DS: 9s3gjbs tel. řed.: tel./fax/sekr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165"

Transkript

1 DS: 9s3gjbs tel. řed.: tel./fax/sekr.: č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K L A D N O

2 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální zabezpečení činnosti školy 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6) Prevence sociálně patologických jevů 7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8) Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 9) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10) Základní údaje o hospodaření školy 11) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 13) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č. 1 Naše soutěže a olympiády Příloha č. 2 Přehled prospěchu a chování Příloha č. 3 Čerpání dotace MMK 2013 Příloha č. 4 Čerpání dotace MMK Příloha č. 5 Čerpání státního rozpočtu 2013

3 1. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Vodárenská 2115, Kladno Telefon: ředitelna zástup sekretariát hospodářka jídelna družina MŠ - V MŠ - F Fax: ředitelka - sekretářka - hospodářka - www: Datová schránka: 9s3gjbs Zřizovací listina: vystavena pod evidenčním číslem 406/93 s účinností od IČ: DIČ: CZ Zřizovatel: Statutární město Kladno nám. Starosty Pavla 44 Kladno Školská rada: - počet členů 6 - zřízena od Zřizovatel: Ing. Radek Větrovec a p. Miloš Vrchlavský Zákonní zástupci: p. Michaela Frančová a p. Petr Blecha Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Martina Mlynárová a Mgr. Šárka Pískačová Vedení školy: ředitelka - PaedDr. Zuzana Holečková zástupkyně I.st. - Mgr. Monika Kosová zástupkyně II.st. - Mgr. Martina Mlynárová vedoucí MŠ Vodárenská - p. Dagmar Semencová vedoucí MŠ J. Foglara - p. Martina Richterová

4 Součásti školy: Mateřská škola Kapacita: Základní škola Školní družina Školní jídelna mateřské školy Školní jídelna základní školy Základní údaje o součástech školy součást počet tříd počet žáků IZO Mateřská škola Vodárenská Mateřská škola J. Foglara stupeň stupeň Školní družina Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ Školní jídelna - výdejna Charakteristika 1.stupně ZŠ Ve školním roce 2013/ počet žáků 395 Žáci 1.stupně mají své kmenové třídy umístěné v přízemí a v 1.patře budovy školy. Jedna 1.stupně je ve 3.poschodí a 3 třídy jsou ještě v pavilonu nad školní jídelnou. Všechny třídy jsou vybaveny novými žákovskými lavicemi a tabulemi. Do výbavy mnohých patří i televize, DVD přehrávače, počítač či koberec, který využívají k výuce i hrám o přestávkách. Všechny první třídy, 2.A a 2.B mají nainstalované interaktivní tabule nebo projektory. Na 1.stupni probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu Sedma pro život. Vyučování je koordinováno v jednotlivých ročnících podle tematických plánů jednotlivých předmětů. Pedagogové se pravidelně scházejí, porovnávají výsledky svých žáků na metodických schůzkách. Každé pololetí žáci tříd píší srovnávací prověrky (Čj, Aj, M), které učitelky statisticky vyhodnocují. Výsledky ukazují, které učivo je třeba s žáky lépe procvičit. V 1. a 2. ročníku je výuka anglického jazyka realizována metodou Helen Doron v projektu Super Nature. Speciálně vyškolení pedagogové netradičními metodami získávají nadšené příznivce pro učení se cizímu jazyku mezi těmi nejmenšími žáky. K výuce se kromě učebnic využívají rozmanité pracovní sešity, které si mohou učitelé s žáky vybrat a objednat. V kabinetě 1.stupně je k dispozici mnoho moderních názorných pomůcek, které přispívají k větší názornosti, pestrosti výuky a k uvědomění si souvislostí v osvojovaném učivu. Využívají se v hodinách všech předmětů. Žáci 1.stupně využívají i literaturu ze školní knihovny, kde si vyučující půjčují soubory knih pro mimočítankovou četbu žáků, encyklopedie pro skupinovou práci. Žáci pracují s výukovými programy a seznamují se s prací na internetu v počítačové pracovně. Žáci mohou využívají k výuce také netbooky a tablety. Ve výuce běžně žáci pracují s interaktivní tabulí. K práci s touto technikou vyučující tvoří vlastní programy nebo využívají dostupné interaktivní učebnice, nebo výukové materiály. V hodinách anglického jazyka pracují žáci 4. a 5.tříd s výukovým programem na PC, který doplňuje používanou učebnici. Seznamují se i s výukovými programy dostupnými na internetu.

