VYUŽITÍ KALKULACÍ V ŘÍZENÍ PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ KALKULACÍ V ŘÍZENÍ PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství VYUŽITÍ KALKULACÍ V ŘÍZENÍ PODNIKU Product costing usage in business management Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. David KAŠPAR Autor: Dominik ZBÍRAL Brno, duben 2008

2

3 Jméno a příjmení autora: Dominik Zbíral Název diplomové práce: Využití kalkulací v řízení podniku Název práce v angličtině: Product costing usage in business management Katedra: podnikového hospodářství Vedoucí diplomové práce: Ing. David Kašpar Rok obhajoby: 2008 Anotace Cílem diplomové práce Využití kalkulací v řízení podniku je provést analýzu kalkulačních metod a jejich využití ve vybraném podniku, kterým je podnik A. Teoretická část je věnována především kalkulacím kalkulaci úplných nákladů a kalkulaci variabilních nákladů a jejich jednotlivým metodám. V následující praktické části je představen kalkulační systém a využití kalkulačních metod v podniku A. Výsledky analýzy jsou zhodnoceny a je navržena alternativa ke stávajícím kalkulacím. Navržená alternativa je poté srovnána s podnikem používanými kalkulacemi. Annotation The goal of the submitted thesis Product costing usage in business management is to analyse costing methods and their usage in a chosen company A. The theoretical part is devoted mainly to costing absorption costing and variable costing and their particular methods. An analysis of the costing system and costing methods usage in A is presented in the subsequent practical part. The results of the analysis are assessed and a proposal of an alternative to the contemporary costing is drawn up. The suggested alternative is then compared with costing applied by the enterprise. Klíčová slova Kalkulace, kalkulační systém, kalkulační metody, náklady, cenotvorba. Keywords Costing, costing system, costing methods, costs, pricing.

4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Využití kalkulací v řízení podniku vypracoval samostatně pod vedením Ing. Davida Kašpara a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 20. dubna 2008 vlastnoruční podpis autora

6

7 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Davidu Kašparovi za velmi cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

8

9 OBSAH OBSAH... 9 SEZNAM PŘÍLOH... 9 ÚVOD KALKULACE V RÁMCI MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ Nákladové účetnictví a jeho souvislosti Manažerské účetnictví Kalkulace jako nástroj manažerského a nákladového účetnictví NÁKLADY A JEJICH ČLENĚNÍ Náklady jednicové a režijní Jednicové náklady Režijní náklady Přímé a nepřímé náklady Fixní a variabilní náklady Fixní náklady Variabilní náklady ÚVOD DO KALKULACÍ Kalkulační pojmy a zásady Ekonomická struktura podniku Kalkulační jednice Rozvrhová základna Typový kalkulační vzorec Kalkulační systém Propočtová kalkulace Plánová kalkulace Operativní kalkulace Výsledná kalkulace KALKULACE Kalkulace plných nákladů Metody kalkulace plných nákladů Metoda kalkulace dělením Metoda kalkulace dělením s poměrovými (ekvivalentními) čísly Metoda přirážkové kalkulace Metoda procesní kalkulace (ABC) Kalkulace cílových nákladů (Target costing) Doplňkové kalkulace Kalkulace variabilních nákladů Kalkulace variabilních nákladů se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 43 [ ] ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM SCHÉMAT A GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

10 - 10 -

11 ÚVOD V poměrně dlouhé historii vnitropodnikového účetnictví se postupně objevovaly nové přístupy k dělení nákladů na výrobky a ke tvorbě cen na základě kalkulací. Zřejmě nejsilnější kritika postupů vnitropodnikového účetnictví se spojuje s počátkem teorie úzkých míst v osmdesátých letech dvacátého století. Přes prohlášení zástupců tohoto teoretického proudu o tom, že nákladové účetnictví je nepřítelem produktivity 1, se spíše jednalo skutečně pouze o kritiku postupů, které byly v té době pro výroby některých povah zastaralé. Správně vedené vnitropodnikové účetnictví však produktivitu pomáhá měřit a zvyšovat za pomoci kombinace sledování naturálních a ekonomických veličin popisujících děje v podniku, analýzy těchto veličin a z ní vyplývajících doporučení. Vnitropodnikové účetnictví je tedy jedním ze základních nástrojů řízení a rozhodování. Pomáhá především efektivně řídit náklady, rozhodovat o složení výrobního programu, tvořit ceny a hodnotit jednotlivá pracoviště a úspěšnost jednotlivých výrobků z ekonomického hlediska. Uvedené základní přínosy vnitropodnikového účetnictví jsou bezesporu pro podniky významné v kterékoli situaci a kterékoli době. Protože i úspěšný podnik se může stát ještě úspěšnějším, i z ekonomického hlediska. Neustálé zlepšování se je jednou ze základních podmínek dlouhodobé úspěšné existence podniků a vnitropodnikové účetnictví je nezbytnou součástí souboru aktivit a přístupů, které toho pomáhají dosáhnout. Jedním z klíčových nástrojů vnitropodnikového účetnictví jsou kalkulace. Právě na ně se tato práce zaměřuje. Kromě rozboru teoretických poznatků práce obsahuje také praktickou část, v níž budou poznatky aplikovány na konkrétní podnik. Cílem této diplomové práce je provést analýzu kalkulačních metod a jejich využití ve vybraném podniku. Pro zpracování této práce byl vybrán podnik A. V návaznosti na základní cíl byl stanoven druhý cíl práce, kterým je navržení alternativ k současnému způsobu kalkulování. Tento návrh se může týkat kalkulačního systému, alokace nákladů, kalkulačních metod a dílčích způsobů kalkulace a bude zpracován dle teoretických poznatků a v návaznosti na výsledky analýzy využití kalkulací v podniku. Byla stanovena následující hypotéza: 1. Stávající způsob kalkulace alokuje náklady nesprávným způsobem a výsledky kalkulace režijních nákladů (na vybraných příkladech) jsou oproti správnému přiřazení nepřesné o více než 5 %. Tato hypotéza byla stanovena na základě předpokladu, že kalkulace podniku jsou nepřesné. Tento předpoklad vyplynul již z úvodních rozhovorů se zástupci zkoumaného podniku. 1 Prohlášení E. M. Goldratta, in CORBETT, T. Throughput Accounting. Great Barrington: North River Press, s. ISBN

12 Navržené alternativy se budou držet teoretických poznatků. Ověřování uvedené hypotézy přinese odpověď na otázku, do jaké míry jsou stávající kalkulace nepřesné. Vzhledem k tomu, že kalkulace slouží pro řízení, znamená to, že řízení na jejich základě by bylo chybou zatíženo. Případné potvrzení hypotézy bude argumentem pro změnu stávajícího způsobu kalkulování. K tomu, aby práce naplnila uvedený cíl, se bude nejprve zabývat teoretickými poznatky o manažerském (vnitropodnikovém) účetnictví, kalkulačních metodách a postupech a relevantních souvisejících otázkách. V praktické části práce bude provedena analýza kalkulačních metod a jejich využití v podniku A. V návaznosti na výsledky analýzy budou navrženy alternativy k stávajícímu způsobu kalkulování v podniku. Zamýšleným přínosem vypracovaného návrhu je zpřesnění kalkulací a tím také zpřesnění rozhodování a hodnocení. Pro zpracování diplomové práce budou použity metody deskripce, komparace, analýzy a syntézy, relevantní matematické a statistické metody, empirické šetření v podniku a metody manažerského účetnictví

