Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, školní rok 2011/ 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11,

2 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá ve třech budovách: na Křivánkově náměstí 11 4 třídy, Křivánkově nám třídy a Kohoutovické ulici 33 3 kmenové třídy. V jedné ze tříd na Křivánkově náměstí 11 je současně i počítačová učebna, v další probíhala v odpoledních hodinách výuka výtvarného oboru ZUŠ. Dvě kmenové třídy sloužily i ŠD. Pro relaxaci o přestávkách žáci využívali prostory chodeb a farní zahrady. Z pozemku za touto školní budovou bylo vybudováno parkoviště, proto je tento prostor pro trávení přestávek již nevyužitelný. V budově na ulici Kohoutovické 33 byla rovněž jedna ze tříd po ukončení vyučování k dispozici ZUŠ Františka Jílka, která zde zabezpečovala výuku hry na kytaru. Další dvě třídy sloužily zároveň jako školní družina. Výhodou této školní budovy je ohraničený dvorek za budovou, který žáci využívali nejen o přestávkách, ale i v odpoledních hodinách v rámci družiny. Je přizpůsoben hrám a sportu na malém asfaltovém hřišti. Další část pozemku zabírá travnatá plocha se školním pozemkem, několika vzrostlými jehličnany a ovocnými stromy. Kmenovou třídu na Křivánkově náměstí 35 využívala v odpoledních hodinách také ZUŠ ke své činnosti. V pěti kmenových třídách naší školy jsou umístěny interaktivní tabule. Tělesnou výchovu pravidelně zajišťujeme v tělocvičně ÚMČ Brno-Žebětín a na hřišti SK Žebětín. Na výuku plavání žáci dojíždí do ZŠ Labská. Stravování žáků a pedagogů je zajišťováno v jídelně místní MŠ Žabka. Kapacita školy čítá cca 211 žáků, pokud by v každé třídě byl průměrný počet žáků 25. To je však vzhledem k velikosti některých tříd nereálné. V současné době se naše škola potýká s prostorovými podmínkami, které jsou nedostačující vzhledem k nárůstu počtu žáků. Z důvodů nárůstu počtu žáků, nedostačujících prostor k výuce (škola nemá vlastní vývařovnu, jídelnu ani tělocvičnu) vstoupil zřizovatel do jednání ohledně výstavby nové školní budovy s Radou města Brna. Výstavba nové školní budovy započala únorem 2011 a nová školní budova byla zkolaudována 1. Června Nová školní budova bude naplňovat všechny parametry EU, bude tedy i školou bezbariérovou. Školní výuka započne v nové budově školy od 1. září Název právnické osoby vykonávající činnost školy ZŠ Brno, Křivánkovo nám. 11, , Brno 1.2 Zřizovatel školy ÚMČ Brno-Žebětín 1.3 Ředitel školy Mgr. Dagmar Šenbergerová 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení 1. stupeň + ŠD 2

3 1.5 Kontakty Telefon: Fax: Web: http: 1.6 Úplná/neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1. stupeň , stupeň Celkem , Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Volby do ŠR byly uskutečněny Do tohoto data pracovala školská rad ve složení: Předseda a členové ŠR: Ing. Janík Zdeněk předseda Mgr. Kučerová Hana Ing. Plešinger David Roháč Jiří Mgr. Trubáková Ivana Mgr. Jurtík Martin Od začala pracovat školská rada ve složení: Předseda a členové ŠR: Ing. Luděk Novák předseda Kozel Jan Ing. Plešinger David Roháč Jiří Mgr. Trubáková Ivana Mgr. Jurtík Martin V letošním školním roce se sešla školská rada 2x. Po celý rok pracovala ve výše uvedeném personálním složení. Spolupráce a výměna informací mezi školou a školskou radou má pozitivní vliv na činnost školy. Prostřednictvím samostatné webové stránky školská rada nabízí rodičům možnost navázání užšího kontaktu. 3

4 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Škola pro život 43/ ročník Jiné specializace, zaměření: není 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet děti a žáci Počet strávníků zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby - Přepočtení na plně zaměstnané Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz.4 / přepoč. 3,5 106 Z činnosti ŠD 1. oddělení ŠD: Děti toho oddělení byly velmi živé a hlučné. Z tohoto důvodu nebyla od nich vyžadována jednotná činnost, ale byly rozděleny na skupinky, podle toho o jakou činnost měly zájem. Část dětí sportovně založených hrály hry sportovní, ostatní se zabývali různorodou činností (deskové hry, stavebnice, tanečky, tvorba kreativních výrobků z různých druhů materiálů). Všichni společně jsme si pak rádi zazpívali. 2. oddělení ŠD: Děti tohoto oddělení byly velice živé, hlučné, rychle ztrácely soustředění, ale byly velice bystré. Chlapce bavilo hraní se stavebnicemi a s auty, sbírání a výměna aktuálních hracích kartiček. Děvčata ráda vyráběla výrobky z různých druhů materiálů a tancovala podle vlastních tanečních kreací. 3. oddělení ŠD: Většina dětí se zapojovala do všech činností konaných ve školní družině. Děvčata ráda malovala, zpívala, hrála scénky. Chlapce bavilo stavět z lega, hrát míčové hry. Děti pracovaly ve skupinách i jako jednotlivci. Kolektiv dětí byl stmelený. Třída byla soutěživá. 4

