VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2006-2007"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

2 Obsah ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE... 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLSKÉ ORGANIZACE... 2 POSLÁNÍ ORGANIZACE... 2 FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 DLOUHODOBÉ CÍLE A ÚKOLY DDM... 3 DLOUHODOBÉ CÍLE A ÚKOLY STANOVENÉ V ROČNÍM PLÁNU... 3 OBECNÉ CÍLE A ÚKOLY STANOVENÉ V ROČNÍM PLÁNU PRO ŠKOLNÍ ROK VLASTNÍ ČINNOST DDM ULITA VE ŠKOLNÍM ROCE CÍLOVÉ SKUPINY ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ ULITY VE ŠKOLNÍM ROCE :... 5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ŘÍDÍCÍ ČINNOST VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ... 6 ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘÍLEŽITOSTNÁ A SPONTÁNNÍ... 7 ZVLÁŠŤ VÝUKOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY Z PŘÍLEŽITOSTNÝCH ČINNOSTÍ... 8 PRAVIDELNÁ VÝCHOVNÁ, VZDĚLÁVACÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST... 9 TÁBOROVÁ ČINNOST A VÍCEDENNÍ POBYTOVÉ AKCE OSVĚTOVÁ ČINNOST DOPLŇKOVÁ ČINNOST SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI, ORGANIZACEMI A OSOBAMI PROPAGAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK ÚDAJE O KONTROLÁCH PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A SPOLUPRACOVNÍKŮM Strana 1 (celkem 15)

3 Úvod Charakteristika organizace Dům dětí a mládeže Ulita Broumov (dále také jen DDM nebo Ulita) je příspěvková organizace (právnická osoba) vykonávající činnost školské organizace podle 111 Zákona 561/2004 Sb. Školský zákon a Vyhlášky 74/2005 Sb. - Vyhláška o zájmovém vzdělávání. DDM Ulita je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání. Základní údaje školské organizace Název organizace: Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod Logo Adresa: Broumov, Komenského 245 Identifikační číslo organizace: Zřizovatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, Broumov DDM Ulita je organizace zařazená v Síti škol a školských zařízení. Ředitel v hodnoceném období: Bc. Miroslav Frömmel Kontakty: tel , IZO: IZO ředitelství: DDM Ulita vykonává činnost školské organizace na těchto místech: Broumov, Komenského 245 Teplice nad Metují, Rooseveltova 106 Broumov, Pionýrská (SKATEPARK) Poslání organizace Posláním Ulity je uskutečňovat zájmové vzdělávání a další činnosti ve stanovených oblastech svého působení. Kvalitní a širokou nabídkou aktivit pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů. Strana 2 (celkem 15)

4 Formy zájmového vzdělávání Zájmové vzdělávání uskutečňuje DDM Ulita těmito formami: a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, c) táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, d) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby a vedení k prevenci sociálně patologických jevů, e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, nebo f) využitím otevřené nabídky spontánních činností. Dlouhodobé cíle a úkoly DDM Obecné úkoly a rámcové cíle organizace jsou stanoveny ve Školním vzdělávacím programu (dále také ŠVP). ŠVP je kurikulární dokument organizace, podle něhož se uskutečňuje zájmové vzdělávání a další činnosti v DDM Ulita. Dílčí a konkrétní cíle a z nich vyplývající úkoly jsou stanoveny pro jednotlivé činnosti v pedagogické dokumentaci, především v Ročním plánu, Deníku pravidelné zájmové činnosti a v Záznamu příležitostné a pobytové akce. Dlouhodobé cíle a úkoly stanovené v ročním plánu pružně přizpůsobovat nabídku činností poptávce a reagovat na nové trendy v oblasti naplňování volného času pružně reagovat na potřeby klientů všech cílových skupin respektovat proměnlivost dětských zájmů a umožňovat účast na vybraných činnostech zájmových útvarů i volně příchozím zájemcům (nečlenům) vytvářet podmínky pro spontánní činnosti ve volném čase zkoušet různé nové formy a náměty i s tím rizikem, že se ukáží jako neprůchodné a dále nerealizovatelné vést účastníky k vymýšlení a plánování další činnosti ve prospěch sebe a skupiny, ale i pro rozvoj celé obce nebát se opouštět zavedené způsoby a formy práce, neuzavírat se ani módním trendům Strana 3 (celkem 15)

