KALKULAČNÍ SYSTÉM A JEHO VYUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ PODNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KALKULAČNÍ SYSTÉM A JEHO VYUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ PODNIKU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management KALKULAČNÍ SYSTÉM A JEHO VYUŽITÍ PŘI ŘÍZENÍ PODNIKU Cost calculations and their application in company s management Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav ŠIŠKA, Ph.D. Autor: Hana KALIVODOVÁ Brno, 2017

2

3

4 doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D. prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. vedoucí katedry děkan

5 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličt ině: Katedra: Vedou cí bakalářské práce: Hana Kalivodová Kalkulační systém a jeho využití při řízení podniku Cost calculations and their application in company's management podnikového hospodářství Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. Rok ob hajoby: 2017 Anotace Předmětem bakalářské práce s názvem Kalkulační systém a jeho využití při řízení podniku je rozbor stávajícího kalkulačního systému a jeho způsobů využití pro úroveň řízení v konkrétním podniku. Stanoveným cílem práce je zpřesnění užívaných kalkulačních metod. První část obsahuje přehled teoretických východisek pro zkoumanou oblast manažerského účetnictví. Obsahem druhé části je hodnocení současného využití kalkulací při řízení podniku. Pro tento účel je využita metoda kritické analýzy a komparace výsledků. V závěru jsou uvedena doporučení a diskutovány jejich dopady ve vztahu k ekonomickým a organizačním změnám v časovém horizontu. Annotation The subject of the thesis entitled "Cost calculations and their application in company's management" is an analysis of the existing costing system and its uses for the level of management in the particular company. The determined goal of the thesis is the implementation of the more accurate methods of calculation than those currently used in the company. The first part consist the review of theoretical approaches for the researched field of managerial accounting. The content of the second part is an evaluation of current application calculations in the company's management. For these purpose is used method of critical analysis and comparison of results. In the conclusion are presented the recommendations and discussed their impacts in the relations with economical and organizational changes in the time horizon. Klíčová slova Manažerské účetnictví, alokace nákladů, rozvrhová základna, kalkulace, kalkulační vzorec, metoda standardních nákladů, kalkulační systém, cenotvorba. Keywords Managerial accounting, cost allocation, allocation base, calculation, calculation formula, method of standard costs, calculation system, pricing.

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Kalkulační systém a jeho využití při řízení podniku vypracovala samostatně pod vedením Ing. Ladislava Šišky, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. V Brně dne 15. dubna 2017 vlastnoruční podpis autora

8 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Ladislavu Šiškovi, Ph.D. za odborné rady a připomínky, které přispěly k vypracování této bakalářské práce. Zároveň děkuji za vstřícnost a ochotný přístup na konzultacích. Poděkování patří také zaměstnancům ekonomického a finančního oddělení společnosti Pleas a.s., kteří mi věnovali svůj čas a poskytli cenné informace.

9

10 OBSAH ÚVOD MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - POJEM, OBSAH VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K FINANČNÍMU ÚČETNICTVÍ POJETÍ A KLASIFIKACE NÁKLADŮ DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ ÚČELOVÉ TŘÍDĚNÍ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ VE VZTAHU K OBJEMU PRODUKOVANÝCH VÝKONŮ NÁKLADY V MANAŽERSKÉM ROZHODOVÁNÍ KALKULACE ZÁKLADNÍ POJMY, OBSAH Předmět kalkulace Alokace nákladů Kalkulace nákladů - pojem, typy, struktura KALKULAČNÍ SYSTÉM PRVKY KALKULAČNÍHO SYSTÉMU Propočtová kalkulace Plánová kalkulace Operativní kalkulace Výsledná kalkulace METODY KALKULACE Kalkulace dělením Přirážkové kalkulace Kalkulace ve sdružené výrobě...67

11 4.2.4 Metoda dílčích aktivit (Activity Based Costing) Metoda variabilních nákladů VÝZNAM KALKULACÍ PRO ŘÍZENÍ Metoda kaizen costing Metoda standardních nákladů SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI CÍL, POSTUP A METODIKA PRÁCE.. CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 7 PŘEDSTAVENÍ PODNIKU... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 7.1 HISTORIE PODNIKU...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 7.2 POLITIKA PODNIKU...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8 HLAVNÍ PROCESY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.1 PLETENÍ...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.2 BARVENÍ...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.3 STŘÍHÁNÍ...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.4 ŠITÍ...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.5 BALENÍ...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 9 ANALÝZA KALKULAČNÍHO SYSTÉMUCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 9.1 ČLENĚNÍ A PŘIŘAZOVÁNÍ NÁKLADŮ...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Členění nákladů... Chyba! Záložka není definována Přiřazování nákladů... Chyba! Záložka není definována. 9.2 KALKULACE...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA Sestavování kalkulací... Chyba! Záložka není definována Četnost sestavování kalkulací... Chyba! Záložka není definována. 9.3 KONKRÉTNÍ KALKULACE...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

12 9.3.1 Kalkulace režného úpletu... Chyba! Záložka není definována Kalkulace upraveného úpletu... Chyba! Záložka není definována Kalkulace přístřihu... Chyba! Záložka není definována Kalkulace nebaleného konečného výrobku... Chyba! Záložka není definována Kalkulace hotového zabaleného výrobku... Chyba! Záložka není definována Kalkulace ceny... Chyba! Záložka není definována. 9.4 CONTROLLING... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 10 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVUCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 11 NÁVRŽENÝ POSTUP ŘEŠENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA PŘÍKLAD... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA HODNOCENÍ A DISKUZE DOPADŮ ZAVEDENÝCH OPATŘENÍCHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. ZÁVĚR... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ...71 SEZNAM TABULEK...73 SEZNAM SCHÉMAT...73 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...73 SEZNAM PŘÍLOH...74

13

14

15 ÚVOD Kalkulace představují základní a klíčový nástroj pro efektivní řízení všech ekonomických organizací. Jejich prostřednictvím získávají manažeři potřebné informace o hospodaření podniku, zejména nákladovosti výroby či rentabilitě prodávaných výkonů. Na základě propočtů jsou schopni kvalitněji hodnotit stávající stav a efektivněji rozhodovat při řízení podniku. Cílem této bakalářské práce na téma Kalkulační systém a jeho využití při řízení podniku je rozebrat soubor kalkulací používaných ve zvoleném podniku a na základě kritického zhodnocení vygenerovat možná doporučení pro jeho zdokonalení z pohledu manažerského využití. Pro naplnění cílů jsem využila primárně sběr teoretických poznatků, které jsem na základě jejich komparace utřídila do podoby literární rešerše v první části práce. K problematice odborníci přistupují rozdílně a existuje tak celá řada teoretických pojetí. To je mimo jiné zapříčiněno i rozdílnými ekonomickými podmínkami v různých geografických částech světa (Staněk, 2003). Tato práce vychází z názorových pojetí blízkých podmínkám v České Republice. Teoretická část vychází z celkové charakteristiky manažerského účetnictví a hodnotí jeho provázanost s ostatními vnitropodnikovými disciplínami a systémy. Pro účely práce jsou navíc uvedeny základní pojmy z oblasti nákladového účetnictví, o kterých pojednává druhá kapitola. Následně jsou představeny základní principy alokace nákladů, jednotlivé druhy kalkulací s ohledem na jejich vzájemné relace v rámci kalkulačního systému. Závěrem je teoretický přehled ucelen metodologickým vymezením existujících variant kalkulačních propočtů a jejich významu pro řídící proces v podniku. Při výběru jednotlivých metod byl kladen důraz na jejich využitelnost v empirické části práce s přihlédnutím k současným vývojovým trendům v manažerském pojetí řízení nákladů. V praktické části nejprve představím vybraný podnik, jehož data jsou dále analyzována. Prezentovány jsou informace o základních ekonomických, hospodářských a finančních skutečnostech. Ve stručnosti uvádím i, pro podnik významná, historická data a hlavní priority podnikové politiky. Následně je popisně zpracován přehled hlavních výrobních procesů podniku, který je rozčleněn dle dílčích fází (stupňů) výroby. Data týkající se souboru podnikem užívaných kalkulací budu zkoumat za pomoci metody kritické analýzy a v následující části práce zjištěné výsledky zhodnotím. Na základě hodnocení vytvořím konkrétní doporučení a pro objektivní posouzení jejich korektnosti stanovím dílčí cíle práce a vytvořím výzkumnou hypotézu. Pro její ověření použiji konkrétní případy z podnikové praxe. Nakonec zhodnotím ekonomická, organizační a časová hlediska dopadů zavedení navržených řešení.

