezi uzavřením a plněním kontraktu. Podmínky kontraktu (např. termínová cena, způsob vypořádání) jsou účastníkům známy již v době uzavření kontraktu, vypořádání kontraktu nastana až v předem stanový den v budoucnosti. 3 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 4 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 9

10 1.2 Důvody vzniku derivátů Jako hlavní důvod k rozvoji derivátů lze spatřovat nárůst volatility cen akcií, úrokových měr a také měnových kurzů na trhu, zejména v 80. a 90. letech minulého století. Zmínky o prvních derivátových kontraktech pocházejí již ze starověku, kde byly využívány jako nástroj na ochranu před špatnou úrodou. Z toho vyplývá, že deriváty vznikly jako nástroj pro ochranu před rizikem popřípadě k jeho řízením. 5 V posledních desetiletích 20. století se motivy pro investování do derivátů změnily. Do derivátů už neinvestují pouze subjekty chránící se před rizikem (zajišťovatelé), ale hlavně spekulanti. Spekulanti se, na základně predikce vývoje ceny podkladového aktiva, snaží realizovat zisk. Deriváty jsou aktraktivní hlavně díky následujícím charakteristikám: rozšiřují spektrum investování a financování subjektům, které se pohybují na finančních trzích, snižují možnou ztrátu, tak že umožňují zajistit si riziko z volatility cen akcií, měnových kurzů atd., pomáhají s diverzifikací portolií. Na druhou stranu představují deriváty i značné riziko, především jejich zneužití. Deriváty jsou ekonomicky i právně chápany jako hazardní hry (gambling). 1.3 Druhy a kategorie derivátů 6 Deriváty můžeme rozdělit podle několika kritérií. Těmito hledisky jsou: doba splatnosti kontraktu, forma obchodování, využití derivátu, práva a povinnosti plynoucí z kontraktu a druh rizika, ke kterému se derivát vztahuje. Dělení dle doby splatnosti: a) krátkodobé (splatné do 1 roku), b) dlouhodobé (splatné za více než 1 rok). 5 Peníze.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: 6 Zpracováno dle: DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN ; JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN

11 Takto lze dělit pouze OTC deriváty, jelikož deriváty obchodované na burzách mají vždy splatnost do 1 roku. Dělení dle formy obchodování: a) burzovní deriváty - deriváty obchodované na derivátových burzách => jsou standardizované. Řadíme sem futures a burzovní opce. b) mimoburzovní deriváty (OTC deriváty) - deriváty obchodované mimo burzu => šité na míru. Najdeme zde swapy, forwardy, mimoburzovní obce a FRA. Dělení dle využítí derivátů: a) deriváty zajišťovací - při zajištění subjekt vytváří uzavřené pozice, tzn. sjednány dvě pozice jejichž zisk a ztráta se navzájem kryjí (zisk z jedné pozice přinese ztrátu z druhé pozice ve stejné výši - k dlouhé pozici zaujímáme krátkou pozici a ke krátké pozici zaujímáme dlouhou pozici). b) deriváty spekulační - otevírání pozic, kdy spekulant přijímá riziko kvůli očekávanému zisku (nesnaží se pozici uzavřít ale vystavuje se riziku). Pokud spekulant otevírá dlouhou pozici, předpokládá růst ceny podkladového aktiva. Naopak při otevření krátké pozice očekává pokles ceny podkladového aktiva. Spekulace je úspěšná, jestliže vyhodnotil informace o trhu lépe než zbytek účastníků. c) deriváty jako forma odměny - deriváty jsou v tomto případě sjednány jako odměna člena statutárního orgánu firmy, nebo i jejího zaměstnance. Jejich smyslem je motivace k lepším pracovním výkonům, které se odrazí na růstu ceny akcií firmy. Tyto deriváty jsou konstruovány tak, že pro zaměstnance jsou podmínky kontraktu výhodné, zatímco pro firmu nevýhodné. Dělení dle práv a povinností vyplývajících z kontraktu: a) pevné termínové operace: termínový obchod, který jsou oba jeho účastníci povini k datu splatnosti splnit bez ohledu na to, jaká je v tento den skutečná cena podkladového aktiva. Mezi termínové deriváty řadíme forward, futures a swapy. b) opční operace: kontrakt, při kterém získá kupující právo (nikoli povinnost) splnit podmínky kontraktu. Rozhoduje se na základě ceny podkladového aktiva k datu splatnosti kontraktu. Prodávající má povinnost splnit podmínky vyplývající z rozhodnutí kupujícího. Mezi opční kontrakty řadíme opce. 11

12 Dělení dle druhu rizika, ke kterému se derivát vztahuje: Podle druhu rizika (tržní a úvěrové riziko) a kategorie tržního rizika (úrokové, měnové, akciové a komoditní riziko) se deriváty rozdělují na: a) úrokové b) měnové c) akciové d) komoditní e) úvěrové V tabulce č. 1 jsou příklady derivátu a jejich podkladových proměnných. Tabulka 1: Příklad derivátů a podkladových proměnných podle IAS 39 Druh kontraktu úrokový swap měnový swap komoditní swap akciový swap úvěrový swap swap veškerých výnosů opce na státní dluhopisy měnová opce komoditní opce akciová opce futures na státní dluhopisy měnové futures komoditní futures úrokový forward měnový forward komoditní forward akciový forward Podkladová proměnná úroková míra měnový kurz cena komodity cena akcií úvěrové hodnocení, úvěrový index či cena úvěru reálná hodnota referenčního aktiva úroková míra měnový kurz cena komodity cena akcií úroková míra měnový kurz cena komodity úroková míra měnový kurz cena komodity cena akcií 12

