Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás."

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Ostrava - Hrabůvka Mitušova 8, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní rok Název programu: Hrajeme si,poznáváme přírodu a svět okolo nás. Školní vzdělávací program byl zpracován na základě poznatků všech pedagogických pracovnic V Ostravě dne: Zpracovala: Prokopová Lenka Zástupce pro předškolní výchovu Mgr. Marie Sikorová Ředitelka školy

2 Obsah: I. část A/charakteristika školy a cíl vzdělávacího programu B/ provozní řád mateřské školy - psychohygienické podmínky školy - obsazení školy - organizace a provoz tříd II. část A/vzdělávací obsah a časový plán B/vybavení školy

3 I.A/CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1967, je to škola s dlouholetou tradicí. Nejprve byla rozdělena na MŠ a jesle, ale od roku 1993, kdy byly jesle zrušeny, se počet tříd rozšířil ze čtyř na šest. Od ledna 2003 jsme součástí právního subjektu Základní školy Mitušova 8, Ostrava Hrabůvka. K další změně došlo k zařízení bylo zařazeno do sítě škol se společným názvem Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace. Jsme standardní mateřská škola, máme čtyři oddělení ve velké budově a jedno v malé budově pro nejmenší děti. Od září 2004 je z šesté třídy zřízena tělocvična, která je využívána i na zájmové aktivity. Ve výchovné práci s dětmi vycházíme z dlouhodobých zkušeností a výsledků práce s dětmi. Základem naší práce je podpora zdravého tělesného růstu, psychické pohody a sociálního vývoje dítěte. K tomu přispívá pravidelné cvičení, dostatek pohybu dětí na školní zahradě ve stínu stromů, otužování vodou v letních měsících, vycházky do lesoparku apod. Děti mají ve třídách k dispozici pracovní koutky a prostor herny ke sportovním hrám, hygienické zařízení. Vybavení třídy je přizpůsobeno věku dětí. Velký prostor školní zahrady je využíván po celý školní rok i v odpoledních hodinách. V létě využíváme stínu stromů, sprchy, slunečníky a domečky k rekreaci dětí. S dětmi poznáváme a zkoumáme přírodu, pěstujeme na školní zahradě květiny, zeleninu a bylinky. Ve spolupráci s rodiči zvelebujeme prostředí školní zahrady. Dále spolupracujeme s organizací VITA, začali jsme pracovat na květinovém projektu a nejstarší děti pečují o bylinkovou zahrádku, paní učitelky s dětmi ochutnávají bylinkové čaje.

4 Na škole je možné zapojit děti do výuky anglického jazyka, hry na zobcovou flétnu, cvičení rodičů s dětmi, gymnastiky, tanečního kroužku, výtvarného kroužku a aerobicu pro děti. Rodiče mají možnost přihlásit své dítě do plaveckého výcviku předškolních dětí v soukromé plavecké škole p. Nováka bazén Poruba. Tradičně organizujeme i akce pro rodiče s dětmi: karneval s tombolou zahradní slavnost k MDD s atrakcemi pro děti vystoupení dětí pro rodiče a prarodiče ke dni Matek, kde děti ukáží, co se v MŠ během školního roku naučily Na konci školního roku se prezentují zájmové kroužky a předvádí rodičům, co se během školního roku děti naučily. Cvičení rodičů s dětmi má závěrečný výlet s hledání pokladu nebo závodivé hry. I. A/ CÍL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Co je naším cílem? Spokojené děti s možností dostatečného pohybu, se spoustou vědomostí, dovedností, kulturních a hygienických návyků - připravené na vstup do školy. charakteristika dlouhodobých vzdělávacích cílů: 1. cíl:rozvoj dítěte a schopností učení - uspokojování přirozených potřeb dítěte - seberealizace a uznání, posilování sebedůvěry a psychické odolnosti - rozvoj komunikace a spolupráce - uspokojování pocitu bezpečí 1. prostředky: - diagnostika dětí, individuální plány rozvoje dětí s odloženou školní docházkou. - -přirozené situace každodenního života dětí v MŠ - pochvala a ocenění - nabídka pestrých činností

