ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015

2 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14, Zřizvatel: Občanské sdružení JAHODA, Vybíralva 969, Praha 14, Právní frma: šklská právnická sba (d ) - Způsb hspdaření:vlastní účty (prstředky z rzpčtu zřizvatele a státníh rzpčtu) - IČO: identifikátr právnické sby: datum zařazení d rejstříku škl a šk. zařízení: kapacita škly: 34dětí - kapacita šk. výdejny: 34dětí - Prezentace MŠ Jahda Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 je dvutřídním předšklním zařízením. Sídlí na Černém mstě ve Vybíralvě ulici, kde jsu ještě dvě státní MŠ a také ZŠ Vybíralva. Škla se prvzuje v budvě Občanskéh sdružení JAHODA, které funguje d rku Mateřská škla je v prvzu d rku V těsné blízksti MŠ je zahrada MČ 14, kteru využíváme. Navštěvvat MŠ je mžné každý všední den d 7 d 18h. Třída je rzdělena: - na část stabilních center: - výtvarné a pracvní dpravní a knstruktivní dětská kuchyňka a bchd phádkvé (knihy, skládání puzzlí..) jídelní (tři stly) tramplína hlčičí kutek (panenky,kčárky, taletka ) b) na část měnících center (p celé plše kberec) - sprtvní centrum s častými bměnami (velice variabilní textilní průlezky tunely, kstky různých velikstí, dmky, skákací míče,tčící káča. )

3 - nabídka her a činnstí dle týdenníh plánu c) dpčinkvu část Ke třídě patří malá kmra na uskladnění ptřebných věcí (matrace, náhradní lůžkviny a ručníky ). Vedle třídy je sciální zařízení pr děti a šatna. Kvalifikace pedaggických zaměstnanců: Kvalifikvaná 1 Nekvalifikvané - 2 Věkvé slžení zaměstnanců: 20-30let = let = let = let = 1 Ředitelka: Mgr. Markéta Křivkvá Učitelka: Kateřina Marinicvá, Asistent pedagga: Bc. Mnika Křivkvá Prvzní zaměstnanec: Jana Šmejkalvá, Markéta Ruskvá Asistent pr handicap. dítě: Markéta Obručvá Asistent pr integraci cizinců: Cvetelina Mečkárvá - Frmy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňván ve všech činnstech a situacích,které se v průběhu dne vyskytnu,vyváženým pměrem spntánních a řízených aktivit.specificku frmu představuje didakticky zacílená činnst, ve které pedagg s dítětem naplňuje knkrétní vzdělávací cíle frmu záměrnéh i spntánníh učení. Tt učení zakládáme na aktivní účasti dítěte,zalžené na smyslvém vnímání, pržitkvém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně.omezujeme učení předáváním htvých pznatků a slvních pučení.všechny činnsti bsahují prvky hry a tvřivsti. Mezi blíbené frmy naplňující záměry vzdělávání patří mnžství nadstandartních aktivit ( např. plavecký výcvik, přencvání v MŠ, splečné akce rdičů a dětí,výlety apd. viz plán akcí), které rganizujeme v průběhu celéh rku. Pracvníci MŠ se snaží respektvat priritu výchvnéh půsbení rdiny. Výchvné půsbení je chápán jak integrační prces rdiče + dítě + pedagg. Zkušensti a pznatky získává dítě v činnsti. Učitelka připravuje a nabízí dětem reálné a knkrétné aktivity,využívá vzniklých situací k přirzenému rzvji všech stránek sbnsti dítěte. Respektujeme individuální zvláštnsti dětí. Pdprujeme zdravý vývj dítěte zalžený na citvsti a mravnsti. Dítě i učitelka mají mžnst výběru materiálu, činnsti,času.vzdělávací půsbení je tevřený systém rzvíjející každé jedntlivé dítě.

4 Charakteristika vzdělávacíh prgramu ZAČÍT SPOLU

5 je naplňván: 1. Mezinárdním prgramem Začít splu (Step by Step), který je v suladu s Rámcvým vzdělávacím prgramem pr předšklní vzdělávání. Úvd, principy, filsfie, představení, bsah, činnsti a náměty jsu pdrbně rzpracvány v knize Začít splu, která je k dispzici ve třídě. Pchpení základních principů kurikula a jejich přijetí tvírá velký prstr pr tvřivu, rzvíjející, kvalitní a mtivující práci pedaggických pracvníků a dětí. Filzfický základ prgramu Bez hledu na t, kde žijí, budu muset dnešní děti čelit p celý svůj živt změnám: sciálním a plitickým, změnám prstředí, změnám ve vědě a technice, změnám v průmyslu veducím ke změnám na trhu práce atd. Rychlé změny, k nimž dnes dchází na celém světě, ukazují, naklik je důležité rzvíjet a pdprvat v dětech přání učit se p celý živt. Prgram Začít splu buduje základy pr pstje, znalsti a dvednsti živtně důležité pr člvěka, který se bude vyrvnávat s nárky a prblémy sučasnsti i 21. stletí. Připravuje děti na t, aby se v buducnu aktivně zajímaly učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavil a nebyl pr ně spjen s nadměrným stresem. V tmt prgramu se děti učí různým pravidlům, stanveným splečně s učitelku, např.: Když jeden mluví, statní nasluchají. Naše ruce si pmáhají a neubližují si. Mluvíme, jen když nemáme jídl v ústech. Pracuji tak, abych nerušil kamarády. Při příchdu a dchdu pzdravíme a rzlučíme se. Velmi důležitým, blíbeným a funkčním je tzv. ranní kruh, kdy se v něm děti p dplední svačině pstupně scházejí, usadí se na svůj plštářek i se všemi dalšími účastníky (učitelka, rdič, praktikant, návštěva apd.). Tvar kruhu symblizuje partnerství všech jeh členů, stmeluje, všichni jsu jeh sučástí, nikd zde není nadřazený ani pdřazený, je symblem rvnsti, spluzdpvědnsti. Účastníci se vzájemně přivítají, pzdraví, bejmu neb phladí, je navzena ptřebná atmsféra. Kruhem je pslána plyšvá hračka, ten kd ji má, hvří. Každé dítě má příležitst prmluvit, záleží pak na něm, jestli ji využije, neb ne. Hlavní cíle prgramu Začít splu v kmpetencích dítěte Prgram uznává, ceňuje a pdněcuje vývj těch charakteristických rysů sbnsti, které budu v rychle se měnící dbě bzvláště ptřebné. Patří k nim schpnsti: Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrvnávat. Učit se kriticky myslet, rzpznávat prblémy a řešit je. Umět si vybírat a nést za svu vlbu dpvědnst. Být tvůrčí a mít představivst. Sdílet zájem a dpvědnst vůči splečenství (bci), zemi a prstředí, ve kterém žijeme. Vytvářet si zdravé živtní návyky a pstje. Hlavní cíle prgramu umžňují v plné míře naplňvat cíle RVP PV, jsu jimi: 1. rzvíjení dítěte, jeh učení a pznání

