Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00"

Transkript

1 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠVP byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, se zákonem č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání Školský zákon a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb.

2 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání materiální podmínky MŠ životospráva psychosociální podmínky řízení MŠ personální a pedagogické zajištění spoluúčast rodičů 4. Organizace vzdělávání přijímání dětí organizace dne v MŠ 5. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce cíl vzdělávacího programu rámcové cíle a záměry oblasti vzdělávání metody a prostředky 6. Vzdělávací obsah požadavky na zpracování třídního VP 7. Evaluační systém

3 1. Identifikační údaje o škole. Název školy: Adresa školy: Kontakt: Webové stránky: Soukromá mateřská škola Sluníčko B. Martinů 812, Ostrava-Poruba Soukromá mateřská škola Sluníčko B. Martinů 812, Ostrava-Poruba Ing. Jiří Kovář IČ: Ředitel: Zřizovatel: Typ MŠ: Kapacita MŠ: Provozní doba: Využití MŠ: REDUZA pro s.r.o. s celodenním provozem 24 dětí hodin pohybová výchova, výuka anglického jazyka, výtvarná činnost, logopedická poradna a cvičení zdravý životní styl intenzivní předškolní příprava

4 2. Obecná charakteristika MŠ: Mateřská škola se nachází uprostřed obvodu Ostrava -Poruba, v blízkosti Hlavní třídy a parku na Havlíčkově náměstí. Mateřská škola má v provozu dvě třídy s celkovou kapacitou 24 dětí. O děti se starají dvě pedagogické pracovnice se 100% úvazkem a jedna správní zaměstnankyně se 100% úvazkem. Prostory mateřské školy jsou umístěny v přízemí vícepodlažního obytného domu. Třídy jsou dostatečně velké a světlé. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, lehátky, ručníkovými a šatnovými bloky. K mateřské škole přináleží školní zahrada, která je částečně vybavená novými dřevěnými herními prvky, pískovišti. Našim záměrem je doplnit venkovní zahradu o prolézačky, houpačky a další dřevěné prvky. Školní zahrada je využívána celoročně k volným i řízeným hrám dětí. Jsme klasickou MŠ, podporující všestranný rozvoj dítěte. Snažíme se, aby se děti v naši mateřské škole cítily spokojeně, a to zejména na základě uspokojování základních lidských potřeb a individuálnímu přístupu k dítěti. Našim cílem je vytvořit dětem co nejvíce podnětné prostředí, zajímavé a bohaté na obsah tak, aby mohlo docházet k rozvoji celé osobnosti každého dítěte. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, stejně jako vlastní zájem dítěte poznávat nové, porozumět sám sobě i světu, který jej obklopuje. Zahrnujeme zde také na vzájemnou spolupráci s rodiči a veřejnosti. Veškeré akce prezentujeme na vlastních webových stránkách naší mateřské školy. Navážeme spolupráci s obvodními organizacemi, Policií, Turistické stanice a dalšími. 3. Podmínky vzdělávání MŠ Materiální podmínky mateřské školy - Technický stav budovy je dobrý. Přístup do MŠ je bezbariérový, - mateřská škola má dostatečně velké prostory a uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším činnostem dětí, - dětský nábytek, nářadí i vybavení pro odpočinek dětí je přizpůsobeno požadavkům pro pobyt předškolních dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné - hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát i ukládat - vybavení hračkami je průběžně a podle možností doplňováno a obnovováno, je zdravotně nezávadné a bezpečné, - vybavení didaktickými pomůckami bude dostatečné a doplněné o odbornou a dětskou literaturu

