Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00"

Transkript

1 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠVP byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, se zákonem č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání Školský zákon a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb.

2 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání materiální podmínky MŠ životospráva psychosociální podmínky řízení MŠ personální a pedagogické zajištění spoluúčast rodičů 4. Organizace vzdělávání přijímání dětí organizace dne v MŠ 5. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce cíl vzdělávacího programu rámcové cíle a záměry oblasti vzdělávání metody a prostředky 6. Vzdělávací obsah požadavky na zpracování třídního VP 7. Evaluační systém

3 1. Identifikační údaje o škole. Název školy: Adresa školy: Kontakt: Webové stránky: Soukromá mateřská škola Sluníčko B. Martinů 812, Ostrava-Poruba Soukromá mateřská škola Sluníčko B. Martinů 812, Ostrava-Poruba Ing. Jiří Kovář IČ: Ředitel: Zřizovatel: Typ MŠ: Kapacita MŠ: Provozní doba: Využití MŠ: REDUZA pro s.r.o. s celodenním provozem 24 dětí hodin pohybová výchova, výuka anglického jazyka, výtvarná činnost, logopedická poradna a cvičení zdravý životní styl intenzivní předškolní příprava

4 2. Obecná charakteristika MŠ: Mateřská škola se nachází uprostřed obvodu Ostrava -Poruba, v blízkosti Hlavní třídy a parku na Havlíčkově náměstí. Mateřská škola má v provozu dvě třídy s celkovou kapacitou 24 dětí. O děti se starají dvě pedagogické pracovnice se 100% úvazkem a jedna správní zaměstnankyně se 100% úvazkem. Prostory mateřské školy jsou umístěny v přízemí vícepodlažního obytného domu. Třídy jsou dostatečně velké a světlé. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, lehátky, ručníkovými a šatnovými bloky. K mateřské škole přináleží školní zahrada, která je částečně vybavená novými dřevěnými herními prvky, pískovišti. Našim záměrem je doplnit venkovní zahradu o prolézačky, houpačky a další dřevěné prvky. Školní zahrada je využívána celoročně k volným i řízeným hrám dětí. Jsme klasickou MŠ, podporující všestranný rozvoj dítěte. Snažíme se, aby se děti v naši mateřské škole cítily spokojeně, a to zejména na základě uspokojování základních lidských potřeb a individuálnímu přístupu k dítěti. Našim cílem je vytvořit dětem co nejvíce podnětné prostředí, zajímavé a bohaté na obsah tak, aby mohlo docházet k rozvoji celé osobnosti každého dítěte. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, stejně jako vlastní zájem dítěte poznávat nové, porozumět sám sobě i světu, který jej obklopuje. Zahrnujeme zde také na vzájemnou spolupráci s rodiči a veřejnosti. Veškeré akce prezentujeme na vlastních webových stránkách naší mateřské školy. Navážeme spolupráci s obvodními organizacemi, Policií, Turistické stanice a dalšími. 3. Podmínky vzdělávání MŠ Materiální podmínky mateřské školy - Technický stav budovy je dobrý. Přístup do MŠ je bezbariérový, - mateřská škola má dostatečně velké prostory a uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším činnostem dětí, - dětský nábytek, nářadí i vybavení pro odpočinek dětí je přizpůsobeno požadavkům pro pobyt předškolních dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné - hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát i ukládat - vybavení hračkami je průběžně a podle možností doplňováno a obnovováno, je zdravotně nezávadné a bezpečné, - vybavení didaktickými pomůckami bude dostatečné a doplněné o odbornou a dětskou literaturu