6 2. svjení základů hdnt, na nichž je zalžena naše splečnst 3. získání sbní samstatnsti a schpnsti prjevvat se jak samstatná sbnst půsbící na své klí Klíčvé kmpetence Pr etapu předšklníh vzdělávání jsu za klíčvé pvažvány tyt kmpetence: 1. kmpetence k učení 2. kmpetence k řešení prblémů 3. kmpetence kmunikativní 4. kmpetence sciální a persnální 5. kmpetence činnstní a bčanské Předpkládá se, že pr dítě předšklníh věku mhu být dsažitelné klíčvé kmpetence v následující úrvni: kmpetence k učení dítě uknčující předšklní vzdělávání - sustředěně pzruje, zkumá, bjevuje, všímá si suvislstí, experimentuje a užívá při tm jednduchých pjmů, znaků a symblů - získanu zkušenst uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení - má elementární pznatky světě lidí, kultury, přírdy i techniky, který dítě bklpuje, jeh rzmanitstech a prměnách; rientuje se v řádu a dění v prstředí, ve kterém žije - klade tázky a hledá na ně dpvědi, aktivně si všímá, c se klem něh děje; chce przumět věcem, jevům a dějům, které klem sebe vidí; pznává, že se může mnhému naučit, raduje se z th, c sam dkázal a zvládl - učí se nejen spntánně, ale i vědmě, vyvine úsilí, sustředí se na činnst a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dknčí, c zapčal; dvede pstupvat pdle instrukcí a pkynů, je schpn dbrat se k výsledkům - dhaduje své síly, učí se hdntit svje sbní pkrky i ceňvat výkny druhých pkud se mu dstává uznání a cenění, učí se s chutí kmpetence k řešení prblémů dítě uknčující předšklní vzdělávání - všímá si dění i prblémů v bezprstředním klí; přirzenu mtivací k řešení dalších prblémů a situací je pr něj pzitivní dezva na aktivní zájem - řeší prblémy, na které stačí; známé a pakující se situace se snaží řešit samstatně (na základě nápdby či pakvání), nárčnější s pru a pmcí dspěléh - prblémy řeší na základě bezprstřední zkušensti; pstupuje cestu pkusu a mylu, zkuší, experimentuje; spntánně vymýšlí nvá řešení prblémů a situací; hledá různé mžnsti a varianty (má vlastní, riginální nápady); využívá při tm dsavadních zkušenstí, fantazii a představivst - při řešení myšlenkvých i praktických prblémů užívá lgických, matematických i empirických pstupů; pchpí jednduché algritmy řešení různých úlh a situací a využívá je v dalších situacích - zpřesňuje si pčetní představy, užívá číselných a matematických pjmů, vnímá elementární matematické suvislsti

