D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava"

Transkript

1 D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ

2 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:... 4 A: Příležitostná zájmová činnost:... 4 B: pravidelná zájmová činnost... 5 C: táborová činnost:... 5 D: poradenství, osvětová činnost, prevence sociálně patologických jevů :... 6 E: individuální práce s talenty:... 7 F: otevřená nabídka spontánních aktivit:... 8 G: činnost táborových základen:... 8 V. Podmínky přijímání uchazečů: VI. Průběh a ukončování vzdělávání: VII. Materiální podmínky: VIII. Personální podmínky: IX. BOZP a PO: X. prostorové podmínky: XI. Školní matrika: XII. Dokumentace školského zařízení: XIII. Hospodaření školské právnické osoby: XIV. Legislativa: XV. Závěrečná ustanovení: XVI. Seznam příloh Zájmové útvary keramické... Chyba! Záložka není definována. Hra na zobcovou flétnu... Chyba! Záložka není definována. Hra na zobcovou flétnu R+D... Chyba! Záložka není definována. Skupinová hra na kytaru... Chyba! Záložka není definována. Školáček... Chyba! Záložka není definována. Obecná angličtina pro začátečníky a pokročilé... Chyba! Záložka není definována. Kreativní klub pro děti... Chyba! Záložka není definována. Kalanetika... Chyba! Záložka není definována. Individuální hudební zájmové útvary výuky hry na hudební nástroj... Chyba! Záložka není definována. Individuální hra na kytaru... Chyba! Záložka není definována. Individuální hra na klavír... Chyba! Záložka není definována. Individuální hra na keyboard... Chyba! Záložka není definována. Strana 2

3 I. Charakteristika zařízení: Dům dětí a mládeže Jihlava je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je kraj Vysočina. Organizace je zařazena do sítě škol a jejím posláním je realizovat zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. - organizace DDM Jihlava / dále DDM/ nabízí celoročně dětem, mládeži i dospělým bohatou činnost v pravidelné zájmové činnosti / zájmové útvary, kurzy apod./. - nabízíme širokou nabídku také v příležitostné a spontánní činnosti - dále organizujeme velmi kvalitní aktivity v prázdninové činnosti - svojí každodenní činností naplňujeme a realizujeme zájmové vzdělávání a umožňujeme klientům naplňovat své zájmy v době jejich volna - úzce spolupracujeme s městem Jihlava Identifikační údaje: Název školského zařízení, sídlo: Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská Jihlava Jméno statutárního zástupce: Mgr. Miroslav Němec Kontakty: Telefon: Fax: E- mail: Web: ddm.ji.cz II. Cíle vzdělávání: Hlavní cíle vzdělávání ve volném čase vychází ze zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. Strana 3

4 Členění hlavních cílů: a) příležitostná zájmová činnost b) pravidelná zájmová činnost c) táborová činnost d) poradenství, osvětová činnost, prevence soc. pat. jevů e) individuální práce s talenty f) otevřená nabídka spontánních aktivit g) činnost táborových základen Hájenka Černé lesy a Smrčná nad Sázavou III. Délka vzdělávání: Zájmové vzdělávání probíhá po celý školní rok. Podle povahy jednotlivých činností probíhá i v dopoledních hodinách, o víkendech i školních prázdninách. IV. Formy a obsah vzdělávání: Formy a obsah se vzájemně doplňují. Jsou různé v jednotlivých cílech vzdělávání a odlišné dle věkové struktury účastníků zájmového vzdělávání. Podstatou je vždy ve stanoveném rozsahu naplnit plánovaný obsah vzdělávání v jednotlivých formách vzdělání. A: Příležitostná zájmová činnost: Jednorázové akce ze všech oblastí zájmů dětí, žáků a studentů organizujeme v průběhu celého školního roku. Vycházíme z tradičních oblíbených akcí, které jsou každoročně obměňovány a doplňovány dle stávajících zájmů účastníků. Některé akce jsou vyhlašovány i pro předškolní věk a naopak i pro dospělé a rodiče s dětmi. Do těchto příležitostných akcí spadají i akce tzv. na zakázku, které připravujeme pro jiné organizace. Informace o vyhlašovaných akcích je prováděna přes naše webové stránky, příležitostnými letáky, informacemi v časopisu Domeček, u větších akcí inzeráty v médiích a dalšími formami. Příležitostnou zájmovou činnost organizují jednotlivé odborné úseky DDM. Strana 4

