PROGRAM PORADENSTVÍ pro školní rok 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM PORADENSTVÍ pro školní rok 2015/2016"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA,PŘÍBRAM VII, 28.října 1 PROGRAM PORADENSTVÍ pro školní rok 2015/2016 Zpracovaly: Mgr.Eva Vondrášková, výchovná poradkyně pro I.stupeň Mgr.Renata Nováková, výchovná a kariérová poradkyně pro II.stupeň Kontakty:Mgr.E.Vondrášková tel , Mgr.R.Nováková tel ,

2 KONCEPCE PORADENSKÝCH SLUŽEB Program poradenských služeb ZŠ, Příbram VII, 28.íjna 1, vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Při jeho sestavování bylo přihlédnuto k velikosti školy, personálnímu zastoupení a a aktuálním potřebám školy. Pracovníci školy zajišťující poradenské služby: výchovná poradkyně pro I.stupeň: výchovná a kariérová poradkyně pro II.stupeň: speciální pedagožka školní metodička prevence pro I.stupeň školní metodička prevence pro II.stupeň: Mgr.Eva Vondrášková Mgr.Renata Nováková Mgr.JiřinaSolanská+ PPP Mgr.Pavlína Nepožitková Mgr.MartinaVöröšová Spolupracovníci: koordinátorka ŠVP učitelé vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání vedení školy, ředitel školy zástupce ředitele zástupce ředitele Mgr.Jana Kvídová dle aktuálního rozvrhu Mgr.Jaroslav Kopecký Mgr.Martina Veselková RNDr.Milan Brabenec třídní učitelé Konzultační hodiny: Mgr.Eva Vondrášková Mgr.Renata Nováková kabinet VP, 3.patro, pondělí 12:30-13:30, dle domluvy kabinet VP, 3.patro středa 15:30-16:15, dle domluvy Mgr. Pavlína Nepožitková kabinet VP, 3.patro, pondělí 12:30-13:30, dle domluvy Mgr.MartinaVöröšová kabinet VP, 3.patro, pondělí 10:00-10:45, dle domluvy

3 Spolupracovníci školního poradenství, školská zařízení, orgány a instituce Při své činnosti spolupracuje školní poradenství při ZŠ, Příbram VII, 28.října 1 se školskými zařízeními, institucemi a orgány zabezpečujícími péči o děti a mládež: Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Příbram Pod Šachtami 294, Příbram IV, tel Mgr.Š.Duník- psycholog, Mgr.D.Straková-spec.pedagog, Mgr.R.Přibylová- péče o mimořádně nadané děti, děti s poruchou autistického spektra, PhDr.Z.Stočes- okresní metodik prevence Středisko výchovné péče Příbram, detašované pracoviště Diagnostického ústavu pro děti a mládež a Střediska výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Školní 129, Příbram VIII, tel vedoucí pracoviště Mgr.Jana Eliášová Úřad práce Příbram, informační a poradenské centrum pro volbu povolání nám.tgm 145, Příbram I p. Melicharová tel Centrum adiktologických služeb Magdaléna Příbram Žežická 193, Příbram VII H.Lukešová, tel , , MěÚ Příbram, odbor sociálnívěcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Tyršova 107, Příbram I Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí: Bc. Zdeňka Splítková, tel: , Patera Jaroslav, DiS. kurátor, tel: , mobil: Mgr. Hájková Pavla, kurátorka, tel: Černíková Jana, DiS., kurátorka, tel: MěÚ Příbram, odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb Tyršova 106, tel , Farní charita Příbram nám. T.G.M. 1, Příbram I, tel: , Policie ČR, odhalování obecné kriminality, Žežická 498, Příbram V, tel ,

4 Standardní činnosti poradenských pracovníků školy: - Spolupracují se všemi subjekty školy a vzájemně koordinují svoji činnost v rámci své oblasti působení. - Zajišťují primární prevenci školní neúspěšnosti a rizikových jevů. - Významně se podílejí na řešení otázek rozvoje osobnosti dětí v procesu vzdělávání a výchovy a přispívají k jeho optimalizaci. - Poskytují odbornou pomoc při zjišťování, prevenci a řešení obtíží a problémů psychického a sociálního vývoje dětí, které se v procesu vzdělávání a výchovy projevují. - Vyhledávají žáky s mimořádným nadáním a poskytují jim odbornou pomoc a poradenství při vzdělávání těchto dětí. - Pomáhají řešit otázky profesní volby dětí Poradenští pracovníci školy poskytují komplex služeb zahrnující diagnostickou, psychologickou a speciálně pedagogickou péči, poradenskou a konzultační pomoc žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Formy práce realizované k zajištění poradenských služeb: - činnosti diagnostické - činnosti intervenční - činnosti konzultační a metodické - činnosti informační