13 Pramen: Jílek J.: Finanční a komoditní deriváty, 2002, str Forwardy Forward je druhem derivátového kontraktu, který je sjednán jako na míru šitý, nestandardizovaný kontrakt na mimoburzovním (OTC = over the counter) trhu. To znamená, že veškeré podmínky obchodu si mohou partneři dohodnout zcela individuálně. V praxi však i u převážné části nestandardizovaných OTC obchodů a ne jinak je tomu i u forwardu jsou určité charakteristiky (jako např. objem, splatnost atd.) obvyklé a pro ty existuje i likvidní trh. Nevylučuje to samozřejmě sjednání kontraktu se zcela individiálními podmínkami, vlivem nižší likvidity je však cena vyšší a případné uzavření otevřené pozice obtížnější. 7 Vypořádání může být čisté (po započtení úrokových plateb a jistin), poločisté (bez započtení úrokových plateb, ale se započtením jistin) či hrubé (bez započtení úrokových plateb i jistin). Může se jednat o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku hotovosti či případně za dluhový cenný papír, úvěr, vklad nebo půjčku, a to v téže měně (úrokový či úvěrový forward), o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně (měnový forward), za akciový nástroj (akciový forward) či za komoditní nástroj (komoditní forward). Cena, za kterou je určitý podkladový nástroj koupen či prodán k určitému datu v budoucnosti se nazývá forwardová cena. Forwardovou cenu dohodnou mezi sebou kupující a prodávající podkladového nástroje a tato cena udává, za kolik se kupuje nebo prodává daný podkladový nástroj k určitému datu v budoucnosti. Forwardová cena může být vyšší (forward s prémií) nebo nižší (forward s discontem) než momentální spotová cena podkladového nástroje, a to v závislosti na nákladech přenosu a na očekávání trhu, jaký bude vývoj ceny podkladového nástroje. Kupující zaujímá v kupovaném nástroji dlouhou pozici (long position) a partner jako prodávající zaujímá v prodávaném nástroji krátkou pozici (short position). 8 7 DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str. 45) 8 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 13

14 1.3.2 Futures Futures je standardizovaný forward obchodovaný na derivátové burze. Prakticky se jedná o kontrakt na vypořádání (výměnu, dodání) podkladových nástrojů k určitému datu v budoucnosti, přičemž vypořádání je delší než je zvyklost na spotovém trhu. Může se jednat o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti či za dluhový cenný papír, a to v téže měně (úrokový futures), o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně (měnový futures), za akciový nástroj (akciový futures) či za komoditní nástroj (komoditní futures). 9 Cena futures (futures price) podkladového nástroje může být vyšší či nižší než je spotová cena podkladového nástroje, a to v závislosti na nákladech přenosu a na očekávání trhu, jaký bude vývoj ceny podkladového nástroje. Rozdíl mezi spotovou cenou podkladového nástroje a cenou futures se označuje jako báze. Futures podléhají každodennímu tržnímu přeceňování (mark-to-market, MTM). Rozdíl od minulého tržního ocenění představuje variační marži (variation margin). Kupující futures je v dlouhé pozici (long) a prodávající futures zaujímá krátkou pozici (short). Hlavní rozdíl mezi futures a forwardem je tedy v tom, že k vypořádání futures dochází postupně (obvykle každý den) a nikoli jednorázově. Další odlišností futures od forwardu je, že podmínky kontraktu jsou standardní, a že se s ním obchoduje pouze na specializovaných burzách (tzv. derivátové, termínové a opční burzy), nikoli na OTC trzích. Podmínky kontraktu, včetně standardizace podkladového nástroje, podrobně stanoví burza, na které se s daným kontraktem obchoduje. 10 V tabulce č. 2 jsou uvedeny rozdíly mezi kontrakty forward a futures. Tabulka 2: Rozdíly mezi forwardy a futures Forward Futures Velikost kontraktu podle dohody obou stran standardizováno Kolaterál obvykle žádný ve formě dodatečných marží Likvidace kontraktu před dohoda s partnerem forwardu či kompenzující kontrakt před 9 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 49) 10 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 50) 14

15 splatností postoupení na třetí osobu splatností Podmínky kontraktu šité na míru standardizovány Datum dodávky podle dohody obou stran standardizováno Trh soukromý veřejný Vztah obchodníků Účastníci Metody transakce Poplatky obě strany kontraktu se dobře znají velké společnosti, jako banky, makléři a jiné společnosti; nikoli široká veřejnost dohodnuto tvůrcem trhu prostřednictvím telefonu s omezeným okruhem účastníků poplatky vystupují ve formě rozpětí mezi poptávkou a nabídkou, tj. obvykle mezi cenami, za které tvůrce trhu vystupuje na obou stranách operací strany kontraktu jsou neznámé neosobní kontrakt velké i malé společnosti, jako banky, makléři, společnosti; široká znalá veřejnost stanoveno veřejnou dražbou mezi mnoha kupujícími a prodávajícími na burzovním parketu nebo elektronicky standardní makléřské poplatky Variační marže žádné vyžaduje se variační marže Denní přeceňování a vypořádání futures neexistuje existuje Ekonomické opodstatnění spekulace a zajišťování spekulace, zajišťování a veřejné stanovení ceny Regulace samoregulující existují regulační orgány Dodávka obvykle fyzická dodávka obvykle sjednání kompenzujícího futures před splatností Cenové omezení žádný denní limit burza může stanovit denní cenový limit Pramen: Jílek J.: Finanční a komoditní deriváty, 2002, str Opce 11 Opce je OTC nebo burzovní derivát s právem jednoho partnera kupujícího opce (vlastníka, držitele opce) na vypořádání (výměnu, dodání) obou podkladových nástrojů v jednom 11 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 51) 15

16 okamžiku v budoucnosti (evropská opce) nebo během určitého období v budoucnosti (americká opce). Druhý partner je prodávající opce (vystavitel opce) a obdrží od kupujícího opce opční prémii. Ta je obvykle splatná v okamžiku sjednání opce nebo je splatná později, nejčastěji v okamžik splatnosti opce. Vypořádání opce může být čisté, poločisté nebo hrubé. Může se jednat o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku hotovosti či případně za dluhový cenný papír, úvěr, vklad nebo půjčku, a to v téže měně (úroková opce či úvěrová opce), o výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně (měnová opce), za akciový nástroj (akciová opce) či za komoditní nástroj (komoditní opce). Obvykle se tento kontrakt označuje za opční koupi či prodej podkladového nástroje, neboť opce na rozdíl od forwardů, futures a swapů poskytuje vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo ke koupi (kupní opce) nebo prodeji (prodejní opce) podkladového nástroje v budoucnosti Swapy Swap je OTC derivát s vypořádáním (výměnou, dodáním) podkladových nástrojů ve více okamžicích v budoucnosti. Obvykle se jedná o vypořádání v hotovosti. Prakticky se jedná o kontrakt na výměnu podkladových nástrojů k určitým okamžikům v budoucnosti, tj. představuje několik forwardů s postupnou výměnou podkladových nástrojů. Vypořádání může být čisté, poločisté či hrubé. Může se jednat o výměny pevných částek hotovosti (či případně neznámých částek v hotovosti) v jedné měně za dosud neznámé částky hotovosti, a to v téže měně (úrokový swap či úvěrový swap), o výměnu pevných či dosud neznámých částek hotovosti v jedné měně za pevné či dosud neznámé částky hotovosti v jiné měně (měnový swap), za akciové nástroje (akciový swap) či komoditní nástroje (komoditní swap) Měnové deriváty Měnové deriváty jsou jednou z podskupin finančních derivátů, podkladovým aktivem tohoto typu derivátů je měnový kurz. Měnový derivát lze charakterizovat podle Jílka takto: Měnový derivát je finanční nástroj, který se skládá ze dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou alespoň ve dvou měnách, a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu. Do skupiny měnových derivátů řadíme především 12 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 50) 16