5 cíleně vytvářet tým pedagogů a odborníků na volný čas, kteří jsou kreativní, znají různorodé formy práce, umějí je využívat a rozvíjet získávat široký okruh schopných spolupracovníků stát se pracovním a informačním uzlem (centrem) volnočasového dění v obci, rozšiřovat informační servis pro mladé a metodickou a vzdělávací činnost pro ostatní pracovníky zabývající se problematikou volného času Obecné cíle a úkoly stanovené v ročním plánu pro školní rok naplňovat poslání Ulity ve všech oblastech činnosti zaměřit se na kvalitu všech nabízených činností od přípravy až po důsledné vyhodnocení, dokumentaci a prezentaci trvale pracovat na public relation a image Ulity vytvářet podmínky pro větší zapojení mládeže od 15 let do činnosti Ulity a to nejen jako účastníci, ale i jako dobrovolníci a placení spolupracovníci nabízet zajímavé aktivity pro rodiny s dětmi nabídnout zájmovou činnost pro děti, které vyžadují zvláštní péči (tj. děti z dětského domova, zvláštní školy, romské děti atd. vytvářet prostor pro spontánní aktivity SKATEPARK, jednorázové otevřené akce, klubové činnosti, prostor zahrady u Ulity, případně další zvyšování profesionální úrovně jednotlivých pracovníků (individuální vzdělávací plány) u vzdělávání interních i externích pracovníků Ulity klást důraz nejen na odborný, ale i na osobnostní růst kvalitní propagace kombinace několika způsobů propagace, včetně elektronické stále aktuální nabídka na internetových stránkách spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost nejen v oblasti volného času Vlastní činnost DDM Ulita ve školním roce Ve školním roce jsme se snažili dosáhnout stanovených cílů a plnit vytčené úkoly, což se nám úspěšně podařilo. Část úspěšné činnosti je patrna ze sledovaných statistických údajů, které uvádíme níže v následujících částech zprávy. Nabídka činností byla opět s širší a pestřejší než v předešlém roce. A to v průběhu celého roku, od začátku září, do konce srpna. Kromě pravidelných aktivit, které se konají v pracovních dnech a o víkendech, jsme nabídli i činnosti o prázdninách, jarních i hlavních letních, o svátcích. Strana 4 (celkem 15)

6 Cílové skupiny zájmových činností Ulity ve školním roce : děti mateřských škol ( 3 6 let) děti základních škol ( 6 15 let) mládež (15 18) dospělí rodiče s dětmi Zvlášť jsme se zaměřili na skupinu let, kde se nám s úspěchem daří nabízet především otevřené činnosti. Také zdárně zapojujeme příslušníky této věkové skupiny jako placené a dobrovolné spolupracovníky. Velký zájem je také o činnosti pro rodiče s dětmi, o čemž svědčí naplněné kluby maminek a široká účast na akcích určených této cílové skupině. Personální zajištění činností ve školním roce Zájmové vzdělávání je realizováno interními a externími pedagogickými pracovníky. Technické zajištění činností je zabezpečeno technicko-hospodářskými pracovníky, rovněž interními i externími. Veškerou činnost organizace tedy zajišťují 4 pedagogičtí pracovníci, včetně ředitele (všichni úvazek 1,0), účetní (úvazek 0,75), pokladní (úvazek 0,25), uklízečka (úvazek1,0) a školníksprávce (úvazek 1,0). Všechny ostatní činnosti, které nepokryjí tito pracovníci jsou zajišťovány externími pracovníky, kterých bývá v průběhu školního roku více než 60. Přehled personálního zajištění Interní pracovníci Počet osob Celková výše úvazku pedagogičtí pracovníci 4 * 4 * TH pracovníci 4 3 CELKEM 8 7 *včetně ředitele Strana 5 (celkem 15)

