Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace

2 Obsah 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Vybavení školy 2.3 Pedagogický sbor 2.4 Charakteristika žáků 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 2.6 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata - 1. stupeň Průřezová témata - 2. stupeň 4. Učební plán 4.1 Učební plán 1. stupně 4.2 Učební plán 2. stupně 4.3 Poznámky k učebnímu plánu 5 Učební osnovy 5.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura - kompetence Český jazyk a literatura - osnovy 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk - kompetence Anglický jazyk - osnovy 5.3 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk - kompetence Německý jazyk - osnovy 5.4 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika - kompetence Matematika - osnovy 5.5 Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika - kompetence Informatika - osnovy 5.6 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka - kompetence Prvouka - osnovy 5.7 Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda -kompetence Přírodověda - osnovy 5.8 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda - kompetence Vlastivěda - osnovy 5.9 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

3 5.9.2 Dějepis - kompetence Dějepis - osnovy 5.10 Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství - kompetence Výchova k občanství -osnovy 5.11 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika - kompetence Fyzika - osnovy 5.12 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie - kompetence Chemie - osnovy 5.13 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis - kompetence Přírodopis - osnovy 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis - kompetence Zeměpis - osnovy 5.15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova - kompetence Hudební výchova- osnovy 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova - kompetence Výtvarná výchova - osnovy 5.17 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví - kompetence Výchova ke zdraví - osnovy 5.18 Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova - kompetence Tělesná výchova - osnovy 5.19 Zdravotní tělesná výchova nepovinný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu Zdravotní tělesná výchova- kompetence Zdravotní tělesná výchova osnovy 5.20 Pracovní výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní výchova - kompetence Pracovní výchova - osnovy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 6.2 Autoevaluace školy 7 Přílohy Příloha č. 1 Školní družina Příloha č. 2 Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Příloha č. 3 Projekty Příloha č. 3 A Ochrana člověka za mimořádných událostí

4

5 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola praktická, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, je pokračováním Zvláštní školy, Liberecká 1734/31. Škola poskytuje vzdělání žákům se sníženými mentálními schopnostmi a se specifickými poruchami učení a chování, které jsou natolik závažné, že žákům znemožňují vzdělávání na běžném typu základních škol. Naše škola je středně velká, s maximální kapacitou 208 žáků, úplná - s postupným ročníkem a přípravnou třídou pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jednotlivé ročníky jsou zastoupeny jednou až dvěma paralelními třídami. Škola se nachází nedaleko centra města a je velice dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Toto umístění skýtá řadu výhod pro práci s dětmi. Vyučování tříd základní školy praktické probíhá v hlavní budově školy. V této budově je také umístěno jedno oddělení školní družiny. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace. Podrobněji je práce ve školní družině popsána v Příloze č. 1. V hlavní budově školy je také umístěna jedna třída Základní školy speciální (dále jen ZŠS). Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí je umístěna v budově v Polní ulici 10. S dětmi pracuje pedagog a asistent pedagoga. Podrobněji je náplň práce v přípravné třídě popsána v Příloze č Vybavení školy Škola má 11 kmenových učeben, 3 odborné pracovny dílny pro práci se dřevem, kovem a plastem, 1 keramickou dílnu s pecí k vypalování výrobků, 1 cvičnou kuchyň, 1 počítačovou učebnu vybavenou 9 počítači, tělocvičnu, relaxační místnost se zrcadly, žákovskou a učitelskou knihovnu umístěnou v jedné z kmenových tříd, šatny žáků v suterénu školy, sborovnu určenou k odpočinku učitelů, školní družinu, sportovní hřiště, školní zahradu se skleníkem a zahradním domkem na nářadí. Školní jídelna se nachází v budově v ulici Polní č.10. Pro výuku žáků jsou využívány speciální pomůcky, které jsou uloženy v kabinetech 1.stupně, fyziky, matematiky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy a relaxační místnosti. Pro výuku integrovaných žáků jsou využívány další speciální pomůcky dle jejich specifických potřeb (lavice se sklopnou deskou, rehabilitační pomůcky). Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky není škola dobře vybavena, zde jsou jistě velké rezervy. Jednou z pozitivních stránek školy je počítačová síť, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Ve škole jsou instalovány dvě interaktivní tabule, které se staly velmi atraktivní a smysluplnou pomůckou pro výuku našich žáků. Slabou stránkou školy jsou její prostory. Třídy jsou malé a tmavé. Opravdu nevyhovující jsou chodby a hygienické zázemí školy. Učitelům chybí prostory pro přípravu na výuku a přípravu potřebných pomůcek. I přes velkou snahu o výzdobu a zpříjemnění prostor je celkový dojem pochmurný. Žákům chybí možnost využít prostory chodeb pro aktivní odpočinek a relaxaci o přestávkách. Škola není bezbariérová. Se stále rostoucími nároky na výuku žáků je nutné v budoucnu řešit především nevyhovující prostory pro výuku a odpočinkovou činnost. Tohoto by mělo být dosaženo stavbou nové budovy školy. 2.3 Pedagogický sbor Chod školy zajišťuje pedagogický sbor tvořený ředitelkou školy, dvěma jejími zástupci a pedagogy /v průběhu školního roku dochází ke změnám v počtu pedagogů/, vychovatelkami školní družiny, asistenty pedagoga. Pedagogický sbor je složen ze začínajících i zkušených pedagogů, převažují ženy. Většina pedagogů je vysokoškolsky kvalifikovaných. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, koordinátor ITC, školní metodik prevence, koordinátor EVVO. Všichni jsou zároveň pedagogy. Pedagogický sbor patří k silným stránkám školy. Pozitivní vztah mezi členy pedagogického sboru a žáky vede k příjemnému klimatu školy. Pedagogové aktivně vyhledávají další možnosti vzdělávání, využívají nové metody a formy práce ve výuce, soustavně prohlubují svoje znalosti a profesní dovednosti, využívají odborných knih, seminářů, internetu. V uplynulých letech prošlo téměř 100 % pedagogů školením Práce na počítači.