17 měnové forwardy (currency forward), měnové futures (currency futures), měnové swapy (currency swap) a měnové opce (currency option) JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN

18 2 Využití měnových forwardů Forward je pevný termínovaný kontrakt, který není standardizovaný a je obchodován mimoburzovně. Měnový forward je forward na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti. Dohodnutý měnový kurz se označuje jako forwardový měnový kurz. Účastníci měnového forwardu očekávají, že se budou kurzy obou měn, které jsou podkladovými nástroji, pohybovat dle informací, které byli schopni zjistit např. prognózy ekonomického a politického vývoje v oblasti využívající tyto měny. 14 Zvláštním druhem měnového forwardu je rolovací měnový forward s historickým kurzem (historic rate rollover), u něhož dohodnutým měnovým kurzem je historický (tj. netržní) měnový kurz, tj. nikoli forwardový měnový kurz. Tento měnový forward je mnoho regulátory bank zakázán vzhledem k tomu, že bývá v praxi zneužit k rolování ztrát do budoucnosti. 2.1 Subjekty měnových forwardů Měnový forward je kontrakt, který mezi sebou uzavírají dva subjekty, kdy jeden ze subjektů zaujímá krátkou pozici (prodej kontraktu) a druhý dlouhou pozici (koupě kontraktu). Na straně prodávajících obvykle stojí banka a velké finanční instituce, na straně kupujících stojí obvykle dovozci a vývozci (dále také spekulanti a arbitražéři), kteří se tímto kontraktem chrání proti posílení nebo oslabení určité měny. Obě strany se dohodnou na paramatrech kontraktu, výsledkem je kontrakt přesně na míru konkrétní potřebě. Tím ovšem forward ztrácí na likviditě (narozdíl od futures). Měnový forward lze vypořádat v den splatnosti kontraktu fyzickou dodávkou podkladových nástrojů, nebo dohodou obou účastníků před splatností kontraktu o vypořádání reálné hodnoty forwardu. 15 Jelikož se forwardy neobchodují na burze a tudíž neexistuje žádné clearingové centrum, které by zaručovalo splnění sjednaných podmínek, jsou oba účastníci vystaveni riziku, že protistrana nedostojí svým závazkům plynoucím ze sjednaného kontraktu (úvěrové riziko). 14 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str. 184) 15 JÍLEK, Josef. Kapitálový a derivátový trh. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1998, 370 s. (str. 250) 18

19 Pokud se v době splatnosti spotová cena výrazně odchýlí od ceny, toto forwardové riziko ještě roste. Pro jednu stranu to znamená výrazný zisk, ovšem pro druhou výraznou ztrátu Forwardový měnový kurz Forwardový měnový kurz (forward foreign exchange rate) je měnový kurz s vypořádáním převyšujícím obvyklou dobu vypořádání na spotovém trhu. Výši forwardového měnového kurz ovlivňují tyto základní faktory: Spotový kurz Úroková sazba domací měny Úroková sazba zahraniční měny Forwardový měnový kurz lze stanovit několika způsoby. Jeden ze způsobů pro jeho výpočet, ukazuje následující vzorec: 17 kde: 1 : : forwardový měnový kurz... spotový měnový kurz :... spotová úroková míra v CZK na období t :... spotová úroková míra v EUR na období t Po stanovení forwardového měnového kurzu můžeme stanovit reálnou hodnotu forwardového kontraktu. Zároveň je to kurz, za který se bude kontrakt vypořádávat v době splatnosti. 16 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str. 180) 17 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str ) 19

20 2.3 Oceňování měnových forwardů 18 Cena, za kterou se v budoucnosti prodá či nakoupí podkladové aktivum (měna), se nazývá forwardová cena. Reálná hodnota forwardu se potom rovná tržní ceně, kterou zjistíme porovnáním aktuálního kurzu cizí měny a výší forwardové ceny. Matematický zápis reálné hodnoty vyjadřuje následující vzorec, upravený pro situaci nákupu EUR za CZK. kde: 1 : 360 P... reálná hodnota forwardové koupě EUR za CZK... aktuální forwardový měnový kurz CZK vůči EUR... pevný (sjednaný) forwardový měnový kurz CZK za EUR t... doba od splatnosti do vypořádání měnového forwardu :... aktuální spotová úroková míra v CZK na období t PAR 1... eurová jmenovitá hodnota (množství kupovaných EUR) Další možností pro stanovení reálné hodnoty forwardového kontraktu je vypočtení rozdílu reálných hodnot podkladových aktiv, např. při koupi EUR za CZK se jedná o poskytnutý vklad v EUR a přijatý vklad v CZK na dobu t: Pro stanovení reálné hodnoty forwardu je nutné znát aktuální forwardový měnový kurz. Ten vypočteme podle vzorce, uvedeném v předchozí podkapitole. Pokud tedy známe vzorec pro výpočet reálné hodnoty měnového forwardu na nákup, můžeme vypočítat rovněž reálnou hodnotu forwardu na prodej. Vzorec pro výpočet reálné hodnoty 18 Zpracováno dle JÍLEK, Josef. Kapitálový a derivátový trh. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1998, 370 s. (str ) JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ); JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str ) 20