7 - rzlišuje řešení, která jsu funkční (veducí k cíli), a řešení, která funkční nejsu; dkáže mezi nimi vlit - chápe, že vyhýbat se řešení prblémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je napak výhdu; uvědmuje si, že svu aktivitu a iniciativu může situaci vlivnit - nebjí se chybvat, pkud nachází pzitivní cenění nejen za úspěch, ale také za snahu kmunikativní kmpetence dítě uknčující předšklní vzdělávání - vládá řeč, hvří ve vhdně frmulvaných větách, samstatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, tázky i dpvědi, rzumí slyšenému, slvně reaguje a vede smysluplný dialg - dkáže se vyjadřvat a sdělvat své pržitky, pcity a nálady různými prstředky (řečvými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apd.) - dmluvá se gesty i slvy, rzlišuje některé symbly, rzumí jejich významu i funkci - v běžných situacích kmunikuje bez zábran a stychu s dětmi i s dspělými; chápe, že být kmunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhdu - vládá dvednsti předcházející čtení a psaní - průběžně rzšiřuje svu slvní zásbu a aktivně ji pužívá k dknalejší kmunikaci s klím - dvede využít infrmativní a kmunikativní prstředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklpedie, pčítač, audivizuální technika, telefn atp.) - ví, že lidé se drzumívají i jinými jazyky a že je mžn se jim učit; má vytvřeny elementární předpklady k učení se cizímu jazyku sciální a persnální kmpetence dítě uknčující předšklní vzdělávání - samstatně rzhduje svých činnstech; umí si vytvřit svůj názr a vyjádřit jej - uvědmuje si, že za sebe i své jednání dpvídá a nese důsledky - dětským způsbem prjevuje citlivst a hleduplnst k druhým, pmc slabším, rzpzná nevhdné chvání; vnímá nespravedlnst, ubližvání, agresivitu a lhstejnst - ve skupině se dkáže prsadit, ale i pdřídit, při splečných činnstech se dmluvá a splupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní splečenské návyky a pravidla splečenskéh styku; je schpné respektvat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kmprmisy - napdbuje mdely prsciálníh chvání a mezilidských vztahů, které nachází ve svém klí - splupdílí se na splečných rzhdnutích; přijímá vyjasněné a zdůvdněné pvinnsti; ddržuje dhdnutá a pchpená pravidla a přizpůsbí se jim - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chvá bezřetně; nevhdné chvání i kmunikaci, která je mu nepříjemná, umí dmítnut - je schpn chápat, že lidé se různí a umí být tlerantní k jejich dlišnstem a jedinečnstem - Chápe, že nespravedlnst, ubližvání, pnižvání, lhstejnst, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé knflikty je lépe řešit dhdu; dkáže se bránit prjevům násilí jinéh dítěte, pnižvání a ubližvání činnstní a bčanské kmpetence dítě uknčující předšklní vzdělávání - svje činnsti a hry se učí plánvat, rganizvat, řídit a vyhdncvat - dkáže rzpznat a využívat vlastní silné stránky, pznávat svje slabé stránky

8 - dhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dkáže měnit cesty a přizpůsbvat se daným klnstem - chápe, že se může tm, c udělá, rzhdvat svbdně, ale že za svá rzhdnutí také dpvídá - má smysl pr pvinnst ve hře, práci i učení; k úklům a pvinnstem přistupuje dpvědně; váží si práce i úsilí druhých - zajímá se druhé i t, c se klem děje; je tevřené aktuálnímu dění - chápe, že zájem t, c se klem děje, činrdst, pracvitst a pdnikavst jsu přínsem a že napak lhstejnst, nevšímavst, phdlnst a nízká aktivita mají svje nepříznivé důsledky - má základní dětsku představu tm, c je v suladu se základními lidskými hdntami a nrmami, i c je s nimi v rzpru, a snaží se pdle th chvat - spluvytváří pravidla splečnéh sužití mezi vrstevníky, rzumí jejich smyslu chápe ptřebu je zachvávat - uvědmuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektvat; chápe, že všichni lidé mají stejnu hdntu - ví, že není jedn, v jakém prstředí žije, uvědmuje si, že se svým chváním na něm pdílí a že je může vlivnit - dbá na sbní zdraví a bezpečí svje i druhých, chvá se dpvědně s hledem na zdravé a bezpečné klní prstředí (přírdní i splečenské) Hlavní záměry prgramu Prgram je kncipván tak, aby vyhvval zvláštním individuálním ptřebám i kulturním tradicím naší země. Řada rysů je splečných všem třídám v MŠ: Důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Vedení dětí k samstatnému rzhdvání k vlbě a dpvědnsti. Rzvíjení schpnstí, znalstí a dvednstí dětí prstřednictvím plánvané činnsti, center aktivit a pzrvání. Důraz na účast rdiny. V tmt prgramu je kladen důraz na sbnst dítěte, na mžnst jeh vlby, výběru činnsti a věnvání se jí celým srdcem. Děti pracují v mderním bezpečném uspřádání třídy v tzv. centrech aktivity, která jsu pr děti značená brázkem a názvem hudba, dmácnst, kstky, stlní a manipulační hry, ateliér, dílna, pkusy a bjevy, dramatika, knihy a písmena, vda a písek.centra (kutky) jsu vybavena standardním typizvaným a nvým nábytkem pr děti, který je v úrvni čí dětí, je zde dstatek materiálu, hraček, pmůcek a dalšíh vybavení, vše je dětem dstupné, dále je zde zachvána určitá intimita, sukrmí skupinky dětí. Tent prgram učí děti hru a prakticku činnstí (např. děti vaří čaj, plévku v dmácnsti apd.) 2. Kncepcí multikulturní výchvu - tzn. výchvu, která akceptuje kultury všech nárdnstí. Děti pznávají různé nárdnsti světa, seznámí s kulturu, s živtem v různých státech. 3. Mdelvým prjektem Mateřská škla se zaměřením na výchvu ke zdravému způsbu živta jehž základem je, aby celý klektiv přispíval k tvrbě pdmínek pr tělesnu, duševní a splečensku phdu dítěte p dbu jeh pbytu v MŠ, vést a vychvávat děti ke zdravému živtnímu stylu, aby se MŠ pírala sciální a dbrné partnery a splupracvala s nimi (rdina, bec, dbrníci, základní, umělecká škla apd.)

