VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, Beroun 1 IČO PhDr. Jana Stielová DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS."

Transkript

1 Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, Beroun 1 IČO VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka

2 Obsah výroční zprávy Základní informace o mateřské škole 1. Charakteristika Katolické mateřské školy 2. Předškolní vzdělávání 2.1. Školní vzdělávací program 2.2. Environmentální výchova 2.3. Multikulturní výchova 2.4. Seznamování se základy cizího jazyka 2.5. Prevence sociálně patologických jevů 2.6. Nadstandardní činnosti 2.7. Mimořádné akce 3. Účast v mimoškolních akcích, prezentace práce školy 3.1. Mimoškolní akce 3.2. Prezentace práce školy 4. Vedení pedagogických praxí 4.1. Přehled realizovaných souvislých pedagogických praxí 5. Personální zabezpečení činnosti školy 5.1. Dostatek pracovníků 5.2. Kvalifikace pracovníků 5.3. Další vzdělávání pracovníků 6. Zařazování dětí do KMŠ 6.1. Údaje o docházce dětí 6.2. Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 6.3. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 6.4. Dojíždění dětí do KMŠ 7. Kontroly České školní inspekce 8. Další kontroly 9. Hospodaření KMŠ 9.1. Výsledky kontrol hospodaření 9.2. Výkaz zisků a ztrát za rok Poděkování

3 Základní informace o mateřské škole Název: Katolická mateřská škola Adresa: Seydlovo náměstí 24, Beroun 1 IČO: IZO: Telefon: Typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem Zřizovatel: Arcibiskupství pražské Právní forma: školská právnická osoba Členové Rady školské právnické osoby: PhDr. Filip Dostál, Ing. Dagmar Kytková, Mgr. Eva Tomášková Statutární orgán: PhDr. Jana Stielová DiS. Ředitelka: PhDr. Jana Stielová DiS. Provozní doba: 6,45-16,00 hodin Počet tříd: 1 Kapacita: 26 dětí Počet celých úvazků pedagogických pracovníků: 2 Počet celých úvazků provozních pracovníků: 1

