ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015

2 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14, Zřizvatel: Občanské sdružení JAHODA, Vybíralva 969, Praha 14, Právní frma: šklská právnická sba (d ) - Způsb hspdaření:vlastní účty (prstředky z rzpčtu zřizvatele a státníh rzpčtu) - IČO: identifikátr právnické sby: datum zařazení d rejstříku škl a šk. zařízení: kapacita škly: 34dětí - kapacita šk. výdejny: 34dětí - Prezentace MŠ Jahda Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 je dvutřídním předšklním zařízením. Sídlí na Černém mstě ve Vybíralvě ulici, kde jsu ještě dvě státní MŠ a také ZŠ Vybíralva. Škla se prvzuje v budvě Občanskéh sdružení JAHODA, které funguje d rku Mateřská škla je v prvzu d rku V těsné blízksti MŠ je zahrada MČ 14, kteru využíváme. Navštěvvat MŠ je mžné každý všední den d 7 d 18h. Třída je rzdělena: - na část stabilních center: - výtvarné a pracvní dpravní a knstruktivní dětská kuchyňka a bchd phádkvé (knihy, skládání puzzlí..) jídelní (tři stly) tramplína hlčičí kutek (panenky,kčárky, taletka ) b) na část měnících center (p celé plše kberec) - sprtvní centrum s častými bměnami (velice variabilní textilní průlezky tunely, kstky různých velikstí, dmky, skákací míče,tčící káča. )

3 - nabídka her a činnstí dle týdenníh plánu c) dpčinkvu část Ke třídě patří malá kmra na uskladnění ptřebných věcí (matrace, náhradní lůžkviny a ručníky ). Vedle třídy je sciální zařízení pr děti a šatna. Kvalifikace pedaggických zaměstnanců: Kvalifikvaná 1 Nekvalifikvané - 2 Věkvé slžení zaměstnanců: 20-30let = let = let = let = 1 Ředitelka: Mgr. Markéta Křivkvá Učitelka: Kateřina Marinicvá, Asistent pedagga: Bc. Mnika Křivkvá Prvzní zaměstnanec: Jana Šmejkalvá, Markéta Ruskvá Asistent pr handicap. dítě: Markéta Obručvá Asistent pr integraci cizinců: Cvetelina Mečkárvá - Frmy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňván ve všech činnstech a situacích,které se v průběhu dne vyskytnu,vyváženým pměrem spntánních a řízených aktivit.specificku frmu představuje didakticky zacílená činnst, ve které pedagg s dítětem naplňuje knkrétní vzdělávací cíle frmu záměrnéh i spntánníh učení. Tt učení zakládáme na aktivní účasti dítěte,zalžené na smyslvém vnímání, pržitkvém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.omezujeme učení předáváním htvých pznatků a slvních pučení.všechny činnsti bsahují prvky hry a tvřivsti. Mezi blíbené frmy naplňující záměry vzdělávání patří mnžství nadstandartních aktivit ( např. plavecký výcvik, přencvání v MŠ, splečné akce rdičů a dětí,výlety apd. viz plán akcí), které rganizujeme v průběhu celéh rku. Pracvníci MŠ se snaží respektvat priritu výchvnéh půsbení rdiny. Výchvné půsbení je chápán jak integrační prces rdiče + dítě + pedagg. Zkušensti a pznatky získává dítě v činnsti. Učitelka připravuje a nabízí dětem reálné a knkrétné aktivity,využívá vzniklých situací k přirzenému rzvji všech stránek sbnsti dítěte. Respektujeme individuální zvláštnsti dětí. Pdprujeme zdravý vývj dítěte zalžený na citvsti a mravnsti. Dítě i učitelka mají mžnst výběru materiálu, činnsti,času.vzdělávací půsbení je tevřený systém rzvíjející každé jedntlivé dítě.

4 Charakteristika vzdělávacíh prgramu ZAČÍT SPOLU

5 je naplňván: 1. Mezinárdním prgramem Začít splu (Step by Step), který je v suladu s Rámcvým vzdělávacím prgramem pr předšklní vzdělávání. Úvd, principy, filsfie, představení, bsah, činnsti a náměty jsu pdrbně rzpracvány v knize Začít splu, která je k dispzici ve třídě. Pchpení základních principů kurikula a jejich přijetí tvírá velký prstr pr tvřivu, rzvíjející, kvalitní a mtivující práci pedaggických pracvníků a dětí. Filzfický základ prgramu Bez hledu na t, kde žijí, budu muset dnešní děti čelit p celý svůj živt změnám: sciálním a plitickým, změnám prstředí, změnám ve vědě a technice, změnám v průmyslu veducím ke změnám na trhu práce atd. Rychlé změny, k nimž dnes dchází na celém světě, ukazují, naklik je důležité rzvíjet a pdprvat v dětech přání učit se p celý živt. Prgram Začít splu buduje základy pr pstje, znalsti a dvednsti živtně důležité pr člvěka, který se bude vyrvnávat s nárky a prblémy sučasnsti i 21. stletí. Připravuje děti na t, aby se v buducnu aktivně zajímaly učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavil a nebyl pr ně spjen s nadměrným stresem. V tmt prgramu se děti učí různým pravidlům, stanveným splečně s učitelku, např.: Když jeden mluví, statní nasluchají. Naše ruce si pmáhají a neubližují si. Mluvíme, jen když nemáme jídl v ústech. Pracuji tak, abych nerušil kamarády. Při příchdu a dchdu pzdravíme a rzlučíme se. Velmi důležitým, blíbeným a funkčním je tzv. ranní kruh, kdy se v něm děti p dplední svačině pstupně scházejí, usadí se na svůj plštářek i se všemi dalšími účastníky (učitelka, rdič, praktikant, návštěva apd.). Tvar kruhu symblizuje partnerství všech jeh členů, stmeluje, všichni jsu jeh sučástí, nikd zde není nadřazený ani pdřazený, je symblem rvnsti, spluzdpvědnsti. Účastníci se vzájemně přivítají, pzdraví, bejmu neb phladí, je navzena ptřebná atmsféra. Kruhem je pslána plyšvá hračka, ten kd ji má, hvří. Každé dítě má příležitst prmluvit, záleží pak na něm, jestli ji využije, neb ne. Hlavní cíle prgramu Začít splu v kmpetencích dítěte Prgram uznává, ceňuje a pdněcuje vývj těch charakteristických rysů sbnsti, které budu v rychle se měnící dbě bzvláště ptřebné. Patří k nim schpnsti: Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrvnávat. Učit se kriticky myslet, rzpznávat prblémy a řešit je. Umět si vybírat a nést za svu vlbu dpvědnst. Být tvůrčí a mít představivst. Sdílet zájem a dpvědnst vůči splečenství (bci), zemi a prstředí, ve kterém žijeme. Vytvářet si zdravé živtní návyky a pstje. Hlavní cíle prgramu umžňují v plné míře naplňvat cíle RVP PV, jsu jimi: 1. rzvíjení dítěte, jeh učení a pznání