6 2.4 Charakteristika žáků Ve škole jsou vzděláváni žáci s různou úrovní mentálního postižení. Dále žáci s kombinovaným mentálním a tělesným nebo zrakovým postižením, vadami řeči a autismem. Žáci pocházejí ze spádové oblasti, ale i z dalších částí města a z okolních obcí. Školu navštěvují i žáci jiných národností. Žáci jsou přijímáni na žádost rodičů a na základě doporučení skolských poradenských zařízení. Většina žáků je nejprve zařazena na diagnostický pobyt. V tomto období jsou podrobně zaznamenávány žákovy výkony, dovednosti, rozumové schopnosti a projevy chování. Výsledkem tohoto zjištění, na němž spolupracují učitelé, vedení školy, výchovný poradce a psycholog, je vřazení žáka k trvalému zařazení a volba metod a postupů pro jeho další vzdělávání. Rozhodnutí ke vřazení žáka vydává ředitel školy. Žák však může být přeřazen zpět do školy kmenové. Žáci s jasně stanovenou diagnózou bývají přijímáni bez diagnostického pobytu. Pro žáky integrované vypracovává škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením IVP platné vždy pro jeden školní rok. Vypracování IVP se řídí pravidly, která respektují všichni pedagogové školy. Pokud to specifika žáka vyžadují, zpracovává třídní učitel žákovi IVP. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Ve škole v současné době neprobíhá žádná aktivita v rámci mezinárodní spolupráce. Projekty však dotvářejí obsah vzdělávacího procesu a charakter celé školy. Zařazované formy projektů jsou: dlouhodobé Výtvarná soutěž, Ochrana člověka za mimořádných událostí, školní program EVVO, krátkodobé Dopravní výchova, Zdravá výživa, návštěva Městské knihovny v Jablonci n. N. a Liberci, Zlatá jehla, Zlaté kladívko, Terapeutický den. Škola je zapojena do minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek. 2.6 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty Škola velmi úzce spolupracuje s odbory magistrátu Jbc, Policií ČR, kurátory OSPOD, Krajským úřadem, ZŠ pro vady řeči Lbc, Městskou policií, AŠSK, s SPC pro děti s kombinovaným postižením, s SPC pro děti s autismem, s ostatními SPC podle potřeb a druhu postižení dětí, s logopedem, s fyzioterapeuty, s odbornými lékaři, lázněmi a poradenskými centry dle potřeb dítěte. Velmi přínosná je také spolupráce se zřizovatelem, především v legislativní oblasti. Obtížnější je spolupráce s rodiči. Tato problematika je dlouhodobá a bude jistě vyžadovat i v budoucnu hledání dalších způsobů a možností, jak školu přiblížit rodičům. V současné době je často téměř nemožné přimět některé rodiny ke spolupráci. Stále považují školu za přítěž. Proto také v současné době škola připravuje webové stránky, aby rodičům přiblížila život školy. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, být přítomni v hodině, využít poradenský servis výchovného poradce, etopeda a dalších odborníků. Učitelé nižších ročníků prakticky denně podávají rodičům informace a řeší s nimi případné problémy. O akcích školy jsou rodiče informováni průběžně prostřednictvím žákovských knížek nebo na třídních schůzkách. Pro rodiče vycházejících žáků pořádá výchovný poradce mimořádné schůzky zaměřené na volbu povolání, pro zájemce konzultace při hledání vhodného učebního nebo studijního oboru. Ve škole pracuje školská rada, ve které mají rodiče své zástupce. Školská rada zahájila svoji činnost začátkem školního roku 2005/2006. Pedagogové se snaží zpestřit školní život žákům zájmovými činnostmi. Ve škole pracuje každý rok několik kroužků, do nichž je přihlášeno přibližně 40 žáků. Zpravidla se jedná se o kroužek výpočetní techniky, paličkování, keramiky, dále kroužek výtvarný, pěvecký, sportovní a modelářský. V přípravné třídě již několik let pracuje kroužek pěvecký, který sklízí velké úspěchy i na veřejnosti. Po celý školní rok doprovází výuku mnoho akcí, které se již staly tradicí školy. Jedná se o sportovní den, branné dny, závody v orientačním běhu, turnaje v přehazované, stolním tenisu, sportovní a pohybové dny, celoroční výtvarné soutěže, znalostní a dovednostní soutěže - Zlaté kladívko a soutěž Zlatá jehla. Skládání puzzlí, pěvecké a recitační soutěže. Žáci soutěží celoročně i ve sběru papíru. Mezi nejoblíbenější akce patří vánoční besídky, karneval a další setkávání žáků celé školy plné hudby a pohybu.