5 - v každé třídě, šatně i chodbách jsou prostory pro výstavku dětských prací, děti se tímto podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy - školní zahrada je vybavena průlezkami, nově bude dovybavena o další dřevěné průlezky, záměrem je dovybavit školní zahradu novými dřevěnými herními prvky, - děti mají k dispozici chodníky k jízdě na koloběžkách, trojkolkách a prostor pro míčové hry, - vybavenost tělovýchovným nářadím i náčiním je dobrá a je k dispozici všem třídám - vnější i vnitřní prostory a jejich vybavení jsou estetického vzhledu a splňují požadavky bezpečnostních a hygienických norem dle platných předpisů - Všechny třídy jsou vybaveny novým, dětským nábytkem a lehátky. - Šatny jsou vybaveny novým šatnovým nábytkem, - Sociální zařízení je vybaveno dle předpisů dětskými mísami a umyvadly s ručníkovými bloky. Životospráva - dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle daných norem a předpisů, strava bude do mateřské školy převážně dovážena ze stravovacích zařízení k tomuto účelu provozovaných, pitný režim a svačiny budou připravovány v místě ohřevu a výdeje jídla. - je zachována vhodná skladba jídelníčku odpovídající zdravé výživě, dodržována technologie přípravy pokrmů a nápojů, - je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ (ve třídách i při pobytu venku) a jsou splněny hygienické požadavky, - do jídelníčku je zařazována zelenina, ovoce, ryby, - mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány tříhodinové intervaly - děti nejsou do jídla nuceny, je však dodržováno pravidlo ochutnat - respektujeme individuální potřebu jídla a požadavky rodičů na stravování dětí, úpravou stravy vycházíme vstříc alergikům - je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, - děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě ale i v interiéru MŠ, - každodenně a dostatečně dlouho jsou děti venku, program je přizpůsoben okamžité kvalitě ovzduší a počasí (sledování stavu ovzduší na internetu), - v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku dětí dětem s menší potřebou spánku nabízet klidové činnosti tak, aby nebyly rušeny děti spící na lehátku, - zaměstnanci dodržují zásady zdravého životního stylu, jdou dětem příkladem.

6 Psychosociální podmínky - všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové podmínky, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně, - pedagogičtí pracovníci respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování, - děti nejsou neúměrně zatěžovány ani neurotizovány spěchem a chvátáním, - volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit děti pravidlům soužití, - snaha všech zaměstnanců, aby mezi dospělými a dětmi vládla ohleduplnost, zdvořilost, důvěra, tolerance, - všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno, - vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. - převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly a podpora dítěte nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si - pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany) - respektují soukromí dítěte, které má možnost uchýlit se do klidného koutku, nezúčastnit se činností a odpočinout si dle své potřeby - pedagogové dodržují stanovený počet dětí ve třídě, maximální omezení spojování tříd (pouze v odpoledních hodinách) Řízení MŠ - vytvoření přátelské atmosféry mezi všemi zaměstnanci, pracovat jako tým - pravomoci a povinnosti jsou všem vymezené, každý zná své povinnosti, kterými se podílí na chodu školy (pracovní náplň, řád školy, směrnice), - zásadní otázky řeší všichni zaměstnanci společně - vytvoření informačního systému formou pedagogických a provozních porad a formou informačního sešitu ve sborovně - zajištění informačního systému pro rodiče veškeré informace jsou na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, na webových stránkách MŠ a rodiče mohou využít každodenní osobní kontakt s pedagogem - spolupráce s policii, městskou knihovnou, ZUŠ, logopedem, psychologem - podávání objektivních informací zákonným zástupcům o výchově a vzdělávání jejich dětí pokud jsou jimi vyžádány Personální a pedagogické zajištění

