PROGRAM PORADENSTVÍ pro školní rok 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM PORADENSTVÍ pro školní rok 2015/2016"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA,PŘÍBRAM VII, 28.října 1 PROGRAM PORADENSTVÍ pro školní rok 2015/2016 Zpracovaly: Mgr.Eva Vondrášková, výchovná poradkyně pro I.stupeň Mgr.Renata Nováková, výchovná a kariérová poradkyně pro II.stupeň Kontakty:Mgr.E.Vondrášková tel , Mgr.R.Nováková tel ,

2 KONCEPCE PORADENSKÝCH SLUŽEB Program poradenských služeb ZŠ, Příbram VII, 28.íjna 1, vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Při jeho sestavování bylo přihlédnuto k velikosti školy, personálnímu zastoupení a a aktuálním potřebám školy. Pracovníci školy zajišťující poradenské služby: výchovná poradkyně pro I.stupeň: výchovná a kariérová poradkyně pro II.stupeň: speciální pedagožka školní metodička prevence pro I.stupeň školní metodička prevence pro II.stupeň: Mgr.Eva Vondrášková Mgr.Renata Nováková Mgr.JiřinaSolanská+ PPP Mgr.Pavlína Nepožitková Mgr.MartinaVöröšová Spolupracovníci: koordinátorka ŠVP učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání vedení školy, ředitel školy zástupce ředitele zástupce ředitele Mgr.Jana Kvídová dle aktuálního rozvrhu Mgr.Jaroslav Kopecký Mgr.Martina Veselková RNDr.Milan Brabenec třídní učitelé Konzultační hodiny: Mgr.Eva Vondrášková Mgr.Renata Nováková kabinet VP, 3.patro, pondělí 12:30-13:30, dle domluvy kabinet VP, 3.patro středa 15:30-16:15, dle domluvy Mgr. Pavlína Nepožitková kabinet VP, 3.patro, pondělí 12:30-13:30, dle domluvy Mgr.MartinaVöröšová kabinet VP, 3.patro, pondělí 10:00-10:45, dle domluvy

3 Spolupracovníci školního poradenství, školská zařízení, orgány a instituce Při své činnosti spolupracuje školní poradenství při ZŠ, Příbram VII, 28.října 1 se školskými zařízeními, institucemi a orgány zabezpečujícími péči o děti a mládež: Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Příbram Pod Šachtami 294, Příbram IV, tel Mgr.Š.Duník- psycholog, Mgr.D.Straková-spec.pedagog, Mgr.R.Přibylová- péče o mimořádně nadané děti, děti s poruchou autistického spektra, PhDr.Z.Stočes- okresní metodik prevence Středisko výchovné péče Příbram, detašované pracoviště Diagnostického ústavu pro děti a mládež a Střediska výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Školní 129, Příbram VIII, tel vedoucí pracoviště Mgr.Jana Eliášová Úřad práce Příbram, informační a poradenské centrum pro volbu povolání nám.tgm 145, Příbram I p. Melicharová tel Centrum adiktologických služeb Magdaléna Příbram Žežická 193, Příbram VII H.Lukešová, tel , , MěÚ Příbram, odbor sociálnívěcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Tyršova 107, Příbram I Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí: Bc. Zdeňka Splítková, tel: , Patera Jaroslav, DiS. kurátor, tel: , mobil: Mgr. Hájková Pavla, kurátorka, tel: Černíková Jana, DiS., kurátorka, tel: MěÚ Příbram, odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb Tyršova 106, tel , Farní charita Příbram nám. T.G.M. 1, Příbram I, tel: , Policie ČR, odhalování obecné kriminality, Žežická 498, Příbram V, tel ,

