Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace

2 Obsah 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Vybavení školy 2.3 Pedagogický sbor 2.4 Charakteristika žáků 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce 2.6 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata - 1. stupeň Průřezová témata - 2. stupeň 4. Učební plán 4.1 Učební plán 1. stupně 4.2 Učební plán 2. stupně 4.3 Poznámky k učebnímu plánu 5 Učební osnovy 5.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura - kompetence Český jazyk a literatura - osnovy 5.2 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk - kompetence Anglický jazyk - osnovy 5.3 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk - kompetence Německý jazyk - osnovy 5.4 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika - kompetence Matematika - osnovy 5.5 Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika - kompetence Informatika - osnovy 5.6 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka - kompetence Prvouka - osnovy 5.7 Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda -kompetence Přírodověda - osnovy 5.8 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda - kompetence Vlastivěda - osnovy 5.9 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

3 5.9.2 Dějepis - kompetence Dějepis - osnovy 5.10 Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova k občanství - kompetence Výchova k občanství -osnovy 5.11 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika - kompetence Fyzika - osnovy 5.12 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie - kompetence Chemie - osnovy 5.13 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis - kompetence Přírodopis - osnovy 5.14 Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis - kompetence Zeměpis - osnovy 5.15 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova - kompetence Hudební výchova- osnovy 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova - kompetence Výtvarná výchova - osnovy 5.17 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví - kompetence Výchova ke zdraví - osnovy 5.18 Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova - kompetence Tělesná výchova - osnovy 5.19 Zdravotní tělesná výchova nepovinný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu Zdravotní tělesná výchova- kompetence Zdravotní tělesná výchova osnovy 5.20 Pracovní výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní výchova - kompetence Pracovní výchova - osnovy 6 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků 6.2 Autoevaluace školy 7 Přílohy Příloha č. 1 Školní družina Příloha č. 2 Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Příloha č. 3 Projekty Příloha č. 3 A Ochrana člověka za mimořádných událostí

4

5 2 Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola praktická, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, je pokračováním Zvláštní školy, Liberecká 1734/31. Škola poskytuje vzdělání žákům se sníženými mentálními schopnostmi a se specifickými poruchami učení a chování, které jsou natolik závažné, že žákům znemožňují vzdělávání na běžném typu základních škol. Naše škola je středně velká, s maximální kapacitou 208 žáků, úplná - s postupným ročníkem a přípravnou třídou pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Jednotlivé ročníky jsou zastoupeny jednou až dvěma paralelními třídami. Škola se nachází nedaleko centra města a je velice dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. Toto umístění skýtá řadu výhod pro práci s dětmi. Vyučování tříd základní školy praktické probíhá v hlavní budově školy. V této budově je také umístěno jedno oddělení školní družiny. Jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace. Podrobněji je práce ve školní družině popsána v Příloze č. 1. V hlavní budově školy je také umístěna jedna třída Základní školy speciální (dále jen ZŠS). Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí je umístěna v budově v Polní ulici 10. S dětmi pracuje pedagog a asistent pedagoga. Podrobněji je náplň práce v přípravné třídě popsána v Příloze č Vybavení školy Škola má 11 kmenových učeben, 3 odborné pracovny dílny pro práci se dřevem, kovem a plastem, 1 keramickou dílnu s pecí k vypalování výrobků, 1 cvičnou kuchyň, 1 počítačovou učebnu vybavenou 9 počítači, tělocvičnu, relaxační místnost se zrcadly, žákovskou a učitelskou knihovnu umístěnou v jedné z kmenových tříd, šatny žáků v suterénu školy, sborovnu určenou k odpočinku učitelů, školní družinu, sportovní hřiště, školní zahradu se skleníkem a zahradním domkem na nářadí. Školní jídelna se nachází v budově v ulici Polní č.10. Pro výuku žáků jsou využívány speciální pomůcky, které jsou uloženy v kabinetech 1.stupně, fyziky, matematiky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy a relaxační místnosti. Pro výuku integrovaných žáků jsou využívány další speciální pomůcky dle jejich specifických potřeb (lavice se sklopnou deskou, rehabilitační pomůcky). Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky není škola dobře vybavena, zde jsou jistě velké rezervy. Jednou z pozitivních stránek školy je počítačová síť, přes kterou mají žáci i učitelé přístup na internet. Ve škole jsou instalovány dvě interaktivní tabule, které se staly velmi atraktivní a smysluplnou pomůckou pro výuku našich žáků. Slabou stránkou školy jsou její prostory. Třídy jsou malé a tmavé. Opravdu nevyhovující jsou chodby a hygienické zázemí školy. Učitelům chybí prostory pro přípravu na výuku a přípravu potřebných pomůcek. I přes velkou snahu o výzdobu a zpříjemnění prostor je celkový dojem pochmurný. Žákům chybí možnost využít prostory chodeb pro aktivní odpočinek a relaxaci o přestávkách. Škola není bezbariérová. Se stále rostoucími nároky na výuku žáků je nutné v budoucnu řešit především nevyhovující prostory pro výuku a odpočinkovou činnost. Tohoto by mělo být dosaženo stavbou nové budovy školy. 2.3 Pedagogický sbor Chod školy zajišťuje pedagogický sbor tvořený ředitelkou školy, dvěma jejími zástupci a pedagogy /v průběhu školního roku dochází ke změnám v počtu pedagogů/, vychovatelkami školní družiny, asistenty pedagoga. Pedagogický sbor je složen ze začínajících i zkušených pedagogů, převažují ženy. Většina pedagogů je vysokoškolsky kvalifikovaných. Ve škole pracuje výchovná poradkyně, koordinátor ITC, školní metodik prevence, koordinátor EVVO. Všichni jsou zároveň pedagogy. Pedagogický sbor patří k silným stránkám školy. Pozitivní vztah mezi členy pedagogického sboru a žáky vede k příjemnému klimatu školy. Pedagogové aktivně vyhledávají další možnosti vzdělávání, využívají nové metody a formy práce ve výuce, soustavně prohlubují svoje znalosti a profesní dovednosti, využívají odborných knih, seminářů, internetu. V uplynulých letech prošlo téměř 100 % pedagogů školením Práce na počítači.

