GRILLON CAHIER WARNING L AA g / m 325 g 465 g 190 g EN 358

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GRILLON CAHIER WARNING L AA g / m 325 g 465 g 190 g EN 358"

Transkript

1 3 year guarantee Made in France GRILLON EN (EN) Adjustable lanyard for work positioning (FR) Longe réglable de maintien au travail (DE) Einstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung nach (IT) Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro (ES) Elemento de amarre regulable de sujeción EN 795 class B (EN) Anchor (FR) Ancrage (DE) Anschlagmittel nach (IT) Ancoraggio (ES) Anclaje iplan 1 recto individually tested (EN) Temporary horizontal lifeline (FR) Ligne de vie horizontale temporaire (DE) Temporäres horizontales Geländerseil nach (IT) Linea di vita orizzontale temporanea (ES) Línea de seguridad horizontal temporal WARNING L52 Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions. Before using this equipment, you must: - Read and understand all Instructions for Use. - Get specific training in its proper use. - Become acquainted with its capabilities and limitations. - Understand and accept the risks involved. FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH. L525000I (120410) miniplan 1 recto 73 g / m 325 g 465 g 190 g Traceability and markings j. Standards ZI Cidex 105A Crolles France ISO Copyright Petzl c. f. g. h. i Body controlling the a. manufacture of this PPE MGO Notified body that carried b. out the CE type inspection APAVE SUD Europe BP 193, Marseille Cedex 16 N AA 0000 Year of manufacture Day of manufacture Control or name of inspector Incrementation e. Individual number Traceability: datamatrix = product reference + individual number 101 mm 99 mm Latest version HOOK Other languages 3 ye G (EN (FR (DE (IT) (ES (EN (FR (DE (IT) (ES Static load test Sollicitation statique Statische Belastung Sollecitazione statica Solicitación estática Field of application (text part) Nomenclature MGO HOOK 5 4. Compatibility 15 kn Inspection, points to verify 5. Lanyard for work positioning - EN 358 L525000I (120410) miniplan 1 recto 1 L52 GRILLON L525000I (120410)

2 5. Lanyard for work positioning - EN 358 5A. Usage in double mode (EN) Tighten the lanyard (FR) Tendre la longe (DE) Das Verbindungsmittel straffen (IT) Tendere il cordino (ES) Tensar el elemento de amarre (EN) Sharp edges (FR) Arêtes tranchantes (DE) Scharfe Kanten (IT) Parti taglienti (ES) Aristas cortantes Miniplan 1 verso (EN) Loosen the lanyard (FR) Détendre la longe (DE) Das Verbindungsmittel lockern (IT) Allentare il cordino (ES) Destensar el elemento de amarre 101 mm 103 mm 105 m (EN) Sharp edges (FR) Arêtes tranchantes (DE) Scharfe Kanten (IT) Parti taglienti (ES) Aristas cortantes 5B. Used as a single lanyard on the ventral attachment point (EN) Tighten the lanyard (FR) Tendre la longe (DE) Das Verbindungsmittel straffen (IT) Tendere il cordino (ES) Tensar el elemento de amarre 6. EN 795 class B temporary anchor 6B. EN 795 class B temporary horizontal lifelin Clearance = amount of clear free fall space bet 2 m 5 m 1 m 2 m (EN) Loosen the lanyard (FR) Détendre la longe (DE) Das Verbindungsmittel lockern (IT) Allentare il cordino (ES) Destensar el elemento de amarre Clearance (Minimum) Example Exemple Beispiel Esempio Ejemplo 10 m = 2,5 m L525000I (120410) miniplan 1 verso = 8 (Mi 2 L52 GRILLON L525000I (120410)

3 6. EN 795 class B temporary anchor 6A. Anchoring around a structure Spare parts ref: L52 R XXX ref: L52 RH XXX ref: L52 RM XXX 6. 6 In to 10 kn or Miniplan 2 recto L525000I (120410) miniplan 2 verso 103 mm 101 mm L525000I (120410) miniplan 2 recto 6. EN 795 class B temporary anchor 6B. EN 795 class B temporary horizontal lifeline Installing the life line Using the temporary horizontal lifeline (EN) Dynamic p (FR) Test de pe (DE) Dynamisc (IT) Test di pres (ES) Ensayo de 9,3kN L525000I (120410) miniplan 2 recto 12 kn minimum 3 L52 GRILLON L525000I (120410)

4 (EN) Dynamic performance test (EN 795 class B) (FR) Test de performance dynamique (EN 795 classe B) (DE) Dynamische Prüfung (EN 795 Klasse B) (IT) Test di prestazione dinamica (EN 795 classe B) (ES) Ensayo de comportamiento dinámico (EN 795 clase B) 0,5m = 100kg 2m 2m 9,3kN 1m Miniplan 2 20m 5,8kN 99 mm 4,5m 101 mm 6. EN 795 class B temporary anchor 6B. EN 795 class B temporary horizontal lifeline Connection to the life line 2m Fall factor 1 Fall factor > 1 Height of fall > 1m >1m EN 355 Energy absorber lanyard Clearance = amount of clear free fall space between the anchor and t (EN) Sag (FR) Flèche (DE) Durchhang (IT) Flessione (ES) Flecha (EN) two (FR) poin (DE) zwei Ansc (IT) di an (ES) punt 1m EN 354 Lanyard Fall factor < 1 0,5m EN 354 / EN 358 Lanyard or work positioning lanyard (EN) Clearance (FR) Tirant d air (DE) Sturzraum (IT) Tirante d aria (ES) Distancia de seguridad 2,5 m Fall factor < 1 4 L52 GRILLON L525000I (120410)

5 6. EN 7 6A. Anch Clearance = amount of clear free fall space between the anchor and the ground. (EN) Sag (FR) Flèche (DE) Durchhang (IT) Flessione (ES) Flecha EN 355 >1m (EN) Maximum lanyard length (after full tear) (FR) Taille mum de la longe (après déchirement total) (DE) Maximale Länge des Verbindungsmittels (nach vollständigem Aufreißen) (IT) Lunghezza massima del cordino (dopo totale lacerazione) (ES) Longitud máxima del elemento de amarre (después de desgarro total) (EN) Maximum distance between two consecutive anchor points (FR) Distance mum entre deux points d ancrage consécutifs (DE) Maximaler Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Anschlagpunkten (IT) Distanza massima tra due punti di ancoraggio consecutivi (ES) Distancia máxima entre dos puntos de anclaje consecutivos Energy absorber lanyard ght of fall > 1m 358 (EN) Clearance (FR) Tirant d air (DE) Sturzraum (IT) Tirante d aria (ES) Distancia de seguridad yard L525000I (120410) miniplan 2 verso 10 k 2,5 m 105 mm 6B. EN 795 class B temporary horizontal lifeline Clearance = amount of clear free fall space between the anchor and the ground. 15 m 2m 5m 10 m 1m 2m 2,5 +m80 C 3,75 m 4,5 m 30 C 20 m (EN) Temperature (FR) Température (DE) Temperatur (IT) Temperatura (ES) Temperatura 30 C (EN) Drying (FR) Séchage (DE) Trocknen (IT) Asciugamento (ES) Secado 30 C (EN) Cleaning Disinfection (FR) Nettoyage Désinfection (DE) Reinigung Desinfektion (IT) Pulizia Disinfezione (ES) Limpieza Desinfección 30 C 30 C Clearance (Minimum) lanyard longe dungsmittel = + 2,5 m 30 C 30 C ordino l elemento Example Exemple Beispiel Esempio Ejemplo 10 m 2,5 m L525000I (120410) miniplan 1 verso 30 C = 5 + L52 GRILLON L525000I (120410) + 3,6 m ABSORBICA + 2,5 m Maximum lanyard length (after full tear) Taille mum de la longe (après déchirement total) Maximale Länge des Verbindungsmittels 30 C (nach vollständigem Aufreißen) Lunghezza massima del cordino (dopo totale lacerazione) Longitud máxima del elemento de amarre (después de desgarro total) 8,6 m (Minimum) (EN) Storage and transport (FR) Rangement et transport (DE) Lagerung und Transport (IT) Sistemazione e trasporto 30 yc (ES) Almacenamiento transporte 30 C (EN) Maintenance (FR) Entretien (DE) Wartung (IT) Manutenzione (ES) Mantenimiento (EN) Dangerous products (FR) Produits dangereux (DE) Gefährliche Produkte (IT) Prodotti pericolosi (ES) Productos peligrosos 6. EN 795 class B temporary anchor

