Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

2 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole ) Charakteristika školy ) Údaje o vedení školy ) Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ) Jazykové vzdělávání a jeho podpora ) Údaje o pedagogických pracovnících ) Věková struktura pedagogických pracovníků ) Další vzdělávání pedagogických pracovníků ) Počet tříd ) Hodnocení činnosti školních druţin a klubů ) Poradenské sluţby škol a spolupráce s dalšími subjekty ) Spolupráce s rodiči ) Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech ) Zkušenosti s péčí o nadané ţáky ) Polytechnická výchova ) Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ ) Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ ) Environmentální výchova ) Multikulturní výchova ) Prevence rizikového chování ) Ţáci s trvalým pobytem v jiném kraji

3 22) Další údaje o ZŠ (naplňování cílů a priorit apod.) Příloha č. 1: Akce na doplnění učiva Příloha č. 2: Projekty Příloha č. 3: Výukové metody ve školním roce 2013/ Příloha č. 4: Výchova ke zdraví a zdravému ţivotnímu stylu Příloha č. 5: Další vzdělávání pedagogických pracovníků

4 1) Informace o škole Název školy Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Sídlo školy Švehlova 12/2900, Praha 10 Zřizovatel Městská část Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 Poslední datum Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol ) Charakteristika školy Sídlištní škola v severní části Zahradního Města, Záběhlice, Praha 10, je z roku 1968, kdy se otvírala pro první ţáky. Jedná se o panelovou monolitní školu, kde v hlavní budově jsou třídy a pracovny, v samostatné sekci se nacházejí 2 tělocvičny, školní jídelna a hala se šatními skříněmi. Postupně bylo vybudováno hřiště s umělým povrchem a běţecký ovál s doskočištěm. V rozšiřování sportovního zázemí na hřišti pokračujeme, vybudována bude cvičná tenisová stěna a cyklistická tracková stezka. V září 2007 došlo ke sloučení se ZŠ Jahodová. Do ZŠ Švehlova přešlo 136 ţáků a 7 učitelů. V některých případech došlo ke sloučení či úpravě třídních kolektivů, coţ se obešlo bez větších problémů. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 303 ţáků v 15 třídách, ve školním roce 2009/2010 jsme končili s 309 ţáky ve 14 třídách, ve školním roce 2010/11 s 320 ţáky, v roce 2011/12 s 332 ţáky, 2012/13 s 337 ţáky, 2013/14 s 367 ţáky. Naplněnost tříd se průběţně zvyšuje. Posledních 5 let otevíráme třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. V příštím školním roce vstoupí projekt do 6. ročníku. Tzv. hudební třídy vedou kvalifikované učitelky se zaměřením na sbormistrovství. Děti se zúčastňují veřejných vystoupení a soutěţí. Společným zájmem o hudební výchovu získávají děti kultivovaný projev i v jiných oblastech. Dětem s SPU pomáhá úspěšnost v sólových vystoupeních k 4

5 celkovému zlepšení jejich problémů a získávají tak sebevědomí i do dalších předmětů. Škola má připojení na internet u UPC. K dispozici máme rychlost 2x100Mbit/sec. Proběhlo zasíťování školy, byla přemístěna a rozšířena učebna PC kvůli zvyšujícímu se počtu ţáků ve třídách. Do tříd bylo nově umístěno 10 interaktivních tabulí a 4 dataprojektory s promítacími plátny. Po výměnách oken (ještě chybí vyměnit 5 dvoudílných oken na chodbě u šaten a u tělocvičny), instalaci barevných ţaluzií, pastelových nátěrech na chodbách je v budově a ve třídách příjemné prostředí. Školní druţina je vybavena dětským nábytkem s barevnými plochami na ţidličkách. Doplňujeme také hrací prvky na terasu školní druţiny. Zápis do 1. tříd kaţdoročně upravujeme a snaţíme se, aby jak po obsahové, tak i organizační stránce byl zajištěn hladký chod zápisu. Rodiče se mohli předem zapsat na určitou hodinu. Zápisní lístek si mohli připravit a vyplnit jiţ doma, byl ke staţení na webových stránkách školy. Ve škole pracuje jiţ 5. rok ţákovský parlament. Tvoří ho zástupci tříd, schází se pravidelně jednou v měsíci se zástupcem vyučujících. Ţáci vznáší návrhy na vylepšení materiálového vybavení školy (např. výmalba chodeb a tříd, zrcadla na WC, úprava prostoru před tělocvičnami apod.), připravují hry, projekty a soutěţe pro celou školu, pomáhají i řešit kázeňské problémy. Parlament pomáhá ţákům pochopit principy zastupitelské demokracie a přispívá k prohloubení pocitu zodpovědnosti za školu, spoluţáky i sebe sama. Během školního roku byl upraven školní řád, spisový a skartační řád a rovněţ Školní vzdělávací program Moje škola, který byl průběţně aktualizován na základě změn ve škole i v souvisejících právních předpisech. Škola se účastní charitativních akcí Srdíčkové dny, Chrpa aj. Zástupci rodičů chtějí být při dalších akcích informováni o výši příspěvku, který je z částky vynaloţené na zakoupení pohlednice, samolepek apod. vyuţit přímo na účel sbírky. 5