5 Činnosti vykonávané poradenskými pracovníky ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG Spoluvytváří a realizuje program pedagogicko psychologického poradenství, identifikuje žáky s výukovými obtížemi a vytváří strategie pro prevenci výukových obtíží ve vtahu k reedukaci, zajišťuje metodickou pomoc pro učitele. Speciální pedagog pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami reedukačními metodami, dochází k nápravě poruch učení (SPU). Úzce spolupracuje s PPP Příbram a řídí se platnými doporučeními PPP. Vytváří podmínky pro vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, včetně péče o žáky z různých etnik a minorit žijících na území ČR. ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE Pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků, zaměřuje se též na sociálně znevýhodněná prostředí. Vypracovává dlouhodobou strategii a konkrétní program primární prevence pro daný školní rok a koordinuje jeho naplňování. Náplň práce školního metodika prevence - Koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu (dále MPP) a jeho zavádění ve škole, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho činnost. - Odborně a metodicky pomáhá především učitelům předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky výchovu etickou a právní, výchovu ke zdravému životnímu stylu a jiné oblasti preventivní výchovy. - Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence a pravidelně je informuje o preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními. - Navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a jiné pomůcky pro realizaci MPP a navazujících preventivních aktivit školy. - Ve spolupráci s dalšími pracovníky školy sleduje rizika vzniku a projevy rizikových jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k

6 řešení vzniklých problémů. Informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu těchto jevů ve škole nebo školském zařízení. - Ve své činnosti uplatňuje především metody, které mají ověřenou účelnost, a lze u nich měřit efektivitu. - Spolupracuje především s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. krajským školským koordinátorem prevence, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahu. - Na základě pověření ředitele školy spolupracuje se školskými a dalšími poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací. - Zpracovává podklady pro informaci o MPP školy pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence VÝCHOVNÝ PORADCE, KARIÉROVÝ PORADCE Plní úkoly pedagogického poradenství v oblasti výchovy, vzdělávání a profesní orientace (kariérové poradenství), úkoly prvního kontaktu s žáky s výchovnými potížemi ve škole a úkoly prevence problémů v osobnostním vývoji a ve vzdělávání žáků, věnuje se procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných). V oblasti profesní orientace: - Poskytuje individuální, skupinové poradenství žákům, konzultace a informace rodičům a pedagogickým pracovníkům. - Poskytuje pomoc při zjišťování, sledování a rozvíjení individuálních dispozic žáků, které mohou být významné pro volbu jejich studijní a životní dráhy. - Vede žáky k hlubšímu sebepoznání, podporuje realistické sebehodnocení a racionální rozhodování při volbě profesní orientace. - Spolupracuje s informačním poradenským pracovištěm Úřadu práce a všemi typy středních škol v regionu za účelem shromažďování informací o možnostech uplatnění žáků a požadavcích škol, oborů a povolání. - V případě žáků zdravotně či sociálně handicapovaných, žáků s výchovnými či výukovými obtížemi zprostředkuje při profesní orientaci pomoc PPP.

7 - V listopadu-prosinci zajistí návštěvu informačního a poradenského centra pro volbu povolání v ÚP Příbram pro 9.r. - V prosinci organizuje a vede schůzku s rodiči vycházejících žáků s pozvanými zástupci středních škol. V oblasti vzdělávání - VP se zaměřuje na žáky s výukovými obtížemi či rizikem školní neúspěšnosti, na žáky individuálně integrované ( ve spolupráci se speciálním pedagogem), žáky mimořádně nadané. - Spolupracuje s PPP a SVP, garantuje zpracování IVP, dohlíží na rozsah a kvalitu péče poskytované školou integrovaným žákům. V oblasti vzdělávání - Soustřeďuje pozornost na žáky s poruchami chování, se znaky sociální nepřizpůsobivosti, na žáky trpící vnitřními konflikty, na žáky v náročných životních situacích a vývojových krizích. - Koordinuje výchovné postupy v práci s těmito žáky ve škole. - U případů přesahujících výchovnou kapacitu školy zprostředkuje odbornou pedagogicko psychologickou péči a podílí se na realizaci závěrů a doporučení specializované instituce - Věnuje pozornost sociálně zdatným a nadaným žákům. Náplň práce výchovného poradce I. Odpovědnost - Dodržuje základní povinnosti dané zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. - Vykonává činnosti dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací, ve znění pozdějších předpisů, stanovených pro 13. platovou třídu specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem. - Je přímo odpovědný řediteli školy. - Je podřízen řediteli školy a zástupci ředitele školy pro výchovu a vzdělání.

