Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace

2 Obsah 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Vybavení školy 2.3 Pedagogický sbor 2.4 Charakteristika žáků 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 2.6 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata - 1. stupeň Průřezová témata - 2. stupeň 4. Učební plán 4.1 Učební plán 1. stupně 4.2 Učební plán 2. stupně 4.3 Poznámky k učebnímu plánu 5 Učební osnovy 5.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura - kompetence Český jazyk a literatura - osnovy 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk - kompetence Anglický jazyk - osnovy 5.3 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk - kompetence Německý jazyk - osnovy 5.4 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika - kompetence Matematika - osnovy 5.5 Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika - kompetence Informatika - osnovy 5.6 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka - kompetence Prvouka - osnovy 5.7 Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda -kompetence Přírodověda - osnovy 5.8 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda - kompetence Vlastivěda - osnovy 5.9 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

3 5.9.2 Dějepis - kompetence Dějepis - osnovy 5.10 Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství - kompetence Výchova k občanství -osnovy 5.11 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika - kompetence Fyzika - osnovy 5.12 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie - kompetence Chemie - osnovy 5.13 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis - kompetence Přírodopis - osnovy 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis - kompetence Zeměpis - osnovy 5.15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova - kompetence Hudební výchova- osnovy 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova - kompetence Výtvarná výchova - osnovy 5.17 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví - kompetence Výchova ke zdraví - osnovy 5.18 Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova - kompetence Tělesná výchova - osnovy 5.19 Zdravotní tělesná výchova nepovinný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu Zdravotní tělesná výchova- kompetence Zdravotní tělesná výchova osnovy 5.20 Pracovní výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní výchova - kompetence Pracovní výchova - osnovy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 6.2 Autoevaluace školy 7 Přílohy Příloha č. 1 Školní družina Příloha č. 2 Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Příloha č. 3 Projekty Příloha č. 3 A Ochrana člověka za mimořádných událostí

4

5 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola praktická, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, je pokračováním Zvláštní školy, Liberecká 1734/31. Škola poskytuje vzdělání žákům se sníženými mentálními schopnostmi a se specifickými poruchami učení a chování, které jsou natolik závažné, že žákům znemožňují vzdělávání na běžném typu základních škol. Naše škola je středně velká, s maximální kapacitou 208 žáků, úplná - s postupným ročníkem a přípravnou třídou pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jednotlivé ročníky jsou zastoupeny jednou až dvěma paralelními třídami. Škola se nachází nedaleko centra města a je velice dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Toto umístění skýtá řadu výhod pro práci s dětmi. Vyučování tříd základní školy praktické probíhá v hlavní budově školy. V této budově je také umístěno jedno oddělení školní družiny. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace. Podrobněji je práce ve školní družině popsána v Příloze č. 1. V hlavní budově školy je také umístěna jedna třída Základní školy speciální (dále jen ZŠS). Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí je umístěna v budově v Polní ulici 10. S dětmi pracuje pedagog a asistent pedagoga. Podrobněji je náplň práce v přípravné třídě popsána v Příloze č Vybavení školy Škola má 11 kmenových učeben, 3 odborné pracovny dílny pro práci se dřevem, kovem a plastem, 1 keramickou dílnu s pecí k vypalování výrobků, 1 cvičnou kuchyň, 1 počítačovou učebnu vybavenou 9 počítači, tělocvičnu, relaxační místnost se zrcadly, žákovskou a učitelskou knihovnu umístěnou v jedné z kmenových tříd, šatny žáků v suterénu školy, sborovnu určenou k odpočinku učitelů, školní družinu, sportovní hřiště, školní zahradu se skleníkem a zahradním domkem na nářadí. Školní jídelna se nachází v budově v ulici Polní č.10. Pro výuku žáků jsou využívány speciální pomůcky, které jsou uloženy v kabinetech 1.stupně, fyziky, matematiky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy a relaxační místnosti. Pro výuku integrovaných žáků jsou využívány další speciální pomůcky dle jejich specifických potřeb (lavice se sklopnou deskou, rehabilitační pomůcky). Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky není škola dobře vybavena, zde jsou jistě velké rezervy. Jednou z pozitivních stránek školy je počítačová síť, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Ve škole jsou instalovány dvě interaktivní tabule, které se staly velmi atraktivní a smysluplnou pomůckou pro výuku našich žáků. Slabou stránkou školy jsou její prostory. Třídy jsou malé a tmavé. Opravdu nevyhovující jsou chodby a hygienické zázemí školy. Učitelům chybí prostory pro přípravu na výuku a přípravu potřebných pomůcek. I přes velkou snahu o výzdobu a zpříjemnění prostor je celkový dojem pochmurný. Žákům chybí možnost využít prostory chodeb pro aktivní odpočinek a relaxaci o přestávkách. Škola není bezbariérová. Se stále rostoucími nároky na výuku žáků je nutné v budoucnu řešit především nevyhovující prostory pro výuku a odpočinkovou činnost. Tohoto by mělo být dosaženo stavbou nové budovy školy. 2.3 Pedagogický sbor Chod školy zajišťuje pedagogický sbor tvořený ředitelkou školy, dvěma jejími zástupci a pedagogy /v průběhu školního roku dochází ke změnám v počtu pedagogů/, vychovatelkami školní družiny, asistenty pedagoga. Pedagogický sbor je složen ze začínajících i zkušených pedagogů, převažují ženy. Většina pedagogů je vysokoškolsky kvalifikovaných. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, koordinátor ITC, školní metodik prevence, koordinátor EVVO. Všichni jsou zároveň pedagogy. Pedagogický sbor patří k silným stránkám školy. Pozitivní vztah mezi členy pedagogického sboru a žáky vede k příjemnému klimatu školy. Pedagogové aktivně vyhledávají další možnosti vzdělávání, využívají nové metody a formy práce ve výuce, soustavně prohlubují svoje znalosti a profesní dovednosti, využívají odborných knih, seminářů, internetu. V uplynulých letech prošlo téměř 100 % pedagogů školením Práce na počítači.

