ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem Projednán a schválen členy pedagogického sboru dne 1. září 2014 Platnost: školní rok 2014/2015

2 OBSAH: 1) Identifikační údaje 2) Charakteristika školy 3) Podmínky a organizace vzdělávání 4) Charakteristika ŠVP 5)Témata a třídní vzdělávací program 6) Vzdělávací obsah ŠVP 7) Evaluace a hodnocení školy Přílohy: Organizační řád Provozní řád Školní řád

3 1) Identifikační údaje mateřské školy Malý svět Adresa školy Nade Mží 1, Plzeň Telefon Web Ředitelka Mgr. Olga Zíková Zřizovatel Mgr. Jana Linhartová, Ing. Aleš Linhart, MBA Adresa zřizovatele Nade Mží 734/ Plzeň IČO

4 Charakteristika školy Soukromá mateřská škola Malý svět vznikla v loňském školním roce jako další aktivita občanského sdružení Příměstské tábory Plzeň. Hlavní náplní mateřské školy je všestranné působení na harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Věříme ve schopnosti každého dítěte, snažíme se je rozvíjet a utvářet v nich harmonickou osobnost. Povzbuzujeme děti k samostatnosti, učíme je odpovědnosti, slušnosti a úctě. Snažíme se posilovat mezigenerační vztahy. Spolupracujeme s klubem seniorů Moudrý svět. Jeho proškolení a aprobovaní členové připravují pro děti zábavné i vzdělávací programy. Výchovná práce vychází z přání a potřeb dětí. Kapacita školy je 40 dětí. Třídy se naplňují po 20 dětech. V současné době máme naplněnu jednu třídu. Ve školce pracují 2 pedagožky a 2 asistentky. K provozování mateřské školy máme pronajaté prostory v Akademii hotelnictví a cestovního ruchu s.r.o., která sídlí v ulici Nade Mží 1 v Plzni Skvrňanech na okraji města. Mateřská škola je dobře přístupná: zastávka tramvaje č. 2 Křimická - je asi 150 metrů od školy. Ke škole je rovněž možné přijet autem. Blízkost přírody umožňuje vycházky do okolních luk a příměstské krajiny. Dobře je dostupný i M Klub ve Skvrňanech nabízející nejrůznější aktivity a programy pro děti.

5 Podmínky a organizace vzdělávání Materiální podmínky Mateřská škola sídlí v prvním patře budovy. K dispozici jsou čtyři třídy, které jsou dostatečně prostorné, rozdělené na třídu se stolečky, hernu a pískovnu, každá třída má upravené různé hrací koutky, jež odpovídají věkové kategorii dětí. Do těchto hracích koutků jsou pravidelně doplňovány nové pomůcky a hračky (i když je ve všech třídách dostatek hraček i pomůcek pro výtvarnou a pracovní činnost dětí během dne). Součástí každé třídy je kabinet. Každá třída má své centrum hracích aktivit, kde jsou kobercové plochy. Nábytek je rozmístěný tak, aby nerušil hry dětí, ale naopak je vede k vytváření různých situací a motivuje děti k zajímavým činnostem. K dispozici je i ložnice s 8 lůžky. Umývárna a WC jsou umístěny tak, aby byl zajištěn dobrý přehled o dětech při jejich odchodu na tato zařízení. V šatně jsou lavičky, věšáky a poličky k uložení jejich věcí, všude je dostatek prostoru i světla. Sportovní činnosti a pohybové hry probíhají v pronajaté tělocvičně školy. Děti mohou využívat i velkou zahradu, která je součástí školy. Organizační podmínky V současné době jsou ve školce dvě třídy, které jsou heterogenní. S ohledem na sportovně turistické zaměření MŠ je preferováno rozdělení dětí do tříd podle věku, ovšem rozdělení není prováděno striktně, kamarádi či sourozenci, pokud to situace dovoluje, mohou být umístěni společně. V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je dostatečně flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální situaci a přizpůsobil se individuálním potřebám dětí. Do programu je zařazován dostatek pohybových aktivit. Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený a vede k podněcování vlastní aktivity. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, samozřejmě vždy s ohledem na počasí. Mají dostatek prostoru pro pohybové využití během celého dne jak ve třídách, tak při pobytu venku. Odpočinek dětí je upraven dle individuálních potřeb dětí. Všechny děti po obědě odpočívají poslech pohádky. Do spaní děti v mateřské škole nikdo nenutí. Zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně Příchod dětí od 6.30 hod. do 8.30 hod. Individuální příchod po dohodě s rodiči. Při nástupu dítěte se uplatňuje individuálně přizpůsobený adaptační režim. Zákonný zástupce je povinen jakékoli změny v docházce (přihlášení, odhlášení) sdělit den předem či v den změny do 7.30 hodin ráno.