13 1 KALKULACE V RÁMCI MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ 1.1 Nákladové účetnictví a jeho souvislosti Manažerské účetnictví úzce souvisí s nákladovým účetnictvím. Nákladové účetnictví, jak uvádí Král, se v první fázi zaměřuje na zjištění skutečně vynaložených nákladů a skutečných výnosů, a to ve vztahu k prodávaným podnikovým výkonům, dalším stupněm je jejich zjištění ve vztahu k dílčím procesům, činnostem a útvarům, které jsou původci těchto nákladů, resp. výnosů. Ve druhé fázi jsou skutečné náklady porovnávány s žádoucím stavem (plánovaným, rozpočtovaným, kalkulovaným). 2 U nákladového účetnictví se tedy jedná pouze o sledování a srovnávání. Dimenze rozhodovací zatím není přítomna. V souladu s Králem uvádějí Deakin a Maher, že nákladové účetnictví (Cost Accounting) je oblastí účetnictví, která měří, zaznamenává náklady a podává o nich informace. Používání informací k hodnocení výkonu a rozhodování lidmi zevnitř organizace je v jejich pojetí již součástí manažerského účetnictví. Rayburnová o nákladovém účetnictví píše: Nákladové účetnictví identifikuje, vymezuje, měří, podává zprávy o a analyzuje jednotlivé prvky přímých a nepřímých nákladů spojených s výrobou a odbytem výrobku nebo služby. 3 Pokud jsou informace o nákladech využívány lidmi zvenčí k hodnocení výkonu vrcholového managementu a k rozhodování o organizaci, jedná se o finanční účetnictví. Nákladové účetnictví také poskytuje data pro smlouvy založené na nákladech (cost-based contracts), příkladem mohou být smlouvy používané ve vztahu s federální vládou USA, a dále pro daňové účely. 4 Jak lze rozpoznat, Deakin s Maherem v souladu s anglosaským přístupem zdůrazňují i vnější uživatele (nejen akcionáře, ale také věřitele) 5 nákladového účetnictví, resp. nákladového účetnictví projeveného do finančního účetnictví. Král uvádí obsahové členění nákladového účetnictví na: výkonové účetnictví, které má, v úzkém vztahu s kalkulacemi výkonů, odpovědět na otázku jaké jsou náklady, marže, zisk a další ukazatele finálních nebo dílčích výkonů; odpovědnostní účetnictví, které má na základě systému plánů, rozpočtů a vnitropodnikových cen odpovědět na otázku, jak k celopodnikovým výsledkům přispívají jednotlivé vnitropodnikové útvary. 2 KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s RAYBURN, L. G. Principles of Cost Accounting: Using a Cost Management Approach. 4. vyd. Illinois: RICHARD D. IRWIN, s. ISBN , s DEAKIN, E. B.; MAHER, M. W. Cost Accounting. 3. vyd. Illinois: RICHARD D. IRWIN, s. ISBN , s DEAKIN, E. B.; MAHER, M. W. Cost Accounting. 3. vyd. Illinois: RICHARD D. IRWIN, s. ISBN , s

14 Dále se také vyvíjí procesní nákladové účetnictví (Activity Based Accounting), které dává podklady pro řízení procesů. 6 Tyto tři druhy nákladového účetnictví se tedy odlišují svým zaměřením na výkony, na útvary a poslední na procesy. Ve třetí fázi, zmiňované Králem, se již rozšiřuje nákladové účetnictví o rozhodovací dimenzi (např. zvažování variant). Přidáním této dimenze nákladové účetnictví přerůstá v účetnictví manažerské. 7 Díky první fázi nákladového účetnictví tedy můžeme sledovat, k čemu v podniku došlo jaké byly výkony a náklady a kdo za co odpovídá. Ve druhé fázi dochází ke srovnání s předpokládaným stavem a v poslední jsou již výsledky předchozích fází používány pro rozhodování. Pro umožnění průběhu druhé a třetí fáze je nezbytná existence nějakého plánu či rozpočtu. Bez něj nemůžeme srovnávat výsledky s předpokládanými výsledky a používat tato srovnání pro rozhodování. Sestavení plánů a rozpočtů je tedy jednou ze zásadních úloh manažerského (i nákladového) účetnictví; sestavení souvisí s rozhodováním ve výrobní oblasti (např. o výrobní kapacitě, velikosti výrobních dávek apod.) a v oblasti cenotvorby. Na základě celopodnikového rozpočtu podniky vypracovávají rozpočty nižších prvků ekonomické struktury. Pro ně je splnění rozpočtu jedním ze základních cílů. 1.2 Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví, také nazývané vnitropodnikové, má za cíl přispívat k řízení podniku. Jedná se o nástroj, který pomáhá rozhodovat, kontrolovat a hodnotit. Král zmiňuje různá označení pro manažerské účetnictví v jednotlivých oblastech v anglosaské se používá pojem manažerské účetnictví (Management Accounting), ve francouzsky mluvících zemích se užívá výraz účetnictví pro řízení (Comptabilite de Gestion) a v německy mluvících regionech se setkáváme s označením účetnictví nákladů a výnosů orientované na rozhodování (Entscheidungsorientierte Kosten- und Leistungrechnung). 8 Uvedené pojmy používané v různých zemích pro manažerské účetnictví mají jedno společné označují je za nástroj managementu určený k rozhodování. Účelem tedy je co nejpřesněji zachytit co se v podniku děje a využít toho pro řízení a plánování toto je hlavní rozdíl proti finančnímu účetnictví, které zachycuje současnost a minulost. Rozdíl je jak v účelu, tak v postupech. Manažerské účetnictví si podnik vede takovým způsobem, jak uzná za vhodné zákonná regulace se na ně nevztahuje. Nicméně pro přehlednost a jednotnost je vhodné používat vnitřní pravidla pro vedení manažerského účetnictví; tato pravidla se stávají tím více potřebná, čím komplexnější je činnost podniku a tím i samotné manažerské účetnictví. 6 KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s

