ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

2 1 Obsah 1 Obsah Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika vzdělávacího programu MŠ Evaluační systém Závěrečná ustanovení

3 2 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Mateřská škola Heřmánek Předkladatel ŠVP Název: Základní škola a mateřská škola Heřmánek (dále také jako ZŠ a MŠ Heřmánek) Typ organizace: školská právnická osoba Sídlo: K Cihelně 313/41, Praha 9 Satalice, IČ: IZO: RED IZO: Ředitelka: Mgr. Miroslava Adamcová Kontakty: www. dobráškola.eu (webová stránka v přípravě) Zřizovatel školy: Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek (dále také jako KCR Heřmánek) Typ organizace: občanské sdruţení Sídlo: K Cihelně 313/41, Praha 9 Satalice, IČO: Jednatel: Martin Jaroš, jednatel správní rady Kontakt: Sdruţení je registrováno u Ministerství vnitra pod č.j. VS/1-1/47 734/01-R. Vzdělávací koncepce Základní školy Heřmánek byla schválená a vstoupila v platnost: Dne Podpis ředitele: Razítko: 3

4 3 Charakteristika školy Cíl mateřské školy Naším cílem je připravit kontinuální vzdělávání pro děti od 3 let, a proto bychom rádi, aby základní škole předcházela 3 oddělení MŠ. Naším cílem je připravit děti na vstup do základní školy, na metody a formy práce vyuţívané konkrétně v naší základní škole. Na začátku projektu se předpokládá, ţe nebude 100 % návaznost všech dětí z mateřské školy na základní školu, ale naším cílem je, aby zůstalo v procesu vzdělávání minimálně základní jádro kolektivu. 3.2 Umístění základní a mateřské školy a informace o budově Popis současného stavu Mateřská škola se nachází v budově, kterou má KCR Heřmánek pronajatou od městské části Praha 14. Budova se nachází v ulici Vybíralova 969, Praha 9 uprostřed sídliště Černý Most, na poměrně klidné ulici. Na konci ulice je ZŠ Vybíralova a v těsné blízkosti jsou další MŠ. I přes takovéto umístění byl prostřednictvím marketingového průzkumu zjištěn velký zájem občanů o vybudování základní školy (viz studie proveditelnosti). Stejně tak jsme zjistili provozováním vlastního předškolního zařízení zájem a trvalou udrţitelnost mateřské školy v prostředí sídliště Černý Most. Budova má tři nadzemní podlaţí o celkové výměře 900,87 m2. /Vstupní pohled na budovu/ 4

5 Velkou výhodou je také zahrada, která patří k pronajaté budově. Její výměra je 360 m2, a bude vyuţívána pro potřeby MŠ. /Ilustrační foto prostoru zahrady z akce KCR Heřmánek/ Budova je pronajatá od roku 2006 a v srpnu roku 2008 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí, která vedla k ekologizaci (zateplení, úprava prostor, částečná rekonstrukce elektroinstalace a dalších rozvodů, dále výměna podlahových krytin a v celé budově byla vyměněna okna za plastová okna). Rekonstrukce proběhla se souhlasem majitele a tuto rekonstrukci řídilo a vedlo KCR Heřmánek. Rekonstrukce měla za cíl optimalizovat provoz budovy. Popis budovy Vybíralova 969, Praha 9 (v souvislosti s vyuţitím pro ZŠ a MŠ Heřmánek) 2. NP: plocha 337,32 m2 3 místnosti vyuţitelné pro třídy školy (1 třídy plánované vyuţít pro 1 oddělení MŠ), kancelář, příslušný počet sociálních zařízení; 3. NP: plocha 278,41 m2 3 místnosti (2 třídy plánované vyuţít pro 2 oddělení MŠ), kancelář. Na patře se také nachází výdejna jídla a příslušný počet sociálních zařízení. KCR Heřmánek vyuţívá administrativní prostory pronajaté na adrese K Cihelně 313/41, Praha 9, kde je také sídlo organizace KCR Heřmánek. ZŠ Heřmánek vyuţívá pronajaté prostory v Stoliňská 5

