ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem Projednán a schválen členy pedagogického sboru dne 1. září 2014 Platnost: školní rok 2014/2015

2 OBSAH: 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika školy 3) Podmínky a organizace vzdělávání 4) Charakteristika ŠVP 5)Témata a třídní vzdělávací program 6) Vzdělávací obsah ŠVP 7) Evaluace a hodnocení školy Přílohy: Organizační řád Provozní řád Školní řád

3 1) Identifikační údaje mateřské školy Malý svět Adresa školy Nade Mží 1, Plzeň Telefon Web Ředitelka Mgr. Olga Zíková Zřizovatel Mgr. Jana Linhartová, Ing. Aleš Linhart, MBA Adresa zřizovatele Nade Mží 734/ Plzeň IČO

4 Charakteristika školy Soukromá mateřská škola Malý svět vznikla v loňském školním roce jako další aktivita občanského sdružení Příměstské tábory Plzeň. Hlavní náplní mateřské školy je všestranné působení na harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Věříme ve schopnosti každého dítěte, snažíme se je rozvíjet a utvářet v nich harmonickou osobnost. Povzbuzujeme děti k samostatnosti, učíme je odpovědnosti, slušnosti a úctě. Snažíme se posilovat mezigenerační vztahy. Spolupracujeme s klubem seniorů Moudrý svět. Jeho proškolení a aprobovaní členové připravují pro děti zábavné i vzdělávací programy. Výchovná práce vychází z přání a potřeb dětí. Kapacita školy je 40 dětí. Třídy se naplňují po 20 dětech. V současné době máme naplněnu jednu třídu. Ve školce pracují 2 pedagožky a 2 asistentky. K provozování mateřské školy máme pronajaté prostory v Akademii hotelnictví a cestovního ruchu s.r.o., která sídlí v ulici Nade Mží 1 v Plzni Skvrňanech na okraji města. Mateřská škola je dobře přístupná: zastávka tramvaje č. 2 Křimická - je asi 150 metrů od školy. Ke škole je rovněž možné přijet autem. Blízkost přírody umožňuje vycházky do okolních luk a příměstské krajiny. Dobře je dostupný i M Klub ve Skvrňanech nabízející nejrůznější aktivity a programy pro děti.

5 Podmínky a organizace vzdělávání Materiální podmínky Mateřská škola sídlí v prvním patře budovy. K dispozici jsou čtyři třídy, které jsou dostatečně prostorné, rozdělené na třídu se stolečky, hernu a pískovnu, každá třída má upravené různé hrací koutky, jež odpovídají věkové kategorii dětí. Do těchto hracích koutků jsou pravidelně doplňovány nové pomůcky a hračky (i když je ve všech třídách dostatek hraček i pomůcek pro výtvarnou a pracovní činnost dětí během dne). Součástí každé třídy je kabinet. Každá třída má své centrum hracích aktivit, kde jsou kobercové plochy. Nábytek je rozmístěný tak, aby nerušil hry dětí, ale naopak je vede k vytváření různých situací a motivuje děti k zajímavým činnostem. K dispozici je i ložnice s 8 lůžky. Umývárna a WC jsou umístěny tak, aby byl zajištěn dobrý přehled o dětech při jejich odchodu na tato zařízení. V šatně jsou lavičky, věšáky a poličky k uložení jejich věcí, všude je dostatek prostoru i světla. Sportovní činnosti a pohybové hry probíhají v pronajaté tělocvičně školy. Děti mohou využívat i velkou zahradu, která je součástí školy. Organizační podmínky V současné době jsou ve školce dvě třídy, které jsou heterogenní. S ohledem na sportovně turistické zaměření MŠ je preferováno rozdělení dětí do tříd podle věku, ovšem rozdělení není prováděno striktně, kamarádi či sourozenci, pokud to situace dovoluje, mohou být umístěni společně. V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobil se individuálním potřebám dětí. Do programu je zařazován dostatek pohybových aktivit. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, samozřejmě vždy s ohledem na počasí. Mají dostatek prostoru pro pohybové využití během celého dne jak ve třídách, tak při pobytu venku. Odpočinek dětí je upraven dle individuálních potřeb dětí. Všechny děti po obědě odpočívají poslech pohádky. Do spaní děti v mateřské škole nikdo nenutí. Zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně Příchod dětí od 6.30 hod. do 8.30 hod. Individuální příchod po dohodě s rodiči. Při nástupu dítěte se uplatňuje individuálně přizpůsobený adaptační režim. Zákonný zástupce je povinen jakékoli změny v docházce (přihlášení, odhlášení) sdělit den předem či v den změny do 7.30 hodin ráno.