6 (CZ) ČESKY Povolené jsou pouze způsoby používání uvedené na obrázcích, které nejsou přeškrtnuty a/nebo u nichž není vyobrazen symbol lebky. Pravidelně sledujte webové stránky kde naleznete nejnovější verze těchto dokumentů. Máte-li jakékoliv pochybnosti nebo obtíže s porozuměním návodu, kontaktujte zástupce firmy pro vaši zemi. 1. Rozsah použití Tento výrobek je osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP). Zatížení tohoto výrobku nesmí překročit uvedenou hodnotu pevnosti; výrobek nesmí být používán jiným způsobem, než pro který je určen. EN 358 nastavitelný spojovací prostředek pro pracovní polohování Nastavitelný spojovací prostředek, který prochází kotvícím bodem, nebo kolem konstrukce, a slouží ke spojení postroje pro pracovní polohování s kotvícím bodem, či konstrukcí. Kotvící zařízení EN 795 třídy B Dočasné zajišťovací vedení pro pohyb podél konstrukce. Dočasné horizontální zajišťovací vedení EN 795 třídy B Přenosný kotvící prostředek používaný k instalaci dočasného horizontálního zajišťovacího vedení. UPOZORNĚNÍ Činnosti zahrnující používání tohoto výrobku jsou z podstaty nebezpečné. Za své jednání a rozhodování zodpovídáte sami. Před používáním tohoto výrobku je nutné: - Přečíst si a prostudovat celý návod k použití. - Nacvičit správné používání výrobku. - Seznámit se s možnostmi výrobku a s omezeními jeho použití. - Pochopit a přijmout rizika spojená s jeho používáním. Opomenutí či porušení některého z těchto pravidel může vést k vážnému poranění nebo smrti. Zodpovědnost POZOR: Před použitím je nezbytný nácvik technik používaných při aktivitách uvedených v odstavci Rozsah použití. Tento výrobek smí používat pouze odborně způsobilé a odpovědné osoby, nebo osoby pod přímým vedením a dohledem těchto osob. Za zvládnutí příslušných postupů a způsobů ochrany jste zodpovědní sami. Osobně zodpovídáte za veškeré škody, poranění nebo smrt, které by mohly nastat během nebo v důsledku nesprávného používání tohoto výrobku. Jestliže nechcete nebo nemůžete toto riziko a zodpovědnost přijmout, výrobek nepoužívejte. 2. Popis jednotlivých částí (1) Spojky (různé typy dle verze GRILLON), (2) Strana spojovacího prostředku se zašitým zakončením a připojovacím otvorem, (3) Rukojeť, (4) Vačka, (5) Posuvný ochranný plášť, (6) Zašité zakončení se šroubovací záslepkou, (7) Připojovací otvor brzdy. Hlavní materiály: Slitina hliníku, nerezová ocel, polyamid. 3. Kontrolní body Před každým použitím Zkontrolujte tělo brzdy (praskliny, oděrky, deformace, opotřebení, korozi). Zkontrolujte třecí části (drážka vačky), uzavírací prvky (šroub a čep), funkci pružiny rukojeti a volnost pohybu vačky. Prověřte, zda se v mechanismu nevyskytují cízí předměty (písek, atd.) a maziva v prostoru pro lano. Zkontrolujte lano a bezpečnostní švy. Zaměřte se na řezy v popruhu, opotřebení a poškození vzniklé používáním, vysokou teplotou či kontaktem s chemikáliemi apod. Zvláštní pozornost věnujte přetrženým nitím. Během používání Je důležité pravidelně kontrolovat stav výrobku a jeho spojení s ostatními prvky systému. Vždy se přesvědčte, jsou-li jednotlivé prvky systému spojeny a jsou-li vzájemně ve správné pozici. Cizí předměty udržujte mimo dosah nastavovací brzdy. Spojky musí být vždy používány s uzavřenou západkou a zajištěným zámkem. Pravidelně stiskem ruky kontrolujte, zda se je západka zavřená. Podrobnosti o periodických prohlídkách jednotlivých osobních ochranných pracovních prostředků najdete na webových stránkách nebo na speciálním CD-ROMu. 4. Slučitelnost Ověřte si slučitelnost tohoto výrobku s ostatními prvky vašeho systému při daném použití (slučitelnost = dobrá součinnost). Spojení neslučitelných výrobků může způsobit náhodné rozpojení prvků, jejich poškození, nebo může ovlivnit bezpečné fungování dalších součástí vybavení. Spojka UPOZORNĚNÍ, do brzdy GRILLON nepřipojujte velké karabiny (např. WILLIAM), protože ji mohou přikrýt a zablokovat vačku. GRILLON HOOK UPOZORNĚNÍ: chabé umístění spojky HOOK v připojovacím bodě postroje, v kombinaci s nepředvídaným pohybem nebo tlakem na pojistku západky, představují nebezpečí náhodného rozpojení systému. Abyste snížili toto nebezpečí, spojku HOOK správně připojujte a její polohu kontrolujte při každém zatížení spojovacího prostředku. (Viz nákresy). Náhradní díly Lana vyměňujte pouze za lana Petzl GRILLON. 5. Spojovací prostředek pro pracovní polohování - EN 358 Připojení k postroji Spojovací prostředek musí být připojen k připojovacímu polohovacímu bodu EN 358 nebo EN 813. Připojovací bod (EN 795) musí být umístěn nad uživatelem, nebo nad úrovní pasu. Tento prostředek nepoužívejte, pokud hrozí riziko pádu. Maximální přípustná hloubka pádu je 0,5 m. Někdy je nutné váš systém pracovního polohování doplnit systémem zachycení pádu. 5A. Použití dvojitě Spojovací prostředek prochází kolem konstrukce v úrovni pasu uživatele. Do připojovacího otvoru brzdy GRILLON připojte karabinu a připojte ji do jednoho postranního polohovacího připojovacího bodu postroje. Spojovací prostředek otočte kolem konstrukce a jeho konec připojte do druhého postranního polohovacího připojovacího bodu postroje. K dotažení prostředku zatáhněte za volný konec lana. K povolení stlačte vačku rukou. POZOR, je nebezpečné používat k povolení rukojeť bez držení volného konce lana rukou. 5B. Použití jako jednoduchý spojovací prostředek v předním připojovacím bodě Kotvící bot je umístěn nad uživatelem. Spojovací prostředek je připojen do předního připojovacího bodu postroje. K úpravě vaší polohy si odsedněte do spojovacího prostředku a pevně sevřete volný konec lana. Potom pozvolna zatáhněte za páku rukojeti a neustále držte volný konec lana. Kontrola brzdění je prováděna změnou stisku ruky na volném konci lana. Pokud chcete zastavit, povolte rukojeť. Nikdy neponechejte volný konec lana volný. 6. Dočasné kotvící zařízení EN 795 třídy B 6A. Kotvící bod podél konstrukce Instalace a pevnost kotvícího bodu Při instalaci dejte pozor, aby byla pevnost kotvícího bodu ve směru zatížení minimálně 10 kn. Při spojování dvou prostředků GRILLON se vyhněte zatížení spojek třemi směry: - použijtím speciální spojky, která je určená pro zatížení třemi směry (např. trojúhelníková maticová spojka, nebo kotvící deska PAW), - vytvořením smyčky na laně (osmičkový uzel), do které můžete obě spojky připojit. Pro zajištění kotvícího zařízení uvažte na volném konci lana blízko brzdy GRILLON zajišťovací uzel. 6B. Dočasné horizontální zajišťovací vedení EN 795 třídy B Kotvící prostředky GRILLON jako dočasné horizontální zajišťovací vedení musí být použit ve spojení s kotvícími prostředky EN 795 a spojkami EN 362 a mít minimální mez pevnosti 12 kn. Ujistěte se, že kotvící bod má vhodnou geometrii. Kotvící bod pro tento systém by měl být přednostně umístěn nad pozicí uživatele. Instalace zajišťovacího vedení Zajišťovací vedení smí být napnuto pouze manuálně silou jedné, či dvou osob, bez použití mechanického kladkostroje. Před každým použitím zkontrolujte řádné napnutí zatažením vší silou za volný konec lana. Pro zajištění kotvícího zařízení uvažte na volném konci lana blízko brzdy GRILLON zajišťovací uzel. Na průběžných kotvících bodech nedělejte uzel. Sklon zajišťovacího vedení nesmí přesáhnout 15. Použití dočasného horizontálního zajišťovacího vedení - Jedna osoba na úsek, málně dvě osoby na celé vedení. - Zajišťovací vedení nesmí být použito k zavěšení vybavení a nářadí. Připojení k zajišťovacímu vedení Pokud hrozí riziko pádu delšího než jeden metr, nebo pádu s faktorem vyšším nebo rovném 1, musí být použit zachycovací postroj a tlumič pádu EN 355 (prostudujte si návod k použití tlumiče pádu, informace o mální dovolené hloubce pádu a prodloužení tlumiče po pádu). Minimální bezpečná hloubka = hloubka volného prostoru mezi kotvícím bodem a zemí Prostor volné hloubky pod uživatelem musí být dostatečný, aby v případě pádu nedošlo k nárazu na jakoukoliv překážku. Z tohoto důvodu musíte vypočítat vaši minimální požadovanou volnou hloubku. Tato minimální volná hloubka musí počítat i s průtahem zajišťovacího vedení (viz. nákres). Pozor, čím větší vzdálenost mezi kotvícími body, tím delší průtah vedení. Například u 20 m lana GRILLON je průtah bez existence průběžného kotvícího bodu uprostřed 4,5 m. Pro snížení průtahu použijte průběžné kotvící body. 7. Doplňující informace týkající se norem (EN 365) Záchranný plán V případě obtíží vzniklých při používání tohoto vybavení musíte mít záchranný plán a prostředky pro jeho rychlou realizaci. Různé - Jestliže používáte dohromady různé druhy výstroje, může nastat nebezpečná situace, pokud je zabezpečovací funkce jedné části narušena funkcí jiné části výstroje. - POZOR, NEBEZPEČÍ! Vyvarujte se odírání tohoto výrobku o drsné povrchy a ostré hrany. - Pro aktivity ve výškách musí být uživatelé v dobrém zdravotním stavu. - Jste povinni si ověřit, zda je daný výrobek určen pro činnost, kterou hodláte vykonávat, s ohledem na příslušné normy a nařízení týkající se bezpečnosti práce. - Dodržujte pokyny pro použití všech jednotlivých prostředků používaných spolu s tímto výrobkem. - Návod k použití musí být dodán uživateli v jazyce té země, ve které bude výrobek používán. 8. Všeobecné informace Životnost / Kdy vaše vybavení vyřadit Životnost textilních a plastových výrobků značky Petzl je málně 10 let od data výroby. Neomezená u výrobků z kovu. POZOR: některé vyjímečné situace mohou způsobit okamžité vyřazení výrobku již po prvním použití, to závisí na druhu, intenzitě a prostředí ve kterém je výrobek používán (znečištěné prostředí, ostré hrany, vysoké teploty, chemikálie, atd.). Výrobek musí být vyřazen pokud: - Je starší než 10 let a vyroben z plastu nebo textílií. - Byl vystaven těžkému pádu nebo velkému zatížení. - Neprojde periodickou prohlídkou. Máte jakékoliv pochybnosti o jeho spolehlivosti. - Neznáte jeho úplnou historii používání. - Se stane zastaralým vzhledem k legislativě, normám, technikám nebo slučitelnosti s ostatním vybavením, atd. Znehodnocením vyřazeného vybavení zabráníte jeho dalšímu použití. Periodické prohlídky Kromě kontroly před a během používání výrobku musí být prováděna pravidelná periodická prohlídka (revize) odborně způsobilou osobou. Četnost pravidelných periodických prohlídek (revizí) musí být dána způsobem a intenzitou používání výrobku. Petzl doporučuje provádět tyto prohlídky jedenkrát každých 12 měsíců. Pro snažší sledovatelnost výrobků neodstraňujte jakékoliv označení, štítky nebo nálepky. Výsledky revizí by měli být zaznamenány v evidenčních listech s těmito údaji: druh prostředku, typ, informace o výrobci, sériové číslo nebo individuální číslo, datum výroby, datum prodeje, datum prvního použití, datum příští periodické prohlídky, problémy, komentáře, jméno a podpis inspekce a uživatele. Příklady naleznete na nebo Petzl PPE CD-ROM. Skladování, doprava Výrobek uchovávejte na suchém, stinném místě mimo dosah UV záření, chemikálií, vysokých teplot, atd. Pokud je to nutné výrobek očistěte a osušte. Úpravy a opravy Úpravy a opravy mimo provozovny firmy Petzl jsou zakázány (mimo vyměnitelných dílů). 3 roky záruka Na vady materiálu a vady vzniklé ve výrobě. Nevztahuje se na vady vzniklé: běžným opotřebením a roztržením, oxidací, úpravami nebo opravami, nesprávným skladováním, nedostatečnou údržbou, nedbalostí, nesprávným použitím. Zodpovědnost není odpovědný za následky přímé, nepřímé nebo náhodné ani za škody vzniklé v průběhu používání tohoto výrobku. Sledovatelnost a značení a. Orgán sledující výrobu tohoto OOPP b. Pověřený orgán, který provedl kontrolu typu CE c. Sledovatelnost: údaje o výrobku = popis výrobku + individuální číslo d. Průměr e. Výrobní číslo f. Rok výroby g. Den výroby h. Kontrola i. Dodatky j. Normy Ostré hrany Zkouška dynamického zatížení (EN 795 třída B) Průtah Maximální vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími kotvícími body Maximální délka spojovacího prostředku (po úplném vytržení) Příklad 17 L52 GRILLON L525000I (120410)

