VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, Beroun 1 IČO PhDr. Jana Stielová DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS."

Transkript

1 Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, Beroun 1 IČO VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka

2 Obsah výroční zprávy Základní informace o mateřské škole 1. Charakteristika Katolické mateřské školy 2. Předškolní vzdělávání 2.1. Školní vzdělávací program 2.2. Environmentální výchova 2.3. Multikulturní výchova 2.4. Seznamování se základy cizího jazyka 2.5. Prevence sociálně patologických jevů 2.6. Nadstandardní činnosti 2.7. Mimořádné akce 3. Účast v mimoškolních akcích, prezentace práce školy 3.1. Mimoškolní akce 3.2. Prezentace práce školy 4. Vedení pedagogických praxí 4.1. Přehled realizovaných souvislých pedagogických praxí 5. Personální zabezpečení činnosti školy 5.1. Dostatek pracovníků 5.2. Kvalifikace pracovníků 5.3. Další vzdělávání pracovníků 6. Zařazování dětí do KMŠ 6.1. Údaje o docházce dětí 6.2. Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 6.3. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 6.4. Dojíždění dětí do KMŠ 7. Kontroly České školní inspekce 8. Další kontroly 9. Hospodaření KMŠ 9.1. Výsledky kontrol hospodaření 9.2. Výkaz zisků a ztrát za rok Poděkování

3 Základní informace o mateřské škole Název: Katolická mateřská škola Adresa: Seydlovo náměstí 24, Beroun 1 IČO: IZO: Telefon: Typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem Zřizovatel: Arcibiskupství pražské Právní forma: školská právnická osoba Členové Rady školské právnické osoby: PhDr. Filip Dostál, Ing. Dagmar Kytková, Mgr. Eva Tomášková Statutární orgán: PhDr. Jana Stielová DiS. Ředitelka: PhDr. Jana Stielová DiS. Provozní doba: 6,45-16,00 hodin Počet tříd: 1 Kapacita: 26 dětí Počet celých úvazků pedagogických pracovníků: 2 Počet celých úvazků provozních pracovníků: 1