6 Zákonný zástupce dítěte může k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formulář je možno obdržet u učitelek MŠ). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě žádné jiné osobě než rodiči. V případě dítěte svěřeného soudně výhradně do péče jednoho z rodičů, musí se druhý z rodičů prokázat taktéž písemným souhlasem soudně určeného rodiče. Je žádoucí, aby dítě v MŠ mělo: náhradní oblečení na pobyt v herně a venku, přezůvky, pyžamo a kapesník. V letních měsících (červenec či srpen) je provoz MŠ přerušený, přičemž rozsah uzavření stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem a omezení provozu nebo celkové přerušení provozu MŠ oznámí vedení MŠ nejméně s dvouměsíčním předstihem). Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Přijímání dětí do MŠ: děti do MŠ přijímá ředitelka MŠ. Zápis je stanoven na měsíce duben/květen, každý všední den provozu MŠ. Rodiče si vyzvednou příslušné formuláře (přihláška, dotazník, apod.), které následně odevzdají do konce května řádně vyplněné. Věkové omezení není stanoveno. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Jestliže jsou v průběhu školního roku volná místa, děti jsou samozřejmě přijímány. Termín zápisu do MŠ je zveřejněn pomocí webových stránek školy, pomocí veřejných vývěsek a sdělníčků. Organizační rozdělení dne v MŠ: Čas Aktivity Poznámka

7 Příchod dětí, ranní hry dle vlastního výběru; přivítání, cvičení koncentrace, představení tématu dne, pohybové a řízené činnosti, hygiena, přechod na přesnídávku; hry a činnosti dle volby dětí, plnění výchovného a vzdělávacího záměru, pohybové aktivity, skupinové činnosti, individuální práce, vzdělávací chvilka, soustředění dětí, rozšiřování znalostí a dovedností formou her, prožitkové učení zdravotně zaměřené cvičení, pohybové chvilky, hudebně pohybová cvičení, záměrné a spontánní učení individuální či skup. formou, jazykolamy, smyslové hry, opakovací chvilky; hygiena, přesnídávka; cílené činnosti Řízené činnosti pedagogem, pobyt venku (dle počasí), námětové hry, didaktické hry přechod do prostor MŠ, hygiena, přechod do ŠJ; oběd + odchod dětí s půldenní docházkou hygiena, příprava na odpočinek, poslech pohádky, relaxační hudby, odpočinek; odpočinek či náhradní aktivity pro děti, které neodpočívají; odpočinek v den plaveckého výcviku příprava na plav.kurz, odchod plavání hygiena, přechod do jídelny odpolední svačina odpolední zájmové činnosti, volné hry. odchod dětí z MŠ Spontánní hra: od příchodu dětí do pobytu venku, odpoledne do rozchodu se zřetelem na individuální potřeby dětí.