5 4. oddělení ŠD: Děti v tomto oddělení byly poměrně živé, velmi rády sportovaly -vybíjená, fotbal. Rády vyráběly různé výrobky na výzdobu školy a jiných k tomu určených prostor. V tomto oddělení byly některé děti s problémovým chováním. Nedařilo se nám chodit na vycházky a různé akce mimo budovu školy opět odchody a návraty z kroužků. Nedařilo se zapojovat všechny děti do činností. 5

6 Akce ŠD ve školním roce 2011/2012 Září Nácvik tanečků Moravské besedy Vystoupení s tanečky na Václavských hodech Návštěva KJM Výzdoba KJM Říjen Sportovní odpoledne Návštěva KJM Vycházka do Eliotu Výrobky na podzimní výstavu KŠD Listopad Nácvik na vystoupení pod vánočním stromem Návštěva KJM Výroba vánoční výzdoby do KJM, MČ Žebětín, výstavu betlémů, MMB Kounicova ul. Veřejné vystoupení s tanečky Prosinec Výlet Nebe Peklo Výzdoba MMB Kounicova, MČ, KJM a výrobky na výstavu betlémů Vánoční besídka Leden Návštěva KJM Výzdoba KJM Rozloučení s paní knihovnicí J. Prokešovou vystoupení s tanečky a písničkami Únor Seznámení s novou paní knihovnicí Sportovní hry Vyrábíme výzdobu na Velikonoce-velikonoční vystřihovánky Keramika beránek, zvonek, obrázek Březen Uspořádání výstavy výrobků z papíru a keramiky v KJM Výlet na Modelový svět Výzdoba výrobky dětí na výstavu KŠD Velikonoční výzdoba MMB Kounicova 6

7 Duben Divadelní představení dramatického kroužku Cvoček Tvořivá dílna Cvoček Sportovní odpoledne Návštěva KJM Výzdoba KJM Květen Výlet Kunštát, Rudka Návštěva KJM Opékání špekáčků Dekorování triček Červen Miniolympiáda MDD v mysliveckém areálu-soutěže, střelba, opékání špekáčků Divadelní představení Cvoček-pohádka O kocourovi Návštěva KJM Celkové shrnutí: V družině se převážně nacházejí velmi temperamentní děti, což ovšem pramení z jejich nedostatečného pobytu na čerstvém vzduchu a nedostatku pohybu. Některé děti jsou neukázněné, hlučné, těžko se soustředí na nějakou činnost. Tato skutečnost byla způsobena provozními podmínkami školy, které neumožňovaly trávit odpoledne s dětmi venku. Ke zlepšení by mohlo dojít v nové škole, kde nebudeme rozmístěni ve 3 školních budovách, ale budeme doslovně pod jednou střechou. Na druhé straně jsme tu měly děti šikovné, schopné spousty činností, bez kázeňských problémů, které nám družinu reprezentovaly, jak veřejnými vystoupeními, tak svými pracemi a účastnily se mnoha soutěží. V rámci činnosti školní družiny se nám podařilo v rekordním čase nacvičit Moravskou besedu. S touto besedou jsme vystupovali na Václavských hodech. Další naše veřejné vystoupení se konalo pod vánočním stromkem na žebětínském náměstí při jeho slavnostním rozsvícení. S dětmi jsme pravidelně navštěvovali knihovnu, odkud jsme si půjčovali knihy potřebné k pracovní činnosti a četbě. Bohužel však tyto děti se nám doposud nepodařilo četbou příběhů zaujmout. Pouze jejich malá část je zřejmě zvyklá na knihy a tato četbě pozornost věnovala. V knihovně jsme prováděli průběžně výzdobu a to jak výtvarných prací, tak prací z keramické hlíny. Tak jako v předešlých letech děti vyráběly podzimní výzdobu na výstavu ŽKD, a do KJM. Vánoční výzdoba místní knihovny, obecního úřadu a magistrátu na ul. Kounicově opět pocházela z rukou dětí všech oddělení naší školní družiny. Před Mikulášem jsme uskutečnili výlet do Vyškova na Peklo a nebe. Dětem se program i výtvarná dílna velmi líbily. Rovněž velikonoční výstava KŽD byla obohacena výrobky dětí ŠD. Velikonoční výzdobu MMB ul. Kounicova a výzdobu KJM v Žebětíně si vzaly za své děti naší družiny. 7

