Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1

2 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 48 / 2005 a navazuje na autoevaluační zprávu školy za školní rok 2006 / Součástmi této zprávy jsou všechny přílohy, na které jsou uvedeny odkazy v textu a také diplomová práce Průřezová témata a školní vzdělávací programy paní Mgr. Lenky Nohové. Dvě přílohy jsou umístěny na školní webové stránce, jsou to výsledky SCIO testů (pokrývající položku autoevaluace prospěch a chování žáků, estetická stránka kultury školy ), které žáci školy plnili ve školním roce 2007 / 2008 a výsledky dotazníkového šetření o spokojenosti se školní výdejnou, které bylo do plánu autoevaluačních činností zařazeno dodatečně na základě podnětů zákonných zástupců žáků. Struktura této autoevaluační zprávy odpovídá plánu autoevaluačních činností, který na svém jednání schválila pedagogická rada Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 v září Viz příloha Plán 2

3 Vzdělávací strategie Cíle V autoevaluaci položky vzdělávací strategie jsme si stanovili tyto cíle: 1. Vytvořit přehled vzdělávacích metod používaných ve škole, který bude sloužit jako východisko pro porovnávání s vývojem stavu v příštích letech. 2. Vytvořit databázi použitelných vzdělávacích strategií, která bude k dispozici pedagogům školy při plánování výuky. 3. Zjistit, jak široká je škála ve škole používaných vzdělávacích strategií. 4. Zjistit, jaká opatření je zapotřebí učinit v oblasti používání vzdělávacích strategií ve škole. Metoda a postup Pro získání podkladů jsme použili sběrnou metodu týdenního časového snímku. Požádali jsme kolegyně a kolegy, aby po dobu jednoho týdne zapisovali všechny vzdělávací strategie, které ve své práci se žáky použili. Dopis, kterým jsme žádali o zaslání podkladů, je obsahem přílohy S1. Toto první zadání bylo nutné doplnit zadáním upřesňujícím, které je obsahem přílohy S2. Po shromáždění časových snímků jsme provedli prvotní vyhodnocení, jehož cílem bylo zkontrolovat, zda podklady odpovídají zadání a jsou použitelné vzhledem ke stanoveným cílům. Na základě tohoto kroku jsme požádali několik respondentů, aby své časové snímky doplnili o chybějící údaje, nebo aby přeformulovali časový snímek do obecně srozumitelné podoby. Ve druhé fázi jsme sumarizovali všechny získané podklady. Ve třetí fázi jsme ty vzdělávací strategie, které byly zachyceny popisem činnosti, pojmenovali a přiřadili do příslušné kategorie. Některé vzdělávací strategie, které byly z našeho pohledu příliš obecné, jsme ponechali v podobě původní formulace, protože tato obecnost je podle našeho názoru faktem, kterým bude zapotřebí se zabývat v autoregulaci školy v příštím období. Získali jsme tak celkem 442 položek vzdělávacích metod použitých v základní škole (příloha S3) a 101 položek vzdělávacích metod použitých ve školní družině (příloha S6) v průběhu jednoho pracovního týdne. 3

4 Ve čtvrté fázi jsme seznam zjištěných vzdělávacích strategií upravili tak, aby se v něm každá objevila pouze jednou. Získali jsme tak seznam 338 položek (příloha S4) pro základní školu a seznam 93 položek pro školní družinu. V páté fázi jsme museli provést ještě jedno zobecnění získaných informací, v němž jsme ponechali pouze tzv. základní vzdělávací strategie 2 (viz přílohy S5 pro základní školu a S8 pro školní družinu). V šesté fázi jsme pak získaný seznam používaných vzdělávacích strategií vyhodnotili vzhledem ke stanoveným cílům. Vyhodnocení Při zadávání výzkumu se projevila značná nejednotnost v pojetí a klasifikaci vzdělávacích strategií, což je fakt, který sám o sobě nemusí být na škodu a může být v týmové ročníkové práci i ku prospěchu věci. Tato skutečnost totiž s velkou pravděpodobností vyplývá z různosti pohledů na problematiku vzdělávacích strategií v odborných publikacích a souvisí s tím, s jakým základním textem kdo při studiu pedagogiky pracoval (dělení z pohledu činnosti učitele, z pohledu činnosti žáků, z pohledu charakteru činností, atd.). Za negativní je však nutné považovat fakt, že jsme byli několikrát v první fázi dotazováni na to, co je vlastně obsahem pojmu vzdělávací strategie. To svědčí o tom, že tato základní pedagogická kategorie bývá některými respondenty používána intuitivně, nepromyšleně, že v některých případech nebývá výuka plánována na základě diagnostické činnosti, rozboru vzdělávacích a výchovných cílů a následného výběru nejvhodnějších vzdělávacích strategií z široké škály publikovaných vzdělávacích metod a organizačních forem. Následné podkapitoly jsou členěny podle stanovených cílů a) Vytvořit přehled vzdělávacích strategií používaných ve škole, který bude sloužit jako východisko pro porovnávání s vývojem stavu v příštích letech. Pro tento cíl se nám jeví jako nejvýhodnější použít přehledy S5 pro základní školu a S8 pro školní družinu, tedy ty s nejvyšší mírou zobecnění. 2 Základní vzdělávací strategií zde nazýváme takové vzdělávací postupy a organizační formy, které nesou významné rozlišovací znaky, a to zejména v oblasti činnosti žáků, a které mohou být realizovány v různých variantách. 4

