MODIFIKACE POVRCHU TITANU PRO MEDICÍNSKÉ APLIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODIFIKACE POVRCHU TITANU PRO MEDICÍNSKÉ APLIKACE"

Transkript

1 MODIFIKACE POVRCHU TITANU PRO MEDICÍNSKÉ APLIKACE HYNEK MORAVEC, JAROSLAV FOJT, VLADIMÍR FILIP a LUDĚK JOSKA Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6 Došlo , přijato Klíčová slova: titan, nanostruktura, tepelné zpracování, bioaktivace, hydroxyapatit, buňky Obsah 1. Úvod 2. Titanové implantáty 3. Nanostrukturování povrchu titanu a jeho slitin 4. Modifikace nanostrukturovaného povrchu 4.1. Tepelné zpracování 4.2. Chemické úpravy nanostruktur 5. Interakce buněk s nanostrukturou 6. Závěr 1. Úvod V situaci, kdy je kloub výrazně poškozen zánětem, úrazem nebo artrózou může být jednou z cest řešení problému náhrada kloubem umělým endoprotézou. Současná nabídka na trhu a operační metody umožňují takto řešit většinu kloubních systémů. Nejčastěji bývají vyměňovány klouby kyčelní a kolenní, lze však obnovit i funkci ramene, lokte a drobných kloubů na prstech rukou a nohou. Náhrada poškozeného kloubu endoprotézou vede ke snížení bolestivosti, obnovení pohyblivosti a k celkovému zkvalitnění pacientova života. Jedním ze zakladatelů aloplastiky kyčelního kloubu je britský chirurg John Charnley. Zkonstruoval a jako první použil v roce 1963 jamku z ultravysokomolekulárního polyethylenu v kombinaci s kovovým dříkem zavedeným do stehenní kosti. Zásadní inovací bylo to, že komponenty fixoval ke skeletu kostním cementem na bázi polymethylmetakrylátu 1. První endoprotéza uvedené klasické konstrukce byla v Československu implantována v roce 1969 (cit. 2 ). Podobně se uplatňují implantáty i ve stomatologii. Aplikace implantátů je sice náročnou, nicméně efektivní metodou rekonstrukce chrupu. Po vhojení plní implantáty funkci nosné konstrukce fixní částečné nebo úplné náhrady čelistního oblouku. Na obr. 1 jsou uvedeny příklady implantátů vyráběných v tuzemsku. Při konstrukci a vývoji implantátů je třeba splnit specifické požadavky na vlastnosti materiálu. Důraz je kladen především na mechanické vlastnosti (pevnost, pružnost, tažnost), korozní odolnost a biologickou kompatibilitu. Z hlediska výroby určuje volbu materiálu jeho zpracovatelnost do požadovaného tvaru (slévatelnost, tvářitelnost, obrobitelnost atd.). Těmto požadavkům a ekonomickým podmínkám vyhovují v současnosti hlavně následující tři skupiny materiálů: austenitické korozivzdorné oceli (FeCrNiMo, FeCrNiMo ortopedie), kobaltové slitiny (CoCrMo, CoCrNiMo ortopedie, stomatologie), titan a jeho slitiny (TiAlV, TiAlNb ortopedie, stomatologie) 5,6. a b Obr. 1. a) Totální endoprotéza kyčelního a kolenního kloubu (Beznoska s.r.o.), b) zubní implantáty (Lasak s.r.o) 3,4 40

