Základní informace o ISB školce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o ISB školce"

Transkript

1

2 Základní informace o ISB školce Naším posláním je připravit žáky ve věku od 3 do 5 let na nástup do první třídy. Je pro nás zásadní, aby se děti v tomto období učili prostřednictvím hry. Způsoby práce se přitom pro jednotlivé věkové skupiny mohou podstatně lišit. Každá z aktivit, do které se žáci zapojí, by měla umožnit, aby rozvíjeli své dovednosti a získávali znalosti v bezpečném, členěném a současně podnětném prostředí. Denní program školky a jeho návaznost na osnovy EYFS a CIPP Protože přijímáme žáky ve věku od 3 do 5 let, klademe velký důraz na to, aby učitel zaznamenával jednotlivé pokroky, které žák učiní. Tím zajistíme, že každodenní docházka do školky bude pro všechny děti podnětná a dostane se jim náležitého ohodnocení. Abychom tohoto cíle dosáhli, probíhá výuka celé skupiny (od 3 do 5 let) podle britských osnov Statutory Framework for the Early Years Foundation (EYFS). Tyto osnovy byly vydány britskou vládou v roce 2008 a definují výukové cíle v 6 oblastech učení a rozvoje: Osobní, sociální a emocionální rozvoj Komunikace, jazyk, čtení a psaní Řešení problémů, logické myšlení, matematika Nauka o světě kolem nás Rozvoj fyzických dovedností Rozvoj kreativních dovedností Rámcové osnovy pro mateřskou školku naleznete na nástěnce v šatně v prostorách školky a také jako PDF dokument na Zatímco výuka všech žáků školky směřuje k dosažení cílů stanovených rámcovými osnovami EYFS, výuka předškoláků probíhá navíc i podle cílů definovaných mezinárodními osnovami Cambridge International Primary Programme (CIPP). Tento vzdělávací program je určen pro angličtinu, matematiku a prvouku a pro tuto věkovou skupinu bývá označován jako 1.období Stage 1 (viz. příloha 1). Oba programy, EYFS a CIPP, se prolínají dvěma způsoby: pro pětileté žáky je každý den vyhrazena určitá doba, během které pracují podle osnov Cambridge při činnostech, do kterých je zapojena celá skupina, se aktivity náležitě odlišují podle jednotlivých skupin Abychom mohli tímto stylem pracovat, stanovujeme si pro každý týden ve školce určité téma. Potom je mnohem snadnější zajistit, že všichni žáci pracují se stejnými náměty, ale jednotlivé aktivity i očekávané výstupy se u každého žáka mohou lišit. Týden v ISB školce: tématické okruhy Každý týden se žáci věnují jinému tématickému okruhu. Tématické okruhy slouží jako ohnisko, ve kterém se sbíhá všech šest oblastí učení a rozvoje stanovených osnovami EYFS. Je nezbytné si uvědomit, že tyto okruhy jsou nezávislé, že jsou stejně důležité a záleží na každém, aby byl zachován všestranný přístup ke vzdělávání dětí. Všechny tyto oblasti musí být pokryty na základě plánované, smysluplné hry, s vyváženým vedením dospělých a prostřednictvím aktivit iniciovaných dětmi. Tématické okruhy jsou zárukou všestranného přístupu. 1