8 I ve druhém pololetí školního roku byly děti na výletě a to v Rudce u Kunštátu, kde navštívily Blanické rytíře a starou pekárnu v Kunštátě, kde si každý vlastnoručně upekl různé tvary z rohlíkového těsta. V tomto školním roce se nám velmi rozmohlo pozdní vyzvedávání dětí ze školní družiny, kdy nejde jen o minuty ale např. o půl hodiny a více Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem - - fyz. - / přepoč.- - Z činnosti ŠK: nemáme 2.0 Údaje o pracovnících školy V tomto školním roce pracovalo na naší škole celkem 20 pracovníků, z toho 12 učitelů (včetně ředitelky školy), 4 vychovatelky školní družiny (z toho jedna zároveň na pozici netřídní učitelky), 2 asistenti pedagoga k integrovaným žákům, ekonom, školnice a uklízečka. Od nastoupily dvě učitelky s odbornou kvalifikací, z toho jedna po mateřské dovolené. Nástupem nového pedagoga získala naše škola jazykově kvalifikovaného učitele anglického jazyka. 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 16,4/17 96,4/100 z toho odborně kvalifikovaných 11,8/13 90,8/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé do 35 let let a více 1 0 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 2 10 Rodičovská dovolená 0 0 Ženy 8

9 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy V oblasti EVVO dokončil úspěšně své studium koordinátor EVVO. V oblasti prevence a ŠVP zahájil studium metodik prevence a koordinátor ŠVP. Využili jsme také možnost čerpání finančních prostředků na DVPP z fondů EU. Všichni pracovníci školy se účastnili dalšího vzdělávání dle potřeb školy a vlastního zájmu. Čerpali z široké nabídky kurzů a seminářů. Ředitelka školy pokračovala ve funkčním studiu pro vedoucí pracovníky na pedagogické fakultě Karlovy univerzity Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 2 Cizí jazyky 6 Umění, estetika 4 Speciální pedagogika, SVPU 0 Informatika, PC, SIPVZ 11 Společenské vědy 0 Legislativa, řízení, ekonomie 1 Sport, TV, turistika 3 Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů Alternativní pedagogika 1 Přírodní vědy 2 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 2 Zdravotnictví, BOZP, PO 17 Jiné 6 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 2 / 2 z toho: a) romský asistent 0 b) jiný (pedagogický, osobní) 2 Základním principem naší školy je forma inkluzivního vzdělávání, což je zapojení všech žáků do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními. Snažíme se vytvořit podmínky pro co nejlepší výsledky všech žáků. Již třetím rokem zajišťujeme po schválení krajského úřadu asistenty pedagoga pro žáky s poruchami chování a poruchami učení. Tito asistenti velice pozitivně působí na žáky a pomáhají pedagogům, kteří v dané třídě vyučují. Asistenti pedagoga se nám velmi osvědčili, proto bude naše aktivita v této oblasti pokračovat. 9

10 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání Jazykové programy a soutěže Český jazyk Dvě žákyně ze třídy 4. A se zúčastnily recitační soutěže "Můj kraj v poezii" pořádané Gymnáziem Křížkovského v Brně. (V. Jirmusová, A. Roháčová). Bez umístění. Z akcí nastartováno "Česko čte dětem" ve spolupráci s panem Františkem Zacharníkem. Autorské čtení z knihy Pohádky o princeznách, beseda se žáky školy. Rozvoji čtenářské gramotnosti žáků napomáhají nabídky knižních klubů Fragment a Egmont, u nichž si děti i v letošním školním roce objednaly řadu zajímavých knih. Anglický jazyk Březen English Star na ZŠ Bakalovo nábřeží vzhledem k velké nemocnosti žáků se zúčastnily jen dvě žákyně druhého ročníku: 2. A Eliška Opluštilová 2. B Rebeka Hubálková Žádná z nich se neumístila na prvních třech místech. Duben English Jungle na ZŠ Cacovická soutěže se účastníme pravidelně, do každé kategorie je vybrán 1 žák: I. kategorie Petr Skryja, tř. 1. B II. kategorie Rebeka Hubálková, tř. 2. B III. kategorie Jiří Kohl, tř. 3. A IV. kategorie Sára Plešingerová, tř. 5. A Sára Plešingerová se umístila na krásném 3. místě, Petr Skryja získal pěkné 4. místo. Další žáci se umístili zhruba v polovině. V měsíci květnu zhlédly první třídy divadelní představení O netopýrovi a Kačence v anglickém jazyce. Toto představení bylo prvňáčkům šité na míru, byli vtaženi do samotné hry, s herci komunikovali anglicky. V loňském školním roce jsme uzavřeli smlouvu s jazykovou školou Hello, pod jejíž záštitou někteří žáci 5. třídy + 1. žák 3. třídy skládali Cambridgeské zkoušky YLE ve dvou úrovních Starters a Movers. Žáci se sami rozhodli, která úroveň jim bude více vyhovovat. Všichni žáci zkoušku složili, dokonce velmi úspěšně, a certifikáty jim byly předány v rámci anglického vystoupení žáků 5. ročníku (písničky, pohádky, reálie UK a USA), které si připravili pro rodiče hlavně v hodinách angličitny dotovaných Evropskou Unií. Toto vystoupení se uskutečnilo Matematické soutěže a olympiády V tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili tří větších matematických soutěží. Umístili se na velmi pěkných místech, zvláště pak žáci páté třídy a neztratili se ani žáci ze 4. A. Na podzim se žáci páté třídy zúčastnili Matesa. Nejprve proběhlo školní kolo. Nejlepší řešitelé pak postoupili do městského kola, které proběhlo na ZŠ Kuldova a zúčastnilo 10

