Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1

2 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 48 / 2005 a navazuje na autoevaluační zprávu školy za školní rok 2006 / Součástmi této zprávy jsou všechny přílohy, na které jsou uvedeny odkazy v textu a také diplomová práce Průřezová témata a školní vzdělávací programy paní Mgr. Lenky Nohové. Dvě přílohy jsou umístěny na školní webové stránce, jsou to výsledky SCIO testů (pokrývající položku autoevaluace prospěch a chování žáků, estetická stránka kultury školy ), které žáci školy plnili ve školním roce 2007 / 2008 a výsledky dotazníkového šetření o spokojenosti se školní výdejnou, které bylo do plánu autoevaluačních činností zařazeno dodatečně na základě podnětů zákonných zástupců žáků. Struktura této autoevaluační zprávy odpovídá plánu autoevaluačních činností, který na svém jednání schválila pedagogická rada Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 v září Viz příloha Plán 2

3 Vzdělávací strategie Cíle V autoevaluaci položky vzdělávací strategie jsme si stanovili tyto cíle: 1. Vytvořit přehled vzdělávacích metod používaných ve škole, který bude sloužit jako východisko pro porovnávání s vývojem stavu v příštích letech. 2. Vytvořit databázi použitelných vzdělávacích strategií, která bude k dispozici pedagogům školy při plánování výuky. 3. Zjistit, jak široká je škála ve škole používaných vzdělávacích strategií. 4. Zjistit, jaká opatření je zapotřebí učinit v oblasti používání vzdělávacích strategií ve škole. Metoda a postup Pro získání podkladů jsme použili sběrnou metodu týdenního časového snímku. Požádali jsme kolegyně a kolegy, aby po dobu jednoho týdne zapisovali všechny vzdělávací strategie, které ve své práci se žáky použili. Dopis, kterým jsme žádali o zaslání podkladů, je obsahem přílohy S1. Toto první zadání bylo nutné doplnit zadáním upřesňujícím, které je obsahem přílohy S2. Po shromáždění časových snímků jsme provedli prvotní vyhodnocení, jehož cílem bylo zkontrolovat, zda podklady odpovídají zadání a jsou použitelné vzhledem ke stanoveným cílům. Na základě tohoto kroku jsme požádali několik respondentů, aby své časové snímky doplnili o chybějící údaje, nebo aby přeformulovali časový snímek do obecně srozumitelné podoby. Ve druhé fázi jsme sumarizovali všechny získané podklady. Ve třetí fázi jsme ty vzdělávací strategie, které byly zachyceny popisem činnosti, pojmenovali a přiřadili do příslušné kategorie. Některé vzdělávací strategie, které byly z našeho pohledu příliš obecné, jsme ponechali v podobě původní formulace, protože tato obecnost je podle našeho názoru faktem, kterým bude zapotřebí se zabývat v autoregulaci školy v příštím období. Získali jsme tak celkem 442 položek vzdělávacích metod použitých v základní škole (příloha S3) a 101 položek vzdělávacích metod použitých ve školní družině (příloha S6) v průběhu jednoho pracovního týdne. 3

4 Ve čtvrté fázi jsme seznam zjištěných vzdělávacích strategií upravili tak, aby se v něm každá objevila pouze jednou. Získali jsme tak seznam 338 položek (příloha S4) pro základní školu a seznam 93 položek pro školní družinu. V páté fázi jsme museli provést ještě jedno zobecnění získaných informací, v němž jsme ponechali pouze tzv. základní vzdělávací strategie 2 (viz přílohy S5 pro základní školu a S8 pro školní družinu). V šesté fázi jsme pak získaný seznam používaných vzdělávacích strategií vyhodnotili vzhledem ke stanoveným cílům. Vyhodnocení Při zadávání výzkumu se projevila značná nejednotnost v pojetí a klasifikaci vzdělávacích strategií, což je fakt, který sám o sobě nemusí být na škodu a může být v týmové ročníkové práci i ku prospěchu věci. Tato skutečnost totiž s velkou pravděpodobností vyplývá z různosti pohledů na problematiku vzdělávacích strategií v odborných publikacích a souvisí s tím, s jakým základním textem kdo při studiu pedagogiky pracoval (dělení z pohledu činnosti učitele, z pohledu činnosti žáků, z pohledu charakteru činností, atd.). Za negativní je však nutné považovat fakt, že jsme byli několikrát v první fázi dotazováni na to, co je vlastně obsahem pojmu vzdělávací strategie. To svědčí o tom, že tato základní pedagogická kategorie bývá některými respondenty používána intuitivně, nepromyšleně, že v některých případech nebývá výuka plánována na základě diagnostické činnosti, rozboru vzdělávacích a výchovných cílů a následného výběru nejvhodnějších vzdělávacích strategií z široké škály publikovaných vzdělávacích metod a organizačních forem. Následné podkapitoly jsou členěny podle stanovených cílů a) Vytvořit přehled vzdělávacích strategií používaných ve škole, který bude sloužit jako východisko pro porovnávání s vývojem stavu v příštích letech. Pro tento cíl se nám jeví jako nejvýhodnější použít přehledy S5 pro základní školu a S8 pro školní družinu, tedy ty s nejvyšší mírou zobecnění. 2 Základní vzdělávací strategií zde nazýváme takové vzdělávací postupy a organizační formy, které nesou významné rozlišovací znaky, a to zejména v oblasti činnosti žáků, a které mohou být realizovány v různých variantách. 4