6 2.4 Charakteristika žáků Ve škole jsou vzděláváni žáci s různou úrovní mentálního postižení. Dále žáci s kombinovaným mentálním a tělesným nebo zrakovým postižením, vadami řeči a autismem. Žáci pocházejí ze spádové oblasti, ale i z dalších částí města a z okolních obcí. Školu navštěvují i žáci jiných národností. Žáci jsou přijímáni na žádost rodičů a na základě doporučení skolských poradenských zařízení. Většina žáků je nejprve zařazena na diagnostický pobyt. V tomto období jsou podrobně zaznamenávány žákovy výkony, dovednosti, rozumové schopnosti a projevy chování. Výsledkem tohoto zjištění, na němž spolupracují učitelé, vedení školy, výchovný poradce a psycholog, je vřazení žáka k trvalému zařazení a volba metod a postupů pro jeho další vzdělávání. Rozhodnutí ke vřazení žáka vydává ředitel školy. Žák však může být přeřazen zpět do školy kmenové. Žáci s jasně stanovenou diagnózou bývají přijímáni bez diagnostického pobytu. Pro žáky integrované vypracovává škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením IVP platné vždy pro jeden školní rok. Vypracování IVP se řídí pravidly, která respektují všichni pedagogové školy. Pokud to specifika žáka vyžadují, zpracovává třídní učitel žákovi IVP. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Ve škole v současné době neprobíhá žádná aktivita v rámci mezinárodní spolupráce. Projekty však dotvářejí obsah vzdělávacího procesu a charakter celé školy. Zařazované formy projektů jsou: dlouhodobé Výtvarná soutěž, Ochrana člověka za mimořádných událostí, školní program EVVO, krátkodobé Dopravní výchova, Zdravá výživa, návštěva Městské knihovny v Jablonci n. N. a Liberci, Zlatá jehla, Zlaté kladívko, Terapeutický den. Škola je zapojena do minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek. 2.6 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty Škola velmi úzce spolupracuje s odbory magistrátu Jbc, Policií ČR, kurátory OSPOD, Krajským úřadem, ZŠ pro vady řeči Lbc, Městskou policií, AŠSK, s SPC pro děti s kombinovaným postižením, s SPC pro děti s autismem, s ostatními SPC podle potřeb a druhu postižení dětí, s logopedem, s fyzioterapeuty, s odbornými lékaři, lázněmi a poradenskými centry dle potřeb dítěte. Velmi přínosná je také spolupráce se zřizovatelem, především v legislativní oblasti. Obtížnější je spolupráce s rodiči. Tato problematika je dlouhodobá a bude jistě vyžadovat i v budoucnu hledání dalších způsobů a možností, jak školu přiblížit rodičům. V současné době je často téměř nemožné přimět některé rodiny ke spolupráci. Stále považují školu za přítěž. Proto také v současné době škola připravuje webové stránky, aby rodičům přiblížila život školy. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, být přítomni v hodině, využít poradenský servis výchovného poradce, etopeda a dalších odborníků. Učitelé nižších ročníků prakticky denně podávají rodičům informace a řeší s nimi případné problémy. O akcích školy jsou rodiče informováni průběžně prostřednictvím žákovských knížek nebo na třídních schůzkách. Pro rodiče vycházejících žáků pořádá výchovný poradce mimořádné schůzky zaměřené na volbu povolání, pro zájemce konzultace při hledání vhodného učebního nebo studijního oboru. Ve škole pracuje školská rada, ve které mají rodiče své zástupce. Školská rada zahájila svoji činnost začátkem školního roku 2005/2006. Pedagogové se snaží zpestřit školní život žákům zájmovými činnostmi. Ve škole pracuje každý rok několik kroužků, do nichž je přihlášeno přibližně 40 žáků. Zpravidla se jedná se o kroužek výpočetní techniky, paličkování, keramiky, dále kroužek výtvarný, pěvecký, sportovní a modelářský. V přípravné třídě již několik let pracuje kroužek pěvecký, který sklízí velké úspěchy i na veřejnosti. Po celý školní rok doprovází výuku mnoho akcí, které se již staly tradicí školy. Jedná se o sportovní den, branné dny, závody v orientačním běhu, turnaje v přehazované, stolním tenisu, sportovní a pohybové dny, celoroční výtvarné soutěže, znalostní a dovednostní soutěže - Zlaté kladívko a soutěž Zlatá jehla. Skládání puzzlí, pěvecké a recitační soutěže. Žáci soutěží celoročně i ve sběru papíru. Mezi nejoblíbenější akce patří vánoční besídky, karneval a další setkávání žáků celé školy plné hudby a pohybu.