21 forwardu na prodej se liší pouze ve znaménku mínus. Pro měnový forward na prodej, např. EUR za CZK odpovídá tento vzorec (všechny proměnné odpovídají vzorci na nákup): 1 : Ze vztahu vyplývá, že reálná hodnota měnového forwardu za běžných podmínek odpovídá kurzovým rozdílům v období mezi okamžikem sjednání měnového forwardu a okamžikem stanovení jeho reálné hodnoty Zajištění pomocí měnového forwardu 19 Jak si subjekty zajišťují kurzové riziko pomocí měnového forwardu si můžeme vysvětlit na malém příkladě. Mějme výrobní podnik, který vyváží své zboží do zahraničí a uzavře obchod na zboží za EUR. Obchod má být uskutečněn za 6 měsíců, v době sjednání je aktuální spotový kurz např. 26 CZK/EUR. To znamená, že pokud by se během následujícího půl roku vzájemný kurz obou měn nezměnil, podnik by získaných EUR směnil za 2,6 milionu korun. Problém by mohl nastat v případě, že by mezitím kurz koruny vůči euru posílil například na 24 CZK/EUR. Podnik by v tomto případě za eura obdržel pouze 2,4 milinu korun. Jeho kurzová ztráta by tedy činila korun. Jelikož se podnik nechce tomuto kurzovému riziku vystavovat, rozhodne se zajistit pomocí měnového forwardu a to následovně. Uzavře smlouvu s bankou, která měnový forward nabízí. Banka pro klienta vypočte kurz (forwardový kurz), za který za 6 měsíců od podniku odkoupí eur. V tomto případě banka stanoví kurz např. na 26 CZK/EUR. Během 6 měsíců pak kurz koruny opravdu posílí na kurz 24 CZK/EUR, banka bez ohledu na tento aktuální tržní kurz odkoupí od podniku EUR za kurz předem smluvený kurz 26 CZK/EUR. Podnik tak žádnou kurzovou ztrátu nedosáhl. Existuje i možnost, že kurz během 6 měsíců naopak oslabí, pak by podnik moh realizovat nikoliv kurzovou ztrátu ale kurzový zisk. Pak by bylo uzavření měnového forwardu spíše na škodu. Odhadnout směr vývoje kurzů je velmi obtížné a proto podniky raději obětují případný zisk za jistotu kurzu v budoucnosti. 19 RUML, Michal. Finance.cz. [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 3 Využití měnových futures Měnové futures jsou téměř totožné jako měnové forwardy, hlavní rozdíly jsou dány tím, že s měnovými futures se narozdíl od měnových forwardů obchoduje na derivátových burzách a ne na OTC trzích. Burzy kontrakty futures standardizují. Standardizace velikosti kontraktu a data splatnosti nemusí každému vyhovovat, i proto je trh s měnovými futures mnohonásobně nižší než trh s měnovými forwardy. Narozdíl od trhu s forwardy je trh s futures určen pro každého, kdo si chce zajistit měnové riziko nebo má odvahu spekulovat na měnovém trhu Charakteristika měnových futures Měnový futures (currency futures, foreign exchange futures) je futures na výměnu pevné částky v hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně v předem stanovený okamžik v budoucnosti. V tomto se od měnových forwardů nijak neliší. Rozdíly mezi měnovými futures a měnovými forwardy jsou především se standardizaci kontraktů futures a každodenní vypořádání, které u forwardů není. Předmětem standardizace je především velikost jednoho kontraktu, standardizované dny dodávky, minimální a maximální rozpětí pro denní vypořádání a konečné vypořádání. Hlavním trhem s měnovými futures je CME (Chicago mercantile exchange), zde se obchoduje s nejdůležitějšími světovými měnami, jako americký dolar, japonský jen, kanadský dolar, britská libra, švýcarský frank, australský dolar a euro. Pro každou obchodovanou měnu je stanoven minimální obchodované množství (loty), přičemž obchodovat lze pouze násobky těchto lotů. Na CME a LIFFE (The London International Financial Futures Exchange) jde o loty EUR, 12,5 mil. JPY, GBP, CHF, CAD, AUD a 4 mil. CZK. Na trhu futures se obchoduje pouze s kontrakty na měsíce dodávky březen, červen, září a prosinec s tím, že dnem splatnosti je druhý pracovní den před třetí středou v měsíci splatnosti kontraktu Subjekty měnových futures Měnové futures mezi sebou sjednávají dva subjekty prostřednictvím burzy, jde zejména o: 20 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str.189) 21 JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str ) 22

23 1. Kupující (long pozice) vstupuje do pozice prostřednictvím koupě kontraktu futures. Z něj plyne povinnost dostát závazku z futures v předem stanovenému datu v budoucnosti. (např. pokud koupí futures na nákup CZK při ceně 25,30 CZK/EUR je povinen k datu splatnosti koupit daný objem CZK za tento kurz) 2. Prodávající (short pozice)vstup do pozice prostřednictvím prodeje kontraktu futures. Z něj plyne povinnost dostát závazku z futures v předem stanovenému datu v budoucnosti. (např. pokud prodá futures na nákup CZK při ceně 25,30 CZK/EUR je povinen k datu splatnosti prodat daný objem CZK za tento kurz) Subjekt v krátké pozici věří v pokles ceny podkladového aktiva. Pokud bude v den splatnosti cena pod realizační tj. cenou uvedenou v kontraktu futures, subjekt realizuje zisk z prodeje, který je roven rozdílu realizační a spotové ceny. V opačném případě je-li cena podkladového aktiva vyšší než cena realizační, znamená to pro subjekt ztrátu o velikosti rozdílu spotové a realizační ceny. Pro kupujícího kontraktu platí analogicky opačná situace. 3.3 Obchodování na burze s futures Jak bylo řečeno dříve futures jsou burzovními kontrakty, ke kterým mají přístup i menší subjekty, pro které jsou OTC kontrakty příliš nákladné. Před začátkem obchodování (otevření pozice) musí subjekt složit u clearingového centra burzy tzv. margin (marži). Tento vklad slouží, při selhání jedné či druhé strany, jako garance. V takovém případě dostojí závazkům clearingové centrum právě díky vloženým maržím, aniž by to mělo vliv na druhého partnera obchodu. U futures kontraktů probíhá každý obchodní den až do doby splatnosti kontraktu denní vypořádání (marking-to-market) na základě průměru cen na konci obchodního dne. Na jedné straně jsou na maržový učet připsán zisk nebo odepsána ztráta, druhé straně kontraktu pak ztráta nebo zisk. Pokud prostředky na maržovém účtě klesnou pod určitou úroveň, vydá clearingové centrum maržovou výzvu (margin call) pro doplnění prostředků. Rozlišujeme dvě marže, tzv. dodatečná (udržovací) marže představuje kolaterál od clearingového centra, který kryje potencionální ztrátu z kontraktu následující den obchodování. Variční marže představuje hodnotu dodatečných prostředků JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 23