6 2. svjení základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst 3. získání sbní samstatnsti a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí Klíčvé kmpetence Pr etapu předšklníh vzdělávání jsu za klíčvé pvažvány tyt kmpetence: 1. kmpetence k učení 2. kmpetence k řešení prblémů 3. kmpetence kmunikativní 4. kmpetence sciální a persnální 5. kmpetence činnstní a bčanské Předpkládá se, že pr dítě předšklníh věku mhu být dsažitelné klíčvé kmpetence v následující úrvni: kmpetence k učení dítě uknčující předšklní vzdělávání - sustředěně pzruje, zkumá, bjevuje, všímá si suvislstí, experimentuje a užívá při tm jednduchých pjmů, znaků a symblů - získanu zkušenst uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - má elementární pznatky světě lidí, kultury, přírdy i techniky, který dítě bklpuje, jeh rzmanitstech a prměnách; rientuje se v řádu a dění v prstředí, ve kterém žije - klade tázky a hledá na ně dpvědi, aktivně si všímá, c se klem něh děje; chce przumět věcem, jevům a dějům, které klem sebe vidí; pznává, že se může mnhému naučit, raduje se z th, c sam dkázal a zvládl - učí se nejen spntánně, ale i vědmě, vyvine úsilí, sustředí se na činnst a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dknčí, c zapčal; dvede pstupvat pdle instrukcí a pkynů, je schpn dbrat se k výsledkům - dhaduje své síly, učí se hdntit svje sbní pkrky i ceňvat výkny druhých pkud se mu dstává uznání a cenění, učí se s chutí kmpetence k řešení prblémů dítě uknčující předšklní vzdělávání - všímá si dění i prblémů v bezprstředním klí; přirzenu mtivací k řešení dalších prblémů a situací je pr něj pzitivní dezva na aktivní zájem - řeší prblémy, na které stačí; známé a pakující se situace se snaží řešit samstatně (na základě nápdby či pakvání), nárčnější s pru a pmcí dspěléh - prblémy řeší na základě bezprstřední zkušensti; pstupuje cestu pkusu a mylu, zkuší, experimentuje; spntánně vymýšlí nvá řešení prblémů a situací; hledá různé mžnsti a varianty (má vlastní, riginální nápady); využívá při tm dsavadních zkušenstí, fantazii a představivst - při řešení myšlenkvých i praktických prblémů užívá lgických, matematických i empirických pstupů; pchpí jednduché algritmy řešení různých úlh a situací a využívá je v dalších situacích - zpřesňuje si pčetní představy, užívá číselných a matematických pjmů, vnímá elementární matematické suvislsti

7 - rzlišuje řešení, která jsu funkční (veducí k cíli), a řešení, která funkční nejsu; dkáže mezi nimi vlit - chápe, že vyhýbat se řešení prblémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je napak výhdu; uvědmuje si, že svu aktivitu a iniciativu může situaci vlivnit - nebjí se chybvat, pkud nachází pzitivní cenění nejen za úspěch, ale také za snahu kmunikativní kmpetence dítě uknčující předšklní vzdělávání - vládá řeč, hvří ve vhdně frmulvaných větách, samstatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, tázky i dpvědi, rzumí slyšenému, slvně reaguje a vede smysluplný dialg - dkáže se vyjadřvat a sdělvat své pržitky, pcity a nálady různými prstředky (řečvými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apd.) - dmluvá se gesty i slvy, rzlišuje některé symbly, rzumí jejich významu i funkci - v běžných situacích kmunikuje bez zábran a stychu s dětmi i s dspělými; chápe, že být kmunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhdu - vládá dvednsti předcházející čtení a psaní - průběžně rzšiřuje svu slvní zásbu a aktivně ji pužívá k dknalejší kmunikaci s klím - dvede využít infrmativní a kmunikativní prstředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklpedie, pčítač, audivizuální technika, telefn atp.) - ví, že lidé se drzumívají i jinými jazyky a že je mžn se jim učit; má vytvřeny elementární předpklady k učení se cizímu jazyku sciální a persnální kmpetence dítě uknčující předšklní vzdělávání - samstatně rzhduje svých činnstech; umí si vytvřit svůj názr a vyjádřit jej - uvědmuje si, že za sebe i své jednání dpvídá a nese důsledky - dětským způsbem prjevuje citlivst a hleduplnst k druhým, pmc slabším, rzpzná nevhdné chvání; vnímá nespravedlnst, ubližvání, agresivitu a lhstejnst - ve skupině se dkáže prsadit, ale i pdřídit, při splečných činnstech se dmluvá a splupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní splečenské návyky a pravidla splečenskéh styku; je schpné respektvat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kmprmisy - napdbuje mdely prsciálníh chvání a mezilidských vztahů, které nachází ve svém klí - splupdílí se na splečných rzhdnutích; přijímá vyjasněné a zdůvdněné pvinnsti; ddržuje dhdnutá a pchpená pravidla a přizpůsbí se jim - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chvá bezřetně; nevhdné chvání i kmunikaci, která je mu nepříjemná, umí dmítnut - je schpn chápat, že lidé se různí a umí být tlerantní k jejich dlišnstem a jedinečnstem - Chápe, že nespravedlnst, ubližvání, pnižvání, lhstejnst, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé knflikty je lépe řešit dhdu; dkáže se bránit prjevům násilí jinéh dítěte, pnižvání a ubližvání činnstní a bčanské kmpetence dítě uknčující předšklní vzdělávání - svje činnsti a hry se učí plánvat, rganizvat, řídit a vyhdncvat - dkáže rzpznat a využívat vlastní silné stránky, pznávat svje slabé stránky