5 - v každé třídě, šatně i chodbách jsou prostory pro výstavku dětských prací, děti se tímto podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy - školní zahrada je vybavena průlezkami, nově bude dovybavena o další dřevěné průlezky, záměrem je dovybavit školní zahradu novými dřevěnými herními prvky, - děti mají k dispozici chodníky k jízdě na koloběžkách, trojkolkách a prostor pro míčové hry, - vybavenost tělovýchovným nářadím i náčiním je dobrá a je k dispozici všem třídám - vnější i vnitřní prostory a jejich vybavení jsou estetického vzhledu a splňují požadavky bezpečnostních a hygienických norem dle platných předpisů - Všechny třídy jsou vybaveny novým, dětským nábytkem a lehátky. - Šatny jsou vybaveny novým šatnovým nábytkem, - Sociální zařízení je vybaveno dle předpisů dětskými mísami a umyvadly s ručníkovými bloky. Životospráva - dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle daných norem a předpisů, strava bude do mateřské školy převážně dovážena ze stravovacích zařízení k tomuto účelu provozovaných, pitný režim a svačiny budou připravovány v místě ohřevu a výdeje jídla. - je zachována vhodná skladba jídelníčku odpovídající zdravé výživě, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů, - je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ (ve třídách i při pobytu venku) a jsou splněny hygienické požadavky, - do jídelníčku je zařazována zelenina, ovoce, ryby, - mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány tříhodinové intervaly - děti nejsou do jídla nuceny, je však dodržováno pravidlo ochutnat - respektujeme individuální potřebu jídla a požadavky rodičů na stravování dětí, úpravou stravy vycházíme vstříc alergikům - je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, - děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě ale i v interiéru MŠ, - každodenně a dostatečně dlouho jsou děti venku, program je přizpůsoben okamžité kvalitě ovzduší a počasí (sledování stavu ovzduší na internetu), - v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku dětí dětem s menší potřebou spánku nabízet klidové činnosti tak, aby nebyly rušeny děti spící na lehátku, - zaměstnanci dodržují zásady zdravého životního stylu, jdou dětem příkladem.

6 Psychosociální podmínky - všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové podmínky, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně, - pedagogičtí pracovníci respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, - děti nejsou neúměrně zatěžovány ani neurotizovány spěchem a chvátáním, - volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit děti pravidlům soužití, - snaha všech zaměstnanců, aby mezi dospělými a dětmi vládla ohleduplnost, zdvořilost, důvěra, tolerance, - všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno, - vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. - převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly a podpora dítěte nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si - pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany) - respektují soukromí dítěte, které má možnost uchýlit se do klidného koutku, nezúčastnit se činností a odpočinout si dle své potřeby - pedagogové dodržují stanovený počet dětí ve třídě, maximální omezení spojování tříd (pouze v odpoledních hodinách) Řízení MŠ - vytvoření přátelské atmosféry mezi všemi zaměstnanci, pracovat jako tým - pravomoci a povinnosti jsou všem vymezené, každý zná své povinnosti, kterými se podílí na chodu školy (pracovní náplň, řád školy, směrnice), - zásadní otázky řeší všichni zaměstnanci společně - vytvoření informačního systému formou pedagogických a provozních porad a formou informačního sešitu ve sborovně - zajištění informačního systému pro rodiče veškeré informace jsou na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, na webových stránkách MŠ a rodiče mohou využít každodenní osobní kontakt s pedagogem - spolupráce s policii, městskou knihovnou, ZUŠ, logopedem, psychologem - podávání objektivních informací zákonným zástupcům o výchově a vzdělávání jejich dětí pokud jsou jimi vyžádány Personální a pedagogické zajištění

