Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014"

Transkript

1 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom na štruktúru dostupných údajov sa jedná o sumárny počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí úspešne absolvovali jeden z troch stupňov vysokoškolského štúdia v dennej forme. Celková absolventská miera nezamestnanosti dosiahla v roku 2014 hodnotu 7,46 %. Absolventská miera nezamestnanosti podľa skupín odborov Z hľadiska absolvovaného študijného odboru, najnižšiu mieru nezamestnanosti dosiahli v sledovanom období absolventi lekárskych/farmaceutických vied a náuk (4,46 %) za ktorými nasledovali absolventi technických vied a náuk ( náuky 1: 5,02 %; náuky 2: 6,37 %). Obdobnú mieru nezamestnanosti mali absolventi spoločenských vied, náuk a služieb 2 (7,15 %), prírodných vied (7,17 %) a vied a náuk o umení (7,18 %). Nasledovali náuky a služby 1 (9,09 %) a poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky (9,89 %). Celkovo najvyššia miera nezamestnanosti bolo zaznamenaná v prípade absolventov vojenských a bezpečnostných vied a náuk (13,38 %). Tabuľka 1 Miera nezamestnanosti absolventov VŠ podľa skupín odborov skupina odborov absolventská miera nezamestnanosti lekárske a farmaceutické vedy a náuky 4,46% náuky 1 5,02% náuky 2 6,37% náuky a služby 2 7,15% prírodné vedy 7,17% vedy a náuky o umení 7,18% náuky a služby 1 9,09% poľnohospodársko-lesnícke a veterinárne vedy a náuky 9,89% vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 13,38% spolu 7,46% V absolútnom vyjadrení bol najvyšší počet evidovaných nezamestnaných zo skupiny absolventov spoločenských vied, náuk a služieb 1 (2 301), čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo 36,33 % z celkového počtu evidovaných nezamestnaných absolventov vysokých škôl. Druhou najpočetnejšou skupinou boli absolventi spoločenských vied, náuk a služieb 2 (1 504; 23,75 % z celkového počtu evidovaných nezamestnaných absolventov VŠ). Absolventi spoločenských vied, náuk a služieb (1+2) teda tvorili nadpolovičnú väčšinu všetkých evidovaných absolventov vysokých škôl v roku Na 1

2 tomto mieste je však nevyhnutné podotknúť, že uvedené dve skupiny študijných odborov produkujú aj celkovo najvyšší počet absolventov, čo je aj na zrejmé z údajov prezentovaných v grafe 2 ( náuky a služby 1: absolventov, 29,81 % z celkového počtu absolventov VŠ; náuky a služby , 24,78 %). Graf 1 Evidovaní nezamestnaní podľa absolvovanej skupiny odborov na VŠ poľnohospodárskolesnícke a veterinárne vedy a náuky; 302; 4,77% vojenské a bezpečnostné vedy a náuky; 337; 5,32% lekárske a farmaceutické vedy a náuky; 233; 3,68% náuky 1; 656; 10,36% náuky 2; 437; 6,90% náuky a služby 1; 2301; 36,33% náuky a služby 2; 1504; 23,75% vedy a náuky o umení; 193; 3,05% prírodné vedy; 370; 5,84% Celkový podiel evidovaných nezamestnaných absolventov technických vied a náuk predstavoval 17,26 % ( náuky 1: 10,36 %; náuky 2: 6,90 %). Absolventi poľnohospodársko-lesníckych a veterinárnych vied a náuk, ktorí mali druhú najvyššiu mieru absolventskej nezamestnanosti, predstavovali v rámci štruktúry absolventov vysokých škôl tretiu najmenej početnú skupinu. V prípade vojenských a bezpečnostných vied, ktoré mali najvyššiu mieru absolventskej nezamestnanosti bol aj podiel absolventov v tejto skupine odborov celkovo najnižší. Podrobný prehľad štruktúry absolventov vysokých škôl podľa skupín študijných odborov za roky 2013 a 2014 obsahuje graf 2. 2

