DS: 9s3gjbs tel. řed.: tel./fax/sekr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165"

Transkript

1 DS: 9s3gjbs tel. řed.: tel./fax/sekr.: č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K L A D N O

2 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální zabezpečení činnosti školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6) Prevence sociálně patologických jevů 7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8) Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10) Základní údaje o hospodaření školy 11) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č. 1 Naše soutěže a olympiády Příloha č. 2 Přehled prospěchu a chování Příloha č. 3 Čerpání dotace MMK 2013 Příloha č. 4 Čerpání dotace MMK Příloha č. 5 Čerpání státního rozpočtu 2013

3 1. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Vodárenská 2115, Kladno Telefon: ředitelna zástup sekretariát hospodářka jídelna družina MŠ - V MŠ - F Fax: ředitelka - sekretářka - hospodářka - www: Datová schránka: 9s3gjbs Zřizovací listina: vystavena pod evidenčním číslem 406/93 s účinností od IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Statutární město Kladno nám. Starosty Pavla 44 Kladno Školská rada: - počet členů 6 - zřízena od Zřizovatel: Ing. Radek Větrovec a p. Miloš Vrchlavský Zákonní zástupci: p. Michaela Frančová a p. Petr Blecha Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Martina Mlynárová a Mgr. Šárka Pískačová Vedení školy: ředitelka - PaedDr. Zuzana Holečková zástupkyně I.st. - Mgr. Monika Kosová zástupkyně II.st. - Mgr. Martina Mlynárová vedoucí MŠ Vodárenská - p. Dagmar Semencová vedoucí MŠ J. Foglara - p. Martina Richterová

4 Součásti školy: Mateřská škola Kapacita: Základní škola Školní družina Školní jídelna mateřské školy Školní jídelna základní školy Základní údaje o součástech školy součást počet tříd počet žáků IZO Mateřská škola Vodárenská Mateřská škola J. Foglara stupeň stupeň Školní družina Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ Školní jídelna - výdejna Charakteristika 1.stupně ZŠ Ve školním roce 2013/ počet žáků 395 Žáci 1.stupně mají své kmenové třídy umístěné v přízemí a v 1.patře budovy školy. Jedna 1.stupně je ve 3.poschodí a 3 třídy jsou ještě v pavilonu nad školní jídelnou. Všechny třídy jsou vybaveny novými žákovskými lavicemi a tabulemi. Do výbavy mnohých patří i televize, DVD přehrávače, počítač či koberec, který využívají k výuce i hrám o přestávkách. Všechny první třídy, 2.A a 2.B mají nainstalované interaktivní tabule nebo projektory. Na 1.stupni probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu Sedma pro život. Vyučování je koordinováno v jednotlivých ročnících podle tematických plánů jednotlivých předmětů. Pedagogové se pravidelně scházejí, porovnávají výsledky svých žáků na metodických schůzkách. Každé pololetí žáci tříd píší srovnávací prověrky (Čj, Aj, M), které učitelky statisticky vyhodnocují. Výsledky ukazují, které učivo je třeba s žáky lépe procvičit. V 1. a 2. ročníku je výuka anglického jazyka realizována metodou Helen Doron v projektu Super Nature. Speciálně vyškolení pedagogové netradičními metodami získávají nadšené příznivce pro učení se cizímu jazyku mezi těmi nejmenšími žáky. K výuce se kromě učebnic využívají rozmanité pracovní sešity, které si mohou učitelé s žáky vybrat a objednat. V kabinetě 1.stupně je k dispozici mnoho moderních názorných pomůcek, které přispívají k větší názornosti, pestrosti výuky a k uvědomění si souvislostí v osvojovaném učivu. Využívají se v hodinách všech předmětů. Žáci 1.stupně využívají i literaturu ze školní knihovny, kde si vyučující půjčují soubory knih pro mimočítankovou četbu žáků, encyklopedie pro skupinovou práci. Žáci pracují s výukovými programy a seznamují se s prací na internetu v počítačové pracovně. Žáci mohou využívají k výuce také netbooky a tablety. Ve výuce běžně žáci pracují s interaktivní tabulí. K práci s touto technikou vyučující tvoří vlastní programy nebo využívají dostupné interaktivní učebnice, nebo výukové materiály. V hodinách anglického jazyka pracují žáci 4. a 5.tříd s výukovým programem na PC, který doplňuje používanou učebnici. Seznamují se i s výukovými programy dostupnými na internetu.

