D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava"

Transkript

1 D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ

2 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:... 4 A: Příležitostná zájmová činnost:... 4 B: pravidelná zájmová činnost... 5 C: táborová činnost:... 5 D: poradenství, osvětová činnost, prevence sociálně patologických jevů :... 6 E: individuální práce s talenty:... 7 F: otevřená nabídka spontánních aktivit:... 8 G: činnost táborových základen:... 8 V. Podmínky přijímání uchazečů: VI. Průběh a ukončování vzdělávání: VII. Materiální podmínky: VIII. Personální podmínky: IX. BOZP a PO: X. prostorové podmínky: XI. Školní matrika: XII. Dokumentace školského zařízení: XIII. Hospodaření školské právnické osoby: XIV. Legislativa: XV. Závěrečná ustanovení: XVI. Seznam příloh Zájmové útvary keramické... Chyba! Záložka není definována. Hra na zobcovou flétnu... Chyba! Záložka není definována. Hra na zobcovou flétnu R+D... Chyba! Záložka není definována. Skupinová hra na kytaru... Chyba! Záložka není definována. Školáček... Chyba! Záložka není definována. Obecná angličtina pro začátečníky a pokročilé... Chyba! Záložka není definována. Kreativní klub pro děti... Chyba! Záložka není definována. Kalanetika... Chyba! Záložka není definována. Individuální hudební zájmové útvary výuky hry na hudební nástroj... Chyba! Záložka není definována. Individuální hra na kytaru... Chyba! Záložka není definována. Individuální hra na klavír... Chyba! Záložka není definována. Individuální hra na keyboard... Chyba! Záložka není definována. Strana 2

3 I. Charakteristika zařízení: Dům dětí a mládeže Jihlava je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je kraj Vysočina. Organizace je zařazena do sítě škol a jejím posláním je realizovat zájmové vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. - organizace DDM Jihlava / dále DDM/ nabízí celoročně dětem, mládeži i dospělým bohatou činnost v pravidelné zájmové činnosti / zájmové útvary, kurzy apod./. - nabízíme širokou nabídku také v příležitostné a spontánní činnosti - dále organizujeme velmi kvalitní aktivity v prázdninové činnosti - svojí každodenní činností naplňujeme a realizujeme zájmové vzdělávání a umožňujeme klientům naplňovat své zájmy v době jejich volna - úzce spolupracujeme s městem Jihlava Identifikační údaje: Název školského zařízení, sídlo: Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská Jihlava Jméno statutárního zástupce: Mgr. Miroslav Němec Kontakty: Telefon: Fax: E- mail: Web: ddm.ji.cz II. Cíle vzdělávání: Hlavní cíle vzdělávání ve volném čase vychází ze zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. Strana 3

4 Členění hlavních cílů: a) příležitostná zájmová činnost b) pravidelná zájmová činnost c) táborová činnost d) poradenství, osvětová činnost, prevence soc. pat. jevů e) individuální práce s talenty f) otevřená nabídka spontánních aktivit g) činnost táborových základen Hájenka Černé lesy a Smrčná nad Sázavou III. Délka vzdělávání: Zájmové vzdělávání probíhá po celý školní rok. Podle povahy jednotlivých činností probíhá i v dopoledních hodinách, o víkendech i školních prázdninách. IV. Formy a obsah vzdělávání: Formy a obsah se vzájemně doplňují. Jsou různé v jednotlivých cílech vzdělávání a odlišné dle věkové struktury účastníků zájmového vzdělávání. Podstatou je vždy ve stanoveném rozsahu naplnit plánovaný obsah vzdělávání v jednotlivých formách vzdělání. A: Příležitostná zájmová činnost: Jednorázové akce ze všech oblastí zájmů dětí, žáků a studentů organizujeme v průběhu celého školního roku. Vycházíme z tradičních oblíbených akcí, které jsou každoročně obměňovány a doplňovány dle stávajících zájmů účastníků. Některé akce jsou vyhlašovány i pro předškolní věk a naopak i pro dospělé a rodiče s dětmi. Do těchto příležitostných akcí spadají i akce tzv. na zakázku, které připravujeme pro jiné organizace. Informace o vyhlašovaných akcích je prováděna přes naše webové stránky, příležitostnými letáky, informacemi v časopisu Domeček, u větších akcí inzeráty v médiích a dalšími formami. Příležitostnou zájmovou činnost organizují jednotlivé odborné úseky DDM. Strana 4

