Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014"

Transkript

1 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom na štruktúru dostupných údajov sa jedná o sumárny počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí úspešne absolvovali jeden z troch stupňov vysokoškolského štúdia v dennej forme. Celková absolventská miera nezamestnanosti dosiahla v roku 2014 hodnotu 7,46 %. Absolventská miera nezamestnanosti podľa skupín odborov Z hľadiska absolvovaného študijného odboru, najnižšiu mieru nezamestnanosti dosiahli v sledovanom období absolventi lekárskych/farmaceutických vied a náuk (4,46 %) za ktorými nasledovali absolventi technických vied a náuk ( náuky 1: 5,02 %; náuky 2: 6,37 %). Obdobnú mieru nezamestnanosti mali absolventi spoločenských vied, náuk a služieb 2 (7,15 %), prírodných vied (7,17 %) a vied a náuk o umení (7,18 %). Nasledovali náuky a služby 1 (9,09 %) a poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky (9,89 %). Celkovo najvyššia miera nezamestnanosti bolo zaznamenaná v prípade absolventov vojenských a bezpečnostných vied a náuk (13,38 %). Tabuľka 1 Miera nezamestnanosti absolventov VŠ podľa skupín odborov skupina odborov absolventská miera nezamestnanosti lekárske a farmaceutické vedy a náuky 4,46% náuky 1 5,02% náuky 2 6,37% náuky a služby 2 7,15% prírodné vedy 7,17% vedy a náuky o umení 7,18% náuky a služby 1 9,09% poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 9,89% vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 13,38% spolu 7,46% V absolútnom vyjadrení bol najvyšší počet evidovaných nezamestnaných zo skupiny absolventov spoločenských vied, náuk a služieb 1 (2 301), čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo 36,33 % z celkového počtu evidovaných nezamestnaných absolventov vysokých škôl. Druhou najpočetnejšou skupinou boli absolventi spoločenských vied, náuk a služieb 2 (1 504; 23,75 % z celkového počtu evidovaných nezamestnaných absolventov VŠ). Absolventi spoločenských vied, náuk a služieb (1+2) teda tvorili nadpolovičnú väčšinu všetkých evidovaných absolventov vysokých škôl v roku Na 1

2 tomto mieste je však nevyhnutné podotknúť, že uvedené dve skupiny študijných odborov produkujú aj celkovo najvyšší počet absolventov, čo je aj na zrejmé z údajov prezentovaných v grafe 2 ( náuky a služby 1: absolventov, 29,81 % z celkového počtu absolventov VŠ; náuky a služby , 24,78 %). Graf 1 Evidovaní nezamestnaní podľa absolvovanej skupiny odborov na VŠ poľnohospodárskolesnícke a veterinárne vedy a náuky; 302; 4,77% vojenské a bezpečnostné vedy a náuky; 337; 5,32% lekárske a farmaceutické vedy a náuky; 233; 3,68% náuky 1; 656; 10,36% náuky 2; 437; 6,90% náuky a služby 1; 2301; 36,33% náuky a služby 2; 1504; 23,75% vedy a náuky o umení; 193; 3,05% prírodné vedy; 370; 5,84% Celkový podiel evidovaných nezamestnaných absolventov technických vied a náuk predstavoval 17,26 % ( náuky 1: 10,36 %; náuky 2: 6,90 %). Absolventi poľnohospodársko-lesníckych a veterinárnych vied a náuk, ktorí mali druhú najvyššiu mieru absolventskej nezamestnanosti, predstavovali v rámci štruktúry absolventov vysokých škôl tretiu najmenej početnú skupinu. V prípade vojenských a bezpečnostných vied, ktoré mali najvyššiu mieru absolventskej nezamestnanosti bol aj podiel absolventov v tejto skupine odborov celkovo najnižší. Podrobný prehľad štruktúry absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných odborov za roky 2013 a 2014 obsahuje graf 2. 2