15 Lang manažerské účetnictví systematicky zařazuje jako dílčí disciplínu nauky o podnikovém hospodářství, kterou rozumí nauku zabývající se podnikem a jeho začleněním do hospodářských souvislostí. 9 Wöhe popisuje podnik jako plánovitě organizovanou jednotku, v níž se zhotovují a prodávají věcné statky (výrobky, zboží) a služby. 10 Hospodářskými souvislostmi Lang zřejmě rozumí vztahy hospodářské povahy. Manažerské účetnictví lze zařadit mezi dílčí nauky o podnikovém hospodářství. Podnikové hospodářství je, dle definic Langa a Wöheho, nauka zabývající se podnikem (plánovitě organizovanou jednotkou, v níž se zhotovují a prodávají statky a služby) a jeho vztahy hospodářské povahy. Podnikové hospodářství sestává z teoretické a aplikované části. Teorie vytváří základ pro aplikovanou vědu. Obě se liší cílem svého poznání. Poznávacím cílem teoretického podnikového hospodářství je čisté poznání jsoucna. Toto poznání se nikdy nezaměřuje na určitý účel a také se podle určitého účelu nevybírá. Principem výběru je logická souvislost problémů, tj. možnost jejich jednoznačného přiřazení k objektu podnikového hospodářství. Cílem poznání aplikovaného podnikového hospodářství je popsání a zhodnocení empiricky zjištěných rozhodovacích procesů a vývoj nových základů pro rozhodování, tj. vytvoření průběhů podnikových procesů se zřetelem na jediný vrcholový účel. Aplikované podnikové hospodářství vybírá jako své problémy alternativy podnikatelského jednání, které slouží k realizaci tohoto vrcholového cíle. 11 Za vrcholový cíl (účel) podnikatelského jednání se obvykle považuje dlouhodobá maximalizace zisku. Manažerské účetnictví se, stejně jako nadřazená vědecká disciplína podnikové hospodářství, sestává z teoretické a aplikované části. O těchto částech manažerského účetnictví lze říci analogicky totéž, co je řečeno o podnikovém hospodářství. V této práci, jak bylo uvedeno v úvodu, budou nejprve popsána teoretická východiska součásti manažerského účetnictví kalkulací a tato pak budou aplikována v praktické části na konkrétní podnik s vědomím toho, že řešení manažerského problému má pomoci dlouhodobé maximalizaci zisku podniku. 1.3 Kalkulace jako nástroj manažerského a nákladového účetnictví Klíčovým nástrojem pro manažerské účetnictví zaměřené na výkony jsou kalkulace. Jejich pomocí lze dělit náklady (plánované a skutečné) mezi jednotlivé výkony podniku. Na základě předběžné kalkulace lze srovnávat výsledek s plánem. Díky tomuto srovnání může podnik hodnotit výsledky a přijímat rozhodnutí do budoucna. Kalkulace také slouží například k cenotvorbě. 9 LANG, H. Manažerské účetnictví. Přel. J. Forejtová a Z. Maňasová. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , s WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , s WÖHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , s

16 Jak uvádí Král: Právě skutečnost, že kalkulace zobrazuje ve vzájemné souvislosti oba póly podnikatelského procesu naturálně vyjádřený výkon a jeho hodnotovou charakteristiku, z ní činí nejvýznamnější nástroj, synteticky zobrazující vztah věcné a hodnotové stránky podnikání, nad vypovídací schopností a využitím kalkulace by se s ekonomy měli sejít obchodníci, konstruktéři, technologové, manažeři odpovědní za investiční rozvoj i řešení výrobních problémů. 12 Významnou skutečností vzpomínanou ve výše uvedené citaci je potřeba spolupráce mezi jednotlivými pracovníky, kteří mají co do činění s tvorbou výkonů. Nelze mluvit o kalkulacích jako výhradním úkolu podnikových ekonomů, nezbytný je vklad i dalších profesí. Tvorba kalkulačního systému a kalkulování vyžaduje také kvalitní komunikaci mezi pracovníky podniku bez dostatečné spolupráce nemůže ekonom dost dobře sám rozhodnout, jak náklady kalkulovat. Kalkulacemi, kalkulačními metodami a kalkulačním systémem se tato práce bude podrobněji zabývat v kapitole Kalkulace. 12 KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s

17 2 NÁKLADY A JEJICH ČLENĚNÍ Vysvětlení toho, co jsou náklady a jak je lze členit je základním předpokladem pro správné používání a tvorbu kalkulací. Rozdílná povaha nákladů také zapříčinila vznik různých přístupů k jejich kalkulování (při kalkulaci plných nákladů bereme v úvahu celkové náklady, zatímco u kalkulace variabilních nákladů jen náklady variabilní). V této části budou uvedena pouze základní členění nákladů relevantní vzhledem ke kalkulacím. Náklad znamená, že něco obětujeme pro budoucí užitek, že koupíme nějaké zdroje. Jak tuto oběť změříme? [ ] Obvykle nákladem myslíme cenu, za kterou jsme si zdroj pořídili (nákupní cena). Náklad tedy měříme množstvím peněz, které jsme obětovali, zaplatili nebo také ještě nezaplatili, za získání budoucího prospěchu (stroje, který bude pracovat a přinese nám tak budoucí prospěch. 13 Obecněji lze říci, že náklad je to, co jsme obětovali vyjádřené penězi (pozn. aut. jde tedy také o náklady na např. práci podnikatele apod.). Náklad vzniká v okamžiku využití zdroje. 14 Z pohledu manažerského účetnictví, dle Krále, je zásadní skutečnost, že náklady jsou hodnotově vyjádřené, účelné vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově související s jeho ekonomickou činností. Účelností rozumí takové vynaložení zdrojů, které je racionální a přiměřené. Účelový charakter znamená, že náklad má relativně těsný vztah k výkonům (o výkonu někdy hovoříme jako o tzv. nositeli nákladu). Z toho vyplývá, že manažerské účetnictví se, v tomto pojetí, zaměřuje pouze na náklady, které mají vztah k výkonu a lze řídit hospodárnost jejich využívání. 15 Náklady evidované ve finančním účetnictví se tedy mohou výrazně odlišovat od těch evidovaných v účetnictví manažerském ve finančním účetnictví nalezneme ledaskdy rozdílné odpisy oproti manažerskému, finanční účetnictví často neeviduje náklady ve stejné výši a některé náklady se objevují v jednom účetnictví, zatímco ve druhém je nenalezneme. Jako příklad můžeme použít situaci, kdy vstupem jednoho střediska je výkon druhého střediska. Ve finančním účetnictví se objeví skutečné náklady druhého střediska, zatímco v manažerském můžeme počítat s např. desetiprocentní ziskovou přirážkou střediska. Pak jsou vstupní náklady prvního střediska o 10 % vyšší, než jaké jsou náklady ve finančním účetnictví. 13 STANĚK, V. Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů.1. vyd Praha: Grada Publishing, s. ISBN , s STANĚK, V. Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů.1. vyd Praha: Grada Publishing, s. ISBN , s KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s