8 Činnosti řízené pedagogem: probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi s ohledem na potřeby a zájmy dětí. Pohybové aktivity: denně zdravotně zaměřené cvičení, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, denní zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku. Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně v dopoledních a odpoledních hodinách, neuskutečňuje se při mrazu pod 10 C, při silném větru, dešti a inverzích, využití vlastní zahrady, vycházky. Pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti. Odpočinek, spánek: zařazen po obědě, vychází se z individuálních potřeb dítěte, cca 30 minut odpočívají všechny děti při poslechu pohádky či relaxační hudby, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají a učitelky jim nabízejí náhradní klidné aktivity. Stravování: Přípravou stravy je pověřena provozovna k těmto službám určena, obědy a svačiny jsou podávány personálem školky. Školní jídelna akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola s.r.o. Podávání svačin: hod. a hod. Podávání obědů: Klademe důraz na pohybové aktivity: ranní cvičení a tělovýchovná chvilka denně, 1krát týdně 30minutový blok tělesné výchovy, pohybové aktivity zařazujeme podle potřeby kdykoliv během dne. Psychohygienické a psychosociální podmínky Naší snahou je, aby se děti cítily v mateřské školce jistě a bezpečně, byly spokojené a zároveň nepřetěžované. Nově příchozím dětem umožňujeme postupnou adaptaci na nové prostředí. Zaměstnanci školky respektují dětské potřeby, operativně na ně reagují a pomáhají jim v jejich uspokojování. Všechny děti jsou přijímány rovnocenně, nikdo není zvýhodňován, ani naopak vyčleňován. Dodržuje se řád školy, denní režim, děti se učí soužití v kolektivu a dodržování daných pravidel. Pokyny jsou zadávány jasně a srozumitelně-všichni jsou kamarádi, všichni si vzájemně pomáhají a mají se rádi. Pedagogové jsou vzorem pro děti, jsou přímí, čestní a vstřícní, v komunikaci pedagog x dítě, pedagog x rodič jsou empatičtí. Děti jsou hodnoceny na základě biologického a mentálního věku. Mezi všemi zúčastněnými subjekty panuje vzájemná důvěra, tolerance, slušnost, zdvořilost a solidarita. Násilí v jakékoli

9 formě je nepřípustné, stejně jako je nepřijatelné nezdravé soutěžení. Pedagogové školky se věnují neformálním vztahům dětí, korigují jejich chování a snaží se nenásilnou formou ovlivňovat děti prosociálním směrem (prevence patologických jevů) Nabídka vzdělávacích aktivit je pestrá, dětem blízká a odpovídající jejich věkovým zvláštnostem. V prostorách školy je provozován také klub seniorů. Jeho proškolení a aprobovaní členové připraví pro děti jednou za měsíc program pro děti vycházející z tradičních zvyků jako jsou například: výroba draků, stavba perníkové chaloupky, otloukání píšťalek apod..to vše ještě vhodně proloží předčítáním pohádek a vyprávěním. Podmínky vzdělávání Žádná sociální skupina se nemůže obejít bez norem, život a rozvoj jedince není možný bez začlenění se do společnosti a: a) vnímání sounáležitosti s evropskou kulturou; pochopení civilizačního přínosu různých kultur v závislosti na širších společenských podmínkách; b) rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; c) vědomé reflexi vlastního jednání i jednání druhých lidí; respektování různých systémů hodnot a motivací druhých lidí; d) upevňování pocitu odpovědnosti za sebe jako jednotlivce i jako člena určitého společenství; e) chápání současnosti v kontextu minulosti a budoucnosti; f) rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity; g) uplatňování vhodných komunikačních prostředků k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv. Jedním z hlavních cílů výchovy v naší mateřské škole je, jak je výše uvedeno, všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem. Zaměstnanci naší mateřské školy chtějí dětem vytvářet rodinné prostředí, které má vliv na celkovou atmosféru