8 II. Metodická a informační činnost - Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc. - Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů potřebují. - Iniciativně podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence rizikových jevů a nápravy problémů. - Organizuje školní akce týkající se pedagogů a zákonných zástupců žáků (dále rodiče) v oblasti výchovného poradenství. Navrhuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti. - Informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavech, o možnostech využití jejich odborných služeb. - Sleduje změny v právních předpisech týkající se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky. - Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich ostatní pedagogické pracovníky. - Organizuje individuální jednání s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků. III. Žáci s výukovými a výchovnými problémy - Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálněpedagogická vyšetření. - Podává návrhy na vyšetření žáků s vývojovými poruchami učení a chování v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně-pedagogickém centru a na odborné vyšetření žáků se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením. Projednává s rodiči souhlas s vyšetřením jejich dítěte v pedagogicko-psychologické poradně. - Projednává s třídními učiteli případný žákův dodatečný odklad školní docházky, přeřazení žáka do jiného typu školy, užití slovního hodnocení. - Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči a koordinuje činnost třídních učitelů při realizaci opatření pro tyto žáky. - Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním a vede jejich přehlednou evidenci, navrhuje případná opatření a sleduje jejich účinnost. - Podílí se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

9 - Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků. - Vede databázi integrovaných žáků, provádí kontrolu následných vyšetření. Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči. IV. Specifické oblasti - Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o ně. - Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (vztah rodiče učitel, učitel žák, žák žák). - Společně se školním metodikem prevence (dále ŠMP) sleduje projevy zneužívání návykových látek a ostatní rizikové jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita ) a navrhuje nápravná opatření, zúčastňuje se jednání s rodiči žáků a jednání výchovných komisí. - Společně se ŠMP zajišťuje koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních rizikových jevů (rodiče, pedagogičtí pracovníci, odborníci). - Společně s vedením školy zajišťuje spolupráci se státními orgány péče o dítě (OSPOD aj.), s Policií ČR a krizovým centrem. - Vede průkazné písemné záznamy dokládající rozsah a obsah činnosti výchovného poradce a navržených a realizovaných opatření. V. Volba povolání - Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuje s třídními učiteli a rodiči žáků. - Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání včetně případného odvolacího řízení. - Eviduje nabídku další informace významné pro volbu studia ve středních školách, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s Úřadem práce a předkládá vedení školy výsledky přijímacích řízení na střední školy. - Je zodpovědný za správnost údajů uvedených v přihláškách žáků do středních škol. - Pedagogické radě podává zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v základní škole a o žácích, kteří mají změněnou pracovní schopnost. Zajišťuje pro ně přihlášky a veškeré potřebné informace. - Podílí se na tvorbě tematického plánu předmětu volba povolání.

10 Pro výkon činností výchovného poradce se snižuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti o 2 hodiny. ODKAZY: Vyhláška MŠMT č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění Informace o spolupráci předškolských zařízení, škol aškolských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeže páchané č.j / , Věstník MŠMT sešit 11/2003 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j / , Věstník MŠMT, sešit 3/2002 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999 Metodický pokyn MŠMT č.j /2008-6, k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Strategie prevence rizikových jevů chování u dětí a mládeže v působení resortu Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu č.j / Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami způsobených tabákovými výrobky, alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