3 Graf 2 Štruktúra absolventov VŠ podľa skupín odborov za roky 2013 a 2014 poľnohospodársk o-lesnícke a veterinárne vedy a náuky; 3053; 3,60% vojenské a bezpečnostné vedy a náuky; 2519; 2,97% lekárske a farmaceutické vedy a náuky; 5219; 6,15% náuky a služby 1; 25318; 29,81% náuky 1; 13057; 15,38% náuky 2; 6860; 8,08% náuky a služby 2; 21045; 24,78% vedy a náuky o umení; 2687; 3,16% prírodné vedy; 5160; 6,08% Absolventská miera nezamestnanosti podľa vysokých škôl Z hľadiska absolvovanej vysokej školy bola nulová miera absolventskej nezamestnanosti zaznamenaná iba v prípade troch vysokých škôl. Jednalo sa o Akadémiu médií, odbornú vysokú školu mediálnej a marketingovej komunikácie, Hudobnú a umeleckú akadémiu Jána Albrechta a Akadémiu ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika. Ako je však zrejmé z údajov prezentovaných v grafe 3, v prvých dvoch prípadoch sa mohol pod nulovú absolventskú mieru nezamestnanosti podpísať aj celkovo výrazne nízky počet absolventov na týchto školách za posledné dva roky. V prípade Akadémie ozbrojených síl sa dá nulová miera nezamestnanosti interpretovať v súvislosti so špecifickým zameraním školy na výchovu odborníkov pôsobiacich v rámci ozbrojených zložiek Slovenskej republiky. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na vysokú mieru absolventskej miery nezamestnanosti v prípade odborov zo skupiny vojenských a bezpečnostných vied a náuk, ktorá bola spôsobená primárne absolventmi súkromnej (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva) a verejných vysokých škôl (Technická univerzita Zvolen a Žilinská univerzita), pričom v prípade absolventov z tejto skupiny odborov na druhej štátnej vysokej škole (Akadémia policajného zboru) dosiahla absolventská miera nezamestnanosti hodnotu 4,35 %. 3

4 Tabuľka 2 Miera nezamestnanosti absolventov podľa absolvovanej VŠ vysoká škola absolventská miera nezamestnanosti AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE * HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA * AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 2,88% VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 3,61% SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 3,69% UNIVERZITA KOMENSKÉHO 4,10% AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 4,35% AKADÉMIA UMENÍ 4,62% SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 4,89% UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 4,98% PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 5,22% ŽILINSKÁ UNIVERZITA 5,51% EKONOMICKÁ UNIVERZITA 5,99% KATOLÍCKA UNIVERZITA 6,07% UNIVERZITA MATEJA BELA 6,37% VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 6,76% UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 7,70% TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 7,98% DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 8,20% UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 8,73% TRNAVSKÁ UNIVERZITA 8,80% TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 8,84% SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 8,98% UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 9,60% VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv. ALŽBETY 9,74% PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 9,77% VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 9,94% TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 9,97% VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 10,52% BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 10,71%* UNIVERZITA J. SELYEHO 10,79% VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE 11,16% STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 15,35% VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 19,10% VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI VŠ iná Spolu 7,46% * údaj môže byť do určitej miery skreslený vplyvom celkového nižšieho počtu absolventov na danej vysokej škole. N/A N/A 4

5 Nízku mieru absolventskej nezamestnanosti mali aj umelecké VŠ, konkrétne Vysoká škola múzických umení (2,88 %) a Vysoká škola výtvarných umení (3,61 %). Nasledovala Slovenská technická univerzita (3,69 %) a Univerzita Komenského (4,10 %). Na opačnom konci sa ocitla vysoká škola bezpečnostného manažérstva s absolventskou mierou nezamestnanosti na úrovni 19,10 %, pred ktorou sa umiestnila Stredoeurópska vysoká škola (15,35 %). Podrobný prehľad vysokých škôl podľa absolventskej miery nezamestnanosti je uvedený v tabuľke 2. Graf 3 prezentuje prehľad počtu absolventov denného štúdia na slovenských vysokých školách v rokoch 2013 a 2014 za všetky tri stupne terciárneho štúdia. Graf 3 Počty absolventov denného štúdia na VŠ v rokoch 2013 a 2014 UNIVERZITA KOMENSKÉHO SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE EKONOMICKÁ UNIVERZITA UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA ŽILINSKÁ UNIVERZITA UNIVERZITA MATEJA BELA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA PREŠOVSKÁ UNIVERZITA UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA TRNAVSKÁ UNIVERZITA KATOLÍCKA UNIVERZITA UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA UNIVERZITA J. SELYEHO VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE AKADÉMIA UMENÍ VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL gen. MILANA RASTISLAVA DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA VYSOKÁ ŠKOLA GOETHE UNI Z hľadiska počtu absolventov má na Slovensku dominantné postavenie Univerzita Komenského, kde v rokoch 2013 a 2014 úspešne ukončilo denné štúdium absolventov, čo predstavovalo v rámci 5