3 Graf 2 Štruktúra absolventov VŠ podľa skupín odborov za roky 2013 a 2014 poľnohospodársk o-lesnícke a veterinárne vedy a náuky; 3053; 3,60% vojenské a bezpečnostné vedy a náuky; 2519; 2,97% lekárske a farmaceutické vedy a náuky; 5219; 6,15% náuky a služby 1; 25318; 29,81% náuky 1; 13057; 15,38% náuky 2; 6860; 8,08% náuky a služby 2; 21045; 24,78% vedy a náuky o umení; 2687; 3,16% prírodné vedy; 5160; 6,08% Absolventská miera nezamestnanosti podľa vysokých škôl Z hľadiska absolvovanej vysokej školy bola nulová miera absolventskej nezamestnanosti zaznamenaná iba v prípade troch vysokých škôl. Jednalo sa o Akadémiu médií, odbornú vysokú školu mediálnej a marketingovej komunikácie, Hudobnú a umeleckú akadémiu Jána Albrechta a Akadémiu ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika. Ako je však zrejmé z údajov prezentovaných v grafe 3, v prvých dvoch prípadoch sa mohol pod nulovú absolventskú mieru nezamestnanosti podpísať aj celkovo výrazne nízky počet absolventov na týchto školách za posledné dva roky. V prípade Akadémie ozbrojených síl sa dá nulová miera nezamestnanosti interpretovať v súvislosti so špecifickým zameraním školy na výchovu odborníkov pôsobiacich v rámci ozbrojených zložiek Slovenskej republiky. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na vysokú mieru absolventskej miery nezamestnanosti v prípade odborov zo skupiny vojenských a bezpečnostných vied a náuk, ktorá bola spôsobená primárne absolventmi súkromnej (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva) a verejných vysokých škôl (Technická univerzita Zvolen a Žilinská univerzita), pričom v prípade absolventov z tejto skupiny odborov na druhej štátnej vysokej škole (Akadémia policajného zboru) dosiahla absolventská miera nezamestnanosti hodnotu 4,35 %. 3

4 Tabuľka 2 Miera nezamestnanosti absolventov podľa absolvovanej VŠ vysoká škola absolventská miera nezamestnanosti AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE * HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA * AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 2,88% VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 3,61% SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 3,69% UNIVERZITA KOMENSKÉHO 4,10% AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 4,35% AKADÉMIA UMENÍ 4,62% SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 4,89% UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 4,98% PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 5,22% ŽILINSKÁ UNIVERZITA 5,51% EKONOMICKÁ UNIVERZITA 5,99% KATOLÍCKA UNIVERZITA 6,07% UNIVERZITA MATEJA BELA 6,37% VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 6,76% UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 7,70% TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 7,98% DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 8,20% UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 8,73% TRNAVSKÁ UNIVERZITA 8,80% TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 8,84% SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 8,98% UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 9,60% VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 9,74% PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 9,77% VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 9,94% TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 9,97% VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 10,52% BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 10,71%* UNIVERZITA J. SELYEHO 10,79% VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE 11,16% STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 15,35% VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 19,10% VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI VŠ iná Spolu 7,46% * údaj môže byť do určitej miery skreslený vplyvom celkového nižšieho počtu absolventov na danej vysokej škole. N/A N/A 4