5 Výzkumem bylo zjištěno použití 140 základních vzdělávacích strategií v základní škole během jednoho týdne. Přehled základních vzdělávacích strategií - základní škola 1. Aplikace zkušenosti 2. Brainstorming 3. Cvičení v trojicích 4. Cvičení ve dvojicích 5. Čtení 6. Debata 7. Deduktivní metoda 8. Demonstrace 9. Desetiminutovka 10. Dialog 11. Didaktická hra 12. Diferencované vyučování 13. Diktát 14. Diskuse 15. Dokončování příběhu 16. Doplňování 17. Dramatická výchova 18. Experiment 19. Expozice 20. Fixační metoda 21. Frontální výuka 22. Generalizace 23. Grafické vyjadřování faktů 24. Hádání 25. Heuristická metoda 26. Hra 27. Hra socializační 28. I.N.S.E.R.T 29. Individualizace 30. Individuální 31. Interview 32. Jazykolamy 33. Jazyková rozcvička 34. Kavárnička 35. Kimova hra 36. Komentování 37. Komplexní výukové metody 38. Komunikace situační 39. Komunikační (využití počítačových prostředků ke komunikace em, chat) 40. Komunitní kruh 41. Koncepční dotazování 42. Kontrola 43. Konverzace 44. Kooperativní vyučování 45. Kritické čtení 46. Kritické psaní 47. Laboratorní práce 48. Luštění křížovek 49. Motivace 50. Mozková gymnastika 51. Myšlenková mapa 52. Nácvik pohybových dovedností 53. Nápodoba 54. Návodní otázky k myšlení v souvislostech 55. Návštěva divadelního představení 56. Návštěva výstavy 57. Názorné pokusy 58. Obhajování stanoviska 59. Odůvodňování 60. Opakovací diktát 61. Opakovací rozhovor 62. Opakování a shrnutí 63. Opakování: jeden žák u tabule, ostatní v lavici, pokládají otázky, v případě, že žák u tabule neví, odpovídá jiný žák 64. Oprava záměrných chyb v textu 65. Organizované opakování 66. Orientace v notovém zápisu písně 67. Párové (skup.) sdílení 68. Personalizace 69. Písemné práce 70. Písnička opakování číslovek 71. Plavecký výcvik 72. Pochvala 73. Pořizování zápisu 74. Poslech 75. Poznávačka 76. Pozorování 77. Pozorování 78. Práce s mapou 79. Práce s textovým materiálem 80. Práce s chybou 81. Práce ve čtveřicích 82. Praktické používání 5

6 83. Prezentace 84. Problémové vyučování 85. Procházka 86. Projekt 87. Prověřování a hodnocení 88. Přepis 89. Převyprávění 90. Puzzle (skládanková metoda) 91. Referát 92. Reflexe 93. Reprodukce 94. Rozbor 95. Running dictation 96. Rýsování 97. Rytmizace 98. Řízené objevování 99. Samostudium 100. Sebehodnocení grafické 101. Sebeoprava 102. Simulace 103. Skládačka 104. Skupinová - heterogenní skupiny 105. Skupinová - homogenní skupiny 106. Skupinová práce 107. Slovní skrývačka 108. Soutěž dvojic 109. Soutěž individuální 110. Soutěž skupinová 111. Spojování 112. Sportovní utkání 113. Srovnávání 114. Statistika 115. Sumarizace 116. Test 117. Třídění 118. Třídnické záležitosti 119. Tvůrčí práce jednotlivců 120. Tvůrčí práce skupinová 121. Uvolňovací cviky 122. Vedení zápisů 123. Volné psaní 124. Volné vybavování 125. Vstup do role 126. Vyhledávání informací z textu na obrazovce 127. Vyhodnocování 128. Vycházka do přírody 129. Vyjednávání 130. Výklad 131. Výklad spojený s demonstrací 132. Vyprávění 133. Vysvětlování 134. Výtvarné činnosti s individuální konzultací učitele 135. Vytváření otázek k zadanému tématu 136. Výzkumná metoda 137. Zhodnocení 138. Zpětná vazba k písemce 139. Zpěv 140. Žákovské vyučování Ve školní družině jsme zjistili během týdne 72 použitých základních vzdělávacích strategií. Přehled základních metod - školní družina 1. Batikování 2. Čtení 3. Debata 4. Diskuze 5. Doplňování domácích úkolů 6. Foukání bublin, výroba bublifuku z brčka. 7. Hlavolamy. 8. Hra s vlastními hračkami 9. Hra Twister 10. Hra na hudební nástroje: paličky, triangl, bubínek, kytara, činely 11. Hry na počítači 12. Hry se švihadlem 13. Jam session doprovázení kytary: bubínek, klávesy, vozembouch, triangl 14. Koláž ze starých novin. 15. Konverzační hra (doplňování děje) 16. Kreslení 17. Logické hry 18. Malování 19. Modelování 20. Míčové hry 21. Módní přehlídka 22. Nácvik skupinového přechodu jízdní dráhy 23. Výtvarné návrhy, vybarvování, vystřihování 24. Odpočinková činnost 25. Opakování učiva 26. Opičí dráha 27. Osobní hygiena 6