10 a pohodu jak dětí, tak i dospělých. Snažíme se vyjít vstříc rodičům a jejich přání, proto nabízíme dětem zájmové kroužky a různé činnosti. Přesto se snažíme, aby děti nebyly přetěžovány a práci si užívaly. Během výchovných činností dbáme na vzájemnou ohleduplnost a toleranci mezi dětmi, Děti se učí nápodobou, získají více zkušeností, jsou samostatnější a lépe se přizpůsobí kolektivu ostatních. Děti mají možnost vyjádřit svůj názor, přiměřeně svému věku se rozhodnout, řešit, případně odmítnout, současně však jsou vedeny k respektování druhých a k dodržování dohodnutých pravidel. Dětem je poskytován dostatek prostoru ke spontánním herním i pohybovým činnostem. Možnost spontánního pohybu ve třídě je částečně omezena z důvodu zajištění bezpečnosti dětí vzhledem k široké nabídce rozmanitých aktivit. Pro spontánní pohyb dětí využíváme co nejvíce školní zahradu, která poskytuje dětem maximální pohybové vyžití. Snažíme se o každodenní dostatečně dlouhý pobyt dětí venku, při vhodném počasí tráví děti na zahradě i čas po odpolední svačině. Usilujeme o vytváření příjemné atmosféry, která nepochybně podporuje tvořivost, iniciativu a kladné mezilidské vztahy. Jedině za takovýchto podmínek je možné vytvořit pro děti prostředí odpovídající jejich potřebám a s rodiči navázat kladné vztahy. Plně respektujeme individuální potřeby jednotlivých dětí a po dohodě s rodiči poskytujeme dětem optimální adaptační režim. V průběhu roku chceme s dětmi chodit nejméně jedenkrát za 14 dní na delší polodenní vycházku, organizovat společné turistické výlety spolu s rodiči. Rádi pozorujeme okolípřírodu i zvířátka, hrajeme pohybové a poznávací hry (v terénu i uvnitř). Od letošního školního roku budeme navštěvovat 1krát/14 dní plavecký bazén s výukou plavání pod vedením lektorky. Rádi bychom také vyzkoušeli nocování v MŠ spojené s tzv. Nocí s Andersenem a v létě s opékáním špekáčků a grilováním. Velký důraz klademe na nenásilnou adaptaci nových dětí na nové prostředí. Nově nabízíme před nástupem dětí do MŠ návštěvy dětem dle individuální dohody s rodiči. Stejně tak se objevuje v našem programu možnost pro rodiče, aby se v předem určených dnech podíleli na denních aktivitách MŠ, sledovali dítě ve zcela odlišných podmínkách než, jak je tomu v domácím prostředí. Vzhledem k tomu, že se snažíme vytvářet celkově pozitivní atmosféru dětského kolektivu, slavíme narozeniny každého našeho dítěte z MŠ. Od letošního školního roku nabízíme rodičům možnost uspořádat, za našeho přispění, dětskou oslavu přímo v prostorách naší MŠ. Snahou nás všech zaměstnanců MŠ je, aby každé dítě bylo zde šťastné, spokojené, cítilo se bezpečně a příjemně. K tomu nám přispívá i velká spolupráce s rodiči, jejich informovanost a podílení se na chodu MŠ. Jsme s nimi v denním kontaktu, rodičům je dán prostor na konzultaci ohledně problematiky jejich dítěte. Setkáváme se na společných akcích pořádaných naší MŠ. Dvakrát ročně probíhají hovorové schůzky a v případě potřeby se svolá i

11 schůzka informativní a mimořádná. Mimo tyto alternativy mohou rodiče získat průběžně informace prostřednictvím sdělníčku, na nástěnkách mateřské školky a taktéž na webových stránkách MŠ. Věcné vybavení mateřské školy Naše mateřská škola disponuje dostatečně velkými prostory, jejichž uspořádání je plně v souladu s podmínkami zajišťujícími individuální i skupinové činnosti dětí: dětský nábytek, hygienická zařízení (umývárna, toalety) a lehátka pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny požadavkům, které odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné a bezpečné; hračky, pomůcky a jiné doplňky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly a byly jim přístupné; děti se podílejí na úpravě a výzdobě interiéru svými výtvarnými prácemi; všechny vnitřní a vnější prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů čistota, teplota, osvětlení aj, které jsou průběžně obnovovány; pedagogicko-psychologická poradna a praktický lékař pro děti a dorost jsou nápomocny zaměstnancům školky v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí; pedagogické pracovnice školky jsou zodpovědné za bezpečnost dětí v mateřské školce po dobu jejich pobytu ve školce (tzn. od jejich převzetí od zákonných zástupců dítěte nebo jimi pověřených osob, až do doby jejich předání zákonným zástupcům dítěte nebo jim pověřených osob). Životospráva Dětem je poskytována chutná vyvážená strava podle platných norem. Do jídelníčku je zařazován dostatek ovoce a zeleniny, mléčných výrobků a celozrnného pečiva, čímž je zachována vhodná skladba jídelníčku, stejně jako je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Přihlížíme ke stravovacím návykům dětí a děti do jídla nenutíme. Snažíme se však děti vhodně motivovat k tomu, aby se naučily jíst i méně oblíbená jídla odpovídající zdravému stravování. Děti mají také možnost si podle potřeby jídlo přidat. Pro rodiče je aktuální týdenní jídelníček vyvěšen v šatnách dětí a je pravidelně aktualizován také na webových stránkách školy. Jsme schopni postarat se i o děti s celiakií a diabetem. Děti mají