5 Příklady: - oblast přírodovědy a turistiky: Kufrování, Vánoční akce, pletení pomlázek, florbalové turnaje, Den Země, přírodovědná klubíčka, turistické výlety, zimní sporty - oblast vzdělávací a estetická : drakiáda, vánoční koncert, soutěže pro keramiky, hlídky mladých zdravotníků - oblast techniky a sportu: šachové turnaje, volejbalové turnaje, karneval na ledě, ples DDM, turnaje ve stolním tenise, v šipkách, sportovec roku Oblast programování a zájmové činnosti: UT liga, tetrismánie, PC hry, Bang! - Oblast zástupce ředitele: mikulášské besídky, dětský karneval, Den dětí, výstavy Roční kalendář akcí příležitostné zájmové činnosti: viz Příloha č. 1 B: pravidelná zájmová činnost Je realizována především formou zájmových útvarů. Zájmové útvary se člení podle odborných témat, jsou každoročně vyhlašovány specielní nabídkou pro všechny zájemce. Útvary jsou po celý školní rok otevřené a je možné se kdykoliv přihlásit, pokud to umožňuje obsah a kapacita. Termínově zájmové útvary pracují zpravidla od října do konce května následujícího roku, v některých případech činnost probíhá od září do poloviny června. Zájmové útvary jsou otevřené pro všechny zájemce děti, mládež i dospělé. Za veškerý obsah činnosti ZÚ odpovídá interní nebo externí pedagogický pracovník vedoucí zájmového útvaru. Zápis do ZÚ je zpoplatněn, výši úplaty stanovuje ředitel organizace svým rozhodnutím pro každý útvar a školní rok. Kladem této formy zájmového vzdělávání je stabilita zájmů, odbornost a odborné učebny, integrace, kolektiv a hlavně zájem účastníků. Nabídka pravidelného zájmového vzdělávání pro každý školní rok viz Příloha č. 2. Přehled ZÚ v daném školním roce viz Příloha č. 3 Charakteristika zájmových útvarů viz Příloha č. 4 Žádost o úlevu v úplatě za zájm. vzděl., včetně směrnice viz příloha č. 9 C: táborová činnost: Strana 5

6 Tato forma zájmové činnosti patří k pilířům činnosti DDM, vzhledem k tradicím, vlastnictví táborových základen a materiálnímu vybavení. Každoročně uskutečňujeme několik druhů táborové činnosti, jako: - zimní tábor: probíhá o zimních prázdninách se zaměřením na zimní sportovní aktivity. Uskutečňuje se pouze při příhodných sněhových podmínkách - jarní tábor: běhy jsou organizovány jednak jako soustředění (např. orientační běh) a jednak jako příměstské tábory na DDM - letní tábor: taktéž jsou jednotlivé turnusy organizovány různými formami, a to: všeobecné (pro volně přihlášené děti a mládež bez podmínky členství v některé formě zájmového vzdělávání na DDM), odborné (především jde o soustředění účastníků pravidelné zájmové činnosti, tj. vyvrcholení jejich celoroční činnosti), příměstské (organizované během letních prázdnin pro všechny zájemce) a speciální (např. pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí apod.). Celkem každoročně připravujeme kolem 11 běhů táborů. Nabídka táborů pro každý rok viz Příloha č. 5 Vzor přihlášky na tábor viz Příloha č. 6 Vzor: posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akci viz Příloha č. 7 Vzor prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost) - viz Příloha č. 8 D: poradenství, osvětová činnost, prevence sociálně patologických jevů : Veškerá činnost ve všech oblastech zájmového vzdělávání plní zároveň roli prevence sociálně patologických jevů. Podstatou je zaměstnat děti v jejich volném čase a při tom nenásilnou a zábavnou formou je vzdělávat. Do těchto oblastí zařazujeme: - Projekt Domeček ukázky zájmové činnosti pro náhodně příchozí, tzv. Den otevřených dveří - Paragraf 11/55 uvědomování si povinností v životě Strana 6