6 3.2.2 Dopravní dostupnost Budova se nachází 7 minut chůze od stanice metra Černý Most. Celá oblast Černého Mostu má výbornou dopravní dostupnost MHD. Ve čtvrti leţí dvě stanice trasy metra B, a to Rajská zahrada a konečná stanice Černý Most. Dále se zde nachází autobusové nádraţí pro linky autobusové dopravy Vybavení školy prostorové, materiální, technické, hygienické ZŠ a MŠ Heřmánek vychází z pozitivního přístupu k rozvoji vzdělávání dětí. Naším cílem je, abychom pro děti zajistili podmínky, které by umoţnily bezproblémový a příjemný chod školy, a zároveň celkového bezpečí. V budově MŠ na ul. Vybíralova jsou dvě z učeben uzpůsobeny speciálnímu programu. Jedna z nich je určená pro dramatickou výchovu - je moţné změnit ji jednoduchou přestavbou v divadelní sál. Druhá z místností je přizpůsobena výtvarným činnostem (díky vybavení 10 výtvarnými stojany). Ve 3. nadzemním podlaţí se nachází knihovna se studijními materiály pro učitelky jako i literaturou pro děti. Nachází se zde také kancelář, která je vybavena výpočetní technikou (2 počítače, tiskárna, kopírka, scanner) a zařízena pro potřeby ředitelky a učitelek a pro setkání s rodiči (2 sedačky, stůl, ţidle, skříně pro uloţení dokumentů). Kaţdé podlaţí má vlastní hygienické a sociální zařízení pro děti, které se nachází v blízkosti tříd. Tvoří jej umývárna a toalety v počtu stanoveném hygienickými předpisy. Ve 2. nadzemním podlaţí se nachází sprchový kout. Další vybavení pro činnost ZŠ a MŠ tvoří: divadelní scéna (jeviště, opona, osvětlení) pro školní divadelní představení, komunikaci a dramatickou výchovu, 2 soubory loutkových divadel pro dětský divadelní soubor, převleky a kulisy; vybavení pro hudební výchovu: klavír, 4 kytary, 1 basová kytara se zvučením, 1 housle, kompletní soustava bicích, Orffovy nástroje (ozvučná dřívka, triangl, činely, rolničky, ); základní pomůcky pro výuku přírodovědy (obrázkové soubory, sbírky minerálů apod.); vybavení pro sportovní činnosti na 1. stupni (ţíněnky, overbally, tvořivé pomůcky k výuce tělesné výchovy, trampolína, balóny); kancelář a její zařízení Tři třídy mateřské školy, které převezme nově vzniklá ZŠ a MŠ Heřmánek od svého zřizovatele KCR Heřmánek, jsou jiţ vybaveny odpovídajícím nábytkem a hračkami a motivačním materiálem. Pečlivě dbáme na podnětné a motivující prostředí pro děti a vyuţíváme početný český i zahraniční materiál, který k takovému prostředí můţe pomoci. Společné šatny se nachází u vstupu do budovy ve 2. nadzemním podlaţí, kde jsou umístěné lavice a uzamykatelné šatnové skřínky (boxy) s odvětráním. Na chodbách spojujících jednotlivé třídy a sociální zařízení se nachází lavice na sezení. Celá budova je vybavena bezpečnostním zařízení, které zajišťuje bezpečnost provozu. 6

7 /Vstupní prostory se šatnovými skřínkami/ 3.3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogové ZŠ a MŠ Heřmánek mají odpovídající vzdělání, nebo si ho v současné době doplňují. Jedno z důleţitých kritérií výběru pedagogů je zodpovědný přístup a morální kredit, kteří tvoří základní podmínky pro přijetí. Důleţitá je také vzájemná úcta a pocit sounáleţitosti, díky kterému vzniká prostor, kde dospělí i děti mohou prezentovat vlastní názor. Velkou prioritou všech současných aktivit je pozitivní přístup. Učitelé budou vybírání na základě výběrového řízení, které vede ředitel školy a své rozhodnutí konzultuje s členy rady školy. Pro přijetí jsou jako prioritní povaţovány tyto kompetence učitele - učitelské dovednosti, - vzdělání odpovídají poţadované kvalifikaci, - schopnost individuálního přístupu k dítěti, - schopnost kvalitní komunikace s rodiči. Získat učitele, kteří naplňují tyto poţadavky je důleţité zejména z důvodu naplnění cílů školy a zaručení kvality poskytovaného vzdělávání. Systém personálního řízení školy bude nastaven tak, aby byli učitelé motivování k samostudiu a rozvíjení svého vzdělání. Pravidelně bude realizované hodnocení učitelů vedením školy a také po učitelích se poţaduje vypracování sebehodnocení. Očekává se aktivní přístup ze strany učitelů (tj. vyjádření konstruktivních připomínek či předkládání inovativních návrhů či upozorňování na moţná rizika), který bude vést k zlepšování kvality školy.součástí týmu mateřské školy budou 3 učitelky. Pro rozvoj týmu povaţujeme za důleţitou kvalitní komunikaci mezi členy týmu a moţnost neustálého dalšího vzdělávání. Jiţ nyní připravujeme komunikační prostředky pro budoucí tým, stejně tak, jako se tým pedagogů dále vzdělává a připravuje na budoucí vznik školy. Zdroji našeho vzdělání jsou organizace Step by Step (Začít spolu, Genetická metoda čtení, Projektová výuka), ARTAMA (Dramatická a divadelní výuka, výtvarné a hudební semináře), Metoda kritického myšlení, Zdravotnické kurzy, Kurzy alternativního vzdělávání, zkušenosti pedagogů, srovnávací pedagogická práce a její převedení a její uplatnění v českém prostředí, zkušenosti mezinárodního školství. V současné době je tým tvořen ředitelkou MŠ a ZŠ Heřmánek Mgr. Miroslavou Adamcovou, paní Petrou Jelínkovou, která je pověřeným pracovníkem pro organizaci průběhu školky a aktivit školky a paní Evou Kobylkovou, která je pověřena vedením agendy,finančními otázkami 7