7 - všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci - vzdělávání pedagogů formou samostudia či zapojení se do vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP, semináře, školení) jsou organizována dle finančních možností školy - pedagogičtí pracovníci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí - pedagogové jsou připravení obrátit se na odborníky (psychologa, lékaře, speciálního pedagoga) pro zajištění speciálních služeb, ke kterým nejsou dostatečně kompetentní - každý pedagog je zodpovědný za výsledky vzdělávací činnosti ve své třídě vzhledem k hlavním cílům školy - pracovní doba pedagogů je organizovaná tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče Spoluúčast rodičů - snaha o vytvoření oboustranné důvěry mezi rodiči a pedagogy a provozním personálem - možnost rodičů podílet se na dění v MŠ a účastnit se pořádaných společných akcí - informovat rodiče o všem, co se děje v MŠ (nástěnky, třídní schůzky, webové stránky MŠ, rozhovor ), - informovat rodiče o prospívání jejich dítěte domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání, pokud rodiče projeví zájem, - nabídka poradenského servisu pro rodiče individuálně sjednané termíny, - ochrana soukromí rodin (jednat taktně, profesionálně, s vědomím, že pedagogové pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodin), - ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. (zákonný zástupce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů), - pedagogové citlivě doporučují logopedickou péči, školního psychologa, odklad školní docházky, - pedagogové intenzivně pracují s dětmi v posledním ročníku MŠ na jejich přípravě k zápisu do základní školy a školní docházku - možnost zákonných zástupců vyjádřit se na konci školního roku k práci naší MŠ formou anonymní ankety (názory a připomínky poslouží ke zlepšení práce v naší MŠ) Formy spolupráce s rodiči: - třídní schůzky - odpolední akce s rodiči a dětmi v jednotlivých třídách

8 - vystoupení dětí - Den otevřených dveří - výstavka dětských prací výtvarného kroužku - ukázková hodina angličtiny, sportovní přípravky - škola v přírodě apod. Pro zkvalitnění spolupráce s rodiči má každá třída vypracovaný konkrétní, funkční plán spolupráce s rodiči ve své třídě. Rodiče se mohou zapojit do environmentálních akcí MŠ, jako sběru starého papíru, plastových víček, sběru přírodního materiálu, nepotřebného materiálu pro výtvarné činnosti v MŠ, papíru do kopírky 4. Organizace vzdělávání Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Ve třídě je zapsáno dětí. Třídy jsou věkově smíšené. Respektujeme přání rodičů při zařazování dětí do tříd sourozenci, kamarádi. Specializaci tříd bude organizována dle potřeb a schopností dětí, případně požadavku rodičů. V každé třídě usilujeme o všestranný harmonický rozvoj dítěte. - denní řád reaguje na individuální možnosti dětí, na jejich aktuálně změněné potřeby - do programu jsou zařazovány pohybové aktivity, děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí - poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, děti mají dostatek prostoru a času, aby je mohly dokončit nebo v nich později pokračovat, - děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily i do organizované činnosti, pracovaly svým tempem - plánování vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí, - respektujeme soukromí dětí, - ke spojování tříd dochází v nejnutnějších případech a to pouze v ranních a odpoledních hodinách. Přijímaní dětí do mateřské školy Veřejnost je informována o místě, termínu a době konání zápisu na webových stránkách mateřské školy, prostřednictvím vývěsek a jiných vhodných informačních prostředků. O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy. Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti od tří let, přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud zájem o zapsání dětí do mateřské školy přesahuje počet volných míst, rozhoduje ředitelka školy dle kritérií stanovených pro přijímací řízení. S těmito kritérií jsou zákonní zástupci seznámení u zápisu do MŠ.

