Mateřská škola Oáza v Praze 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Oáza v Praze 12"

Transkript

1 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání

2 Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: Datum další aktualizace: Obsah 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Materiální podmínky 3.3. Životospráva 3.4. Psychosociální podmínky 3.5. Personální a pedagogické zajištění 3.6. Organizace 3.7. Řízení mateřské školy 3.8. Spolupráce s rodiči a ZŠ 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Hodnocení a evaluace

3 1 Identifikační údaje o mateřské škole Název: Mateřská škola Oáza v Praze 12 Adresa: Mateřská škola Čechtická 758/6 Praha 4 - Kamýk Telefon: www: IČO: Zpracovatel ŠVP: koordinátor ŠVP Mgr. Eva Bučková a kolektiv V souladu s RVP předškolního vzdělávání Usnesením místního zastupitelstva Městské části Praha Modřany č. 93/Z ze dne podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění, byla s účinností od zřízena na dobu neurčitou příspěvková organizace s právní subjektivitou Mateřská škola OÁZA. Usnesením místní rady Praha 12 č ze dne byl s účinností od v dodatku č. 1 zřizovací listiny změněn název této organizace na Mateřská škola Oáza, Praha 4, Čechtická 758. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 384/2006 ze dne podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, byla novelizována od zřizovací listina Mateřské školy Oáza v Praze 12. V Systému MŠMT ČR je uvedena pod identifikačními čísly: Identifikátor předškolního zařízení: Mateřská škola IZO IPO Školní jídelna IZO IPO Hlavní budova předškolního zařízení, Mateřská škola Oáza v Praze 12, sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu. Kapacita dětí : 112 Počet tříd: 4 Provoz: 6,30 17,00 Koncepce: Školní vzdělávací program Organizace je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřízená na dobu neurčitou a vystupuje v právních vztazích svým jménem. Ve své činnosti se řídí zákony a dalšími obecně závaznými právními předpisy a pokyny zřizovatele, jehož kontrole podléhá. Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání.

4 2.1. Hlavní účel a předmět činnosti Hlavním účelem mateřské školy je poskytování předškolního vzdělávání. Součástí školy je školní jídelna. Činnost mateřské školy a zařízení školního stravování je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a je v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem činnosti je: Hlavním účelem zřízení této příspěvkové organizace s právní subjektivitou Mateřská škola Oáza v Praze 12 (dále také škola ) je provoz mateřské školy, školního stravování pro žáky, závodního stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost školy a školských zařízení, školského zařízení pro zájmové vzdělávání a školského účelového zařízení. Předmětem činnosti je uskutečňovat předškolní vzdělávání a poskytovat služby i zájmové vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve škole nebo s ním přímo souvisejí, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ). Doplňková činnost Organizace je oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní účel této příspěvkové organizace. Tato činnost je vykonávána v souladu s obecně platnými právními předpisy a na základě příslušného živnostenského oprávnění. Taková doplňková činnost nesmí omezovat nebo obsahově narušovat hlavní účel ani předmět činnosti a nesmí být ztrátová. Prostředky získané z doplňkové činnosti musí sloužit výhradně ke zkvalitnění hlavní činnosti. Škola je oprávněna provozovat následující doplňkovou činnost: pronajímat dlouhodobě uvolněné nebytové prostory ve svěřených prostorech v souladu s doplňkovým funkčním využitím objektu na dobu určitou jednoho roku a na delší dobu pouze se souhlasem oprávněného orgánu zřizovatele, pronajímat krátkodobě volné kapacity vnitřních i venkovních prostorů školy, včetně zajištění základních služeb (tzv. hodinové pronájmy), organizovat mimoškolní zájmové činnosti dětí i mládeže a zároveň zajišťovat mimoškolní výuku v oblasti umění, osvěty, jazyků i vědecko-technických nebo společenských oborů v rámci vymezení živnostenského oprávnění. 2 Obecná charakteristika školy Mateřská škola je samostatným právním subjektem příspěvkovou organizací. Mateřská škola zahájila provoz v roce 1982 jako šestitřídní a její součástí byly

