RO Robousy obnova nn rozvodny. K.ú.: Robousy P.č.: 411/2, st. 222 Kraj: Královéhradecký. DPS dokumentace pro provedení stavby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RO Robousy obnova nn rozvodny. K.ú.: Robousy P.č.: 411/2, st. 222 Kraj: Královéhradecký. DPS dokumentace pro provedení stavby"

Transkript

1 Stavba: RO Robousy obnova nn rozvodny Místo stavby: Stavebník: Druh dokumentace: RO Robousy K.ú.: Robousy P.č.: 411/2, st. 222 Kraj: Královéhradecký České Radiokomunikace, a.s. Skokanská 2117/ Praha 6 DPS dokumentace pro provedení stavby Část: Rozvaděč RH Zodpovědný projektant: Ing. Josef Velehradský Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb ev.č. ČKAIT Bojanov Bojanov IČ: tel.: V Bojanově 01/2014 Paré č.:

2 Obsah: A: Textová část Titulní list Obsah Technická zpráva Celkem 1x A4 1x A4 23x A4 25x A4 B: Výkresová část E-01 Situace 4x A4 E-02 Pole č.1 jednopólové schéma 2x A4 E-03 Pole č.2 jednopólové schéma 2x A4 E-04 Pole č.2 jednopólové schéma distribuce - ŘADA 400 2x A4 E-05 Pole č.3 jednopólové schéma 2x A4 E-06 Pole č.3 jednopólové schéma distribuce - ŘADA 200 2x A4 E-07.1 Obvody měření a signalizace část 1. liniové schéma 1x A4 E-07.2 Obvody měření a signalizace část 2. liniové schéma 1x A4 E-07.3 Obvody měření a signalizace část 3. liniové schéma 1x A4 E-08.1 Zapojení svorek část 1. svorkovnice SCAN 1x A4 E-08.2 Zapojení svorek část 2. 1x A4 E-08.3 Zapojení svorek část 3. 2x A4 E-09 Sestava čelní pohled 2x A4 E-10 Sestava pohled do skříní 2x A4 E-11 Pole č.1 sestava 4x A4 E-12 Pole č.2 sestava 4x A4 E-13 Pole č.3 sestava 4x A4 E-14 Přípojnice dílenský výkres 2x A4 E-15 Nosné prvky dílenský výkres 2x A4 E-16 Zákryty 1.pole dílenský výkres 2x A4 E-17 Úprava dveří dílenský výkres 1x A4 Celkem 44x A4 C: Nosiče Elektronická verze dokumentace Obsah: CA: Textová část CB: Výkresová část CC: Přílohy 1x CD Strana 2 (celkem 25)

3 1. Úvod 1.1. Předmět řešení Technická zpráva Předkládaná dokumentace řeší obnovu hlavní rozvodny nízkého napětí Radiokomunikačního objektu Robousy. Vlastníkem a provozovatelem objektu jsou České Radiokomunikace a.s. (dále stavebník ) Popis současného stavu Radiokomunikační objekt je napájen z distribučního vedení vn 35 kv prostřednictvím rozvodny VN, trafostanice a hlavní rozvodny NN. Stávající rozvodna VN je kobkového typu a slouží pouze k napájení trafostanice stavebníka. Trafostanice je osazena dvěma stejnými olejovými transformátory v samostatných kobkách. Technické údaje transformátorů: BEZ Bratislava TM 25/ kVA; 35000/400/231V; 4,12/360,8A; Yz1; uk=6,2%; ONAN. Vývody z trafostanice jsou provedeny dvěma paralelními kabely AYKY 3x z každého transformátoru do přívodních polí rozvaděče RH v místnosti rozvodny nn. Rozvodna nn v objektu je osazena rozvaděči RH a R1, rozvodnicí R-NO a elektroměrovým rozvaděčem pro fakturační měření R-ELM, namontovaným na stěně místnosti. Situace dotčené části je na výkrese E-01. Strana 3 (celkem 25)

4 Rozvaděč RH Skříňový rozvaděč o pěti polích číslovaných zleva doprava. Pole rozměrů hloubky 800mm jsou osazena na betonové podlaze nad kabelovým kanálem. Technické údaje: Un = 380V; 50Hz In = 400A IP40/00; Výr.č.:202/79; Typa NU ES n.p. Brno závod PARDUBICE 1.pole: - přívod od T1 2II AYKY3x na J2UX51L A 2.pole: - přívod od T2 2II AYKY3x na J2UX51L A 3.pole : vývod ZAHRÁDKY AYKY 4Bx50 pro napájení zahrádkářské kolonie mimo objekt RO dodavatelem energie, který takto využívá trafostanici stavebníka. Vývod je osazen před MTP pro obchodní měření. - 3x MTP IVTZ 300/5A 10VA 0,5 pro obchodní měření - 1x MTP IVTZ 100/5A pro rozvaděč kompenzace - ochrana proti přepětí stupně T1+T2 (B+C) DEHNventil vývody do nezálohovaných částí rozvaděčů v objektu Strana 4 (celkem 25)