4 1. Charakteristika Katolické mateřské školy (dále jen KMŠ) Škola zřízená Arcibiskupstvím pražským (dále jen AP) zahájila svůj provoz v září 1993 jako první předškolní zařízení s křesťansky orientovanou výchovou v okrese Beroun. I v současné době po více než dvaceti letech působení zůstává jedinou mateřskou školou svého druhu na území berounského okresu. Rodičům je tak poskytnuta širší možnost výběru při volbě typu mateřské školy a je vytvořena alternativní nabídka k obecním a soukromým mateřským školám. O KMŠ mají vzhledem k jejímu zaměření již dlouhodobě zájem rodiče dětí nejen z Berouna, ale i z okolních obcí. KMŠ je koncipována jako jednotřídní věkově heterogenní MŠ pro děti ve věku od 3 do 6ti let. V tomto roce navštěvovaly školu také dvě děti s odkladem školní docházky. Škola umožňuje integraci jednotlivých dětí se specifickými potřebami. Přijetí dítěte je vždy individuálně posuzováno podle druhu a míry postižení. Ve sledovaném školním roce nebylo do školy přihlášeno žádné dítě se specifickou potřebou. Provoz školy je celodenní od pondělí do pátku od 6,45 do 16,00 hodin. Škola nemá vlastní kuchyni, stravování je zajištěno smluvně, a to dohodou s MŠ Tovární, která je nejbližší mateřskou školou a ze které jsou po celou dobu existence KMŠ pokrmy dováženy. Pokrmy jsou vydávány ve výdejně stravy, která je součástí KMŠ a od ledna 2007 byla zařazena do sítě škol a školských zařízení. KMŠ sídlí v areálu Římskokatolické farnosti v centru Berouna v pronajatém objektu, který byl v roce přestavěn na mateřskou školu. Pro splnění platných hygienických norem bylo však nutné realizovat další stavební úpravy. Celková rekonstrukce a přístavba KMŠ probíhala částečně v průběhu školního roku bez přerušení provozu, hlavní etapa byla realizována během prázdnin v létě Objekt byl 1. září 2006 znovu řádně zkolaudován, škola již osm let využívá zrekonstruovanou budovu, její stav je velmi dobrý. V průběhu přestavby byla podstatně rozšířena a prosvětlena denní místnost dětí, zcela byly přebudovány umývárny a WC dětí i zaměstnanců, rozšířena byla šatna dětí. Nově vznikl kabinet pomůcek, šatna zaměstnanců, sklad prádla, úklidová komora, venkovní WC dětí a sklad hraček. Ve školním roce obdržela škola finanční prostředky ze sdružení Renovabis a od AP jako zřizovatele na projekt inovace vnitřního vybavení denních místností. Z těchto prostředků a rezervního fondu školy byly zakoupeny nové stolky s nastavitelnou výškou a židličky pro větší děti, lehké matrace pro všechny děti pro jejich odpolední odpočinek, nová úložná stěna na lehátka a lůžkoviny a rovněž nové vybavení hracího koutku. Ve školním roce poskytlo AP škole finanční prostředky na inovaci vybavení výdejny stravy, na zlepšení prostředí KMŠ a pracovních podmínek zaměstnanců. Ve školním roce obdržela škola finanční dar na zlepšení materiálních podmínek z výtěžku Tříkrálové sbírky ve Farnosti Matky Boží před Týnem v Praze, ze kterého byly pořízeny didaktické pomůcky, výtvarný materiál, hračky a další vybavení budovy i zahrady. Ve školním roce poskytlo AP škole finanční prostředky na pořízení nového úložného nábytku do denní místnosti dětí a dovybavení sociálního zařízení. Během roku 2013 byl z prostředků poskytnutých AP a sdružením Renovabis vybudován na zahrádce nový přístřešek na ukládání koloběžek, kočárků a venkovních hraček. V roce 2014 poskytlo AP škole finanční prostředky na vybavení školní zahrady a didaktické pomůcky. Pořízeny byly tři nové herní prvky na zahradu, stávající prvky byly obnoveny a zcela zrekonstruováno bylo rovněž pískoviště. Majitel objektu Římskokatolická farnost Beroun provedl v létě 2014 zateplení střechy objektu, v němž KMŠ sídlí. Všemi těmito úpravami se daří vytvářet kvalitní, funkční a estetické prostředí pro děti jak uvnitř budovy, tak i na její zahradě. Rodiče se formou školného podílejí na úhradě provozních nákladů školy. Umožňují tím i postupnou inovaci jejího vybavení a zajištění vhodného prostředí pro předškolní vzdělávání.

5 2. Předškolní vzdělávání 2.1. Školní vzdělávací program Základní směrnicí pro vzdělávací práci je vlastní školní vzdělávací program Cesta k radosti, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. V průběhu celého školního roku byl průběžně konkretizován, rozpracováván a realizován. Při práci byly zohledněny konkrétní podmínky třídy i věkové složení dětí. Ve vzdělávacím procesu byly realizovány jednotlivé dílčí projekty školního vzdělávacího programu. Integrované bloky a tematické celky ve školním vzdělávacím programu jsou voleny tak, aby přirozeně navazovaly na události kalendářního roku, zahrnuly hlavní křesťanské svátky a zároveň byl ponechán prostor pro aktuální témata podle zájmů dětí, situace v MŠ a jejím okolí, událostí v životě dětí apod. Vzhledem k širokému věkovému rozpětí dětí je ve škole dlouhodobě kladen důraz na skupinovou a individuální práci a program školy je již řadu let obohacován o řadu nadstandardních činností, aby bylo možné uspokojovat nejrůznější potřeby dětí Environmentální výchova V KMŠ je rozvíjena environmentální výchova cíleně v několika rovinách. Z rozvojového programu MŠMT byly získány prostředky na vybudování koutku environmentální výchovy a živé přírody, které jsou nyní během dne volně přístupné všem dětem. V environmentálním koutku jsou dětem k dispozici obrazové a encyklopedické publikace o přírodě, lupy, mikroskopy, přírodniny, speciální pomůcky zaměřené na poznávání a ochranu přírody. V koutku živé přírody mají děti možnost v průběhu celého roku získávat poznatky z oblasti akvaristiky, pozorovat akvarijní rybky a učit se o ně pečovat. Podle aktuálních možností je jim v maximální míře zprostředkováno seznámení i přímý kontakt s dalšími zvířaty a živočichy. Během školního roku navštívily děti rodinnou farmu, kde poznaly život hospodářských zvířat. V rámci návštěv chovatelky v KMŠ se setkávaly s drobnými zvířaty, při návštěvě u chovatelky doma se seznámily se životem morčat, křečků, pískomilů, želv, papoušků, andulek a mnoha dalších drobných živočichů, ptáků i plazů. Dílčí témata environmentální výchovy jsou průběžně zařazována do integrovaných tematických celků školního vzdělávacího programu, škola při jejich realizaci spolupracuje i s externími spolupracovníky. V KMŠ rovněž dlouhodobě systematicky pracuje kroužek Pramínek s přírodovědnou a ekologickou orientací pro starší děti Multikulturní výchova KMŠ usiluje o postupné vybavování denních místností hračkami a pomůckami vhodnými pro multikulturní výchovu. V rámci jednotlivých integrovaných tematických celků školního vzdělávacího programu jsou podle možností začleňovány prvky z této oblasti a rovněž jsou zařazována i samostatná témata k multikulturní výchově.