6 3) Údaje o vedení školy Webové stránky školy: Školská rada: předseda: Lucie Rysová členové: MUDr. Markéta Jirásková, Jiří Vaníček, Mgr. Soňa Koutníková, Mgr.Eva Čuříková, Renata Kuková Personální sloţení ve školním roce 2013/2014 Ředitelka školy : Mgr. Milena Repaská (do ) Zástupce ředitele: Mgr. Štěpánka Tocauerová Výchovný poradce: Mgr. Boţena Štěpánová Speciální pedagog: Mgr. Martina Radonská Interní učitelé: I. stupeň 12 II. stupeň - 5 Netřídní: 9 Asistent pedagoga: 0 Přípravné ročníky: 0 Školní druţina: Vedoucí ŠD: Mgr. Martina Ţáčková Vychovatelky: 6 Školní knihovna není evidována Ostatní zaměstnanci školy Školník: Pavel Listík Správce areálu: 0 Základní informace o školním roce 2013/2014 I. pololetí zahájeno , ukončeno II. pololetí zahájeno , ukončeno Prázdniny ve školním roce: Podzimní 29. a Vánoční Pololetní Jarní Velikonoční 17. a

7 Třídní schůzky: září, leden, květen Konzultační hodiny: listopad, duben Dny otevřených dveří: říjen 2013, prosinec 2013 před zápisem do 1. tříd Zápis do 1. tříd: 15. a 16. ledna ) Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Moje škola se nadále pozměňuje podle zkušeností učitelů. Během středečních odpolední, která jsme si zavedli pravidelně, řešíme jak provoz školy, tak změny v právních předpisech, poţadavky zřizovatele, ale zároveň i zkušenosti se školním vzdělávacím programem. Na zahajovací pedagogické radě byla stanovena hlavní kritéria pro školní rok 2013/14. Jejich plnění sledujeme při hospitacích. Na průřezová témata (PT) pouţíváme tabulku, která po vyplnění ukáţe, zda všechna průřezová témata byla splněna podle plánu a jakým konkrétním způsobem. PT propojují vzájemně obsahy různých oborů, umoţňují komplexnost, rozvíjí klíčové kompetence, otvírají nové moţnosti poznání a získání nových zkušeností vyuţitelných v praxi, reflektují problémy současného světa. Rozvíjejí spolupráci, komunikativní dovednosti, zodpovědnost a spolehlivost, postoje a hodnoty. Větší problémy během školního roku jsme nezaznamenali, do roku dalšího bude vţdy provedena změna v přesunech učiva, pokud vyučující narazí na něco, co je potřeba upravit či změnit. Tuto dynamickou práci na ŠVP podporujeme. ŠVP byl dodrţován. Při hospitacích jsme zjistili, ţe probírané učivo odpovídá tematickým a časovým plánům, které si vyučující upravili na začátku školního roku. V některých případech se časový plán nedodrţel kvůli akcím v závěru školního roku, ale vyučující jiţ promysleli zařazení neprobraných spíše drobností na zářijová opakování. Tematické plány neměníme podle vyučujících, ale jednotliví vyučující si udělají svůj časový plán podle tempa třídy a schopností ţáků, coţ se osvědčilo a zjednodušilo učitelům práci. Většina vyučujících se při plnění školního vzdělávacího programu snaţí vyuţívat krátkodobých i dlouhodobých projektů, které motivují ţáky k samostatnému přístupu k výuce, k samostatnosti a zodpovědnosti. Projekty 7