5 Výzkumem bylo zjištěno použití 140 základních vzdělávacích strategií v základní škole během jednoho týdne. Přehled základních vzdělávacích strategií - základní škola 1. Aplikace zkušenosti 2. Brainstorming 3. Cvičení v trojicích 4. Cvičení ve dvojicích 5. Čtení 6. Debata 7. Deduktivní metoda 8. Demonstrace 9. Desetiminutovka 10. Dialog 11. Didaktická hra 12. Diferencované vyučování 13. Diktát 14. Diskuse 15. Dokončování příběhu 16. Doplňování 17. Dramatická výchova 18. Experiment 19. Expozice 20. Fixační metoda 21. Frontální výuka 22. Generalizace 23. Grafické vyjadřování faktů 24. Hádání 25. Heuristická metoda 26. Hra 27. Hra socializační 28. I.N.S.E.R.T 29. Individualizace 30. Individuální 31. Interview 32. Jazykolamy 33. Jazyková rozcvička 34. Kavárnička 35. Kimova hra 36. Komentování 37. Komplexní výukové metody 38. Komunikace situační 39. Komunikační (využití počítačových prostředků ke komunikace em, chat) 40. Komunitní kruh 41. Koncepční dotazování 42. Kontrola 43. Konverzace 44. Kooperativní vyučování 45. Kritické čtení 46. Kritické psaní 47. Laboratorní práce 48. Luštění křížovek 49. Motivace 50. Mozková gymnastika 51. Myšlenková mapa 52. Nácvik pohybových dovedností 53. Nápodoba 54. Návodní otázky k myšlení v souvislostech 55. Návštěva divadelního představení 56. Návštěva výstavy 57. Názorné pokusy 58. Obhajování stanoviska 59. Odůvodňování 60. Opakovací diktát 61. Opakovací rozhovor 62. Opakování a shrnutí 63. Opakování: jeden žák u tabule, ostatní v lavici, pokládají otázky, v případě, že žák u tabule neví, odpovídá jiný žák 64. Oprava záměrných chyb v textu 65. Organizované opakování 66. Orientace v notovém zápisu písně 67. Párové (skup.) sdílení 68. Personalizace 69. Písemné práce 70. Písnička opakování číslovek 71. Plavecký výcvik 72. Pochvala 73. Pořizování zápisu 74. Poslech 75. Poznávačka 76. Pozorování 77. Pozorování 78. Práce s mapou 79. Práce s textovým materiálem 80. Práce s chybou 81. Práce ve čtveřicích 82. Praktické používání 5

6 83. Prezentace 84. Problémové vyučování 85. Procházka 86. Projekt 87. Prověřování a hodnocení 88. Přepis 89. Převyprávění 90. Puzzle (skládanková metoda) 91. Referát 92. Reflexe 93. Reprodukce 94. Rozbor 95. Running dictation 96. Rýsování 97. Rytmizace 98. Řízené objevování 99. Samostudium 100. Sebehodnocení grafické 101. Sebeoprava 102. Simulace 103. Skládačka 104. Skupinová - heterogenní skupiny 105. Skupinová - homogenní skupiny 106. Skupinová práce 107. Slovní skrývačka 108. Soutěž dvojic 109. Soutěž individuální 110. Soutěž skupinová 111. Spojování 112. Sportovní utkání 113. Srovnávání 114. Statistika 115. Sumarizace 116. Test 117. Třídění 118. Třídnické záležitosti 119. Tvůrčí práce jednotlivců 120. Tvůrčí práce skupinová 121. Uvolňovací cviky 122. Vedení zápisů 123. Volné psaní 124. Volné vybavování 125. Vstup do role 126. Vyhledávání informací z textu na obrazovce 127. Vyhodnocování 128. Vycházka do přírody 129. Vyjednávání 130. Výklad 131. Výklad spojený s demonstrací 132. Vyprávění 133. Vysvětlování 134. Výtvarné činnosti s individuální konzultací učitele 135. Vytváření otázek k zadanému tématu 136. Výzkumná metoda 137. Zhodnocení 138. Zpětná vazba k písemce 139. Zpěv 140. Žákovské vyučování Ve školní družině jsme zjistili během týdne 72 použitých základních vzdělávacích strategií. Přehled základních metod - školní družina 1. Batikování 2. Čtení 3. Debata 4. Diskuze 5. Doplňování domácích úkolů 6. Foukání bublin, výroba bublifuku z brčka. 7. Hlavolamy. 8. Hra s vlastními hračkami 9. Hra Twister 10. Hra na hudební nástroje: paličky, triangl, bubínek, kytara, činely 11. Hry na počítači 12. Hry se švihadlem 13. Jam session doprovázení kytary: bubínek, klávesy, vozembouch, triangl 14. Koláž ze starých novin. 15. Konverzační hra (doplňování děje) 16. Kreslení 17. Logické hry 18. Malování 19. Modelování 20. Míčové hry 21. Módní přehlídka 22. Nácvik skupinového přechodu jízdní dráhy 23. Výtvarné návrhy, vybarvování, vystřihování 24. Odpočinková činnost 25. Opakování učiva 26. Opičí dráha 27. Osobní hygiena 6