7 28. Péče o kytky 29. Podpora výuky 30. Pohybové hry v tělocvičně 31. Poslech odpočinkové hudby 32. Poslech písní 33. Poslech pohádky z CD 34. Poučení o bezpečnosti v době podzimních prázdnin 35. Vystřihování 36. Práce s dětskými časopisy 37. Práce s mapou ČR 38. Prohlubování znalostí práce s internetem 39. Předčítání 40. Příprava na vyučování pomůcky 41. Psaní úkolů 42. Relaxace 43. Rozpoznávání zvířat (elektronická pomůcka) 44. Sběr kaštanů 45. SCRABLE 46. Skládačky a vystřihovánky z papíru 47. Skládání neposedných židliček 48. Skládání slov z písmen 49. Skupinová práce podle vlastního výběru 50. Skupinové čtení (každý přečte 3 věty a předá knížku kamarádovi) 51. Skupinové hry zaměřené na rozvoj vnímání 52. Skupinový tanec na hudbu 53. Společenské hry 54. Správné stolování 55. Stavebnice 56. Stolní hry 57. Úklid učebny, hraček, školních pomůcek 58. Určování druhů stromů podle listů 59. Videoprojekce 60. Volná zábava 61. Volné hry venku 62. Vycházka 63. Výroba a závody vlaštovek 64. Výroba bot z papíru (program Boty). 65. Výroba bumerangu, dráčků z papíru, masek, náramků, obalů na sešity, vlastního pexesa, zvířátek, šatů a doplňků 66. Vytváření živých obrazů, vyjadřování skutečnosti tělem 67. Výukové hry na PC 68. Výukové programy na PC 69. Využití nově instalovaných dětských hřišť 70. Zdobení dýní na Hallowen. 71. Zpívání 72. Zvukové obrazy (skupiny navzájem rozpoznávají zvuky). b) Vytvořit databázi použitelných vzdělávacích strategií, která bude k dispozici pedagogům školy při plánování výuky. Pro naplnění tohoto cíle jsme použili upravené výčty, ve kterých jsou vedle základních vzdělávacích strategií uvedeny také jejich aplikace, varianty. Databáze vzdělávacích strategií základní škola 1. Aktivní účast na prezentaci 8.ročníku k tématu povolání luštění křížovek a úkolů 2. Aplikace získané zkušenosti na dalších řešeních 3. Brainstorming 4. Cvičení v trojicích 5. Cvičení ve dvojicích 6. Četba slohových prací + reflexe dětí 7. Četba ve dvojicích 8. Četba ve dvojicích, prezentace před třídou, kresba, kontrolní otázky na chodbě 9. Čtení 10. Čtení pro detail 11. Čtení pro smysl 12. Čtení s pochopením 13. Čtení v kontextu 7

8 14. Debata nad látkou, které děti samy nerozumí 15. Deduktivní metoda 16. Demonstrace obrázků se zvířaty a rostlinami v daných lokalitách 17. Diagnostická metoda (písemný test) 18. Dialog 19. Dialog s žáky nad napsanými termíny na tabuli s případným dovysvětlováním žáky či učitelem 20. Dialogická metoda 21. Didaktická hra What is this? - žák nakreslí na tabuli jednoduchý obrázek slova a zeptá se: What is this? Vyvolává žáky, kteří se hlásí a ptají se otázkou: Is this a? Kdo řekne správné slovo, jde kreslit další obrázek. 22. Didaktická hra Učitel říká slova s tvrdými a měkkými slabikami. Pokud je ve slově tvrdá slabika, mají si děti sednout. Pokud je ve slově měkká slabika, děti stojí. 23. Diferencované vyučování 24. Diktát 25. Diskuse 26. Diskuse nad textem písně 27. Dokončování příběhu 28. Domácí experimentování 29. Domino s literární tematikou 30. Doplňovačka 31. Doplňování 32. Doplňování cvičných vět 33. Dramatická výchova 34. Etudy ve dvojicích 35. Fixační metoda 36. Forma individualizovaná 37. Frontálně příklady řešené na tabuli s diskuzí 38. Frontální 39. Frontální - návodní otázky, společně se formulují závěry 40. Frontální vedení 41. Frontální výklad 42. Frontální vyučování 43. Frontální výuka 44. Frontální výuka s použitím ilustrativních pracovních listů 45. Galerie (nalepené plakáty, které vytvořily skupiny minulý týden, na stěny třídy) 46. Generalizace 47. Grafická činnost (rys podle nákresu) 48. Grafické vyjadřování faktů 49. Hádání 50. Heterogenní skupiny 51. Heuristická metoda výzkumná 52. Heuristické 53. Hlasité čtení 54. Hra 55. Hra na Orffovy nástroje - skupinky,společně 56. Hra ve družstvech 57. Hraní rolí 58. Hromadná, frontální výuka 59. Hromadné a frontální vyučování (v podání žáků - referát) 60. Hry na upevnění kolektivu 61. Chórový dril 62. I.N.S.E.R.T 63. Individualizovaná výuka (každý žák dostane lísteček s otázkou, všichni žáci pro třídu přečtou a zodpovědí svoji otázku) 64. Individualizovaná, diferenciovaná výuka 65. Individuální 66. Individuální cvičení 67. Individuální práce s pracovními listy 68. Individuální práce s učebnicí nebo pracovním listem 69. Individuální výtvarná tvorba s konzultacemi s vyučujícím 70. Informačně receptivní metoda 71. Inscenační metody 72. Interview každý žák si připraví několik pastelek (od 1 do 20) a k tomu obdrží seznam všech žáků ve třídě. Postupně se ptá jednotlivých spolužáků: How many pencils? Zjištěné údaje se zapisují do tabulky vedle jména žáka. 73. Jazykolamy 74. Jazyková rozcvička 75. Kavárnička + kreslení 76. Kimova hra 77. Kinestetické hry na podporu paměti 78. Kolektivní práce s učebnicí 8