8 prolínají různými časovými obdobími a ţáci tak jsou trvale zapojeni do určitého systému. Z toho vyplývá i hodnocení v jednotlivých čtvrtletích. Výčet projektů je přílohou č. 2 této zprávy. Vyučující stále častěji vyuţívají vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků (někdy nebývá upřímné, ale úroveň se zlepšuje), ţáci mají prostor k zaţití úspěchu či zaznamenání pokroku ve výsledcích. Stejně tak zhoršení prospěchu signalizuje problém. Při hospitacích jsme zaznamenali řadu aktivizujících metod. Jsou to jiţ zmíněné projekty, hry, diskuse, hra na učitele, kdy ţák musí vysvětlit podstatu nového učiva ostatním, simulační a situační metody reagující na reálné příklady ze ţivota, dramatizace a inscenace, skupinové a problémové vyučování, soutěţe apod. Práce s internetem či výukovými programy v počítačové učebně a práce s interaktivní tabulí jsou kaţdým rokem častěji zařazovány do kaţdodenní výuky. Výukové metody jsou přílohou č. 3 této zprávy. Na hospitace pouţíváme jednotné záznamové archy, k hodnocení hodin se vyjadřují i sami učitelé. Probíhají vzájemné hospitace mezi učiteli. Tuto aktivitu vítáme, protoţe doplňuje práci metodických sdruţení a předmětových komisí, učitelé se vzájemně poznají přímo při práci a mohou konzultovat různé metody. Třídní učitelé také vidí své ţáky v jiných předmětech neţ v jejich vlastních (týká se 2. stupně). Kladně hodnotím řadu diskusí mezi učiteli (často i velmi dramatických), při kterých je patrný zájem o vyřešení problému, zaujatost pro věc i odhodlání prosadit určitý názor. Často je však potřeba výsledek usměrnit především z organizačních důvodů. Pedagogický sbor je z převáţné většiny stabilní. Vyučující jsou akceschopní, samostatní a tvůrčí, dostávají dostatek prostoru pro kreativní práci i vlastní iniciativu. Učivo doplňovaly nejrůznější akce exkurze, kulturní pořady, divadlo, výstavy, výlety, sportovní akce, soutěţe, olympiády. Jejich výčet je přílohou č. 1 zprávy. V květnu se škola zúčastnila celoplošného testování ţáků 4. tříd (Čajs) a 8. tříd (anglický jazyk, přírodovědná gramotnost). Díky dobré organizaci a příprav ze strany vyučujících proběhlo toto testování bez problémů, ani rodiče se nad testováním nijak nepozastavovali a neshledali jsme ţádné stíţnosti. Ţáci k testování přistupovali aţ na pár výjimek zodpovědně. Ve většině případů výsledky odpovídaly realitě. Jiţ druhým rokem probíhá projekt Stonoţka společnosti Scio ve zvolené třídě (ţáci se zúčastnili projektu uţ loni v 6. r., letos tedy v 7. r.). Díky srovnání výsledků ţáků v následujících ročnících lze zjistit, zda u nich došlo k pokroku ve sledovaných 8

9 oblastech, coţ je český jazyk, matematika a všeobecné studijní předpoklady. Závěr šetření ukazuje, ţe jak v českém jazyce, tak v matematice je maximálně vyuţíván potenciál zúčastněných ţáků. V kaţdém roce vyučující matematiky na 2. stupni pořádají anketu, kde ţáci hodnotí výuku matematiky. Ţáci se otevřeně vyjadřují k úrovni výuky, práci a metodám učitelek a vyjadřují svůj vztah k předmětu. 5) Jazykové vzdělávání a jeho podpora ţáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět ţáci učící se cizí jazyk jako další cizí jazyk ţáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět ţáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět 1. stupeń 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeń 2. stupeň Aj Nj Fj Rj Šj ostatní Výuka AJ probíhá od 1. ročníku, kdy mají ţáci 1 hodinu týdně. Výuku podporuje a financuje MČ Praha 10 a je vedena jako nepovinný předmět, kterého se však zúčastňují všichni ţáci. Ve 2. ročníku mají ţáci 2 hodiny týdně, od 3. do 9. ročníku 4 hodiny Aj týdně. Výuka angličtiny malých dětí, tj třída je hodně specifická a odlišná od výuky starších ţáků, kde se lze jiţ opřít o alespoň elementární znalost gramatických pojmů. Zejména u prvňáků, kteří se teprve učí číst a psát, je základem hlavně sluchové vnímání a vedle sluchu je dobré zapojit i další smysly, jako zrak, hmat popř. i čich. Děti nevydrţí být pozorné příliš dlouho, a tak činnosti musí být rozmanité a hlavně 9