7 1

8 2

9 Product information = General information Specific information General information (EN) General information This notice contains general product information only, for complete product information, see also the attached notice of information and instructions specific to this product. (FR) Informations générales Cette notice d informations générales aux produits est indissociable des notices d informations spécifiques par produit. (DE) Allgemeine Information Diese allgemeine Produktinformation ist nur gültig im Zusammenhang mit den spezifi schen Produktinformationen. (IT) Informazioni generali Questa nota informativa generale sui prodotti è inseparabile dalla nota informativa specifi ca per prodotto. (ES) Información general Esta ficha de informacion general de los productos es indisociable de las fichas de informacion especifica por producto. (PT) Informacoes gerais Esta ficha de informação geral dos produtos é indissociável das notícias técnicas especifícas de cada produto. (NL) Algemene toelichtingen Deze bijsluiter met algemene informatie van de producten is onlosmakelijk verbonden met de specifi eke productinformatie bijsluiter. (SE) Viktig information Detta blad innehåller endast generell information om -produkter. För komplett produktinformation se även den information och de specifika instruktioner som medföljer produkten. (FI) Yleistä Tämä tiedote sisältää yleistä tuotetietoa, täydelliset tuotetiedot löytyvät tuotekohtaisesta osiosta. (NO) Generell informasjon Denne anvisningen inneholder kun generell informasjon om produkter. For komplett produktinformasjon se også informasjonen og instruksjonene som medfølger produktet. (RU) Общие сведения Этот документ содержит только общую информацию о продукции фирмы Petzl. Для получения полной информации об изделии обратитесь к дополнительным инструкциям и спецификациям, которые прилагаются к каждому изделию. (CZ) Všeobecné informace Tato poznámka obsahuje jen všeobecné informace o výrobku, prostudujte si rovněž upřesněné pokyny pro tento výrobek, abyste o něm měli úplné informace. (PL) Informacje ogólne Niniejsza instrukcja zawiera informacje ogólne o produktach. W celu uzyskania szczegółowych informacji o konkretnym produkcie należy zapoznać się z właściwą dla tego produktu instrukcją użytkowania. (SI) Splošne informacije To navodilo za uporabo vsebuje le splošne informacije. Preberite tudi podrobnejša navodila za uporabo, ki so priložena k posameznemu izdelku. (HU) Általános információk Az általános Petzl termékismertető csak a részletes használati utasítással együtt érvényes. (BG) Препоръки за употреба Тази обща информация за продуктите ПЕТЦЛ е неразделна от специфичната информация към всеки един продукт. (JP) 一般注意事項この説明書は ペツル製品に関する一般事項を記載したものです 製品の詳細に関しては 注意事項と使用説明を別に添付していますので 併せてご参照下さい (KR) 제품취급시주의사항이설명서에는 장비를올바른방법으로안전하게사용할수있도록관련정보를제공하는있습니다. (CN) 一般資料本說明只提供 產品的一般資料, 詳情請参閱附上的產品說明書 (TH) éíáùå ÑèÇä» ÓªÕéá¹Ð¹ÕéºÃÃ Ø éíáùå ÑèÇä» Í ¼ÅÔµÀѳ±ì à èò¹ñé¹êóëãñº éíáùå ÕèÊÁºÙóì Í ¼ÅÔµÀѳ±ì ãëé Ù ÓªÕéá¹Ð Í éíáùå Õèá¹ ºÁÒáÅÐ ÓªÕéá¹Ðà ¾ÒÐ Í ¼ÅÔµÀѳ±ì¹Õé à èò¹ñé¹ 1 GENERAL INFORMATION : A00000-G (271108)