18 2.1 Náklady jednicové a režijní Dle přiřaditelnosti nákladů k výkonům dělíme náklady na jednicové a režijní. Jednicové náklady lze přímo přiřadit konkrétnímu výkonu, zatímco režijní nikoli. Režijní náklady zúčtováváme k výkonům na základě metod, které pomocí určitého klíče stanovují, jaký podíl režijních nákladů připadá na kus daného výrobku Jednicové náklady Lang do této skupiny řadí výrobní materiál (jednicový), mzdové výrobní náklady (jednicové mzdy) a zvláštní jednicové náklady. 16 Pro všechny platí, že musí existovat přímá souvislost mezi vyrobením kusu výrobku a vynaložením tohoto nákladu. Lang uvádí následující charakteristiky jednotlivých druhů jednicových nákladů: Jednicový materiál představují veškeré suroviny, pomocné a provozní látky a konstrukční celky, nakoupené díly a součástky, nedokončené a dokončené výrobky, které přímo (stávají se součástí výrobku) nebo nepřímo vstupují do materiálové struktury výrobku. Při kvantitativním stanovení se používají konstrukční podklady, kusovníky apod. Jednicové mzdy jsou mzdové náklady, které vznikají v bezprostřední souvislosti s tvorbou výkonu. Lze je určit na základě různých metod evidence času (např. úkolové časy, technické empirické hodnoty). Do jednicových mezd nelze řadit mzdy vedení společnosti, mistrů, plánovačů, přepravních čet, údržby strojů, konstruktérů atd. Zvláštní jednicové náklady zahrnují další přímo přiřaditelné náklady jako náklady na licence a patenty, některé konstrukční náklady, provize, individuální úpravy výrobku či služby, zvláštní způsob přepravy výrobku, náklady na překlad návodu do cizího jazyka, náklady na zaškolení obslužného personálu. 17 Aby bylo možné uvedené náklady považovat za jednicové, musí být vždy přímo přiřaditelné (např. překlad návodu výrobku lze považovat za jednicový pokud se jedná o jeden překlad na jeden výrobek nebo omezeně velkou výrobní dávku. Pokud není specifikován počet použití překladu, pak nelze takovýto náklad považovat za náklad jednicový). V případě zajišťování přepravy prodávajícím podnikem sem můžeme řadit náklady na přepravu výrobku, nakládku, s přepravou spojené náklady jako pojištění, u mezinárodního obchodu případně celní náklady (tj. náklady na administrativní zajištění i samotné clo např. u 16 LANG, H. Manažerské účetnictví. Přel. J. Forejtová a Z. Maňasová. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , s LANG, H. Manažerské účetnictví. Přel. J. Forejtová a Z. Maňasová. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN , s

19 doložky DDP INCOTERMS 2000). Tyto náklady se obvykle kus od kusu liší. Jejich přiřazení je jednoduché a nenákladné. Čím je podrobnější sledování jednotlivých nákladů, tím více nákladů lze přiřadit přímo danému výrobku. Takové sledování je nicméně nákladné a časově náročné. Proto některé náklady, které by bylo možné přiřadit konkrétnímu výrobku, takto nepřiřazujeme, neboť náklady na evidenci a sledování by byly neúměrně vysoké vzhledem k dosaženému efektu (tj. přesnějšímu přiřazení nákladů na výrobky) Režijní náklady Jak bylo řečeno výše, jedná se o náklady, které nejsou přímo přiřaditelné výkonu 18. Jedná se typicky o režijní materiál, režijní výrobní mzdy (např. mzdy mistrů), správní a odbytovou režii. Náklady, které nepatří do nákladů jednicových jsou náklady režijními. Režijní náklady se dále člení dle jejich původu obvykle na výrobní režii, správní režii a odbytovou režii. Lze uvažovat (u podniků, kde jsou významnými a jednici nepřiřaditelnými náklady) o vývojové režii (u ostatních podniků je zařazena ve výrobní režii) Výrobní režie dle Hradeckého a Konečného zahrnuje náklady vznikající ve výrobě, které se neváží k jednomu druhu výkonů; tyto náklady vznikají v souvislosti s produkcí několika, nebo všech výkonů (pozn. autora: je vhodné, aby pokud vzniká část výrobní režie jen v souvislosti s určitou skupinou výkonů se tato přiřazovala pouze právě na výkony z této skupiny typicky se jedná o např. odpisy linky (kalkulační odpisy) používané jen pro jednu skupinu výrobků. Mezi významné položky výrobní režie patří: spotřeba režijního materiálu (režijní materiál spotřebovaný ve výrobě, materiál na opravy a údržbu, čistící prostředky, pracovní vybavení, ochranné pomůcky, kancelářské potřeby, odborné publikace, služby související s výrobou (např. revizní prohlídky strojů apod.)), spotřeba energie (elektřina, plyn, voda, pára) ve výrobě, režijní mzdy (mzdy technického a administrativního personálu ve výrobě, režijní část mzdy výrobních dělníků, mzdy režijních dělníků, příplatky, prémie, ostatní mzdové náklady), náklady na zákonné sociální a zdravotní pojištění (dle našeho názoru je vhodné tyto zařadit do mzdových nákladů neboť tyto náklady u jednicových dělníků by měly být přiřazeny přímo jednici výkonu), 18 To neznamená, že je nelze přiřadit výkonu při prostém dělení nákladů vzniklých při tvorbě výkonu viz dále a KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s

20 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19 využitého ve výrobě, náklady výzkumu a vývoje. Správní režie se skládá z nákladů na řízení a správu podniku jako celku. Obsahuje stejné nákladové druhy jako výrobní režie (mzdy, spotřeba energie ve správě, spotřeba materiálu, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku) a také náklady na pojištění, poradenské služby a další náklady týkající se podniku jako celku. 20 Odbytová režie zahrnuje režijní náklady spojené s odbytem výrobků jako náklady na provoz skladů hotových výrobků, náklady na prodejní oddělení, marketing, fakturace, provoz podnikových prodejen, expedici (pokud ji nelze přiřadit přímo na kus, pozn. aut.). 21 Lze říci, že výše uvedená část zvláštních jednicových nákladů (náklady na přepravu, nakládku, pojištění) představuje odbytové jednicové náklady. V kalkulačním vzorci patří až do odbytových nákladů, proto v typovém kalkulačním vzorci vstupují až do úplných vlastních nákladů výkonu Přímé a nepřímé náklady Teorie pracuje dále s dělením nákladů na přímé a nepřímé. Přímé náklady bezprostředně souvisí s konkrétním druhem výkonu a nepřímé se naopak neváží k jednomu druhu výkonu, ale zajišťují průběh podnikatelského procesu v širších souvislostech. 23 Usry a Hammer uvádí, že za přímé náklady lze považovat náklady, které jsou vysledovatelné k výrobku. Čistým přímým nákladem, bez obtíží přiřaditelným výrobku, je přímý materiál. (U mzdových nákladů je obtížné je rozdělit na přímé a nepřímé, pokud pracovníci vykonávají mnoho různých činností.) 24 Je evidentní, že dochází k překrývání klasifikací nákladů na režijní a jednicové a na přímé a nepřímé. Do přímých nákladů patří veškeré jednicové náklady a dále náklady, které vznikají 19 HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. ISBN , s HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. ISBN , s HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. ISBN , s pro typový kalkulační vzorec viz kapitola Kalkulace 23 KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s USRY, M. F.; HAMMER, L. H. Cost Accounting. Planning and Control. 10. vyd. Cincinnati: South-Western Publishing, s. ISBN , s