7 - všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci - vzdělávání pedagogů formou samostudia či zapojení se do vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP, semináře, školení) jsou organizována dle finančních možností školy - pedagogičtí pracovníci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí - pedagogové jsou připravení obrátit se na odborníky (psychologa, lékaře, speciálního pedagoga) pro zajištění speciálních služeb, ke kterým nejsou dostatečně kompetentní - každý pedagog je zodpovědný za výsledky vzdělávací činnosti ve své třídě vzhledem k hlavním cílům školy - pracovní doba pedagogů je organizovaná tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče Spoluúčast rodičů - snaha o vytvoření oboustranné důvěry mezi rodiči a pedagogy a provozním personálem - možnost rodičů podílet se na dění v MŠ a účastnit se pořádaných společných akcí - informovat rodiče o všem, co se děje v MŠ (nástěnky, třídní schůzky, webové stránky MŠ, rozhovor ), - informovat rodiče o prospívání jejich dítěte domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání, pokud rodiče projeví zájem, - nabídka poradenského servisu pro rodiče individuálně sjednané termíny, - ochrana soukromí rodin (jednat taktně, profesionálně, s vědomím, že pedagogové pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodin), - ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. (zákonný zástupce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů), - pedagogové citlivě doporučují logopedickou péči, školního psychologa, odklad školní docházky, - pedagogové intenzivně pracují s dětmi v posledním ročníku MŠ na jejich přípravě k zápisu do základní školy a školní docházku - možnost zákonných zástupců vyjádřit se na konci školního roku k práci naší MŠ formou anonymní ankety (názory a připomínky poslouží ke zlepšení práce v naší MŠ) Formy spolupráce s rodiči: - třídní schůzky - odpolední akce s rodiči a dětmi v jednotlivých třídách

8 - vystoupení dětí - Den otevřených dveří - výstavka dětských prací výtvarného kroužku - ukázková hodina angličtiny, sportovní přípravky - škola v přírodě apod. Pro zkvalitnění spolupráce s rodiči má každá třída vypracovaný konkrétní, funkční plán spolupráce s rodiči ve své třídě. Rodiče se mohou zapojit do environmentálních akcí MŠ, jako sběru starého papíru, plastových víček, sběru přírodního materiálu, nepotřebného materiálu pro výtvarné činnosti v MŠ, papíru do kopírky 4. Organizace vzdělávání Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Ve třídě je zapsáno dětí. Třídy jsou věkově smíšené. Respektujeme přání rodičů při zařazování dětí do tříd sourozenci, kamarádi. Specializaci tříd bude organizována dle potřeb a schopností dětí, případně požadavku rodičů. V každé třídě usilujeme o všestranný harmonický rozvoj dítěte. - denní řád reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich aktuálně změněné potřeby - do programu jsou zařazovány pohybové aktivity, děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí - poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, děti mají dostatek prostoru a času, aby je mohly dokončit nebo v nich později pokračovat, - děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily i do organizované činnosti, pracovaly svým tempem - plánování vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí, - respektujeme soukromí dětí, - ke spojování tříd dochází v nejnutnějších případech a to pouze v ranních a odpoledních hodinách. Přijímaní dětí do mateřské školy Veřejnost je informována o místě, termínu a době konání zápisu na webových stránkách mateřské školy, prostřednictvím vývěsek a jiných vhodných informačních prostředků. O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy. Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti od tří let, přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud zájem o zapsání dětí do mateřské školy přesahuje počet volných míst, rozhoduje ředitelka školy dle kritérií stanovených pro přijímací řízení. S těmito kritérií jsou zákonní zástupci seznámení u zápisu do MŠ.