7 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Chtěli bychom být : škola tvořivá pro všechny, škola komunikující a spolupracující, škola v souladu s MŠMT a Evropskou unií, škola využívající efektivně všechny své limity, škola primární prevence, škola zaměřená na výchovu ke zdravému životnímu stylu, škola s pozitivním klimatem, škola, kde jsou rodiče vítáni. Při tvorbě celého ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit vzdělávání i výchovu žáků s mentálním postižením současným nejnovějším poznatkům, přičemž je nutné respektovat určitá omezení, rozdílnost rozumových schopností, odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. Naší prioritou je rozvíjet osobnost žáka a poskytnout mu tolik vědomostí, dovedností a návyků, aby se v co největší míře uplatnil v praktickém životě. Cílem je tedy dosáhnout co nejvyšší možné úrovně základního vzdělání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách zná vyučující všechny žáky školy, i žáci se navzájem lépe poznávají. Pěstování vzájemného respektu a důvěry proto patří k dalším prioritám školy. Atmosféra školy, její klima, navozují pocit bezpečí a pohody, a tak se snažíme o naplňování všech klíčových kompetencí, především pak kompetencí komunikativních, sociálních, personálních a občanských. V budoucnu bychom chtěli získávat více sponzorů, ještě více spolupracovat s dalšími institucemi, s rodiči, abychom se mohli stát školou otevřenější a mohli dál vytvářet potřebné podmínky pro zapojení žáků do zájmových kroužků v mimoškolní době, využít konkrétní pomoc zájmových organizací, ukázat žákům možnost aktivního a smysluplného využívání volného času. Tato cesta má prokazatelně preventivní význam v oblasti sociálně patologických jevů. Další prioritou je nasměrování a motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání. Jejich postižení je určitým způsobem znevýhodňuje pro samostatný život. Naším cílem je, v co nejvyšší možné míře, toto znevýhodnění eliminovat a získáním praktických návyků a dovedností je směrovat k plnohodnotnému zapojení do běžného života a pracovního procesu. Zde pak bude nutností schopnost pružně reagovat na změny. Tímto se snažíme o naplnění kompetence k učení a řešení problémů. Naší snahou je přiblížit žákům skutečný život, jeho zákonitosti, součásti, objasnit jim vzájemné propojení člověka a přírody. Z toho vyplývá další priorita školy vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu kolem nás.tento vztah by se měl stát východiskem k naplňování dalších klíčových kompetencí, zejména k řešení problémů a pracovní. Specifikem našeho ŠVP, který vychází z koncepce přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je důraz kladený na předměty, ve kterých dochází k prohlubování tělesné zdatnosti a pracovní zručnosti. Hodinové dotace v těchto předmětech /TV, ZTV, VV, PV/ jsou oproti běžným základním školám výrazně navýšeny. Kromě toho jsme ještě využili možnosti navýšit tyto předměty o hodiny z disponibilní dotace. Velký důraz je kladen také na rodinnou a sexuální výchovu, péči o dítě a výchovu k zdravému životnímu stylu, finanční gramotnost a etickou výchovu. V dalších letech bychom chtěli právě k těmto tématům připravit další projektové dny a hodiny. Ty současné, které již na škole úspěšně probíhají, se velmi osvědčily. Za velký přínos považujeme možnost navýšení hodinové dotace na předmět Informatika a Cizí jazyk. Zde před námi stojí úkol zajistit potřebnou technickou vybavenost školy, abychom byli schopni žákům nabídnout maximální využití nabytých vědomostí a dovedností. Ve škole pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří úzce spolupracují s dalšími odborníky a snaží se všemi dostupnými metodami, formami a prostředky speciálně pedagogické péče zajistit vzdělávací potřeby žáků, které odpovídají jejich maximálním možnostem /logopedickou péči, zdravotní tělesnou výchovu, dyslektickou a dyskalkulickou péči, arteterapii/. Za podpory všech těchto metod a forem práce se snaží speciální pedagogové navodit takové situace v učení, aby mohl žák co nejvíce zažít pocit úspěchu a radosti z dobrých výsledků své práce. Aby se nebál případných neúspěchů a sám se snažil o jejich řešení a překonání. Pozitivní motivace, vyzvednutí kladných stránek osobnosti žáka, vyhledávání žáků s hudebním, výtvarným a pohybovým nadáním, to je další priorita naší školy i každého pedagoga, který na naší škole pracuje.

