Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

2 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole ) Charakteristika školy ) Údaje o vedení školy ) Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ) Jazykové vzdělávání a jeho podpora ) Údaje o pedagogických pracovnících ) Věková struktura pedagogických pracovníků ) Další vzdělávání pedagogických pracovníků ) Počet tříd ) Hodnocení činnosti školních druţin a klubů ) Poradenské sluţby škol a spolupráce s dalšími subjekty ) Spolupráce s rodiči ) Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech ) Zkušenosti s péčí o nadané ţáky ) Polytechnická výchova ) Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ ) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ ) Environmentální výchova ) Multikulturní výchova ) Prevence rizikového chování ) Ţáci s trvalým pobytem v jiném kraji

3 22) Další údaje o ZŠ (naplňování cílů a priorit apod.) Příloha č. 1: Akce na doplnění učiva Příloha č. 2: Projekty Příloha č. 3: Výukové metody ve školním roce 2013/ Příloha č. 4: Výchova ke zdraví a zdravému ţivotnímu stylu Příloha č. 5: Další vzdělávání pedagogických pracovníků

4 1) Informace o škole Název školy Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Sídlo školy Švehlova 12/2900, Praha 10 Zřizovatel Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol ) Charakteristika školy Sídlištní škola v severní části Zahradního Města, Záběhlice, Praha 10, je z roku 1968, kdy se otvírala pro první ţáky. Jedná se o panelovou monolitní školu, kde v hlavní budově jsou třídy a pracovny, v samostatné sekci se nacházejí 2 tělocvičny, školní jídelna a hala se šatními skříněmi. Postupně bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem a běţecký ovál s doskočištěm. V rozšiřování sportovního zázemí na hřišti pokračujeme, vybudována bude cvičná tenisová stěna a cyklistická tracková stezka. V září 2007 došlo ke sloučení se ZŠ Jahodová. Do ZŠ Švehlova přešlo 136 ţáků a 7 učitelů. V některých případech došlo ke sloučení či úpravě třídních kolektivů, coţ se obešlo bez větších problémů. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 303 ţáků v 15 třídách, ve školním roce 2009/2010 jsme končili s 309 ţáky ve 14 třídách, ve školním roce 2010/11 s 320 ţáky, v roce 2011/12 s 332 ţáky, 2012/13 s 337 ţáky, 2013/14 s 367 ţáky. Naplněnost tříd se průběţně zvyšuje. Posledních 5 let otevíráme třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. V příštím školním roce vstoupí projekt do 6. ročníku. Tzv. hudební třídy vedou kvalifikované učitelky se zaměřením na sbormistrovství. Děti se zúčastňují veřejných vystoupení a soutěţí. Společným zájmem o hudební výchovu získávají děti kultivovaný projev i v jiných oblastech. Dětem s SPU pomáhá úspěšnost v sólových vystoupeních k 4

5 celkovému zlepšení jejich problémů a získávají tak sebevědomí i do dalších předmětů. Škola má připojení na internet u UPC. K dispozici máme rychlost 2x100Mbit/sec. Proběhlo zasíťování školy, byla přemístěna a rozšířena učebna PC kvůli zvyšujícímu se počtu ţáků ve třídách. Do tříd bylo nově umístěno 10 interaktivních tabulí a 4 dataprojektory s promítacími plátny. Po výměnách oken (ještě chybí vyměnit 5 dvoudílných oken na chodbě u šaten a u tělocvičny), instalaci barevných ţaluzií, pastelových nátěrech na chodbách je v budově a ve třídách příjemné prostředí. Školní druţina je vybavena dětským nábytkem s barevnými plochami na ţidličkách. Doplňujeme také hrací prvky na terasu školní druţiny. Zápis do 1. tříd kaţdoročně upravujeme a snaţíme se, aby jak po obsahové, tak i organizační stránce byl zajištěn hladký chod zápisu. Rodiče se mohli předem zapsat na určitou hodinu. Zápisní lístek si mohli připravit a vyplnit jiţ doma, byl ke staţení na webových stránkách školy. Ve škole pracuje jiţ 5. rok ţákovský parlament. Tvoří ho zástupci tříd, schází se pravidelně jednou v měsíci se zástupcem vyučujících. Ţáci vznáší návrhy na vylepšení materiálového vybavení školy (např. výmalba chodeb a tříd, zrcadla na WC, úprava prostoru před tělocvičnami apod.), připravují hry, projekty a soutěţe pro celou školu, pomáhají i řešit kázeňské problémy. Parlament pomáhá ţákům pochopit principy zastupitelské demokracie a přispívá k prohloubení pocitu zodpovědnosti za školu, spoluţáky i sebe sama. Během školního roku byl upraven školní řád, spisový a skartační řád a rovněţ Školní vzdělávací program Moje škola, který byl průběţně aktualizován na základě změn ve škole i v souvisejících právních předpisech. Škola se účastní charitativních akcí Srdíčkové dny, Chrpa aj. Zástupci rodičů chtějí být při dalších akcích informováni o výši příspěvku, který je z částky vynaloţené na zakoupení pohlednice, samolepek apod. vyuţit přímo na účel sbírky. 5