8 - dhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dkáže měnit cesty a přizpůsbvat se daným klnstem - chápe, že se může tm, c udělá, rzhdvat svbdně, ale že za svá rzhdnutí také dpvídá - má smysl pr pvinnst ve hře, práci i učení; k úklům a pvinnstem přistupuje dpvědně; váží si práce i úsilí druhých - zajímá se druhé i t, c se klem děje; je tevřené aktuálnímu dění - chápe, že zájem t, c se klem děje, činrdst, pracvitst a pdnikavst jsu přínsem a že napak lhstejnst, nevšímavst, phdlnst a nízká aktivita mají svje nepříznivé důsledky - má základní dětsku představu tm, c je v suladu se základními lidskými hdntami a nrmami, i c je s nimi v rzpru, a snaží se pdle th chvat - spluvytváří pravidla splečnéh sužití mezi vrstevníky, rzumí jejich smyslu chápe ptřebu je zachvávat - uvědmuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektvat; chápe, že všichni lidé mají stejnu hdntu - ví, že není jedn, v jakém prstředí žije, uvědmuje si, že se svým chváním na něm pdílí a že je může vlivnit - dbá na sbní zdraví a bezpečí svje i druhých, chvá se dpvědně s hledem na zdravé a bezpečné klní prstředí (přírdní i splečenské) Hlavní záměry prgramu Prgram je kncipván tak, aby vyhvval zvláštním individuálním ptřebám i kulturním tradicím naší země. Řada rysů je splečných všem třídám v MŠ: Důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Vedení dětí k samstatnému rzhdvání k vlbě a dpvědnsti. Rzvíjení schpnstí, znalstí a dvednstí dětí prstřednictvím plánvané činnsti, center aktivit a pzrvání. Důraz na účast rdiny. V tmt prgramu je kladen důraz na sbnst dítěte, na mžnst jeh vlby, výběru činnsti a věnvání se jí celým srdcem. Děti pracují v mderním bezpečném uspřádání třídy v tzv. centrech aktivity, která jsu pr děti značená brázkem a názvem hudba, dmácnst, kstky, stlní a manipulační hry, ateliér, dílna, pkusy a bjevy, dramatika, knihy a písmena, vda a písek.centra (kutky) jsu vybavena standardním typizvaným a nvým nábytkem pr děti, který je v úrvni čí dětí, je zde dstatek materiálu, hraček, pmůcek a dalšíh vybavení, vše je dětem dstupné, dále je zde zachvána určitá intimita, sukrmí skupinky dětí. Tent prgram učí děti hru a prakticku činnstí (např. děti vaří čaj, plévku v dmácnsti apd.) 2. Kncepcí multikulturní výchvu - tzn. výchvu, která akceptuje kultury všech nárdnstí. Děti pznávají různé nárdnsti světa, seznámí s kulturu, s živtem v různých státech. 3. Mdelvým prjektem Mateřská škla se zaměřením na výchvu ke zdravému způsbu živta jehž základem je, aby celý klektiv přispíval k tvrbě pdmínek pr tělesnu, duševní a splečensku phdu dítěte p dbu jeh pbytu v MŠ, vést a vychvávat děti ke zdravému živtnímu stylu, aby se MŠ pírala sciální a dbrné partnery a splupracvala s nimi (rdina, bec, dbrníci, základní, umělecká škla apd.)

9 4. Výchvu ke vztahu k živtnímu prstředí envirnmentální výchvu: zkušensti, pržitky pzrvání všemi smysly, pstřehy, experimentvání dvednsti při pbytu v přírdě (jak se chvat), chranářská činnst (šklní zahrada ), rientace v krajině návyky péče prstředí, v němž žiji, aktivní pdíl na bnvě a chraně přírdy pznatky,vědmsti přírdě v klí, c je přírda, klběh v přírdě, jak mhu chránit a psilvat své zdraví, pchpení suvislstí mezi prspíváním rstlin neb zvířat a naší péčí (zanedbávání), pznávání lidských vztahů a vlivů na přírdu a na zdraví člvěka pstje planeta Země, na které žiji, je sučástí vesmíru, jsem sučástí její přírdy, umím ji pznávat, mhu něc pr její záchranu dělat, mám pvinnst jí pmáhat Úspěch celé práce v MŠ závisí na týmvé splupráci, vzájemnéh respektu, tlerance a úctě, na klidném, příjemném a veselém přístupu k dětem, k sbě navzájem, dstatku citvých pdnětů. Činnsti dětí budu rganizvány tak, aby na ně blahdárně půsbily, aby byly zajímavé a pdnětné. Vdítkem budu třídní týdenní plány s daným tématem. Využívat budu učitelky zejména frmy skupinvé, individuální i frntální činnsti. Budu uplatňvány aktivity spntánní i řízené, vzájemně prvázané a vyvážené, v pměru dpvídajícím ptřebám a mžnstem předšklníh dítěte. Tým MŠ může dle svých nápadů a fantazie vytvřit i samstatný týdenní i měsíční prjekt na dané téma dle vhdnsti a bsahu. Učitelky budu vycházet vstříc zájmům a ptřebám dětí, využívat integrvanéh učení hru, využívat individuálníh stylu učení dítěte, d vzdělávací práce zahrnvat všechny činnsti hudební, jazykvé, matematické, tělesné, rzumvé, pracvní, výtvarné, dramatické apd. Vzdělávací blasti dle RVP PV, které prgram naplňuje 1. Dítě a jeh těl 2. Dítě a jeh psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a splečnst 5. Dítě a svět Dítě a jeh těl Záměrem vzdělávacíh úsilí pedagga v blasti bilgické je stimulvat a pdprvat růst a neursvalvý vývj dítěte, pdprvat jeh fyzicku phdu, zlepšvat jeh tělesnu zdatnst i phybvu a zdravtní kulturu, pdprvat rzvj jeh phybvých i manipulačních dvednstí, učit je sebebslužným dvednstem a vést je k zdravým živtním návykům a pstjům. Dítě a jeh psychika Záměrem vzdělávacíh úsilí pedagga v blasti psychlgické je pdprvat duševní phdu, psychicku zdatnst a dlnst dítěte, rzvj jeh intelektu, řeči a jazyka, pznávacích