9 79. Komentování 80. Komplexní výukové metody 81. Komunikační (využití počítačových prostředků ke komunikace em, chat) 82. Komunitní kruh 83. Komunitní kruh denní program 84. Koncepční dotazování 85. Kontrola 86. Kontrola ve dvojici 87. Kontrola ve dvojici 88. Kontrolní písemná práce 89. Kontrolované procvičování 90. Konverzace 91. Konverzace s rodilým mluvčím 92. Kooperace na řešení 93. Kooperativní vyučování 94. Kresba k básničkám na měkké a tvrdé souhlásky 95. Kreslení jednoduchých plánů obce 96. Kritické čtení 97. Kritické psaní 98. Křížovky 99. Malá laboratorní práce nerosty I. (Práce ve skupinách po 4, mezi skupinami kolují bedny s minerály a výukovými texty, každá bedna zaměřena na jiné fyzikální vlastnosti nerostů. Každý žák si vezme text, přečte, nalepí do sešitu, prohlédne minerály a disk 100. Matematická desetiminutovka 101. Metoda dialogu 102. Metoda písemné práce 103. Metoda pozorování 104. Metoda praktická 105. Metoda praktická 106. Metoda předvádění 107. Metoda výkladu spojená s demonstrací pokusu učitelkou 108. Metody expoziční 109. Metody fixační 110. Metody praktické 111. Metody prověřování a hodnocení žákovských výkonů 112. Metody slovní 113. Monologická metoda - vysvětlování, výklad 114. Motivace k samostudiu 115. Motivační 116. Motivační hry 117. Motivační metoda 118. Mozková gymnastika 119. Myšlenková mapa 120. Myšlenková mapa: základ myšlenkové mapy (křížové výpravy) společně, učitel ji vytváří na tabuli, žáci dokončují za domácí úkol 121. Nácvik pohybových dovedností 122. Návodní otázky k myšlení v souvislostech 123. Návštěva divadelního představení 124. Návštěva výstavy 125. Návštěva výstavy s programem pro děti, video k výstavě 126. Názorné 127. Názorně - demonstrační metoda 128. Názorně demonstrační metoda - pozorování předmětů 129. Názorné pokusy 130. Obhajování stanoviska 131. Odůvodňování 132. Opakovací 133. Opakovací diktát 134. Opakovací rozhovor 135. Opakování a shrnutí 136. Opakování: jeden žák u tabule, ostatní v lavici, pokládají otázky, v případě, že žák u tabule neví, odpovídá jiný žák 137. Oprava společná 138. Oprava čtvrtletní práce na základě individuálního přístupu 139. Oprava záměrných chyb v textu 140. Organizované opakování 141. Orientace v notovém zápisu písně 142. Otázky, odpovědi 143. Pantomimická hra 144. Párové (skup.) sdílení 145. Personalizace 146. Písemná hra 147. Písemná práce 148. Písemná soutěž 149. Písemné cvičení 150. Písnička opakování číslovek 151. Plavecký výcvik 152. Počítání slovních úloh v kolečku 153. Pohybové hry 154. Pochvala 9

10 155. Popis obrázku ve dvojici 156. Pořizování zápisu 157. Poslech 158. Poslech (žáci sedí v kroužku, poslouchají hlasy ptáků a komentář z CD, prohlížejí si diakritické znaky ptáků na didaktických obrázcích) 159. Poslech a nápodoba 160. "Poznávačka" 161. Pozorování 162. Práce mapou 163. Práce do pracovních sešitů 164. Práce na PC (internet) 165. Práce s herbářem 166. Práce s písankou 167. Práce s textem čítanky 168. Práce s textem učebnice společně, pak samostatně 169. Práce s textovým materiálem 170. Práce s filmem: žáci sledují film a hledají v něm odpovědi na otázky, které jsou předem zapsány na tabuli 171. Práce s chybou 172. Práce s netradiční pomůckou knoflíky vyvození násobilky šesti 173. Práce s písničkou 174. Práce s pracovními listy přiřazování vlastností (přídavných jmen) k názvům zvířat (podstatným jménům) a přiřazování vlastních jmen ke zvířátkům 175. Práce s tabulkami 176. Práce s textem 177. Práce s textem čtení, převyprávění, tvoření otázek, hledání na chodbě osoby podle indicií, po zadání správného hesla děti dostávají obálku, skládání puzzle, 178. Práce s textem (vyhledávání informací v textu, práce s osnovou, pochopení a interpretace obsahu) 179. Práce s učebnicí 180. Práce s učebnicí spojená s manipulativní činností s kaštany s pomocí kaštanů žáci vyvodí, jak se řeší slovní úloha z učebnice 181. Práce s atlasem 182. Práce s učitelem připraveným zápisem 183. Práce se slepou mapou 184. Práce s tabulkou a grafickými listy 185. Práce v náhodně vytvářených dvojicích a trojicích 186. Práce ve čtveřicích 187. Práce ve dvojicích 188. Práce ve skupinách 189. Práce ve trojicích 190. Pracovní list na konci cesty najdou žáci na stromech rozvěšené pracovní listy, na nichž je mimo jiné i keltský stromový kalendář horoskop podle data narození Pracovní listy pro jednotlivce 192. Praktická metoda - stavebnice 193. Praktické 194. Praktické činnosti každý žák si vyzkouší určit podle kompasu sever a poté i další světové strany 195. Praktické činnosti v keramické dílně 196. Prezentace - před třídou 197. Prezentace četby a následná diskuse 198. Prezentace knihy 199. Prezentace skupin před třídou 200. Prezentační (žáci prezentují svoji práci před ostatními pomocí dataprojektoru) 201. Problémové vyučování 202. Procvičování 203. Procvičování slovní zásoby z učebnice 204. Procházka 205. Projekce filmu 206. Projekce statická a dynamická 207. Projekt 208. Projekt čtení, dramatizace textu, modelování postavy z knížky 209. Projekt kritického myšlení 210. Předvedení 211. Přepis z tabule - na tabuli jsou pravopisně správně napsané názvy rostlin a živočichů, žáci se s učitelkou zaměří na jejich bezchybné psaní, např. sýkora, liška, netopýr, atd Převyprávění zadaného textu 213. Příklady na sčítání a odčítání lístečky po třídě zapisování do sešitu 214. Přírodovědný pokus 215. Puzzle 10