5 Příklady: - oblast přírodovědy a turistiky: Kufrování, Vánoční akce, pletení pomlázek, florbalové turnaje, Den Země, přírodovědná klubíčka, turistické výlety, zimní sporty - oblast vzdělávací a estetická : drakiáda, vánoční koncert, soutěže pro keramiky, hlídky mladých zdravotníků - oblast techniky a sportu: šachové turnaje, volejbalové turnaje, karneval na ledě, ples DDM, turnaje ve stolním tenise, v šipkách, sportovec roku Oblast programování a zájmové činnosti: UT liga, tetrismánie, PC hry, Bang! - Oblast zástupce ředitele: mikulášské besídky, dětský karneval, Den dětí, výstavy Roční kalendář akcí příležitostné zájmové činnosti: viz Příloha č. 1 B: pravidelná zájmová činnost Je realizována především formou zájmových útvarů. Zájmové útvary se člení podle odborných témat, jsou každoročně vyhlašovány specielní nabídkou pro všechny zájemce. Útvary jsou po celý školní rok otevřené a je možné se kdykoliv přihlásit, pokud to umožňuje obsah a kapacita. Termínově zájmové útvary pracují zpravidla od října do konce května následujícího roku, v některých případech činnost probíhá od září do poloviny června. Zájmové útvary jsou otevřené pro všechny zájemce děti, mládež i dospělé. Za veškerý obsah činnosti ZÚ odpovídá interní nebo externí pedagogický pracovník vedoucí zájmového útvaru. Zápis do ZÚ je zpoplatněn, výši úplaty stanovuje ředitel organizace svým rozhodnutím pro každý útvar a školní rok. Kladem této formy zájmového vzdělávání je stabilita zájmů, odbornost a odborné učebny, integrace, kolektiv a hlavně zájem účastníků. Nabídka pravidelného zájmového vzdělávání pro každý školní rok viz Příloha č. 2. Přehled ZÚ v daném školním roce viz Příloha č. 3 Charakteristika zájmových útvarů viz Příloha č. 4 Žádost o úlevu v úplatě za zájm. vzděl., včetně směrnice viz příloha č. 9 C: táborová činnost: Strana 5

6 Tato forma zájmové činnosti patří k pilířům činnosti DDM, vzhledem k tradicím, vlastnictví táborových základen a materiálnímu vybavení. Každoročně uskutečňujeme několik druhů táborové činnosti, jako: - zimní tábor: probíhá o zimních prázdninách se zaměřením na zimní sportovní aktivity. Uskutečňuje se pouze při příhodných sněhových podmínkách - jarní tábor: běhy jsou organizovány jednak jako soustředění (např. orientační běh) a jednak jako příměstské tábory na DDM - letní tábor: taktéž jsou jednotlivé turnusy organizovány různými formami, a to: všeobecné (pro volně přihlášené děti a mládež bez podmínky členství v některé formě zájmového vzdělávání na DDM), odborné (především jde o soustředění účastníků pravidelné zájmové činnosti, tj. vyvrcholení jejich celoroční činnosti), příměstské (organizované během letních prázdnin pro všechny zájemce) a speciální (např. pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí apod.). Celkem každoročně připravujeme kolem 11 běhů táborů. Nabídka táborů pro každý rok viz Příloha č. 5 Vzor přihlášky na tábor viz Příloha č. 6 Vzor: posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci viz Příloha č. 7 Vzor prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost) - viz Příloha č. 8 D: poradenství, osvětová činnost, prevence sociálně patologických jevů : Veškerá činnost ve všech oblastech zájmového vzdělávání plní zároveň roli prevence sociálně patologických jevů. Podstatou je zaměstnat děti v jejich volném čase a při tom nenásilnou a zábavnou formou je vzdělávat. Do těchto oblastí zařazujeme: - Projekt Domeček ukázky zájmové činnosti pro náhodně příchozí, tzv. Den otevřených dveří - Paragraf 11/55 uvědomování si povinností v životě Strana 6

