Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, školní rok 2011/ 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11,

2 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá ve třech budovách: na Křivánkově náměstí 11 4 třídy, Křivánkově nám třídy a Kohoutovické ulici 33 3 kmenové třídy. V jedné ze tříd na Křivánkově náměstí 11 je současně i počítačová učebna, v další probíhala v odpoledních hodinách výuka výtvarného oboru ZUŠ. Dvě kmenové třídy sloužily i ŠD. Pro relaxaci o přestávkách žáci využívali prostory chodeb a farní zahrady. Z pozemku za touto školní budovou bylo vybudováno parkoviště, proto je tento prostor pro trávení přestávek již nevyužitelný. V budově na ulici Kohoutovické 33 byla rovněž jedna ze tříd po ukončení vyučování k dispozici ZUŠ Františka Jílka, která zde zabezpečovala výuku hry na kytaru. Další dvě třídy sloužily zároveň jako školní družina. Výhodou této školní budovy je ohraničený dvorek za budovou, který žáci využívali nejen o přestávkách, ale i v odpoledních hodinách v rámci družiny. Je přizpůsoben hrám a sportu na malém asfaltovém hřišti. Další část pozemku zabírá travnatá plocha se školním pozemkem, několika vzrostlými jehličnany a ovocnými stromy. Kmenovou třídu na Křivánkově náměstí 35 využívala v odpoledních hodinách také ZUŠ ke své činnosti. V pěti kmenových třídách naší školy jsou umístěny interaktivní tabule. Tělesnou výchovu pravidelně zajišťujeme v tělocvičně ÚMČ Brno-Žebětín a na hřišti SK Žebětín. Na výuku plavání žáci dojíždí do ZŠ Labská. Stravování žáků a pedagogů je zajišťováno v jídelně místní MŠ Žabka. Kapacita školy čítá cca 211 žáků, pokud by v každé třídě byl průměrný počet žáků 25. To je však vzhledem k velikosti některých tříd nereálné. V současné době se naše škola potýká s prostorovými podmínkami, které jsou nedostačující vzhledem k nárůstu počtu žáků. Z důvodů nárůstu počtu žáků, nedostačujících prostor k výuce (škola nemá vlastní vývařovnu, jídelnu ani tělocvičnu) vstoupil zřizovatel do jednání ohledně výstavby nové školní budovy s Radou města Brna. Výstavba nové školní budovy započala únorem 2011 a nová školní budova byla zkolaudována 1. Června Nová školní budova bude naplňovat všechny parametry EU, bude tedy i školou bezbariérovou. Školní výuka započne v nové budově školy od 1. září Název právnické osoby vykonávající činnost školy ZŠ Brno, Křivánkovo nám. 11, , Brno 1.2 Zřizovatel školy ÚMČ Brno-Žebětín 1.3 Ředitel školy Mgr. Dagmar Šenbergerová 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení 1. stupeň + ŠD 2

3 1.5 Kontakty Telefon: Fax: Web: http: 1.6 Úplná/neúplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Kapacita 1. stupeň , stupeň Celkem , Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Volby do ŠR byly uskutečněny Do tohoto data pracovala školská rad ve složení: Předseda a členové ŠR: Ing. Janík Zdeněk předseda Mgr. Kučerová Hana Ing. Plešinger David Roháč Jiří Mgr. Trubáková Ivana Mgr. Jurtík Martin Od začala pracovat školská rada ve složení: Předseda a členové ŠR: Ing. Luděk Novák předseda Kozel Jan Ing. Plešinger David Roháč Jiří Mgr. Trubáková Ivana Mgr. Jurtík Martin V letošním školním roce se sešla školská rada 2x. Po celý rok pracovala ve výše uvedeném personálním složení. Spolupráce a výměna informací mezi školou a školskou radou má pozitivní vliv na činnost školy. Prostřednictvím samostatné webové stránky školská rada nabízí rodičům možnost navázání užšího kontaktu. 3

4 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník Škola pro život 43/ ročník Jiné specializace, zaměření: není 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet děti a žáci Počet strávníků zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 1.10 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby - Přepočtení na plně zaměstnané Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem fyz.4 / přepoč. 3,5 106 Z činnosti ŠD 1. oddělení ŠD: Děti toho oddělení byly velmi živé a hlučné. Z tohoto důvodu nebyla od nich vyžadována jednotná činnost, ale byly rozděleny na skupinky, podle toho o jakou činnost měly zájem. Část dětí sportovně založených hrály hry sportovní, ostatní se zabývali různorodou činností (deskové hry, stavebnice, tanečky, tvorba kreativních výrobků z různých druhů materiálů). Všichni společně jsme si pak rádi zazpívali. 2. oddělení ŠD: Děti tohoto oddělení byly velice živé, hlučné, rychle ztrácely soustředění, ale byly velice bystré. Chlapce bavilo hraní se stavebnicemi a s auty, sbírání a výměna aktuálních hracích kartiček. Děvčata ráda vyráběla výrobky z různých druhů materiálů a tancovala podle vlastních tanečních kreací. 3. oddělení ŠD: Většina dětí se zapojovala do všech činností konaných ve školní družině. Děvčata ráda malovala, zpívala, hrála scénky. Chlapce bavilo stavět z lega, hrát míčové hry. Děti pracovaly ve skupinách i jako jednotlivci. Kolektiv dětí byl stmelený. Třída byla soutěživá. 4

