POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY"

Transkript

1 POBYTOVÉ EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY Pobytový výukový program je vzdělávací akce pro školní kolektivy, která probíhá na pracovišti Lipky Jezírko a v okolních lesích. Programu se můžete zúčastnit během celého roku, každé roční období nabízí nepřeberné množství nádherných okamžiků. Pracoviště Lipky Jezírko se nachází v malebném přírodním prostředí. Velká část výuky probíhá přímo v lese v okolí pracoviště a umožňuje tak názorné učení a osvojování znalostí, ale i probouzení citového vztahu k lesu prostřednictvím aktivit zaměřených na smyslové vnímání přírody. Kromě lesa jsou v blízkém okolí i další biotopy (louka, jezírko, potok) umožňující sledování a porovnávání různých přírodních podmínek. Výukové programy lze využít při naplňování ŠVP. Programy navazují na Rámcový vzdělávací program ve vzdělávacích oblastech: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a svět práce a v průřezovém tématu Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. Pobytový program je vhodným doplněním výuky. Rozšiřuje znalosti v rámci předmětů: prvouky, přírodovědy, přírodopisu, ekologie a občanské výchovy. Pobytový výukový program můžete celoročně využít jako školu v přírodě nebo na začátku školního roku ke stmelení kolektivu. Programy jsou připraveny a vedeny kvalifikovanými lektory s přírodovědným a pedagogickým vzděláním. Klademe důraz na odbornou správnost a aktuálnost předávaných informací. Do programů zařazujeme nové výukové metody a přístupy. Součástí každého programu jsou stmelovací a týmové hry. Našimi hlavními zásadami jsou především respektující přístup k dětem, dobré vztahy ve skupině a bezpečná atmosféra.

2 UBYTOVÁNÍ Ubytovací prostory Jezírka nabízí 8 pokojů o celkové kapacitě 34 lůžek. pokoj č. 1: Jezevčí hrad 3 lůžka (1 postel + 1 patrová postel) pokoj č. 2: Liščí nora 3 lůžka (1 postel + 1 patrová postel) pokoj č. 3: Netopýří jeskyně 2 lůžka (izolace ošetřovna, 2 postele, vlastní sociální zařízení) pokoj č. 4: Zaječí pelech 6 lůžek (2 postele + 1 patrová postel + 2 přistýlky) pokoj č. 5: Myší díra 3 lůžka (2 postele + 1 přistýlka) pokoj č. 6: Vosí hnízdo 5 lůžek (4 postele + 1 přistýlka) pokoj č. 7: Soví dutina 6 lůžek (6 postelí) pokoj č. 8: Veverčí hnízdo 6 lůžek (6 postelí)

3 UČEBNY Naší nejlepší učebnou je les. Při výuce využíváme také kvalitního zázemí budovy Jezírka a jeho interiérů. Pracoviště je vybaveno speciálními výukovými a herními prvky. Děti zde mohou prolézat šestnáctimetrovou chodbou mraveniště nebo naslouchat hlasům zvířat ve výukovém prvku s názvem noční les.

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POBYTU Pobytové programy probíhají na Jezírku celoročně. Jsou určeny žákům tříd ZŠ (včetně primy gymnázia). Program je vhodný pro skupiny od 15 do 32 žáků. Nižší či vyšší počty je nutno konzultovat předem. Všechny varianty programu zahrnují 27 vyučovacích hodin zajištěných našimi pedagogy. Během programu žáci pracují na řešení různých úkolů ve skupinách pod vedením lektora. Součástí programu je také jeden večerní program vedený lektorem. V době, kdy program není veden naším lektorem, organizuje aktivity pro žáky pedagogický dozor sám. Po domluvě lze využít zázemí Jezírka (je možno užít ohniště, technické zázemí pro zhlédnutí filmu, zapůjčit si sportovní potřeby či společenské hry atd.). Časový harmonogram výuky varianta A: Pobyt začíná ubytováním v pondělí ve 14 hodin a končí odjezdem ve čtvrtek ve 13 hodin. Výuka zajištěná našimi lektory je rozvržena takto: pondělí středa úterý čtvrtek