7 - Výjezdy Klubu instruktorů společná činnost mládeže - Výuka na PC pro seniory nikdy není pozdě ů - Preventivní programy v rámci prázdninové a táborové činnosti, např. na téma drogy kolem nás - Hudební koncerty - Exkurse do podniků - Výtvarné výstavy - Hlídky mladých zdravotníků - Dopravní hlídky - Aranžování, pletení pomlázek - Přírodovědná klubíčka pro MŠ a ZŠ - Výukové programy, jako dramatické, loutkařské, malování na sklo, malování na hedvábí, řecké tance, břišní tance, keramické, přírodovědné, výcvik psů, protiteroristické cvičení - Školní vlastivědné zájezdy spojené s činností na ekologické farmě - Vzdělávání externích pracovníků - Školní akce a akce na zakázku - Přehled aktivit je vždy součástí plánu DDM na školní rok. E: individuální práce s talenty: Tato forma se realizuje jednak v rámci pravidelné zájmové činnosti, kdy se více pracuje s jednici, kteří vyžadují zvýšenou odbornou pozornost a jednak specielně připravovanými aktivitami. Každý vedoucí ZÚ je poučen, že na zvláště nadané děti má upozornit a zde po dohodě s rodiči je doporučujeme do specializovaných činností, například ZUŠ, sportovní třídy apod. Ke speciálním aktivitám pro talenty připravujeme například: - Sportovec roku oceňování zvláště nadaných sportovců do 15 ti let - Talentové nábory např. u orientačního běhu, MTB apod. - Speciální přebory a soutěže, jako v šachu, leteckých modelářů - Jihlavský slavík péče o hudebně a pěvecky nadané děti - Školní soutěže v různých odbornostech Strana 7

8 - Přehled těchto aktivit je zahrnut do ročního plánu DDM. F: otevřená nabídka spontánních aktivit: Podstatou spontánních aktivit je nabídka volnočasových aktivit pro volně příchozí zájemce, bez pedagogického dohledu. Tyto aktivity nejsou spojeny s úhradou a dají se provádět jak v budovách DDM, tak ve venkovních prostorách. Děti takto mají možnost realizovat své zájmy po neomezenou dobu. Ve venkovním prostředí nabízíme k využití zahradu DDM s prolézačkami, volné hřiště u hradeb, v zimním období sněhové radovánky atd. Ve vnitřních prostorách nabízíme: - malování a práci s plastelínou - šachové soutěže - PC hry pro příchozí - Soutěže v časopisu Domeček - Vánoční aranžování - Velikonoční aktivity / malování vajíček / - Tipovací soutěže např. Fotbalové výsledky - Tzv. šatnové soutěže pro děti čekající na zahájení ZÚ - Odpoledne společenských her - Ve venkovních prostorách nabízíme: - zahrada DDM s pískovištěm a prolézačkami - hřiště pod hradbami - míčové hry - O možnostech a nabídkách informujeme na webových stránkách, na nástěnkách, nebo v časopise Domeček. Strana 8

9 G: činnost táborových základen: Dům dětí a mládeže provozuje dvě táborové základny. Hájenka Černé lesy u Brtnice Jedná se o pevný objekt cca 15 km. od Jihlavy. Je v provozu po celý kalendářní rok. Jsou zde pořádány víkendové pobyty pro členy zájmových útvarů nebo pro další nájemce z celé ČR. Pořádají se zde také soustředění, školní výlety a prázdninová činnost. Více informací na Smrčná nad Sázavou Obsahuje dřevěné stavby převážně pro letní provoz. Od dubna do října je využívána pro víkendové akce, v červnu se zde pořádají školní vlastivědné zájezdy a celé léto tábory. Více informací na Podnájmy na základnách se řeší na základě Smlouvy o poskytnutí služeb. Strana 9

10 V. Podmínky přijímání uchazečů: Účastník zájmového vzdělávání musí vyplnit písemnou přihlášku. Na základě této přihlášky a po úhradě školného je přijat do zájmového vzdělávání (platí pro pravidelnou zájmovou činnost). Viz Přihláška: Dům dětí a mládeže Jihlava Brněnská 29 Tel.číslo PŘIHLÁŠKA do zájmového útvaru Jméno Příjmení... Trvalé bydliště PSČ... Rodné číslo stát. obč.... Zdrav. pojišťovna.. Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte:.. Jméno a příjmení zákon. zástupce: Adresa pro doručování písemností:... Telefonické spojení:... Zájmový útvar.. Den konání. hodina : od..do.. Úplata za zájmové vzdělávání činí. Kč na školní rok. Souhlasíme s tím, aby náš syn /dcera pracoval(a) v zájmovém útvaru DDM a požadované zápisné uhradíme ve stanoveném termínu (do 30. října a 28. února). Svým podpisem potvrzuji,že jsem se seznámil(a) a souhlasím s vnitřním řádem a pokyny pro členy zájmového útvaru DDM Jihlava, uvedené na zadní straně přihlášky.... Podpis zákonného zástupce dítěte. Podpis přihlášeného do ZÚ Přihlášen dne :. Ukončeno členství v ZÚ dne.. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vyplňují pracovníci DDM: Placeno : v hotovosti / převodem - přidělen variabilní symbol: - záloha... Kč dne - na šk.rok.. Kč. dne - na I. pololetí.. Kč. dne. Strana 10