10 (EN) Rope (FR) Corde (DE) Seil (IT) Corda (ES) Cuerda (PT) Corda (NL) Touw (SE) Rep (FI) Köysi (NO) Tau (RU) Верёвка (CZ) Lano (PL) Lina (SI) Vrv (HU) Kötél (BG) Въже (JP) ロープ (KR) 로프 (CN) 绳索 (EN) Anchor (FR) Amarrage (DE) Anschlagpunkt (IT) Ancoraggio (ES) Anclaje (PT) Amarração (NL) Verankering (SE) Förankring (FI) Ankkuri (NO) Forankring (RU) Точка страховки (CZ) Ukotvení (PL) Punkt stanowiskowy (SI) Sidrišče (HU) Fix pont (BG) Закрепване (JP) 支点 (KR) 확보점 (CN) 确定点 (TH) ÊÁÍ 1 (EN) Single rope (FR) Corde à simple (DE) Einfachseil (IT) Corda singola (ES) Cuerda en simple (PT) Corda simples (NL) Enkeltouw (SE) Enkelrep (FI) Single köysi (NO) Enkeltau (RU) Основная верёвка (CZ) Jednoduché lano (PL) Lina pojedyncza (SI) Enojna vrv (HU) Szimpla kötél (BG) Единично въже (JP) シングルロープ (KR) 싱글로프 (CN) 单绳 (TH) àª Í à ÕèÂÇ (EN) Load (FR) Charge (DE) Belastung (IT) Carico (ES) Carga (PT) Carga (NL) Last (SE) Belastning (FI) Taakka (NO) Belastning (RU) Груз (CZ) Zátížení (PL) Obciążenie (SI) Obremenitev (HU) Tömeg (BG) Натоварване (JP) 荷重 (KR) 하중 (CN) 负重 (TH) ÒÃÃѺ¹ÓéË¹Ñ 1 2 (EN) Half rope (FR) Corde à double (DE) Halbseil (IT) Mezza corda (ES) Cuerda en doble (PT) Corda dupla (NL) Dubbeltouw (SE) Halvrep eller dubbelrep (FI) Puoliköysi (NO) Dobbeltau (RU) Двойная верёвка (CZ) Poloviční lano (PL) Lina podwójna (SI) Polovična vrv (HU) Dupla kötél (BG) Двойно въже (JP) ダブルロープ (KR) 하프로프 (CN) 半绳 (TH) àª Í ÃèÇÁ (EN) Hand (FR) Main (DE) Hand (IT) Mano (ES) Mano (PT) Mão (NL) Hand (SE) Hand (FI) Käsi (NO) Hånd (RU) Контроль (CZ) Ruka (PL) Ręka (SI) Roka (HU) Kéz (BG) Ръка (JP) 手 (KR) 손위치 (CN) 手 (TH) Á Í (EN) Twin ropes (FR) Cordes jumelées (DE) Zwillingsseil (IT) Corde gemelle (ES) Cuerdas gemelas (PT) Cordas gémeas (NL) Twin touw (SE) Tvillingrep (FI) Tuplaköysi (NO) Tvillingtau (RU) Сдвоенная верёвка (CZ) Lano dvojče (PL) Lina bliźniacza (SI) Dvojček (HU) Ikerkötél (BG) Въже близнаци (JP) ツインロープ (KR) 더블로프 (CN) 复绳 (TH) àª Í Ùè (EN) Vector force (FR) Action (DE) Aktion (IT) Azione (ES) Acción (PT) Acção (NL) Kracht (SE) Kraft (FI) Vetosuunta (NO) Kraft (RU) Направление усилия (CZ) Působení síly (PL) Akcja (SI) Akcija (HU) Erőhatás (BG) Вектор на силата (JP) 動作方向 (KR) 진행방향 (CN) 行动 (TH) ÔÈ Ò Í áã (EN) Cable (FR) Câble (DE) Drahtseil (IT) Cavo (ES) Cable (PT) Cabo de aço (NL) Kabel (SE) Kabel (FI) Vaijeri (NO) Kabel (RU) Трос (CZ) Ocelové lano (PL) Lina stalowa (SI) Jeklenica (HU) Kábel (BG) Стоманено въже (JP) ケーブル (KR) 케이블 (CN) 钢缆 (TH) ÊÅÔ (EN) Strength (FR) Résistances (DE) Festigkeit (IT) Resistenza (ES) Resistencias (PT) Resistências (NL) Weerstand (SE) Styrka (FI) Lujuus (NO) Styrke (RU) Сила (CZ) Odpor (PL) Wytrzymałość (SI) Trdnost (HU) Szakítószilárdság (BG) Издръжливост (JP) 強度 (KR) 강도 (CN) 强度 (TH) ÇÒÁá ç áã (EN) Diameter (FR) Diamètre (DE) Durchmesser (IT) Diametro (ES) Diámetro (PT) Diâmetro (NL) Diameter (SE) Diameter (FI) Läpimitta (NO) Diameter (RU) Диаметр (CZ) Průměr (PL) Średnica (SI) Premer (HU) Átmérő (BG) Диаметър (JP) 直径 (KR) 직경 (CN) 直径 (TH) àêé¹¼èò¹èù¹âì ÅÒ (EN) Locked, unlocked (FR) Verrouillé, non verrouillé (DE) Verriegelt, entriegelt (IT) Bloccato, non bloccato (ES) Bloqueado, no bloqueado (PT) Travado, não travado (NL) Vergrendeld, ontgrendeld (SE) Stängt, öppet (FI) Lukittu, ei-lukittu (NO) Lukket, åpen (RU) Открыто, закрыто (CZ) Zajištěno, otevřeno (PL) Zablokowany, odblokowany (SI) Zaklenjeno, odklenjeno (HU) Zárt, nyitott (BG) Затворен, отворен (JP) ロック / ロック解除 (KR) 잠금, 열림 (CN) 闭锁, 未闭锁 (TH)»Ô, à»ô 2 GENERAL INFORMATION : A00000-G (271108)