5 2. cíl:vedení dětí ke vztahu k životnímu prostředí a kulturním hodnotám naší společnosti - vedení dětí ke vztahu k přírodě - rozvoj smyslového vnímání (čich,hmat,sluch,zrak) - předávání kulturního dědictví, hodnot a lidových tradic 2. prostředky - spolupráce se sdružením VITA - péče o drobné živočichy - péče o záhonky a zeleň, úklid školní zahrady, - ekologie Bambulkov, Putování s ježečkem - lidové tradice a zvyky seznamování,výstavky... - pracovní dílny organ. Telepace, 3.cíl:rozvoj tělesné zdatnosti dětí - rozvoj psychické a fyzické zdatnosti - -zlepšování držení těla a zvyšování imunity - rozvoj spolupráce a sociálních kontaktů 3.prostředky: - zdravotní cviky, jóga pro děti,sportovní hry - cvičení s overbaly - soutěže, - cvičení rodičů s dětmi - plavecký výcvik, - škola v přírodě turistika; - zpestření o nové pohybové hry - využívání hříště ZŠ a školní zahrady k závodům v atletice (skok, běh ) - rekreace a otužování vodou na školní zahradě - taneční kroužek - aerobic pro děti

6 I/B PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY A PSYCHOHYGIENICKÉ PODMÍNKY a) životospráva dětí pohybové aktivity,pitný režim, respektování individ.potřeb dětí b) denní rytmus a řád, pobyt venku a) životospráva dětí - dětem je podávána vyvážená strava dle hygienických předpisů a norem, dostatek ovoce a zeleniny, skladba jídelníčku je sledována stravovací komisí - pitný režim je zajištěn po celý den, při pobytu venku v letních měsících podáváme nápoje na školní zahradu - děti nenutíme do jídla, v adaptaci jen jídlo ochutnávají, konzultujeme s rodiči a respektujeme alergie na jídlo ve spolupráci se ŠJ. - děti od 4 let si čistí po obědě zuby - správní zaměstnanci místnosti větrají, uklízí dle hygienických norem a doplňují vodu do zvlhčovačů vzduchu - pohybové aktivity potřeba pohybu dětí je respektována po celý den, pohybové hry, míče a náčiní mají děti na třídě i venku k dispozici - k dětem učitelky přistupují individuálně, dávají dítěti dostatek času na jídlo a klid na lůžku. Hyperaktivní děti mají možnost využít hernu, zahradu k pohybovým hrám. b) denní rytmus s řád školy, pobyt venku Organizace dne 6,00 8,00 scházení dětí, ranní filtr, ranní hry 8,00 9,00 hry + spontánní učení ve skup. a individ., pohybové aktivity, relaxace 8,45 9,15 hygiena, svačina 9,15 10,00 didakticky zaměřené činnosti (záměrné i spon.učení ve skupinách i individuálně 10,00 12,00 příprava na pobyt venku + pobyt venku 12,00 13,00 hygiena, oběd, příprava na odpočinek 13,00 14,00 odpočinek 14,00 16,00 hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti a hry individuální pokračování v cílených činnostech

7 (dokončování, procvičování apod.) v letních měsících pobyt venku PSYCHOHYGIENICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY - nové děti mají adaptační režim - děti mají dostatek volného pohybu na zahradě i na třídě - všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dítěte - zatěžování dětí je rovnoměrné s přiměřené věku, individuální přístup + relaxace - děti mají dostatek pohybu venku, využíváme školní zahradu i stínu, v letních měsících osvěžení vodou - pobyt venku není při zhoršeném ovzduší, mrazu 10 C, náledí, - silném větru a dešti PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY - vytváříme dětem bezpečné prostředí a snažíme se o jejich spokojenost - všechny děti mají stejná práva a povinnosti, možnosti využití vybavení, nikdo není zvýhodňován - osobní svoboda je respektována, ale děti musí zachovávat řád a normy školy tak, aby nedocházelo k úrazům. - pedagogové se snaží nenásilnou formou a komunikací rozvíjet vztah důvěry a spolupráce mezi rodinou a školou - děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se na třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů - pomocí sociálně kontaktních her poznáváme své kamarády, odbouráváme žalování a předcházíme šikaně