7 Externí pracovníci Počet osob Přepočtená výše úvazku pedagogičtí pracovníci pravidelná činnost 44 4,13 pedagog. prac. akce a tábory 12 jednorázové činnosti TH pracovníci 8 1,81 CELKEM 64 5,94 * * u jednorázových činností není úvazek počítán (dohoda o provedení práce) Celkem externí pracovníci odpracovali v Ulitě při zájmovém vzdělávání hodin. Řídící činnost ve sledovaném období Činnost organizace je řízena na základě platné legislativy a vnitřních směrnic, které vydává ředitel. V tomto školním roce jsme přešli na vícestupňový způsob řízení organizace, kdy došlo především k rozdělení kompetencí vedoucím pedagogům. Interní pedagogičtí pracovníci jsou vedoucími pracovníky a jsou individuelně zodpovědní za úsek zájmových činností od přípravy, přes realizaci, až po vyhodnocení. Struktura organizace: EKONOMKA ŘEDITEL VEDOUCÍ PEDAGOG VEDOUCÍ PEDAGOG VEDOUCÍ PEDAGOG POKLADNÍ EXTERNÍ PRACOVNÍCI EXTERNÍ PRACOVNÍCI EXTERNÍ PRACOVNÍCI PROVOZNÍ PRACOVNÍCI, RECEPČNÍ EXTERNÍ PRACOVNÍCI Strana 6 (celkem 15)

8 Zájmová činnost příležitostná a spontánní Jedná se o činnost příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost nespojenou s pobytem mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, využitím otevřené nabídky spontánních činností. Ulita připravuje příležitostné akce, z nichž některé se staly již tradičními. Jsou určeny pro děti i širokou veřejnost, jedná se jak o kulturní a společenské akce tak i sportovní a turistické. Na podzim je to např. Drakiáda, Advent v Ulitě, v zimě otevřený Florbalový turnaj, Dětský karneval, na jaře Dny pro Zemi, Zelený čtvrtek, Čarodějnice ve spolupráci s Městem Broumov, Běh do náměstí, v letním období Dětský den a mnohé další. Mezi příležitostné zájmové vzdělávání počítáme také výukové programy pro školní kolektivy. Jsou to programy pro základní, mateřské i zvláštní a speciální školy v době školního vyučování, kterých se účastní celé třídy. Jejich podstatou jsou praktické činnosti volně navazující na výuku ve škole. Děti pracují ve skupinách, kde společně řeší úlohy a učí se komunikovat, obhajovat své názory, rozvíjet vztahy k ostatním. Pracují s různým přírodním materiálem, keramickou hlínou, dřevem aj.. Spontánní činnost je průběžná i jednorázová nabídka aktivit a činností volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, bez pevného řádu a časového vymezení a za nepřímého pedagogického působení. Příkladem nabídky spontánních činnosti je provoz počítačové klubovny, která je volně přístupná jak dětem, tak dospělým, herna v recepci a skatepark. U těchto aktivit nelze vždy úplně přesně zaznamenat počet zúčastněných osob a jejich strávený čas, třeba v recepci, některé děti zůstanou třeba jen 15 minut a jiné hodinu, ale i tak můžeme vycházet z určitých průměrných hodnot. Celkem Ulita uspořádala 129 jednorázových akcí z toho bylo 10 spontánních jednorázových aktivit, těchto činností se zúčastnilo celkem osob. Tyto akce a činnosti trvaly celkem 413 h. Pravidelných spontánních aktivit tj. v recepci Ulity, ve skateparku a v počítačové klubovně se celkem zúčastnilo osob a činnosti trvaly celkem hodin. Tabulka pro srovnání s předchozími roky: školní rok počet akcí počet účastníků 1999/ / / / Strana 7 (celkem 15)