4 1. Charakteristika Katolické mateřské školy (dále jen KMŠ) Škola zřízená Arcibiskupstvím pražským (dále jen AP) zahájila svůj provoz v září 1993 jako první předškolní zařízení s křesťansky orientovanou výchovou v okrese Beroun. I v současné době po více než dvaceti letech působení zůstává jedinou mateřskou školou svého druhu na území berounského okresu. Rodičům je tak poskytnuta širší možnost výběru při volbě typu mateřské školy a je vytvořena alternativní nabídka k obecním a soukromým mateřským školám. O KMŠ mají vzhledem k jejímu zaměření již dlouhodobě zájem rodiče dětí nejen z Berouna, ale i z okolních obcí. KMŠ je koncipována jako jednotřídní věkově heterogenní MŠ pro děti ve věku od 3 do 6ti let. V tomto roce navštěvovaly školu také dvě děti s odkladem školní docházky. Škola umožňuje integraci jednotlivých dětí se specifickými potřebami. Přijetí dítěte je vždy individuálně posuzováno podle druhu a míry postižení. Ve sledovaném školním roce nebylo do školy přihlášeno žádné dítě se specifickou potřebou. Provoz školy je celodenní od pondělí do pátku od 6,45 do 16,00 hodin. Škola nemá vlastní kuchyni, stravování je zajištěno smluvně, a to dohodou s MŠ Tovární, která je nejbližší mateřskou školou a ze které jsou po celou dobu existence KMŠ pokrmy dováženy. Pokrmy jsou vydávány ve výdejně stravy, která je součástí KMŠ a od ledna 2007 byla zařazena do sítě škol a školských zařízení. KMŠ sídlí v areálu Římskokatolické farnosti v centru Berouna v pronajatém objektu, který byl v roce přestavěn na mateřskou školu. Pro splnění platných hygienických norem bylo však nutné realizovat další stavební úpravy. Celková rekonstrukce a přístavba KMŠ probíhala částečně v průběhu školního roku bez přerušení provozu, hlavní etapa byla realizována během prázdnin v létě Objekt byl 1. září 2006 znovu řádně zkolaudován, škola již osm let využívá zrekonstruovanou budovu, její stav je velmi dobrý. V průběhu přestavby byla podstatně rozšířena a prosvětlena denní místnost dětí, zcela byly přebudovány umývárny a WC dětí i zaměstnanců, rozšířena byla šatna dětí. Nově vznikl kabinet pomůcek, šatna zaměstnanců, sklad prádla, úklidová komora, venkovní WC dětí a sklad hraček. Ve školním roce obdržela škola finanční prostředky ze sdružení Renovabis a od AP jako zřizovatele na projekt inovace vnitřního vybavení denních místností. Z těchto prostředků a rezervního fondu školy byly zakoupeny nové stolky s nastavitelnou výškou a židličky pro větší děti, lehké matrace pro všechny děti pro jejich odpolední odpočinek, nová úložná stěna na lehátka a lůžkoviny a rovněž nové vybavení hracího koutku. Ve školním roce poskytlo AP škole finanční prostředky na inovaci vybavení výdejny stravy, na zlepšení prostředí KMŠ a pracovních podmínek zaměstnanců. Ve školním roce obdržela škola finanční dar na zlepšení materiálních podmínek z výtěžku Tříkrálové sbírky ve Farnosti Matky Boží před Týnem v Praze, ze kterého byly pořízeny didaktické pomůcky, výtvarný materiál, hračky a další vybavení budovy i zahrady. Ve školním roce poskytlo AP škole finanční prostředky na pořízení nového úložného nábytku do denní místnosti dětí a dovybavení sociálního zařízení. Během roku 2013 byl z prostředků poskytnutých AP a sdružením Renovabis vybudován na zahrádce nový přístřešek na ukládání koloběžek, kočárků a venkovních hraček. V roce 2014 poskytlo AP škole finanční prostředky na vybavení školní zahrady a didaktické pomůcky. Pořízeny byly tři nové herní prvky na zahradu, stávající prvky byly obnoveny a zcela zrekonstruováno bylo rovněž pískoviště. Majitel objektu Římskokatolická farnost Beroun provedl v létě 2014 zateplení střechy objektu, v němž KMŠ sídlí. Všemi těmito úpravami se daří vytvářet kvalitní, funkční a estetické prostředí pro děti jak uvnitř budovy, tak i na její zahradě. Rodiče se formou školného podílejí na úhradě provozních nákladů školy. Umožňují tím i postupnou inovaci jejího vybavení a zajištění vhodného prostředí pro předškolní vzdělávání.

5 2. Předškolní vzdělávání 2.1. Školní vzdělávací program Základní směrnicí pro vzdělávací práci je vlastní školní vzdělávací program Cesta k radosti, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. V průběhu celého školního roku byl průběžně konkretizován, rozpracováván a realizován. Při práci byly zohledněny konkrétní podmínky třídy i věkové složení dětí. Ve vzdělávacím procesu byly realizovány jednotlivé dílčí projekty školního vzdělávacího programu. Integrované bloky a tematické celky ve školním vzdělávacím programu jsou voleny tak, aby přirozeně navazovaly na události kalendářního roku, zahrnuly hlavní křesťanské svátky a zároveň byl ponechán prostor pro aktuální témata podle zájmů dětí, situace v MŠ a jejím okolí, událostí v životě dětí apod. Vzhledem k širokému věkovému rozpětí dětí je ve škole dlouhodobě kladen důraz na skupinovou a individuální práci a program školy je již řadu let obohacován o řadu nadstandardních činností, aby bylo možné uspokojovat nejrůznější potřeby dětí Environmentální výchova V KMŠ je rozvíjena environmentální výchova cíleně v několika rovinách. Z rozvojového programu MŠMT byly získány prostředky na vybudování koutku environmentální výchovy a živé přírody, které jsou nyní během dne volně přístupné všem dětem. V environmentálním koutku jsou dětem k dispozici obrazové a encyklopedické publikace o přírodě, lupy, mikroskopy, přírodniny, speciální pomůcky zaměřené na poznávání a ochranu přírody. V koutku živé přírody mají děti možnost v průběhu celého roku získávat poznatky z oblasti akvaristiky, pozorovat akvarijní rybky a učit se o ně pečovat. Podle aktuálních možností je jim v maximální míře zprostředkováno seznámení i přímý kontakt s dalšími zvířaty a živočichy. Během školního roku navštívily děti rodinnou farmu, kde poznaly život hospodářských zvířat. V rámci návštěv chovatelky v KMŠ se setkávaly s drobnými zvířaty, při návštěvě u chovatelky doma se seznámily se životem morčat, křečků, pískomilů, želv, papoušků, andulek a mnoha dalších drobných živočichů, ptáků i plazů. Dílčí témata environmentální výchovy jsou průběžně zařazována do integrovaných tematických celků školního vzdělávacího programu, škola při jejich realizaci spolupracuje i s externími spolupracovníky. V KMŠ rovněž dlouhodobě systematicky pracuje kroužek Pramínek s přírodovědnou a ekologickou orientací pro starší děti Multikulturní výchova KMŠ usiluje o postupné vybavování denních místností hračkami a pomůckami vhodnými pro multikulturní výchovu. V rámci jednotlivých integrovaných tematických celků školního vzdělávacího programu jsou podle možností začleňovány prvky z této oblasti a rovněž jsou zařazována i samostatná témata k multikulturní výchově.