6 Zákonný zástupce dítěte může k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formulář je možno obdržet u učitelek MŠ). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě žádné jiné osobě než rodiči. V případě dítěte svěřeného soudně výhradně do péče jednoho z rodičů, musí se druhý z rodičů prokázat taktéž písemným souhlasem soudně určeného rodiče. Je žádoucí, aby dítě v MŠ mělo: náhradní oblečení na pobyt v herně a venku, přezůvky, pyžamo a kapesník. V letních měsících (červenec či srpen) je provoz MŠ přerušený, přičemž rozsah uzavření stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem a omezení provozu nebo celkové přerušení provozu MŠ oznámí vedení MŠ nejméně s dvouměsíčním předstihem). Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 1. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Přijímání dětí do MŠ: děti do MŠ přijímá ředitelka MŠ. Zápis je stanoven na měsíce duben/květen, každý všední den provozu MŠ. Rodiče si vyzvednou příslušné formuláře (přihláška, dotazník, apod.), které následně odevzdají do konce května řádně vyplněné. Věkové omezení není stanoveno. O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Jestliže jsou v průběhu školního roku volná místa, děti jsou samozřejmě přijímány. Termín zápisu do MŠ je zveřejněn pomocí webových stránek školy, pomocí veřejných vývěsek a sdělníčků. Organizační rozdělení dne v MŠ: Čas Aktivity Poznámka

7 Příchod dětí, ranní hry dle vlastního výběru; přivítání, cvičení koncentrace, představení tématu dne, pohybové a řízené činnosti, hygiena, přechod na přesnídávku; hry a činnosti dle volby dětí, plnění výchovného a vzdělávacího záměru, pohybové aktivity, skupinové činnosti, individuální práce, vzdělávací chvilka, soustředění dětí, rozšiřování znalostí a dovedností formou her, prožitkové učení zdravotně zaměřené cvičení, pohybové chvilky, hudebně pohybová cvičení, záměrné a spontánní učení individuální či skup. formou, jazykolamy, smyslové hry, opakovací chvilky; hygiena, přesnídávka; cílené činnosti Řízené činnosti pedagogem, pobyt venku (dle počasí), námětové hry, didaktické hry přechod do prostor MŠ, hygiena, přechod do ŠJ; oběd + odchod dětí s půldenní docházkou hygiena, příprava na odpočinek, poslech pohádky, relaxační hudby, odpočinek; odpočinek či náhradní aktivity pro děti, které neodpočívají; odpočinek v den plaveckého výcviku příprava na plav.kurz, odchod plavání hygiena, přechod do jídelny odpolední svačina odpolední zájmové činnosti, volné hry. odchod dětí z MŠ Spontánní hra: od příchodu dětí do pobytu venku, odpoledne do rozchodu se zřetelem na individuální potřeby dětí.