6 celkového počtu absolventov dennej formy terciárneho vzdelávania podiel 14,04 %. Nasledovala Slovenská technická univerzita (8 435; 9,93 %), Technická univerzita Košice (7 510; 8,84 %) a Ekonomická univerzita (6 109;9 %). Dĺžka evidencie uchádzačov o zamestnanie Prevažná väčšina (59,5 %) uchádzačov o zamestnanie z radov absolventov vysokých škôl je evidovaná na úradoch práce po dobu siedmych až deviatich mesiacov. Do troch mesiacov si našlo prácu necelých trinásť percent uchádzačov o zamestnanie (12,7 %). Štyri až šesť mesiacov hľadalo zamestnanie 17,4 % uchádzačov z radov absolventov VŠ a 1,3 % uchádzačov hľadalo prácu v rozmedzí desiatich mesiacov až jedného roka. Dva a pol percenta uchádzačov bolo evidovaných na úrade práce po dobu trinástich až osemnástich mesiacov a prácu si do dvoch rokov našlo ďalších 6,5 % uchádzačov. Iba 0,1 % z celkového počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie z radov absolventov vysokých škôl sa nedokázalo zamestnať po dobu dlhšiu ako dva roky. Graf 4 Dĺžka evidencie uchádzačov o zamestnanie z radov absolventov VŠ mesiacov; 2,5% mesiacov; 1,3% mesiacov; 6,5% viac ako 24 mesiacov; 0,1% 0-3 mesiacov; 12,7% 4-6 mesiacov; 17,4% 7-9 mesiacov; 59,5% Podrobný prehľad štruktúry dĺžky evidencie uchádzačov o zamestnanie z radov absolventov denného štúdia vysokoškolského štúdia podľa jednotlivých slovenských vysokých škôl je prezentovaný v grafe 5. 6

7 Graf 5 Dĺžka evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa vysokých škôl BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 33,33% 66,67% STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 24,24% 12,12% 51,52% 6,06% AKADÉMIA UMENÍ 23,53% 5,88% 58,82% 5,88% UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 2 3,33% 63,33% 13,33% EKONOMICKÁ UNIVERZITA 19,89% 10,90% 59,67% 4,90% SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA 19,23% 26,92% 46,15% KATOLÍCKA UNIVERZITA 18,67% 24,70% 50,60% 2,41% PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA 18,39% 25,29% 43,68% 6,90% SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 16,40% 11,58% 66,56% 2,25% UNIVERZITA MATEJA BELA 15,97% 28,75% 43,77% 5,43% VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE sv.alžbety 15,20% 24,80% 44,00% 12,00% SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA 13,16% 11,72% 61,48% 10,77% VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA 13,11% 10,66% 62,30% 11,48% AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU 13,04% 17,39% 65,22% 4,35% VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA 12,90% 22,58% 48,39% 6,45% TRNAVSKÁ UNIVERZITA 12,35% 16,73% 61,75% 6,37% ŽILINSKÁ UNIVERZITA 12,33% 12,00% 65,00% 7,00% UNIVERZITA KOMENSKÉHO 11,97% 26,77% 53,35% 3,25% UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA 11,79% 16,63% 62,32% 4,63% TECHNICKÁ UNIVERZITA KOŠICE 11,15% 12,31% 65,56% 8,99% UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA 11,07% 23,72% 55,73% 5,14% VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE 1 22,00% 5 8,00% PREŠOVSKÁ UNIVERZITA 9,74% 19,95% 59,14% 7,13% VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 9,62% 26,92% 59,62% 1,92% UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA 9,29% 15,38% 63,78% 8,33% TRENČIANSKA UNIVERZITA ALEXANDRA DUBČEKA 8,62% 19,54% 61,49% 6,32% VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU 8,33% 20,83% 37,50% 4,17% VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 7,69% 23,08% 61,54% 7,69% TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN 7,51% 10,98% 73,99% 5,20% UNIVERZITA J. SELYEHO 6,80% 17,48% 66,02% 7,77% VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ 23,81% 57,14% 4,76% DUBNICKÝ TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT 8 2 AKADÉMIA MÉDIÍ,ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA MEDIÁLNEJ A 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0-3 mesiacov 4-6 mesiacov 7-9 mesiacov mesiacov mesiacov mesiacov viac ako 24 mesiacov Mgr. František Blanár Oddelenie VŠ CVTI SR 7