5 3. Vyučující na 1.stupni mají většinou vysokoškolské vzdělání, pravidelně navštěvují různá školení a kurzy, kde se seznamují s novými moderními postupy při výchově a vzdělávání žáků, aby svou práci zdokonalovali. S novými poznatky seznamují své kolegy na pravidelných schůzkách metodických sdružení. Zvláštní pozornost věnujeme žákům s poruchami učení. Učitelé vypracovávají speciální individuální plány pro tyto žáky, podle potřeby žáka, upravují požadavky a přihlížejí k jeho možnostem. Pro tyto žáky navíc ve škole fungují i nápravné kroužky dyslexie, dyskalkulie apod. Ve škole je důležitá spolupráce s rodiči. Připravujeme 5x ročně třídní schůzky, konzultační hodiny dle potřeby, mimo to zveme rodiče na dny otevřených dveří, kde mohou vidět své děti přímo při vyučování. Zaměřujeme se i na budoucí prvňáčky. Zveme do 1.tříd naší školy žáky MŠ. Budoucí školáci tak poznají své o rok starší budoucí spolužáky, seznámí se s prostředím základní školy a vyzkoušejí si práci ve třídě pod vedením paní učitelky. Ve 2.pololetí u nás ve škole probíhá akce Vesele do školy, kdy se pravidelně vyučující budoucích 1.tříd setkávají s budoucími prvňáčky a připravují je na práci školáků. Kromě výuky se pedagogové věnují svým žákům i odpoledne v různých zájmových kroužcích, uměleckého, sportovního či vzdělávacího zaměření. Celoroční soužití třídních učitelů a žáků je završeno výjezdy do škol v přírodě, kde se vyučující s žáky i žáci mezi sebou lépe poznají. Žáci 1. stupně se zúčastnili 8 denního ozdravného pobytu v lesnatém okolí městečka Žihle. Někteří školáci z 1.stupně prožili rekreační pobyt u italského moře. Charakteristika 2. stupně ZŠ Zapsala: Mgr. Kosová Monika Ve školním roce 2013/2014 bylo na druhém stupni základní školy 226 žáků (dle S 3-01). V tomto školním roce na druhém stupni základní školy probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu Sedma pro život, který byl aktualizován (dle materiálů MŠMT ČR). Žáci si v průběhu ročníku postupně osvojují poznatky z hlavních oborů lidské činnosti. Cílem tohoto osvojení je aktivní práce s poznaným, orientace v oboru a návaznost na obory jiné. Tento cíl má žákům přinést usnadnění rozhodnutí, v jakém oboru se chtějí po ukončení ZŠ realizovat. Žáci se proto musí v průběhu 2. stupně naučit aktivně operovat s osvojenými znalostmi a dovednostmi, měli by umět řešit problémy na ně kladené tím, že umějí vyhledat optimální řešení. Pedagogové na druhém stupni ZŠ mají většinou vysokoškolské vzdělání, pravidelně se zúčastňují seminářů v rámci DVPP. V odpoledních hodinách vedou řadu různorodě zaměřených kroužků také pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ve kterých žáci aktivně a smysluplně tráví volný čas. Učebny druhého stupně jsou umístěny ve druhém a třetím podlaží budovy, část odborných učeben je umístěna v přízemí školy a v pavilonu pod školní jídelnou. V letošním roce se doplnila řada moderních vyučovacích pomůcek, investovalo se do informačních technologií ve všech učebnách jsou instalovány interaktivní tabule, všichni vyučující mají pro přípravu výuky k dispozici notebook, hojně se využívají dvě mobilní učebny v jedné žáci pracují s netbooky, v druhé s tablety. V letošním školním roce jsme opět pozorně ověřovali a hodnotili úroveň dosažení klíčových kompetencí našich žáků žáci uspěli v řadě soutěží a olympiád, dobře reprezentovali školu při zájezdu do

6 4. Londýna, bez problémů absolvovali pobyt na horách, ve škole v přírodě i ozdravném pobytu v zahraničí, jednou z forem tohoto ověřování byly také úspěšné obhajoby absolventských prací žáků. Cílem vzdělání na 2. stupni základní školy je mladý člověk, který se dovede orientovat v problémech a umí aktivně uplatňovat své znalosti, schopnosti a dovednosti, dokáže také tolerovat a respektovat názory a schopnosti ostatních tak, aby se uměl pohybovat v reálném světě bez jakýchkoli předsudků, uměl formovat své myšlenky, uměl porozumět ostatním a jednat s nimi. Charakteristika Mateřské školy Vodárenská 2472 Ve školním roce 2013/ počet žáků 100 Provozní doba: 6,30 16,30 hod. Kapacita: 100 žáků Počet tříd: 4 Počet tříd a žáků: 4 třídy po 25 žácích Počet učitelů: 7 Počet provozních zaměstnanců: 7 zapsala: Mgr. Mlynárová Martina Budova mateřské školy je dvoupodlažní, 2 třídy jsou umístěny v přízemí a 2 třídy jsou v patře budovy. MŠ je umístěna uprostřed městského sídliště a náleží k ní rozlehlá školní zahrada, která je oplocená a vybavená pro tělovýchovné aktivity i odpočinek dětí, včetně pískovišť, hracího domečku, mašinky, 2 venkovních tabulí na malování, šplhací prolézačky, 2 houpaček ve tvaru zvířátek, mlhoviště a bazénu pro děti. Škola je esteticky i funkčně vybavena, prostorové podmínky jsou dostačující, třídy jsou standardně a účelově vybavené pro spontánní i řízené činnosti dětí. Děti mají k dispozici manipulační, didaktické a mechanické hračky, stavebnice, společenské hry sportovní náčiní. Velký význam a přínos pro děti i rodiče má sloučení MŠ se základní školou. Děti a rodiče mají možnost seznamovat se s prostředím a atmosférou ZŠ prostřednictvím vzájemných kulturních, sportovních a společenských vystoupení, návštěv dětí v 1. třídách ZŠ. Také pedagogové úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti a ředitelka školy se sama zúčastňuje besídek a třídních schůzek v MŠ a informuje rodiče o vstupu dětí do 1. ročníku ZŠ. Díky této spolupráci je zajištěn hladký a bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ. Vedení ZŠ zajišťuje pro zaměstnance MŠ zdravotní prohlídky, školení BOZP a PO, veškeré povinné revize. Zúčastňuje se schůzek s rodiči. Zajišťuje vedení účetnictví. Vedoucí MŠ předkládá podklady pro mzdy, plány a čerpání dovolených, podílí se na zpracování povinné školní dokumentace, řádů a plánů. Hlásí nepřítomnost na pracovišti, úrazy a závady. Projednává s vedením ZŠ čerpání a nákup pracích a mycích prostředků, pomůcek, vybavení mateřské školy. Dále projednává personální obsazení mateřské školy. Vedení pravidelně navštěvuje mateřskou školu a kontroluje, zda je vše v pořádku. Spolupráce je velmi dobrá a vedení ZŠ je vždy a včas o všem informováno.