4 Standardní činnosti poradenských pracovníků školy: - Spolupracují se všemi subjekty školy a vzájemně koordinují svoji činnost v rámci své oblasti působení. - Zajišťují primární prevenci školní neúspěšnosti a rizikových jevů. - Významně se podílejí na řešení otázek rozvoje osobnosti dětí v procesu vzdělávání a výchovy a přispívají k jeho optimalizaci. - Poskytují odbornou pomoc při zjišťování, prevenci a řešení obtíží a problémů psychického a sociálního vývoje dětí, které se v procesu vzdělávání a výchovy projevují. - Vyhledávají žáky s mimořádným nadáním a poskytují jim odbornou pomoc a poradenství při vzdělávání těchto dětí. - Pomáhají řešit otázky profesní volby dětí Poradenští pracovníci školy poskytují komplex služeb zahrnující diagnostickou, psychologickou a speciálně pedagogickou péči, poradenskou a konzultační pomoc žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Formy práce realizované k zajištění poradenských služeb: - činnosti diagnostické - činnosti intervenční - činnosti konzultační a metodické - činnosti informační

5 Činnosti vykonávané poradenskými pracovníky ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG Spoluvytváří a realizuje program pedagogicko psychologického poradenství, identifikuje žáky s výukovými obtížemi a vytváří strategie pro prevenci výukových obtíží ve vtahu k reedukaci, zajišťuje metodickou pomoc pro učitele. Speciální pedagog pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami reedukačními metodami, dochází k nápravě poruch učení (SPU). Úzce spolupracuje s PPP Příbram a řídí se platnými doporučeními PPP. Vytváří podmínky pro vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, včetně péče o žáky z různých etnik a minorit žijících na území ČR. ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE Pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků, zaměřuje se též na sociálně znevýhodněná prostředí. Vypracovává dlouhodobou strategii a konkrétní program primární prevence pro daný školní rok a koordinuje jeho naplňování. Náplň práce školního metodika prevence - Koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu (dále MPP) a jeho zavádění ve škole, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho činnost. - Odborně a metodicky pomáhá především učitelům předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky výchovu etickou a právní, výchovu ke zdravému životnímu stylu a jiné oblasti preventivní výchovy. - Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence a pravidelně je informuje o preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními. - Navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a jiné pomůcky pro realizaci MPP a navazujících preventivních aktivit školy. - Ve spolupráci s dalšími pracovníky školy sleduje rizika vzniku a projevy rizikových jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k

6 řešení vzniklých problémů. Informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu těchto jevů ve škole nebo školském zařízení. - Ve své činnosti uplatňuje především metody, které mají ověřenou účelnost, a lze u nich měřit efektivitu. - Spolupracuje především s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským školským koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu. - Na základě pověření ředitele školy spolupracuje se školskými a dalšími poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací. - Zpracovává podklady pro informaci o MPP školy pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence VÝCHOVNÝ PORADCE, KARIÉROVÝ PORADCE Plní úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a profesní orientace (kariérové poradenství), úkoly prvního kontaktu s žáky s výchovnými potížemi ve škole a úkoly prevence problémů v osobnostním vývoji a ve vzdělávání žáků, věnuje se procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných). V oblasti profesní orientace: - Poskytuje individuální, skupinové poradenství žákům, konzultace a informace rodičům a pedagogickým pracovníkům. - Poskytuje pomoc při zjišťování, sledování a rozvíjení individuálních dispozic žáků, které mohou být významné pro volbu jejich studijní a životní dráhy. - Vede žáky k hlubšímu sebepoznání, podporuje realistické sebehodnocení a racionální rozhodování při volbě profesní orientace. - Spolupracuje s informačním poradenským pracovištěm Úřadu práce a všemi typy středních škol v regionu za účelem shromažďování informací o možnostech uplatnění žáků a požadavcích škol, oborů a povolání. - V případě žáků zdravotně či sociálně handicapovaných, žáků s výchovnými či výukovými obtížemi zprostředkuje při profesní orientaci pomoc PPP.