9 4. Výchvu ke vztahu k živtnímu prstředí envirnmentální výchvu: zkušensti, pržitky pzrvání všemi smysly, pstřehy, experimentvání dvednsti při pbytu v přírdě (jak se chvat), chranářská činnst (šklní zahrada ), rientace v krajině návyky péče prstředí, v němž žiji, aktivní pdíl na bnvě a chraně přírdy pznatky,vědmsti přírdě v klí, c je přírda, klběh v přírdě, jak mhu chránit a psilvat své zdraví, pchpení suvislstí mezi prspíváním rstlin neb zvířat a naší péčí (zanedbávání), pznávání lidských vztahů a vlivů na přírdu a na zdraví člvěka pstje planeta Země, na které žiji, je sučástí vesmíru, jsem sučástí její přírdy, umím ji pznávat, mhu něc pr její záchranu dělat, mám pvinnst jí pmáhat Úspěch celé práce v MŠ závisí na týmvé splupráci, vzájemnéh respektu, tlerance a úctě, na klidném, příjemném a veselém přístupu k dětem, k sbě navzájem, dstatku citvých pdnětů. Činnsti dětí budu rganizvány tak, aby na ně blahdárně půsbily, aby byly zajímavé a pdnětné. Vdítkem budu třídní týdenní plány s daným tématem. Využívat budu učitelky zejména frmy skupinvé, individuální i frntální činnsti. Budu uplatňvány aktivity spntánní i řízené, vzájemně prvázané a vyvážené, v pměru dpvídajícím ptřebám a mžnstem předšklníh dítěte. Tým MŠ může dle svých nápadů a fantazie vytvřit i samstatný týdenní i měsíční prjekt na dané téma dle vhdnsti a bsahu. Učitelky budu vycházet vstříc zájmům a ptřebám dětí, využívat integrvanéh učení hru, využívat individuálníh stylu učení dítěte, d vzdělávací práce zahrnvat všechny činnsti hudební, jazykvé, matematické, tělesné, rzumvé, pracvní, výtvarné, dramatické apd. Vzdělávací blasti dle RVP PV, které prgram naplňuje 1. Dítě a jeh těl 2. Dítě a jeh psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a splečnst 5. Dítě a svět Dítě a jeh těl Záměrem vzdělávacíh úsilí pedagga v blasti bilgické je stimulvat a pdprvat růst a neursvalvý vývj dítěte, pdprvat jeh fyzicku phdu, zlepšvat jeh tělesnu zdatnst i phybvu a zdravtní kulturu, pdprvat rzvj jeh phybvých i manipulačních dvednstí, učit je sebebslužným dvednstem a vést je k zdravým živtním návykům a pstjům. Dítě a jeh psychika Záměrem vzdělávacíh úsilí pedagga v blasti psychlgické je pdprvat duševní phdu, psychicku zdatnst a dlnst dítěte, rzvj jeh intelektu, řeči a jazyka, pznávacích

10 prcesů a funkcí, jeh citů i vůle, stejně tak i jeh sebepjetí a sebenahlížení, jeh kreativity a sebevyjádření, stimulvat svjvání a rzvj jeh vzdělávacích dvednstí a pvzbuzvat je v dalším rzvji, pznávání a učení. Tat blast zahrnuje tři pdblasti : 1. Jazyk a řeč 2. Pznávací schpnsti a funkce, představivst a fantazie, myšlenkvé perace 3. Sebepjetí, city a vůle. Dítě a ten druhý Záměrem vzdělávacíh úsilí pedagga v interpersnální blasti je pdprvat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dspělému, psilvat, kultivvat a bhacvat jejich vzájemnu kmunikaci a zajišťvat phdu těcht vztahů. Dítě a splečnst Záměrem vzdělávacíh úsilí pedagga v blasti sciálně - kulturní je uvést dítě d splečenství statních lidí a d pravidel sužití s statními, uvést je d světa materiálních i duchvních hdnt, d světa kultury a umění, pmci dítěti svjit si ptřebné dvednsti, návyky i pstje a umžnit mu aktivně se pdílet na utváření splečenské phdy ve svém sciálním prstředí. Dítě a svět Záměrem vzdělávacíh úsilí pedagga v envirnmentální blasti je zalžit u dítěte elementární pvědmí klním světě a jeh dění, vlivu člvěka na živtní prstředí pčínaje nejbližším klím a knče glbálními prblémy celsvětvéh dsahu a vytvřit elementární základy pr tevřený a dpvědný pstj dítěte (člvěka) k živtnímu prstředí. 3. Pdmínky předšklníh vzdělávání Věcné pdmínky Mateřská škla má dstatečně velké prstry (pdlahvá plcha třídy je přes 100m2 i bjem vzduchu atd. dle příslušnéh předpisu) a takvé prstrvé uspřádání, které vyhvuje nejrůznějším skupinvým i individuálním činnstem dětí. Vybavení hračkami, pmůckami, náčiním, materiály a dplňky dpvídá pčtu dětí i jejich věku; je průběžně bnvván a dplňván a pedaggy plně využíván. Hračky, pmůcky, náčiní a další dplňky neb alespň jejich pdstatná část je umístěna tak, aby je děti dbře viděly, mhly si je samstatně brát a zárveň se vyznaly v jejich ulžení; jsu stanvena pravidla pr jejich využívání pedaggy i dětmi. Děti se samy svými výtvry pdílejí na úpravě a výzdbě interiéru budvy. Prstředí je upraven tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mhli je shlédnut i jejich rdiče. Prstr třídy je rzdělen d částí, které stimulují děti ke hře a práci, tzv.center aktivit. Jsu t pracvní kutky, které umžňují hru i tvůrčí práci jedntlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsu k dispzici v každém z center. Ppis rzdělení třídy viz Prezentace MŠ Jahda. Před třídu je šatna a talety s umývárnu přizpůsbené dětem d 2 d 7 let. Živtspráva Dětem je pskytvána plnhdntná a vyvážená strava (dle předpisu). Ddavatel bědů je firma SCOLAREST. Je zachvána vhdná skladba jídelníčku, ddržvána zdravá