11

12 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE I. NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 měsíc činnost termín září Příprava plánu práce výchovného poradce Seznámení začínajících a nových učitelů s úlohami výchovného poradce Spolupráce s TU 1.tříd při třídních schůzkách Převedení žáků s poruchami učení a spec. vzdělávacími potřebami do nového školního roku Aktualizace seznamu žáků s SPU Metodická pomoc vyučujícím při zpracování IVP Spolupráce se speciálním pedagogem- třídy TIP Pomoc a kontrola vypracování individuálních vzdělávacích plánů Příprava práce a časové rozvržení asistentů pedagoga Srpen nejpozději do 30. září 2015 Aktuální doplnění Ve spolupráci s TU průběžně Do konce měsíce říjen listopad prosinec leden únor Spolupráce s PPP (nová vyšetření v PPP a aktualizace starších). Spolupráce VP a metodikem prevence, sledování nežádoucích jevů ve třídách. Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se spec. vzdělávacími potřebami Spolupráce s třídními učiteli při řešení aktuálních problémů ve třídě a při jednání s rodiči Spolupráce a konzultace práce asistentů pedagoga ve třídách Poradenství v případech poruch chování Vytipování možných nadaných žáků ve třídách Práce se žáky se spec. vzdělávacími potřebami Kontrola kartotéky žáků s SPU Zápis do 1.tříd Konzultace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků Poradenství v případech poruch chování Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků s asistentem hodnocení žáků Hodnocení 1.pololetí poradenství žákům i učitelům Poradenství v případech poruch chování Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Kontrola platnosti vyšetření žáků s asistentem, příprava nových žádostí o asistenta pedagoga. Průběžné ve spolupráci s TU Průběžné Dle potřeby ve spolupráci s TU ve spolupráci s TU Ve spolupráci se spec. ped. s TU Zač. prosince Dle stanoveného termín Začátek ledna Vyhodnocení za 1.pololetí ve spolupráci s TU v únoru a březnu březen Kontrola platnosti vyšetření žáků v PPP, odeslání žádostí o nová přešetření Do duben Poradenství v případech poruch chování Spolupráce s PPP (nová vyšetření v PPP a aktualizace starších) Dle potřeby

13 květen Poradenská a konzultační činnost Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se spec.vzdělávacími potřebami Dle potřeby červen Poradenská a konzultační činnost, Spolupráce výchovného poradce a učitelů vyučujících ve třídách s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami hodnocení žáků Vyhodnocení vzdělávání podle IVP a vzdělávání žáků s asistentem pedagoga Hodnocení plnění plánu výchovného poradce Vyhodnocení školního roku závěrečná zpráva, ve spolupráci se spec. ped Mgr. Eva Vondrášková

14 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE II. NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 měsíc činnost termín září říjen listopad prosinec leden Příprava plánu práce výchovného poradce Seznámení začínajících a nových učitelů s úlohami výchovného poradce Nástěnka výchovného poradce Spolupráce s TU a vedení školy při přípravě Plánu poradenských činností Spolupráce s TU s vytvořením seznamu Sledovaných žáků Spolupráce se SŠ Spolupráce s PPP zadání vyšetření profesionální orientace vycházejících žáků Nástěnka výchovného poradce Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami Konzultace vycházejících žáků a jejich rodičů při volbě povolání Spolupráce se SŠ Přihlášky na SŠ s talentovými zkouškami Konzultace vycházejících žáků a jejich rodičů při volbě povolání Spolupráce s ÚP Příbram vycházející žáci Spolupráce se SŠ Konzultace vycházejících žáků a jejich rodičů při volbě povolání Spolupráce s ÚP Setkání se zástupci SŠ pro žáky a rodiče 9.ročníků Spolupráce se SŠ Zápis do 1.tříd Poradenství v případech poruch chování Spolupráce s TU- volba SŠ vycházejících žáků, zápis zvolených škol do Bakalářů Žádosti o odklad šk. docházky předání do PPP Příbram Konzultace vycházejících žáků a jejich rodičů při volbě povolání Srpen Porada v průběhu přípravného týdne nejpozději do poloviny září během školního roku aktualizace Do konce měsíce října Volba povolání průběžně pro vycházející žáky aktualizace Dle domluvených termínů Ve spolupráci s TU a vedením školy průběžně Dle domluvených termínů Dle potřeby Dle domluvených termínů Dle potřeby Dle stanoveného termínu Pomoc při vyplňování Ve spolupráci s vedením školy Dle domluvených termínů