16 1 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Manažerské účetnictví není mimopodnikově regulováno, tzn. volba formy, struktury i obsahu je zcela v pravomoci uživatelů účetních informací a zpravidla odpovídá cílům rozhodovacích úloh. V důsledku této skutečnosti vznikla celá řada teoretických přístupů a pojmů (Král a kol., 2010), které blíže představím v následující podkapitole. 1.1 Manažerské účetnictví - pojem, obsah Z pohledu tradičního pojetí je manažerské účetnictví definováno jako soubor nástrojů a metod, založených na matematicko-statistických postupech, přičemž zajišťuje podpůrnou a servisní funkci řízení (Šoljaková, 2009). Zatímco Lanča označuje manažerské účetnictví za prostředek, kterým lze dosáhnout hlavního cíle podniku, a za systém sdružující dříve samostatné disciplíny, kterými jsou - nákladové účetnictví, rozpočetnictví a kalkulace (Hradecký, Lanča, Šiška, 2008), Atkinson a kol. (2012) pojem popisují jako samotný proces poskytování relevantních informací, finančního i nefinančního charakteru, manažerům a dalším zaměstnancům v rámci organizace za účelem tvorby rozhodnutí, rozdělování zdrojů, kontroly, hodnocení a odměňování výkonu. V manažerském účetnictví se prolíná oblast nákladového účetnictví, kde jsou informace čerpány jak ze současných, tak i minulých operací podniku, a oblast účetnictví pro rozhodování, které závisí zejména na informacích o stávajících kapacitách, ale také na informacích důležitých pro budoucí vývoj podniku (Král a kol., 2010). Za hlavní úkol manažerského účetnictví je považována evidence nákladů při zachování zásad hospodárnosti, kontinuity a systematičnosti. Hlavními činnostmi jsou komparace evidovaných informací a následné vyhodnocování provozních výsledků.(lang, 2005) Ciuhureanu (2012) shrnula tyto klíčové aktivity do následujících fází: Analýza nákladů Koordinace (spolupráce manažerů s technickým personálem) Prognózování (odhad nákladů, příjmů a budoucího zisku na základě finančních informací získaných z finančního účetnictví a rozpočetnictví) Kontrola (odhady jsou porovnávány se skutečností) Proces rozhodování (důležité pro další strategii řízení) Zhodnocení výkonu (ukazatel finančního postavení společnosti v porovnání s hlavními konkurenty) Na základě uvedených fází manažerského účetnictví lze odvodit i hlavní funkce, které disciplína plní. Jsou jimi informační, zjišťovací, normovaná, kontrolní a analytická funkce. (Lang, 2005) Manažerské účetnictví tvoří funkční a nenahraditelnou součást podnikového informačního systému, která je se zbylými částmi úzce provázána. Hradecký mezi tyto oblasti podnikového informačního systému řadí mimo jiné technickou přípravu výroby, zásobování, výrobu, prodej, plánování, lidské zdroje, finance (vč. finančního a daňového účetnictví), management jakosti či vnitropodnikovou dokumentaci (intranet) (Hradecký, Lanča, Šiška, 2008).

17 1.2 Vztah manažerského účetnictví k finančnímu účetnictví Tyto dílčí okruhy podnikového účetnictví jsou na sobě relativně nezávislé. Hlavním rysem, kterým se od sebe liší, jsou podle Šišky adresáti výstupních informací obou systémů a účely využití těchto informací, resp. rozdílné potřeby adresátů. Zatímco informace, které shromažďuje finanční účetnictví, jsou poskytovány externím uživatelům (vlastníci, investoři aj.) pro možnost zhodnocení výsledků hospodaření, návratnosti investic vložených do podniku a s nimi spojených rizik, v případě manažerského účetnictví jsou informace určeny pouze vrcholovým pracovníkům a zaměstnancům organizace, kteří na jejich základě řídí veškerý chod podniku a hodnotí svá rozhodnutí v porovnání s reálnými výsledky (Hradecký, Lanča, Šiška, 2008). Podniky jsou navíc povinny zveřejňovat finanční data, což vyplývá z legislativní úpravy finančního účetnictví, zatímco informace vycházející z manažerského účetnictví mají neveřejný charakter. Jak uvádí Fibírová, jsou zpravidla považovány za nehmotný majetek podniku (know-how) a podléhají většinou přísnému utajení (Fibírová a kol., 2015). Účetní disciplíny se liší i po obsahové stránce. Král v této spojitosti uvádí termín duální pojetí, který souvisí především s rozdílným vymezením terminologie a teoretických přístupů jednotlivých účetnictví, stejně tak jako s odlišnými metodikami. To je podle něj zapříčiněno existencí legislativní úpravy pro finančního účetnictví v porovnání s manažerským, kde tomu tak není, a také jejich odlišnou časovou orientací (Král a kol., 2010, str.37). Finanční účetnictví a také někdy uváděné daňové účetnictví cílí na finanční údaje týkající se minulých období, zatímco zaměření manažerského účetnictví je spíše orientováno na budoucnost, přestože čerpá informace i z minulosti.(staněk, 2003) Jak praví Král (2010, str. 38): Manažeři se řídí zásadou - informace o minulosti mohou být špatným rádcem do budoucnosti..