11 (EN)Temperature (FR) Température (DE) Temperatur (IT) Temperatura (ES) Temperatura (PT) Temperatura (NL) Temperatuur (SE) Temperatur (FI) Lämpötila (NO) Temperatur (RU) Температура (CZ) Teplota (PL) Temperatura (HU)Hőmérséklet (BG) Температура (JP) 気温 (CN) 温度 (EN) Cleaning Disinfection (FR) Nettoyage Désinfection (DE) Reinigung Desinfektion (IT) Pulizia Disinfezione (ES) Limpieza Desinfección (PT) Limpeza Desinfecção (NL) Reiniging Ontsmetting (SE) Rengöring Desinficering (FI) Puhdistus Desinfiointi (NO) Rengjøring Desinfisering (RU) Чистка Дезинфекция (CZ) Čištění Desinfekce (PL) Czyszczenie Dezynfekcja (HU) Tisztítás (BG) Почистване Дезинфекция (JP) 手入れ方法消毒 (CN) 清洗消毒 30 C METEOR III VERTEX + 35 C + 95 F + 50 C F ELIOS - 20 C - 4 F ECRIN - 30 C - 22 F (EN) Storage (FR) Stockage (DE) Lagerung (IT) Conservazione (ES) Almacenamiento (PT) Armazenamento (NL) Berging (SE) Förvaring (FI) Varastointi (NO) Lagring (RU) Хранение (CZ) Skladování (PL) Przechowywanie (HU) Tárolás (BG) Съхранение (JP) 保管方法 (CN) 储存 (EN) Drying (FR) Séchage (DE) Trocknen (IT) Asciugamento (ES) Secado (PT) Secagem (NL) Het drogen (SE) Torkning (FI) Kuivaus (NO) Tørking (RU) Сушка (CZ) Sušení (PL) Suszenie (HU) Szárítás (BG) Сушене (JP) 乾燥 (CN) 使干燥 30 C (EN) Dangerous products (FR) Produits dangereux (DE) Gefährliche Produkte (IT) Prodotti pericolosi (ES) Productos peligrosos (PT) produtos perigosos (NL) Gevaarlijke producten (SE) Farliga produkter (FI) Vaaralliset tuotteet (NO) Farlige produkter (RU) Опасная продукция (CZ) Nebezpečné výrobky (PL) Produkty niebezpieczne (HU) Veszélyes termékek (BG) Опасни продукти (JP) 有害物質 (CN) 危险产品 (EN) Maintenance (FR) Entretien (DE) Wartung (IT) Manutenzione (ES) Mantenimiento (PT) Manutenção (NL) Onderhoud (SE) Underhåll (FI) Huolehtiminen (NO) Vedlikehold (RU) Техническое обслуживание (CZ) Údržba (PL) Konserwacja (HU) Karbantartás (BG) Поддържане (JP) メンテナンス (CN) 保养 3 GENERAL INFORMATION : A00000-G (271108)

12 (CZ) ČESKY Všeobecné informace Životnost / Kdy vaše vybavení vyřadit Životnost textilních a plastových výrobků značky Petzl je málně 10 let od data výroby. Neomezená u výrobků z kovu. POZOR: některé vyjímečné situace mohou způsobit okamžité vyřazení výrobku již po prvním použití, to závisí na druhu, intenzitě a prostředí ve kterém je výrobek používán (znečištěné prostředí, ostré hrany, vysoké teploty, chemikálie, atd.). Výrobek musí být vyřazen pokud: - Je starší než 10 let a vyroben z plastu nebo textílií. - Byl vystaven těžkému pádu nebo velkému zatížení. - Neprojde periodickou prohlídkou. Máte jakékoliv pochybnosti o jeho spolehlivosti. - Neznáte jeho úplnou historii používání. - Se stane zastaralým vzhledem k legislativě, normám, technikám nebo slučitelnosti s ostatním vybavením, atd. Znehodnocením vyřazeného vybavení zabráníte jeho dalšímu použití. Periodické prohlídky Kromě kontroly před a během používání výrobku musí být prováděna pravidelná periodická prohlídka (revize) odborně způsobilou osobou. Četnost pravidelných periodických prohlídek (revizí) musí být dána způsobem a intenzitou používání výrobku. Petzl doporučuje provádět tyto prohlídky jedenkrát každých 12 měsíců. Pro snažší sledovatelnost výrobků neodstraňujte jakékoliv označení, štítky nebo nálepky. Výsledky revizí by měli být zaznamenány v evidenčních listech s těmito údaji: druh prostředku, typ, informace o výrobci, sériové číslo nebo individuální číslo, datum výroby, datum prodeje, datum prvního použití, datum příští periodické prohlídky, problémy, komentáře, jméno a podpis inspekce a uživatele. Příklady naleznete na nebo Petzl PPE CD-ROM. Skladování, doprava Výrobek uchovávejte na suchém, stinném místě mimo dosah UV záření, chemikálií, vysokých teplot, atd. Pokud je to nutné výrobek očistěte a osušte. Úpravy a opravy Úpravy a opravy mimo provozovny firmy Petzl jsou zakázány (mimo vyměnitelných dílů). 3 roky záruka Na vady materiálu a vady vzniklé ve výrobě. Nevztahuje se na vady vzniklé: běžným opotřebením a roztržením, oxidací, úpravami nebo opravami, nesprávným skladováním, nedostatečnou údržbou, nedbalostí, nesprávným použitím. Zodpovědnost není odpovědný za následky přímé, nepřímé nebo náhodné ani za škody vzniklé v průběhu používání tohoto výrobku. (PL) POLSKI Informacje ogólne Petzl Czas życia / Wycofanie produktu Maksymalny czas użytkowania produktów plastikowych i tekstylnych Petzl może wynosić 10 lat od momentu produkcji. W przypadku produktów metalowych jest nieokreślony. UWAGA: w wyjątkowych okolicznościach może się zdarzyć, że jednorazowe użycie sprzętu spowoduje jego zniszczenie, np. kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, ekstremalnymi temperaturami, kontakt z ostrą krawędzią, duże obciążenia, poważne odpadnięcie itd. Produkt musi zostać wycofany jeżeli: - Ma więcej niż 10 lat i zawiera elementy plastikowe lub tekstylne. - Zaliczył mocny upadek (lub obciążenie). - Rezultat kontroli nie jest satysfakcjonujący. Istnieją jakiekolwiek podejrzenia co do jego niezawodności. - Nie jest znana pełna historia użytkowania. - Jeśli jest przestarzały (rozwój prawny, normatywny lub niekompatybilność z innym wyposażeniem itd.). Należy zniszczyć wycofane produkty, by uniknąć ich przypadkowego użycia. Kontrola produktu Oprócz kontroli przed każdym użyciem, należy wykonywać gruntowną kontrolę okresową przez kompetentnego kontrolera. Częstotliwość kontroli powinna być dostosowana do typu sprzętu i intensywności użytkowania oraz do wymagań prawnych. Petzl zaleca przeprowadzanie kontroli przynajmniej raz na 12 miesięcy. Nie usuwać etykietek i oznaczeń, by zachować możliwość identyfikacji produktu. Wyniki kontroli powinny być zapisywane w karcie kontrolnej: typ, model, dane adresowe producenta, numer seryjny lub indywidualny; daty: produkcji, zakupu, pierwszego użycia, następnej kontroli; notatki: wady, uwagi, nazwisko i podpis kontrolera. Sprawdzić przykład na lub na CD-romie EPI Petzl. Przechowywanie, transport Przechowywać produkt w suchym miejscu, z dala od promieniowania UV, produktów chemicznych itd. Czyścić i wysuszyć produkt w razie potrzeby. Modyfikacje, naprawy Modyfikacje lub naprawy, wykonywane poza fabrykami Petzl, są zabronione (nie dotyczy części zamiennych). Gwarancja 3 lata Dotyczy wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają produkty: noszące cechy normalnego zużycia, zardzewiałe, przerabiane i modyfikowane, nieprawidłowo przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadków, zaniedbań i zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem. Odpowiedzialność nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje, bezpośrednie czy pośrednie oraz jakiekolwiek szkody, zaistniałe w związku z użytkowaniem jego produktów. 10 GENERAL INFORMATION : A00000-G (271108)