5 původně i jesle, které byly v roce 1990 zrušeny. Postupně byly pro potřeby ÚMČ uvolněny i další pavilony a v současné době je naše škola čtyřtřídní. Všechny třídy jsou heterogenní, dle aktuálně přijatých dětí. Každá skupina má pro sebe k dispozici herny s kvalitně vybavenými tematickými hracími koutky, velké množství pěkných hraček, bohaté sportovní vybavení a 1 místnost na odpočinek. Součástí školy je kuchyně, kde se uskutečnila kompletní rekonstrukce a modernizace. Prádelnu, která byla původně též součástí mateřské školy, má dnes v pronájmu soukromá firma a pro mateřskou školu zajišťuje praní prádla. Od je mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, která však nemá ve své správě budovy. O ně i nadále pečuje hospodářská správa ÚMČ Praha 12. Budova školy je obklopena pěknou zahradou s novými herními prvky jako jsou pružinová houpadla, skluzavka, s dřevěnými hracími prvky a třemi zastíněnými pískovišti s plastovými sedacími deskami a krycími plachtami, jež zajišťují písku naprostou hygienickou nezávadnost. Všechny tyto prvky již odpovídají normám EU. V roce 2014 bylo na zahradě pro děti vybudováno pítko s pitnou vodou. V roce 2000 byla část zahrady, kterou MŠ nevyužívala a přitom za nemalé náklady musela udržovat, dána k dispozici Odboru životního prostředí. Ten zde vybudoval hřiště pro veřejnost. Filosofií naší mateřské školy je vytvořit pro děti podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, které by umožňovalo vyzdvihnout osobnost každého dítěte. Cílem našeho vzdělávání je rozvíjet dítě, jeho učení a poznávání, osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Přizpůsobujeme se vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí předškolního věku. Vzdělávání je vázáno na individuální možnosti a potřeby dětí. Uplatňujeme především metody prožitkového a kooperativního učení hrou. Děti do činností nenutíme, motivujeme je, aktivity jsou spontánní i řízené. Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, relaxaci a odpočinkové činnosti. Do naší školy přijímáme i děti, které potřebují logopedickou péči, pokud potrvají podmínky umožňující zvýšenou péči v této oblasti /spolupráce s klinickou logopedkou/. V případě potřeby můžeme integrovat i dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, ale je nutné zodpovědně zvážit všechny okolnosti přijetí - tzn. podmínky pro integraci ale i změněné podmínky pro zdravé děti. 1 Přijímání dětí Přijímány jsou děti zpravidla od 3 do 6 let věku a to podle závazných kriterií vydaných MČ Praha 12 /viz příloha/. Datum zápisu stanovuje též úřad MČ Praha 12. Zájemci si mohou v daný termín vyzvednout přihlášku, vyplnit požadované údaje a v konkrétní dny ji osobně odevzdat v mateřské škole. Přihlášky jsou zaevidovány a žadatelé se seznámí s možností nahlédnutí do přijímacího spisu na základě 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád. Rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí obdrží zákonní zástupci do vlastních rukou osobně či doporučeným dopisem do 30 dnů po ukončení termínu zápisu.

6 Zkušební pobyt dítěte nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zápis probíhá ve zvolené třídě, rodiče mají možnost prohlídky všech prostor MŠ, jsou jim podány všechny informace o provozu, děti si mohou pohrát ve všech hracích koutcích a je pro ně připraven drobný dárek. V případě volných míst mohou být děti přijímány i v průběhu školního roku. 3 Podmínky vzdělávání 1 Věcné podmínky Škola má úzký vztah se zřizovatelem, máme dostatek prostředků na materiální vybavení, nábytek, hračky, pomůcky. Prostory pro děti jsou dostačující, většinu hraček a pomůcek si mohou samostatně půjčovat. Některé hračky a pomůcky průběžně doplňujeme a obměňujeme. V tom mateřské škole napomáhají sponzorské dary hlavně z řad rodičů. Snažíme se, aby všechny vnitřní i venkovní prostory školy splňovaly bezpečnostní a hygienické normy podle platných předpisů. 2 Materiální podmínky a Interiér Vybavení školy odpovídá všem požadavkům kladeným na vybavení předškolního zařízení. Prostředí tříd je inspirativní, vstřícné, plné tvořivých podnětů, ale zároveň bezpečné a hygienické. Mateřská škola má přiměřeně velké prostory. Třídy jsou vybaveny barevným a funkčním dětským nábytkem pro mateřské školy, a vhodnou podlahovou krytinou Dětský nábytek, tělocvičné nářadí a náčiní, zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena počtu a potřebám dětí, odpovídají antropometrickým požadavkům. Interiéry tříd jsou vybaveny hračkami, didaktickými pomůckami, knihami pro děti všech věkových skupin, vyhovují skupinovým i individuálním činnostem dětí. Hračky, pomůcky náčiní a ostatní doplňky jsou umístěny tak, aby byly dětem dostupné, aby si je mohly samy brát i ukládat. Děti a pedagogové mají stanovena pravidla pro jejich využívání. Vybavení je na velmi dobré úrovni, estetické. Průběžně, dle finančních možností je doplňováno a obnovováno. Děti se podílejí svými pracemi na výzdobě tříd a chodeb školy. K těmto účelům jsou využívány nástěnky různých velikostí jak ve třídách, tak na chodbách. Vedení školy se snaží průběžně vyhovět dalším požadavkům na vybavení učeben ze strany pedagogů a dětí. Ve škole je dostatek výtvarných materiálů a didaktických pomůcek, hudebních nástrojů (např. pianina, Orffovy nástroje). Didaktické pomůcky jsou voleny s ohledem na kvalitu i ve vztahu k věkovým zvláštnostem dětí. Jsou nabízeny individuálně s cílem podporovat získávání kompetencí dětí. Pro potřeby dětí slouží jednopatrový pavilon pro 4 třídy se samostatnými vstupy.