5 3. Vyučující na 1.stupni mají většinou vysokoškolské vzdělání, pravidelně navštěvují různá školení a kurzy, kde se seznamují s novými moderními postupy při výchově a vzdělávání žáků, aby svou práci zdokonalovali. S novými poznatky seznamují své kolegy na pravidelných schůzkách metodických sdružení. Zvláštní pozornost věnujeme žákům s poruchami učení. Učitelé vypracovávají speciální individuální plány pro tyto žáky, podle potřeby žáka, upravují požadavky a přihlížejí k jeho možnostem. Pro tyto žáky navíc ve škole fungují i nápravné kroužky dyslexie, dyskalkulie apod. Ve škole je důležitá spolupráce s rodiči. Připravujeme 5x ročně třídní schůzky, konzultační hodiny dle potřeby, mimo to zveme rodiče na dny otevřených dveří, kde mohou vidět své děti přímo při vyučování. Zaměřujeme se i na budoucí prvňáčky. Zveme do 1.tříd naší školy žáky MŠ. Budoucí školáci tak poznají své o rok starší budoucí spolužáky, seznámí se s prostředím základní školy a vyzkoušejí si práci ve třídě pod vedením paní učitelky. Ve 2.pololetí u nás ve škole probíhá akce Vesele do školy, kdy se pravidelně vyučující budoucích 1.tříd setkávají s budoucími prvňáčky a připravují je na práci školáků. Kromě výuky se pedagogové věnují svým žákům i odpoledne v různých zájmových kroužcích, uměleckého, sportovního či vzdělávacího zaměření. Celoroční soužití třídních učitelů a žáků je završeno výjezdy do škol v přírodě, kde se vyučující s žáky i žáci mezi sebou lépe poznají. Žáci 1. stupně se zúčastnili 8 denního ozdravného pobytu v lesnatém okolí městečka Žihle. Někteří školáci z 1.stupně prožili rekreační pobyt u italského moře. Charakteristika 2. stupně ZŠ Zapsala: Mgr. Kosová Monika Ve školním roce 2013/2014 bylo na druhém stupni základní školy 226 žáků (dle S 3-01). V tomto školním roce na druhém stupni základní školy probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu Sedma pro život, který byl aktualizován (dle materiálů MŠMT ČR). Žáci si v průběhu ročníku postupně osvojují poznatky z hlavních oborů lidské činnosti. Cílem tohoto osvojení je aktivní práce s poznaným, orientace v oboru a návaznost na obory jiné. Tento cíl má žákům přinést usnadnění rozhodnutí, v jakém oboru se chtějí po ukončení ZŠ realizovat. Žáci se proto musí v průběhu 2. stupně naučit aktivně operovat s osvojenými znalostmi a dovednostmi, měli by umět řešit problémy na ně kladené tím, že umějí vyhledat optimální řešení. Pedagogové na druhém stupni ZŠ mají většinou vysokoškolské vzdělání, pravidelně se zúčastňují seminářů v rámci DVPP. V odpoledních hodinách vedou řadu různorodě zaměřených kroužků také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ve kterých žáci aktivně a smysluplně tráví volný čas. Učebny druhého stupně jsou umístěny ve druhém a třetím podlaží budovy, část odborných učeben je umístěna v přízemí školy a v pavilonu pod školní jídelnou. V letošním roce se doplnila řada moderních vyučovacích pomůcek, investovalo se do informačních technologií ve všech učebnách jsou instalovány interaktivní tabule, všichni vyučující mají pro přípravu výuky k dispozici notebook, hojně se využívají dvě mobilní učebny v jedné žáci pracují s netbooky, v druhé s tablety. V letošním školním roce jsme opět pozorně ověřovali a hodnotili úroveň dosažení klíčových kompetencí našich žáků žáci uspěli v řadě soutěží a olympiád, dobře reprezentovali školu při zájezdu do

6 4. Londýna, bez problémů absolvovali pobyt na horách, ve škole v přírodě i ozdravném pobytu v zahraničí, jednou z forem tohoto ověřování byly také úspěšné obhajoby absolventských prací žáků. Cílem vzdělání na 2. stupni základní školy je mladý člověk, který se dovede orientovat v problémech a umí aktivně uplatňovat své znalosti, schopnosti a dovednosti, dokáže také tolerovat a respektovat názory a schopnosti ostatních tak, aby se uměl pohybovat v reálném světě bez jakýchkoli předsudků, uměl formovat své myšlenky, uměl porozumět ostatním a jednat s nimi. Charakteristika Mateřské školy Vodárenská 2472 Ve školním roce 2013/ počet žáků 100 Provozní doba: 6,30 16,30 hod. Kapacita: 100 žáků Počet tříd: 4 Počet tříd a žáků: 4 třídy po 25 žácích Počet učitelů: 7 Počet provozních zaměstnanců: 7 zapsala: Mgr. Mlynárová Martina Budova mateřské školy je dvoupodlažní, 2 třídy jsou umístěny v přízemí a 2 třídy jsou v patře budovy. MŠ je umístěna uprostřed městského sídliště a náleží k ní rozlehlá školní zahrada, která je oplocená a vybavená pro tělovýchovné aktivity i odpočinek dětí, včetně pískovišť, hracího domečku, mašinky, 2 venkovních tabulí na malování, šplhací prolézačky, 2 houpaček ve tvaru zvířátek, mlhoviště a bazénu pro děti. Škola je esteticky i funkčně vybavena, prostorové podmínky jsou dostačující, třídy jsou standardně a účelově vybavené pro spontánní i řízené činnosti dětí. Děti mají k dispozici manipulační, didaktické a mechanické hračky, stavebnice, společenské hry sportovní náčiní. Velký význam a přínos pro děti i rodiče má sloučení MŠ se základní školou. Děti a rodiče mají možnost seznamovat se s prostředím a atmosférou ZŠ prostřednictvím vzájemných kulturních, sportovních a společenských vystoupení, návštěv dětí v 1. třídách ZŠ. Také pedagogové úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti a ředitelka školy se sama zúčastňuje besídek a třídních schůzek v MŠ a informuje rodiče o vstupu dětí do 1. ročníku ZŠ. Díky této spolupráci je zajištěn hladký a bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ. Vedení ZŠ zajišťuje pro zaměstnance MŠ zdravotní prohlídky, školení BOZP a PO, veškeré povinné revize. Zúčastňuje se schůzek s rodiči. Zajišťuje vedení účetnictví. Vedoucí MŠ předkládá podklady pro mzdy, plány a čerpání dovolených, podílí se na zpracování povinné školní dokumentace, řádů a plánů. Hlásí nepřítomnost na pracovišti, úrazy a závady. Projednává s vedením ZŠ čerpání a nákup pracích a mycích prostředků, pomůcek, vybavení mateřské školy. Dále projednává personální obsazení mateřské školy. Vedení pravidelně navštěvuje mateřskou školu a kontroluje, zda je vše v pořádku. Spolupráce je velmi dobrá a vedení ZŠ je vždy a včas o všem informováno.