6 2.4. Seznamování se základy cizího jazyka V KMŠ je dlouhodobě nabízena možnost seznamování se základy cizího jazyka formou zájmového kroužku, a to vždy podle zájmu rodičů i v závislosti na možnosti získat vhodného externího spolupracovníka, který by kroužek vedl. Na základě poznatků odborníků doporučujeme účast v kroužku dětem, které již mají upravenou výslovnost všech hlásek. I když se ve sledovaném školním roce podařilo zajistit externí spolupracovnici, kroužek nezahájil činnost, protože bylo přihlášeno pouze 1 dítě Prevence sociálně patologických jevů KMŠ využívá všech dostupných prostředků k ochraně zdraví dětí i k jejich ochraně před sociálně patologickými jevy. Důsledně se zaměřuje na prevenci těchto jevů mezi dětmi. V rámci každodenního výchovně vzdělávacího procesu pedagogické pracovnice průběžně sledují vztahy mezi dětmi a vedou děti k vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro všechny. Kromě toho jsou cíleně zařazovány hry např. na rozvoj sociálních dovedností a do vzdělávacího programu školy začleňována samostatná témata týkající se např. zdravého životního stylu Dílčí projekty a programy Kromě běžného denního vzdělávacího programu byla obdobně jako v uplynulých letech - se záměrem zachovat kontinuitu svých programů - periodicky nebo příležitostně zařazována řada dílčích projektů a programů. Jejich uskutečnění je v daném školním roce vždy závislé na zajištění učitelky nebo externího spolupracovníka, pod jejichž vedením se děti budou aktivitě věnovat, a rovněž na zájmu dětí a rodičů o nabízenou činnost. Tímto způsobem projevuje KMŠ svou otevřenost ke spolupráci s rodiči a externími spolupracovníky a zároveň tak realizuje svou diferencovanou péči o nadané děti. Ty mají možnost podle svých vloh a zájmů rozvíjet svůj talent v různých oblastech. Nabídka projektů a programů pro konkrétní školní rok s organizačními podrobnostmi je každoročně aktualizována. Součástí nabídky jsou i aktivity zaměřené na péči o zdraví dětí a posílení obranyschopnosti dětského organismu. Kromě tradičního jarního plaveckého kurzu, kterého se zúčastnily tři čtvrtiny dětí, byla již pátým rokem zařazena podzimní nabídka návštěv solné jeskyně, kterou využily všechny děti. V květnu 2014 se uskutečnil pobyt ve škole v přírodě, který rovněž patří ke každoroční nabídce akcí KMŠ. Pobytu v objektu stálé Školy v přírodě v Česticích na Strakonicku se zúčastnila téměř polovina dětí. Dílčí projekty a aktivity pro celý kolektiv dětí v KMŠ: Chvilky s biblickými příběhy Setkání probíhala pod vedením katolického kněze s pedagogickým dozorem z KMŠ podle možností 2 3 x za měsíc v termínu podle dohody obvykle ve středu dopoledne v prostorách KMŠ. Byla určena všem dětem.

