Environmentální výchova ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Environmentální výchova ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže"

Transkript

1 Environmentální výchova ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže Obsah: 1. Úvod 1 2. Vymezení pojmu environmentální výchova 1 3. Subjekty environmentální výchovy 2 4. Formy environmentální výchovy 2 5. Náměty na 4 6. Environmentální výchova ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže i jinde 6 7. Závěrem 8 Motto: Když jsme se naučili létat ve vzduchu jako ptáci a potápět se do vody jako ryby, zbývá nám naučit se žít na Zemi jako lidé. 1. Úvod Vztah člověka k přírodě, k prostředí, ve kterém žije, se v průběhu staletí neustále vyvíjí a mění. Od dřívějšího těsného sepětí s přírodou a jejími zdroji k současnému odcizení a nepromyšlenému využívání až k drancování přírody a přírodních zdrojů. Jedním z nejpalčivějších problémů je náš současný konzumní způsob života, fenomén, kterého se nechceme a neumíme vzdát, ačkoliv podvědomě tušíme jeho sobeckost a nesmyslnost i to, že ničí i naše základní životní hodnoty a mezilidské vztahy. Otázka ochrany přírody se v celosvětovém měřítku začala promítat do centra zájmu v sedmdesátých letech (v téže době se začaly ekologické aktivity rozvíjet i u nás, ale boom nastal v letech osmdesátých). Současně s tím jak se prohluboval a rozšiřoval pohled na tuto problematiku, měnilo se postupně i pojetí osvěty a výchovy na tomto poli, měnil se a rozšiřoval okruh pojmosloví a názvosloví. V dnešní době se ve světě i u nás stále více rozšiřuje pojem environmentální výchova. Anglické slovo environment (in/vainment) znamená v překladu okolí, prostředí. Pozn. : V českém prostředí se nezažilo použití výslovnosti, slovo environmentální se vyslovuje tak, jak je napsáno. 2. Vymezení pojmu environmentální výchova V psychologii označuje slovo environmentální směr zdůrazňující převážný vliv prostředí a formování osobnosti a jejich schopností. V sociologii označuje jednak myšlenkový směr či hnutí, prosazující komplexní zkoumání životního prostředí, jednak je souhrnným označením filosofických, sociálně politických a sociologických teorií o vzájemné interakci přírody a člověka (resp. společnosti). Jak označují výše uvedené definice, v současnosti se využívá pojmu environmentální výchova především jako pojmu širšího a obecnějšího významu, nadřazeného dosud užívaným termínům ekologická výchova či výchova k ochraně životního prostředí. Environmentální výchova je kontinuálním, celoživotním procesem uvědomování si a osvojování základních principů:

2 odpovědnosti člověka za udržení bohatství přírody v celé její pestrosti a rozmanitosti, pochopení role člověka jako součásti přírody, nikoli jejího vládce, odpovědnosti lidstva za udržení a rozvoj lidského rodu, jeho základních hodnot a humanismu, nutnosti aktivní účasti člověka (nejen společnosti jako celku, ale především jednotlivce) na zapojení do péče o životní prostředí, ohleduplnosti a respektu ke každé, byť sebenepatrnější části biotopů, včetně ohleduplnosti a respektu mezi lidmi navzájem, nutnosti rozvoje porozumění a spolupráce mezi lidmi v zájmu trvale udržitelného života. Environmentální výchova zahrnuje v sobě tedy nejen ekologické vzdělávací a výchovné obsahy, ale i inovační proudy rozvíjející lidskou osobnost z hlediska socializačního i osobnostního růstu v oblasti citové, volní i mravní. 3. Subjekty environmentální výchovy Základním prvkem v procesu výchovy je samozřejmě rodina. Působením svých nejbližších se dítě nepřetržitě rozvíjí a utváří svou osobnost. Děti se potřebují naučit vztahu k přírodě od základů, je potřeba už od raného věku v dětech rozvíjet citlivost a ohleduplnost k přírodě i lidem a rodina je nejpřirozenějším prostředím, kde tyto hodnoty získávají. Ucelený soubor znalostí a vědomostí o přírodě, jejích zákonitostech a pravidlech chování k přírodě získává dítě především ve škole - během vzdělávacího procesu. Lze říci, že si především v rodině dítě osvojuje vztah k přírodě a lidem, škola k tomu dodává potřebné znalosti a vědomosti. Oba výše zmíněné typy nutných předpokladů ke kladnému postoji k prostředí, ve kterém žijeme, však dítě může i získat v mimoškolní výchově, ve svém volném čase. Nezastupitelnou roli v environmentální výchově tedy sehrávají volnočasová zařízení a instituce, ať už to jsou nestátní zařízení - občanská sdružení s ekologických zaměřením nebo státní zařízení - střediska pro volný čas dětí a mládeže (dále jen SVČ). Existují také specializovaná pracoviště, která se zabývají environmentální výchovou, jsou to především střediska ekologické výchovy. Mohou být státním zařízením (např. Středisko ekologické výchovy Lipka v Brně) nebo zařízením nestátním (např. Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER v Krkonoších). 4. Formy environmentální výchovy Prostor pro uskutečňování environmentální výchovy je velmi široký. Prvky environmentální výchovy lze zapracovat (a je to nanejvýš vhodné) do veškeré i s dětmi a mládeží. Tyto všeobecně použitelné prvky (hry, soutěže, neformální besedy a rozhovory, praktické i) by měli využívat všichni, kdo pracují s dětmi a mládeží. Uplatňují se ve všech formách i, pravidelné, příležitostné i spontánní. Kromě toho lze vyčlenit i speciální i, zaměřené výhradně na environmentální výchovu a osvětu - speciální výukové a vzdělávací programy, soutěže, přírodovědných zájmových útvarů, speciální příležitostné akce jako je např. Den Země apod. 2