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 62 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2003 Zdrojem dat pro tuto

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 69 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2002 Zdrojem dat pro tuto

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. 23. listopadu 2011. Opava SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ 2011 rok 20. výročí vzniku univerzity 2011 - rok 5. výročí vzniku Ústavu ošetřovatelství PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Slovenští maturanti se opět chystají do ČR

Slovenští maturanti se opět chystají do ČR Slovenští maturanti se opět chystají do ČR Obsah Shrnutí hlavních poznatků - Slováci mířící do ČR... 1 Testování a dotazníkové šetření na Slovensku... 2 Charakteristika testu OSP... 2 Národní srovnávací

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra I. ročník NITRA 15. 17. října 2013 OBSAH 1. Struktura vystavovatelů...3 2. Organizační zajištění veletrhu...3

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. III. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. III. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra III. ročník NITRA 14. 15. října 2015 OBSAH 1. Struktura vystavovatelů... 3 2. Organizační zajištění veletrhu...

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE Dana Linhartová, Lenka Danielová 2015 Ve dnech. a. září byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již. ročník mezinárodní

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů

Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Záznamník zkoušek těsnosti hadic a spojů Použité podklady: ČSN 05 0601 Zvárinie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka, zní : Postup zkoušky: čl.4.1.4 - Netesnosti spojov a príslušenstva

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Monitorovacia správa

Monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA Monitorovacia správa EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Operačný program cezhraničnej spolupráce

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Slovenská ekonomika padá ešte rýchlejšie... 2. Fixní kurz lotyšského latu se ocitl v ohrožení, úrokové sazby letí vzhůru 3

Slovenská ekonomika padá ešte rýchlejšie... 2. Fixní kurz lotyšského latu se ocitl v ohrožení, úrokové sazby letí vzhůru 3 www.csob.cz 5. června 2009 Slovenský HDP Slovenská ekonomika padá ešte rýchlejšie... 2 Lotyšsko Fixní kurz lotyšského latu se ocitl v ohrožení, úrokové sazby letí vzhůru 3 Výhled na týden Inflace v ČR

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2014

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2014 ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2014 Dana Linhartová, Lenka Danielová 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně uspořádán již 6.

Více

Technológia Silverfrost

Technológia Silverfrost Quick Step Technológia Silverfrost Nové finančne úsporné podlahy s vynikajúcou dekoračnou hodnotou Uvedenie radu Go a technológie Silverfrost kolekcia Quick Step laminát Neustále narastá dopyt po finančne

Více

MORÁLKA, ETIKA A POLITIKA

MORÁLKA, ETIKA A POLITIKA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI MORÁLKA, ETIKA A POLITIKA 500 LET MACHIAVELLIHO DÍLA IL PRINCIPE

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing.