21 pouze u daného výkonu a lze je přiřadit výkonu pomocí prostého dělení. Přímé náklady tedy nemusí mít výhradně proporcionální charakter (jak je tomu u nákladů jednicových, pozn. aut.), naopak může jít i o náklady fixní např. časové odpisy výrobní linky určené pro výrobu jednoho druhu výrobku. Zbývající režijní náklady jsou náklady nepřímé. Právě tyto je pak třeba přiřadit kalkulační jednici pomocí zvolených veličin Fixní a variabilní náklady Fixní náklady Fixní náklady jsou náklady, které zůstávají v určitém tzv. relevantním rozpětí využité kapacity stejné. Neznamená to, že jsou zcela neměnné právě pokud se změní využití kapacity, pak se náklady fixní skokově mění. Deakin s Maherem k relevantnímu rozpětí uvádí, že se jedná o rozpětí výstupů, které je možné vyrobit bez fyzických změn v závodu (a tím bez změny fixních nákladů) 26, např. restaurace může vyprodukovat se současným kuchyňským vybavením 0 až 300 obědů za den. Je však také třeba si uvědomit, že fixní náklady i v rámci daného relevantního rozpětí mohou skokově vzrůst (výměna výrobní linky, zvýšení mezd managementu apod.). Na kapacitě závislé fixní náklady nazýváme vyhnutelné fixní náklady 27. Jako příklad lze uvést náklady na vytápění a osvětlení hal (při zkrácení provozní doby se podnik části těchto nákladů vyhne). Další významnou vlastností vyhnutelných fixních nákladů je, že jsou časově těsněji spojeny s výdaji nutnými na jejich úhradu. Druhou skupinou fixních nákladů jsou utopené fixní náklady 28. V průběhu podnikatelského procesu je již nelze ovlivnit ani zásadním omezením intenzity a snížením kapacit. Dle Hiltona jsou utopené náklady pro rozhodování irelevantní. 29 Jedinou možností jejich snížení je dezinvestice (prodej zařízení) Variabilní náklady Variabilní náklady jsou takové náklady, které jsou závislé na objemu výroby. Existují náklady proporcionální a dále podproporcionální (zde se jedná o smíšené náklady, které mají jak fixní 25 KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s DEAKIN, E. B.; MAHER, M. W. Cost Accounting. 3. vyd. Illinois: RICHARD D. IRWIN, s. ISBN , s v angloamerické literatuře se nazývají Avoidable Fixed Costs 28 v angloamerické literatuře se nazývají Sunk Fixed Costs 29 HILTON, R. W. Managerial Accounting. New York: McGraw-Hill, s. ISBN , s

22 tak variabilní složku 30 ) a nadproporcionální náklady. Podproporcionální náklady rostou zpomalujícím se tempem (typicky náklady na elektrickou energii, na údržbu strojů apod.) Nadproporcionální náklady rostou rychlejším tempem, než objem výroby. Může jít o mzdy za práci přesčas apod. 31 Využití informací o fixních a variabilních nákladech při rozhodování Fixní a variabilní náklady, resp. jejich kvantifikace, je, jak uvádí Král, základem celé řady progresivních postupů a metod (rozpočtů vycházejících z nulového základu, Activity Based Management, tzv. dynamické kalkulace (využívající rozdělování nákladů na fixní a variabilní v typovém kalkulačním vzorci) a dalších). Široké využití má toto členění při řešení tzv. rozhodovacích úloh na existující kapacitě (tzv. Cost-Volume-Profit Analysis, CVP Analysis), kdy nejdůležitějším momentem je určení tzv. bodu zvratu (jedná se o bod, kde příspěvek na úhradu právě pokrývá fixní náklady; příspěvek na úhradu je rozdíl mezi cenou a variabilními náklady). 32 Jakýkoli další výrobek který pokryje své variabilní náklady a přispěje ještě na úhradu fixních nákladů je pro podnik výhodné vyrábět (za předpokladu neúplného využití výrobních kapacit). Blíže se metodami využívajícími variabilní náklady budeme zabývat v kapitole DEAKIN, E. B.; MAHER, M. W. Cost Accounting. 3. vyd. Illinois: RICHARD D. IRWIN, s. ISBN s KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s HILTON, R. W. Managerial Accounting. New York: McGraw-Hill, s. ISBN , s

23 3 ÚVOD DO KALKULACÍ 3.1 Kalkulační pojmy a zásady Kalkulace je jedním ze základních nástrojů manažerského účetnictví. Také tak lze označit činnost, kdy se stanovují (v předběžných kalkulacích), či zjišťují (ve výsledných kalkulacích) náklady na jednotku výkonu. Dále se kalkulací rozumí výsledek této činnosti. Zatřetí se kalkulace chápe jako vydělitelná část informačního systému podniku. 33 Za pomoci kalkulace přiřazujeme náklady, které podniku vznikly. Ne vždy ale alokujeme všechny náklady. Existují dva základní přístupy ke kalkulování: kalkulace plných nákladů a kalkulace variabilních nákladů. O nich a o využívaných metodách kalkulace pojednává kapitola 4. Předmětem kalkulace obecně mohou být všechny druhy dílčích i finálních výrobků podniku. Rozsah kalkulovaných výkonů má tendenci se rozšiřovat (např. snaha konkretizovat náklady a jiné hodnotové veličiny ve vztahu k výkonům, prodávaným v různých teritoriích nebo tržních segmentech; dále také v návaznosti na zvyšující se požadavky na řízení aktivit jsou náklady kalkulovány na aktivity). 34 Samotné kalkulaci zpravidla předchází přiřazení nákladů střediskům. Náklady (zvláště režijní) se obvykle nejprve alokují na střediska dle toho, které středisko je za jejich vznik odpovědné (v mnoha podnicích nicméně existují nákladová střediska označovaná někdy jako neutrální, kterým se přiřazují náklady, které nelze přiřadit žádnému z ostatních středisek). Náklady středisek se mohou dále alokovat na kalkulační jednici. Při vícestupňové alokaci nákladů se náklady střediska v prvním stupni alokují na jiná střediska a pak teprve na kalkulační jednice. 33 HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. ISBN , s. 11. a KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s