11 se ho 117 žáků z 27 škol. Na prvním místě se umístil Vojta Žíla, Sára Plešingerová a Ondra Šípek na 3. místě, Anna Baštařová byla na 6. místě a Ondra Petržela na 7. místě. V březnu pak proběhlo školní kolo další soutěže. Kategorii Cvrček se zúčastnili žáci tříd 2. A, 2. B a 3. A. V kategorii Klokánek soutěžili žáci 4. A, 4. B a 5. A. Jiří Kohl ze třídy 3. A soutěžil v obou kategoriích. V kategorii Cvrček se na prvním místě umístil Jiří Kohl (3. A), na druhém místě skončil Petr Pospíšil (2. A) a na třetím místě se umístila Klára Šebestová (3. A). V kategorii Klokánek první místo obsadila Alena Večeřová (4. A), na druhém místě byla Markéta Woletzová (4. A) a třetí stupínek obsadil Jiří Kohl (3. A). V dubnu proběhlo školní kolo Žabákovy miniolympiády. Do městského kola na ZŠ Sirotkovu postoupilo 7 žáků ze 4. A. Nejlépe si vedla Alenka Večeřová, která obsadila 4. místo. Markéta Woletzová pak byla na 6. místě a Veronika Jirmusová na 7. místě. Výtvarné soutěže V tomto školním roce se naše škola ZŠ Křivánkovo náměstí 11 zúčastnila těchto výtvarných soutěží: Téma: brněnské podzemí očima dětí Vyhlašovatel soutěže: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace. Žáci měli výtvarně ztvárnit, co si představují, že se asi ukrývá v brněnském podzemí. V této soutěži se umístili tito žáci Tereza Marečková a Martin Hubel ze 3. třídy. Bystromix - Děs a hrůza v Bystrci - je soutěž v tvorbě komiksových příběhů pro žáky mateřských, základních a středních škol, kterou pořádal Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského. Libovolnou technikou a v jakémkoli rozsahu měli žáci zpracovat fiktivní nebo reálný příběh plný hrůzy, odehrávající se nebo související s Bystrcí. Z naší školy se zúčastnili a umístili tito žáci: 2. místo - Tereza Marečková ze 3. A 4. místo - Martin Hubel také ze 3. A 6. místo Ondřej Mareček z 1. C 10. místo Anna Kyticová ze 3. A Dále se této soutěže zúčastnili žáci 3. třídy (Jiří Kohl, Klára Kellerová a Klára Šebestová). Celé Česko čte dětem Nezisková organizace Celé Česko čte dětem šestým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Této soutěže se účastnili zástupci všech ročníků, na předních místech se nikdo neumístil. Hudební soutěže Ve školním roce 2011/2012 jsme se zapojili do soutěže Karlovarský skřivánek. Samotné soutěži ale předcházelo školní kolo, ze kterého do městského kola v Brně postoupili žáci: Dominik Urbánek, Tereza Staníčková a Tereza Marečková. 11