9 V případě volné kapacity MŠ mohou být děti přijímány i během roku. Pravidelně před zápisem do mateřské školy probíhá Den otevřených dveří. Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou každý rok aktualizována. Organizace dne v mateřské škole příchod dětí do MŠ scházení dětí ve svých třídách, hry dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinách, individuální péče, jazykové chvilky, smyslové hry, TV činnosti hygiena, dopolední svačina pokračování v činnostech, dokončení hry ,30 příprava na pobyt venku, pobyt venku hygiena, oběd odpočinek hygiena, odpolední svačina odpolední zájmová činnost, didaktické činnosti, hry dle volby dětí, nadstandardní aktivity dětí (dle dohody s rodiči), individuální hry dětí 5. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce - pojetí dítěte jako jedinečné a neopakovatelné osobnosti, která má právo být sama sebou - vztah k rodině uznání její dominantní role a otevření se spolupráce s ní - vztah k počátečnímu vzdělávání přirozenému rozvoji specifických možností a schopností dětí - alternativy - neklást důraz na množství vědomostí, ale na schopnost je využít a uvádět do vztahů - situační učení a hra, komunikace zaměřit se především na samotnou tvořivou hru a experimentaci v návaznosti na osobní prožitky, uplatňování zájmu a zkušeností až po vlastní vyjádření představy - samostatnost a tvořivá aktivita učit děti vyjádřit se, umět ocenit jejich nápady, projevovat důvěru v jejich schopnosti je řešit, zbavovat je obav ze selhání, povzbuzovat je a zbytečně nekritizovat - individuální princip individuálně přistupovat ke každému dítěti tak, aby činnosti a aktivity odpovídaly jeho možnostem Cíl vzdělávacího program

10 - vytvořit dětem podnětné prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat a rozvíjet se zcela přirozeně, - dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se životu v sociální komunitě. - vytvořit základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských a etických hodnot. - snažit se, aby věkově smíšené třídy zaručily přirozené sociální prostředí, které podporuje úctu a respekt k ostatním a učí toleranci Chceme, aby naše vzdělávání bylo založeno na prožitkovém a interaktivním učení. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích. Chceme, aby učitel byl zde průvodcem, který motivuje a inspiruje, nikoli vůdcem. Rámcové cíle a záměry Všechny činnosti v průběhu každého dne by měly splňovat požadavky formované ve třech hlavních cílech se zřetelem na to, že každé dítě se vyvíjí jinak, má jiné schopnosti a předpoklady. Proto každé z nich opustí MŠ s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí. a) rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení: - podporovat u dětí schopnost chápat svět okolo nás, jejich zájem o to, být jeho součásti s možností vlastní účasti na dění, - povzbuzovat je k chuti učit se a radovat z poznávání nového, porozumění věcem, jevům a změnám, ke schopnostem vyrovnat se s nimi a umění přizpůsobit se, - dát dětem možnost k přemýšlení, rozvíjet jejich fantazii, zájmy, nadání, schopnosti a dovednosti jak po stránce tělesné tak duševní, - rozvíjet řeč dítěte a schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělými b) osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: - rozvíjet děti po stránce citové a mravní, položit základy sociálního cítění a solidarity, - vést děti k osvojení si hodnot spojených s životním prostředím, zdravím a životem vůbec, k tomu, aby si vážily sebe i ostatních lidí, - seznamovat děti v rámci jejich možností s tradicemi, kulturou země, ve které žijí, rozvíjet schopnost jejich estetického vnímání. c) získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost působící na své okolí:

11 - učit děti poznávat sám sebe, své možnosti a schopnosti, rozvíjet jejich sebedůvěru a sebevědomí - vést děti k toleranci ke druhým a schopnosti spolupracovat - podporovat v dětech poznání, že mohou jednat samostatně a svobodně, ale za to co udělají, musí také nést odpovědnost Oblasti vzdělávání Dítě a jeho tělo Stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. Dítě a jeho psychika Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Dítě a ten druhý Učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou a dospělými, ostatními dětmi a podporovat utváření vztahů a vazeb. Dítě a společnost Pomáhat dětem k osvojování dovedností, návyků a postojů, které jsou základem pro život ve společnosti ostatních lidí a povedou k dodržování všeobecně uznávaných hodnot estetických, společenských a morálních. Dítě a svět Učit děti vnímat sebe sama jako součást okolního světa a přírody. Vytvářet u nich základy odpovědného přístupu k ní a prostředí vůbec. Průběžné cíle: - učit děti samostatnosti a schopnosti překonávat překážky - vést je k soběstačnosti v oblékání, hygieně, dodržování čistoty, k péči o zdraví své i ostatních - vést k dodržování společenských pravidel a základních pravidel chování - dodržovat pravidla kolektivního chování - učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou i dospělými - rozvíjet kladné vztahy k práci a činnostem, podporovat tvořivost