7 28. Péče o kytky 29. Podpora výuky 30. Pohybové hry v tělocvičně 31. Poslech odpočinkové hudby 32. Poslech písní 33. Poslech pohádky z CD 34. Poučení o bezpečnosti v době podzimních prázdnin 35. Vystřihování 36. Práce s dětskými časopisy 37. Práce s mapou ČR 38. Prohlubování znalostí práce s internetem 39. Předčítání 40. Příprava na vyučování pomůcky 41. Psaní úkolů 42. Relaxace 43. Rozpoznávání zvířat (elektronická pomůcka) 44. Sběr kaštanů 45. SCRABLE 46. Skládačky a vystřihovánky z papíru 47. Skládání neposedných židliček 48. Skládání slov z písmen 49. Skupinová práce podle vlastního výběru 50. Skupinové čtení (každý přečte 3 věty a předá knížku kamarádovi) 51. Skupinové hry zaměřené na rozvoj vnímání 52. Skupinový tanec na hudbu 53. Společenské hry 54. Správné stolování 55. Stavebnice 56. Stolní hry 57. Úklid učebny, hraček, školních pomůcek 58. Určování druhů stromů podle listů 59. Videoprojekce 60. Volná zábava 61. Volné hry venku 62. Vycházka 63. Výroba a závody vlaštovek 64. Výroba bot z papíru (program Boty). 65. Výroba bumerangu, dráčků z papíru, masek, náramků, obalů na sešity, vlastního pexesa, zvířátek, šatů a doplňků 66. Vytváření živých obrazů, vyjadřování skutečnosti tělem 67. Výukové hry na PC 68. Výukové programy na PC 69. Využití nově instalovaných dětských hřišť 70. Zdobení dýní na Hallowen. 71. Zpívání 72. Zvukové obrazy (skupiny navzájem rozpoznávají zvuky). b) Vytvořit databázi použitelných vzdělávacích strategií, která bude k dispozici pedagogům školy při plánování výuky. Pro naplnění tohoto cíle jsme použili upravené výčty, ve kterých jsou vedle základních vzdělávacích strategií uvedeny také jejich aplikace, varianty. Databáze vzdělávacích strategií základní škola 1. Aktivní účast na prezentaci 8.ročníku k tématu povolání luštění křížovek a úkolů 2. Aplikace získané zkušenosti na dalších řešeních 3. Brainstorming 4. Cvičení v trojicích 5. Cvičení ve dvojicích 6. Četba slohových prací + reflexe dětí 7. Četba ve dvojicích 8. Četba ve dvojicích, prezentace před třídou, kresba, kontrolní otázky na chodbě 9. Čtení 10. Čtení pro detail 11. Čtení pro smysl 12. Čtení s pochopením 13. Čtení v kontextu 7

8 14. Debata nad látkou, které děti samy nerozumí 15. Deduktivní metoda 16. Demonstrace obrázků se zvířaty a rostlinami v daných lokalitách 17. Diagnostická metoda (písemný test) 18. Dialog 19. Dialog s žáky nad napsanými termíny na tabuli s případným dovysvětlováním žáky či učitelem 20. Dialogická metoda 21. Didaktická hra What is this? - žák nakreslí na tabuli jednoduchý obrázek slova a zeptá se: What is this? Vyvolává žáky, kteří se hlásí a ptají se otázkou: Is this a? Kdo řekne správné slovo, jde kreslit další obrázek. 22. Didaktická hra Učitel říká slova s tvrdými a měkkými slabikami. Pokud je ve slově tvrdá slabika, mají si děti sednout. Pokud je ve slově měkká slabika, děti stojí. 23. Diferencované vyučování 24. Diktát 25. Diskuse 26. Diskuse nad textem písně 27. Dokončování příběhu 28. Domácí experimentování 29. Domino s literární tematikou 30. Doplňovačka 31. Doplňování 32. Doplňování cvičných vět 33. Dramatická výchova 34. Etudy ve dvojicích 35. Fixační metoda 36. Forma individualizovaná 37. Frontálně příklady řešené na tabuli s diskuzí 38. Frontální 39. Frontální - návodní otázky, společně se formulují závěry 40. Frontální vedení 41. Frontální výklad 42. Frontální vyučování 43. Frontální výuka 44. Frontální výuka s použitím ilustrativních pracovních listů 45. Galerie (nalepené plakáty, které vytvořily skupiny minulý týden, na stěny třídy) 46. Generalizace 47. Grafická činnost (rys podle nákresu) 48. Grafické vyjadřování faktů 49. Hádání 50. Heterogenní skupiny 51. Heuristická metoda výzkumná 52. Heuristické 53. Hlasité čtení 54. Hra 55. Hra na Orffovy nástroje - skupinky,společně 56. Hra ve družstvech 57. Hraní rolí 58. Hromadná, frontální výuka 59. Hromadné a frontální vyučování (v podání žáků - referát) 60. Hry na upevnění kolektivu 61. Chórový dril 62. I.N.S.E.R.T 63. Individualizovaná výuka (každý žák dostane lísteček s otázkou, všichni žáci pro třídu přečtou a zodpovědí svoji otázku) 64. Individualizovaná, diferenciovaná výuka 65. Individuální 66. Individuální cvičení 67. Individuální práce s pracovními listy 68. Individuální práce s učebnicí nebo pracovním listem 69. Individuální výtvarná tvorba s konzultacemi s vyučujícím 70. Informačně receptivní metoda 71. Inscenační metody 72. Interview každý žák si připraví několik pastelek (od 1 do 20) a k tomu obdrží seznam všech žáků ve třídě. Postupně se ptá jednotlivých spolužáků: How many pencils? Zjištěné údaje se zapisují do tabulky vedle jména žáka. 73. Jazykolamy 74. Jazyková rozcvička 75. Kavárnička + kreslení 76. Kimova hra 77. Kinestetické hry na podporu paměti 78. Kolektivní práce s učebnicí 8