7 5. Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola představuje jednu z možností, která nabízí předškolnímu dítěti všestranně zdravé prostředí i vhodné rozvojové podmínky a která pomáhá rodině dítěte obohacovat v průběhu předškolních let jeho denní program. Mateřská škola ve své výchovné a vzdělávací práci usiluje o to, aby první zkušenosti byly stavěny na promyšleném, odborném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Základ pro výchovně vzdělávací práci tvoří Školní vzdělávací program s ústředním názvem Svět kolem nás, který vychází z veřejně zpracovaného programu Barevné kamínky, Kurikulum podpory zdraví, projekt Zdravá školka (projekt podporovaný Průmyslovou zdravotní pojišťovnou), a dále jeho součástí je také sportovní aktivita dětí (základy atletiky, fotbalu, hokejbalu, florbalu, aerobiku). Jeho cílem je vytvoření co nejpestřejší skladby vzájemně se ovlivňujících a prolínajících se oblastí vedoucí k probuzení aktivního zájmu dítěte a chutí dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a napomáhat v utváření komplexní osobnosti dítěte předškolního věku. I. Záměry: rozvíjet dítě a jeho schopnosti učení osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost získat osobní samostatnost, schopnost projevovat se jako samostatná osobnost respektovat individuální potřeby a možnosti dítěte ŠVP má zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení: oblast biologická oblast psychologická oblast interpersonální oblast sociálně kulturní oblast environmentální OBLASTI: a / Oblast: BIOLOGICKÁ Dílčí záměry: Stimulovat a podporovat růst a tělesný vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. b/ Oblast: PSYCHOLOGICKÁ Dílčí záměry: Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebevyjádření. c/ Oblast: INTERPERSONÁLNÍ

8 Dílčí záměry: Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. d/ Oblast: SOCIÁLNĚ KULTURNÍ 6. Dílčí záměry: Uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. e/ Oblast: ENVIRONMENTÁLNÍ Dílčí záměry: Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím až po globální problémy celosvětového dosahu. Vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program je sestaven do deseti integrovaných bloků s tematickými celky zpracovanými podle jednotlivých měsíců, podle podmínek třídy a s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Při zpracování tematických celků byly respektovány požadavky na: a/ Rozvoj osobnosti dítěte rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi stimuluje rozvoj řeči seznamuje děti se vším, co je důležité pro život zdůrazňuje význam vlastních aktivit vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne b/ Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání dětí v mateřské škole usiluje o partnerské vztahy s rodiči odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech c/ Provádí hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost informace o dětech, co zvládnou, co se podařilo, co umí vede individuální záznamy o dětech II. Formy vzdělávání: Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích v MŠ, jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených v menších i větších skupinách, vycházející z dětské volby a zvídavosti a potřeby objevovat.

9 Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat a objevovat. 7. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: Inspiromat pro učitelky MŠ všechny pedagogické pracovnice Výtvarné soutěže a projekty: Hasiči očima dětí Výtvarná soutěž Jaro Výtvarná soutěž Vánoční soutěž Ladovské Vánoce Zdravá školka - projekt s ČPZP Medvídek Nivea integrační a vzdělávací projekt Ekologický projekt Mrkvička Zařazování doplňkových aktivit Kromě základních aktivit, které nabízí ŠVP, zpestřujeme nabídku také o doplňkové aktivity, které se pravidelně opakují v průběhu jednotlivých měsíců školního roku. Jsou to např.: Plavecký výcvik dětí Angličtina hrou Základy sportovních činností atletiky, fotbalu, florbalu, míčových her Zápis dětí do MŠ spojený s prohlídkou MŠ Schůzka s rodiči na začátku školního roku Soutěž o nejhezčího draka Oslava Halloweenu Maškarní, diskotéka, módní přehlídka Čarodějnické klání Den pro zdraví Sportovní den Dětský den Cyklistická časovka Soutěže výtvarných prací Slavnosti jara, loučení se zimou Program primární prevence Český červený kříž oblastní spolek Kladno - Alenka stůně Program primární prevence - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Včas umět a znát, je napořád Program primární prevence Městská policie Kladno Vánoční besídka pro rodiče Besídka na konci školního roku a slavnostní vyřazení absolventů V rámci spolupráce se ZŠ se již tradičně uskutečňuje:

10 Návštěva vedení školy a pedagogických pracovníků na schůzce s rodiči v září Společná Mikulášská oslava Dramatizační vystoupení dětí z I. stupně Návštěva dětí z MŠ ve škole, ukázka práce dětí z 1. tříd ZŠ připravuje Dny otevřených dveří pro děti z MŠ a jejich rodiče Zápis pro děti z MŠ tzv.: Nanečisto 6. ročník cyklistické časovky. Stálá výstava výtvarných prací žáků ZŠ v prostorách MŠ Spolupráce se spřátelenými státy Polska, Irska a V. Británie Akce MŠ 8. V prvním pololetí se děti ze 3. a 4. třídy zúčastnily plaveckého výcviku, který byl v patronaci Průmyslové zdravotní pojišťovny. Následovala nejrůznější divadelní představení pro děti, Divadlo v kufru, maňáskové divadlo, Divadlo Hračka, hudební vystoupení L. Růžičky, Klaun Pepino a jeho kamarádi, přijel také fotograf. Rodiče se mohli na třídních schůzkách seznámit se ŠVP a TVP, provozem, akcemi školy a se spoluprací s naší kmenovou základní školou. Paní učitelky ze základní školy hovořily o připravenosti dětí a vstupem do školy. Paní učitelka Kindlová pokračovala s výukou anglického jazyka pro předškoláky. Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží a v rámci tříd jsme soutěžili o nejsympatičtějšího draka. Oslavili jsme svátek Halloween, na oslavě se podíleli všichni zaměstnanci MŠ. Děti, učitelky, kuchařky i provozní zaměstnanci přišli oblečeni do strašidelných kostýmů, vydlabávaly se dýně, tančilo se, děti měly i speciální čarodějnický jídelníček. V rámci náboru dětí pro lední hokej zavítali do MŠ zástupci Rytířů Kladno. Během celé zimy jsme na zahradě pozorovali a krmili zajíce. Pokračovali jsme v projektu Medvídek Nivea. Děti se zúčastnily Vánoční výtvarné soutěže Ladovské Vánoce pořádané Hornickým skanzenem Mayrau ve Vinařicích, ve které získaly děti 1. místo. V prosinci nechyběla ani Mikulášská oslava za vydatné pomoci našich školáků a vedení školy. Nezapomněli na nás ani na vánoce a přišli nám zahrát vánoční pohádku. Nechybělo ani vánoční vystoupení. Tradičně jsme si vánoční náladu vylepšili vánoční besídkou pro rodiče a posezením u stromečku a rozdáváním vánočních dárků. Předškolní děti byly v lednu pozvány do prvních tříd, kde společně s prvňáčky počítaly, kreslily a také pro rodiče byla připravena prohlídka školy. Následovala módní přehlídka pro děti, aneb, co má maminka a tatínek zapomenutého v šatníku, dále karneval, diskotéka pro děti, práce s netradičním materiálem, následovala výtvarná soutěž: Jaro a Hasiči. V rámci ekologického projektu Mrkvička jsme třídili odpad a založili Zahrádku, kde jsme sázeli bylinky, starali se o ně a také jsme je přidávali do našeho zdravého jídelníčku. Do mateřské školy zavítali Dravci a sovičky. Proběhl zápis dětí do mateřské školy, opět jsme zapsali více dětí, než nám dovoluje kapacita školy. Jaro jsme oslavili velikonočními svátky a proběhlo Čarodějnické klání. Pro nově přijaté děti byla připravena prohlídka mateřské školy a školní zahrady. V rámci Programů preventivní prevence jsme pro děti zařadili programy Českého červeného kříže Alenka stůně, Hasičského záchranného sboru Včas umět a znát, je napořád a program Městské policie Kladno. Proběhly nejrůznější sportovní činnosti. Florbal, fotbal, základy lehké atletiky a uspořádali jsme společně se ZŠ již 6. ročník cyklistické časovky. Dále po celý rok probíhal projekt Medvídek Nivea. Na pedagogické praxi do 1. třídy nastoupila studentka 3. ročníku PgŠ z Berouna, Bára Hamouzová.