10 zábavné poslech, příběhy, říkanky, písničky, hádanky, soutěţe, výtvarná činnost a důleţité jsou pohybové hry. Děti musejí mít moţnost se protáhnout, nevydrţí být soustředěné v lavici po celou vyučovací hodinu. Většina dětí ráda kreslí, a tak samy kreslí obrázky podle ústního zadání v angličtině nebo vybarvují, doplňují a jinak upravují jiţ předpřipravené pracovní listy velmi se nám osvědčily. Letos poprvé byla kaţdá třída prvňáků rozdělena na 2 skupiny. Je to úplně jiná práce, kdyţ skupina čítá okolo 12 ţáčků místo obvyklých Je tak najednou na vše více času na procvičování, opakování, hry a vůbec je moţné se věnovat dětem i více individuálně. Učebnice Happy House 1, kterou v 1. třídách pouţíváme, neuvádí příliš rozsáhlou slovní zásobu, spíše je zaloţena na neustálém poslechu různých nahrávek příběhů a písniček. Výborné je, ţe pracovní sešity obsahují i MultiROM, kdy při pouţití v počítači je moţné nejen nahrávky slyšet, ale hrát i interaktivní hry. Vyučující se domnívala, ţe se děti budou věnovat poslechu i doma. Na tomto principu kaţdodenního poslechu je zaloţena i výuka angličtiny podle metody Helen Doron. Byla pak proto velmi nepříjemně překvapena, ţe děti doma nahrávky skoro vůbec neposlouchají. Od 2. třídy se ţáci seznamují i s psanou podobou slov. Samozřejmě stále převládá hravá forma výuky, ale děti jsou pyšné, ţe samy dokáţou napsat první anglická slova a také si je přečíst. Při výuce nových slov moc pomáhají názorné karty s obrázky. Dají se vyuţít i pro další činnosti paměťové hry, snip-snap, bingo, první, jednoduché, nenáročné komunikace a při spojení se slovními kartami lze tak procvičovat psaní a čtení slov. Ve 3. třídě se jiţ snaţíme rozvíjet opravdu všechny formy výuky cizího jazyka. Vedle základních konverzačních dovedností se hodně zaměřujeme na psanou podobu základní slovní zásoby a čtení jednoduchých krátkých textů. Od 3. třídy jsou děti schopné vytvářet i elementární samostatné projekty, související s probíraným tématem a gramatikou Můj kamarád, Moje rodina (My family tree), Můj zábavný park Projekty si potom děti navzájem prohlíţejí, komentují, hodnotí. Určitě rozvíjejí samostatnost a kreativitu. Je třeba stále opakovat a procvičovat hlavně zábavnou formou doplňovačky, kříţovky, týmové a individuální soutěţe apod. Ţáci 3. a 4. tříd mají v oblibě kreslené příběhy, které provázejí kaţdou lekci v učebnicích Chatterbox poslech, četba, dramatizace. Současně se také seznamují i s památkami a reáliemi některých anglicky mluvících zemí, hlavně UK a USA. Příběhy se totiţ 10

11 odehrávají např. v Londýně, New Yorku a vţdy jsou součástí příběhu i obrázky různých pamětihodností, jako např. Big Ben, London Eye, The Statue of Liberty, Central park. Děti to zajímá a samy si zjišťují další informace. Pracuje se vţdy s mapou. Ve 4. třídě se značně zvyšují nároky. Začíná jiţ poměrně obtíţné učivo, začínají se např. probírat různé časy. Jiţ se hodně píše, stupňují se nároky na domácí přípravu. Jiţ nestačí jen poslouchat a trochu dávat pozor ve škole. 4. třída je vlastně postupným přechodem od hravé ke klasické výuce i se základy gramatiky. K výuce je třeba hledat stále nějakou zábavnou motivaci. Letos ţáky 4. tříd velmi zaujalo dopisování se ţáky základní školy v Suttons Bay v Michiganu v USA. První dopisy do Ameriky sice napsali aţ po velkém naléhání a přemlouvání, kdyţ ale dostali první odpovědi, byli nadšeni. koláč. Druhé dopisy napsaly jiţ děti rychle a samy, a většina byla opravdu krásných. Doufáme, ţe jim nadšení vydrţí a v dopisování se bude pokračovat i nadále. Metody pouţívané při výuce anglického jazyka Brainstorming nejlépe jako úvod do problematiky nového učiva Dril- cílem drilových cvičení je pomoci ţákům s nácvikem výslovnosti a osvojení struktur nového učiva. Řetězové drily- jeden ţák se zeptá dalšího, další odpoví a zeptá se třetího...atd. Back- changing- stavění vět odzadu, pro nacvičení delších vět. Práce ve dvojicích- Otázky a odpovědi vedou přirozeně k práci ve dvojicích. Rozhovory a hraní rolí Songs and rhymes Třídní nebo týmové hry, hry ve dvojicích nebo pro jednotlivce Procvičování slovní zásoby nebo gram. jevu na PC nebo interaktivní tab. Tvorba obrázkového slovníčku Čtení s poslechem Internet se vyuţívá hodinách převáţně k dohledávání informací i jako slovník. Dále pak při práci na cvičeních, které poskytují stránky apod. Nedílnou součástí hodin ţáků 2. stupně je odesílání zadaných úkolů za pouţití u. 11