6 3) Údaje o vedení školy Webové stránky školy: Školská rada: předseda: Lucie Rysová členové: MUDr. Markéta Jirásková, Jiří Vaníček, Mgr. Soňa Koutníková, Mgr.Eva Čuříková, Renata Kuková Personální sloţení ve školním roce 2013/2014 Ředitelka školy : Mgr. Milena Repaská (do ) Zástupce ředitele: Mgr. Štěpánka Tocauerová Výchovný poradce: Mgr. Boţena Štěpánová Speciální pedagog: Mgr. Martina Radonská Interní učitelé: I. stupeň 12 II. stupeň - 5 Netřídní: 9 Asistent pedagoga: 0 Přípravné ročníky: 0 Školní druţina: Vedoucí ŠD: Mgr. Martina Ţáčková Vychovatelky: 6 Školní knihovna není evidována Ostatní zaměstnanci školy Školník: Pavel Listík Správce areálu: 0 Základní informace o školním roce 2013/2014 I. pololetí zahájeno , ukončeno II. pololetí zahájeno , ukončeno Prázdniny ve školním roce: Podzimní 29. a Vánoční Pololetní Jarní Velikonoční 17. a

7 Třídní schůzky: září, leden, květen Konzultační hodiny: listopad, duben Dny otevřených dveří: říjen 2013, prosinec 2013 před zápisem do 1. tříd Zápis do 1. tříd: 15. a 16. ledna ) Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Moje škola se nadále pozměňuje podle zkušeností učitelů. Během středečních odpolední, která jsme si zavedli pravidelně, řešíme jak provoz školy, tak změny v právních předpisech, poţadavky zřizovatele, ale zároveň i zkušenosti se školním vzdělávacím programem. Na zahajovací pedagogické radě byla stanovena hlavní kritéria pro školní rok 2013/14. Jejich plnění sledujeme při hospitacích. Na průřezová témata (PT) pouţíváme tabulku, která po vyplnění ukáţe, zda všechna průřezová témata byla splněna podle plánu a jakým konkrétním způsobem. PT propojují vzájemně obsahy různých oborů, umoţňují komplexnost, rozvíjí klíčové kompetence, otvírají nové moţnosti poznání a získání nových zkušeností vyuţitelných v praxi, reflektují problémy současného světa. Rozvíjejí spolupráci, komunikativní dovednosti, zodpovědnost a spolehlivost, postoje a hodnoty. Větší problémy během školního roku jsme nezaznamenali, do roku dalšího bude vţdy provedena změna v přesunech učiva, pokud vyučující narazí na něco, co je potřeba upravit či změnit. Tuto dynamickou práci na ŠVP podporujeme. ŠVP byl dodrţován. Při hospitacích jsme zjistili, ţe probírané učivo odpovídá tematickým a časovým plánům, které si vyučující upravili na začátku školního roku. V některých případech se časový plán nedodrţel kvůli akcím v závěru školního roku, ale vyučující jiţ promysleli zařazení neprobraných spíše drobností na zářijová opakování. Tematické plány neměníme podle vyučujících, ale jednotliví vyučující si udělají svůj časový plán podle tempa třídy a schopností ţáků, coţ se osvědčilo a zjednodušilo učitelům práci. Většina vyučujících se při plnění školního vzdělávacího programu snaţí vyuţívat krátkodobých i dlouhodobých projektů, které motivují ţáky k samostatnému přístupu k výuce, k samostatnosti a zodpovědnosti. Projekty 7