6 2.4 Charakteristika žáků Ve škole jsou vzděláváni žáci s různou úrovní mentálního postižení. Dále žáci s kombinovaným mentálním a tělesným nebo zrakovým postižením, vadami řeči a autismem. Žáci pocházejí ze spádové oblasti, ale i z dalších částí města a z okolních obcí. Školu navštěvují i žáci jiných národností. Žáci jsou přijímáni na žádost rodičů a na základě doporučení skolských poradenských zařízení. Většina žáků je nejprve zařazena na diagnostický pobyt. V tomto období jsou podrobně zaznamenávány žákovy výkony, dovednosti, rozumové schopnosti a projevy chování. Výsledkem tohoto zjištění, na němž spolupracují učitelé, vedení školy, výchovný poradce a psycholog, je vřazení žáka k trvalému zařazení a volba metod a postupů pro jeho další vzdělávání. Rozhodnutí ke vřazení žáka vydává ředitel školy. Žák však může být přeřazen zpět do školy kmenové. Žáci s jasně stanovenou diagnózou bývají přijímáni bez diagnostického pobytu. Pro žáky integrované vypracovává škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením IVP platné vždy pro jeden školní rok. Vypracování IVP se řídí pravidly, která respektují všichni pedagogové školy. Pokud to specifika žáka vyžadují, zpracovává třídní učitel žákovi IVP. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Ve škole v současné době neprobíhá žádná aktivita v rámci mezinárodní spolupráce. Projekty však dotvářejí obsah vzdělávacího procesu a charakter celé školy. Zařazované formy projektů jsou: dlouhodobé Výtvarná soutěž, Ochrana člověka za mimořádných událostí, školní program EVVO, krátkodobé Dopravní výchova, Zdravá výživa, návštěva Městské knihovny v Jablonci n. N. a Liberci, Zlatá jehla, Zlaté kladívko, Terapeutický den. Škola je zapojena do minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek. 2.6 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a jinými subjekty Škola velmi úzce spolupracuje s odbory magistrátu Jbc, Policií ČR, kurátory OSPOD, Krajským úřadem, ZŠ pro vady řeči Lbc, Městskou policií, AŠSK, s SPC pro děti s kombinovaným postižením, s SPC pro děti s autismem, s ostatními SPC podle potřeb a druhu postižení dětí, s logopedem, s fyzioterapeuty, s odbornými lékaři, lázněmi a poradenskými centry dle potřeb dítěte. Velmi přínosná je také spolupráce se zřizovatelem, především v legislativní oblasti. Obtížnější je spolupráce s rodiči. Tato problematika je dlouhodobá a bude jistě vyžadovat i v budoucnu hledání dalších způsobů a možností, jak školu přiblížit rodičům. V současné době je často téměř nemožné přimět některé rodiny ke spolupráci. Stále považují školu za přítěž. Proto také v současné době škola připravuje webové stránky, aby rodičům přiblížila život školy. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, být přítomni v hodině, využít poradenský servis výchovného poradce, etopeda a dalších odborníků. Učitelé nižších ročníků prakticky denně podávají rodičům informace a řeší s nimi případné problémy. O akcích školy jsou rodiče informováni průběžně prostřednictvím žákovských knížek nebo na třídních schůzkách. Pro rodiče vycházejících žáků pořádá výchovný poradce mimořádné schůzky zaměřené na volbu povolání, pro zájemce konzultace při hledání vhodného učebního nebo studijního oboru. Ve škole pracuje školská rada, ve které mají rodiče své zástupce. Školská rada zahájila svoji činnost začátkem školního roku 2005/2006. Pedagogové se snaží zpestřit školní život žákům zájmovými činnostmi. Ve škole pracuje každý rok několik kroužků, do nichž je přihlášeno přibližně 40 žáků. Zpravidla se jedná se o kroužek výpočetní techniky, paličkování, keramiky, dále kroužek výtvarný, pěvecký, sportovní a modelářský. V přípravné třídě již několik let pracuje kroužek pěvecký, který sklízí velké úspěchy i na veřejnosti. Po celý školní rok doprovází výuku mnoho akcí, které se již staly tradicí školy. Jedná se o sportovní den, branné dny, závody v orientačním běhu, turnaje v přehazované, stolním tenisu, sportovní a pohybové dny, celoroční výtvarné soutěže, znalostní a dovednostní soutěže - Zlaté kladívko a soutěž Zlatá jehla. Skládání puzzlí, pěvecké a recitační soutěže. Žáci soutěží celoročně i ve sběru papíru. Mezi nejoblíbenější akce patří vánoční besídky, karneval a další setkávání žáků celé školy plné hudby a pohybu.