7 Projekt Návraty ke kořenům Cyklus projektových dopoledních programů určený všem dětem zaměřený na návrat k českým lidovým tradicím a přírodě v průběhu kalendářního roku. Program se uskutečnil v termínu po dohodě obvykle 1x za měsíc v KMŠ případně na zahradě či jinde venku pod vedením externí spolupracovnice a pedagogické pracovnice KMŠ Oslavy svátků a narozenin dětí Byly určeny všem dětem a organizovány pedagogickými pracovnicemi v prostorách KMŠ průběžně podle potřeby obvykle v dopoledních hodinách. Tyto oslavy patří k tradičním a oblíbeným rituálům KMŠ, které pomáhají budovat a upevňovat dobré vzájemné vztahy mezi dětmi a pozitivní atmosféru ve třídě. Práce ve skupinách a zájmových kroužcích: Přírodovědný a ekologický kroužek "Pramínek" Setkání probíhala 1krát za dva týdny pod vedením externí spolupracovnice s pedagogickým dozorem z KMŠ, kroužek byl určen pro přihlášené děti, probíhal v prostorách KMŠ ve středu během odpoledního odpočinku. Zúčastnilo se celkem 7 dětí Kroužek flétniček Setkání probíhala pod vedením externí spolupracovnice s pedagogickým dozorem z KMŠ 1krát týdně v prostorách KMŠ ve čtvrtek odpoledne. Kroužek byl určen pro starší přihlášené děti a přestože o výuku hry na zobcovou flétnu projevily zájem pouze 2 děti, kroužek pracoval pravidelně po celý školní rok. Aktivity zaměřené na péči o zdraví dětí: Podzimní pobyty v solné jeskyni (10 návštěv) Solnou jeskyni v Berouně navštěvovalo od září do listopadu 2013 ve čtvrtek v dopoledních hodinách celkem 26 přihlášených dětí. Návštěvy probíhaly 1krát týdně pod vedením pedagogických pracovnic KMŠ, součástí pobytu v jeskyni byl i program pro děti Jarní plavecký kurz (10 lekcí) Kurz byl realizován ve spolupráci s plaveckou školou Babyclub Hrošík. Lekce probíhaly pod vedením kvalifikovaných lektorek s pedagogickým dozorem z KMŠ 1krát týdně ve středu v dopoledních hodinách. Kurz se uskutečnil v bazénu Obchodní akademie v Berouně od března do května Přihlášeno bylo celkem 19 dětí, které byly rozděleny do tří skupin podle zdatnosti. Pro ostatní děti byl připravován běžný vzdělávací program v prostorách KMŠ.