12 V počítačové pracovně ţáci pravidelně vyuţívají výukový program Angličtina z programového balíku Terasoft.- zejména pro rozšíření ţákovy slovní zásoby je velice dobrý. Interaktivní tabule zábavnou formou také u ţáků prověřuje a rozvíjí slov. zásobu, znalosti gramatických jevů, porozumění mluvenému slovu. Tabule lze vyuţít k nepřebernému mnoţství různých aktivit. Další pozitivum je i v tom, ţe po ţácích vyţaduje pohybovou aktivitu. Na prvním stupni hojně vyuţívám programy Angličtina s Bolkem a Lolkem, Moje první anglická slovíčka, AJ hrou, Dobrodruţná Angličtina. Materiály: učebnice a pracovní sešity New Chatter Box a Project I-IV Učitelé se zúčastňují mnoha jazykových projektů a dále si prohlubují kvalifikaci. Výuka Nj 1 učitelka s odbornou kvalifikací Výuka Rj 1 učitelka s odbornou kvalifikací Výuka Fj 1 učitelka bez odborné kvalifikace Rodilého mluvčího nemáme na ţádný z jazyků. Jazykové vyučování je na velmi dobré úrovni. Učitelé mají zkušenost s jazykem buď dlouholetou praxí nebo přímým pobytem v anglicky hovořících zemích, např. 3 roky v Irsku. 6) Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů ) počet (fyz. osoby) k ped. prac. celkem ped. prac. s odbornou kvalifikací ped. prac. bez odborné kvalifikace ) Věková struktura pedagogických pracovníků věk do a více počet (fyz. osoby) k

13 Personální zabezpečení pracovníci Pedagogičtí Nepedagogičtí Celkem K fyzické osoby K přepočtení prac. K fyzické osoby 30 26, ,58 8 6,87 7 6, , ,67 K přepočtení prac. Odchody pedag. zaměstnanců ve školním roce 2013/14 : 4 Nově přijatí absolventi studia: 0 Nově přijatí absolventi neučitelského studia: 2 8) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Tři pracovníci si doplňují odbornou kvalifikaci. Nejčastěji zastoupená témata vzdělávání Comenia script- - lektor: Mgr. Romana Malá Seminář Komunikace s rodiči problémových ţáků Workshop Systemická pedagogika- Jak vytvářet partnerský vztah učitelů a rodičů Interaktivní tabule činnostně matematika v 8. ročníku Problémový ţák na základní škole běţného typu lektorka PhDr. I. Venclová Seminář Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení Seminář SPU - projevy, metody práce se ţáky lektorka Mgr. M. Radonská Vedoucí ŠD: ukončení 2. ročníku magisterského programu na UJAK obor Speciální pedagogika učitelství 9) Počet tříd I. stupeň II. stupeň celkem K K

14 Z toho počet specializovaných tříd I. stupeň II. stupeň celkem K K Počet ţáků I. stupeň II. stupeň celkem K K Z toho počet ţáků ve specializovaných třídách I. stupeň II. stupeň celkem K K Průměrný počet ţáků a) na třídu I. stupeň běţné tř. I. stupeň specializované.tř. II. stupeň - běţné třídy II. stupeň specializované Průměr za I. a II. stupeň třídy 21,7 0 21,8 0 21,7 1 b) na učitele : I. stupeň I. stupeň II. stupeň - II. stupeň Průměr za I. a běţné tř. specializované.tř. běţné třídy specializované II. stupeň třídy 14

15 Zaměření tříd s rozšířenou výukou předmět M+Př TV jazyky HV VV informatika jiné Počet 6 tříd Počet 135 ţáků Počet integrovaných dětí: 2 Přeřazení do speciálních škol: 1 Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/15 a odkladů školní docházky (z výkazů pro daný školní rok) odklady škol. zapsané děti přijaté děti docházky počet Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato Z 5. ročníku Ze 7. ročníku Gymnázia zřiz. krajem 7 3 Soukromá gymnázia 3 0 Církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z 9. ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní SOU celkem akademie školy školy školy

16 c) na soukromé školy přijato gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní SOU celkem akademie školy školy školy d) do učebních oborů přijato Z devátých ročníků 0 0 Z niţších ročníků e) počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: - v 9. ročníku: 21 - v niţším ročníku: 0 10) Hodnocení činnosti školních druţin a klubů Školní druţina 187 Školní klub 0 V září bylo přihlášeno 187 ţáků, v červnu dokončilo docházku 170 (+ 1 na diagnostickém pobytu) ţáků z ročníku. 1. Výchovně vzdělávací činnost probíhala v 7 odděleních školní druţiny. Paní vychovatelky a pan vychovatel pracovali podle školního vzdělávacího programu ŠD. Měsíční plány si vychovatelky zpracovávaly na základě ročního plánu. 2. Při všech sloţkách výchovně-vzdělávacího programu se přihlíţí k individuálním schopnostem dětí. 3. Ţáci navštěvující školní druţinu, byli z prvních aţ pátých ročníků. Provoz druţiny byl od 6,30 do 7,40 a od 11,40 či od 12,35 do 18,00 hodin. 16