7 - Výjezdy Klubu instruktorů společná činnost mládeže - Výuka na PC pro seniory nikdy není pozdě ů - Preventivní programy v rámci prázdninové a táborové činnosti, např. na téma drogy kolem nás - Hudební koncerty - Exkurse do podniků - Výtvarné výstavy - Hlídky mladých zdravotníků - Dopravní hlídky - Aranžování, pletení pomlázek - Přírodovědná klubíčka pro MŠ a ZŠ - Výukové programy, jako dramatické, loutkařské, malování na sklo, malování na hedvábí, řecké tance, břišní tance, keramické, přírodovědné, výcvik psů, protiteroristické cvičení - Školní vlastivědné zájezdy spojené s činností na ekologické farmě - Vzdělávání externích pracovníků - Školní akce a akce na zakázku - Přehled aktivit je vždy součástí plánu DDM na školní rok. E: individuální práce s talenty: Tato forma se realizuje jednak v rámci pravidelné zájmové činnosti, kdy se více pracuje s jednici, kteří vyžadují zvýšenou odbornou pozornost a jednak specielně připravovanými aktivitami. Každý vedoucí ZÚ je poučen, že na zvláště nadané děti má upozornit a zde po dohodě s rodiči je doporučujeme do specializovaných činností, například ZUŠ, sportovní třídy apod. Ke speciálním aktivitám pro talenty připravujeme například: - Sportovec roku oceňování zvláště nadaných sportovců do 15 ti let - Talentové nábory např. u orientačního běhu, MTB apod. - Speciální přebory a soutěže, jako v šachu, leteckých modelářů - Jihlavský slavík péče o hudebně a pěvecky nadané děti - Školní soutěže v různých odbornostech Strana 7

8 - Přehled těchto aktivit je zahrnut do ročního plánu DDM. F: otevřená nabídka spontánních aktivit: Podstatou spontánních aktivit je nabídka volnočasových aktivit pro volně příchozí zájemce, bez pedagogického dohledu. Tyto aktivity nejsou spojeny s úhradou a dají se provádět jak v budovách DDM, tak ve venkovních prostorách. Děti takto mají možnost realizovat své zájmy po neomezenou dobu. Ve venkovním prostředí nabízíme k využití zahradu DDM s prolézačkami, volné hřiště u hradeb, v zimním období sněhové radovánky atd. Ve vnitřních prostorách nabízíme: - malování a práci s plastelínou - šachové soutěže - PC hry pro příchozí - Soutěže v časopisu Domeček - Vánoční aranžování - Velikonoční aktivity / malování vajíček / - Tipovací soutěže např. Fotbalové výsledky - Tzv. šatnové soutěže pro děti čekající na zahájení ZÚ - Odpoledne společenských her - Ve venkovních prostorách nabízíme: - zahrada DDM s pískovištěm a prolézačkami - hřiště pod hradbami - míčové hry - O možnostech a nabídkách informujeme na webových stránkách, na nástěnkách, nebo v časopise Domeček. Strana 8

9 G: činnost táborových základen: Dům dětí a mládeže provozuje dvě táborové základny. Hájenka Černé lesy u Brtnice Jedná se o pevný objekt cca 15 km. od Jihlavy. Je v provozu po celý kalendářní rok. Jsou zde pořádány víkendové pobyty pro členy zájmových útvarů nebo pro další nájemce z celé ČR. Pořádají se zde také soustředění, školní výlety a prázdninová činnost. Více informací na Smrčná nad Sázavou Obsahuje dřevěné stavby převážně pro letní provoz. Od dubna do října je využívána pro víkendové akce, v červnu se zde pořádají školní vlastivědné zájezdy a celé léto tábory. Více informací na Podnájmy na základnách se řeší na základě Smlouvy o poskytnutí služeb. Strana 9

10 V. Podmínky přijímání uchazečů: Účastník zájmového vzdělávání musí vyplnit písemnou přihlášku. Na základě této přihlášky a po úhradě školného je přijat do zájmového vzdělávání (platí pro pravidelnou zájmovou činnost). Viz Přihláška: Dům dětí a mládeže Jihlava Brněnská 29 Tel.číslo PŘIHLÁŠKA do zájmového útvaru Jméno Příjmení... Trvalé bydliště PSČ... Rodné číslo stát. obč.... Zdrav. pojišťovna.. Údaje o zdravotní způsobilosti dítěte:.. Jméno a příjmení zákon. zástupce: Adresa pro doručování písemností:... Telefonické spojení:... Zájmový útvar.. Den konání. hodina : od..do.. Úplata za zájmové vzdělávání činí. Kč na školní rok. Souhlasíme s tím, aby náš syn /dcera pracoval(a) v zájmovém útvaru DDM a požadované zápisné uhradíme ve stanoveném termínu (do 30. října a 28. února). Svým podpisem potvrzuji,že jsem se seznámil(a) a souhlasím s vnitřním řádem a pokyny pro členy zájmového útvaru DDM Jihlava, uvedené na zadní straně přihlášky.... Podpis zákonného zástupce dítěte. Podpis přihlášeného do ZÚ Přihlášen dne :. Ukončeno členství v ZÚ dne.. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vyplňují pracovníci DDM: Placeno : v hotovosti / převodem - přidělen variabilní symbol: - záloha... Kč dne - na šk.rok.. Kč. dne - na I. pololetí.. Kč. dne. Strana 10