5 Nízku mieru absolventskej nezamestnanosti mali aj umelecké VŠ, konkrétne Vysoká škola múzických umení (2,88 %) a Vysoká škola výtvarných umení (3,61 %). Nasledovala Slovenská technická univerzita (3,69 %) a Univerzita Komenského (4,10 %). Na opačnom konci sa ocitla vysoká škola bezpečnostného manažérstva s absolventskou mierou nezamestnanosti na úrovni 19,10 %, pred ktorou sa umiestnila Stredoeurópska vysoká škola (15,35 %). Podrobný prehľad vysokých škôl podľa absolventskej miery nezamestnanosti je uvedený v tabuľke 2. Graf 3 prezentuje prehľad počtu absolventov denného štúdia na slovenských vysokých školách v rokoch 2013 a 2014 za všetky tri stupne terciárneho štúdia. Graf 3 Počty absolventov denného štúdia na VŠ v rokoch 2013 a 2014 UNIVERZITA KOMENSKÉHO SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE EKONOMICKÁ UNIVERZITA UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA ŽILINSKÁ UNIVERZITA UNIVERZITA MATEJA BELA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA PREŠOVSKÁ UNIVERZITA UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA TRNAVSKÁ UNIVERZITA KATOLÍCKA UNIVERZITA UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA UNIVERZITA J. SELYEHO VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE AKADÉMIA UMENÍ VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI Z hľadiska počtu absolventov má na Slovensku dominantné postavenie Univerzita Komenského, kde v rokoch 2013 a 2014 úspešne ukončilo denné štúdium absolventov, čo predstavovalo v rámci 5

6 celkového počtu absolventov dennej formy terciárneho vzdelávania podiel 14,04 %. Nasledovala Slovenská technická univerzita (8 435; 9,93 %), Technická univerzita Košice (7 510; 8,84 %) a Ekonomická univerzita (6 109;9 %). Dĺžka evidencie uchádzačov o zamestnanie Prevažná väčšina (59,5 %) uchádzačov o zamestnanie z radov absolventov vysokých škôl je evidovaná na úradoch práce po dobu siedmych až deviatich mesiacov. Do troch mesiacov si našlo prácu necelých trinásť percent uchádzačov o zamestnanie (12,7 %). Štyri až šesť mesiacov hľadalo zamestnanie 17,4 % uchádzačov z radov absolventov VŠ a 1,3 % uchádzačov hľadalo prácu v rozmedzí desiatich mesiacov až jedného roka. Dva a pol percenta uchádzačov bolo evidovaných na úrade práce po dobu trinástich až osemnástich mesiacov a prácu si do dvoch rokov našlo ďalších 6,5 % uchádzačov. Iba 0,1 % z celkového počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie z radov absolventov vysokých škôl sa nedokázalo zamestnať po dobu dlhšiu ako dva roky. Graf 4 Dĺžka evidencie uchádzačov o zamestnanie z radov absolventov VŠ mesiacov; 2,5% mesiacov; 1,3% mesiacov; 6,5% viac ako 24 mesiacov; 0,1% 0-3 mesiacov; 12,7% 4-6 mesiacov; 17,4% 7-9 mesiacov; 59,5% Podrobný prehľad štruktúry dĺžky evidencie uchádzačov o zamestnanie z radov absolventov denného štúdia vysokoškolského štúdia podľa jednotlivých slovenských vysokých škôl je prezentovaný v grafe 5. 6

7 Graf 5 Dĺžka evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa vysokých škôl BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 33,33% 66,67% STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 24,24% 12,12% 51,52% 6,06% AKADÉMIA UMENÍ 23,53% 5,88% 58,82% 5,88% UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 2 3,33% 63,33% 13,33% EKONOMICKÁ UNIVERZITA 19,89% 10,90% 59,67% 4,90% SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 19,23% 26,92% 46,15% KATOLÍCKA UNIVERZITA 18,67% 24,70% 50,60% 2,41% PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 18,39% 25,29% 43,68% 6,90% SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 16,40% 11,58% 66,56% 2,25% UNIVERZITA MATEJA BELA 15,97% 28,75% 43,77% 5,43% VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv.alžbety 15,20% 24,80% 44,00% 12,00% SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 13,16% 11,72% 61,48% 10,77% VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 13,11% 10,66% 62,30% 11,48% AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 13,04% 17,39% 65,22% 4,35% VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 12,90% 22,58% 48,39% 6,45% TRNAVSKÁ UNIVERZITA 12,35% 16,73% 61,75% 6,37% ŽILINSKÁ UNIVERZITA 12,33% 12,00% 65,00% 7,00% UNIVERZITA KOMENSKÉHO 11,97% 26,77% 53,35% 3,25% UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 11,79% 16,63% 62,32% 4,63% TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 11,15% 12,31% 65,56% 8,99% UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 11,07% 23,72% 55,73% 5,14% VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE 1 22,00% 5 8,00% PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 9,74% 19,95% 59,14% 7,13% VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 9,62% 26,92% 59,62% 1,92% UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 9,29% 15,38% 63,78% 8,33% TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 8,62% 19,54% 61,49% 6,32% VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 8,33% 20,83% 37,50% 4,17% VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 7,69% 23,08% 61,54% 7,69% TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 7,51% 10,98% 73,99% 5,20% UNIVERZITA J. SELYEHO 6,80% 17,48% 66,02% 7,77% VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 23,81% 57,14% 4,76% DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 8 2 AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov mesiacov mesiacov mesiacov viac ako 24 mesiacov Mgr. František Blanár Oddelenie VŠ CVTI SR 7