7 V přízemí jsou třídy Veverek a Berušek, v prvním patře třídy Včelek a Motýlků. Každá třída má pro sebe k dispozici hernu s kvalitně vybavenými tematickými hracími koutky, velké množství pěkných hraček, bohaté sportovní vybavení a 1 místnost na odpočinek. K výzdobě prostor jsou využívány výtvarné práce dětí. V uplynulých letech byla provedena výměna oken na západní straně, okna na severní straně byla opravena. Došlo k přeměně systému vytápění mateřské školy, pořízení termostatických ventilů na všechny radiátory v celé MŠ, k výměně vchodových dveří, opravě střešního pláště. Na jaře 2008 byly prostory tříd vytopeny a došlo ke zničení vnitřního vybavení, podlahových krytin, malby. Ve spolupráci s MČ byly škody napraveny novým barevným vymalováním, novými koberci a novým nábytkem. V současné době by ještě bylo potřeba provést výměnu dřevěných balkónových stěn a rekonstrukci dětských hygienických zařízení. Vybavení tříd je vyhovující, byly pořízeny nové stolky, židličky, sedací soupravy pro děti. Na počátku roku 2007 byla provedena výměna lehátek na odpočinek za nové. Spojová chodba spojuje pavilon dětí a hospodářský pavilon, kde se nachází školní jídelna, ředitelna a prádelna. Tato chodba je naším velkým problémem, protože dochází k tomu, že v zimním období zde klesá teplota téměř k bodu mrazu a p. kuchařky, školnice a ředitelka musí v těchto nepříjemných podmínkách několikrát denně procházet. b Exteriér Školní zahrada je velice pěkná, osázená keři a stromy, které tvoří přirozené zastínění v letním období. Dětská pískoviště jsou obložena plastovými sedáky a před znečišťování chráněna krycími plachtami. Pískoviště jsou i vhodně zastíněna. V loňském roce došlo k odstranění nevyhovujících herních prvků a nahrazení novými, které odpovídají normám EU. I nadále počítáme s dalším rozšířením vybavení zahrady novými prvky. Vzrostlými stromy se snažíme vytvořit stinná zákoutí potřebná pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících. Náš školní program je také zaměřen na spolupráci s rodinou, a proto i část zahradního pozemku byla řešena tak, abychom zde mohli realizovat společná odpoledne s rodiči a dětmi a zároveň tak využít nejen jednotlivé části zahrady, ale i zahradu jako celek. V roce 2000 byla část zahrady, kterou MŠ nevyužívala a přitom za nemalé náklady musela udržovat, dána k dispozici Odboru životního prostředí. Ten zde vybudoval hřiště pro veřejnost. Údržba zeleně je pravidelně zajišťována firmou s jejíž prací jsme naprosto spokojeni. V případě potřeby mi tato firma zajistí i výměnu písku v pískovištích včetně odvozu starého písku. Běžný úklid zahrady provádí školnice a uklízečka školy. Velkým problémem je dnes rozpadající se betonová podezdívka plotu kolem celého areálu. Vzhledem k tomu, že správa nemovitosti náleží ÚMČ, urguji tyto opravy u hospodářské správy, ale prozatím je nebylo možné z finančních důvodů realizovat. 3 Hygienické podmínky

8 Lůžkoviny dětí se ukládají do uzavřených skříněk každé dítě zvlášť, lehátka jsou na nožičkách. K rozkládání lehátek dochází denně, po odpočinku se lůžkoviny uklízejí do skříněk. WC dětí i zaměstnanců vyhovuje hygienickým normám. Avšak vzhledem k nutnosti častých oprav bychom rádi provedli výměnu tohoto starého vybavení včetně špatně fungujících směšovacích baterií za technicky lepší. Školní jídelna Stravování dětí i zaměstnanců MŠ je zajišťováno vlastní kuchyní, která je umístěna v hospodářském pavilonu a s pavilonem dětí je spojena chodbou. Součástí kuchyně je i větratelný sklad potravin, sklad nádobí, sklad zeleniny, místnost pro chladničky, šatna a WC kuchařek, kancelář vedoucí ŠJ. Rozmístění jednotlivých prostor i vnitřní uspořádání kuchyně vyhovuje požadavků hygieny. V uplynulých letech byla provedena rekonstrukce rozvodu vody v kuchyni, oprava střešního pláště hospodářského pavilonu, osazení vodovodů bezdotykovými bateriemi. Vybavení kuchyně moderní technologií (elektrické sporáky, kotle, stoličky) a nová vzduchotechnika. Přeprava stravy z kuchyně do tříd je uskutečňována v nerezových barelech či jiných nádobách na přepravních vozících při dodržení všech hygienických norem. K dopravě stravy do 1. patra se používá výtah. Jeho funkčnost dokladují čtvrtletní kontroly odbornou firmou. 4 Ekonomické Finance zajišťující chod mateřské školy poskytuje ÚMČ Praha 12 a jsou doplňovány vlastním příjmem za školné. Mzdové prostředky jsou poskytovány Magistrátem hlavního města Prahy ze státního rozpočtu prostřednictvím ÚMČ Praha 12 Sponzorské příspěvky jsou používány na zlepšení vybavení a rozvoj školy. 5 Personální Mateřská škola má 15 zaměstnanců 8 učitelek s plným úvazkem (včetně ředitelky) 1 asistenka pedagoga (úvazek 0,5) školnici s plným úvazkem 2 uklízečky (úvazek 0,75) 2 kuchařky ( úvazek 0,75) 1 pomocná kuchařka( úvazek 0,75) 1 vedoucí školní jídelny( úvazek 0,75) Mzdy těchto 16 zaměstnanců jsou vypláceny ze státního rozpočtu

