Environmentální výchova ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Environmentální výchova ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže"

Transkript

1 Environmentální výchova ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže Obsah: 1. Úvod 1 2. Vymezení pojmu environmentální výchova 1 3. Subjekty environmentální výchovy 2 4. Formy environmentální výchovy 2 5. Náměty na 4 6. Environmentální výchova ve střediscích pro volný čas dětí a mládeže i jinde 6 7. Závěrem 8 Motto: Když jsme se naučili létat ve vzduchu jako ptáci a potápět se do vody jako ryby, zbývá nám naučit se žít na Zemi jako lidé. 1. Úvod Vztah člověka k přírodě, k prostředí, ve kterém žije, se v průběhu staletí neustále vyvíjí a mění. Od dřívějšího těsného sepětí s přírodou a jejími zdroji k současnému odcizení a nepromyšlenému využívání až k drancování přírody a přírodních zdrojů. Jedním z nejpalčivějších problémů je náš současný konzumní způsob života, fenomén, kterého se nechceme a neumíme vzdát, ačkoliv podvědomě tušíme jeho sobeckost a nesmyslnost i to, že ničí i naše základní životní hodnoty a mezilidské vztahy. Otázka ochrany přírody se v celosvětovém měřítku začala promítat do centra zájmu v sedmdesátých letech (v téže době se začaly ekologické aktivity rozvíjet i u nás, ale boom nastal v letech osmdesátých). Současně s tím jak se prohluboval a rozšiřoval pohled na tuto problematiku, měnilo se postupně i pojetí osvěty a výchovy na tomto poli, měnil se a rozšiřoval okruh pojmosloví a názvosloví. V dnešní době se ve světě i u nás stále více rozšiřuje pojem environmentální výchova. Anglické slovo environment (in/vainment) znamená v překladu okolí, prostředí. Pozn. : V českém prostředí se nezažilo použití výslovnosti, slovo environmentální se vyslovuje tak, jak je napsáno. 2. Vymezení pojmu environmentální výchova V psychologii označuje slovo environmentální směr zdůrazňující převážný vliv prostředí a formování osobnosti a jejich schopností. V sociologii označuje jednak myšlenkový směr či hnutí, prosazující komplexní zkoumání životního prostředí, jednak je souhrnným označením filosofických, sociálně politických a sociologických teorií o vzájemné interakci přírody a člověka (resp. společnosti). Jak označují výše uvedené definice, v současnosti se využívá pojmu environmentální výchova především jako pojmu širšího a obecnějšího významu, nadřazeného dosud užívaným termínům ekologická výchova či výchova k ochraně životního prostředí. Environmentální výchova je kontinuálním, celoživotním procesem uvědomování si a osvojování základních principů:

2 odpovědnosti člověka za udržení bohatství přírody v celé její pestrosti a rozmanitosti, pochopení role člověka jako součásti přírody, nikoli jejího vládce, odpovědnosti lidstva za udržení a rozvoj lidského rodu, jeho základních hodnot a humanismu, nutnosti aktivní účasti člověka (nejen společnosti jako celku, ale především jednotlivce) na zapojení do péče o životní prostředí, ohleduplnosti a respektu ke každé, byť sebenepatrnější části biotopů, včetně ohleduplnosti a respektu mezi lidmi navzájem, nutnosti rozvoje porozumění a spolupráce mezi lidmi v zájmu trvale udržitelného života. Environmentální výchova zahrnuje v sobě tedy nejen ekologické vzdělávací a výchovné obsahy, ale i inovační proudy rozvíjející lidskou osobnost z hlediska socializačního i osobnostního růstu v oblasti citové, volní i mravní. 3. Subjekty environmentální výchovy Základním prvkem v procesu výchovy je samozřejmě rodina. Působením svých nejbližších se dítě nepřetržitě rozvíjí a utváří svou osobnost. Děti se potřebují naučit vztahu k přírodě od základů, je potřeba už od raného věku v dětech rozvíjet citlivost a ohleduplnost k přírodě i lidem a rodina je nejpřirozenějším prostředím, kde tyto hodnoty získávají. Ucelený soubor znalostí a vědomostí o přírodě, jejích zákonitostech a pravidlech chování k přírodě získává dítě především ve škole - během vzdělávacího procesu. Lze říci, že si především v rodině dítě osvojuje vztah k přírodě a lidem, škola k tomu dodává potřebné znalosti a vědomosti. Oba výše zmíněné typy nutných předpokladů ke kladnému postoji k prostředí, ve kterém žijeme, však dítě může i získat v mimoškolní výchově, ve svém volném čase. Nezastupitelnou roli v environmentální výchově tedy sehrávají volnočasová zařízení a instituce, ať už to jsou nestátní zařízení - občanská sdružení s ekologických zaměřením nebo státní zařízení - střediska pro volný čas dětí a mládeže (dále jen SVČ). Existují také specializovaná pracoviště, která se zabývají environmentální výchovou, jsou to především střediska ekologické výchovy. Mohou být státním zařízením (např. Středisko ekologické výchovy Lipka v Brně) nebo zařízením nestátním (např. Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER v Krkonoších). 4. Formy environmentální výchovy Prostor pro uskutečňování environmentální výchovy je velmi široký. Prvky environmentální výchovy lze zapracovat (a je to nanejvýš vhodné) do veškeré i s dětmi a mládeží. Tyto všeobecně použitelné prvky (hry, soutěže, neformální besedy a rozhovory, praktické i) by měli využívat všichni, kdo pracují s dětmi a mládeží. Uplatňují se ve všech formách i, pravidelné, příležitostné i spontánní. Kromě toho lze vyčlenit i speciální i, zaměřené výhradně na environmentální výchovu a osvětu - speciální výukové a vzdělávací programy, soutěže, přírodovědných zájmových útvarů, speciální příležitostné akce jako je např. Den Země apod. 2

3 Návrh zapracování prvků environmentální výchovy do i SVČ Cílová skupina Typ i Formy a obsahy Děti předškolního věku Pravidelná zájmová nespecializovaná na environmentální výchovu Vzhledem ke specifice této věkové skupiny zařazovat do pravidelné i krátké relaxační hry jako nejpřirozenější, a proto nejpřijatelnější prostředek k tomu, aby si děti v aktivní formě vytvářely správné vztahy ke zdravému životnímu prostředí a zdravém životnímu stylu. Jedná se např. o tvořivé dramatické hry, hry s přírodním materiálem, výtvarné hry, při procházkách hry v přírodě apod. V příp. nabídce spontánní i rovněž zařadit aktivity dotýkající se vztahu k přírodě (omalovánky, obrázkové kvízy apod.) Příležitostná Den Země Při příležitostných akcích zařazovat hry pro děti předškolního věku s možností volby rozhodnutí a následným výkladem. Speciálně zařazovat bloky s ekologickou tématikou do aktivit výtvarné výchovy, literární, dramatické,přírodovědné, technické a turistické, která bude uzpůsobena věku dítěte Specializované zájmové útvary a výukové programy Získání základních poznatků o přírodě především formou přímého pozorování a přímého kontaktu s rostlinami a zvířaty Zájmová pravidelná nespecializovaná na environmentální výchovu Do všech zájmových aktivit s citem a promyšleně zaměřovat části aktivit cíleně směřované k ekologické výchově, zdravému životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu - hry, soutěže, neformální rozhovory, kvizy, diskusní hry, atd. Děti školního věku Příležitostná Speciálně zařazovat bloky s ekologickou tématikou do aktivit výtvarné výchovy, literární, dramatické, přírodovědné, technické a turistické. Videoodpoledne s filmy s ekologickou tématikou. Besedy s aktivisty ekologických hnutí, ochránci přírody a profesionálními pracovníky ze zařízení zabývajícími se touto problematikou. Vycházky do přírody, výlety. Hry v přírodě se zaměřením na zdravé životní prostředí. Happeningy na sídlištích a v podobných prostředích. Soutěže pro děti s využitím místních specifik. čin- Spontánní nost Nabídka her, luštěnek, kvízů, testů s ekologickou tématikou, chovatelské poradny apod. Prázdninová V programu táborů zařadit především prvky přímého pozorování přírody a přímého kontaktu s přírodou, praktická cvičení a ukázky ekologického přístupu k přírodě, příp. celý program tábora zaměřit na ekologickou tématiku (v případě spec. Zájmových útvarů vyvrcholení celoroční práce) Specializované zájmové útvary a výukové programy Zájmové útvary ochránců přírody, besedy s odborníky, minizoo, besedy s odborníky, výukové programy pro školy atd. Spolupráce se specializovanými středisky ekologické výchovy. 3