9 V případě volné kapacity MŠ mohou být děti přijímány i během roku. Pravidelně před zápisem do mateřské školy probíhá Den otevřených dveří. Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ jsou každý rok aktualizována. Organizace dne v mateřské škole příchod dětí do MŠ scházení dětí ve svých třídách, hry dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinách, individuální péče, jazykové chvilky, smyslové hry, TV činnosti hygiena, dopolední svačina pokračování v činnostech, dokončení hry ,30 příprava na pobyt venku, pobyt venku hygiena, oběd odpočinek hygiena, odpolední svačina odpolední zájmová činnost, didaktické činnosti, hry dle volby dětí, nadstandardní aktivity dětí (dle dohody s rodiči), individuální hry dětí 5. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce - pojetí dítěte jako jedinečné a neopakovatelné osobnosti, která má právo být sama sebou - vztah k rodině uznání její dominantní role a otevření se spolupráce s ní - vztah k počátečnímu vzdělávání přirozenému rozvoji specifických možností a schopností dětí - alternativy - neklást důraz na množství vědomostí, ale na schopnost je využít a uvádět do vztahů - situační učení a hra, komunikace zaměřit se především na samotnou tvořivou hru a experimentaci v návaznosti na osobní prožitky, uplatňování zájmu a zkušeností až po vlastní vyjádření představy - samostatnost a tvořivá aktivita učit děti vyjádřit se, umět ocenit jejich nápady, projevovat důvěru v jejich schopnosti je řešit, zbavovat je obav ze selhání, povzbuzovat je a zbytečně nekritizovat - individuální princip individuálně přistupovat ke každému dítěti tak, aby činnosti a aktivity odpovídaly jeho možnostem Cíl vzdělávacího program

10 - vytvořit dětem podnětné prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat a rozvíjet se zcela přirozeně, - dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se životu v sociální komunitě. - vytvořit základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských a etických hodnot. - snažit se, aby věkově smíšené třídy zaručily přirozené sociální prostředí, které podporuje úctu a respekt k ostatním a učí toleranci Chceme, aby naše vzdělávání bylo založeno na prožitkovém a interaktivním učení. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích. Chceme, aby učitel byl zde průvodcem, který motivuje a inspiruje, nikoli vůdcem. Rámcové cíle a záměry Všechny činnosti v průběhu každého dne by měly splňovat požadavky formované ve třech hlavních cílech se zřetelem na to, že každé dítě se vyvíjí jinak, má jiné schopnosti a předpoklady. Proto každé z nich opustí MŠ s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí. a) rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení: - podporovat u dětí schopnost chápat svět okolo nás, jejich zájem o to, být jeho součásti s možností vlastní účasti na dění, - povzbuzovat je k chuti učit se a radovat z poznávání nového, porozumění věcem, jevům a změnám, ke schopnostem vyrovnat se s nimi a umění přizpůsobit se, - dát dětem možnost k přemýšlení, rozvíjet jejich fantazii, zájmy, nadání, schopnosti a dovednosti jak po stránce tělesné tak duševní, - rozvíjet řeč dítěte a schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělými b) osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: - rozvíjet děti po stránce citové a mravní, položit základy sociálního cítění a solidarity, - vést děti k osvojení si hodnot spojených s životním prostředím, zdravím a životem vůbec, k tomu, aby si vážily sebe i ostatních lidí, - seznamovat děti v rámci jejich možností s tradicemi, kulturou země, ve které žijí, rozvíjet schopnost jejich estetického vnímání. c) získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost působící na své okolí:

11 - učit děti poznávat sám sebe, své možnosti a schopnosti, rozvíjet jejich sebedůvěru a sebevědomí - vést děti k toleranci ke druhým a schopnosti spolupracovat - podporovat v dětech poznání, že mohou jednat samostatně a svobodně, ale za to co udělají, musí také nést odpovědnost Oblasti vzdělávání Dítě a jeho tělo Stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. Dítě a jeho psychika Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Dítě a ten druhý Učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou a dospělými, ostatními dětmi a podporovat utváření vztahů a vazeb. Dítě a společnost Pomáhat dětem k osvojování dovedností, návyků a postojů, které jsou základem pro život ve společnosti ostatních lidí a povedou k dodržování všeobecně uznávaných hodnot estetických, společenských a morálních. Dítě a svět Učit děti vnímat sebe sama jako součást okolního světa a přírody. Vytvářet u nich základy odpovědného přístupu k ní a prostředí vůbec. Průběžné cíle: - učit děti samostatnosti a schopnosti překonávat překážky - vést je k soběstačnosti v oblékání, hygieně, dodržování čistoty, k péči o zdraví své i ostatních - vést k dodržování společenských pravidel a základních pravidel chování - dodržovat pravidla kolektivního chování - učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou i dospělými - rozvíjet kladné vztahy k práci a činnostem, podporovat tvořivost