7 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Chtěli bychom být : škola tvořivá pro všechny, škola komunikující a spolupracující, škola v souladu s MŠMT a Evropskou unií, škola využívající efektivně všechny své limity, škola primární prevence, škola zaměřená na výchovu ke zdravému životnímu stylu, škola s pozitivním klimatem, škola, kde jsou rodiče vítáni. Při tvorbě celého ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit vzdělávání i výchovu žáků s mentálním postižením současným nejnovějším poznatkům, přičemž je nutné respektovat určitá omezení, rozdílnost rozumových schopností, odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. Naší prioritou je rozvíjet osobnost žáka a poskytnout mu tolik vědomostí, dovedností a návyků, aby se v co největší míře uplatnil v praktickém životě. Cílem je tedy dosáhnout co nejvyšší možné úrovně základního vzdělání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách zná vyučující všechny žáky školy, i žáci se navzájem lépe poznávají. Pěstování vzájemného respektu a důvěry proto patří k dalším prioritám školy. Atmosféra školy, její klima, navozují pocit bezpečí a pohody, a tak se snažíme o naplňování všech klíčových kompetencí, především pak kompetencí komunikativních, sociálních, personálních a občanských. V budoucnu bychom chtěli získávat více sponzorů, ještě více spolupracovat s dalšími institucemi, s rodiči, abychom se mohli stát školou otevřenější a mohli dál vytvářet potřebné podmínky pro zapojení žáků do zájmových kroužků v mimoškolní době, využít konkrétní pomoc zájmových organizací, ukázat žákům možnost aktivního a smysluplného využívání volného času. Tato cesta má prokazatelně preventivní význam v oblasti sociálně patologických jevů. Další prioritou je nasměrování a motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání. Jejich postižení je určitým způsobem znevýhodňuje pro samostatný život. Naším cílem je, v co nejvyšší možné míře, toto znevýhodnění eliminovat a získáním praktických návyků a dovedností je směrovat k plnohodnotnému zapojení do běžného života a pracovního procesu. Zde pak bude nutností schopnost pružně reagovat na změny. Tímto se snažíme o naplnění kompetence k učení a řešení problémů. Naší snahou je přiblížit žákům skutečný život, jeho zákonitosti, součásti, objasnit jim vzájemné propojení člověka a přírody. Z toho vyplývá další priorita školy vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu kolem nás.tento vztah by se měl stát východiskem k naplňování dalších klíčových kompetencí, zejména k řešení problémů a pracovní. Specifikem našeho ŠVP, který vychází z koncepce přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je důraz kladený na předměty, ve kterých dochází k prohlubování tělesné zdatnosti a pracovní zručnosti. Hodinové dotace v těchto předmětech /TV, ZTV, VV, PV/ jsou oproti běžným základním školám výrazně navýšeny. Kromě toho jsme ještě využili možnosti navýšit tyto předměty o hodiny z disponibilní dotace. Velký důraz je kladen také na rodinnou a sexuální výchovu, péči o dítě a výchovu k zdravému životnímu stylu, finanční gramotnost a etickou výchovu. V dalších letech bychom chtěli právě k těmto tématům připravit další projektové dny a hodiny. Ty současné, které již na škole úspěšně probíhají, se velmi osvědčily. Za velký přínos považujeme možnost navýšení hodinové dotace na předmět Informatika a Cizí jazyk. Zde před námi stojí úkol zajistit potřebnou technickou vybavenost školy, abychom byli schopni žákům nabídnout maximální využití nabytých vědomostí a dovedností. Ve škole pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří úzce spolupracují s dalšími odborníky a snaží se všemi dostupnými metodami, formami a prostředky speciálně pedagogické péče zajistit vzdělávací potřeby žáků, které odpovídají jejich maximálním možnostem /logopedickou péči, zdravotní tělesnou výchovu, dyslektickou a dyskalkulickou péči, arteterapii/. Za podpory všech těchto metod a forem práce se snaží speciální pedagogové navodit takové situace v učení, aby mohl žák co nejvíce zažít pocit úspěchu a radosti z dobrých výsledků své práce. Aby se nebál případných neúspěchů a sám se snažil o jejich řešení a překonání. Pozitivní motivace, vyzvednutí kladných stránek osobnosti žáka, vyhledávání žáků s hudebním, výtvarným a pohybovým nadáním, to je další priorita naší školy i každého pedagoga, který na naší škole pracuje.