17 4. Počet ţáků se během celého školního roku střídavě měnil. Neinvestiční měsíční poplatek činil 300 Kč a byl hrazen na účet školy. Do fondu školní druţiny bylo vybráno 100 Kč na dítě (pro zajištění pitného reţimu, odměn pro děti apod.). Fond má na starost vţdy vychovatel/ka příslušného oddělení. 5. I v tomto školním roce obdrţela školní druţina peněţní dar od rodičů. Peníze vyuţili vychovatelé k doplnění her a herních pomůcek ve svém oddělení. 6. Rozdělení dětí do oddělení bylo následující: I. odd. pí vychovatelka Petra Denglerová, I. B, část 3. A; II. odd. pí vychovatelka Pavla Popková, II. B, část 3. B; III. odd. pí vychovatelka Pavla Strejčková, II. A, část 3. A; IV. odd. pí vychovatelka Martina Ţáčková, I. A, část 3. B; V. odd. pí vychovatelka Martina Novotná, I. C, část III. B; VI. odd. pí vychovatelka Lejla Friedrich, II. C, část 3. A a část 4. B; VII. odd. pí vychovatel Alexej Friedrich, 5. A, 5. B, 4. A a část 4. B. Počet ţáků v jednotlivých odděleních nepřesáhlo počtu 30 ti ţáků na jednoho vychovatele. 7. Školní druţina otevřela ve školním roce 2013/2014 tyto zájmové krouţky: Šikulové pí vychovatelka Martina Novotná Ruský jazyk pí vychovatelka Lejla Friedrich Cvičení s hudbou pí vychovatelka Pavla Strejčková V prvním pololetí navštěvovalo krouţky 90 ţáků, ve druhém pololetí 80 ţáků. 8. Akce školní druţiny: Září: celodruţinová akce: Kaţdý sportuje rád! Sportovní odpoledne na zahradě. individuální akce: Cirkus + stloukání másla, pí vychovatelka M. Novotná ve spolupráci s pí učitelkou L. Hřebíkovou, 3. B, akce pro rodiče 17

18 Říjen: Škola v Přírodě ČERNÁ HORA: vychovatelky P. Popková, P. Strejčková a L. Friedrich. individuální akce: Odpoledne naruby + stloukání másla pí vychovatelka M. Novotná ve spolupráci s pí H. Čihákovou, akce pro rodiče 1. C Listopad: celodruţinová akce: Stezka odvahy Ţáci z 8. B připravili pro své mladší spoluţáky stezku odvahy na školní zahradě. celodruţinová akce: VÁNOČNÍ KORÁLKOVÁNÍ. individuální akce: Vánoční dílna pro rodiče a děti 1. C, pí vychovatelka M. Novotná s pí učitelkou H. Čihákovou. doprovod: lyţařský výcvik, noční vychovatelka P. Popková Prosinec: celodruţinová akce: Návštěva Mikuláše ve školní druţině ţáci ze 4. A připravili pro mladší spoluţáky nadílku s překvapením. Vánoční jarmark Vánoční besídky v jednotlivých odděleních Leden: zápis- dárečky, výpomoc při samotných zápisech celodruţinová akce: ZIMNÍ OLYMPIÁDA NARUBY. individuální akce: Hudební dílna, pí vychovatelka M. Novotná ve spolupráci s pí L. Hřebíkovou. akce s rodiči. Únor: celodruţinová akce: VÝTVARNÉ DÍLNY. celodruţinová akce: REJ MASEK individuální akce: SOUTĚŢÍME S PIPI, pí vychovatelka P. Popková s dětmi z 2. B a část 3. B doprovod na koncert hudebních tříd: pí vychovatelky P. Denglerová, P. Strejčková Březen: celodruţinová akce: JARNÍ KORÁLKOVÁNÍ celodruţinová akce: ZUBNÍ NAUKA 18