8 prolínají různými časovými obdobími a ţáci tak jsou trvale zapojeni do určitého systému. Z toho vyplývá i hodnocení v jednotlivých čtvrtletích. Výčet projektů je přílohou č. 2 této zprávy. Vyučující stále častěji vyuţívají vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků (někdy nebývá upřímné, ale úroveň se zlepšuje), ţáci mají prostor k zaţití úspěchu či zaznamenání pokroku ve výsledcích. Stejně tak zhoršení prospěchu signalizuje problém. Při hospitacích jsme zaznamenali řadu aktivizujících metod. Jsou to jiţ zmíněné projekty, hry, diskuse, hra na učitele, kdy ţák musí vysvětlit podstatu nového učiva ostatním, simulační a situační metody reagující na reálné příklady ze ţivota, dramatizace a inscenace, skupinové a problémové vyučování, soutěţe apod. Práce s internetem či výukovými programy v počítačové učebně a práce s interaktivní tabulí jsou kaţdým rokem častěji zařazovány do kaţdodenní výuky. Výukové metody jsou přílohou č. 3 této zprávy. Na hospitace pouţíváme jednotné záznamové archy, k hodnocení hodin se vyjadřují i sami učitelé. Probíhají vzájemné hospitace mezi učiteli. Tuto aktivitu vítáme, protoţe doplňuje práci metodických sdruţení a předmětových komisí, učitelé se vzájemně poznají přímo při práci a mohou konzultovat různé metody. Třídní učitelé také vidí své ţáky v jiných předmětech neţ v jejich vlastních (týká se 2. stupně). Kladně hodnotím řadu diskusí mezi učiteli (často i velmi dramatických), při kterých je patrný zájem o vyřešení problému, zaujatost pro věc i odhodlání prosadit určitý názor. Často je však potřeba výsledek usměrnit především z organizačních důvodů. Pedagogický sbor je z převáţné většiny stabilní. Vyučující jsou akceschopní, samostatní a tvůrčí, dostávají dostatek prostoru pro kreativní práci i vlastní iniciativu. Učivo doplňovaly nejrůznější akce exkurze, kulturní pořady, divadlo, výstavy, výlety, sportovní akce, soutěţe, olympiády. Jejich výčet je přílohou č. 1 zprávy. V květnu se škola zúčastnila celoplošného testování ţáků 4. tříd (Čajs) a 8. tříd (anglický jazyk, přírodovědná gramotnost). Díky dobré organizaci a příprav ze strany vyučujících proběhlo toto testování bez problémů, ani rodiče se nad testováním nijak nepozastavovali a neshledali jsme ţádné stíţnosti. Ţáci k testování přistupovali aţ na pár výjimek zodpovědně. Ve většině případů výsledky odpovídaly realitě. Jiţ druhým rokem probíhá projekt Stonoţka společnosti Scio ve zvolené třídě (ţáci se zúčastnili projektu uţ loni v 6. r., letos tedy v 7. r.). Díky srovnání výsledků ţáků v následujících ročnících lze zjistit, zda u nich došlo k pokroku ve sledovaných 8

9 oblastech, coţ je český jazyk, matematika a všeobecné studijní předpoklady. Závěr šetření ukazuje, ţe jak v českém jazyce, tak v matematice je maximálně vyuţíván potenciál zúčastněných ţáků. V kaţdém roce vyučující matematiky na 2. stupni pořádají anketu, kde ţáci hodnotí výuku matematiky. Ţáci se otevřeně vyjadřují k úrovni výuky, práci a metodám učitelek a vyjadřují svůj vztah k předmětu. 5) Jazykové vzdělávání a jeho podpora ţáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět ţáci učící se cizí jazyk jako další cizí jazyk ţáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět ţáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět 1. stupeń 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeń 2. stupeň Aj Nj Fj Rj Šj ostatní Výuka AJ probíhá od 1. ročníku, kdy mají ţáci 1 hodinu týdně. Výuku podporuje a financuje MČ Praha 10 a je vedena jako nepovinný předmět, kterého se však zúčastňují všichni ţáci. Ve 2. ročníku mají ţáci 2 hodiny týdně, od 3. do 9. ročníku 4 hodiny Aj týdně. Výuka angličtiny malých dětí, tj třída je hodně specifická a odlišná od výuky starších ţáků, kde se lze jiţ opřít o alespoň elementární znalost gramatických pojmů. Zejména u prvňáků, kteří se teprve učí číst a psát, je základem hlavně sluchové vnímání a vedle sluchu je dobré zapojit i další smysly, jako zrak, hmat popř. i čich. Děti nevydrţí být pozorné příliš dlouho, a tak činnosti musí být rozmanité a hlavně 9