11 - na II. pololetí.. Kč. dne. přihlášku a platbu převzal:... Bankovní spojení : ČSOB č.účtu : /0300 IČO Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29, t.č Vnitřní řád a pokyny pro členy zájmových útvarů : 1. Zahájení činnosti zájmového útvaru říjen ukončení květen následujícího roku. 2. Zájmové útvary (dále jen ZÚ) pracují pouze ve dnech školního vyučování. 3. Činnost ZÚ nebude zahájena pokud bude malý počet přihlášených členů. Bude nabídnut jiný ZÚ. 4. Při mimořádném nekonání se ZÚ bude členům vyučovací hodina nahrazena v jiném termínu, po dohodě s vedoucím zájmového útvaru. 5. Při činnosti se všichni řídí vnitřním řádem a jsou povinni jej dodržovat. 6. Členové ZÚ jsou pojištěni proti úrazu a ztrátám, za předpokladu řádně vyplněné a odevzdané přihlášky a zaplacené úplaty za zájmové vzdělávání. 7. Člen ZÚ si nosí na činnost přezutí, případně pracovní oděv. Oděv si odkládá na určeném místě, jinde za případnou ztrátu NERUČÍME! 8. Na činnost ZÚ nenosit cenné věci zlato, rádio, mobil apod. 9. S podáním řádně vyplněné přihlášky provést úhradu úplaty za zájmové vzdělávání. Úplata do1.000,-- Kč za ZÚ uhradit jednorázově, nad tuto částku je možnost úhrady na pololetí. Úhradu je možné provést v hotovosti nebo bankovním převodem I. pololetí do konce října, II. pololetí do konce února. 10. Podmínkou pro přijetí závazné přihlášky do ZÚ je úhrada zálohy 200,-- Kč. V případě nezahájení účasti člena v ZÚ je poplatek NEVRATNÝ! 11. Pokud ve II. pololetí nebude syn/dcera pokračovat v zájmovém vzdělávání je nutné to oznámit pracovníkům v DDM. 12. Při dlouhodobé nemoci člena ZÚ (nad jeden měsíc) se vrací poměrná část úplaty za zájmové vzdělávání, za předpokladu předložení potvrzení od lékaře. V takovém případě nahlásit dlouhodobou nepřítomnost v ZÚ pracovníkům DDM předem. V jiných případech se úplata nevrací! 13. Za člena ZÚ odpovídá DDM a vedoucí ZÚ v době uvedené v přihlášce. Členové ZÚ počkají na vedoucího ZÚ v šatně a po ukončení činnosti jej vedoucí sem opět přivede. U předškolních dětí a 1. ročníku ZŠ vedoucím ZÚ, písemnou formou uvést, že člen ZÚ může po ukončení ZÚ odcházet samostatně, že zákonný zástupce přebírá plnou zodpovědnost. 14. ZÚ pracující mimo budovu DDM se řídí pokyny vedoucího oddělení. 15. Zákonný zástupce člena ZÚ informuje naše zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích člena ZÚ nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh mimoškolního vzdělávání člena ZÚ (v přihlášce, osobně, telefonicky). 16. Zákonný zástupce člena ZÚ nebo dospělý člen ZÚ svým podpisem na přihlášce souhlasí s fotografováním při činnosti ZÚ a s vyvěšením fotografií na nástěnkách, v propagačních materiálech nebo na webových stránkách DDM Jihlava. Fotografie musí splňovat zásady etiky a dobrých mravů. 17. Zákonný zástupce člena ZÚ nebo dospělý člen ZÚ souhlasí s tím, aby osobní údaje byly Strana 11