8 Pobyt ve škole v přírodě Osmidenní pobyt ve škole v přírodě se uskutečnil v termínu od 9.5. do v Česticích u Volyně. KMŠ využívá dlouhodobě nabídky pobytu ve stálé škole v přírodě na okraji malé vesnice na Strakonicku. Děti tak mají možnost strávit týden v objektu zcela přizpůsobeném jejich potřebám, s kvalifikovaným personálem, s veškerým zázemím. Při pobytu se přirozeně seznamují s různými biotopy - louka, pole, les, rybník, potok, poznávají zblízka hospodářská i domácí zvířata, sledují život na malé vesnici, učí se správnému chování ve volné přírodě. Společný pobyt napomáhá k všestrannému rozvoji samostatnosti dětí, posiluje jejich vztah k učitelkám i mezi sebou navzájem. Navíc během své docházky do KMŠ mohou navštívit stejné prostředí v malebném podhůří Šumavy i několikrát. To vše přispívá k jejich spokojenosti, odloučení od rodiny snášejí vesměs velmi dobře. Pobytu se v letošním roce zúčastnilo celkem 12 dětí. Protože děti doprovázely obě pedagogické pracovnice, byla KMŠ v Berouně po projednání se všemi rodiči v tomto termínu uzavřena Mimořádné akce Pro doplnění a obohacení svého školního vzdělávacího programu uskutečňuje škola během roku celou řadu jednotlivých mimořádných akcí, které jsou určeny dětem, dětem i rodičům, případně širší veřejnosti. Některé z akcí organizuje škola ve svých prostorách, jiných se děti z KMŠ zúčastní s pedagogickým doprovodem mimo areál školy. Četnost a rozmanitost takových akcí je pak do značné míry ovlivněna nabídkou programů pro děti předškolního věku na území Berouna nebo v dostupném okolí. Pořádání kulturních akcí přímo v prostorách KMŠ je limitováno jejich finanční náročností, pro jednotřídní MŠ jsou často nedostupné. Proto KMŠ spolupracuje v této oblasti s dalšími organizacemi na území Berouna, využívá během roku jejich pozvání k návštěvě kulturních i sportovních akcí, případně zve jinou MŠ na představení do vlastních prostor. Děti tak mají možnost zúčastnit se řady zajímavých programů v různorodém prostředí Akce pro děti září cyklus 10 návštěv v solné jeskyni Café - solná jeskyně v Berouně hudební pořad Pojďte s námi do ZOO v KMŠ říjen polodenní výlet do podzimního lesa návštěva paní fotografky v KMŠ zapojení do mezinárodní akce Milion dětí se společně modlí za jednotu a pokoj divadelní představení Císařovy nové šaty divadla Krab v sále České pojišťovny listopad halloweenský program pro děti v Muzeu Českého krasu ve spolupráci s DDM Beroun delší společná vycházka na městský hřbitov projekt Celé Česko čte dětem - čtení s maminkou z knihy Broučci muzikál na ledě Sněhurka TJ Kraso na Zimním stadioně v Berouně keramické dopoledne v KMŠ ve spolupráci s DDM Beroun vystoupení klauna Ály Cesta do pohádky v KMŠ keramické dopoledne v KMŠ ve spolupráci s DDM Beroun

9 prosinec oslava svátku sv. Mikuláše, nadílka v KMŠ návštěva 1. třídy Jungmannovy ZŠ v Berouně s předškoláky vystoupení dětí z KMŠ pro seniory ve Stacionáři sv. Anežky Farní charity Beroun společné adventní odpoledne pro děti a rodiče - pásmo písní, básní a tanečků, tvořivé dílny, společné hry v KMŠ, posezení leden vánoční nadílka nových hraček pro děti tříkrálové žehnání školky, návštěva P. Boušky a koledníků Tříkrálové sbírky v KMŠ vánoční návštěva kostela sv. Jakuba v Berouně s P. Bouškou, zpívání koled u jesliček divadelní představení Eliščiny pohádky v sále České pojišťovny projekt Celé Česko čte dětem - čtení s maminkou z knihy Logopedické pohádky divadelní představení Pohádka o Sněhurce studentů Střední zdravotnické školy v KMŠ únor divadelní představení Krejčík Honza v městském kině projekt Celé Česko čte dětem - čtení s maminkou z knihy Elmer divadelní představení Červená Karkulka souboru Duha v sále České pojišťovny masopustní karneval a vystoupení klauna Ály v KMŠ - soutěžní dopoledne v maskách březen cyklus 10 lekcí plavání v Babyclubu Hrošík pro přihlášené děti loutkové divadelní představení O kohoutkovi a slepičce souboru Jabada v KMŠ vystoupení dětí z KMŠ na oslavách 20. výročí Farní charity Beroun za účasti pana kardinála Mons. Dominika Duky duben návštěva u chovatelky drobného zvířectva velikonoční návštěva kostela sv. Jakuba v Berouně s P. Bouškou divadelní představení Kapky rosy souboru Lenčiny zpívánky v KMŠ návštěva paní fotografky v KMŠ květen vystoupení ke Svátku matek pro seniory ve Stacionáři sv. Anežky Farní charity Beroun pobyt ve škole v přírodě v Česticích na Strakonicku průzkum hudebnosti předškoláků v KMŠ - pedagogové ZUŠ Václava Talicha společné jarní odpoledne pro rodiče a děti - pásmo písní, básní a tanečků, společné hry v KMŠ, posezení oslava Dne dětí v areálu na Zavadilce - soutěžní program, ukázky leteckého modelářství červen soutěžní program Cesta za pohádkou na Městské hoře pořádané DDM a Městem Beroun soutěžní program pro děti ve Stacionáři sv. Anežky pro seniory Farní charity Beroun preventivní program Nechci kazy školka České stomatologické společnosti v KMŠ polodenní výlet autobusem na Tetín do velkostatku manželů Durasových - prohlídka pastvin a hospodářství s vyprávěním o životě zvířat, jízda na poníkovi slavnostní loučení s předškoláky, předání pamětních listů a odměn Katedrála účast na společné bohoslužbě církevních škol Arcidiecéze pražské v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