10 zábavné poslech, příběhy, říkanky, písničky, hádanky, soutěţe, výtvarná činnost a důleţité jsou pohybové hry. Děti musejí mít moţnost se protáhnout, nevydrţí být soustředěné v lavici po celou vyučovací hodinu. Většina dětí ráda kreslí, a tak samy kreslí obrázky podle ústního zadání v angličtině nebo vybarvují, doplňují a jinak upravují jiţ předpřipravené pracovní listy velmi se nám osvědčily. Letos poprvé byla kaţdá třída prvňáků rozdělena na 2 skupiny. Je to úplně jiná práce, kdyţ skupina čítá okolo 12 ţáčků místo obvyklých Je tak najednou na vše více času na procvičování, opakování, hry a vůbec je moţné se věnovat dětem i více individuálně. Učebnice Happy House 1, kterou v 1. třídách pouţíváme, neuvádí příliš rozsáhlou slovní zásobu, spíše je zaloţena na neustálém poslechu různých nahrávek příběhů a písniček. Výborné je, ţe pracovní sešity obsahují i MultiROM, kdy při pouţití v počítači je moţné nejen nahrávky slyšet, ale hrát i interaktivní hry. Vyučující se domnívala, ţe se děti budou věnovat poslechu i doma. Na tomto principu kaţdodenního poslechu je zaloţena i výuka angličtiny podle metody Helen Doron. Byla pak proto velmi nepříjemně překvapena, ţe děti doma nahrávky skoro vůbec neposlouchají. Od 2. třídy se ţáci seznamují i s psanou podobou slov. Samozřejmě stále převládá hravá forma výuky, ale děti jsou pyšné, ţe samy dokáţou napsat první anglická slova a také si je přečíst. Při výuce nových slov moc pomáhají názorné karty s obrázky. Dají se vyuţít i pro další činnosti paměťové hry, snip-snap, bingo, první, jednoduché, nenáročné komunikace a při spojení se slovními kartami lze tak procvičovat psaní a čtení slov. Ve 3. třídě se jiţ snaţíme rozvíjet opravdu všechny formy výuky cizího jazyka. Vedle základních konverzačních dovedností se hodně zaměřujeme na psanou podobu základní slovní zásoby a čtení jednoduchých krátkých textů. Od 3. třídy jsou děti schopné vytvářet i elementární samostatné projekty, související s probíraným tématem a gramatikou Můj kamarád, Moje rodina (My family tree), Můj zábavný park Projekty si potom děti navzájem prohlíţejí, komentují, hodnotí. Určitě rozvíjejí samostatnost a kreativitu. Je třeba stále opakovat a procvičovat hlavně zábavnou formou doplňovačky, kříţovky, týmové a individuální soutěţe apod. Ţáci 3. a 4. tříd mají v oblibě kreslené příběhy, které provázejí kaţdou lekci v učebnicích Chatterbox poslech, četba, dramatizace. Současně se také seznamují i s památkami a reáliemi některých anglicky mluvících zemí, hlavně UK a USA. Příběhy se totiţ 10

11 odehrávají např. v Londýně, New Yorku a vţdy jsou součástí příběhu i obrázky různých pamětihodností, jako např. Big Ben, London Eye, The Statue of Liberty, Central park. Děti to zajímá a samy si zjišťují další informace. Pracuje se vţdy s mapou. Ve 4. třídě se značně zvyšují nároky. Začíná jiţ poměrně obtíţné učivo, začínají se např. probírat různé časy. Jiţ se hodně píše, stupňují se nároky na domácí přípravu. Jiţ nestačí jen poslouchat a trochu dávat pozor ve škole. 4. třída je vlastně postupným přechodem od hravé ke klasické výuce i se základy gramatiky. K výuce je třeba hledat stále nějakou zábavnou motivaci. Letos ţáky 4. tříd velmi zaujalo dopisování se ţáky základní školy v Suttons Bay v Michiganu v USA. První dopisy do Ameriky sice napsali aţ po velkém naléhání a přemlouvání, kdyţ ale dostali první odpovědi, byli nadšeni. koláč. Druhé dopisy napsaly jiţ děti rychle a samy, a většina byla opravdu krásných. Doufáme, ţe jim nadšení vydrţí a v dopisování se bude pokračovat i nadále. Metody pouţívané při výuce anglického jazyka Brainstorming nejlépe jako úvod do problematiky nového učiva Dril- cílem drilových cvičení je pomoci ţákům s nácvikem výslovnosti a osvojení struktur nového učiva. Řetězové drily- jeden ţák se zeptá dalšího, další odpoví a zeptá se třetího...atd. Back- changing- stavění vět odzadu, pro nacvičení delších vět. Práce ve dvojicích- Otázky a odpovědi vedou přirozeně k práci ve dvojicích. Rozhovory a hraní rolí Songs and rhymes Třídní nebo týmové hry, hry ve dvojicích nebo pro jednotlivce Procvičování slovní zásoby nebo gram. jevu na PC nebo interaktivní tab. Tvorba obrázkového slovníčku Čtení s poslechem Internet se vyuţívá hodinách převáţně k dohledávání informací i jako slovník. Dále pak při práci na cvičeních, které poskytují stránky apod. Nedílnou součástí hodin ţáků 2. stupně je odesílání zadaných úkolů za pouţití u. 11