10 prcesů a funkcí, jeh citů i vůle, stejně tak i jeh sebepjetí a sebenahlížení, jeh kreativity a sebevyjádření, stimulvat svjvání a rzvj jeh vzdělávacích dvednstí a pvzbuzvat je v dalším rzvji, pznávání a učení. Tat blast zahrnuje tři pdblasti : 1. Jazyk a řeč 2. Pznávací schpnsti a funkce, představivst a fantazie, myšlenkvé perace 3. Sebepjetí, city a vůle. Dítě a ten druhý Záměrem vzdělávacíh úsilí pedagga v interpersnální blasti je pdprvat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dspělému, psilvat, kultivvat a bhacvat jejich vzájemnu kmunikaci a zajišťvat phdu těcht vztahů. Dítě a splečnst Záměrem vzdělávacíh úsilí pedagga v blasti sciálně - kulturní je uvést dítě d splečenství statních lidí a d pravidel sužití s statními, uvést je d světa materiálních i duchvních hdnt, d světa kultury a umění, pmci dítěti svjit si ptřebné dvednsti, návyky i pstje a umžnit mu aktivně se pdílet na utváření splečenské phdy ve svém sciálním prstředí. Dítě a svět Záměrem vzdělávacíh úsilí pedagga v envirnmentální blasti je zalžit u dítěte elementární pvědmí klním světě a jeh dění, vlivu člvěka na živtní prstředí pčínaje nejbližším klím a knče glbálními prblémy celsvětvéh dsahu a vytvřit elementární základy pr tevřený a dpvědný pstj dítěte (člvěka) k živtnímu prstředí. 3. Pdmínky předšklníh vzdělávání Věcné pdmínky Mateřská škla má dstatečně velké prstry (pdlahvá plcha třídy je přes 100m2 i bjem vzduchu atd. dle příslušnéh předpisu) a takvé prstrvé uspřádání, které vyhvuje nejrůznějším skupinvým i individuálním činnstem dětí. Vybavení hračkami, pmůckami, náčiním, materiály a dplňky dpvídá pčtu dětí i jejich věku; je průběžně bnvván a dplňván a pedaggy plně využíván. Hračky, pmůcky, náčiní a další dplňky neb alespň jejich pdstatná část je umístěna tak, aby je děti dbře viděly, mhly si je samstatně brát a zárveň se vyznaly v jejich ulžení; jsu stanvena pravidla pr jejich využívání pedaggy i dětmi. Děti se samy svými výtvry pdílejí na úpravě a výzdbě interiéru budvy. Prstředí je upraven tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mhli je shlédnut i jejich rdiče. Prstr třídy je rzdělen d částí, které stimulují děti ke hře a práci, tzv.center aktivit. Jsu t pracvní kutky, které umžňují hru i tvůrčí práci jedntlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsu k dispzici v každém z center. Ppis rzdělení třídy viz Prezentace MŠ Jahda. Před třídu je šatna a talety s umývárnu přizpůsbené dětem d 2 d 7 let. Živtspráva Dětem je pskytvána plnhdntná a vyvážená strava (dle předpisu). Ddavatel bědů je firma SCOLAREST. Je zachvána vhdná skladba jídelníčku, ddržvána zdravá

11 technlgie přípravy pkrmů a nápjů, děti mají stále k dispzici ve třídě dstatek tekutin a mezi jedntlivými pdávanými pkrmy jsu ddržvány vhdné intervaly. Je nepřípustné násilně nutit děti d jídla. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však sučasně natlik flexibilní, aby umžňval rganizaci činnstí v průběhu dne přizpůsbit ptřebám a aktuální situaci (aby např. rdiče mhli své děti přivádět pdle svých mžnstí, aby byl mžné reagvat na neplánvané událsti v živtě mateřské škly apd.). Děti jsu každdenně a dstatečně dluh venku (cca 2hd), prgram činnstí je přizpůsbván kamžité kvalitě vzduší. Děti mají dstatek vlnéh phybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské škly. V denním prgramu je respektvána individuální ptřeba aktivity, spánku a dpčinku jedntlivých dětí (např. dětem s nižší ptřebu spánku je nabízen jiný klidný prgram namíst dpčinku na lůžku apd.). Nenutíme děti ke spánku na lůžku. Psychsciální pdmínky Děti i dspělí se cítí v prstředí mateřské škly dbře, spkjeně, jistě a bezpečně. Nvě příchzí dítě má mžnst pstupně se adaptvat na nvé prstředí i situaci. Pedaggvé respektují ptřeby dětí (becně lidské, vývjvé a individuální), reagují na ně a napmáhají v jejich uspkjvání (jednají nenásilně, přirzeně a citlivě, navzují situace phdy, klidu, relaxace apd.). Děti nejsu neúměrně zatěžvány, či neurtizvány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rvncenné pstavení a žádné z nich není zvýhdňván ani znevýhdňván. Jakékliv prjevy nervnstí, pdceňvání a zesměšňvání dětí jsu nepřípustné. Vlnst a sbní svbda dětí je dbře vyvážená s nezbytnu míru mezení, vyplývajících z nutnsti ddržvat v mateřské škle ptřebný řád a učit děti pravidlům sužití. Dětem se dstává jasných a srzumitelných pkynů. Třída je pr děti kamarádským splečenstvím, v němž jsu zpravidla rády. Pedaggický styl (způsb), jakým jsu děti vedeny, je pdprující, sympatizující, prjevuje se přímu, vstřícnu, empaticku a nasluchající kmunikací pedagga s dětmi. Je vylučen manipulvání s dítětem, zbytečné rganizvání dětí z bavy časvé prstje, pdprvání nezdravé sutěživsti dětí. Jakákli kmunikace s dítětem, kteru dítě pciťuje jak násilí, je nepřípustná. Je uplatňván pedaggický styl s nabídku, který pčítá s aktivní spluúčastí a samstatným rzhdváním dítěte. Vzdělávací nabídka dpvídá mentalitě předšklníh dítěte a ptřebám jeh živta (je dítěti tematicky blízká, jemu pchpitelná, přiměřeně nárčná, dítěti užitečná a prakticky využitelná.) Pedagg se vyhýbá negativním slvním kmentářům a pdpruje děti v samstatných pkusech, je uznalý, dstatečně ceňuje a vyhdncuje knkrétní prjevy a výkny dítěte a přiměřeně na ně reaguje pzitivním ceněním, vyvaruje se paušálních pchval stejně jak dsudků. Ve vztazích mezi dspělými i mezi dětmi se prjevuje vzájemná důvěra, tlerance, hleduplnst a zdvřilst, slidarita, vzájemná pmc a pdpra. Dspělí se chvají důvěryhdně a splehlivě (autenticky). Pedagg se prgramvě věnuje nefrmálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je vlivňuje prsciálním směrem (prevence šikany a jiných sciálně patlg. jevů u dětí). Organizace Organizační zajištění chdu mateřské škly je plně vyhvující, jestliže:

12 Denní řád je dstatečně pružný, umžňuje reagvat na individuální mžnsti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné ptřeby. Děti nacházejí ptřebné zázemí, klid, bezpečí i sukrmí. Pměr spntánních a řízených činnstí je v denním prgramu vyvážený, a t včetně aktivit, které mateřská škla rganizuje nad rámec běžnéh prgramu. Děti mají dstatek času i prstru pr spntánní hru, aby ji mhly dknčit neb v ní pzději pkračvat. Veškeré aktivity jsu rganizvány tak, aby děti byly pdněcvány k vlastní aktivitě a experimentvání, aby se zapjvaly d rganizace činnstí, pracvaly svým tempem apd. Jsu vytvářeny pdmínky pr individuální, skupinvé i frntální činnsti, děti mají mžnst účastnit se splečných činnstí v malých, středně velkých i velkých skupinách D denníh prgramu jsu pravidelně zařazvány řízené zdravtně preventivní phybvé aktivity. Je dstatečně dbán na sbní sukrmí dětí. Pkud t děti ptřebují, mají mžnst uchýlit se d klidnéh kutku a neúčastnit se splečných činnstí, stejně tak i mžnst sukrmí při sbní hygieně apd. Plánvání činnstí vychází z ptřeb a zájmů dětí, vyhvuje individuálním vzdělávacím ptřebám a mžnstem dětí. Řízení mateřské škly Pvinnsti, pravmci a úkly všech pracvníků jsu jasně vymezeny náplněmi prací a rganizačním řádem MŠ. Je vytvřen funkční infrmační systém, a t jak uvnitř mateřské škly, tak navenek. Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří vzduší vzájemné důvěry a tlerance, zapjuje splupracvníky d řízení mateřské škly, pnechává jim dstatek pravmcí a respektuje jejich názr. Pdpruje a mtivuje spluúčast všech členů týmu na rzhdvání zásadních tázkách šklníh prgramu. Ředitelka škly vyhdncuje práci všech zaměstnanců, pzitivně zaměstnance mtivuje a pdpruje jejich vzájemnu splupráci. Pedaggický sbr pracuje jak tým, zve ke splupráci rdiče. Ředitelka vypracvává šklní vzdělávací prgram ve splupráci s statními členy pedaggickéh týmu. Kntrlní a evaluační činnsti zahrnují všechny stránky chdu mateřské škly, jsu smysluplné a užitečné. Z výsledků jsu vyvzvány závěry pr další práci. Mateřská škla splupracuje se zřizvatelem a dalšími rgány státní správy a samsprávy, s nejbližší základní šklu, ppřípadě i jinými rganizacemi v místě mateřské škly a s dbrníky pskytujícími pmc zejména při řešení individuálních výchvných a vzdělávacích prblémů dětí. Persnální a pedaggické zajištění Všichni pracvníci, kteří pracují v mateřské škle jak pedaggvé, mají předepsanu dbrnu kvalifikaci. Pedaggický sbr, resp. pracvní tým funguje na základě jasně vymezených a splečně vytvřených pravidel. Pedaggvé se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Ředitelka pdpruje prfesinalizaci pracvníh týmu, sleduje udržení a další růst prfesních kmpetencí všech pedaggů (včetně svjí sby), vytváří pdmínky pr jejich další systematické vzdělávání. Služby pedaggů jsu rganizvány takvým způsbem, aby byla vždy a při všech činnstech zajištěna dětem ptimální pedaggická péče.

13 Pedaggvé jednají, chvají se a pracují prfesinálním způsbem (v suladu se splečenskými pravidly a pedaggickými a metdickými zásadami výchvy a vzdělávání předšklních dětí). Specializvané služby, jak je lgpedie, či jiná péče děti se speciálními vzdělávacími ptřebami, ke kterým předšklní pedagg sám není dstatečně kmpetentní, jsu zajišťvány ve splupráci s příslušnými dbrníky (speciálními pedaggy, šklními či pradenskými psychlgy, lékaři, aj.). Spluúčast rdičů Ve vztazích mezi pedaggy a rdiči by měla panvat bustranná důvěra a tevřenst, vstřícnst, przumění, respekt a chta splupracvat. Splupráce funguje na základě partnerství. Pedaggvé sledují knkrétní ptřeby jedntlivých dětí, resp. rdin, snaží se jim przumět a vyhvět. Rdiče mají mžnst pdílet se na dění v mateřské škle, účastnit se různých prgramů, dle svéh zájmu zde vstupvat d her svých dětí. Jsu pravidelně a dstatečně infrmváni všem, c se v mateřské škle děje. Prjeví-li zájem, mhu se splupdílet při plánvání prgramu mateřské škly, při řešení vzniklých prblémů apd. Pedaggvé pravidelně infrmují rdiče prspívání jejich dítěte i jeh individuálních pkrcích v rzvji i učení. Dmluvají se s rdiči splečném pstupu při jeh výchvě a vzdělávání. Pedaggvé chrání sukrmí rdiny a zachvávají diskrétnst v jejích svěřených vnitřních záležitstech. Jednají s rdiči hleduplně, taktně, s vědmím, že pracují s důvěrnými infrmacemi. Nezasahují d živta a sukrmí rdiny, varují se přílišné hrlivsti a pskytvání nevyžádaných rad. Mateřská škla pdpruje rdinnu výchvu a pmáhá rdičům v péči dítě; nabízí rdičům pradenský servis i nejrůznější světvé aktivity v tázkách výchvy a vzdělávání předšklních dětí. 4. Organizace vzdělávání Třídy jsu hetergenní (smíšené), ve věku d 2 7 let, surzenci bývají splečně ve třídě. Na přání rdičů mhu být splečně umístěny děti, které se již znají kamarádi neb ke zvlené učitelce, d zvlené třídy. Třídy nejsu specificky zaměřené, je zde všestrannst. Závazná kritéria pr přijímání dětí d MŠ: viz. směrnice č.5/2010 kritéria pr přijímání dětí d MŠ Časvý rzvrh dne pbytu dětí v MŠ: Orientační časy:

14 7,00 8,15 scházení dětí, spntánní hra 8,15 8,30 phybvé aktivity 8,30 8,45 dplední svačina 8, 50 9,45 ranní kruh, centra aktivity, hdntící kruh 9,45 11,45 pbyt venku 11,45 12,30 běd, hygiena 12,30 14,30 dpčinek, klidvé činnsti 14,30 14,50 svačina 14,50 16,00 spntánní hra, pbyt venku, rzcházení dětí Výše uvedené časvé údaje jsu rientační, nejsu vždy závazné. Denní režim je vyhvující, jestliže: je dstatečně pružný, umžňuje reagvat na individuální mžnsti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné ptřeby je pměr spntánních a řízených aktivit v denním prgramu vyvážený, a t i včetně aktivit, které mateřská škla rganizuje nad rámec běžnéh prgramu děti mají dstatek času i prstru pr spntánní hru jsu vytvářeny pdmínky pr individuální, skupinvé i frntální činnsti jsu děti denně dstatečně dluh venku je respektvána individuální ptřeba aktivity, spánku a dpčinku jedntlivých dětí Další viz. Organizace výše Důvdem pr zrušení pbytu venku jsu výrazné změny pčasí déšť, náledí, mlhy, vichřice, inverze, mráz pd 8 C, nenadálá nepřítmnst pedaggickéh pracvníka. Metdy ve výchvně vzdělávací práci: ppis, rzhvr, instruktáž, vysvětlvání, nápdba, experiment, hra, řešení prblémvých úlh praktické pzrvání, vycházky, exkurze, pslech, myšlenkvá mapa, diskuse. Frmy výuky: hrmadná, skupinvá, individuální. 5. Vzdělávací bsah (integrvané blky týdenní kruhy, se kterými se děti seznamují p celý rk)

