DOHLED V BANKOVNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOHLED V BANKOVNICTVÍ"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Klára Kubáňová DOHLED V BANKOVNICTVÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Pavlína Vondráčková Katedra finančního práva a finanční vědy Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 18. března 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Dohled v bankovnictví vypracovala samostatně, že všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze dne 27. března 2013 Klára Kubáňová

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Pavlíně Vondráčkové za cenné připomínky a rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce a zároveň za její přístup a výklad v rámci seminární výuky. Dále bych ráda poděkovala JUDr. Lence Juroškové, Ph.D. za volitelný předmět týkající se problematiky obsažené v této diplomové práci. Ráda bych zde poděkovala i JUDr. Michaelu Kohajdovi, Ph.D. za trpělivost, kterou měl jako můj školitel v začátcích mé publikační činnosti. Rovněž bych zde ráda poděkovala i JUDr. Radimu Boháčovi, Ph.D. za to, že jsem s ním mohla spolupracovat. V neposlední řadě děkuji své rodině za poskytnutí zázemí a podpory během mého studia.

4 Obsah Úvod Finanční systém. Bankovní systém. Banky a bankovní prostředí v ČR Finanční systém a role bank v rámci tohoto systému Bankovní systémy Jednostupňový bankovní systém Dvoustupňový bankovní systém Vymezení bank na základě jejich funkcí Legislativní vymezení banky Ekonomické vymezení banky Bankovní systém a bankovní prostředí v České republice Bankovní regulace a dohled Vymezení pojmů bankovní regulace a dohled Formální a neformální regulace a dohled Důvody bankovní regulace a dohledu Základní cíle bankovní regulace a bankovního dohledu: Argumenty proti regulaci a dohledu a jejich zhodnocení Institucionální začlenění bankovní regulace a dohledu Centrální banka Česká národní banka Funkce České národní banky Subjekty účastnící se procesu regulace a dohledu Nástroje bankovní regulace Regulace vstupu do bankovnictví Bankovní licence Jednotná bankovní licence v rámci EU Pravidla činnosti bank Správa a řízení bank Kapitálová přiměřenost Úvěrová angažovanost Pravidla likvidity Poskytování informací Pravidla ochrany před nelegálními praktikami Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Obchody s využíváním důvěrných informací Podvody členů vedení, akcionářů a zaměstnanců bank Povinnost předchozího souhlasu České národní banky Finanční ochranná síť

5 Povinné pojištění vkladů Věřitel poslední instance Bankovní dohled Metody bankovního dohledu Dohled na dálku Dohled na místě Pravidla hodnocení bank Nápravné sankční a pravomoci České národní banky Dohled na konsolidovaném základě Doplňkový dohled nad finančními konglomeráty Dohled nad mezinárodně působícími bankami Princip domovské země Princip hostitelské země Basilejský výbor pro bankovní dohled Konkurence v nedbalosti a konkurence v přísnosti V čem úloha bankovního dohledu nespočívá Bankovní dohled v Evropské unii Vývoj bankovního dohledu v rámci Evropské unie Dohled v rámci jednotné bankovní licence Jednotný bankovní dohled Závěr

6 Úvod Tématu bankovního dohledu je na evropské i mezinárodní úrovni věnována pozornost od počátku 70. let minulého století. Již od přijetí bankovních směrnic a od vzniku mezinárodních institucí sjednocující standardy bankovního dohledu byl kladen důraz na sbližování pravidel a spolupráci jednotlivých dohledových orgánů. Tato pravidla se postupně vyvíjela, standardy se zpřísňovaly, mnohdy i jako reakce na probíhající krizi. S rozvojem globalizace bankovnictví pak začaly dohledové orgány kontrolovat nejen situaci jedné banky, ale i celků, kterých je banka součástí; byl tak vypracován poměrně komplexní systém bankovní regulace a dohledu, který měl dalším krizím zabránit. V roce 2008 však svět zasáhla rozsáhlá finanční krize, s jejímiž následky se světové ekonomiky potýkají dodnes. Jednou z hlavních příčin byla i situace v bankovnictví, jehož regulace a dohled se ukázaly být jako nedostatečné. Zejména v reakci na následky této finanční krize byla vypracována nová regulatorní pravidla, která by měla být schopna zohledňovat všechna rizika a podobným krizím do budoucna předcházet. Zároveň na půdě Evropské unie dochází k naplňování snah o jednotnou aplikaci těchto pravidel zakotvením dohledových pravomocí do jediného centralizovaného unijního orgánu. Všechny tyto snahy jsou odrazem důležitosti efektivního a bezpečného fungování bankovního sektoru, jelikož následky jeho selhání mohou mít zásadní dopad na ekonomiku. Správné nastavení pravidel bankovní regulace a dohledu jsou tedy pro fungování ekonomiky klíčové. Samotný dohled se uplatňuje již před počátkem života banky v podobě podmínek pro získání bankovní licence. V průběhu života banky pak dohledové autority prověřují a vynucují jak pravidla stanovená bankovní licencí, tak další pravidla, jakými jsou např. přiměřenost kapitálu a likvidity, výše úvěrů vůči jedné osobě či dodržování dalších zákonů. Dohledový orgán se v neposlední řadě přímo podílí i na poskytování finančních prostředků v případě úpadku banky jako věřitel poslední instance. Dohledový orgán tak nad bankou vykonává své pravomoci po celou dobu existence banky a v rámci těchto kompetencí může ovlivnit nejen situaci jedné banky, ale finanční stabilitu v dané zemi. Cílem této diplomové práce je vymezit podstatu a význam bankovního dohledu, zdůvodnit nutnost jeho existence, zanalyzovat jednotlivé mechanismy, a to jak jednotlivě, tak v jejich 3