11 9. Na jaře přijela divadla Štenberk, divadlo J. Bílého a manželů Lhotákových. Dostavil se také fotograf z Neratovic. Od května probíhala v MŠ rozsáhlá rekonstrukce dětských WC, umýváren a rozvodů vody. Do dvou pískovišť jsme dostali nový písek. Oslavili jsme Den dětí. Děti soutěžily, sportovaly a za své výkony dostávaly sladkosti a drobné dárky. V červnu jsme s předškoláky uspořádali na školní zahradě atletický desetiboj. Na závěr školního roku jsme připravili pro rodiče besídky a slavnostní vyřazení absolventů naší mateřské školy. Nové úkoly pro školní rok 2014/ Prohlubovat spolupráci a partnerské vztahy s rodiči. 2. Rozvíjet řečový projev, jazykové a vyjadřovací schopnosti dětí, prohlubovat a rozvíjet slovní zásobu a posilovat dorozumívací schopnosti a komunikativní dovednosti dětí. 3. Upevňovat před matematickou a přírodovědnou gramotnost. 4. Zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu dětí. 5. Zlepšovat společně s rodiči nenásilnou adaptaci dítěte na nové prostředí MŠ. 6. Posilovat zájem rodičů o připravenost dětí, zejména tříletých, při vstupu do MŠ z hlediska samostatnosti v oblékání, v sebeobsluze, v hygienických, společenských a kulturních návycích. 7. Využívat ve výchovné práci Program podpory zdraví v MŠ. 8. Zdůraznit ve výchovně vzdělávací činnosti soc. patologické jevy. 9. Zaměřit se na komplexní připravenost dětí odcházejících do ZŠ a prohlubovat jejich znalosti před vstupem do 1. třídy. 10. Pokračovat v integračním a vzdělávacím projektu Medvídek Nivea. 11. Prohloubit projekt Zdravá školka s ČP ZP. 12. Pokračovat v ekologickém projektu: Mrkvička. 13. Pokračovat ve sportovních aktivitách dětí, rozšířit je o další sportovní turnaje a závody. 14. Zařadit i v letošním školním roce výuku anglického jazyka: Hrajeme si se slovy anglického jazyka - pod vedením p. učitelky K. Kindlové. 15. Pokračovat v programech primární prevence. Zapojit se do účasti na akcích pořádaných důležitými a zajímavými institucemi Kladenska např.: exkurze, výtvarné soutěže, sportovní akce (Magistrát města Kladna, Hasičský sbor Kladna, Policie ČR, aj.). Zapsala: Semencová Dagmar

12 10. Charakteristika Mateřské školy J. Foglara 2343 Typ školy: Mateřská škola celodenní Provozní doba: 6,30 16,30 hod. Kapacita MŠ: 90 dětí Počet tříd: 4 Počet pedagogických prac.: 7 Počet provoz. zaměstnanců: 4 Mateřská škola je v provozu čtvrtým rokem, byla nově otevřena po kompletní rekonstrukci. Kapacita mateřské školy je 90 dětí. Tři třídy mají kapacitu 25 dětí a jedna je menší, pro 15 dětí. Děti byly i pro tento rok rozděleny do 4 smíšených tříd, pouze v malé třídě nebyly předškoláci, umístili jsme sem jen nově přihlášené děti a to děti 3-4 leté a 4-5 leté. Mateřská škola se nachází uprostřed sídlištní zástavby, součástí mateřské školy je ale velká zahrada, která poskytuje dětem dostatek volného pohybu. Vzhledem k poloze mateřské školy uprostřed sídliště je pro pobyt venku využívána převážně zahrada, ale také na vycházkách poznáváme okolí MŠ a chodíme s dětmi i do lesa. Na zahradě byly v letošním roce provedeny ve spolupráci s Magistrátem města Kladna úpravy. Stávající sprchoviště, které nevyhovovalo bezpečnosti dětí bylo zrušeno a vznikl tak další travnatý prostor pro sportovní, hlavně míčové hry dětí. Sprchování bude i nadále probíhat v letních měsících na travnaté ploše, k tomu vyhrazené. Dlouhodobá koncepce mateřské školy, hodnocení programu V ŠVP, který byl inovován s platností od pokračujeme dále. Přílohou je pak roční plán, který je připraven pro každý školní rok nově. Pro příští období bude pak program opět inovován. V programu navazujeme vždy na znalosti dětí z předchozího roku. Snažili jsme se, aby se děti cítily v naší mateřské škole v bezpečí, aby jim byl dopřán pocit volnosti, možnost vlastního rozhodování. Děti mají možnost vlastního výběru hraček, nabízené činnosti včetně volného pohybu. K tomu musí být vytvořena pravidla. Děti se na jejich spoluvytváření podíleli tak, aby jim byla srozumitelná, a jsou znázorněna jako piktogramy na viditelném místě. Tato pravidla byla průběžně upravována a doplňována. Jednotlivé činnosti si děti dokáží samy nejen vybrat, navrhnout, ale i rozvinout podle svých představ. Velmi rády do hry samy přizývají i paní učitelky. Důležitá je hlavně podnětnost prostředí, na jehož realizaci se děti samy podílejí doplňováním interiéru vlastními kresbami a výrobky. Postupně už máme třídy vybavené nábytkem, vhodnými hračkami, pomůckami, náčiním na cvičení, audio a video technikou, hudebními nástroji aj, a tak jsme se více zaměřili na učební pomůcky pro předškoláky a starší děti. Předškoláků bylo v letošním roce ještě hodně, odchází nám 35 dětí do základní školy, proto jsme se zaměřili ve velké míře hlavně na přípravu a školní zralost. Pracujeme se soubory obrazových materiálů pro jednotlivé tematické bloky. Děti mají možnost si vybrat, vše je jim snadno dostupné. Upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou. V programu jsme vycházeli z RVP a také uplatňovali prvky z inovovaného modelového programu Zdravá MŠ (1995), kterým je Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole z r. 2000, neboť si myslíme, že zdraví je jedna z nejdůležitějších hodnot v životě každého člověka. Společně podporujeme duševní pohodu, postupujeme tak, aby se děti cítily bezpečně, dobře naladěně a vyrovnaně, ve shodě se sebou samými, důvěřovaly si.