15 I. Tematický blk Šklka, já a kamarádi Hlavním záměrem tht blku je pmci nvě příchzím dětem zvládnut adaptaci na MŠ. Obecné výukvé cíle (výstupy-činnsti): Děti se budu schpny rientvat v MŠ a jeh klí, budu schpny pjmenvat jedntlivé prstry v MŠ a jejíh klí. Děti budu schpny pjmenvat persnál MŠ a pznat jeh základní pslání v MŠ. Děti budu schpny pznat svu značku. Děti budu schpny si uvědmit důležitst přátelství, mezilidských vztahů, sunáležitsti ve třídě, v MŠ. Pzn. Všechny becné výukvé cíle uvedené jedntlivě v tematických blcích budu dále rzpracvávány učitelkami v třídních vzdělávacích prgramech, kde si budu učitelky stanvvat další dílčí výukvé cíle v suladu s těmit becnými cíli, dále jedntlivé bsahy (učiv), činnsti, metdy a frmy k dsažení cílů. Např. u cíle psledníh bude dílčí cíl frmulván takt: děti budu schpny pjmenvat své kamarády. II. Tematický blk Barevný pdzim Hlavním záměrem bude vést děti k pznání změn v přírdě, rčníh bdbí pdzimu, její rzličnsti a chrany. Obecné výukvé cíle: Děti budu schpny rzlišit změny v přírdě (lét x pdzim). Děti budu schpny uvědmit si důležitst chrany přírdy, živtníh prstředí, vztahu k ní. Děti budu schpny pznávat druhy zvířat žijících na pli. Děti budu schpny pznávat druhy zvířat žijících na dvrku. Děti budu schpny pznávat druhy zvířat žijících v lese Vzdělávací záměr Děti v mateřské škle pznají nvé kamarády, navzájem se seznámí prstřednictvím her a činnstí.vytvářejí si pravidla splečenskéh sužití, kulturních a zdvřilstních návyků. Pstupně si přivykají na režim dne v mateřské škle, pznávají prstry třídy, celé škly i zahrady. Děti si zvykají na dlučení d rdičů, jsu vedeny k samstatnsti a vzájemné pmci. Při rzhvrech s brázky na téma C děláme celý den?, rzlišují časvé vztahy dne, učí se pznávat předměty denní ptřeby a využít je při sebebslužných činnstech v průběhu dne.děti v předšklním věku bhacují své znalsti městě ve kterém žijí, při vycházkách pzrují známé bjekty a živt ve městě. S příchdem pdzimu děti pznávají a seznamují se s dzrávajícími pdzimními pldy v zahradě, na pli. Písnička zahradníkvi děti seznámí s prací člvěka na zahradě, péčí zeleninu, sklizní a jejím využitím. Při hrách i činnstech rzvíjí pznatky a smyslvé vnímání /čich, hmat, chuť/ nejen s pmůckami, ale i se skutečnými pldy ze zahrady a ple. V tmt bdbí pznávají změny pčasí a jejich vliv na přírdu. Dále se seznamují s druhy zvířat a

16 jejich mláďaty, které žijí na pli, v lese a na dvrku a základními infrmacemi nich. Vzdělávací nabídka - manipulační činnsti a jednduché úkny s předměty, pmůckami, nástrji, náčiním - artikulační, řečvé, sluchvé a rytmické hry, hry se slv - nejrůznější činnsti zaměřené na rzvj a cvičení pstřehu a vnímání, pznávání jednduchých brazně znakvých systémů ( piktgramy, značky, apd.) - cvičení rganizačních dvednstí, činnsti veducí dítě k identifikaci sebe sama - hry a činnsti, které vedu děti k hleduplnsti k druhému, k chtě rzdělit se, půjčit hračku, střídat se, pmáhat si, řešit vzájemné spry, pznávat sciální prstředí, v němž dítě žije - mateřská škla ( prstředí, vztahy mezi dětmi i dspělými, kamarádi) - aktivity vhdné pr přirzenu adaptaci dítěte v prstředí mateřské škly a aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemnéh styku ( zdvřilst, hleduplnst, tlerance, splupráce) - přirzené pzrvání blízkéh prstředí a živta v něm a klní přírdy, aktivity zaměřené k získávání praktické rientace v bci ( vycházky d ulic) Očekávané výstupy - zvládnut sebebsluhu, uplatňvat základní kulturně hygienické a zdravtně preventivní návyky (starat se sbní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, umět stlvat, blékat se svlékat, buvat apd.) - pjmenvat většinu th, čím je bklpen, frmulvat tázky, dpvídat, hdntit slvní výkny, slvně reagvat - pstupvat a učit se pdle pkynů a instrukcí, rientvat se v prstru - dlučit se na určitu dbu d rdičů a blízkých, být aktivní i bez jejich pry, respektvat předem vyjasněná a pchpená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvdněné pvinnsti - navazvat kntakty s dspělým, kterému je svěřen d péče, překnat stud, kmunikvat s ním vhdným způsbem, respektvat h, ddržvat dhdnutá a pchpená pravidla vzájemnéh sužití a chvání dma, v mateřské škle, na veřejnsti, ddržvat herní pravidla - adaptvat se na živt ve škle, aktivně zvládat pžadavky plynucí z prstředí škly i jeh běžných prměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, pdílet se na nich a řídit se jimi, přizpůsbvat se splečnému prgramu, začlenit se d třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektvat jejich rzdílné vlastnsti, schpnsti a dvednsti - rientvat se bezpečně ve známém prstředí i v živtě tht prstředí (dma, v budvě mateřské škly, v blízkém klí), uvědmvat si nebezpečí, se kterým se může ve svém klí setkat, a mít pvědmí tm, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnut, kam se v případě ptřeby brátit pmc) Dílčí vzdělávací cíle - uvědmění si vlastníh těla - rzvj kmunikativních dvednstí (verbálních i neverbálních) a kultivvanéh prjevu - rzvj paměti a pzrnsti, přechd d bezděčných frem těcht funkcí k úmyslným - pznávání sebe sama, rzvj pzitivních citů ve vztahu k sbě ( uvědmění si vlastní identity, získání sebevědmí, sebedůvěry, sbní spkjensti) a schpnsti sebevládání - psilvání prsciálníh chvání ve vztahu k lidem ( v rdině, v mateřské škle, v dětské skupině apd.)