2 Posledně jmenované materiály se staly významným nástrojem při řešení celé řady problémů spojených se ztrátou funkčnosti kloubních systémů. Důležitým aspektem v tomto směru je ta část povrchu materiálu, která přichází do přímého kontaktu s kostní tkání. Vhodnými modifikacemi povrchu lze podpořit integraci implantátu do kosti. 2. Titanové implantáty Titan a jeho slitiny tvoří významnou část materiálů používaných při konstrukci ortopedických a dentálních implantátů. Pro řadu aplikací nejsou mechanické vlastnosti čistého titanu dostatečné, proto se frekventovaně používá slitina Ti6Al4V. Přes obsah vanadu se tento materiál, původně vyvinutý pro letecký a kosmický průmysl, od 70. let minulého století stále frekventovaněji používá i v medicínských aplikacích 7,8. Titan a jeho slitiny se vyznačují dobrými mechanickými vlastnostmi (kombinace vysoké pevnosti s nízkou měrnou hmotností) a excelentní korozní odolností danou snadnou tvorbou odolné pasivní vrstvy oxidů titanu. Řadí se do skupiny materiálů vyznačujících se biokompatibilitou. Jde o schopnost materiálu, zařízení či systému plnit funkci bez klinicky významné odpovědi hostitele ve specifické aplikaci 9. Implantát se po určitém čase většinou spojí s kostí, která se formuje bezprostředně na povrchu kovu Tento jev je v literatuře označován jako kontaktní osteogeneze nebo osteointegrace 14. V praxi se můžeme setkat s řadou nepříznivých efektů, které limitují životnost implantovaného materiálu. S odstupem času se mohou objevit nežádoucí problémy jako infekce, popřípadě záněty různého původu, nedostatečné vhojení implantátu a aseptické uvolnění Stav povrchu je významný z hlediska interakce tělního prostředí a implantátu. Z toho plyne potřeba úprav směřujících k bioaktivaci. Vhodnými modifikacemi povrchu lze urychlit tvorbu funkčního rozhraní kost implantát, tedy zvýšit osteointegraci, zredukovat dobu vhojování do kosti a umožnit mimo jiné bezpečné a časné zatížení implantátu. Zároveň je žádoucí eliminovat riziko vzniku mezivrstvy měkké tkáně na rozhraní kost povrch kovu. Zvýšení bioaktivity povrchu se dosahuje převedením amorfního TiO 2 do krystalické formy 18. Obdobného efektu lze docílit chemickým ošetřením povrchu titanu založenou na alkalických úpravách Jednou z cest, v současnosti hojně využívanou, je aplikace plazmových nástřiků hydroxyapatitu 23. Organické povlaky zahrnují imobilizaci různých funkčních molekul (proteiny, enzymy atd.) na povrchu implantátu 5. Zavedení těchto úprav přináší obecně vždy určité zlepšení povrchových vlastností a prodloužení životnosti implantátu. Zdá se však, že potenciál většiny používaných povrchových úprav je v současné době téměř vyčerpán a jsou hledány další alternativy. V článku je uveden přehled poznatků o nanostrukturování titanu a jeho slitin a úpravy vzniklého povrchu z hlediska implantologie. 3. Nanostrukturování povrchu titanu a jeho slitin V současnosti jsou intenzivně studovány postupy vedoucí ke vzniku uspořádaných struktur, jejichž rozměry se pohybují řádově v desítkách nanometrů. Při vhodně zvolených podmínkách se na povrchu titanu a jeho slitin vytvoří nanotrubičky oxidů základního kovu. Vzniklá struktura byla poprvé popsaná v práci Zwillinga a spol. v roce 1991 (cit. 24 ). Tsuchiya 25 zjistil, že existence trubkovité nanostruktury na titanu vede ke stimulaci růstu hydroxyapatitu, který je nezbytný pro úspěšnou osteointegraci implantátu. Přítomnost nanostruktury se projevuje pozitivně ve zvýšení adheze, proliferace a diferenciace buněk 26. Díky značnému aktivnímu povrchu nanostruktury mohou být na povrch materiálu adsorbovány biologicky aktivní látky, např. proteiny 16. Nejběžnějším způsobem přípravy nanostrukturovaného povrchu titanu je anodická oxidace ve vhodných prostředích s obsahem látek specificky reagujících s pasivní vrstvou. Trubky za těchto podmínek kolmo vrůstají do základního materiálu. Příklad povrchů s vytvořenou vrstvou nanotrubek zachycuje obr. 2. Zjištění, že lze touto metodou upravit i povrch slitin titanu pro výrobu implantátů, jako např. Ti6Al4V a Ti6Al7Nb, a tedy mít možnost ovlivnění jejich bioaktivity, znamenalo další zatraktivnění těchto materiálů v biomedicínské praxi 27,28. Z hlediska realizace procesu se principiálně jedná o anodickou oxidaci. K vytvoření organizované trubkovité nanostruktury je nutné nalézt optimální kombinaci podmínek expozice. Aplikace elektrického pole na vzorek vede k růstu oxidické vrstvy, složky specificky reagující s pasivní vrstvou ji lokálně napadají a tím je dosaženo požado- Obr. 2. Příklad vzorku s nanostrukturovaným povrchem 41