5 4. oddělení ŠD: Děti v tomto oddělení byly poměrně živé, velmi rády sportovaly -vybíjená, fotbal. Rády vyráběly různé výrobky na výzdobu školy a jiných k tomu určených prostor. V tomto oddělení byly některé děti s problémovým chováním. Nedařilo se nám chodit na vycházky a různé akce mimo budovu školy opět odchody a návraty z kroužků. Nedařilo se zapojovat všechny děti do činností. 5

6 Akce ŠD ve školním roce 2011/2012 Září Nácvik tanečků Moravské besedy Vystoupení s tanečky na Václavských hodech Návštěva KJM Výzdoba KJM Říjen Sportovní odpoledne Návštěva KJM Vycházka do Eliotu Výrobky na podzimní výstavu KŠD Listopad Nácvik na vystoupení pod vánočním stromem Návštěva KJM Výroba vánoční výzdoby do KJM, MČ Žebětín, výstavu betlémů, MMB Kounicova ul. Veřejné vystoupení s tanečky Prosinec Výlet Nebe Peklo Výzdoba MMB Kounicova, MČ, KJM a výrobky na výstavu betlémů Vánoční besídka Leden Návštěva KJM Výzdoba KJM Rozloučení s paní knihovnicí J. Prokešovou vystoupení s tanečky a písničkami Únor Seznámení s novou paní knihovnicí Sportovní hry Vyrábíme výzdobu na Velikonoce-velikonoční vystřihovánky Keramika beránek, zvonek, obrázek Březen Uspořádání výstavy výrobků z papíru a keramiky v KJM Výlet na Modelový svět Výzdoba výrobky dětí na výstavu KŠD Velikonoční výzdoba MMB Kounicova 6

7 Duben Divadelní představení dramatického kroužku Cvoček Tvořivá dílna Cvoček Sportovní odpoledne Návštěva KJM Výzdoba KJM Květen Výlet Kunštát, Rudka Návštěva KJM Opékání špekáčků Dekorování triček Červen Miniolympiáda MDD v mysliveckém areálu-soutěže, střelba, opékání špekáčků Divadelní představení Cvoček-pohádka O kocourovi Návštěva KJM Celkové shrnutí: V družině se převážně nacházejí velmi temperamentní děti, což ovšem pramení z jejich nedostatečného pobytu na čerstvém vzduchu a nedostatku pohybu. Některé děti jsou neukázněné, hlučné, těžko se soustředí na nějakou činnost. Tato skutečnost byla způsobena provozními podmínkami školy, které neumožňovaly trávit odpoledne s dětmi venku. Ke zlepšení by mohlo dojít v nové škole, kde nebudeme rozmístěni ve 3 školních budovách, ale budeme doslovně pod jednou střechou. Na druhé straně jsme tu měly děti šikovné, schopné spousty činností, bez kázeňských problémů, které nám družinu reprezentovaly, jak veřejnými vystoupeními, tak svými pracemi a účastnily se mnoha soutěží. V rámci činnosti školní družiny se nám podařilo v rekordním čase nacvičit Moravskou besedu. S touto besedou jsme vystupovali na Václavských hodech. Další naše veřejné vystoupení se konalo pod vánočním stromkem na žebětínském náměstí při jeho slavnostním rozsvícení. S dětmi jsme pravidelně navštěvovali knihovnu, odkud jsme si půjčovali knihy potřebné k pracovní činnosti a četbě. Bohužel však tyto děti se nám doposud nepodařilo četbou příběhů zaujmout. Pouze jejich malá část je zřejmě zvyklá na knihy a tato četbě pozornost věnovala. V knihovně jsme prováděli průběžně výzdobu a to jak výtvarných prací, tak prací z keramické hlíny. Tak jako v předešlých letech děti vyráběly podzimní výzdobu na výstavu ŽKD, a do KJM. Vánoční výzdoba místní knihovny, obecního úřadu a magistrátu na ul. Kounicově opět pocházela z rukou dětí všech oddělení naší školní družiny. Před Mikulášem jsme uskutečnili výlet do Vyškova na Peklo a nebe. Dětem se program i výtvarná dílna velmi líbily. Rovněž velikonoční výstava KŽD byla obohacena výrobky dětí ŠD. Velikonoční výzdobu MMB ul. Kounicova a výzdobu KJM v Žebětíně si vzaly za své děti naší družiny. 7