17 - rzvj schpnsti žít ve splečenství statních lidí ( splupracvat, splupdílet se), přináležet k tmut splečenství ( ke třídě, k statním lidem) - rzvj schpnsti přizpůsbvat se pdmínkám vnějšíh prstředí a jeh změnám III. Tematický blk Lísteček mi na dlaň padl Hlavním záměrem bude vést děti k pznání živlů přírdy, pznávat své těl a příčiny, léčbu a průběh nemci. Obecné výukvé cíle: Děti budu schpny si uvědmit důvdy dkrmvání ptactva. Děti budu schpny rzpznat přírdní živly (déšť, vítr, vichřice, blesky ) Děti budu schpny pjmenvat části těla, pznat jejich funkce a smysly. Děti budu schpny pznat různé nemci. Děti budu schpny si uvědmit důležitst a význam chrany lidskéh těla a zdraví zdravtní péče, pmáhající prfese (lékaři, zdravtní sestry, pečvatelky, hasiči). IV. Tematický blk Vánce, Vánce přicházejí Hlavním záměrem bude vést děti k pznání dalších změn v přírdě, rčníh bdbí - zima, tradic, zvyků na Mikuláše a Váncích. Dále vést děti k pzitivním vztahům. Obecné výukvé cíle: Děti budu schpny rzlišit změny v přírdě (bdbí pdzim x zima). Děti budu schpny uvědmit si důležitst a význam tradic, zvyků v bdbí Mikuláše a Vánc. Děti budu schpny uvědmit si, že je čas phdy a lásky a prč Vzdělávací záměr Splu s papírvými draky přivítají děti pdzimní čas. Rzšiřují a upevňují si pznatky pdzimní přírdě, pznávají listnaté a jehličnaté strmy a jejich pldy při činnstech ve třídě a vycházkách. Rzvíjejí svu fantazii a představivst při tvřivé práci s přírdninami, které si samy nasbíraly. S písničkami a říkankami se děti lučí s ptáky, kteří dlétají d teplých krajin. V phádkách při dramatizaci se děti prměňují ve zvířátka v lese i na pli, která se chystají na zimní spánek. Rzvíjejí svu bratnst a phybvé dvednsti. Mikuláše děti přivítají písničkami, říkankami a výtvarnými dekracemi. Psilují své sebevědmí, respekt, empatii a nebjácnst. V nastávajícím předvánčním čase se seznamují s tradicemi a zvyky vánčních svátků, rzvíjí své mravní a estetické vnímání, cítění a pržívání. Svu dvednst uplatní při klektivním pečení vánčníh cukrví, výrbě vánční dekrace a přání, přípravě vánční besídky pr rdiče. Kuzl Vánc završí besídka s nadílku a psezení s rdiči.

18 Dílčí vzdělávací cíle - svjení si věku přiměřených praktických dvednstí - rzvj řečvých i prduktivních schpnstí (výslvnsti, mluvníh prjevu, vyjadřvání) - psilvání přirzených pznávacích citů (zvídavsti, zájmu, radsti z bjevvání apd.) - rzvj a kultivace mravníh i estetickéh vnímání, cítění a pržívání - vytváření prsciálních pstjů (rzvj sciální citlivsti, tlerance, respektu, přizpůsbivsti apd.) - rzvj základních kulturně splečenských pstjů, návyků a dvednstí dítěte, aktivně se přizpůsbvat splečenskému prstředí - vytváření elementárníh pvědmí kulturním prstředí a jeh rzmanitsti Vzdělávací nabídka - lkmční phybvé činnsti (chůze, běh, skky a pskky, lezení), hudební a hudebně phybvé hry a činnsti - přednes, recitace, dramatizace, zpěv - hry nejrůznějšíh zaměření pdprující tvřivst a fantazii (kgnitivní, imaginativní, výtvarné, knstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity), činnsti zaměřené k vytváření (chápání) pjmů a svjvání pznatků (vysvětlvání, bjasňvání, práce s knihu, s brazvým materiálem) - estetické a tvůrčí aktivity (slvesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, phybvé a další), sledvání phádek a příběhů bhacujících citvý živt dítěte - sciální a interaktivní hry, hraní rlí, dramatické činnsti, hudební a hudebně phybvé hry, výtvarné hry a etudy, četba, vyprávění a pslech phádek a příběhů s etickým bsahem a pučením - tvůrčí činnsti slvesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně phybvé apd. pdněcující tvřivst a nápaditst dítěte, estetické vnímání i vyjadřvání a tříbení vkusu, setkávání se s dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mim mateřsku šklu - práce s literárními texty, s brazvým materiálem, kgnitivní činnsti (kladení tázek a hledání dpvědí, vyprávění) Očekávané výstupy - vládat krdinaci ka a ruky, zvládat jemnu mtriku (s drbnými pmůckami, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, zacházet s jednduchými hudebními nástrji - správně vyslvvat, vládat dech, temp i intnace řeči, naučit se zpaměti krátké texty, prjevvat zájem knížky, sustředěně psluchat četbu, hudbu - naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatvat a vybavit, vyjadřvat svu představivst a fantazii v tvřivých činnstech (knstruktivních, výtvarných, hudebních, phybvých či dramatických) i ve slvních výpvědích k nim - vyvinut vlní úsilí, sustředit se na činnst a její dknčení, pržívat a dětským způsbem prjevvat, c cítí (sucit, radst, náklnnst), snažit se vládat své afektivní chvání (zklidnit se, tlumit vztek, zlst, agresivitu apd.) - vnímat, c si druhý přeje či ptřebuje, vycházet mu vstříc (chvat se citlivě a hleduplně k slabšímu či pstiženému dítěti, mít hled na druhéh a sucit s ním, nabídnut mu pmc apd.) - vyjadřvat se prstřednictvím hudebních a hudebně phybvých činnstí, zvládat základní hudební dvednsti vkální i instrumentální - mít pvědmí širším splečenském, přírdním a kulturním prstředí i jeh dění