6 2.4. Seznamování se základy cizího jazyka V KMŠ je dlouhodobě nabízena možnost seznamování se základy cizího jazyka formou zájmového kroužku, a to vždy podle zájmu rodičů i v závislosti na možnosti získat vhodného externího spolupracovníka, který by kroužek vedl. Na základě poznatků odborníků doporučujeme účast v kroužku dětem, které již mají upravenou výslovnost všech hlásek. I když se ve sledovaném školním roce podařilo zajistit externí spolupracovnici, kroužek nezahájil činnost, protože bylo přihlášeno pouze 1 dítě Prevence sociálně patologických jevů KMŠ využívá všech dostupných prostředků k ochraně zdraví dětí i k jejich ochraně před sociálně patologickými jevy. Důsledně se zaměřuje na prevenci těchto jevů mezi dětmi. V rámci každodenního výchovně vzdělávacího procesu pedagogické pracovnice průběžně sledují vztahy mezi dětmi a vedou děti k vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro všechny. Kromě toho jsou cíleně zařazovány hry např. na rozvoj sociálních dovedností a do vzdělávacího programu školy začleňována samostatná témata týkající se např. zdravého životního stylu Dílčí projekty a programy Kromě běžného denního vzdělávacího programu byla obdobně jako v uplynulých letech - se záměrem zachovat kontinuitu svých programů - periodicky nebo příležitostně zařazována řada dílčích projektů a programů. Jejich uskutečnění je v daném školním roce vždy závislé na zajištění učitelky nebo externího spolupracovníka, pod jejichž vedením se děti budou aktivitě věnovat, a rovněž na zájmu dětí a rodičů o nabízenou činnost. Tímto způsobem projevuje KMŠ svou otevřenost ke spolupráci s rodiči a externími spolupracovníky a zároveň tak realizuje svou diferencovanou péči o nadané děti. Ty mají možnost podle svých vloh a zájmů rozvíjet svůj talent v různých oblastech. Nabídka projektů a programů pro konkrétní školní rok s organizačními podrobnostmi je každoročně aktualizována. Součástí nabídky jsou i aktivity zaměřené na péči o zdraví dětí a posílení obranyschopnosti dětského organismu. Kromě tradičního jarního plaveckého kurzu, kterého se zúčastnily tři čtvrtiny dětí, byla již pátým rokem zařazena podzimní nabídka návštěv solné jeskyně, kterou využily všechny děti. V květnu 2014 se uskutečnil pobyt ve škole v přírodě, který rovněž patří ke každoroční nabídce akcí KMŠ. Pobytu v objektu stálé Školy v přírodě v Česticích na Strakonicku se zúčastnila téměř polovina dětí. Dílčí projekty a aktivity pro celý kolektiv dětí v KMŠ: Chvilky s biblickými příběhy Setkání probíhala pod vedením katolického kněze s pedagogickým dozorem z KMŠ podle možností 2 3 x za měsíc v termínu podle dohody obvykle ve středu dopoledne v prostorách KMŠ. Byla určena všem dětem.