8 Činnosti řízené pedagogem: probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi s ohledem na potřeby a zájmy dětí. Pohybové aktivity: denně zdravotně zaměřené cvičení, průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, denní zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku. Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně v dopoledních a odpoledních hodinách, neuskutečňuje se při mrazu pod 10 C, při silném větru, dešti a inverzích, využití vlastní zahrady, vycházky. Pobyt venku je využit pro spontánní i řízené činnosti. Odpočinek, spánek: zařazen po obědě, vychází se z individuálních potřeb dítěte, cca 30 minut odpočívají všechny děti při poslechu pohádky či relaxační hudby, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají a učitelky jim nabízejí náhradní klidné aktivity. Stravování: Přípravou stravy je pověřena provozovna k těmto službám určena, obědy a svačiny jsou podávány personálem školky. Školní jídelna akademie hotelnictví a cestovního ruchu - střední škola s.r.o. Podávání svačin: hod. a hod. Podávání obědů: Klademe důraz na pohybové aktivity: ranní cvičení a tělovýchovná chvilka denně, 1krát týdně 30minutový blok tělesné výchovy, pohybové aktivity zařazujeme podle potřeby kdykoliv během dne. Psychohygienické a psychosociální podmínky Naší snahou je, aby se děti cítily v mateřské školce jistě a bezpečně, byly spokojené a zároveň nepřetěžované. Nově příchozím dětem umožňujeme postupnou adaptaci na nové prostředí. Zaměstnanci školky respektují dětské potřeby, operativně na ně reagují a pomáhají jim v jejich uspokojování. Všechny děti jsou přijímány rovnocenně, nikdo není zvýhodňován, ani naopak vyčleňován. Dodržuje se řád školy, denní režim, děti se učí soužití v kolektivu a dodržování daných pravidel. Pokyny jsou zadávány jasně a srozumitelně-všichni jsou kamarádi, všichni si vzájemně pomáhají a mají se rádi. Pedagogové jsou vzorem pro děti, jsou přímí, čestní a vstřícní, v komunikaci pedagog x dítě, pedagog x rodič jsou empatičtí. Děti jsou hodnoceny na základě biologického a mentálního věku. Mezi všemi zúčastněnými subjekty panuje vzájemná důvěra, tolerance, slušnost, zdvořilost a solidarita. Násilí v jakékoli

9 formě je nepřípustné, stejně jako je nepřijatelné nezdravé soutěžení. Pedagogové školky se věnují neformálním vztahům dětí, korigují jejich chování a snaží se nenásilnou formou ovlivňovat děti prosociálním směrem (prevence patologických jevů) Nabídka vzdělávacích aktivit je pestrá, dětem blízká a odpovídající jejich věkovým zvláštnostem. V prostorách školy je provozován také klub seniorů. Jeho proškolení a aprobovaní členové připraví pro děti jednou za měsíc program pro děti vycházející z tradičních zvyků jako jsou například: výroba draků, stavba perníkové chaloupky, otloukání píšťalek apod..to vše ještě vhodně proloží předčítáním pohádek a vyprávěním. Podmínky vzdělávání Žádná sociální skupina se nemůže obejít bez norem, život a rozvoj jedince není možný bez začlenění se do společnosti a: a) vnímání sounáležitosti s evropskou kulturou; pochopení civilizačního přínosu různých kultur v závislosti na širších společenských podmínkách; b) rozvíjení pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou i současnou zkušenost lidstva; c) vědomé reflexi vlastního jednání i jednání druhých lidí; respektování různých systémů hodnot a motivací druhých lidí; d) upevňování pocitu odpovědnosti za sebe jako jednotlivce i jako člena určitého společenství; e) chápání současnosti v kontextu minulosti a budoucnosti; f) rozvíjení a kultivaci vědomí osobní, lokální, národní, evropské i globální identity; g) uplatňování vhodných komunikačních prostředků k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv. Jedním z hlavních cílů výchovy v naší mateřské škole je, jak je výše uvedeno, všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem. Zaměstnanci naší mateřské školy chtějí dětem vytvářet rodinné prostředí, které má vliv na celkovou atmosféru