5 varianta B: Pobyt začíná ubytováním v pondělí ve 14 hodin a končí odjezdem v pátek ve 13 hodin. Výuka zajištěná našimi lektory je rozvržena takto: pondělí středa úterý čtvrtek varianta C: Pobyt začíná ubytováním v pondělí ve 14 hodin a končí odjezdem v pátek ve 13 hodin. Výuka zajištěná našimi lektory je rozvržena takto: pondělí čtvrtek úterý pátek středa Cena pobytu V ceně je zahrnuto ubytování, 5x denně strava a výuka. varianta A cena za žáka cena za doprovázejícího učitele do od ,- Kč 1 500,- Kč 1 241,- Kč vč.dph / zdarma* varianta B a C 1 770,- Kč 1 850,- Kč 1 654,- Kč vč.dph / zdarma* * Při počtu žáků od 15 do 24 má veškerý pobyt zdarma jeden učitel, při počtu 25 a více žáků dva učitelé.

6 NABÍDKA POBYTOVÝCH EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Naše pobytové programy navazují na RVP, je možné je zařadit do vzdělávacího programu školy. Kdo nespí, nezaspí (2. 6. třída; zima) Jaká jsou tajemství zimního lesa? Proč jsou některé stromy holé a jiné zelené? Která zvířata můžeme sledovat, i když je všude sníh a mráz? Během pobytu se zaměříme na děje probíhající v přírodě v zimě. Děti čeká stopování, hry v lese a práce se dřevem. Co se děje v lese? (3. 6. třída; podzim a jaro) Během pobytu děti nahlédnou do nejrůznějších dějů probíhajících v lese. Vyzkoušejí si roli vědců při botanickém i zoologickém průzkumu a odhalí vztahy a vazby v lesním ekosystému. Prozkoumají, k čemu les slouží a co by jeho hodnotu mohlo ohrozit. Voda pramen života (3. 6. třída; jaro) V průběhu pobytu získají žáci přehled o měnících se ekologických podmínkách vodního prostředí a prozkoumají působení člověka na vodu v krajině. Vydají se po stopách potůčku, sami si vyloví a určí vodní živočichy vázané na stojaté i tekoucí vody. Oheň, voda, vítr (3. 6. třída; podzim a zima) Kde se bere energie? Můžeme si sluncem zatopit v kamnech? Zaměříme se na zdroje energie, jejich možnosti a využití. Některé alternativní způsoby získávání energie si děti samy prakticky vyzkouší. Chcete-li k nám přijet vícekrát, doporučujeme návštěvu našich pobytových programů v tomto pořadí: třída Kdo nespí, nezaspí třída Co se děje v lese? třída Voda pramen života třída Oheň, voda, vítr

7 Naše pobytové ekologické výukové programy doporučujeme využít místo klasické školy v přírodě. Většinu času žáci tráví s lektory. Učitel tak může své žáky pozorovat a sledovat, jak se projevují a spolupracují. Učitel se také může inspirovat náměty, výukovými metodami a využít je pak při své výuce. Zařazení našich programů dle RVP Vzdělávací oblasti pro 1. stupeň ZŠ Člověk a jeho svět Člověk a svět práce Vzdělávací oblasti pro 2. stupeň ZŠ Člověk a příroda Člověk a společnost Člověk a svět práce Průřezová témata Environmentální výchova Osobnostní a sociální výchova Naše pobytové programy rozvíjí veškeré klíčové kompetence.

8 KDO NESPÍ, NEZASPÍ Environmentální rozměr programu Program navozuje kladný vztah člověka k lesnímu prostředí. Žáci získají přehled o tom, co dělají organismy včetně člověka v zimě a jak se zimě přizpůsobují. Vytvoří si kladný vztah k rostlinám, živočichům i neživé přírodě. Klíčová slova les, vliv člověka na les, dřeviny, zimní spánek, migrace ptáků, stopy, použití dřeva, tradiční řemesla Krátkodobé měřitelné cíle programu Žák - pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích, - vyjmenují znaky přírody v zimě, - určí základní druhy dřevin podle vybraných poznávacích znaků, - rozliší zvířata podle způsobu přežití zimy, - vysvětlí příčiny pravého a nepravého zimního spánku, - vysvětlí příčiny ptačích sezónních migrací, - orientuje se v terénu, - samostatně vyhledá informace v určovacích klíčích a atlasech, - analyzuje příčiny, důsledky a souvislosti činnosti člověka v lese, - samostatně zhodnotí svou vlastní práci i práci ostatních.