7 5. Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola představuje jednu z možností, která nabízí předškolnímu dítěti všestranně zdravé prostředí i vhodné rozvojové podmínky a která pomáhá rodině dítěte obohacovat v průběhu předškolních let jeho denní program. Mateřská škola ve své výchovné a vzdělávací práci usiluje o to, aby první zkušenosti byly stavěny na promyšleném, odborném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Základ pro výchovně vzdělávací práci tvoří Školní vzdělávací program s ústředním názvem Svět kolem nás, který vychází z veřejně zpracovaného programu Barevné kamínky, Kurikulum podpory zdraví, projekt Zdravá školka (projekt podporovaný Průmyslovou zdravotní pojišťovnou), a dále jeho součástí je také sportovní aktivita dětí (základy atletiky, fotbalu, hokejbalu, florbalu, aerobiku). Jeho cílem je vytvoření co nejpestřejší skladby vzájemně se ovlivňujících a prolínajících se oblastí vedoucí k probuzení aktivního zájmu dítěte a chutí dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a napomáhat v utváření komplexní osobnosti dítěte předškolního věku. I. Záměry: rozvíjet dítě a jeho schopnosti učení osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost získat osobní samostatnost, schopnost projevovat se jako samostatná osobnost respektovat individuální potřeby a možnosti dítěte ŠVP má zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení: oblast biologická oblast psychologická oblast interpersonální oblast sociálně kulturní oblast environmentální OBLASTI: a / Oblast: BIOLOGICKÁ Dílčí záměry: Stimulovat a podporovat růst a tělesný vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. b/ Oblast: PSYCHOLOGICKÁ Dílčí záměry: Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč, jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebevyjádření. c/ Oblast: INTERPERSONÁLNÍ

8 Dílčí záměry: Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. d/ Oblast: SOCIÁLNĚ KULTURNÍ 6. Dílčí záměry: Uvést dítě do společnosti ostatních lidí, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. e/ Oblast: ENVIRONMENTÁLNÍ Dílčí záměry: Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím až po globální problémy celosvětového dosahu. Vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program je sestaven do deseti integrovaných bloků s tematickými celky zpracovanými podle jednotlivých měsíců, podle podmínek třídy a s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Při zpracování tematických celků byly respektovány požadavky na: a/ Rozvoj osobnosti dítěte rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi stimuluje rozvoj řeči seznamuje děti se vším, co je důležité pro život zdůrazňuje význam vlastních aktivit vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne b/ Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání dětí v mateřské škole usiluje o partnerské vztahy s rodiči odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech c/ Provádí hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost informace o dětech, co zvládnou, co se podařilo, co umí vede individuální záznamy o dětech II. Formy vzdělávání: Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích v MŠ, jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených v menších i větších skupinách, vycházející z dětské volby a zvídavosti a potřeby objevovat.

9 Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť se dívat kolem sebe, naslouchat a objevovat. 7. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: Inspiromat pro učitelky MŠ všechny pedagogické pracovnice Výtvarné soutěže a projekty: Hasiči očima dětí Výtvarná soutěž Jaro Výtvarná soutěž Vánoční soutěž Ladovské Vánoce Zdravá školka - projekt s ČPZP Medvídek Nivea integrační a vzdělávací projekt Ekologický projekt Mrkvička Zařazování doplňkových aktivit Kromě základních aktivit, které nabízí ŠVP, zpestřujeme nabídku také o doplňkové aktivity, které se pravidelně opakují v průběhu jednotlivých měsíců školního roku. Jsou to např.: Plavecký výcvik dětí Angličtina hrou Základy sportovních činností atletiky, fotbalu, florbalu, míčových her Zápis dětí do MŠ spojený s prohlídkou MŠ Schůzka s rodiči na začátku školního roku Soutěž o nejhezčího draka Oslava Halloweenu Maškarní, diskotéka, módní přehlídka Čarodějnické klání Den pro zdraví Sportovní den Dětský den Cyklistická časovka Soutěže výtvarných prací Slavnosti jara, loučení se zimou Program primární prevence Český červený kříž oblastní spolek Kladno - Alenka stůně Program primární prevence - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Včas umět a znát, je napořád Program primární prevence Městská policie Kladno Vánoční besídka pro rodiče Besídka na konci školního roku a slavnostní vyřazení absolventů V rámci spolupráce se ZŠ se již tradičně uskutečňuje:

10 Návštěva vedení školy a pedagogických pracovníků na schůzce s rodiči v září Společná Mikulášská oslava Dramatizační vystoupení dětí z I. stupně Návštěva dětí z MŠ ve škole, ukázka práce dětí z 1. tříd ZŠ připravuje Dny otevřených dveří pro děti z MŠ a jejich rodiče Zápis pro děti z MŠ tzv.: Nanečisto 6. ročník cyklistické časovky. Stálá výstava výtvarných prací žáků ZŠ v prostorách MŠ Spolupráce se spřátelenými státy Polska, Irska a V. Británie Akce MŠ 8. V prvním pololetí se děti ze 3. a 4. třídy zúčastnily plaveckého výcviku, který byl v patronaci Průmyslové zdravotní pojišťovny. Následovala nejrůznější divadelní představení pro děti, Divadlo v kufru, maňáskové divadlo, Divadlo Hračka, hudební vystoupení L. Růžičky, Klaun Pepino a jeho kamarádi, přijel také fotograf. Rodiče se mohli na třídních schůzkách seznámit se ŠVP a TVP, provozem, akcemi školy a se spoluprací s naší kmenovou základní školou. Paní učitelky ze základní školy hovořily o připravenosti dětí a vstupem do školy. Paní učitelka Kindlová pokračovala s výukou anglického jazyka pro předškoláky. Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží a v rámci tříd jsme soutěžili o nejsympatičtějšího draka. Oslavili jsme svátek Halloween, na oslavě se podíleli všichni zaměstnanci MŠ. Děti, učitelky, kuchařky i provozní zaměstnanci přišli oblečeni do strašidelných kostýmů, vydlabávaly se dýně, tančilo se, děti měly i speciální čarodějnický jídelníček. V rámci náboru dětí pro lední hokej zavítali do MŠ zástupci Rytířů Kladno. Během celé zimy jsme na zahradě pozorovali a krmili zajíce. Pokračovali jsme v projektu Medvídek Nivea. Děti se zúčastnily Vánoční výtvarné soutěže Ladovské Vánoce pořádané Hornickým skanzenem Mayrau ve Vinařicích, ve které získaly děti 1. místo. V prosinci nechyběla ani Mikulášská oslava za vydatné pomoci našich školáků a vedení školy. Nezapomněli na nás ani na vánoce a přišli nám zahrát vánoční pohádku. Nechybělo ani vánoční vystoupení. Tradičně jsme si vánoční náladu vylepšili vánoční besídkou pro rodiče a posezením u stromečku a rozdáváním vánočních dárků. Předškolní děti byly v lednu pozvány do prvních tříd, kde společně s prvňáčky počítaly, kreslily a také pro rodiče byla připravena prohlídka školy. Následovala módní přehlídka pro děti, aneb, co má maminka a tatínek zapomenutého v šatníku, dále karneval, diskotéka pro děti, práce s netradičním materiálem, následovala výtvarná soutěž: Jaro a Hasiči. V rámci ekologického projektu Mrkvička jsme třídili odpad a založili Zahrádku, kde jsme sázeli bylinky, starali se o ně a také jsme je přidávali do našeho zdravého jídelníčku. Do mateřské školy zavítali Dravci a sovičky. Proběhl zápis dětí do mateřské školy, opět jsme zapsali více dětí, než nám dovoluje kapacita školy. Jaro jsme oslavili velikonočními svátky a proběhlo Čarodějnické klání. Pro nově přijaté děti byla připravena prohlídka mateřské školy a školní zahrady. V rámci Programů preventivní prevence jsme pro děti zařadili programy Českého červeného kříže Alenka stůně, Hasičského záchranného sboru Včas umět a znát, je napořád a program Městské policie Kladno. Proběhly nejrůznější sportovní činnosti. Florbal, fotbal, základy lehké atletiky a uspořádali jsme společně se ZŠ již 6. ročník cyklistické časovky. Dále po celý rok probíhal projekt Medvídek Nivea. Na pedagogické praxi do 1. třídy nastoupila studentka 3. ročníku PgŠ z Berouna, Bára Hamouzová.