8 Obecně vzdělávací cíle: umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení, podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, být vnímavý a citlivý k lidem, svému prostředí a přírodě, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité a nezbytné pro rozvoj a uplatnění každého člověka ve společnosti a vycházejí z požadavků RVP ZV příloha pro LMP. Strategie, které vedou k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy naší školy, přičemž zohledňují specifické potřeby žáků s lehkým mentálním postižením, odlišné postupy a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i v rámci jednotlivých tříd. Nedílnou součástí výchovných a vzdělávacích strategií školy je v rámci všech klíčových kompetencí snaha dodržovat při všech činnostech pravidla bezpečnosti a bezpečného chování Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí Kompetence k učení při práci uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru postižení, tempo každého žáka, pozitivní motivací vytváříme příjemné školní klima, zadáváme zajímavé domácí úkoly, využíváme her, soutěží, experimentů a názorných demonstrací k osvojování metod a k vytváření vlastních strategií v učení žáka, podporujeme žáka v získávání informace z mnoha zdrojů-učební texty, knihy, výukové programy, internet, časopisy, motivační a výukové hry, vedeme žáka k samostatnému vyhledávání a orientaci v informačních zdrojích a učíme ho odlišovat podstatné od nepodstatného, průběžně žákovi vysvětlujeme významy cizích a odborných výrazů, navrhujeme mu následné samostatné vyhledávání v encyklopediích, motivujeme žáka kladným hodnocením k dalšímu učení, hodnotíme, co umí, ne co nedokázal, společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáka k poznání vlastních možností, schopností, limitů využíváme sebekontrolu a sebehodnocení, umožňujeme žákovi ověřovat si pravidelně a více způsoby v praktických činnostech získané poznatky a dovednosti, zadáváme žákovi úlohy, které vycházejí především z praktického života, průběžně upravujeme a doplňujeme individuální vzdělávací plán žáka dle jím dosažených výsledků, co nejčastěji umožňujeme žákovi prezentaci výsledků jeho vlastní práce a srovnávání s pracemi ostatních žáků (třídní a školní výstavky, soutěže, výstavy skupinových i individuálních prací, výsledků projektů), při výuce v různých předmětech používáme jednotnou terminologii, na praktických příkladech přibližujeme žákům dopad dosaženého vzdělání v dalším životě, snažíme se využít maximum pozitivních příkladů (postavy z literatury, filmu, nejbližšího okolí, besedy s výchovným poradcem, exkurze) umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a myšlenky, podporujeme tvořivou činnost,

9 umožňujeme žákům ve všech předmětech pozorovat a experimentovat, vyvozovat závěry. Kompetence k řešení problémů průběžným rozborem problémových situací žák rozpoznává a pojmenovává konkrétní problémy a dokáže je řadit podle závažnosti, žáky s nižší úrovní rozumových schopností nebo jiným znevýhodněním zařazujeme do pracovních skupin tak, aby vnímali pocit úspěšnosti ze spoluúčasti na řešení problému, třídní kolektivy vedeme ke společnému řešení vztahových problémů, postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů podporujeme u žáka uvědomění si svých kvalit, možností, vytváříme praktické modelové situace, při nichž žák musí zvolit způsoby řešení, seznamujeme žáky s využitím linky důvěry, pomoci výchovného poradce, protidrogového preventisty, ve škole i při mimoškolních akcích průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají, nabízíme žákům k řešení úkoly,které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více způsobů k vyřešení, umožňujeme žákům otevřeně se vyjadřovat k problémům třídního kolektivu a navrhovat společná řešení, kladným hodnocením podněcujeme žákovu sebedůvěru k vlastním rozhodnutím, vytváříme žákům prostor pro vlastní postoje k případnému vymezení se vůči většinovému názoru nebo trendu, pracujeme s chybou, vedeme žáky k aktivní a pozitivní spolupráci s učiteli, exkurzemi, besedami s policií, hasiči, pracovnicemi ČK vedeme žáky ke zvládnutí krizové situace,k rozpoznání, předcházení nebezpečí a k upevnění si správného jednání v případě vlastního ohrožení nebo ohrožení jiné osoby. Kompetence komunikativní kladením jednoduchých a srozumitelných otázek učíme žáky naslouchat, co nejlépe porozumět obsahu sdělení a vyjadřovat se celými větami, dramatizací, řízeným dialogem, diskuzí na dané téma podněcujeme žáky k vhodné formě komunikace se svými vrstevníky, s učiteli a ostatními dospělými, učíme je formulovat a obhajovat vlastní názor, pěstujeme u žáků schopnost naslouchat jiným názorům a respektovat je, používáme metody kooperativního učení i metody tichého čtení s porozuměním, klademe důraz na týmovou práci, prožitkové vyučování, umožňujeme žákům elektronickou komunikaci, pracováváme se žáky informace z internetu,časopisů, třídíme je, snažíme se o maximální integraci žáků do většinové společnosti (návštěva divadel, vystupování a prezentace na veřejnosti), maximálně zapojujeme žáky do mezitřídních, školních, regionálních soutěží, mistrovství republiky, umožňujeme žákům podílet se na řešení situací ve spolupráci s rodiči a zástupcem školy, zařazujeme akce umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací, vedeme žáky ke klidnému a věcnému řešení situací, formou her a cvičení učíme žáky zvládat způsoby neverbální komunikace, nácvikem a praktickou činností učíme žáky poznat a správně používat komunikační prostředky (telefon, mobil, internet), formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností, podporou přátelských vztahů ve třídě i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí projevy, nebo již naučené nežádoucí stereotypy v komunikaci, netradičními formami (Šimanovský Hry pro rozvoj zdravé osobnosti, Hry pomáhají s problémy, Hry pro zvládnutí agresivity a neklidu), učíme žáky zásadám slušného vystupování a komunikace ve světě dospělých. Kompetence sociální a personální