12 - rozvíjet citové vztahy k nejbližším osobám, rodině, sourozencům ale i dětem ve třídě - podporovat aktivitu dětí - rozvíjet schopnost vzájemné spolupráce - vést děti k vytrvalosti, trpělivosti, k plnění úkolů souvisejících s přípravou na školní docházku - vést k pravdomluvnosti - stimulovat děti k dokončení započaté činnosti - učit se pomáhat druhým - podporovat kladné vlastnosti - přiměřenou formou děti seznamovat s prevenci sociálněpatologických jevů - podporovat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí Metody a prostředky Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí. Dále pak veselé činnosti pro potěšení a činnosti řízené, které jsou sladěny hrou. - uplatňujeme metodu prožitkového učení, které vzbuzuje radost a motivuje dítě k dalšímu poznávání a objevování, protože jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporuje dětskou zvídavost a objevování, podněcuje radost dítěte k učení a zájem poznat nové - uplatňujeme kooperativní učení, které rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, vede k samostatnosti ke hledání možných řešení - uplatňujeme praktické metody, vedoucí k bezprostřední manipulaci s věcmi a jevy - uplatňujeme názorné metody, které vedou k přímému smyslovému poznávání světa - uplatňujeme integrovaný přístup nabízíme obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích - uplatňujeme aktivity spontánní, řízené a dbáme na jejich vyváženost - uplatňujeme organizační formy: hromadné, skupinové, individuální, individualizované Plánované činnosti by měly být vázány k tomu, co dítě prožívá, co ho rozvíjí a co dítě potřebuje. Chceme nabízet a realizovat pro děti více hudebních aktivit, zaměřit se na individuální, skupinové činnosti dětí. V rámci předškolní přípravy bude dětem s potřebou logopedické prevence zajištěna externí logopedická výchova. Tato logopedická výchova bude probíhat odděleně u dětí dle potřeby a se souhlasem rodičů.

13 6. Vzdělávací obsah Zaměření integrovaných bloků vychází z přirozených potřeb dítěte, ze skutečnosti a života jeho blízkých. Obě třídy vychází ze stejných integrovaných bloků obsahující návrhy témat. Pedagogové jednotlivých tříd si je rozpracovávají do třídních vzdělávacích programů. Obsah je dítěti srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný. Pomáhá dítěti chápat sebe sama i okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm. Je vždy upraven tak, aby vyhovoval věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí, pro které je připravován. Obsah odpovídá vzdělávacímu obsahu stanovenému ve vzdělávací nabídce v RVP PV. Bloky se svým obsahem vzájemně doplňují, prohlubují, prolínají a přecházejí plynule jeden do druhého. Požadavky na zpracování třídního vzdělávacího programu Integrované bloky a témata jsou zpracována ve školním vzdělávacím programu Poznejme svět kolem nás. Pedagog ve třídě: 1. Zpracuje konkrétní nabídku činností a aktivit k jednotlivým tématům s ohledem na naplňování základních cílů předškolní výchovy. 2. Nabídka činností a aktivit musí vycházet z obsahu vzdělávání ve všech pěti oblastech, aby byla zajištěna pestrá činnost dětí v mateřské škole 3. Podle stanovených kritérií zpracovává hodnocení výchovně vzdělávací práce na třídě po ukončení tématu. 4. Zpracuje si funkční plán aktivit s rodiči dětí na třídě po jednotlivých měsících na celý školní rok 5. Zpracuje si cíle, kterých chce na své třídě dosáhnout (na každé pololetí, vychází z hodnocení třídy) Plány zahrnují metody práce, nabídku pohybových aktivit, doplňkové činnosti, literaturu. Jednotlivé činnosti nejsou časově ohraničeny ani vymezeny. Nabídka činností a jejich složení je koncipována tak, aby děti měly možnost na nich spolupracovat a podílet se na realizaci vlastními nápady. Obsah a náplň se na jednotlivých třídách liší, je brán zřetel na individuální zvláštnosti dětí i třídy jako celku. Poznejme svět kolem nás Vzdělávací obsah je uspořádán do čtyř integrovaných bloků.