3 Návrh zapracování prvků environmentální výchovy do i SVČ Cílová skupina Typ i Formy a obsahy Děti předškolního věku Pravidelná zájmová nespecializovaná na environmentální výchovu Vzhledem ke specifice této věkové skupiny zařazovat do pravidelné i krátké relaxační hry jako nejpřirozenější, a proto nejpřijatelnější prostředek k tomu, aby si děti v aktivní formě vytvářely správné vztahy ke zdravému životnímu prostředí a zdravém životnímu stylu. Jedná se např. o tvořivé dramatické hry, hry s přírodním materiálem, výtvarné hry, při procházkách hry v přírodě apod. V příp. nabídce spontánní i rovněž zařadit aktivity dotýkající se vztahu k přírodě (omalovánky, obrázkové kvízy apod.) Příležitostná Den Země Při příležitostných akcích zařazovat hry pro děti předškolního věku s možností volby rozhodnutí a následným výkladem. Speciálně zařazovat bloky s ekologickou tématikou do aktivit výtvarné výchovy, literární, dramatické,přírodovědné, technické a turistické, která bude uzpůsobena věku dítěte Specializované zájmové útvary a výukové programy Získání základních poznatků o přírodě především formou přímého pozorování a přímého kontaktu s rostlinami a zvířaty Zájmová pravidelná nespecializovaná na environmentální výchovu Do všech zájmových aktivit s citem a promyšleně zaměřovat části aktivit cíleně směřované k ekologické výchově, zdravému životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu - hry, soutěže, neformální rozhovory, kvizy, diskusní hry, atd. Děti školního věku Příležitostná Speciálně zařazovat bloky s ekologickou tématikou do aktivit výtvarné výchovy, literární, dramatické, přírodovědné, technické a turistické. Videoodpoledne s filmy s ekologickou tématikou. Besedy s aktivisty ekologických hnutí, ochránci přírody a profesionálními pracovníky ze zařízení zabývajícími se touto problematikou. Vycházky do přírody, výlety. Hry v přírodě se zaměřením na zdravé životní prostředí. Happeningy na sídlištích a v podobných prostředích. Soutěže pro děti s využitím místních specifik. čin- Spontánní nost Nabídka her, luštěnek, kvízů, testů s ekologickou tématikou, chovatelské poradny apod. Prázdninová V programu táborů zařadit především prvky přímého pozorování přírody a přímého kontaktu s přírodou, praktická cvičení a ukázky ekologického přístupu k přírodě, příp. celý program tábora zaměřit na ekologickou tématiku (v případě spec. Zájmových útvarů vyvrcholení celoroční práce) Specializované zájmové útvary a výukové programy Zájmové útvary ochránců přírody, besedy s odborníky, minizoo, besedy s odborníky, výukové programy pro školy atd. Spolupráce se specializovanými středisky ekologické výchovy. 3