8 I ve druhém pololetí školního roku byly děti na výletě a to v Rudce u Kunštátu, kde navštívily Blanické rytíře a starou pekárnu v Kunštátě, kde si každý vlastnoručně upekl různé tvary z rohlíkového těsta. V tomto školním roce se nám velmi rozmohlo pozdní vyzvedávání dětí ze školní družiny, kdy nejde jen o minuty ale např. o půl hodiny a více Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem - - fyz. - / přepoč.- - Z činnosti ŠK: nemáme 2.0 Údaje o pracovnících školy V tomto školním roce pracovalo na naší škole celkem 20 pracovníků, z toho 12 učitelů (včetně ředitelky školy), 4 vychovatelky školní družiny (z toho jedna zároveň na pozici netřídní učitelky), 2 asistenti pedagoga k integrovaným žákům, ekonom, školnice a uklízečka. Od nastoupily dvě učitelky s odbornou kvalifikací, z toho jedna po mateřské dovolené. Nástupem nového pedagoga získala naše škola jazykově kvalifikovaného učitele anglického jazyka. 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 16,4/17 96,4/100 z toho odborně kvalifikovaných 11,8/13 90,8/ Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : Věkové složení učitelů Věk Muži Učitelé do 35 let let a více 1 0 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 2 10 Rodičovská dovolená 0 0 Ženy 8

9 2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy V oblasti EVVO dokončil úspěšně své studium koordinátor EVVO. V oblasti prevence a ŠVP zahájil studium metodik prevence a koordinátor ŠVP. Využili jsme také možnost čerpání finančních prostředků na DVPP z fondů EU. Všichni pracovníci školy se účastnili dalšího vzdělávání dle potřeb školy a vlastního zájmu. Čerpali z široké nabídky kurzů a seminářů. Ředitelka školy pokračovala ve funkčním studiu pro vedoucí pracovníky na pedagogické fakultě Karlovy univerzity Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 2 Cizí jazyky 6 Umění, estetika 4 Speciální pedagogika, SVPU 0 Informatika, PC, SIPVZ 11 Společenské vědy 0 Legislativa, řízení, ekonomie 1 Sport, TV, turistika 3 Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů Alternativní pedagogika 1 Přírodní vědy 2 Technické vědy 0 Český jazyk a literatura 2 Zdravotnictví, BOZP, PO 17 Jiné 6 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) 2 / 2 z toho: a) romský asistent 0 b) jiný (pedagogický, osobní) 2 Základním principem naší školy je forma inkluzivního vzdělávání, což je zapojení všech žáků do vzdělávacího procesu. V inkluzivní škole se všichni žáci bez ohledu na zdravotní, sociální, kulturní či jiné znevýhodnění vzdělávají společně a učitelé tato jejich znevýhodnění a speciální vzdělávací potřeby vyrovnávají a odpovídají na ně různými opatřeními. Snažíme se vytvořit podmínky pro co nejlepší výsledky všech žáků. Již třetím rokem zajišťujeme po schválení krajského úřadu asistenty pedagoga pro žáky s poruchami chování a poruchami učení. Tito asistenti velice pozitivně působí na žáky a pomáhají pedagogům, kteří v dané třídě vyučují. Asistenti pedagoga se nám velmi osvědčili, proto bude naše aktivita v této oblasti pokračovat. 9

10 3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání Jazykové programy a soutěže Český jazyk Dvě žákyně ze třídy 4. A se zúčastnily recitační soutěže "Můj kraj v poezii" pořádané Gymnáziem Křížkovského v Brně. (V. Jirmusová, A. Roháčová). Bez umístění. Z akcí nastartováno "Česko čte dětem" ve spolupráci s panem Františkem Zacharníkem. Autorské čtení z knihy Pohádky o princeznách, beseda se žáky školy. Rozvoji čtenářské gramotnosti žáků napomáhají nabídky knižních klubů Fragment a Egmont, u nichž si děti i v letošním školním roce objednaly řadu zajímavých knih. Anglický jazyk Březen English Star na ZŠ Bakalovo nábřeží vzhledem k velké nemocnosti žáků se zúčastnily jen dvě žákyně druhého ročníku: 2. A Eliška Opluštilová 2. B Rebeka Hubálková Žádná z nich se neumístila na prvních třech místech. Duben English Jungle na ZŠ Cacovická soutěže se účastníme pravidelně, do každé kategorie je vybrán 1 žák: I. kategorie Petr Skryja, tř. 1. B II. kategorie Rebeka Hubálková, tř. 2. B III. kategorie Jiří Kohl, tř. 3. A IV. kategorie Sára Plešingerová, tř. 5. A Sára Plešingerová se umístila na krásném 3. místě, Petr Skryja získal pěkné 4. místo. Další žáci se umístili zhruba v polovině. V měsíci květnu zhlédly první třídy divadelní představení O netopýrovi a Kačence v anglickém jazyce. Toto představení bylo prvňáčkům šité na míru, byli vtaženi do samotné hry, s herci komunikovali anglicky. V loňském školním roce jsme uzavřeli smlouvu s jazykovou školou Hello, pod jejíž záštitou někteří žáci 5. třídy + 1. žák 3. třídy skládali Cambridgeské zkoušky YLE ve dvou úrovních Starters a Movers. Žáci se sami rozhodli, která úroveň jim bude více vyhovovat. Všichni žáci zkoušku složili, dokonce velmi úspěšně, a certifikáty jim byly předány v rámci anglického vystoupení žáků 5. ročníku (písničky, pohádky, reálie UK a USA), které si připravili pro rodiče hlavně v hodinách angličitny dotovaných Evropskou Unií. Toto vystoupení se uskutečnilo Matematické soutěže a olympiády V tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili tří větších matematických soutěží. Umístili se na velmi pěkných místech, zvláště pak žáci páté třídy a neztratili se ani žáci ze 4. A. Na podzim se žáci páté třídy zúčastnili Matesa. Nejprve proběhlo školní kolo. Nejlepší řešitelé pak postoupili do městského kola, které proběhlo na ZŠ Kuldova a zúčastnilo 10