7 - V listopadu-prosinci zajistí návštěvu informačního a poradenského centra pro volbu povolání v ÚP Příbram pro 9.r. - V prosinci organizuje a vede schůzku s rodiči vycházejících žáků s pozvanými zástupci středních škol. V oblasti vzdělávání - VP se zaměřuje na žáky s výukovými obtížemi či rizikem školní neúspěšnosti, na žáky individuálně integrované ( ve spolupráci se speciálním pedagogem), žáky mimořádně nadané. - Spolupracuje s PPP a SVP, garantuje zpracování IVP, dohlíží na rozsah a kvalitu péče poskytované školou integrovaným žákům. V oblasti vzdělávání - Soustřeďuje pozornost na žáky s poruchami chování, se znaky sociální nepřizpůsobivosti, na žáky trpící vnitřními konflikty, na žáky v náročných životních situacích a vývojových krizích. - Koordinuje výchovné postupy v práci s těmito žáky ve škole. - U případů přesahujících výchovnou kapacitu školy zprostředkuje odbornou pedagogicko psychologickou péči a podílí se na realizaci závěrů a doporučení specializované instituce - Věnuje pozornost sociálně zdatným a nadaným žákům. Náplň práce výchovného poradce I. Odpovědnost - Dodržuje základní povinnosti dané zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. - Vykonává činnosti dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací, ve znění pozdějších předpisů, stanovených pro 13. platovou třídu specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem. - Je přímo odpovědný řediteli školy. - Je podřízen řediteli školy a zástupci ředitele školy pro výchovu a vzdělání.

8 II. Metodická a informační činnost - Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc. - Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů potřebují. - Iniciativně podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence rizikových jevů a nápravy problémů. - Organizuje školní akce týkající se pedagogů a zákonných zástupců žáků (dále rodiče) v oblasti výchovného poradenství. Navrhuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti. - Informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb. - Sleduje změny v právních předpisech týkající se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky. - Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich ostatní pedagogické pracovníky. - Organizuje individuální jednání s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků. III. Žáci s výukovými a výchovnými problémy - Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálněpedagogická vyšetření. - Podává návrhy na vyšetření žáků s vývojovými poruchami učení a chování v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně-pedagogickém centru a na odborné vyšetření žáků se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením. Projednává s rodiči souhlas s vyšetřením jejich dítěte v pedagogicko-psychologické poradně. - Projednává s třídními učiteli případný žákův dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu školy, užití slovního hodnocení. - Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči a koordinuje činnost třídních učitelů při realizaci opatření pro tyto žáky. - Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním a vede jejich přehlednou evidenci, navrhuje případná opatření a sleduje jejich účinnost. - Podílí se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

9 - Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků. - Vede databázi integrovaných žáků, provádí kontrolu následných vyšetření. Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči. IV. Specifické oblasti - Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o ně. - Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (vztah rodiče učitel, učitel žák, žák žák). - Společně se školním metodikem prevence (dále ŠMP) sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní rizikové jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita ) a navrhuje nápravná opatření, zúčastňuje se jednání s rodiči žáků a jednání výchovných komisí. - Společně se ŠMP zajišťuje koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních rizikových jevů (rodiče, pedagogičtí pracovníci, odborníci). - Společně s vedením školy zajišťuje spolupráci se státními orgány péče o dítě (OSPOD aj.), s Policií ČR a krizovým centrem. - Vede průkazné písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti výchovného poradce a navržených a realizovaných opatření. V. Volba povolání - Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli a rodiči žáků. - Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání včetně případného odvolacího řízení. - Eviduje nabídku další informace významné pro volbu studia ve středních školách, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s Úřadem práce a předkládá vedení školy výsledky přijímacích řízení na střední školy. - Je zodpovědný za správnost údajů uvedených v přihláškách žáků do středních škol. - Pedagogické radě podává zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v základní škole a o žácích, kteří mají změněnou pracovní schopnost. Zajišťuje pro ně přihlášky a veškeré potřebné informace. - Podílí se na tvorbě tematického plánu předmětu volba povolání.

10 Pro výkon činností výchovného poradce se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti o 2 hodiny. ODKAZY: Vyhláška MŠMT č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění Informace o spolupráci předškolských zařízení, škol aškolských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeže páchané č.j / , Věstník MŠMT sešit 11/2003 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j / , Věstník MŠMT, sešit 3/2002 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999 Metodický pokyn MŠMT č.j /2008-6, k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Strategie prevence rizikových jevů chování u dětí a mládeže v působení resortu Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu č.j / Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