12 - rozvíjet citové vztahy k nejbližším osobám, rodině, sourozencům ale i dětem ve třídě - podporovat aktivitu dětí - rozvíjet schopnost vzájemné spolupráce - vést děti k vytrvalosti, trpělivosti, k plnění úkolů souvisejících s přípravou na školní docházku - vést k pravdomluvnosti - stimulovat děti k dokončení započaté činnosti - učit se pomáhat druhým - podporovat kladné vlastnosti - přiměřenou formou děti seznamovat s prevenci sociálněpatologických jevů - podporovat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí Metody a prostředky Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí. Dále pak veselé činnosti pro potěšení a činnosti řízené, které jsou sladěny hrou. - uplatňujeme metodu prožitkového učení, které vzbuzuje radost a motivuje dítě k dalšímu poznávání a objevování, protože jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporuje dětskou zvídavost a objevování, podněcuje radost dítěte k učení a zájem poznat nové - uplatňujeme kooperativní učení, které rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, vede k samostatnosti ke hledání možných řešení - uplatňujeme praktické metody, vedoucí k bezprostřední manipulaci s věcmi a jevy - uplatňujeme názorné metody, které vedou k přímému smyslovému poznávání světa - uplatňujeme integrovaný přístup nabízíme obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích - uplatňujeme aktivity spontánní, řízené a dbáme na jejich vyváženost - uplatňujeme organizační formy: hromadné, skupinové, individuální, individualizované Plánované činnosti by měly být vázány k tomu, co dítě prožívá, co ho rozvíjí a co dítě potřebuje. Chceme nabízet a realizovat pro děti více hudebních aktivit, zaměřit se na individuální, skupinové činnosti dětí. V rámci předškolní přípravy bude dětem s potřebou logopedické prevence zajištěna externí logopedická výchova. Tato logopedická výchova bude probíhat odděleně u dětí dle potřeby a se souhlasem rodičů.

13 6. Vzdělávací obsah Zaměření integrovaných bloků vychází z přirozených potřeb dítěte, ze skutečnosti a života jeho blízkých. Obě třídy vychází ze stejných integrovaných bloků obsahující návrhy témat. Pedagogové jednotlivých tříd si je rozpracovávají do třídních vzdělávacích programů. Obsah je dítěti srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný. Pomáhá dítěti chápat sebe sama i okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm. Je vždy upraven tak, aby vyhovoval věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí, pro které je připravován. Obsah odpovídá vzdělávacímu obsahu stanovenému ve vzdělávací nabídce v RVP PV. Bloky se svým obsahem vzájemně doplňují, prohlubují, prolínají a přecházejí plynule jeden do druhého. Požadavky na zpracování třídního vzdělávacího programu Integrované bloky a témata jsou zpracována ve školním vzdělávacím programu Poznejme svět kolem nás. Pedagog ve třídě: 1. Zpracuje konkrétní nabídku činností a aktivit k jednotlivým tématům s ohledem na naplňování základních cílů předškolní výchovy. 2. Nabídka činností a aktivit musí vycházet z obsahu vzdělávání ve všech pěti oblastech, aby byla zajištěna pestrá činnost dětí v mateřské škole 3. Podle stanovených kritérií zpracovává hodnocení výchovně vzdělávací práce na třídě po ukončení tématu. 4. Zpracuje si funkční plán aktivit s rodiči dětí na třídě po jednotlivých měsících na celý školní rok 5. Zpracuje si cíle, kterých chce na své třídě dosáhnout (na každé pololetí, vychází z hodnocení třídy) Plány zahrnují metody práce, nabídku pohybových aktivit, doplňkové činnosti, literaturu. Jednotlivé činnosti nejsou časově ohraničeny ani vymezeny. Nabídka činností a jejich složení je koncipována tak, aby děti měly možnost na nich spolupracovat a podílet se na realizaci vlastními nápady. Obsah a náplň se na jednotlivých třídách liší, je brán zřetel na individuální zvláštnosti dětí i třídy jako celku. Poznejme svět kolem nás Vzdělávací obsah je uspořádán do čtyř integrovaných bloků.