8 Obecně vzdělávací cíle: umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení, podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, být vnímavý a citlivý k lidem, svému prostředí a přírodě, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité a nezbytné pro rozvoj a uplatnění každého člověka ve společnosti a vycházejí z požadavků RVP ZV příloha pro LMP. Strategie, které vedou k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy naší školy, přičemž zohledňují specifické potřeby žáků s lehkým mentálním postižením, odlišné postupy a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i v rámci jednotlivých tříd. Nedílnou součástí výchovných a vzdělávacích strategií školy je v rámci všech klíčových kompetencí snaha dodržovat při všech činnostech pravidla bezpečnosti a bezpečného chování Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí Kompetence k učení při práci uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru postižení, tempo každého žáka, pozitivní motivací vytváříme příjemné školní klima, zadáváme zajímavé domácí úkoly, využíváme her, soutěží, experimentů a názorných demonstrací k osvojování metod a k vytváření vlastních strategií v učení žáka, podporujeme žáka v získávání informace z mnoha zdrojů-učební texty, knihy, výukové programy, internet, časopisy, motivační a výukové hry, vedeme žáka k samostatnému vyhledávání a orientaci v informačních zdrojích a učíme ho odlišovat podstatné od nepodstatného, průběžně žákovi vysvětlujeme významy cizích a odborných výrazů, navrhujeme mu následné samostatné vyhledávání v encyklopediích, motivujeme žáka kladným hodnocením k dalšímu učení, hodnotíme, co umí, ne co nedokázal, společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáka k poznání vlastních možností, schopností, limitů využíváme sebekontrolu a sebehodnocení, umožňujeme žákovi ověřovat si pravidelně a více způsoby v praktických činnostech získané poznatky a dovednosti, zadáváme žákovi úlohy, které vycházejí především z praktického života, průběžně upravujeme a doplňujeme individuální vzdělávací plán žáka dle jím dosažených výsledků, co nejčastěji umožňujeme žákovi prezentaci výsledků jeho vlastní práce a srovnávání s pracemi ostatních žáků (třídní a školní výstavky, soutěže, výstavy skupinových i individuálních prací, výsledků projektů), při výuce v různých předmětech používáme jednotnou terminologii, na praktických příkladech přibližujeme žákům dopad dosaženého vzdělání v dalším životě, snažíme se využít maximum pozitivních příkladů (postavy z literatury, filmu, nejbližšího okolí, besedy s výchovným poradcem, exkurze) umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a myšlenky, podporujeme tvořivou činnost,

9 umožňujeme žákům ve všech předmětech pozorovat a experimentovat, vyvozovat závěry. Kompetence k řešení problémů průběžným rozborem problémových situací žák rozpoznává a pojmenovává konkrétní problémy a dokáže je řadit podle závažnosti, žáky s nižší úrovní rozumových schopností nebo jiným znevýhodněním zařazujeme do pracovních skupin tak, aby vnímali pocit úspěšnosti ze spoluúčasti na řešení problému, třídní kolektivy vedeme ke společnému řešení vztahových problémů, postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů podporujeme u žáka uvědomění si svých kvalit, možností, vytváříme praktické modelové situace, při nichž žák musí zvolit způsoby řešení, seznamujeme žáky s využitím linky důvěry, pomoci výchovného poradce, protidrogového preventisty, ve škole i při mimoškolních akcích průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají, nabízíme žákům k řešení úkoly,které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více způsobů k vyřešení, umožňujeme žákům otevřeně se vyjadřovat k problémům třídního kolektivu a navrhovat společná řešení, kladným hodnocením podněcujeme žákovu sebedůvěru k vlastním rozhodnutím, vytváříme žákům prostor pro vlastní postoje k případnému vymezení se vůči většinovému názoru nebo trendu, pracujeme s chybou, vedeme žáky k aktivní a pozitivní spolupráci s učiteli, exkurzemi, besedami s policií, hasiči, pracovnicemi ČK vedeme žáky ke zvládnutí krizové situace,k rozpoznání, předcházení nebezpečí a k upevnění si správného jednání v případě vlastního ohrožení nebo ohrožení jiné osoby. Kompetence komunikativní kladením jednoduchých a srozumitelných otázek učíme žáky naslouchat, co nejlépe porozumět obsahu sdělení a vyjadřovat se celými větami, dramatizací, řízeným dialogem, diskuzí na dané téma podněcujeme žáky k vhodné formě komunikace se svými vrstevníky, s učiteli a ostatními dospělými, učíme je formulovat a obhajovat vlastní názor, pěstujeme u žáků schopnost naslouchat jiným názorům a respektovat je, používáme metody kooperativního učení i metody tichého čtení s porozuměním, klademe důraz na týmovou práci, prožitkové vyučování, umožňujeme žákům elektronickou komunikaci, pracováváme se žáky informace z internetu,časopisů, třídíme je, snažíme se o maximální integraci žáků do většinové společnosti (návštěva divadel, vystupování a prezentace na veřejnosti), maximálně zapojujeme žáky do mezitřídních, školních, regionálních soutěží, mistrovství republiky, umožňujeme žákům podílet se na řešení situací ve spolupráci s rodiči a zástupcem školy, zařazujeme akce umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací, vedeme žáky ke klidnému a věcnému řešení situací, formou her a cvičení učíme žáky zvládat způsoby neverbální komunikace, nácvikem a praktickou činností učíme žáky poznat a správně používat komunikační prostředky (telefon, mobil, internet), formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností, podporou přátelských vztahů ve třídě i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí projevy, nebo již naučené nežádoucí stereotypy v komunikaci, netradičními formami (Šimanovský Hry pro rozvoj zdravé osobnosti, Hry pomáhají s problémy, Hry pro zvládnutí agresivity a neklidu), učíme žáky zásadám slušného vystupování a komunikace ve světě dospělých. Kompetence sociální a personální