10 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení, prostřednictvím dialogů o jejich výkonu, využíváme školních výukových programů s nabídkou autoevaluace, navozováním modelových situací upevňujeme v chování dodržování dohodnutých pravidel i běžných norem slušného chování, podporujeme u dětí schopnost práce v týmu, vedeme je ke vzájemné pomoci prostřednictvím sociálních her, skupinové práce přípravou akcí pro mladší spolužáky, účastí na kulturních akcích pořádaných pro děti z různých škol dáváme možnost porovnat žákům své chování s chováním ostatních, uvážlivě dáváme žákům šanci k nápravě jejich chyb v chování, připravujeme žáky na život v dospělosti jako na dobu, kdy budou mít nejen větší osobní svobodu, ale i větší zodpovědnost (besedy, exkurze, modelové situace), při řešení problémů především ve třídě používáme metodu kolektivního hodnocení, vedeme žáky ke vnímavosti k potřebám nemocných a postižených lidí (společná jídelna se žáky s kombinovanými vadami, společné akce se žáky ze škol speciálních), máme jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo školu, pocit sounáležitosti a odpovědnosti posilujeme možností žáka vyjadřovat se ke vztahům ve škole, ve výuce upřednostňujeme metody skupinové práce, kooperace a vzájemné pomoci při učení pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti, vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat různé role a uvědomit si odlišnou míru odpovědnosti, prožitkovým vyučováním vedeme žáky k maximální toleranci a schopnosti empatii, na úrovni tříd i celé školy vedeme žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným žákům, seznamujeme žáky s kulturními a duchovními tradicemi, a tak vytváříme jeho základní povědomí o mravních hodnotách, učíme žáka jednak na modelových situacích, jednak řízenými diskuzemi orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích a objasňováním mu pomáháme hledat nejoptimálnější řešení, při diskuzích a rozborech podněcujeme žáky rozpoznat a pojmenovat vlastní chyby, nedostatky a způsoby chování, které narušují soužití s vrstevníky i s dospělými, různými formami práce se snažíme o posilování sebeúcty a základního právního povědomí, a tím eliminovat možnost psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině. Kompetence občanské opakovaně a přiměřeně k věku a postižení žáků je seznamujeme s Ústavou ČR, zákony, školním řádem, a tak budujeme právní povědomí, využíváme aktuální situace, prvky dramatické výchovy a modelové situace, samostatnost žáků a jejich schopnost improvizace posilujeme společnými výlety, brannými dny, vyučováním v přírodě, lyžařským výcvikem, plaveckým výcvikem, sportovně turistickými dny, komunikaci s úřady poznávají žáci prostřednictvím různých exkurzí a návštěv veřejných institucí, kde plní zadané úkoly v reálném čase a v reálném prostředí, průběžně učíme žáka pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři, besedami s odborníky, videoprojekcí seznamujeme děti s nutností ochrany přírody, vedeme žáky k aktivní péči o životní prostředí (sběr papíru, třídění odpadu, péče o školní hřiště, péče o školní zahradu, šetření energiemi), připravujeme pro žáky situace,kdy spolupracují v multikulturním kolektivu, soutěží s různými věkovými skupinami a zúčastňují se dalších kulturních akcí a tím umožňujeme dětem zvládnout soužití ve skupině, vedeme žáky ke zvládnutí krizových situací (nácvik evakuace školy, ochrana člověka za mimořádných událostí), ve výuce je často využívána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení, zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života, nabízíme žákům vhodné aktivity jako protipól nežádoucích sociálně patologických jevů, uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme základní povědomí o právech a povinnostech občana demokratické společnosti, poukazováním na jedinečnost každého člověka vedeme žáka k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy zásadně netolerujeme,