3 vaných strukturních změn. Převážně se pro titan a jeho slitiny používají elektrolyty obsahující fluoridové ionty, nicméně rozpouštění samotného oxidu zajišťuje vznikající kyselina fluorovodíková 29. Při tvorbě nanotrubek se uplatňují dva protichůdné děje. Prvním z nich je pasivace titanu tvorba vrstvy oxidu titaničitého (1), jejíž tloušťka postupně narůstá 30 : Ti + 2H 2 O = TiO 2 + 4H + + 4e (1) Systém je většinou udržován na konstantní hodnotě potenciálu, růst oxidu se zpomaluje, až vrstva dosáhne limitní tloušťky. Přítomnost fluoridových aniontů F vede k iniciaci pórů vlivem chemického leptání podle následující reakce (2): TiO 2 + 4H + + 6F = [TiF 6 ] 2 + 2H 2 O (2) Vzniklé póry mají za následek ztenčení bariérové vrstvy následované zintenzivněním chemického rozpouštění podle reakce (2) za vzniku rozpustných sloučenin titanu. Současně se začnou na neporušených místech nově vytvářet zárodky pro tzv. mezitrubkový prostor. Takto utvořený systém vrůstá do pasivní vrstvy a délka trubek se zvětšuje do té doby, než se rychlost elektrochemické tvorby oxidu vyrovná rychlosti chemického leptání 31,32. Proces vzniku trubek s uvedením probíhajících dějů demonstruje obr. 3. Volba elektrolytu a podmínek expozice určuje v konečné fázi rozměrové parametry vznikajících trubek. Kromě chemického složení mají značný vliv na tvorbu trubek i ostatní vlastnosti elektrolytu viskozita, ph, teplota atd. 33. Rozměry trubek a jejich morfologie jsou přímo ovlivněny parametry elektrochemického procesu. Obecně platí, že průměr trubek je závislý na hodnotě vloženého potenciálu, jejich délku určuje expoziční čas 34,35. Možnost modifikace geometrických charakteristik trubek je z hlediska bioaplikací zásadní. Díky velké variabilitě možných podmínek tvorby nanostruktur lze připravit trubky o průměrech od 15 do více jak 100 nm (cit. 36 ). Dalším požadavkem určujícím biomedicínskou aplikovatelnost je pevnost vazby nanovrstvy s podkladovým materiálem. Při překročení určité délky trubek dochází k odtržení vrstvy od substrátu. Je proto nutné hledat takové podmínky, aby soudržnost nanostruktury s podkladem vyhovovala příslušným normám a současně byl zachován dostatečně velký aktivní povrch. Z hlediska délky trubek bývají rozlišovány 4 typy elektrolytů 30, ve kterých byl doposud studován růst trubek na titanu. Liší se navzájem chemickým složením, které se následně odráží v morfologii a rozměrech vzniklých nanostruktur povrchů. Za první generaci jsou označovány elektrolyty na bázi vodných roztoků kyseliny fluorovodíkové 37. V této generaci elektrolytů je maximální délka trubek limitována rychlostí rozpouštění oxidu titaničitého. Ve směsi kyselin fluorovodíkové a fosforečné byly při potenciálu 20 V připraveny trubky o délce až 700 nm (cit. 38 ). Následujícím výzkumem bylo zjištěno, že rozhodující vliv na konečnou délku trubek má ph elektrolytu 39. Snížení rychlosti rozpouštění TiO 2 bylo docíleno nahrazením kyseliny fluorovodíkové fluoridem sodným nebo amonným ve formě vodných roztoků s pufračními činidly k udržení ph. Tento typ roztoků je tzv. druhou generací elektrolytů a trubky v nich připravené dosahují délek v řádech jednotek mikrometrů. Další vývoj směřoval k elektrolytům se sníženým obsahem vody. Jako vhodná se ukázala polární organická rozpouštědla na bázi glycerolu, ethylenglykolu nebo dimethylsulfoxidu. Díky potlačení chemického rozpouštění na povrchu se stala konečná délka trubek závislou výhradně na době expozice. Viskóznější elektrolyty (např. glycerol) navíc podporují tvorbu trubek s velmi hladkými stěnami 37. Posledním typem prostředí jsou elektrolyty obsahující kyselinu chlorovodíkovou, peroxid vodíku nebo jejich směsi v různých objemových poměrech Modifikace nanostrukturovaného povrchu Současný výzkum v oblasti nanostrukturovaných povrchů pro bioaplikace směřuje k optimalizaci vlastností s cílem zvýšit bioaktivitu povrchu a tím výrazněji stimulovat buněčné funkce (adheze, proliferace, diferenciace atd.). Obr. 3. Schéma anodizace titanu při růstu oxidické vrstvy (a) a při rozpouštění uvnitř pórů (b) 30 42