12 V počítačové pracovně ţáci pravidelně vyuţívají výukový program Angličtina z programového balíku Terasoft.- zejména pro rozšíření ţákovy slovní zásoby je velice dobrý. Interaktivní tabule zábavnou formou také u ţáků prověřuje a rozvíjí slov. zásobu, znalosti gramatických jevů, porozumění mluvenému slovu. Tabule lze vyuţít k nepřebernému mnoţství různých aktivit. Další pozitivum je i v tom, ţe po ţácích vyţaduje pohybovou aktivitu. Na prvním stupni hojně vyuţívám programy Angličtina s Bolkem a Lolkem, Moje první anglická slovíčka, AJ hrou, Dobrodruţná Angličtina. Materiály: učebnice a pracovní sešity New Chatter Box a Project I-IV Učitelé se zúčastňují mnoha jazykových projektů a dále si prohlubují kvalifikaci. Výuka Nj 1 učitelka s odbornou kvalifikací Výuka Rj 1 učitelka s odbornou kvalifikací Výuka Fj 1 učitelka bez odborné kvalifikace Rodilého mluvčího nemáme na ţádný z jazyků. Jazykové vyučování je na velmi dobré úrovni. Učitelé mají zkušenost s jazykem buď dlouholetou praxí nebo přímým pobytem v anglicky hovořících zemích, např. 3 roky v Irsku. 6) Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů ) počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace ) Věková struktura pedagogických pracovníků věk do a více počet (fyz. osoby) k

13 Personální zabezpečení pracovníci Pedagogičtí Nepedagogičtí Celkem K fyzické osoby K přepočtení prac. K fyzické osoby 30 26, ,58 8 6,87 7 6, , ,67 K přepočtení prac. Odchody pedag. zaměstnanců ve školním roce 2013/14 : 4 Nově přijatí absolventi studia: 0 Nově přijatí absolventi neučitelského studia: 2 8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Tři pracovníci si doplňují odbornou kvalifikaci. Nejčastěji zastoupená témata vzdělávání Comenia script- - lektor: Mgr. Romana Malá Seminář Komunikace s rodiči problémových ţáků Workshop Systemická pedagogika- Jak vytvářet partnerský vztah učitelů a rodičů Interaktivní tabule činnostně matematika v 8. ročníku Problémový ţák na základní škole běţného typu lektorka PhDr. I. Venclová Seminář Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Seminář SPU - projevy, metody práce se ţáky lektorka Mgr. M. Radonská Vedoucí ŠD: ukončení 2. ročníku magisterského programu na UJAK obor Speciální pedagogika učitelství 9) Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem K K

14 Z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem K K Počet ţáků I. stupeň II. stupeň celkem K K Z toho počet ţáků ve specializovaných třídách I. stupeň II. stupeň celkem K K Průměrný počet ţáků a) na třídu I. stupeň běţné tř. I. stupeň specializované.tř. II. stupeň - běţné třídy II. stupeň specializované Průměr za I. a II. stupeň třídy 21,7 0 21,8 0 21,7 1 b) na učitele : I. stupeň I. stupeň II. stupeň - II. stupeň Průměr za I. a běţné tř. specializované.tř. běţné třídy specializované II. stupeň třídy 14

15 Zaměření tříd s rozšířenou výukou předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné Počet 6 tříd Počet 135 ţáků Počet integrovaných dětí: 2 Přeřazení do speciálních škol: 1 Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/15 a odkladů školní docházky (z výkazů pro daný školní rok) odklady škol. zapsané děti přijaté děti docházky počet Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato Z 5. ročníku Ze 7. ročníku Gymnázia zřiz. krajem 7 3 Soukromá gymnázia 3 0 Církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z 9. ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní SOU celkem akademie školy školy školy

16 c) na soukromé školy přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní SOU celkem akademie školy školy školy d) do učebních oborů přijato Z devátých ročníků 0 0 Z niţších ročníků e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: - v 9. ročníku: 21 - v niţším ročníku: 0 10) Hodnocení činnosti školních druţin a klubů Školní druţina 187 Školní klub 0 V září bylo přihlášeno 187 ţáků, v červnu dokončilo docházku 170 (+ 1 na diagnostickém pobytu) ţáků z ročníku. 1. Výchovně vzdělávací činnost probíhala v 7 odděleních školní druţiny. Paní vychovatelky a pan vychovatel pracovali podle školního vzdělávacího programu ŠD. Měsíční plány si vychovatelky zpracovávaly na základě ročního plánu. 2. Při všech sloţkách výchovně-vzdělávacího programu se přihlíţí k individuálním schopnostem dětí. 3. Ţáci navštěvující školní druţinu, byli z prvních aţ pátých ročníků. Provoz druţiny byl od 6,30 do 7,40 a od 11,40 či od 12,35 do 18,00 hodin. 16