7 Projekt Návraty ke kořenům Cyklus projektových dopoledních programů určený všem dětem zaměřený na návrat k českým lidovým tradicím a přírodě v průběhu kalendářního roku. Program se uskutečnil v termínu po dohodě obvykle 1x za měsíc v KMŠ případně na zahradě či jinde venku pod vedením externí spolupracovnice a pedagogické pracovnice KMŠ Oslavy svátků a narozenin dětí Byly určeny všem dětem a organizovány pedagogickými pracovnicemi v prostorách KMŠ průběžně podle potřeby obvykle v dopoledních hodinách. Tyto oslavy patří k tradičním a oblíbeným rituálům KMŠ, které pomáhají budovat a upevňovat dobré vzájemné vztahy mezi dětmi a pozitivní atmosféru ve třídě. Práce ve skupinách a zájmových kroužcích: Přírodovědný a ekologický kroužek "Pramínek" Setkání probíhala 1krát za dva týdny pod vedením externí spolupracovnice s pedagogickým dozorem z KMŠ, kroužek byl určen pro přihlášené děti, probíhal v prostorách KMŠ ve středu během odpoledního odpočinku. Zúčastnilo se celkem 7 dětí Kroužek flétniček Setkání probíhala pod vedením externí spolupracovnice s pedagogickým dozorem z KMŠ 1krát týdně v prostorách KMŠ ve čtvrtek odpoledne. Kroužek byl určen pro starší přihlášené děti a přestože o výuku hry na zobcovou flétnu projevily zájem pouze 2 děti, kroužek pracoval pravidelně po celý školní rok. Aktivity zaměřené na péči o zdraví dětí: Podzimní pobyty v solné jeskyni (10 návštěv) Solnou jeskyni v Berouně navštěvovalo od září do listopadu 2013 ve čtvrtek v dopoledních hodinách celkem 26 přihlášených dětí. Návštěvy probíhaly 1krát týdně pod vedením pedagogických pracovnic KMŠ, součástí pobytu v jeskyni byl i program pro děti Jarní plavecký kurz (10 lekcí) Kurz byl realizován ve spolupráci s plaveckou školou Babyclub Hrošík. Lekce probíhaly pod vedením kvalifikovaných lektorek s pedagogickým dozorem z KMŠ 1krát týdně ve středu v dopoledních hodinách. Kurz se uskutečnil v bazénu Obchodní akademie v Berouně od března do května Přihlášeno bylo celkem 19 dětí, které byly rozděleny do tří skupin podle zdatnosti. Pro ostatní děti byl připravován běžný vzdělávací program v prostorách KMŠ.