11 216. Puzzle: ve dvojicích žáci vytvářejí možná řešení zadaného problému, pak vzniknou nové dvojice, ve kterých se žáci vzájemně seznamují s řešeními nalezenými v původní dvojici, následná prezentace v nové dvojici, diskuse, hodnocení, úprava učitelem 217. Ranní čtení 218. Referát (každý týden mají referát dva vybraní žáci na jimi zvolené téma, týkající se biologie člověka) 219. Reproduktivní metoda 220. Rozbor textu a básně 221. Rozcvička v kruhu - vedena dítětem 222. Rozhovor s žáky (koncentrace pro společnou práci) 223. Rozšiř.slovní zásoby hrou 224. Rozvoj manuální zručnosti žáků při praktických činnostech oprav zařízení výměna žárovky, Running dictation 226. Rychlostní a obratnostní honičky 227. Rytmická rozcvička - vláček (říkanka) pohyb po celé třídě 228. Rytmický doprovod písničky 229. Rytmizace 230. Řešení křížovky s novými chemickými prvky 231. Řešení problémového úkolu 232. Řízené objevování 233. Řízené procvičování látky počítáním příkladů s vysvětlováním a kontrolou (žáci si běžně radí) 234. Řízený zápis do sešitu 235. Samostatná práce (individuální výuka) 236. Samostatná práce s učebnicí 237. Samostatná práce s individuální konzultací či frontálními vstupy učitele do procesu plnění zadání 238. Samostatná práce ve dvojicích, příprava pomůcek a samostatné provedení pokusu 239. Samostatná práce: domácí úkol sledujte média a připravte si zprávu o některé změně, která v současnosti probíhá ve světě 240. Samostatné hledání řešení 241. Samostudium studium na internetu (velký důraz na internet jako zdroj informací a aktivní poradce a pomocník nejen při práci, vyhledávání informací a jejích následné ověřování) 242. Sdělování zážitků v komunitním kruhu 243. Sebehodnocení kresba 244. Sebeoprava 245. Seznámení žáků s programem hodiny 246. Shrnutí poznatků 247. Simulace 248. Simulační hra žáci se vžijí do role člověka ztraceného v lese a začnou se pohybovat ve vymezeném prostoru, když se potkají s jiným spolužákem, žádají ho o radu, jak mají v přírodě najít sever bez kompasu či buzoly, druhý žák mu musí správně poradit 249. Situační komunikace 250. Skládání puzzle 251. Skupinová - heterogenní skupiny 252. Skupinová - homogenní skupiny 253. Skupinová kontrola práce 254. Skupinová práce 255. Skupinová práce žáci se rozdělují sami podle zadaných parametrů 256. Skupinová práce (soutěž) každá skupina má přidělenu jednu lokalitu v přírodě (např. na louce, u vody, v lese) a vymýšlí v daném čase co nejvíce zvířat a rostlin, které nalezneme v dané lokalitě + následná prezentace vymyšlených zvířat a rostlin před cel 257. Skupinová práce Dialog a rozhovor, cestovatelské deníky, tvorba příběhů) 258. Skupinová práce s textem 259. Skupinová práce s učebnicí 260. Skupinová soutěž Kufr - jeden žák stojí před tabulí a nevidí slovo, které je na ní napsáno. Členové jeho skupinky se mu snaží toto slovo popsat jinými výrazy. Mají k dispozici 3 nápovědy a tři pokusy na odhalení slova Skupinová výuka 262. Skupinové souhrnné opakování 11

12 263. Skupinové vyučování heterogenní skupiny 264. Skupinové zhodnocení formou her 265. Slovní skrývačka 266. Socializační hra 267. Soupeření skupin 268. Soupeření skupin 269. Soutěž 270. Soutěž BINGO děti mají tiket (mřížku s čísli), učitel čte příklady a pokud děti vidí výsledek na svém tiketu, zaškrtnou si jej, kdo má vyplněnou některou z řad nebo celý tiket, vyhrává 271. Soutěž mezi skupinami; jednotliví zástupci dostávají/si vybírají otázky z oblasti ČJ a lit. a odpovídají na ně; bodové hodnocení pro skupinu; společné opravy a vysvětlení u chybných odpovědí 272. Soutěž na opakování učiva v terénu 273. Soutěž pro rychlé žáky hra Na krále 274. Soutěž skupin při práci s mapou 275. Soutěž spojená se smyslovým vnímáním 276. Soutěž ve dvojicích 277. Spojování (audiovizuální) 278. Společná četba 279. Společná kontrola 280. Společná kontrola výsledků 281. Společná práce (vyvolávání) s cvičeními v pracovním sešitě 282. Společná práce s výukovým programem 283. Společné čtení o životě lesních zvířat 284. Společné řešení DÚ z minulé hodiny 285. Společné shrnutí 286. Společný rozbor netradiční slovní úlohy z předchozího 287. Společný zpěv u klavíru 288. Sportovní utkání 289. Srovnávání 290. Sumarizace 291. Štronzo - vyjádření nálady 292. Tělesná výchova 293. Test 294. Třídění 295. Třídění známých pojmů podle zadaných kritérií 296. Třídní statistika (měření pravděpodobné délky kosti stehenní pomocí krejčovského metru, každý žák se zapíše do tabulky na tabuli, vyhlášení výsledků měření 297. Třídnické záležitosti - co nás čeká tento týden,určení služeb, záznamník - zápis Kontrola a zadání týdenních DÚ 298. Tvorba pracovního listu žáky 299. Tvorba rodinného stromu grafické znázornění anglické popisky 300. Tvůrčí práce jednotlivců 301. Učení učením 302. Učení z textu - vyhledávání informací z textu na obrazovce + překreslení obrázku z obrazovky PC do sešitu 303. Učíme se navzájem 304. Ukázka minerálů ze sbírky učitelky, popis (jako zajímavost v návaznosti na referát z předešlého hodiny) 305. Úklid a chystání na oběd 306. Úvodní slovo k promítanému filmu 307. Uvolňovací cviky 308. Vedení zápisů 309. Vlastní tvorba - psaní krátkého příběhu, přání, pozvánka 310. Volné psaní 311. Volné vybavování 312. Vstup do role pantomimické předvádění člena rodiny ostatní hádají, o kterého člena rodiny jde Vyhodnocení 314. Vycházka do přírody 315. Vycházka do přírody spojená s výkladem, demonstrací a praktickou činností žáků 316. Vyjednávání 317. Výklad 318. Výklad spojený s demonstrací 319. Vymýšlení slovních úloh samostatná práce 320. Vyprávění 321. Výroba podpůrného materiálu 322. Vysvětlování 323. Výtvarné činnosti s individuální konzultací učitele 324. Vytváření otázek k zadanému tématu 325. Vytváření pracovních listů 12

