červen 2012 Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2012 Vážení čtenáři,"

Transkript

1 červen 2012 Vážení čtenáři, změny navržené vládou v rámci úsporného balíčku v dubnu tohoto roku byly vládou schváleny a míří do Parlamentu. Je pochopitelné, že se vláda snaží nalézt další zdroje příjmů pro státní rozpočet. Nabízí se ovšem otázka, do jaké míry budou změny prospěšné z makroekonomického hlediska. Pro daňového poplatníka budou změny znamenat komplikace. Je třeba konstatovat, že určitě nepřinesou v minulosti slibované zjednodušení daňových zákonů. Některé úpravy se navrhují na omezené období od roku 2013 do roku 2015, jiné časově omezeny nejsou. V současné době se opomíjí skutečnost, že v listopadu loňského roku byla přijata celá řada zákonů obsahujících komplexní změny v daňové oblasti v souvislosti s tzv. jednotným inkasním místem, jež by měly začít platit od roku 2015 a jež v některých případech nekorespondují se současnými návrhy vlády. Tento fakt si vyžádá další úpravy v již schválených zákonech. Z návrhů vyplývá, že po určitou dobu zřejmě bude i nadále existovat superhrubá mzda, ale pravděpodobně již v roce 2014 se zruší. Aby došlo ke kompenzaci, zvýší se sazba daně z příjmů na dvacet procent. Navrhované solidární zvýšení daně ve výši sedmi procent bude znamenat zvýšení daňového zatížení, i když pouze pro skupinu poplatníků s příjmy vyššími než cirka Kč měsíčně. Zdravotní pojištění navíc nebude mít strop pro odvody. Každý, koho se v průběhu roku dotkne solidární zvýšení daně, bude mít nově povinnost podat daňové přiznání. Navrhované omezení daňových paušálů u podnikatelů se aplikuje pouze na omezený okruh samostatně výdělečných osob, u osob s paušály šedesát nebo osmdesát procent k žádné změně nedochází. Vyvstává tak otázka, čeho vlastně mělo být touto změnou dosaženo. Jana Bartyzalová

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Vláda předložila Sněmovně úsporná opatření s účinností od roku 2013 Vláda navrhuje zvýšení daňového a odvodového zatížení na straně fyzických osob, zvýšení sazeb DPH na 21 % a 15 % a sazby daně z převodu nemovitostí na 4 %. Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření Aby mohl začít fungovat II. pilíř penzijního systému, navrhuje vláda zavést nové povinné peněžité plnění tzv. pojistné na důchodové spoření ve výši 5 %. Novela zákona o investičních pobídkách publikována ve Sbírce zákonů Novým pravidlům poskytování investičních pobídek budou podléhat projekty, u kterých byla žádost předložena CzechInvestu po účinnosti novely zákona. Ministerstvo plánuje od roku 2014 změny v dani z převodu nemovitostí Záměrem ministerstva je, aby předmětem daně z převodu nemovitostí byly převody podílů (účastí) v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. JUDIKATURA Postoj GFŘ k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k nerealizovaným kurzovým ziskům Podle předběžných vyjádření, která máme k dispozici, bude stanovisko Generálního finančního ředitelství spíše zamítavé a daňová správa bude pro daňové účely i nadále plně akceptovat účetní zachycení nerealizovaných kurzových zisků (a ztrát). Ústavní soud potvrdil legitimitu odvodů z fotovoltaické elektřiny Ústavní soud neshledal, že by opatření ve formě zavedení odvodu z elektřiny ze slunečního záření, uvalení darovací daně na bezúplatně nabyté emisní povolenky a zrušení osvobození příjmů z provozování některých ekologických zařízení k výrobě energie zakládaly nepřípustnou retroaktivitu. NOVINKY Z EU A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA Soudní dvůr EU se vyjádřil ke svobodě pohybu kapitálu Francouzská úprava zdanění dividend vyplacených zahraničním fondům kolektivního investování je v rozporu se svobodou pohybu kapitálu. SLOVENSKO Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach Jedná se o zvláštní odvod pro regulované subjekty, tedy právnické osoby, které dosáhnou alespoň 50 % celkových výnosů z činností v určitých odvětvích, například energetika, pojišťovnictví, poštovní služby, farmacie, doprava a další.