18 2 POJETÍ A KLASIFIKACE NÁKLADŮ Pro potřeby finančního účetnictví náklady představují pokles ekonomického prospěchu v daném období, což se projeví snížením finanční hodnoty aktiv či zvýšením hodnoty pasiv (dluhů). V důsledku toho se v rozhodném období změny projeví snížením vlastního kapitálu. (Popesko, 2009) Pro finanční pojetí je typická nevázanost nákladů k výkonům, jsou zde zahrnuty i další výdaje, netýkající se zajištění potřebných zdrojů (např. dary), a položky, které v podstatě tvoří rozdělený zisk (např. daň ze zisku). (Fibírová a kol., 2007) Ve srovnání hodnotového a finančního pojetí tvoří hlavní rozdíly používané způsoby oceňování spotřebovávaných zdrojů. Zatímco finanční účetnictví upřednostňuje oceňování cenami pořízení, účetnictví manažerské používá přednostně reprodukční pořizovací ceny. Z pohledu finančního pojetí navíc neexistuje evidence spotřeby ekonomických zdrojů, která bývá v hodnotovém pojetí uvedena v hodnotách nepodložených reálnými toky peněz (např. kalkulační mzdové náklady aj.) (Šoljaková, 2009). Z pohledu manažerského účetnictví je náklad charakterizován jako hodnotově vyjádřené, účelné vynaložení ekonomických zdrojů podniku, účelově související s ekonomickou činností, přičemž hodnota bývá zpravidla vyjádřena v peněžních jednotkách. (Král a kol., 2010 str. 47) Staněk (2003) definuje náklad jako nákupní cenu již pořízeného zdroje či plánovaný výdaj na pořízení zdroje v budoucnosti. Naopak Kožená (2007) takto definovaný náklad přisuzuje pojetí ekonomické teorie, sama pokládá za náklady manažerského účetnictví jak náklady zahrnuté ve finančním účetnictví, tak i tzv. oportunitní (alternativní) náklady - takové, které jsou vynaloženy při pořízení zdroje ke krytí jiné než nejlepší (ušlé) možnosti. Oba přístupy shledávám jako správné vzhledem k jejich odlišné využitelnosti pro specifické případy manažerského rozhodování. Při vynaložení nákladů musí být dodržena zásada racionality a přiměřenosti, a to s přihlédnutím k cíli operace, které se podle Krále promítají v účelnosti nákladů. Dalším rysem, který by měly náklady splňovat je účel jejich vynaložení, tedy snaha o budoucí ziskovost z provedené operace (Král a kol., 2010). Vývoj nákladů je v manažerském pojetí sledován v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu, přičemž podle nich lze krátkodobě hodnocené veličiny (objem produkce, výrobní činitele) v některých případech uvažovat jako konstantní a vyvolávající fixní náklady, v opačných případech (spotřeba materiálu, mzdové náklady) jako proměnné. V dlouhodobém časovém horizontu existují pouze proměnné veličiny a všechny sledované náklady jsou tedy variabilní (Synek a kol., 2011; Martiničová, 2006). Klasifikace nákladů je důležitá pro jejich kvalitní řízení a hodnocení výsledků činnosti podniku. Náklady jsou obecně tříděny podle jejich druhu a účelu. Synek (2011) a řada dalších autorů člení náklady také ve vztahu k manažerským rozhodnutím a podle závislosti na změnách objemu produkce. Klasifikaci nákladů jsou věnovány následující podkapitoly. 2.1 Druhové členění nákladů Druhové členění nákladů se užívá v okamžiku jejich vzniku (při vstupu do podniku) pro náklady, které vznikají externě (spotřebou vstupů od externích subjektů - dodavatelé, zaměstnanci). Zároveň musí být zvolené třídění dostatečně jednoduché. (Král a kol.,2010)

19 Synek (2011) vymezil 5 základních druhů: Spotřeba (materiálu, energie aj.) Odpisy (budov, strojů aj.) Mzdové a osobní náklady (sociální a zdravotní pojištění, mzdy aj.) Finanční náklady (úroky, pojistné aj.) Náklady na externí služby (nájemné, opravy aj.) Manažerské rozhodování na základě druhového utřídění nákladů umožňuje zajištění proporcionality, stability a rovnováhy mezi spotřebou vnitropodnikových a externích zdrojů. Tvoří nepostradatelný krok pro dosažení optimalizace pracovního kapitálu a efektivity řízení peněžních toků. (Fibírová a kol., 2007). Jak uvádí Král (2010), druhové členění je vhodné pro makroekonomickou úroveň manažerského řízení v národním hospodářství. V opačném případě, pro dílčí úrovně vnitropodnikové praxe, označuje druhové třídění za omezené a musí být podle něj minimálně doplněno jiným způsobem členění. S tímto argumentem nelze nesouhlasit, neboť informace jsou členěny v souhrnném vyjádření, nikoli v příčinných souvislostech k věcným nositelům. Široké využití má druhové členění ve finančním účetnictví, kde jsou data poskytovány externím uživatelům a jak uvádí: jeho struktura nedává konkurenci možnost analyzovat faktory (ani výši) podnikové efektivnosti. (Král a kol., 2010, str. 70) 2.2 Účelové třídění Naopak účelově definované skupiny nákladů jsou obvykle dále členěny podle příčinných souvislostí k výkonu a podle místa vzniku nákladů a odpovědnosti podnikových útvarů. Podle vztahu k technologickému procesu dělí Hradecký náklady na technologické, které vznikají přímo výrobou výkonů, a ostatní náklady, které vznikají činnostmi k zajištění a udržení vhodných podmínek (např. řídící a správní činnosti) (Hradecký, Lanča, Šiška, 2008). Takto definované náklady Popesko a Papadaki (2016) označují jako náklady na obsluhu a řízení. Odpovědnostní členění nákladů podle vnitropodnikových útvarů (středisek) je odvozeno od ekonomické struktury podniku. (Synek a kol., 2011) Odlišnost mezi ekonomickou a organizační strukturou je zapříčiněna především přítomností motivačních nástrojů, kterými jsou odpovědnostní střediska motivována k maximalizaci zisku, a odlišnou delegací pravomocí na pracovníky, vzhledem ke skutečnosti, že střediska nemusí věcně odpovídat útvarům organizační struktury (Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2007). Tuto myšlenku podpořil i Popesko (2009), který motivace jednotlivých středisek k racionálnějšímu a efektivnějšímu přístupu v hospodářské činnosti považuje za hlavní cíl odpovědnostní klasifikace. Pokud nejsou zřízena nákladová střediska, podnik je odkázán pouze na kalkulační členění nákladů (Synek a kol., 2006). Náklady jsou rozlišovány podle příčinné souvislosti, a to přímé, u kterých je možné určit příčinnou vazbu k jednotce kalkulovaného výkonu, a nepřímé, pro které je nemožné zjistit původ jejich vzniku v souvislosti s konkrétní jednotkou výkonu (Macík, 1999). Nejčastěji užívané skupiny přímých (jednicových) nákladů v podnikové praxi jsou přímý materiál (skutečná spotřeba základního i pomocného materiálu), přímé mzdy (mzdy vč. prémií, odměn apod. - musí příčinně souviset s kalkulovaným výkonem) a ostatní přímé náklady (např. související s údržbou a běžnou