4 Zájmová pravidelná nespecializovaná na environmentální výchovu Do všech zájmových aktivit s citem a promyšleně zaměřovat části aktivit cíleně směřované k ekologické výchově, zdravému životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu. Speciálně zaměřovat bloky s ekologickou tématikou do aktivit výtvarné výchovy, literární, dramatické, přírodovědné, technické a turis tické. Středoškolská mládež Příležitostná čin- Spontánní nost Pobyty v přírodě, výlety. Happeningy na sídlištích a v podobných prostředích. Soutěže k řešení místních problémů. Ekologické sněmy. Do nabídky otevřených klubů pro mládež, zařazovat besedy s odborníky, diskusní večery s ekologickou tématikou, s tématikou zdravého žitotního stylu, mezilidských vztahů. Prázdninová Soustředění s propojením odbornosti se zdravým pobytem v přírodě, dobrovolnické kempy zaměřené na přímou práci k ochraně přírody (čištění lesa, povodí, obnova kult. a hist. Památek). Specializované zájmové útvary a výukové programy Zájmové útvary ochránců přírody s využitím principů globální výchovy. Videoodpoledne s filmy s ekologickou tématikou. Besedy s aktivisty ekologických hnutí, ochránci přírody a profesionálními pracovníky ze zařízení zabývající se touto tématikou. Seznamování a diskuse nad problémy škůdců životního prostředí a besedy o řešení jejich problémů. Výukové programy pro aktivisty ekologické výchovy. Spolupráce se specializovanými středisky ekologické výchovy. Pracovníci s dětmi a mládeží Vzdělávací programy Cykly výchovně vzdělávacích pořadů zaměřených na ekologic kou a globální výchovu. Výměny zkušeností z práce s dětmi a mládeží v této oblasti. Zahraniční stáže. Spolupráce se specializovanými středisky ekologické výchovy. 5. Náměty pro 1. Lýkožrouti a feromony Narazíme-li při vycházkách přírodou na feromonový lapač, určitě se budou děti ptát na jeho účel, protože vypadá záhadně a nebezpečně. Pro vysvětlení funkce a úi lapačů slouží následující hra. Příprava : - vyberte vhodné místo na louce u lesa asi m - rozdělte děti do dvou skupin a přidělte jim role lýkožroutích samiček a samečků 1. část hry feromony Je-li les z louky dobře přístupný, rozestavíme samečky ke stromům na okraji lesa (blízko sebe). Je-li okraj lesa pro hru příliš nebezpečný, stromy nahradíme kůly, které zatlučeme na okraji louky. U nich teprve rozestavíme samečky. Asi 20 m proti samečkům postavíme do řady samičky, které mají oči zavázané šátkem. (Čich je pro ně významnější než zrak.) Každou samičku zatočíme, aby ztratila orientaci. Místo vůně feromonů, kterou lýkožrouti vydávají a lákají tak k sobě opačné pohlaví, použijí děti zvuk: každý sameček bude na povel usilovně tleskat. Samičky se budou podle zvuku orientovat a nalétávat na stromy. Úspěšnost lýkožroutího náletu vyhodnotíme. 4