11 pořádáním besed s odborníky vedeme žáky k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme ho s důsledky zneužívání všech návykových látek, formou dramatizace a prožitkem učíme žáka zvládat běžné praktické činnosti (nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěvy lékaře, pošty, knihovny, divadel, výstav). Kompetence pracovní při pracovních činnostech se zaměřujeme především na rozvoj hrubé i jemné motoriky, vedeme žáky k upevňování základních pracovních postupů nejprve napodobováním, později důsledným dodržováním pracovního postupu, vedeme žáky k úctě k práci své i předchozích generací (výzdoba školy, sběr přírodnin, péče o okolí školy, ochrana památek), soustavně u žáků posilujeme znalost pracovního režimu, řádu odborných učeben, zásady první pomoci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování, cíleně podporujeme profesní orientaci žáků vzhledem k jejich specifickým možnostem, upozorňujeme je na jejich případná zdravotní omezení a snažíme se vytvořit kladný vztah k budoucí profesi, seznamujeme žáky s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné práce, s jejich funkcí, odborným názvoslovím, s bezpečností práce s nimi, manuální činnost žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti a míry postižení, zadáváním pracovních činností ve skupinách učíme žáky týmové práci a tím rozšiřujeme jeho pracovně komunikační schopnosti, volíme pracovní činnosti, které žák dokáže zvládnout v kratším časovém úseku, u rozsáhlejších pracích hodnotíme i dílčí výsledky, rozšiřujeme povědomí žáka o historii, současnosti a charakteru jednotlivých řemesel, pořádáme exkurze do SOU a OU pro žáky vyšších ročníků, a tak vytváříme reálné představy žáka o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění, vedeme žáky k sebehodnocení při pracovních činnostech, k reálnému posouzení vlastních možností a schopností při profesní orientaci, v rámci předprofesní přípravy zadáváme žákovi takové práce a úkoly, které jsou blízké jím zvolenému učebnímu oboru, vytváříme žákovi základní přehled o pracovním trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech, které souvisejí se získáním zaměstnání, formou modelových situací, dramatizace, řízené diskuze, besed, exkurzí seznamujeme žáky se základními pravidly chování na pracovišti, na úřadech, při komunikaci s nadřízenými a při přijímacích pohovorech, pracovní vyučování úzce propojujeme s dalšími předměty, žák se učí pracovat podle vlastních plánků, technických výkresů a vytváří si vlastní řešení a postupy, umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek pro výuku (starší pomáhají mladším), získané poznatky ve všech předmětech využíváme při konkrétních činnostech a snažíme se o propojení s praktickým životem, žádnou prací žáky netrestáme, učíme žáka, aby byl schopen vydržet pracovat, koncentrovat se až k dokončení výkonu, maximálně podporujeme pozitivní vztah k manuálním činnostem. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Do této skupiny žáků patří žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Pro úspěšnou práci s těmito žáky je nezbytně nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodiny a dalších odborníků. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících, výchovného poradce, etopeda a vedení školy. Pro integrované žáky je vypracováván individuální vzdělávací plán. Při evaluaci a klasifikaci přihlížejí pedagogové k možnostem žáka. Průběžné doplňování odbornosti pracovníků školy je nutností, protože vývoj společnosti s sebou přináší stále nové kombinace zdravotního postižení či znevýhodnění a stále nové poznatky a způsoby reedukace těchto problémů. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou.

12 Každý učitel si ale musí uvědomit,že rodič je ten, kdo je s dítětem v každodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, nakonec rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou problematiku. Zásady komunikace učitele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry, dostatek času pro rozhovor, nejprve je nutno dítě pochválit,vyjádřit víru ve zlepšení, zpočátku pouze popsat jevy, situace, chování, příhody, uvést zdroje svých informací, totéž umožnit rodiči, uvádět konkrétní příklady a objasňovat svá stanoviska, rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat, snažit se rodičům citlivě poradit, nabídnout jim pomoc, stanovit pravidla pravidelné spolupráce. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Spolupráce s odborným pracovištěm: seznámení všech učitelů s postižením žáka a jeho specifiky, dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce, dohoda s vyučujícími na způsobech hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí, vypracování IVP, poskytnutí potřebných pomůcky, zajištění dostatku odborné literatury pro pedagogy, zprostředkování vyučujícím možnosti účasti ve vzdělávacích programech vztahujících se k problematice postižení. Zásady práce se žáky se zdravotním postižením: individuální přístup respektování zvláštnosti žáka, včasnost, vývojovost, optimální prostředí, speciální pomůcky, metody a formy výchovně vzdělávací práce, všestrannost, soustavnost. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Podmínky vzdělávání žáků se SPUCH: seznámení všech učitelů s poruchou žáka a jejími specifiky, dohoda s rodiči na pravidelné spolupráce, stanovení způsobu hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka, vypracování IVP, poskytnutí kompenzačních pomůcek pro výuku. Zásady pro práci se žáky se SPUCH: klást reálné cíle, přiměřeně zvyšovat nároky, chválit nejen výkon, ale i snahu, zadávat krátkodobé úkoly, snaha o navození příjemné a klidné atmosféry při práci, podchytitúspěchy dítěte,