20 spotřebou energie či paliva) (Kožená, 2007). K nim inverzní nepřímé náklady souvisí s výrobním procesem jako celkem, zahrnují více druhů výkonů či provoz celého střediska a je tak nutné je nepřímo přepočítat na kalkulační jednici - provést kalkulaci (Synek a kol., 2006). Jednicové náklady tvoří podmnožinu přímých nákladů a existují tak v přímém vztahu nejen ke kalkulační jednici, ale i technologickému procesu. Jejich opakem jsou režijní náklady, které odpovídají spíše nákladům nepřímým (Popesko, Papadaki, 2016). Jak praví Macík (2008, str.12): Přesněji však se nepřímými náklady označují přímo nezměřitelné složky jednotlivých nákladových druhů, kdežto režijními náklady se označují souhrny nepřímých složek nákladů, které příslušnou režii tvoří.. Režijní náklady jsou obvykle evidovány ve skupinách podle funkcí, které plní během technologického procesu. Obecně je lze dělit na výrobní, správní a odbytovou režii. Hradecký (2008) navíc do výčtu zařadil režii materiálovou. Výrobní režii tvoří výdaje na zajištění provozní činnosti - obsluhu a řízení výroby, které nelze řadit mezi ostatní přímé náklady (např. celková spotřeba elektrické energie). Správní režie souvisí se správou společnosti (pojištění, mzdy manažerů aj.) a odbytová režie zahrnuje položky vynaložené při prodeji (vč. marketingu, skladování) a expedici výrobků (Kožená, 2007). Naopak Hradecký (2008) považuje za odbytovou režii pouze náklady na prodej a expedici, zatímco náklady na skladování odděluje jako výše zmíněnou materiálovou režii. Ačkoli se přikláním k výkladu Kožené, pro účely práce jsou dle mého názoru významná obě pojetí. 2.3 Členění nákladů ve vztahu k objemu produkovaných výkonů Ve vztahu k objemu produkovaných výkonů jsou rozlišovány náklady variabilní a fixní. Variabilní náklady závisí na výši objemu produkce. V této souvislosti jsou variabilní náklady hodnoceny jako nadproporcionální, proporcionální nebo podproporcionální. V případě že se jejich celková výše lineárně zvyšuje s rostoucím počtem výkonů (a jejich hodnota definovaná na kalkulační jednici má charakter konstantní veličiny) hovoří Král (2010) o proporcionálních nákladech. Nadproporcionální náklady souvisí s přírůstkem celkových variabilních nákladů vyšším než přírůstek objemu produkovaných výkonů (např. mzdy zaměstnanců mimořádných nočních směn). V opačném případě, je-li přírůstek nákladů nižší než změna objemu produkce, jsou náklady označovány jako podproporcionálních (např. slevy pro velkoodběratele materiálu) (Popesko, 2009). Druhou skupinou nákladů jsou fixní náklady, které jsou neměnné (konstantní) ve vztahu k proměnlivému objemu výroby. Kožená (2007) ve spojení s problematikou fixních nákladů uvádí výjimečné příklady, kdy se např. změní kapacity výroby a následně dochází k jednorázovým (skokovým) změnám fixních nákladů. Toto tvrzení vhodně doplňuje Šoljaková, která uvažuje o změnách fixních nákladů přepočítaných na jednotku výkonu. Ty se s rostoucím počtem výkonů projeví degresivně (poklesem) (Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2007). Lang (2005) označuje fixní náklady také jako náklady provozní připravenosti, neboť vznikají i v případě, že je podnik momentálně neproduktivní (např. z důvodu stávky). V souvislosti s tím zmiňuje tendenci jakýchkoli nákladů měnit svou podstatu na fixní - uvádí příklad preferencí managementu při sníženém počtu výrobních zakázek a nadbytku zaměstnanců, kteří disponují vysokou kvalifikací a není tedy žádoucí jejich propuštění i přes existující mzdové náklady. Smíšené (semi-variabilní) náklady zahrnují položky, u kterých nelze jednoznačně rozhodnout, zda jsou variabilní či fixní, zahrnují obě složky nákladů - např. spotřeba elektrické energie zahrnuje variabilní

21 náklady na provoz stroje, ale také fixní složku na celkovou spotřebu energie (osvětlení provozu) (Popesko, 2009). V návaznosti na problematiku rozlišování fixních a variabilních nákladů uvádí Lang (2005) pojem marginální (mezní či přírůstkové) náklady, které souvisí s dodatečnou produkcí jednoho výkonu. Za podmínek, kdy není výrobní kapacita zcela využita, mají marginální náklady variabilní charakter, tzn. s každou další vyprodukovanou jednotkou se zvýší o podíl variabilních nákladů na kus. Pokud dojde k vyčerpání výrobní kapacity, nabudou fixní povahu a přírůstek se projeví skokově. 2.4 Náklady v manažerském rozhodování Na rozdíl od tradičních způsobů třídění nákladů, kde byla manažerská rozhodnutí tvořena na základě informací získaných kalkulacemi evidovaných nákladů (z finančního účetnictví), je toto členění odvozeno od konkrétních rozhodnutí a informace jsou čerpány z odhadů budoucích nákladů (Král a kol., 2010). Nedílnou součástí takto charakterizovaných nákladů jsou i oportunitní náklady. Podle Synka (2006) zahrnují položky vynaložené na variantu, která se ve výsledku nejeví jako nejlepší. Literatura uvádí i pojem náklady ušlých příležitostí. Kategorizace oportunitních nákladů (popř. výnosů) má v praxi široké využití. Jak uvádí Král, zejména v podnicích limitovaných ekonomickými zdroji výroby (Král a kol., 2010, str.89). Popesko a Papadaki (2016) oportunitní náklady dále dělí ve vztahu k účetní evidenci do podskupin explicitních a implicitních nákladů. Explicitní náklady jsou striktně evidovány a mají jasně danou peněžní hodnotou, neboť představují zpravidla výdaje na zajištění zdrojů činnosti podniku. Naproti tomu implicitní náklady, jak shodně uvádí i Synek (2011) a Macík (2008), jsou blízké oportunitním, protože přestavují obtížně zjistitelné hodnoty, které jsou předmětem manažerského rozhodování, nikoli finančního účetnictví. Ve snaze eliminovat zkreslení manažerských rozhodnutí bylo zavedeno členění nákladů na relevantní a irelevantní ve vztahu ke zvolenému řešení. Irelevantní náklady jsou shodné pro všechny varianty řešení. Rozhodnutí manažerů je tak učiněno nezávisle na těchto nákladech. Naopak relevantní náklady mají podle nich vliv na volbu rozhodnutí, protože se jejich výše s různými alternativami řešení mění (Kožená, 2007). Popesko (2009, str.41) pojem relevantních informací rozšiřuje o tzv. rozdílové náklady, které jak sám uvádí: představují rozdíl mezi náklady před přijetím rozhodnutí a po kvantifikaci jeho dopadů.. Za zvláštní skupinu irelevantních nákladů jsou považovány tzv. utopené náklady. Ty podle Atkinsona a kol. (2012) představují náklady vyplývající z předešlých rozhodnutí (závazků), které nemohou být změněny. Popesko (2009) utopené (mrtvé) náklady navíc specifikuje irelevantností k činěným rozhodnutí, protože podle něj vznikají před započetím výrobního procesu, jejich celková hodnota je neměnná a dopady na hospodaření podniku lze zvrátit pouze investiční činností.