9 79. Komentování 80. Komplexní výukové metody 81. Komunikační (využití počítačových prostředků ke komunikace em, chat) 82. Komunitní kruh 83. Komunitní kruh denní program 84. Koncepční dotazování 85. Kontrola 86. Kontrola ve dvojici 87. Kontrola ve dvojici 88. Kontrolní písemná práce 89. Kontrolované procvičování 90. Konverzace 91. Konverzace s rodilým mluvčím 92. Kooperace na řešení 93. Kooperativní vyučování 94. Kresba k básničkám na měkké a tvrdé souhlásky 95. Kreslení jednoduchých plánů obce 96. Kritické čtení 97. Kritické psaní 98. Křížovky 99. Malá laboratorní práce nerosty I. (Práce ve skupinách po 4, mezi skupinami kolují bedny s minerály a výukovými texty, každá bedna zaměřena na jiné fyzikální vlastnosti nerostů. Každý žák si vezme text, přečte, nalepí do sešitu, prohlédne minerály a disk 100. Matematická desetiminutovka 101. Metoda dialogu 102. Metoda písemné práce 103. Metoda pozorování 104. Metoda praktická 105. Metoda praktická 106. Metoda předvádění 107. Metoda výkladu spojená s demonstrací pokusu učitelkou 108. Metody expoziční 109. Metody fixační 110. Metody praktické 111. Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů 112. Metody slovní 113. Monologická metoda - vysvětlování, výklad 114. Motivace k samostudiu 115. Motivační 116. Motivační hry 117. Motivační metoda 118. Mozková gymnastika 119. Myšlenková mapa 120. Myšlenková mapa: základ myšlenkové mapy (křížové výpravy) společně, učitel ji vytváří na tabuli, žáci dokončují za domácí úkol 121. Nácvik pohybových dovedností 122. Návodní otázky k myšlení v souvislostech 123. Návštěva divadelního představení 124. Návštěva výstavy 125. Návštěva výstavy s programem pro děti, video k výstavě 126. Názorné 127. Názorně - demonstrační metoda 128. Názorně demonstrační metoda - pozorování předmětů 129. Názorné pokusy 130. Obhajování stanoviska 131. Odůvodňování 132. Opakovací 133. Opakovací diktát 134. Opakovací rozhovor 135. Opakování a shrnutí 136. Opakování: jeden žák u tabule, ostatní v lavici, pokládají otázky, v případě, že žák u tabule neví, odpovídá jiný žák 137. Oprava společná 138. Oprava čtvrtletní práce na základě individuálního přístupu 139. Oprava záměrných chyb v textu 140. Organizované opakování 141. Orientace v notovém zápisu písně 142. Otázky, odpovědi 143. Pantomimická hra 144. Párové (skup.) sdílení 145. Personalizace 146. Písemná hra 147. Písemná práce 148. Písemná soutěž 149. Písemné cvičení 150. Písnička opakování číslovek 151. Plavecký výcvik 152. Počítání slovních úloh v kolečku 153. Pohybové hry 154. Pochvala 9

10 155. Popis obrázku ve dvojici 156. Pořizování zápisu 157. Poslech 158. Poslech (žáci sedí v kroužku, poslouchají hlasy ptáků a komentář z CD, prohlížejí si diakritické znaky ptáků na didaktických obrázcích) 159. Poslech a nápodoba 160. "Poznávačka" 161. Pozorování 162. Práce mapou 163. Práce do pracovních sešitů 164. Práce na PC (internet) 165. Práce s herbářem 166. Práce s písankou 167. Práce s textem čítanky 168. Práce s textem učebnice společně, pak samostatně 169. Práce s textovým materiálem 170. Práce s filmem: žáci sledují film a hledají v něm odpovědi na otázky, které jsou předem zapsány na tabuli 171. Práce s chybou 172. Práce s netradiční pomůckou knoflíky vyvození násobilky šesti 173. Práce s písničkou 174. Práce s pracovními listy přiřazování vlastností (přídavných jmen) k názvům zvířat (podstatným jménům) a přiřazování vlastních jmen ke zvířátkům 175. Práce s tabulkami 176. Práce s textem 177. Práce s textem čtení, převyprávění, tvoření otázek, hledání na chodbě osoby podle indicií, po zadání správného hesla děti dostávají obálku, skládání puzzle, 178. Práce s textem (vyhledávání informací v textu, práce s osnovou, pochopení a interpretace obsahu) 179. Práce s učebnicí 180. Práce s učebnicí spojená s manipulativní činností s kaštany s pomocí kaštanů žáci vyvodí, jak se řeší slovní úloha z učebnice 181. Práce s atlasem 182. Práce s učitelem připraveným zápisem 183. Práce se slepou mapou 184. Práce s tabulkou a grafickými listy 185. Práce v náhodně vytvářených dvojicích a trojicích 186. Práce ve čtveřicích 187. Práce ve dvojicích 188. Práce ve skupinách 189. Práce ve trojicích 190. Pracovní list na konci cesty najdou žáci na stromech rozvěšené pracovní listy, na nichž je mimo jiné i keltský stromový kalendář horoskop podle data narození Pracovní listy pro jednotlivce 192. Praktická metoda - stavebnice 193. Praktické 194. Praktické činnosti každý žák si vyzkouší určit podle kompasu sever a poté i další světové strany 195. Praktické činnosti v keramické dílně 196. Prezentace - před třídou 197. Prezentace četby a následná diskuse 198. Prezentace knihy 199. Prezentace skupin před třídou 200. Prezentační (žáci prezentují svoji práci před ostatními pomocí dataprojektoru) 201. Problémové vyučování 202. Procvičování 203. Procvičování slovní zásoby z učebnice 204. Procházka 205. Projekce filmu 206. Projekce statická a dynamická 207. Projekt 208. Projekt čtení, dramatizace textu, modelování postavy z knížky 209. Projekt kritického myšlení 210. Předvedení 211. Přepis z tabule - na tabuli jsou pravopisně správně napsané názvy rostlin a živočichů, žáci se s učitelkou zaměří na jejich bezchybné psaní, např. sýkora, liška, netopýr, atd Převyprávění zadaného textu 213. Příklady na sčítání a odčítání lístečky po třídě zapisování do sešitu 214. Přírodovědný pokus 215. Puzzle 10