11 - na II. pololetí.. Kč. dne. přihlášku a platbu převzal:... Bankovní spojení : ČSOB č.účtu : /0300 IČO Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29, t.č Vnitřní řád a pokyny pro členy zájmových útvarů : 1. Zahájení činnosti zájmového útvaru říjen ukončení květen následujícího roku. 2. Zájmové útvary (dále jen ZÚ) pracují pouze ve dnech školního vyučování. 3. Činnost ZÚ nebude zahájena pokud bude malý počet přihlášených členů. Bude nabídnut jiný ZÚ. 4. Při mimořádném nekonání se ZÚ bude členům vyučovací hodina nahrazena v jiném termínu, po dohodě s vedoucím zájmového útvaru. 5. Při činnosti se všichni řídí vnitřním řádem a jsou povinni jej dodržovat. 6. Členové ZÚ jsou pojištěni proti úrazu a ztrátám, za předpokladu řádně vyplněné a odevzdané přihlášky a zaplacené úplaty za zájmové vzdělávání. 7. Člen ZÚ si nosí na činnost přezutí, případně pracovní oděv. Oděv si odkládá na určeném místě, jinde za případnou ztrátu NERUČÍME! 8. Na činnost ZÚ nenosit cenné věci zlato, rádio, mobil apod. 9. S podáním řádně vyplněné přihlášky provést úhradu úplaty za zájmové vzdělávání. Úplata do1.000,-- Kč za ZÚ uhradit jednorázově, nad tuto částku je možnost úhrady na pololetí. Úhradu je možné provést v hotovosti nebo bankovním převodem I. pololetí do konce října, II. pololetí do konce února. 10. Podmínkou pro přijetí závazné přihlášky do ZÚ je úhrada zálohy 200,-- Kč. V případě nezahájení účasti člena v ZÚ je poplatek NEVRATNÝ! 11. Pokud ve II. pololetí nebude syn/dcera pokračovat v zájmovém vzdělávání je nutné to oznámit pracovníkům v DDM. 12. Při dlouhodobé nemoci člena ZÚ (nad jeden měsíc) se vrací poměrná část úplaty za zájmové vzdělávání, za předpokladu předložení potvrzení od lékaře. V takovém případě nahlásit dlouhodobou nepřítomnost v ZÚ pracovníkům DDM předem. V jiných případech se úplata nevrací! 13. Za člena ZÚ odpovídá DDM a vedoucí ZÚ v době uvedené v přihlášce. Členové ZÚ počkají na vedoucího ZÚ v šatně a po ukončení činnosti jej vedoucí sem opět přivede. U předškolních dětí a 1. ročníku ZŠ vedoucím ZÚ, písemnou formou uvést, že člen ZÚ může po ukončení ZÚ odcházet samostatně, že zákonný zástupce přebírá plnou zodpovědnost. 14. ZÚ pracující mimo budovu DDM se řídí pokyny vedoucího oddělení. 15. Zákonný zástupce člena ZÚ informuje naše zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích člena ZÚ nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh mimoškolního vzdělávání člena ZÚ (v přihlášce, osobně, telefonicky). 16. Zákonný zástupce člena ZÚ nebo dospělý člen ZÚ svým podpisem na přihlášce souhlasí s fotografováním při činnosti ZÚ a s vyvěšením fotografií na nástěnkách, v propagačních materiálech nebo na webových stránkách DDM Jihlava. Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů. 17. Zákonný zástupce člena ZÚ nebo dospělý člen ZÚ souhlasí s tím, aby osobní údaje byly Strana 11