4 Zájmová pravidelná nespecializovaná na environmentální výchovu Do všech zájmových aktivit s citem a promyšleně zaměřovat části aktivit cíleně směřované k ekologické výchově, zdravému životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu. Speciálně zaměřovat bloky s ekologickou tématikou do aktivit výtvarné výchovy, literární, dramatické, přírodovědné, technické a turis tické. Středoškolská mládež Příležitostná čin- Spontánní nost Pobyty v přírodě, výlety. Happeningy na sídlištích a v podobných prostředích. Soutěže k řešení místních problémů. Ekologické sněmy. Do nabídky otevřených klubů pro mládež, zařazovat besedy s odborníky, diskusní večery s ekologickou tématikou, s tématikou zdravého žitotního stylu, mezilidských vztahů. Prázdninová Soustředění s propojením odbornosti se zdravým pobytem v přírodě, dobrovolnické kempy zaměřené na přímou práci k ochraně přírody (čištění lesa, povodí, obnova kult. a hist. Památek). Specializované zájmové útvary a výukové programy Zájmové útvary ochránců přírody s využitím principů globální výchovy. Videoodpoledne s filmy s ekologickou tématikou. Besedy s aktivisty ekologických hnutí, ochránci přírody a profesionálními pracovníky ze zařízení zabývající se touto tématikou. Seznamování a diskuse nad problémy škůdců životního prostředí a besedy o řešení jejich problémů. Výukové programy pro aktivisty ekologické výchovy. Spolupráce se specializovanými středisky ekologické výchovy. Pracovníci s dětmi a mládeží Vzdělávací programy Cykly výchovně vzdělávacích pořadů zaměřených na ekologic kou a globální výchovu. Výměny zkušeností z práce s dětmi a mládeží v této oblasti. Zahraniční stáže. Spolupráce se specializovanými středisky ekologické výchovy. 5. Náměty pro 1. Lýkožrouti a feromony Narazíme-li při vycházkách přírodou na feromonový lapač, určitě se budou děti ptát na jeho účel, protože vypadá záhadně a nebezpečně. Pro vysvětlení funkce a úi lapačů slouží následující hra. Příprava : - vyberte vhodné místo na louce u lesa asi m - rozdělte děti do dvou skupin a přidělte jim role lýkožroutích samiček a samečků 1. část hry feromony Je-li les z louky dobře přístupný, rozestavíme samečky ke stromům na okraji lesa (blízko sebe). Je-li okraj lesa pro hru příliš nebezpečný, stromy nahradíme kůly, které zatlučeme na okraji louky. U nich teprve rozestavíme samečky. Asi 20 m proti samečkům postavíme do řady samičky, které mají oči zavázané šátkem. (Čich je pro ně významnější než zrak.) Každou samičku zatočíme, aby ztratila orientaci. Místo vůně feromonů, kterou lýkožrouti vydávají a lákají tak k sobě opačné pohlaví, použijí děti zvuk: každý sameček bude na povel usilovně tleskat. Samičky se budou podle zvuku orientovat a nalétávat na stromy. Úspěšnost lýkožroutího náletu vyhodnotíme. 4