4 4.1. Tepelné zpracování Vlastnosti nanotrubek jsou ovlivněny krystalickým stavem, ve kterém se nacházejí. Elektrochemickou oxidací vytvořené nanostruktury jsou amorfní. Vhodným tepelným zpracováním lze převést trubky do krystalické formy, tzn. amorfní oxid titaničitý převést na anatas nebo rutil. Při teplotě 300 C se začíná objevovat anatas 40. S rostoucí teplotou se zvyšuje jeho množství ve struktuře. Současně jsou odstraněny přebytečné fluoridové ionty, které se do nanostruktury dostávají při její tvorbě. Při teplotě kolem 600 C se objevuje směs anatasu (cca 72 hm.%) a rutilu (cca 28 hm.%). Vystavením nanostruktury tepelnému zpracování za teploty 800 C dojde k její destrukci, přičemž se vrstva trubek změní v drsný rutilový film 41, 42. Přítomnost oxidu titaničitého v krystalické formě vede ke stimulaci růstu hydroxyapatitu. Oh a spol. zjistili, že přítomnost anatasu zvyšuje nukleaci hydroxypatitu více než rutil 11. Další studie preferují spíše směs anatasu a rutilu 25,43. Dle autorů Bai a spol. 44 roste aktivita buněk v pořadí amorfní anatas anatas + rutil. Příčinou nukleace hydroxyapatitu je vhodná orientace některých hydroxylových skupin na povrchu trubek Chemické úpravy nanostruktury Precipitace hydroxyapatitu je jedním z nejdůležitějších faktorů, který informuje o úrovni bioaktivity povrchu materiálu. Pro testování in vitro se využívají především roztoky napodobující anorganickou část krevní plazmy, např. simulovaná tělní tekutina (dále jen SBF) 45. Nanostruktura podporuje precipitaci hydroxyapatitu, který bývá rovnoměrně rozložen na stěnách trubek a vykazuje dobrou soudržnost s podkladem 46. Růst hydroxyapatitu lze dále stimulovat vhodnými chemickými úpravami. K nim patří aktivace povrchu alkalickými nebo kyselými roztoky. Oh a spol. 11 se zabývali aktivací povrchu koncentrovaným roztokem hydroxidu sodného. Po expozicích se na stěnách trubek objevily titaničitany různé stechiometrie, např. Na 2 Ti 5 O 11 nebo Na 2 Ti 6 O 13. Po jednodenní expozici v SBF byl detegován vápník s fosforem, bez hydroxidové úpravy se stejné množství objevilo přibližně po týdnu. Mechanismus vzniku hydroxyapatitu byl vysvětlován výměnnou reakcí mezi sodnými ionty na povrchu a vápenatými ionty z SBF. Wang a Luo 47 modifikovali nanostrukturu opakovaným máčením v roztoku chloridu sodného, vápenatého a hydrogenfosforečnanu sodného, a sušením. Po krátkodobém působení SBF se inicializoval silně vázaný hydroxyapatit. Po 4 dnech byl povrch pokryt 10 m silnou vrstvou s výbornou přilnavostí k podkladu (27,2 ± 1,6 MPa). Na zlepšení soudržnosti hydroxypatitového povlaku s trubkami pracoval Kar a spol. 48. Po alkalické úpravě byl růst hydroxyapatitu realizován pulzní elektrochemickou depozicí z roztoku SBF. Odtržení této vrstvy od trubek nastalo při aplikaci 25 MPa. Tepelným zpracováním nanostruktury pokryté hydroxyapatitem při teplotě 600 C v inertní atmosféře se jeho přilnavost zvýšila na hodnotu 40 MPa. Nárůst