8 školky a vedením agendy související se školní matrikou a vedením školní výdejny a jídelny. V týmu pracují 3 učitelky mateřské školy, jedna pomocná pracovnice. Ve školní výdejně jídelně pracuje 1 pracovnice. 3.4 Charakteristika žáků a jejich výběr Děti a ţáci budou do ZŠ a MŠ přijímány na základě výběrového řízení, cílem kterého bude vytvořit pestrou pracovní skupinu dětí a ţáků pro jednotlivé třídní kolektivy. Všem zájemcům o návštěvu naší ZŠ a MŠ bude nabídnuta prohlídka školy. Pokud budou mít rodiče i nadále zájem, bude následovat proces přijetí do ZŠ a MŠ. Oba procesy budou vyţadovat vyplnění informačního dotazníků, prohlášení lékaře a další materiály, přijímacího procesu. Celý proces přijetí povede osoba pověřená procesem přijetí dětí na ZŠ a MŠ, která bude rodičům k dispozici po celý školní rok. 8

9 3.5 Organizace výuky ZŠ a MŠ Heřmánek Společné organizační principy MŠ je otevřena od 7 hodiny pro všechny děti společně, hlavní program začíná od 9 hodin. Hlavní program předškolního oddělení MŠ obsahuje různou tematickou i činnostní náplň pro jednotlivé dny v týdnu. Jednou týdně či jednou za čtrnáct dní bude společné setkání všech ţáků (nejdříve MŠ a ZŠ společně, postupně odděleně pro MŠ a pro ZŠ). Taková setkání budou vytvářet společnou sounáleţitost ke škole a budou ţáky informovat o ţivotě školy a ostatních spoluţáků. Porady týmu pedagogů ZŠ a MŠ budou jednou týdně a bude na nich společně řízen a upřesňován chod ZŠ a MŠ. Dvakrát aţ třikrát do roka budou organizovány setkání rodičů s pedagogem, pedagogové nabídnou rodičům konzultační hodiny. Škola umoţní pravidelné setkávání rodičů s ţivotem školy prostřednictvím společných akcí, bazaru, divadelních představení, koncertu, vernisáţe, ale také prostřednictvím školního informačního bulletinu či školního časopisu Plánování jako základní princip řízení školy a jako nástroj zajištění individuálního přístupu Vzdělávání jako plánovitý a promyšlený proces je principem, který je důleţitý pro rozvoj výchovně-vzdělávacího procesu. Základním dokumentem plánování bude ŠVP Vzdělávací priority mateřské školy, které se objevují v organizaci výuky D2 Motýlci, D1 Broučci (tedy mladší předškolní třída) a P1 předškolní třída Sluníčka. Pro třídy je naším cílem vytvořit systém, který vychází z organizační metody Step by Step (ranní kruh, práce ve skupinách, individuální práce), s vyuţitím pomůcek a metod dalších předškolních pedagogik. Po vzoru anglosaských vzdělávacích systémů K1 a Kindergarten, bychom rádi zařadili více obsahu týkajícího se předškolní přípravy. Rozdíl, který činí tento obsah pro děti zábavným, je ten, ţe děti ve věku K1 a Kindergarten, mají tendenci chtít chodit do školy a hrát si na školu a těší se na věk školy a zajímají je věci, jako čísla či písmena a je pro ně velmi zábavné učit se, pokud se pouţije vhodná hravá a pedagogicky vedená metoda. V MŠ probíhají pravidelné vzdělávání v oboru matematika základy, výuka komunikace dramatická výchova, počáteční čtení (písmenka, jednoduchá, jednoslabičná slova), počáteční psaní trénink grafomotorické dovednosti, věda (první setkání s přírodou, mikroskopem, mechanikou, ale i historií). 9