7 souhrnu, přičemž systém regulace a dohledu je v této práci zkoumám především v evropském kontextu se zaměřením na Českou republiku. Práce se rovněž snaží reagovat na významné změny v oblasti bankovního dohledu v rámci Evropské unie, kde dochází k dovršení centralizace zakotvením institutu jednotného bankovního dohledu do Evropské centrální banky. Jako podklady k této diplomové práci sloužila především odborná právnická a ekonomická literatura, odborné články v časopisech, webové stránky příslušných institucí a právní předpisy České republiky a Evropské unie. Diplomová práce je rozčleněna do 5 kapitol. První kapitola je věnována finančnímu systému a důležitosti bank v rámci tohoto systému, definuje znaky bankovních systémů. V první kapitole je poskytnuta definice banky a je popsán bankovní systém a bankovní prostředí v České republice. Druhá kapitola se zaměřuje na obecnou problematiku bankovní regulace a dohledu, vymezuje a rozlišuje tyto pojmy. Uvádí důvody, proč má být bankovní trh regulován a snaží se vypořádat s argumenty proti bankovní regulaci a dohledu. Dále tato kapitola vymezuje, jaké jsou obecné způsoby organizačního zakotvení bankovní regulace a dohledu a jak je dohled zakotven v rámci České republiky. Třetí kapitola má za cíl popsat jednotlivé instrumenty bankovní regulace. Kapitola se zaměřuje na institut udělení bankovní licence, a to jak v českém, tak v evropském kontextu. Dále jsou v kapitole probírány jednotlivé požadavky pro činnost bank; kapitola se věnuje zejména kapitálové přiměřenosti, zmiňuje však i další pravidla a prostředky boje proti nelegálním praktikám. Kapitola se rovněž věnuje problematice povinného pojištění vkladů a postavení centrální banky jako věřitele poslední instance. Čtvrtá kapitola je zaměřena na bankovní dohled. V úvodu vymezuje obecné metody bankovního dohledu a popisuje systém, v rámci kterého jsou banky hodnoceny. Dále se kapitola věnuje bankovnímu dohledu prováděnému Českou národní bankou a popisuje její pravomoci při výkonu dohledu. Kapitola si rovněž klade za cíl představit komplexnost bankovního dohledu; analyzuje dohled na konsolidovaném základě, doplňkový dohled nad finančními konglomeráty a principy dohledu nad mezinárodně působícími bankami. Pro svůj význam je v kapitole zmíněn i Basilejský výbor pro bankovní dohled, kapitola se dále krátce zmiňuje i o konkurenci v rámci bankovního dohledu a o tom, v čem úloha bankovního dohledu nespočívá. Pátá kapitola je věnována 4

8 dohledu na půdě Evropské unie. Pro nutnost pochopení současného vývoje se kapitola v krátkosti věnuje i historii bankovní regulace a dohledu v rámci Evropské unie. Kapitola rozebírá problematiku výkonu dohledu v rámci jednotné bankovní licence a pokouší se přinést analýzu nově vzniklého jednotného dohledového mechanismu. 1. Finanční systém. Bankovní systém. Banky a bankovní prostředí v ČR 1.1. Finanční systém a role bank v rámci tohoto systému Finanční systém lze obecně charakterizovat jako mechanismus, v rámci kterého dochází k přerozdělování zdrojů v ekonomice. Finanční systém patří k nejvíce regulovaným oblastem ekonomiky, neboť stabilita finančního systému je klíčová pro stabilitu celé ekonomiky. Ve většině zemí dnes existují speciální instituce, nejčastěji centrální banky, které se věnují problematice stability finančního systému; v České republice je takovou institucí Česká národní banka, přičemž finanční stabilita je jedním z jejich základních úkolů. Při přeměně úspor v investice má finanční systém klíčovou zprostředkovatelskou funkci. Jelikož se zdroje dostávají od věřitelů k dlužníkům v rámci finančního systému zejména prostřednictvím finančních institucí, mezi nimiž hrají banky klíčovou roli, je zdravý bankovní sektor nezbytnou podmínkou pro efektivně fungující finanční systém. Uspořádání bankovního systému a efektivita činnosti jeho jednotlivých složek jsou potom zásadním faktorem pro ekonomiku jako takovou Bankovní systémy Bankovní systém přestavuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě, upořádání vztahů mezi nimi a jejich vazby k okolí. Každý bankovní systém má dvě vzájemně propojené složky, institucionální a funkční 1 ; do institucionální složky patří jednotlivé banky, členěné podle náplně činnosti do několika druhů. Institucionální složkou tak zpravidla tvoří centrální banka a komerční či investiční banky působící na národní nebo mezinárodní úrovni, součástí bankovního systému však nejsou mezinárodně působící banky, jako Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a Banka pro mezinárodní platby. 1 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, s. 16, ISBN

9 Druhou složkou bankovního systému je složka funkční. Funkční složka představuje organizaci uspořádání vztahů mezi bankovními institucemi v dané ekonomice. 2 S ohledem na historický vývoj a v závislosti na tom, zda existuje v daném bankovním systému centrální banka mající makroekonomické funkce, lze tedy dělit bankovní systém na jednostupňový a dvoustupňový Jednostupňový bankovní systém Jednostupňový bankovní systém je tvořen plně univerzálními bankami, které mohou provádět veškeré bankovní obchody, včetně emise bankovek; s tímto systémem jsme se mohli v historii setkat na počátku rozvoje bankovnictví nebo v zemích s centrálně plánovanou ekonomikou (tzv. netržní ekonomiky), kde byla zcela potlačena funkce trhu a dominantní roli hrála tzv. monobanka. 3 Hlavním cílem činnosti bank, které v rámci tohoto systému působily v zásadě jako specializované pobočky centrální banky, pak nebyla maximalizace tržní hodnoty majetku, ale splnění stanoveného plánu, přičemž tomuto plánu podléhala i činnost centrální banky. 4 Tento systém se uplatňoval ve většině centrálně plánovaných ekonomik v rámci bývalého Sovětského svazu, tedy i v rámci československé ekonomiky. Jednostupňový bankovní systém je do jisté míry proklamován i zastánci teorie svobodného bankovnictví (free banking), kteří roli centrální banky kritizují a navrhují přechod funkcí centrální banky na trh, který by její funkce zabezpečil efektivněji. Diskuze týkající se svobodného bankovnictví byly vedeny zejména ve Francii a Německu v polovině 19. století, přičemž se soustředily především na otázku, zda mají mít obchodní banky právo emitovat bankovky (v té době směnitelné za zlaté nebo stříbrné národní měny) 5, avšak svobodné bankovnictví je mnoha autory stále proklamováno. 2 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, s. 17, ISBN DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, s Vysokoškolská učebnice. ISBN X. 4 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, s. 18, ISBN Výsledek této debaty se pak projevil v tom, že v každé evropské zemi existovala pouze jediná banky, která byla přímo vládou privilegovaná k emisi peněz. HAYEK, Friedrich August von. Soukromé peníze: Potřebujeme centrální banku?. Překlad Miroslav Zajíček, Martin Dvořáček, Josef Šíma. Praha: MegaPrint, 1999, s. 104, ISBN