12 počítačově zpracovány pro interní potřebu DDM Jihlava. Údaje smí být využity k vypracování statistik. U ostatních činností zájmového vzdělávání se zpravidla přihláška nevyplňuje. Podmínky přijetí vždy uvádíme u příslušných druhů zájmové činnosti. Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. Výši úplaty stanovuje ředitel DDM svým rozhodnutím dle druhu a povahy vzdělávání, a to hlavně u pravidelné zájmové činnosti. U ostatních činností výši startovného, účastnický poplatek, vstupné apod. stanovují vedoucí odborných oddělení, po dohodě s ředitelem. Účastníci v pravidelné zájmové činnosti se řídí vnitřním řádem a pokyny pro členy zájmových útvarů. VI. Průběh a ukončování vzdělávání: O průběhu zájmového vzdělávání dle I.b) je veden deník, ve kterém je podrobně rozepsána každá hodina, docházka apod. ZÚ vychází z celoročního plánu práce. O průběhu zájmového vzdělávání dle I.c) je vedena písemná dokumentace (přihlášky), která obsahuje všechny zákonné podmínky. Ostatní činnosti jsou dokumentovány dle obsahu a potřeb DDM. V některých činnostech zájmového vzdělávání získávají účastníci osvědčení o jeho ukončení (především v pravidelné zájmové činnosti). Viz Příloha č. 10 VII. Materiální podmínky: Činnost DDM je koncipována tak, aby účastníci zájmového vzdělávání nemuseli mít žádné nákladné vybavení. Většinu potřebného materiálu obdrží při své činnosti, vlastní si nosí pouze pracovní oblečení, hudební nástroje případně některé sportovní nářadí. Materiál pro činnost je obnovován a doplňován průběžně, dle potřeb a finančních možností zařízení, případně dle zavádění nových trendů v oblasti volného času. Toto se týká jak činností prováděných v budovách DDM, tak na turistických základnách. DDM Jihlava disponuje pro veškerou činnost dvěma budovami v Jihlavě (Brněnská 29 a Brněnská 46). a dvěma táborovými základnami (Hájenka Černé lesy a Smrčná nad Sázavou). Budovy v Jihlavě jsou rozděleny na odborná pracoviště a na univerzální místnosti. Veškeré vybavení je podřízeno druhu a typu vykonávaného zájmového vzdělávání. Strana 12

13 VIII. Personální podmínky: Veškeré činnosti spojené se zájmovým vzděláváním zabezpečují interní, externí a dobrovolní pracovníci: a) interní pedagogičtí pracovníci Mgr. Miroslav Němec Naděžda Hubená Mgr. Zdeněk Nápravník Ing. Tomáš Rychetský Ivana Melounová Petr Matějíček ředitel zástupce ředitele vedoucí oddělení techniky a sportu vedoucí oddělení přírodovědy a turistiky vedoucí oddělení vzdělávacího a estetického vedoucí oddělení PC a zájmových činností b) interní hospodářští pracovníci Jaroslava Ujčíková Marie Neckářová Eva Cahová Tomáš Boháček ekonomka úklid úklid údržba a správce táborových základen c) externí pracovníci Jejich počet se každoročně mění dle potřeb a činnosti DDM. Vykonávají převážně činnosti vedoucích zájmových útvarů v pravidelném zájmovém vzdělávání. d) dobrovolní pracovníci Zájemci a příznivci DDM, kteří pomáhají při realizaci dalších činností, jako příležitostné akce, táborová činnost, soutěže, víkendové výjezdy atd. Tato činnost je zpravidla bez úplaty. Strana 13

14 IX. BOZP a PO: Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků zájmového vzdělávání je naší prioritou. Veškerá naše činnost je pojištěna u Kooperativy a.s., dospělé pracovníky táborů ještě připojišťujeme. Interní pracovníci jsou každoročně proškoleni, stejně tak externí pracovníci. Ti na úvodních schůzkách zase seznamují se zásadami všechny účastníky zájmové činnosti. U náročných činností / výjezdy apod./ jsou účastníci proškoleni vždy před zahájením dané činnosti. Na všech budovách a základnách jsou k dispozici vybavené lékárničky pro první pomoc při úrazech. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů. K BOZP a PO je vedena podrobná dokumentace. X. prostorové podmínky: Zájmové vzdělávání DDM Jihlava probíhá v těchto místech: a) budova DDM Brněnská 29 hlavní budova, kde probíhá většina zájmových útvarů. Klubovny jsou většinou členěny dle odborností, součástí je i tělocvična. V budově probíhají i další činnosti, jako školní soutěže, příležitostné aktivity, spontánní činnost, péče o talenty apod. b) budova DDM Brněnská 46 pobočná budova, kde také probíhá činnost ZÚ, část budovy je podnajímána spřízněným a spolupracujícím organizacím (Agentura Time, BoBo divadlo, Mateřské centrum Macík, Horácký soubor písní a tanců apod.). Součástí budovy je turistická ubytovna. c) Táborová základna Hájenka Černé lesy u Brtnice viz III. G. d) Táborová základna Smrčná nad Sázavou viz III. G. e) Zahrada DDM Brněnská 46 součástí je i dětský koutek s prolézačkami f) Další prostory ve městě Jihlava (sportovní haly, otevřená sportoviště, kulturní sály, školní tělocvičny,...). Strana 14