10 Spojení mateřské školy se základní školou je také velmi výborným podpůrným systémem nastartování a vedení procesu přípravy školní zralosti, který je moţné vést v klidném a tvořivém zrání. Velkou výhodu vidíme v tom, ţe identita dětí i rodičů ke škole bude v tomto období vzrůstat a vytvoří se tak velmi osobitý vztah za celou dobu předškolní a školní docházky. Vzorem v rozvoji předškolních aktivit jsou zahraniční systémy vytvořené společnostmi A Beka Book a ACSI, příp. dalšími. Další prioritou je rozvoj tvořivosti a hravosti, v uměleckých aktivitách a rozvoj péče o tělo v tělesných aktivitách a pochopitelně rozvoj morálních a společenských návyků v kontextu vize ZŠ. Aktivity MŠ kopírují aktivity ZŠ, děti se podílejí na společných divadelních představeních, vernisáţích, hudebních koncertech. Mají také vlastní společné aktivity. Děti z MŠ navštěvují také kluby a krouţky po skončení MŠ, proto je jiţ v tomto období moţné podpořit rozvoj znalosti cizího jazyka, či hry na hudební nástroj. 3.6 Mimořádné akce ZŠ a MŠ bude společně organizovat aktivity, na kterých bude prezentována činnost jednotlivých tříd a jednotlivců mezi sebou i před rodiči. Předpokládáme pravidelné organizování těchto aktivit: Divadelní představení Oslavy Dne dětí a Dne matek a otců Hudební koncerty 10 Výtvarné vernisáţe Prezentace projektů Školy v přírodě či tábory, výlety a exkurze 3.7 Školní jídelna Projekt počítá s registrací školní jídelny výdejny. Pro MŠ jsou obědy dováţeny, jednoduché svačiny budou připravovány personálem přímo ve výdejně. Dle podmínek registrace pro nás zajišťuje stravu firma Eurest, která je registrovaná v síti školských zařízení a při své činnosti se řídi vyhláškou č. 107/2008 Sb. Ministerstva školství., která garantuje kvalitu jídla a jeho dovoz. Ve škole je zajištěn pitný reţim. 3.8 Odpolední doplňkový program V odpoledních hodinách máme připraven systém doplňkových aktivit pro naše děti a ţáky. Program navazuje na provoz školní druţiny či mateřské školky. Jedná se o kluby a krouţky výtvarný, literárně-dramatický, divadelní, loutkoherecký, animace, hudební sborový zpěv, hra na bicí, klavír, basovou kytaru a kytaru, housle. Pohybový klub, přírodovědný klub a další rozvoj anglického jazyka. 3.9 Ochrana majetku, bezpečnost, ekologie Budova KCR Heřmánek je pod ochranným a bezpečnostním systémem, a jsou vytvořeny bezpečností pravidla vstupu do budovy a odchodu z budovy. Bezpečnost kontroluje vţdy jeden pracovník školy. Pracovníci školy jsou pravidelně proškolováni z hlediska bezpečnostních předpisů a hygienických norem. V rámci ekologického provozu a výuky dětí k ekologickému chování bude odpad v ZŠ a MŠ tříděn (papír, plasty, sklo, směsný).