9 2003/ /2005 jednorázové /2005 spont. prav Celkem /2006 jednorázové /2006 spont. prav Celkem /2007 jednorázové /2007 spont. prav Celkem Zvlášť výukové programy pro školy z příležitostných činností Ve školním roce jsme nabízeli tyto tematické okruhy: keramika ekologie programy k ročním svátkům Výukové programy pomáhají rozvíjet tvořivost, komunikativní dovednosti, ekologické a environmentální myšlení a jednání, sebeúctu, sebedůvěru a odpovědnost. Ve školním roce bylo uskutečněno 60 programů, kterých se zúčastnilo celkem dětí, programy trvaly celkem 224 hodin. Tabulka pro srovnání s předchozími roky: školní rok počet programů počet účastníků 2001/ / Strana 8 (celkem 15)

10 2003/ / / / Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost byla realizována v zájmových kroužcích, klubech, kurzech od poloviny září do poloviny června. V hodnoceném období bylo v činnosti celkem 78 zájmových útvarů, do kterých se v průběhu školního roku zapsalo 862 členů. U počtu zájmových útvarů došlo k navýšení avšak počet členů zapsaných na pravidelnou zájmovou činnost klesl. Tento pokles u pravidelných činností však neznamená úbytek klientů v celkovém pohledu, protože došlo k navýšení účastníků u akcí a spontánních aktivit (které vyhledává především věková kategorie let. Tabulka pro srovnání s předchozími roky: školní rok počet kroužků počet členů 1998/ / / / / / / / / Strana 9 (celkem 15)

11 Složení klientů ve školním roce podle cílových skupin u pravidelných činností: děti mateřských škol ( 3 6 let) 3 % děti základních škol ( 6 15 let) 57 % mládež (15 18) 8,5 % rodiče s dětmi 15 % dospělí 16,5 % Táborová činnost a vícedenní pobytové akce V období prázdnin a školního volna nabízíme nejen tábory ale i vícedenní pobytové akce. Ve školním roce jsme nabídli tři tábory, každý pro jinou cílovou skupinu, tradiční pobyt na horách o jarních prázdninách a další čtyři vícedenní pobytové akce. Táborových a pobytových akcí bylo celkem 8 a zúčastnilo se jich 123 osob. Celkem prázdninové činnosti trvaly 880 hodin. Osvětová činnost Osvětová činnost, včetně vedení k prevenci sociálně patologických jevů, je realizována průběžně. Tyto činnosti jsou evidovány v rámci příležitostných akcí a jedná se především o přednášky a odborné dílny. Jednotliví pedagogové při své činnosti průběžně provádějí osvětovou činnost v oblasti volného času a rekreace. Jsou schopni fundovaně informovat zájemce o oblastech volnočasových aktivit a o nových trendech v oblasti rekreologie. Doplňková činnost Tato činnost se týká především nákupu a prodeje drobného občerstvení pro návštěvníky Ulity a při námi pořádaných akcích. Výtěžek z této činnosti financuje externího pracovníka, který má pedagogický dozor nad dětmi, jenž čekají na kroužek. Informace o doplňkové činnosti jsou součástí finanční zprávy. Spolupráce s jinými zařízeními, organizacemi a osobami Vzhledem k širokému rozsahu činností pro veřejnost musí Ulita programově budovat spolupráci s občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi, dalšími institucemi a jednotlivci. Tato spolupráce nám umožňuje realizovat i větší a náročnější projekty. Ulita aktivně spolupracuje s těmito organizacemi a jednotlivci: Agenturou pro rozvoj Broumovska, Radkem Kolářem, Jiřím Klečkou, Jaroslavem Židem, Slovanem Broumov, Českým rybářským svazem, OS Arnika, firmou Global Radio, s dalšími domy dětí v kraji, se základními a mateřskými školami v regionu a v neposlední řadě s Městem Broumov a odbory a složkami Městského úřadu, především s odborem životního prostředí a mnohými dalšími. Strana 10 (celkem 15)