12 Městské kolo se konalo , všichni žáci se umístili na výborných pozicích, Marečková a Urbánek v kategorii zpěváků studujících zpěv, Urbánek na 1. místě, Staníčková v kategorii žáků, kteří zpěv nestudují. Do celorepublikového kola, které se konalo v Karlových Varech, postoupil prvňák D. Urbánek, i zde se výborně umístil a reprezentoval dobře naši školu. Sportovní akce a soutěže V tomto školním roce jsme se zúčastnili 12 školních sportovních akcí. V měsíci září jsme byli na Plavecko-běžeckém poháru. Školu reprezentovali: Ondřej Šípek 4. místo, Vendula Sedláčková 5. místo, Soňa Kouřilová 8. místo, Veronika Jirmusová 11. místo a 26. září jsme šli na Sportovní den na ZŠ Pavlovskou, kde byla soutěž pro žáky tříd v atletice. V měsíci listopadu jsme se zúčastnili obvodního kola ve šplhu a po velkém boji se žáci umístili: na 6. místě Vendula Kamenická, na 9. místě Patrik Cihlář, na 13. místě Zuzana Zádrapová a Natálie Fraňková. Novoměstský pohár ve florbalu - zde jsme si vyzkoušeli pravidla a zažili dobrou atmosféru. Školu reprezentovali tito žáci: Ondřej Šípek, Vojtěch Žíla, Matyáš Džavoronok (brankář) a Petr Varmužka. Ve vánoční sportovní olympiádě se v měsíci prosinci utkali žáci prvních tříd. V měsíci únoru žáci podali skvělé výkony v plaveckých závodech a umístili se: na 2. místě Vendula Kamenická, na 3. místě Zuzana Zádrapová, na 5. místě Anna Kytlicová, na 14. místě Martin Kozubík a na 17. místě Jakub Hrdý. V dubnu jsme se zúčastnili florbalového turnaje v rámci projektu Otevřené školy, kde jsme se probojovali jen do čtvrtfinále. Školu reprezentovali: Vojtěch Bureš, Ondřej Petržela, Ondřej Šípek, Vojtěch Žíla, Jakub Hrdý, Šimon Juračka, Petr Varmužka, Alena Večeřová, Radim Novotný, Jáchym Krejčí a Matěj Džavoronok /brankář/. Dále naši žáci své sportovní výkony podali v obvodním kole ve Vybíjené na ZŠ Pavlovská. Umístili jsme se na 3. místě. Školu reprezentovali: Bureš Vojtěch, Patrik Cihlář, Sabina Cihlářová, Kateřina Dufková, Matyáš Džavoronok, Ondřej Petržela, Vendula Sedláčková, Ondřej Šípek, Daniela Vomastková, Vojtěch Žíla, Monika Couralová a Marie Pilná. V červnu se uskutečnilo několik akcí. Pro žáky tříd proběhl školní sportovní projekt Kolečkiáda na hřišti SK Žebětín; trénink korfballu pod vedením odborného trenéra, který se konal v Katolickém domě, kde žáci tříd se naučili pravidla této hry a zahráli si tréninkový zápas. V tomto měsíci proběhla i Kolečkiáda v druhých třídách. Koncem měsíce se žáci zúčastnili zápasů v korfball na ZŠ Laštůvkova. Všichni žáci si závěr roku zpestřili cvičením na airtracku, které se jim velmi líbilo. Preventivní programy a akce Září: Tancem proti drogám preventivní program (pro žáky ročníku) Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku Beseda s MP na téma Bezpečná cesta do školy (pro žáky 1. ročníku) 12

13 Návštěva dopravního hřiště (pro žáky 4. A) - Preventivní program Já a ty (pro žáky 3. ročníku) Návštěva dopravního hřiště (pro žáky 4. B) Říjen: Preventivní program Férové školy pro žáky 4. A a 5. A Hasík preventivní program pro žáky 2. ročníku 1. část programu Přednáška pro zájemce ze strany rodičů ve spolupráci s MP na téma Nebezpečí na internetu, kyberšikana Listopad: Nekuřácký den preventivní program v rámci projektu Normální je nekouřit (1. 5. ročník) Leden: Empík - preventivní program pro žáky 3. a 4. ročníku Únor: Nebezpečí na internetu a kyberšikana přednáška MP pro žáky ročníku Březen: Hasík preventivní program pro žáky 2. ročníku 2. část programu Duben: Prevence užívání alkoholu preventivní program pro žáky ročníku, sdružení Podané ruce - Škola zdravé pětky - preventivní program zaměřený na zdravou výživu (žáci 1. ročníku) Návštěva dopravního hřiště (žáci 4. a 5. ročníku) Květen: Návštěva u hasičů preventivní program pro žáky 2. ročníku 3. část preventivního programu Projekty a akce v rámci EVVO Žáci jsou vedeni k péči o své životní prostředí úklid třídy, péče o pokojové rostliny, Vedeme žáky k hospodárnosti celoročně probíhá sběr papíru a pomerančové kůry. Především v rámci prvouky a přírodovědy pak poznávají i okolní přírodu a nutnost její ochrany. Okolí školy nabízí vycházky do Podkomorských lesů, k přírodní památce Žebětínský rybník, k přírodní památce Pekárna. Na jaře pak proběhly dva celodenní projekty s enviromentální tematikou: Ekoden + Den vody žáci provedli průzkum spotřeby vody ve své domácnosti, následně v celé obci, dále se globálněji zaměřili na problematiku vody především pitné. Menší žáci zkoumali život na rybníce, svedli boj se Smeťožroutem a luštili zprávu od mimozemšťanů. Den Země jsme strávili v lese, zaměřili jsme se na poznávání stromů a ztvárnili jsme bytost Šiškouna obecného. 13