10 a pohodu jak dětí, tak i dospělých. Snažíme se vyjít vstříc rodičům a jejich přání, proto nabízíme dětem zájmové kroužky a různé činnosti. Přesto se snažíme, aby děti nebyly přetěžovány a práci si užívaly. Během výchovných činností dbáme na vzájemnou ohleduplnost a toleranci mezi dětmi, Děti se učí nápodobou, získají více zkušeností, jsou samostatnější a lépe se přizpůsobí kolektivu ostatních. Děti mají možnost vyjádřit svůj názor, přiměřeně svému věku se rozhodnout, řešit, případně odmítnout, současně však jsou vedeny k respektování druhých a k dodržování dohodnutých pravidel. Dětem je poskytován dostatek prostoru ke spontánním herním i pohybovým činnostem. Možnost spontánního pohybu ve třídě je částečně omezena z důvodu zajištění bezpečnosti dětí vzhledem k široké nabídce rozmanitých aktivit. Pro spontánní pohyb dětí využíváme co nejvíce školní zahradu, která poskytuje dětem maximální pohybové vyžití. Snažíme se o každodenní dostatečně dlouhý pobyt dětí venku, při vhodném počasí tráví děti na zahradě i čas po odpolední svačině. Usilujeme o vytváření příjemné atmosféry, která nepochybně podporuje tvořivost, iniciativu a kladné mezilidské vztahy. Jedině za takovýchto podmínek je možné vytvořit pro děti prostředí odpovídající jejich potřebám a s rodiči navázat kladné vztahy. Plně respektujeme individuální potřeby jednotlivých dětí a po dohodě s rodiči poskytujeme dětem optimální adaptační režim. V průběhu roku chceme s dětmi chodit nejméně jedenkrát za 14 dní na delší polodenní vycházku, organizovat společné turistické výlety spolu s rodiči. Rádi pozorujeme okolípřírodu i zvířátka, hrajeme pohybové a poznávací hry (v terénu i uvnitř). Od letošního školního roku budeme navštěvovat 1krát/14 dní plavecký bazén s výukou plavání pod vedením lektorky. Rádi bychom také vyzkoušeli nocování v MŠ spojené s tzv. Nocí s Andersenem a v létě s opékáním špekáčků a grilováním. Velký důraz klademe na nenásilnou adaptaci nových dětí na nové prostředí. Nově nabízíme před nástupem dětí do MŠ návštěvy dětem dle individuální dohody s rodiči. Stejně tak se objevuje v našem programu možnost pro rodiče, aby se v předem určených dnech podíleli na denních aktivitách MŠ, sledovali dítě ve zcela odlišných podmínkách než, jak je tomu v domácím prostředí. Vzhledem k tomu, že se snažíme vytvářet celkově pozitivní atmosféru dětského kolektivu, slavíme narozeniny každého našeho dítěte z MŠ. Od letošního školního roku nabízíme rodičům možnost uspořádat, za našeho přispění, dětskou oslavu přímo v prostorách naší MŠ. Snahou nás všech zaměstnanců MŠ je, aby každé dítě bylo zde šťastné, spokojené, cítilo se bezpečně a příjemně. K tomu nám přispívá i velká spolupráce s rodiči, jejich informovanost a podílení se na chodu MŠ. Jsme s nimi v denním kontaktu, rodičům je dán prostor na konzultaci ohledně problematiky jejich dítěte. Setkáváme se na společných akcích pořádaných naší MŠ. Dvakrát ročně probíhají hovorové schůzky a v případě potřeby se svolá i

11 schůzka informativní a mimořádná. Mimo tyto alternativy mohou rodiče získat průběžně informace prostřednictvím sdělníčku, na nástěnkách mateřské školky a taktéž na webových stránkách MŠ. Věcné vybavení mateřské školy Naše mateřská škola disponuje dostatečně velkými prostory, jejichž uspořádání je plně v souladu s podmínkami zajišťujícími individuální i skupinové činnosti dětí: dětský nábytek, hygienická zařízení (umývárna, toalety) a lehátka pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny požadavkům, které odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné a bezpečné; hračky, pomůcky a jiné doplňky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly a byly jim přístupné; děti se podílejí na úpravě a výzdobě interiéru svými výtvarnými prácemi; všechny vnitřní a vnější prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů čistota, teplota, osvětlení aj, které jsou průběžně obnovovány; pedagogicko-psychologická poradna a praktický lékař pro děti a dorost jsou nápomocny zaměstnancům školky v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí; pedagogické pracovnice školky jsou zodpovědné za bezpečnost dětí v mateřské školce po dobu jejich pobytu ve školce (tzn. od jejich převzetí od zákonných zástupců dítěte nebo jimi pověřených osob, až do doby jejich předání zákonným zástupcům dítěte nebo jim pověřených osob). Životospráva Dětem je poskytována chutná vyvážená strava podle platných norem. Do jídelníčku je zařazován dostatek ovoce a zeleniny, mléčných výrobků a celozrnného pečiva, čímž je zachována vhodná skladba jídelníčku, stejně jako je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Přihlížíme ke stravovacím návykům dětí a děti do jídla nenutíme. Snažíme se však děti vhodně motivovat k tomu, aby se naučily jíst i méně oblíbená jídla odpovídající zdravému stravování. Děti mají také možnost si podle potřeby jídlo přidat. Pro rodiče je aktuální týdenní jídelníček vyvěšen v šatnách dětí a je pravidelně aktualizován také na webových stránkách školy. Jsme schopni postarat se i o děti s celiakií a diabetem. Děti mají