22 3 KALKULACE Stejně tak jako v oblasti manažerského účetnictví, není odborná veřejnost jednotného názoru ani v případě teoretického vymezení kalkulací - jejich obsahu, předmětu, metodám, funkcím, cílům a účelům využití. Existuje tedy celá řada teoretických přístupů, z nichž v následujících kapitolách uvádím pouze některé relevantně k jejich významnosti pro tuto práci. 3.1 Základní pojmy, obsah Kalkulace je považována za nejstarší nástroj hodnotového řízení, který je v současné době i nejvíce rozšířen a užíván v podnikové praxi. Jak uvádí Popesko (2009) má velký význam zejména pro finanční řízení podniků, které prodávají vlastní výkony externě, tzn. vzniká potřeba k výkonům přiřadit příslušné hodnoty a na základě těchto informací posoudit jejich rentabilitu. V bližší charakteristice a vymezení pojmu kalkulace se jednotlivé přístupy liší. Fibírová (2007, str. 111) definuje kalkulaci jako přiřazení (propočet) nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny na naturálně vyjádřenou jednotku výkonu (výrobek, práci nebo službu, na činnost nebo operaci, kterou je třeba v souvislosti s procesem tvorby výkonu provést).. Naproti tomu Král (2010) uvádí celkem tři základní významové roviny, podle nichž pojem kalkulace označuje činnost (při níž jsou např. stanoveny náklady na jednotku výkonu), výsledek (výše uvedené činnosti) a podsystém manažerského účetnictví a tak i celého podnikového systému. Hradecký navíc uvádí, že termín kalkulace je někdy užíván jako pojmenování vnitropodnikového oddělení, které se zabývá odpovídající činností. Zároveň definuje kalkulaci jako nástroj, který slouží primárně k určení nákladů a sekundárně k určení ceny dle zjištěných nákladů (Hradecký, Lanča, Šiška, 2008). Přestože jednotlivá pojetí teorie jsou odlišná, vzájemně se doplňují. Kalkulační systém je definován jako soubor vzájemně obsahově provázaných kalkulací, vytvořených pro jinak různé účely (Král a kol., 2010) Předmět kalkulace Za předmět kalkulace je obecně považován jakýkoli výstup ve formě dílčího (interního) či finálního (externího) výkonu výroby nebo podnikem poskytovaných služeb. Předmět je konkretizován prostřednictvím kalkulační jednice a kalkulovaného množství.(král a kol., 2010) Významnou roli má v obsahovém vymezení předmětu také rozsah sortimentu a komplikovanost podnikatelského procesu. Důležitým faktorem pro stanovení předmětu je i využitelnost kalkulace, tedy její význam (Fibírová a kol., 2015). Předmětem kalkulace může být určitý výrobek, skupina výrobků, jedná-li se o drobné předměty (hřebíky aj.) produkované ve větším rozsahu nebo může mít také podobu poskytované služby nebo celé zakázky výrobků nebo služeb (v případě sériové a hromadné výroby), která bývá zpravidla jednotkově vyjádřeným objemem produkce za určité časové období (Macík, 1999). Synek (2011) definuje kalkulační jednici jako přesně definovaný výkon (vč. vnitropodnikových a odbytových výkonů), udávaný v předem zvolených měrných jednotkách. Zpravidla se užívá jednotek času, hmotnosti, množství, délky apod.. Hradecký a kol. (2008) za kalkulační jednici označují v přeneseném významu nejen každý druh či typ výkonu, ale také jakoukoli typovou charakteristiku (rozměr). Pro stanovení kalkulační jednice je určující objem, druh a jakost výkonu. Kalkulovaným množstvím je určitý počet kalkulačních jednic, vyjádřený v odpovídajících jednotkách (např. kg) (Fibírová a kol., 2007; Kožená, 2007).

23 3.1.2 Alokace nákladů Popesko (2009) přistupuje k přiřazování nákladů spíše jako k nástroji nebo způsobu používaném k vyjádření účelu, na něž byly náklady vynaloženy. V případě nepřímých nákladů hovoří o nákladové alokaci, zatímco pro přiřazení přímých nákladů užívá termínu přímé přiřazení nákladů. Alokace nákladů, jak ji definuje Al-Ramadan, představuje proces přiřazování sumarizované hodnoty nepřímých nákladů mezi dva a více nákladových objektů. Za takové objekty považuje výkony, u nichž je rozumné a žádoucí výpočet dílčích nákladů na jednotku provést. Jako příklad nákladových objektů uvádí mimo jiné výrobek, sérii výrobků, službu, projekt, zakázku, ale i stroj, oddělení, činnost nebo program (Al-Ramadan, 2014). Alokační proces funguje na základě předem zvolené veličiny, tzv. rozvrhové základny. Ta musí být dostatečně velká a relativně stálá pro komparaci vývoje kalkulovaných nákladů. Důležitá je i maximalizace vztahové závislosti veličiny k nepřímým nákladům, stejně tak jako stabilizace jejich poměru pro snazší kontrolu řídícími pracovníky (Martiničová, 2006). V praxi jsou nejčastěji užívané rozvrhové základny (Macík, 2008): peněžní ukazatele (např. přímý materiál, přímé mzdy aj.) naturální ukazatele (např. strojové hodiny, množství a další). Ve spojitosti s podnikovými útvary, jejichž předmět činnosti není výrobní povahy, lze užít vhodnou veličinu s ohledem na jejich zaměření (např. středisko výpočetní techniky může zvolit množství dat, která byla zpracována) (Synek a kol., 2011). Popesko (2009) rozděluje alokace podle existence příčinné závislosti vztahové veličiny vůči nákladům, resp. jejich vzniku. Pokud taková závislost existuje, označuje proces jako alokaci dle příčinné souvislosti. V opačném případě, je-li vznik nákladů nezávislý vůči zvolené základně, užívá pojem arbitrární (svévolná) alokace. Fibírová (2015, str. 121) doplňuje základní princip příčinné souvislosti přiřazení nákladů o tzv. princip únosnosti, na základě kterého je směrodatným vodítkem: Kolik nákladů unese výkon v prodejní ceně?. Tohoto principu se podle autorů užívá např. při stanovení správní režie na jednotku výkonu. Popesko (2009) a Král (2010) se zaměřují spíše na způsoby přiřazování nákladů objektům s odkazem na preference volby jednotlivých principů. Za nejjednodušší užívaný princip nákladové alokace je považováno (i přes nepřesnost metody) průměrování, kterým je nákladovému objektu přiřazen průměrný podíl režijních nákladů. Jak ale oba autoři zdůrazňují, přednostně by měl být uplatněn princip příčinných souvislostí Kalkulace nákladů - pojem, typy, struktura Nákladové kalkulace mají zvláštní význam pro veškeré oblasti aktivity v rámci řízení celého podniku. Ve výčtu hlavních úkolů, pro které nákladové kalkulace (mimo jiné) slouží, uvádí Kožená (2007) nejen tvorbu vnitropodnikových cen, rozpočtů a limitů pro náklady, ale také zpětnou vazbu pro hodnocení hospodářské činnosti a s tím spojenou kontrolu. V obecné rovině jsou kalkulace nákladů definovány jako písemný soupis jednotlivých položek nákladů a jejich přepočet na kalkulační jednici(synek a kol., 2006). Popesko (2009) hovoří o nákladové kalkulaci jako o základním nástroji, kterým jsou zjišťovány všechny veličiny, založené na kvantifikaci nákladů (např. marže, zisk, cena aj.).