3 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Vláda předložila Sněmovně úsporná opatření s účinností od roku 2013 Tzv. protischodkový balíček, o kterém jsme informovali v květnových Finančních aktualitách, schválila vláda na svém jednání 23. května a předložila jej Sněmovně (tisk 695). Vzhledem k významnosti změn v daňových, pojistných a sociálních zákonech přinášíme opět přehled nejdůležitějších navržených kroků, přičemž jednotlivá opatření uvádíme v závislosti na tom, zda jsou trvalá, nebo dočasná na období let 2013 až Trvalá opatření Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob: Stávající výše výdajových paušálů bude sice zachována, avšak u činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu omezena na 800 tis. Kč, resp. 600 tis. Kč. Osoby, které uplatní paušál, nebudou zároveň moci uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku. Zvýšení srážkové daně z pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z 15 % na 35 %. Toto opatření se bude týkat příjemců ze států, s nimiž nemá Česká republika uzavřené smlouvy umožňující právní pomoc či výměnu informací (například smlouvy o zamezení dvojího zdanění). Zrušení nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou výrobu (tzv. zelená nafta). Zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod, tedy ze 3 % na 4 %. Sjednocení sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení: bude zaveden příspěvek na náklady bydlení poskytovaný ze systému hmotné nouze. Dočasná opatření na období Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 %: nejedná se o zavedení dalšího daňového pásma, nýbrž o zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 se jedná o Kč měsíčně). Zvýšená daň se bude vybírat prostřednictvím měsíčních záloh a poplatník bude povinen podat po skončení roku daňové přiznání, i kdyby solidárnímu zvýšení daně podléhala pouze jedna záloha v kalendářním roce. Zaměstnavatelé nebudou v tomto případě moci provést roční zúčtování. Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce. Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, tedy na 21 % a 15 %. Od roku 2013 nebude platit jednotná sazba 17,5 %. Zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění: v letošním roce platí roční maximum ve výši 72násobku průměrné mzdy, což odpovídá částce Kč. Pro představu, na které kategorie zaměstnanců výše zmíněná opatření v oblasti zdanění mezd dopadnou, uvádíme hrubé výpočty (vycházejí ze současných maximálních výší): u zaměstnance s

4 hrubým příjmem do 100 tis. Kč se v roce 2013 nic nezmění. Pro zaměstnance s hrubým příjmem 150 tis. Kč měsíčně budou tato opatření představovat snížení čistého příjmu měsíčně o 3,5 tis. Kč, na straně zaměstnavatele se nicméně připravovaná opatření nijak negativně neprojeví. Naproti tomu u zaměstnance s hrubým příjmem 300 tis. Kč měsíčně poklesne čistý příjem o téměř 23 tis. Kč, přičemž zaměstnavatel odvede měsíčně o 13,5 tis. Kč více. Ladislav Malůšek, tel.: Ivana Stibůrková, tel.: Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření Zákon o důchodovém spoření, který zavádí II. pilíř penzijního spoření, vstoupí v platnost 1. ledna Nejpozději do 1. července 2013 se budou muset lidé starší 35 let rozhodnout, zda této formy důchodové spoření využijí či nikoliv. Lidé ve věku 18 až 35 let se musí rozhodnout nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhnou 35 let. Jakmile se někdo rozhodne do důchodového spoření vstoupit, je toto rozhodnutí nevratné. Na jeho osobní důchodový účet bude odváděno celkem 5 % z vyměřovacího základu pojistného (5 % z hrubé mzdy). Tento odvod se skládá ze dvou částí 3 % jsou přesměrováním původního odvodu do tzv. průběžného pilíře, další 2 % pak zvýšeným odvodem pojistného oproti současnému stavu. Smlouvu o důchodovém spoření bude možné uzavřít s těmi penzijními společnostmi, které otevřou důchodové fondy, od 1. ledna Současná právní úprava (zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.) je nedostačující, neboť počítala se zřízením jednoho inkasního místa od roku 2013, k čemuž nedošlo. Proto je nutné nastavit procesní pravidla, která upravují inkaso a převod finančních prostředků na penzijní společnosti. Celý systém tak sice začne fungovat bez jednotného inkasního místa (JIM), avšak zároveň bude již nastaven tak, aby byl přechod na JIM v budoucnu bezproblémový. Ministerstvo financí se rozhodlo tuto oblast upravit samostatným zákonem, který zavádí nové povinné peněžité plnění tzv. pojistné na důchodové spoření ve výši uvedených 5 %. To nahradí část pojistného na sociální zabezpečení. Pojistné na důchodové spoření bude individualizováno, tzn., že bude možné rozlišit, za jaké poplatníky plátce pojistného prostředky hradí. Pojistné bude odvádět buď plátce (zaměstnavatel, který je plátcem daně ze mzdy) nebo samotný poplatník v případě osob samostatně výdělečně činných nebo zaměstnanců, u nichž zaměstnavatel nebude v pozici plátce daně ze mzdy. Pojistné budou plátci/poplatníci odvádět orgánům daňové správy, ty pak prostředky převedou do důchodových fondů penzijních společností. Správa nového peněžitého plnění se bude řídit daňovým řádem. Ivana Stibůrková, tel.: Martin Hrdlík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