11 9. Na jaře přijela divadla Štenberk, divadlo J. Bílého a manželů Lhotákových. Dostavil se také fotograf z Neratovic. Od května probíhala v MŠ rozsáhlá rekonstrukce dětských WC, umýváren a rozvodů vody. Do dvou pískovišť jsme dostali nový písek. Oslavili jsme Den dětí. Děti soutěžily, sportovaly a za své výkony dostávaly sladkosti a drobné dárky. V červnu jsme s předškoláky uspořádali na školní zahradě atletický desetiboj. Na závěr školního roku jsme připravili pro rodiče besídky a slavnostní vyřazení absolventů naší mateřské školy. Nové úkoly pro školní rok 2014/ Prohlubovat spolupráci a partnerské vztahy s rodiči. 2. Rozvíjet řečový projev, jazykové a vyjadřovací schopnosti dětí, prohlubovat a rozvíjet slovní zásobu a posilovat dorozumívací schopnosti a komunikativní dovednosti dětí. 3. Upevňovat před matematickou a přírodovědnou gramotnost. 4. Zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu dětí. 5. Zlepšovat společně s rodiči nenásilnou adaptaci dítěte na nové prostředí MŠ. 6. Posilovat zájem rodičů o připravenost dětí, zejména tříletých, při vstupu do MŠ z hlediska samostatnosti v oblékání, v sebeobsluze, v hygienických, společenských a kulturních návycích. 7. Využívat ve výchovné práci Program podpory zdraví v MŠ. 8. Zdůraznit ve výchovně vzdělávací činnosti soc. patologické jevy. 9. Zaměřit se na komplexní připravenost dětí odcházejících do ZŠ a prohlubovat jejich znalosti před vstupem do 1. třídy. 10. Pokračovat v integračním a vzdělávacím projektu Medvídek Nivea. 11. Prohloubit projekt Zdravá školka s ČP ZP. 12. Pokračovat v ekologickém projektu: Mrkvička. 13. Pokračovat ve sportovních aktivitách dětí, rozšířit je o další sportovní turnaje a závody. 14. Zařadit i v letošním školním roce výuku anglického jazyka: Hrajeme si se slovy anglického jazyka - pod vedením p. učitelky K. Kindlové. 15. Pokračovat v programech primární prevence. Zapojit se do účasti na akcích pořádaných důležitými a zajímavými institucemi Kladenska např.: exkurze, výtvarné soutěže, sportovní akce (Magistrát města Kladna, Hasičský sbor Kladna, Policie ČR, aj.). Zapsala: Semencová Dagmar