12 počítačově zpracovány pro interní potřebu DDM Jihlava. Údaje smí být využity k vypracování statistik. U ostatních činností zájmového vzdělávání se zpravidla přihláška nevyplňuje. Podmínky přijetí vždy uvádíme u příslušných druhů zájmové činnosti. Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. Výši úplaty stanovuje ředitel DDM svým rozhodnutím dle druhu a povahy vzdělávání, a to hlavně u pravidelné zájmové činnosti. U ostatních činností výši startovného, účastnický poplatek, vstupné apod. stanovují vedoucí odborných oddělení, po dohodě s ředitelem. Účastníci v pravidelné zájmové činnosti se řídí vnitřním řádem a pokyny pro členy zájmových útvarů. VI. Průběh a ukončování vzdělávání: O průběhu zájmového vzdělávání dle I.b) je veden deník, ve kterém je podrobně rozepsána každá hodina, docházka apod. ZÚ vychází z celoročního plánu práce. O průběhu zájmového vzdělávání dle I.c) je vedena písemná dokumentace (přihlášky), která obsahuje všechny zákonné podmínky. Ostatní činnosti jsou dokumentovány dle obsahu a potřeb DDM. V některých činnostech zájmového vzdělávání získávají účastníci osvědčení o jeho ukončení (především v pravidelné zájmové činnosti). Viz Příloha č. 10 VII. Materiální podmínky: Činnost DDM je koncipována tak, aby účastníci zájmového vzdělávání nemuseli mít žádné nákladné vybavení. Většinu potřebného materiálu obdrží při své činnosti, vlastní si nosí pouze pracovní oblečení, hudební nástroje případně některé sportovní nářadí. Materiál pro činnost je obnovován a doplňován průběžně, dle potřeb a finančních možností zařízení, případně dle zavádění nových trendů v oblasti volného času. Toto se týká jak činností prováděných v budovách DDM, tak na turistických základnách. DDM Jihlava disponuje pro veškerou činnost dvěma budovami v Jihlavě (Brněnská 29 a Brněnská 46). a dvěma táborovými základnami (Hájenka Černé lesy a Smrčná nad Sázavou). Budovy v Jihlavě jsou rozděleny na odborná pracoviště a na univerzální místnosti. Veškeré vybavení je podřízeno druhu a typu vykonávaného zájmového vzdělávání. Strana 12

13 VIII. Personální podmínky: Veškeré činnosti spojené se zájmovým vzděláváním zabezpečují interní, externí a dobrovolní pracovníci: a) interní pedagogičtí pracovníci Mgr. Miroslav Němec Naděžda Hubená Mgr. Zdeněk Nápravník Ing. Tomáš Rychetský Ivana Melounová Petr Matějíček ředitel zástupce ředitele vedoucí oddělení techniky a sportu vedoucí oddělení přírodovědy a turistiky vedoucí oddělení vzdělávacího a estetického vedoucí oddělení PC a zájmových činností b) interní hospodářští pracovníci Jaroslava Ujčíková Marie Neckářová Eva Cahová Tomáš Boháček ekonomka úklid úklid údržba a správce táborových základen c) externí pracovníci Jejich počet se každoročně mění dle potřeb a činnosti DDM. Vykonávají převážně činnosti vedoucích zájmových útvarů v pravidelném zájmovém vzdělávání. d) dobrovolní pracovníci Zájemci a příznivci DDM, kteří pomáhají při realizaci dalších činností, jako příležitostné akce, táborová činnost, soutěže, víkendové výjezdy atd. Tato činnost je zpravidla bez úplaty. Strana 13