5 4.pole: - nezálohované vývody - přívody do automatik dvou náhradních zdrojů el. energie (DA) 5.pole: - přívod z automatik DA - vývody do zálohovaných částí rozvaděčů v objektu a další technologické vývody Požadavky stavebníka a) Obnova rozvaděče RH s ohledem na změny napájení objektu a zástavbu nového náhradního zdroje elektrické energie. b) Minimální zásah do zařízení objektu včetně jeho stavebních konstrukcí. c) Realizace obnovy zařízení bez negativního dopadu na provoz napájených technologií objektu. d) Možnost rozdělení realizace obnovy na etapy. Strana 5 (celkem 25)

6 1.4. Použité podklady [1] Předpisy a ČSN platné v době zpracování, včetně převzatých evropských norem ČSN EN a harmonizovaných dokumentů platných v ČR, zejména řady , vydaných Českým normalizačním institutem. [2] Projektové podklady a katalogy, certifikáty a prohlášení o shodě výrobců a dodavatelů použitých zařízení a materiálu. [4] Projektový průzkum v místě stavby dne V průběhu projektového průzkumu byly poskytnuty informace zástupcem provozovatele, provedeno zaměření a pořízena fotodokumentace dotčených prostor a zařízení [5] Výpočtový SW Sichr společnosti OEZ pro dimenzování vedení, kontrolu impedance smyčky, nastavení spouští, nastavení selektivity jištění atd. Výpočet je archivován u zpracovatele dokumentace. [6] Připojovací podmínky společností ČEZ. Strana 6 (celkem 25)

7 2. Základní technické údaje 2.1. Napěťová soustava 3+PE, 3x 35kV, 50Hz, IT 3+N+PE, 3x 400/230V, 50Hz, TN-C-S L-,L+E,E,48V-DC/TN, (+) pól provozně přizemněn ve zdroji 2.2. Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN ed.2: a) Živých částí: krytím a izolací podle čl a b) Neživých částí: - automatickým odpojením od zdroje podle čl v soustavě TN-C-S - zemněním v soustavě IT 2.3. Základní charakteristiky stanovení vnějších vlivů podle ČSN ed.3: - prostor vnitřní technologie, vnitřní kabelové trasy vnější vlivy normální AB5, BA5 - prostor vnější technologie a vnějších kabelových tras vnější vlivy AB8, AD4, AQ3, AS3, BA5 a BC4 Strana 7 (celkem 25)

8 3. Technické řešení Předmětná akce řeší obnovu zařízení rozvodny nn v rozsahu požadovaném stavebníkem s přihlédnutím k provozním specifikům objektu Rozvaděč RH Vzhledem k amortizaci a nemožnosti modifikace konfigurace je stávající rozvaděč RH nahrazen novým skříňovým rozvaděčem stejného označení Popis Skříňový rozvaděč o pěti polích konfigurovaných a číslovaných zprava doleva (od přívodu). Prvky v jednotlivých polích jsou značeny následovně: Číslice před písm. znakem Písmenný znak První číslice za písm. znakem Další číslice: - číslo pole - typ prvku - řada v poli (shora) - číslo pozice v řadě Situace dotčené části rozvodny před obnovou a po obnově je na výkrese E-01. Jednopólové schéma zapojení je na výkresech E-02 až E-06, liniová schémata měření, signalizace a ovládání na výkresech E-07.1 až E-07.3 a provedení na výkresech E-08.1 až E13. Dílenské výkresy jsou označeny E-14 až E-17. Strana 8 (celkem 25)

9 Dimenzování Napětí: Jmenovitý proud: Zkratový proud: Krytí: 3x 400/230V, 50Hz 650A 40kA IP40/ Pole č Přívody od transformátorů T1 a T2 Připojení kabelového přívodu od transformátorů T1 a T2 na přívodní přípojnice jističů transformátorů 1QM201 a 1QM202 zdola. Mezi dolními přívodními přípojnicemi a jističem je vložena připojovací sada CS-BH-A039. Tím je zajištěna původní rozteč přívodních vodičů kabelů od transformátoru. Kabely budou zkráceny, vodiče opatřeny novými kabelovými oky a připojeny k přívodním přípojnicím jističů jedním šroubem oboustranně. Jistič transformátoru 1QM201, 1QM202: Spínací blok: BH630NE305 Spoušť: SE-BH-0400-DTV3 Nastavení spouště: viz výkres E-02 Vypínací spoušť: SV-BHD-X024 Pomocný spínač: 2x PS-BHD-0010-Au Blok ručního pohonu: RP-BHD-CK10 Prodlužovací hřídel: RP-BHD-CH10 Ložisko ručního pohonu: RP-BHD-CN40 Páka ručního pohonu: RP-BHD-CP10 Připojovací sada: CS-BH-A039 Poznámka: Připojovací podmínky [6] zakazují připojení jakéhokoli odběru z neměřené části zařízení. Proto Strana 9 (celkem 25)