10 Další aktivity školy určené rodičům, rodičům a dětem, případně širší veřejnosti informativní schůzka pro rodiče pouť berounského vikariátu ke sv. Ludmile na Tetín - účast zaměstnanců školy a zástupců dětí s rodiči při příležitosti Dne církevních škol předběžné orientační vyšetření školní zralosti dětí předškolního věku v KMŠ s následnými individuálními konzultacemi pro rodiče - speciální pedagog z KPPP Praha Mgr. Imlaufová orientační logopedické vyšetření dětí podle požadavků rodičů - Mgr. Vlčková, Beroun podíl zaměstnanců KMŠ a rodičů na přípravě blešího trhu pořádaného Křesťanským klubem Beroun ve prospěch KMŠ preventivní vyšetření zraku dětí podle zájmu rodičů - Prima visus testy školní zralosti dětí předškolního věku v KMŠ s následnými individuálními konzultacemi pro rodiče - speciální pedagog z KPPP Praha Mgr. Imlaufová přednáška pro rodiče a zájemce z řad veřejnosti Jak předávat víru dětem - vedení dětí v duchovním životě - Mgr. Imlaufová z KPPP Praha - ve spolupráci s Římskokatolickou farností Beroun vydávání formulářů k zápisu do KMŠ na školní rok , zpřístupnění prostor KMŠ zájemcům vizitace Mons. Václava Malého s účastí PhDr. Filipa Dostála v KMŠ podíl zaměstnanců KMŠ a rodičů na přípravě blešího trhu pořádaného Křesťanským klubem Beroun ve prospěch KMŠ informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých pro příští školní rok konzultační návštěva v KMŠ - speciální pedagog z KPPP Praha Mgr. Imlaufové 3. Účast v mimoškolních akcích, prezentace práce školy 3.1. Mimoškolní akce Ve školním roce se KMŠ zapojila do těchto regionálních i celostátních akcí a projektů: Akce pro Fond Sidus - zapojení KMŠ do charitativního projektu Fondu Sidus - celostátní veřejné sbírky určené pro dětské pacienty onkologických a transplantačních oddělení Pediatrické kliniky UK 2. LF Fakultní nemocnice v Praze Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci sbírka proběhla v KMŠ v prosinci 2013 a v květnu Projekt Celé Česko čte dětem - zapojení KMŠ do projektu, který zaštiťuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Dětský fond OSN UNICEF, a jehož cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Nechci kazy školka - zapojení KMŠ do preventivního zdravotnického projektu vyhlášeného Českou stomatologickou společností a občanským sdružením Nechci kazy na podporu správné péče o chrup.