7 3 Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Chtěli bychom být : škola tvořivá pro všechny, škola komunikující a spolupracující, škola v souladu s MŠMT a Evropskou unií, škola využívající efektivně všechny své limity, škola primární prevence, škola zaměřená na výchovu ke zdravému životnímu stylu, škola s pozitivním klimatem, škola, kde jsou rodiče vítáni. Při tvorbě celého ŠVP jsme vycházeli z nutnosti přizpůsobit vzdělávání i výchovu žáků s mentálním postižením současným nejnovějším poznatkům, přičemž je nutné respektovat určitá omezení, rozdílnost rozumových schopností, odlišnost prostředí, ze kterého k nám žáci přicházejí. Naší prioritou je rozvíjet osobnost žáka a poskytnout mu tolik vědomostí, dovedností a návyků, aby se v co největší míře uplatnil v praktickém životě. Cílem je tedy dosáhnout co nejvyšší možné úrovně základního vzdělání s přihlédnutím k možnostem a schopnostem jednotlivých žáků. Vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách zná vyučující všechny žáky školy, i žáci se navzájem lépe poznávají. Pěstování vzájemného respektu a důvěry proto patří k dalším prioritám školy. Atmosféra školy, její klima, navozují pocit bezpečí a pohody, a tak se snažíme o naplňování všech klíčových kompetencí, především pak kompetencí komunikativních, sociálních, personálních a občanských. V budoucnu bychom chtěli získávat více sponzorů, ještě více spolupracovat s dalšími institucemi, s rodiči, abychom se mohli stát školou otevřenější a mohli dál vytvářet potřebné podmínky pro zapojení žáků do zájmových kroužků v mimoškolní době, využít konkrétní pomoc zájmových organizací, ukázat žákům možnost aktivního a smysluplného využívání volného času. Tato cesta má prokazatelně preventivní význam v oblasti sociálně patologických jevů. Další prioritou je nasměrování a motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání. Jejich postižení je určitým způsobem znevýhodňuje pro samostatný život. Naším cílem je, v co nejvyšší možné míře, toto znevýhodnění eliminovat a získáním praktických návyků a dovedností je směrovat k plnohodnotnému zapojení do běžného života a pracovního procesu. Zde pak bude nutností schopnost pružně reagovat na změny. Tímto se snažíme o naplnění kompetence k učení a řešení problémů. Naší snahou je přiblížit žákům skutečný život, jeho zákonitosti, součásti, objasnit jim vzájemné propojení člověka a přírody. Z toho vyplývá další priorita školy vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu kolem nás.tento vztah by se měl stát východiskem k naplňování dalších klíčových kompetencí, zejména k řešení problémů a pracovní. Specifikem našeho ŠVP, který vychází z koncepce přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je důraz kladený na předměty, ve kterých dochází k prohlubování tělesné zdatnosti a pracovní zručnosti. Hodinové dotace v těchto předmětech /TV, ZTV, VV, PV/ jsou oproti běžným základním školám výrazně navýšeny. Kromě toho jsme ještě využili možnosti navýšit tyto předměty o hodiny z disponibilní dotace. Velký důraz je kladen také na rodinnou a sexuální výchovu, péči o dítě a výchovu k zdravému životnímu stylu, finanční gramotnost a etickou výchovu. V dalších letech bychom chtěli právě k těmto tématům připravit další projektové dny a hodiny. Ty současné, které již na škole úspěšně probíhají, se velmi osvědčily. Za velký přínos považujeme možnost navýšení hodinové dotace na předmět Informatika a Cizí jazyk. Zde před námi stojí úkol zajistit potřebnou technickou vybavenost školy, abychom byli schopni žákům nabídnout maximální využití nabytých vědomostí a dovedností. Ve škole pracují kvalifikovaní speciální pedagogové, kteří úzce spolupracují s dalšími odborníky a snaží se všemi dostupnými metodami, formami a prostředky speciálně pedagogické péče zajistit vzdělávací potřeby žáků, které odpovídají jejich maximálním možnostem /logopedickou péči, zdravotní tělesnou výchovu, dyslektickou a dyskalkulickou péči, arteterapii/. Za podpory všech těchto metod a forem práce se snaží speciální pedagogové navodit takové situace v učení, aby mohl žák co nejvíce zažít pocit úspěchu a radosti z dobrých výsledků své práce. Aby se nebál případných neúspěchů a sám se snažil o jejich řešení a překonání. Pozitivní motivace, vyzvednutí kladných stránek osobnosti žáka, vyhledávání žáků s hudebním, výtvarným a pohybovým nadáním, to je další priorita naší školy i každého pedagoga, který na naší škole pracuje.