10 není na dveřích 1.pole měřeno nebo indikováno napětí na přívodních kabelech z transformátorů, ale pouze stav hlavních kontaktů jističů 1QM201 a 1QM202. Pomocné spínače a napěťové spouště v jističů 1QM201, 1QM202 a signálky na dveřích 1HL1 a1hl2 je třeba při kompletaci opatřit vodiči takové délky, aby je bylo možné připojit na svorkovnice ve 2.poli Vývod ZAHRÁDKY Vývod dodavatele energie pro napájení zahrádkářské kolonie mimo objekt RO z trafostanice stavebníka Vývody pro obchodní měření Spotřeba elektrické energie je doposud měřena na sekundární straně transformátorů. Tento způsob měření zůstane zachován. Měřicí zařízení dodavatele energie je v typovém elektroměrovém rozvaděči R-ELM na stěně rozvodny nn. Vzhledem ke změně konfigurace rozvaděče RH oproti původnímu stavu je nutno realizovat nové propojovací vedení mezi přípojnicí a MTP a rozvaděčem R-ELM. Vedení je dimenzováno a konfigurováno v souladu s požadavky [6]. Průřezy vodičů napěťových okruhů 2,5mm 2, proudových okruhů 4mm 2. Strana 10 (celkem 25)

11 Uložení kabelů: v ohebných ocelových trubkách KOPOS. Pole č.1 je podle požadavků [6] opatřeno zákryty k zamezení přístupu k neměřené části zařízení následovně: Zadní kryt a boční zákryty skříně pole č.1 jsou přišroubovány šrouby zevnitř skříně do klecových matic v nosných prvcích skříně. Zakrytí čela skříně je provedeno zákrytem ze tří dílů. Horní a dolní díl je průhledný. Do všech dílů je namontováno po čtyřech šroubech určených k zaplombování, a to v blízkosti otvorů pro šrouby, určené pro montáž dílu do skříně. Do těchto otvorů budou při montáži použity šrouby stejného typu. Takto je umožněno dodavateli plombovat jednotlivé kryty až ve čtyřech bodech Pole č.2 Připojení DA, BY PASS, přepěťová ochrana,měření, signalizace, přepínání Do pole je připojena přepěťová ochrana stupně T1+T2 (B+C), stávající vývody pro nezálohované části rozvaděčů v objektu, vývody pro stabilní a mobilní DA a obvody pro měření a signalizaci. Spínačem BY PASS lze propojit přípojnice pro nezálohované a zálohované odběry. Pro tuto manipulaci a pro použití přívodu MOB DA zpracuje provozovatel místní bezpečnostní předpis. Strana 11 (celkem 25)

12 Stávající kabely vývodů pro rozvaděče R1 a R5 budou připojeny původními kabelovými oky k přechodovým přípojnicím, namontovaným v místech dosahu kabelů. Z přechodových přípojnic budou provedeny propojky kabely 3x 1-YY70 na příslušné odpínače, připojení do třmenů Pole č.3 Vývody zálohované DA Do pole jsou přepojeny všechny stávající vývody distribuce z původního rozvaděče RH Umístění Rozvaděč je namontován v místě původního rozvaděče RH nad kabelovým kanálem v podlaze - viz výkres E Připojení Přívody Stávající přívody z trafostanice do pole č.1, přívod ze stabilního a mobilního DA do pole č Vývody - Vývod ZAHRÁDKY pro dodavatele energie z pole č.1. Stávající jištění 100A zůstane zachováno. Vývodové pojistky umístěny pod horní částí průhledného plombovatelného čelního zákrytu skříně. - Obchodní měření z pole č.1 do stávajícího elektroměrového rozvaděče R-ELM v místnosti rozvodny nn novými kabely. - Vývody pro distribuci z polí č.2 a 3. Strana 12 (celkem 25)

13 Měření Místní Sdružené měřicí přístroje na dveřích pole č Obchodní Sekundární měření zůstane zachováno. Měřicí transformátory proudu jsou vsazeny do přípojnic v poli č.1. Měřicí kabelová vedení budou nová. Jsou vedena z pole č.1 do stávajícího rozvaděče měření R-ELM. Rozvaděč R-ELM je umístěn v rozvodně nn na stěně, v bezprostřední blízkosti rozvaděče RH. Před instalací je nutno konzultovat převod měřicích transformátorů s dodavatelem energie. Dodavatel se zúčastní přepojení kabelů měření a zaplombuje kryty pole č Ovládání V místě lze přívodní jističe v poli č.1 zapnout a vypnout ručně mechanickými ovládacími prvky po otevření dveří. Dálkově lze napětím 24V DC z dohledového systému vypnout jističe v poli č.1, a ovládat stykač pro vodárnu v poli č.3 Strana 13 (celkem 25)