12 10. Charakteristika Mateřské školy J. Foglara 2343 Typ školy: Mateřská škola celodenní Provozní doba: 6,30 16,30 hod. Kapacita MŠ: 90 dětí Počet tříd: 4 Počet pedagogických prac.: 7 Počet provoz. zaměstnanců: 4 Mateřská škola je v provozu čtvrtým rokem, byla nově otevřena po kompletní rekonstrukci. Kapacita mateřské školy je 90 dětí. Tři třídy mají kapacitu 25 dětí a jedna je menší, pro 15 dětí. Děti byly i pro tento rok rozděleny do 4 smíšených tříd, pouze v malé třídě nebyly předškoláci, umístili jsme sem jen nově přihlášené děti a to děti 3-4 leté a 4-5 leté. Mateřská škola se nachází uprostřed sídlištní zástavby, součástí mateřské školy je ale velká zahrada, která poskytuje dětem dostatek volného pohybu. Vzhledem k poloze mateřské školy uprostřed sídliště je pro pobyt venku využívána převážně zahrada, ale také na vycházkách poznáváme okolí MŠ a chodíme s dětmi i do lesa. Na zahradě byly v letošním roce provedeny ve spolupráci s Magistrátem města Kladna úpravy. Stávající sprchoviště, které nevyhovovalo bezpečnosti dětí bylo zrušeno a vznikl tak další travnatý prostor pro sportovní, hlavně míčové hry dětí. Sprchování bude i nadále probíhat v letních měsících na travnaté ploše, k tomu vyhrazené. Dlouhodobá koncepce mateřské školy, hodnocení programu V ŠVP, který byl inovován s platností od pokračujeme dále. Přílohou je pak roční plán, který je připraven pro každý školní rok nově. Pro příští období bude pak program opět inovován. V programu navazujeme vždy na znalosti dětí z předchozího roku. Snažili jsme se, aby se děti cítily v naší mateřské škole v bezpečí, aby jim byl dopřán pocit volnosti, možnost vlastního rozhodování. Děti mají možnost vlastního výběru hraček, nabízené činnosti včetně volného pohybu. K tomu musí být vytvořena pravidla. Děti se na jejich spoluvytváření podíleli tak, aby jim byla srozumitelná, a jsou znázorněna jako piktogramy na viditelném místě. Tato pravidla byla průběžně upravována a doplňována. Jednotlivé činnosti si děti dokáží samy nejen vybrat, navrhnout, ale i rozvinout podle svých představ. Velmi rády do hry samy přizývají i paní učitelky. Důležitá je hlavně podnětnost prostředí, na jehož realizaci se děti samy podílejí doplňováním interiéru vlastními kresbami a výrobky. Postupně už máme třídy vybavené nábytkem, vhodnými hračkami, pomůckami, náčiním na cvičení, audio a video technikou, hudebními nástroji aj, a tak jsme se více zaměřili na učební pomůcky pro předškoláky a starší děti. Předškoláků bylo v letošním roce ještě hodně, odchází nám 35 dětí do základní školy, proto jsme se zaměřili ve velké míře hlavně na přípravu a školní zralost. Pracujeme se soubory obrazových materiálů pro jednotlivé tematické bloky. Děti mají možnost si vybrat, vše je jim snadno dostupné. Upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou. V programu jsme vycházeli z RVP a také uplatňovali prvky z inovovaného modelového programu Zdravá MŠ (1995), kterým je Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole z r. 2000, neboť si myslíme, že zdraví je jedna z nejdůležitějších hodnot v životě každého člověka. Společně podporujeme duševní pohodu, postupujeme tak, aby se děti cítily bezpečně, dobře naladěně a vyrovnaně, ve shodě se sebou samými, důvěřovaly si.

13 11. Letošní školní rok k nám přišlo hodně malých dětí, zaměření bylo proto také na ně, na jejich začlenění do kolektivu a postupné zvykání na režim MŠ a odloučení od maminek. Systematickou individuální prací s dětmi se učitelky snaží získat pro činnost pasivní děti, povzbuzují jejich sebevědomí, podporují chuť k pohybu. Volí postupy k tomu, aby byly děti zdravě sebevědomé, nečinilo jim problémy rozhodování, byly nebojácné, aktivní v překonávání překážek. Respektujeme individuální zvláštnosti a osobnost každého dítěte. Pocit vzájemné důvěry posiluje vědomí dítěte, že může spontánně a tvořivě prožít s kamarády chvíle, které mu přinášejí silné vlastní prožitky. Děti se dokáží samostatně ve školce orientovat, jsou schopné vyřídit vzkaz, jsou více samostatné. Starší děti pomáhají ochotně a rády mladším dětem, ale také paním učitelkám. Samy navzájem se dokáží upozornit na dodržování a nedodržování daných pravidel, jak v prostorách MŠ, na školní zahradě, tak i mimo ni ( např. školní výlety, návštěva divadel, ZOO apod.) Uspořádání dne vychází z potřeb dětí a rodičů. Řízenou programovou činnost zařazujeme kdykoli během dopoledne, zároveň umožňujeme spontánní činnosti. Pravidelně jsou zařazovány také řízené pohybové aktivity, zdravotní cviky, pohybové chvilky a je dán dětem prostor pro vlastní pohybové aktivity. Veškeré činnosti respektují osobní dispozice dítěte, což znamená, že se s dětmi pracuje individuálně, v menších nebo větších skupinách. Děti se mohou volně pohybovat po třídě. Způsob organizace her, aktivit, experimentování, skupinových, individuálních a frontálních činností umožňuje vlastní tempo, dostatek času, což napomáhá získávat samostatnost a nezávislost. ( viz výše) Děti mají během celého dne možnost pitného režimu nejen ve třídě, ale i na zahradě jsou neustále k dispozici nádoby s vodou a čajem. Mateřská škola je odloučeným pracovištěm Základní školy Vodárenská, ředitelkou této MŠ je tedy PaedDr. Zuzana Holečková. Vedením mateřské školy je pak pověřena Martina Richterová vedoucí mateřské školy. Ta však koncem února dlouhodobě onemocněla, a tak paní ředitelka pověřila vedením po dobu její nemoci paní učitelku Lenku Šlesingerovou. MŠ má funkční informační systém. Důležité informace směrem k zaměstnancům mateřské školy jsou sdělovány při každodenním kontaktu s nimi, na krátkých operativních poradách nebo plánovaných pedagogických nebo provozních poradách, které jsou plánovány několikrát do roka. Z těchto porad jsou vyhotoveny zápisy s jasně danými úkoly a termíny pro další práci. Směrem k veřejnosti a rodičům jsou informace poskytovány formou nástěnek v MŠ, na úřední desce mateřské školy, internetových stránkách, třídních schůzkách a jiných společných setkání s rodiči jako jsou besídky, společné akce atd. Během školního roku byly postupně aktualizovány www stránky MŠ Vedoucí MŠ provádí kontrolní činnost různou formou - náhodnými vstupy v jednotlivých třídách i formou plánovaných hospitacích, předem oznámeným pedagogům. Vzdělávání pedagogů probíhalo v letošním roce především formou samostudia. Školní knihovna je stále postupně doplňována novými publikacemi (odbornou literaturou), k dispozici je také odbornými časopisy (např. Informatorium.) Jednotliví zaměstnanci se spolupodílí na řízení mateřské školy tak, aby zde vládla oboustranná důvěra, tolerance a pocit sounáležitosti. Jednotliví pracovníci mají jasně stanoveny povinnosti a kompetence. Na základě zhodnocení všech aspektů budeme společně přistupovat k vytvoření ročního plánu pro další školní rok a inovaci ŠVP.