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Slovenští maturanti se opět chystají do ČR

Slovenští maturanti se opět chystají do ČR Slovenští maturanti se opět chystají do ČR Obsah Shrnutí hlavních poznatků - Slováci mířící do ČR... 1 Testování a dotazníkové šetření na Slovensku... 2 Charakteristika testu OSP... 2 Národní srovnávací

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra I. ročník NITRA 15. 17. října 2013 OBSAH 1. Struktura vystavovatelů...3 2. Organizační zajištění veletrhu...3

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing.

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing. a Konrad-Adenauer-Stiftung PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj VI. 30 let od Schengenské úmluvy aneb Evropa bez hranic 26. 27.3.2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE Pod záštitou hejtmana Jihočeského

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 ZPRÁVY ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 Dana Linhartová, Lenka Danielová Ve dnech 18. a 19. září 2012 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 4.

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Jitka Kloudová a kolektiv Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Bratislava 2010 Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010

Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku. pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Analýza zkušeností se zaváděním sociální ekonomiky na Slovensku pro Nová ekonomika, o.p.s. zpracoval Peter Sokol říjen 2010 Dvě stě třicet slov úvodem Cílem předloženého textu je poskytnout stručnou analýzu

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Adra, o. s., foto: eva palkovičová Dobrovolnictví a sociální práce 4 2011 ročník 11 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci na vydávání

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností. Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008

10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností. Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008 10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008 Konferenci na téma dobrovolnictví pořádal Klub UNESCO Kroměříž spolu s Národním dobrovolnickým

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c.

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. ž i v o t o p i s Přednášející v předmětech: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 2020

AKČNÍ PLÁN 2014 2020 AKČNÍ PLÁN 2014 2020 Lidské zdroje bohatství Bílých Karpat Dohoda platforem pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje 30. června 2014 Úvod Projekt Lidské zdroje bohatství

Více

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch Program konference Regionální rozvoj a cestovní ruch Čtvrtek 1. 12. 2011, Aula,, Tolstého 16 8:30-10:00 Prezence a ranní občerstvení 10:00-12:00 Zahájení konference - Aula Úvodní slovo prorektorky Vysoké

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice. Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. EUROSTUDENT V: Základní výsledky šetření postojů životních podmínek studentů vysokých škol v České republice Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol. Praha, listopad 2013 1 Úvod Předkládaná zpráva přináší

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ Policejní akademie ČR, Praha, 9. prosince 2014 Program konference (změna programu vyhrazena) Praha, PA ČR v Praze, 9. prosince 2014 PROGRAM AKTUÁLNÍ OTÁZKY VĚZEŇSTVÍ 8:00-9:00

Více

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1

Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 1 Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod 20.9.2012 2 zaměstnanci - organizace 158963352/XXXX 687963250/YYYY 586524793/ZZZZ 156826/XXXX 352698128/CCCC