11 3.2. Prezentace práce školy Děti z KMŠ se svými výtvarnými pracemi zapojily do těchto regionálních, celostátních i mezinárodních výtvarných soutěží: říjen Soutěžní přehlídka výtvarné tvorby dětí na téma Anděl u příležitosti ekumenické slavnosti Modlitba za domov vyhlášená Ekumenickou radou církví v České republice - 7 oceněných prací březen Výtvarná soutěž Dětského centra Srdíčko v Žebráku na téma Ježíš jako člověk ve výtvarném pojetí dětí duben Výtvarná soutěž Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově na téma Rodina duben Výtvarná soutěž Beroun na téma Namaluj Velikonoce květen Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2014 na téma Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole Kromě výše uvedených akcí škola dále: - prezentuje svou práci příležitostně v rámci farnosti prostřednictvím zpráv ve farním zpravodaji a účastí ředitelky školy v pastorační radě - pravidelně seznamuje rodiče se svou činností formou výstavek výtvarných prací dětí, informacemi o aktuálních akcích na nástěnkách apod. 4. Vedení pedagogických praxí KMŠ ve sledovaném školním roce spolupracovala se třemi školami při vedení pedagogických praxí jejich studentů Přehled realizovaných souvislých pedagogických praxí Studující Svatojánské koleje - VOŠP, Svatý Jan pod Skalou: Otradovcová (5 dní) Dobešová (1 den) Studující Střední pedagogické školy Beroun: Neumannová (10 dní) Studující Evangelické akademie Praha: Pinkasová (5 dní) Pedagogickou praxi vykonaly v KMŠ celkem 4 studující v celkové délce 21 pracovních dní.

12 5. Personální zabezpečení činnosti školy 5.1. Dostatek pracovníků Provoz školy byl ve sledovaném období dostatečně zajišťován čtyřčlenným kolektivem: - pedagogičtí pracovníci: 3 (ředitelka - plný úvazek, 1 učitelka - plný úvazek, 1 učitelka - práce na dohodu, zástupy, posílení dozoru při mimořádných akcích apod.) - nepedagogičtí pracovníci: 1 (provozní pracovnice - poloviční úvazek, provozní pracovnice školní jídelny - výdejny - poloviční úvazek)) 5.2. Kvalifikace pracovníků Pedagogičtí pracovníci: - ředitelka - absolventka Filozofické fakulty UK a Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou (předškolní pedagogika) - učitelka (plný úvazek) - absolventka Střední pedagogické školy (vychovatelství, předškolní pedagogika), - učitelka (práce na dohodu) - dálkové studium Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou (předškolní pedagogika) Nepedagogičtí pracovníci: - provozní pracovnice MŠ a školní jídelny - výdejny - vzdělání základní, kurz hygienického a pedagogického minima pro pracovnice MŠ Na činnosti školy se podíleli také externí spolupracovníci: - chvilky s biblickými příběhy - katolický kněz - odborná kvalifikace - přírodovědný kroužek Pramínek - odborná kvalifikace - kroužek flétniček - odborná kvalifikace - projekt Návraty ke kořenům - odborná kvalifikace Plavecký kurz byl zajištěn kvalifikovanými instruktorkami Studia Kytka Další vzdělávání pracovníků Oblast předškolního vzdělávání (učitelky) Odborný růst učitelek školy byl zajišťován individuálním studiem odborné literatury a periodik. Učitelka zaměstnaná na základě dohody mimo pracovní poměr byla studentkou dálkového studia Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické, vzhledem k tomu se další vzdělávání formou účasti na vzdělávacích seminářích týkalo pouze učitelky zaměstnané na plný úvazek. Témata seminářů byla zvolena aktuálně podle potřeb školy, v souvislosti s plněním cílů školního vzdělávacího programu a s ohledem na profilaci učitelky seminář - Hudební a taneční výchova / Ten vánoční čas - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků seminář - Písně, hrátky se zvířátky - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků duchovní program pro učitelky CMŠ - P. Satoria - Komunitní centrum sv. Prokopa a CMŠ Srdíčko, Praha