8 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ŠKOLY Ředitelka školy: Zástupce pro předškolní výchovu: Vedoucí školní jídelny: Mgr. Marie Sikorová Prokopová Lenka Kotulášová Ivana obsazení pedagogů na třídách: 1.třída MOTÝLCI 2.třída KOČIČKY 3.třída KUŘÁTKA 4.třída ŽABKY 5.třída DELFÍNI Matějovská Hana, Vráblová Lucie Novosádová Lenka, Zborovská Lenka Brillantová Dana, a nová p. učitelka Pracná Denisa, Svobodová Jarmila Sovíková Blanka, Prokopová Lenka správní zaměstnanci: Pradlena: Správce budov: školní jídelna: hlavní kuchařka: kuchařka: Bednarzová Helena, Krůželová Šárka Postupová Taťána, Vašicová Květuše Malurek Karel Nárožná Ilona Kubíčková Hana, Rendeková Karina ORGANIZACE A PROVOZ TŘÍD škola má provoz od 6,00 do 16,00 hod. provozuje pět tříd s dětmi ve věku od 2,5 let do 6 let + děti s odloženou školní docházkou věk dětí provoz třídy 1.třída 2,5 do 4 let 7,15 do 15,00 hod. 2.třída 3,5 do 4 let 7,15 do 15,00 hod. 3.třída 3,5 do 4 let 6,00 do 16,00 hod. 4.třída 5 do 6-7 let 7,15 do 16,00 hod. 5.třída 5 do 6-7 let 6,00 do 15,00 hod. II/A VZDĚLÁVACI OBSAH A ČASOVÝ PLÁN Obsah: 1) společné vzdělávací cíle 2) společná témata a podtémata 3) třídní vzdělávací program 4) společné akce pro rodiče s dětmi 5) akce pro děti 6) zájmové kroužky

9 1) společné vzdělávací cíle - přátelská atmosféra na třídách - respektování potřeb dětí - individuální přístup k dětem v adaptačním režimu - vedení dětí k samostatnosti - rovnocenné postavení dětí 2) společná témata a podtémata podzim, zima, jaro, léto Tematický plán školy má společné základy, podtémata jsou po dohodě se všemi pedagogy orientačně zpracována na celý školní rok, dle věkových zvláštností dětí, přiměřeně k jejich věku. 3) třídní program je zpracován třídní učitelkou a je doložen jako příloha v grafické úpravě, v průběhu školního roku může být pružně obměňován podle dosahovaných výsledků s dětmi. 4) společné akce pro rodiče s dětmi karneval v KS (organizovaný pro naší MŠ) Den Země zvelebení zahrady rodiče s dětmi vystoupení dětí pro rodiče a prarodiče zahradní slavnost ke dni dětí únor dubem květen červen 4) akce pro děti Výlet do ZOO Výlet na Ostravský hrad Mikulášská nadílka Radostné dopoledne u vánočního stromečku

10 Návštěvy loutkového divadla Divadlo v mateřské škole na pozvání Návštěva ZŠ Návštěva ZUŠ Návštěva knihovny předškoláci Návštěva integrovaného záchranného systému - předškoláci Plavecký výcvik Škola v přírodě Akce společnosti VITA ekologické programy Beseda s policií nebezpečí okolo nás Tvořivé dílny společnosti Telepace 5) zájmové kroužky angličtina pro nejmenší cvičení rodičů s dětmi flétna pro děti veselé pískání taneční country tance a taneční variace gymnastika výtvarná dílna aerobic pro děti II/B VYBAVENÍ ŠKOLY Materiální a hygienické podmínky školy: Technický stav budovy je uspokojivý, je však třeba provést opravy dle ozdravných opatření školy viz harmonogram odstraňování závad. Jako dlouhodobý úkol je stanovena postupná rekonstrukce budovy včetně zateplení teras a spojovacího krčku (byl již zpracován projekt) Mateřská škola je umístěna ve dvou budovách a je spojena krčkem se střechou. Budova A obsahuje čtyři třídy, budova B dvě třídy a školní jídelnu, prádelnu, dílnu a kanceláře. Každá třída má samostatnou šatnu, WC a umyvárnu, část třídy je vybavena stoly, druhá část slouží jako herna a lehárna (rozkládání a ukládání lůžek.) Jedna třída je využívána jako tělocvična a vybavena nářadím a náčiním. Celková kapacita školy je stanovena na 144 dětí. Školní zahrada je velká, vybavená šesti pískovišti, klouzačkou, průlezkami, stojany na houpačky. Betonový bazén je prasklý a mimo provoz. O zprovoznění se z ekonomických důvodů zatím neuvažuje.