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Motivation and Undergraduates Preparation in Field of Study of Tourism at SU OPF in Karviná for Labour Market Needs

Motivation and Undergraduates Preparation in Field of Study of Tourism at SU OPF in Karviná for Labour Market Needs MPRA Munich Personal RePEc Archive Motivation and Undergraduates Preparation in Field of Study of Tourism at SU OPF in Karviná for Labour Market Needs Miroslava Kostková and Marta Wilczková 4. September

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vyučující v předmětu: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika Vzdělání a profesionální praxe: 1966 : SVVŠ Veselí nad Moravou 1971

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Míra nezaměstnanosti podle oborů (2014)

Míra nezaměstnanosti podle oborů (2014) Míra nezaměstnanosti podle oborů (2014) VŠ UČ VOŠ SOŠ Zemědělsko-lesnické a veter. vědy a nauky 26, 34,2 27,3 Ekonomické vědy a nauky 8,6 24 28,6 23,2 Vědy a nauky o kultuře a umění 8,2 22,5 25 21,6 Humanitní

Více

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Strana 1 z 13 VEDECKO-PEDAGOGICKÁ k habilitačnému a inauguračnému konaniu v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdia A) OSOBNÉ ÚDAJE: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Meno

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Projekt Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc CÍLE PROJEKTU: Vytvoření přeshraničních vzdělávacích programů a jejich pilotní ověření Vybudování vzdělávacího centra na Oravě Realizace

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku

Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku 1 2 Pavel Kuchař Ladislav Vaska (eds.) Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum. Sborník příspěvků z konference

Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum. Sborník příspěvků z konference Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 17. - 18. září 2012, Soběslav 1 Hestia Sobeslav

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012

Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 Diakonie ČCE středisko Rolnička Soběslav a HESTIA Národní dobrovolnické centrum Sborník příspěvků z konference Dobrovolnictví v roce aktivního stárnutí 2012 (17.-18. září 2012, Soběslav) Evropský rok aktivního

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Asociace knihoven vysokých škol ČR Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky

Více

Sociální a kulturní soudržnost

Sociální a kulturní soudržnost STEM, Středisko empirických výzkumů Praha SOÚ, Sociologický ústav Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha CESES, Centrum sociálních a ekonomických strategií FSV UK Celetná 20, 110 00 Praha Sociální a kulturní

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ ZÁŘÍ 2010 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PŘÍPRAVA S LEHKOSTÍ POZOR! TUTOR SLAVÍ 10 LET! SOUTĚŽTE S NÁMI O 10 10 CEN! PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ U PŘIJÍMACÍCH

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová Česká a slovenská knihovnická periodika Mgr. Renáta Salátová Charakteristik a časopisu Odborný časopis Vědecký časopis Impaktovaný časopis Otevřený časopis (open access journal) Vydavatelé oborových periodik

Více

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014

IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 IPS Schůzka výchovných poradců Praha východ 12.11.2014 Mgr. Pavel Lehovec Program situace na trhu práce nezaměstnanost absolventů a mladistvých Informační a poradenské středisko (IPS) distribuce Atlasů

Více

TÉMA: Alternativní distribuční kanály

TÉMA: Alternativní distribuční kanály MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRAVNÍ FAKULTA SEMINÁRNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU POJISTNÁ EKONOMIKA TÉMA: Alternativní distribuční kanály ZPRACOVALY: Erika Gorčíková Zuzana Čorejová DATUM PREZENTACE: 5. prosinec

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů Česká vědeckotechnická společnost spojů a Slovenská elektrotechnická spoločnosť si Vás dovolují pozvat na V. ročník mezinárodní konference Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR 2011 35 rokov

Více

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta. Směrnice. pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Divadelní fakulta Směrnice pro uskutečnění přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003 Brno, 14.června 2001 Kontakt DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno, tel.:05/42212151,

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr.

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj IV. - Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020 21. 22.3.2013 ČESKÉ

Více