14 V červnu byla pro prvňáčky velmi pěkně připravena přednáška o třídění odpadů a také některé třídy navštívily ZOO Brno. Kulturní a vzdělávací akce Tradičně jsme školní rok slavnostně zahájili v Katolickém době, kde starosta obce předal pamětní knihy všem prvňáčkům. V měsíci září se všichni žáci zúčastnili vzdělávacího a výchovného programu Tancem proti drogám, program proběhl v tělocvičně a působil na žáky v rámci protidrogové prevence. Žákům se akce velmi líbila, žáci byli zapojeni do programu a aktivně se na průběhu podíleli. 26. září se žáci prvních tříd účastnili besedy s městskou policií, akce byla sice krátká, pouze jednu vyuč. hodinu, ale žákům se příprava paní policistky velmi líbila. 27. září se třída 4. B účastnila programu Empík cyklista, 29. září se stejného programu účastnila třída 4. A Třídy 4. B a 5. A navštívili 29. září Mahenovo divadlo představení Popelka, žákům se představení velmi líbilo, návštěvu klasických divadel bychom rádi zařadili do plánu i v následujícím školním roce. První třídy v rámci třídních projektů navodily podzimní atmosféru jablíčkovým dnemvýuka zaměřena tématicky na jablka. V říjnu všechny ročníky navštívily místní výstavu Ovoce a zeleniny, kde si prohlédly a zakoupily produkty naší zahrádky. Výstava zela nádherná podzimní dekorací. 7. října proběhl na škole výchovně-vzdělávací program pro 4. třídy organizovaný pod projektem Férová škola. Den otevřených dveří na ZŠ Pavlovská využili žáci 5. tříd a dne 12. října uvedenou školu navštívili. 17. října proběhla ve druhých třídách akce Hasík, preventivní program připravený hasičským záchranným sborem, navazovala teorie v červnu přímo v hasičské stanici. 19. října byla pro prvňáčky připravena již tradiční akce Pasování prvňáčků, akce proběhla v tělocvičně a je veřejnou akcí pro žáky, jejich rodiče a veřejnost. 25. října se ve všech třídách uskutečnil Barevný den, tato akce se opakuje každý rok a u žáků má vždy velký úspěch. Třídní kolektivy uskutečnily Halloweenský den projektový den, výuka tématicky zaměřena na svátek Halloween. V měsíci listopadu vyrazili žáci 3. A do divadla Radost, žákům se kulturní zážitek v tomto divadle líbil a rádi by jej v novém školním roce znovu navštívili. 18. listopadu proběhl opět ve všech třídách projekt Nekuřácký den zaměřený na prevenci proti kouření, projekt se uskutečnil u příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne. Druhé třídy vyrazili 22. listopadu na výukový program do Bystroušky v Bystrci, zde se žáci seznámili se zvyky a tradicemi blížících se Vánoc. Druhé třídy se také podívaly 29. listopadu do divadla Polárka v centru města Brna, představení Dobrodružství piráta Kolíska se žákům líbilo. 30. listopadu se vánočního programu v Bystroušce účastnila také třída 4. A. 14

15 V adventním období bylo pro žáky připraveno více zajímavých akcí, např. 1. prosince vyrazily do Bystroušky na vánoční program první třídy, 2. prosince uspořádala výlet pro žáky školní družina, žáci navštívili město Vyškov s mikulášským programem. Mikuláše oslavila naše škola již tradičně Mikulášským dnem. Tentokrát návštěva obory Holedná, krmení divokých prasátek a mikulášská nadílka ve škole. V katolickém domě probíhala tradiční výstava betlémů, které se opět účastnila celá škola. Tato výstava opět nezklamala, byla nádherná. 8. prosince navštívili vánoční program v Bystroušce žáci 3. A. 15. prosince byl pro žáky připraven koncert ZUŠ Fr. Jílka v tělocvičně, žáci si poslechli výchovný koncert, na kterém vystupovali jejich spolužáci. Výukového programu Planeta 3 tisíce (Čína) se čtvrté a páté třídy účastnily 21. prosince. 22. prosince jsme se před Vánoci se žáky rozloučili divadelním představením Betlém, představení hrála agentura Koráb a u žáků mělo velký úspěch. V rámci prvouky navštívili začátkem ledna žáci prvních tříd lékárnu v Žebětíně péče o zdraví, seznámení se s prací lékárníka. V posledním měsíci prvního pololetí byl pro žáky vybrán koncert hudební skupiny Marbo, akce se uskutečnila 19. ledna v tělocvičně. 26. ledna proběhl ve 3. A, 4. A a 4. B program Empík teoretická část. 30. ledna u příležitosti blížícího se vysvědčení měli žáci možnost shlédnout vystoupení kouzelníka Katonas. Druhé školní pololetí jsme v měsíci únoru zahájili divadlem opět agentury Koráb v naší tělocvičně, tato akce byla pro žáky nižších ročníků, konala se 27. února. 29. února byl pro žáky třetích až pátých tříd připraven preventivní program na téma Nebezpečí na internetu kyberšikana. U příležitosti blížících se Velikonoc navštívili žáci prvních tříd 15. března výukový program v Bystroušce, tentokrát zaměřen na zvyky a tradice spojené s Velikonoci. Žákům se tyto programy vždy velmi líbí. 21. března proběhla celoškolní akce Ekoden (Den vody). V měsíci březnu žáci druhých tříd absolvovali preventivní program Hasík, který byl velmi pěkný. Z důvodu velmi zdařilé akce následně tyto třídy navštívily hasičskou stanici na přehradě. Žáky hasičská stanice oslovila, byli nadšené, získali mnoho nových poznatků. Žáci prvních tříd Divadelní představení na ZŠ Pavlovská pohádky Pipi dlouhá punčocha a Královna koloběžka první vystoupení žáků ZŠ Pavlovská. 12. dubna se ve všech třídách uskutečnil preventivní program Zdravá pětka a Prevence alkoholu, pro žáky jsou tyto programy vždy velmi zajímavé a přínosné. 18. dubna se uskutečnil celoškolní projekt Den Země u příležitosti mezinárodního dne Země. Školní družina si připravila pro žáky 3. května výlet do Kunštátu a do jeskyně Rudka, výlet měl mezi žáky velký úspěch. 22. května žáci prvních tříd navštívili divadlo Radost, představení O nezbedné kometě, žákům se představení velmi líbilo a rádi by do tohoto divadla příští rok jeli znovu. 15