14 Bloky jsou voleny tak, aby respektovaly přirozený vývoj dítěte a umožňovaly postupné naplňování záměrů vzdělávání ve stanovených pěti oblastech. Všechny třídy vychází ze stejných integrovaných bloků, obsahující návrhy témat, která jsou pedagogy dle potřeb doplňována o další možná témata, která jsou dětmi navrhovaná na jednotlivých třídách. Pedagogové jednotlivých tříd si je rozpracovávají do třídních vzdělávacích programů podle aktuálních podmínek, věku, specifických zvláštností a individuálních možností dětí. Jsou respektovány požadavky na rozvoj osobnosti dítěte, uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole. Integrovaný blok: Poznejme svět lidí Záměrem tohoto integrovaného bloku je navazování a rozvíjení nových vztahů, poznávání nového prostředí, pěstování pocitu sounáležitosti a kamarádství, navození radostné atmosféry ve třídě. Posilování prosociálního chování v dětské skupině. Poznávání, že jsme součástí lidské společnosti, která se řídí určitými pravidly. Vytváření životních postojů prospívající zdraví, osvojování si poznatků o svém těle, získávání povědomí o způsobu osobního zdraví a bezpečí. Poznávání vlastní fyzické a motorické schopnosti, uvědomování si i svých nedostatků. Rozvíjení schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů k druhým lidem, rozvíjení sociální citlivosti, tolerance a přizpůsobivosti. Charakteristika integrovaného bloku: - formuje a rozvíjí poznávání sebe sama, - rozvíjí schopnosti dětí uvědomit si důležitost a význam rodiny, významu - společenství kolem nás, práce lidí, důležitost mezilidských vztahů Vzdělávací cíl: - navozovat a rozvíjet nové vztahy, poznávat prostředí, pěstovat pocity sounáležitost a kamarádství - rozvíjet estetické vnímání, cítění a prožívání, posilování přirozených citů - poznávat hodnoty spojených se životem lidí, jejich práce - rozvíjet relativní citovou samostatnost, zvládat nové situace - seznamovat se s kulturami jiných národů, respektovat rozdíly - získávat poznatky o vlastním těle - osvojit si přiměřené praktické dovednosti - rozvíjet komunikativní dovednosti - osvojit si poznatky a dovednosti důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, prevence úrazů - ovládat pohybový aparát a tělesné funkce - poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě - posilovat prosociálního chování - seznamovat se s místem a prostředím v němž dítě žije

15 - rozvíjet schopnosti sebeovládání, dodržování pravidel, vytvářet základy společenského chování, předcházet konfliktů Vzdělávací nabídka - mapování a měření těla (obkreslování těla a jeho částí) - zdravotně zaměřené činnosti - lokomoční pohybové a nelokomoční pohybové činnosti - jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, úklidu - činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, vytváření zdravých životních návyků - činnosti relaxační a odpočinkové - komunitní kruh - smyslové hry - práce s lupou (pozorování vlasů, pokožky ) - práce s encyklopedií, mapou, globusem - práce s fotografií - námětové hry - dokončování příběhů - hledání shody a rozdílu - společenské hry - spoluvytváření pravidel třídy - práce s literárními texty (pohádky jiných národů, příběhy dětí z jiných zemí ) - návštěva knihovny, základní školy - samostatné řešení situací - didaktické hry - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla Klíčové kompetence - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, která dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - klade otázky a hledá na ně odpovědi - všímá si problému, snaží se je pochopit a řešit - slovně reaguje, rozšiřuje svou slovní zásobu, má povědomí o vesmíru, Zemi, státech - spolupodílí se na vytváření pravidel, rozumí jim a dodržuje - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit - přijímá povinnosti - má elementární poznatky o lidském těle, poznává své tělesné možnosti a raduje se z dosažených výkonů - rozpozná nevhodné chování, napodobuje prosociální vzory ze svého okolí, dbá o své zdraví - svobodně rozhoduje o svých činnostech a rozumí pojmu odpovědnosti za své jednání