5 2. část hry feromonové lapače Oddělíme asi čtvrtinu méně úspěšných samiček. Ostatní se vrátí na startovní čáru a připraví se stejně jako při předcházející části hry. Oddělená skupina hráčů dostane tajný úkol bude napodobovat feromonové lapače. To znamená, že se tito hráči budou chovat stejně jako samečci u stromů. Postaví se tiše, asi 10 m před stromy (resp. kůly) směrem k samičkám a na povel všichni (tj. samečci i feromonové ) tleskají. Nic netušící samičky se jistě budou snažit doletět k samečkům. Po skončení náletu hmyzu zjistíme, jak příliš se lýkožroutí samičky nechaly oklamat feromonovými lapači kolik jich doletělo až na stromy. Situaci je možno upravit tak, že v jednom místě vynecháme nápadně velkou mezeru (tam byl dříve lapač, který někdo zničil). 2. Třetí obrázek Také rádi posloucháte dědečkovo vyprávění o tom, jak se dříve na venkově žilo a hospodařilo: Jak vypadaly takové pořádné žně? Čím se topilo, proč u stavení stála košatá lípa, k čemu sloužily meze, proč správný hospodář choval vždy také kozy, jak se likvidovaly odpadky (pokud vůbec nějaké byly), kolik se doma snědlo vepřového a tak dále. Myslíte si, že by se i v dnešním velkovýrobním i soukromém zemědělství uplatnila některá z pozapomenutých zkušeností našich předků? Má současný způsob zemědělské výroby opravdu více záporů než předností? Úkol : Dokreslete do krajiny minulosti vše, co souvisí s životem v přírodě a zemědělstvím té doby, totéž dokreslete do krajiny současné a potom společně nekreslete krajinu budoucnosti s ekologicky únosným zemědělským hospodařením. 1. část hry první a druhý obrázek Vedoucí musí nakreslit k této hře dva obrázky (na velké čtvrtky kreslícího papíru nebo na tabuli). První obrázek bude krajina, která má přiblížit dětem doby minulé, druhý obrázek poslouží jako potřebné srovnání minulosti se současností. Je to vlastně tatáž krajina jako na prvním obrázku, avšak zhruba o 80 let později. Děti mají souběžně doplnit první i druhý obrázek zvířectvem, plodinami, nářadím, stroji i zelení, vším co je typické pro danou dobu (tj. pro minulost a přítomnost). Nesmí se však ukvapit, nýbrž s rozvahou si uvědomit přednosti i nedostatky obou způsobů zemědělského hospodaření. Klady a zápory, které v obou případech nepochybně objeví, si pro vlastní přehled zapisují pod příslušný obrázek.obrázky č. 1 a 2 doplňujeme současně. Společně probíráme nejrůznější polní práce (od orby až po sklizeň), způsoby využívání vody, hektarové výnosy, namáhavost lidské práce, způsoby boje s plevely a škůdci, stavby v krajině, pastvu dobytka či chov slepic, rozdíly v používaných hnojivech, v jejich úi a vlivu na půdu, množství i kvalitu produktů, spotřebu dodatkové energie (nafta, elektřina apod.), rozdíly v mechanizaci a dopravě i všechno ostatní, co vedoucího a hráče napadne. Minulé a současné způsoby hospodaření srovnáváme co nejobjektivněji, zjištěné rozdíly heslovitě zapisujeme do tabulky a hlavně zakreslujeme do velikého obrázku. Každý účastník sám zakreslí svůj nápad, přičemž na výtvarné úrovni mnoho nezáleží, jde především o věcnou správnost. 2. část hry třetí obrázek Nyní mají děti zvolit takové úpravy, které by využívaly přednosti obou znázorněných způsobů hospodaření (tedy klady zemědělského hospodaření minulosti a současnosti) a svou představu (která by měla být uskutečnitelná) nakreslit do nového obrázku č. 3. Třetí obrázek bude tedy společná představa všech účastníků o ekologicky únosném zemědělském hospodaření v budoucnosti ( třeba v roce 2020). Pro ztvárnění třetího obrázku se hráči sdruží do skupinek po 3 až 5 dětech. K vytvoření promyšleného a slušně nakresleného dílka potřebují nejméně 45 minut (často je dobré čas o něco prodloužit podle momentálního zájmu tvůrců ekologů ). V době tvoření třetího obrázku se vedoucí snaží nezasahovat, spíše jen jemně usměrňuje přebujelou fantazii dětí. V závěrečné besedě zástupci jednotlivých týmů vysvětlují a obhajují perspektivní řešení našeho zemědělství. Vedoucí přitom nezapomene ocenit originální, více či méně proveditelné nápady, které jsou ekologicky vhodné. 3. Konference Motivace: Děti se stávají pracovníky státní ochrany přírody, botanického ústavu, případně etnografického ústavu či ústavu krajinné ekologie. Jejich úkolem bude shromáždit a připravit odborný materiál pro záchranu CHKO před hrozícím zrušením a co nejlépe ho využít v následující diskusi. Úkol: Obhájit věcnými důkazy oprávněnost existence CHKO a snažit se dosáhnout vzájemného souladu institucí v jejich zájmech na využívání území, naučit se ustupovat od skupinových, lokálních nebo rezortních zájmů, hledat kompromisy ve prospěch celé společnosti. Pomůcky : papír, čtvrtky, pastelky příp. barvy a štětce, mapa území, metodické a naučné materiály od správy CHKO, výstřižky z časopisů, týkající se CHKO. Pro mladší děti je vhodná osnova otázek. Průběh hry: Začneme stručnou informací o úmyslu některých orgánů či institucí zrušit CHKO, např. návrh skupiny podnikatelů, kteří chtějí celé území využít pro pěstování obilí nebo jiné návrhy těžba uhlí, vybudování sportovního areálu, rekreačního střediska apod. Skupinu dětí rozdělíme na 2 3 pracovní skupinky. Zdůrazníme dětem, že jejich úlohou je přesvědčit příslušné kompetentní orgány o nesprávnosti jejich návrhu na zrušení CHKO. Ponecháme dětem dostatečný prostor na přípravu argumentů a vlastní iniciativní návrhy. Kromě pozorování terénu je dobré i využít dostupné literatury apod. Vedoucí se mezitím připravují na svoji úlohu budou představovat zástupce institucí, kteří chtějí CHKO zrušit a využít ji jiným způsobem. V úvodu jednání se představí zástupci jednotlivých orgánů a institucí se svými návrhy, děti vystupují se svými názory a argumenty. Výsledek jednání by měl být konkrétní zachování či zruše- 5