15 XI. Školní matrika: Školní matrika je vedena v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 28 (3). a) jméno a příjmení, rodné číslo (pouze u některých činností), státní občanství, místo trvalého pobytu b) datum zahájení a ukončení vzdělávání c) údaje o zdravotní způsobilosti, případně o zdravotních obtížích, které by mohli mít vliv na poskytování služby nebo vzdělávání d) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení Mimo přihlášek, archivovaných ve školní matrice, vedeme seznamy účastníků pravidelné a táborové činnosti ještě elektronicky, kde jsou i uvedeny stavy plateb, zálohy, pololetní platby apod. Tato elektronická evidence se ročně zálohuje a archivuje. XII. Dokumentace školského zařízení: - rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku - školní matrika - plán zařízení - hodnocení plánu zařízení - deníky zájmových útvarů - školní řád - vnitřní řád - záznamy z pedagogických porad - kniha úrazů - protokoly o kontrolách a inspekční zprávy - personální a mzdová dokumentace Strana 15

16 XIII. Hospodaření školské právnické osoby: Příjmy školské právnické osoby jsou zejména: - finanční prostředky ze státního rozpočtu - finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků - příjmy z hlavní a doplňkové činnosti - úplata za vzdělávání - příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby - příjmy z podnájmů - dary a dědictví - granty a dotace XIV. Legislativa: Činnost Domu dětí a mládeže Střediska volného času se řídí mnoha zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a dalšími legislativními směrnicemi. Mezi nedůležitější patří: - 561/2004 sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - 74/2005 sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání - 81/2005 sb. Autorský zákon - metodický pokyn z k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů /2005 sb. Vyhláška o vedení dokumentace a školní matriky - 182/2005 sb. Nařízení vlády ke stanovení katalogu prací a kvalifikační předpoklady - 379/2005 sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami - 410/2005 sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - 492/2005 sb. Vyhláška o krajských normativech - Koncepce volnočasových aktivit kraje Vysočina - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina - 348/2005 sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích Strana 16

17 - 563/2004 sb. zákon o pedagogických pracovnících - 101/2005 sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - 674/2004 sb. Vyhláška o cestovních náhradách - 398/2006 sb. Autorský zákon - 15/2005 sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů - každoroční vyhlášky o organizaci školního roku - 17/2005 sb. Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti - 65/2005 sb. Vyhláška, kterou se stanoví členění krajských normativů - 55/2005 sb. Vyhlášky o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - 84/2005 sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě. - 75/2005 sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, výchovné činnosti pedagogických pracovníků - 435/2004 sb. Zákon o zaměstnanosti - 550/2004 sb. Zákon o rozpočtových pravidlech - 258/2004 sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví - 148/2004 sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti - 48/2005 sb. O základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky - 64/2005 sb. O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů - 108/2005 sb. O školských výchovných, ubytovacích a účelových zařízení - 114/2002 sb. Vyhláška o čerpání FKSP /1991 sb. Ve znění pozdějších předpisů - 504/2002 sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 sb. O účetnictví. - A další a další a další Strana 17

18 XV. Závěrečná ustanovení: Školní vzdělávací plán řeší rámcově postavení a obsah činnosti DDM Jihlava. Dlouhodobý rámec bude každoročně doplňován (přílohy) a inovován dle nově vznikajících legislativních změn. Školní vzdělávací plán je určen pro vnitřní potřebu zařízení. Vstupuje v platnost 1. září Strana 18

19 XVI. Seznam příloh 1) plán akcí na školní rok ) aktuální nabídka zájmových útvarů 3) přehled zájmových útvarů + platby 4) charakteristika zájmových útvarů 5) nabídka plán táborů v roce 6) přihláška na tábor 7) posudek o zdravotní způsobilosti 8) prohlášení zákonných zástupců dětí (bezinfekčnost) 9) žádost o úlevu na úplatě za zájmové vzdělávání + směrnice 10) osvědčení o absolvování zájmového vzdělávání 11) hospitace 12) protokol o hospitaci 13) zřizovací listina DDM Jihlava 14) organizační řád 15) pracovní řád 16) výhledová koncepce zařízení 17) závazná dokumentace k letní činnosti 18) ubytovací řád Strana 19