11 Chodníky školní zahrady jsou asfaltové, děti mají možnost na nich využívat koloběžky a trojkolky apod. Plánujeme výsadbu a úpravu zahrady pro potřeby dětí. V prostoru školy jsou dvě zahradní místnosti se sociálním zařízením, které děti využívají pro pobytu venku a je zde i sklad hraček na pobyt venku. Dále sklad na vyřazený materiál, dílna, prádelna, sušárna, sklad prádla, sklad čistících prostředků, místnost na nářadí na práci na školní zahradě. Ředitelna, vestibul a malá sborovna včetně učitelské knihovny. Každá třída má malý kabinet a vestavěné skříně na pomůcky. Školní kuchyně je umístěna v základní škole, je na špičkové úrovni nově vybavena, uvedena do provozu na podzim Je zde i kancelář, kde vedoucí jídelny vybírá stravné a školné vždy před začátkem nového měsíce. Děti jedí ve třídě u prostřených stolečků. Každá třída je vybavena dětským nábytkem přiměřeně k jejich věku dle hygienických norem stoly, židle, lehátka, postupně bude dle možností dětský nábytek obnovován. Hračky, pomůcky a knihy jsou na policích uloženy, tak, aby si je děti mohly volně půjčovat a zase vracet. Hračky a pomůcky jsou obnovovány a opravovány dle finančních možností školy. Ve výhledu je obnova nábytku dětských šaten. Závěr: děti dostaly k vánocům hračky v hodnotě cca ,- Kč od sponzora firmy minibazar a pana Škody.Děti měly z nich velkou radost. I v letošním školním roce 200 9, hledáme sponzora k vánocům pro MŠ. Hledáme sponzora pro vybavení školní zahrady! Úspěchy: Taneční kroužek: Se zúčastnil přehlídkového kola mateřských škol Ostrava- Jih Mateřinka pod vedením p. uč. Pracné a p.uč. Hodíkové Dále Dětský aerobic pod vedením p. Sovíkové Vystoupil na přehlídce mateřských škol Mateřinka a na přehlídce zájmové činnosti v DDM Ostrčilova Ve výtvarné soutěži Namaluj pohádku získala 2. místo Sandra Wenzlová Olomouc 2009 Těšíme se na spolupráci i s Vaší rodinou ve školním roce 2009/2010

12 Spojení: tel: , Od ledna 2009 v provozu nová umyvárna na třídě Žabičky

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás

Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás Charakteristika školního vzdělávacího programu Svět kolem nás ŠVP je vypracován v souladu s principy a zásadami RVP PV a pro práci školy představuje ŠVP Svět kolem nás základní pedagogický dokument, který

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009

V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y. Mateřská škola ve Verneřicích. hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 V L A S T N Í H O D N O C E N Í Š K O L Y Mateřská škola ve Verneřicích hodnocené období: 1. 9. 2007 31. 8. 2009 Obsah: 1. Podmínky ke vzdělávání 1.1 Základní data o škole 1.2 Personální podmínky 1.3 Materiálně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Provozní řád stacionáře LENTILKA

Provozní řád stacionáře LENTILKA Provozní řád stacionáře LENTILKA Zpracováno na základě zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol

Více