19 v rzsahu praktických zkušenstí, všímat si změn a dění v nejbližším klí V. Tematický blk Zima, zima je veliká Hlavním záměrem tht blku bude vést děti k pznání různých druhů zimních sprtů a her. Dále si uvědmit důležitst péče zvěř a ptáky v zimě. Obecné výukvé cíle: Děti budu schpny rzlišit zimní a letní sprty. Děti budu schpny pužívat názvy těcht sprtů a budu schpny pznat, jaká náčiní jsu k vyknávání zaptřebí. Děti budu schpny uvědmit si důležitst péče lesní zvěř a ptáky přes zimu. Děti budu schpny pjmenvat lesní zvířata a některé druhy ptáků. VI. Tematický blk Phádky a my Hlavním záměrem bude vést děti k pznání světa phádek, rzlišení dbra d zla a rzlišení phádky d reálnéh světa. Obecné výukvé cíle: Děti budu schpny rzlišit phádku fantazii d reality. Děti budu schpny uvědmit si c je dbr a c je zl. Děti budu schpny ztvárnit phádkvu pstavu. Děti budu schpny ppisu dle vyprávění Vzdělávací záměr Děti se seznámí s charakteristickými znaky zimy u brázků a na vycházkách. Frmu pkusů pznávají vlastnsti sněhu a ledu, je kladen důraz na bezpečnst a chranu zdraví při zimních radvánkách. Rzvíjí svůj kladný vztah k přírdě a zvířatům, uvědmují si ptřebu péče a pmci zvířátkům v zimě. Vyrábějí závěsná krmítka pr ptáčky, pzrují a krmí zvířata u rybníka a v parku. Živt zvířat jim přibližují písně, říkanky a krátké dramatické scénky. Naučí se pužívat jednduché pjmy ve vztahu k prstru a času. Phádka O dvanácti měsíčkách dětem dkryje tajemství rčních bdbí, měsíců, týdnů a dnů v rce. Děti si pdle vlastníh pzrvání vytvří kalendář přírdy. Děti se učí pjmenvat části těla, seznámí se s chranu vlastníh zdraví a prevencí úrazů, pznávají svět pmcí všech smyslů. Na základě svých zážitků realizují zkušensti ve hře na lékaře, seznamují se s částmi lidskéh těla a jejich funkcí v dětských encyklpediích, pmcí brázků a pmůcek. Hudebně phybvé dvednsti rzvíjí hru na těl a rytmizací. V návaznsti se děti učí vážit si svéh zdraví, předcházet nemcem rzvíjením správnéh živtníh stylu. Děti pmáhají vytvářet zdravé a bezpečné prstředí a učí se respektvat handicapvané splubčany. Svu phybvu a fyzicku zdatnst si děti psilují každý den. Pmcí brázků se seznamují

20 se sprtvními disciplínami, klektivními sprty a jejich zjedndušenými pravidly. Víš, c si máš bléknut? Pmcí brázků vlí děti blečení pdle jedntlivých rčních bdbí, pdle dané příležitsti, učí se dbát na úpravu zevnějšku. Ve výtvarných a pracvních činnstech rzvíjejí nejen manipulační schpnsti, ale i estetické cítění. Děti v předšklním věku psilují svu zručnst v zavazvání tkaniček, zapínání zipů a knflíků. Dílčí vzdělávací cíle - svjení si pznatků těle a jeh zdraví, phybvých činnstech a jejich kvalitě - rzvj, zpřesňvání a kultivace smyslvéh vnímání, přechd d knkrétně názrnéh myšlení k myšlení slvně lgickému - rzvj pznatků, schpnstí a dvednstí umžňujících pcity, získané djmy a pržitky vyjádřit - svjení si elementárních pznatků, schpnstí a dvednstí důležitých pr navazvání a rzvíjení vztahů dítěte k druhým lidem - rzvj splečenskéh i estetickéh vkusu - rzvj úcty k živtu ve všech jeh frmách Vzdělávací nabídka - příležitsti a činnsti směřující k chraně zdraví, sbníh bezpečí a vytváření zdravých živtních návyků - příležitsti a činnsti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemci - hry a činnsti zaměřené k pznávání a rzlišvání zvuků, užívání gest - záměrné pzrvání běžných bjektů a předmětů, určvání a pjmenvání jejich vlastnstí ( velikst, barva, tvar, materiál, dtek, chuť, vůně, zvuky ) - záměrné pzrvání, čím se lidé mezi sebu liší ( fyzické a psychické vlastnsti, dvednsti, schpnsti, city, jiné zeměpisné míst narzení, jazyk ) a v čem jsu si pdbní - mimické vyjadřvání nálad ( pláč, úsměv, hněv, zlba, údiv, vážnst apd.) - aktivity pdprující sbližvání dětí - hry a situace, kde se dítě učí chránit sukrmí a bezpečí své i druhých - receptivní slvesné, literární, výtvarné či dramatické činnsti ( pslech phádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledvání dramatizací, divadelních scének ) - přirzené i zprstředkvané pznávání přírdníh klí, sledvání rzmanitstí a změn v přírdě ( přírda živá i neživá, přírdní jevy a děje, rstliny, živčichvé, krajina a její ráz, pdnebí, vzduší, rční bdbí ) Očekávané výstupy - pjmenvat části těla, některé rgány, znát jejich funkce, mít pvědmí těle a jeh vývji, znát základní pjmy užívané ve spjení se zdravím, s phybem a sprtem - sledvat a vyprávět příběh, phádku - chápat slvní vtip a humr - pznat některá písmena a číslice - vědmě využívat všech smyslů, záměrně pzrvat, pstřehvat, všímat si (nvéh, změněnéh, chybějícíh ) - chápat základní číselné a matematické pjmy, elementární matematické suvislsti a pdle ptřeby je prakticky využívat (prvnávat, třídit, více méně..) - ve známých a pakujících se situacích a v situacích, kterým rzumí, vládat svje city a přizpůsbvat jim své chvání

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád

Mateřská škola V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvková organizace. Směrnice č. 7 / 2015. Školní řád Mateřská škla V zahradě Liberec Žitavská 122/68, příspěvkvá rganizace Směrnice č. 7 / 2015 Šklní řád Vydal : Ředitelka Mateřské škly V zahradě Liberec, Žitavská 122/68 Bc. Vlasta Tesařvá Účinnst : d 01.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014

Přehled plánovaných akcí a činnosti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vyšší dbrná škla a Střední průmyslvá škla elektrtechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkpě 16 Přehled plánvaných akcí a činnsti primární prevence na š.r. 2013-2014 Vypracval: Jarslav Burdys V Praze dne: 1.9.2013

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o.

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s. r. o. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Zdravým živtním stylem ke kvalitnímu výknu buducích prfesí. Zpracval: Dr. Mgr. Zbyněk Dmin, výchvný pradce a metdik prevence Mgr. Jana Kpkvá, výchvný pradce a metdik prevence

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání Mateřská škla TASOV Název: PÍSNIČKOVÝ SVĚT platnst: 2010 2013 1 P Í S N I Č K O V Ý S V Ě T = MY S PÍSNIČKOU JDEM KROK ZA KROKEM MĚSÍC PO MĚSÍCI CELÝM

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více