11 216. Puzzle: ve dvojicích žáci vytvářejí možná řešení zadaného problému, pak vzniknou nové dvojice, ve kterých se žáci vzájemně seznamují s řešeními nalezenými v původní dvojici, následná prezentace v nové dvojici, diskuse, hodnocení, úprava učitelem 217. Ranní čtení 218. Referát (každý týden mají referát dva vybraní žáci na jimi zvolené téma, týkající se biologie člověka) 219. Reproduktivní metoda 220. Rozbor textu a básně 221. Rozcvička v kruhu - vedena dítětem 222. Rozhovor s žáky (koncentrace pro společnou práci) 223. Rozšiř.slovní zásoby hrou 224. Rozvoj manuální zručnosti žáků při praktických činnostech oprav zařízení výměna žárovky, Running dictation 226. Rychlostní a obratnostní honičky 227. Rytmická rozcvička - vláček (říkanka) pohyb po celé třídě 228. Rytmický doprovod písničky 229. Rytmizace 230. Řešení křížovky s novými chemickými prvky 231. Řešení problémového úkolu 232. Řízené objevování 233. Řízené procvičování látky počítáním příkladů s vysvětlováním a kontrolou (žáci si běžně radí) 234. Řízený zápis do sešitu 235. Samostatná práce (individuální výuka) 236. Samostatná práce s učebnicí 237. Samostatná práce s individuální konzultací či frontálními vstupy učitele do procesu plnění zadání 238. Samostatná práce ve dvojicích, příprava pomůcek a samostatné provedení pokusu 239. Samostatná práce: domácí úkol sledujte média a připravte si zprávu o některé změně, která v současnosti probíhá ve světě 240. Samostatné hledání řešení 241. Samostudium studium na internetu (velký důraz na internet jako zdroj informací a aktivní poradce a pomocník nejen při práci, vyhledávání informací a jejích následné ověřování) 242. Sdělování zážitků v komunitním kruhu 243. Sebehodnocení kresba 244. Sebeoprava 245. Seznámení žáků s programem hodiny 246. Shrnutí poznatků 247. Simulace 248. Simulační hra žáci se vžijí do role člověka ztraceného v lese a začnou se pohybovat ve vymezeném prostoru, když se potkají s jiným spolužákem, žádají ho o radu, jak mají v přírodě najít sever bez kompasu či buzoly, druhý žák mu musí správně poradit 249. Situační komunikace 250. Skládání puzzle 251. Skupinová - heterogenní skupiny 252. Skupinová - homogenní skupiny 253. Skupinová kontrola práce 254. Skupinová práce 255. Skupinová práce žáci se rozdělují sami podle zadaných parametrů 256. Skupinová práce (soutěž) každá skupina má přidělenu jednu lokalitu v přírodě (např. na louce, u vody, v lese) a vymýšlí v daném čase co nejvíce zvířat a rostlin, které nalezneme v dané lokalitě + následná prezentace vymyšlených zvířat a rostlin před cel 257. Skupinová práce Dialog a rozhovor, cestovatelské deníky, tvorba příběhů) 258. Skupinová práce s textem 259. Skupinová práce s učebnicí 260. Skupinová soutěž Kufr - jeden žák stojí před tabulí a nevidí slovo, které je na ní napsáno. Členové jeho skupinky se mu snaží toto slovo popsat jinými výrazy. Mají k dispozici 3 nápovědy a tři pokusy na odhalení slova Skupinová výuka 262. Skupinové souhrnné opakování 11

12 263. Skupinové vyučování heterogenní skupiny 264. Skupinové zhodnocení formou her 265. Slovní skrývačka 266. Socializační hra 267. Soupeření skupin 268. Soupeření skupin 269. Soutěž 270. Soutěž BINGO děti mají tiket (mřížku s čísli), učitel čte příklady a pokud děti vidí výsledek na svém tiketu, zaškrtnou si jej, kdo má vyplněnou některou z řad nebo celý tiket, vyhrává 271. Soutěž mezi skupinami; jednotliví zástupci dostávají/si vybírají otázky z oblasti ČJ a lit. a odpovídají na ně; bodové hodnocení pro skupinu; společné opravy a vysvětlení u chybných odpovědí 272. Soutěž na opakování učiva v terénu 273. Soutěž pro rychlé žáky hra Na krále 274. Soutěž skupin při práci s mapou 275. Soutěž spojená se smyslovým vnímáním 276. Soutěž ve dvojicích 277. Spojování (audiovizuální) 278. Společná četba 279. Společná kontrola 280. Společná kontrola výsledků 281. Společná práce (vyvolávání) s cvičeními v pracovním sešitě 282. Společná práce s výukovým programem 283. Společné čtení o životě lesních zvířat 284. Společné řešení DÚ z minulé hodiny 285. Společné shrnutí 286. Společný rozbor netradiční slovní úlohy z předchozího 287. Společný zpěv u klavíru 288. Sportovní utkání 289. Srovnávání 290. Sumarizace 291. Štronzo - vyjádření nálady 292. Tělesná výchova 293. Test 294. Třídění 295. Třídění známých pojmů podle zadaných kritérií 296. Třídní statistika (měření pravděpodobné délky kosti stehenní pomocí krejčovského metru, každý žák se zapíše do tabulky na tabuli, vyhlášení výsledků měření 297. Třídnické záležitosti - co nás čeká tento týden,určení služeb, záznamník - zápis Kontrola a zadání týdenních DÚ 298. Tvorba pracovního listu žáky 299. Tvorba rodinného stromu grafické znázornění anglické popisky 300. Tvůrčí práce jednotlivců 301. Učení učením 302. Učení z textu - vyhledávání informací z textu na obrazovce + překreslení obrázku z obrazovky PC do sešitu 303. Učíme se navzájem 304. Ukázka minerálů ze sbírky učitelky, popis (jako zajímavost v návaznosti na referát z předešlého hodiny) 305. Úklid a chystání na oběd 306. Úvodní slovo k promítanému filmu 307. Uvolňovací cviky 308. Vedení zápisů 309. Vlastní tvorba - psaní krátkého příběhu, přání, pozvánka 310. Volné psaní 311. Volné vybavování 312. Vstup do role pantomimické předvádění člena rodiny ostatní hádají, o kterého člena rodiny jde Vyhodnocení 314. Vycházka do přírody 315. Vycházka do přírody spojená s výkladem, demonstrací a praktickou činností žáků 316. Vyjednávání 317. Výklad 318. Výklad spojený s demonstrací 319. Vymýšlení slovních úloh samostatná práce 320. Vyprávění 321. Výroba podpůrného materiálu 322. Vysvětlování 323. Výtvarné činnosti s individuální konzultací učitele 324. Vytváření otázek k zadanému tématu 325. Vytváření pracovních listů 12