5 2. část hry feromonové lapače Oddělíme asi čtvrtinu méně úspěšných samiček. Ostatní se vrátí na startovní čáru a připraví se stejně jako při předcházející části hry. Oddělená skupina hráčů dostane tajný úkol bude napodobovat feromonové lapače. To znamená, že se tito hráči budou chovat stejně jako samečci u stromů. Postaví se tiše, asi 10 m před stromy (resp. kůly) směrem k samičkám a na povel všichni (tj. samečci i feromonové ) tleskají. Nic netušící samičky se jistě budou snažit doletět k samečkům. Po skončení náletu hmyzu zjistíme, jak příliš se lýkožroutí samičky nechaly oklamat feromonovými lapači kolik jich doletělo až na stromy. Situaci je možno upravit tak, že v jednom místě vynecháme nápadně velkou mezeru (tam byl dříve lapač, který někdo zničil). 2. Třetí obrázek Také rádi posloucháte dědečkovo vyprávění o tom, jak se dříve na venkově žilo a hospodařilo: Jak vypadaly takové pořádné žně? Čím se topilo, proč u stavení stála košatá lípa, k čemu sloužily meze, proč správný hospodář choval vždy také kozy, jak se likvidovaly odpadky (pokud vůbec nějaké byly), kolik se doma snědlo vepřového a tak dále. Myslíte si, že by se i v dnešním velkovýrobním i soukromém zemědělství uplatnila některá z pozapomenutých zkušeností našich předků? Má současný způsob zemědělské výroby opravdu více záporů než předností? Úkol : Dokreslete do krajiny minulosti vše, co souvisí s životem v přírodě a zemědělstvím té doby, totéž dokreslete do krajiny současné a potom společně nekreslete krajinu budoucnosti s ekologicky únosným zemědělským hospodařením. 1. část hry první a druhý obrázek Vedoucí musí nakreslit k této hře dva obrázky (na velké čtvrtky kreslícího papíru nebo na tabuli). První obrázek bude krajina, která má přiblížit dětem doby minulé, druhý obrázek poslouží jako potřebné srovnání minulosti se současností. Je to vlastně tatáž krajina jako na prvním obrázku, avšak zhruba o 80 let později. Děti mají souběžně doplnit první i druhý obrázek zvířectvem, plodinami, nářadím, stroji i zelení, vším co je typické pro danou dobu (tj. pro minulost a přítomnost). Nesmí se však ukvapit, nýbrž s rozvahou si uvědomit přednosti i nedostatky obou způsobů zemědělského hospodaření. Klady a zápory, které v obou případech nepochybně objeví, si pro vlastní přehled zapisují pod příslušný obrázek.obrázky č. 1 a 2 doplňujeme současně. Společně probíráme nejrůznější polní práce (od orby až po sklizeň), způsoby využívání vody, hektarové výnosy, namáhavost lidské práce, způsoby boje s plevely a škůdci, stavby v krajině, pastvu dobytka či chov slepic, rozdíly v používaných hnojivech, v jejich úi a vlivu na půdu, množství i kvalitu produktů, spotřebu dodatkové energie (nafta, elektřina apod.), rozdíly v mechanizaci a dopravě i všechno ostatní, co vedoucího a hráče napadne. Minulé a současné způsoby hospodaření srovnáváme co nejobjektivněji, zjištěné rozdíly heslovitě zapisujeme do tabulky a hlavně zakreslujeme do velikého obrázku. Každý účastník sám zakreslí svůj nápad, přičemž na výtvarné úrovni mnoho nezáleží, jde především o věcnou správnost. 2. část hry třetí obrázek Nyní mají děti zvolit takové úpravy, které by využívaly přednosti obou znázorněných způsobů hospodaření (tedy klady zemědělského hospodaření minulosti a současnosti) a svou představu (která by měla být uskutečnitelná) nakreslit do nového obrázku č. 3. Třetí obrázek bude tedy společná představa všech účastníků o ekologicky únosném zemědělském hospodaření v budoucnosti ( třeba v roce 2020). Pro ztvárnění třetího obrázku se hráči sdruží do skupinek po 3 až 5 dětech. K vytvoření promyšleného a slušně nakresleného dílka potřebují nejméně 45 minut (často je dobré čas o něco prodloužit podle momentálního zájmu tvůrců ekologů ). V době tvoření třetího obrázku se vedoucí snaží nezasahovat, spíše jen jemně usměrňuje přebujelou fantazii dětí. V závěrečné besedě zástupci jednotlivých týmů vysvětlují a obhajují perspektivní řešení našeho zemědělství. Vedoucí přitom nezapomene ocenit originální, více či méně proveditelné nápady, které jsou ekologicky vhodné. 3. Konference Motivace: Děti se stávají pracovníky státní ochrany přírody, botanického ústavu, případně etnografického ústavu či ústavu krajinné ekologie. Jejich úkolem bude shromáždit a připravit odborný materiál pro záchranu CHKO před hrozícím zrušením a co nejlépe ho využít v následující diskusi. Úkol: Obhájit věcnými důkazy oprávněnost existence CHKO a snažit se dosáhnout vzájemného souladu institucí v jejich zájmech na využívání území, naučit se ustupovat od skupinových, lokálních nebo rezortních zájmů, hledat kompromisy ve prospěch celé společnosti. Pomůcky : papír, čtvrtky, pastelky příp. barvy a štětce, mapa území, metodické a naučné materiály od správy CHKO, výstřižky z časopisů, týkající se CHKO. Pro mladší děti je vhodná osnova otázek. Průběh hry: Začneme stručnou informací o úmyslu některých orgánů či institucí zrušit CHKO, např. návrh skupiny podnikatelů, kteří chtějí celé území využít pro pěstování obilí nebo jiné návrhy těžba uhlí, vybudování sportovního areálu, rekreačního střediska apod. Skupinu dětí rozdělíme na 2 3 pracovní skupinky. Zdůrazníme dětem, že jejich úlohou je přesvědčit příslušné kompetentní orgány o nesprávnosti jejich návrhu na zrušení CHKO. Ponecháme dětem dostatečný prostor na přípravu argumentů a vlastní iniciativní návrhy. Kromě pozorování terénu je dobré i využít dostupné literatury apod. Vedoucí se mezitím připravují na svoji úlohu budou představovat zástupce institucí, kteří chtějí CHKO zrušit a využít ji jiným způsobem. V úvodu jednání se představí zástupci jednotlivých orgánů a institucí se svými návrhy, děti vystupují se svými názory a argumenty. Výsledek jednání by měl být konkrétní zachování či zruše- 5