12 rovněž možnost přinášet si své jídlo z domova. Donesené jídlo je uchováváno v chladničce k tomuto účelu vyčleněné v přípravné kuchyňce a podle potřeby ohříváno v mikrovlnné troubě. Tím je i takto handicapovaným dětem umožněna docházka do mateřské školy. Důraz klademe na pitný režim. Proto mají děti možnost, kdykoliv během dne, se napít. Dbáme též na dlouhý pobyt venku a pestrou nabídku pohybových aktivit. Neméně důležitý je poté následný odpolední odpočinek dětí. Děti nenutíme spát, učíme je však ke vzájemné ohleduplnosti ke spícím kamarádům. Děti mají možnost mít na lehátku svou plyšovou hračku, část odpočinku poslouchají pohádky, nejstarší děti odpočívají jen krátce a zbývající čas tráví v zájmovém kroužku a při výuce angličtiny. Jsou dodržovány individuální potřeby dětí aktivity, spánek, odpočinek. Zaměstnanci se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a jsou vzorem pro děti. Řízení školy Řízením mateřské školy je pověřena ředitelka mateřské školy. Jsou jasně vymezeny pravomoci, povinnosti a úkoly všech zaměstnanců školky pracovní náplně, pracovní a vnitřní řád. Je zpracován informační systém jak uvnitř, tak vně školky. Ředitelka dbá na to, aby pracovní prostředí v MŠ bylo pracovištěm příjemným, plné důvěry, ohleduplnosti, vstřícnosti, tolerance a vzájemné pomoci. Zapojuje zaměstnance do řízení MŠ, respektuje jejich nápady a názory, podporuje jejich aktivní postoje a motivuje je na spoluúčasti v otázkách spolurozhodování ohledně naplňování školního vzdělávacího programu. Prostřednictvím pedagogických porad, hospitací a orientačních vstupů do tříd se snaží o hodnocení dosavadní práce s dětmi, vzájemné předávání zkušeností, hledání nových možností. Pravidelně vyhodnocuje práci všech zaměstnanců a evaluačních závěrů využívá pro nastavení další práce.

13 Pedagogické pracovnice se aktivně účastní vzdělávacích akcí, které jsou vybírány podle zájmu jednotlivých učitelek s přihlédnutím k potřebám školy. K čerpání nových poznatků a vědomostí jsou také podle možností školy využívány dny určené pro samostudium. Naše mateřská školka taktéž spolupracuje s orgány státní správy a dalšími organizacemi poskytující pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Personální podmínky V mateřské škole pracuje kolektiv učitelek, které usilují o úzkou spolupráci s rodiči na základě vzájemné důvěry a respektu. Průběžně aktualizují nabídku aktivit pro děti tak, aby byly uspokojeny jejich zájmy a individuální potřeby v průběhu celého dne. Služby učitelek jsou stanoveny tak, aby bylo co nejlépe využito všech hodin přímé pedagogické činnosti v zájmu dětí. Snažíme se o příjemné pracovní klima založené na vzájemné důvěře a spolupráci. Všechny pracovnice přicházejí s dětmi do styku a spoluvytvářejí pro ně příjemné a bezpečné prostředí plné porozumění a pohody. Personální obsazení: Funkce Jméno Úvazek Počet let praxe Ředitelka Olga Zítková Učitelka Mgr. Jana Šplíchalová 1,00 34 Učitelka Kateřina Zachardová 1,00 Asistentka Barbora Šedivá Spolupráce s rodiči i dalšími subjekty a další aktivity