5 Novela zákona o investičních pobídkách publikována ve Sbírce zákonů Novelu zákona o investičních pobídkách podepsal dne 17. května 2012 prezident. Zákon nabude účinnosti třicátým dnem ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů, k němuž by mělo dojít v těchto dnech. Účinnost proto předpokládáme začátkem července Novým pravidlům poskytování investičních pobídek budou podléhat projekty, u kterých byla žádost předložena agentuře CzechInvest po účinnosti novely zákona. Investiční projekty předložené CzechInvestu k posouzení před nabytím účinnosti novely se tak řídí dosavadními pravidly. Zpracovatelský průmysl V předchozích vydáních Finančních aktualit jsme informovali o výhodnějších podmínkách novelizovaného znění zákona o investičních pobídkách pro investory ve zpracovatelském průmyslu. Základní změny jsou následující: desetiletá sleva na dani z příjmů právnických osob oproti dosavadní pětileté, nižší podíl strojního zařízení na hodnotě investice (50 % oproti dosavadním 60 %) s možností flexibilního zahrnutí pouze části pořizovací ceny budovy či pozemku tak, aby byl požadovaný podíl dosažen explicitně stanovená možnost provést vybrané přípravné práce (např. projektová dokumentace) před podáním žádosti určité zvýhodnění okresů s vysokou nezaměstnaností nebo jinak znevýhodněných regionů minimální výše investice do vybudování nového závodu nebo rozšíření stávajícího závodu zůstává na 100 mil. Kč, avšak pro regiony s vysokou nezaměstnaností nebo jinak znevýhodněné regiony je snížena na 50 mil. Kč. Investor, který chce využít výhod nového režimu investičních pobídek, by měl podat žádost až po datu účinnosti novely. Tato skutečnost však může vést k pozdržení aktivit spojených s pořizováním dlouhodobého majetku. Obecně totiž platí, že investor by do doby podání žádosti a vystavení potvrzení CzechInvestu o způsobilosti projektu neměl například uzavírat smlouvy, závazné objednávky, platit zálohy apod. Nově je ale možné například zpracovat projektovou dokumentaci, studii vlivu na životní prostředí apod. Změn doznal nejen formulář žádosti, ale také řada povinných příloh. Je proto nutné věnovat pozornost přípravě celé dokumentace. Jednou z mála změn, přinášejících přísnější znění nového zákona oproti stávající úpravě, je podmínka tzv. zachování investice. Evropskými předpisy požadovaná pětiletá lhůta pro zachování dlouhodobého majetku nově neběží od roku, v němž byly poprvé splněny podmínky, ale až od doby, kdy investor sám deklaruje ukončení investice, nebo po pěti letech od vydání rozhodnutí o příslibu. Technologická centra a centra strategických služeb Oblast technologických center a center strategických služeb upravuje novelizované znění zákona zcela nově. Při praktické aplikaci zákonných ustanovení lze využít zkušeností z Rámcových programů pro technologická centra a centra strategických služeb.