24 3.2 Ekonomická struktura podniku Na základě odpovědnosti za výnosy a náklady v podniku vzniká paralelní struktura ke struktuře organizační ekonomická struktura, neboli struktura odpovědnostních středisek. Některá střediska jsou zodpovědná jen za náklady, jiné mohou ovlivňovat i výši výnosů. Obvykle se v literatuře setkáváme s následujícími odpovědnostními středisky: nákladovými, ziskovými, rentabilními, investičními, výnosovými a výdajovými. Na tato střediska se přiřazují náklady nebo výnosy vzniklé v podniku. Skutečné náklady nebo výnosy (nebo výsledek hospodaření střediska) vedení podniku srovnává s rozpočty středisek. Toto srovnání slouží k hodnocení, ke stanovování plánů a rozpočtů středisek do budoucna a k jejich řízení. Odpovědní pracovníci jednotlivých středisek jsou s rozpočtem také seznámeni a na základě skutečných nákladů a výnosů mohou rozpoznat, jak si dané středisko vede a závěry srovnání rozpočtu a skutečnosti pak využít při rozhodování. Nákladová střediska Na nákladové středisko jsou alokovány náklady, za něž je odpovědné. Předpokládá se, že může ovlivnit jejich výši. Skutečné náklady tohoto střediska se srovnávají s jeho rozpočtem pokud středisko může mít různé množství výstupu, je třeba posuzovat odchylky od rozpočtu s vědomím této skutečnosti. Pokud aktivitu střediska nelze vyjádřit měřitelnými jednotkami, pak se skutečné náklady srovnávají s pevným rozpočtem. Nedochází zde k odchylkám vyprodukovaného množství od plánovaného. Jako příklad nákladového střediska s touto charakteristikou se uvádí režijní útvary správního charakteru. 35 Pokud naopak k odchylkám výstupu dochází, pak se skutečné náklady srovnávají s rozpočtovanými náklady, přepočtenými na skutečný výkon střediska. Existují dvě varianty přepočtení rozpočtovaných nákladů na skutečný výstup: Přepočteny jsou jen variabilní náklady vztažené k jednotce výstupu, fixní náklady jsou středisku uznány v úrovni určeného limitu. Tento způsob přepočtu se považuje za vhodný pro hierarchicky nižší nákladová střediska (jejichž činnost je jasně stanovena a cílem pro ně je hospodárné plnění zadaných úkolů. Mezi tato střediska je možné zařadit například útvar údržby a oprav a středisko výroby polotovarů. 35 Pokud podnik začne v takovémto středisku sledovat množství výstupu, pak odchylky skutečného množství výstupu od rozpočtovaného sledovat lze. Například v účetním oddělení lze (např. při aplikaci ABC) sledovat počet účetních operací. Tyto je možné považovat za výstup nákladového střediska účetní oddělení

25 Přepočteny jsou veškeré náklady střediska. Využívá se u hierarchicky vyšších nákladových středisek, kde je účelné zvyšování výstupu či změna sortimentu. Jako příklad lze uvést středisko hlavní výroby. 36 Ziskové středisko Na zisková střediska se alokují náklady i výnosy. Sleduje se tedy zisk, resp. výsledek hospodaření. Nutným předpokladem pro to, aby bylo možné středisko klasifikovat jako ziskové je to, aby mělo možnost ovlivňovat jak výnosy, tak náklady, které se na ně alokují. Například se jedná o oddělení odbytu, podnikové prodejny, ale i celé divize podniku. Rentabilní střediska Rentabilní střediska jsou takové útvary, na něž jsou alokovány náklady a výnosy a navíc se sleduje i výše střediskem vázaného pracovního kapitálu. Cílem střediska je dosáhnout plánované rentability vázaného kapitálu. Tato skutečnost pomáhá zohlednit i výsledky střediska v oblasti řízení jednotlivých složek pracovního kapitálu (oběžná aktiva a krátkodobé závazky). Investiční střediska Investiční střediska jsou nejvyšší formou střediska v ekonomické struktuře. Kromě charakteristik rentabilního střediska mají tato střediska pravomoc rozhodovat o investicích. Nejčastěji jsou investičními středisky hierarchicky vyšší útvary jako divize podniku, samostatné závody apod. Výnosová střediska Toto středisko ovlivňuje především své výnosy a to na základě objemu prodeje. Obvykle tedy nemá pravomoc určovat prodejní cenu výrobků, zboží nebo služeb. Často jsou však řízeny i režijní náklady střediska. Wagner mezi možná výnosová střediska řadí útvary prodeje a oddělení v obchodních domech. 37 Výdajová střediska Jsou podobná nákladovým střediskům, ale sledují se zde výdaje. Výdajová střediska a jejich pracovníci jsou hodnoceni dle dodržení limitu účelově vymezených výdajů a dle měřitelných efektů těchto výdajů. Řadí se sem obvykle útvary výzkumu a vývoje, oddělení pro vzdělávání zaměstnanců, reklamní oddělení KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s FIBÍROVÁ, J.; ŠOLJAKOVÁ, L.; WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, s. ISBN , s KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s

26 3.3 Kalkulační jednice Kalkulační jednicí rozumíme konkrétní výkon, vymezený měrnou jednotkou (ks, t, tkm, GJ, m 2 apod.) a druhem, na který se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny. Kalkulační jednice (cost unit) představuje věcně i rozsahově vymezenou měrnou jednotku, ke které se vztahují náklady i související ekonomický prospěch. 39 Příklady kalkulačních jednic uvádí následující schéma. Schéma 3.1: Kalkulační jednice PRŮMYSLOVÉ ODVĚTVÍ pivovarnictví cihlařský průmysl těžba uhlí energetika strojírenství zpracování ropy hotely/stravování poradenské služby vzdělání nemocnice AKTIVITY KALKULAČNÍ JEDNICE barel 1000 ks cihel tuny kilowatthodiny zakázky, práce barel, tuna, litr pokoj /obsazenost/ jednotka pokrmu (pozn. aut) účtovatelné hodiny, práce, zakázka kurz, zapsaný student, úspěšný student diagnóza pacienta, zákrok (pozn. aut) KALKULAČNÍ JEDNICE řízení úvěrů skladování materiálu / manipulace personalistika prodej spravovaný účet výdej / příjem materiálu v naturálním vyjádření, přesuny materiálu, výdej / příjem materiálu v hodnotovém vyjádření personální záznam jednání se zákazníkem, objem prodeje v hodnotovém vyjádření, přijatá objednávka od zákazníka Pramen: AUTORIZOVANÝ INSTITUT MANAŽERSKÝCH ÚČETNÍCH. Manažerské účetnictví: oficiální terminologie. Přel. M. Houska a L. Šoljaková. Praha: ASPI, Kalkulované množství je určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují nebo zjišťují celkové náklady. Jeho vymezení je významné především z hlediska určení průměrného podílu 39 SCHROLL, R. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Bilance, s, s

27 fixních nákladů připadajících na kalkulační jednici. 40 Kalkulovaným množstvím může být roční objem produkce daného výkonu, výrobní dávka, etapa stavební výstavby apod. Základní kalkulační zásadou je snaha co nejpřesněji přiřadit náklady kalkulační jednici (při uplatnění principu hospodárnosti maximální přesnosti přiřazení nákladů má být dosaženo daným vkladem prostředků; při úvahách o zvětšení podrobnosti je nutné srovnat jeho výnosy a náklady metoda se v teorii nazývá Cost-Benefit Analysis 41 ). Alokaci (přiřazení) nákladů lze u jednicových nákladů provádět přímo, u režijních nákladů prostým dělením nebo dle rozvrhové základny. Její určení (může být různé pro jednotlivé druhy a skupiny nákladů) a postup výpočtu bude uveden v příslušných následujících podkapitolách a kapitole Rozvrhová základna Určení rozvrhové základny je základem pro přiřazení nákladů u kalkulací využívajících rozvrhových základen (sem patří např. metoda přirážková kalkulace, metoda dělení s ekvivalenčními čísly viz kapitola Kalkulace). Jak uvádí Hradecký s Kopečným, rozvrhová základna by měla být veličina, k níž mají rozvrhované náklady v maximální míře vztah příčinné souvislosti z hlediska jak jejich výše, tak jejich změn. Měla by být dostatečně velká, aby malé výkyvy v jejím rozsahu nezpůsobily nadměrné výkyvy v rozvrhovaných nákladech na kalkulační jednici. Měla by dále existovat proporcionalita mezi rozvrhovou základnou a rozvrhovanými náklady. Rozvrhová základna by měla být jednoduchá a snadno zjistitelná i kontrolovatelná. Režijní náklady jsou nicméně velmi pestrým shlukem nákladů se značně různorodými příčinami vzniku. Stanovení a sledování rozvrhové základny pro každý druh režijních nákladů a jejich alokace by byla velmi pracná. Proto je stanovení rozvrhové základny určitým kompromisem, kdy se vyhoví jen většině požadovaných hledisek. 42 Zmínění autoři uvádí nejčastěji používané rozvrhové základny: jednicové mzdy, jednicový materiál, součet obou předchozích položek, součet jednicových mezd a výrobní režie (pro rozvrh správní režie), jednicové hodiny, 40 KRÁL, B. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN , s DEAKIN, E. B.; MAHER, M. W. Cost Accounting. 3. vyd. Illinois: RICHARD D. IRWIN, s. ISBN , s HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. ISBN , s