17 4. Počet ţáků se během celého školního roku střídavě měnil. Neinvestiční měsíční poplatek činil 300 Kč a byl hrazen na účet školy. Do fondu školní druţiny bylo vybráno 100 Kč na dítě (pro zajištění pitného reţimu, odměn pro děti apod.). Fond má na starost vţdy vychovatel/ka příslušného oddělení. 5. I v tomto školním roce obdrţela školní druţina peněţní dar od rodičů. Peníze vyuţili vychovatelé k doplnění her a herních pomůcek ve svém oddělení. 6. Rozdělení dětí do oddělení bylo následující: I. odd. pí vychovatelka Petra Denglerová, I. B, část 3. A; II. odd. pí vychovatelka Pavla Popková, II. B, část 3. B; III. odd. pí vychovatelka Pavla Strejčková, II. A, část 3. A; IV. odd. pí vychovatelka Martina Ţáčková, I. A, část 3. B; V. odd. pí vychovatelka Martina Novotná, I. C, část III. B; VI. odd. pí vychovatelka Lejla Friedrich, II. C, část 3. A a část 4. B; VII. odd. pí vychovatel Alexej Friedrich, 5. A, 5. B, 4. A a část 4. B. Počet ţáků v jednotlivých odděleních nepřesáhlo počtu 30 ti ţáků na jednoho vychovatele. 7. Školní druţina otevřela ve školním roce 2013/2014 tyto zájmové krouţky: Šikulové pí vychovatelka Martina Novotná Ruský jazyk pí vychovatelka Lejla Friedrich Cvičení s hudbou pí vychovatelka Pavla Strejčková V prvním pololetí navštěvovalo krouţky 90 ţáků, ve druhém pololetí 80 ţáků. 8. Akce školní druţiny: Září: celodruţinová akce: Kaţdý sportuje rád! Sportovní odpoledne na zahradě. individuální akce: Cirkus + stloukání másla, pí vychovatelka M. Novotná ve spolupráci s pí učitelkou L. Hřebíkovou, 3. B, akce pro rodiče 17

18 Říjen: Škola v Přírodě ČERNÁ HORA: vychovatelky P. Popková, P. Strejčková a L. Friedrich. individuální akce: Odpoledne naruby + stloukání másla pí vychovatelka M. Novotná ve spolupráci s pí H. Čihákovou, akce pro rodiče 1. C Listopad: celodruţinová akce: Stezka odvahy Ţáci z 8. B připravili pro své mladší spoluţáky stezku odvahy na školní zahradě. celodruţinová akce: VÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ. individuální akce: Vánoční dílna pro rodiče a děti 1. C, pí vychovatelka M. Novotná s pí učitelkou H. Čihákovou. doprovod: lyţařský výcvik, noční vychovatelka P. Popková Prosinec: celodruţinová akce: Návštěva Mikuláše ve školní druţině ţáci ze 4. A připravili pro mladší spoluţáky nadílku s překvapením. Vánoční jarmark Vánoční besídky v jednotlivých odděleních Leden: zápis- dárečky, výpomoc při samotných zápisech celodruţinová akce: ZIMNÍ OLYMPIÁDA NARUBY. individuální akce: Hudební dílna, pí vychovatelka M. Novotná ve spolupráci s pí L. Hřebíkovou. akce s rodiči. Únor: celodruţinová akce: VÝTVARNÉ DÍLNY. celodruţinová akce: REJ MASEK individuální akce: SOUTĚŢÍME S PIPI, pí vychovatelka P. Popková s dětmi z 2. B a část 3. B doprovod na koncert hudebních tříd: pí vychovatelky P. Denglerová, P. Strejčková Březen: celodruţinová akce: JARNÍ KORÁLKOVÁNÍ celodruţinová akce: ZUBNÍ NAUKA 18