14 Místní signalizace Na dveřích pole č.1 je indikován stav hlavních kontaktů přívodních jističů křížovými signálkami. Zapnutý stav je signalizován zeleným nepřerušovaným světlem vertikálního sloupce signálky. Vypnutý stav bílým světlem horizontálního sloupce. Na dveřích pole č.2 je indikován stav uzlových bodů rozvaděče tak, aby pracovník servisu dostal po vstupu do rozvodny jediným pohledem přehled o stavu napájení. Standardní stavy jsou indikovány zeleným a bílým nepřerušovaným svitem signálek, nestandardní stav (BY PASS) žlutým přerušovaným svitem. Obvody místní signalizace jsou napájeny napětím 48V DC z rozvodu 48V DC v objektu. Místo připojení určí provozovatel při montáži Dálková signalizace Signalizace stavu klíčových míst je vyvedena beznapěťovými kontakty na svorkovnici 2D301 a tím připravena k integraci do dohledového systému stavebníka. Samotné připojení k dohledovému systému (SCAN) není touto dokumentací řešeno. Viz výkresy E-07.3 a E Dálkové ovládání Napětím 24V DC dohledového systému (SCAN), přivedeným na příslušné svorky svorkovnice 2D301 lze povelovat vypnutí přívodů od T1 a T2, a dále zapnutí a vypnutí stykače pro vodárnu v poli č.3. Stykač je zapnut po dobu trvání povelu. Strana 14 (celkem 25)

15 3.2. Kabelová propojení Rozvaděč RH stávající přívody a vývody Budou využity stávající kabely. Stávající transformátory 250 kva lze provozovat paralelně s podmínkou nastavení spouští jističů na 315A pro každý transformátor. Pro paralelní provoz je nutno vyžádat souhlas dodavatele energie Rozvaděč RH rozvaděč R-ELM Původní kabely pro obchodní měření budou nahrazeny novými kabely, uloženými v pancéřových hadicích Možnosti navýšení odběru Přívodní vedení od transformátorů vyhoví i pro transformátory 400kVA. Pro jejich použití je nutné: - vyžádat souhlas dodavatele energie - posoudit, popř. upravit stavební řešení trafokobek, zejména s ohledem na větrání - vyměnit pojistky na vývodech z rozvodny VN - vyměnit spouště přívodních jističů v poli č.1, resp. změnit jejich nastavení, byly-li použity spouště 630A. - vyměnit všechny MTP Strana 15 (celkem 25)

16 3.4. Doporučený technologický postup Zajištění náhradního napájení klíčových odběrů způsob určí provozovatel objektu Demontáž původních polí č. 4 a 5 a jejich vymístění z objektu Zástavba nového pole č.1 do uvolněného prostoru Zajištění koordinace prací s pracovníky dodavatele energie Převedení napájení objektu na DA Odpojení objektu ze strany VN Zkrácení a připojení kabelů od transformátorů do pole č Příprava nových kabelů pro obchodní měření Připojení obchodního měření a vývodu ZAHRÁDKY a zaplombování pole č Demontáž původních polí č.1, 2 a 3 a jejich vymístění z objektu Instalace nových polí č. 2 a 3 do uvolněného prostoru Připojení objektu ze strany VN Ukončení napájení z DA Přepojení stávajících vývodů do nového RH Výchozí revize a uvedení do trvalého provozu. Strana 16 (celkem 25)

17 4. Požárně bezpečnostní řešení Předmětnou akcí nebude změněn rozsah a charakter provozu objektu ani jeho částí a nebude zvýšeno požární zatížení a riziko dotčených prostor. V prostorách, jichž se PD týká, se nenacházejí a v průběhu stavby ani nebudou nacházet žádné hořlavé kapaliny a nebude zde používáno otevřeného ohně. Kabely jsou vedeny pouze ve stávajících kabelových trasách a prostupech v prostorech k tomu určených. Dotčené protipožární ucpávky budou uvedeny do původního stavu certifikovanou firmou. Strana 17 (celkem 25)

18 5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5.1. Všeobecně: Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce a ochraně zdraví: - Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce, - Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, - Nařízení vlády č.11/2004 Sb.,ve znění NV č. 405/2004 Sb. Stanovení vzhledu a umístění bezpečnostních značek, - Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, - Nařízení vlády č.495/2001 Sb. Stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Veškeré práce, spojené s výstavbou podle této projektové dokumentace budou provedeny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními. O zlikvidování odpadního materiálu, který vznikl při realizaci zakázky, se postará dodavatel dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a č. 188/2004 Sb., a dalších souvisejících platných právních předpisů vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 503/2004 Sb. (Katalog odpadů) a vyhl. 383/2001 Sb. ( o podrobnostech nakládání s odpady). Strana 18 (celkem 25)