28 strojní hodiny, počet vyrobených jednotek, čistá hmotnost výrobku, výrobní náklady, kombinace dvou i více výše uvedených, 43 velikost výrobku (m 2, m 3 apod.). Deakin s Maherem dále uvádí: počet zaměstnanců, hodnota zařízení (pro pojištění strojů), počet strojů (pro náklady na údržbu), obsazená plocha (pro alokaci nájemného a dalších nákladů spojených s výrobním prostorem vytápění, klimatizace, pojištění, údržba budovy), počet dokumentů (účetnictví). 44 Poslední uvedené základny jsou vhodné pro alokaci dílčích druhů režijních nákladů. Nejčastěji používanou rozvrhovou základnou v českých průmyslových podnicích jsou dle literatury 45 jednicové mzdy, nicméně u vysoce automatizovaných výrob není tato rozvrhová základna vhodná, neboť režijní náklady jsou obvykle funkčně závislé na jiné veličině například na přímém materiálu nebo počtu vyrobených jednotek. 46 Použití rozvrhové základny, která nemá vztah s rozvrhovanými režijními náklady způsobuje, že náklady jsou na jednotlivé výrobky alokovány nepřesně. To má za následek rozdílnost v hodnocení úspěšnosti a také rozdílné rozhodování oproti situaci, kdy by byly náklady alokovány přesněji. Proto je pro rozhodování a kontrolu na základě kalkulací určení vhodné rozvrhové základny zásadní. Podnikové vedení, či oddělení manažerského účetnictví (nebo controllingu) může volbou rozvrhové základny výrazně ovlivňovat další rozhodování podniku a hodnocení výsledků. Existuje zde riziko možného úmyslného vylepšování či zhoršování výsledků (či plánovaných výsledků) jednotlivých výrobků zaměstnanci. K rozvrhovým základnám se vyjadřuje také Corbett, který uvádí, že se struktura nákladů podniků v průběhu posledních desetiletí významně změnila. V současné době podíl jednicových (přímých) mezd na celkových nákladech klesá, často pod 10 %. Přesto většina podniků dále používá přímé mzdy jako rozvrhovou základnu pro dělení režijních nákladů. 43 HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. ISBN , s DEAKIN, E. B.; MAHER, M. W. Cost Accounting. 3. vyd. Illinois: RICHARD D. IRWIN, s. ISBN , s HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. ISBN , s DEAKIN, E. B.; MAHER, M. W. Cost Accounting. 3. vyd. Illinois: RICHARD D. IRWIN, s. ISBN , s

29 Používají pak překroucené informace a dělají chybná rozhodnutí. Navíc jednicové mzdy již nejsou placeny dle vyrobených kusů a režijní náklady jsou nejvýznamnějším nákladem podniku. To způsobuje, že rozvrhování režijních nákladů podle přímých mezd již není akceptovatelné. 47 Další možné rozvrhové základny budou zmíněny v podkapitole o procesních kalkulacích (Activity Based Costing). 3.5 Typový kalkulační vzorec Převládající podoba kalkulačního vzorce vychází z typového kalkulačního vzorce, jenž bývá často rozšiřován např. o zásobovací režii nebo podnik některou z režií dělí na dvě položky, aby lépe vyhovoval podmínkám podniku a požadavkům řízení na informace manažerského účetnictví. Schéma 3.2: Typový kalkulační vzorec 1 Jednicový materiál 2 Jednicové osobní náklady 3 Ostatní jednicové náklady Jednicové náklady výroby 4 Výrobní (provozní) režie Vlastní náklady výroby 5 Správní režie Vlastní náklady výkonu 6 Odbytová režie Úplné vlastní náklady výkonu 7 Zisk (ztráta) Cena výkonu Pramen: HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. ISBN , s. 29. Jednotlivé položky typového kalkulačního vzorce jsou popsány v kapitole CORBETT, T. Throughput Accounting. Great Barrington: North River Press, s. ISBN , s

30 3.6 Kalkulační systém Kalkulační systém lze definovat jako soustavu kalkulací v podniku a vztahů mezi nimi. Hlavním úkolem kalkulačního systému je zajistit metodickou jednotu a vzájemnou návaznost kalkulací mezi sebou. 48 Základní dělení kalkulací odlišuje kalkulace nákladů a ceny. Zaměříme se na kalkulaci nákladů ta může být předběžná a výsledná. Předběžnou kalkulaci dělíme na normovou a propočtovou, normovou dále dělíme na operativní a plánovou. Pro přehlednost je dělení uvedeno v následujícím schématu. Schéma 3.3: Kalkulační systém Pramen: SCHROLL, R. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Bilance, s, s Propočtová kalkulace Propočtová kalkulace (někdy označovaná jako rozpočtová kalkulace) patří mezi předběžné kalkulace. Sestavuje se u nových výrobků na základě konstrukčních a technologických podkladů. 49 Jejím hlavním úkolem je vytvářet podklady pro předběžné posouzení efektivnosti, resp. pro návrh ceny. 50 Konstrukční a technologické podklady nejsou v počátcích vývoje výrobku natolik přesné, aby nebylo nezbytné postupně propočtovou kalkulaci aktualizovat v závislosti na změnách. Tyto změny mohou být způsobeny nejen poznatky z testů a výroby prototypů, ale také změnami předpisů vztahujících se na daný typ výrobku. 48 HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. ISBN , s HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. ISBN , s SCHROLL, R. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Bilance, s, s