11

12 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE I. NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 měsíc činnost termín září Příprava plánu práce výchovného poradce Seznámení začínajících a nových učitelů s úlohami výchovného poradce Spolupráce s TU 1.tříd při třídních schůzkách Převedení žáků s poruchami učení a spec. vzdělávacími potřebami do nového školního roku Aktualizace seznamu žáků s SPU Metodická pomoc vyučujícím při zpracování IVP Spolupráce se speciálním pedagogem- třídy TIP Pomoc a kontrola vypracování individuálních vzdělávacích plánů Příprava práce a časové rozvržení asistentů pedagoga Srpen nejpozději do 30. září 2015 Aktuální doplnění Ve spolupráci s TU průběžně Do konce měsíce říjen listopad prosinec leden únor Spolupráce s PPP (nová vyšetření v PPP a aktualizace starších). Spolupráce VP a metodikem prevence, sledování nežádoucích jevů ve třídách. Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se spec. vzdělávacími potřebami Spolupráce s třídními učiteli při řešení aktuálních problémů ve třídě a při jednání s rodiči Spolupráce a konzultace práce asistentů pedagoga ve třídách Poradenství v případech poruch chování Vytipování možných nadaných žáků ve třídách Práce se žáky se spec. vzdělávacími potřebami Kontrola kartotéky žáků s SPU Zápis do 1.tříd Konzultace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků Poradenství v případech poruch chování Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků s asistentem hodnocení žáků Hodnocení 1.pololetí poradenství žákům i učitelům Poradenství v případech poruch chování Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Kontrola platnosti vyšetření žáků s asistentem, příprava nových žádostí o asistenta pedagoga. Průběžné ve spolupráci s TU Průběžné Dle potřeby ve spolupráci s TU ve spolupráci s TU Ve spolupráci se spec. ped. s TU Zač. prosince Dle stanoveného termín Začátek ledna Vyhodnocení za 1.pololetí ve spolupráci s TU v únoru a březnu březen Kontrola platnosti vyšetření žáků v PPP, odeslání žádostí o nová přešetření Do duben Poradenství v případech poruch chování Spolupráce s PPP (nová vyšetření v PPP a aktualizace starších) Dle potřeby

13 květen Poradenská a konzultační činnost Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se spec.vzdělávacími potřebami Dle potřeby červen Poradenská a konzultační činnost, Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami hodnocení žáků Vyhodnocení vzdělávání podle IVP a vzdělávání žáků s asistentem pedagoga Hodnocení plnění plánu výchovného poradce Vyhodnocení školního roku závěrečná zpráva, ve spolupráci se spec. ped Mgr. Eva Vondrášková

14 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE II. NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 měsíc činnost termín září říjen listopad prosinec leden Příprava plánu práce výchovného poradce Seznámení začínajících a nových učitelů s úlohami výchovného poradce Nástěnka výchovného poradce Spolupráce s TU a vedení školy při přípravě Plánu poradenských činností Spolupráce s TU s vytvořením seznamu Sledovaných žáků Spolupráce se SŠ Spolupráce s PPP zadání vyšetření profesionální orientace vycházejících žáků Nástěnka výchovného poradce Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami Konzultace vycházejících žáků a jejich rodičů při volbě povolání Spolupráce se SŠ Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami Konzultace vycházejících žáků a jejich rodičů při volbě povolání Spolupráce s ÚP Příbram vycházející žáci Spolupráce se SŠ Konzultace vycházejících žáků a jejich rodičů při volbě povolání Spolupráce s ÚP Setkání se zástupci SŠ pro žáky a rodiče 9.ročníků Spolupráce se SŠ Zápis do 1.tříd Poradenství v případech poruch chování Spolupráce s TU- volba SŠ vycházejících žáků, zápis zvolených škol do Bakalářů Žádosti o odklad šk. docházky předání do PPP Příbram Konzultace vycházejících žáků a jejich rodičů při volbě povolání Srpen Porada v průběhu přípravného týdne nejpozději do poloviny září během školního roku aktualizace Do konce měsíce října Volba povolání průběžně pro vycházející žáky aktualizace Dle domluvených termínů Ve spolupráci s TU a vedením školy průběžně Dle domluvených termínů Dle potřeby Dle domluvených termínů Dle potřeby Dle stanoveného termínu Pomoc při vyplňování Ve spolupráci s vedením školy Dle domluvených termínů