soudržnosti autoři vysvětlují difuzí vápenatých a titaničitých iontů na rozhraní oxidu a povlaku. Díky velké aktivní ploše nanostruktury lze na její povrch adsorbovat biologicky aktivní látky. Nanotrubky mohou být využity jako nosiče pro antibiotika, proteiny, hormony atd. 49. Kinetiku uvolňování látek do přilehlého okolí lze ovlivnit rozměrovými parametry trubek. Další možností je pokrýt vrstvu adsorbátu biodegradovatelným povlakem, který následně definovaně řídí přestup léčiva z nanostruktury do organismu 50. V některých studiích je poukazováno na sycení nanostrukury antibiotiky potlačujícími nežádoucí děje, přičemž schopnost osteointegrace zůstává zachována. Tímto způsobem by bylo možné v období vhojování implantátu snížit riziko vzniku zánětlivého procesu, který bývá nejčastější pooperační komplikací 50. Han a spol. 51 sytili povrch materiálu širokospektrálním antibiotikem tetracyklinem. Ten byl fixován ke křemičitému xerogelu, který byl nanesen na nanostrukturu. Tetracyklin se pak kontinuálně uvolňoval do prostředí po dobu sedmi dní. Integraci vankomycinu a stříbra do nanostruktur připravených v různých elektrolytech studovali Moseke a spol. 52. Ve směsi kyselin sírové a fluorovodíkové vznikla síť navzájem propojených trubek, v prostředí na bázi glycerolu se vytvořila vrstva samostatně uspořádaných. V druhém zmiňovaném případě disponoval povrch výrazně větší aktivní plochou. Zvýšilo se množství zadrženého vankomycinu, který se uvolňoval v relativně značných dávkách, a to dokonce po dobu 300 dní. Stříbro bylo zabudováno ponorem nanostruktury do roztoku stříbrné soli a aktivováno ozářením ultrafialovým světlem. Stříbrem modifikovaná nanostruktura projevovala baktericidní účinky. 5. Interakce buněk s nanostrukturou Obecně nanostruktura na bázi oxidu titaničitého poskytuje příznivou platformu pro funkci buněk. Stimuluje přilnavost buněk k povrchu, jejich viabilitu (životnost), migraci, proliferaci (množení) nebo metabolickou aktivitu. V současných publikacích je věnována pozornost vlivu průměru trubek na stimulaci buněčných funkcí. Vztah mezi průměrem nanotrubek a jejich interakcí s biologickým prostředím je stále věcí výzkumu 13,53,54. Výhodou nanostruktury je prostor mezi trubkami umožňující proudění tělních tekutin důležitých pro výživu buněk 49. Interakci buněk s nanostrukturovaným povrchem titanu schematicky ukazuje obr. 4. Komunikaci mezi povrchem implantátu a povrchem buňky obstarává membránový receptor integrin. Zjednodušeně řečeno rozhoduje o tom, který typ povrchu je pro buněčný růst výhodný a který naopak ne. V případě optimální morfologie dochází k navázání integrinu na povrch a zároveň k vytvoření komplexů s fokální adhezí (FA komplex). Ty jsou přímo napojeny na aktinová filamenta, tedy na vnitrobuněčný cytoskelet buňky a zprostředkovávají tak pevnou vazbu. Park ve své práci zkoumal závislost mezi velikostí průměru trubek a adhezí, rozložením a růstem buněk na 43