14 Bloky jsou voleny tak, aby respektovaly přirozený vývoj dítěte a umožňovaly postupné naplňování záměrů vzdělávání ve stanovených pěti oblastech. Všechny třídy vychází ze stejných integrovaných bloků, obsahující návrhy témat, která jsou pedagogy dle potřeb doplňována o další možná témata, která jsou dětmi navrhovaná na jednotlivých třídách. Pedagogové jednotlivých tříd si je rozpracovávají do třídních vzdělávacích programů podle aktuálních podmínek, věku, specifických zvláštností a individuálních možností dětí. Jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dítěte, uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole. Integrovaný blok: Poznejme svět lidí Záměrem tohoto integrovaného bloku je navazování a rozvíjení nových vztahů, poznávání nového prostředí, pěstování pocitu sounáležitosti a kamarádství, navození radostné atmosféry ve třídě. Posilování prosociálního chování v dětské skupině. Poznávání, že jsme součástí lidské společnosti, která se řídí určitými pravidly. Vytváření životních postojů prospívající zdraví, osvojování si poznatků o svém těle, získávání povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí. Poznávání vlastní fyzické a motorické schopnosti, uvědomování si i svých nedostatků. Rozvíjení schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů k druhým lidem, rozvíjení sociální citlivosti, tolerance a přizpůsobivosti. Charakteristika integrovaného bloku: - formuje a rozvíjí poznávání sebe sama, - rozvíjí schopnosti dětí uvědomit si důležitost a význam rodiny, významu - společenství kolem nás, práce lidí, důležitost mezilidských vztahů Vzdělávací cíl: - navozovat a rozvíjet nové vztahy, poznávat prostředí, pěstovat pocity sounáležitost a kamarádství - rozvíjet estetické vnímání, cítění a prožívání, posilování přirozených citů - poznávat hodnoty spojených se životem lidí, jejich práce - rozvíjet relativní citovou samostatnost, zvládat nové situace - seznamovat se s kulturami jiných národů, respektovat rozdíly - získávat poznatky o vlastním těle - osvojit si přiměřené praktické dovednosti - rozvíjet komunikativní dovednosti - osvojit si poznatky a dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, prevence úrazů - ovládat pohybový aparát a tělesné funkce - poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě - posilovat prosociálního chování - seznamovat se s místem a prostředím v němž dítě žije

15 - rozvíjet schopnosti sebeovládání, dodržování pravidel, vytvářet základy společenského chování, předcházet konfliktů Vzdělávací nabídka - mapování a měření těla (obkreslování těla a jeho částí) - zdravotně zaměřené činnosti - lokomoční pohybové a nelokomoční pohybové činnosti - jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu - činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, vytváření zdravých životních návyků - činnosti relaxační a odpočinkové - komunitní kruh - smyslové hry - práce s lupou (pozorování vlasů, pokožky ) - práce s encyklopedií, mapou, globusem - práce s fotografií - námětové hry - dokončování příběhů - hledání shody a rozdílu - společenské hry - spoluvytváření pravidel třídy - práce s literárními texty (pohádky jiných národů, příběhy dětí z jiných zemí ) - návštěva knihovny, základní školy - samostatné řešení situací - didaktické hry - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla Klíčové kompetence - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, která dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - klade otázky a hledá na ně odpovědi - všímá si problému, snaží se je pochopit a řešit - slovně reaguje, rozšiřuje svou slovní zásobu, má povědomí o vesmíru, Zemi, státech - spolupodílí se na vytváření pravidel, rozumí jim a dodržuje - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit - přijímá povinnosti - má elementární poznatky o lidském těle, poznává své tělesné možnosti a raduje se z dosažených výkonů - rozpozná nevhodné chování, napodobuje prosociální vzory ze svého okolí, dbá o své zdraví - svobodně rozhoduje o svých činnostech a rozumí pojmu odpovědnosti za své jednání