10 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení, prostřednictvím dialogů o jejich výkonu, využíváme školních výukových programů s nabídkou autoevaluace, navozováním modelových situací upevňujeme v chování dodržování dohodnutých pravidel i běžných norem slušného chování, podporujeme u dětí schopnost práce v týmu, vedeme je ke vzájemné pomoci prostřednictvím sociálních her, skupinové práce přípravou akcí pro mladší spolužáky, účastí na kulturních akcích pořádaných pro děti z různých škol dáváme možnost porovnat žákům své chování s chováním ostatních, uvážlivě dáváme žákům šanci k nápravě jejich chyb v chování, připravujeme žáky na život v dospělosti jako na dobu, kdy budou mít nejen větší osobní svobodu, ale i větší zodpovědnost (besedy, exkurze, modelové situace), při řešení problémů především ve třídě používáme metodu kolektivního hodnocení, vedeme žáky ke vnímavosti k potřebám nemocných a postižených lidí (společná jídelna se žáky s kombinovanými vadami, společné akce se žáky ze škol speciálních), máme jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo školu, pocit sounáležitosti a odpovědnosti posilujeme možností žáka vyjadřovat se ke vztahům ve škole, ve výuce upřednostňujeme metody skupinové práce, kooperace a vzájemné pomoci při učení pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti, vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat různé role a uvědomit si odlišnou míru odpovědnosti, prožitkovým vyučováním vedeme žáky k maximální toleranci a schopnosti empatii, na úrovni tříd i celé školy vedeme žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným žákům, seznamujeme žáky s kulturními a duchovními tradicemi, a tak vytváříme jeho základní povědomí o mravních hodnotách, učíme žáka jednak na modelových situacích, jednak řízenými diskuzemi orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích a objasňováním mu pomáháme hledat nejoptimálnější řešení, při diskuzích a rozborech podněcujeme žáky rozpoznat a pojmenovat vlastní chyby, nedostatky a způsoby chování, které narušují soužití s vrstevníky i s dospělými, různými formami práce se snažíme o posilování sebeúcty a základního právního povědomí, a tím eliminovat možnost psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině. Kompetence občanské opakovaně a přiměřeně k věku a postižení žáků je seznamujeme s Ústavou ČR, zákony, školním řádem, a tak budujeme právní povědomí, využíváme aktuální situace, prvky dramatické výchovy a modelové situace, samostatnost žáků a jejich schopnost improvizace posilujeme společnými výlety, brannými dny, vyučováním v přírodě, lyžařským výcvikem, plaveckým výcvikem, sportovně turistickými dny, komunikaci s úřady poznávají žáci prostřednictvím různých exkurzí a návštěv veřejných institucí, kde plní zadané úkoly v reálném čase a v reálném prostředí, průběžně učíme žáka pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři, besedami s odborníky, videoprojekcí seznamujeme děti s nutností ochrany přírody, vedeme žáky k aktivní péči o životní prostředí (sběr papíru, třídění odpadu, péče o školní hřiště, péče o školní zahradu, šetření energiemi), připravujeme pro žáky situace,kdy spolupracují v multikulturním kolektivu, soutěží s různými věkovými skupinami a zúčastňují se dalších kulturních akcí a tím umožňujeme dětem zvládnout soužití ve skupině, vedeme žáky ke zvládnutí krizových situací (nácvik evakuace školy, ochrana člověka za mimořádných událostí), ve výuce je často využívána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení, zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života, nabízíme žákům vhodné aktivity jako protipól nežádoucích sociálně patologických jevů, uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme základní povědomí o právech a povinnostech občana demokratické společnosti, poukazováním na jedinečnost každého člověka vedeme žáka k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy zásadně netolerujeme,