10 Názory na to, do jaké míry banky regulovat a dohlížet se tak i v současné době značně liší; pohybují se od názorů zcela liberálních po zastánce komplexní regulace. Liberálové jsou zastánci teorie působení trhu, příznivci tvrdé regulace naopak namítají nedokonalost trhu a nutnost regulace z důvodu specifičnosti bankovních institucí, jejich klientů a možné dopady v případě pádu banky. Jednostupňové bankovní systémy jsou však ze své podstaty neslučitelné s fungující tržní ekonomikou, nejsou vhodným systémem zajišťující ekonomický pokrok a jsou tak pro vyspělé bankovní systémy neaplikovatelné Dvoustupňový bankovní systém V moderních bankovních systémech se uplatňuje bankovní systém dvoustupňový. Dvoustupňový bankovní systém je založen na oddělení subjektu mající makroekonomickou funkci od subjektů vykonávajících funkce mikroekonomické. V dvoustupňové bankovní soustavě plní makroekonomické funkce obvykle centrální banka, přičemž hlavním makroekonomickým cílem centrální banky je obvykle péče o měnovou stabilitu. Centrální banka pak zpravidla neprovádí činnosti, které spadají do oblasti působení obchodních a dalších bank; centrální banka především neúvěruje podnikový sektor a neřídí činnost bank tak, jako je tomu v systému jednostupňovém. 6 Podle rozsahu oprávnění jednotlivých bank k provádění bankovních obchodů, neboli podle institucionálních vazeb mezi komerčním a investičním bankovnictvím, dále členíme dvoustupňové bankovní systémy na univerzální a oddělené. 7 Oddělené bankovnictví Oddělené bankovnictví je založeno na vyčlenění investičního bankovnictví od bankovnictví komerčního. Komerčním bankovnictvím se obvykle míní bankovní činnost spočívající v přijímání depozit, poskytování úvěrů a plnění funkce zprostředkovatele platebního styku; investičním bankovnictvím v angloamerickém prostředí je míněna bankovní činnost zahrnující obchody s cennými papíry včetně emisních obchodů, úschova a správa cenných 6 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, s. 19, ISBN DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, s Vysokoškolská učebnice. ISBN X. 7

11 papírů. 8 V současné době je oddělené bankovnictví spojeno především s Japonskem, do roku 1999 existovalo však i ve Spojených státech amerických na základě tzv. Glass Steagall Act, jehož cílem bylo snížení moci bank, posílení konkurence a ochrana klientů před spekulativními obchody. Striktní oddělení těchto dvou systémů v čisté podobě se však v současné době již nevyskytuje. Univerzální bankovnictví Univerzální bankovní systémy pak spočívají na existenci univerzálních bank, které mohou provádět veškeré bankovní činnosti (jak komerční, tak investiční) s výjimkou emise bankovek. 9 V rozporu s principem univerzálnosti není ani fakt, že v rámci tohoto systému se vyčleňují specializované instituce, jako například hypoteční banky a stavební spořitelny. Důvodem vyčlenění je pak snaha o větší a účinnější míru regulace za účelem ochrany vkladatelů, stability a důvěryhodnosti sytému. Vyčlenění specializovaných institucí je charakteristické i pro český bankovní systém, avšak hypoteční bankovnictví není, na rozdíl od stavebních spořitelen, důsledně odděleno a na základě speciální licence je mohou provádět i univerzální banky. Současné bankovní systémy jsou založeny výlučně na dvoustupňovém uspořádání a na principu univerzálnosti bankovního systému. Na tomto uspořádání je založeno i bankovnictví Evropské unie, kde je zároveň vyšší míra otevřenosti vůči zahraničním bankám, než je tomu například v Japonsku nebo Spojených státech amerických Vymezení bank na základě jejich funkcí Banky jsou podnikatelskými subjekty, jejichž ekonomické vymezení lze nejlépe demonstrovat na funkcích, které v ekonomice vykonávají. Legislativní vymezení není, na rozdíl od vymezení ekonomického, založeno na specifických ekonomických funkcích banky, ale na nutnosti splnění zákonem definovaných podmínek. 8 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, s Vysokoškolská učebnice. ISBN X. 9 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, s Vysokoškolská učebnice. ISBN X. 8

12 Legislativní vymezení banky Právní vymezení banky je založeno na nutnosti splnění určitých právně definovaných znaků či požadavků, které musí instituce splnit, aby mohla jako banka působit. V zemích Evropské unie podléhá bankoví sektor harmonizaci; jako základní instrument slouží Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, která definuje banku, respektive úvěrovou instituci 10 jako podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet. 11 V souladu s kritérii stanovenými v této Směrnici je i česká úprava v zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ). Zákon o bankách v ustanovení 1 odst. 1 definuje banky jako akciové společnosti se sídlem v České republice, které od veřejnosti přijímají vklady 12, poskytují úvěry 13 a které k výkonu těchto činností mají bankovní licenci. Pouze takový subjekt, který splňuje tyto čtyři náležitosti, je bankou v právním smyslu. Subjekt, který tyto náležitosti nesplňuje tak označení banka nebo spořitelna, jeho překlady nebo slova od nich odvozená, používat nesmí, pokud nejde o osoby, jejichž obchodní firma nebo název jsou zavedeny nebo uznávány zákonem nebo na základě mezinárodní smlouvy 14. Bankovní licence je pak výsadním oprávněním banky přijímat vklady; jelikož vklady mohou přijímat právě jen banky, tvoří tato činnost obsah tzv. bankovního monopolu Ekonomické vymezení banky Banky plní primárně ekonomickou funkci, kterou je zprostředkování přesunu peněžního kapitálu mezi jednotlivými subjekty. Z této základní ekonomické funkce lze dále vymezit čtyři dílčí funkce banky: finanční zprostředkování v užším pojetí (získávání volného 10 Směrnice používá pojem úvěrová instituce, i když shoda s termínem banka může být podle některých autorů (např. Petr Dvořák) diskutabilní, jsou pojmy používány ve shodném významu 11 Čl. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES o přístupu k činnosti úvěrových institucí o jejím výkonu 12 Vkladem se rozumí svěřené prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. 13 Úvěrem se rozumí dočasně poskytnuté peněžní prostředky v jakékoliv formě 14 která byla schválena Parlamentem, ratifikována a vyhlášena, a jíž je Česká republika vázána, anebo na základě obdobné mezinárodní smlouvy, která vstoupila v platnost před 1. lednem BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 476, ISBN