8 Pobyt ve škole v přírodě Osmidenní pobyt ve škole v přírodě se uskutečnil v termínu od 9.5. do v Česticích u Volyně. KMŠ využívá dlouhodobě nabídky pobytu ve stálé škole v přírodě na okraji malé vesnice na Strakonicku. Děti tak mají možnost strávit týden v objektu zcela přizpůsobeném jejich potřebám, s kvalifikovaným personálem, s veškerým zázemím. Při pobytu se přirozeně seznamují s různými biotopy - louka, pole, les, rybník, potok, poznávají zblízka hospodářská i domácí zvířata, sledují život na malé vesnici, učí se správnému chování ve volné přírodě. Společný pobyt napomáhá k všestrannému rozvoji samostatnosti dětí, posiluje jejich vztah k učitelkám i mezi sebou navzájem. Navíc během své docházky do KMŠ mohou navštívit stejné prostředí v malebném podhůří Šumavy i několikrát. To vše přispívá k jejich spokojenosti, odloučení od rodiny snášejí vesměs velmi dobře. Pobytu se v letošním roce zúčastnilo celkem 12 dětí. Protože děti doprovázely obě pedagogické pracovnice, byla KMŠ v Berouně po projednání se všemi rodiči v tomto termínu uzavřena Mimořádné akce Pro doplnění a obohacení svého školního vzdělávacího programu uskutečňuje škola během roku celou řadu jednotlivých mimořádných akcí, které jsou určeny dětem, dětem i rodičům, případně širší veřejnosti. Některé z akcí organizuje škola ve svých prostorách, jiných se děti z KMŠ zúčastní s pedagogickým doprovodem mimo areál školy. Četnost a rozmanitost takových akcí je pak do značné míry ovlivněna nabídkou programů pro děti předškolního věku na území Berouna nebo v dostupném okolí. Pořádání kulturních akcí přímo v prostorách KMŠ je limitováno jejich finanční náročností, pro jednotřídní MŠ jsou často nedostupné. Proto KMŠ spolupracuje v této oblasti s dalšími organizacemi na území Berouna, využívá během roku jejich pozvání k návštěvě kulturních i sportovních akcí, případně zve jinou MŠ na představení do vlastních prostor. Děti tak mají možnost zúčastnit se řady zajímavých programů v různorodém prostředí Akce pro děti září cyklus 10 návštěv v solné jeskyni Café - solná jeskyně v Berouně hudební pořad Pojďte s námi do ZOO v KMŠ říjen polodenní výlet do podzimního lesa návštěva paní fotografky v KMŠ zapojení do mezinárodní akce Milion dětí se společně modlí za jednotu a pokoj divadelní představení Císařovy nové šaty divadla Krab v sále České pojišťovny listopad halloweenský program pro děti v Muzeu Českého krasu ve spolupráci s DDM Beroun delší společná vycházka na městský hřbitov projekt Celé Česko čte dětem - čtení s maminkou z knihy Broučci muzikál na ledě Sněhurka TJ Kraso na Zimním stadioně v Berouně keramické dopoledne v KMŠ ve spolupráci s DDM Beroun vystoupení klauna Ály Cesta do pohádky v KMŠ keramické dopoledne v KMŠ ve spolupráci s DDM Beroun

9 prosinec oslava svátku sv. Mikuláše, nadílka v KMŠ návštěva 1. třídy Jungmannovy ZŠ v Berouně s předškoláky vystoupení dětí z KMŠ pro seniory ve Stacionáři sv. Anežky Farní charity Beroun společné adventní odpoledne pro děti a rodiče - pásmo písní, básní a tanečků, tvořivé dílny, společné hry v KMŠ, posezení leden vánoční nadílka nových hraček pro děti tříkrálové žehnání školky, návštěva P. Boušky a koledníků Tříkrálové sbírky v KMŠ vánoční návštěva kostela sv. Jakuba v Berouně s P. Bouškou, zpívání koled u jesliček divadelní představení Eliščiny pohádky v sále České pojišťovny projekt Celé Česko čte dětem - čtení s maminkou z knihy Logopedické pohádky divadelní představení Pohádka o Sněhurce studentů Střední zdravotnické školy v KMŠ únor divadelní představení Krejčík Honza v městském kině projekt Celé Česko čte dětem - čtení s maminkou z knihy Elmer divadelní představení Červená Karkulka souboru Duha v sále České pojišťovny masopustní karneval a vystoupení klauna Ály v KMŠ - soutěžní dopoledne v maskách březen cyklus 10 lekcí plavání v Babyclubu Hrošík pro přihlášené děti loutkové divadelní představení O kohoutkovi a slepičce souboru Jabada v KMŠ vystoupení dětí z KMŠ na oslavách 20. výročí Farní charity Beroun za účasti pana kardinála Mons. Dominika Duky duben návštěva u chovatelky drobného zvířectva velikonoční návštěva kostela sv. Jakuba v Berouně s P. Bouškou divadelní představení Kapky rosy souboru Lenčiny zpívánky v KMŠ návštěva paní fotografky v KMŠ květen vystoupení ke Svátku matek pro seniory ve Stacionáři sv. Anežky Farní charity Beroun pobyt ve škole v přírodě v Česticích na Strakonicku průzkum hudebnosti předškoláků v KMŠ - pedagogové ZUŠ Václava Talicha společné jarní odpoledne pro rodiče a děti - pásmo písní, básní a tanečků, společné hry v KMŠ, posezení oslava Dne dětí v areálu na Zavadilce - soutěžní program, ukázky leteckého modelářství červen soutěžní program Cesta za pohádkou na Městské hoře pořádané DDM a Městem Beroun soutěžní program pro děti ve Stacionáři sv. Anežky pro seniory Farní charity Beroun preventivní program Nechci kazy školka České stomatologické společnosti v KMŠ polodenní výlet autobusem na Tetín do velkostatku manželů Durasových - prohlídka pastvin a hospodářství s vyprávěním o životě zvířat, jízda na poníkovi slavnostní loučení s předškoláky, předání pamětních listů a odměn Katedrála účast na společné bohoslužbě církevních škol Arcidiecéze pražské v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