14 12. 1) Akce Do školního programu jsou zahrnuty v dostatečné míře všechny oblasti, výtvarné, pracovní, hudební i pohybové činnosti. Přesto jsme však i pro tento školní rok zařadili i kroužky. Předškolákům bylo opět nabídnuto Plavání ve spolupráci s plaveckou školou ELMA v bazénu 4. Základní školy. Přihlásilo se celkem 23 dětí. Dále měly možnost všechny děti využít opět kroužku ZUMBA a Angličtina. ZUMBU jsme pro letošní rok pořádali ve spolupráci s Fit studiem Venuše, pod vedením paní Moudříkové. V vzhledem k větší částce se přihlásilo méně dětí (celkem 27). Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku na mladší a starší. Angličtina probíhala opět pod vedením firmy Helen Doron. Přihlásilo se celkem 10 dětí. Během roku bylo v MŠ pořádáno několik divadelních představení - Sváťovo dividlo - představení Lídy Helligerové - Klaun Pepino - Nově také divadlo Mazec - Proběhly také akce pořádané učitelkami - Pyžámkový den - Karneval, - Vánoční besídky pro rodiče - Pálení čarodějnic - Oslava Dne dětí - Slavnostní rozloučení se školáky Maminka ze třídy Žabiček, paní Mgr. Jitka Maršálková nám zprostředkovala zdarma další zajímavé akce, a to v dubnu ukázku práce Záchranky a jejich auta, a také ukázku práce s policejními psy. Několikrát do roka jsme také navštívili loutkové divadlo Lampion. Navštívili jsme výstavu stavebnice LEGO s tvůrčí dílnou v kladenském zámku. Začátkem června podnikla celá MŠ výlet do ZOO v Zájezdě. V rámci spolupráce se ZŠ nás v MŠ opět navštívily školáci s vánočním představením a uspořádaly nám Mikulášskou veselici. Naše děti s rodiči i zaměstnanci MŠ se zúčastnili lampiónového průvodu, který pořádala ZŠ. Předškoláci se byli podívat v prvních třídách na výuce, do které se mohli i aktivně zapojit. 2) Obsah vzdělávání Obsah vzdělávání vycházel z RVP. Vytvořené tematické celky, které se vztahují k celkové myšlence programu se nezměnily, více se jejich obsah rozvíjel. Učitelky při své práci používaly různé formy a metody práce, hlavně formu prožitkového učení. K naplnění cílů si připravily v třídních programech činnosti, které dětem nabízely, ale i pružně reagovaly

15 13. na přání dětí, které si aktivně činnosti navrhovaly. Učitelky děti k daným činnostem velmi vhodně motivovaly. Prolínaly se v nich všechny oblasti vzdělávání (oblast biologická dítě a jeho tělo, oblast psychologická dítě a jeho psychika, oblast interpersonální dítě a ten druhý, oblast sociálně kulturní dítě a společnost, i oblast environmentální dítě a svět). Na základě získaných zkušeností z praxe a účasti na semináři zaměřeném na evaluaci jsme přepracovali diagnostický list pro hodnocení rozvoje učení všech jednotlivých dětí. Na základě tohoto sledování pak paní učitelky mohou lépe navazovat a rozvíjet děti individuálně. 3) Celkové zhodnocení Cílem evaluace je zjistit, zda mateřská škola plní své úkoly a funkce podle ŠVP a RVP PV. Nejdůležitějším kritériem pro nás je, zda se děti cítí ve škole spokojeně, bezpečně a mají plnohodnotný program, zda jsou s fungováním školy spokojeni rodiče, zda pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní zaměstnanci mají radost ze své práce. Zpětnou vazbou pro celou mateřskou školu je to, že mají rodiče o naši mateřskou školu stále velký zájem, a že se k nám děti hlásí i mimo školu, chodí za námi již školáci pochlubit se s výsledky ze školy. Vzhledem k tomu, že velká část dětí odchází na naši kmenovou ZŠ, máme i zpětnou vazbu od paních učitelek prvního stupně. Podle hodnocení z hospitací a záznamů hodnocení v jednotlivých třídách se nám daří naplňovat dílčí cíle z RVP pro předškolní vzdělávání, cíle ŠVP a TVP, které si učitelky vybraly. Činnosti, které jsme realizovali, máme zapsány v třídní knize. Společně je kolegyně na třídě porovnávají s dílčími cíli ŠVP, TVP zpracovávají informace na co jsme zapomněli, co budeme dále chtít rozvíjet, k čemu se budeme vracet, co procvičovat, komu co konkrétně dělalo potíže a proč. Budeme vybírat optimální řešení a jeho provedení co s tím uděláme, na co se zaměříme, jak budeme dále postupovat, co by se dalo udělat jinak a to zahrneme do vytvoření nové verze ŠVP pro další období. Snažíme se pokračovat v tom, co bylo kladně hodnoceno i ČŠI v loňském roce a nadále vše ještě vylepšovat. Podařilo se nám také ve spolupráci s vedením města odstranit ze zahrady nevhodné betonové mlhoviště, které nebylo používáno a vznikl tak nový travnatý prostor pro míčové hry dětí. Úkoly pro další období: - Dále zlepšovat a zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání jak doplňovat didaktické pomůcky, tak i vybavení školní zahrady - Pokusit se získat finanční prostředky na dvě interaktivní tabule - Vést nadále děti k samohodnocení, aby samy uměly vyjádřit, co se jim povedlo, co ne a proč, co by udělaly jinak - Zařadit i nadále kroužek anglického jazyka, zumby a plavání (podle zájmu rodičů) s využitím zkušené firmy - Prohlubovat spolupráci a partnerské vztahy s rodiči, posilovat jejich zájem o MŠ, což se nám dosud daří - Zlepšovat nadále tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu dětí - Zaměřit se na rozvíjení řečového projevu, jazykových a vyjadřovacích schopností dětí před vstupem do ZŠ, ve spolupráci s rodiči včas řešit logopedickou péči. Zapsala: Lenka Šlezingerová