13 326. Využití pracovních listů v jiných předmětech např. pracovní list s popisem města do anglického jazyka 5. ročník, em, vystavením práce na nástěnce, internetu www stránkách školy (6., 7. ročník) 327. Výzkumná metoda na základě vědomostí vyhledává, pozoruje, zaznamenává 328. Zadání doplňujících otázek k projekci 329. Zahřívání 330. Zážitková hra rozvíjející smyslové vnímání žáci mají zavázané oči a prochází bosí po vrstvě knoflíků, mají za úkol zjistit, na jaké předměty našlapují, po určení daného předmětu si rozvážou oči a sdělí ostatním své pocity z chůze po neznámých předmětech 331. Zhodnocení 332. Zhodnocení dne 333. Zpětná vazba k písemce 334. Zpěv 335. Zpěv s hudebním doprovodem (již známé písně) 336. Zpěv s kytarou 337. Žákovské vyučování 338. Žákovský referát o knize Databáze vzdělávacích strategií - školní družina 1. Batikování 2. Čtení 3. Čtení na pokračování 4. Debata 5. Diskuze 6. Doplňování domácích úkolů 7. Foukání bublin, výroba bublifuku z brčka. 8. Hlavolamy. 9. Hra s vlastními hračkami 10. Hra Twister 11. Hraní na hudební nástroje: paličky, triangl, bubínek, kytara, činely. 12. Hry na počítači 13. Hry se švihadlem 14. Jam session Doprovázení kytary: bubínek, klávesy, vozembouch, triangl 15. Koláž ze starých novin. 16. Konverzační hra (doplňování děje) 17. Kreslení 18. Kreslení na téma videoprojekce 19. Kreslení pohádkových postav: Rumcajs, Manka a Cipísek. 20. Logické hry 21. Malování dle své fantazie prstovými barvami 22. Malování na volné téma 23. Malování podzimní přírody 24. Malování prstovými barvami Téma: Obličej mého spolužáka. 25. Malování, modelování 26. Míčové hry 27. Módní přehlídka 28. Nácvik skupinového přechodu jízdní dráhy 29. Návrhy dýní, vybarvování, vystřihování 30. Odpočinková činnost 31. Opakování učiva 32. Opičí dráha 33. Osobní hygiena 34. Péče o kytky 35. Podpora výuky 36. Pohybové hry v tělocvičně 37. Poslech odpočinkové hudby 38. Poslech písní 39. Poslech pohádky z CD 40. Poučení o bezpečnosti v době podzimních prázdnin 41. Povídání o Halloweenu 42. Práce s modelínou: modelování vlastního obličeje. 43. Práce s dětskými časopisy 44. Práce s mapou ČR 45. Prohlubování znalostí práce s internetem: 46. Předčítání 47. Příprava na vyučování pomůcky 48. Psaní úkolů 49. Relaxace 50. Relaxace na balónu 51. Rozpoznávání zvířat(elektronická pomůcka) 13

14 52. Sběr kaštanů k výtvarné činnosti 53. SCRABLE turnaj. 54. SCRABLE ve dvojicích 55. Skákání se švihadlem. 56. Skládačky a vystřihovánky z papíru 57. Skládání neposedných židliček 58. Skládání slov z písmen 59. Skupinová práce podle vlastního výběru 60. Skupinové čtení (každý přečte 3 věty a předá knížku kamarádovi) 61. Skupinové hry zaměřené na rozvoj vnímání 62. Skupinový tanec na hudbu 63. Společenské hry 64. Správné stolování 65. Stavebnice 66. Stavění lega 67. Stavění ze stavebnic 68. Stolní hry 69. Stolní společenské hry 70. Úklid učebny, hraček, školních pomůcek 71. Určování druhů stromů podle listů 72. Videoprojekce 73. Volná zábava 74. Volné hry venku 75. Vycházka 76. Výroba a závody vlaštovek 77. Výroba bot z papíru (program Boty). 78. Výroba bumerangu 79. Výroba dráčků z papíru,provázků a krepového papíru 80. Výroba masek 81. Výroba náramků z knoflíků. 82. Výroba obalů na sešity. 83. Výroba vlastního pexesa 84. Výroba zvířátek z nasbíraných kaštanů. 85. Výtvarná činnost kreslení okrasných dýní, výroba šatů a doplňků. 86. Vytváření živých obrazů, vyjadřování skutečnosti tělem 87. Výukové hry na PC 88. Výukové programy na PC 89. Využití nově instalovaných dětských hřišť 90. Zalévání květin 91. Zdobení dýní na Hallowen. 92. Zpívání: Já písnička (doprovod kytara) 93. Zvukové obrazy (skupiny navzájem rozpoznávají zvuky). c) Zjistit, jak široká je škála a četnost využívání vzdělávacích strategií ve škole používaných. I když nemáme k dispozici adekvátní porovnávací škálu, jsme přesvědčeni, že z pohledu kvantitativního je možné vyjádřit s oblastí vzdělávacích strategií používaných v naší škole spokojenost. Týdenní časový snímek určitě nezachytil všechny vzdělávací strategie, které jsou ve škole používány, přesto vykázal v základní škole 338 a ve školní družině 93 vzdělávacích strategií, jejich aplikací a variant. Domníváme se, že tento fakt svědčí o velké kreativitě pedagogů naší školy. Jsme si samozřejmě vědomi, že pouhý kvantitativní pohled nemůže být dostačující pro komplexní zhodnocení této důležité problematiky. Doporučujeme proto zabývat se v příštím období autoevaluace vybranými vzdělávacími strategiemi z pohledu kvalitativního tedy tím, jak jsou realizovány a jaké přinášejí efekty vzhledem k očekávaným výstupům a klíčovým kompetencím. Statistika četnosti používání jednotlivých strategií sice nebyla cílem našeho výzkumu, přesto považujeme za zajímavé ji u vybraných položek uvést. 14