11 se ho 117 žáků z 27 škol. Na prvním místě se umístil Vojta Žíla, Sára Plešingerová a Ondra Šípek na 3. místě, Anna Baštařová byla na 6. místě a Ondra Petržela na 7. místě. V březnu pak proběhlo školní kolo další soutěže. Kategorii Cvrček se zúčastnili žáci tříd 2. A, 2. B a 3. A. V kategorii Klokánek soutěžili žáci 4. A, 4. B a 5. A. Jiří Kohl ze třídy 3. A soutěžil v obou kategoriích. V kategorii Cvrček se na prvním místě umístil Jiří Kohl (3. A), na druhém místě skončil Petr Pospíšil (2. A) a na třetím místě se umístila Klára Šebestová (3. A). V kategorii Klokánek první místo obsadila Alena Večeřová (4. A), na druhém místě byla Markéta Woletzová (4. A) a třetí stupínek obsadil Jiří Kohl (3. A). V dubnu proběhlo školní kolo Žabákovy miniolympiády. Do městského kola na ZŠ Sirotkovu postoupilo 7 žáků ze 4. A. Nejlépe si vedla Alenka Večeřová, která obsadila 4. místo. Markéta Woletzová pak byla na 6. místě a Veronika Jirmusová na 7. místě. Výtvarné soutěže V tomto školním roce se naše škola ZŠ Křivánkovo náměstí 11 zúčastnila těchto výtvarných soutěží: Téma: brněnské podzemí očima dětí Vyhlašovatel soutěže: Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace. Žáci měli výtvarně ztvárnit, co si představují, že se asi ukrývá v brněnském podzemí. V této soutěži se umístili tito žáci Tereza Marečková a Martin Hubel ze 3. třídy. Bystromix - Děs a hrůza v Bystrci - je soutěž v tvorbě komiksových příběhů pro žáky mateřských, základních a středních škol, kterou pořádal Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského. Libovolnou technikou a v jakémkoli rozsahu měli žáci zpracovat fiktivní nebo reálný příběh plný hrůzy, odehrávající se nebo související s Bystrcí. Z naší školy se zúčastnili a umístili tito žáci: 2. místo - Tereza Marečková ze 3. A 4. místo - Martin Hubel také ze 3. A 6. místo Ondřej Mareček z 1. C 10. místo Anna Kyticová ze 3. A Dále se této soutěže zúčastnili žáci 3. třídy (Jiří Kohl, Klára Kellerová a Klára Šebestová). Celé Česko čte dětem Nezisková organizace Celé Česko čte dětem šestým rokem úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Této soutěže se účastnili zástupci všech ročníků, na předních místech se nikdo neumístil. Hudební soutěže Ve školním roce 2011/2012 jsme se zapojili do soutěže Karlovarský skřivánek. Samotné soutěži ale předcházelo školní kolo, ze kterého do městského kola v Brně postoupili žáci: Dominik Urbánek, Tereza Staníčková a Tereza Marečková. 11