14 IX. BOZP a PO: Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků zájmového vzdělávání je naší prioritou. Veškerá naše činnost je pojištěna u Kooperativy a.s., dospělé pracovníky táborů ještě připojišťujeme. Interní pracovníci jsou každoročně proškoleni, stejně tak externí pracovníci. Ti na úvodních schůzkách zase seznamují se zásadami všechny účastníky zájmové činnosti. U náročných činností / výjezdy apod./ jsou účastníci proškoleni vždy před zahájením dané činnosti. Na všech budovách a základnách jsou k dispozici vybavené lékárničky pro první pomoc při úrazech. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů. K BOZP a PO je vedena podrobná dokumentace. X. prostorové podmínky: Zájmové vzdělávání DDM Jihlava probíhá v těchto místech: a) budova DDM Brněnská 29 hlavní budova, kde probíhá většina zájmových útvarů. Klubovny jsou většinou členěny dle odborností, součástí je i tělocvična. V budově probíhají i další činnosti, jako školní soutěže, příležitostné aktivity, spontánní činnost, péče o talenty apod. b) budova DDM Brněnská 46 pobočná budova, kde také probíhá činnost ZÚ, část budovy je podnajímána spřízněným a spolupracujícím organizacím (Agentura Time, BoBo divadlo, Mateřské centrum Macík, Horácký soubor písní a tanců apod.). Součástí budovy je turistická ubytovna. c) Táborová základna Hájenka Černé lesy u Brtnice viz III. G. d) Táborová základna Smrčná nad Sázavou viz III. G. e) Zahrada DDM Brněnská 46 součástí je i dětský koutek s prolézačkami f) Další prostory ve městě Jihlava (sportovní haly, otevřená sportoviště, kulturní sály, školní tělocvičny,...). Strana 14

15 XI. Školní matrika: Školní matrika je vedena v souladu se zákonem 561/2004 Sb. 28 (3). a) jméno a příjmení, rodné číslo (pouze u některých činností), státní občanství, místo trvalého pobytu b) datum zahájení a ukončení vzdělávání c) údaje o zdravotní způsobilosti, případně o zdravotních obtížích, které by mohli mít vliv na poskytování služby nebo vzdělávání d) označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává e) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení Mimo přihlášek, archivovaných ve školní matrice, vedeme seznamy účastníků pravidelné a táborové činnosti ještě elektronicky, kde jsou i uvedeny stavy plateb, zálohy, pololetní platby apod. Tato elektronická evidence se ročně zálohuje a archivuje. XII. Dokumentace školského zařízení: - rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku - školní matrika - plán zařízení - hodnocení plánu zařízení - deníky zájmových útvarů - školní řád - vnitřní řád - záznamy z pedagogických porad - kniha úrazů - protokoly o kontrolách a inspekční zprávy - personální a mzdová dokumentace Strana 15

16 XIII. Hospodaření školské právnické osoby: Příjmy školské právnické osoby jsou zejména: - finanční prostředky ze státního rozpočtu - finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávných celků - příjmy z hlavní a doplňkové činnosti - úplata za vzdělávání - příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby - příjmy z podnájmů - dary a dědictví - granty a dotace XIV. Legislativa: Činnost Domu dětí a mládeže Střediska volného času se řídí mnoha zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a dalšími legislativními směrnicemi. Mezi nedůležitější patří: - 561/2004 sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - 74/2005 sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání - 81/2005 sb. Autorský zákon - metodický pokyn z k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů /2005 sb. Vyhláška o vedení dokumentace a školní matriky - 182/2005 sb. Nařízení vlády ke stanovení katalogu prací a kvalifikační předpoklady - 379/2005 sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami - 410/2005 sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých - 492/2005 sb. Vyhláška o krajských normativech - Koncepce volnočasových aktivit kraje Vysočina - Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina - 348/2005 sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích Strana 16

17 - 563/2004 sb. zákon o pedagogických pracovnících - 101/2005 sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - 674/2004 sb. Vyhláška o cestovních náhradách - 398/2006 sb. Autorský zákon - 15/2005 sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů - každoroční vyhlášky o organizaci školního roku - 17/2005 sb. Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti - 65/2005 sb. Vyhláška, kterou se stanoví členění krajských normativů - 55/2005 sb. Vyhlášky o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání - 84/2005 sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě. - 75/2005 sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, výchovné činnosti pedagogických pracovníků - 435/2004 sb. Zákon o zaměstnanosti - 550/2004 sb. Zákon o rozpočtových pravidlech - 258/2004 sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví - 148/2004 sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti - 48/2005 sb. O základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky - 64/2005 sb. O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů - 108/2005 sb. O školských výchovných, ubytovacích a účelových zařízení - 114/2002 sb. Vyhláška o čerpání FKSP /1991 sb. Ve znění pozdějších předpisů - 504/2002 sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 sb. O účetnictví. - A další a další a další Strana 17

18 XV. Závěrečná ustanovení: Školní vzdělávací plán řeší rámcově postavení a obsah činnosti DDM Jihlava. Dlouhodobý rámec bude každoročně doplňován (přílohy) a inovován dle nově vznikajících legislativních změn. Školní vzdělávací plán je určen pro vnitřní potřebu zařízení. Vstupuje v platnost 1. září Strana 18