16 V posledním měsíci školního roku byla pro všechny žáky připravena akce u příležitosti MDD, žáci si tento den velmi užili. Žáci prvních tříd navštívili v měsíci červnu jezdeckou stáj Archatt, kde byl pro ně připraven program teoretický + projížďka na koních. Druhé třídy si v tomto měsíci vyzkoušely své znalosti z dopravní výchovy, navštívily dopravní hřiště na ZŠ Pastviny. 2. třídy obdivovaly v tomto měsíci vystaveného mamuta v Anthroposu. Na konci měsíce navštívili všichni žáci kino Lucerna, filmové představení Kocour v botách. Školy v přírodě Adaptační pobyt prvních tříd dny strávilo 52 prvňáčků ve Staré vsi u Rýmařova, kde se hravou a zábavnou formou vzájemně poznávali. Na vlastní kůži si vyzkoušeli něco málo z horolezectví, učili se střílet z luku, podnikli výlety do blízkého okolí a poznali spoustu nových her. Kutiny Druhé třídy společně se 4. A vyjely na Tajuplný ostrov. 52 trosečníků trávilo týden v malebné krajině poblíž Tišnova, v Kutinách. Trosečníci prožili plno krásných zážitků a plní dojmů se vrátili zpět na pevninu. 16

17 Selský dvůr Daňkovice Žáci 3. A, 4. B a 5. A se alespoň na krátkou dobu ocitli ve středověku. Rytířské družiny prokazovali svůj um v rytířských cnostech. Svoji statečnost prokazovali v obraně svého hradu a při rytířských kláních. 60 rytířů se bez známky boje vrátilo šťastně zpět domů. Igrane statečných námořníků v letošním školním roce čelilo větru, dešti. Odolávali bouřkám, slunce tentokrát neukázalo svou příznivou tvář. I přesto námořníci prokázali svoji odolnost a statečnost. Za své činy byli odměněni návštěvou hejna delfínů. 17

18 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamená ní Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 Průměr na jednoho žáka: Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1 Nadaný žák v oblasti matematika pracoval dle individuálně vzdělávacího plánu. V hodinách matematiky vypracovával dle pokynů třídní učitelky matematické úlohy rozvíjející logické a samostatné myšlení. V rámci organizačních možností školy navštěvoval hodiny matematiky ve čtvrté třídě. Školou byl vysílán na různé matematické soutěže a olympiády. 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 4 leté studium Gymnázium SOŠ SOU 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Z celkového počtu 28 žáků 5. Třídy se na víceletá gymnázia hlásilo celkem 6 žáků, z toho 5 bylo přijato, což je 83 % úspěšnost. Další dva žáci byli přijati do matematické třídy na ZŠ Brno, Sirotkova. 18

19 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník 0 0 nižší ročník/5.ročník 0/28 0/100 Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 3 Důvody: stěhování, osobní důvody Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 7 Důvody: stěhování, osobní důvody 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí Hodnocení výsledků žáků V letošním školním roce se průběžně mapovala úspěšnost žáků v jednotlivých předmětech v rámci porad metodických komisí. Uskutečnily se SCIO testy 3. třídy a 5. třídy. Žáci 3. ročníku dosáhli velmi pěkných výsledků, zařadili se do 30% nejúspěšnějších škol v testování v rámci celé České republiky (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm). Výsledky naší školy jsou špičkové. Český jazyk svými výsledky se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. V letošním školním roce se průběžně mapovala úspěšnost žáků v jednotlivých předmětech v rámci cele České republiky (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm). Klíčové kompetence svými výsledky se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Matematika - výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Člověk a jeho svět - výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Anglický jazyk - výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Scio testování 5. ročníku proběhlo v předmětech: český jazyk, anglický jazyk a matematika. Výsledky tohoto testování jsou na velmi vysoké úrovni. Výsledky v českém jazyce a v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce a matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Výsledky naší školy v testu čtenářských dovedností jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Výsledky naší školy v anglickém jazyce více než 85 % žáků splnilo očekávaný výstup z RVP nebo dosáhlo ještě lepšího výsledku (graf analytické zprávy). V podrobných grafech je naše škola umístěna blízko hranice 100%. 19