24 3.4 Vypořádání měnových futures 23 Splnění podmínek vyplývajících z kontraktů futures je možné těmito způsoby: 1. Vypořádání kontraktu v době splatnosti zde můžeme rozlišit fyzické a finanční vypořádání. Fyzické vypořádání představuje dodání podkladové měny odpovídající vypořádací ceně. Finančním vypořádáním rozumíme, vypořádání zisků a ztrát z kontraktu v průběhu jeho životnosti. Jelikož se tyto platby realizují pomocí denního vypořádání každý obchodní den, v den splatnosti proběhne pouze platba za poslední den obchodování. 2. Zaujetí opačné pozice (offset) to znamená, že subjekt zaujme pozici přesně opačnou pozici a tím své pozice vynuluje v době splatnosti. K long pozici zaujme subjekt pozici short a naopak. Zisk i ztráty z těchto pozic se vyvíjejí zrcadlově a tím se navzájem kompenzují. Tyto obchody se nazývají reverzní (reversing trade). 3.5 Reálná hodnota a cena měnových futures 24 Vzhledem ke každodennímu hotovostnímu vypořádání variační marže je reálná hodnota kontraktu futures na konci každého dne nulová. Kolem nuly existuje bezarbitrážní pásmo. Pokud by reálná hodnota futures byla značně odlišná od nuly, exitovala by možnost arbitráže hotovosti a přenosu či možnost reverzní arbitráže hotovosti a přenosu. Díky tomu je také součet reálných hodnot pozic u futures kontraktu blízký nule. Proto pozice měnových futures, které jsou vlastnostmi podobné měnovým forwardům, jsou velice blízké pozicím měnových forwardů. Rozdíl je v tom, že součet reálných hodnot pozic forwardů je obecně nenulový, zatímco součet reálných hodnot pozic futures je blízký nule. Ceny futures se od cen forwardů liší opět pouze v denním vypořádání. Představme si forward a futures na stejnou měnu a se stejnou splatností. Z obou těchto kontraktů bude na konci stejný zisk s jedinou výjmkou, kterou jsou úroky (placené nebo obdržené) z denního vypořádání futures. Cena futures se tedy stanoví podle vzorce pro forwardový měnový kurz + zisk (popřípadě ztráta), která obchodníkovi vznikla na maržovém účtě: 23 Zpracováno dle JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ); DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str ) 24 Zpracováno dle DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str ); JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. První vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s s. ISBN (str ) 24

25 1 360 Ú kde: FP... cena futures r 1... spotová úroková míra měny 1 r 2... spotová úroková míra měny 2 t... doba od splatnosti do vypořádání kontraktu SR... spotový měnový kurz MÚ... zisk/ztráta z maržového účtu 3.6 Výhody a nevýhody měnových futures Mezi hlavní výhody měnových futures zle zařadit následující vlastnosti: Regulace subjekty neznají přesné informace o subjektu, který stojí na druhé straně kontraktu. Protože protistranou je celaringové centrum, tyto informace nejsou potřeba. Likvidita díky vysoke likviditě je snadné uzavřít kompenzující kontrakt a uzavřít tak své pozice. Standardizace kontraktů na standardizaci se dá nahlížet jako na výhodu i nevýhodu. Jako výhodu standardizace lze považovat nízké transakční náklady a snadnější prodej kontraktů. Nevýhody měnových futures jsou tyto: Standardizace kontraktů ve výhodách jsem si uvedli vysokou likviditu díky standardizaci. Standardní kontrakt ovšeem nemusí odpovídat požadavkům všech investorů. Marže díky maržím je v případě nepříznivého vývoje nutnost na maržový účet doplňovat další prostředky, což může ohrozit jeho finanční situaci. Futures se neobchodují na všechny měnové páry měnové futures v drtivé většině existují pouze na nejvýznamnější světové měny USD, EUR, JPY atd. Na jiné měny se futures hledají velmi obtížně, protože nejsou tak likvidní jako ty na světové měny. Mezi lety bylo na londýnské derivátové burze NYSE LIFFE (jedna z nejvýznamnějších derivátových burz světa) obchodováno měnových futures. Celková hodnota těchto obchodovaných futures činila EUR Globalderivatives.nyx.com. NYSE. [online] [cit ]. Dostupné z: https://globalderivatives.nyx.com/en/nyse-liffe/monthly-statistics?archive=last_year 25

26 3.7 Zajištění pomocí měnového futures To jak by mohlo vypadat zajištění měnového rizika pomocí kontraktů futures, si ukážeme na následujícím příkladě. Uvažujme firmu, která má závazek 0,8 mil. USD. Splatnost tohoto závazku je 20. února. Kontrakt futures s nejbližší dobou splatnosti je na měsíc březen. V době uzavření kontraktu futures je spotový měnový kurz 5 dolarů za 100 korun a cena futures je 5,2 dolarů za 100 korun. Jelikož u kontraktů futures jsou standardizovany objemy (loty), musíme stanovit počet lotů, na které firma kontrakt futures uzavře. Jeden lot v CZK je na CME stanoven na objem 4 mil. CZK. Počet potřebných lotů stanovíme pomocí vzorce: Kde X je velikost závazku v USD, E r je počáteční spotový měnový kurz a q f označuje velikost jednoho lotu v CZK. Po dosazení do vzorce dostaneme: , Firma tedy uzavře futures na prodej 4 lotů CZK (16 mil. korun) za USD s dobou splatnosti 18. března za USD. V době splatnosti závazku 20. února firma splatí svůj závazek dolary, které nakoupí na spotovém trhu. Na trhu s futures uzavře další kontrakt tentokrát na nákup 4 lotů (16 mil. CZK) se stejnou splatností jako u prvního futures (18.3.). V den uzavření pozice uvažujme spotový měnový kurz ve výši 4,6 USD za sto CZK a cena futures kontraktu 4,7 USD za sto CZK. Na spotovém trhu, k uhrazení závazku 0,8 mil. USD, bude firma potřebovat: , Pokud by firma dolary nakoupila v době vzniku závazku (tj ) zaplatila by za ně: , Firma díky apreciaci dolaru vůči koruně dosáhla na spotovém trhu ztrátu ve výši CZK (rozdíl mezi původní částkou a částkou v době splatnosti potřebné k uhrazení závazku). 26