16 - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí Navrhovaná témata: - Kdo jsem já - Ten dělá to a ten zas ono - Já a můj kamarád - Kde žijeme (Od města k vesnici, Planeta Země, ) - Ve zdravém těle zdravý duch - U nás doma - Co děláme celý den - Potraviny a zdravá výživa - Moje tělo - Žijí mezi námi (handicap) - Když kamarád stůně - Co děláme celý den (čas) - Mám pět smyslů k poznávání Integrovaný blok: Poznejme svět příjemných radostí Záměrem tohoto integrovaného bloku je seznamovat děti s některými kulturními projevy, lidovými zvyky a tradicemi. Spolupodílet se na přípravě společných slavností, uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Rozvíjení kladných citových vztahů k rodičům, sourozencům, kamarádům. Těšit se ze vzájemného obdarovávání, rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání. Projevování dojmů, pocitů, prožitků, reagovat na emoce ostatních. Vytváření mezilidských morálních hodnot. Charakteristika integrovaného bloku: - rozvíjí a pěstuje emocionální, citový a estetický život - rozvíjí základy společenského chování a mravního vědomí - podněcuje city dítěte, charakterové vlastnosti, zdravé sebevědomí a zvládání nových situací - přibližuje české lidové tradice - posiluje prosociální chování, - rozvíjí povědomí o důležitých lidských hodnotách (úcta, pokora, obdarování, souznění ) - rozvíjí dětskou tvořivost a vlastní aktivity dětí. Vzdělávací cíl: - rozvíjet estetické vnímání a cítění, využívat lidových tradic a zvyků - vytvořit základy estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění - rozvíjet schopnost zachovávat hlavní společenské a mravní principy

17 - prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - seznámit se s některými kulturními projevy, zvyky a tradicemi důležitými pro nejbližší okolí - vést děti k poznávání svých kořenů ve společenství lidí - posilovat prosociální chování a jednání prostřednictvím společných činností - seznámit se se světem lidí, kultury a umění Vzdělávací nabídka - přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy, akce MŠ, Vánoce, Mikuláš ) - oslavy narozenin, svátku dětí - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - výtvarné a pracovní činnosti - činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu - společenské hry - obdarovávání se, chystání překvapení - využívání rozpočitadel, básní, hádanek - výzdoba a příprava třídy na jednotlivé akce - sluchové a rytmické hry, hry se slovy - vyprávění zážitků, příběhů podle skutečnosti i podle obrázkového materiálu, podle vlastní fantazie - přednes, recitace, dramatizace - aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (kulturní akce, divadelní představení, seznamování s různými tradicemi a zvyky ) Klíčové kompetence - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými) - v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu a snaží se podle toho chovat Témata: - Mikuláš - Vánoce

18 - Hody, hody, doprovody - Šašci, klauni, maškary - Den matek - Den dětí - Půjdu k zápisu - Zimní radovánky - Třída plná pohody - Těšíme se na prázdniny - Pohádkový svět - Dětská přání - Jedeme do divadla Integrovaný blok: Poznejme svět různých věcí Záměrem tohoto integrovaného bloku je osvojovat si sounáležitost s okolním světem, seznamovat děti s technickým pokrokem. Podporovat dokonalejší chápání okolního světa, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti. Podporovat dokonalejší chápání okolního světa, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí. Charakteristika integrovaného bloku: - formuje a rozvíjí smyslové vnímání, rozumovou složku osobnosti - promyšlené formování elementárních operací myšlení a spojení s praktickou činností - obohacuje dítě souborem nejdůležitějších znalostí - formuje poznávací procesy - rozvoj počátků logického myšlení Vzdělávací cíl: - vést děti k samostatnosti a tvořivosti - vést děti k experimentování s různými materiály a odvaze vyjádřit svou myšlenku či představu - uvědomit si pocit uspokojení a víru ve vlastní schopnosti - vést děti k osvojování si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcích, chápat prostorové pojmy - vést děti k řešení problému, nalézat nová řešení - rozvíjet tvořivé myšlení, naučit se řešit problém - zkoumat vlastnosti předmětů a jevů Vzdělávací nabídka - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním - třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání - smyslové a psychomotorické hry - konstruktivní a grafické hry