6 ní, příp. kompromisní řešení. Úloha vedoucího jako likvidátora je velmi složitá, ale třeba ještě za měsíc ho budou děti přesvědčovat o nesprávnosti jeho názorů. Hru lze obměňovat na různá témata. 4. Výchovně vzdělávací ekologická hra BEO Na podobném základě jako předchozí hra je i diskusní hra BEO, kterou vyvinula britská nadace Living Charitable Trust jako komplexní nástroj ekologické a etické výchovy. Poskytuje nejenom mnoho informací o řešení nejpalčivějších ekologických problémů na planetě Zemi, ale především zdůrazňuje životně důležité pozitivní hodnoty a lidské vlastnosti a pomáhá rozvíjet etické a estetické hodnoty a dovednosti v oblasti efektivní komunikace a nezištné spolupráce. Hra BEO není soutěživá, ale motivační. Jednotliví členové hráčské skupiny pracují na záchraně planety SPOLEČNĚ. Hra tak pomáhá překonávat rasové, sociální a etnické překážky mezi lidmi. Pilotní fáze tohoto projektu již prokázala, že BEO je velmi efektivním nástrojem ekologické výchovy, který zároveň přináší i velkou radost ze hry. Hra obsahuje: verzi pro mladší a verzi pro starší hráče, plnobarevnou hrací desku s mapou světa s osmi stupnicemi, karty problémů, řešení a náhody, manuál, obsahující i metodická doporučení pro učitele, glosář ekologických termínů, dřevěné hrací kameny a environmentální mapu ČR. Hru BEO může hrát 4 až 30 hráčů v dětském nebo dospělém věku a je možné stanovit míru složitosti pro každou skupinu hráčů individuálně. Je též možné, aby hráli děti současně s dospělými. Protože pravidla hry jsou na písemné vysvětlení poněkud dlouhá a složitá, odkazujeme Vás na šiřitele této hry, což je občanské sdružení Živá planeta, Podvinný mlýn 669, Praha 9 (tel. 02/ ). 5. Výroba recyklovaného papíru Recyklovaný papír se dá použít a využít při všech typech i. Je praktickým příkladem ekologického zpracování odpadů. Jeho výroba není složitá a můžeme zároveň spotřebovat všechen papírový materiál, který bychom jinak dali do odpadu. Pomůcky: odpadový papír - jakýkoliv - noviny, sešity, čtvrtky, vhodný není pouze jen křídový papír (dlouze se rozkládá), 1 nádoba na papírovou masu (kbelík či mísa), 2 filcové podložky pod psací stroj, 2 kusy fáčoviny o rozměrech cca 20x30 cm, váleček na nudle, sypké lepidlo na tapety, příp. ruční mixér. Postup práce: Nejprve si připravíme papírovou hmotu. Odpadový papír natrháme na co nejmenší kousky a ponoříme do vody, kde ho necháme rozmočit. Čím delší dobu ho necháme máčet, tím lépe. Do rozmočené masy přidáme jako pojivo lepidlo na tapety. Vzniklá hmota má mít konzistenci zhruba jako řídká kaše. Je dobré tuto hmotu ještě rozmixovat. Poté položíme na jednu filcovou podložku 1 kus fáčoviny, na něj nalijeme hmotu, přeložíme další fáčovinou a druhou podložkou. Válečkem vytlačíme vodu z papíroviny (ta se vsákne do filcu). Odstraníme podložku a fáčovinu a vzniklý výlisek necháme uschnout (nejlépe ve stínu). Papír se dá i přibarvovat, případně parfémovat kořením. Další náměty najdete v publikacích a brožurách, které vydalo např.: Pražské ekologické centrum, Lužná 2a, Praha 6, tel. 02/ Centrum pro děti a mládež ČSOP, Dittrichova 9, Praha 2, tel. 02/ Rezekvítek, Lipová 20, Brno, tel. 05/ Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, Haštalská 17, Praha 1, tel Environmentální výchova ve střediscích pro volný čas i jinde Alcedokontakt DDM Jiráskova 419, Vsetín tel. a fax 0657/4191 Centrum nabízí dopolední programy zaměřené na ekologickou a estetickou výchovu dětí mateřských a základních škol a také pro zdravotně oslabené děti a mládež. Pravidelně pracuje s učiteli ( klub Alcedo pro učitele ZŠ, Sluníčko pro učitele MŠ a vychovatele ŠD) a vydává pro ně Zpravodaj ekologické výchovy ALCEDO. Je koordinátorem celonárodního projektu Živá voda sledování kvality a ochrany povrchových vod. 6