19 individuální akce: BĚH DO SCHODŮ + raut pro děti a rodiče, pí vychovatelka M. Novotná ve spolupráci s pí učitelkou H. Čihákovou, 1. C. individuální akce: Pečujeme o svoji květinu, pí vychovatelka P. Popková s dětmi z 2. B, 3. B Duben: individuální akce: PŘESPÁNÍ VE ŠKOLE + bojová hra po škole, pí vychovatelka M. Novotná ve spolupráci s pí učitelkou L. Hřebíkovou a děti z 3. B. korálkování - pokračování celodruţinová akce: NÁVŠTĚVA U HASIČŮ, pí vychovatelky P. Denglerová, P. Popková, P. Strejčková a L. Friedrich Květen: doprovod s 2. B pí vychovatelka P. Popková doprovod na Pythagoriádu a na miniházenou pí vychovatelka M. Ţáčková celodruţinová akce: PŘESPÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ, pí vychovatelky P. Popková, P. Strejčková, L. Friedrich, A. Friedrich, M. Ţáčková červen: celodruţinová akce: DEN DĚTÍ: soutěţe na terase školní druţiny celodruţinová akce: HURÁ PRÁZDNINY!, kresba na asfalt individuální akce: ORIENTAČNÍ ZÁVOD V OKOLÍ ŠKOLY + ZÁVODY KOLOBĚŢEK, pí vychovatelka M. Novotná ve spolupráci s pí H. Čihákovou a děti 1. C s rodiči. celodruţinová akce: TÁBORÁK VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ! individuální práce: Vzpomínáme na druţinu, pí vychovatelka P. Popková a ţáci z 2. B, 3. B. 9. Školní druţina vyuţívala pro svou činnost školní hřiště, školní terasu, počítačovouučebnu, tělocvičnu, jídelnu, keramickou dílnu a navštěvuje školní knihovnu. 19

20 10. Paní vychovatelky vyjely s dětmi na ŠvPř: ČERNÁ HORA v říjnu. Jako doprovod byly s dětmi na různých soutěţích a vystoupeních. Jako noční vychovatelka na lyţařský výcvik odjela P. Popková. 11. Jako asistentky pravidelně pomáhaly ve 4. B. 12. Paní vychovatelkám se podařilo vytvořit velmi příjemné prostředí v kmenových třídách, vzájemně dobré vztahy mezi dětmi, stmelení kolektivů a začlenění nově příchozích dětí. 13. Vzdělávání ve ŠD: pí vychovatelka Lejla Friedrich: kurz: Comenia Script, p. vychovatel Alexej Friedrich: studium: VŠKV: Soudní a notářská administrativní činnost; pí vychovatelka Petra Denglerová: kurz: Školní systemické konstelace, Kurz první pomoci u dětí, Comenia Script; pí vychovatelka Pavla Popková: kurz: Comenia Script; pí vychovatelka Pavla Strejčková: přednáška: Logopedie (klinická logopedka), kurz: Comenia Script, pí vychovatelka Martina Ţáčková: studium: Speciální pedagogika učitelství; seminář: Netradiční výtvarné techniky jednoduché, efektivní, levné, pí vychovatelka Martina Novotná: kurz: Comenia Script Pokračovaly dopolední sluţby vychovatelek ve třídách, kde pracovaly jako asistentky dětí s SPU zařazenými v běţných třídách. Vzhledem k nárůstu počtu dětí ve třídách je toto opatření velmi přínosné a umoţňuje lepší individuální přístup k ţákům. Učitelky se s vychovatelkami vţdy domluvily na typu spolupráce V této praxi chceme pokračovat i v budoucnu. 20

21 11) Poradenské sluţby škol a spolupráce s dalšími subjekty Výchovné poradenství 2013/14 1. Volba povolání a) V říjnu zajištěny pro ţáky 9. sady broţur s přehledem SŠ, SOU, SOU,gymnázií z Praţské pedagogické poradny Ohradní, Praha 4 b) Projekt Řemeslo ţije V 1. pololetí Magistrát hl. m. Prahy zaslal na školu příručky oborů vzdělávání s výučním listem Řemeslo ţije, které byly ţákům rozdány, aby byli aktuálně informováni při volbě dalšího studia. 8.a 9. třídy navštívily i v letošním roce akci Schola Pragensis 2013, ţáci 9.třídy navštívili Projektový den SPŠ strojní Třebešín. Do 8. tříd byl předán leták na Trh řemesel na 16/5-17/5 na Novoměstské radnici c) Rozmisťovací řízení Podrobné předání informací o způsobu podávání přihlášek na SŠ a OU schůzkách rodičům 9. tříd i ţákům ve třídách třídními učiteli i vých. poradcem. na tř. d) Profitesty Na nabízené profitesty z OPP se z 8.tříd přihlásilo 13 ţáků. Budou se realizovat v září Spolupráce s OPP V tomto školním roce má z OPPP naši školu na starosti Mgr.Anna Páchová a Mgr. Ludmila Lipská. Evidence ţáků se SPU, zajišťování tolerance a spolupráce s jejich učiteli, konzultování jejich problémů s Mgr. Páchovou a její pravidelné návštěvy 1x měsíčně na škole. Seznam ţáků SPU, kteří potřebují toleranci, v září a v únoru rozeslán vyučujícím. Rodiče ţáků s SPU byli individuálně upozorňování na konec 2leté platnosti zprávy z OPP. Ke zjištění SPU byla ve 2. třídách v 1.pol.realizována depistáţ Mgr. Páchová, Mgr.Lipská 21