11 pořádáním besed s odborníky vedeme žáky k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme ho s důsledky zneužívání všech návykových látek, formou dramatizace a prožitkem učíme žáka zvládat běžné praktické činnosti (nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěvy lékaře, pošty, knihovny, divadel, výstav). Kompetence pracovní při pracovních činnostech se zaměřujeme především na rozvoj hrubé i jemné motoriky, vedeme žáky k upevňování základních pracovních postupů nejprve napodobováním, později důsledným dodržováním pracovního postupu, vedeme žáky k úctě k práci své i předchozích generací (výzdoba školy, sběr přírodnin, péče o okolí školy, ochrana památek), soustavně u žáků posilujeme znalost pracovního režimu, řádu odborných učeben, zásady první pomoci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování, cíleně podporujeme profesní orientaci žáků vzhledem k jejich specifickým možnostem, upozorňujeme je na jejich případná zdravotní omezení a snažíme se vytvořit kladný vztah k budoucí profesi, seznamujeme žáky s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné práce, s jejich funkcí, odborným názvoslovím, s bezpečností práce s nimi, manuální činnost žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti a míry postižení, zadáváním pracovních činností ve skupinách učíme žáky týmové práci a tím rozšiřujeme jeho pracovně komunikační schopnosti, volíme pracovní činnosti, které žák dokáže zvládnout v kratším časovém úseku, u rozsáhlejších pracích hodnotíme i dílčí výsledky, rozšiřujeme povědomí žáka o historii, současnosti a charakteru jednotlivých řemesel, pořádáme exkurze do SOU a OU pro žáky vyšších ročníků, a tak vytváříme reálné představy žáka o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění, vedeme žáky k sebehodnocení při pracovních činnostech, k reálnému posouzení vlastních možností a schopností při profesní orientaci, v rámci předprofesní přípravy zadáváme žákovi takové práce a úkoly, které jsou blízké jím zvolenému učebnímu oboru, vytváříme žákovi základní přehled o pracovním trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech, které souvisejí se získáním zaměstnání, formou modelových situací, dramatizace, řízené diskuze, besed, exkurzí seznamujeme žáky se základními pravidly chování na pracovišti, na úřadech, při komunikaci s nadřízenými a při přijímacích pohovorech, pracovní vyučování úzce propojujeme s dalšími předměty, žák se učí pracovat podle vlastních plánků, technických výkresů a vytváří si vlastní řešení a postupy, umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek pro výuku (starší pomáhají mladším), získané poznatky ve všech předmětech využíváme při konkrétních činnostech a snažíme se o propojení s praktickým životem, žádnou prací žáky netrestáme, učíme žáka, aby byl schopen vydržet pracovat, koncentrovat se až k dokončení výkonu, maximálně podporujeme pozitivní vztah k manuálním činnostem. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Do této skupiny žáků patří žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Pro úspěšnou práci s těmito žáky je nezbytně nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodiny a dalších odborníků. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících, výchovného poradce, etopeda a vedení školy. Pro integrované žáky je vypracováván individuální vzdělávací plán. Při evaluaci a klasifikaci přihlížejí pedagogové k možnostem žáka. Průběžné doplňování odbornosti pracovníků školy je nutností, protože vývoj společnosti s sebou přináší stále nové kombinace zdravotního postižení či znevýhodnění a stále nové poznatky a způsoby reedukace těchto problémů. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou.

12 Každý učitel si ale musí uvědomit,že rodič je ten, kdo je s dítětem v každodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, nakonec rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou problematiku. Zásady komunikace učitele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry, dostatek času pro rozhovor, nejprve je nutno dítě pochválit,vyjádřit víru ve zlepšení, zpočátku pouze popsat jevy, situace, chování, příhody, uvést zdroje svých informací, totéž umožnit rodiči, uvádět konkrétní příklady a objasňovat svá stanoviska, rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat, snažit se rodičům citlivě poradit, nabídnout jim pomoc, stanovit pravidla pravidelné spolupráce. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Spolupráce s odborným pracovištěm: seznámení všech učitelů s postižením žáka a jeho specifiky, dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce, dohoda s vyučujícími na způsobech hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí, vypracování IVP, poskytnutí potřebných pomůcky, zajištění dostatku odborné literatury pro pedagogy, zprostředkování vyučujícím možnosti účasti ve vzdělávacích programech vztahujících se k problematice postižení. Zásady práce se žáky se zdravotním postižením: individuální přístup respektování zvláštnosti žáka, včasnost, vývojovost, optimální prostředí, speciální pomůcky, metody a formy výchovně vzdělávací práce, všestrannost, soustavnost. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Podmínky vzdělávání žáků se SPUCH: seznámení všech učitelů s poruchou žáka a jejími specifiky, dohoda s rodiči na pravidelné spolupráce, stanovení způsobu hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka, vypracování IVP, poskytnutí kompenzačních pomůcek pro výuku. Zásady pro práci se žáky se SPUCH: klást reálné cíle, přiměřeně zvyšovat nároky, chválit nejen výkon, ale i snahu, zadávat krátkodobé úkoly, snaha o navození příjemné a klidné atmosféry při práci, podchytitúspěchy dítěte,