7 Lipka Dům ekologické výchovy Lipová 20, Brno tel. a fax 05/ Centrum realizuje přírodovědné, ekologické a výtvarné kroužky, kurzy práce a využívání přírodního materiálu, dopolední výukové programy pro základní a střední školy, provozuje poradenskou a konzultační pro vysokoškoláky ( Klub KAPKA). Spolupracuje s občanských sdružením Rezekvítek, které se kromě různých vzdělávacích programů zaměřuje na výrobu a distribuci pomůcek a publikací. Pomáhá při údržbě chráněných území. Vila Doris DDM Šumperk 17. listopadu 2, Šumperk tel. a fax 0649/ Hlavní í jsou výukové programy pro děti mateřských a základních škol, vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky. Středisko má akreditaci pro vzdělávání učitelů v oblasti ekologické výchovy. Chaloupky středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě Kněžice 109, PSČ tel. 0618/870343, fax Středisko staví svůj program na výchově vlastní zkušeností, praktickou í a na pobytu v přírodě. Vydává metodické materiály, zejména pro učitele, se začleněním problematiky ekologické výchovy do všech předmětů. Dřípatka Stanice mladých ochránců přírody Prachatice Rumpálová 402, Prachatice tel. 0338/22806 Nejstarší ekologické zařízení v ČR, provozuje školní přírodní rezervaci s naučnou stezkou. Zabezpečuje kroužky, výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ. Je akreditovaným pracovištěm pro vzdělávání učitelů, zajišťuje ekopedagogickou přípravu studentů učitelství. Středisko ekologické výchovy DDM Olomouc tř. 17. listopadu Olomouc tel. 068/ Realizuje výchovně vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a ZvŠ. Ve spolupráci s PdF UP a MÚ Olomouc realizuje semináře a vydává materiály k ekologické výchově. DDM Mladá Boleslav Husova 201, Mladá Boleslav tel. 0326/22367, fax 0326/26937 Zdravý životní styl výukový doplňkový program pro MŠ, ZŠ, SŠ, realizovaný v rámci prevence problémů způsobených jevy a návykovými látkami, biologické semináře k výzkumu městské přírody, ekohry Zelená školička DDM Valašské Meziříčí Palackého 12, Valašské Meziříčí tel. 0651/22083, fax 0651/22243 Realizuje kroužky, výukové programy a řadu příležitostních akcí. Větrník DDM Liberec Riegrova 16, Liberec tel. 048/ , fax 048/ Pořádá výukové programy pro školy v terénu jako doplněk školní výuky. Ve spolupráci s ČSOP, městem Libercem a OÚ se věnuje především osvětě v oblasti sběru, třídění a recyklace surovin. DDM Ústí nad Labem W. Churchilla 8, Ústí nad Labem tel. 047/ , fax 047/ Realizuje terénní programy v okolí města a na základně Buk v Krásné Lípě. Pořádá semináře pro učitele a pracovníky DDM v oblasti environmentálního vzdělávání, spolupracuje při realizaci velkých akcí s ekocentrem Tilia v Ústí nad Labem. 7