13 11. Letošní školní rok k nám přišlo hodně malých dětí, zaměření bylo proto také na ně, na jejich začlenění do kolektivu a postupné zvykání na režim MŠ a odloučení od maminek. Systematickou individuální prací s dětmi se učitelky snaží získat pro činnost pasivní děti, povzbuzují jejich sebevědomí, podporují chuť k pohybu. Volí postupy k tomu, aby byly děti zdravě sebevědomé, nečinilo jim problémy rozhodování, byly nebojácné, aktivní v překonávání překážek. Respektujeme individuální zvláštnosti a osobnost každého dítěte. Pocit vzájemné důvěry posiluje vědomí dítěte, že může spontánně a tvořivě prožít s kamarády chvíle, které mu přinášejí silné vlastní prožitky. Děti se dokáží samostatně ve školce orientovat, jsou schopné vyřídit vzkaz, jsou více samostatné. Starší děti pomáhají ochotně a rády mladším dětem, ale také paním učitelkám. Samy navzájem se dokáží upozornit na dodržování a nedodržování daných pravidel, jak v prostorách MŠ, na školní zahradě, tak i mimo ni ( např. školní výlety, návštěva divadel, ZOO apod.) Uspořádání dne vychází z potřeb dětí a rodičů. Řízenou programovou činnost zařazujeme kdykoli během dopoledne, zároveň umožňujeme spontánní činnosti. Pravidelně jsou zařazovány také řízené pohybové aktivity, zdravotní cviky, pohybové chvilky a je dán dětem prostor pro vlastní pohybové aktivity. Veškeré činnosti respektují osobní dispozice dítěte, což znamená, že se s dětmi pracuje individuálně, v menších nebo větších skupinách. Děti se mohou volně pohybovat po třídě. Způsob organizace her, aktivit, experimentování, skupinových, individuálních a frontálních činností umožňuje vlastní tempo, dostatek času, což napomáhá získávat samostatnost a nezávislost. ( viz výše) Děti mají během celého dne možnost pitného režimu nejen ve třídě, ale i na zahradě jsou neustále k dispozici nádoby s vodou a čajem. Mateřská škola je odloučeným pracovištěm Základní školy Vodárenská, ředitelkou této MŠ je tedy PaedDr. Zuzana Holečková. Vedením mateřské školy je pak pověřena Martina Richterová vedoucí mateřské školy. Ta však koncem února dlouhodobě onemocněla, a tak paní ředitelka pověřila vedením po dobu její nemoci paní učitelku Lenku Šlesingerovou. MŠ má funkční informační systém. Důležité informace směrem k zaměstnancům mateřské školy jsou sdělovány při každodenním kontaktu s nimi, na krátkých operativních poradách nebo plánovaných pedagogických nebo provozních poradách, které jsou plánovány několikrát do roka. Z těchto porad jsou vyhotoveny zápisy s jasně danými úkoly a termíny pro další práci. Směrem k veřejnosti a rodičům jsou informace poskytovány formou nástěnek v MŠ, na úřední desce mateřské školy, internetových stránkách, třídních schůzkách a jiných společných setkání s rodiči jako jsou besídky, společné akce atd. Během školního roku byly postupně aktualizovány www stránky MŠ Vedoucí MŠ provádí kontrolní činnost různou formou - náhodnými vstupy v jednotlivých třídách i formou plánovaných hospitacích, předem oznámeným pedagogům. Vzdělávání pedagogů probíhalo v letošním roce především formou samostudia. Školní knihovna je stále postupně doplňována novými publikacemi (odbornou literaturou), k dispozici je také odbornými časopisy (např. Informatorium.) Jednotliví zaměstnanci se spolupodílí na řízení mateřské školy tak, aby zde vládla oboustranná důvěra, tolerance a pocit sounáležitosti. Jednotliví pracovníci mají jasně stanoveny povinnosti a kompetence. Na základě zhodnocení všech aspektů budeme společně přistupovat k vytvoření ročního plánu pro další školní rok a inovaci ŠVP.