9 . 6 Životospráva Strava je poskytována podle výživových norem, které upravuje příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., a dále podle finančních limitů stanovených přílohou č 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V MŠ Oáza se vaří klasická strava podle receptur určených pro děti předškolního věku. Je dbáno na vhodnou skladbu jídelníčku bohatě doplněnou ovocem a zeleninou. Vedoucí ŠJ pravidelně kontroluje dodržování správných hodnot jednotlivých složek potravinový koš a v případě potřeby provádí nápravu. Samozřejmostí je i zajištění pitného režimu jak ve třídách, tak i při pobytu venku. Již několik let je vyvážená a pestrá (i podle hygienické inspekce). Je zařazen větší přísun ryb, ovoce a zeleniny. Dětem většinou jídlo chutná, na novinky si zvykají déle, ale do jídla je nenutíme, avšak trváme na tom, aby jídlo alespoň ochutnaly. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne ve třídě, v teplém počasí i na zahradě. Zajišťujeme dětem dostatek odpočinku a spánku, stejně tak jako volného pohybu venku a ve třídě. Respektujeme individuální potřeby dětí a náš denní program je flexibilní, abychom se mohli přizpůsobovat aktuální situaci, počasí, prostředí. Při odpoledním odpočinku si děti, které neusínají, mohou na lůžku prohlížet knihy a časopisy. Předškoláci někdy po krátkém odpočinku pracují u stolečků. Respektují klid pro ostatní děti. Jinak jsou plně respektována informace rodičů o případných stravovacích potížích dětí. Denní stravování v MŠ se skládá: přesnídávka oběd odpolední svačina Stravné je placeno bezhotovostně převodem na účet, výše je stanovena ve vnitřním řádu školy. 7 Psychosociální podmínky Děti jsou rozděleny do 3 smíšených tříd 3-5 let a 1 třídy předškoláků 5-6 etých dětí. V případě přání rodičů jsou sourozenci či kamarádi umístěni společně. Mezi dětmi jsou pěkné vztahy, starší rádi pomáhají mladším, známky šikany či vyčleňování dětí ze skupiny se neobjevují ani v případě dětí jiného původu. Náznaky drobného násilí u některých dětí jsou řešeny ve spolupráci s rodiči. Zaměstnancům školy děti vykají. Nově příchozím dětem umožňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Rodiče se mohou s pedagogem dohodnout na vhodném postupu tak, aby byly respektovány individuální zvláštnosti dítěte. Odpočinek po obědě je na všech třídách, protože i většina starších dětí projevuje známky únavy a na lehátku usíná. U starších dětí se déle čtou pohádky a i délka odpočinku je zkrácena. Usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v naší mateřské škole dobře, spokojeně a bezpečně. Respektujeme potřeby dětí, postupnou adaptaci na nové prostředí, děti nezatěžujeme a všechny mají rovnocenné postavení. Volnost je vyvá-

10 žena nezbytnými omezeními, vyplývajícími z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost a vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, empatii, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s pravidly chování tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagog se plně věnuje vztahům ve třídě, nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany). Je počítáno s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá potřebám života předškolního dítěte, je mu pochopitelná a blízká. Všechny učitelky a ostatní zaměstnanci školy se snaží vytvářet podnětné prostředí pro děti, aby se cítily v mateřské škole spokojeně, jistě a bezpečně. Respektují potřeby dětí. Děti se seznamují s pravidly a normami chování, jejich osobní svoboda a volnost jsou respektovány do určitých mezí, které jsou v souladu se stanovenými pravidly. Vzdělávání dětí rozvíjím přirozenou cestou, prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, uskutečňuje se ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou (vše bude provázáno a propojeno) spontánní a řízené aktivity budou vyvážené, v zájmových aktivitách pečujeme o děti talentované i individuálním přístupem k dětem vyžadujícím zvláštní péči. Vytváříme podnětné a pohodové prostředí, respektujeme individuální potřeby, touhy a přání dětí, poskytujeme dětem časovou rezervu k získání potřebných návyků, nabízíme vhodné hračky a pomůcky, respektujeme pracovní tempo dětí, využíváme pochvalu, radu. Rozvíjíme sociálně-kulturní postoje, vedeme k přátelství a soudržnosti s dětmi jiných národností, učíme vnímat různost kulturních komunit. 8 Personální a pedagogické zajištění Personální podmínky pro realizaci plánovaných činností jsou na velmi dobré úrovni. Pro současný počet 112 dětí Mateřská škola má 16 zaměstnanců z toho sedm kvalifikovaných pedagogů a jeden nekvalifikovaný pedagog, který si studiem doplňuje kvalifikaci, jednu asistentku pedagoga, tři správní zaměstnance, čtyři zaměstnance školní jídelny. Provoz školy je celodenní v každý všední den od 6,30 do 17,00 hod. Přímá pedagogická činnost učitelek je plánována tak, aby učitelky v době hlavní činnosti pracovaly na každé třídě ve dvojicích v nejvyšší možné míře, ředitelka spolupracuje na jedné ze tříd v rozsahu své přímé práce s dětmi a v případě nemocnosti, vzdělávání učitelek či dovolených doplňuje služby na třídách dle potřeby. Všichni pedagogové přistupují ke svému dalšímu vzdělávání aktivně, mají zájem několikrát ročně navštěvovat různé vzdělávací semináře. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu. Rádi bychom ke zkvalitnění práce pedagogů zařadili více vzájemných hospitací, projednáme a zorganizujeme na pedagogických poradách. Ředitelka vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogů, včetně sebe, sleduje další profesní růst celého pracovního týmu.rozvrh pracovní doby učitelek je organizován tak, aby dětem byla zajištěna ve všech činnostech optimální pedagogická péče. Všichni zaměstnanci přistupují ke své práci zodpovědně, profesionálním způsobem, a to v souladu s pravidly společenskými, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Předností kolektivu