3 Tématický okruh pro daný týden je zvolen ředitelkou školky a všechny plánované aktivity se k tomuto tématu vztahují. Každá část denního rozvrhu umožňuje žákům pracovat tak, aby naplňovali cíle podle osnov EYFS a (jak je uvedeno níže) současně pracovali v rámci daného tématu. Rámcové osnovy také kladou důraz na to, aby se aktivity přizpůsobovali, aby byli učitelé citliví vůči individálnímu rozvoji každého dítěte a tak zajistili, že aktivity, do kterých se děti zapojí, byly vhodné pro daný věk. Učitelé ISB školky zodpovídají za to, že během celého školního dne děti pracují na pro ně vhodných úkolech a projektech. Aby bylo dosaženo výše zmíněného cíle, pracovníci ISB školky neustále pečlivě zaznamenávají pokroky jednotlivých žáků tak, aby mohli přizpůsobovat úkoly a očekávání měnícím se potřebám dětí. Každodenní neustálé pozorování je klíčovým prvkem tohoto procesu. Současně žáci dvakrát během školního obdrží formální hodnocení. Metody hodnocení v ISB školce 1) Vstupní hodnocení: stanovení cílů, kterých má být dosaženo na konci pololetí Na začátku každého pololetí jsou žáci hodnoceni ve všech šesti oblastech učení a rozvoje. Výsledkem tohoto hodnocení je stanovení třech cílů pro každou z těchto oblastí. Vytyčení cílů umožňuje vytvořit individuální studijní program pro každého žáka a vytyčit oblasti, na které se má učitel zaměřit ve svých komentářích na pololetním vysvědčení. 2) Vysvědčení Na konci každého pololetí dostávají žáci vysvědčení, které je formálním dokumentem zaznamenávajícím pokroky žáka v jednotlivých oblastech učení a rozvoje a ukazuje stupeň, kterého žáci dosáhli při naplňování výukových cílů. V části věnované komentářům naleznete informace týkající se pokroku v oblasti individuálních cílů. Rodiče/zákonní zástupci mají možnost před vytisknutím a podepsáním dokumentu připojit vlastní komentář. 2

4 3) Rodičovské schůzky Během celého školního roku mohou rodiče/zákonní zástupci přijít do školky za účelem formálního rozhovoru s ředitelkou. Při těchto příležitostech budou rodičům/zákonným zástupcům předloženy ukázky žákových prací a budou mít možnost dotázat se na pokroky, které žák učinil. Termíny těchto schůzek se mohou překrývat s termíny schůzek pro základní školu. V takovém případě je možné domluvit schůzku na jiný den. Rodiče/zákonní zástupci se na jiném termínu musí domluvit s ředitelkou školky. Poznámka k pokroku žáků Klademe důraz na to, aby plánování a hodnocení ze strany učitele vycházelo z faktu, že každý žák je jedinečný. Hlavním cílem v této vývojové fázi je věnovat náležitou péči každému dítěti a jeho: fyzické koordinaci (jemné a hrubé motorice) schopnosti komunikovat a to v maximální míře podle jeho schopností smyslu pro správné a špatné a smyslu pro fair play uvědomění si, kdo jsou a v čem spočívají jejich silné stránky schopnosti řešit problémy a složité situace základům pro celoživotní lásku ke vzdělávání Vzhledem k tomu, že každý žák je jedinečnou osobností (a s příhlédnutím k tomu, že řada studentů ISB se musí přizpůsobit výuce ve druhém nebo dokonce třetím jazyce), je nezbytné si uvědomit, že ke konci programu EYFS některé děti překročí stanovené cíle. Jiné děti, podle jejich individuálních potřeb, budou pracovat na splnění některých nebo všech stanovených cílů. Rozsah, v jakém se student přiblížuje dosažení cílů EYFS ovlivňuje nástup do první třídy pouze v ojedinělých případech. Učitelé v ISB školce 2011/2012 V ISB školce pracují tři učitelky. Během školního dne se ve třídě střídají podle následujícího rozvrhu: Ředitelka od 7:30 do 1:00 Učitelka od 8:30 do 2:30 Odpolední učitelka od 1:00 do 4:30 Ředitelka rozhoduje o volbě tématických okruhů pro každý týden a zodpovídá za to, aby aktivity tvořily všestranný pětidenní studijní program. Další učitelé pomáhají při realizaci tohoto procesu a při plánování některých činností. Odpolední učitelka plánuje a zajišťuje odpolední program, jehož popis naleznete níže. 3