8 Některá střediska ekologické výchovy se sdružují v Pavučině, což je síť organizací, specializovaných na ekologickou výchovu a vzdělávání pro školy a školská zařízení. Kromě výše uvedených středisek, pracujících jako oddělení DDM nebo specializovaná školská zařízení, jsou členy Pavučiny i nevládní organizace a střediska ekologické výchovy jimi zřizovaná. Ekocentrum Paleta Pardubice (tel. 040/ ) Pravidelná spolupráce s učiteli regionu, pracuje jako regionální informační centrum pro veřejnost, nabízí širokou škálu programů pro MŠ,ŽŠ a SŠ. Provozuje Areál ekologické výchovy. SEVER středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory (tel. 0439/874326, ) Pořádá pobytové akce s výukovými programy pro ZŠ a SŠ, zabezpečuje pro učitele z praxe a pro studenty oborů učitelství a vychovatelství. Tyto nabídkové programy jsou doplněny tématickými kurzy k jednotlivým ekologickým problémům. TEREZA sdružení pro ekologickou výchovu hl.m. Prahy (tel. 02/ ) Nabízí účast v ekologických projektech OZON, Modré z nebe, Kde končí Evropa. Své zkušenosti a znalosti dalších odborníků poskytuje Tereza v dílnách, na praktických seminářích a prostřednictvím vlastních publikací. Toulcův Dvůr (tel. 02/ ) ekologické centrum hl.m. Prahy středisko a Informační centrum pro ekologicky hospodařící zemědělce. Leitmotiv střediska je zprostředkovat co nejvíce přímých kontaktů mezi městskými dětmi a přírodním prostředím. Zaměřuje se na spolupráci s rodiči a dětmi. Nabízí i výukové programy pro školy, víkendové a pobytové akce, informuje veřejnost o problematice životního prostředí s důrazem na blízké okolí. Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty Veselí nad Moravou o.p.s. (tel. 0631/322545) Provádí osvětovou pro MŠ, ZŠ i širokou veřejnost v oblasti ochrany přírody, místních i globálních ekologických problémech. Informuje občany o problematice životního prostředí. Jako turistické informační středisko zprostředkovává a podává informace týkající se veškerého kulturního a společenského života ve městě i regionu. ZO ČSOP a ekologická poradna KOSENKA Valašské Klobouky (tel. 0636/320069) Zabezpečuje ekologické poradenství, praktickou ekologickou výchovu v přírodě a hospodaření v chráněné krajinné oblasti. 6. Závěrem Ekologické hnutí se vyvíjí tak, jak se mění společnost a její pohled na prostředí, ve kterém žije. Pohled na tuto problematiku je rok od roku komplexnější a globálnější. Současně se ukazuje, že je potřeba skutečně silný impuls k tomu, abychom si uvědomili, že pouze my neseme odpovědnost za vše, co se okolo nás děje, za to, v jakém prostředí žijeme a budeme žít i jak se k němu máme chovat - silný impuls k tomu, abychom překonali pohodlnost konzumního způsobu života a nenechali znehodnotit to, co nám příroda darovala. Slova poučení však nestačí, je zapotřebí konat, začít především u sebe, ve své každodenní práci. 8