14 12. 1) Akce Do školního programu jsou zahrnuty v dostatečné míře všechny oblasti, výtvarné, pracovní, hudební i pohybové činnosti. Přesto jsme však i pro tento školní rok zařadili i kroužky. Předškolákům bylo opět nabídnuto Plavání ve spolupráci s plaveckou školou ELMA v bazénu 4. Základní školy. Přihlásilo se celkem 23 dětí. Dále měly možnost všechny děti využít opět kroužku ZUMBA a Angličtina. ZUMBU jsme pro letošní rok pořádali ve spolupráci s Fit studiem Venuše, pod vedením paní Moudříkové. V vzhledem k větší částce se přihlásilo méně dětí (celkem 27). Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku na mladší a starší. Angličtina probíhala opět pod vedením firmy Helen Doron. Přihlásilo se celkem 10 dětí. Během roku bylo v MŠ pořádáno několik divadelních představení - Sváťovo dividlo - představení Lídy Helligerové - Klaun Pepino - Nově také divadlo Mazec - Proběhly také akce pořádané učitelkami - Pyžámkový den - Karneval, - Vánoční besídky pro rodiče - Pálení čarodějnic - Oslava Dne dětí - Slavnostní rozloučení se školáky Maminka ze třídy Žabiček, paní Mgr. Jitka Maršálková nám zprostředkovala zdarma další zajímavé akce, a to v dubnu ukázku práce Záchranky a jejich auta, a také ukázku práce s policejními psy. Několikrát do roka jsme také navštívili loutkové divadlo Lampion. Navštívili jsme výstavu stavebnice LEGO s tvůrčí dílnou v kladenském zámku. Začátkem června podnikla celá MŠ výlet do ZOO v Zájezdě. V rámci spolupráce se ZŠ nás v MŠ opět navštívily školáci s vánočním představením a uspořádaly nám Mikulášskou veselici. Naše děti s rodiči i zaměstnanci MŠ se zúčastnili lampiónového průvodu, který pořádala ZŠ. Předškoláci se byli podívat v prvních třídách na výuce, do které se mohli i aktivně zapojit. 2) Obsah vzdělávání Obsah vzdělávání vycházel z RVP. Vytvořené tematické celky, které se vztahují k celkové myšlence programu se nezměnily, více se jejich obsah rozvíjel. Učitelky při své práci používaly různé formy a metody práce, hlavně formu prožitkového učení. K naplnění cílů si připravily v třídních programech činnosti, které dětem nabízely, ale i pružně reagovaly

15 13. na přání dětí, které si aktivně činnosti navrhovaly. Učitelky děti k daným činnostem velmi vhodně motivovaly. Prolínaly se v nich všechny oblasti vzdělávání (oblast biologická dítě a jeho tělo, oblast psychologická dítě a jeho psychika, oblast interpersonální dítě a ten druhý, oblast sociálně kulturní dítě a společnost, i oblast environmentální dítě a svět). Na základě získaných zkušeností z praxe a účasti na semináři zaměřeném na evaluaci jsme přepracovali diagnostický list pro hodnocení rozvoje učení všech jednotlivých dětí. Na základě tohoto sledování pak paní učitelky mohou lépe navazovat a rozvíjet děti individuálně. 3) Celkové zhodnocení Cílem evaluace je zjistit, zda mateřská škola plní své úkoly a funkce podle ŠVP a RVP PV. Nejdůležitějším kritériem pro nás je, zda se děti cítí ve škole spokojeně, bezpečně a mají plnohodnotný program, zda jsou s fungováním školy spokojeni rodiče, zda pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní zaměstnanci mají radost ze své práce. Zpětnou vazbou pro celou mateřskou školu je to, že mají rodiče o naši mateřskou školu stále velký zájem, a že se k nám děti hlásí i mimo školu, chodí za námi již školáci pochlubit se s výsledky ze školy. Vzhledem k tomu, že velká část dětí odchází na naši kmenovou ZŠ, máme i zpětnou vazbu od paních učitelek prvního stupně. Podle hodnocení z hospitací a záznamů hodnocení v jednotlivých třídách se nám daří naplňovat dílčí cíle z RVP pro předškolní vzdělávání, cíle ŠVP a TVP, které si učitelky vybraly. Činnosti, které jsme realizovali, máme zapsány v třídní knize. Společně je kolegyně na třídě porovnávají s dílčími cíli ŠVP, TVP zpracovávají informace na co jsme zapomněli, co budeme dále chtít rozvíjet, k čemu se budeme vracet, co procvičovat, komu co konkrétně dělalo potíže a proč. Budeme vybírat optimální řešení a jeho provedení co s tím uděláme, na co se zaměříme, jak budeme dále postupovat, co by se dalo udělat jinak a to zahrneme do vytvoření nové verze ŠVP pro další období. Snažíme se pokračovat v tom, co bylo kladně hodnoceno i ČŠI v loňském roce a nadále vše ještě vylepšovat. Podařilo se nám také ve spolupráci s vedením města odstranit ze zahrady nevhodné betonové mlhoviště, které nebylo používáno a vznikl tak nový travnatý prostor pro míčové hry dětí. Úkoly pro další období: - Dále zlepšovat a zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání jak doplňovat didaktické pomůcky, tak i vybavení školní zahrady - Pokusit se získat finanční prostředky na dvě interaktivní tabule - Vést nadále děti k samohodnocení, aby samy uměly vyjádřit, co se jim povedlo, co ne a proč, co by udělaly jinak - Zařadit i nadále kroužek anglického jazyka, zumby a plavání (podle zájmu rodičů) s využitím zkušené firmy - Prohlubovat spolupráci a partnerské vztahy s rodiči, posilovat jejich zájem o MŠ, což se nám dosud daří - Zlepšovat nadále tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu dětí - Zaměřit se na rozvíjení řečového projevu, jazykových a vyjadřovacích schopností dětí před vstupem do ZŠ, ve spolupráci s rodiči včas řešit logopedickou péči. Zapsala: Lenka Šlezingerová