6 Otázkou nicméně zůstává, jak budou v praxi kombinovány investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl se souběžně uplatňovanými investičními pobídkami pro technologická centra či centra strategických služeb. Novela zákona o investičních pobídkách je bezpochyby dobrým krokem pro zatraktivnění investičního prostředí v České republice, avšak zejména v počáteční fázi lze očekávat řadu výkladových nejasností spojených s její praktickou aplikací. Jan Linhart, tel.: Daniel Szmaragowski, tel.: Barbora Halatová, tel.: Ministerstvo plánuje od roku 2014 změny v dani z převodu nemovitostí Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách informační materiál k dani z převodu nemovitostí. Jedná se o základní kontury budoucí daně z převodu nemovitostí s plánovanou účinností od roku Nezbytnost nové právní úpravy vyplývá zejména z nového pojetí nemovitostí v občanském právu, které začne platit od roku 2014, a z plánovaného začlenění daně darovací a daně dědické do daně z příjmů. Budoucí zákon by měl upravovat pouze daň z převodu nemovitostí. Nový občanský zákoník s účinností od 1. ledna 2014 obsahuje zcela nové pojetí nemovitostí: především zavádí zásadu, že stavba je součástí pozemku. Nově pojatá daň z převodu nemovitostí by měla též reagovat na novou komplexní úpravu obchodních společností a družstev v zákoně o obchodních korporacích (též účinnost 2014). Hlavní charakteristiky nového zákona: Předmětem daně z převodu nemovitostí budou převody podílů (účastí) v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti materiál neobsahuje bližší vymezení těchto nemovitostních společností. Předmětem daně z převodu nemovitostí budou vklady nemovitostí do obchodních korporací a družstev. Při stanovení základu daně se bude vycházet z nové úpravy v zákoně o obchodních korporacích (ocenění nemovitosti tak, jak je uvedeno ve společenské smlouvě, nebo z ceny nemovitosti určené znalcem při ocenění nepeněžitého vkladu). V této souvislosti je třeba upozornit, že již dnes platný, avšak nikoliv účinný (účinnost 2015) zákon přijatý v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa (zákon č. 458/2011 Sb.) ruší osvobození vkladů nemovitostí do obchodních společností. Při stanovení základu daně se bude převážně vycházet z ceny zjištěné podle oceňovacích předpisů (na rozdíl od dnešní potřeby mít znalecký posudek), přičemž u nejčastějších převodů nemovitostí, např. bytů, nebytových prostorů, rodinných domků, rekreačních chat, rekreačních chalup, garáží, apod., se použije cena sjednaná, nebude-li tato o více než o jednu třetinu nižší než cena obvyklá.

7 Poplatníkem daně u smluvních úplatných převodů bude namísto nynějšího převodce nově nabyvatel nemovitosti. V důsledku toho bude zrušen institut ručitele daně. Poplatník daně bude mít možnost odečíst od základu daně z převodu nemovitostí odměnu a náhradu hotových výdajů za znalecký posudek. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: JUDIKATURA Postoj GFŘ k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k nerealizovaným kurzovým ziskům V nedávném rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (5 Afs 45/ ze dne 19. dubna 2012) bylo judikováno, že nerealizované kurzové zisky nepředstavují zdanitelný příjem ve smyslu 18 zákona o daních z příjmů, neboť vznikají pouze na základě přepočtu a nemají žádný relevantní základ v nakládání s majetkem. O tomto rozhodnutí jsme Vás detailně informovali v mimořádném vydání Finančních aktualit v květnu Nerealizované kurzové zisky z přepočtu aktiv a závazků evidovaných v cizí měně, které jsou účtovány na účtech finančních výnosů, by podle tohoto soudního rozhodnutí měly být ze základu daně vyňaty a mimoúčetně zdaněny, resp. uplatněny v okamžiku realizace. K problematice daňového režimu nerealizovaných kurzových zisků a ztrát by s ohledem na výše uvedené soudní rozhodnutí i blížící se termín pro podání daňových přiznání k dani z příjmů mělo zveřejnit svůj postoj Generální finanční ředitelství. Podle předběžných vyjádření, která máme k dispozici, bude stanovisko Generálního finančního ředitelství spíše zamítavé a daňová správa bude pro daňové účely i nadále plně akceptovat účetní zachycení nerealizovaných kurzových zisků (a ztrát). Doporučujeme však výši nerealizovaných kurzových zisků či ztrát za minulé (minulá) období ve vaší společnosti ověřit a konkrétní postup s ohledem na případná rizika zvážit po zveřejnění stanoviska Generálního finančního ředitelství. Petr Toman, tel.: Ústavní soud potvrdil legitimitu odvodů z fotovoltaické elektřiny Dne 15. května 2012 vydal Ústavní soud nález Pl. ÚS 17/11, reagující na ústavní stížnost skupiny senátorů proti zavedení fiskálních opatření v oblasti státní podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, která byla součástí vládních úsporných balíčků. Ústavní soud tuto ústavní stížnost zamítl a konstatoval, že tato opatření, konkrétně zavedení odvodu z elektřiny ze slunečního záření vyrobené v zařízeních uvedených do provozu v letech 2009 a 2010, uvalení darovací daně na bezúplatně nabyté emisní povolenky a zrušení osvobození příjmů z provozování některých ekologických zařízení k výrobě energie, nejsou v rozporu s ústavou. Tato opatření byla zavedena s účinností od ledna 2011, přičemž zákon č. 346/2010 Sb. rušící zmíněné osvobození od daně z příjmů projednala Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze.