8 Obecně vzdělávací cíle: umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení, podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, být vnímavý a citlivý k lidem, svému prostředí a přírodě, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků. Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité a nezbytné pro rozvoj a uplatnění každého člověka ve společnosti a vycházejí z požadavků RVP ZV příloha pro LMP. Strategie, které vedou k jejich naplňování, jsou uplatňovány všemi pedagogy naší školy, přičemž zohledňují specifické potřeby žáků s lehkým mentálním postižením, odlišné postupy a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci školy i v rámci jednotlivých tříd. Nedílnou součástí výchovných a vzdělávacích strategií školy je v rámci všech klíčových kompetencí snaha dodržovat při všech činnostech pravidla bezpečnosti a bezpečného chování Strategie vedoucí k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí Kompetence k učení při práci uplatňujeme individuální přístup zohledňující jeho úroveň a míru postižení, tempo každého žáka, pozitivní motivací vytváříme příjemné školní klima, zadáváme zajímavé domácí úkoly, využíváme her, soutěží, experimentů a názorných demonstrací k osvojování metod a k vytváření vlastních strategií v učení žáka, podporujeme žáka v získávání informace z mnoha zdrojů-učební texty, knihy, výukové programy, internet, časopisy, motivační a výukové hry, vedeme žáka k samostatnému vyhledávání a orientaci v informačních zdrojích a učíme ho odlišovat podstatné od nepodstatného, průběžně žákovi vysvětlujeme významy cizích a odborných výrazů, navrhujeme mu následné samostatné vyhledávání v encyklopediích, motivujeme žáka kladným hodnocením k dalšímu učení, hodnotíme, co umí, ne co nedokázal, společným porovnáváním a hodnocením dosažených výsledků vedeme žáka k poznání vlastních možností, schopností, limitů využíváme sebekontrolu a sebehodnocení, umožňujeme žákovi ověřovat si pravidelně a více způsoby v praktických činnostech získané poznatky a dovednosti, zadáváme žákovi úlohy, které vycházejí především z praktického života, průběžně upravujeme a doplňujeme individuální vzdělávací plán žáka dle jím dosažených výsledků, co nejčastěji umožňujeme žákovi prezentaci výsledků jeho vlastní práce a srovnávání s pracemi ostatních žáků (třídní a školní výstavky, soutěže, výstavy skupinových i individuálních prací, výsledků projektů), při výuce v různých předmětech používáme jednotnou terminologii, na praktických příkladech přibližujeme žákům dopad dosaženého vzdělání v dalším životě, snažíme se využít maximum pozitivních příkladů (postavy z literatury, filmu, nejbližšího okolí, besedy s výchovným poradcem, exkurze) umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a myšlenky, podporujeme tvořivou činnost,

9 umožňujeme žákům ve všech předmětech pozorovat a experimentovat, vyvozovat závěry. Kompetence k řešení problémů průběžným rozborem problémových situací žák rozpoznává a pojmenovává konkrétní problémy a dokáže je řadit podle závažnosti, žáky s nižší úrovní rozumových schopností nebo jiným znevýhodněním zařazujeme do pracovních skupin tak, aby vnímali pocit úspěšnosti ze spoluúčasti na řešení problému, třídní kolektivy vedeme ke společnému řešení vztahových problémů, postupným zvyšováním náročnosti předkládaných úkolů podporujeme u žáka uvědomění si svých kvalit, možností, vytváříme praktické modelové situace, při nichž žák musí zvolit způsoby řešení, seznamujeme žáky s využitím linky důvěry, pomoci výchovného poradce, protidrogového preventisty, ve škole i při mimoškolních akcích průběžně sledujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají, nabízíme žákům k řešení úkoly,které vyžadují propojení znalostí z více vyučovacích předmětů i využití praktických dovedností z různých oblastí lidské činnosti, a tudíž i více způsobů k vyřešení, umožňujeme žákům otevřeně se vyjadřovat k problémům třídního kolektivu a navrhovat společná řešení, kladným hodnocením podněcujeme žákovu sebedůvěru k vlastním rozhodnutím, vytváříme žákům prostor pro vlastní postoje k případnému vymezení se vůči většinovému názoru nebo trendu, pracujeme s chybou, vedeme žáky k aktivní a pozitivní spolupráci s učiteli, exkurzemi, besedami s policií, hasiči, pracovnicemi ČK vedeme žáky ke zvládnutí krizové situace,k rozpoznání, předcházení nebezpečí a k upevnění si správného jednání v případě vlastního ohrožení nebo ohrožení jiné osoby. Kompetence komunikativní kladením jednoduchých a srozumitelných otázek učíme žáky naslouchat, co nejlépe porozumět obsahu sdělení a vyjadřovat se celými větami, dramatizací, řízeným dialogem, diskuzí na dané téma podněcujeme žáky k vhodné formě komunikace se svými vrstevníky, s učiteli a ostatními dospělými, učíme je formulovat a obhajovat vlastní názor, pěstujeme u žáků schopnost naslouchat jiným názorům a respektovat je, používáme metody kooperativního učení i metody tichého čtení s porozuměním, klademe důraz na týmovou práci, prožitkové vyučování, umožňujeme žákům elektronickou komunikaci, pracováváme se žáky informace z internetu,časopisů, třídíme je, snažíme se o maximální integraci žáků do většinové společnosti (návštěva divadel, vystupování a prezentace na veřejnosti), maximálně zapojujeme žáky do mezitřídních, školních, regionálních soutěží, mistrovství republiky, umožňujeme žákům podílet se na řešení situací ve spolupráci s rodiči a zástupcem školy, zařazujeme akce umožňující komunikaci s různými věkovými skupinami žáků i s dospělou populací, vedeme žáky ke klidnému a věcnému řešení situací, formou her a cvičení učíme žáky zvládat způsoby neverbální komunikace, nácvikem a praktickou činností učíme žáky poznat a správně používat komunikační prostředky (telefon, mobil, internet), formou skupinové práce vedeme žáka k respektování komunikačních bariér a odlišností, podporou přátelských vztahů ve třídě i mezi třídami se snažíme odstraňovat nežádoucí projevy, nebo již naučené nežádoucí stereotypy v komunikaci, netradičními formami (Šimanovský Hry pro rozvoj zdravé osobnosti, Hry pomáhají s problémy, Hry pro zvládnutí agresivity a neklidu), učíme žáky zásadám slušného vystupování a komunikace ve světě dospělých. Kompetence sociální a personální