19 Dále bude nutné splnit požadavky 101 odst.3 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoníku práce. Pro tuto stavbu nebude podle ustanovení zákona č.309/2006 Sb. uplatněna funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Stanovení bezpečnostních rizik (obecně) a) porušení ochrany před nebezpečným dotykem u živých i neživých částí elektrických zařízení b) dynamické účinky při zkratech elektrických zařízení c) náhodný dotyk s elektrickým zařízením při neoznačení části pod napětím d) náhodný dotyk s el. zařízením při poruše izolace e) náhodný dotyk s el. zařízením při manipulacích s vodivými předměty v blízkosti částí pod napětím f) náhodný dotyk s el. zařízením při práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím g) selhání komunikace mezi pracovníky a neúmyslná manipulace h) vytažení oblouku při rozpojování částí i) zavlečení el. napětí na odpojené části zařízení Strana 19 (celkem 25)

20 5.3. Opatření, která bude nutno respektovat k vyloučení bezpečnostních rizik a) Při práci respektovat příslušné ČSN EN a ČSN b) Práce smí řídit jen pracovníci s platnou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb. c) Při práci prováděné bez napětí dbát na řádné zajištění pracoviště, včetně vyvěšení příslušných bezpečnostních tabulek. d) Před započetím práce pod napětím důsledně zkontrolovat stav ochranných a pracovních pomůcek. e) Práci pod napětím smějí řídit a vykonávat pouze pracovníci odborně a zdravotně způsobilí, řádně poučení o možnosti vzniku a předcházení bezpečnostních rizik, vybavení předepsanými ochrannými a pracovními pomůckami. Při práci musí dodržovat předepsaná bezpečnostní opatření. Při práci pod napětím včetně prováděného dozoru je nutno konat soustředěně, rozvážně s plným vědomím odpovědnosti a nebezpečnosti zařízení, bez nemístného spěchu nebo časového nátlaku. f) Při pracovních činnostech je zakázáno jíst, pít a kouřit. g) Není-li si zaměstnanec jist svými schopnostmi nebo okamžitým zdravotním stavem (nevolnost, únava), musí to včas oznámit svému nadřízenému a nesmí na zařízení pracovat. Strana 20 (celkem 25)

21 6. Závěrečná ustanovení Veškeré elektromontážní práce budou provedeny v souladu s platnými ČSN, zejména řady a v souladu s výše uvedeným Opatřením k vyloučení bezpečnostních rizik. Veškeré práce budou provedeny bez přerušení provozu technologie. Před uvedením zařízení do trvalého provozu bude povedena výchozí revize elektrického zařízení v rozsahu předmětné stavby. Strana 21 (celkem 25)

22 7. Výpis základního materiálu P.č. Výr/dod. Kód Název Typ MJ P1 P2 P3 Celkem 1. OEZ Řadová rozváděčová skříň QA ks 1,0 1,0 2. OEZ Řadová rozváděčová skříň QA K ks 1 1,0 3. OEZ Řadová rozváděčová skříň QA ks 1 1,0 4. OEZ Boční kryty PD-Q12-KB2006 sada 0,5 0,5 1,0 5. OEZ Lišta PD-Q13-65LBC06 ks 6,0 8,0 6,0 20,0 6. OEZ Lišta PD-Q13-65LBC08 ks 4 4,0 7. OEZ Lišta PD-Q13-65LBC10 ks 1 1,0 8. OEZ Lišta PD-Q13-65LBC12 ks 5 5,0 9. OEZ Lišty PD-Q13-M19A ks 1 1,0 10. OEZ Kryt PD-Q13-KM04510 ks 1 1,0 11. OEZ Lišta pro držáky kabelů Sonap PD-QK-LKU08 ks 1 1,0 12. OEZ Lišta pro držáky kabelů Sonap PD-QK-LKU10 ks 1 1,0 13. OEZ Lišta pro držáky kabelů Sonap PD-QK-LKU12 ks 2 2,0 14. OEZ Schránka PD-QK-DVA4PS ks 1,0 1,0 1,0 3,0 15. OEZ Aretace dveří PD-Q03-AD120 ks 1,0 2,0 1,0 4,0 16. OEZ Držák podpěrného izolátoru PD-QK-DIVV1 ks 2 2 4,0 17. OEZ Držák podpěrného izolátoru PD-QK-DIVV3 ks 2 2,0 18. OEZ Spínací blok BH630NE305 ks 2 2,0 19. OEZ Nadproudová spoušť SE-BH-0400-DTV3 ks 2 2,0 20. OEZ Připojovací sada CS-BH-A039 ks 2 2,0 21. OEZ Spínač PS-BHD-0010-Au ks 4 4,0 22. OEZ Napěťová spoušť SV-BHD-X024 ks 2 2,0 23. OEZ Blok ručního pohonu RP-BH-CK10 ks 2 2,0 24. OEZ Páka ručního pohonu RP-BHD-CP10 ks 2 2,0 25. OEZ Prodlužovací hřídel RP-BHD-CH10 ks 2 2,0 26. OEZ Ložisko ručního pohonu RP-BHD-CN40 ks 2 2,0 27. OEZ Připojovací sada CS-BH-PS01 sada 2 2,0 28. OEZ Pojistková lišta FR00-3D/F ks 1 1,0 29. OEZ Lištový pojistkový odpínač FD00-33K/F ks ,0 30. OEZ Připojovací sada CS-F00-3S ks ,0 31. OEZ Vyrovnávací kryt OD-FD00-VK ks ,0 32. OEZ Adaptér na přípojnice OD-F00-KA ks 3 3 6,0 33. OEZ Pojistková lišta FR3-3K/LW ks 2 2,0 34. OEZ Lištový pojistkový odpínač FD3-33/LW ks 1 1,0 35. OEZ Lištový pojistkový odpínač FD3-33/LL ks 1 1,0 36. OEZ V-třmen 5845 ks 9 9,0 37. OEZ 6404 Zkratová propojka ZP3 ks 9 9,0 38. OEZ Dálková signal. polohy víka SK-FD123 ks 4 4,0 39. OEZ Pojistková vložka PNA000 25A gg ks 3 3 6,0 40. OEZ Pojistková vložka PNA000 63A gg ks 6 6,0 41. OEZ Pojistková vložka PNA000 80A gg ks 3 6 9,0 Strana 22 (celkem 25)