5 Obr. 4. Interakce buněk s nanostrukturovaným povrchem titanu 55 nanostrukturovaném povrchu. Závěrem bylo zjištění, že průměry kolem 15 nm se jevily optimálně k navázání integrinu, vytvoření FA komplexů a vyslání této informace do jádra buňky. Průměry trubek nad 70 nm naopak nepodporovaly tvorbu FA komplexů a způsobovaly apoptózu (buněčnou smrt) Závěr Nová alternativa ke zvýšení bioaktivity titanových implantátů spočívá ve vytvoření nanostrukturovaného povrchu. Výběrem vhodných podmínek lze definovaně připravovat nanostruktury vhodných parametrů s ohledem na biomedicínské aplikace. Nanostruktura stimuluje nukleaci a růst hydroxyapatitu přirozené složky kosti. Tento děj lze intenzifikovat tepelným nebo chemickým zpracováním. Díky velkému aktivnímu povrchu může nanostruktura adsorbovat léčivé přípravky. Modifikací povrchu titanu a jeho slitin nanostrukturou lze vytvořit komplexní systém, který vykazuje zvýšenou bioaktivitu, podporuje buněčnou aktivitu a může být využit jako nosič biologicky aktivních látek. Tato práce vznikla za finanční podpory projektu č. TE (Technologická Agentura ČR). LITERATURA 1. Caton J., Prudhon J.: Int. Orthop. 35, 185 (2011) staženo Jackson M., Ahmed W. (ed.): Surface Engineered Surgical Tools and Medical Devices. Springer, London implantologie/zubni implantaty-impladent/druhyimplantatu, staženo Gurappa I.: Mater. Charact. 73, 49 (2002). 6. Hanawa T.: Sci. Tech. Adv. Mater. 3, 289 (2002). 7. Wang K.: Mater. Sci. Eng., A A213, 134 (1996) staženo Williams D. F.: Biomaterials 29, 2941 (2008). 10. Vasconcellos L. M. R., Oliveira M. V., Graca M. L. A., Vasconcellos L. G. O., Cairo C. A. A., Carvalho Y. R.: J. Mater. Sci.: Mater. Med. 19, 2851 (2008). 11. Oh S.-H., Finones R. R., Daraio C., Chen L. H., Jin S.: Biomaterials 26, 4938 (2005). 12. Mustafa, R., Yoshiki O., v knize: Implant Dentistry - A Rapidly Evolving Practice (Turkyilmaz I. ed.), kap. 3. InTech, Rijeka Brammer K.S., Oh S., Cobb C. J., Bjursten L. M., van der Heyde H., Jin S.: Acta Biomater. 5, 3215 (2009). 14. Dohan Ehrenfest D. M., Coelho P. G., Kang B. S., Sul Y. T., Albrektsson T.: Trends Biotechnol. 28, 198 (2010). 15. Aninwene G. E., Yao C., Webster T. J.: Int. J. Nanomed. 3, 257 (2008). 16. Zhang L., Webster T. J.: Nano Today 4, 66 (2009). 17. Bjursten L. M., Rasmusson L., Oh S., Smith G. C., Brammer K. S., Jin S.: J. Biomed. Mater. Res., Part A 92, 1218 (2010). 18. Uchida M., Kim H. M., Kokubo T., Fujibayashi S., Nakamura T.: J. Biomed. Mater. Res, Part A 64, 164 (2003). 19. Oh S., Jin S.: Mater. Sci. Eng., C 26, 1301 (2006). 20. Jonášová L., Müller F.A., Helebrant A., Strnad J., Greil P.: Biomaterials 25, 1187 (2004). 21. Kim H. M., Miyaji F., Kokubo T., Nakamura T.: J. Mater. Sci.: Mater. Med. 8, 341 (1997). 22. Tamilselvi S., Raghavendran H. B., Srinivasan P., Rajendran N.: J. Biomed. Mater. Res., Part A 90, 380 (2009). 23. Narayanan R., Seshadri S. K., Kwon T. Y., Kim K. H.: J. Biomed. Mater. Res., Part B 85, 279 (2008). 24. Zwilling V., Aucouturier M., Darque-Ceretti E.: Electrochim. Acta 45, 921 (1999). 25. Tsuchiya H., Macak J. M., Mueller L., Kunze J., Mueller F., Greil P., Virtanen S., Schmuki P.: J. Biomed. Mater. Res., Part A 77, 534 (2006). 26. Brammer K. S., Frandsen C. J., Jin S.: Trends Biotechnol. 30, 315 (2012). 27. Yan L., Dongyan D., Congqin N., Shuo B., Lin H., Ming L. Dali M.: Nanotechnology 20, (2009). 28. Macak J. M., Tsuchiya H., Taveira L., Ghicov A., Schmuki P.: J. Biomed. Mater. Res., Part A 75, 928 (2005). 29. Nakagawa M., Matsuya S., Shiraishi T., Ohta M.: J. Dent. Res. 78, 1568 (1999). 30. Macak J. M., Tsuchiya H., Ghicov A., Yasuda K., Hahn R., Bauer S., Schmuki P.: J. Dent. Res. 11, 3 (2007). 31. Rani S., Roy S. C., Paulose M., Varghese O. K., Mor G. K., Kim S., Yoriya S., Latempa T. J., Grimes 44