13 dbát na pravidelnou relaxaci. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně či jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka a nepodnětné rodinné prostředí s nízkou sociální úrovní. Zásady pro práci se žáky sociálně znevýhodněnými: zvolit odpovídající metody a formy práce, spolupráce třídního učitele s výchovným poradcem, navázat spolupráce s rodinou, spolupracovat s odbornými pracovišti a institucemi, zapojit žáky do volnočasových aktivit. Celý ŠVP naší školy vypracovaný podle požadavků RVP LMP je zaměřený na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola se snaží vyhledávat a rozvíjet talent žáků. Na žáky s hudebním,výtvarným, pohybovým nadáním a žáky manuálně zručné klade učitel vyšší nároky odpovídající jeho dovednostem a schopnostem. Žákům je nabídnuto zapojit se do volnočasových aktivit nabízených školou. Žáky s hudebním nadáním zapojuje učitel v hodině HV jako doprovod na hudební nástroje, předzpívávají písně. Mají samostatná vystoupení a vystupují veřejně na kulturních akcích. Žákům s výtvarným nadáním jsou zadávány náročnější práce různými technikami. Výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení těch aktivit, ve kterých vynikají. Jsou zapojováni do školních i mimoškolních sportovních soutěžích, reprezentují školu. Velká pozornost je věnována žákům manuálně zručným, kde je kladen důraz na jejich technickou tvořivost. Žáci se účastní nejrůznějších dovednostních soutěžích. 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata představují v našem ŠVP okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí celého základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro vzájemnou spolupráci. Osobnost žáka pomáhají rozvíjet především v oblasti postojů a hodnot. Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. Pro větší přehlednost jsou tyto integrace zaznamenány v následujících tabulkách pro 1. a 2. stupeň školy. Zkratky vyučovacích předmětů použité v tabulkách: PRV INF VO VZ PŘ PŘV ČJ AJ NJ M VL D F Prvouka Informatika Výchova k občanství Výchova ke zdraví Přírodopis Přírodověda Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Vlastivěda Dějepis Fyzika

14 CH Z HV VV TV PV Chemie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova

15 Zkratky průřezových témat: PT 1 Osobnostní rozvoj PT 1.1 Osobnostní rozvoj PT Rozvoj schopnosti poznávání PT Sebepoznání a sebepojetí PT Seberegulace a sebeorganizace PT Psychohygiena PT Kreativita PT 1.2 Sociální rozvoj PT Poznávací schopnosti PT Mezilidské vztahy PT Komunikace PT Spolupráce a soutěživost PT 1.3.Morální rozvoj PT Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PT Hodnoty, postoje, praktická etika PT 2 Výchova demokratického občana PT Občanská společnost a škola PT Občan, občanská společnost a stát PT Formy participace občanů v politickém životě PT Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování PT 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PT Evropa a svět nás zajímá PT Objevujeme Evropu a svět PT Jsme Evropané PT 4 Multikulturní výchova PT 4.19 Kulturní rozdíly PT 4.20 Lidské vztahy PT 4.21 Etnický původ PT 4.22 Multikulturalita PT 4.23 Princip sociálního smíru a solidarity PT 5 Enviromentální výchova PT 5.24 Ekosystémy PT 5.25 Základní podmínky života PT 5.26 Lidské aktivity a problémy životního prostředí PT 5.27 Vztah člověka k prostředí PT 6 Mediální výchova

16 PT 6.28 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PT 6.29 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality PT 6.30 Fungování a vliv médií ve společnosti PT 6.31 Tvorba mediálního sdělení