6 ní, příp. kompromisní řešení. Úloha vedoucího jako likvidátora je velmi složitá, ale třeba ještě za měsíc ho budou děti přesvědčovat o nesprávnosti jeho názorů. Hru lze obměňovat na různá témata. 4. Výchovně vzdělávací ekologická hra BEO Na podobném základě jako předchozí hra je i diskusní hra BEO, kterou vyvinula britská nadace Living Charitable Trust jako komplexní nástroj ekologické a etické výchovy. Poskytuje nejenom mnoho informací o řešení nejpalčivějších ekologických problémů na planetě Zemi, ale především zdůrazňuje životně důležité pozitivní hodnoty a lidské vlastnosti a pomáhá rozvíjet etické a estetické hodnoty a dovednosti v oblasti efektivní komunikace a nezištné spolupráce. Hra BEO není soutěživá, ale motivační. Jednotliví členové hráčské skupiny pracují na záchraně planety SPOLEČNĚ. Hra tak pomáhá překonávat rasové, sociální a etnické překážky mezi lidmi. Pilotní fáze tohoto projektu již prokázala, že BEO je velmi efektivním nástrojem ekologické výchovy, který zároveň přináší i velkou radost ze hry. Hra obsahuje: verzi pro mladší a verzi pro starší hráče, plnobarevnou hrací desku s mapou světa s osmi stupnicemi, karty problémů, řešení a náhody, manuál, obsahující i metodická doporučení pro učitele, glosář ekologických termínů, dřevěné hrací kameny a environmentální mapu ČR. Hru BEO může hrát 4 až 30 hráčů v dětském nebo dospělém věku a je možné stanovit míru složitosti pro každou skupinu hráčů individuálně. Je též možné, aby hráli děti současně s dospělými. Protože pravidla hry jsou na písemné vysvětlení poněkud dlouhá a složitá, odkazujeme Vás na šiřitele této hry, což je občanské sdružení Živá planeta, Podvinný mlýn 669, Praha 9 (tel. 02/ ). 5. Výroba recyklovaného papíru Recyklovaný papír se dá použít a využít při všech typech i. Je praktickým příkladem ekologického zpracování odpadů. Jeho výroba není složitá a můžeme zároveň spotřebovat všechen papírový materiál, který bychom jinak dali do odpadu. Pomůcky: odpadový papír - jakýkoliv - noviny, sešity, čtvrtky, vhodný není pouze jen křídový papír (dlouze se rozkládá), 1 nádoba na papírovou masu (kbelík či mísa), 2 filcové podložky pod psací stroj, 2 kusy fáčoviny o rozměrech cca 20x30 cm, váleček na nudle, sypké lepidlo na tapety, příp. ruční mixér. Postup práce: Nejprve si připravíme papírovou hmotu. Odpadový papír natrháme na co nejmenší kousky a ponoříme do vody, kde ho necháme rozmočit. Čím delší dobu ho necháme máčet, tím lépe. Do rozmočené masy přidáme jako pojivo lepidlo na tapety. Vzniklá hmota má mít konzistenci zhruba jako řídká kaše. Je dobré tuto hmotu ještě rozmixovat. Poté položíme na jednu filcovou podložku 1 kus fáčoviny, na něj nalijeme hmotu, přeložíme další fáčovinou a druhou podložkou. Válečkem vytlačíme vodu z papíroviny (ta se vsákne do filcu). Odstraníme podložku a fáčovinu a vzniklý výlisek necháme uschnout (nejlépe ve stínu). Papír se dá i přibarvovat, případně parfémovat kořením. Další náměty najdete v publikacích a brožurách, které vydalo např.: Pražské ekologické centrum, Lužná 2a, Praha 6, tel. 02/ Centrum pro děti a mládež ČSOP, Dittrichova 9, Praha 2, tel. 02/ Rezekvítek, Lipová 20, Brno, tel. 05/ Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, Haštalská 17, Praha 1, tel Environmentální výchova ve střediscích pro volný čas i jinde Alcedokontakt DDM Jiráskova 419, Vsetín tel. a fax 0657/4191 Centrum nabízí dopolední programy zaměřené na ekologickou a estetickou výchovu dětí mateřských a základních škol a také pro zdravotně oslabené děti a mládež. Pravidelně pracuje s učiteli ( klub Alcedo pro učitele ZŠ, Sluníčko pro učitele MŠ a vychovatele ŠD) a vydává pro ně Zpravodaj ekologické výchovy ALCEDO. Je koordinátorem celonárodního projektu Živá voda sledování kvality a ochrany povrchových vod. 6