13 kapitálu od věřitelů a jeho poskytování dlužníkům), emise bezhotovostních peněz, zprostředkování platebního a zúčtovacího styku a zprostředkování finančního investování na peněžním a kapitálovém trhu. 16 Na rozdíl od centrální banky, která je jedinou institucí, která má oprávnění emitovat hotovostní peníze, mohou banky emitovat peníze bezhotovostní, tj. peníze v podobě zápisů na bankovních účtech, nikoliv ovšem neomezeně, neboť banka musí zachovat určitou míru likvidity a zachovat kapitálovou přiměřenost. Při provádění platebního styku jakož i při provádění finančního investování mají banky nezastupitelnou roli a ačkoliv nejsou jedinými subjekty, je jejich pozice zcela dominantní. Finanční zprostředkování Banky vznikly jako zprostředkovatelé mezi těmi, kdo vytvářejí úspory neboli volný kapitál na straně jedné (věřitel) a na straně druhé těmi, kteří potřebují zdroje cizí (dlužník). Banky přijímají dočasně volné peněžní zdroje a redistribuují je a jsou tedy prostředníky mezi nabídkou peněžních úspor a poptávkou po nich. 17 Proces přesunu finančních prostředků přes tyto prostředníky se nazývá finanční zprostředkování. Podstata finančního zprostředkování, jinými slovy nepřímého financování, spočívá v tom, že mezi věřitelem a dlužníkem stojí zprostředkovatel; mezi věřitelem a dlužníkem tak není přímý vztah mezi těmito subjekty existuje prostředník, samostatný subjekt, který jedná vlastním jménem a na vlastní účet. Banky, jako podnikatelský subjekt, provádějí finanční zprostředkování na účelem dosažení zisku, přičemž princip ziskovosti zabezpečuje nejefektivnější využití zdrojů, a to pomocí tzv. transformace kapitálu spočívající v tom, že banky peníze získané od věřitelů poskytují dlužníkům v jiných formách, např. pomocí denominace, tj. změny velikosti (např. z velkých vkladů malé úvěry), měnové transformace (konverze do požadované měny), nebo teritoriální transformace (získání zdroje a jeho následné umístění v jiných teritoriích) DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, s. 30. Vysokoškolská učebnice. ISBN X. 17 POLOUČEK, Stanislav a kol. Peníze, banky, finanční trhy. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 3. ISBN DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, s Vysokoškolská učebnice. ISBN X. 10

14 V tradičním bankovním modelu byla schopnost bankovních institucí poskytovat půjčky omezena na množství vybraných vkladů; v posledních desetiletích však banky začaly vstupovat na peněžní trh, čímž se jim otevřela cesta k získání zdrojů financování jinak (např. emisí cenných papírů) než od vkladatelů. 19 Banky však hrají důležitou roli i v rámci tzv. přímého financování, např. zabezpečováním emise dluhopisů a akcií nebo zprostředkování jejich nákupu, kdy banky provádí tyto operace jménem a na účet svých klientů Bankovní systém a bankovní prostředí v České republice Český bankovní systém je otevřeným bankovním systémem, kde podíl bank s majoritním vlastnictvím zahraničních subjektů přesahuje 90% aktiv všech bank. Český bankovní systém je systémem dvoustupňovým, jelikož centrální banka je oddělena od bank komerčních. Český bankovní systém je dále založený na principu univerzálního bankovnictví; bankovní síť je tvořena univerzálními bankami, které mohou vykonávat jak činnosti komerčního, tak investičního bankovnictví, a to bez nutnosti jejich institucionálního oddělení. V rámci českého bankovního prostředí se však objevují typy specializovaných bank, konkrétně stavební spořitelny, hypoteční banky, a další specializované banky jako je např. Česká exportní banka a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Stavební spořitelny jsou přitom bankami ve smyslu zákona o bankách, a tudíž podléhají jeho režimu, ale navíc se na ně vztahuje i speciální úprava zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (zákon o stavebním spoření), který pro ně stanovuje odlišný režim zejména v oblasti nabývání rizikových aktiv. Česká národní banka může vydat licenci pro činnosti stavební spořitelny až po udělení souhlasu Ministerstva financí, které pak následně provádí státní dozor, resp. státní kontrolu, nad poskytováním státní podpory stavebního spoření. Stavební spořitelny, na rozdíl od hypotečních bank, jsou v českém bankovním prostředí institucionálně odděleny a 19 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012, s ISBN DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, s. 27. Vysokoškolská učebnice. ISBN X. s

15 univerzální banky nemohou tento produkt samy nabízet. 21 Hypoteční banky pak nejsou založeny na institucionálním oddělení od komerčních bank, ale pouze na zvláštní zákonné úpravě dopadající právě na hypoteční bankovnictví. Bankovní prostředí Bankovní prostředí je prostředí, ve kterém banky vykonávají svou činnost. Bankovní prostředí se díky značnému vlivu bank na ekonomickou stabilitu vyznačuje vyšší mírou regulace než prostředí jiná. Bankovní prostředí v České republice je charakterizováno zákonnými a podzákonnými normami upravující činnost bank a právními normami vztahující se na jednotlivé bankovní produkty. Bankovní prostředí v České republice je ale především determinováno členstvím v Evropské unii, jelikož úprava bankovnictví podléhá harmonizaci; jedním z nejvýznamnějších prvků spojených s harmonizací unijního práva je pak jednotná bankovní licence. Základní rámec bankovního prostředí v České republice je vymezen v zákoně o bankách, ve kterém jsou stanoveny podmínky pro vznik, činnost a případný zánik bank. Oblast regulace a dohledu nad bankovnictvím je pak upravena zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále také zákon o ČNB ). Principy činnosti stavebních spořitelen jako segmentu specializovaného bankovnictví upravuje zákon o stavebním spoření. Obecné podmínky stanovené zákonem o bankách a zákonem o ČNB jsou dále konkretizovány v navazujících vyhláškách a opatřeních, které vydává Česká národní banka, případně Ministerstvo financí. Oblast bankovnictví pak dále podléhá předpisům, které dopadají na širší pole subjektů, nežli jsou jen banky; mezi tyto předpisy patří zejména zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), nebo zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V rámci bankovního prostředí v České republice pak existují právní předpisy upravující jednotlivé bankovní produkty, např. spotřebitelský nebo hypoteční úvěr. 21 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, s Vysokoškolská učebnice. ISBN X. 12