20 Naše škola se zúčastnila generální zkoušky plošného testování žáků 5. tříd. Na základě prvotních dílčích výsledků by naše škole měla v ostrém testování v nadcházejícím školním roce uspět. Na úspěšné vzdělávání pedagogických pracovníků jsme navázali i v letošním školním roce. V oblasti EVVO dokončil úspěšně své studium koordinátor EVVO. V oblasti prevence a ŠVP zahájil studium metodik prevence a koordinátor ŠVP. Využili jsme také možnost čerpání finančních prostředků na DVPP z fondů EU. Všichni pracovníci školy se účastnili dalšího vzdělávání dle potřeb školy a vlastního zájmu. Čerpali z široké nabídky kurzů a seminářů. Ředitelka školy pokračovala ve funkčním studiu pro vedoucí pracovníky na pedagogické fakultě Karlovy univerzity Úzký vztah žák učitel, učitel učitel, je dán typem školy rodinná škola. Chceme i nadále zachovat vizi rodinné školy a zůstat otevřeni široké veřejnosti. Pedagogové jsou schopni sledovat a podporovat individuální rozvoj každého žáka, jejich systém hodnocení a klasifikace je variabilní, posiluje a zkvalitňuje výuku. Efektivitu výuky chtějí vyučující zvyšovat, napomohou jim k tomu nové prostorové a organizační podmínky. Hodnocení výchovného poradce Práce výchovného poradce v podmínkách školy je dána organizací, a také plánem práce, který je předkládán na začátku školního roku ředitelce školy. Ve školním roce 2011/2012 jsme na škole měli žáky zdravotně znevýhodněné, především s poruchami učení a chování, žáka zdravotně postiženého i žáka nadaného. Průběžně jsme řešili výchovné a výukové problémy žáků v součinnosti s třídními učiteli a ředitelkou školy. Průběžně na metodických komisích si vyučující předávali informace o práci jednotlivých žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, poruchami chování a žákovi nadaném. Dále se na metodických komisích projednávaly výukové, výchovné problémy, ale také úspěchy a dobré výsledky jednotlivých žáků i celých tříd. Výchovný poradce pravidelně individuálně jedenkrát týdně pracoval s integrovanými žáky. Velmi dobrá byla spolupráce s PPP Brno, kdy p. PhDr. M. Čapková a Mgr. A. Vyskočilovou, které 2x navštívily školu a konzultovaly s třídními učiteli problémy jednotlivých žáků. Po celý rok byly vstřícné a reagovaly na každý dotaz, jak v ech, tak telefonicky. Na vedení školy jsem pravidelně informoval členy vedení o problémech a úspěších žáků. V lednu roku 2012 jsme v rámci projektu RAMPS III. získali ke spolupráci terénní psycholožku Mgr. Přichystalovou, která pravidelně 1x týdně docházela na naši školu a pracovala s vytipovanými žáky i s třídními kolektivy. Společně s metodičkou prevence řešili problém se vztahy ve 4. B třídě. Za pomoci různých her a programů se snažila stmelit kolektivy tříd 4. A a 4. B, kdy se tyto třídy připravují na sloučení do jednoho kolektivu. Po dobu celého školního roku jsme sledovali, zda se mezi žáky neprojevují náznaky šikany, upozorňovali jsme a připomínali, jak se šikana projevuje, co to vůbec je a jaké mohou být její formy. Mohu konstatovat, že jsme se na naší škole s šikanou nesetkali. Dále jsme průběžně informovali všechny ročníky o nebezpečí drog, alkoholu a kouření. Dalším celoročním úkolem bylo připravit žáky 5. třídy na přechod na II. stupeň základní školy. Na třídních schůzkách jsme informovali rodiče o možnostech přestupu, o výběru škol v blízkém okolí, ale také o možnosti studia na víceletých gymnáziích. Některé základní školy např. ZŠ Pavlovská, ZŠ Heyrovského, ZŠ Laštovkova, připravily pro pátou třídu den otevřených dveří, který navštívili. 20

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ J.A.Komenského a

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola, Trstěnice, okres Znojmo PO Obec Trstěnice Základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 515 339179, zs.trstenice@zn.orgman.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

školní rok: 2010-2011

školní rok: 2010-2011 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok: 2010-2011 Brno-Jundrov : 14. září 2011 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více