10 vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení, prostřednictvím dialogů o jejich výkonu, využíváme školních výukových programů s nabídkou autoevaluace, navozováním modelových situací upevňujeme v chování dodržování dohodnutých pravidel i běžných norem slušného chování, podporujeme u dětí schopnost práce v týmu, vedeme je ke vzájemné pomoci prostřednictvím sociálních her, skupinové práce přípravou akcí pro mladší spolužáky, účastí na kulturních akcích pořádaných pro děti z různých škol dáváme možnost porovnat žákům své chování s chováním ostatních, uvážlivě dáváme žákům šanci k nápravě jejich chyb v chování, připravujeme žáky na život v dospělosti jako na dobu, kdy budou mít nejen větší osobní svobodu, ale i větší zodpovědnost (besedy, exkurze, modelové situace), při řešení problémů především ve třídě používáme metodu kolektivního hodnocení, vedeme žáky ke vnímavosti k potřebám nemocných a postižených lidí (společná jídelna se žáky s kombinovanými vadami, společné akce se žáky ze škol speciálních), máme jednoznačně stanovena pravidla chování a vzájemného soužití ve škole i mimo školu, pocit sounáležitosti a odpovědnosti posilujeme možností žáka vyjadřovat se ke vztahům ve škole, ve výuce upřednostňujeme metody skupinové práce, kooperace a vzájemné pomoci při učení pozitivním hodnocením a soustavným vyzdvihováním kladných osobnostních vlastností žáka vytváříme a upevňujeme pocit jeho vlastní jedinečnosti, vytvářením různě strukturovaných týmů rozvíjíme u žáka schopnost zastávat různé role a uvědomit si odlišnou míru odpovědnosti, prožitkovým vyučováním vedeme žáky k maximální toleranci a schopnosti empatii, na úrovni tříd i celé školy vedeme žáky k uvědomění si nezbytnosti pomáhat mladším, slabším a méně nadaným žákům, seznamujeme žáky s kulturními a duchovními tradicemi, a tak vytváříme jeho základní povědomí o mravních hodnotách, učíme žáka jednak na modelových situacích, jednak řízenými diskuzemi orientovat se v obtížných osobních či rodinných situacích a objasňováním mu pomáháme hledat nejoptimálnější řešení, při diskuzích a rozborech podněcujeme žáky rozpoznat a pojmenovat vlastní chyby, nedostatky a způsoby chování, které narušují soužití s vrstevníky i s dospělými, různými formami práce se snažíme o posilování sebeúcty a základního právního povědomí, a tím eliminovat možnost psychického i fyzického týrání ve škole i v rodině. Kompetence občanské opakovaně a přiměřeně k věku a postižení žáků je seznamujeme s Ústavou ČR, zákony, školním řádem, a tak budujeme právní povědomí, využíváme aktuální situace, prvky dramatické výchovy a modelové situace, samostatnost žáků a jejich schopnost improvizace posilujeme společnými výlety, brannými dny, vyučováním v přírodě, lyžařským výcvikem, plaveckým výcvikem, sportovně turistickými dny, komunikaci s úřady poznávají žáci prostřednictvím různých exkurzí a návštěv veřejných institucí, kde plní zadané úkoly v reálném čase a v reálném prostředí, průběžně učíme žáka pracovat s nejběžnějšími dotazníky a formuláři, besedami s odborníky, videoprojekcí seznamujeme děti s nutností ochrany přírody, vedeme žáky k aktivní péči o životní prostředí (sběr papíru, třídění odpadu, péče o školní hřiště, péče o školní zahradu, šetření energiemi), připravujeme pro žáky situace,kdy spolupracují v multikulturním kolektivu, soutěží s různými věkovými skupinami a zúčastňují se dalších kulturních akcí a tím umožňujeme dětem zvládnout soužití ve skupině, vedeme žáky ke zvládnutí krizových situací (nácvik evakuace školy, ochrana člověka za mimořádných událostí), ve výuce je často využívána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení, zadáváme žákům konkrétní příklady z každodenního běžného života, nabízíme žákům vhodné aktivity jako protipól nežádoucích sociálně patologických jevů, uplatňováním některých demokratických principů v životě školy vytváříme základní povědomí o právech a povinnostech občana demokratické společnosti, poukazováním na jedinečnost každého člověka vedeme žáka k rozpoznávání projevů rasismu a xenofobie, tyto projevy zásadně netolerujeme,