23 42. OEZ Pojistková vložka PNA A gg 3 3,0 43. OEZ Pojistková vložka PNA A gg ks 9 9,0 44. OEZ Zalisovací matice ZM8-V ks ,0 45. OEZ Zalisovací matice ZM10-V ks ,0 46. OEZ Zalisovací matice ZM12-V ks 27,0 53,0 16,0 96,0 47. OEZ Klecová matice PD-QK-M6 ks 14,0 10,0 12,0 36,0 48. OEZ Klecová matice PD-QK-M8 ks ,0 49. OEZ Odpínač válcových pojistek OPVA10-3 ks 8,0 8,0 50. OEZ Pojistková vložka PVA10 2A gg ks 12 12,0 51. OEZ Pojistková vložka PVA10 16A gg ks 6,0 6,0 52. OEZ Propojovací lišta S3L ks 2 2,0 53. OEZ Jistič LPN-4C-1N ks 1 1,0 54. OEZ Jistič LPE-6B-1 ks 1 1 2,0 55. OEZ Jistič LPE-10B-1 ks 1 1,0 56. OEZ Jistič LPE-16B-1 ks 2 1 3,0 57. OEZ Jistič LPE-16B-3 ks 1 1 2,0 58. OEZ Jistič LPE-25B-3 ks 1 1 2,0 59. OEZ Propojovací lišta G3L C ks 0,5 0,5 1,0 60. OEZ Koncová krytka EKC-2+3 ks 2 2 4,0 61. OEZ Spouštěč motoru SM1E-2,5 ks 1 1,0 62. OEZ Instalační stykač RSI A230 ks 1 1,0 63. OEZ Plombovací šrouby PD-D-UM5P ,0 64. FERONA Tyč Cu-P1 40x10x150 ks 6,0 6,0 65. FERONA Tyč Cu-P2 30x10x535 ks 2,0 2,0 66. FERONA Tyč Cu-P3 30x10x350 ks 2,0 2,0 67. FERONA Tyč Cu-P4 30x10x165 ks 2,0 2,0 68. FERONA Tyč Cu-P5 40x10x140 ks 6,0 6,0 69. FERONA Tyč Cu-P6 40x10x237 ks 1,0 1,0 70. FERONA Tyč Cu-P7 40x10x192 ks 1,0 1,0 71. FERONA Tyč Cu-P8 40x10x147 ks 1,0 1,0 72. FERONA Tyč Cu-P9 40x10x415 ks 3,0 3,0 73. FERONA Tyč Cu-P10 40x10x382 ks 1,0 1,0 74. FERONA Tyč Cu-P11 40x10x337 ks 1,0 1,0 75. FERONA Tyč Cu-P12 40x10x292 ks 1,0 1,0 76. FERONA Tyč Cu-P13 40x10x130 ks 3,0 3,0 77. FERONA Tyč Cu-P14 40x10x240 ks 3,0 3,0 78. FERONA Tyč Cu-P15 40x10x195 ks 3,0 3,0 79. FERONA Tyč Cu-P16 40x10x630 ks 3,0 3,0 80. FERONA Tyč Cu-P17 40x10x440 ks 3,0 3,0 81. FERONA Tyč Cu-P18 40x10x135 ks 3,0 3,0 82. FERONA Tyč Cu-P19 40x10x595 ks 3,0 3,0 83. FERONA Tyč Cu-P20 40x5x970 ks 1,0 1,0 84. FERONA Tyč Cu-P21 40x5x185 ks 1,0 1,0 85. FERONA Tyč Cu-P22 40x5x1250 ks 2,0 2,0 86. FERONA Tyč Cu-P23 30x5x150 ks 9,0 9,0 Strana 23 (celkem 25)