12 rovněž možnost přinášet si své jídlo z domova. Donesené jídlo je uchováváno v chladničce k tomuto účelu vyčleněné v přípravné kuchyňce a podle potřeby ohříváno v mikrovlnné troubě. Tím je i takto handicapovaným dětem umožněna docházka do mateřské školy. Důraz klademe na pitný režim. Proto mají děti možnost, kdykoliv během dne, se napít. Dbáme též na dlouhý pobyt venku a pestrou nabídku pohybových aktivit. Neméně důležitý je poté následný odpolední odpočinek dětí. Děti nenutíme spát, učíme je však ke vzájemné ohleduplnosti ke spícím kamarádům. Děti mají možnost mít na lehátku svou plyšovou hračku, část odpočinku poslouchají pohádky, nejstarší děti odpočívají jen krátce a zbývající čas tráví v zájmovém kroužku a při výuce angličtiny. Jsou dodržovány individuální potřeby dětí aktivity, spánek, odpočinek. Zaměstnanci se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a jsou vzorem pro děti. Řízení školy Řízením mateřské školy je pověřena ředitelka mateřské školy. Jsou jasně vymezeny pravomoci, povinnosti a úkoly všech zaměstnanců školky pracovní náplně, pracovní a vnitřní řád. Je zpracován informační systém jak uvnitř, tak vně školky. Ředitelka dbá na to, aby pracovní prostředí v MŠ bylo pracovištěm příjemným, plné důvěry, ohleduplnosti, vstřícnosti, tolerance a vzájemné pomoci. Zapojuje zaměstnance do řízení MŠ, respektuje jejich nápady a názory, podporuje jejich aktivní postoje a motivuje je na spoluúčasti v otázkách spolurozhodování ohledně naplňování školního vzdělávacího programu. Prostřednictvím pedagogických porad, hospitací a orientačních vstupů do tříd se snaží o hodnocení dosavadní práce s dětmi, vzájemné předávání zkušeností, hledání nových možností. Pravidelně vyhodnocuje práci všech zaměstnanců a evaluačních závěrů využívá pro nastavení další práce.

13 Pedagogické pracovnice se aktivně účastní vzdělávacích akcí, které jsou vybírány podle zájmu jednotlivých učitelek s přihlédnutím k potřebám školy. K čerpání nových poznatků a vědomostí jsou také podle možností školy využívány dny určené pro samostudium. Naše mateřská školka taktéž spolupracuje s orgány státní správy a dalšími organizacemi poskytující pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Personální podmínky V mateřské škole pracuje kolektiv učitelek, které usilují o úzkou spolupráci s rodiči na základě vzájemné důvěry a respektu. Průběžně aktualizují nabídku aktivit pro děti tak, aby byly uspokojeny jejich zájmy a individuální potřeby v průběhu celého dne. Služby učitelek jsou stanoveny tak, aby bylo co nejlépe využito všech hodin přímé pedagogické činnosti v zájmu dětí. Snažíme se o příjemné pracovní klima založené na vzájemné důvěře a spolupráci. Všechny pracovnice přicházejí s dětmi do styku a spoluvytvářejí pro ně příjemné a bezpečné prostředí plné porozumění a pohody. Personální obsazení: Funkce Jméno Úvazek Počet let praxe Ředitelka Olga Zítková Učitelka Mgr. Jana Šplíchalová 1,00 34 Učitelka Kateřina Zachardová 1,00 Asistentka Barbora Šedivá Spolupráce s rodiči i dalšími subjekty a další aktivity