13 Označení výrobku: Sériové číslo: A Rok výroby / Den výroby / Kontrola Údržba. Skladování: Výrobek musí být volně zabalen, uložen na dobře odvětraném místě, mimo dosah přímého světla, extrémních teplot a korozivních nebo agresivních látek. Čištění: Neumývejte proudem vody z hadice. Ochranné přilby: Omývejte ve vodě bez rozpouštědel. Kovové výrobky: Omývejte ve vodě, možno použít mýdlo nebo přípravek pro praní jemných tkanin. Textilní výrobky: Ruční nebo automatické praní mýdlem nebo v pracím prostředku pro jemné tkaniny a následné máchání ve vodě (málně 30 0 C). K důkladnějšímu čištění lze také použít kartáč s jemnými štětinami z umělých vláken. Mastné skvrny odstraníte trichloretylenem. Sušení: Na dobře odvětraném, suchém, stinném místě, mimo jakýkoliv zdroj přímého tepla. Popruhy, které se namočily a poté opět uschly, se mohou nepatrně srazit. Péče o výrobky z kovu: Pravidelné ošetření kapkou oleje na mechanizmus (pružina, váleček.) vám zajistí lepší funkčnost výrobku. Teplota Používejte a skladujte náš výrobek v rozmezí teplot níže uvedených: Ochranné přilby: ECRIN C až C ELIOS, METEOR C až C Textilní výrobky: C až C Výrobky z kovu: C až C Nebezpečné látky a materiály. Veškeré chemické produkty, korozivní materiály a rozpouštědla jsou považovány za škodlivé. Jestliže je to absolutně nevyhnutelné, nebo se vyskytne nebezpečí kontaktu s těmito produkty, prosíme, kontaktujte nás a uveďte přesný název chemikálie. Po rozboru dané situace vám rádi detailně poradíme. Dezinfekce. V případě nutnosti dezinfekce výrobku použijte dezinfekční prostředek slučitelný s materiály na něm použitými. Tento prostředek nařeďte čistou vodou o mální teplotě 30 0 C. Výrobek ponořte a nechte roztok hodinu působit. Poté výrobek pečlivě vymáchejte v čisté vodě a usušte (viz kapitola 6. čištění). Příklad formuláře pro kontroly výrobku: Model: Rok výroby: Datum prvního použití: Poznámky: Číslo série: Datum prodeje: Uživatel: Prohlídka každé 3 měsíce. Datum: OK Inspektor: 07/2007 Vertical verze 1 revize 0 mt

Cištení, dezinfekce (FR) Nettoyage / Désinfection (DE) Reinigung / Desinfektion (IT) Pulizia / Disinfezione (ES) Limpieza / Desinfección

Cištení, dezinfekce (FR) Nettoyage / Désinfection (DE) Reinigung / Desinfektion (IT) Pulizia / Disinfezione (ES) Limpieza / Desinfección Teplota (FR) Température (DE) Temperatur (IT)Temperatura (ES) Temperatura Cištení, dezinfekce (FR) Nettoyage / Désinfection (DE) Reinigung / Desinfektion (IT) Pulizia / Disinfezione (ES) Limpieza / Desinfección

Více

Instrukce pro použití a instalaci

Instrukce pro použití a instalaci Instrukce pro použití a instalaci UPDATE 08.2012 - PAGE 1 / 36 Instrukce pro použití, údržbu, skladování a kontrolu Tyto instrukce musí být přeložené do jazyka krajiny, ve které se bude kotvící zařízení

Více

Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice

Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice Dodávka musí být realizována jako celek. Doprava na KŘ Č. Budějovice bude zahrnuta v ceně zakázky. Dodavatel zajistí bezplatné proškolení min. 2 osob, do 30

Více

Osobní ochranné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Úvod

Osobní ochranné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Úvod Osobní ochranné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Úvod OOPP Podle definice v Evropské směrnici 89/686/EWG ze dne 21. prosince 1989, o přizpůsobení právních předpisů v členských zemích

Více

Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě

Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě Příloha č. 1 výzvy Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě 1. Slaňovací brzda typ I 2 ks Slaňovací zařízení jiného typu než u položek č. 2, 3, 4, 5 a 6, pro

Více

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky. Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky. Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu Práce ve výškách zahrnuje práce, při nichž hrozí pády z výšky nebo do volné hloubky. Protože se jedná o vysoce rizikové činnosti, které jsou příčinou až 40% smrtelných pracovních úrazů, je nezbytné použití

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO LANO S HÁKEM

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO LANO S HÁKEM BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 345 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.cz info@brano.cz NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

TECHNIKY UPOZORNĚNÍ SPORTOVNÍ LEZENÍ VÍCEDÉLKOVÉ SPORTOVNÍ CESTY POHYB PO SNĚHU KOMBINOVANÝ TERÉN LEZENÍ V LEDU CANYONING SPELEOLOGIE VIA FERRATA

TECHNIKY UPOZORNĚNÍ SPORTOVNÍ LEZENÍ VÍCEDÉLKOVÉ SPORTOVNÍ CESTY POHYB PO SNĚHU KOMBINOVANÝ TERÉN LEZENÍ V LEDU CANYONING SPELEOLOGIE VIA FERRATA UPOZORNĚNÍ TEHNIKY Pozor! Činnosti ve výškách jsou svojí podstatou nebezpečné a mohou vést k vážným zraněním nebo i ke smrti. Pozorně prostudujte informace obsažené v tomto katalogu a seznamte se s instrukcemi,

Více

Bezpečnostní jisticí postroje

Bezpečnostní jisticí postroje Bezpečnostní jisticí postroje JANUS06 Výstražný bezpečnostní jisticí postroj. Dva uchycovací body: záda a prsa, s integrovanou vestou z materiálu bavlna/polyester. Barvy : Zářivě žlutá Ref : JANUS06 EN471

Více

CT104 Toggle Lok Anchor

CT104 Toggle Lok Anchor CT104 Toggle Lok Anchor Šroubový kotevní bod Kód: CT104 Schválené normy: OSHA 1926.502 CE 0321, ANSI Z359.1-2007, ANSI Z359.7-2011, EN 795:1996 (+A1:2000) třída B Tyto ClimbTech tm Toggle Lok Anchor kotevní

Více

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem

inovované spony SPEED umožňující plynulé a rychlé nastavení s maximálním komfortem Příloha č.2 k Č.J.: KRPP-151292-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ 1. Plně nastavitelný celotělový postroj, který má odnímatelný prsní úvazek pro zachycení pádu s polstrovaným bederním pásem, nohavičkami a ramenními

Více

CT102 ClimbTech Removable Concrete Anchor (22kN)

CT102 ClimbTech Removable Concrete Anchor (22kN) CT102 ClimbTech Removable Concrete Anchor (22kN) Kotevní bod k opakovanému použití Kód: CT102 Schválené normy: ANSI Z359.1-2007, CE-EN 795:2002 třída B, EN795:1996 (+A1:2000) třída B, OSHA 1926.502 CE

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Záruční list a návod k obsluze www.babypoint.eu VAROVÁNÍ! Před použitím židličky si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Odstraňte plastový obal,

Více

ČESKY. VAROVÁNÍ! Čtěte pozorně návod na použití a uschovejte pro pozdější nahlédnutí. IndexE

ČESKY. VAROVÁNÍ! Čtěte pozorně návod na použití a uschovejte pro pozdější nahlédnutí. IndexE ČESKY Vážení, děkujeme za váš výběr stupátka BuggyBoard-Mai výrobce Lascal. Doufáme, že budete při procházkách s vašimi dětmi spokojeni s výrobkem BuggyBoard. VAROVÁNÍ! Čtěte pozorně návod na použití a

Více

ART SPIDERJACK 2.1 Basic

ART SPIDERJACK 2.1 Basic ART SPIDERJACK 2.1 Basic Před použitím tohoto zařízení je nezbytné, abyste si důkladně přečetli a porozuměli tomuto návodu k použití. Certifikace: CE 0123, EN 358 Kontrolní místo: TÜV Produkt Service GmbH,

Více

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ

OKENNÍ SUŠÁK. s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ OKENNÍ SUŠÁK s předzahrádkou ( 2v1 ) NÁVOD K MONTÁŽ A POUŽITÍ Tento výrobek je určen k montáži na rám plastového okna. Používejte jej výhradně k sušení prádla a k účelům, ke kterým je výrobek určen. Technický

Více

CT101 ClimbTech Beam Slider

CT101 ClimbTech Beam Slider CT101 ClimbTech Beam Slider Mobilní kotevní bod pro pohyb po traverzách Kód: CT101 Schválené normy: ANSI Z359.1-2007, CE-EN 795:2002 třída B, OSHA 1926.502, ANSI Z359.7-2011 Tento ClimbTech tm I-beam Slider