16 Školní družina 14. Ve školním roce 2013/14 pracuje 7 oddělení ŠD se 210 žáky. Některé paní vychovatelky pracují na zkrácený pracovní úvazek. Zájem o ŠD byl nepatrně vyšší, takže přednost při přijímání do ŠD měli žáci mladšího školního věku. Starším dojíždějícím žákům bylo umožněno navštěvovat ŠD ráno, před vyučováním a dále nepravidelně dle potřeby. Ranní provoz ŠD je zajištěn v době od 6.00 hod. do začátku vyučování. Pro žáky navštěvující ranní ŠD je zajištěna třída v pavilonu ŠD. Ve školní družině žáci pobývají převážně v době po ukončení vyučování tj. od hod do hod. Část žáků využívá provoz ŠD až do hod. 4 třídy ŠD jsou umístěny v budově školy, 3 třídy v pavilonu školní družiny. Vychovatelky s kratším pracovním úvazkem předávají žáky dle rozpisu pravidelně do určených oddělení. Vychovatelky Renata Kletečková a Bohumila Drobná vedou keramický kroužek. Žáci se seznamují a učí pracovat s keramickou hlínou. Pro velký zájem o tento kroužek jsou žáci rozděleni do dvou pracovních skupin podle věku. Školní družina plní funkci odpočinkovou, vzdělávací, poznávací, ale i výchovnou. Vychovatelky si doplňují vzdělání na různých akcích pro pedagogy ŠD. Mohou tak žákům nabízet nové formy práce. V letošním školním roce dvě studující vychovatelky svá studia dokončily. Všechna oddělení ŠD jsou vedena kvalifikovanými vychovatelkami. V naší školní družině pracujeme dle ŠVP, který je souborem námětů pro volnočasové aktivity žáků. Poznatky ze školy i z různých oblastí lidského soužití v průběhu roku dále rozvíjíme a využíváme v jednotlivých činnostech, soutěžích a kvízech v rámci jednotlivých oddělení i celé školní družiny. Během činností žáky motivujeme ročními obdobími, tradicemi, historií a současným životem našeho města. U žáků se snažíme rozvíjet jemnou motoriku a zručnost při práci s různými materiály, počínaje montážními a demontážními pracemi různých druhů stavebnic až po vystřihování, skládání, kompletování a lepení. Jemnou motoriku též rozvíjíme vyšíváním. Mladší žáci vyšívají na karton, starší si poradí i se složitější křížkovou technikou na látku. Žáky také zaujala práce se zažehlovacími korálky. Vychovatelky zajišťují vlastní zažehlení zhotovených výrobků. Velice aktivní jsou žáci při pletení z bužírek, navlékání korálků na paměťový drát, ubrouskové technice. Vychovatelky seznamují žáky s různými výtvarnými technikami. Pravidelně zařazují kresbu a malbu. Žáci mají možnost pracovat s vodovými a temperovými barvami. Malují tuší, křídou, voskovými a progresovými pastely atd. Osvojují si různé pracovní techniky. V oblibě je u žáků malování na sádru. Nedílnou součástí činnosti školní družiny je příprava na vyučování. Formou didaktických her, besed, soutěží a různých kvízů si žáci zábavnou formou opakují a prohlubují probrané školní učivo. Mají také možnost vypracování domácích úkolů. Vybavenost jednotlivých oddělení ŠD - stavebnice, stolní a společenské hry, hračky, CD přehrávače. Školní družina má vlastní školní knihovnu. V některých odděleních ŠD mohou vychovatelky využívat interaktivní tabuli. Do činnosti sportovní a odpočinkové je pravidelně zařazován pobyt na školním hřišti, případně využíváno hřiště s průlezkami. Jednotlivá oddělení mají dostatek sportovních pomůcek /míče, švihadla, obruče atd./ Kromě základních pracovních činností v každém oddělení byly pořádány v tomto školním roce akce společné: zábavné soutěžní odpoledne v oddělení,,kdo jsem? - hry a soutěže zaměřené na seznámení žáků, navázání kamarádských vztahů hudební soutěž,,doremi - sólový zpěv - vyhodnocení v oddělení výtvarná soutěž,,pohádková postava - vyhodnocení v oddělení výroba drobných dárků a přání na vánoční trhy

17 adventní kalendář v oddělení účast na celoškolní akci,,čertoviny výroba drobných dárků a přání k Vánocům pro své blízké vánoční besídka v oddělení - vánoční zvyky a tradice výroba drobných dárků a přání k zápisu žáků do 1. tříd karnevalové a diskotékové odpoledne v tělocvičně školy divadelní představení v tělocvičně školy,,nová dobrodružství veverky Zrzečky matematická soutěž,,malý počtář - vyhodnocení v oddělení představení v tělocvičně školy,,kouzelník a bublinková show dopravní výchova-dopravní test-vyhodnocení v oddělení,,den dětí diskotékové odpoledne v tělocvičně školy soutěžní odpoledne na školním hřišti - jednotlivá stanoviště - soutěže - vyhodnocení 15. Školní družina si pro letošní školní rok připravila celoroční projekt:,,cestujeme po Evropě - Lov Sedmíků cestovatelů. Každá paní vychovatelka připravila svůj dílčí projekt, zaměřený na určitý stát v Evropě. Žáci měli možnost během školního roku,,procestovat sedm zemí Evropy a plnit při jednotlivých zájmových činnostech projektové úkoly. Paní vychovatelky se též podílejí na výzdobě školy-nástěnky s pracemi žáků v přízemí hlavní budovy i v pavilonu ŠD. Rodiče průběžně informujeme o činnosti ŠD-informativní nástěnka v pavilonu ŠD, dále krátkými zprávami na webových stránkách školy. Školní jídelna Zapsala: Kletečková Renata vedoucí ŠD Naše jídelna má kapacitu 1170 strávníků, v letošním školním roce 2013/2014 se jich zde stravuje téměř 800. V jídelně je 124 míst u stolů, stravování zde probíhá plynule v době od do hod. Objednávání a výdej jídel probíhá plynule, strávníci používají čipy a karty. Objednávání stravy probíhá jak na objednávkových boxech, tak i pomocí internetu. Strávníci volí ze tří jídel, jídelní lístek je vždy v polovině měsíce k dispozici na měsíc následující. Pro zjednodušení plateb za stravné jsme přešli na platby převodem z účtu, tento způsob úhrady využívá stále více našich klientů. Každý den podáváme ovoce, čerstvé zeleninové saláty a mléčné nápoje, jako součást jídelního lístku. O spokojenost našich strávníků se starají čtyři kuchařky a pět pracovnic provozu. Jde nám hlavně o kvalitu podávaných pokrmů, dbáme na dodržování výživových norem. Pro několik dětí připravujeme i dietní stravu, na jejíž dodržování je kladen veliký důraz. Jsme rádi, že můžeme vyjít vstříc i dětem se specifickou úpravou jídla. Speciální úpravu pokrmů provádíme i pro děti v mateřské škole. Pro mateřskou školu se námi zhotovené pokrmy dováží. Malým strávníkům podáváme stravu vyváženou a bohatou na všechny důležité živiny. Zapsala: Bohumila Petříková vedoucí ŠJ