14 Usilujeme o partnerskou spolupráci s rodiči a rodinu plně respektujeme. Rodiče jsou informování o dění v mateřské škole prostřednictvím nástěnek v šatně, internetových stránek, denně jsou v kontaktu s učitelkami při předávání dětí, mají možnost domluvit si v případě potřeby konzultaci, vstupovat do třídy vždy však musí být respektovány potřeby ostatních dětí. Dětem zprostředkováváme divadelní představení a hudební pořady přímo v MŠ. Organizujeme výlety a podle speciálně vypracovaného programu i vlastivědné procházky po Plzni.. Konkrétní úkoly dalšího zkvalitňování podmínek a organizace vzdělávání: - úzce spolupracovat s rodiči, nacházet další formy spolupráce; vytvářet atmosféru důvěry porozumění, respektu, umožnit rodičům podílet se na dění v MŠ, vstupovat do třídy, poskytovat jim poradenský servis 1. zabezpečovat pružnost denního řádu, umožňovat dětem individuální adaptační režim; 2. nadále zachovat a dále zkvalitňovat přínosné a stimulující sociální klima (vytvářet atmosféru pracovní pohody pro pedagogické i nepedagogické pracovníky); 3. pokračovat ve vytváření funkčního vnitřního i vnějšího informačního systému; 4. zabezpečit funkční plánování opírající se o předchozí analýzu a zpětnou vazbu a zabezpečit tak promyšlený a vyvážený poměr aktivit respektující individuální a věkové zvláštnosti dětí, společně na základě vyhodnocování dílčích etap zkvalitňovat a dotvářet ŠVP; 5. zajišťovat podmínky pro růst profesních kompetencí pedagogů a jejich další vzdělávání 6. pokračovat v započaté spolupráci s odbornými pracovišti (poskytování informací, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou);

15 7. i nadále poskytovat dětem další možnost rozvíjení dispozic a talentu prostřednictvím školních zájmových kroužků; 8. vytvořit další prostor a podmínky pro kompenzaci vývojových opoždění (zajistit dětem s odkladem školní docházky dostatek podnětů umožňujících kompenzaci jejich opoždění); 9. pokračovat ve vytváření jména školy a dále ji otvírat veřejnosti (dny otevřených dveří, uspořádání hravé aktivity pro děti a rodiče, výstava dětských prací). Charakteristika vzdělávacího programu "V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele." Marie Montessori Cílem naší soukromé mateřské školy je přiblížit dětem svět tak, aby jim byl srozumitelný a našly v něm své místo. Chceme, aby děti ve školce mohly poznat a zkusit si co nejvíce věcí a našly si to, co by je bavilo. Zároveň si dovolujeme čerpat i z prvků montessorské školy, která klade důraz na citový vývoj a přirozené spontánní seberozvíjení dítěte. V takovém případě stojí vychovatel v pozadí, rozhodující je aktivita dítěte. To ale neznamená, že dítě střídá činnosti bez ukončení nebo nedělá nic. Svoboda v tomto případě nespočívá v tom, že dítě zůstane ponecháno samo sobě, nebo že učitel vůbec nezasahuje do jeho aktivit. Určitou činnost si dítě zvolit musí. Učitel činnost dětí koordinuje a musí využít své pedagogické dovednosti, aby bez příkazů pomohl najít dítěti činnost, která ho zaujme. Svoboda dítěte je samozřejmě chápána jako povinnost, ne anarchie. To znamená, že pokud se dítě pro něco rozhodne, je jeho povinností práci dokončit. Pokud chce dítě pracovat s určitým materiálem, který ho zajímá samo se svobodně rozhodne je jeho povinností