12 Spolupráce se děje prostřednictvím společně pořádaných akcí, metodické i materiální pomoci. Propagační a publikační činnost Do této oblasti spadá vlastní výroba propagačního materiálu (plakáty, letáky, nabídky, brožury), včetně vlastního grafického zpracování. Diky obecnému povědomí o kvalitě naší propagace, nezřídka tvoříme plakáty či jiné materiály i pro organizace a jednotlivce, kteří s námi spolupracují. Také si sami vytváříme pomůcky pro potřebu zájmových útvarů a výuku, dále si sami zajišťujeme výrobu zpěvníčků, nápadníčků, kalendářů apod. Velmi důležitou součástí propagace a komunikace s veřejností jsou pravidelně aktualizované webové stránky, příspěvky do Broumovského zpravodaje, či pravidelné rozesílání aktuálních informací do internetových konferencí nebo přihlášeným zájemcům elektronickou poštou. Ekonomické zajištění činnosti Ulita je příspěvkovou organizací a její rozpočet se tedy skládá z příspěvků a vlastních příjmů. Usilováním o maximální hospodárnost a velmi účelné vynakládání finančních prostředků se nám daří realizovat výše uváděné množství činností. Při přípravách aktivit je kladen důraz na finanční rozvahu. Povinností všech pracovníků je pečovat o majetek a vybavení tak, aby jeho životnost byla co nejdelší. Prostředky na platy zaměstnanců získává Ulita od Královéhradeckého kraje prostřednictvím odboru školství Města Broumova, provozní prostředky na činnost jsou tvořeny z příspěvků zřizovatele, kterým je Město Broumov a z příjmů Ulity, které tvoří úplata za služby od účastníků činností, sponzorské dary a zisk z hospodářské činnosti. Důležitou součástí ekonomického zajištění činnosti jsou grantové a programové příspěvky, proto každý rok podáváme několik žádostí o grantové dotace. Finanční zpráva za rok 2006 Příjmy v tisících Kč Prostředky od zřizovatele celkem 2 922,000 z toho od obce celkem provozní dotace 795,500 z toho od školského odboru celkem mzdová dotace 2 098,000 z toho grant od KÚ 25,000 z toho grant od MÚ 3,500 Prostředky získané vlastní činností celkem 709,517 z toho za kroužky 269,551 z toho za hodinové platby 65,675 z toho za příležitostné akce 139,916 z toho kurzy pro dospělé 5,500 Strana 11 (celkem 15)

13 z toho za skatepark 11,005 z toho za ubytování 27,400 z toho za tábory 190,470 Prostředky získané z hospodářské činnosti 87,956 Příspěvky a dary fyzických a právnických osob 12,000 Ostatní příjmy celkem 15,075 z toho za telefonní hovory 1,810 z toho za materiál 1,310 z toho za úroky 0,096 z toho zúčtování Fondu dlouhodobého majetku 11,859 Příjmy celkem 3 746,548 Výdaje v tisících Kč Investiční výdaje celkem 338,912 ivestice hrazené z vlastních fondů 338,912 poskytnuté investiční prostředky 0,000 Neinvestiční výdaje celkem 3 684,160 Osobní náklady celkem 2 215,528 náklady na platy pracovníků 1 358,000 ostatní osobní náklady (včetně HČ) 284,022 zákonné odvody zdravotního pojištění 138,779 zákonné odvody sociálního pojištění 401,087 Povinné pojištění - spoluúčast 6,480 výdaje na FKSP 27,160 Ostatní provozní náklady celkem 1 468,632 výdaje na učební pomůcky, učebnice 0,000 spotřební materiál 178,466 kancelářské potřeby 31,659 drobný inventář do 500 Kč 70,814 drobný hmotný majetek 85,548 nehmotný majetek 35,530 odborné knihy a časopisy, sbírky zákonů 8,072 pohoštění a dary 0,000 ostatní 15,120 el. energie, plym, voda 147,243 prodané zboží 60,523 oprava a údržba 222,280 cestovné 27,832 služby 561,731 daně a poplatky 2,243 poplatky bankám 11,595 Strana 12 (celkem 15)