16 - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí Navrhovaná témata: - Kdo jsem já - Ten dělá to a ten zas ono - Já a můj kamarád - Kde žijeme (Od města k vesnici, Planeta Země, ) - Ve zdravém těle zdravý duch - U nás doma - Co děláme celý den - Potraviny a zdravá výživa - Moje tělo - Žijí mezi námi (handicap) - Když kamarád stůně - Co děláme celý den (čas) - Mám pět smyslů k poznávání Integrovaný blok: Poznejme svět příjemných radostí Záměrem tohoto integrovaného bloku je seznamovat děti s některými kulturními projevy, lidovými zvyky a tradicemi. Spolupodílet se na přípravě společných slavností, uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Rozvíjení kladných citových vztahů k rodičům, sourozencům, kamarádům. Těšit se ze vzájemného obdarovávání, rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání. Projevování dojmů, pocitů, prožitků, reagovat na emoce ostatních. Vytváření mezilidských morálních hodnot. Charakteristika integrovaného bloku: - rozvíjí a pěstuje emocionální, citový a estetický život - rozvíjí základy společenského chování a mravního vědomí - podněcuje city dítěte, charakterové vlastnosti, zdravé sebevědomí a zvládání nových situací - přibližuje české lidové tradice - posiluje prosociální chování, - rozvíjí povědomí o důležitých lidských hodnotách (úcta, pokora, obdarování, souznění ) - rozvíjí dětskou tvořivost a vlastní aktivity dětí. Vzdělávací cíl: - rozvíjet estetické vnímání a cítění, využívat lidových tradic a zvyků - vytvořit základy estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění - rozvíjet schopnost zachovávat hlavní společenské a mravní principy

17 - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - seznámit se s některými kulturními projevy, zvyky a tradicemi důležitými pro nejbližší okolí - vést děti k poznávání svých kořenů ve společenství lidí - posilovat prosociální chování a jednání prostřednictvím společných činností - seznámit se se světem lidí, kultury a umění Vzdělávací nabídka - přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy, akce MŠ, Vánoce, Mikuláš ) - oslavy narozenin, svátku dětí - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - výtvarné a pracovní činnosti - činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu - společenské hry - obdarovávání se, chystání překvapení - využívání rozpočitadel, básní, hádanek - výzdoba a příprava třídy na jednotlivé akce - sluchové a rytmické hry, hry se slovy - vyprávění zážitků, příběhů podle skutečnosti i podle obrázkového materiálu, podle vlastní fantazie - přednes, recitace, dramatizace - aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (kulturní akce, divadelní představení, seznamování s různými tradicemi a zvyky ) Klíčové kompetence - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými) - v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat Témata: - Mikuláš - Vánoce

18 - Hody, hody, doprovody - Šašci, klauni, maškary - Den matek - Den dětí - Půjdu k zápisu - Zimní radovánky - Třída plná pohody - Těšíme se na prázdniny - Pohádkový svět - Dětská přání - Jedeme do divadla Integrovaný blok: Poznejme svět různých věcí Záměrem tohoto integrovaného bloku je osvojovat si sounáležitost s okolním světem, seznamovat děti s technickým pokrokem. Podporovat dokonalejší chápání okolního světa, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti. Podporovat dokonalejší chápání okolního světa, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí. Charakteristika integrovaného bloku: - formuje a rozvíjí smyslové vnímání, rozumovou složku osobnosti - promyšlené formování elementárních operací myšlení a spojení s praktickou činností - obohacuje dítě souborem nejdůležitějších znalostí - formuje poznávací procesy - rozvoj počátků logického myšlení Vzdělávací cíl: - vést děti k samostatnosti a tvořivosti - vést děti k experimentování s různými materiály a odvaze vyjádřit svou myšlenku či představu - uvědomit si pocit uspokojení a víru ve vlastní schopnosti - vést děti k osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcích, chápat prostorové pojmy - vést děti k řešení problému, nalézat nová řešení - rozvíjet tvořivé myšlení, naučit se řešit problém - zkoumat vlastnosti předmětů a jevů Vzdělávací nabídka - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním - třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání - smyslové a psychomotorické hry - konstruktivní a grafické hry