10 Další aktivity školy určené rodičům, rodičům a dětem, případně širší veřejnosti informativní schůzka pro rodiče pouť berounského vikariátu ke sv. Ludmile na Tetín - účast zaměstnanců školy a zástupců dětí s rodiči při příležitosti Dne církevních škol předběžné orientační vyšetření školní zralosti dětí předškolního věku v KMŠ s následnými individuálními konzultacemi pro rodiče - speciální pedagog z KPPP Praha Mgr. Imlaufová orientační logopedické vyšetření dětí podle požadavků rodičů - Mgr. Vlčková, Beroun podíl zaměstnanců KMŠ a rodičů na přípravě blešího trhu pořádaného Křesťanským klubem Beroun ve prospěch KMŠ preventivní vyšetření zraku dětí podle zájmu rodičů - Prima visus testy školní zralosti dětí předškolního věku v KMŠ s následnými individuálními konzultacemi pro rodiče - speciální pedagog z KPPP Praha Mgr. Imlaufová přednáška pro rodiče a zájemce z řad veřejnosti Jak předávat víru dětem - vedení dětí v duchovním životě - Mgr. Imlaufová z KPPP Praha - ve spolupráci s Římskokatolickou farností Beroun vydávání formulářů k zápisu do KMŠ na školní rok , zpřístupnění prostor KMŠ zájemcům vizitace Mons. Václava Malého s účastí PhDr. Filipa Dostála v KMŠ podíl zaměstnanců KMŠ a rodičů na přípravě blešího trhu pořádaného Křesťanským klubem Beroun ve prospěch KMŠ informativní schůzka pro rodiče dětí přijatých pro příští školní rok konzultační návštěva v KMŠ - speciální pedagog z KPPP Praha Mgr. Imlaufové 3. Účast v mimoškolních akcích, prezentace práce školy 3.1. Mimoškolní akce Ve školním roce se KMŠ zapojila do těchto regionálních i celostátních akcí a projektů: Akce pro Fond Sidus - zapojení KMŠ do charitativního projektu Fondu Sidus - celostátní veřejné sbírky určené pro dětské pacienty onkologických a transplantačních oddělení Pediatrické kliniky UK 2. LF Fakultní nemocnice v Praze Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci sbírka proběhla v KMŠ v prosinci 2013 a v květnu Projekt Celé Česko čte dětem - zapojení KMŠ do projektu, který zaštiťuje Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Dětský fond OSN UNICEF, a jehož cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Nechci kazy školka - zapojení KMŠ do preventivního zdravotnického projektu vyhlášeného Českou stomatologickou společností a občanským sdružením Nechci kazy na podporu správné péče o chrup.