11 pořádáním besed s odborníky vedeme žáky k pochopení významu zdraví pro plnohodnotný život a seznamujeme ho s důsledky zneužívání všech návykových látek, formou dramatizace a prožitkem učíme žáka zvládat běžné praktické činnosti (nakupování, cestování hromadnou dopravou, návštěvy lékaře, pošty, knihovny, divadel, výstav). Kompetence pracovní při pracovních činnostech se zaměřujeme především na rozvoj hrubé i jemné motoriky, vedeme žáky k upevňování základních pracovních postupů nejprve napodobováním, později důsledným dodržováním pracovního postupu, vedeme žáky k úctě k práci své i předchozích generací (výzdoba školy, sběr přírodnin, péče o okolí školy, ochrana památek), soustavně u žáků posilujeme znalost pracovního režimu, řádu odborných učeben, zásady první pomoci a důsledně vyžadujeme jejich dodržování, cíleně podporujeme profesní orientaci žáků vzhledem k jejich specifickým možnostem, upozorňujeme je na jejich případná zdravotní omezení a snažíme se vytvořit kladný vztah k budoucí profesi, seznamujeme žáky s nástroji, pomůckami a nářadím pro běžné domácí použití i pro odborné práce, s jejich funkcí, odborným názvoslovím, s bezpečností práce s nimi, manuální činnost žáka diferencujeme podle individuálních schopností, dosažené zručnosti a míry postižení, zadáváním pracovních činností ve skupinách učíme žáky týmové práci a tím rozšiřujeme jeho pracovně komunikační schopnosti, volíme pracovní činnosti, které žák dokáže zvládnout v kratším časovém úseku, u rozsáhlejších pracích hodnotíme i dílčí výsledky, rozšiřujeme povědomí žáka o historii, současnosti a charakteru jednotlivých řemesel, pořádáme exkurze do SOU a OU pro žáky vyšších ročníků, a tak vytváříme reálné představy žáka o učebních oborech a o možnostech vlastního uplatnění, vedeme žáky k sebehodnocení při pracovních činnostech, k reálnému posouzení vlastních možností a schopností při profesní orientaci, v rámci předprofesní přípravy zadáváme žákovi takové práce a úkoly, které jsou blízké jím zvolenému učebnímu oboru, vytváříme žákovi základní přehled o pracovním trhu, možnostech uplatnění a úředních úkonech, které souvisejí se získáním zaměstnání, formou modelových situací, dramatizace, řízené diskuze, besed, exkurzí seznamujeme žáky se základními pravidly chování na pracovišti, na úřadech, při komunikaci s nadřízenými a při přijímacích pohovorech, pracovní vyučování úzce propojujeme s dalšími předměty, žák se učí pracovat podle vlastních plánků, technických výkresů a vytváří si vlastní řešení a postupy, umožňujeme žákům podílet se na tvorbě pomůcek pro výuku (starší pomáhají mladším), získané poznatky ve všech předmětech využíváme při konkrétních činnostech a snažíme se o propojení s praktickým životem, žádnou prací žáky netrestáme, učíme žáka, aby byl schopen vydržet pracovat, koncentrovat se až k dokončení výkonu, maximálně podporujeme pozitivní vztah k manuálním činnostem. 3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Do této skupiny žáků patří žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Škola vytváří prostor pro rozvíjení osobnosti každého žáka. Pro úspěšnou práci s těmito žáky je nezbytně nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodiny a dalších odborníků. V rámci školy jde pak především o spolupráci třídního učitele, ostatních vyučujících, výchovného poradce, etopeda a vedení školy. Pro integrované žáky je vypracováván individuální vzdělávací plán. Při evaluaci a klasifikaci přihlížejí pedagogové k možnostem žáka. Průběžné doplňování odbornosti pracovníků školy je nutností, protože vývoj společnosti s sebou přináší stále nové kombinace zdravotního postižení či znevýhodnění a stále nové poznatky a způsoby reedukace těchto problémů. Velký význam pro úspěšné vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou.

12 Každý učitel si ale musí uvědomit,že rodič je ten, kdo je s dítětem v každodenním kontaktu, má zkušenosti s jeho výchovou, nakonec rozhoduje. Zároveň je ovšem nutné, aby i rodiče respektovali učitele jako odborníka na danou problematiku. Zásady komunikace učitele s rodičem: vytvoření klidné atmosféry, dostatek času pro rozhovor, nejprve je nutno dítě pochválit,vyjádřit víru ve zlepšení, zpočátku pouze popsat jevy, situace, chování, příhody, uvést zdroje svých informací, totéž umožnit rodiči, uvádět konkrétní příklady a objasňovat svá stanoviska, rozebrat s rodiči možné souvislosti, uvést důvody, co vše učitel zvážil, než se rozhodl takto reagovat, snažit se rodičům citlivě poradit, nabídnout jim pomoc, stanovit pravidla pravidelné spolupráce. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením Spolupráce s odborným pracovištěm: seznámení všech učitelů s postižením žáka a jeho specifiky, dohoda s rodiči a odborným pracovištěm na možnostech úzké spolupráce, dohoda s vyučujícími na způsobech hodnocení žáka, možnosti úlev a tolerancí, vypracování IVP, poskytnutí potřebných pomůcky, zajištění dostatku odborné literatury pro pedagogy, zprostředkování vyučujícím možnosti účasti ve vzdělávacích programech vztahujících se k problematice postižení. Zásady práce se žáky se zdravotním postižením: individuální přístup respektování zvláštnosti žáka, včasnost, vývojovost, optimální prostředí, speciální pomůcky, metody a formy výchovně vzdělávací práce, všestrannost, soustavnost. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Podmínky vzdělávání žáků se SPUCH: seznámení všech učitelů s poruchou žáka a jejími specifiky, dohoda s rodiči na pravidelné spolupráce, stanovení způsobu hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka, vypracování IVP, poskytnutí kompenzačních pomůcek pro výuku. Zásady pro práci se žáky se SPUCH: klást reálné cíle, přiměřeně zvyšovat nároky, chválit nejen výkon, ale i snahu, zadávat krátkodobé úkoly, snaha o navození příjemné a klidné atmosféry při práci, podchytitúspěchy dítěte,