12 Městské kolo se konalo , všichni žáci se umístili na výborných pozicích, Marečková a Urbánek v kategorii zpěváků studujících zpěv, Urbánek na 1. místě, Staníčková v kategorii žáků, kteří zpěv nestudují. Do celorepublikového kola, které se konalo v Karlových Varech, postoupil prvňák D. Urbánek, i zde se výborně umístil a reprezentoval dobře naši školu. Sportovní akce a soutěže V tomto školním roce jsme se zúčastnili 12 školních sportovních akcí. V měsíci září jsme byli na Plavecko-běžeckém poháru. Školu reprezentovali: Ondřej Šípek 4. místo, Vendula Sedláčková 5. místo, Soňa Kouřilová 8. místo, Veronika Jirmusová 11. místo a 26. září jsme šli na Sportovní den na ZŠ Pavlovskou, kde byla soutěž pro žáky tříd v atletice. V měsíci listopadu jsme se zúčastnili obvodního kola ve šplhu a po velkém boji se žáci umístili: na 6. místě Vendula Kamenická, na 9. místě Patrik Cihlář, na 13. místě Zuzana Zádrapová a Natálie Fraňková. Novoměstský pohár ve florbalu - zde jsme si vyzkoušeli pravidla a zažili dobrou atmosféru. Školu reprezentovali tito žáci: Ondřej Šípek, Vojtěch Žíla, Matyáš Džavoronok (brankář) a Petr Varmužka. Ve vánoční sportovní olympiádě se v měsíci prosinci utkali žáci prvních tříd. V měsíci únoru žáci podali skvělé výkony v plaveckých závodech a umístili se: na 2. místě Vendula Kamenická, na 3. místě Zuzana Zádrapová, na 5. místě Anna Kytlicová, na 14. místě Martin Kozubík a na 17. místě Jakub Hrdý. V dubnu jsme se zúčastnili florbalového turnaje v rámci projektu Otevřené školy, kde jsme se probojovali jen do čtvrtfinále. Školu reprezentovali: Vojtěch Bureš, Ondřej Petržela, Ondřej Šípek, Vojtěch Žíla, Jakub Hrdý, Šimon Juračka, Petr Varmužka, Alena Večeřová, Radim Novotný, Jáchym Krejčí a Matěj Džavoronok /brankář/. Dále naši žáci své sportovní výkony podali v obvodním kole ve Vybíjené na ZŠ Pavlovská. Umístili jsme se na 3. místě. Školu reprezentovali: Bureš Vojtěch, Patrik Cihlář, Sabina Cihlářová, Kateřina Dufková, Matyáš Džavoronok, Ondřej Petržela, Vendula Sedláčková, Ondřej Šípek, Daniela Vomastková, Vojtěch Žíla, Monika Couralová a Marie Pilná. V červnu se uskutečnilo několik akcí. Pro žáky tříd proběhl školní sportovní projekt Kolečkiáda na hřišti SK Žebětín; trénink korfballu pod vedením odborného trenéra, který se konal v Katolickém domě, kde žáci tříd se naučili pravidla této hry a zahráli si tréninkový zápas. V tomto měsíci proběhla i Kolečkiáda v druhých třídách. Koncem měsíce se žáci zúčastnili zápasů v korfball na ZŠ Laštůvkova. Všichni žáci si závěr roku zpestřili cvičením na airtracku, které se jim velmi líbilo. Preventivní programy a akce Září: Tancem proti drogám preventivní program (pro žáky ročníku) Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku Beseda s MP na téma Bezpečná cesta do školy (pro žáky 1. ročníku) 12

13 Návštěva dopravního hřiště (pro žáky 4. A) - Preventivní program Já a ty (pro žáky 3. ročníku) Návštěva dopravního hřiště (pro žáky 4. B) Říjen: Preventivní program Férové školy pro žáky 4. A a 5. A Hasík preventivní program pro žáky 2. ročníku 1. část programu Přednáška pro zájemce ze strany rodičů ve spolupráci s MP na téma Nebezpečí na internetu, kyberšikana Listopad: Nekuřácký den preventivní program v rámci projektu Normální je nekouřit (1. 5. ročník) Leden: Empík - preventivní program pro žáky 3. a 4. ročníku Únor: Nebezpečí na internetu a kyberšikana přednáška MP pro žáky ročníku Březen: Hasík preventivní program pro žáky 2. ročníku 2. část programu Duben: Prevence užívání alkoholu preventivní program pro žáky ročníku, sdružení Podané ruce - Škola zdravé pětky - preventivní program zaměřený na zdravou výživu (žáci 1. ročníku) Návštěva dopravního hřiště (žáci 4. a 5. ročníku) Květen: Návštěva u hasičů preventivní program pro žáky 2. ročníku 3. část preventivního programu Projekty a akce v rámci EVVO Žáci jsou vedeni k péči o své životní prostředí úklid třídy, péče o pokojové rostliny, Vedeme žáky k hospodárnosti celoročně probíhá sběr papíru a pomerančové kůry. Především v rámci prvouky a přírodovědy pak poznávají i okolní přírodu a nutnost její ochrany. Okolí školy nabízí vycházky do Podkomorských lesů, k přírodní památce Žebětínský rybník, k přírodní památce Pekárna. Na jaře pak proběhly dva celodenní projekty s enviromentální tematikou: Ekoden + Den vody žáci provedli průzkum spotřeby vody ve své domácnosti, následně v celé obci, dále se globálněji zaměřili na problematiku vody především pitné. Menší žáci zkoumali život na rybníce, svedli boj se Smeťožroutem a luštili zprávu od mimozemšťanů. Den Země jsme strávili v lese, zaměřili jsme se na poznávání stromů a ztvárnili jsme bytost Šiškouna obecného. 13