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Ing. a Konrad-Adenauer-Stiftung PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj VI. 30 let od Schengenské úmluvy aneb Evropa bez hranic 26. 27.3.2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE Pod záštitou hejtmana Jihočeského

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 210 51-55 Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefónů 4 FP 210 51-55 4 VNF B 323 SK VYHOTOVENIE A POUŽITIE Systém domáceho dorozumievacieho

Více

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Valtice, 19. - 21. 6. 2013 Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol Ondřej Šerý, Tatiana Mintálová, Zdeněk Szczyrba,

Více

Oficiální výsledky ankety

Oficiální výsledky ankety Oficiální výsledky ankety Zpracováno: 31. ledna 2010 Vyhlášeno: 5. února 2010 Prohlášení pořadatele: Anketa Český a Slovenský IT distributor 2009 je již druhým rokem v řadě pořádána vydavatelstvím DCD

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR prosinec 2014 V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 4,7 % na 541 914, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 1,1 % na 58 739 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ

INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ INFORMACE PRO RODIČE MATURANTŮ 13.11.2013 PaedDr. Eva Lénertová Masarykovo gymnázium, Příbor, p.o. Možnosti po maturitě vysoká škola bakalářský studijní program (3-4letý) Bc., BcA. magisterský studijní

Více

MENŠINY A INTEGRUJÍCÍ SE EVROPA

MENŠINY A INTEGRUJÍCÍ SE EVROPA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci MENŠINY A INTEGRUJÍCÍ

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293

Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Instrukční manuál Elektrické nůžky na živý plot Sharks SH 610 Obj.číslo SHK293 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

Závěsný posilovací systém Návod k použití

Závěsný posilovací systém Návod k použití (CZ) Závěsný posilovací systém Návod k použití Popis výrobku MULTITRAINER je vhodný pro posilování všech svalových skupin pomocí váhy vlastního těla. Můžete jej používat doma, v tělocvičnách, i venku ve

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ DIGITÁLNÍ ANTÉNA ANT 608 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 3 4 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2

STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL. Modely: BBC 842. Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 STOLNÍ ELEKTRICKÝ GRIL STOLNÝ ELEKTRICKÝ GRIL Modely: BBC 842 Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a inštaláciu M 29 2 4 3 Popis přístroje a Grilovací deska ( s nepřilnavým povrchem, oboustranná)

Více

Míra nezaměstnanosti podle oborů (2014)

Míra nezaměstnanosti podle oborů (2014) Míra nezaměstnanosti podle oborů (2014) VŠ UČ VOŠ SOŠ Zemědělsko-lesnické a veter. vědy a nauky 26, 34,2 27,3 Ekonomické vědy a nauky 8,6 24 28,6 23,2 Vědy a nauky o kultuře a umění 8,2 22,5 25 21,6 Humanitní

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová

Česká a slovenská knihovnická periodika. Mgr. Renáta Salátová Česká a slovenská knihovnická periodika Mgr. Renáta Salátová Charakteristik a časopisu Odborný časopis Vědecký časopis Impaktovaný časopis Otevřený časopis (open access journal) Vydavatelé oborových periodik

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

Zemědělská pôdohospodárska

Zemědělská pôdohospodárska Zemědělská pôdohospodárska ŠKOLA 1 září 2011 74. ročník Restart odborného školství Za praxí po Evropě Učebna v přírodě Program rozvoja vidieka SR Ruchadlo Informace o vzdělávání, poradenství a rozvoji

Více

Kdo a proč se (ne)hlásí na přírodní vědy. Marian Golis mgolis@scio.cz

Kdo a proč se (ne)hlásí na přírodní vědy. Marian Golis mgolis@scio.cz Kdo a proč se (ne)hlásí na přírodní vědy Marian Golis mgolis@scio.cz Scio Věda a výzkum v oblasti vzdělávání a evaluace, sledujeme trendy ve vzdělávání www.scio.cz/o-vzdelavani/trendy-ve-vzdelavani Vydáváme

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

GIVING TRAVELERS A GOOD NIGHT S SLEEP HOTEL COLLECTION

GIVING TRAVELERS A GOOD NIGHT S SLEEP HOTEL COLLECTION GIVING TRAVELERS A GOOD NIGHT S SLEEP HOTEL COLLECTION Kvalitní spánek je nezbytný, ať už jste kdekoli Probudit se odpočatí a plní sil je důležité nejen pro ty, kteří si pobyt v hotelech užívají na dovolené,

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 2020

AKČNÍ PLÁN 2014 2020 AKČNÍ PLÁN 2014 2020 Lidské zdroje bohatství Bílých Karpat Dohoda platforem pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje 30. června 2014 Úvod Projekt Lidské zdroje bohatství

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Ústeckém kraji 12,4 % 1 a celkový počet dosahoval 53 329 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008 je zaznamenán

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 ZPRÁVY ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 Dana Linhartová, Lenka Danielová Ve dnech 18. a 19. září 2012 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 4.