19 XVI. Seznam příloh 1) plán akcí na školní rok ) aktuální nabídka zájmových útvarů 3) přehled zájmových útvarů + platby 4) charakteristika zájmových útvarů 5) nabídka plán táborů v roce 6) přihláška na tábor 7) posudek o zdravotní způsobilosti 8) prohlášení zákonných zástupců dětí (bezinfekčnost) 9) žádost o úlevu na úplatě za zájmové vzdělávání + směrnice 10) osvědčení o absolvování zájmového vzdělávání 11) hospitace 12) protokol o hospitaci 13) zřizovací listina DDM Jihlava 14) organizační řád 15) pracovní řád 16) výhledová koncepce zařízení 17) závazná dokumentace k letní činnosti 18) ubytovací řád Strana 19

20 Příloha č. 1 PLÁN AKCÍ DDM JIHLAVA - ŠKOLNÍ ROK Měsíc Datum Akce Realizátor září Zápisy do zájmových útvarů DDM Hubená 8.9. Kurz výchova a výcvik psů - zahájení Rychetský Začínáme na nečisto - tvořivé dílny- DED Hubená Porada ext.pracovníků DDM Hubená říjen Turnaj - florbal trojic Rychetský soustředění ZÚ na Hájence Melounová Drakiáda Melounová Turnaj ve florbalu amatérů Nápravník Hrátky se zvířátky Rychetský listopad Podzimní přírodovědná klubíčka Rychetský Turnaj stolního tenisu žáků Nápravník Šachový turnaj - O Jihlavský koláč Nápravník Soutěž mladých chovatelů Rychetský Soutěž o zvoneček z keramiky Melounová Jihlavský slavík Němec Turnaj čtyřčlenných družstev v CS Matějíček Florbal trojic Rychetský prosinec Vánoční turnaj ve florbalu trojic Rychetský Kufrování Rychetský Mikulášský volejbalový turnaj Nápravník Dvougenerační turnaj ve stolním tenise Nápravník Vánoční turnaj v HollyWoodu Matějíček 6. a Mikulšské besídky ZÚ Sluníčko Hubená Přišel Mikuláš do MŠ Melounová Vánoce s DDM - vystoupení členů ZÚ Melounová Silvestr IK na DDM Matějíček Vánoční aranžování Rychetský Kouzelnické představení Magic klub Hubená leden OK matematické olympiády - Z9 Rychetský OK německý jazyk pro SŠ Melounová OK německý jazyk pro ZŠ a Gymnázia Melounová Dětský karneval v Dělňáku Hubená OK Pythagoriády Rychetský Tvořivé hrátky s Fimo hmotou Melounová únor Ples DDM Nápravník 3.2. Turnaj ve stolním tenise Nápravník Zlatá šipka - soutěž el.šipek Nápravník Turnaj čtyřčenných družstev v CS Matějíček Jarní příměstský tábor Hubená Netradiční plstění a filcování Melounová Strana 20

21 14.2. OK v anglickém jazyce pro SŠ Melounová OK v anglickém jazyce pro ZŠ a víceletá gymn. Melounová Bílou stopou - běh na lyžích Rychetský Florbalový turnaj trojic Rychetský 2.2. Dějepisná olympiáda Nápravník březen matematický klokan Rychetský Ok zeměpisné olympiády - kat.a,b,c,d Rychetský 5.3. OK chemická olympiáda - D Rychetský Jarní přírodovědná klubíčka Rychetský Galavečer Sportovec roku Nápravník Kurz výchovy psů - zahájení Rychetský DDM open - šachový turnaj Nápravník OK soutěže v programování st.žáci Matějíček OK soutěže v programování mládež Matějíček KK soutěže v anglickém jazyce Melounová 9.3. KK soutěže v německém jazyce Melounová OK recitační soutěže Melounová KK soutěže ve francouzském jazyce Melounová Olympiáda v českém jazyce I. Nápravník Olympiáda v českém jazyce II. Nápravník OK biologická olympiáda - C Rychetský Divadelní představení ZÚ dramatický Hubená Kouzelnické představení Magic klub Hubená Zpěváčci Melounová OK fyzikální olympiády E,F Nápravník OK atletický čtyřboj Nápravník duben 4.4. Velikonoce v DDM- pletení pomlázek Rycherský 4.4. Velikonoční tradice a zvyky Melounová 5.4. Velikonoční florbalový turnaj trojic Rycherský Ok matematické olympiády - kat.z6,z7,z8 Rycherský OK biologické olympiády - kat.d Rycherský 7.4. Velikonoční volejbalový turnaj Nápravník 2.4. OK SOČ Matějíček Pletení košíků - kurs pro dospělé Melounová Slet čarodějnic- pro 1.st.ZŠ Hubená Den Země Rycherský Divadelní představení ZÚ dramatický pro MŠ,ZŠ Hubená Akce SPJ Němec Turnaj čtyřčlenných družstev v CS Matějíček květen 8.5. Florbalový turnaj trojic Rychetský Jarní náborový závod OB Rychetský Právo hrou - 2.ročník II. Nápravník Den dětí pro ZÚ Sluníčka Hubená OK soutěže Hlídek mladých zdravotníků Melounová Soutěž v orientálních tancích Matějíček soustředění ved. LDT na Hájence Hubená červen Školní vlastivědné zájezdy Smrčná Rychetský Školní vlastivědné zájezdy Hájenka Rychetský Strana 21