27 Na trhu futures musí firma na počátku prodat 4 loty CZK za USD. Aby firma uzavřela svou pozici na trhu futures uzavřela opačný kontrakt, na nákup 4 lotů CZK tentokrát za cenu 4,7 USD za sto CZK ( USD). Obchody s futures pro firmu znamenaly zisk ve výši USD (tj. při spotovém kurzu 4,6 dolarů za sto CZK ( CZK)). Pro firmu ovšem v tomto případě není zisk nebo ztráta to hlavní, díky futures si firma zajistila kurz na úrovni 5,2 USD za sto CZK. Případný zisk či ztráta plynoucí z obchodu s futures nebo obchodů na spotovém trhu se z větší části kompenzují a firma dopředu ví, jaký kurz dolaru může očekávat v době splatnosti. 4 Využítí měnových opcí Měnové opce (currency option) je OTC nebo burzovní derivátový kontrakt. Jde o podmíněný derivátový kontrakt, tj. opce představuje právo (nikoliv povinnost) kupujícího prodat či koupit podkladové aktivum v předem stanoveném období a za předem dohodnutou cenu (strike price). Prodávající opce (krátká pozice) je povinnen splnit podmínky plynoucí z opce vždy, když je k tomu majitelem opce vyzván. Podkladovým aktivem měnové opce je cizí měna. Opční kontrakt musí obsahovat: 26 podkladovou měnu zda se jedná o prodejní či kupní opci datum expirace typ opce (americká či evropská) výši opční prémie pokud má být opce vypořádána, způsob vypořádání Většina měnových opcí se dnes obchoduje mimoburzovně a jejich obliba roste. Zejména díky možnosti podílet se na pozitivním vývoji měnových kurzů. Kupující je povinen za opci prodávajícímu zaplatit opční prémii, která může být splatná v době sjednání opce nebo později. 4.1 Dělení měnových opcí 27 Měnové opce lze rozdělit dle několika hledisek. Z hlediska možnosti obchodování opce dělíme: 26 Přeloženo z COYLE, B. Currency options vyd. (str. 5 9) 27 Zpracováno dle JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. První vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s ISBN (str ) 27

28 OTC měnové opce opce sjednávané ve valné většině mezi bankou a nebankovním subjektem. Banka (vypisovatel) souhlasí s vypsáním měnové opce, za což obdrží opční prémii. Banky nesouhlasí s vypsáním opce na jakoukoliv měnu, pokud se jedná o nelikvidní nebo exotickou měnu bude pro kupujícího problém sehnat vypisovatele. Burzovní měnové opce jsou opce vypisované a obchodované na specializovaných opčních burzách např. Chicago Board Option Exchange (CBOE) nebo na Philadelphia Stock Exchange. Stejně jako u měnových futures jsou parametry burzovních opcí standardizovány, což má za následek snadný opětovný nákup či prodej. Jejich nevýhoda je nemožnost obchodovat na burze se všemi měnovými páry, stejně jako měnové futures jsou burzovní měnové opce vypisovány pouze na nejvýznamější světové měny. Další možnosti členění měnových opcí představuje rozdělění podle typu opce na opci kupní a prodejní. a) Kupní měnová opce (call currency option) Kupní opce představuje právo majitele opce koupit ke stanovenému datu v budoucnosti určitý objem cizí měny za předem dohodnutý kurz. Majitel kupní opce se nachází v long pozici (long call) a vypisovatel opce v short pozici (short call). K uplatnění měnové opce dojde, jestliže v době splatnosti bude aktuální měnový kurz převyšovat dojednaný kurz (strike price). Pokud bude v době splatnosti aktuální kurz nižší než strike price, opce nebude uplatněna a majitel tak přijde pouze o prostředky ve výši zaplacené opční prémie. Obrázek 1 Průběh měnové call opce + Long call Opční prémie Strike price měnový kurz - Short call Zdroj: Vlastní konstrukce podle Jílek finanční a komoditní deriváty + měnové opce jako nástroj proti riziku 28

29 Na obrázku můžeme vidět zisk a ztrátu z opce plynoucí pro obě strany kontraktu při pohybu kurzu. Zaplacená opční prémie udává maximální ztrátu, jakou může majitel opce utrpět, naproti tomu zisk je neomezený. Pro vystavitele představuje opční prémie maximální možný zisk a naopak ztráta není nijak omezena. b) Prodejní měnová opce (put currency option) Prodejní měnová opce představuje pro svého majitele právo na prodej předem určeného objemu cizí měny v předem dohodnutém čase a za předem dohodnutý měnový kurz. Prodejní opce bude uplatněna pokud se v době splatnosti aktuální spotový měnový kurz nachází pod úrovní strike price. Naopak bude-li se aktuální spotový kurz nacházet nad úrovní strike price, měnová opce uplatněna nebude a prodej měny bude výhodnější realizovat na spotovém trhu. Obrázek 2 Průběh měnové put opce + Short put Opční prémie Strike price měnový kurz Long put - Zdroj: Vlastní konstrukce podle Jílek finanční a komoditní deriváty + měnové opce jako nástroj proti riziku Opět vidíme, že subjekt v short pozici má limitovanou výši zisku velikostí opční prémie. Maximální velikost ztráty udává pokles měnového kurzu. Majitel opce může realizovat zisk daný poklesem měnového kurzu a jeho maximální ztráta činí zaplacená opční prémie. Díky pohybu aktuálního měnového kurz se může do doby expirace opce nacházet v několika fázích ziskovosti. Proto rozlišujeme tři možnosti, kde se může měnová opce nacházet: 29