7 Lipka Dům ekologické výchovy Lipová 20, Brno tel. a fax 05/ Centrum realizuje přírodovědné, ekologické a výtvarné kroužky, kurzy práce a využívání přírodního materiálu, dopolední výukové programy pro základní a střední školy, provozuje poradenskou a konzultační pro vysokoškoláky ( Klub KAPKA). Spolupracuje s občanských sdružením Rezekvítek, které se kromě různých vzdělávacích programů zaměřuje na výrobu a distribuci pomůcek a publikací. Pomáhá při údržbě chráněných území. Vila Doris DDM Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk tel. a fax 0649/ Hlavní í jsou výukové programy pro děti mateřských a základních škol, vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky. Středisko má akreditaci pro vzdělávání učitelů v oblasti ekologické výchovy. Chaloupky středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě Kněžice 109, PSČ tel. 0618/870343, fax Středisko staví svůj program na výchově vlastní zkušeností, praktickou í a na pobytu v přírodě. Vydává metodické materiály, zejména pro učitele, se začleněním problematiky ekologické výchovy do všech předmětů. Dřípatka Stanice mladých ochránců přírody Prachatice Rumpálová 402, Prachatice tel. 0338/22806 Nejstarší ekologické zařízení v ČR, provozuje školní přírodní rezervaci s naučnou stezkou. Zabezpečuje kroužky, výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ. Je akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání učitelů, zajišťuje ekopedagogickou přípravu studentů učitelství. Středisko ekologické výchovy DDM Olomouc tř. 17. listopadu Olomouc tel. 068/ Realizuje výchovně vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a ZvŠ. Ve spolupráci s PdF UP a MÚ Olomouc realizuje semináře a vydává materiály k ekologické výchově. DDM Mladá Boleslav Husova 201, Mladá Boleslav tel. 0326/22367, fax 0326/26937 Zdravý životní styl výukový doplňkový program pro MŠ, ZŠ, SŠ, realizovaný v rámci prevence problémů způsobených jevy a návykovými látkami, biologické semináře k výzkumu městské přírody, ekohry Zelená školička DDM Valašské Meziříčí Palackého 12, Valašské Meziříčí tel. 0651/22083, fax 0651/22243 Realizuje kroužky, výukové programy a řadu příležitostních akcí. Větrník DDM Liberec Riegrova 16, Liberec tel. 048/ , fax 048/ Pořádá výukové programy pro školy v terénu jako doplněk školní výuky. Ve spolupráci s ČSOP, městem Libercem a OÚ se věnuje především osvětě v oblasti sběru, třídění a recyklace surovin. DDM Ústí nad Labem W. Churchilla 8, Ústí nad Labem tel. 047/ , fax 047/ Realizuje terénní programy v okolí města a na základně Buk v Krásné Lípě. Pořádá semináře pro učitele a pracovníky DDM v oblasti environmentálního vzdělávání, spolupracuje při realizaci velkých akcí s ekocentrem Tilia v Ústí nad Labem. 7