19 individuální akce: BĚH DO SCHODŮ + raut pro děti a rodiče, pí vychovatelka M. Novotná ve spolupráci s pí učitelkou H. Čihákovou, 1. C. individuální akce: Pečujeme o svoji květinu, pí vychovatelka P. Popková s dětmi z 2. B, 3. B Duben: individuální akce: PŘESPÁNÍ VE ŠKOLE + bojová hra po škole, pí vychovatelka M. Novotná ve spolupráci s pí učitelkou L. Hřebíkovou a děti z 3. B. korálkování - pokračování celodruţinová akce: NÁVŠTĚVA U HASIČŮ, pí vychovatelky P. Denglerová, P. Popková, P. Strejčková a L. Friedrich Květen: doprovod s 2. B pí vychovatelka P. Popková doprovod na Pythagoriádu a na miniházenou pí vychovatelka M. Ţáčková celodruţinová akce: PŘESPÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ, pí vychovatelky P. Popková, P. Strejčková, L. Friedrich, A. Friedrich, M. Ţáčková červen: celodruţinová akce: DEN DĚTÍ: soutěţe na terase školní druţiny celodruţinová akce: HURÁ PRÁZDNINY!, kresba na asfalt individuální akce: ORIENTAČNÍ ZÁVOD V OKOLÍ ŠKOLY + ZÁVODY KOLOBĚŢEK, pí vychovatelka M. Novotná ve spolupráci s pí H. Čihákovou a děti 1. C s rodiči. celodruţinová akce: TÁBORÁK VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ! individuální práce: Vzpomínáme na druţinu, pí vychovatelka P. Popková a ţáci z 2. B, 3. B. 9. Školní druţina vyuţívala pro svou činnost školní hřiště, školní terasu, počítačovouučebnu, tělocvičnu, jídelnu, keramickou dílnu a navštěvuje školní knihovnu. 19

20 10. Paní vychovatelky vyjely s dětmi na ŠvPř: ČERNÁ HORA v říjnu. Jako doprovod byly s dětmi na různých soutěţích a vystoupeních. Jako noční vychovatelka na lyţařský výcvik odjela P. Popková. 11. Jako asistentky pravidelně pomáhaly ve 4. B. 12. Paní vychovatelkám se podařilo vytvořit velmi příjemné prostředí v kmenových třídách, vzájemně dobré vztahy mezi dětmi, stmelení kolektivů a začlenění nově příchozích dětí. 13. Vzdělávání ve ŠD: pí vychovatelka Lejla Friedrich: kurz: Comenia Script, p. vychovatel Alexej Friedrich: studium: VŠKV: Soudní a notářská administrativní činnost; pí vychovatelka Petra Denglerová: kurz: Školní systemické konstelace, Kurz první pomoci u dětí, Comenia Script; pí vychovatelka Pavla Popková: kurz: Comenia Script; pí vychovatelka Pavla Strejčková: přednáška: Logopedie (klinická logopedka), kurz: Comenia Script, pí vychovatelka Martina Ţáčková: studium: Speciální pedagogika učitelství; seminář: Netradiční výtvarné techniky jednoduché, efektivní, levné, pí vychovatelka Martina Novotná: kurz: Comenia Script Pokračovaly dopolední sluţby vychovatelek ve třídách, kde pracovaly jako asistentky dětí s SPU zařazenými v běţných třídách. Vzhledem k nárůstu počtu dětí ve třídách je toto opatření velmi přínosné a umoţňuje lepší individuální přístup k ţákům. Učitelky se s vychovatelkami vţdy domluvily na typu spolupráce V této praxi chceme pokračovat i v budoucnu. 20

21 11) Poradenské sluţby škol a spolupráce s dalšími subjekty Výchovné poradenství 2013/14 1. Volba povolání a) V říjnu zajištěny pro ţáky 9. sady broţur s přehledem SŠ, SOU, SOU,gymnázií z Praţské pedagogické poradny Ohradní, Praha 4 b) Projekt Řemeslo ţije V 1. pololetí Magistrát hl. m. Prahy zaslal na školu příručky oborů vzdělávání s výučním listem Řemeslo ţije, které byly ţákům rozdány, aby byli aktuálně informováni při volbě dalšího studia. 8.a 9. třídy navštívily i v letošním roce akci Schola Pragensis 2013, ţáci 9.třídy navštívili Projektový den SPŠ strojní Třebešín. Do 8. tříd byl předán leták na Trh řemesel na 16/5-17/5 na Novoměstské radnici c) Rozmisťovací řízení Podrobné předání informací o způsobu podávání přihlášek na SŠ a OU schůzkách rodičům 9. tříd i ţákům ve třídách třídními učiteli i vých. poradcem. na tř. d) Profitesty Na nabízené profitesty z OPP se z 8.tříd přihlásilo 13 ţáků. Budou se realizovat v září Spolupráce s OPP V tomto školním roce má z OPPP naši školu na starosti Mgr.Anna Páchová a Mgr. Ludmila Lipská. Evidence ţáků se SPU, zajišťování tolerance a spolupráce s jejich učiteli, konzultování jejich problémů s Mgr. Páchovou a její pravidelné návštěvy 1x měsíčně na škole. Seznam ţáků SPU, kteří potřebují toleranci, v září a v únoru rozeslán vyučujícím. Rodiče ţáků s SPU byli individuálně upozorňování na konec 2leté platnosti zprávy z OPP. Ke zjištění SPU byla ve 2. třídách v 1.pol.realizována depistáţ Mgr. Páchová, Mgr.Lipská 21