19 - hudební a hudebně pohybové hry - experimenty s předměty, pokusy - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen, užívání piktogramů - námětové hry - přímé pozorování (práce v obchodě, na stavbě, tržišti) - řešení cest a labyrintů Klíčové kompetence - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, práci, kterou započalo dokončí, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům - postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení problému a situací - při řešení problému užívá logických, matematických postupů, hledá funkční řešení - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá - chová se obezřetně v situacích, které mu jsou nepříjemné, učí se vyjednávat - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní, rozumí významu a funkci některých symbolů Témata: - Barvy, barvy, barvičky - Já jsem muzikant (hudební nástroje) - Jede, jede, mašinka (dopravní prostředky) - V obchodě - Papíroví draci - Už se umím oblékat - Pohádková knížka - Trojúhelník, kruh a jiné tvary - Z čeho to je? (materiál) - K čemu to slouží? (předměty) Integrovaný blok: Poznejme svět naší přírody Záměrem tohoto integrovaného bloku je osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě, vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí a neustálých proměnách. Vytvoření základu estetického vztahu ke světu a k životu. Osvojování si poznatků o přírodě a jejich proměnách, sledovat charakteristické rysy jednotlivých ročních období. Rozvíjet zručnost a dětskou fantazii s různým přírodním materiálem. Aktivně se zajímat o živou a neživou přírodu, vést děti k její ochraně. Získat povědomí o správném chování člověka k přírodě a životnímu prostředí. Rozvíjet povědomí o životě zvířat a rostlin na planetě Zemi.

20 Charakteristika integrovaného bloku: - seznamování s jednoduchými poznatky o přírodě a jejich proměnách - vnímání změn v přírodě, posilování úcty k přírodě, uplatnění vlastních zkušeností z pozorování a pobytu venku - rozvoj vnímání všemi smysly, uvědomování si svých pocitů a nálad - využívání přírodního materiálu k rozvoji dětské fantazie a zručnosti Vzdělávací cíl: - osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě - vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí - vytvořit základ estetického vztahu ke světu a životu - osvojit si poznatky a dovednosti chránící před nebezpečnými vlivy prostředí - vést děti k ochraně životního prostředí, úcty k životu ve všech jeho formách - vést k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Vzdělávací nabídka - smyslové hry - návštěva Lesní školky - vycházky do lesa přímé pozorování přírody - sběr přírodnin - výtvarné a pracovní činnosti s využitím přírodnin - péče o zvířata v zimě (krmení ptáků, zvěře) - výroba herbáře květin, listů - pěstitelské a chovatelské činnosti péče o rostliny ve třídě, péče o zvířata (akvárium), shrabování listí na školní zahradě - práce s encyklopedii, atlasem květin, zvířat - hry a činnosti na zaměřené na poznávání a rozlišování zvuků (zvuky v přírodě) - pozorování blízkého prostředí a života v něm, sledování rozmanitostí okolí - didaktické hry - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii - námětové hry a činnosti - pokusy, experimenty - práce s lupou - grafické napodobování symbolů např. počasí - hry a praktické činnosti k procvičování orientace v prostoru a v rovině - činnosti přibližující dítěti časové pojmy a vztahy související s denním řádem, proměnami v přírodě. Klíčové kompetence

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Od jara do zimy Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Od jara do zimy byl vypracován na základě RVP PV č.j. 32 405/2004-22

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více