11 jsou přátelské vztahy a spolupráce. Funkce Jméno Ředitelka školy Mgr. Eva Bučková Učitelka Pachlová Marie Učitelka Kaločová Miriam Učitelka Štádlerová Hana Učitelka Klášterková Miroslava Učitelka Jindříšková Milada Učitelka Dagmar Odložilíková Učitelka Zelinková Ludmila Asistenka pedagoga Libuše Latáková Školnice Martinová Lenka Vedoucí školní jídelny Dobroslava Perevuzníková Hlavní kuchařka Šlajsová Marta Kuchařka Mikšovská Božena Pomocná kuchařka Hašová Šárka (po dobu nemoci p.zemanová) Uklízečka Pištorová Veronika Mazánková Stanislava 9 Organizace Zodpovědnost za provoz a celkovou kvalitu a úroveň předškolního vzdělávání nese ředitelka. Vzájemná hierarchie a zastupitelnost jednotlivých zaměstnanců je dána Organizačním řádem školy. Všichni pracovníci MŠ mají jasně vymezeny povinnosti, pravomoci a pracovní úkoly vnitřními, pracovními řády, provozním řádem, pracovními náplněmi. Úklid, provoz: Ve škole je prováděn denní úklid v předepsaném rozsahu. V době chřipkové epidemie se více používají desinfekční prostředky např. SAVO. Učitelky sledují zdravotní stav dětí, v případě zdravotních problémů dítěte kontaktují bezprostředně rodiče. Odpočinek dětí: Po obědě děti odpočívají na lehátkách, mohou mít v postýlce hračku, poslouchají pohádky, či relaxační hudbu tak, aby děti s vyšší potřebou spánku měly možnost usnout. Děti, které neusnou si mohou prohlížet časopisy, knížky, či jim učitelka nabídne, v době kdy je již ukončen úklid na třídě, jinou klidovou činnost u stolečku (pracovní listy s předškoláky, grafomotorická cvičení, individuální práce s dětmi, kreslení, apod.)

12 NADSTANDARTNÍ AKTIVITY: Zdraví, životní styl, protidrogová prevence, bezpečné chování je součástí obsahových částí ŠVP (TVP). Kulturní akce, logopedická depistáž, foniatrické vyšetření a školní zralost (PPP). Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, místní základní školou, Spoluúčast rodičů: během školního roku probíhá několik setkání s rodiči v rámci např. rodičovských schůzek zpravidla 1. týden v září, začátkem kalendářního roku a vždy v případě potřeby vzhledem k případným organizačním změnám. V průběhu roku jsou rodičům nabízeny individuální konzultace s učitelkou. Ředitelka, provozní školy, vedoucí kuchařka jsou k dispozici v případě potřeby rodičů denně v době provozu školy. Ve Školním řádu jsou uvedena práva a povinnosti zákonných zástupců. Ti jsou s obsahem řádu seznámeni prostřednictvím webových stránek školy, v každé šatně tříd a to nejpozději do 14dnů od začátku školního roku. KROUŽKOVÉ DNY Mateřská škola organizuje zájmové kroužky. Rodiče si budou moci zvolit následujících zájmových činností Flétna Otevíráme dětem cestu k hudbě, rozvíjíme hudební schopnosti a tvořivý přístup k muzikálním činnostem. Děti se učí nové písně, osvojí si rytmizaci a vyjádření hudby pohybem. Při pískání a dechových cvičeních je pozitivně a preventivně působeno na dýchací ústrojí, které je v dnešním znečištěném ovzduší silně zatěžováno. Kromě hudebních dovedností rozvíjí také jemnou motoriku prstů. Výuku s radostí zvládnou šikovné děti od 4 let. Děti se seznámí s nástrojem a osvojí si základní tóny, poté hrají z notového záznamu. Výuka probíhá v oddělené místnosti od 15:00 hod 15:30 hod Vyučující: Agentura Kroužky Zumba Taneční kroužek pro děti 4-6 leté. Zumba je zábavná a jednoduchá. Cílem kroužku je se pobavit při tanci hudbu, odreagovat se a mít radost z pohybu. Současně při nácviku jednoduchých choreografií dbáme na správné držení těla, ladnost pohybu a pohybovou paměť. Zábavnou formou taneční lekce sportujeme pro zdraví. Kroužek probíhá v úterý odpoledne od 15 hod. Vyučující : Agentura Kroužky Keramika Vhodné pro děti od 5 let. V kroužku pracuje maximálně12 dětí. Práce s keramickou hlínou rozvíjí jemnou motoriku, podporuje schopnost soustředění a rozvíjí fantazii.