17 3.4.1 Průřezová témata 1. stupeň 1 Osobnostní a sociální výchova 1.1 Osobnostní rozvoj Poznávání ČJ, M, PRV, HV, PV, VV 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída ČJ, M, PRV, HV ČJ, M, PRV, HV ČJ, M, HV, M, HV Sebepoznání M, PRV M, PRV M, PRV M M Seberegulace ČJ, PV ČJ Psychohygiena TV Kreativita PV 1.2 Sociální rozvoj Poznávání lidí PRV PRV PRV Mezilidské vztahy PRV PRV PRV,PV VL Komunikace ČJ, PRV ČJ, PRV, VV ČJ, PRV ČJ ČJ Spolupráce a soutěživost M M M M M, PV, TV 1.3 Morální rozvoj Řešení problémů PRV PRV Hodnoty,postoj PRV PRV 2 Výchova demokratického občana 2.12 Občan, společnost a škola PRV VL 2.13 Občan, společnost a stát VL 2.14 Formy participace VL 2.15 Principy demokracie VL 3 Výchova k myšlení 3.16 Evropa a svět PV, VL ČJ 3.17 Objevujeme Evropu VV 3.18 Jsme Evropané VL 4 Multikulturní výchova 4.19 Kulturní rozdíly HV HV, VV 4.20 Lidské vztahy VL PV 4.21 Etnický původ ČJ 4.22 Multikulturalita VV INF 4.23 Princip sociálního smíru, VL solidarita 5 Enviromentální výchova 5.24 Ekosystémy PRV,PV PRV PRV PŘV 5.25 Základní podmínky života PRV PRV,PV PRV PŘV 5.26 Lidské aktivity PRV PRV PRV, PV VL VL 5.27 Vztah člověka a prostředí PRV PRV PRV, VV VL, PV VL 6 Mediální výchova 6.28 Kritické čtení ČJ 6.29 Interpretace mediálních ČJ sdělení 6.30 Vliv médií INF 6.31 Tvorba mediálních sdělení INF

18 3.4.2 Průřezová témata 2. stupeň 6.třída 7.třída 8.třída 9.třída 1 Osobnostní a sociální výchova 1.1 Osobnostní rozvoj Poznávání ČJ, M, Z, PV ČJ, M, Z ČJ, M, Z ČJ, M, Z Sebepoznání M D, NJ M, D, VO, PŘ, VZ Seberegulace PV TV, PV TV TV, PV Psychohygiena HV HV HV, TV, VZ HV, TV Kreativita VV, PV VV, PV INF INF 1.2 Sociální rozvoj Poznávání lidí VO D, PV Mezilidské vztahy D VO Komunikace ČJ,D ČJ, VO, AJ ČJ, AJ, PV, NJ ČJ, VZ Spolupráce a soutěživost M M, PV M M, TV, VZ, PV 1.3 Morální rozvoj Řešení problémů M, PV CH Hodnoty,postoje VZ, PV VZ 2 Výchova demokratického občana 2.12 Občan společnost a škola VO 2.13 Občan,společnost a stát VO AJ 2.14 Formy participace VO 2.15 Principy demokracie VO 3 Výchova k myšlení 3.16 Evropa a svět Z, NJ ČJ ČJ ČJ, Z 3.17 Objevujeme Evropu Z Z,VO 3.18 Jsme Evropané VO 4 Multikulturní výchova 4.19 Kulturní rozdíly D, HV HV HV Z, HV 4.20 Lidské vztahy VO, PV D, PV 4.21 Etnický původ D 4.22 Multikulturalita D AJ 4.23 Princip sociálního smíru VO solidarita 5 Enviromentální výchova 5.24 Ekosystémy Z PŘ, Z Z Z 5.25 Základní podmínky PŘ PV PV života 5.26 Lidské aktivity, Z Z, PV Z Z, PŘ, PV životní prostředí 5.27 Vztah člověka a prostředí VO NJ 6 Mediální výchova 6.28 Kritické čtení ČJ ČJ 6.29 Interpretace mediálních INF INF sdělení 6.30 Vliv médií HV HV, ČJ 6.31 Tvorba mediálních sdělení ČJ, INF M

19 4 Učební plán 4.1 Učební plán 1. stupně Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty l.st. (l. - 5.roč.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Průřezová témata P P P P P Týdenní časová dotace Celkem 118 Pozn. finanční gramotnost a etická výchova je integrována do stávajících předmětů.

20 4.2 Učební plán 2. stupně Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 2.st. ( roč.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Přírodopis Zeměpis Fyzika Chemie Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Průřezová témata P P P P Týdenní časová dotace Celkem Poznámky k učebnímu plánu 1. V učebním plánu 1. a 2. stupně jsou disponibilní hodiny rozděleny takto: +1, Všechna průřezová témata jsou integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů. 3. Cizí jazyk bude vyučován Anglický jazyk, pokud bude ze strany rodičů požadavek na výuku Německého jazyka, jsou osnovy zařazeny v kapitole Učební osnovy. 4. Vyučovací předmět Chemie je dotován 1 disponibilní hodinou, jejíž náplní budou laboratorní práce z Chemie i Fyziky. 5. Vyučovací předmět Pracovní výchova se na 2. stupni vyučuje ve dvou skupinách. Žáci jsou rozděleni na chlapce a dívky. 6. Součástí vyučovacího předmětu Český jazyk je Řečová výchova a Dramatická výchova, v 9. ročníku je jedna hodina /disponibilní/ věnována práci s textem, v 6. a 7. ročníku je jedna hodina doplňková. Jejím obsahem je procvičování obtížnějšího učiva. 7. Součástí vyučovacího předmětu Matematika je Geometrie, v 8. a 9. ročníku Rýsování. 8. Finanční gramotnost a etická výchova je integrována do stávajících předmětů.

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více