8 Ústavní soud neshledal, že by posuzované právní normy zakládaly nepřípustnou retroaktivitu, a přijetí předmětných fiskálních opatření považoval s ohledem na jejich ekonomické odůvodnění za legitimní. Ve skutečnosti, že odvod byl uvalen pouze na fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010, nespatřoval Ústavní soud porušení ústavní zásady rovnosti. Vzhledem k citovanému rozhodnutí Ústavního soudu tak povinnost distributorů elektřiny provádět odvod z podpory fotovoltaické elektřiny (z pevné výkupní ceny, ze zeleného bonusu) obecně nadále trvá. Ústavní soud však v závěru svého rozhodnutí připustil, že uvalení odvodu z fotovoltaciké elektřiny by mohlo v individuálním případě dolehnout na výrobce fotovoltaické elektřiny likvidačně. V této souvislosti se Ústavní soud vyjádřil ke způsobu řešení případných negativních dopadů na finanční situaci konkrétních výrobců. Při uplatnění těchto úlev však vyvstává řada procesních nejasností jak z hlediska výrobců jakožto poplatníků odvodu, tak z hlediska distributorů elektřiny jakožto plátců. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová, tel.: NOVINKY Z EU A MEZINÁRODNÍHO PRÁVA Soudní dvůr EU se vyjádřil ke svobodě pohybu kapitálu V květnu rozhodl Soudní dvůr EU v případu FIM Santander (případ C-338/11 až C347/11) ve prospěch poplatníka. Potvrdil totiž, že srážková daň ukládaná ve Francii zahraničním fondům kolektivního investování je v rozporu s právem Evropské unie. Francouzské daňové právo ukládá srážkovou daň ve výši 25 % z dividend vyplácených zahraničním fondům kolektivního investování, zatímco výplaty dividend fondům rezidentům Francie jsou od daně osvobozeny. Deset fondů z Belgie, Německa, Španělska a USA napadlo tento postup u SDEU jako porušení svobody pohybu kapitálu garantované evropským právem. Soudní dvůr uzavřel, že francouzská daňová úprava je diskriminační a je v rozporu se jmenovanou svobodou. Rozdílné daňové zacházení může odrazovat zahraniční fondy kolektivního investování od investování do společností se sídlem ve Francii a zároveň francouzské investory od koupě akcií v zahraničních fondech. Soudní dvůr rovněž poznamenal, že pro srovnání je relevantní situace fondů samotných, neboť daňová rezidence je na základě francouzského práva posuzována na jejich úrovni, nikoliv na úrovni investorů do těchto fondů. Soudní dvůr v tomto případě neshledal, že by omezení svobody pohybu kapitálu mohlo být ospravedlněno veřejným zájmem, tedy například vyváženým rozdělením daňové pravomoci mezi členské státy (v případě, že by cílem takto navrženého francouzského systému bylo zabránit obcházení placení daní) nebo zajištěním fiskálního dozoru (efektivního vybírání daní).