13 Cílevědomě vytváříme, pěstujeme a prohlubujeme u dětí cit pro krásu a harmonii. Vedeme děti k pochopení estetických vztahů, které jim později usnadní vyrovnávat se s často přetechnizovaným životním prostředím. Dílčí cíle: - Rozvoj motoriky a práce s materiálem - Rozvíjení a kultivace emocionální sféry / dětských schopností estetické senzibility, vnímání, pozorování, představivosti, fantazie, cítění - Rozvíjení a kultivace intelektuální sféry myšlení, zkušeností a dovedností - Podněcování a uspokojování potřeb dítěte vyjadřovat svůj vztah ke světu, který ho obklopuje, posilování sebevědomí a kladných povahových vlastností - Poznávání základních materiálů, tvůrčích postupů (tzv. myšlení v materiálu) Kroužek probíhá ve středu od 13hod. Agentura Kroužky, lektorka Milada Jindříšková Angličtina Děti budou v kolektivu celé třídy nenásilně seznamovány s existencí cizího jazyka, budou si hrát s básničkami, písničkami, seznamovat se základními anglickými slovíčky či frázemi. Tato činnost jim bude vhodnou motivací nabízena, nebudou nuceny se učit. Zároveň bude tento způsob konzultován s rodiči, aby nebyly zapojovány děti, jejichž rodiče by si to nepřáli nebo měly vývojovou vadu řeči. Výuka probíhá v úterý v oddělené místnosti od 8:30-9:05 hod. Agentura Kroužky, lektorka Marie Pachlová. Plavání předškoláků Děti 5-6 leté budou navštěvovat v prvním pololetí plavecé kurzy v Průhonicích. Doprava je zajištěna objednaným autobusem. Kurzy probíhají od října vždy ve čtvrtek dopoledne. Solná Jeskyně Děti 4-6 budou docházet do solné jeskyně v Zárubově ul. Návštěvy budou probíhat v druhém pololetí vždy ve čtvrtek. Ozdravný program v letních a podzimních měsících provádíme cvičení na zahradě nebo v přírodě využíváme pobytu venku k delším procházkám (chůze je nejpřirozenější pohyb člověka) je možnost pozorovat krásy přírody, utvářet si k ní kladný vztah, učit se s ní zacházet, získávat mnoho poznatků ekologická výchova Kultura 1x měsíčně návštěva profesionálních umělců v MŠ /hudební koncert, divadélko, kouzelník/

14 Vánoční posezení s dětmi a rodiči, karnevalový rej, jarní besídky dětí pro rodiče v jednotlivých třídách, soutěže a hry ke dni dětí / s rodiči/, rozloučení s předškoláky na Zahradní slavnosti v MŠ Fond Sidus Pracovní sešit POZNÁVÁČEK - hygiena, slušné chování, pohyb, zdravá výživa, rodina, uvolňovací cviky, matematické představy, kde žijí zvířata... Výtěžek z prodeje je věnován Pediatrické klinice UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětské Klinice Fakultní nemocnice Olomouc na nákup potřebných přístrojů pro dětské pacienty a dalších zdravotnických pomůcek a léčebných pobytů. Enviromentální výchova Spolupráce s Lesy Praha - výukové bloky s přírodovědným a ekologickým obsahem. Programy Střediska ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy jsou sestavovány v duchu pravidel tzv. lesní pedagogiky. Řada lektorů má certifikát tzv. lesního pedagoga. Aktivity lesní pedagogiky jsou ideální činností pro procvičování klíčových kompetencí, protože se zároveň dotýkají několika školních předmětů, a tak je mohou ideálně prakticky spojit a procvičovat. 10 Řízení mateřské školy Za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce na škole a za efektivní využívání svěřených prostředků odpovídá ředitelka. Nároky na učitelky budou směřovány do oblasti odborné, tvořivé a do oblasti přístupu k dítěti (skutečná zainteresovanost). Učitelky jsou plně zodpovědné za svěřené děti, za uspokojování jejich potřeb rozvoj jejich osobnosti.. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje a motivuje je ke spolupráci, ponechává zaměstnancům dostatek pravomocí. Pedagogický sbor si průběžně předává zkušenosti, spolupracuje, ke spolupráci zve i rodiče. Z výsledků kontrolní a evaluační činnosti jsou vyvozovány závěry pro další práci. Ředitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu, hlavní cíle vzdělávání, obsahovou část a očekávané konkretizované výstupy RVP PV. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ vychází z analýzy práce, využívá zpětné vazby z kontrolní, hospitační a evaluační činnosti. V mateřské škole je stanoven školní a vnitřní řád, informační systém pro rodiče i zaměstnance, způsob vedení dokumentace. Využívá se několika forem kontrolní činnosti. Především orientační vstupy, hospitace zaměřené na promyšlenost práce s dětmi, vztahu učitelky k dětem, úrovně dovednosti dětí a sledování vedení evaluačních listů. Dále denní sběr informací, vý-

15 sledky činnosti dětí, průběžné kontroly třídní dokumentace, dodržování vnitřního řádu školy ale i kontroly na podněty ze strany někoho dalšího /rodiče, veřejnost/. Všechny formy jsou prováděny tak, aby se pracovník necítil ohrožen, ale aby se prokázaly jeho skutečné kvality práce. Rozbor a následný rozhovor se závěry je součástí kontroly. V případě zjištěných nedostatků zaujímá stanoviska k jejich urychlenému odstranění. Zaměstnancům jsou tato opatření oznámena nejen slovně, ale i písemně. Pedagogický i provozní personál byl proškolen z bezpečnosti práce, PO a o mimořádných událostech (CO), další proškolování se provádí podle platných předpisů. Termíny pedagogických a provozních porad jsou dle potřeby v souladu s předáváním informací ÚMČ, vnitřních potřeb školy a aktuálních pedagogických problémů cca 4x ročně. Sebevzdělávání pedagogických zaměstnanců : dle zájmu absolvování různých kurzů a přednášek pořádaných akreditovanými vzdělávacími centry individuální studium odborné literatury vzájemně se seznamovat s nově nabytými poznatky vzájemné hospitace vzdělávání zaměstnanců ŠJ dle potřeb vyplývajících z nových vyhlášek vymezení pracovních povinností viz pracovní náplně. Přímá vyučovací povinnost učitelek je 31 hodin týdně, ředitelky 18 hodin týdně. 11 Spolupráce s rodiči a mateřskou školou Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství (oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, ochota spolupracovat). Učitelky nabízejí rodičům konzultační hodiny, kde informují rodiče o prospívání jejich dětí, individuálních pokrocích. Domlouvají se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání. Zákonní zástupci mají možnost spolupodílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, akcí, které škola pořádá, v případě zájmu vstupovat do her svých dětí. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte. Chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost. Rodiče mají možnost nosit materiály do MŠ k danému tématu. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě nabízíme konzultační hodiny pro rodiče, besedy s odborníky v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Veřejně prospěšné práce Každoroční zhotovování dárečků pro seniory předávané při vánočních posezeních organizovaných Pečovatelskou službou.