20 Příloha č. 1 PLÁN AKCÍ DDM JIHLAVA - ŠKOLNÍ ROK Měsíc Datum Akce Realizátor září Zápisy do zájmových útvarů DDM Hubená 8.9. Kurz výchova a výcvik psů - zahájení Rychetský Začínáme na nečisto - tvořivé dílny- DED Hubená Porada ext.pracovníků DDM Hubená říjen Turnaj - florbal trojic Rychetský soustředění ZÚ na Hájence Melounová Drakiáda Melounová Turnaj ve florbalu amatérů Nápravník Hrátky se zvířátky Rychetský listopad Podzimní přírodovědná klubíčka Rychetský Turnaj stolního tenisu žáků Nápravník Šachový turnaj - O Jihlavský koláč Nápravník Soutěž mladých chovatelů Rychetský Soutěž o zvoneček z keramiky Melounová Jihlavský slavík Němec Turnaj čtyřčlenných družstev v CS Matějíček Florbal trojic Rychetský prosinec Vánoční turnaj ve florbalu trojic Rychetský Kufrování Rychetský Mikulášský volejbalový turnaj Nápravník Dvougenerační turnaj ve stolním tenise Nápravník Vánoční turnaj v HollyWoodu Matějíček 6. a Mikulšské besídky ZÚ Sluníčko Hubená Přišel Mikuláš do MŠ Melounová Vánoce s DDM - vystoupení členů ZÚ Melounová Silvestr IK na DDM Matějíček Vánoční aranžování Rychetský Kouzelnické představení Magic klub Hubená leden OK matematické olympiády - Z9 Rychetský OK německý jazyk pro SŠ Melounová OK německý jazyk pro ZŠ a Gymnázia Melounová Dětský karneval v Dělňáku Hubená OK Pythagoriády Rychetský Tvořivé hrátky s Fimo hmotou Melounová únor Ples DDM Nápravník 3.2. Turnaj ve stolním tenise Nápravník Zlatá šipka - soutěž el.šipek Nápravník Turnaj čtyřčenných družstev v CS Matějíček Jarní příměstský tábor Hubená Netradiční plstění a filcování Melounová Strana 20

21 14.2. OK v anglickém jazyce pro SŠ Melounová OK v anglickém jazyce pro ZŠ a víceletá gymn. Melounová Bílou stopou - běh na lyžích Rychetský Florbalový turnaj trojic Rychetský 2.2. Dějepisná olympiáda Nápravník březen matematický klokan Rychetský Ok zeměpisné olympiády - kat.a,b,c,d Rychetský 5.3. OK chemická olympiáda - D Rychetský Jarní přírodovědná klubíčka Rychetský Galavečer Sportovec roku Nápravník Kurz výchovy psů - zahájení Rychetský DDM open - šachový turnaj Nápravník OK soutěže v programování st.žáci Matějíček OK soutěže v programování mládež Matějíček KK soutěže v anglickém jazyce Melounová 9.3. KK soutěže v německém jazyce Melounová OK recitační soutěže Melounová KK soutěže ve francouzském jazyce Melounová Olympiáda v českém jazyce I. Nápravník Olympiáda v českém jazyce II. Nápravník OK biologická olympiáda - C Rychetský Divadelní představení ZÚ dramatický Hubená Kouzelnické představení Magic klub Hubená Zpěváčci Melounová OK fyzikální olympiády E,F Nápravník OK atletický čtyřboj Nápravník duben 4.4. Velikonoce v DDM- pletení pomlázek Rycherský 4.4. Velikonoční tradice a zvyky Melounová 5.4. Velikonoční florbalový turnaj trojic Rycherský Ok matematické olympiády - kat.z6,z7,z8 Rycherský OK biologické olympiády - kat.d Rycherský 7.4. Velikonoční volejbalový turnaj Nápravník 2.4. OK SOČ Matějíček Pletení košíků - kurs pro dospělé Melounová Slet čarodějnic- pro 1.st.ZŠ Hubená Den Země Rycherský Divadelní představení ZÚ dramatický pro MŠ,ZŠ Hubená Akce SPJ Němec Turnaj čtyřčlenných družstev v CS Matějíček květen 8.5. Florbalový turnaj trojic Rychetský Jarní náborový závod OB Rychetský Právo hrou - 2.ročník II. Nápravník Den dětí pro ZÚ Sluníčka Hubená OK soutěže Hlídek mladých zdravotníků Melounová Soutěž v orientálních tancích Matějíček soustředění ved. LDT na Hájence Hubená červen Školní vlastivědné zájezdy Smrčná Rychetský Školní vlastivědné zájezdy Hájenka Rychetský Strana 21

22 10.6. školení vedoucích LDT DDM Hubená Slavnostní akademie DDM Melounová OK leteckých modelářů Nápravník 2.6. Den dětí Němec 8.6. školení vedoucích LDT DDM Hubená Porada ext.pracovníků DDM Hubená Kouzelnické představení Magic klub Hubená 9.6. Závěrečné vystoupení tanečních ZÚ Matějíček celý rok Hrajeme si na Domečku s Bobodivadlem Paštyka červenec letní táborová činnost všichni zahraniční pobytový zájezd - Francie Němec srpen letní táborová činnost všichni Strana 22