22 3. Spolupráce s rodiči: a) Vedeny písemné záznamy o jednání třídních učitelů s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin, průběţná kontrola zápisů. b) Spolupráce s rodiči problémových ţáků,výchovné komise 15x výchovná komise - řešeny kázeňské problémy, zlepšení přípravy na vyučování V tomto šk. roce spolupracujeme nadále s PhDR. Losem/ (klinický psycholog FN Bulovka), systematicky se stará o naše 2 ţáky. Proběhla celkem 4 setkání na půdě školy. 5. Individuální plán učiva Na základě doporučení OPP byl vypracován pro 1 ţákyni 2. ročníku kvůli vývojové dysfázii a SPU na jazykovém podkladě a pro 1 ţákyni 7. ročníku (SPU,oslabení matematických schopností). 6. Přednášky organizované OPP Nadaní ţáci- zkušenosti ze ZŠ K.Čapka: předány informace vyučujícím (přeposlán seznam literatury) 7. Projekt speciální pedagog V pravidelné péči speciální pedagoţky je 34 ţáků. Konzultačně s rodiči dochází 22 ţáků. Během školního roku došlo u všech těchto vytypovaných ţáků k menšímu či většímu zlepšení. 22

23 Spolupráce s policií Kaţdé ráno je díky stráţníkům Městské policie zabezpečen přechod pro chodce na křiţovatce ulic Topolová, Macešková a Karafiátová. Rodiče hodnotí přístup policistů velmi kladně a vyjadřují se pozitivně na adresu všech pracovníků Městské policie. Městská policie rovněţ připravila přednášku o bezpečnosti silničního provozu pro cyklisty, která se uskutečnila ve školní druţině. Bezpečnosti silničního provozu se věnovala i soutěţ pro ţáky 1. stupně, která se zaměřila jak na dopravní předpisy pro cyklisty, tak na jízdu zručnosti na kole. Příslušníci Městské policie v Praze 10 rovněţ obcházejí budovu a prostory areálu školy alespoň jedenkrát denně. Často nám také pomáhají řešit nejrůznější problémy (bezdomovci v okolí školy, podivné existence v areálu a podobně). Často jsme také spolupracovali se sociálním odborem a to nejen v MČ Praha ) Spolupráce s rodiči Celkově byla spolupráce s rodiči velmi intenzivní, vedení školy se setkává s rodiči před kaţdými třídními schůzkami, probíráme náměty a nápady naše i rodičů. Rovněţ třídní schůzky dostávají méně formální podobu. V některých třídách děti připravují pro rodiče malé občerstvení, třídní učitelé zvou rodiče na třídní besídky či workshopy na nejrůznější témat, vychovatelky školní druţiny připravují společné akce pro rodiče s dětmi. Díky neformálnosti akcí je pak spolupráce tř. učitelů, vychovatelů a rodičů velmi dobrá. O neformálnost a snahu najít vţdy to nejlepší řešení usilovalo i vedení školy. Komunikačními kanály mezi rodiči a učiteli jsou telefon, , www stránky, Facebook a samozřejmě osobní setkání, 3x ročně třídní schůzky, 2x ročně konzultační hodiny. Rodičům vycházíme vstříc různými hodinami začátků schůzek pro 1. a 2. stupeň. Na konzultační hodiny se rodiče mohou zapsat ve vrátnici školy do předtištěných archů na konkrétní čas. Během roku je kdykoli moţné se domluvit na osobní schůzce s učiteli, s výchovným poradcem či s vedením školy. Pedagogičtí pracovníci si vedou písemné záznamy o jednání s rodiči nad rámec tř. schůzek a konzultačních hodin. Škola intenzivně spolupracuje s rodiči problémových ţáků, několikrát do roka se konala výchovné komise, která řešila kázeňské problémy, nedostatečnou přípravu na vyučování apod. 23

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Začátek akce Název akce

Začátek akce Název akce Začátek akce Název akce 13.09.2016 17:30 Burza kroužků! 23.09.2016 08:00 Interaktivní výstava, autorské čtení - pasivní dům 26.09.2016 08:00 Atletické závody 27.09.2016 08:00 Evropský den jazyků - projektový

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO:

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: 63831252 Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 00063517 Vedení školy: Do 16.5.2016 pověřena vedením : Hana Hlaváčková Od 16.5.2016

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 HODNOCENÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMU ZŠ LAČNOV 2011/2012 Ředitel: Mgr. Olga Jahodová Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Ivanišová Tel.: 571 447 910 E-mail: zslacnov@seznam.cz Zpracovala: Mgr. Eliška Ivanišová

Více