16 Spolupráce se ZŠ návštěvy předškoláků vyučovací hodinu v 1. třídě k seznámení s prostředím ZŠ divadelní představení pořádána školáky pro děti z MŠ společné mikulášské nadílky účast prvňáčků na některých akcích MŠ např. Zahradní slavnost spojená s rozloučením s předškoláky účast našich dětí na některých akcích ZŠ např. ukázka práce Policie ČR konzultace s ředitelkou a učitelkami ZŠ Spoluúčast rodičů do akcí pořádaných MŠ zapojovat i rodiče dopřát rodičům možnost společných her s dětmi ve třídách i na školní zahradě v rámci možností přijímat podněty rodičů k režimu školy a zkvalitnění výchovně vzdělávací práce pomoc rodičů při úpravě interiéru, exteriéru, drobných opravách, kopírování pracovních listů pro předškoláky, pomoc s obstaráváním netradičních výtvarných materiálů, papírů apod. Na škole je ustanoveno sdružení rodičů ( SRPŠ ) - výbor je ve složení předseda, pokladník, jednatel. Výše příspěvku je stanovena rodiči na třídní schůzce v září každého roku, platba je bezhotovostně převodem na účet 2x ročně evidenci příspěvků i všech výdajů vede pokladník, který 2x ročně zpracovává zprávu o hospodaření. Během roku probíhají průběžné konzultace ředitelky s předsedou a pokladníkem. Akce s rodiči a pro rodiče: září listopad prosinec leden únor březen duben květen červen - třídní schůzka - den otevřených dveří (výstava pomůcek, společné hry) - vánoční posezení, trhy - třídní schůzky - karneval - fotografování dětí - seznamovací schůzka s rodiči nově nastupujících dětí - školní výlety - oslava MDD - rozloučení s předškoláky V případě potřeb budou další třídní schůzky svolány kdykoliv.

17 V průběhu roku dle potřeb individuální informace o dětech, činnostech školy. Hlavní organizačně - provozní cíle školy pro rok 2014/15 - nenásilná adaptace dětí, které nastupují v pozdějším termínu - řešení problému odpoledního odpočinku předškolních dětí - organizační rozložení kroužků a doplňujících programů - enviromentální výchova - obratnost dětí 4 Organizace vzdělávání Denní řád máme pružný, snažíme se reagovat na individuální a aktuální potřeby dětí, pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Snažíme se, aby veškeré aktivity podněcovaly k vlastní aktivitě dětí. Působíme individuálně, skupinově i frontálně, zařazujeme činnosti v malých, větších i velkých skupinách. Učíme postupně děti samostatnosti a ohleduplnosti k ostatním a k jejich práci vyžadující klid a soustředění. Děti mají dostatek času pro spontánní hru, snažíme se poskytnout prostor pro to, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat později, avšak vzhledem k tomu, že herna je současně místností k polednímu klidu, ne vždy je možno dětské stavby na místě ponechat. Pracujeme s dětmi frontálně, ve velkých i malých skupinách, rozdělených podle věku, ale i věkově smíšenými. Při všech činnostech přihlížíme k věku dětí, jejich individuálním zvláštnostem, biorytmu a náročnosti jednotlivých činností. Jak konkrétně s vytyčenými cíli pracujeme vzhledem k věkovým skupinám máme popsáno v třídních vzdělávacích programech. Předškoláci pravidelně pracují ve svých sešitech pro ně určených dle aktuální nabídky a ŠVP. V mateřské škole dodržujeme osobní soukromí dětí, nemusí se účastnit se společných činností ve třídě.. Do denního programu se snažíme zařazovat zdravotně preventivní pohybové aktivity a vzdělávání formou prožitku. Obrázky dětí nebo i jiné výrobky si děti někdy nosí hned domů, jindy je vystavujeme ve třídě nebo v šatnách. Nepřekračujeme stanovené počty dětí ve třídě. Organizace dne je přizpůsobována a měněna podle konkrétních akcí a provozu školy (divadelní představení, sportovní i jiné soutěže mimo školu, výlet, návštěvy u nás i mimo MŠ). Při nástupu do MŠ umožňujeme dětem individuální adaptační režim, na kterém se dohodnou učitelky s rodiči tak, aby vyhovoval co nejvíce dítěti.