11 technlgie přípravy pkrmů a nápjů, děti mají stále k dispzici ve třídě dstatek tekutin a mezi jedntlivými pdávanými pkrmy jsu ddržvány vhdné intervaly. Je nepřípustné násilně nutit děti d jídla. Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však sučasně natlik flexibilní, aby umžňval rganizaci činnstí v průběhu dne přizpůsbit ptřebám a aktuální situaci (aby např. rdiče mhli své děti přivádět pdle svých mžnstí, aby byl mžné reagvat na neplánvané událsti v živtě mateřské škly apd.). Děti jsu každdenně a dstatečně dluh venku (cca 2hd), prgram činnstí je přizpůsbván kamžité kvalitě vzduší. Děti mají dstatek vlnéh phybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské škly. V denním prgramu je respektvána individuální ptřeba aktivity, spánku a dpčinku jedntlivých dětí (např. dětem s nižší ptřebu spánku je nabízen jiný klidný prgram namíst dpčinku na lůžku apd.). Nenutíme děti ke spánku na lůžku. Psychsciální pdmínky Děti i dspělí se cítí v prstředí mateřské škly dbře, spkjeně, jistě a bezpečně. Nvě příchzí dítě má mžnst pstupně se adaptvat na nvé prstředí i situaci. Pedaggvé respektují ptřeby dětí (becně lidské, vývjvé a individuální), reagují na ně a napmáhají v jejich uspkjvání (jednají nenásilně, přirzeně a citlivě, navzují situace phdy, klidu, relaxace apd.). Děti nejsu neúměrně zatěžvány, či neurtizvány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rvncenné pstavení a žádné z nich není zvýhdňván ani znevýhdňván. Jakékliv prjevy nervnstí, pdceňvání a zesměšňvání dětí jsu nepřípustné. Vlnst a sbní svbda dětí je dbře vyvážená s nezbytnu míru mezení, vyplývajících z nutnsti ddržvat v mateřské škle ptřebný řád a učit děti pravidlům sužití. Dětem se dstává jasných a srzumitelných pkynů. Třída je pr děti kamarádským splečenstvím, v němž jsu zpravidla rády. Pedaggický styl (způsb), jakým jsu děti vedeny, je pdprující, sympatizující, prjevuje se přímu, vstřícnu, empaticku a nasluchající kmunikací pedagga s dětmi. Je vylučen manipulvání s dítětem, zbytečné rganizvání dětí z bavy časvé prstje, pdprvání nezdravé sutěživsti dětí. Jakákli kmunikace s dítětem, kteru dítě pciťuje jak násilí, je nepřípustná. Je uplatňván pedaggický styl s nabídku, který pčítá s aktivní spluúčastí a samstatným rzhdváním dítěte. Vzdělávací nabídka dpvídá mentalitě předšklníh dítěte a ptřebám jeh živta (je dítěti tematicky blízká, jemu pchpitelná, přiměřeně nárčná, dítěti užitečná a prakticky využitelná.) Pedagg se vyhýbá negativním slvním kmentářům a pdpruje děti v samstatných pkusech, je uznalý, dstatečně ceňuje a vyhdncuje knkrétní prjevy a výkny dítěte a přiměřeně na ně reaguje pzitivním ceněním, vyvaruje se paušálních pchval stejně jak dsudků. Ve vztazích mezi dspělými i mezi dětmi se prjevuje vzájemná důvěra, tlerance, hleduplnst a zdvřilst, slidarita, vzájemná pmc a pdpra. Dspělí se chvají důvěryhdně a splehlivě (autenticky). Pedagg se prgramvě věnuje nefrmálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je vlivňuje prsciálním směrem (prevence šikany a jiných sciálně patlg. jevů u dětí). Organizace Organizační zajištění chdu mateřské škly je plně vyhvující, jestliže:

12 Denní řád je dstatečně pružný, umžňuje reagvat na individuální mžnsti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné ptřeby. Děti nacházejí ptřebné zázemí, klid, bezpečí i sukrmí. Pměr spntánních a řízených činnstí je v denním prgramu vyvážený, a t včetně aktivit, které mateřská škla rganizuje nad rámec běžnéh prgramu. Děti mají dstatek času i prstru pr spntánní hru, aby ji mhly dknčit neb v ní pzději pkračvat. Veškeré aktivity jsu rganizvány tak, aby děti byly pdněcvány k vlastní aktivitě a experimentvání, aby se zapjvaly d rganizace činnstí, pracvaly svým tempem apd. Jsu vytvářeny pdmínky pr individuální, skupinvé i frntální činnsti, děti mají mžnst účastnit se splečných činnstí v malých, středně velkých i velkých skupinách D denníh prgramu jsu pravidelně zařazvány řízené zdravtně preventivní phybvé aktivity. Je dstatečně dbán na sbní sukrmí dětí. Pkud t děti ptřebují, mají mžnst uchýlit se d klidnéh kutku a neúčastnit se splečných činnstí, stejně tak i mžnst sukrmí při sbní hygieně apd. Plánvání činnstí vychází z ptřeb a zájmů dětí, vyhvuje individuálním vzdělávacím ptřebám a mžnstem dětí. Řízení mateřské škly Pvinnsti, pravmci a úkly všech pracvníků jsu jasně vymezeny náplněmi prací a rganizačním řádem MŠ. Je vytvřen funkční infrmační systém, a t jak uvnitř mateřské škly, tak navenek. Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří vzduší vzájemné důvěry a tlerance, zapjuje splupracvníky d řízení mateřské škly, pnechává jim dstatek pravmcí a respektuje jejich názr. Pdpruje a mtivuje spluúčast všech členů týmu na rzhdvání zásadních tázkách šklníh prgramu. Ředitelka škly vyhdncuje práci všech zaměstnanců, pzitivně zaměstnance mtivuje a pdpruje jejich vzájemnu splupráci. Pedaggický sbr pracuje jak tým, zve ke splupráci rdiče. Ředitelka vypracvává šklní vzdělávací prgram ve splupráci s statními členy pedaggickéh týmu. Kntrlní a evaluační činnsti zahrnují všechny stránky chdu mateřské škly, jsu smysluplné a užitečné. Z výsledků jsu vyvzvány závěry pr další práci. Mateřská škla splupracuje se zřizvatelem a dalšími rgány státní správy a samsprávy, s nejbližší základní šklu, ppřípadě i jinými rganizacemi v místě mateřské škly a s dbrníky pskytujícími pmc zejména při řešení individuálních výchvných a vzdělávacích prblémů dětí. Persnální a pedaggické zajištění Všichni pracvníci, kteří pracují v mateřské škle jak pedaggvé, mají předepsanu dbrnu kvalifikaci. Pedaggický sbr, resp. pracvní tým funguje na základě jasně vymezených a splečně vytvřených pravidel. Pedaggvé se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Ředitelka pdpruje prfesinalizaci pracvníh týmu, sleduje udržení a další růst prfesních kmpetencí všech pedaggů (včetně svjí sby), vytváří pdmínky pr jejich další systematické vzdělávání. Služby pedaggů jsu rganizvány takvým způsbem, aby byla vždy a při všech činnstech zajištěna dětem ptimální pedaggická péče.

13 Pedaggvé jednají, chvají se a pracují prfesinálním způsbem (v suladu se splečenskými pravidly a pedaggickými a metdickými zásadami výchvy a vzdělávání předšklních dětí). Specializvané služby, jak je lgpedie, či jiná péče děti se speciálními vzdělávacími ptřebami, ke kterým předšklní pedagg sám není dstatečně kmpetentní, jsu zajišťvány ve splupráci s příslušnými dbrníky (speciálními pedaggy, šklními či pradenskými psychlgy, lékaři, aj.). Spluúčast rdičů Ve vztazích mezi pedaggy a rdiči by měla panvat bustranná důvěra a tevřenst, vstřícnst, przumění, respekt a chta splupracvat. Splupráce funguje na základě partnerství. Pedaggvé sledují knkrétní ptřeby jedntlivých dětí, resp. rdin, snaží se jim przumět a vyhvět. Rdiče mají mžnst pdílet se na dění v mateřské škle, účastnit se různých prgramů, dle svéh zájmu zde vstupvat d her svých dětí. Jsu pravidelně a dstatečně infrmváni všem, c se v mateřské škle děje. Prjeví-li zájem, mhu se splupdílet při plánvání prgramu mateřské škly, při řešení vzniklých prblémů apd. Pedaggvé pravidelně infrmují rdiče prspívání jejich dítěte i jeh individuálních pkrcích v rzvji i učení. Dmluvají se s rdiči splečném pstupu při jeh výchvě a vzdělávání. Pedaggvé chrání sukrmí rdiny a zachvávají diskrétnst v jejích svěřených vnitřních záležitstech. Jednají s rdiči hleduplně, taktně, s vědmím, že pracují s důvěrnými infrmacemi. Nezasahují d živta a sukrmí rdiny, varují se přílišné hrlivsti a pskytvání nevyžádaných rad. Mateřská škla pdpruje rdinnu výchvu a pmáhá rdičům v péči dítě; nabízí rdičům pradenský servis i nejrůznější světvé aktivity v tázkách výchvy a vzdělávání předšklních dětí. 4. Organizace vzdělávání Třídy jsu hetergenní (smíšené), ve věku d 2 7 let, surzenci bývají splečně ve třídě. Na přání rdičů mhu být splečně umístěny děti, které se již znají kamarádi neb ke zvlené učitelce, d zvlené třídy. Třídy nejsu specificky zaměřené, je zde všestrannst. Závazná kritéria pr přijímání dětí d MŠ: viz. směrnice č.5/2010 kritéria pr přijímání dětí d MŠ Časvý rzvrh dne pbytu dětí v MŠ: Orientační časy:

14 7,00 8,15 scházení dětí, spntánní hra 8,15 8,30 phybvé aktivity 8,30 8,45 dplední svačina 8, 50 9,45 ranní kruh, centra aktivity, hdntící kruh 9,45 11,45 pbyt venku 11,45 12,30 běd, hygiena 12,30 14,30 dpčinek, klidvé činnsti 14,30 14,50 svačina 14,50 16,00 spntánní hra, pbyt venku, rzcházení dětí Výše uvedené časvé údaje jsu rientační, nejsu vždy závazné. Denní režim je vyhvující, jestliže: je dstatečně pružný, umžňuje reagvat na individuální mžnsti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné ptřeby je pměr spntánních a řízených aktivit v denním prgramu vyvážený, a t i včetně aktivit, které mateřská škla rganizuje nad rámec běžnéh prgramu děti mají dstatek času i prstru pr spntánní hru jsu vytvářeny pdmínky pr individuální, skupinvé i frntální činnsti jsu děti denně dstatečně dluh venku je respektvána individuální ptřeba aktivity, spánku a dpčinku jedntlivých dětí Další viz. Organizace výše Důvdem pr zrušení pbytu venku jsu výrazné změny pčasí déšť, náledí, mlhy, vichřice, inverze, mráz pd 8 C, nenadálá nepřítmnst pedaggickéh pracvníka. Metdy ve výchvně vzdělávací práci: ppis, rzhvr, instruktáž, vysvětlvání, nápdba, experiment, hra, řešení prblémvých úlh praktické pzrvání, vycházky, exkurze, pslech, myšlenkvá mapa, diskuse. Frmy výuky: hrmadná, skupinvá, individuální. 5. Vzdělávací bsah (integrvané blky týdenní kruhy, se kterými se děti seznamují p celý rk)

15 I. Tematický blk Šklka, já a kamarádi Hlavním záměrem tht blku je pmci nvě příchzím dětem zvládnut adaptaci na MŠ. Obecné výukvé cíle (výstupy-činnsti): Děti se budu schpny rientvat v MŠ a jeh klí, budu schpny pjmenvat jedntlivé prstry v MŠ a jejíh klí. Děti budu schpny pjmenvat persnál MŠ a pznat jeh základní pslání v MŠ. Děti budu schpny pznat svu značku. Děti budu schpny si uvědmit důležitst přátelství, mezilidských vztahů, sunáležitsti ve třídě, v MŠ. Pzn. Všechny becné výukvé cíle uvedené jedntlivě v tematických blcích budu dále rzpracvávány učitelkami v třídních vzdělávacích prgramech, kde si budu učitelky stanvvat další dílčí výukvé cíle v suladu s těmit becnými cíli, dále jedntlivé bsahy (učiv), činnsti, metdy a frmy k dsažení cílů. Např. u cíle psledníh bude dílčí cíl frmulván takt: děti budu schpny pjmenvat své kamarády. II. Tematický blk Barevný pdzim Hlavním záměrem bude vést děti k pznání změn v přírdě, rčníh bdbí pdzimu, její rzličnsti a chrany. Obecné výukvé cíle: Děti budu schpny rzlišit změny v přírdě (lét x pdzim). Děti budu schpny uvědmit si důležitst chrany přírdy, živtníh prstředí, vztahu k ní. Děti budu schpny pznávat druhy zvířat žijících na pli. Děti budu schpny pznávat druhy zvířat žijících na dvrku. Děti budu schpny pznávat druhy zvířat žijících v lese Vzdělávací záměr Děti v mateřské škle pznají nvé kamarády, navzájem se seznámí prstřednictvím her a činnstí.vytvářejí si pravidla splečenskéh sužití, kulturních a zdvřilstních návyků. Pstupně si přivykají na režim dne v mateřské škle, pznávají prstry třídy, celé škly i zahrady. Děti si zvykají na dlučení d rdičů, jsu vedeny k samstatnsti a vzájemné pmci. Při rzhvrech s brázky na téma C děláme celý den?, rzlišují časvé vztahy dne, učí se pznávat předměty denní ptřeby a využít je při sebebslužných činnstech v průběhu dne.děti v předšklním věku bhacují své znalsti městě ve kterém žijí, při vycházkách pzrují známé bjekty a živt ve městě. S příchdem pdzimu děti pznávají a seznamují se s dzrávajícími pdzimními pldy v zahradě, na pli. Písnička zahradníkvi děti seznámí s prací člvěka na zahradě, péčí zeleninu, sklizní a jejím využitím. Při hrách i činnstech rzvíjí pznatky a smyslvé vnímání /čich, hmat, chuť/ nejen s pmůckami, ale i se skutečnými pldy ze zahrady a ple. V tmt bdbí pznávají změny pčasí a jejich vliv na přírdu. Dále se seznamují s druhy zvířat a