19 - hudební a hudebně pohybové hry - experimenty s předměty, pokusy - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, užívání piktogramů - námětové hry - přímé pozorování (práce v obchodě, na stavbě, tržišti) - řešení cest a labyrintů Klíčové kompetence - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, práci, kterou započalo dokončí, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení problému a situací - při řešení problému užívá logických, matematických postupů, hledá funkční řešení - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - chová se obezřetně v situacích, které mu jsou nepříjemné, učí se vyjednávat - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní, rozumí významu a funkci některých symbolů Témata: - Barvy, barvy, barvičky - Já jsem muzikant (hudební nástroje) - Jede, jede, mašinka (dopravní prostředky) - V obchodě - Papíroví draci - Už se umím oblékat - Pohádková knížka - Trojúhelník, kruh a jiné tvary - Z čeho to je? (materiál) - K čemu to slouží? (předměty) Integrovaný blok: Poznejme svět naší přírody Záměrem tohoto integrovaného bloku je osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě, vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí a neustálých proměnách. Vytvoření základu estetického vztahu ke světu a k životu. Osvojování si poznatků o přírodě a jejich proměnách, sledovat charakteristické rysy jednotlivých ročních období. Rozvíjet zručnost a dětskou fantazii s různým přírodním materiálem. Aktivně se zajímat o živou a neživou přírodu, vést děti k její ochraně. Získat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí. Rozvíjet povědomí o životě zvířat a rostlin na planetě Zemi.

20 Charakteristika integrovaného bloku: - seznamování s jednoduchými poznatky o přírodě a jejich proměnách - vnímání změn v přírodě, posilování úcty k přírodě, uplatnění vlastních zkušeností z pozorování a pobytu venku - rozvoj vnímání všemi smysly, uvědomování si svých pocitů a nálad - využívání přírodního materiálu k rozvoji dětské fantazie a zručnosti Vzdělávací cíl: - osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě - vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí - vytvořit základ estetického vztahu ke světu a životu - osvojit si poznatky a dovednosti chránící před nebezpečnými vlivy prostředí - vést děti k ochraně životního prostředí, úcty k životu ve všech jeho formách - vést k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Vzdělávací nabídka - smyslové hry - návštěva Lesní školky - vycházky do lesa přímé pozorování přírody - sběr přírodnin - výtvarné a pracovní činnosti s využitím přírodnin - péče o zvířata v zimě (krmení ptáků, zvěře) - výroba herbáře květin, listů - pěstitelské a chovatelské činnosti péče o rostliny ve třídě, péče o zvířata (akvárium), shrabování listí na školní zahradě - práce s encyklopedii, atlasem květin, zvířat - hry a činnosti na zaměřené na poznávání a rozlišování zvuků (zvuky v přírodě) - pozorování blízkého prostředí a života v něm, sledování rozmanitostí okolí - didaktické hry - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii - námětové hry a činnosti - pokusy, experimenty - práce s lupou - grafické napodobování symbolů např. počasí - hry a praktické činnosti k procvičování orientace v prostoru a v rovině - činnosti přibližující dítěti časové pojmy a vztahy související s denním řádem, proměnami v přírodě. Klíčové kompetence

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více