30 a) in-the-money (v penězích) Opce v penězích přinese svému majiteli zisk plynoucí z pohybu měnového kurz při okamžitém uplatnění. U call opce převyšuje aktuální spotový kurz strike price, u put opce je spotový kurz pod úrovní strike price. b) at-the-money (na penězích) Opce na penězích nepřinese ani zisk ani ztrátu vyvolanou pohybem spotového měnového kurzu, protože spotový kurz je roven strike price. Platí v případě call i put opce. c) Out-of-money (mimo peníze) Opce, která je mimo peníze, znamená pro majitele ztrátu vyvolanou změnou aktuálního spotového měnového kurzu a pravděpodobně nebude uplatněna. Pro call opci platí, že spotový kurz je nižší než strike price a pro put opci platí přesný opak, tj. aktuální spotový kurz je vyšší než strike price. Dále rozlišujeme opce americké a evropské. a) evropská měnová opce Pro majitele evropské opce je důležitý spotový měnový kurz v době splatnosti. Evropská opce může být uplatněna pouze v den splatnosti. b) americká měnová opce Americká měnová opce může být uplatněna kdykoliv do doby splatnosti. Majitel americké opce by měl sledovat vývoj spotového měnového kurzu a uplatnit opci v pro něj výhodný okamžik. Díky této možnosti uplatnění opce kdykoliv do doby splatnosti se obvykle za americké opce platí vyšší opční prémie. 4.2 Oceňování měnových opcí Jak bylo dříve uvedeno, za právo volby zda opci uplatnit či nikoliv, platí majitel vypisovateli opční prémii. Právě výše opční prémie určuje hodnotu a cenu měnové opce. Výše opční prémie závisí na několika faktorech: Přeloženo z COYLE, B. Currency options vyd. (str ) 30

31 Na strike price Úrokové míře obou měn Volatilita měnového kurzu Typ opce (americká, evropská) Doba expirace Opční prémie je složena ze dvou částí: 1) vnitřní hodnota měnové opce Vnitřní hodnota souvisí s tím, v jaké je call nebo put opce pozici a zda se nachází na / v či mimo peníze. Důležité je, že vnitřní hodnota opce nemůže být záporná, pouze nulová. Pro americký typ opce udává vnitří hodnota výsledek jakého by majitel dosáhl při okamžitém uplatnění opce. U evropského typu opce udává vnitřní hodnota vztah mezi realizační a termínovou cenou podkladové měny ke dni splatnosti. 29 2) časová hodnota měnové opce Časová hodnota opce představuje rozdíl mezi opční prémií a vnitřní hodnotou opce. Časová hodnota vyjadřuje riziko změny kurzu podkladové měny v průběhu splatnosti (expirace) opce. Toto riziko se s blížícím datem splatnosti opce snižuje a v den splatnosti opce je rovna nule. Průběh časové hodnoty s dobou do splatnosti není lineární, nejdříve relativně pozvolně klesá a s blížící se expirací začne prudce klesat až dosáhne nuly. Časovou hodnotu ovlivňuje několik faktorů, mezi ně patří spotový kurz podkladové měny, dohodnutá realizační cena opce, čas do expirace, tržní úroková sazba a volatilita měnového kurzu. 30 K oceňování opcí se používá několik matematických modelů, tím nejznámějším je Black- Scholesův model. Výhody tohoto modelu jsou jeho výpočtová nenáročnost a celosvětová rozšířenost. Model byl sestrojen v roce 1973 ekonomy Blackem Fisherem a Myronem Scholesem. V roce 1997, za tento model a práci s ním související, získal Scholes Nobelovu cenu za ekonomii (Black Fisher se ceny nedožil). Black-Scholesův model oceňování opcí je založen na principu, že cena podkladového aktiva odpovídá hodnotě budoucího cash flow daného aktiva. Je-li spotová cena podkladového aktiva nižší, než realizační cena, kupující 29 DVOŘÁK, Petr. Deriváty. Druhé přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Oeconomica, s. ISBN (str ) 30 JÍLEK, Josef. Měnové opce jako nástroj zajištění kurzového rizika. Dostupné z: 31

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu

Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Zajištění kurzového rizika pomocí derivátů devizového trhu Bakalářská práce Autor: Ondřej Švec Bankovnictví, Bankovní management

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty strana 2 Základní druhy finančních investičních instrumentů strana 3 Vymezení termínových

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Jana Hnátková (UČO 174727) Finanční podnikání Magisterské (prezenční) studium Imatrikulační ročník 2005 Téma: Finanční deriváty Finanční trhy (PFFITR)

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

Finanční deriváty II.

Finanční deriváty II. Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční deriváty II. strana 2 Obsah přednášky Princip opcí Druhy opcí Cena a spekulační efekt Kurzovní

Více

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI

FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání FINANČNÍ DERIVÁTY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V PODNIKOVÉ PRAXI Financial derivatives and their possible utilization in business

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Polemika o významu dividendové politiky Finanční management Dividendová politika, opce, hranice pro cenu opce, opční techniky Nejefektivnější portfolio (leží na hranici dle Markowitze: existuje jiné s vyšším výnosem a nižší směrodatnou odchylkou

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Devizové produkty a produkty peněžního trhu Produkty finančních trhů a jejich rizika Devizové produkty a produkty peněžního trhu datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika

Úvod. www.csob.cz. Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr. Finanční trhy. Identifikace rizika. Definice a rozsah rizika Nástroje sloužící k zajištění rizika pohybu úrokových měr Úvod Každý podnikatelský subjekt čelí nejistotě. Budoucnost je doposud nenapsaná kapitola a můžeme jen s menšími či většími úspěchy odhadovat,

Více

specialista na devizové operace

specialista na devizové operace zahranič ní mě ny a platby AKCENTA CZ a. s. zajištění proti kurzovým rizikům specialista na devizové operace POSKYTUJEME TYTO SLUŽBY: Nákup a prodej cizích měn Zahraniční platební styk Zajištění kurzového

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Mezinárodní finance 5. Devizové operace: forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Měnový forward Měnový forward je nákup nebo prodej jedné měny za jinou

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Produkty devizových a peněžních transakcí Produkty finančních trhů a jejich rizika Verze 0.5, září 2009 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 rizik... 2 Obecné... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky... 4

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

nákup 3,20( 5,18) 1,62

nákup 3,20( 5,18) 1,62 a) ( FRF/DEM nákup 3,20( 5,18) 1,62 prodej 3,42( 5,26 1,54) b) 1. Prodej DEM v bance A: 617 284 USD (1 000 000 : 1,62) 2. Prodej USD v bance B: 3197531 FRF (617 284 x 5,18) 3. Prodej FRF v bance C: 1 005513

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Finanční deriváty - jejich oceňování a využití v podnikových financích Financial derivatives - their pricing and application in the corporate

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen Obchodník ), investičních

Více

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00)