Více

Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu. Bezpečná oprava a kontrola přístrojů WABCO

Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu. Bezpečná oprava a kontrola přístrojů WABCO Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu Bezpečná oprava a kontrola přístrojů Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu Bezpečná oprava a kontrola přístrojů 2. vydání Nové verze naleznete na stránkách www.wabco-auto.com

Více

Manual. CZ Příloha. BlueSolar charge controller MPPT 70/15

Manual. CZ Příloha. BlueSolar charge controller MPPT 70/15 Manual CZ Příloha BlueSolar charge controller MPPT 70/15 1 Obecný popis 1.1 Ultra rychlé MPPT Rychlý MPPT algoritmus zvyšuje příkon až o 30% ve srovnání s PWM regulátory a až o 10 % ve srovnání s pomalejšími

Více

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG)

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006

ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 ProfiTech Lanový kladkostroj - napínací zařízení k přemísťování a tahání břemen 2tprovedení typ 60005 4t provedení typ 60006 Návod k obsluze ProfiTech / lanový kladkostroj - napínací zařízení č. 60005

Více

BlueSolar solární regulator MPPT 100/15

BlueSolar solární regulator MPPT 100/15 Návod k obsluze CZ BlueSolar solární regulator MPPT 100/15 1 Obecný popis 1. Ultra rychlé MPPT Rychlý MPPT algoritmus zvyšuje výkon až o 30% ve srovnání s PWM regulátory a až o 10 % ve srovnání s pomalejšími

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz

TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz CZ Návod k obsluze TYP TRONIC 230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz MADE IN EU TR10/V02 HLAVNÍ SOUČÁSTI VIBRAČNÍ HLAVICE S MOTOREM MĚNIČ FREKVENCE PRYŽOVÁ HADICE VYPÍNACÍ/ZAPÍNACÍ TLAČÍTKO ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU

Více

Skladací minitrampolína. Návod k použití NR: 1254

Skladací minitrampolína. Návod k použití NR: 1254 Skladací minitrampolína Návod k použití NR: 1254 Tento návod si důkladně přečtěte. Je to důležitá část tohoto výrobku, proto si ho odložte pro případ, že by se vyskitly v budoucnu problémi, nebo otázky.

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Habermaaß-hra 4828. Houpačka padák. Návod a záruka

Habermaaß-hra 4828. Houpačka padák. Návod a záruka CZ Habermaaß-hra 4828 Houpačka padák Návod a záruka Vážený zákazníku Padák je dětská houpačka s měkkým sedákem ve které se děti mohou houpat sem a tam. Doufáme, že se vám to bude líbit. Vaši vynálezci

Více

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN

Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Návod k použití PRODUKT: LED PANEL TYP: AE-IPAN Vážení uživatelé, děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt od společnosti Anadem Europe, která se zaměřuje na moderní LED osvětlovací techniku, LED světelné

Více

Návod k obsluze Zařízení pro výškové práce HWBP 9 a 12 m, návod k použití/revizní knížka 187534, 187535. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Návod k obsluze Zařízení pro výškové práce HWBP 9 a 12 m, návod k použití/revizní knížka 187534, 187535. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Návod k obsluze Zařízení pro výškové práce HWBP 9 a 12 m, návod k použití/revizní knížka Císlo výr. / Article No.: 187534, 187535 Jazyky / Languages: cs BERNER_76887.pdf 2013-06-13 Zařízení pro výškové

Více

01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ)

01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ) 01 ZÁVĚSNÉ POPRUHY TEXTILNÍ NETKANÉ (SKLÁDANÉ) Textilní vázací prostředky díky svým vysokým užitným vlastnostem nacházejí nejširší použití ve všech oblastech průmyslu při zvedání, spouštění a zavěšování

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._56 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

DŘEVOplus víc než dřevo

DŘEVOplus víc než dřevo DŘEVOplus víc než dřevo NÁVOD K MONTÁŽI VENKOVNÍ PODLAHY (TERASY) DŘEVOplus je modifikované dřevo. Materiál vytvořený kombinací dřevěné hmoty se zdravotně nezávadným polyetylenem. Hlavní surovinou DŘEVOplus

Více

Uživatelská příručka: VENKOVNÍ HOUPAČKA. Jednomístná houpačka SWING - 1 -

Uživatelská příručka: VENKOVNÍ HOUPAČKA. Jednomístná houpačka SWING - 1 - Uživatelská příručka: VENKOVNÍ HOUPAČKA Jednomístná houpačka SWING mm - 1 - Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. V PŘÍPADĚ CHYBĚJÍCÍCH NEBO ROZBITÝCH DÍLŮ, PROSÍM KONTAKTUJTE PRODEJCE. PARTS, PLEASE

Více

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20

XCKN2121P20 pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Characteristics pol.spín.xckn-čep a páka s plast.klad.1 najíž.směr horiz.- 1Z+1V-mžik.- M20 Doplňky Ovládání spínače Elektrické připojení Tvar izol. kontaktu Nucené vypnutí Nucené vypnutí minimální silou

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

STROMOLEZENÍ PŘEDNÁŠKA Č. 7

STROMOLEZENÍ PŘEDNÁŠKA Č. 7 STROMOLEZENÍ PŘEDNÁŠKA Č. 7 Režim kontrol a revizí OOPP při výškových činnostech Kontrola OOPP Revidovaný materiál: Postroje Textilní OOPP Lana Spojky Blokanty Postroje Cíle revize Prvořadým účelem revize

Více

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E

Provozní předpis. pro uzavírací klapky ABO série 3 E Provozní předpis pro uzavírací klapky ABO série 3 E 1. Úvod 2. Bezpečnostní pokyny 3. Provedení klapek 4. Doprava a skladování 5. Montáž do potrubí 6. Tlaková zkouška potrubí 7. Provoz a údržba 8. Pomoc

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

DS-W 10.5. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones

DS-W 10.5. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones DS-W 10.5 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Více

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory

Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686. Travní válec model. PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Platnost od 12.1.2012 1TKZ5016 No. 686 Travní válec model PLR1824 / PLR1836 / PLR1848 pro použití se zahradními traktory Bezpečnostní pokyny Tento travní válec je navržen, vyroben a testován tak, aby sloužil

Více

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE NŮŽKY/PILKA NA PLECH - KIT ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz

NÁVOD K OBSLUZE. Model č. 45-0315 45-0315- AF 315 ROZMETADLO. VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz NÁVOD K OBSLUZE Model č. 45-0315 VAROVÁNÍ: Pozorně si přečtěte Pokyny a pravidla pro bezpečný provoz 45-0315- AF 315 ROZMETADLO Bezpečnost Provoz Údržba Díly nejrychlejší způsob jak nakoupit díly www.speedepart.com

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VIBRAČNÍ BRUSKA PNEUMA- TICKÁ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ. Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití. rukojeť (1) držák kabelu. teleskopická trubka. zástrčka vypínač. BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ Vysavač s principem vzdušného víru Návod k použití Charakteristika: - jednoduše ovladatelný, přenosný vysavač - bezsáčkový mechanismus - průhledný zásobník na nečistoty, snadno vyprázdnitelný

Více

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí

Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Návod k používání navijáku a návijáku s hadicí Typ FZ 1 - obj.-č. D 070 004 0,4 až 1,0 kg Typ FZ 2 - obj.-č. D 070 005 1,0 až 2,0 kg Typ FZ 3 - obj.-č. D 070 006 2,0 až 3,0 kg Typ FZ 4 - obj.-č. D 070

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 3500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce Sirocco automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači autorizovaný prodejce AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SIROCCO 2. POPIS Automatizovaný systém SIROCCO pro křídlové brány je elektromechanický

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K POUŽITÍ CZ Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné dospělé osoby, aby si pečlivě přečetli tento

Více

Návod k použití a k instalaci

Návod k použití a k instalaci FR Návod k použití a k instalaci CS More languages on: www.zodiac-poolcare.com H0379400.B - 2013/06 Před použitím, údržbou a opravou tohoto přístroje si pozorně přečtěte tento návod! Symbol upozorňuje

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

122 Dělička trubek měděných i nerezových

122 Dělička trubek měděných i nerezových Dělička trubek a nůžky na závitové tyče Dělení a odhrotování trubek 122 Dělička trubek měděných i nerezových Ideální pro přípravu z nerezavé oceli a mědi pro lisované spoje. Rozsah trubek Nerez vnější

Více

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE Lanex FLXK01 LX 2 Jedná se o univerzální typ postroje s širokou škálou použití. Zachycovací postroj LX 2 má zadní a přední kotvící prvek polohovací pás s bočními oky nastavitelné ramenní a stehenní popruhy

Více

Invalidní vozík J.O.B.