6 C.A.: Phys. Chem. Chem. Phys. 12, 2780 (2010). 32. Prida V. M., Manova E., Vega V., Hernandez-Velez M., Aranda P., Pirota K. R., Vázquez M., Ruiz-Hitzky E.: J. Magn. Magn. Mater. 316, 110 (2007). 33. Ghicov A., Tsuchiya H., Macak J. M., Schmuki P.: Electrochem. Commun. 7, 505 (2005). 34. Bauer S., Kleber S., Schmuki P.: Electrochem. Commun. 8, 1321 (2006). 35. Macak J. M., Hildebrand H., Marten-Jahns U., Schmuki P.: J. Electroanal. Chem. 621, 254 (2008). 36. Park J., Bauer S., Schlegel K. A., Neukam F. W., von der Mark K., Schmuki P.: Small 5, 666 (2009). 37. Berger S., Hahn R., Roy P., Schmuki P.: J. Electrochem. Soc. 247, 2424 (2010). 38. Sul Y.-T.: Int. J. Nanomed. 5, 87 (2010). 39. Macak J. M., Schmuki P.: Electrochim. Acta 52, 1258 (2006). 40. Li M. O., Xiao X., Liu R.: Appl. Surf. Sci. 255, 365 (2008). 41. Macak J. M., Aldabergerova S., Ghicov A., Schmuki P.: Phys. Status Solidi A 203, R 67 (2006). 42. Yu J., Wang B.: Appl. Catal., B 94, 295 (2010). 43. Narayanan R., Lee H.-J., Kwon T.-Y., Kim K.-H.: Mater. Chem. Phys. 125, 510 (2011). 44. Bai Y., Park I. S., Park H. H., Lee M. H., Bae T. S., Duncan W., Swain M.: Surf. Interface Anal. 43, 998 (2011). 45. Kokubo T., Takadama H.: Biomaterials 27, 2907 (2006). 46. Oh S., Daraio C., Chen L.-H., Pisanic T. R., Finones R. R., Jin S.: J. Biomed. Mater. Res., Part A 78, 97 (2006). 47. Wang L. N., Luo J. L.: Metall. Mater. Trans. A 42, 3255 (2010). 48. Kar A., Raja K. S., Misra M.: Surf. Coat. Technol. 201, 3723 (2006). 49. Neupane M. P., Park I. S., Bae T. S., Yi H. K., Watari F., Lee M. H.: Mater. Chem. Phys. 134, 536 (2012). 50. Popat K. C., Eltgroth M., Latempa T. J., Grimes C. A., Desai T. A.: Biomaterials 28, 4880 (2007). 51. Han C.-M., Lee E.-J., Kim H.-E., Koh Y.-H., Jang J.- H.: Thin Solid Films 519, 8074 (2011). 52. Moseke C., Hage F., Vorndran E., Gbureck U.: Appl. Surf. Sci. 258, 5399 (2012). 53. Das K., Bose S., Bandyopadhyay A.: J. Biomed. Mater. Res., Part A 90, 225 (2009). 54. Balasundaram G., Yao C., Webster T. J.: J. Biomed. Mater. Res., Part A 84, 447 (2007). 55. Park J., Bauer S., von der Mark K., Schmuki P.: Nano Lett. 7, 1686 (2007). H. Moravec, J. Fojt, and L. Joska (Department of Metals and Corrosion Engineering, Institute of Chemical Technology, Prague): Modification of Titanium Surface for Medical Applications Ti implants have become an important instrument in handling various problems associated with the loss of flexibility of a joint system. Having replaced a damaged joint with an endoprosthesis reduces pain, restores flexibility and improves the patient s quality of life. The implantbone integration may be a complicated and lengthy process. Therefore, the state of the material surface is of vital importance. Ti can be treated electrochemically to produce a tubular nanostructure, which can later be modified to achieve bioactivity. Moreover, the large adsorption surface enables anchoring of biologically active substances and pharmaceuticals. The nanostructure and its further modifications could facilitate and strengthen the implant-bone integration, and thus shorten the healing process. The article describes the preparation of nanostructures and summarizes the knowledge of Ti surface treatment. 45