5 Denní program Činnost Do Centra pro volnou činnost 07:30 08:40 Ranní kruh 08:40 09:00 Čas na pohádku (knihy nebo interaktivní tabule) 09:00 09:15 Činnosti u stolu 09:15 09:45 EYFS (všechny oblasti) Svačina 09:45 10:00 EYFS rozvoj fyzických dovedností 10:00 10:15 Tělesná výchova /hra venku 10:15 11:00 Prvouka/výtvarná výchova 11:00 11:30 11:30 12:15 Centra pro volnou činnost Pětiletí čtení a psaní Oběd EYFS (všechny oblasti) CIPP angličtina** EYFS komunikace &jazyk CIPP angličtina EYFS (všechny oblasti) CIPP čtení & psaní EYFS rozvoj fyzických, osobnostních, emocionálních a sociálních dovedností EYFS & CIPP prvouka EYFS rozvoj kreativních dovedností EYFS rozvoj fyzických dovedností EYFS řešení problémů, logické myšlení, matematika 12:15 12:45 Přechod mezi činnostmi 12:45 13:00 13:00 14:00 Svačina 14:00 14:45 EYFS rozvoj fyzických dovedností Odpolední kruh, pohádka, výtvarná výchova, venkovní hra 15:15 16:30 EYFS (všechny oblasti) Doplňkové činnosti EYFS (všechny oblasti)* Matematika Spánek Výukové cíle Od CIPP Matematika EYFS rozvoj osobnostních, sociálních a emocionálních dovedností EYFS rozvoj fyzických dovedností EYFS (všechny oblasti) *Výukové cíle EYFS výuka žáků ve školce během celého dne probíhá podle studijního programu Early Years Foundation Stage Objectives **Cambridge International Primary Program v ISB školce probíhá výuka podle cílů stanovených mezinárodními osnovami Cambridge v určitých, předem stanovených, čásech 4

6 Doba od 7:30 to 8:40 Druh činnosti: centra pro volnou činnost Ve školce se nachází šest různých center, ve kterých si děti po ranním příchodu mohou hrát. Trávení času v každém z těchto center pomáhá dětem dosahovat cílů pro jednotlivé oblasti učení a rozvoje, tak jak jsou popsány v osnovách EYFS a v osnovách CIPP určených pro 1. období. Činnost v těchto centrech je založena na mezipředmětových vztazích a umožňují dětem učit se prostřednictvím hry. Jedná se o následující centra: Přírodovědné centrum procvičovat detailní pozorování a komunikaci o pozorovaných jevech rozvíjet dovednosti nutné pro zkoumání přírody poznávat a pozorovat vlastnosti objektů a používat při tom pojmy jako stejný/ jiný, více/ méně naučit se třídit objekty podle různých kritérií Maňáskové centrum rozvinout své komunikační dovednosti skrze hru poznávat svět z různých úhlů pohledu naučit se vyjádřit se prostřednictvím dramatu a dialogů Čtenářské centrum rozvinout svůj vztah k psanému slovu procvičovat poznávání písmen a jejich čtení procvičovat poslechové dovednosti procvičovat převyprávnění části nějaké události Výtvarné centrum rozvíjet motoriku učit se sebevyjádření procvičovat rozhodování a rozvíjet tvořivost Centrum pro manipulativní činnosti poznávat různé vlastnosti předmětů naučit se třídit předměty podle různých kritérií rozvíjet motoriku rozvíjet matematické a logické myšlení Centrum domácích prací hrát různé role a tím poznávat různé úhly pohledu hrát různé role a tím rozvíjet občanskou uvědomělost rozvíjet komunikační dovednosti rozvíjet organizační dovednosti Další informace týkající se center naleznete na nástěnce v šatně školky. 5