16 Školní družina 14. Ve školním roce 2013/14 pracuje 7 oddělení ŠD se 210 žáky. Některé paní vychovatelky pracují na zkrácený pracovní úvazek. Zájem o ŠD byl nepatrně vyšší, takže přednost při přijímání do ŠD měli žáci mladšího školního věku. Starším dojíždějícím žákům bylo umožněno navštěvovat ŠD ráno, před vyučováním a dále nepravidelně dle potřeby. Ranní provoz ŠD je zajištěn v době od 6.00 hod. do začátku vyučování. Pro žáky navštěvující ranní ŠD je zajištěna třída v pavilonu ŠD. Ve školní družině žáci pobývají převážně v době po ukončení vyučování tj. od hod do hod. Část žáků využívá provoz ŠD až do hod. 4 třídy ŠD jsou umístěny v budově školy, 3 třídy v pavilonu školní družiny. Vychovatelky s kratším pracovním úvazkem předávají žáky dle rozpisu pravidelně do určených oddělení. Vychovatelky Renata Kletečková a Bohumila Drobná vedou keramický kroužek. Žáci se seznamují a učí pracovat s keramickou hlínou. Pro velký zájem o tento kroužek jsou žáci rozděleni do dvou pracovních skupin podle věku. Školní družina plní funkci odpočinkovou, vzdělávací, poznávací, ale i výchovnou. Vychovatelky si doplňují vzdělání na různých akcích pro pedagogy ŠD. Mohou tak žákům nabízet nové formy práce. V letošním školním roce dvě studující vychovatelky svá studia dokončily. Všechna oddělení ŠD jsou vedena kvalifikovanými vychovatelkami. V naší školní družině pracujeme dle ŠVP, který je souborem námětů pro volnočasové aktivity žáků. Poznatky ze školy i z různých oblastí lidského soužití v průběhu roku dále rozvíjíme a využíváme v jednotlivých činnostech, soutěžích a kvízech v rámci jednotlivých oddělení i celé školní družiny. Během činností žáky motivujeme ročními obdobími, tradicemi, historií a současným životem našeho města. U žáků se snažíme rozvíjet jemnou motoriku a zručnost při práci s různými materiály, počínaje montážními a demontážními pracemi různých druhů stavebnic až po vystřihování, skládání, kompletování a lepení. Jemnou motoriku též rozvíjíme vyšíváním. Mladší žáci vyšívají na karton, starší si poradí i se složitější křížkovou technikou na látku. Žáky také zaujala práce se zažehlovacími korálky. Vychovatelky zajišťují vlastní zažehlení zhotovených výrobků. Velice aktivní jsou žáci při pletení z bužírek, navlékání korálků na paměťový drát, ubrouskové technice. Vychovatelky seznamují žáky s různými výtvarnými technikami. Pravidelně zařazují kresbu a malbu. Žáci mají možnost pracovat s vodovými a temperovými barvami. Malují tuší, křídou, voskovými a progresovými pastely atd. Osvojují si různé pracovní techniky. V oblibě je u žáků malování na sádru. Nedílnou součástí činnosti školní družiny je příprava na vyučování. Formou didaktických her, besed, soutěží a různých kvízů si žáci zábavnou formou opakují a prohlubují probrané školní učivo. Mají také možnost vypracování domácích úkolů. Vybavenost jednotlivých oddělení ŠD - stavebnice, stolní a společenské hry, hračky, CD přehrávače. Školní družina má vlastní školní knihovnu. V některých odděleních ŠD mohou vychovatelky využívat interaktivní tabuli. Do činnosti sportovní a odpočinkové je pravidelně zařazován pobyt na školním hřišti, případně využíváno hřiště s průlezkami. Jednotlivá oddělení mají dostatek sportovních pomůcek /míče, švihadla, obruče atd./ Kromě základních pracovních činností v každém oddělení byly pořádány v tomto školním roce akce společné: zábavné soutěžní odpoledne v oddělení,,kdo jsem? - hry a soutěže zaměřené na seznámení žáků, navázání kamarádských vztahů hudební soutěž,,doremi - sólový zpěv - vyhodnocení v oddělení výtvarná soutěž,,pohádková postava - vyhodnocení v oddělení výroba drobných dárků a přání na vánoční trhy

17 adventní kalendář v oddělení účast na celoškolní akci,,čertoviny výroba drobných dárků a přání k Vánocům pro své blízké vánoční besídka v oddělení - vánoční zvyky a tradice výroba drobných dárků a přání k zápisu žáků do 1. tříd karnevalové a diskotékové odpoledne v tělocvičně školy divadelní představení v tělocvičně školy,,nová dobrodružství veverky Zrzečky matematická soutěž,,malý počtář - vyhodnocení v oddělení představení v tělocvičně školy,,kouzelník a bublinková show dopravní výchova-dopravní test-vyhodnocení v oddělení,,den dětí diskotékové odpoledne v tělocvičně školy soutěžní odpoledne na školním hřišti - jednotlivá stanoviště - soutěže - vyhodnocení 15. Školní družina si pro letošní školní rok připravila celoroční projekt:,,cestujeme po Evropě - Lov Sedmíků cestovatelů. Každá paní vychovatelka připravila svůj dílčí projekt, zaměřený na určitý stát v Evropě. Žáci měli možnost během školního roku,,procestovat sedm zemí Evropy a plnit při jednotlivých zájmových činnostech projektové úkoly. Paní vychovatelky se též podílejí na výzdobě školy-nástěnky s pracemi žáků v přízemí hlavní budovy i v pavilonu ŠD. Rodiče průběžně informujeme o činnosti ŠD-informativní nástěnka v pavilonu ŠD, dále krátkými zprávami na webových stránkách školy. Školní jídelna Zapsala: Kletečková Renata vedoucí ŠD Naše jídelna má kapacitu 1170 strávníků, v letošním školním roce 2013/2014 se jich zde stravuje téměř 800. V jídelně je 124 míst u stolů, stravování zde probíhá plynule v době od do hod. Objednávání a výdej jídel probíhá plynule, strávníci používají čipy a karty. Objednávání stravy probíhá jak na objednávkových boxech, tak i pomocí internetu. Strávníci volí ze tří jídel, jídelní lístek je vždy v polovině měsíce k dispozici na měsíc následující. Pro zjednodušení plateb za stravné jsme přešli na platby převodem z účtu, tento způsob úhrady využívá stále více našich klientů. Každý den podáváme ovoce, čerstvé zeleninové saláty a mléčné nápoje, jako součást jídelního lístku. O spokojenost našich strávníků se starají čtyři kuchařky a pět pracovnic provozu. Jde nám hlavně o kvalitu podávaných pokrmů, dbáme na dodržování výživových norem. Pro několik dětí připravujeme i dietní stravu, na jejíž dodržování je kladen veliký důraz. Jsme rádi, že můžeme vyjít vstříc i dětem se specifickou úpravou jídla. Speciální úpravu pokrmů provádíme i pro děti v mateřské škole. Pro mateřskou školu se námi zhotovené pokrmy dováží. Malým strávníkům podáváme stravu vyváženou a bohatou na všechny důležité živiny. Zapsala: Bohumila Petříková vedoucí ŠJ