14 V červnu byla pro prvňáčky velmi pěkně připravena přednáška o třídění odpadů a také některé třídy navštívily ZOO Brno. Kulturní a vzdělávací akce Tradičně jsme školní rok slavnostně zahájili v Katolickém době, kde starosta obce předal pamětní knihy všem prvňáčkům. V měsíci září se všichni žáci zúčastnili vzdělávacího a výchovného programu Tancem proti drogám, program proběhl v tělocvičně a působil na žáky v rámci protidrogové prevence. Žákům se akce velmi líbila, žáci byli zapojeni do programu a aktivně se na průběhu podíleli. 26. září se žáci prvních tříd účastnili besedy s městskou policií, akce byla sice krátká, pouze jednu vyuč. hodinu, ale žákům se příprava paní policistky velmi líbila. 27. září se třída 4. B účastnila programu Empík cyklista, 29. září se stejného programu účastnila třída 4. A Třídy 4. B a 5. A navštívili 29. září Mahenovo divadlo představení Popelka, žákům se představení velmi líbilo, návštěvu klasických divadel bychom rádi zařadili do plánu i v následujícím školním roce. První třídy v rámci třídních projektů navodily podzimní atmosféru jablíčkovým dnemvýuka zaměřena tématicky na jablka. V říjnu všechny ročníky navštívily místní výstavu Ovoce a zeleniny, kde si prohlédly a zakoupily produkty naší zahrádky. Výstava zela nádherná podzimní dekorací. 7. října proběhl na škole výchovně-vzdělávací program pro 4. třídy organizovaný pod projektem Férová škola. Den otevřených dveří na ZŠ Pavlovská využili žáci 5. tříd a dne 12. října uvedenou školu navštívili. 17. října proběhla ve druhých třídách akce Hasík, preventivní program připravený hasičským záchranným sborem, navazovala teorie v červnu přímo v hasičské stanici. 19. října byla pro prvňáčky připravena již tradiční akce Pasování prvňáčků, akce proběhla v tělocvičně a je veřejnou akcí pro žáky, jejich rodiče a veřejnost. 25. října se ve všech třídách uskutečnil Barevný den, tato akce se opakuje každý rok a u žáků má vždy velký úspěch. Třídní kolektivy uskutečnily Halloweenský den projektový den, výuka tématicky zaměřena na svátek Halloween. V měsíci listopadu vyrazili žáci 3. A do divadla Radost, žákům se kulturní zážitek v tomto divadle líbil a rádi by jej v novém školním roce znovu navštívili. 18. listopadu proběhl opět ve všech třídách projekt Nekuřácký den zaměřený na prevenci proti kouření, projekt se uskutečnil u příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne. Druhé třídy vyrazili 22. listopadu na výukový program do Bystroušky v Bystrci, zde se žáci seznámili se zvyky a tradicemi blížících se Vánoc. Druhé třídy se také podívaly 29. listopadu do divadla Polárka v centru města Brna, představení Dobrodružství piráta Kolíska se žákům líbilo. 30. listopadu se vánočního programu v Bystroušce účastnila také třída 4. A. 14

15 V adventním období bylo pro žáky připraveno více zajímavých akcí, např. 1. prosince vyrazily do Bystroušky na vánoční program první třídy, 2. prosince uspořádala výlet pro žáky školní družina, žáci navštívili město Vyškov s mikulášským programem. Mikuláše oslavila naše škola již tradičně Mikulášským dnem. Tentokrát návštěva obory Holedná, krmení divokých prasátek a mikulášská nadílka ve škole. V katolickém domě probíhala tradiční výstava betlémů, které se opět účastnila celá škola. Tato výstava opět nezklamala, byla nádherná. 8. prosince navštívili vánoční program v Bystroušce žáci 3. A. 15. prosince byl pro žáky připraven koncert ZUŠ Fr. Jílka v tělocvičně, žáci si poslechli výchovný koncert, na kterém vystupovali jejich spolužáci. Výukového programu Planeta 3 tisíce (Čína) se čtvrté a páté třídy účastnily 21. prosince. 22. prosince jsme se před Vánoci se žáky rozloučili divadelním představením Betlém, představení hrála agentura Koráb a u žáků mělo velký úspěch. V rámci prvouky navštívili začátkem ledna žáci prvních tříd lékárnu v Žebětíně péče o zdraví, seznámení se s prací lékárníka. V posledním měsíci prvního pololetí byl pro žáky vybrán koncert hudební skupiny Marbo, akce se uskutečnila 19. ledna v tělocvičně. 26. ledna proběhl ve 3. A, 4. A a 4. B program Empík teoretická část. 30. ledna u příležitosti blížícího se vysvědčení měli žáci možnost shlédnout vystoupení kouzelníka Katonas. Druhé školní pololetí jsme v měsíci únoru zahájili divadlem opět agentury Koráb v naší tělocvičně, tato akce byla pro žáky nižších ročníků, konala se 27. února. 29. února byl pro žáky třetích až pátých tříd připraven preventivní program na téma Nebezpečí na internetu kyberšikana. U příležitosti blížících se Velikonoc navštívili žáci prvních tříd 15. března výukový program v Bystroušce, tentokrát zaměřen na zvyky a tradice spojené s Velikonoci. Žákům se tyto programy vždy velmi líbí. 21. března proběhla celoškolní akce Ekoden (Den vody). V měsíci březnu žáci druhých tříd absolvovali preventivní program Hasík, který byl velmi pěkný. Z důvodu velmi zdařilé akce následně tyto třídy navštívily hasičskou stanici na přehradě. Žáky hasičská stanice oslovila, byli nadšené, získali mnoho nových poznatků. Žáci prvních tříd Divadelní představení na ZŠ Pavlovská pohádky Pipi dlouhá punčocha a Královna koloběžka první vystoupení žáků ZŠ Pavlovská. 12. dubna se ve všech třídách uskutečnil preventivní program Zdravá pětka a Prevence alkoholu, pro žáky jsou tyto programy vždy velmi zajímavé a přínosné. 18. dubna se uskutečnil celoškolní projekt Den Země u příležitosti mezinárodního dne Země. Školní družina si připravila pro žáky 3. května výlet do Kunštátu a do jeskyně Rudka, výlet měl mezi žáky velký úspěch. 22. května žáci prvních tříd navštívili divadlo Radost, představení O nezbedné kometě, žákům se představení velmi líbilo a rádi by do tohoto divadla příští rok jeli znovu. 15