24 87. FERONA Tyč Cu-P24 40x5x750 ks 2,0 2,0 88. FERONA Tyč ocelová tažená-n1 L40x20x4x990 ks 1,0 1,0 89. FERONA Tyč ocelová tažená-n2 L40x20x4x990 ks 1,0 1,0 90. FERONA Tyč ocelová tažená-n3 L40x20x4x990 ks 1,0 1,0 91. FERONA Tyč ocelová tažená-n4 L40x20x4x990 ks 1,0 1,0 92. FERONA Tyč ocelová tažená-n5 L40x20x4x990 ks 1,0 1,0 93. FERONA Tyč ocelová tažená-n6 L40x20x4x1190 ks 1,0 1,0 94. FERONA Tyč ocelová tažená-n7 L40x20x4x1190 ks 1,0 1,0 95. FERONA Tyč ocelová tažená-n8 L40x20x4x1190 ks 1,0 1,0 96. FERONA Tyč ocelová tažená-n9 L40x20x4x990 ks 1,0 1,0 97. FERONA Tyč ocelová tažená-n10 L40x20x4x990 ks 1,0 1,0 98. FERONA Tyč ocelová tažená-n11 L40x20x4x990 ks 1,0 1,0 99. MBS/GHV trading Podpěrný izolátor CS/P60/M8 ks 15,0 15,0 9,0 39, MBS/GHV trading Podpěrný izolátor CS/P70/M8 ks 4,0 2,0 2,0 8, MBS/GHV trading Podpěrný izolátor CO/P30/M8 ks 18,0 18, SOCOMEC/GHV Panelový multimetr DIRIS A20 ks 2,0 2, MBS/GHV trading Měřicí transformátor proudu ASK /5A 0,5 10VA 4,0 4, MBS/GHV trading Měřicí transformátor proudu ASK /5A 0,5 10VA ks 3,0 3, MBS/GHV trading Měřicí transformátor proudu ASK /5A 0,5S 10VA ks 3,0 3, ZPA Svorkovnice ZS 4-M ks 2,0 2, ELCON Svorkovnice IP00 E8x10/16 ks 0,1 0,6 0,6 1, SCHMACHTL Lišta DIN (2m) TS35/F6 m 2,2 2,2 4, WAGO Svorka ks 117,0 117, WAGO Hřebenový můstek ks 8,0 8, WAGO Hřebenový můstek ks 1,0 1, WAGO Hřebenový můstek ks 2,0 2, WAGO Hřebenový můstek ks 2,0 2, WAGO Koncová bočnice ks 8,0 8, WAGO Koncová svěrka ks 14,0 14, WAGO Štítek ks 0,7 0, WAGO Štítek ks 0,2 0, WAGO Štítek ks 0,1 0, WAGO Štítek ks 0,1 0, WAGO Štítek ks 0,1 0, ELECO Ukazatel stavu SUS 95 Q G/W 60DC P30 ks 2,0 3,0 5, ELECO Ukazatel stavu SUS 95 Q G/YF 60DC P30 ks 1,0 1, SCHRACK Napěťové relé UR5U3011 ks 2,0 2, MAKROLON AR 902x650x5 ks 1,0 1, MAKROLON AR 902x800x5 ks 1,0 1, KARTIT 1000x435x5 ks 1,0 1, KARTIT 800x435x5 ks 1,0 1, nkt cables Kabel CYKY 2x2,5 m 25,0 25, nkt cables Kabel CYKY 7x4 m 10,0 10, nkt cables Kabel CYKY 5x2,5 m 10,0 10, KOPOS Trubka ohebná 3316XX m 10,0 10,0 Strana 24 (celkem 25)

25 132. KOPOS Trubka ohebná 3323XX m 10,0 10, Pomocný mont. a spoj. materiál sada 1,0 1,0 1,0 3,0 Strana 25 (celkem 25)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka)

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka) JISTIČE LSN DO 3 A (10 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 3 A 230/400 V a.c. a 220/440 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu Vypínací charakteristiky B, C,

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. Strana 1 (celkem 20) Obsah 1 ÚVOD...3 2 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ...3 3 HLAVNÍ DOMOVNÍ

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Monitorování důlního ovzduší MDO-01. číslo dokumentace: 210 18

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Monitorování důlního ovzduší MDO-01. číslo dokumentace: 210 18 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Monitorování důlního ovzduší MDO-01 číslo dokumentace: 210 18 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ Strana: 1/20 Zpracoval: Tomáš Šlapák M 51 100 Měření C, S, Jiří Janda S 25 100 Měření a odečty Schválil: 22. 2. 2013 Petr Karkoška vedoucí sekce G 46 000 Zákaznické služby, 17. 5. 2013 Milan Hampl ředitel