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení

Hydrofilní BIO povrch. První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Hydrofilní BIO povrch První bioaktivní povrchová úprava implantátu na trhu Bezpečné časné a okamžité zatížení Urychluje dobu hojení Originální koncept bioaktivního povrchu BIOaktivita byla defi nována

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Ročník 25 Číslo 2/2015 BULLETIN BIOTECHNOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI zakládajícího člena Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a člena European Federation of Biotechnology (EFB) 25th Volume, No.

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Elektrochemické obrábění s novým EXTRUDE HONE EVO s omezením vlivu bludných proudů

Elektrochemické obrábění s novým EXTRUDE HONE EVO s omezením vlivu bludných proudů Pro přímé vydání KONTAKT: Carsten GROMOLL E-MAIL: carsten.gromoll@kennametal.com TELEFON: +1 724 539 8033 Elektrochemické obrábění s novým EXTRUDE HONE EVO s omezením vlivu bludných proudů Speciální technologie

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost:

Kovy budoucnosti zlato, platina, titan Druh učebního materiálu: Prezentace s interaktivitou Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_20

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko?

Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Endotoxiny u krav Podceňova né riziko? Simone Schaumberger Produktový manažer pro mykotoxiny Nicole Reisinger Projektový vedoucí pro endotoxiny Endotoxiny u krav Podceňova 2 Science & Solutions červen

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery

20 litrové a 200 litrové kontejnery. 20 litrové a 200 litrové kontejnery Promoclean TP 112 Detergentní kapalina určená pro odstraňování veškerých brusných a leštících past a chladících obráběcích olejů Viskózní kapalina kaštanové barvy, která se snadno rozpouští a omývá vodou

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Ywetta Maléterová Simona Krejčíková Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml František Kaštánek Olga Šolcová Vysoké požadavky na kvalitu vody ve

Více

Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II

Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II Cementovaná jamka kyčelního kloubu - typ 02/II Cementované acetabulární komponenty kyčelního kloubu ALOPLASTIKA Popis implantátů Operační postup Instrumentárium Katalogová nabídka Úvod Tato publikace má

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný

Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství. RNDr. Jiří Oborný Nanotechnologie a jejich aplikace ve veterinárním lékařství RNDr. Jiří Oborný Co jsou to nanotechnologie Richard Feynman There is plenty room at the bottom (Tam dole je spousta místa) r. 1959 začátek

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace

Nanoimplantáty. vlastnosti a indikace Nanoimplantáty odborná sdělení vlastnosti a indikace MUDr. Ctibor Arnold praktický zubní lékař stomatochirurg, Teplice MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. zástupce přednosty stomatologické kliniky LF UK, Plzeň

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií,

Více

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají)

Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) Kyseliny Definice: kyseliny všechny látky, které jsou schopny ve vodném roztoku odštěpovat kationty vodíku H + (jejich molekuly se ve vodě rozkládají) ve vodných roztocích pak vznikají kationty H 3 O +

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

NOVÝ INDIKAČNÍ SYSTÉM PRO DEMONSTRACI KOROZNÍHO ČLÁNKU S RŮZNÝM OVZDUŠNĚNÍM. PAVEL NOVÁK, TOMÁŠ HRON, ŠÁRKA MSALLAMOVÁ a MILAN KOUŘIL.

NOVÝ INDIKAČNÍ SYSTÉM PRO DEMONSTRACI KOROZNÍHO ČLÁNKU S RŮZNÝM OVZDUŠNĚNÍM. PAVEL NOVÁK, TOMÁŠ HRON, ŠÁRKA MSALLAMOVÁ a MILAN KOUŘIL. NOVÝ INDIKAČNÍ SYSTÉM PRO DEMONSTRACI KOROZNÍHO ČLÁNKU S RŮZNÝM OVZDUŠNĚNÍM PAVEL NOVÁK, TOMÁŠ HRON, ŠÁRKA MSALLAMOVÁ a MILAN KOUŘIL Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b

PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU. Josef Trčka a Jaroslav Fiala b PŘILNAVOST GALVANICKY VYLOUČENÝCH ZINKOVÝCH POVLAKŮ A JEJÍ OVLIVNĚNÍ TEPLOTOU Josef Trčka a Jaroslav Fiala b a Vojenský technický ústav ochrany Brno, Veslařská 230, 637 00 Brno. ČR, E-mail: trcka@vtuo.cz

Více

Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM

Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM Jan Pudl, KEVF MFF UK Technika STM Technika řádkovací tunelové mikroskopie (STM) umožňuje dosáhnout atomárního rozlišení

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

HOŘČÍK KOV PRO MEDICÍNU I PRO SKLADOVÁNÍ VODÍKU. DALIBOR VOJTĚCH, VÍTĚZSLAV KNOTEK, JAROSLAV ČAPEK a JIŘÍ KUBÁSEK. 2. Hořčík jako biomateriál.

HOŘČÍK KOV PRO MEDICÍNU I PRO SKLADOVÁNÍ VODÍKU. DALIBOR VOJTĚCH, VÍTĚZSLAV KNOTEK, JAROSLAV ČAPEK a JIŘÍ KUBÁSEK. 2. Hořčík jako biomateriál. HOŘČÍK KOV PRO MEDICÍNU I PRO SKLADOVÁNÍ VODÍKU DALIBOR VOJTĚCH, VÍTĚZSLAV KNOTEK, JAROSLAV ČAPEK a JIŘÍ KUBÁSEK Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1. ročník

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. ŠVP kuchař-číšník;zpv chemie, 1. ročník DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/8 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH.

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ LABORATOŘ POLYMERAČNÍHO INŽENÝSTVÍ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. Autor: Ing. Josef Chmelař Jan Dundálek doc. Dr. Ing.

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_419 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více