11 3.10 Komunikace Komunikace školky a rodiny Rodiče komunikují se školou při přijímacím řízení, o školní docházce získávají informace pomocí webových stránek. Rodiče jsou minimálně 2 x ročně zváni na třídní schůzky. Rodiče mohou vyuţít moţnosti po domluvě s pedagogem nahlédnout do vyučování, stejně tak rodiče mají moţnost dohodnout si setkání s učitelem Rádi podpoříme sounáleţitost rodičů vůči škole, díky neformálním setkáním - divadelní představení, oslavy Dne dětí, Dne matek, Dne otců a jiných setkání či akcí. Rodiče jsou seznámeni s moţností podávat návrhy, podmínky a připomínky. Vnitřním předpisem školy je nastaven sytém kdo a v jaké časové lhůtě odpovídá a řeší tyto problémy Komunikace a přínos pro místní komunitu Škola kromě zaměření na poskytnutí kvalitního vzdělávání předpokládá pozitivní dopad na komunitu, ve které se nachází. V oblasti komunikace a propagace široké veřejnosti bude ZŠ a MŠ Heřmánek úzce spolupracovat se svým zřizovatelem KCR Heřmánek, který si v průběhu své působnosti na Černém Mostě získal postavení stabilní a známé organizace. Školka tak získává velice cennou výhodu pozitivního veřejného mínění. Tato výhoda bude také podpořena pouţíváním společného loga a propagačních materiálů. Škola bude mít mezi svými zaměstnanci také osobu pověřenou vedením PR aktivit. Stěţejní prostředky, které organizace vyuţívá, v oblasti PR jsou: osobní kontakty s rodiči, dětmi či jinými místními obyvateli, vlastní webová stránka školy, která je propojená s webem zřizovatele ová komunikace, která probíhá za vyuţití vytvořené databáze současných i stávajících klientů, inzerce na zaměřená na rozšíření povědomí o organizaci na úroveň celé Prahy, nástěnka OD Ikea, roznos letáků o aktivitách organizace zaměřena na místní obchodní domy, lékařská centra, školy a školky a jiné veřejné přístupné prostory se svolením provozovatele, vlastní vývěska u stanice metra Černý Most, letáková kampaň na propagaci klubů, přednášek, kurzů a dalších aktivit - prostřednictvím České pošty jsou letáky dodané na bytové adresy v oblasti Prahy 14, Prahy 9 a okolí, do satelitních městeček v okolí sídlišť, tisková inzerce v periodikách: Ţivot víry, MF Dnes, Náš region, Listy Prahy 14, Praţský kulturní přehled a jiném místním tisku obcí Středočeského kraje. Systém propagace známý pod označením dobré slovo z úst, tedy osobní doporučení organizace prostřednictvím spokojeného klienta, je pro KCR Heřmánek nejúčinnější a také nejvíce ţádaný. Proto se v rámci všech svých aktivit snaţí organizace zajistit kvalitní sluţby a navázat osobní kontakt s účastníky. Stejný záměr má i ZŠ a MŠ Heřmánek Komunikace a spolupráce s ostatními subjekty 11

12 Školka úzce spolupracuje se svým zřizovatelem KCR Heřmánek a jeho partnerskými organizacemi jako jsou např. Sdruţení na pomoc dětem s handicapy Komunitní centrum Motýlek, Sdruţení rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem a další. Mezi školské a vzdělávací instituce, se kterými je škola v kontaktu jsou Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa, Step by step, International Christian Schooll of Prague (ICSP), Association of Christian Schools International (ACSI) škola bude členem asociace a Evangelikální teologický seminář (ETS), se kterým spolupracují na projektu výstavby centra ve Chvalech (na adrese Stoliňská 2417, Praha 9 - Horní Počernice). S partnerskými a spolupracujícími organizacemi školky komunikuje individuálně, osobně či prostřednictvím mailů. V rámci spolupráce se organizují různé druhy aktivit zaměřených na klienty organizací či místní komunitu. 4 Charakteristika vzdělávacího programu MŠ 4.1 Východiska předškolního vzdělávání a filosofie MŠ Celková filozofie MŠ Heřmánek je zaloţena na přátelském a vstřícném prostředí pro děti. Snaţíme se toto prostředí vybudovat menším kolektivem dětí ve třídě, a také přátelským a laskavým přístupem našich paní učitelek. Doprovázíme děti na jejich cestě. Učitel je pouze průvodce, který umoţňuje dětem rozvíjet se přirozeně jejich vlastním tempem. Děti přijímají nabízené činnosti. Důvěřujeme dětem, jejich schopnosti učit se, rozvoji jejich kognitivního a společenského vývoje více neţ mechanickému učení a mechanickému myšlení. Rozvíjíme schopnost učit se, tím, ţe dětem ukazujeme, ţe proces učení je příjemný a ukazujeme jim cestu, jak se mají učit. Vytváříme vlastní výchovně vzdělávací systém, zaloţený na inspiraci z předškolní výchovy zahraničních a jiných pokrokových vzdělávacích systémů. Budujeme více vnitřní motivaci v oblasti talentů, ale i v oblasti učení, více neţ dril a skupinové mechanismy. Doufáme, ţe celkovým výsledkem bude svobodný, tvořivý člověk. Rozvíjíme sebedůvěru tím, ţe v dětech vidíme to dobré a chválíme je. Jsme ve vtahu k dětem pozitivní. Děti jsou vedeny ke společné spolupráci, k tomu, aby si společně pomáhaly v slabších a silnějších stránkách svých činností. Spolupráce a týmová práce napomáhá rozvoji, opisování a nápodoba dobrých vzorů je přirozeným krokem růstu. Pouţíváme přirozeného poznání, smyslového a záţitkového (dramatická výchova). Celková atmosféra školy je budována na slušnosti, zdvořilosti a vzájemné úcty mezi dítětem a pedagogem, mezi školou a rodinou. Školní vzdělávací program MŠ Heřmánek svým obsahem naplňuje hlavní cíle předškolního vzdělávání popsané v RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání) a jeho úkolem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě ţít ve společnosti ostatních. Maximálně podporuje individuální rozvojové moţnosti dětí a umoţňuje tak kaţdému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení. Dále se opírá o křesťanské hodnoty, jako jsou, pravda, úcta, tolerance, spolupráce, odpuštění a společně s hodnotami, 12