7 Doba od 8:40 do 9:00 Druh činnosti: ranní kruh Každý den začínáme společně v ranním kruhu. Tyto chvíle jsou důležité pro rozvoj osobnostních, sociálních a emocionálních dovedností. Je to čas věnovaný tomu, aby žáci rozvíjeli pozitivní uvědomění si sebe i druhých, respekt k druhým lidemu, sociální dovednosti a pozitivní předpoklady k učení. Začínáme zpěvem uvítací písničky, tzv. Welcome Song. Potom každé z dětí přichází, aby na tabulce znázorňující obličeje medvídků ukázalo, jak se cítí. Povídáme si také o počasí a nakonec vhodně oblečeme k tomu určeného medvídka. Potom si zazpíváme písničku o dnech v týdnu a měsících a najdeme daný den v kalendáři. V další fázi se postavíme, pohybujeme se a zpíváme písničky. Prostřednictvím těchto písní představujeme nebo oživujeme témata, která v daném týdnu probíráme v rámci celé skupiny nebo v předmětech, které jsou vyučovány podle osnov Cambridge. Každé pondělí si mohou děti přiněst něco, co jim pomůže sdělit, co dělali o víkendu. Může to být fotografie, suvenýr nebo jiný předmět, který jim usnadní podrobněji popsat uplynulý víkend. Doporučujeme, aby děti nenosily hračky. V pátek máme tzv. Show and Tell (ukaž a vyprávěj). Žáci si mohou donést nějakou hračku nebo předmět, který při ranním kruhu ukáží ostatním a vypráví o něm. Je to pro ně výborná příležitost, jak se naučit popisovat svůj vztah ke světu, konkrétně své pocity týkající se různých aspektů okolního světa. Doba od 9:00 do 9:15 Druh činnosti: pohádky a příběhy na interaktivní tabuli nebo v knihách V této části dne věnované pohádkám a příběhům čteme dětem nahlas; příběh se vždy vztahuje k danému tématickému okruhu, který je určený pro celou skupinu. Tato část dne je důležitá pro rozvíjení poslechových dovedností, vytváření vztahu k literatuře, rozvíjení slovní zásoby, schopnosti vcítit se a smyslu pro sled událostí. Protože příběh často slouží jako odrazový můstek pro následnou činnost u stolu, mohou tak děti rozvíjet schopnost rozpoznat důležité informace a připomenout si je později. Doba od 9:15 do 9:45 Druh činnosti: práce u stolu Po čtení příběhů a pohádek se přesuneme ke stolkům a věnujeme se takovým činnostem, které rozvíjejí jemnou motoriku, tvořivost a procvičují schopnost pracovat podle pokynů. Děti dostávají příležitost malovat, stříhat, vybarvovat a přitom rozvíjet a nalézat svůj vlastní styl. Dané činnosti mají vždy návaznost na probírané téma a částo se přímo váží k nějakému prvku, který se objevil v příběhu čteněm v předešlé části dne. Přestože se jedná o činnosti pro celou skupinu, jsou náležitě odstupňované tak, aby byli žáci všech věkových skupin vhodně motivováni a zapojeni. Práce u stolu je zvláště užitečná tím, že se zaměřuje na celou řadu oblastí učení a rozvoje a to v jednom úkolu nebo v sérii úkolů. 6

8 Doba od 10:00 do 10:15 Druh činnosti: čtení a psaní Zatímco na výukové cíle z programu EYFS pro komunikaci, jazyk, čtení a psaní se zaměřujeme ve všech aktivitách během dne, tento čas je určen výhradně pro žáky patřící do skupiny, která pracuje podle osnov mezinárodního vzdělávacího programu Cambridge. Konkrétně se jedná o část dne, během které se žáci učí rozpoznávat a psát písmena abecedy. Hrajeme hry na rozpoznávání hlásek a potom píšeme příslušná písmena nejdříve s použitím smyslových prostředků (např. psaní písmen do písku, pěny apod.) a následeně do pracovních sešitů psacím náčiním. Ačkoli výukový program Cambridge začleňuje výukové cíle do jiných oblastí (poslech, mluvení, gramatika), můžeme pracovat na dosažení těchto cílů tím, že je použijeme při plánování ostatních aktivit v průběhu celého dne. Doba od 10:15 do 11:00 Druh činnosti: tělesná výchova / venkovní hra Klademe velký důraz na to, aby žáci naší školky měli každý den možnost hrát si venku. Kromě přínosu, který pro ně představuje pohyb na čerstvém vzduchu, je tato doba důležitá pro to, aby žáci byli aktivní a interaktivní a zlepšovali své schopnosti koordinace, kontroly, manipulace s předměty a pohybu, jinak řečeno aby se snažili dosáhnout cílů pro fyzický rozvoj, tak jak je definuje EYFS. Pokud není obzvláště nepříznivé počasí, mohou žáci každý den rozvíjet motoriku, koordinaci a spolupráci během organizovaných her na hřišti. Současně se učí o důležitosti a přínosu cvičení pro naše zdraví. Pokud nám počasí neumožní jít ven, využíváme naší nové herny. Doba od 11:00 do 11:30 Druh činnosti: prvouka (pondělí, středa, pátek) & výtvarná výchova (úterý a čtvrtek) Prvouka V pondělí, ve středu a v pátek máme prvouku. Tyto hodiny jsou určeny pro celou skupinu. V prvouce objevují žáci rozmanité aspekty světa okolo nás a poznávají, jak přínosné může být kladení otázek. Přímá návaznost mezi tématickým okruhem a tématem probíraným v prvouce usnadňuje porozumění obsahu učiva. Činnosti, hry a pracovní listy jsou přizpůsobeny potřebám a pokroku jednotlivých žáků. Všichni žáci pracují podle cílů programu EYFS určených pro nauku o světě. Předškoláci navíc pracují podle mezinárodního vzdělávacího programu Cambridge pro prvouku. Výtvarná výchova V úterý a ve čtvrtek máme výtvarnou výchovu. Výtvarné projekty mají vždy návaznost na probíráné téma a jsou přizpůsobeny různým skupinám tak, aby všichni žáci mohli objevovat a vyjadřovat své myšlenky prostřednictvím tvořivé práce. Je důležité, aby měli žáci každý den dostatek příležitostí k rozvoji myšlení a vyjadřování myšlenek různými způsoby. Zpěv a tanec jsou pravidelnou součástí ranního kruhu. Všechny výtvarné aktivity jsou plánovány tak, aby pomohly žákům dosáhnout cílů pro rozvoj tvořivosti tak, jak je definuje program EYFS. 7