14 Usilujeme o partnerskou spolupráci s rodiči a rodinu plně respektujeme. Rodiče jsou informování o dění v mateřské škole prostřednictvím nástěnek v šatně, internetových stránek, denně jsou v kontaktu s učitelkami při předávání dětí, mají možnost domluvit si v případě potřeby konzultaci, vstupovat do třídy vždy však musí být respektovány potřeby ostatních dětí. Dětem zprostředkováváme divadelní představení a hudební pořady přímo v MŠ. Organizujeme výlety a podle speciálně vypracovaného programu i vlastivědné procházky po Plzni.. Konkrétní úkoly dalšího zkvalitňování podmínek a organizace vzdělávání: - úzce spolupracovat s rodiči, nacházet další formy spolupráce; vytvářet atmosféru důvěry porozumění, respektu, umožnit rodičům podílet se na dění v MŠ, vstupovat do třídy, poskytovat jim poradenský servis 1. zabezpečovat pružnost denního řádu, umožňovat dětem individuální adaptační režim; 2. nadále zachovat a dále zkvalitňovat přínosné a stimulující sociální klima (vytvářet atmosféru pracovní pohody pro pedagogické i nepedagogické pracovníky); 3. pokračovat ve vytváření funkčního vnitřního i vnějšího informačního systému; 4. zabezpečit funkční plánování opírající se o předchozí analýzu a zpětnou vazbu a zabezpečit tak promyšlený a vyvážený poměr aktivit respektující individuální a věkové zvláštnosti dětí, společně na základě vyhodnocování dílčích etap zkvalitňovat a dotvářet ŠVP; 5. zajišťovat podmínky pro růst profesních kompetencí pedagogů a jejich další vzdělávání 6. pokračovat v započaté spolupráci s odbornými pracovišti (poskytování informací, spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou);

15 7. i nadále poskytovat dětem další možnost rozvíjení dispozic a talentu prostřednictvím školních zájmových kroužků; 8. vytvořit další prostor a podmínky pro kompenzaci vývojových opoždění (zajistit dětem s odkladem školní docházky dostatek podnětů umožňujících kompenzaci jejich opoždění); 9. pokračovat ve vytváření jména školy a dále ji otvírat veřejnosti (dny otevřených dveří, uspořádání hravé aktivity pro děti a rodiče, výstava dětských prací). Charakteristika vzdělávacího programu "V dítěti leží osud budoucnosti. Kdokoli si přeje úspěšnou společnost, musí chránit dítě a pozorovat přirozený způsob jeho jednání. Dítě je tajemné, silné a obsahuje v sobě tajemství lidské povahy. Kdokoli si přeje následovat moji metodu, potřebuje pochopit, že nesmí uctívat mne, ale sledovat dítě jako svého učitele." Marie Montessori Cílem naší soukromé mateřské školy je přiblížit dětem svět tak, aby jim byl srozumitelný a našly v něm své místo. Chceme, aby děti ve školce mohly poznat a zkusit si co nejvíce věcí a našly si to, co by je bavilo. Zároveň si dovolujeme čerpat i z prvků montessorské školy, která klade důraz na citový vývoj a přirozené spontánní seberozvíjení dítěte. V takovém případě stojí vychovatel v pozadí, rozhodující je aktivita dítěte. To ale neznamená, že dítě střídá činnosti bez ukončení nebo nedělá nic. Svoboda v tomto případě nespočívá v tom, že dítě zůstane ponecháno samo sobě, nebo že učitel vůbec nezasahuje do jeho aktivit. Určitou činnost si dítě zvolit musí. Učitel činnost dětí koordinuje a musí využít své pedagogické dovednosti, aby bez příkazů pomohl najít dítěti činnost, která ho zaujme. Svoboda dítěte je samozřejmě chápána jako povinnost, ne anarchie. To znamená, že pokud se dítě pro něco rozhodne, je jeho povinností práci dokončit. Pokud chce dítě pracovat s určitým materiálem, který ho zajímá samo se svobodně rozhodne je jeho povinností