16 dodržet daná pravidla. K sebedisciplíně vedou učitelky děti právě již od mateřské školy. Školní vzdělávací program byl vytvořen plně v souladu se záměry RVP PV. Jedná se o vlastní vzdělávací program, který usiluje především o všestranný rozvoj každého dítěte na základě jeho individuálních potřeb. Podpora zdraví a výchova ke zdravému životnímu stylu jsou významnou součástí ŠVP. Východiska, ze kterých při práci s dětmi vycházíme: Vzdělávací program vychází ze skutečnosti, že předškolní vzdělávání spočívá ve všestranné kultivaci dítěte a zahrnuje jak zřetele výchovné, tak i vzdělávací. Jeho propedeutický význam je nesporný, protože vyúsťuje zařazením dítěte do povinného vzdělávání. Nespočívá však ve vyrovnání výkonů, ale v získání takových výsledků učení a úrovně rozvoje, které odpovídají možnostem konkrétního dítěte. Mateřská škola představuje počátek systematického výchovného působení, v němž se zásadní princip individualizace v podmínkách skupiny může v plné šíři uplatnit. Nikdy později už nebude v institucionální výchově tolik času a příležitostí k tak individualizovanému, osobnostně zaměřenému, pestrému a různorodému působení. Mateřská škola jako první společenské mimorodinné prostředí, do kterého dítě vstupuje, je v tomto směru pro dítě a jeho život ve společnosti nezastupitelná. Včasný začátek vzdělávání a vstup dítěte do širšího společenství má značný význam pro všestranný rozvoj dítěte a jeho začlenění do společnosti. Usilujeme o plnění úlohy mateřské školy, která spočívá v zajišťování podnětného prostředí, které dítě systematicky stimuluje, dále ve vytváření předpokladů pro schopnost celoživotního vzdělávání. Vytváříme dětem podmínky k aktivnímu získávání zkušeností, k objevování a přemýšlení, motivujeme je ke komunikaci a spolupráci, podporujeme jejich sebevědomí. Zaměřujeme se na pestrou nabídku činností pro všestranný rozvoj dětí, dále

17 na individuální přístup a respektování osobnosti dítěte se současným citlivým výchovným působením. Nepodporujeme soutěživost, snažíme se, aby každé dítě mělo šanci na úspěch. Příprava na školu je i v současném pojetí nedílnou součástí předškolního vzdělávání. Uskutečňuje se formou plynulé socializace a kultivace dítěte v běžných životních situacích. Není to snaha děti rovnat do stejné podoby. Každé dítě má právo být jiné. Jedná se především o získávání pocitu jistoty a sebedůvěry. K získání potřebných kompetencí dítě potřebuje dostatek příležitostí hrát si, samostatně a tvořivě jednat, řešit různé praktické úkoly, respektovat pravidla, naslouchat druhým a srozumitelně se vyjadřovat. V mateřské škole dítě získává také potřebné vědomí určitého řádu, pevné osy. Každé dítě se rádo učí něčemu novému, ale současně potřebuje posilovat vědomí, že něco zná a umí. Uznáváme dominantní roli rodiny v rozvoji dítěte a vždy bereme v úvahu souvislost s péčí, která je dětem poskytována v rodině. Snažíme se o maximální spolupráci a partnerství rodiny a školy. Mateřská škola by měla být profesionálně vedeným centrem, které posiluje výchovnou funkci rodiny a obohacuje ji o podněty, které rodina nemůže dítěti sama poskytnout. Významnou úlohu zastává mateřská škola při utváření prvotních citových vztahůpřesahujících rámec rodiny. Dětem poskytuje především styk s vrstevníky, získání svého místa ve skupině, pestrou škálu činností a příležitostí k seberealizaci a odborné metodické vedení tam, kde je třeba kompenzovat vývojové opoždění, či naopak rozvíjet dispozice a talent. Mateřská škola by také měla poskytovat vhodné prostředí pro uplatnění různě disponovaných jedinců. Rejstřík prosociálního chování se tak obohacuje o spolupráci a spoluúčastv prožívání. Pobyt v předškolním zařízení představuje také jednu z možností, jak znevýhodněným dětemzlepšit rozvojové a vzdělávací podmínky a napomoci tak k vyrovnání rozdílů a zlepšení jejich vzdělávacích a životních šancí. Hlavním záměrem předškolního vzdělávání je získání věku přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti a základů kompetencí pro další rozvoj a učení.