18 Vnitřní režim hlavní budovy Mateřské školy Oáza v Praze zahájení provozu scházení všech dětí spontánní zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost ranní komunikativní kruh, zdravotní cvičení osobní hygiena, sebeobsluha, svačina-stolování didaktická činnost, prosociální aktivity řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností dětí jazykové chvilky, motorika mluvidel, dechová cvičení, fonematický sluch individuální a skupinové činnosti - výtvarné, pracovní, hudební a dramatické aktivity zájmové hry - pohybové, psychomotorické a kontaktní hry skupina předškoláků uvolňovací cviky pro správné držení tužky celkový rozvoj prostorové orientace, paměti, logického myšlení celkový rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ pobyt venku osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem ( v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy) hry na zahradě, sportovní a pohybové aktivity, hry v přírodě, experimenty, vycházky oběd, osobní hygiena dětí sebeobsluha (používání příboru, příprava stolu apod.) seznamování se zdravým životním stylem a stravovacími návyky a zdravými potravinami spolupráce, kooperace, pomoc při úklidu a přípravě stolování předávání dětí spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku četba a poslech pohádek, relaxační hudba další nabídka: individuální a skupinové činnosti dle věku a potřeb dětí: stolní hry, grafomotorická cvičení, logopedická prevence, aktivity vedené v rámci klidového režimu Nejstarší věková skupina klid na lehátku je zkrácen, individuálně dle potřeby, poté volné a individuální manipulační hry na vymezeném prostoru osobní hygiena, odpolední svačina zájmové činnosti a aktivity dětí hry, pokračování didakticky cílených a individuálních činností pobyt na zahradě MŠ - dle počasí, odpolední zájmová činnost (kroužky) odchod dětí se zákonnými zástupci (nebo dohodnutými pověřenými zástupci) ze školy

19 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu. Při všech činnostech přihlížíme k věku dětí, jejich individuálním zvláštnostem, biorytmu a náročnosti jednotlivých činností, viz směrnice organizačního řádu MŠ. Časové rozvržení je orientační, umožňuje pedagogům upravovat intervaly podle aktuálních potřeb a okolností. Organizace je také přizpůsobována a měněna podle konkrétních akcí provozu školy (např. divadelní představení, výlety, návštěvy, prázdninový provoz atd.) V průběhu dne se učitelka věnuje také dětem s odloženou školní docházkou viz. TVP Organizace dětí do tříd školy Šk.rok 2014/2015 Dle rozhodnutí odboru školství a zřizovatele byla stanovena výjimka počtu zapsaných dětí podle 3 odst. 4 ( 4, odst. 8) vyhlášky MŠMT ČR č.35/92 Sb. o mateřských školách pro školní rok 2014/2015 na 28 dětí na třídu s přihlédnutím k pedagogickým, hygienickým a organizačním podmínkám MŠ. Rozdělení tříd: Včelky: heterogenní třída 5-6 let Učitelka Kaločová Miriam Učitelka Štádlerová Hana Veverky: heterogenní třída 3-5 let Učitelka Mgr. Eva Bučková Učitelka Dagmar Odložilíková Asistent pedagoga Libuše Latáková Berušky heterogenní třída 3-5 let Učitelka Pachlová Marie Učitelka Ludmila Zelinková Motýlci heterogenní třída 3-6 let Učitelka Jindříšková Milada Učitelka Klášterková Jaroslava

20 5 Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí školního vzdělávacího programu mateřské školy Hlavním úkolem mateřské školy je zabezpečovat všestranný rozvoj dítěte hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti, v úzké spolupráci s rodinou. Znamená to: Zajišťovat zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dětí. Pro dítě předškolního věku je nejdůležitější činností hra, která by je hlavní náplní vzdělávacího programu. Mateřská škola poskytuje prostředí pro vhodnou socializaci, probudit u dětí zájem o získávání informací a postupně zdokonalovat jejich získané vědomosti a znalosti. Cesta jak dosáhnout cíle by neměla být násilná ani nijak přetěžovaná. Mělo by se po ní kráčet vždy s ohledem na individuální rozvoj dítěte. Klademe důraz na přirozenou adaptaci dětí v prostředí MŠ. Výchovný program je zpracován na podkladě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program Zvídálkovo putování světem her a poznávání provází děti po celý školní rok. Témata jsou rozdělena na jednotlivé měsíce a ty jsou pak rozděleny na podtémata (dle jednotlivých týdnů). Při našem plánování se zaměříme na využití prvků přírodovědné gramotnosti (pozorování, experimenty, zkoumání a péče o životní prostředí, elementární poznatky o okolním prostředí), matematické gramotnosti (orientace v prostoru a v ploše, chápání časových pojmů, řešení jednoduchých problémů, řešení variací, představy o číslech, orientace v elementárním počtu do 10), čtenářské gramotnosti (zájem o knihy, vyhledávání informací, encyklopedie, vyprávění slyšeného, viděného, zážitků, rozlišování některých písmen aj.) a sociální gramotnosti (respekt dohodnutých pravidel a soužití ve třídě, základní společenské návyky, sebehodnocení dítěte aj.) 6 Vzdělávací obsah Základ tvoří pět oblastí, které se prolínají v deseti tematických blocích po celý rok OBLAST BIOLOGICKÁ dítě a jeho tělo OBLAST PSYCHOLOGICKÁ dítě a jeho psychika OBLAST INTERPERSONÁLNÍ dítě a ten druhý OBLAST SOCIÁLNĚ KULTURNÍ dítě a společnost OBLAST ENVIROMENTALNÍ dítě a svět Součástí každého bloku je: Charakteristika Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace. Provozní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Provozní řád MŠ Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Olomučany, okres Blansko, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více