16 V posledním měsíci školního roku byla pro všechny žáky připravena akce u příležitosti MDD, žáci si tento den velmi užili. Žáci prvních tříd navštívili v měsíci červnu jezdeckou stáj Archatt, kde byl pro ně připraven program teoretický + projížďka na koních. Druhé třídy si v tomto měsíci vyzkoušely své znalosti z dopravní výchovy, navštívily dopravní hřiště na ZŠ Pastviny. 2. třídy obdivovaly v tomto měsíci vystaveného mamuta v Anthroposu. Na konci měsíce navštívili všichni žáci kino Lucerna, filmové představení Kocour v botách. Školy v přírodě Adaptační pobyt prvních tříd dny strávilo 52 prvňáčků ve Staré vsi u Rýmařova, kde se hravou a zábavnou formou vzájemně poznávali. Na vlastní kůži si vyzkoušeli něco málo z horolezectví, učili se střílet z luku, podnikli výlety do blízkého okolí a poznali spoustu nových her. Kutiny Druhé třídy společně se 4. A vyjely na Tajuplný ostrov. 52 trosečníků trávilo týden v malebné krajině poblíž Tišnova, v Kutinách. Trosečníci prožili plno krásných zážitků a plní dojmů se vrátili zpět na pevninu. 16

17 Selský dvůr Daňkovice Žáci 3. A, 4. B a 5. A se alespoň na krátkou dobu ocitli ve středověku. Rytířské družiny prokazovali svůj um v rytířských cnostech. Svoji statečnost prokazovali v obraně svého hradu a při rytířských kláních. 60 rytířů se bez známky boje vrátilo šťastně zpět domů. Igrane statečných námořníků v letošním školním roce čelilo větru, dešti. Odolávali bouřkám, slunce tentokrát neukázalo svou příznivou tvář. I přesto námořníci prokázali svoji odolnost a statečnost. Za své činy byli odměněni návštěvou hejna delfínů. 17

18 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamená ní Prospělo Neprospělo Opakuje Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 Průměr na jednoho žáka: Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1 Nadaný žák v oblasti matematika pracoval dle individuálně vzdělávacího plánu. V hodinách matematiky vypracovával dle pokynů třídní učitelky matematické úlohy rozvíjející logické a samostatné myšlení. V rámci organizačních možností školy navštěvoval hodiny matematiky ve čtvrté třídě. Školou byl vysílán na různé matematické soutěže a olympiády. 3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 4 leté studium Gymnázium SOŠ SOU 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Z celkového počtu 28 žáků 5. Třídy se na víceletá gymnázia hlásilo celkem 6 žáků, z toho 5 bylo přijato, což je 83 % úspěšnost. Další dva žáci byli přijati do matematické třídy na ZŠ Brno, Sirotkova. 18