13 326. Využití pracovních listů v jiných předmětech např. pracovní list s popisem města do anglického jazyka 5. ročník, em, vystavením práce na nástěnce, internetu www stránkách školy (6., 7. ročník) 327. Výzkumná metoda na základě vědomostí vyhledává, pozoruje, zaznamenává 328. Zadání doplňujících otázek k projekci 329. Zahřívání 330. Zážitková hra rozvíjející smyslové vnímání žáci mají zavázané oči a prochází bosí po vrstvě knoflíků, mají za úkol zjistit, na jaké předměty našlapují, po určení daného předmětu si rozvážou oči a sdělí ostatním své pocity z chůze po neznámých předmětech 331. Zhodnocení 332. Zhodnocení dne 333. Zpětná vazba k písemce 334. Zpěv 335. Zpěv s hudebním doprovodem (již známé písně) 336. Zpěv s kytarou 337. Žákovské vyučování 338. Žákovský referát o knize Databáze vzdělávacích strategií - školní družina 1. Batikování 2. Čtení 3. Čtení na pokračování 4. Debata 5. Diskuze 6. Doplňování domácích úkolů 7. Foukání bublin, výroba bublifuku z brčka. 8. Hlavolamy. 9. Hra s vlastními hračkami 10. Hra Twister 11. Hraní na hudební nástroje: paličky, triangl, bubínek, kytara, činely. 12. Hry na počítači 13. Hry se švihadlem 14. Jam session Doprovázení kytary: bubínek, klávesy, vozembouch, triangl 15. Koláž ze starých novin. 16. Konverzační hra (doplňování děje) 17. Kreslení 18. Kreslení na téma videoprojekce 19. Kreslení pohádkových postav: Rumcajs, Manka a Cipísek. 20. Logické hry 21. Malování dle své fantazie prstovými barvami 22. Malování na volné téma 23. Malování podzimní přírody 24. Malování prstovými barvami Téma: Obličej mého spolužáka. 25. Malování, modelování 26. Míčové hry 27. Módní přehlídka 28. Nácvik skupinového přechodu jízdní dráhy 29. Návrhy dýní, vybarvování, vystřihování 30. Odpočinková činnost 31. Opakování učiva 32. Opičí dráha 33. Osobní hygiena 34. Péče o kytky 35. Podpora výuky 36. Pohybové hry v tělocvičně 37. Poslech odpočinkové hudby 38. Poslech písní 39. Poslech pohádky z CD 40. Poučení o bezpečnosti v době podzimních prázdnin 41. Povídání o Halloweenu 42. Práce s modelínou: modelování vlastního obličeje. 43. Práce s dětskými časopisy 44. Práce s mapou ČR 45. Prohlubování znalostí práce s internetem: 46. Předčítání 47. Příprava na vyučování pomůcky 48. Psaní úkolů 49. Relaxace 50. Relaxace na balónu 51. Rozpoznávání zvířat(elektronická pomůcka) 13