16 dodržet daná pravidla. K sebedisciplíně vedou učitelky děti právě již od mateřské školy. Školní vzdělávací program byl vytvořen plně v souladu se záměry RVP PV. Jedná se o vlastní vzdělávací program, který usiluje především o všestranný rozvoj každého dítěte na základě jeho individuálních potřeb. Podpora zdraví a výchova ke zdravému životnímu stylu jsou významnou součástí ŠVP. Východiska, ze kterých při práci s dětmi vycházíme: Vzdělávací program vychází ze skutečnosti, že předškolní vzdělávání spočívá ve všestranné kultivaci dítěte a zahrnuje jak zřetele výchovné, tak i vzdělávací. Jeho propedeutický význam je nesporný, protože vyúsťuje zařazením dítěte do povinného vzdělávání. Nespočívá však ve vyrovnání výkonů, ale v získání takových výsledků učení a úrovně rozvoje, které odpovídají možnostem konkrétního dítěte. Mateřská škola představuje počátek systematického výchovného působení, v němž se zásadní princip individualizace v podmínkách skupiny může v plné šíři uplatnit. Nikdy později už nebude v institucionální výchově tolik času a příležitostí k tak individualizovanému, osobnostně zaměřenému, pestrému a různorodému působení. Mateřská škola jako první společenské mimorodinné prostředí, do kterého dítě vstupuje, je v tomto směru pro dítě a jeho život ve společnosti nezastupitelná. Včasný začátek vzdělávání a vstup dítěte do širšího společenství má značný význam pro všestranný rozvoj dítěte a jeho začlenění do společnosti. Usilujeme o plnění úlohy mateřské školy, která spočívá v zajišťování podnětného prostředí, které dítě systematicky stimuluje, dále ve vytváření předpokladů pro schopnost celoživotního vzdělávání. Vytváříme dětem podmínky k aktivnímu získávání zkušeností, k objevování a přemýšlení, motivujeme je ke komunikaci a spolupráci, podporujeme jejich sebevědomí. Zaměřujeme se na pestrou nabídku činností pro všestranný rozvoj dětí, dále

17 na individuální přístup a respektování osobnosti dítěte se současným citlivým výchovným působením. Nepodporujeme soutěživost, snažíme se, aby každé dítě mělo šanci na úspěch. Příprava na školu je i v současném pojetí nedílnou součástí předškolního vzdělávání. Uskutečňuje se formou plynulé socializace a kultivace dítěte v běžných životních situacích. Není to snaha děti rovnat do stejné podoby. Každé dítě má právo být jiné. Jedná se především o získávání pocitu jistoty a sebedůvěry. K získání potřebných kompetencí dítě potřebuje dostatek příležitostí hrát si, samostatně a tvořivě jednat, řešit různé praktické úkoly, respektovat pravidla, naslouchat druhým a srozumitelně se vyjadřovat. V mateřské škole dítě získává také potřebné vědomí určitého řádu, pevné osy. Každé dítě se rádo učí něčemu novému, ale současně potřebuje posilovat vědomí, že něco zná a umí. Uznáváme dominantní roli rodiny v rozvoji dítěte a vždy bereme v úvahu souvislost s péčí, která je dětem poskytována v rodině. Snažíme se o maximální spolupráci a partnerství rodiny a školy. Mateřská škola by měla být profesionálně vedeným centrem, které posiluje výchovnou funkci rodiny a obohacuje ji o podněty, které rodina nemůže dítěti sama poskytnout. Významnou úlohu zastává mateřská škola při utváření prvotních citových vztahůpřesahujících rámec rodiny. Dětem poskytuje především styk s vrstevníky, získání svého místa ve skupině, pestrou škálu činností a příležitostí k seberealizaci a odborné metodické vedení tam, kde je třeba kompenzovat vývojové opoždění, či naopak rozvíjet dispozice a talent. Mateřská škola by také měla poskytovat vhodné prostředí pro uplatnění různě disponovaných jedinců. Rejstřík prosociálního chování se tak obohacuje o spolupráci a spoluúčastv prožívání. Pobyt v předškolním zařízení představuje také jednu z možností, jak znevýhodněným dětemzlepšit rozvojové a vzdělávací podmínky a napomoci tak k vyrovnání rozdílů a zlepšení jejich vzdělávacích a životních šancí. Hlavním záměrem předškolního vzdělávání je získání věku přiměřené fyzické, psychické i sociální samostatnosti a základů kompetencí pro další rozvoj a učení.