18 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ Základní škola má 9 ročníků. V ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu - SEDMA PRO ŽIVOT č.j. 490/07. Vzdělávací program ZŠ Zaměření školy ekologická oblast výuka angličtiny od 1.třídy možnost volby německého nebo ruského jazyka ve volitelných předmětech Dělení tříd Třídy se dělí pro výuku cizího jazyka. Menší počet žáků tak dovoluje učitelům pracovat se zřetelem na osobnost a individualitu žáků, zejména žáků s poruchami učení. Žáci při vyučování používali netbooky a tablety. Na druhém stupni se dělí žáci při výuce cizích jazyků, praktických činností, tělesné výchovy a povinně volitelných předmětů. PŘEHLED KROUŽKŮ - školní rok 2013/2014 a) NÁPRAVNÉ KROUŽKY název kroužku vyučující žáci z.. den / čas učebna Dyslektický kroužek DylZ Komancová 4. r. Úterý 11,50 12, Dyslektický kroužek DylZ Buriánková 3. r, Čtvrtek 12,45 13, Dyslektický kroužek DylZ Satýnková 5. r. Pondělí 13,15 14, Dyslektický kroužek DylZ Lhotáková 8. r. Středa 14,00 14, Dyslektický kroužek DylZ Lhotáková 6. r. Pondělí 14,00 14, Dyslektický kroužek DylZ Hauptmannová 7. r. Pondělí 14,00 14, Dyslektický kroužek DylZ Pískačová 9. r. Pondělí 14,00 14, Dyskalkulie DykZ Veselý 8. r. Čtvrtek 14,00 14, Reedukační kroužek ReeZ Rulfová 4. r. Čtvrtek 13,00 13,45 106

19 b) VZDĚLÁVACÍ KROUŽKY 17. Ruský jazyk RjZ Vítková 7. r. Středa 13,35 14, Německý jazyk NjZ Kottová 7. r. Středa 12,45 13, Pracujeme s int. tabulí PITZ Ejemová 2. A,B,C Čtvrtek 11,50 12, Český jazyk a mat. hrou Český jazyk a mat. hrou ČjMZ Kosová Markéta 5.r. Pondělí ČjMZ Kosová Markéta 5.r. Středa Vaření VřZ Barnincová T. 4.C Středa 13,30 16,15 plno Matematika MZ Kottová 6. r. Středa 11,40 12, Matematika MZ Kottová 9.r. Úterý 13,45 14, Ekotým EkTZ Šindelářová Nepravidelně, PC c) s KULTURNÍM ZAMĚŘENÍM Školní časopis ŠčZ Veselý NEPRAVIDELNĚ Výtvarný kroužek VvZ Prokopová tř. Úterý 14,00 15,00 5 Výtvarný kroužek VvZ Barnincová st. Středa 13,00 16,00 plno Výtvarný kroužek VvZ Barnincová 4.tř. Pondělí 13,30 15,00 plno Výtvarný kroužek VvZ Barnincová 1.tř. Pondělí 15,00 16,15 plno Dovedné ruce DoRZ Prokopová 1.tř. Čtvrtek 13,30 14,15 dle5.tříd Hudebně dramatický HDrZ Barnincová 2.st. Úterý 15,30 17,00 plno Pěvecký kroužek PkZ Kubištová Keramický kroužek KerZ Kletečková, Drobná 2.A, B, 1.A,B,C Pondělí dle tříd tř. Pondělí 15,15 16,45 Ker.dílna Kytara KyZ Šocová 3. 9.tř. Pondělí Flétnička začátečníci FleZ Prokopová Pondělí Dle tříd Flétna (pro pokročilé) FleZ Hadrbolcová 4. r. Pátek 13,10 13, d) se SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM Sportovní kroužek SkZ Ejemová 2. r. Středa 13,45 14,30 Tv Florbal FZ Vyčítalová Florbal FZ Urban Plavání PlaZ Rulfová, Bolinová, Padevět 3. 7.r. chlapci 3. 9.r. dívky Míčové hry MhZ Sokolová 5.tř. Pondělí (vždy 1x za 14 dní) 1.st. Úterý 13,30 15,20 Středa 14,15 15,00 Tv bazén 4.ZŠ PLNO TV

20 19. 3) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Celkem bylo zaměstnáno 89 pracovníků, z toho 2 pracovnice na mateřské (rodičovské) dovolené a 3 pracovníci na dohodu o pracovní činnosti. Pracovníci ZŠ celkem ženy muži vedení školy 3 3 učitelé I. stupeň učitelé II. stupeň školní družina 7 7 THP pracovníci 2 2 úklid + školnice + údržbář DPČ školní jídelna celkem Pracovníci MŠ celkem ženy muži pedagogové úklid + školnice 5 5 školní jídelna 4 4 údržbář DPČ celkem Věk pedagogických pracovníků základní školy učitelé ZŠ rok narození

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr.

e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr. e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr. Zuzana Holečková Obsah: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Škola sdružuje Základní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557 Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více