Více

Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření

Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice, část 1 obchodní měření Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční energetiky Hradec Králové Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové Technické podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě železnice,

Více

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí platnost od 1. 4. 2011 Obsah 1. Úvod 2 2. Pojmy, definice, zkratky

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy Technická zpráva SO02 Parkovací terasy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3 2 ÚVOD 4 3

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9

Rozvodnice. RNG Normy ČSN EN 62208 Certifikační značky. Svorkové bloky PE a N. 14 1 14 RNG-1P14 40587 N 5 6 mm 2 N 5 6 mm 2 1,41 28,9 NÁSTĚNNÉ ROZVODNICE RNG (IP40) Pro domovní, bytové a podobné instalace. Pro montáž přístrojů na U lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem v krycí desce 45 mm. Barva: bílá (RAL 9003). Třída ochrany:

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz

POCHOZÍ TRAFOSTANICE. www.betonbau.cz POCHOZÍ TRAFOSTANICE PROSTOROVÁ BUŇKA JAKO STAVEBNÍ PRVEK Přehled výrobního programu prostorových buněk standardních velikostí v závodě Betonbau Praha Řada UF 25 Konstrukční řada UF 25 obsahuje 7 prostorových

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ Strana: 1/20 Zpracoval: Tomáš Šlapák M 51 100, Jiří Janda S 25 100 Schválil: 30. 4. 2010 Václav Dušák vedoucí sekce G 42 000 B2C, 30. 4. 2010 Milan Hampl ředitel PREdi, 30. 4. 2010 Aleš Staněk ředitel

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Technický katalog systému Ri4Power

Technický katalog systému Ri4Power Technický katalog systému Ri4Power forma 1-4 Ri4Power forma 1-4 individuální systém pro stavbu ověřených nízkonapěťových rozváděčů s vnitřním dělením. Flexibilní kombinace typů polí Ri4Power umožňuje optimální

Více

Náhrady starších přístrojů OEZ. Miroslav Uher 23.4.2014

Náhrady starších přístrojů OEZ. Miroslav Uher 23.4.2014 Náhrady starších přístrojů OEZ Miroslav Uher 23.4.2014 Profil společnosti OEZ Charakteristika Dodavatel produktů a služeb v jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí člen skupiny Siemens neustálé

Více

Typ skříně Značení v katalogu Strana

Typ skříně Značení v katalogu Strana KATALOG VÝROBKŮ OBSAH Plastové skříně Typ skříně Značení v katalogu Strana Značení kabelových skříní dle normy PNE 35 7040 Základní parametry skříní ZP PNE 4 Základní parametry skříní Specifikace skříní

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

DISTA Technická dokumentace

DISTA Technická dokumentace DISTA Technická dokumentace Pokyny pro montáž Verze 2.5 Nádražní 88 565 01 CHOCEŇ tel./fax: +420-465471415 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC OBSAH: 1. Úprava konektorů...

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

platnost od 1. 6. 2013 E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice

platnost od 1. 6. 2013 E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba nonstop T 800 22 55 77 www.eon.cz www.eon-distribuce.cz Požadavky na umístění, provedení

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1.

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1. LEGENDA ELEKTROINSTALACE: HDS RE01 RE1-RE8 RS1 RBn HOP 001 RE01 RS1 HOP 002 SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. VEDENÍ KABELY V OCEL.KANÁLECH LKM NA POVRCHU, NA OCEL.STOUPACÍCH ROŠTECH PODLE ČSN

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče

Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče Úvod Firma GEYER AG se sídlem v Norimberku byla založena v roce 1911 panem Christianem Geyerem. Od této doby se firma GEYER specializuje na výrobu elektroinstalačního

Více

Stroj1 Počet kusů Druh materiálu

Stroj1 Počet kusů Druh materiálu Stroj1 1 Přívodka 63A 400V 5 - pol. - vestavná 2 Zásuvka 32A 400V 4 - pol. - vestavná 7 Zásuvka 16A 400V 4 - pol. - vestavná 3 Zásuvka 3 x 220V - vestavná 1 Vypínač 63A 0-1 3 - pol. Vestavný 4 Kabelová

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník

3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cíl úlohy: 3 Automatický spouštěč motoru hvězda trojúhelník Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty se zapojením automatického spouštěče motoru hvězda-trojúhelník. Zapojení se využívá ke snížení proudového

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o.

ÚVOD. ENERGETIKA SERVIS s.r.o. ÚVOD je výrobcem ocelových konstrukcí pro výstavbu venkovních vedení VN. Klade velký důraz na jakost a kvalitu výrobků, kterou prokazuje vydáním příslušných prohlášení o vlastnostech výrobku v souladu

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více