15 Vzdělávací strategie Frontální vyučování (z celkem 116 položek popisujících organizaci hodiny) Četnost Čtení 8 Brainstorming 2 Dialog 8 Diskuse 10 Hra 10 Referát 2 33 Úplný přehled o četnosti použití vzdělávacích strategií je možné vyčíst z přílohy S3 pro základní školu a S6 pro školní družinu. Je možné zde vyčíst poměrně malé zastoupení metod konstruktivistické pedagogiky. Vzhledem k tomu, že údaje byly získány sběrem během jednoho týdne, nemusejí automaticky znamenat, že by se konstruktivistické pedagogice ve škole věnoval nepřiměřeně malý prostor, určitě však bude dobré této oblasti věnovat v příštím období pozornost v rámci ročníkového plánování i hospitační činnosti. d) Zjistit, jaká opatření je zapotřebí učinit v oblasti používání vzdělávacích strategií ve škole. Opatření v oblasti používání vzdělávacích strategií ve škole vyplývají z předešlých kapitol. I. Ujasnit si v rámci ročníkových týmů pojetí vzdělávacích strategií a na úrovni školy doporučit pro samostudium literaturu, která se touto pedagogickou kategorií zabývá (týká se i vychovatelek školní družiny). II. V rámci autoevaluace školy v příštím období provést kvalitativní analýzu (případovou studii) používání vybraných vzdělávacích strategií. III. V rámci pedagogických dílen a hospitační činnosti se zaměřit na používání konstruktivistických vzdělávacích strategií. 15

16 Tripartitní třídní schůzky Cíl V tomto školním roce proběhly poprvé podzimní třídní schůzky jinou formou. V předem domluveném čase se sešli třídní učitelé se žákem a jeho zákonnými zástupci. Obsahem těchto schůzek byl rozbor žákovského portfolia, hodnocení žáka, případně domluva formy spolupráce mezi zákonnými zástupci, žáky a pedagogy nebo doporučení strategie učení při domácí přípravě žáků. Pracovně jsme nazvali tuto formu třídních schůzek tripartitní. Cílem autoevalauce v této položce bylo: 1. Zjistit, zda se tato forma osvědčila 2. Jaké případné změny by bylo dobré do ní zavést Metoda a postup Požádali jsme kolegyně a kolegy, aby vyplnili formulář, ve kterém měli uvést, zda a jaké výhrady k nové formě třídních schůzek měli zákonní zástupci žáků, žáci i oni sami. Dopis a formulář jsou obsahem příloh R1 a R2. Vyhodnocení Hodnocení tripartitních třídních schůzek je jednoznačně pozitivní. Všechny zúčastněné strany hodnotí individuální přístup, který tato forma umožňuje i možnosti hlubšího rozboru úspěšnosti žáků nejen vzhledem k učivu, ale také očekávaným výstupům a klíčovým kompetencím. V některých případech posloužily schůzky k dovysvětlení těchto pojmů. Individuální připomínky se týkaly zejména možnosti volby termínu setkání. Mají-li však být schůzky efektivní, nemohou být setkání naplánována na delší dobu než na průběh jednoho týdne. Je proto možné očekávat, že se vždy najdou jednotlivci, kterým z pracovních nebo osobních důvodů nebude vyhovovat žádný termín. Učitelky a učitelé uváděli, že takto organizované schůzky jsou časově náročné. Jedna kolegyně uvedla, že schůzky její třídy trvaly 12 hodin čistého času, to je však extrém. Obyčejně se čas na jednoho žáka pohyboval v rozmezí minut, což je při průměrném počtu 23 žáků na třídu 5 hodin 45 minut až 7 hodin 40 minut. Současně však pedagogové uváděli, že se jedná o velice efektivně investovaný čas. 16

17 Žáci oceňovali možnost účastnit se třídních schůzek. Mohli být svědky toho, že informace, které o nich jejich zákonní zástupci dostávají jsou objektivní a mohli vyjádřit svůj názor. Na druhé straně nemohli při domácím rozboru schůzek tolik fabulovat, jako v případě těch na nichž přítomni nejsou. Za nejcennější považujeme na tripartitních schůzkách jejich výstupy. Ty měly v mnoha případech podobu ústních smluv, či závazků, zacílených na další rozvoj dětí s jasně formulovanými rolemi a činnostmi všech zúčastněných. Jak vyplynulo i s rozboru tripartitních třídních schůzek na schůzce garantů, jednoznačně doporučujeme realizovat touto formou podzimní třídní schůzky i v příštích letech. 17