Invalidní vozík J.O.B. Invalidní vozík J.O.B. CENTROPROJEKT a.s. NÁVOD K POUŽITÍ... C PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FAKSIMILIE NEATECH S.R.L. s oficiálním sídlem ve Via Ponte di Tappia č. 47, Neapol- Itálie a ředitelstvím ve Via A.Festa

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 1500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A

SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A SFL 36-A / SFL 22-A / SFL 14-A Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Více

Tabulka pro velikosti postrojů

Tabulka pro velikosti postrojů 250 252 254 256 BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE SAFETY HARNESSES TLUMIČE PÁDU ENERGY ABSORBERS LANA, UPÍNACÍ POMŮCKY ROPES, CONNECTORS DOPLŇKY ACCESSORIES PRÁCE VE VÝŠKÁCH Tabulka pro velikosti postrojů velikost

Více

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633

TY-ST42PX500 TY-ST50PX500. Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi. Číslo modelu TQZH633 Pokyny pro instalaci Podstavec pod plazmovu televizi Před zahájením činnosti si důkladně přečtěte tyto pokyny a příručku k plazmové televizi; zajistíte si tím správné provedení montáže. (Tyto pokyny si

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO JRSF DN65-DN100 -filtr pro studenou vodu JUDO JRSF-HW DN65-DN100 -filtr pro horkou

Více

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST

KOS8 NÁVOD K OBSLUZE UNIVERSÁLNÍ OBRUBOVACÍ STROJ KOS 8 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とチェコ 共 和 国 との 間 の 協 定 LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とチェコ 共 和 国 との 間 の 協 定 LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 社 会 保 障 に 関 する 日 本 国 とチェコ 共 和 国 との 間 の 協 定 LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA Vyplní kompetentní instituce v Japonsku / 日 本 の 実 施 機 関 記 入 欄 Články 13 až

Více

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953

Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 Návod k použití Pila karosářská pneumatická Objednací číslo 100-00953 1 Model: Pila karosářská pneumatická Vsuvka pro rychlospojku není součástí dodávky! Pokyny Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte

Více

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY Návod k obsluze HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY CYO_510B a CYO_400C TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a postupy pro montáž, obsluhu, kontrolu,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ANATOL RACHVALSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._57 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Pásová bruska BBSM900

Pásová bruska BBSM900 Version 1.2 česky Pásová bruska BBSM900 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 263 10 Art.-Bez.: BBSM900 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

IN 1336 Bench lavička HERO

IN 1336 Bench lavička HERO N Á V O D N A P O U Ž I T Í IN 1336 Bench lavička HERO Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho 1 výrobku, ojediněle se

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVOZNAKŮ RI 32 Seite 1 Obsah 1 Použití 1.1 Bezpečné použití 1.2 Likvidace 1.3 Záruka 2 Funkce 2.1 Reflexní stavoznaky se skly podle DIN 7081 3 Provedení 3.1 Automatický zpětný

Více

I3001 CLIMAX ATLAS. Charakteristika Charakteristika

I3001 CLIMAX ATLAS. Charakteristika Charakteristika I3001 CLIMAX ATLAS Charakteristika Charakteristika I3001 CLIMAX ATLAS vysoce komfortní bezpečnostní zachycovací postroj s pracovním polohovacím pásem vhodný pro všechny druhy práce ve výškách 5 připojovacích

Více

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX Aktualizováno 28.1.2013 BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX Modely 36 (91 cm) & 42 (107 cm) & 48 ' (122 cm) NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné, abyste

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140

PROTECO PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PNEUMATICKÝ UTAHOVÁK 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PROTECO 42.01-22105, 22110, 22120, 22130, 22140 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE PNEUMATICKÉHO UTAHOVÁKU označení: 42.01-22105, 22110, 22120, 22130,

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost:

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost: Zajišťování závitů Zajišťování závitových spojů Proč používat zajišťovače závitů Loctite? Produkty Loctite pro zajišťování závitů brání samovolnému povolování a chrání veškeré závitové spoje před působením

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

návod na použití recumbent magnetic

návod na použití recumbent magnetic návod na použití recumbent magnetic 1 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem

MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem XO = vynikající rozměrová stabilita MAXGUARD GT gelcoat na výrobu forem AME 6000 T-35 bariérová pryskyřice AROPOL XO pryskyřice na výrobu forem model model vyrobte ze styrenu odolného materiálu. zhotovte

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. ponorných čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ponorných čerpadel řady TM 10 OBSAH 1.0 Úvod str. 2 1.1 Záruka str. 2 1.2 Popis čerpadla str. 2 1.3 Přeprava a instalace str. 4 1.4 Technické detaily str.

Více

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20

Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Pohon brány do šířky 2m 900 SN 20CS 900 SN -20 Obsah Bezpečnost......2 Vybavení......2 Modely a vlastnosti......3 Rozměry....3 Připevnění ramene/předběžná kontrola......4 Montáž......4 Odblokování......5

Více

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití

Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Návod k obsluze Zvedák 2 t, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 99432 Jazyky / Languages: cs BERNER_79136.pdf 2013-09-12 Návod k obsluze (CZ) 099432 1 Česky ZODPOVĚDNOST VLASTNÍKA Vlastník a/nebo

Více

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste 6. Original operating manual/spare parts list 9

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste 6. Original operating manual/spare parts list 9 Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste 6 Original operating manual/spare parts list 9 Notice d utilisation d origine/liste de pièces de rechange 11 Manual de instrucciones original/lista de piezas

Více

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13

Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8. Original operating instructions/spare parts list*) 9-13 Festool GmbH Wertstraße 20 D-73240 Wendlingen Telefon: 07024/804-0 Telefax: 07024/804-608 http://www.festool.com VAC SYS VP Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 4-8 Original operating instructions/spare

Více

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201

Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 Návod na použití PROFI insportline BRADLA RK4201 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 74901 Vítkov tel. +420 556300970, www.insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití

Solární nabíječka pro mobilní telefony. Obj. č. 76 83 35. Návod k použití Verze z 08/09 Solární nabíječka pro mobilní telefony Obj. č. 76 83 35 Návod k použití Důležité upozornění: Vážený zákazníku, Naneštěstí došlo k záměně označení dvou DC zásuvek. Správná interpretace: USB-plug

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST

UB007 NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA UNIVERZÁLNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG)

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

OHÝBAČKA AKM 1020P CZ NÁVOD K POUŽITÍ OHÝBAČKA. Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny!!!

OHÝBAČKA AKM 1020P CZ NÁVOD K POUŽITÍ OHÝBAČKA. Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny!!! CZ NÁVOD K POUŽITÍ OHÝBAČKA OHÝBAČKA AKM 1020P Přečtěte si tento návod na obsluhu a dodržujte bezpečnostní pokyny!!! Technické změny a chyby tisku vyhrazeny! Vydání: 2009 Revize 02 - ČESKY 1 OBSAH 1 OBSAH

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU

PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PROSTŘEDKY OSOBNÍHO ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PRONOVO, S.R.O. DRUŽSTEVNÍ 9A 370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE Tel/Fax: 387 204 390 Mobil: 602 451 365-6 mail: pronovo@ pronovo.cz PRONOVO, S.R.O. RATIBOŘSKÁ 177 747 05

Více

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže

TITAN. Centrální motor s převodovkou pro mříže TITAN Centrální motor s převodovkou pro mříže Montážní pokyny a upozornění Pozor: dodržujte uvedené pokyny kvůli bezpečnosti osob. Uchovejte tento návod pro pozdější použití. CE Prohlášení o shodě Centrální

Více