31 Pokud podnik vyrábí již obdobný produkt, pak může lépe odhadnout jaké budou jednotlivé náklady na výrobu výrobku. Čím je výrobek specifičtější, či pro podnik novější, tím náročnější je tvorba propočtové kalkulace, resp. tato je s nejvyšší pravděpodobností značně nepřesná. Propočtovou kalkulaci je možné využívat pro rozhodování o zařazení určitého výrobku do výrobního sortimentu. Již propočtová kalkulace může ukázat, že produkce výrobku nemůže být rentabilní (pokud máme k dispozici objektivní odhad potenciální prodejní ceny) Plánová kalkulace Jedná se rovněž o kalkulaci předběžnou, sestavuje se pro dané plánované období na základě operativních norem platných k začátku tohoto období. Jsou v ní zahrnuty veškeré změny se kterými se počítá pro dané období. Nejčastěji je plánovaným obdobím rok. Pro plánovou kalkulaci se používají skladové ceny, za které podnik nakupuje, nebo tržní ceny dodávek. 51 Aby sestavení plánové kalkulace dávalo smysl, je nezbytné, aby se dalo předpokládat, že jsou podmínky po celé plánované období neměnné. Plánová kalkulace nachází uplatnění u opakované výroby (u kusové a zakázkové se uplatňuje spíše propočtová kalkulace, neboť každý výstup je alespoň do určité míry specifický) Operativní kalkulace Operativní kalkulace je další z předběžných kalkulací. Sestavuje se na základě podrobných norem spotřeby materiálu a času, platných právě k datu sestavení operativní kalkulace. Jedná se o kalkulaci, která na rozdíl od kalkulace plánové představuje úkol pro výrobní útvary. Operativní kalkulace v sobě zahrnuje postupné zpřesňování norem stávající operativní kalkulace je pozměňována z důvodu změn v konstrukční, technologické oblasti a takovým pozměněním stávající operativní kalkulace vzniká operativní kalkulace nová. 52 Porovnáváním plánové a operativní konzultace zjišťujeme nakolik se v plánovaném období odchylujeme od plánu. Operativní kalkulace je nejpřesnější z předběžných kalkulací, neboť se přizpůsobuje aktuálním podmínkám v průběhu plánovaného období Výsledná kalkulace Výsledná kalkulace se, jak název napovídá, sestavuje až na konci období nebo po dokončení výkonu a vykazuje výši skutečných nákladů. Jejich srovnání s plánovanými náklady se používá pro kontrolu výsledků a poznatky získané ze srovnávání je možné využít při tvorbě předběžných kalkulací v budoucnu. 51 SCHROLL, R. et al. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Bilance, s, s HRADECKÝ, M.; KONEČNÝ, M. Kalkulace pro podnikatele. 1.vyd. Praha: PROSPEKTRUM, s. ISBN , s

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody.

SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ. Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. SEMINÁRNÍ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ FIREMNÍCH FINANCÍ Téma: Kalkulační propočty, řízení nákladů a kalkulační metody. Zpracoval(a): Dvořáková Hana Fojtíková Veronika Maříková Jana Datum prezentace: 21.dubna 2004

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS IN SELECTED FIRM

KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS IN SELECTED FIRM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE)

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ NA TRHU FMCG OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBOR: MEZINÁRODNÍ OBCHOD TVORBA CENY VYBRANÝCH PRODUKTŮ NA TRHU FMCG (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) AUTOR: IVA BARTÁKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. JIŘÍ ZEMAN,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_7_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám Kalkulace je předběžné stanovení nebo následné zjištění a ostatních složek ceny na jednotku

Více

Abstrakt. Klíčová slova

Abstrakt. Klíčová slova Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení kalkulačního systému ve společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je vypracovat takovou kalkulaci pšenice ozimé, která

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Náklady představují jednu ze základních ekonomických kategorií, která by měla být obsahově správně vnímána, využívána v různých aspektech podnikatelského

Více

8.1 Provozní riziko ztráty

8.1 Provozní riziko ztráty 8.1 Provozní riziko ztráty Provozní riziko (operating risk) je především dáno rozsahem, v jakém je v podniku využíván investiční dlouhodobý hmotný majetek, s ním spojené fixní náklady a jaký je jejich

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Logistický controlling

Logistický controlling Logistický controlling Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. 28. 11. 2012 Osnova přednášky - Charakteristika základních pojmů (využití controllingu v logistice, úkoly a cíle). - Reporting. - Vymezení logistických

Více

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. TRŽBY Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků,

Více

Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve firmě Spectra System, s.r.o. Markéta Maláčová

Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve firmě Spectra System, s.r.o. Markéta Maláčová Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve firmě Spectra System, s.r.o. Markéta Maláčová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce s názvem Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve společnosti

Více

Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů

Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů Zpracoval(a): Jan Mařata Martina Tomková Zdeňka Šobová Datum prezentace: 22. dubna 2004 V Brně dne......

Více

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15)

Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) Manažerské účetnictví příklady pro KS (2014/15) 1) Určete, zda mají následující položky nákladů variabilní nebo fixní charakter: odpisy budov, dopravních prostředků, strojů a zařízení náklady na reklamu

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

BOD ZVRATU (Break Even Point)

BOD ZVRATU (Break Even Point) BOD ZVRATU (Break Even Point) Bod zvratu patří mezi důležité ekonomické veličiny. Jeho výpočet je jedním z předpokladů uplatňování nákladového controllingu v podniku. Jedná se o klíčový ukazatel pro řízení

Více

Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák

Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák Projekt řízení nákladů ve firmě AKTOS OKNA s.r.o. Bc. Jan Gargulák Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Cílem diplomové práce na téma Projekt řízení nákladů ve společnosti AKTOS OKNA s. r. o. je analýza stávajícího

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015

Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 Vlivy jednotlivých kalkulačních položek na výslednou cenu vodného a stočného ve Svazku VaK Blansko v roce 2015 A) ÚVOD DO PROBLEMATIKY KALKULACÍ Kalkulací se rozumí vyčíslení nákladů a výnosů na kalkulační

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

21.3 Členění podle kalkulačního vzorce

21.3 Členění podle kalkulačního vzorce Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lenka Beranová

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Lenka Beranová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Lenka Beranová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 2.1. Náklady Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

KALKULACE V PODMÍNKÁCH VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU

KALKULACE V PODMÍNKÁCH VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KALKULACE V PODMÍNKÁCH VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví KAPITOLA 5 Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, co je třeba. Aisópos Ezop Manažerským účetnictvím rozumíme způsob účetního řízení, rozhodování a zobrazení podnikatelského

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

16. hodina. VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4

16. hodina. VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4 VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4 16. hodina ROZVAHA Představuje přehled jednotlivých aktiv a pasiv. Základní struktura AKTIV v rozvaze - hodnotové údaje se zapisují do čtyř sloupců:

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kalkulace nákladů a jejich

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve společnosti Duostav KB s. r. o. Soňa Hořáková

Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve společnosti Duostav KB s. r. o. Soňa Hořáková Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve společnosti Duostav KB s. r. o. Soňa Hořáková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu nákladů a kalkulaci zakázek ve společnosti

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

US GAAP - Oběžná aktiva

US GAAP - Oběžná aktiva US GAAP - Oběžná aktiva Pohledávky - oceněny dle svého charakteru (dlouhodobé, krátkodobé, dle způsobu vzniku) Rezerva na nedobytné pohledávky US GAAP vyžaduje tvorbu této rezervy u každé společnosti,

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více