13 které napomáhají udrţitelnému rozvoji a péči o na Zemi tvoří důleţitou část naší vzdělávací koncepce. Naší snahou je, aby dítě ukončilo období předškolního vzdělávání jako jedinečná a relativně samostatná osobnost, schopná zvládat pokud moţno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky ţivota, které jsou na ně běţně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. Při tvorbě školního vzdělávacího programu vyuţíváme prvků a principů programu Začít spolu. Jedná se zejména o individuální přístup ke kaţdému dítěti, prostředí tříd, které tvoří tzv. centra aktivit, výchovně-vzdělávací proces postavený na tzv. integrovaném učení hrou, aktivní účast rodiny na výchovně - vzdělávacím procesu, důraz na samoobsluhu a samostatnost. 4.2 Rámcové cíle a klíčové kompetence - rozvíjení dítěte, jeho poznávání a schopnosti učit se - osvojení základních hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost - získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí - kompetence k učení (pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí apod.) - kompetence k řešení problémů (řeší problémy přiměřené věku a schopnostem, vychází přitom z bezprostřední zkušenosti, apod.) - kompetence komunikativní (ovládá řeč, dokáţe se vyjadřovat a sdělovat své proţitky) - kompetence sociální a personální (samostatně rozhoduje o svých činnostech, rozpozná nevhodné chování, dodrţuje dohodnutá pravidla, spolupracuje apod.) - kompetence činnostní a občanské (uvědomuje si svá práva a práva druhých, má smysl pro povinnost, dbá na osobní zdraví svoje i druhých apod.) Výše citované cíle a kompetence jsou rozpracovány do dílčích cílů a kompetencí v jednotlivých integrovaných blocích, pokrývajících jednotlivé oblasti vzdělávání (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět). Metoda práce je postavena na metodách kooperativního a proţitkového učení hrou, které jsou zaloţeny na přímých záţitcích dítěte, podporujících dětskou zvídavost a potřebu objevovat, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Dále na situačním učení, zaloţeném na vytváření a vyuţívání situací, které přináší běţný denní ţivot, a spontánním sociálním učení, postaveném na principu přirozené nápodoby. MŠ tedy nabízí vlastní školní vzdělávací program, který obsahuje prvky vzdělávacího programu Začít spolu. Z pedagogického hlediska jde o program, který je pedocentrický - tedy zaměřený a orientovaný na dítě a na vytvoření prostředí, které by pro něj bylo přirozené (tzv. neohroţující prostředí). Základní principy programu Začít spolu jsou následující: prostředí třídy tvoří centra aktivity individuální přístup ke kaţdému dítěti integrované učení hrou aktivní účast rodiny 13