13 dbát na pravidelnou relaxaci. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně či jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka a nepodnětné rodinné prostředí s nízkou sociální úrovní. Zásady pro práci se žáky sociálně znevýhodněnými: zvolit odpovídající metody a formy práce, spolupráce třídního učitele s výchovným poradcem, navázat spolupráce s rodinou, spolupracovat s odbornými pracovišti a institucemi, zapojit žáky do volnočasových aktivit. Celý ŠVP naší školy vypracovaný podle požadavků RVP LMP je zaměřený na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola se snaží vyhledávat a rozvíjet talent žáků. Na žáky s hudebním,výtvarným, pohybovým nadáním a žáky manuálně zručné klade učitel vyšší nároky odpovídající jeho dovednostem a schopnostem. Žákům je nabídnuto zapojit se do volnočasových aktivit nabízených školou. Žáky s hudebním nadáním zapojuje učitel v hodině HV jako doprovod na hudební nástroje, předzpívávají písně. Mají samostatná vystoupení a vystupují veřejně na kulturních akcích. Žákům s výtvarným nadáním jsou zadávány náročnější práce různými technikami. Výsledky jejich práce jsou prezentovány na výstavách. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení těch aktivit, ve kterých vynikají. Jsou zapojováni do školních i mimoškolních sportovních soutěžích, reprezentují školu. Velká pozornost je věnována žákům manuálně zručným, kde je kladen důraz na jejich technickou tvořivost. Žáci se účastní nejrůznějších dovednostních soutěžích. 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata představují v našem ŠVP okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí celého základního vzdělávání. Vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro vzájemnou spolupráci. Osobnost žáka pomáhají rozvíjet především v oblasti postojů a hodnot. Všechny tématické okruhy všech průřezových témat jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů. Pro větší přehlednost jsou tyto integrace zaznamenány v následujících tabulkách pro 1. a 2. stupeň školy. Zkratky vyučovacích předmětů použité v tabulkách: PRV INF VO VZ PŘ PŘV ČJ AJ NJ M VL D F Prvouka Informatika Výchova k občanství Výchova ke zdraví Přírodopis Přírodověda Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Vlastivěda Dějepis Fyzika

14 CH Z HV VV TV PV Chemie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova

15 Zkratky průřezových témat: PT 1 Osobnostní rozvoj PT 1.1 Osobnostní rozvoj PT Rozvoj schopnosti poznávání PT Sebepoznání a sebepojetí PT Seberegulace a sebeorganizace PT Psychohygiena PT Kreativita PT 1.2 Sociální rozvoj PT Poznávací schopnosti PT Mezilidské vztahy PT Komunikace PT Spolupráce a soutěživost PT 1.3.Morální rozvoj PT Řešení problémů a rozhodovací dovednosti PT Hodnoty, postoje, praktická etika PT 2 Výchova demokratického občana PT Občanská společnost a škola PT Občan, občanská společnost a stát PT Formy participace občanů v politickém životě PT Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování PT 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PT Evropa a svět nás zajímá PT Objevujeme Evropu a svět PT Jsme Evropané PT 4 Multikulturní výchova PT 4.19 Kulturní rozdíly PT 4.20 Lidské vztahy PT 4.21 Etnický původ PT 4.22 Multikulturalita PT 4.23 Princip sociálního smíru a solidarity PT 5 Enviromentální výchova PT 5.24 Ekosystémy PT 5.25 Základní podmínky života PT 5.26 Lidské aktivity a problémy životního prostředí PT 5.27 Vztah člověka k prostředí PT 6 Mediální výchova

16 PT 6.28 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PT 6.29 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality PT 6.30 Fungování a vliv médií ve společnosti PT 6.31 Tvorba mediálního sdělení

17 3.4.1 Průřezová témata 1. stupeň 1 Osobnostní a sociální výchova 1.1 Osobnostní rozvoj Poznávání ČJ, M, PRV, HV, PV, VV 1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída ČJ, M, PRV, HV ČJ, M, PRV, HV ČJ, M, HV, M, HV Sebepoznání M, PRV M, PRV M, PRV M M Seberegulace ČJ, PV ČJ Psychohygiena TV Kreativita PV 1.2 Sociální rozvoj Poznávání lidí PRV PRV PRV Mezilidské vztahy PRV PRV PRV,PV VL Komunikace ČJ, PRV ČJ, PRV, VV ČJ, PRV ČJ ČJ Spolupráce a soutěživost M M M M M, PV, TV 1.3 Morální rozvoj Řešení problémů PRV PRV Hodnoty,postoj PRV PRV 2 Výchova demokratického občana 2.12 Občan, společnost a škola PRV VL 2.13 Občan, společnost a stát VL 2.14 Formy participace VL 2.15 Principy demokracie VL 3 Výchova k myšlení 3.16 Evropa a svět PV, VL ČJ 3.17 Objevujeme Evropu VV 3.18 Jsme Evropané VL 4 Multikulturní výchova 4.19 Kulturní rozdíly HV HV, VV 4.20 Lidské vztahy VL PV 4.21 Etnický původ ČJ 4.22 Multikulturalita VV INF 4.23 Princip sociálního smíru, VL solidarita 5 Enviromentální výchova 5.24 Ekosystémy PRV,PV PRV PRV PŘV 5.25 Základní podmínky života PRV PRV,PV PRV PŘV 5.26 Lidské aktivity PRV PRV PRV, PV VL VL 5.27 Vztah člověka a prostředí PRV PRV PRV, VV VL, PV VL 6 Mediální výchova 6.28 Kritické čtení ČJ 6.29 Interpretace mediálních ČJ sdělení 6.30 Vliv médií INF 6.31 Tvorba mediálních sdělení INF