16 2. Bankovní regulace a dohled 2.1. Vymezení pojmů bankovní regulace a dohled Bankovní regulaci lze vymezit jako koncipování a prosazování podmínek, pravidel a rámce činnosti bankovních institucí v dané ekonomice. Bankovní dohled potom představuje kontrolu nad dodržováním stanovených pravidel činnosti jednotlivých institucí a nad vývojem celého bankovního systému, včetně přijímání opatření k zajištění nápravy a odstranění nedostatků při neplnění stanovených pravidel. Od pojmu dohled je nutno terminologicky odlišit pojem státní dozor. Termín státní dozor vyjadřuje konečnou odpovědnost státu za stav, kdy na území určitého státu probíhá dozorování finančních činností, přičemž samotný výkon tohoto dozoru včetně přijímání nápravných a sankčních opatření se opírá o autoritu státu. 22 Pokud je však tato činnost delegována na subjekt formálně odlišný od státu (např. na Českou národní banku), použije se namísto pojmu dozor pojem dohled; i přes různé terminologické označení je však věcný obsah obou pojmů identický. 23 Anglicky psané publikace termín dohled a dozor nerozlišují a používají jednotný pojem supervision. Mezi bankovní regulací a dohledem však neexistuje jasně vymezená hranice; podstata bankovního dohledu v sobě nese i prvky normotvorné, bankovní regulace je do značné míry orientovaná na procesy, což ji spojuje s dohledem Formální a neformální regulace a dohled Tato práce se zabývá především problematikou tzv. formální regulace a dohledu, tedy na povinné bázi. Pro úplnost je třeba uvést, že kromě formální regulace a dohledu existuje i tzv. neformální regulace a dohled založena na bázi nepovinné. Systém regulace a dohledu na nepovinné bázi má přitom dvě základní formy: dobrovolnou bez explicitně stanovených pravidel a formu seberegulace, kdy pravidla regulace a dohledu stanoví instituce vytvořená 22 BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 52, ISBN BAKEŠ, M., KARFÍKOVÁ, M., KOTÁB, P., MARKOVÁ, H. a kol. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 53, ISBN JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012, s. 12, ISBN

17 bankami (obvykle stejného druhu) za tímto účelem. 25 Neformální regulace a dohled funguje pouze na vzájemné důvěře jednotlivých subjektů. Ačkoliv mnoho autorů neformální regulaci a dohled prosazují, nelze na tento typ spoléhat, lze ho avšak využít např. jako doplněk za účelem zvýšení důvěryhodnosti některých bank Důvody bankovní regulace a dohledu Regulace finančního trhu, tedy regulace bankovního sektoru, pojišťovnictví a kapitálového trhu, spočívá ve stanovení a vynucování speciálního souboru pravidel, přičemž stanovená pravidla musí být slučitelná s pravidly platnými v celém tržním systému; musí jít o pravidla obecná, nesměřující k žádné konkrétní osobě nebo skupině osob. 26 Regulace finančního trhu vychází z předpokladu, že účastnící, kteří se na tomto trhu setkávají, mají zpravidla nerovné postavení z hlediska znalosti a pochopení principů a mechanismů, na kterých je finanční trh založen. Pro bankovnictví je pak typická vyšší míra regulace, jelikož selhání banky může mít vliv na celý bankovní systém a ekonomiku. Existují čtyři základní důvody regulace a dohledu bank: 27 1) Specifičnost bankovních institucí 2) Asymetrie informací 3) Proces poklesu zprostředkování 4) Měnová politika Specifičnost bankovních institucí spočívá v náplni činnosti, která je ve srovnání s nebankovními subjekty diametrálně odlišná. Specifičnost bankovních institucí lze spatřovat zejména v těchto skutečnostech: 28 - Banky emitují bezhotovostní peníze, a jelikož jsou peníze klíčovým prostředkem v ekonomice, je nutné, aby byla zabezpečena efektivní regulace a dohled nad jeho emitenty. 25 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, s. 108, ISBN JEŽEK, Tomáš. Peníze a trh. 1.vyd. Praha: Portál, 2002, s. 141, ISBN REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, s , ISBN REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, s , ISBN

18 - Banky zabezpečují rozhodující část platebního styku v ekonomice, proto je třeba zabezpečit jeho fungování nastavením efektivní regulace subjektů plnící klíčovou roli. - Rozhodující podíl na zdrojích bank mají cizí zdroje v podobě vkladů, proto musí být prostřednictvím regulace zajištěna ochrana vkladatelů, protože nedůvěra vkladatelů v bankovní systém by vedla k vytváření hotovostních úspor namísto úspor bezhotovostních, což by mohlo mít negativní následky na ekonomický růst země. - Úpadky bank mají na ekonomiku mnohem závažnější důsledky nežli úpadky nebankovních institucí. Pravidla bankovní regulace a dohledu tak musí chránit nejen vkladatele (systém povinného pojištění vkladů), ale musí zároveň předcházet systémovému riziku tak, aby úpadek jedné banky neohrozil banky další. Možnost úpadku banky ovšem souvisí nejen s finanční situací banky, ale rovněž i s její velikostí a systémovou důležitostí. - Vstup do bankovnictví je limitován tak, aby do bankovnictví nepronikaly subjekty, jejichž cílem je rychle vydělat a následně rychle opustit bankovní sféru (tzv. hit and run riders). Specifičnost bankovních institucí však nemusí být v tomto případě nutně příčinou bankovní regulace, ale naopak jejím následkem, jelikož je to právě regulátor, který zaváděním pravidel učinil banky speciálními. - Vysoká potenciální ziskovost bank může vést k nadměrné rizikovosti bankovních operací, regulace proto musí tuto rizikovost snižovat. Podstatou asymetrie informací je nestejný přístup subjektů bankovního trhu k informacím a vzhledem ke specifičnosti bankovních institucí může mít závažnější následky, než je tomu v jiných odvětvích. Vkladatelé obecně nemají dostatek informací, aby mohli posoudit situaci dané banky a tedy bezpečnost svých vkladů. Aby byl vkladatel schopen toto posoudit, musel by mimo jiné zhodnotit i kvalitu bankou poskytovaných půjček, která se odvíjí od kvality dlužníků; tyto informace však nejsou vkladatelům k dispozici, což znemožňuje posouzení situace dané banky. 29 I kdyby však vkladatelé těmito informacemi disponovali, nebyli by schopni tyto informace vyhodnotit. Systém regulace a dohledu se proto snaží tuto asymetrii snižovat prověřováním bankami poskytovaných informací. 29 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012, s. 18. ISBN