14 Konkrétně to znamená, ţe jsou u dětí podporovány následující schopnosti: 1. Samostatně přemýšlet, umět si vybírat a přijmout za svou volbu odpovědnost (aby pochopily, ţe do podstatné míry mohou ovlivnit, jakým směrem a způsobem se bude ubírat jejich ţivot - mají jej ve svých rukách). 2. Respektovat lidi kolem sebe a být k nim ohleduplný a také sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obec, země, prostředí), ve kterém ţijí (aby se naučily poznávat, respektovat a přijímat sebe sama, lidi kolem sebe a prostředí, jehoţ jsou součástí). 3. Přijímat změny a vyrovnávat se s nimi (aby děti byly schopny relativně pruţně reagovat na měnící se podmínky a okolnosti). 4. Rozpoznávat problémy a řešit je (aby uměly pouţívat své vědomosti, dovednosti a schopnosti v reálném ţivotě) tvořivost (aby děti byly schopny v různých ţivotních situacích hledat svá vlastní řešení a přístupy). 4.3 Organizace vzdělávání Centra aktivit Tak jako v programu Začít spolu je prostor tříd a heren rozdělen do částí, které stimulují ke hře a práci, tak i v naší mateřské škole máme třídy v rámci moţností a podmínek rozděleny na části, které nazýváme centra aktivit. Jsou to pracovní koutky, které umoţňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, ţe si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsou k dispozici v kaţdém z center. Kaţdé centrum je vybaveno velkým mnoţstvím pomůcek, které jsou dětem dostupné v otevřených skříňkách, aby si je děti mohly kdykoliv zapůjčit ke své tvořivé hře. a) Hudební koutek: Hudba podporuje jazykový vývoj, uvolňuje napětí, rozvíjí schopnost zapamatování, motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení, abstrakci. Hudba pomáhá rozvíjet dítě především v oblasti citů. V našem hudebním koutku mají učitelky k dispozici varhany, kytaru a flétnu. Děti mohou vyuţívat rytmicko-melodické nástroje, jako jsou ozvučná dřívka, triangl, rolničky, činelky, chrastítka, rytmická vejce. b) Dramatické hry: V tomto centru probíhají především napodobivé a námětové hry. Děti si hrají, napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat situace a chápat je. Máme zde k dispozici různé oděvy, doplňky jako jsou klobouky, šátky, boty, kabelky, líčidla, obrázky, záclonky, maňásky, panenky, plyšáky a v neposlední řadě i kulisy zhotovené přímo dětmi. c) Výtvarný koutek: Tento koutek máme zařazen v prostoru třídy, kde je dostatek světla. Není příliš velký, ale děti zde najdou vše, co pro svou tvořivou činnost potřebují. Archy různých rozměrů i kvality, barevné i lepicí papíry, izolepy, lepidla, pásky rozličných šířek, gumičky, kalouny, provázky, krepový papír, hlavičky z polyesteru, ústřiţky látek, nůţky, novinový papír, alobal, pečící papír, omalovánky, vystřihovánky, časopisy, barvy, štětce ploché i kulaté, pastelky různých rozměrů a tvarů, obyčejné tuţky Také jsou zde k dispozici pracovní listy, které mají děti označené svými značkami, aby s nimi mohly kdykoliv pracovat, které jsou 14

15 zaměřené na rozvíjení poznání, základních matematických představ, nácvik psaní a bezpečnost. d) Domácnost: Jedná se o koutek pracovní, kde mají děti k dispozici nádobí z plastu (talíře, hrnky, misky, přípory, prkénka, vařečky), různé druhy ovoce a zeleniny, potravin. Nechybí zde zástěrky, pláště a utěrky, kuchařská kniha a tuţka, kam si děti recepty píší (kreslí). e) Počítačový koutek: V tomto centru mají děti k dispozici počítač, ve kterém jsou nainstalovány hry pro děti předškolního věku, na kterém pracují jednotlivci, ale i výukové programy pro práci se skupinou Činnosti dětí v mateřské škole Veškeré činnosti připravované pro děti předškolního věku jsou do detailu promyšlené jak po stránce organizační, tak metodické a praktické. Je to práce náročná, především pro to, ţe tyto děti neumí ještě číst, psát a počítat, vyţadují neustálý dohled, a proto příprava různých činností je náročná. Při plánování jakékoliv činnosti, je třeba popustit uzdu své fantazii, vţít se do role dítěte a začít si hrát, tvořit. Hra v rolích dětem usnadňuje vyjadřovat své pocity a potřeby a rozvíjí v nich schopnost chápat pocity a potřeby jiných. Napomáhá objevovat vlastní místo a poslání ve skupině i společnosti. Cílem různých aktivit je zaujmout děti v co moţná největší míře a zároveň je hrou, činností, aktivitou učit. Při aktivitách je nutné zapojit všechny jejich smysly. Velice důleţité je poskytnout dětem dostatek času na zkoumání problému, vznik myšlenky i tvorbu vlastních rukou. Ve výchovně-vzdělávacím procesu MŠ Heřmánek klade důraz na rozvoj smyslů Oblasti vzdělávání v předškolní výchově Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět 6. Dítě a matematika a věda pravidelný okruh Dítě a jeho tělo Vzdělávacím záměrem v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobsluţným dovednostem a vést je k zdravým ţivotním návykům a postojům. Získané kompetence: - uvědomění si vlastního těla - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruka a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj a uţívání všech smyslů - rozvoj fyzické a psychické zdatnosti - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 15