14 52. Sběr kaštanů k výtvarné činnosti 53. SCRABLE turnaj. 54. SCRABLE ve dvojicích 55. Skákání se švihadlem. 56. Skládačky a vystřihovánky z papíru 57. Skládání neposedných židliček 58. Skládání slov z písmen 59. Skupinová práce podle vlastního výběru 60. Skupinové čtení (každý přečte 3 věty a předá knížku kamarádovi) 61. Skupinové hry zaměřené na rozvoj vnímání 62. Skupinový tanec na hudbu 63. Společenské hry 64. Správné stolování 65. Stavebnice 66. Stavění lega 67. Stavění ze stavebnic 68. Stolní hry 69. Stolní společenské hry 70. Úklid učebny, hraček, školních pomůcek 71. Určování druhů stromů podle listů 72. Videoprojekce 73. Volná zábava 74. Volné hry venku 75. Vycházka 76. Výroba a závody vlaštovek 77. Výroba bot z papíru (program Boty). 78. Výroba bumerangu 79. Výroba dráčků z papíru,provázků a krepového papíru 80. Výroba masek 81. Výroba náramků z knoflíků. 82. Výroba obalů na sešity. 83. Výroba vlastního pexesa 84. Výroba zvířátek z nasbíraných kaštanů. 85. Výtvarná činnost kreslení okrasných dýní, výroba šatů a doplňků. 86. Vytváření živých obrazů, vyjadřování skutečnosti tělem 87. Výukové hry na PC 88. Výukové programy na PC 89. Využití nově instalovaných dětských hřišť 90. Zalévání květin 91. Zdobení dýní na Hallowen. 92. Zpívání: Já písnička (doprovod kytara) 93. Zvukové obrazy (skupiny navzájem rozpoznávají zvuky). c) Zjistit, jak široká je škála a četnost využívání vzdělávacích strategií ve škole používaných. I když nemáme k dispozici adekvátní porovnávací škálu, jsme přesvědčeni, že z pohledu kvantitativního je možné vyjádřit s oblastí vzdělávacích strategií používaných v naší škole spokojenost. Týdenní časový snímek určitě nezachytil všechny vzdělávací strategie, které jsou ve škole používány, přesto vykázal v základní škole 338 a ve školní družině 93 vzdělávacích strategií, jejich aplikací a variant. Domníváme se, že tento fakt svědčí o velké kreativitě pedagogů naší školy. Jsme si samozřejmě vědomi, že pouhý kvantitativní pohled nemůže být dostačující pro komplexní zhodnocení této důležité problematiky. Doporučujeme proto zabývat se v příštím období autoevaluace vybranými vzdělávacími strategiemi z pohledu kvalitativního tedy tím, jak jsou realizovány a jaké přinášejí efekty vzhledem k očekávaným výstupům a klíčovým kompetencím. Statistika četnosti používání jednotlivých strategií sice nebyla cílem našeho výzkumu, přesto považujeme za zajímavé ji u vybraných položek uvést. 14

15 Vzdělávací strategie Frontální vyučování (z celkem 116 položek popisujících organizaci hodiny) Četnost Čtení 8 Brainstorming 2 Dialog 8 Diskuse 10 Hra 10 Referát 2 33 Úplný přehled o četnosti použití vzdělávacích strategií je možné vyčíst z přílohy S3 pro základní školu a S6 pro školní družinu. Je možné zde vyčíst poměrně malé zastoupení metod konstruktivistické pedagogiky. Vzhledem k tomu, že údaje byly získány sběrem během jednoho týdne, nemusejí automaticky znamenat, že by se konstruktivistické pedagogice ve škole věnoval nepřiměřeně malý prostor, určitě však bude dobré této oblasti věnovat v příštím období pozornost v rámci ročníkového plánování i hospitační činnosti. d) Zjistit, jaká opatření je zapotřebí učinit v oblasti používání vzdělávacích strategií ve škole. Opatření v oblasti používání vzdělávacích strategií ve škole vyplývají z předešlých kapitol. I. Ujasnit si v rámci ročníkových týmů pojetí vzdělávacích strategií a na úrovni školy doporučit pro samostudium literaturu, která se touto pedagogickou kategorií zabývá (týká se i vychovatelek školní družiny). II. V rámci autoevaluace školy v příštím období provést kvalitativní analýzu (případovou studii) používání vybraných vzdělávacích strategií. III. V rámci pedagogických dílen a hospitační činnosti se zaměřit na používání konstruktivistických vzdělávacích strategií. 15

16 Tripartitní třídní schůzky Cíl V tomto školním roce proběhly poprvé podzimní třídní schůzky jinou formou. V předem domluveném čase se sešli třídní učitelé se žákem a jeho zákonnými zástupci. Obsahem těchto schůzek byl rozbor žákovského portfolia, hodnocení žáka, případně domluva formy spolupráce mezi zákonnými zástupci, žáky a pedagogy nebo doporučení strategie učení při domácí přípravě žáků. Pracovně jsme nazvali tuto formu třídních schůzek tripartitní. Cílem autoevalauce v této položce bylo: 1. Zjistit, zda se tato forma osvědčila 2. Jaké případné změny by bylo dobré do ní zavést Metoda a postup Požádali jsme kolegyně a kolegy, aby vyplnili formulář, ve kterém měli uvést, zda a jaké výhrady k nové formě třídních schůzek měli zákonní zástupci žáků, žáci i oni sami. Dopis a formulář jsou obsahem příloh R1 a R2. Vyhodnocení Hodnocení tripartitních třídních schůzek je jednoznačně pozitivní. Všechny zúčastněné strany hodnotí individuální přístup, který tato forma umožňuje i možnosti hlubšího rozboru úspěšnosti žáků nejen vzhledem k učivu, ale také očekávaným výstupům a klíčovým kompetencím. V některých případech posloužily schůzky k dovysvětlení těchto pojmů. Individuální připomínky se týkaly zejména možnosti volby termínu setkání. Mají-li však být schůzky efektivní, nemohou být setkání naplánována na delší dobu než na průběh jednoho týdne. Je proto možné očekávat, že se vždy najdou jednotlivci, kterým z pracovních nebo osobních důvodů nebude vyhovovat žádný termín. Učitelky a učitelé uváděli, že takto organizované schůzky jsou časově náročné. Jedna kolegyně uvedla, že schůzky její třídy trvaly 12 hodin čistého času, to je však extrém. Obyčejně se čas na jednoho žáka pohyboval v rozmezí minut, což je při průměrném počtu 23 žáků na třídu 5 hodin 45 minut až 7 hodin 40 minut. Současně však pedagogové uváděli, že se jedná o velice efektivně investovaný čas. 16