23 Příloha č. 2 NABÍDKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ školní rok 2011/2012 Vážení rodiče, milé děti a přátelé, naše zařízení se organizací volného času dětí a mládeže zabývá již přes 50 let. Zde Vám předkládáme širokou nabídku zájmových aktivit nejen pro děti, ale i pro mladé lidi a dospělé. Věříme, že si každý z Vás zde najde svojí parketu, bude spokojený a rád přijde (jak mi říkáme) do domečku. Jsme tu pro Vaše děti a pro Vás. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. Pracovníci Domu dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29, Jihlava Tel.: , WWW stránky: ČASY UVEDENÉ V TÉTO NABÍDCE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A MOHOU SE ZMĚNIT Máš rád přírodu? Přírodovědný věk: od 6 ti let Cena: 900 Kč Po Ekologie, přírodovědné znalosti, akvaristika, teraristika, péče o zvířata chovaná v domě dětí, poznatků o živé a neživé přírodě, činnost je doplněna účastí na vycházkách do přírody. ZOO věk: od 6-ti let Cena: 900 Kč Čt Náplní je získávání znalostí o životě zvířat chovaných v ZOO Jihlava, praktické poznávání zákulisí ZOO, seznámení s nároky a péčí o jednotlivé druhy zvířat, děti motivovány formou soutěží a testů. věk: od 10-ti let Po 17 Kynologický Cena: 500 Kč a dospělí So Náplní je ve spolupráci s Kynologickým klubem Jihlava seznámit majitele psů s metodikou výcviku a výchovy psů, pravidelným tréninkem rozvíjet návyky především poslušnosti, možnost složit příslušné zkoušky. Rybářský věk: od 8 ti let Cena: členské příspěvky v Rybářském Po svazu Náplní je naučit děti základním poznatkům o rybách, proškolit je o rybářských řádech, tak aby mohly získat rybářský lístek. Bobři věk: od 7 mi let Cena: 1000 Kč Út Sdružení lesní moudrosti, turistika, pobyty v přírodě, celoroční hra. Strana 23

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT!

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Nabídka ZÚ Křížová 18 (1954 1993) Křižíkova 10 (1993 1995) Brněnská 46 (1995 ) Brněnská 29 (2001 ) MOTTO: NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Webové stránky: www.ddmjihlava.cz E-mail:

Více

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky!

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Název kroužku Den Čas ZS/výuka místo poznámka Aerobik - mladší 3.10. 16:00

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Zájmové vzdělávání bude zahájeno 18. září 2017.

Zájmové vzdělávání bude zahájeno 18. září 2017. Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk IČ 619 89 941 e-mail: ddm.stbk@volny.cz www.ddmsternberk.cz tel. 585 012 957 www.facebook.com/dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Zájmové vzdělávání

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Přijímání účastníků. Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek

Přijímání účastníků. Výtah ze Školního vzdělávacího programu DDM Zvonek Přijímání účastníků DDM nabízí zájmové vzdělávání dětem, žákům, studentům, rodičům, popřípadě dalším osobám, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu a bez ohledu na sociální či fyzické překážky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402 Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402 Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2012-2013 Ing. Eva Švidrnochová 604 910 648 571 665

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Zájmové vzdělávání bude zahájeno 18. září 2017.

Zájmové vzdělávání bude zahájeno 18. září 2017. Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk IČ 619 89 941 e-mail: ddm.stbk@volny.cz www.ddmsternberk.cz tel. 585 012 957 www.facebook.com/dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Zájmové vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM.

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM. Městský dům dětí a mládeže Vlašim Radnická 121 258 01 Vlašim tel: 317842310, e-mail: mddm@mddmvlasim.cz VNITŘNÍ ŘÁD vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),., v platném znění a jeho prováděcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP06/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Zápisné: 500,- Kč/rok.

Zápisné: 500,- Kč/rok. Umění 1 Pohybová skupina Mažoretky Sova a Barbíny Pochody, taneční formace a sestavy na dechovou hudbu, jazz a jiné žánry, pro dívky od třetí třídy do osmnácti let. Nábor dívek bude probíhat celé září

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok 2014-2015 SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel:

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod

okres Plzeň-jih, Nádražní 722, Stod okres Plzeňjih, Nádražní 722, 33301 ROZVRH ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ na školní rok 2016/2017 www.ddmstod.cz mddmstod@volny.cz Pondělí 1 Angličtina 2 Bosu pro děti + taneční rytmika Zálesák 3 16.30 4 Angličtina

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016 2017 Zpracovala : Milena Tichá ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více