18 Hlavní cíle předškolního vzdělávání: 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení (POZNATKY) Zaměřujeme se na získávání nových praktických dovedností, podporujeme tělesný rozvoj a zdraví dítěte, rozvíjíme řeč dítěte, jeho schopnost komunikovat, vyjádřit se. Učíme děti chápat okolní svět, rozvíjíme schopnost přemýšlet, rozhodovat se. 2. Osvojeni si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (HODNOTY) Učíme děti vnímat a osvojovat si životní hodnoty, jako jsou přátelství, tolerance, spolupráce, lidská práva, zdraví, životní prostředí, kulturní hodnoty. 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (POSTOJE) Rozvíjíme u dětí zdravé sebevědomí, poznávání sama sebe, vlastních zájmů, možností a potřeb a uvědomění si svých práv, ale i povinností. Plněním cílů předškolního vzdělávání získává dítě potřebné kompetence: 1. Kompetence k učení (dítě pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí, snaží se porozumět věcem, jevům, dějům, umí pracovat podle instrukcí, dokončí, co započalo) 2. Kompetence k řešení problémů (známé a opakující se situace se snaží samostatně řešit, náročnější s podporou dospělého, zkouší, experimentuje) 3. Kompetence komunikativní (vyjadřuje své myšlenky, sděluje své prožitky, rozumí slyšenému slovu, komunikuje bez zábran) 4. Kompetence sociální a personální (umí vyjádřit svůj názor, uvědomuje si odpovědnost za své jednání, projevuje ohleduplnost k druhým, pomáhá slabším, vnímá agresivitu,

19 nespravedlnost, lhostejnost, respektuje druhé a dohodnutá pravidla, dokáže se ve skupině prosadit) 5. Kompetence činnostní a občanské (k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně, váží si práce druhých, podílí se na vytváření pravidel společného soužití). Obsah vzdělávání je strukturován do oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení a jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří. Oblasti vzdělávání: 1. Oblast biologická DÍTĚ A JEHO TĚLO 2. Oblast psychologická DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 3. Oblast interpersonální DÍTĚ A TEN DRUHÝ 4. Oblast sociálně-kulturní DÍTĚ A SPOLEČNOST 5. Oblast environmentální DÍTĚ A SVĚT 1. DÍTĚ A JEHO TĚLO Specifické vzdělávací cíle: Uvědomění si vlastního těla;

20 rozvoj hrubé a jemné motoriky; ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí; rozvoj a užívání všech smyslů; rozvoj fyzické a psychické zdatnosti; osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě; osvojení si dovedností důležitých k potřebě zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů. Nabídka činností a příležitostí pro děti: Pohybové činnosti a základy sportovních činností (gymnastika, atletika, sportovní hry, turistika, plavání, lyžování, sáňkování, bobování). Dechové, zdravotní, protahovací, uvolňovací a relaxační cvičení. Hry na procvičení smyslového vnímání (rozvoj fonematického sluchu, diferenciace různých zvuků). Konstruktivní hry se stavebnicemi, grafomotorické činnosti. Sebeobslužné činnosti v oblasti péče o tělo, oblékání, a stravování Učit bezpečnému chování ve skupině, při zacházení s pomůckami a nástroji. Učit se zacházet s grafickým a výtvarným materiálem (volné kreslení a malování, stříhání, lepení, modelování, práce s papírem a přírodninami). Očekávané kompetence: Zvládnutí základních pohybových dovedností, soulad pohybu se zpěvem a hudbou. Dosažení dovedností v oblasti smyslového vnímání: rozlišování zvuků sluch. tvarů-zrak, hmat vůní, pachů a chutí-čich, chuť. Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky. Umět provádět jednoduché pracovní činnosti související s udržováním pořádku. Chápat, co prospívá zdraví a co mu škodí. Znát části těla, základní orgány a mít povědomí o jejich funkci. Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují (v ohrožující, nebezpečné či neznámé), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě). 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Blok: Jazyk a řeč Specifické vzdělávací cíle: Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, receptivních (vnímání,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více