22 3. Spolupráce s rodiči: a) Vedeny písemné záznamy o jednání třídních učitelů s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin, průběţná kontrola zápisů. b) Spolupráce s rodiči problémových ţáků,výchovné komise 15x výchovná komise - řešeny kázeňské problémy, zlepšení přípravy na vyučování V tomto šk. roce spolupracujeme nadále s PhDR. Losem/ (klinický psycholog FN Bulovka), systematicky se stará o naše 2 ţáky. Proběhla celkem 4 setkání na půdě školy. 5. Individuální plán učiva Na základě doporučení OPP byl vypracován pro 1 ţákyni 2. ročníku kvůli vývojové dysfázii a SPU na jazykovém podkladě a pro 1 ţákyni 7. ročníku (SPU,oslabení matematických schopností). 6. Přednášky organizované OPP Nadaní ţáci- zkušenosti ze ZŠ K.Čapka: předány informace vyučujícím (přeposlán seznam literatury) 7. Projekt speciální pedagog V pravidelné péči speciální pedagoţky je 34 ţáků. Konzultačně s rodiči dochází 22 ţáků. Během školního roku došlo u všech těchto vytypovaných ţáků k menšímu či většímu zlepšení. 22

23 Spolupráce s policií Kaţdé ráno je díky stráţníkům Městské policie zabezpečen přechod pro chodce na křiţovatce ulic Topolová, Macešková a Karafiátová. Rodiče hodnotí přístup policistů velmi kladně a vyjadřují se pozitivně na adresu všech pracovníků Městské policie. Městská policie rovněţ připravila přednášku o bezpečnosti silničního provozu pro cyklisty, která se uskutečnila ve školní druţině. Bezpečnosti silničního provozu se věnovala i soutěţ pro ţáky 1. stupně, která se zaměřila jak na dopravní předpisy pro cyklisty, tak na jízdu zručnosti na kole. Příslušníci Městské policie v Praze 10 rovněţ obcházejí budovu a prostory areálu školy alespoň jedenkrát denně. Často nám také pomáhají řešit nejrůznější problémy (bezdomovci v okolí školy, podivné existence v areálu a podobně). Často jsme také spolupracovali se sociálním odborem a to nejen v MČ Praha ) Spolupráce s rodiči Celkově byla spolupráce s rodiči velmi intenzivní, vedení školy se setkává s rodiči před kaţdými třídními schůzkami, probíráme náměty a nápady naše i rodičů. Rovněţ třídní schůzky dostávají méně formální podobu. V některých třídách děti připravují pro rodiče malé občerstvení, třídní učitelé zvou rodiče na třídní besídky či workshopy na nejrůznější témat, vychovatelky školní druţiny připravují společné akce pro rodiče s dětmi. Díky neformálnosti akcí je pak spolupráce tř. učitelů, vychovatelů a rodičů velmi dobrá. O neformálnost a snahu najít vţdy to nejlepší řešení usilovalo i vedení školy. Komunikačními kanály mezi rodiči a učiteli jsou telefon, , www stránky, Facebook a samozřejmě osobní setkání, 3x ročně třídní schůzky, 2x ročně konzultační hodiny. Rodičům vycházíme vstříc různými hodinami začátků schůzek pro 1. a 2. stupeň. Na konzultační hodiny se rodiče mohou zapsat ve vrátnici školy do předtištěných archů na konkrétní čas. Během roku je kdykoli moţné se domluvit na osobní schůzce s učiteli, s výchovným poradcem či s vedením školy. Pedagogičtí pracovníci si vedou písemné záznamy o jednání s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. Škola intenzivně spolupracuje s rodiči problémových ţáků, několikrát do roka se konala výchovné komise, která řešila kázeňské problémy, nedostatečnou přípravu na vyučování apod. 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2.

Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. Vzdělávací program ČESKÝCH ŠKOL BEZ HRANIC (a jim metodicky příbuzných zahraničních škol) pro předškolní a základní vzdělávání pro 1. a 2. stupeň BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ DO NITRA JAZYKŮ Příliš jsem, vyznati

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2

Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 TATO ŠKOLA JE PARTNEREM V PROJEKTU ESF JPD 3 SPOLUPRÁCE A INSPIRACE Tento projekt byl podpořen z evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy Základní škola, Praha

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více