13 dbát na pravidelnou relaxaci. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně či jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka a nepodnětné rodinné prostředí s nízkou sociální úrovní. Zásady pro práci se žáky sociálně znevýhodněnými: zvolit odpovídající metody a formy práce, spolupráce třídního učitele s výchovným poradcem, navázat spolupráce s rodinou, spolupracovat s odbornými pracovišti a institucemi, zapojit žáky do volnočasových aktivit. Celý ŠVP naší školy vypracovaný podle požadavků RVP LMP je zaměřený na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola se snaží vyhledávat a rozvíjet talent žáků. Na žáky s hudebním,výtvarným, pohybovým nadáním a žáky manuálně zručné klade učitel vyšší nároky odpovídající jeho dovednostem a schopnostem. Žákům je nabídnuto zapojit se do volnočasových aktivit nabízených školou. Žáky s hudebním nadáním zapojuje učitel v hodině HV jako doprovod na hudební nástroje, předzpívávají písně. Mají samostatná vystoupení a vystupují veřejně na kulturních akcích. Žákům s výtvarným nadáním jsou zadávány náročnější práce různými technikami. Výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení těch aktivit, ve kterých vynikají. Jsou zapojováni do školních i mimoškolních sportovních soutěžích, reprezentují školu. Velká pozornost je věnována žákům manuálně zručným, kde je kladen důraz na jejich technickou tvořivost. Žáci se účastní nejrůznějších dovednostních soutěžích. 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata představují v našem ŠVP okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí celého základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro vzájemnou spolupráci. Osobnost žáka pomáhají rozvíjet především v oblasti postojů a hodnot. Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. Pro větší přehlednost jsou tyto integrace zaznamenány v následujících tabulkách pro 1. a 2. stupeň školy. Zkratky vyučovacích předmětů použité v tabulkách: PRV INF VO VZ PŘ PŘV ČJ AJ NJ M VL D F Prvouka Informatika Výchova k občanství Výchova ke zdraví Přírodopis Přírodověda Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Vlastivěda Dějepis Fyzika

14 CH Z HV VV TV PV Chemie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova

15 Zkratky průřezových témat: PT 1 Osobnostní rozvoj PT 1.1 Osobnostní rozvoj PT Rozvoj schopnosti poznávání PT Sebepoznání a sebepojetí PT Seberegulace a sebeorganizace PT Psychohygiena PT Kreativita PT 1.2 Sociální rozvoj PT Poznávací schopnosti PT Mezilidské vztahy PT Komunikace PT Spolupráce a soutěživost PT 1.3.Morální rozvoj PT Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PT Hodnoty, postoje, praktická etika PT 2 Výchova demokratického občana PT Občanská společnost a škola PT Občan, občanská společnost a stát PT Formy participace občanů v politickém životě PT Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování PT 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PT Evropa a svět nás zajímá PT Objevujeme Evropu a svět PT Jsme Evropané PT 4 Multikulturní výchova PT 4.19 Kulturní rozdíly PT 4.20 Lidské vztahy PT 4.21 Etnický původ PT 4.22 Multikulturalita PT 4.23 Princip sociálního smíru a solidarity PT 5 Enviromentální výchova PT 5.24 Ekosystémy PT 5.25 Základní podmínky života PT 5.26 Lidské aktivity a problémy životního prostředí PT 5.27 Vztah člověka k prostředí PT 6 Mediální výchova

16 PT 6.28 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PT 6.29 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality PT 6.30 Fungování a vliv médií ve společnosti PT 6.31 Tvorba mediálního sdělení

17 3.4.1 Průřezová témata 1. stupeň 1 Osobnostní a sociální výchova 1.1 Osobnostní rozvoj Poznávání ČJ, M, PRV, HV, PV, VV 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída ČJ, M, PRV, HV ČJ, M, PRV, HV ČJ, M, HV, M, HV Sebepoznání M, PRV M, PRV M, PRV M M Seberegulace ČJ, PV ČJ Psychohygiena TV Kreativita PV 1.2 Sociální rozvoj Poznávání lidí PRV PRV PRV Mezilidské vztahy PRV PRV PRV,PV VL Komunikace ČJ, PRV ČJ, PRV, VV ČJ, PRV ČJ ČJ Spolupráce a soutěživost M M M M M, PV, TV 1.3 Morální rozvoj Řešení problémů PRV PRV Hodnoty,postoj PRV PRV 2 Výchova demokratického občana 2.12 Občan, společnost a škola PRV VL 2.13 Občan, společnost a stát VL 2.14 Formy participace VL 2.15 Principy demokracie VL 3 Výchova k myšlení 3.16 Evropa a svět PV, VL ČJ 3.17 Objevujeme Evropu VV 3.18 Jsme Evropané VL 4 Multikulturní výchova 4.19 Kulturní rozdíly HV HV, VV 4.20 Lidské vztahy VL PV 4.21 Etnický původ ČJ 4.22 Multikulturalita VV INF 4.23 Princip sociálního smíru, VL solidarita 5 Enviromentální výchova 5.24 Ekosystémy PRV,PV PRV PRV PŘV 5.25 Základní podmínky života PRV PRV,PV PRV PŘV 5.26 Lidské aktivity PRV PRV PRV, PV VL VL 5.27 Vztah člověka a prostředí PRV PRV PRV, VV VL, PV VL 6 Mediální výchova 6.28 Kritické čtení ČJ 6.29 Interpretace mediálních ČJ sdělení 6.30 Vliv médií INF 6.31 Tvorba mediálních sdělení INF