22 10.6. školení vedoucích LDT DDM Hubená Slavnostní akademie DDM Melounová OK leteckých modelářů Nápravník 2.6. Den dětí Němec 8.6. školení vedoucích LDT DDM Hubená Porada ext.pracovníků DDM Hubená Kouzelnické představení Magic klub Hubená 9.6. Závěrečné vystoupení tanečních ZÚ Matějíček celý rok Hrajeme si na Domečku s Bobodivadlem Paštyka červenec letní táborová činnost všichni zahraniční pobytový zájezd - Francie Němec srpen letní táborová činnost všichni Strana 22

23 Příloha č. 2 NABÍDKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ školní rok 2011/2012 Vážení rodiče, milé děti a přátelé, naše zařízení se organizací volného času dětí a mládeže zabývá již přes 50 let. Zde Vám předkládáme širokou nabídku zájmových aktivit nejen pro děti, ale i pro mladé lidi a dospělé. Věříme, že si každý z Vás zde najde svojí parketu, bude spokojený a rád přijde (jak mi říkáme) do domečku. Jsme tu pro Vaše děti a pro Vás. Těšíme se na vzájemnou spolupráci. Pracovníci Domu dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29, Jihlava Tel.: , WWW stránky: ČASY UVEDENÉ V TÉTO NABÍDCE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A MOHOU SE ZMĚNIT Máš rád přírodu? Přírodovědný věk: od 6 ti let Cena: 900 Kč Po Ekologie, přírodovědné znalosti, akvaristika, teraristika, péče o zvířata chovaná v domě dětí, poznatků o živé a neživé přírodě, činnost je doplněna účastí na vycházkách do přírody. ZOO věk: od 6-ti let Cena: 900 Kč Čt Náplní je získávání znalostí o životě zvířat chovaných v ZOO Jihlava, praktické poznávání zákulisí ZOO, seznámení s nároky a péčí o jednotlivé druhy zvířat, děti motivovány formou soutěží a testů. věk: od 10-ti let Po 17 Kynologický Cena: 500 Kč a dospělí So Náplní je ve spolupráci s Kynologickým klubem Jihlava seznámit majitele psů s metodikou výcviku a výchovy psů, pravidelným tréninkem rozvíjet návyky především poslušnosti, možnost složit příslušné zkoušky. Rybářský věk: od 8 ti let Cena: členské příspěvky v Rybářském Po svazu Náplní je naučit děti základním poznatkům o rybách, proškolit je o rybářských řádech, tak aby mohly získat rybářský lístek. Bobři věk: od 7 mi let Cena: 1000 Kč Út Sdružení lesní moudrosti, turistika, pobyty v přírodě, celoroční hra. Strana 23

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor Úvodem Věříme, že si z naší bohaté nabídky táborů a soustředění vyberete a že s námi aktivně strávený čas o letních prázdninách vás uspokojí a přinese vám zážitky a vzpomínky na celý život. Naše tábory

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl pracoviště LEGATO Stamicova 7, Brno Kohoutovice Projekt 2013 Cesta je cíl Předkladatel: Milada Jovanovská 1. Charakteristika pobočky: Klademe stejný důraz na proces jako na výsledek. V roce 2013 završíme

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více