15 únor březen duben květen červen Spolupráce se SŠ Hodnocení 1.pololetí poradenství žákům i učitelům Konzultace vycházejících žáků a jejich rodičů při volbě povolání Spolupráce se SŠ Přihlášky na SŠ tisk a předání žákům Předání přihlášek na SŠ rodiči žáků Konzultace s rodiči žáků Konzultace s rodiči žáků I.kolo přijímacího řízení na SŠ- monitoring výsledků Předání zápisových lístků přijatým žákům Evidence žáků přijatých žáků do školní matriky Bakaláři Konzultace s rodiči žáků II.kolo přijímacího řízení na pomoc neumístěným žákům z I.kola, nové přihlášky na SŠ Evidence přijatých žáků do školní matriky Bakaláři Konzultace s rodiči žáků Evidence přijatých žáků do školní matriky Bakaláři Případné komisionální zkoušky žáků, kteří mají vypracován IVP Vyhodnocení vzdělávání Hodnocení plnění plánu výchovného poradce Zpráva do Výroční zprávy ZŠ Vyhodnocení za 1.pololetí V průběhu února Do daného roku Během dubna Během dubna Dle potřeby Dle domluvy Dle výsledků z červnové ped.rady Do ped. rady v červnu Do ped. rady v červnu Do konce června

16 Pozn: Schůzky s vedením školy- 1x měsíčně s ŘŠ, průběžná spolupráce se ZŘŠ dle potřeby Vyhodnocování činnosti VP 1x měsíčně elektronicky ŘŠ Sledování činnosti TU a ostatních pedagogů třídní kolektivy a jednotlivci průběžně, konzultace s pedagogy, písemná forma evidence opatření. V oblasti práce s žáky a zákonnými zástupci žáků se výchovný poradce stará především o: Řešení vzdělávacích a výchovných problémů Zajištění informací v oblasti profesní orientace Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje: Spolupráci při zpracování přihlášek ke studiu Péči o problémové a talentované žáky Přednášky pro žáky i veřejnost V součinnosti s třídními učiteli: Pečuje o problémové žáky (neomluvená absence, poruchy chování apod.), sleduje naplňování a účinnost přijatých opatření Stará se o talentované žáky Pečuje o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami /SPU/ Zajišťuje konzultace, odborná vyšetření apod. Sleduje práci TU s třídními kolektivy a jednotlivci a poskytuje odbornou pomoc Ve spolupráci s PPP Příbram, SPC, SVP: Posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologického, pedagogického, o volbě povolání aj.) Zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření Účast na aktivech VP a nabízených seminářích V součinnosti s Úřadem práce a firmami regionu zajišťuje: Profesní orientaci žáků Přednášky a besedy k volbě povolání Ve spolupráci se SŠ Nabídky studia, prezentace materiálů ve škole, propagace dnů otevřených dveří Spolupráce při organizaci exkurzí vycházejících žáků do SŠ Další vzdělávání VP Dle nabídky vzdělávacích organizací a institucí účast na seminářích a přednáškách rozvíjejících kvalifikaci VP V Příbrami Zapsala: Mgr.Renata Nováková výchovná a kariérová poradkyně pro II.st

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Základní škola Proseč, okres Chrudim

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Základní škola Proseč, okres Chrudim Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014 / 2015 OBSAH

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Častolovice Minimální preventivní program Častolovice 2013 2014 1 OBSAH I. Úvod........................................................ 3 II. Charakteristika školy...........................................

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PaedDr. Hynek Pálka ředitel školy Zpracoval: Mgr. Jiří Skříček výchovný poradce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE 1. Na úseku prevence negativních jevů chování:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ Zabezpečení výchovného poradenství Čj.: SŠNM/434/2013 Zpracovala: Mgr. Stanislava Bílková, výchovná poradkyně Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1

PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 PROGRAM POMOC V NOUZI METODIKA PRÁCE VÝCHOVNÉ KOMISE 1 CÍL Výchovná komise (dále jen VK) je zřízena pro řešení závažných, opakujících se nebo dlouhodobě přetrvávajících výchovně vzdělávacích problémů žáků

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více