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Téma: EVVO a mimoškolní oblast

Téma: EVVO a mimoškolní oblast Kurz pro koordinátory EVVO škol a školských zařízení Jihočeského kraje Téma: EVVO a mimoškolní oblast Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace 1 Pozemkový spolek Meluzína 29 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Název projektu Žadatel

Více

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra

13. setkání 29. 8. 2012 Mgr. František Teichmann. Ekocentra Ekocentra Cíle Krátkodobé cíle: seznámení se s činnosti ekocenter a s jejich zástupci v Pardubickém kraji objasnění si možnosti využití ekocenter při výuce na ZŠ i SŠ Dlouhodobé cíle: získá informace o

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014

Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Plán EVVO Školní rok 2012/2013, 2013/2014 Obsah 1. Základní informace. 2 2. Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty..3 3. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 3 4. Přílohy.8

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV

Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV Zajištění enviro-praxí APE/ASPE pro studenty učitelství + též dtto pro studenty PEV Činnosti uznané jako enviro-praxe Přímo výchovná práce s dětmi v oblasti přírodovědné a ekologické výchově vč. turistických

Více

Výzva k předkládání projektových žádostí

Výzva k předkládání projektových žádostí Výzva k předkládání projektových žádostí v programu Škola pro udržitelný život Zuzana Eliška Veselá 18. 3. 2013 Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje životní prostředí. Poskytuje

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Didaktika přírodovědy PROJEKTY

Didaktika přírodovědy PROJEKTY Pedagogické projekty (projektová metoda, projektové vyučování) - velmi efektivní forma vzdělávání - dlouhodobější plánovaná činnost, která přináší očekávané změny - vede žáky k samostatnosti při řešení

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Školní program EVVO 2013/2014 Základní škola Proseč, okres Chrudim Školní program EVVO 2013/2014 OBSAH ÚVOD 1 VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY EVVO 1.1 Oblast vědomostí, dovedností a schopností 1.2 Oblast postojů a hodnot 2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Sluníčková zahrada místo k životu

Sluníčková zahrada místo k životu Sluníčková zahrada místo k životu -podpora enviromentálního vzdělávání a osvěty -péče o přírodní prostředí a ochrana -potřeby občanů města i městské části ve smyslu zlepšení kvality životního prostředí

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015

Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty školní rok 2014/2015 Zpracovatel: Jméno a příjmení: Jaroslava Horáková, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy: Struktura školy: Základní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ. A/Charakteristika vyučovacího předmětu ZEMĚPISNÝ SEMINÁŘ A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení: Předmět Zeměpisný seminář vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Zeměpis a úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

POBYTOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V KRKONOŠÍCH

POBYTOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V KRKONOŠÍCH POBYTOVÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY V KRKONOŠÍCH školní rok 2008/2009 ORGANIZAČNÍ INFORMACE OBSAH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Středisko pracuje celoročně, zimní pobyty lze kombinovat s lyžařským

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ Hlavním posláním centra je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání zejména v oblastech biologické

Více

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014 Environmentální výchova rámcový plán pro rok 2013/2014 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Ředitelka: Mgr. Lenka Králová Garanti: Mgr. Alena Smolíková Koordinátor EVVO, projekt Ekoškola PaedDr.

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Dům dětí a mládeže Praha 9

Dům dětí a mládeže Praha 9 Dům dětí a mládeže Praha 9 Generála Janouška 1060 196 00 Praha 14 Černý Most tel : 286 889 428 fax: 286 889 428 mobil: 731 562 070 email: info-cm@ddmpraha9.cz tereza.radsetoulalova@ddmpraha9.cz www.ddmpraha9.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více