9 Předběžná otázka položená francouzským soudem se explicitně netýkala situace třetích států. Nicméně Soudní dvůr poznamenal, že omezení vůči třetím státům by bylo ospravedlnitelné v případě, že by neexistovaly určité nástroje vzájemné právní (daňové) pomoci mezi členským státem a třetím státem. Francouzský správní soud je nyní postaven před úkol vyhovět žádostem o vrácení srážkové daně. Další žádosti budou zřejmě následovat. Soud proto pravděpodobně vydá nějaké administrativní pokyny, jak postupovat v těchto případech, aby vyřizování žádostí probíhalo hladce. Zahraniční fondy kolektivního investování, tedy i české, pokud se jich situace týká, by měly zvážit podání žádosti o vrácení srážkové daně z dividend odvedené ve Francii. Při úvaze, zda tuto proceduru podstoupit, doporučujeme rovněž posoudit interakci s českým daňovým právem, zejména způsob, jakým se vylučuje dvojí zdanění v České republice. Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach SLOVENSKO Ministerstvo financií zverejnilo návrh zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach. Nový zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2012 a mal by sa uplatňovať do decembra Návrhom zákona sa má zaviesť nový osobitný odvod pre regulované subjekty. Regulovanými subjektmi sú právnické osoby, ktoré dosiahnu aspoň 50 % celkových výnosov z činností v jednom alebo vo viacerých z nasledujúcich odvetví: energetika poistenie a zaistenie verejné zdravotné poistenie elektronické komunikácie farmácia poštové služby doprava na dráhe verejné vodovody a kanalizácie letecká doprava Základom nového odvodu je účtovný hospodársky výsledok za účtovné obdobie. Povinnosť platiť odvod vznikne, ak očakávaný základ je najmenej 3 milióny eur. Regulované subjekty, ktorým vznikne povinnosť platiť odvod, budú povinné zaslať o tom oznámenie svojmu daňovému úradu príslušnému pre správu dane z príjmov právnických osôb, a to do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého sú oprávnené vykonávať činnosť v jednom z uvedených odvetví, ak očakávajú, že ich ročný účtovný zisk dosiahne najmenej 3 milióny eur. Existujúce subjekty, ktoré už spĺňajú podmienky k 1. septembru 2012, budú povinné zaslať toto oznámenie do 30. septembra 2012.

10 Odvod sa vypočíta ako súčin základu, ktorým je účtovný zisk, a sadzby. Sadzba je 0,00351 za kalendárny mesiac, čo zodpovedá 0,04212 za účtovný rok. Napríklad daňovník s ročným účtovným ziskom 10 mil. eur bude platiť eur do konca každého mesiaca, t.j eur ročne. Pre účely výpočtu odvodu subjekty vykazujúce výsledok hospodárenia podľa IFRS budú musieť upraviť svoj zisk vykázaný podľa IFRS podľa prevodového mostíka vydaného Ministerstvom financií, alebo použiť hospodársky výsledok podľa slovenských postupov účtovania. Odvod bude podliehať ročnému zúčtovaniu tak, aby zohľadňoval skutočne dosiahnutý účtovný zisk. Dovoľujeme si upozorniť, že ide o návrh zákona, ktorý bude podliehať ďalšiemu legislatívnemu procesu. Branislav Ďurajka, tel.: +421 (0) KRÁTCE Ve Sbírce mezinárodních smluv vyšlo: o pod č. 51/2012 Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech o pod č. 48/2012 Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech o pod č. 49/2012 Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů Ve Sbírce zákonů byla publikována novela živnostenského zákona s účinností od 30. června 2012, a to pod č. 169/2012. Novela zákona o dluhopisech (č. 172/2012) vyšla ve sbírce zákonů a nabývá účinnosti 1. srpna Novela zákona o archivnictví a spisové službě a novela zákon o elektronickém podpisu nabývá účinnosti 1. července 2012 (ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 167/2012). Zákon o základních registrech, který bude účinný od 1. července, byl novelizován zákonem č. 142/2012. Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo nový web o důchodové reformě na adrese Statistický úřad EU publikoval daňové trendy v Evropské unii, viz 0&language=en&guiLanguage=en Evropská komise schválila závěry týkající se nové strategie v oblasti DPH. Evropská komise navrhuje nová pravidla DPH pro poukázky, viz ation_proposed/com(2012)206_en.pdf 23. května 2012 schválil Evropský parlament s určitými změnami návrh Komise na zavedení daně z finančních transakcí. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2013 duben/květen 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2013 duben/květen

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby

Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí I. K právu stavby

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď.

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.2 Rozpomeňte se, zda-li jste někdy v postavení zaměstnance nebo podnikající osoby

Více

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje.

Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin, se zrušuje. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období červenec září 2014 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat zářijové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více