19 Proces poklesu zprostředkování se projevuje ve snižování podílu bankovních institucí na zprostředkování finančních transakcí v ekonomice a naopak v nárůstu pojišťoven, penzijních fondů, či investičních a podílových fondů současně se vznikem finančních konglomerátů. Je důležité si uvědomit, že pokud poskytují bankovní služby nebankovní subjekty, nevztahuje se na ně taková míra regulace a dohledu jako na subjekty bankovní, např. povinnost minimálních rezerv, čímž se zvyšuje rizikovost a snížení možnosti zmírnění negativních dopadů na vkladatele a ekonomiku. Zahrnutí těchto institucí do bankovní regulace však nemůže přinést tížené výsledky; tyto instituce vznikají právě za účelem vyhnutí se bankovní regulaci a dohledu a jejich zahrnutí pod kontrolní systém by vedlo jen k vytvoření institucí jiných, plnících však obdobné účely. Je proto žádoucí proces poklesu zprostředkování zpomalovat pomocí účinné regulace, např. zákazem přijímání primárních vkladů nebankovními institucemi. Někteří autoři však spatřují urychlování zprostředkování mimo bankovní systém práv právě jako důsledek tvrdé regulace a dohledu. 30 Měnová politika je prováděna na mezibankovním trhu a centrální banka by měla mít pravomoci regulovat a dohlížet banky. Bankovní regulace dává centrální bance lepší možnosti při provádění monetární politiky; jedná se zejména o povinnost bank předávat centrální bance informace nebo oprávnění banky neudělit bankovní licenci subjektu, který je podle ní příliš rizikový. Zrušením regulace a dohledu by se účinnost měnové politiky výrazně snížila, jelikož regulaci množství peněz v ekonomice nelze provádět bez regulace institucí, které významnou částí toto množství vytvářejí, tedy obchodních a dalších bank. 31 Dalším důvodem zavedení bankovní regulace je pak existence negativních externalit projevujících se zejména v existenci systémového rizika. 32 Systémové riziko znamená, že selhání jedné banky může ohrozit existenci bank a institucí dalších a tedy ohrozit celý 30 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, s. 367, ISBN REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, s. 98, s. 368, ISBN JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012, s. 19. ISBN

20 finanční systém. Díky trendu provázanosti institucí ve finanční sféře se potom bankovní krize může rozšířit do celého finančního sektoru a do celé ekonomiky, a proto je správné nastavení pravidel bankovní regulace a dohledu důležité pro celý systém. Nutnost přísné a obezřetné bankovní regulace dokazuje i skutečnost, že mírná bankovní regulace a dohled vede ke vzniku bankovních krizí. Takovým příkladem může být i situace bankovních selhání v 90. letech v České republice, kdy byly podmínky pro získání bankovní licence velmi mírné a Česká národní banka umožnila vstup do odvětví téměř všem žadatelům, což se brzy projevilo právě krachem několika bank Základní cíle bankovní regulace a bankovního dohledu: Nutnost bankovní regulace a dohledu je pak zdůvodňována charakterem cílů, které by měla plnit. Základními cíli bankovní regulace a dohledu jsou 33 : - Zajištění důvěryhodného, spolehlivého, bezpečného a efektivního bankovního systému s důrazem na prevenci systémového rizika. Pouze v bezpečném bankovním systému nedochází k poruchám a lze se vyvarovat případných krizí projevujících se v platební neschopnosti bank a přerušení toku bezhotovostních plateb. - Zamezení úpadku bank. Banky, na rozdíl od jiných podnikatelských subjektů, nakládají s penězi vkladatelů, a proto mohou mít jejich úpadky horší důsledky než v případě úpadku jiných subjektů. - Udržení důvěry veřejnosti. Důvěra veřejnosti je klíčová pro ekonomický růst, neboť pouze za předpokladu, že vkladatelé důvěřují bankovním institucím, do nich budou vkládat svoje prostředky namísto držení hotovosti a banky pak mohou tyto vklady poskytnout dalším osobám ve formě půjček a tak podporovat ekonomický růst. - Zajištění ochrany vkladatelů. - Vytvoření stejných podmínek pro všechny bankovní instituce. Banky se, na rozdíl od např. nebankovních subjektů, musejí chovat obezřetněji (podmínky kapitálové přiměřenosti, likvidity atd.), a proto by neměly dále znevýhodňovány. 33 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012, s ISBN

21 2.5. Argumenty proti regulaci a dohledu a jejich zhodnocení Argumenty proti regulaci a dohledu bank vycházejí z přesvědčení, že každá regulace deformuje přirozené tržní prostředí a tím pádem i chování jednotlivých subjektů v rámci tohoto trhu. K významným zastáncům tržní samoregulace patřil např. Friedrich August von Hayek, který zastával názor, že nestabilita tržní ekonomiky v minulosti byla způsobena vyloučením nejdůležitějšího regulátora tržního mechanismu peněz z toho, aby byl sám regulován tržními procesy. 34 Hayek navrhoval úplné zrušení centrální banky, a to aniž by jejich funkce přebraly banky komerční, a to včetně zrušení funkce věřitele poslední instance a držitele povinných rezerv. Za tzv. svobodné bankovnictví (free banking, laissez-faire banking) se v současné době považuje bankovní systém bez existence centrální regulatorní autority a bez jakýchkoliv pravidel pro vstup do odvětví. 35 Zastánci teorie svobodného bankovnictví proklamují názor, že banky by se v prostředí bez bankovní regulace chovaly disciplinovaněji, udržovaly adekvátní kapitál, chovaly se odpovědně v dlouhodobém horizontu a zvyšovaly tak důvěru v bankovní systém. Jak však ukazují opakující se bankovní krize, banky nejsou odpovědné a jejich touha po maximalizaci zisku bude jen stěží zastavena obavou o vlastní reputaci či zájmy svých vkladatelů. Banky se jako podnikatelské subjekty jistě nespoléhají na to, že rizikové transakce prováděné konkurenčními bankami povedou v dlouhodobém měřítku ke snížení důvěry a k odlivu vkladatelů od takových rizikových bank. Spoléhat se v tomto případě nelze ani na vkladatele, kteří radši vloží své peníze do instituce nabízející jim vyšší úrok, přičemž si neuvědomují, že tyto instituce jsou spojeny s možností vyššího rizika. Jak banky, tak vkladatelé se primárně nechtějí chovat odpovědně, ale maximalizovat svůj zisk. Dalším argumentem proti bankovní regulaci je, že neexistence regulace či zmírnění podmínek vstupu do bankovnictví vede ke zvýšení počtu bankovních subjektů a tedy ke zvýšení konkurence, která může tlačit banky ke zvýšení kvality služeb a ke snížení ceny, což by bylo pozitivní zejména pro klienty bank. Snižování ceny je však v rozporu 34 HAYEK, Friedrich August von. Soukromé peníze: Potřebujeme centrální banku?. Překlad Miroslav Zajíček, Martin Dvořáček, Josef Šíma. Praha: MegaPrint, 1999, s. 118, ISBN DOWD, Kevin. The experience of free banking. Routledge, 1992, s 12. ISBN