24 Mezi faktory ovlivňující kalkulaci po obsahové stránce patří její předmět, objem kalkulovaných výkonů (kalkulační množství), zvolený kalkulační vzorec a metoda kalkulace (Synek a kol., 2006). Existuje tzv. typový (všeobecný) vzorec, který obsahuje položky přímých nákladů tříděných do skupin podle věcného vymezení (jednicový materiál, jednicové mzdy a ostatní jednicové náklady) a dílčí skupiny nepřímých nákladů (režii výrobní, správní a odbytovou). Popsaný vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů výkonu (Hradecký a kol., 2008, str ). Martiničová (2006) pro doplnění uvádí postup pro stanovení nepřímých nákladů na předmět kalkulace, kdy kalkulační jednici násobí tzv. rozvrhovou sazbou (přirážkou), která vzniká poměrem nepřímých nákladů ke zvolené rozvrhové základně. Typový vzorec může být rozšířen o zisk, příp. ztrátu, čímž se mění samotný účel kalkulace a slouží tak ke stanovení ceny, tzv. nákladové ceny (Synek a kol., 2011). Retrográdní kalkulační vzorec zachycuje rozdíly mezi cenou výkonu a náklady na něj vynaloženými (Král a kol., 2010). Na základě užití retrográdní kalkulace je podnik schopen zhodnotit, zda je produkce daného výkonu pro podnik přínosem (Fibírová a kol., 2007). Ačkoli struktura uvedená v typových vzorcích kalkulací není v žádném případě závazná, Popesko (2009, str.59) podotýká: V zásadě platí, že kalkulační vzorce mají v praxi velmi často pevnou strukturu a neumožňují její variantní využití a přizpůsobení různým rozhodovacím úlohám.. Komparací jednoduché a strukturované kalkulace upozorňuje na rozdíl v členění nepřímých nákladů. Zatímco jednoduchá kalkulace obsahuje úhrn nepřímých nákladů přiřazených jednici, struktura druhé kalkulace detailně člení nepřímé náklady podle obsahu (např. marketing, výrobní režie či vedení a správa).

25 4 KALKULAČNÍ SYSTÉM Teoreticky lze oblast charakterizovat pouze v obecné rovině, neboť kalkulační systém je obvykle tvořen celou škálou různých druhů kalkulací, které jsou vzájemně kombinovány. Jejich počet a využití závisí na prostředí (druhu a velikosti podniku, druhu a typu výroby), pro které je systém sestavován, časovém horizontu jejich využití a především požadavcích managementu. Důležitá je vypovídací schopnost kalkulací. (Hradecký a kol., 2008) Popesko (2009) definuje kalkulační systém jako soubor různých kalkulací s jasně danými účely jejich užití, mezi nimiž existují určité vazby. Hradecký a kol. (2008) nehovoří pouze o soustavě dílčích kalkulací, nýbrž kalkulační systém charakterizují jako hlavní nástroj pro rozhodování o nákladech definovaných na jednice prováděných výkonů. Prvky kalkulačního systému jsou rozdílné obsahovým a strukturálním vymezením a časovým rozlišením (horizontem), který je dále specifikován mírou závislosti k různým stupňům managementu a fázi řídícího procesu (Fibírová a kol., 2015). Král (2010) člení kalkulace jako podklady řídících útvarů ve vztahu k jednotlivým fázím cyklu, tvoříli podkladové informace strategického, střednědobého, preventivního či běžného řízení a kontroly. 4.1 Prvky kalkulačního systému Z pohledu časového rozlišení sestavovaných kalkulací, ve vztahu k probíhající fázi výrobního cyklu, jsou kalkulace obecně členěny na předběžné a výsledné. Předběžné kalkulace jsou zpravidla dále rozlišovány jako propočtové, plánové a operativní. (Kožená, 2007). Macík (1999) výčet doplňuje o předběžnou kalkulaci nabídkovou. Fibírová (2007) při členění zohledňuje také podobu či formu podkladů, ze kterých čerpají. Z tohoto pohledu tvoří plánové a operativní kalkulace jedinou skupinu, kalkulace normové. Navzdory tomu Popesko (2009) rozlišuje pouze předběžnou, výslednou a operativní kalkulaci, a to podle postupů jejich provedení. Důvodem pro speciální vyčlenění skupiny operativních kalkulací z předběžných je podle něj skutečnost, že jsou tyto výpočty sestavovány průběžně během výrobního procesu, což je v rozporu s povahou kalkulací sestavovaných před jeho započetím. V porovnání jednotlivých argumentů se přikláním zejména k jeho přístupu rozčlenění prvků kalkulačního systému. Macík (1999) uvádí ještě další možné způsoby druhového třídění kalkulací, jako např. podle míry využití výrobních kapacit, kdy rozlišuje kalkulace statické (nezávislé na veličině) a dynamické (které se v závislosti na ní mění). Podle vztahu k dalším informačním systémům zavádí pojmy systémové (čerpající z finančního účetnictví a propojené s rozpočetnictvím) a mimosystémové kalkulace (sestavované izolovaně). Kožená (2007) člení kalkulace také podle rozsahu obsažených nákladů, kdy jsou formulovány skupiny kalkulací neúplných nákladů (které neobsahují režijní náklady) a kalkulací úplných nákladů, kde jsou k potřebnému přepočtu režií na nákladové objekty používány především kalkulační metody dělením, přirážkou, sdružené výroby a rozdílové Propočtová kalkulace Propočtová kalkulace je sestavována před započetím výrobního procesu, z důvodu omezeného rozsahu podkladů k ocenění nových výrobků ve fázi výzkumu a vývoje, kdy není výrobek ještě technologicky a konstrukčně sladěn. (Hradecký, Lanča, Šiška, 2008). Za hlavní úkol kalkulace je obecně považováno podložení předběžného posudku navrhované ceny nového výkonu a tak i efektivnosti vynaložení nákladů na jeho případnou výrobu (Král a kol., 2010). Informace, které management čerpá při sestavování kalkulací, můžou být např. z výsledných

26 kalkulací, nákresů a mimo jiné i operativní kalkulace výkonů, které se vyznačují alespoň částečnou shodou. V takovém případě jsou existující operativní dokumenty pouze doplněny propočty nových parametrů nebo částí výrobku. Jak komentuje Hradecký (2008, str. 183): Úplně nových výrobků (tedy plnících nové funkce) je velmi málo a v naprosté většině jde u tzv. nových výrobků pouze o obměny některých jejich funkčních částí, změny technických parametrů apod.. Mezi hlavní cíle vývojového procesu patří obecně uznávané úkoly propočtových kalkulací, jakými jsou (Fibírová a kol., 2007): přiblížení výkonu potřebám cílového zákazníka zjištění nákladů následná tvorba cenové nabídky. Král (2010) naopak poukazují na měnící se trend v oblasti propočtových kalkulací, který vzhledem k posilujícímu se konkurenčnímu prostředí na trhu, nutí manažery k posouzení cílových podmínek (takových jaké musí výkon splňovat pro úspěšný vstup na trh). Pro tento způsob zjištění nákladové náročnosti užívají termín kalkulace cílových nákladů. Kalkulace sestavená na konci vývojové fáze produktu má velký význam pro vnitropodniková střediska provádějící přípravu výroby, které na jejím základě získávají mezní (hraniční) hodnoty nákladů pro dosažení efektivnosti (Fibírová, Šoljaková, Wagner, 2007) Plánová kalkulace Plánové kalkulace systematicky navazují na operativní kalkulace a tvoří tak ve výčtu poslední předběžně sestavovanou kalkulaci. Hradecký (2008) tento pojem definuje jako nástroj významný pro nákladové řízení opakované, sériové nebo hromadné produkce. Podle Šoljakové (2007) odpovídá kalkulace předem stanovené hodnotě nákladů přepočítaných na jednotku výkonu, které by měla výroba výkonu za dané období vyvolávat. Základním předpokladem možného užití kalkulačního principu je repetice výroby během časového intervalu. Případné užití ve výrobních procesech malého rozsahu má malou vypovídací hodnotu, charakter plánové kalkulace tak přejímá funkci operativní normy. Kalkulace jsou sestavovány pro určité rozpočtové období, jehož minimální délka odpovídá 1 roku, a informace čerpají z existující dokumentace (propočtových kalkulací a dokumentů, které vznikají výstupem činností vývoje a přípravy výroby). Pro výroby hromadné (procesní) povahy je charakteristický rozsáhlý objem malého počtu různých výkonů. V takovém případě jsou podmínky relativně konstantní a s případnými odchylkami počítá výrobní (technologická) dokumentace. Pro sériovou (heterogenní) výrobu, kde je objem produkovaných výkonů libovolný, avšak sortiment výrobní činnosti, obsahuje velký počet různých, vcelku propracovaných, výkonů. Plánovou kalkulaci v této souvislosti tvoří intervalově definovanou průměrnou hodnotu jednicových nákladů podloženou primárně operativními normami a na úrovni úhrnných položek kalkulace i normově. (Hradecký a kol., 2008). Podle délky období své platnosti jsou plánové kalkulace děleny na: plánové kalkulace dílčího období (intervalovou)