Více

STANDARDIZACE V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉM KONTEXTU

STANDARDIZACE V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉM KONTEXTU STANDARDIZACE V GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH V EVROPSKÉM KONTEXTU Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Institut geoinformatiky VŠB TU Ostrava Ing. Ivana Ivánová, PhD. Katedra geodetických základov SvF,

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 482005 34 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult v České republice rok 2004 Students

Více

Vybroušený. Vybrúsený. styl. štýl. Brousící, leštící a řezací systémy pro oblast kovu Brúsne, leštiace a rezné systémy pre oblasť kovu

Vybroušený. Vybrúsený. styl. štýl. Brousící, leštící a řezací systémy pro oblast kovu Brúsne, leštiace a rezné systémy pre oblasť kovu Brousící, leštící a řezací systémy pro oblast kovu Brúsne, leštiace a rezné systémy pre oblasť kovu Vybroušený styl Vybrúsený štýl S leskem po celém svete od roku 1926 Obsah Brusiva sia Abrasives a sia

Více

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Jitka Kloudová a kolektiv Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Bratislava 2010 Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační

Více

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2007 činila míra v Hl. m. Praha 2,5 % 1 a celkový počet dosahoval 17 954 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006

Více

V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0%

V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0% V jakém stupeň studia navštěvujete? bakalářské studium 138 53% navazující magisterské 82 32% doktorské 32 12% jiné 1 0% Upřednostňujete studijní oddělení otevřené denně po kratší dobu, nebo pouze některé

Více

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Adra, o. s., foto: eva palkovičová Dobrovolnictví a sociální práce 4 2011 ročník 11 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci na vydávání

Více

přehledy a diskuse Vývoj vysokého školství na území České a Slovenské republiky

přehledy a diskuse Vývoj vysokého školství na území České a Slovenské republiky Vývoj vysokého školství na území České a Slovenské republiky The development of university education at the territory of the Czech Republic and of the Slovak Republic Viera Vlčková vlckova@euba.sk Katedra

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c.

Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Honorary Profesor, Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. ž i v o t o p i s Přednášející v předmětech: Management a marketing, Manažerská komunikace, Mezinárodní marketing, Strategický management, Řízení a pedagogika

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Proč právě cyklostezky?

Proč právě cyklostezky? Náš záměr: vybudovat kvalitní cyklistické propojení mezi jednotlivými obcemi a regiony Valašska, Zlínska, Luhačovického zálesí a Slovenskou republikou Zlepšit podmínky pro každodenní přepravu obyvatel

Více

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY

PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY PRAVIDLA HRY / PRAVIDLÁ HRY Francesco Rotta Andrea Femerstrand 1 7+ 15 2 4 min Obsah hry 16 dílků pastvin 64 žetonů ovcí: 16 od každé barvy STÁLE NA POUTI ZA ZELENĚJŠÍMI PASTVINAMI Naše malé stádečko ovcí

Více

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013

Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Struktura a délka studia na AMAK pro rok 2013 Obor Předchozí vzdělání Stupeň studia Délka studia Cena/1 semestr Ekonomika a řízení lidských zdrojů (dle specializací) všeobecná nebo v jiném oboru ve stejném

Více

Návod k použití kolečkových bruslí CZ

Návod k použití kolečkových bruslí CZ Návod k použití kolečkových bruslí CZ ČSN EN 13843 Popis výrobků 1. Skelet: PP nebo polyamid 2. Podvozek: Aluminium nebo PP, brzda - PP 3. Vnitřní bota: nylon se syntetickou kůží, vnitřní výplň polyuretanová

Více

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou

ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou. ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou. ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou Montážní návod Montážny návod CZ SK ZáSoBníky S jednoduchou SpIrálou ZáSoBníky S dvojitou SpIrálou ZáSoBníky S jednoduchou ŠpIrálou ZáSoBníky S dvojitou ŠpIrálou Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více