15 únor březen duben květen červen Spolupráce se SŠ Hodnocení 1.pololetí poradenství žákům i učitelům Konzultace vycházejících žáků a jejich rodičů při volbě povolání Spolupráce se SŠ Přihlášky na SŠ tisk a předání žákům Předání přihlášek na SŠ rodiči žáků Konzultace s rodiči žáků Konzultace s rodiči žáků I.kolo přijímacího řízení na SŠ- monitoring výsledků Předání zápisových lístků přijatým žákům Evidence žáků přijatých žáků do školní matriky Bakaláři Konzultace s rodiči žáků II.kolo přijímacího řízení na pomoc neumístěným žákům z I.kola, nové přihlášky na SŠ Evidence přijatých žáků do školní matriky Bakaláři Konzultace s rodiči žáků Evidence přijatých žáků do školní matriky Bakaláři Případné komisionální zkoušky žáků, kteří mají vypracován IVP Vyhodnocení vzdělávání Hodnocení plnění plánu výchovného poradce Zpráva do Výroční zprávy ZŠ Vyhodnocení za 1.pololetí V průběhu února Do daného roku Během dubna Během dubna Dle potřeby Dle domluvy Dle výsledků z červnové ped.rady Do ped. rady v červnu Do ped. rady v červnu Do konce června

16 Pozn: Schůzky s vedením školy- 1x měsíčně s ŘŠ, průběžná spolupráce se ZŘŠ dle potřeby Vyhodnocování činnosti VP 1x měsíčně elektronicky ŘŠ Sledování činnosti TU a ostatních pedagogů třídní kolektivy a jednotlivci průběžně, konzultace s pedagogy, písemná forma evidence opatření. V oblasti práce s žáky a zákonnými zástupci žáků se výchovný poradce stará především o: Řešení vzdělávacích a výchovných problémů Zajištění informací v oblasti profesní orientace Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje: Spolupráci při zpracování přihlášek ke studiu Péči o problémové a talentované žáky Přednášky pro žáky i veřejnost V součinnosti s třídními učiteli: Pečuje o problémové žáky (neomluvená absence, poruchy chování apod.), sleduje naplňování a účinnost přijatých opatření Stará se o talentované žáky Pečuje o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami /SPU/ Zajišťuje konzultace, odborná vyšetření apod. Sleduje práci TU s třídními kolektivy a jednotlivci a poskytuje odbornou pomoc Ve spolupráci s PPP Příbram, SPC, SVP: Posuzuje potřebu odborného vyšetření (psychologického, pedagogického, o volbě povolání aj.) Zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření Účast na aktivech VP a nabízených seminářích V součinnosti s Úřadem práce a firmami regionu zajišťuje: Profesní orientaci žáků Přednášky a besedy k volbě povolání Ve spolupráci se SŠ Nabídky studia, prezentace materiálů ve škole, propagace dnů otevřených dveří Spolupráce při organizaci exkurzí vycházejících žáků do SŠ Další vzdělávání VP Dle nabídky vzdělávacích organizací a institucí účast na seminářích a přednáškách rozvíjejících kvalifikaci VP V Příbrami Zapsala: Mgr.Renata Nováková výchovná a kariérová poradkyně pro II.st

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ

PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, ČESKÁ 39/1 PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ PŘI ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ PROGRAM ZABEZPEČOVÁNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště

Program školního poradenského pracoviště. Cíle školního poradenského pracoviště Program školního poradenského pracoviště Od 1. září 2016 zahájilo svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho úkolem je poskytovat komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Lenka Ondráčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michaela

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Č. j. : 125/16 Skartační

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Školní strategie poradenských služeb na ZŠ kpt. Nálepky Břeclav

Školní strategie poradenských služeb na ZŠ kpt. Nálepky Břeclav Školní strategie poradenských služeb na ZŠ kpt. Nálepky Břeclav Za poskytování poradenských služeb ve škole zodpovídá ředitel školy. Poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm (dále

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán činnosti výchovného poradce

Plán činnosti výchovného poradce Plán činnosti výchovného poradce pro školní rok 2015/2016 BAREVNÁ ŠKOLA Konzultační hodiny : žáci : kdykoli rodiče: čtvrtek 14.00 17.00 Telefonní kontakt : 354 594 128 E-mailová adresa : Matejickova@seznam.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 2016 Ministerstvo školství, mládeže

Více