18 3.4.2 Průřezová témata 2. stupeň 6.třída 7.třída 8.třída 9.třída 1 Osobnostní a sociální výchova 1.1 Osobnostní rozvoj Poznávání ČJ, M, Z, PV ČJ, M, Z ČJ, M, Z ČJ, M, Z Sebepoznání M D, NJ M, D, VO, PŘ, VZ Seberegulace PV TV, PV TV TV, PV Psychohygiena HV HV HV, TV, VZ HV, TV Kreativita VV, PV VV, PV INF INF 1.2 Sociální rozvoj Poznávání lidí VO D, PV Mezilidské vztahy D VO Komunikace ČJ,D ČJ, VO, AJ ČJ, AJ, PV, NJ ČJ, VZ Spolupráce a soutěživost M M, PV M M, TV, VZ, PV 1.3 Morální rozvoj Řešení problémů M, PV CH Hodnoty,postoje VZ, PV VZ 2 Výchova demokratického občana 2.12 Občan společnost a škola VO 2.13 Občan,společnost a stát VO AJ 2.14 Formy participace VO 2.15 Principy demokracie VO 3 Výchova k myšlení 3.16 Evropa a svět Z, NJ ČJ ČJ ČJ, Z 3.17 Objevujeme Evropu Z Z,VO 3.18 Jsme Evropané VO 4 Multikulturní výchova 4.19 Kulturní rozdíly D, HV HV HV Z, HV 4.20 Lidské vztahy VO, PV D, PV 4.21 Etnický původ D 4.22 Multikulturalita D AJ 4.23 Princip sociálního smíru VO solidarita 5 Enviromentální výchova 5.24 Ekosystémy Z PŘ, Z Z Z 5.25 Základní podmínky PŘ PV PV života 5.26 Lidské aktivity, Z Z, PV Z Z, PŘ, PV životní prostředí 5.27 Vztah člověka a prostředí VO NJ 6 Mediální výchova 6.28 Kritické čtení ČJ ČJ 6.29 Interpretace mediálních INF INF sdělení 6.30 Vliv médií HV HV, ČJ 6.31 Tvorba mediálních sdělení ČJ, INF M

19 4 Učební plán 4.1 Učební plán 1. stupně Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty l.st. (l. - 5.roč.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Průřezová témata P P P P P Týdenní časová dotace Celkem 118 Pozn. finanční gramotnost a etická výchova je integrována do stávajících předmětů.

20 4.2 Učební plán 2. stupně Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty 2.st. ( roč.) Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Přírodopis Zeměpis Fyzika Chemie Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Průřezová témata P P P P Týdenní časová dotace Celkem Poznámky k učebnímu plánu 1. V učebním plánu 1. a 2. stupně jsou disponibilní hodiny rozděleny takto: +1, Všechna průřezová témata jsou integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů. 3. Cizí jazyk bude vyučován Anglický jazyk, pokud bude ze strany rodičů požadavek na výuku Německého jazyka, jsou osnovy zařazeny v kapitole Učební osnovy. 4. Vyučovací předmět Chemie je dotován 1 disponibilní hodinou, jejíž náplní budou laboratorní práce z Chemie i Fyziky. 5. Vyučovací předmět Pracovní výchova se na 2. stupni vyučuje ve dvou skupinách. Žáci jsou rozděleni na chlapce a dívky. 6. Součástí vyučovacího předmětu Český jazyk je Řečová výchova a Dramatická výchova, v 9. ročníku je jedna hodina /disponibilní/ věnována práci s textem, v 6. a 7. ročníku je jedna hodina doplňková. Jejím obsahem je procvičování obtížnějšího učiva. 7. Součástí vyučovacího předmětu Matematika je Geometrie, v 8. a 9. ročníku Rýsování. 8. Finanční gramotnost a etická výchova je integrována do stávajících předmětů.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Školní vzdělávací program. Společná cesta

Školní vzdělávací program. Společná cesta Školní vzdělávací program Společná cesta Školní družina Základní škola Vokovice Vokovická 32/3, Praha 6 1. Předkladatel a zřizovatel Název programu: Společná cesta (program pro školní družinu) Název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání KUBÍK ZŠ Kubatova 1, Č. Budějovice Cílem programu je poskytnout všem žákům kvalitní všeobecné základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

4.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova

4.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 4.8. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova 4.8.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534.

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby korespondovaly s náplní a výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech a aby přispívaly nejen k rozvoji vědomostí, dovedností

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy)

Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) Výňatek ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Cesta za poznáním (celé znění tohoto ŠVP je veřejně přístupné v ředitelně školy) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk

ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk ZŠ ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, 785 01 ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM dle RVP ZV součásti ZŠ při Psychiatrické léčebně Šternberk Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola při Dětském domově Vizovice Masarykovo náměstí 420 Učíme

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více