16 - osvojení si poznatků a dovedností důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu Dítě a jeho psychika Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlíţení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato oblast zahrnuje tři podoblasti : 1. Jazyk a řeč - Získané kompetence: - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči - pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách - vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, aţ druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) - domluvit se slovy i gesty, improvizovat - porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) - formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat - učit se nová slova a aktivně je pouţívat (ptát se na slova, kterým nerozumí) - naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) - chápat slovní vtip a humor - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech - utvořit jednoduchý rým - poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma - rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci - sledovat očima zleva doprava - poznat některá písmena a číslice, popř. slova - poznat napsané své jméno - projevovat zájem o kníţky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, uţívat telefon - vědomě vyuţívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) - záměrně se soustředit na činnost a udrţet pozornost - poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvaţuje, také vyjádřit - zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důleţité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) - vnímat, ţe je zajímavé dozvídat se nové věci, vyuţívat zkušeností k učení 16

17 - postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí - chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky vyuţívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.) - chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase - naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit - řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady - nalézat nová řešení nebo alternativní k běţným - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace - Získané kompetence: - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie - rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) - vytváření základů pro práci s informacemi - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) - vytváření základů pro práci s informacemi - konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.) - spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty - smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. - námětové hry a činnosti - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) - řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých moţností a variant - hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové) - činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) 17

18 - činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) - hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině - činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, mnoţství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci - činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běţnými proměnami a vývojem a přibliţující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. 3. Sebepojetí, city, vůle - Získané kompetence: - poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) - získání relativní citové samostatnosti - rozvoj schopnosti sebeovládání - rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně proţívat - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umoţňujících pocity, získané dojmy a proţitky vyjádřit - rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a proţívání - získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - spontánní hra - činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu - činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichţ můţe být dítě úspěšné - činnosti nejrůznějšího zaměření vyţadující (umoţňující) samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení - příleţitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání - cvičení organizačních dovedností - estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další) - sledování pohádek a příběhů obohacujících citový ţivot dítěte - cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) - hry na téma rodiny, přátelství apod. - výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) - činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní 18

19 - dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, váţnost apod.) - činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních Dítě a ten druhý Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. Získané kompetence: - navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho - porozumět běţným projevům vyjádření emocí a nálad - přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udrţovat dětská přátelství - odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná - uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je - chápat, ţe všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestoţe je kaţdý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), ţe osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené - uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou - spolupracovat s ostatními - dodrţovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného souţití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodrţovat herní pravidla - respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. - vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiţenému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) - bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubliţování, poniţování apod. - chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby poţádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) Dítě a společnost Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel souţití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umoţnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Získané kompetence: - uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo aţ kdyţ druhý domluví, poţádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) - pochopit, ţe kaţdý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat 19

20 - chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti - porozumět běţným neverbálním projevům citových proţitků a nálad druhých - adaptovat se na ţivot ve škole, aktivně zvládat poţadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běţných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody - vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) - utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) - chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, váţit si jejich práce a úsilí - dodrţovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair - uvědomovat si, ţe ne všichni lidé respektují pravidla chování, ţe se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohroţovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky neţádoucí chování (např. leţ, nespravedlnost, ubliţování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých moţností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) - zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s kníţkami, s penězi apod. - vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje záţitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) - zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, pouţívat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) - vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) Dítě a svět Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je zaloţit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na ţivotní prostředí počínaje nejbliţším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k ţivotnímu prostředí. Získané kompetence: - orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v ţivotě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí) - zvládat běţné činnosti a poţadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můţe ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více