9 CO SE DĚJE V LESE Environmentální rozměr programu Program navozuje kladný vztah člověka k lesnímu prostředí. Žáci získají přehled o možnostech plnění různých funkcí lesního ekosystému. Vytvoří si kladný vztah k rostlinám, živočichům i neživé přírodě. Klíčová slova les, funkce lesa, lesní patra, druhová rozmanitost lesa, potravní vztahy, metody průzkumu lesa, ohrožení lesa, vliv člověka na les Krátkodobé měřitelné cíle programu Žák popíše a vysvětlí nejdůležitější ekosystémové funkce lesa rozliší predátora, býložravce, producenta a rozkladače, určí jednotlivá lesní patra a některé druhy rostlin a živočichů, vysvětlí význam půdních živočichů pro tvorbu půdy, samostatně vyhledá informace v určovacích klíčích a atlasech, analyzuje příčiny, důsledky a souvislosti činnosti člověka v lese, na základě zjištěných informací vytvoří model lesa, samostatně zhodnotí svou vlastní práci i práci ostatních.

10 VODA PRAMEN ŽIVOTA Environmentální rozměr programu Program vede žáky k ochraně vodních zdrojů a uvědomění si závislosti ekosystémů na vodě. Klíčová slova význam vody pro život, vodní ekosystém, druhy vodních živočichů, metody průzkumu, ochrana vodních zdrojů, vliv vodních toků na krajinu a člověka, protipovodňová opatření Krátkodobé měřitelné cíle programu Žák - vysvětlí význam vody pro život, - popíše vliv různých ekosystémů na vodní zdroje, - rozliší přirozené a umělé koryto vodního toku, - určí některé druhy vodních živočichů, - orientuje se v terénu - samostatně argumentuje ve prospěch ochrany vodních zdrojů, - na základě zjištěných informací vytvoří výstup v podobě plakátu, - samostatně zhodnotí svou vlastní práci i práci ostatních.

11 OHEŇ, VODA, VÍTR Environmentální rozměr programu Uvědomění si omezenosti zdrojů energie na Zemi. Nutnost nakládat se zdroji hospodárně. Důvody pro i proti využívání nejen obnovitelných zdrojů energie. Klíčová slova energie, zdroje energie, fosilní paliva, větrná energie, vodní energie, sluneční energie, biomasa, úspora energie Krátkodobé měřitelné cíle programu Žák - popíše a porovná zdroje energie, - rozliší alternativní zdroje energie, - zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí, - na příkladech porovnává využívání zdrojů v minulosti a současnosti, - provádí jednoduché pokusy z oblasti obnovitelných zdrojů energie, - nachází souvislosti mezi vzhledem přírody a činností člověka, - zhodnotí ovlivnění přírody činností člověka, - samostatně zhodnotí svou vlastní práci i práci ostatních.

12 DLOUHODOBÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ LIPKY Činnosti a vzdělávací aktivity Lipky pomáhají u účastníků dosahovat dlouhodobých cílů. Účastník vzdělávání Lipky: zvyšuje svou citlivost vůči životnímu prostředí a získává pokoru a úctu k přírodě vyjadřuje vlastní názor na kvalitu životního prostředí uvědomuje si přímou závislost člověka na přírodě rozšiřuje své biologické a ekologické povědomí chápe základní principy fungování životního prostředí rozumí provázanosti organismů a prostředí a zná důsledky jeho narušení zná zásady udržitelného využívání přírodních zdrojů uvědomuje si souvislosti mezi místními, regionálními, globálními problémy a současným světem rozlišuje výhody a nevýhody konvenčních a ekologicky šetrných technologií přijímá svůj díl odpovědnosti za existující environmentální problémy společnosti a stav životního prostředí účinně spolupracuje s ostatními při řešení environmentálních problémů, bere do úvahy názory druhých porovnává výhody a nevýhody různých environmentálních řešení zná a prakticky využívá jednoduché výzkumné metody (výzkumné otázky, postupy, sběry dat, vyhodnocení, prezentace) hledá způsoby, jak může sám snížit negativní dopad vlastní činnosti na životní prostředí usiluje o šetrné a ohleduplné spotřebitelství pečuje o přírodu, zkoumá i využívá její živé i neživé části aktivně a ohleduplně se pohybuje v přírodě, dbá a svou fyzickou kondici a zdravý životní styl tvoří z přírodních materiálů, vnímá estetické hodnoty přírody seznamuje se s kulturními a historickými tradicemi i trendy a jejich environmentálními souvislostmi vnímá nutnost postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více