22 s principem ziskovosti bankovních institucí, a proto lze předpokládat, že se budu snažit hledat zisk jinde a vstupovat do rizikovějších operací, do kterých by v případě zachování stávajících cen vstupovat nemusely. Odpůrci bankovní regulace dále namítají, že bankovní regulace vede k nadměrné rizikovosti. Ponechání bank pouze na působení tržních a konkurenčních sil by však požadovaný efekt nepřineslo. S tímto argumentem souvisí i názor, že neexistence regulace či zmírnění podmínek vstupu do bankovnictví by vedla k zásahu konkurence v tom smyslu, že by nutila bankovní instituce ke zveřejňování takových informací, které by si mohli sami vkladatelé vyhodnotit a na základě tohoto hodnocení si vybrat vhodnou instituci. Tento argument však vychází z toho, že vkladatelé mají i potřebné znalosti k posouzení banky. Drobní vkladatelé však zpravidla takové znalosti ani zkušenosti nemají, a proto nemohou situaci banky posoudit ani i v případě, že by měli všechny potřebné informace k dispozici. Souhlas dohledového orgánu se vstupem do bankovnictví bývá odpůrci regulace rovněž vykládán i tak, že domácí regulátor se bude snažit omezovat příliv zahraničních bank právě prostřednictvím neudělení souhlasu. Tento argument již v současné době nemá své opodstatnění, a to jak díky finanční globalizaci, tak i díky jednotným institutům, jakým je například jednotná bankovní licence v rámci Evropské unie. Ztotožnit se nelze ani s názorem, že změny pravidel vedou k vysoké nejistotě v bankovním prostředí a ke snaze bank tato pravidla obcházet, jelikož banky se i díky bankovním asociacím na diskutování a koncipování změn podílejí a jsou o nich s dostatečným předstihem informováni. Častým argumentem bývá i to, že jakékoliv pravidlo vede k jeho obcházení a čím tvrdší podmínky, tím větší oligopolizace bankovního prostředí, kdy je pak bankovní prostředí charakterizováno existencí dominantního vlivu několika málo bank. 36 S tímto argumentem se lze od jisté míry ztotožnit. Tvrdě nastavené podmínky vedou k potlačení konkurence a banky nejsou vystavěny takovým tržním tlakům, jako jiné podnikatelské subjekty. Nastavení přísných vstupních podmínek je však nutnou daní za to, že je bankovní prostředí do určité míry bezpečné. 36 REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2011, s. 375, ISBN

23 V souvislosti s koncepcí neregulovaného prostřední vyvstává i otázka, jak by se zachoval trh v případě, že by k pádu banky došlo. Jen těžko si lze představit situaci, že by v neregulovaném prostředí bez jakýchkoliv jistot došlo k tomu, že by si vkladatelé byli jisti svým vyhodnocením situace banky a nedošlo by tedy k runu na banky další. Naopak si lze představit situaci, že v případě, že je fungování bank ponecháno na tržní samoregulaci, dojde díky nejistotě k mnohem masivnějším runům. Další otázkou zůstává existence systému pojištění vkladů. Je sporné, zda by banky dobrovolně vytvářely fondy pojištění vkladů, a pro případ, že by ho měly, zda by v něm bylo odpovídající množství finančních prostředků. Je tak pravděpodobné, že by v případě neexistence fondu pojištění vkladů v souvislosti s masivními runy došlo ke krizi celého bankovního systému. Opodstatněným argumentem proti regulaci a dohledu je však skutečnost, že i přes existenci poměrně přísných pravidel stále dochází k pádům bank. K pádům takových bank však nedochází v důsledku neefektivních pravidel, ale v důsledku podvodných jednání. Podvodná jednání by však jistě nevyloučil ani sám trh, a proto by k pádu bank docházelo v případě neexistence bankovní regulace. Mezi další významný argument proti regulaci lze zařadit skutečnost, že takzvané too-big-to-fail instituce jsou zpravidla zachraňovány a dochází tak k změkčení podmínek pro určité subjekty na bankovním trhu. Záchrana těchto institucí pak může budit dojem, že každá důležitější banka bude zachráněna, a tudíž není třeba regulatorní pravidla dodržovat. Cílem záchrany těchto tzv. systémově důležitých institucí však není ani instituce jako taková, ani její akcionáři; věřitel poslední instance pouze usiluje o ochranu vkladatelů, kteří by se v případě pádu, dostali do značných problémů. Pád banky by pak mohl mít vliv nejen na ekonomiku, ale mohlo by dojít k hromadným runům, což by vedlo k destabilizaci celého finančního systému. Neméně důležitým argumentem odpůrců regulace je pak existence systému pojištění vkladů, neboť povinné pojištění vkladů přímo stimuluje banky i vkladatele ke vstupování do rizikových operací, jelikož ztráty hradí někdo jiný. I tento argument lze však vyvrátit stejným způsobem, jako argument předchozí. 20

24 2.6. Institucionální začlenění bankovní regulace a dohledu V závislosti na systému, popřípadě státu, se institucionální začlenění bankovní regulace a dohledu značně odlišuje. I když se v současné době projevuje trend koncentrace v oblasti regulace a dohledu, v rámci Evropské unie existují tři základní modely uspořádání bankovní regulace a dohledu 37 : 1. Model sektorového uspořádání, kdy jsou regulace a dohled prováděny odlišnými institucemi příslušnými podle jednotlivých sektorů finančního systému; vedle sebe tak existují na sobě nezávislé instituce provádějící dohled nad bankovnictvím, nad pojišťovnictvím a nad kapitálovými trhy. Sektorový dohled se uplatňuje např. ve Spojených státech amerických. Tento model však nemusí odhalovat možné problémy pramenící např. z transakcí prováděných v rámci finančního konglomerátu, jelikož nemusí docházet k výměně a efektivnímu vyhodnocování informací. 2. Model funkcionálního uspořádání, kde institucionální uspořádání bankovní regulace a dohledu vychází z nutnosti zajištění solventnosti a stability finančních institucí a ze snahy o zajištění transparentnosti trhu a ochrany jeho účastníků. V rámci funkcionálního modelu je dohled nad stabilitou finančního systému jako celku svěřen centrální bance, stabilita jednotlivých finančních institucí (dohled na místě), ochrana spotřebitelů před nežádoucími obchodními praktikami a ochrana před monopolním a kartelovým chování jsou svěřeny specializovaným institucím; funkcionální dohled se takto uplatňuje v Austrálii nebo v Nizozemí. 38 Jako určitá obdoba funkcionálního uspořádání se podle návrhu 39 jeví tzv. jednotný bankovní dohled v rámci eurozóny, kdy je bankovní dohled svěřen Evropské centrální bance a 37 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, s Vysokoškolská učebnice. ISBN X. 38 JUROŠKOVÁ, Lenka. Bankovní regulace a dohled. Praha: Auditorium, 2012, s. 52. ISBN Proposal for a COUNCIL REGULATION conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions. Ec.europa.eu [online]. [cit ]. Dostupné z: 21