18 Hlavní cíle předškolního vzdělávání: 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení (POZNATKY) Zaměřujeme se na získávání nových praktických dovedností, podporujeme tělesný rozvoj a zdraví dítěte, rozvíjíme řeč dítěte, jeho schopnost komunikovat, vyjádřit se. Učíme děti chápat okolní svět, rozvíjíme schopnost přemýšlet, rozhodovat se. 2. Osvojeni si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (HODNOTY) Učíme děti vnímat a osvojovat si životní hodnoty, jako jsou přátelství, tolerance, spolupráce, lidská práva, zdraví, životní prostředí, kulturní hodnoty. 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (POSTOJE) Rozvíjíme u dětí zdravé sebevědomí, poznávání sama sebe, vlastních zájmů, možností a potřeb a uvědomění si svých práv, ale i povinností. Plněním cílů předškolního vzdělávání získává dítě potřebné kompetence: 1. Kompetence k učení (dítě pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí, snaží se porozumět věcem, jevům, dějům, umí pracovat podle instrukcí, dokončí, co započalo) 2. Kompetence k řešení problémů (známé a opakující se situace se snaží samostatně řešit, náročnější s podporou dospělého, zkouší, experimentuje) 3. Kompetence komunikativní (vyjadřuje své myšlenky, sděluje své prožitky, rozumí slyšenému slovu, komunikuje bez zábran) 4. Kompetence sociální a personální (umí vyjádřit svůj názor, uvědomuje si odpovědnost za své jednání, projevuje ohleduplnost k druhým, pomáhá slabším, vnímá agresivitu,

19 nespravedlnost, lhostejnost, respektuje druhé a dohodnutá pravidla, dokáže se ve skupině prosadit) 5. Kompetence činnostní a občanské (k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně, váží si práce druhých, podílí se na vytváření pravidel společného soužití). Obsah vzdělávání je strukturován do oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení a jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří. Oblasti vzdělávání: 1. Oblast biologická DÍTĚ A JEHO TĚLO 2. Oblast psychologická DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 3. Oblast interpersonální DÍTĚ A TEN DRUHÝ 4. Oblast sociálně-kulturní DÍTĚ A SPOLEČNOST 5. Oblast environmentální DÍTĚ A SVĚT 1. DÍTĚ A JEHO TĚLO Specifické vzdělávací cíle: Uvědomění si vlastního těla;

20 rozvoj hrubé a jemné motoriky; ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí; rozvoj a užívání všech smyslů; rozvoj fyzické a psychické zdatnosti; osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě; osvojení si dovedností důležitých k potřebě zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů. Nabídka činností a příležitostí pro děti: Pohybové činnosti a základy sportovních činností (gymnastika, atletika, sportovní hry, turistika, plavání, lyžování, sáňkování, bobování). Dechové, zdravotní, protahovací, uvolňovací a relaxační cvičení. Hry na procvičení smyslového vnímání (rozvoj fonematického sluchu, diferenciace různých zvuků). Konstruktivní hry se stavebnicemi, grafomotorické činnosti. Sebeobslužné činnosti v oblasti péče o tělo, oblékání, a stravování Učit bezpečnému chování ve skupině, při zacházení s pomůckami a nástroji. Učit se zacházet s grafickým a výtvarným materiálem (volné kreslení a malování, stříhání, lepení, modelování, práce s papírem a přírodninami). Očekávané kompetence: Zvládnutí základních pohybových dovedností, soulad pohybu se zpěvem a hudbou. Dosažení dovedností v oblasti smyslového vnímání: rozlišování zvuků sluch. tvarů-zrak, hmat vůní, pachů a chutí-čich, chuť. Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky. Umět provádět jednoduché pracovní činnosti související s udržováním pořádku. Chápat, co prospívá zdraví a co mu škodí. Znát části těla, základní orgány a mít povědomí o jejich funkci. Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci ne v situacích, které to vyžadují (v ohrožující, nebezpečné či neznámé), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě). 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Blok: Jazyk a řeč Specifické vzdělávací cíle: Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, receptivních (vnímání,

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program Domova mládeže

Školní vzdělávací program Domova mládeže Česká lesnická akademie, Lesnická 9, 541 01 Trutnov Domov mládeže Školní vzdělávací program Domova mládeže Zpracoval: Bc. Josef Kvasničák Schválil : Mgr. Jan Korbelář 1 ÚVOD Školní vzdělávací program DM

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více