11 3.2. Prezentace práce školy Děti z KMŠ se svými výtvarnými pracemi zapojily do těchto regionálních, celostátních i mezinárodních výtvarných soutěží: říjen Soutěžní přehlídka výtvarné tvorby dětí na téma Anděl u příležitosti ekumenické slavnosti Modlitba za domov vyhlášená Ekumenickou radou církví v České republice - 7 oceněných prací březen Výtvarná soutěž Dětského centra Srdíčko v Žebráku na téma Ježíš jako člověk ve výtvarném pojetí dětí duben Výtvarná soutěž Cyrilometodějského gymnázia a mateřské školy v Prostějově na téma Rodina duben Výtvarná soutěž Beroun na téma Namaluj Velikonoce květen Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2014 na téma Rodinné zemědělství aneb naše zahrádka a pole Kromě výše uvedených akcí škola dále: - prezentuje svou práci příležitostně v rámci farnosti prostřednictvím zpráv ve farním zpravodaji a účastí ředitelky školy v pastorační radě - pravidelně seznamuje rodiče se svou činností formou výstavek výtvarných prací dětí, informacemi o aktuálních akcích na nástěnkách apod. 4. Vedení pedagogických praxí KMŠ ve sledovaném školním roce spolupracovala se třemi školami při vedení pedagogických praxí jejich studentů Přehled realizovaných souvislých pedagogických praxí Studující Svatojánské koleje - VOŠP, Svatý Jan pod Skalou: Otradovcová (5 dní) Dobešová (1 den) Studující Střední pedagogické školy Beroun: Neumannová (10 dní) Studující Evangelické akademie Praha: Pinkasová (5 dní) Pedagogickou praxi vykonaly v KMŠ celkem 4 studující v celkové délce 21 pracovních dní.

12 5. Personální zabezpečení činnosti školy 5.1. Dostatek pracovníků Provoz školy byl ve sledovaném období dostatečně zajišťován čtyřčlenným kolektivem: - pedagogičtí pracovníci: 3 (ředitelka - plný úvazek, 1 učitelka - plný úvazek, 1 učitelka - práce na dohodu, zástupy, posílení dozoru při mimořádných akcích apod.) - nepedagogičtí pracovníci: 1 (provozní pracovnice - poloviční úvazek, provozní pracovnice školní jídelny - výdejny - poloviční úvazek)) 5.2. Kvalifikace pracovníků Pedagogičtí pracovníci: - ředitelka - absolventka Filozofické fakulty UK a Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou (předškolní pedagogika) - učitelka (plný úvazek) - absolventka Střední pedagogické školy (vychovatelství, předškolní pedagogika), - učitelka (práce na dohodu) - dálkové studium Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou (předškolní pedagogika) Nepedagogičtí pracovníci: - provozní pracovnice MŠ a školní jídelny - výdejny - vzdělání základní, kurz hygienického a pedagogického minima pro pracovnice MŠ Na činnosti školy se podíleli také externí spolupracovníci: - chvilky s biblickými příběhy - katolický kněz - odborná kvalifikace - přírodovědný kroužek Pramínek - odborná kvalifikace - kroužek flétniček - odborná kvalifikace - projekt Návraty ke kořenům - odborná kvalifikace Plavecký kurz byl zajištěn kvalifikovanými instruktorkami Studia Kytka Další vzdělávání pracovníků Oblast předškolního vzdělávání (učitelky) Odborný růst učitelek školy byl zajišťován individuálním studiem odborné literatury a periodik. Učitelka zaměstnaná na základě dohody mimo pracovní poměr byla studentkou dálkového studia Svatojánské koleje - Vyšší odborné školy pedagogické, vzhledem k tomu se další vzdělávání formou účasti na vzdělávacích seminářích týkalo pouze učitelky zaměstnané na plný úvazek. Témata seminářů byla zvolena aktuálně podle potřeb školy, v souvislosti s plněním cílů školního vzdělávacího programu a s ohledem na profilaci učitelky seminář - Hudební a taneční výchova / Ten vánoční čas - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků seminář - Písně, hrátky se zvířátky - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků duchovní program pro učitelky CMŠ - P. Satoria - Komunitní centrum sv. Prokopa a CMŠ Srdíčko, Praha