25 národní dohledové orgány členských států mají pravomoci v oblasti ochrany spotřebitele či opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 3. Model centralistického uspořádání, ve kterém jsou bankovní regulace a dohled svěřeny jediné instituci. Model centralistického uspořádání se uplatňuje v České republice a na Slovensku, kde je centrální bance svěřen dohled nad celým finančním trhem. Vhodné institucionální uspořádání a vymezení pravomocí dohledových institucí je důležité zejména proto, aby určité sektory finančního systému nebyly přeregulovány a naopak nějaké nepodléhaly regulaci minimální. Uspořádání institucí je pak důležité i pro výměnu a sdílení relevantních informací o těchto sektorech, jelikož jsou velmi často propojeny a problémy v jednom sektoru mohou mít vliv na fungování sektorů dalších. V České republice je uplatňován model centralizovaného uspořádání; Česká národní banka vykonává dohled nad finančním trhem, a to jak nad sektorem bankovnictví, pojišťovnictví, tak i nad kapitálovým trhem. Kromě České národní banky vykonává dohled i Ministerstvo financí, do roku 2006 pak byla dozorovým orgánem např. Komise pro cenné papíry Centrální banka Centrální banka má v moderním bankovním systému nezastupitelní místo. Od komerčních bank, jejichž primárním cílem je maximalizace zisku, se centrální banka liší zejména svým postavením, svými funkcemi a svými cíli. Základním cílem centrální banky je obvykle péče o finanční stabilitu. 40 Důležitost zakotvení funkcí a cílů centrální banky se pak projeví zejména v dobách ekonomických či měnových problémů, kdy z těchto funkcí vyplývají oprávnění, ale zároveň i povinnosti a odpovědnost centrální banky. 41 Centrální banka může například držet úrokové sazby na nízké úrovni, aby podpořila růst ekonomiky, nebo úrokové sazby zvýšit, aby omezila inflaci Roles and objectives of modern central banks. In: Bank for International Settlements: Issues in the Governance of Central Banks [online]. s. 26. [cit ]. Dostupné z: 41 DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, s Vysokoškolská učebnice. ISBN X. 42 Měnová politika České národní banky. In: Česká národní banka [online]. [cit ]. Dostupné z: 22

26 Česká národní banka Česká národní banka vznikla k 1. lednu 1993 a nahradila stávající Státní banku Československou. Jednostupňový bankovní systém byl plně nahrazen systémem dvoustupňovým, přičemž Česká národní banka se poměrně rychle po svém vzniku stala jednou z nejvíce nezávislých světových centrálních bank. 43 Postavení České národní banky je zakotveno v Ústavě, hlavě šesté, článku 98, který stanoví, že Česká národní banka je ústřední bankou státu a jejím cílem je péče o cenovou stabilitu. Odstavec druhý článku 98 pak stanoví, že postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon; tímto zákonem je zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (dále jen zákon o ČNB ), který dále zakotvuje cíle, organizaci, nástroje, pravomoci, principy hospodaření a další činnosti České národní banky. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, podporuje Česká národní banka obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. Nejvyšším orgánem řídícím Českou národní banku je bankovní rada. Bankovní radu tvoří sedmičlenný orgán, který tvoří guvernér, dva viceguvernéři a čtyři další členové. Členy bankovní rady jmenuje a odvolává prezident republiky. Bankovní rada určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních České národní banky a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním, a tedy i bankovním trhem Funkce České národní banky Funkce České národní banky vyplývají z jejího základního cíle a jsou hlavním důvodem její existence. Cíli činnosti centrální banky jsou stabilní měnový vývoj a bezpečnost, důvěryhodnost a efektivnost bankovního systému, nikoliv však vlastní zisk. I v souvislosti funkcí bankovní regulace a dohledu plní centrální banka zejména tyto funkce: 1. Emisní činnost 2. Měnová politika 3. Devizová činnost 4. Banka bank 5. Banka státu (vlády) 43 DYSON, Kenneth H a Martin MARCUSSEN. Central banks in the age of the euro: Europeanization, convergence, and power. New York: Oxford University Press, 2009, xxii, s ISBN

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Bankovní regulace a dohled v České republice

Bankovní regulace a dohled v České republice Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Bankovní regulace a dohled v České republice Kateřina Surková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE STANDARDY ODBORNOSTI DISTRIBUTORŮ PRODUKTŮ NA FINANČNÍM TRHU 2 9. 7. 2 0 0 8 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S K Á 1 5, 1 1 8 1 0 P R A H A 1

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

INTEGRACE REGULACE A DOHLEDU FINANČNÍHO TRHU

INTEGRACE REGULACE A DOHLEDU FINANČNÍHO TRHU INTEGRACE REGULACE A DOHLEDU FINANČNÍHO TRHU Naďa Blahová Klíčová slova: Regulace, dohled, stabilita, banka, finanční trh, pojišťovna Key words: Regulation, supervision, stability, bank, financial market,

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD)

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Ministerstva financí (transpozice směrnice MCD) Na otázky odpověděl: [...] Otázka č. 1): Považujete za vhodné, aby byly informační povinnosti věřitele vůči dlužníkovi

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni

Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni Přijatá a uvažovaná opatření k regulaci finančního sektoru v Evropské unii a na globální úrovni Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropský

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Ochrana spotřebitele na trhu

Ochrana spotřebitele na trhu Ochrana spotřebitele na trhu finančních služeb Ing. Dušan Hradil odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR Evropské spotřebitelsk ebitelské centrum 20. června 2006 Obsah prezentace

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie)

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 8. Kapitola Bankovní soustava a multiplikace depozit Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer

Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB. Miroslav Singer Bezpečnost internetových plateb a virtuální měny z pohledu ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Fórum Zlaté koruny Praha, 21. dubna 2015 Bezpečnost internetových plateb Evropské fórum pro

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Ekonomika a řízení bank. zimní semestr 2007. Regulace bank. Přednáška 10

Ekonomika a řízení bank. zimní semestr 2007. Regulace bank. Přednáška 10 Ekonomika a řízení bank zimní semestr 2007 Regulace bank Přednáška 10 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz

Více