18 3.4.2 Průřezová témata 2. stupeň 6.třída 7.třída 8.třída 9.třída 1 Osobnostní a sociální výchova 1.1 Osobnostní rozvoj Poznávání ČJ, M, Z, PV ČJ, M, Z ČJ, M, Z ČJ, M, Z Sebepoznání M D, NJ M, D, VO, PŘ, VZ Seberegulace PV TV, PV TV TV, PV Psychohygiena HV HV HV, TV, VZ HV, TV Kreativita VV, PV VV, PV INF INF 1.2 Sociální rozvoj Poznávání lidí VO D, PV Mezilidské vztahy D VO Komunikace ČJ,D ČJ, VO, AJ ČJ, AJ, PV, NJ ČJ, VZ Spolupráce a soutěživost M M, PV M M, TV, VZ, PV 1.3 Morální rozvoj Řešení problémů M, PV CH Hodnoty,postoje VZ, PV VZ 2 Výchova demokratického občana 2.12 Občan společnost a škola VO 2.13 Občan,společnost a stát VO AJ 2.14 Formy participace VO 2.15 Principy demokracie VO 3 Výchova k myšlení 3.16 Evropa a svět Z, NJ ČJ ČJ ČJ, Z 3.17 Objevujeme Evropu Z Z,VO 3.18 Jsme Evropané VO 4 Multikulturní výchova 4.19 Kulturní rozdíly D, HV HV HV Z, HV 4.20 Lidské vztahy VO, PV D, PV 4.21 Etnický původ D 4.22 Multikulturalita D AJ 4.23 Princip sociálního smíru VO solidarita 5 Enviromentální výchova 5.24 Ekosystémy Z PŘ, Z Z Z 5.25 Základní podmínky PŘ PV PV života 5.26 Lidské aktivity, Z Z, PV Z Z, PŘ, PV životní prostředí 5.27 Vztah člověka a prostředí VO NJ 6 Mediální výchova 6.28 Kritické čtení ČJ ČJ 6.29 Interpretace mediálních INF INF sdělení 6.30 Vliv médií HV HV, ČJ 6.31 Tvorba mediálních sdělení ČJ, INF M

19 4 Učební plán 4.1 Učební plán 1. stupně Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty l.st. (l. - 5.roč.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Průřezová témata P P P P P Týdenní časová dotace Celkem 118 Pozn. finanční gramotnost a etická výchova je integrována do stávajících předmětů.

20 4.2 Učební plán 2. stupně Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 2.st. ( roč.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Přírodopis Zeměpis Fyzika Chemie Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Průřezová témata P P P P Týdenní časová dotace Celkem Poznámky k učebnímu plánu 1. V učebním plánu 1. a 2. stupně jsou disponibilní hodiny rozděleny takto: +1, Všechna průřezová témata jsou integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů. 3. Cizí jazyk bude vyučován Anglický jazyk, pokud bude ze strany rodičů požadavek na výuku Německého jazyka, jsou osnovy zařazeny v kapitole Učební osnovy. 4. Vyučovací předmět Chemie je dotován 1 disponibilní hodinou, jejíž náplní budou laboratorní práce z Chemie i Fyziky. 5. Vyučovací předmět Pracovní výchova se na 2. stupni vyučuje ve dvou skupinách. Žáci jsou rozděleni na chlapce a dívky. 6. Součástí vyučovacího předmětu Český jazyk je Řečová výchova a Dramatická výchova, v 9. ročníku je jedna hodina /disponibilní/ věnována práci s textem, v 6. a 7. ročníku je jedna hodina doplňková. Jejím obsahem je procvičování obtížnějšího učiva. 7. Součástí vyučovacího předmětu Matematika je Geometrie, v 8. a 9. ročníku Rýsování. 8. Finanční gramotnost a etická výchova je integrována do stávajících předmětů.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Dodatek č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Číslo jednací: Dodatek č. 2 ZŠSV/302/2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Kompetence k učení. Kompetence Cíle školy (k čemu směřujeme) Strategie. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení. Kompetence Cíle školy (k čemu směřujeme) Strategie. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie viz souhrnná tabulka V následujících tabulkách je zformulováno, na jakou úroveň chceme ve škole rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence u žáků 1. 5. ročníku. (Cíle školy

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více