FOREX. Jana Horáková. (sem. sk. středa 8,30-10,00) FOREX Jana Horáková (sem. sk. středa 8,30-10,00) Obsah 1. FOREX obecně 2. Historie 3. Fungování Forexu 4. Pojmy: MĚNOVÝ PÁR, BUY, SELL, ASK, BID BOD SPREAD LOT PIP VALUE MARGIN, LEVERAGE ROLLOVER 5. Fundamentální

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Finanční deriváty v podmínkách České republiky

Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů Finanční deriváty v podmínkách České republiky Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Jana Pražáková, DiS, Bankovnictví, Bankovní management

Více

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA

ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DP ZAJIŠTĚNÍ KURZOVÉHO RIZIKA U VYBRANÉ OBCHODNÍ TRANSAKCE Vedoucí diplomové práce: Vypracoval: Ing. Jana Žehrová

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Strategie Covered Call

Strategie Covered Call Strategie Covered Call Tato strategie vzniká kombinací pozice na podkladovém aktivu a výpisem call opce na toto aktivum. Řada obchodníků bohužel neví, že s pomocí této strategie mohou zvýšit výnosnost

Více

S forwardem máte možnost zajistit si své marže proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzů na devizovém trhu.

S forwardem máte možnost zajistit si své marže proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzů na devizovém trhu. Co je to FORWARD? Forward Vám dává možnost nakoupit či prodat Vámi určené množství cizí měny s kurzem, který je stanoven při uzavření obchodu, ale s vypořádáním v budoucnu (za 6 365 dnů). K čemu je FORWARD

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

Analýza řízení devizových rizik v cestovní kanceláři FLY UNITED, s. r. o. Tomáš Rašťák

Analýza řízení devizových rizik v cestovní kanceláři FLY UNITED, s. r. o. Tomáš Rašťák Analýza řízení devizových rizik v cestovní kanceláři FLY UNITED, s. r. o. Tomáš Rašťák Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení devizových rizik v cestovní

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

MOŽNOSTI REDUKCE KURZOVÉHO RIZIKA VE SPOLEČNOSTI FLÍDR, S.R.O.

MOŽNOSTI REDUKCE KURZOVÉHO RIZIKA VE SPOLEČNOSTI FLÍDR, S.R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS MOŽNOSTI REDUKCE KURZOVÉHO RIZIKA VE SPOLEČNOSTI

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

Metodický list - Finanční deriváty

Metodický list - Finanční deriváty Metodický list - Finanční deriváty Základní odborná literatura vydaná VŠFS: [0] Záškodný,P., Pavlát,V., Budík,J.: Finanční deriváty a jejich oceňování.všfs,praha 2007 Tato literatura platí v plném rozsahu,

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 00001350_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice

Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Využité derivátů pro zajištění tržních rizik u korporací v České republice Bakalářská práce Autor: Robert Grus Makléř Vedoucí práce: RNDr.

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY

KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY KAPITOLA 3 KOUPENÉ A PRODANÉ OPCE VERTIKÁLNÍ SPREADY Vertikální spread je kombinace koupené a prodané put nebo call opce se stejným expiračním měsícem. Výraz spread se používá proto, že riziko je rozložené

Více

Finanční deriváty a nutnost jejich studia

Finanční deriváty a nutnost jejich studia Finanční deriváty a nutnost jejich studia Bohuslav Sekerka, katedra účetnictví a financí SVŠES v Praze Tento příspěvek chce upozornit na využití finančních derivátů v podnikání a na nutnost zařadit do

Více

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I

Finanční deriváty ŘÍZENÍ RIZIK I Finanční deriváty Smlouvy, jimiž se neobchoduje s podkladovými aktivy, ale právy na ně (=> obchody s rizikem ). Hodnota vzniká zprostředkovaně přes hodnotu podkladového aktiva nebo ukazatele. Existence

Více

Ing. Ondřej Audolenský

Ing. Ondřej Audolenský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ing. Ondřej Audolenský Vedoucí: Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Rizika podnikání malých a středních

Více

Projekt účtování a vykazování finančních derivátů ve firmě XY. Bc. Mojmír Boček

Projekt účtování a vykazování finančních derivátů ve firmě XY. Bc. Mojmír Boček Projekt účtování a vykazování finančních derivátů ve firmě XY Bc. Mojmír Boček Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vypracovat projekt správného účtování, oceňování a vykazování

Více

Zajišťovací deriváty

Zajišťovací deriváty SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Zajišťovací deriváty BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Filip

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA

Devizové trhy a operace. Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Devizové trhy a operace Doc.Ing.Lubomír Civín, CSc.,MBA Obsah FOREX a jeho struktura Technika realizace devizových obchodů Devizové operace z hlediska účelu realizace FOREX a jeho struktura FOREX a jeho

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Obchodování s deriváty v praxi

Obchodování s deriváty v praxi Obchodování s deriváty v praxi Praha 17.4.2012 Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420 221 424 179, e-mail: info@patria-direct.cz,

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003

Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Burzovní zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové 17. týden roku 2003 Aktuální informace Na 16. burzovním shromáždění v letošním roce se obchodovalo s olejninami, obilovinami a masem.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Možnosti zajištění měnového a úrokového rizika pro české firmy Vedoucí bakalářské

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 12: NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup

Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Měnový swap (FX swap) spotový prodej cizí měny a její forwardový nákup Definice kontraktu: Kontrakt je kombinací spotového (měnového) obchodu a měnového forwardu. Jedná se o dohodu o spotovém prodeji dohodnutého

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s. Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2005 IČ Název Investiční

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu

Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Rizika financování na kapitálovém trhu Rizika financování obcí, měst a krajů na kapitálovém trhu Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanůčr Kongresové centrum ČNB,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty 1 Obsah Úvod... 3 Vysvětlivky... 4 Seznam zkratek... 6 Riziko ztráty z realizovaného obchodu... 6 Daňové dopady... 6 finančních instrumentů:...

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce Bližší informace o investičních službách Korporátní akce Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Systematizace derivátních finančních nástrojů

Systematizace derivátních finančních nástrojů Systematizace derivátních finančních nástrojů Peter Mokrička 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá vymezením a systematizací derivátních finančních nástrojů, rozlišuje pojmy deriváty a derivátní finanční nástroje,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

OBCHODOVÁNÍ S FINANČNÍMI DERIVÁTY

OBCHODOVÁNÍ S FINANČNÍMI DERIVÁTY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODOVÁNÍ S FINANČNÍMI DERIVÁTY Trading in financial derivatives Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Miroslava ŠIKULOVÁ

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více