9 Doba od 12:15 do 12:45 Druh činnosti: matematika Výuka všech žáků školky probíhá podle cílů, které jsou v programu EYFS určeny pro řešení problémů, logické myšlení a matematiku. Předškoláci také pracují podle mezinárodního vzdělávacího programu Cambridge pro matematiku určeného pro 1.období. Kdykoli je to možné, je výuka matematiky tvořena tělesnými, praktickými, interaktivními činnostmi, při kterých se používají drobné předměty k počítání jako korálky, peníze, stavebnicové kostky, měřidla apod. Podstatou je umožnit žákům objevovat metamatiku a logiku prostřednictvím co největšího množství učebních stylů. Doba od 1:00 do 2:00 Druh činnosti: spánek / činnosti u stolu Děti, které nespí, se u stolků věnují aktivitám, které doplňují obsah ranní činnosti a mají návaznost na probírané téma. Jedná se o celou řadu aktivit jako je čtení příběhů, počítání s drobnými předměty, úkoly rozvíjející jemnou nebo hrubou motoriku a pracovní listy. Doba od 2:00 do 4:30 Druh činnosti: odpolední program Odpolední program se skládá z odpoledního kruhu, čtení pohádek a příběhů, výtvarných projektů a venkovní hry na konci dne. Odpolední aktivity navazují na probírané téma s výjimkou venkovní hry, která je volná. Během odpoledního kruhu a čtení přichází k dětem dva maňásci, kteří předvádí různé situace a díky nimž mohou děti hrát různé role, procvičovat komunikaci a dovednosti nutné k řešení problémů. Výtvarné aktivity mohou být jednodenní nebo se může jednat o rozsáhlejší dlouhodobější projekty. Dvakrát týdně mají děti některé aktivity v češtině. Tyto činnosti se obměňují podle potřeb a schopností přítomných žáků. Je nezbytné připomenout, že odpolední aktivity jsou také plánovány tak, aby doplňovaly ranní činnosti. Ačkoli školné zahrnuje výuku za celý den (od 7:30 do 4:30), ne všichni žáci zůstavají ve školce až do 4:30. 8

10 9

11

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

Kurikulum. Riverside. Nižší střední školy. Pojď sem, synu, uč se moudrým býti. Come here, son, and learn to be wise. J. A. Komenský (1592-1670)

Kurikulum. Riverside. Nižší střední školy. Pojď sem, synu, uč se moudrým býti. Come here, son, and learn to be wise. J. A. Komenský (1592-1670) Kurikulum Nižší střední školy Riverside Pojď sem, synu, uč se moudrým býti. Come here, son, and learn to be wise. J. A. Komenský (1592-1670) Kurikulum nižší střední školy Poslání Škola Riverside si cení

Více

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování

CLIL ve výuce. Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování CLIL ve výuce Jak zapojit cizí jazyky do vyučování Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP Výzkumný ústav pedagogický v Praze červen 2007 1 Obsah 1. Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu přípravné třídy ve ŠVP ZŠ 2. Obecné poznámky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více