13 Oblast organizace, řízení a předškolního vzdělávání (ředitelka) Ve sledovaném období se ředitelka zúčastňovala následujících akcí pořádaných Arcibiskupstvím pražským (AP), Školskou sekcí České biskupské konference (ŠS ČBK) a dalšími organizacemi zaměřených mj. na aktuální otázky předškolního vzdělávání, legislativy, organizace a řízení škol obecně, církevních škol (CŠ) a církevních mateřských škol (CMŠ) zvláště a zúčastnila se i dalších akcí: setkání ředitelů CŠ - duchovní program - Dobříš porada ředitelů CŠ se zřizovatelem - AP Praha informativní setkání pro ředitelky MŠ v PPP Králův Dvůr celostátní Konference ředitelů CŠ - Hradec Králové - ŠS ČBK seminář - Školská legislativa - aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech / Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů škol - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků porada ředitelů CŠ se zřizovatelem AP v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily, Praha seminář - Právo ve škole - Mgr. Michaela Veselá, Praha celostátní porada ředitelů CŠ k financování roku MŠMT Praha seminář - Současná mateřská škola a její řízení / Organizování - Rozhodování ředitele při přijímání dětí do předškolního vzdělávání v souladu se správním řádem - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků výročí založení Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze setkání ředitelů CŠ s Mons. Václavem Malým - duchovní program - Dobříš seminář - Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky - Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Praha porada ředitelů CŠ se zřizovatelem AP Praha duchovní program pro učitelky CMŠ - P. Satoria - Komunitní centrum sv. Prokopa a CMŠ Srdíčko, Praha Další školení zaměstnanců Provozní pracovnice: seminář Stravovací služby / Hygienické minimum a systém kritických bodů - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměstnankyně se dále účastnily pravidelných periodických školení BOZP a PO. 6. Zařazování dětí do KMŠ V průběhu celého školního roku bylo současně zapsáno nejvýše 26 dětí. Zařazování dětí probíhalo v uvedeném školním roce na základě zápisu. Zájem rodičů převyšoval kapacitní možnosti školy, proto bylo provedeno výběrové řízení podle interní směrnice KMŠ Údaje o docházce dětí - počet tříd: 1 - počet zapsaných dětí (září - červen): 26 - průměrná docházka (září - červen): 19,0 dětí = 73%

14 Na žádosti rodičů o zajištění provozu alespoň v některém prázdninovém týdnu byl provoz KMŠ přerušen v době letních prázdnin pouze do Možnost docházky do KMŠ na konci srpna však využila pouze necelá třetina rodin, průměrná docházka byla 8 dětí tj. 30 % Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Ve sledovaném školním roce nenavštěvovaly KMŠ žádné děti se specifickými vzdělávacími potřebami Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve sledovaném školním roce navštěvovalo KMŠ jedno dítě s rakouským státním občanstvím a dvě děti se slovenským státním občanstvím, vzdělávacím jazykem byl český jazyk Dojíždění dětí do KMŠ V průběhu sledovaného školního roku dojíždělo celkem 7 z 26 zapsaných dětí, a to z obcí Chrustenice (1), Králův Dvůr (1), Svatý Jan pod Skalou (3) a Tetín (2). 7. Kontroly České školní inspekce Ve školním roce nebyla v KMŠ provedena Českou školní inspekcí žádná kontrola. 8. Další kontroly Krajská hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Berouně Státní zdravotní dozor - kontrola zaměřená na provoz školní jídelny - výdejny při KMŠ. Kontrolou nebyly zjištěny závady. 9. Hospodaření KMŠ 9.1. Výsledky kontrol hospodaření Finanční úřad pro Středočeský kraj Kontrola skutečností rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně týkajících se finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2010 a Kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly za následek doměření daně. O výsledcích všech kontrol byl informován zřizovatel školy.

15 9.2. Výkaz zisků a ztrát za rok 2013

16

17 10. Poděkování Za ochotu a vstřícnost děkujeme všem, kdo podpořili činnost Katolické mateřské školy svou spoluúčastí na přípravě a realizaci programu pro děti, pomocí s drobnými opravami či údržbou zahrady, finančním nebo věcným darem i jakýmkoli jiným způsobem. Veškeré takovéto pomoci a podpory si velmi vážíme. V Berouně 27. října 2014 PhDr. Jana Stielová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012-2013. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012-2013. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012-2013 V Berouně 25. října 2013 Č.j. 2013/88 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011-2012. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011-2012. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011-2012 V Berouně 29. října 2012 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční zprávy

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-520/11-J. Sázavou, Haškova 129. obecně prospěšná společnost Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-520/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá mateřská škola Bambino, o. p. s., Světlá nad Sázavou,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0111963/98-1404 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7as302 Okresní pracoviště Praha 1, Vodičkova 32, INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá mateřská

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více