8 Některá střediska ekologické výchovy se sdružují v Pavučině, což je síť organizací, specializovaných na ekologickou výchovu a vzdělávání pro školy a školská zařízení. Kromě výše uvedených středisek, pracujících jako oddělení DDM nebo specializovaná školská zařízení, jsou členy Pavučiny i nevládní organizace a střediska ekologické výchovy jimi zřizovaná. Ekocentrum Paleta Pardubice (tel. 040/ ) Pravidelná spolupráce s učiteli regionu, pracuje jako regionální informační centrum pro veřejnost, nabízí širokou škálu programů pro MŠ,ŽŠ a SŠ. Provozuje Areál ekologické výchovy. SEVER středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory (tel. 0439/874326, ) Pořádá pobytové akce s výukovými programy pro ZŠ a SŠ, zabezpečuje pro učitele z praxe a pro studenty oborů učitelství a vychovatelství. Tyto nabídkové programy jsou doplněny tématickými kurzy k jednotlivým ekologickým problémům. TEREZA sdružení pro ekologickou výchovu hl.m. Prahy (tel. 02/ ) Nabízí účast v ekologických projektech OZON, Modré z nebe, Kde končí Evropa. Své zkušenosti a znalosti dalších odborníků poskytuje Tereza v dílnách, na praktických seminářích a prostřednictvím vlastních publikací. Toulcův Dvůr (tel. 02/ ) ekologické centrum hl.m. Prahy středisko a Informační centrum pro ekologicky hospodařící zemědělce. Leitmotiv střediska je zprostředkovat co nejvíce přímých kontaktů mezi městskými dětmi a přírodním prostředím. Zaměřuje se na spolupráci s rodiči a dětmi. Nabízí i výukové programy pro školy, víkendové a pobytové akce, informuje veřejnost o problematice životního prostředí s důrazem na blízké okolí. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty Veselí nad Moravou o.p.s. (tel. 0631/322545) Provádí osvětovou pro MŠ, ZŠ i širokou veřejnost v oblasti ochrany přírody, místních i globálních ekologických problémech. Informuje občany o problematice životního prostředí. Jako turistické informační středisko zprostředkovává a podává informace týkající se veškerého kulturního a společenského života ve městě i regionu. ZO ČSOP a ekologická poradna KOSENKA Valašské Klobouky (tel. 0636/320069) Zabezpečuje ekologické poradenství, praktickou ekologickou výchovu v přírodě a hospodaření v chráněné krajinné oblasti. 6. Závěrem Ekologické hnutí se vyvíjí tak, jak se mění společnost a její pohled na prostředí, ve kterém žije. Pohled na tuto problematiku je rok od roku komplexnější a globálnější. Současně se ukazuje, že je potřeba skutečně silný impuls k tomu, abychom si uvědomili, že pouze my neseme odpovědnost za vše, co se okolo nás děje, za to, v jakém prostředí žijeme a budeme žít i jak se k němu máme chovat - silný impuls k tomu, abychom překonali pohodlnost konzumního způsobu života a nenechali znehodnotit to, co nám příroda darovala. Slova poučení však nestačí, je zapotřebí konat, začít především u sebe, ve své každodenní práci. 8

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007

č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 č íslo 2 roč ník 5 kvě ten 2007 h l a v n í t é m a : P S Y C H O L O G I E Učebnice ekologické výchovy pro 1. stupeň ZŠ Vzniknou lesní školky pro děti? Ten klasický přístup je podle mne fakt přežitá věc...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV)

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) Vyučovací předmět: Obor ročník: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV) OSV 5/1 dílčí téma: Podstatná jména, rod, číslo, pád Očekávané výstupy: Umí

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata

MASARYKOVA UNIVERZITA. Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra chemie Tvorba pracovních listů pro integrovaná přírodovědná témata Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Irena Plucková, Ph.D. Autor

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více