18 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Základní škola má 9 ročníků. V ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu - SEDMA PRO ŽIVOT č.j. 490/07. Vzdělávací program ZŠ Zaměření školy ekologická oblast výuka angličtiny od 1.třídy možnost volby německého nebo ruského jazyka ve volitelných předmětech Dělení tříd Třídy se dělí pro výuku cizího jazyka. Menší počet žáků tak dovoluje učitelům pracovat se zřetelem na osobnost a individualitu žáků, zejména žáků s poruchami učení. Žáci při vyučování používali netbooky a tablety. Na druhém stupni se dělí žáci při výuce cizích jazyků, praktických činností, tělesné výchovy a povinně volitelných předmětů. PŘEHLED KROUŽKŮ - školní rok 2013/2014 a) NÁPRAVNÉ KROUŽKY název kroužku vyučující žáci z.. den / čas učebna Dyslektický kroužek DylZ Komancová 4. r. Úterý 11,50 12, Dyslektický kroužek DylZ Buriánková 3. r, Čtvrtek 12,45 13, Dyslektický kroužek DylZ Satýnková 5. r. Pondělí 13,15 14, Dyslektický kroužek DylZ Lhotáková 8. r. Středa 14,00 14, Dyslektický kroužek DylZ Lhotáková 6. r. Pondělí 14,00 14, Dyslektický kroužek DylZ Hauptmannová 7. r. Pondělí 14,00 14, Dyslektický kroužek DylZ Pískačová 9. r. Pondělí 14,00 14, Dyskalkulie DykZ Veselý 8. r. Čtvrtek 14,00 14, Reedukační kroužek ReeZ Rulfová 4. r. Čtvrtek 13,00 13,45 106

19 b) VZDĚLÁVACÍ KROUŽKY 17. Ruský jazyk RjZ Vítková 7. r. Středa 13,35 14, Německý jazyk NjZ Kottová 7. r. Středa 12,45 13, Pracujeme s int. tabulí PITZ Ejemová 2. A,B,C Čtvrtek 11,50 12, Český jazyk a mat. hrou Český jazyk a mat. hrou ČjMZ Kosová Markéta 5.r. Pondělí ČjMZ Kosová Markéta 5.r. Středa Vaření VřZ Barnincová T. 4.C Středa 13,30 16,15 plno Matematika MZ Kottová 6. r. Středa 11,40 12, Matematika MZ Kottová 9.r. Úterý 13,45 14, Ekotým EkTZ Šindelářová Nepravidelně, PC c) s KULTURNÍM ZAMĚŘENÍM Školní časopis ŠčZ Veselý NEPRAVIDELNĚ Výtvarný kroužek VvZ Prokopová tř. Úterý 14,00 15,00 5 Výtvarný kroužek VvZ Barnincová st. Středa 13,00 16,00 plno Výtvarný kroužek VvZ Barnincová 4.tř. Pondělí 13,30 15,00 plno Výtvarný kroužek VvZ Barnincová 1.tř. Pondělí 15,00 16,15 plno Dovedné ruce DoRZ Prokopová 1.tř. Čtvrtek 13,30 14,15 dle5.tříd Hudebně dramatický HDrZ Barnincová 2.st. Úterý 15,30 17,00 plno Pěvecký kroužek PkZ Kubištová Keramický kroužek KerZ Kletečková, Drobná 2.A, B, 1.A,B,C Pondělí dle tříd tř. Pondělí 15,15 16,45 Ker.dílna Kytara KyZ Šocová 3. 9.tř. Pondělí Flétnička začátečníci FleZ Prokopová Pondělí Dle tříd Flétna (pro pokročilé) FleZ Hadrbolcová 4. r. Pátek 13,10 13, d) se SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM Sportovní kroužek SkZ Ejemová 2. r. Středa 13,45 14,30 Tv Florbal FZ Vyčítalová Florbal FZ Urban Plavání PlaZ Rulfová, Bolinová, Padevět 3. 7.r. chlapci 3. 9.r. dívky Míčové hry MhZ Sokolová 5.tř. Pondělí (vždy 1x za 14 dní) 1.st. Úterý 13,30 15,20 Středa 14,15 15,00 Tv bazén 4.ZŠ PLNO TV

20 19. 3) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Celkem bylo zaměstnáno 89 pracovníků, z toho 2 pracovnice na mateřské (rodičovské) dovolené a 3 pracovníci na dohodu o pracovní činnosti. Pracovníci ZŠ celkem ženy muži vedení školy 3 3 učitelé I. stupeň učitelé II. stupeň školní družina 7 7 THP pracovníci 2 2 úklid + školnice + údržbář DPČ školní jídelna celkem Pracovníci MŠ celkem ženy muži pedagogové úklid + školnice 5 5 školní jídelna 4 4 údržbář DPČ celkem Věk pedagogických pracovníků základní školy učitelé ZŠ rok narození

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Národní, Praha 1, Národní 37/416. Národní 37/416, Praha 1. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Národní, Praha 1, Národní 37/416. Národní 37/416, Praha 1. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Národní, Praha 1, Národní 37/416 Národní 37/416, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 191 Termín konání inspekce: 10. 11.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více