27 celého rozpočtového období (odpovídají aritmetickému průměrování nákladů) Plánové kalkulace mají významnou roli při formulaci úkolů oddělení technické přípravy a rozpočetnictví (jako podkladový dokument) (Král a kol., 2010; Fibírová a kol., 2007) Operativní kalkulace V návaznosti na propočtové kalkulace slouží operativní kalkulace k jejich další specifikaci v rámci výrobního cyklu, přičemž čerpají ze znalosti konkrétních podmínek. Pro sestavení kalkulace jsou klíčové jednicové náklady. (Fibírová a kol., 2015) Jak praví Král (2010, str.200): Jednotlivé operativní kalkulace platné vždy ode dne, kdy došlo ke změně v průběhu výrobního procesu, vyjadřují úroveň předem stanovených nákladů, které odpovídají dosaženým konkrétním technickým a konstrukčních podmínek.. Šoljaková (2007) rozlišuje kalkulace dílčích období (beze změn) a celého období, které tvoří aritmeticky průměrovanou úroveň nákladů dílčích období obsažených v operativních kalkulacích Výsledná kalkulace Výsledné kalkulace jsou sestavovány na konci výrobního cyklu, kdy jsou známy skutečné náklady. Král (2010) vysvětluje pojem jako výši reálně dosažených jednicových nákladů, vyjádřených v průměru za sledované období. Jak uvádí Šoljaková (2007), představují tak hlavní zdroj informací pro kontrolní orgány podniku. Hodnoty jsou komparovány vůči operativním normám (kalkulacím) výroby. Hradecký považuje za nevýhodu kalkulace její strukturu, která vzhledem k úhrnným položkám nedovoluje hodnocení konkrétních operací. Naopak určitou vypovídací hodnotu podle něj nabývá výsledná kalkulace ve srovnání s předběžnými kalkulacemi a významnou roli hrají výsledné kalkulace při procesu cenotvorby (Hradecký a kol., 2008). 4.2 Metody kalkulace Jak jsem již zmiňovala, kalkulační systém je obvykle tvořen širokou škálou různých kalkulací, které jsou sestaveny pomocí různých metod či jejich kombinací. Podle formulace Hradeckého (2008) můžou být metody kalkulací chápany jako postupy užívané při tvorbě rozpočtů podniku, kdy je jejich hlavním úkolem předběžné stanovení nákladů, a při průběžném a konečném hodnocení jejich efektivnosti ve vztahu ke skutečným hodnotám nákladů. Kožená (2007) pojem definuje v obecnější podobě, podle ní jsou to způsoby stanovení nákladových položek připadajících na jednici výkonu. Jednotlivé metody od sebe odlišuje na základě vymezení předmětu, struktury uváděných nákladů a techniky výpočtu podílu nákladů na kalkulační jednici. Synek metody v základu rozděluje na kalkulace dělením (zahrnující kalkulace prosté, stupňovité a s využitím poměrových čísel), přirážkové, kalkulace ve sdružené výrobě (pro které jsou užívána metody zůstatkové, rozčítací a kvantitativní výtěže) a kalkulace rozdílové (zahrnující metody standardních nákladů a normové) (Synek, 2011). V následujících podkapitolách jsou podrobněji popsány jak metody dělením a přirážkové, které jsou považovány za základní a častěji využívané v podnikové praxi, tak i některé specifické metody, potřebné pro účely zpracování této bakalářské práce Kalkulace dělením Kalkulace dělením jsou nejjednoduššími kalkulačními metodami. Popesko (2009) rozlišuje metodu prosté kalkulace dělením a metodu dělením s poměrovými čísly.

28 V prosté kalkulaci dělením jsou jednicové náklady vyjádřeny podílem celkových nákladů na množství výkonů. Způsob kalkulace je vhodný pro hromadnou výrobu. Kožená (2007) doplňuje stupňovou kalkulaci dělením, která vzniká rozšířením metody prosté. Podle hmotné či nehmotné podstaty výrobku je vhodné užití jednostupňové metody, v případě, kdy není součástí výrobního cyklu stupeň skladování (např. elektrická energie). Naopak, pokud se mění stavy zásob je vhodnější metoda vícestupňovou za použití odpovědnostního členění nákladů na jednotlivá střediska (Lang, 2005). Synek (2011) doporučuje využití vícestupňové kalkulace ve výrobních podnicích, jejichž výrobní proces je vícefázový. Druhou základní technikou je kalkulace dělením s ekvivalentními čísly. Postup metody je založen na parametru, který je definovatelný pro celý sortiment výroby (Kalouda, 2011). Využitelnost této metody je proto omezená na výrobní podniky s širokým sortimentem stejného zboží s variantním rozlišením pouze metrických parametrů nebo náročností technologického procesu (př. dřevařská výroba). (Synek a kol., 2011) Metodou odvozenou od postupu dělením s poměrovými čísly je tzv. metoda procenta režie. (Kalouda, 2011) Metody mají dle mého názoru samostatně jen omezené využití, jak uvádí i Kalouda (2011), který o těchto kalkulačních metodách, s výjimkou prostého dělení, hovoří jako o chybových. V případě metody dělením poměrnými čísly za hlavní vadu považuje užití jediné veličiny jako rozvrhové základny, což znemožňuje případnou diferenciaci nákladů a podle jeho slov nemusí parametr vyhovovat všem úrovním režijních nákladů Přirážkové kalkulace Přirážková kalkulace přiřazuje náklady objektům prostřednictvím rozvrhových základen, tedy veličin, které mají relativní vztah ke vzniklým nákladům (Popesko, 2009), jak bylo vysvětleno v kapitole Metoda je vhodná pro výrobní podniky se zcela odlišnými druhy výrobků ve svém sortimentu. V praxi bývá využívána hlavně hromadnou a sériovou výrobou (Kožená, 2007). Lang (2005) metody podrobněji třídí do skupin přirážkových kalkulací souhrnných a diferencovaných. První skupinu (sumačních) kalkulací zjednodušeně charakterizuje předem stanoveným poměrem nákladů (mezi variabilními a režijními náklady) a stanoveným množství výkonů, které je během období sledováno. Výsledkem metody je, jak uvádí, přirážka nepřímých nákladů k jednicovým nákladům (Lang, 2005, str.91-92). Souhrnná hodnota nepřímých nákladů středisek je v rámci druhé metody diferencována pomocí většího počtu přirážkových základen. Ve snaze zpřesnění používaných postupů, byla vytvořena metoda strojních hodin, kterou Hradecký (2008) spojuje s automatizací výrobních procesů. Mzdové náklady podle něj přejímají povahu fixních nákladů, neboť jsou vzhledem k novým podmínkám tvořeny pouze obsluhou výrobních zařízení. Techniku blíže specifikuje Lang (2005, str.94-95): Sazba za strojní hodinu je podílem nákladů strojů (odpisy, úroky, údržba, mzdy) a životnosti stroje.. Doba životnosti se pro účely odpisů krátí úměrně růstu jejich zatížení (např. směnný provoz). Kalouda (2011, str.53-54) upozorňuje na potencionální chyby plynoucí z užití přirážkových metod - za které považuje zejména chybu při výběru vztahové veličiny jako rozvrhové základny a stejně tak i faktickou nezávislost rozvrhu režií (a tím i nákladů celkem) na vyrobeném množství.