17 Žáci oceňovali možnost účastnit se třídních schůzek. Mohli být svědky toho, že informace, které o nich jejich zákonní zástupci dostávají jsou objektivní a mohli vyjádřit svůj názor. Na druhé straně nemohli při domácím rozboru schůzek tolik fabulovat, jako v případě těch na nichž přítomni nejsou. Za nejcennější považujeme na tripartitních schůzkách jejich výstupy. Ty měly v mnoha případech podobu ústních smluv, či závazků, zacílených na další rozvoj dětí s jasně formulovanými rolemi a činnostmi všech zúčastněných. Jak vyplynulo i s rozboru tripartitních třídních schůzek na schůzce garantů, jednoznačně doporučujeme realizovat touto formou podzimní třídní schůzky i v příštích letech. 17

18 Učební materiály a zařízení školy Cíl Zjistit frekvenci používání učebních pomůcek a technologií jako podklad pro plánování zlepšování vybavenosti školy v této oblasti. Metoda a postup Pro zjištění četnosti používání učebních pomůcek a dalších materiálů jsme použili metodu kvalifikovaného odhadu. Zajištění naprosto přesné evidence by v tomto případě bylo velice obtížné, některé učební materiály jsou používány třeba několikrát za hodinu, jiné slouží jako demonstrační pomůcky, které jsou dětem na očích kontinuálně třeba i několik týdnů (např. nástěnné tabule). Navíc by to pro účely naplnění cíle této položky autoevaluace školy bylo i zbytečné. Sestavili jsme tedy tabulku (viz příloha P1) a požádali ročníkové garanty o její vyplnění. Takto získané údaje jsme pak sumarizovali (viz přílohy P2 P6). Všechny uvedené počty jsme přepočítávali na deset měsíců školního roku a čtyřtýdenní měsíc. To znamená, že například údaj každý týden jsme do autoevaluační zprávy zapracovali jako čtyřikrát měsíčně, údaje typu jednou ročně jsme započítali jako 0,1, jednou za pololetí jsme vyhodnotili jako 0,2 a údaj denně jsme započítali číslem 20 (čtyři týdny po pěti vyučovacích dnech). Vyhodnocení Hlavním výstupem je souhrnná tabulka přehledu používání učebních pomůcek a technologií, která bude sloužit vedení školy jako pomocný nástroj při plánování nákupu nových učebních pomůcek a technologií. Přehled používání učebních pomůcek a technologií (seřazeno podle četnosti) Název Četnost užívání měsíčně Internet na počítačích v učebnách 116 CD přehrávač zvuk 110 Hudební nástroje 66 Výukové programy na počítačích v učebnách 54 18

19 DVD přehrávač s televizí 52,5 Zeměpisné mapy 34 Orffovy nástroje 31 Fotoaparát 27,6 Mediatéka (mimo výuku ICT) 24 Dataprojektor přenosný 23 Dějepisné mapy 22 Video 20,1 Modely 18,1 Dataprojektor v uč. 13 nebo 36 16,2 Školní knihovna 16 Počítače v uč. 10 (mimo výuku ZA) 13 Videokamera 6,5 Diktafony 6 Z tabulky je možné vyčíst, že ve škole dominuje používání multimediálních technologií celkem 246,2 uvedených případů měsíčně. Je tedy zřejmé, že : a) ve škole jsou tyto technologie běžným nástrojem výuky a učení. b) vzhledem k vysoké míře využívání těchto technologií bude do budoucna dobré podpořit právě jejich obnovu a upgrade. Nejnižší četnost využití vykazují diktafony, to je však nutno přičíst tomu, že jsou využívány pouze při výuce cizích jazyků, tedy ve specifických jednooborových vyučovacích předmětech. Jako pomocný nástroj umožňující lepší zacílení a rozmístění materiálu může sloužit tabulka Přehled využívání učebních materiálů a zařízení školy. 19

20 Přehled využívání učebních materiálů a zařízení školy Ročník Celkem Dataprojektor přenosný Dataprojektor v uč. 13 nebo , ,2 DVD přehrávač s televizí ,5 0, ,5 CD přehrávač zvuk Video 3 1, ,1 Diktafony Videokamera 1 0, ,1 0 0,2 0,5 0,5 6,5 Fotoaparát , ,6 Zeměpisné mapy Dějepisné mapy Školní knihovna Modely 2 0 2, ,1 Mediatéka (mimo výuku ICT) Počítače v uč. 10 (mimo výuku ZA) Internet na počítačích v učebnách Výukové programy na počítačích v učebnách Orffovy nástroje Hudební nástroje Položku Modely respondenti specifikovali takto: geometrické modely (osobní i školní), glóbus, lidské tělo (vnitřní orgány), kostra, modely písmen (vlastní výroba) => hmatový kontakt, model těla, vnitř. org, fyzikální modely, fyzikální pomůcky, elektrický obvod, 20

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ

VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ VÝUKOVÉ METODY A ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ IVA ČERVENKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Vendula Pavlíková Porovnání efektivity informačně receptivní a výzkumné vyučovací metody Olomouc

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah

Výukový proces. Danuše Nezvalová. (Vybrané didaktické kategorie) Obsah Výukový proces (Vybrané didaktické kategorie) Danuše Nezvalová 2006 Obsah 1 Cíle ve výuce 4 Výukový cíl 4 Klasifikace výukových cílů 4 Taxonomie výukových cílů 5 Stanovení cílů výuky 6 Otázky 8 Případová

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium

Kód a název oboru vzdělávání. ŠVP Sociální činnost. Denní studium Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Česká 4787 760 05 Zlín Kód a název oboru vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost ŠVP Sociální činnost Denní studium ŠVP platnému počínaje 1. ročníkem ode

Více

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více