13 Oblast organizace, řízení a předškolního vzdělávání (ředitelka) Ve sledovaném období se ředitelka zúčastňovala následujících akcí pořádaných Arcibiskupstvím pražským (AP), Školskou sekcí České biskupské konference (ŠS ČBK) a dalšími organizacemi zaměřených mj. na aktuální otázky předškolního vzdělávání, legislativy, organizace a řízení škol obecně, církevních škol (CŠ) a církevních mateřských škol (CMŠ) zvláště a zúčastnila se i dalších akcí: setkání ředitelů CŠ - duchovní program - Dobříš porada ředitelů CŠ se zřizovatelem - AP Praha informativní setkání pro ředitelky MŠ v PPP Králův Dvůr celostátní Konference ředitelů CŠ - Hradec Králové - ŠS ČBK seminář - Školská legislativa - aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech / Nový občanský zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů škol - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků porada ředitelů CŠ se zřizovatelem AP v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily, Praha seminář - Právo ve škole - Mgr. Michaela Veselá, Praha celostátní porada ředitelů CŠ k financování roku MŠMT Praha seminář - Současná mateřská škola a její řízení / Organizování - Rozhodování ředitele při přijímání dětí do předškolního vzdělávání v souladu se správním řádem - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků výročí založení Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze setkání ředitelů CŠ s Mons. Václavem Malým - duchovní program - Dobříš seminář - Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky - Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Praha porada ředitelů CŠ se zřizovatelem AP Praha duchovní program pro učitelky CMŠ - P. Satoria - Komunitní centrum sv. Prokopa a CMŠ Srdíčko, Praha Další školení zaměstnanců Provozní pracovnice: seminář Stravovací služby / Hygienické minimum a systém kritických bodů - Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměstnankyně se dále účastnily pravidelných periodických školení BOZP a PO. 6. Zařazování dětí do KMŠ V průběhu celého školního roku bylo současně zapsáno nejvýše 26 dětí. Zařazování dětí probíhalo v uvedeném školním roce na základě zápisu. Zájem rodičů převyšoval kapacitní možnosti školy, proto bylo provedeno výběrové řízení podle interní směrnice KMŠ Údaje o docházce dětí - počet tříd: 1 - počet zapsaných dětí (září - červen): 26 - průměrná docházka (září - červen): 19,0 dětí = 73%

14 Na žádosti rodičů o zajištění provozu alespoň v některém prázdninovém týdnu byl provoz KMŠ přerušen v době letních prázdnin pouze do Možnost docházky do KMŠ na konci srpna však využila pouze necelá třetina rodin, průměrná docházka byla 8 dětí tj. 30 % Integrace dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Ve sledovaném školním roce nenavštěvovaly KMŠ žádné děti se specifickými vzdělávacími potřebami Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve sledovaném školním roce navštěvovalo KMŠ jedno dítě s rakouským státním občanstvím a dvě děti se slovenským státním občanstvím, vzdělávacím jazykem byl český jazyk Dojíždění dětí do KMŠ V průběhu sledovaného školního roku dojíždělo celkem 7 z 26 zapsaných dětí, a to z obcí Chrustenice (1), Králův Dvůr (1), Svatý Jan pod Skalou (3) a Tetín (2). 7. Kontroly České školní inspekce Ve školním roce nebyla v KMŠ provedena Českou školní inspekcí žádná kontrola. 8. Další kontroly Krajská hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Berouně Státní zdravotní dozor - kontrola zaměřená na provoz školní jídelny - výdejny při KMŠ. Kontrolou nebyly zjištěny závady. 9. Hospodaření KMŠ 9.1. Výsledky kontrol hospodaření Finanční úřad pro Středočeský kraj Kontrola skutečností rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně týkajících se finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2010 a Kontrolou nebyly zjištěny skutečnosti, které by měly za následek doměření daně. O výsledcích všech kontrol byl informován zřizovatel školy.

15 9.2. Výkaz zisků a ztrát za rok 2013

16

17 10. Poděkování Za ochotu a vstřícnost děkujeme všem, kdo podpořili činnost Katolické mateřské školy svou spoluúčastí na přípravě a realizaci programu pro děti, pomocí s drobnými opravami či údržbou zahrady, finančním nebo věcným darem i jakýmkoli jiným způsobem. Veškeré takovéto pomoci a podpory si velmi vážíme. V Berouně 27. října 2014 PhDr. Jana Stielová ředitelka

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní rok 2013 / 2014 Mgr. Radka Červinková, Zuzana Čáslavská 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola a mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více