18 Učební materiály a zařízení školy Cíl Zjistit frekvenci používání učebních pomůcek a technologií jako podklad pro plánování zlepšování vybavenosti školy v této oblasti. Metoda a postup Pro zjištění četnosti používání učebních pomůcek a dalších materiálů jsme použili metodu kvalifikovaného odhadu. Zajištění naprosto přesné evidence by v tomto případě bylo velice obtížné, některé učební materiály jsou používány třeba několikrát za hodinu, jiné slouží jako demonstrační pomůcky, které jsou dětem na očích kontinuálně třeba i několik týdnů (např. nástěnné tabule). Navíc by to pro účely naplnění cíle této položky autoevaluace školy bylo i zbytečné. Sestavili jsme tedy tabulku (viz příloha P1) a požádali ročníkové garanty o její vyplnění. Takto získané údaje jsme pak sumarizovali (viz přílohy P2 P6). Všechny uvedené počty jsme přepočítávali na deset měsíců školního roku a čtyřtýdenní měsíc. To znamená, že například údaj každý týden jsme do autoevaluační zprávy zapracovali jako čtyřikrát měsíčně, údaje typu jednou ročně jsme započítali jako 0,1, jednou za pololetí jsme vyhodnotili jako 0,2 a údaj denně jsme započítali číslem 20 (čtyři týdny po pěti vyučovacích dnech). Vyhodnocení Hlavním výstupem je souhrnná tabulka přehledu používání učebních pomůcek a technologií, která bude sloužit vedení školy jako pomocný nástroj při plánování nákupu nových učebních pomůcek a technologií. Přehled používání učebních pomůcek a technologií (seřazeno podle četnosti) Název Četnost užívání měsíčně Internet na počítačích v učebnách 116 CD přehrávač zvuk 110 Hudební nástroje 66 Výukové programy na počítačích v učebnách 54 18

19 DVD přehrávač s televizí 52,5 Zeměpisné mapy 34 Orffovy nástroje 31 Fotoaparát 27,6 Mediatéka (mimo výuku ICT) 24 Dataprojektor přenosný 23 Dějepisné mapy 22 Video 20,1 Modely 18,1 Dataprojektor v uč. 13 nebo 36 16,2 Školní knihovna 16 Počítače v uč. 10 (mimo výuku ZA) 13 Videokamera 6,5 Diktafony 6 Z tabulky je možné vyčíst, že ve škole dominuje používání multimediálních technologií celkem 246,2 uvedených případů měsíčně. Je tedy zřejmé, že : a) ve škole jsou tyto technologie běžným nástrojem výuky a učení. b) vzhledem k vysoké míře využívání těchto technologií bude do budoucna dobré podpořit právě jejich obnovu a upgrade. Nejnižší četnost využití vykazují diktafony, to je však nutno přičíst tomu, že jsou využívány pouze při výuce cizích jazyků, tedy ve specifických jednooborových vyučovacích předmětech. Jako pomocný nástroj umožňující lepší zacílení a rozmístění materiálu může sloužit tabulka Přehled využívání učebních materiálů a zařízení školy. 19

20 Přehled využívání učebních materiálů a zařízení školy Ročník Celkem Dataprojektor přenosný Dataprojektor v uč. 13 nebo , ,2 DVD přehrávač s televizí ,5 0, ,5 CD přehrávač zvuk Video 3 1, ,1 Diktafony Videokamera 1 0, ,1 0 0,2 0,5 0,5 6,5 Fotoaparát , ,6 Zeměpisné mapy Dějepisné mapy Školní knihovna Modely 2 0 2, ,1 Mediatéka (mimo výuku ICT) Počítače v uč. 10 (mimo výuku ZA) Internet na počítačích v učebnách Výukové programy na počítačích v učebnách Orffovy nástroje Hudební nástroje Položku Modely respondenti specifikovali takto: geometrické modely (osobní i školní), glóbus, lidské tělo (vnitřní orgány), kostra, modely písmen (vlastní výroba) => hmatový kontakt, model těla, vnitř. org, fyzikální modely, fyzikální pomůcky, elektrický obvod, 20

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

METODIKA K ANALÝZE ŠVP

METODIKA K ANALÝZE ŠVP METODIKA K ANALÝZE ŠVP I ÚVOD Pro hodnocení ŠVP z hlediska podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byl pracovní skupinou PedF UK 1 vytvořen základní nástroj hodnocení, který vychází z definice pojmu čtenářská

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky:

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum narození: Třída: Rok školní docházky: Pedagogická diagnostika žáka zařazeného do vzdělávacího programu RVP ZV - LMP podklad pro rediagnostiku ( dle 1 odst.5 Vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění) Škola: Jméno a příjmení žáka/žákyně: Datum

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Komplexní informační systém AMOS IS

Komplexní informační systém AMOS IS Strana 1 Komplexní informační systém AMOS IS Strana 2 Obsah Obsah... 2 Systém AMOS IS... 3 Výhody AMOS IS... 3 Hlavní funkce AMOS IS... 3 Cenová politika... 3 Moduly a funkce systému AMOS IS... 4 Jádro

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č. 2 ÚVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, ÚVOZ 55 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Skupinová výuka nadaných Cílem je vytvoření méně početné skupiny, v níž by kooperovali

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ

HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ Praktická součást školního řádu, který pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2014 Ve Všenorech 26. 8. 2014, projednala pedagogická rada, zpracovala Mgr. R. Bartoníčková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více