19 3.6 Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník 0 0 nižší ročník/5.ročník 0/28 0/100 Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 3 Důvody: stěhování, osobní důvody Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 7 Důvody: stěhování, osobní důvody 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí Hodnocení výsledků žáků V letošním školním roce se průběžně mapovala úspěšnost žáků v jednotlivých předmětech v rámci porad metodických komisí. Uskutečnily se SCIO testy 3. třídy a 5. třídy. Žáci 3. ročníku dosáhli velmi pěkných výsledků, zařadili se do 30% nejúspěšnějších škol v testování v rámci celé České republiky (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm). Výsledky naší školy jsou špičkové. Český jazyk svými výsledky se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. V letošním školním roce se průběžně mapovala úspěšnost žáků v jednotlivých předmětech v rámci cele České republiky (ve stejné skupině plně organizovaných škol a škol s prvním stupněm). Klíčové kompetence svými výsledky se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máme lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Matematika - výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Člověk a jeho svět - výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Anglický jazyk - výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Scio testování 5. ročníku proběhlo v předmětech: český jazyk, anglický jazyk a matematika. Výsledky tohoto testování jsou na velmi vysoké úrovni. Výsledky v českém jazyce a v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka a matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce a matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Výsledky naší školy v testu čtenářských dovedností jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Výsledky naší školy v anglickém jazyce více než 85 % žáků splnilo očekávaný výstup z RVP nebo dosáhlo ještě lepšího výsledku (graf analytické zprávy). V podrobných grafech je naše škola umístěna blízko hranice 100%. 19

20 Naše škola se zúčastnila generální zkoušky plošného testování žáků 5. tříd. Na základě prvotních dílčích výsledků by naše škole měla v ostrém testování v nadcházejícím školním roce uspět. Na úspěšné vzdělávání pedagogických pracovníků jsme navázali i v letošním školním roce. V oblasti EVVO dokončil úspěšně své studium koordinátor EVVO. V oblasti prevence a ŠVP zahájil studium metodik prevence a koordinátor ŠVP. Využili jsme také možnost čerpání finančních prostředků na DVPP z fondů EU. Všichni pracovníci školy se účastnili dalšího vzdělávání dle potřeb školy a vlastního zájmu. Čerpali z široké nabídky kurzů a seminářů. Ředitelka školy pokračovala ve funkčním studiu pro vedoucí pracovníky na pedagogické fakultě Karlovy univerzity Úzký vztah žák učitel, učitel učitel, je dán typem školy rodinná škola. Chceme i nadále zachovat vizi rodinné školy a zůstat otevřeni široké veřejnosti. Pedagogové jsou schopni sledovat a podporovat individuální rozvoj každého žáka, jejich systém hodnocení a klasifikace je variabilní, posiluje a zkvalitňuje výuku. Efektivitu výuky chtějí vyučující zvyšovat, napomohou jim k tomu nové prostorové a organizační podmínky. Hodnocení výchovného poradce Práce výchovného poradce v podmínkách školy je dána organizací, a také plánem práce, který je předkládán na začátku školního roku ředitelce školy. Ve školním roce 2011/2012 jsme na škole měli žáky zdravotně znevýhodněné, především s poruchami učení a chování, žáka zdravotně postiženého i žáka nadaného. Průběžně jsme řešili výchovné a výukové problémy žáků v součinnosti s třídními učiteli a ředitelkou školy. Průběžně na metodických komisích si vyučující předávali informace o práci jednotlivých žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, poruchami chování a žákovi nadaném. Dále se na metodických komisích projednávaly výukové, výchovné problémy, ale také úspěchy a dobré výsledky jednotlivých žáků i celých tříd. Výchovný poradce pravidelně individuálně jedenkrát týdně pracoval s integrovanými žáky. Velmi dobrá byla spolupráce s PPP Brno, kdy p. PhDr. M. Čapková a Mgr. A. Vyskočilovou, které 2x navštívily školu a konzultovaly s třídními učiteli problémy jednotlivých žáků. Po celý rok byly vstřícné a reagovaly na každý dotaz, jak v ech, tak telefonicky. Na vedení školy jsem pravidelně informoval členy vedení o problémech a úspěších žáků. V lednu roku 2012 jsme v rámci projektu RAMPS III. získali ke spolupráci terénní psycholožku Mgr. Přichystalovou, která pravidelně 1x týdně docházela na naši školu a pracovala s vytipovanými žáky i s třídními kolektivy. Společně s metodičkou prevence řešili problém se vztahy ve 4. B třídě. Za pomoci různých her a programů se snažila stmelit kolektivy tříd 4. A a 4. B, kdy se tyto třídy připravují na sloučení do jednoho kolektivu. Po dobu celého školního roku jsme sledovali, zda se mezi žáky neprojevují náznaky šikany, upozorňovali jsme a připomínali, jak se šikana projevuje, co to vůbec je a jaké mohou být její formy. Mohu konstatovat, že jsme se na naší škole s šikanou nesetkali. Dále jsme průběžně informovali všechny ročníky o nebezpečí drog, alkoholu a kouření. Dalším celoročním úkolem bylo připravit žáky 5. třídy na přechod na II. stupeň základní školy. Na třídních schůzkách jsme informovali rodiče o možnostech přestupu, o výběru škol v blízkém okolí, ale také o možnosti studia na víceletých gymnáziích. Některé základní školy např. ZŠ Pavlovská, ZŠ Heyrovského, ZŠ Laštovkova, připravily pro pátou třídu den otevřených dveří, který navštívili. 20

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více