14 pojištění majetku 9,976 Výdaje celkem 3 684,160 Hospodářský výsledek 62,388 Údaje o kontrolách V průběhu školního roku provádějí oprávnění pracovníci průběžnou kontrolu jednotlivých činností, pedagogické hospitace, kontroly hospodaření aj. Ve školním roce proběhly v Ulitě celkem 2 kontroly, provedené organizacemi oprávněnými k provádění dalších kontrol. Veřejnosprávní kontrola provedená Městským úřadem Broumov Kontrola s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Za období od do Výsledek kontroly: - nesoulad mezi účtem 912 FKSP a jeho peněžním účtem zůstatky na účtu 345 Kč a účtu 349 Kč 1,1 omylem zaúčtované částky jsou v hlavní knize k , nebyla provedena dokladová inventura těchto účtů - není vypracována směrnice pro způsob evidence zásob Vytčené chyby byly následně odstraněny. Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění provedená Okresní správou sociálního zabezpečení v Náchodě Předmětem kontroly bylo ověření správnosti výpočtu pojistného, tj. ověření rozdílu mezi skutečným a vykázaným stavem, plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského pojištění zaměstnanců. Výsledek kontroly: - bez závad, bez opatření k nápravě Strana 13 (celkem 15)

15 Poděkování sponzorům a spolupracovníkům Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům za jejich zodpovědný a obětavý přístup k realizaci našich aktivit a organizacím a jednotlivcům, kteří nás podporují, protože jsme si vědomi, že bychom nemohli nabízet služby v takovém množství a pestrosti. Proto velmi děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, byli to především: Město Broumov Městský úřad OŽP Agentura pro rozvoj Broumovska Masarykova základní škola Broumov Základní škola Hradební Broumov Gymnázium Broumov Global Rádio (Zdeněk Hajpišl) P-Transport Veba a.s., Drogerie - paní Szkoková Drogerie POLLY Elegance Fine Glass Police nad Metují H+K styl HOP IS Instalatérství JEANS MODE (p. Janoušek) KOPE Tomáš Cirkl Jiří Klečka Jaroslav Žid Jiří Žid Radek Kolář Zdeněk Kolář Pivovar Olivětín Servis Černý Tabák paní Peroutková Tabák paní Dostálová Zdravotnické potřeby Pojišťovna ČS PEL MEL, hračky, papír Obec Božanov Pohl Zdeněk Agentura EDA Potraviny Šafář Sklo-porcelán paní Ducháčková Lékárna paní Machová Zlatnictví Martincová, Ducháčová Fontána Knihkupectví JANA Dětský textil paní Hrubá Skrblíkův ráj Železářství pan Šošovička Tabák Marie Štěpánová Fotografie z jednotlivých akcí a činností jsou vystavovány v Ulitě, na našich akcích a nebo si je můžete prohlédnout na našich webových stránkách Strana 14 (celkem 15)

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 8-2 0 0 9 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo

Více

Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0. Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0. Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2 0 1 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: 62 44 40 69 IZO organizace:

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 Dům dětí a mládeže Habartov,Karla Čapka 573, tel.352 682 190, 725 729 551 357 09 Habartov, IČO 75006481 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 DDM Habartov - Pestrá kaňka v černém světě nudy ŠVP - školní

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-278/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-278/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-278/09-14 Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Adresa: Tovární 188, 743

Více

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12 Č.j.: 1/12 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mláděže Domino Hronov, Komenského náměstí 8, Hronov, 549 31 je vydán na základě zákona č.561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 V Liberci 30.4.2014 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 0358P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program OBSAH Preambule... 3 1. Identifikační údaje zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Konkrétní cíle vzdělávání... 3 4. Délka a časový plán vzdělávání... 4 5. Formy vzdělávání...

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Vnitřní řád qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio DDM Nymburk pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více