29 4.2.3 Kalkulace ve sdružené výrobě Metoda sdružené výroby je specificky zaměřena na výrobní podniky, jejich výrobu různých výrobků od sebe nemůže být oddělena z hlediska technologického řešení, nebo není ani žádoucí (Popesko, 2009). Macík (1999) vymezuje vztahové poměry výrobků ve sdruženém typu produkce, výrobním procesem mohou vznikat jak hlavní a vedlejší výkony, tak i např. odpad (který může mít i další využití). Z důvodu povahy nákladů, které nelze ve sdružené výrobě příčinně rozdělit mezi vzniklé produkty, člení kalkulační metody podle způsobů alokace nákladů. Rozlišuje zůstatkovou (odečítací) metodu, metodu ekvivalenčních čísel a metody vzniklé jejich kombinací. Popesko a Papadaki (2016) zavádějí pojmy rozčítací a odčítací metody, ale obsahové pojetí obou publikací je shodné. Rozčítání má podle nich využití pokud jsou výrobky hodnoceny na stejné významové úrovni (jen hlavní), naopak odčítací metoda je sestavena pro situace, kdy existuje pouze jeden hlavní výrobek a řada vedlejších. Nakonec kombinované použití obou metod doporučují pro výrobní procesy, kde je několik hlavních a vedlejších výrobků (Popesko, Papadaki, 2016). Výhodou odčítací (zůstatkové) metody je jednoduchost. Naopak nevýhoda metody vyplývá z nemožné analýzy nákladových dat vedlejších produktů (Synek a kol., 2011) Metoda dílčích aktivit (Activity Based Costing) V rámci metody ABC (Activity Based Costing) jsou náklady přiřazovány dílčím aktivitám. Cílem je posílení příčinných vazeb nákladů k jednotlivým výkonům (Synek a kol., 2011). Hlavním cílem metody je vyloučení subjektivních faktorů z procesu přiřazování nákladů (Drury, 2012). To by mohlo zapříčinit zkreslení informací, ke kterému i podle Popeska (2009) a dochází při použití (v praxi běžně užívaných) postupů, založených na stanovení rozvrhových základen. Zjednodušený postup metody v jednotlivých krocích (Drury, 2012): 1. Rozklad činností a definice elementárních aktivit. Identifikace hlavních aktivit. 2. Ekonomický zdroj (nepřímý náklad) je na základě rozvrhová základna pro náklady (Resource Cost Driver) přiřazen těmto aktivitám. 3. Následuje přepočet zjištěných celkových nákladů aktivity (Cost pool) na jednotku aktivity. Pro tyto účely je stanovena rozvrhová základna pro aktivitu (Activity Cost Driver) 4. Náklady příslušného nákladového objektu (př. výrobek) odpovídají spotřebě konkrétního počtu jednotek aktivity. Popesko (2009, str. 101) navíc vyzdvihuje informační přínosnost kalkulace pro řízení podniku. Metoda umožňuje mimo jiné i restrukturalizaci podnikových procesů a aktivit Metoda variabilních nákladů Metoda je využívána ke kalkulaci neúplných nákladů, tzn. operuje pouze se skupinou nákladů variabilních, které jsou v průměrné výši zjištěny u konkrétního výkonu či skupiny výkonů. Ve výsledku je u nich zjištěn rozdíl mezi stanovenou prodejní cenou a průměrnými variabilními náklady, který tvoří tzv. krycí příspěvek (marže). Zjištěná hodnota slouží jako příspěvek na úhradu celkových fixních nákladů podniku. Kalkulaci lze sestavit i pro celopodnikovou úroveň, kdy jsou do výpočtu zahrnuty celkové výnosy a kumulovaná hodnota variabilních nákladů. (Macík, 2008; Popesko, Papadaki, 2016)

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. TRŽBY Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů

Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů Zpracoval(a): Jan Mařata Martina Tomková Zdeňka Šobová Datum prezentace: 22. dubna 2004 V Brně dne......

Více

Pojem. Podnikovépočetnictví zastřešuje celek

Pojem. Podnikovépočetnictví zastřešuje celek Podnikovépočetnictví Finanční účetnictví a výkazy Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví Kalkulace nákladů Rozpočetnictví Podniková statistika a rozbor Pojem Podnikovépočetnictví zastřešuje celek informačních

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Ing. Jana Schröpferová Proč potřebujeme rozpočty, kalkulace a výkazy? Jak s jejich pomocí řídit organizaci? Odpovědi naleznete v přednášce Ing. Jana Schröpferová,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví KAPITOLA 5 Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, co je třeba. Aisópos Ezop Manažerským účetnictvím rozumíme způsob účetního řízení, rozhodování a zobrazení podnikatelského

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 2.1. Náklady Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Bohumil Král & kol. Manažerské účetnictví 3. doplněné a aktualizované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2010 Autorský kolektiv: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.: kapitoly 1 8, 10 12, 14 18 (s výjimkou textů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů v období celosvětové ekonomické a finanční krize. ORACLE Czech s..r.o. RGU CZ s.r.o.

Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů v období celosvětové ekonomické a finanční krize. ORACLE Czech s..r.o. RGU CZ s.r.o. Úloha informačního systému při plánování a řízení nákladů v období celosvětové ekonomické a finanční krize ORACLE Czech s..r.o. RGU CZ s.r.o. Představení společnosti RGU CZ s.r.o. Pod společným logem RGU

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě DFK Cab, s.r.o. Pavel Čaňo

Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě DFK Cab, s.r.o. Pavel Čaňo Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě DFK Cab, s.r.o. Pavel Čaňo Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tato bakalářská práce, která se nazývá Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě DFK Cab, s.r.o., je

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková SYLABUS MODUL POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 011 : Oborová specializace 1 POKROČILÉ FINANCE Autoři: Ing. Andrea Kolková, Ph.D. Vydání: první, 011 Počet stran: 3 Tisk: Vysoká

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Ekonomika a management finančních institucí zimní semestr 2010 Manažerské účetnictví Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Manažerské účetnictví I. přednáška, Základní pojmy, členění. manažerského účetnictví 1. Základní pojmy manažerského účetnictví

Manažerské účetnictví I. přednáška, Základní pojmy, členění. manažerského účetnictví 1. Základní pojmy manažerského účetnictví Manažerské účetnictví I. přednáška, Základní pojmy, členění manažerského účetnictví 1. Základní pojmy manažerského účetnictví 1.1. Účetnictví jako komunikační a informační systém Když dostanete list papíru

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 4 Podnik jako hospodářský systém Podnik

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více