16 jejich mláďaty, které žijí na pli, v lese a na dvrku a základními infrmacemi nich. Vzdělávací nabídka - manipulační činnsti a jednduché úkny s předměty, pmůckami, nástrji, náčiním - artikulační, řečvé, sluchvé a rytmické hry, hry se slv - nejrůznější činnsti zaměřené na rzvj a cvičení pstřehu a vnímání, pznávání jednduchých brazně znakvých systémů ( piktgramy, značky, apd.) - cvičení rganizačních dvednstí, činnsti veducí dítě k identifikaci sebe sama - hry a činnsti, které vedu děti k hleduplnsti k druhému, k chtě rzdělit se, půjčit hračku, střídat se, pmáhat si, řešit vzájemné spry, pznávat sciální prstředí, v němž dítě žije - mateřská škla ( prstředí, vztahy mezi dětmi i dspělými, kamarádi) - aktivity vhdné pr přirzenu adaptaci dítěte v prstředí mateřské škly a aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemnéh styku ( zdvřilst, hleduplnst, tlerance, splupráce) - přirzené pzrvání blízkéh prstředí a živta v něm a klní přírdy, aktivity zaměřené k získávání praktické rientace v bci ( vycházky d ulic) Očekávané výstupy - zvládnut sebebsluhu, uplatňvat základní kulturně hygienické a zdravtně preventivní návyky (starat se sbní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, umět stlvat, blékat se svlékat, buvat apd.) - pjmenvat většinu th, čím je bklpen, frmulvat tázky, dpvídat, hdntit slvní výkny, slvně reagvat - pstupvat a učit se pdle pkynů a instrukcí, rientvat se v prstru - dlučit se na určitu dbu d rdičů a blízkých, být aktivní i bez jejich pry, respektvat předem vyjasněná a pchpená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvdněné pvinnsti - navazvat kntakty s dspělým, kterému je svěřen d péče, překnat stud, kmunikvat s ním vhdným způsbem, respektvat h, ddržvat dhdnutá a pchpená pravidla vzájemnéh sužití a chvání dma, v mateřské škle, na veřejnsti, ddržvat herní pravidla - adaptvat se na živt ve škle, aktivně zvládat pžadavky plynucí z prstředí škly i jeh běžných prměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, pdílet se na nich a řídit se jimi, přizpůsbvat se splečnému prgramu, začlenit se d třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektvat jejich rzdílné vlastnsti, schpnsti a dvednsti - rientvat se bezpečně ve známém prstředí i v živtě tht prstředí (dma, v budvě mateřské škly, v blízkém klí), uvědmvat si nebezpečí, se kterým se může ve svém klí setkat, a mít pvědmí tm, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnut, kam se v případě ptřeby brátit pmc) Dílčí vzdělávací cíle - uvědmění si vlastníh těla - rzvj kmunikativních dvednstí (verbálních i neverbálních) a kultivvanéh prjevu - rzvj paměti a pzrnsti, přechd d bezděčných frem těcht funkcí k úmyslným - pznávání sebe sama, rzvj pzitivních citů ve vztahu k sbě ( uvědmění si vlastní identity, získání sebevědmí, sebedůvěry, sbní spkjensti) a schpnsti sebevládání - psilvání prsciálníh chvání ve vztahu k lidem ( v rdině, v mateřské škle, v dětské skupině apd.)

17 - rzvj schpnsti žít ve splečenství statních lidí ( splupracvat, splupdílet se), přináležet k tmut splečenství ( ke třídě, k statním lidem) - rzvj schpnsti přizpůsbvat se pdmínkám vnějšíh prstředí a jeh změnám III. Tematický blk Lísteček mi na dlaň padl Hlavním záměrem bude vést děti k pznání živlů přírdy, pznávat své těl a příčiny, léčbu a průběh nemci. Obecné výukvé cíle: Děti budu schpny si uvědmit důvdy dkrmvání ptactva. Děti budu schpny rzpznat přírdní živly (déšť, vítr, vichřice, blesky ) Děti budu schpny pjmenvat části těla, pznat jejich funkce a smysly. Děti budu schpny pznat různé nemci. Děti budu schpny si uvědmit důležitst a význam chrany lidskéh těla a zdraví zdravtní péče, pmáhající prfese (lékaři, zdravtní sestry, pečvatelky, hasiči). IV. Tematický blk Vánce, Vánce přicházejí Hlavním záměrem bude vést děti k pznání dalších změn v přírdě, rčníh bdbí - zima, tradic, zvyků na Mikuláše a Váncích. Dále vést děti k pzitivním vztahům. Obecné výukvé cíle: Děti budu schpny rzlišit změny v přírdě (bdbí pdzim x zima). Děti budu schpny uvědmit si důležitst a význam tradic, zvyků v bdbí Mikuláše a Vánc. Děti budu schpny uvědmit si, že je čas phdy a lásky a prč Vzdělávací záměr Splu s papírvými draky přivítají děti pdzimní čas. Rzšiřují a upevňují si pznatky pdzimní přírdě, pznávají listnaté a jehličnaté strmy a jejich pldy při činnstech ve třídě a vycházkách. Rzvíjejí svu fantazii a představivst při tvřivé práci s přírdninami, které si samy nasbíraly. S písničkami a říkankami se děti lučí s ptáky, kteří dlétají d teplých krajin. V phádkách při dramatizaci se děti prměňují ve zvířátka v lese i na pli, která se chystají na zimní spánek. Rzvíjejí svu bratnst a phybvé dvednsti. Mikuláše děti přivítají písničkami, říkankami a výtvarnými dekracemi. Psilují své sebevědmí, respekt, empatii a nebjácnst. V nastávajícím předvánčním čase se seznamují s tradicemi a zvyky vánčních svátků, rzvíjí své mravní a estetické vnímání, cítění a pržívání. Svu dvednst uplatní při klektivním pečení vánčníh cukrví, výrbě vánční dekrace a přání, přípravě vánční besídky pr rdiče. Kuzl Vánc završí besídka s nadílku a psezení s rdiči.

18 Dílčí vzdělávací cíle - svjení si věku přiměřených praktických dvednstí - rzvj řečvých i prduktivních schpnstí (výslvnsti, mluvníh prjevu, vyjadřvání) - psilvání přirzených pznávacích citů (zvídavsti, zájmu, radsti z bjevvání apd.) - rzvj a kultivace mravníh i estetickéh vnímání, cítění a pržívání - vytváření prsciálních pstjů (rzvj sciální citlivsti, tlerance, respektu, přizpůsbivsti apd.) - rzvj základních kulturně splečenských pstjů, návyků a dvednstí dítěte, aktivně se přizpůsbvat splečenskému prstředí - vytváření elementárníh pvědmí kulturním prstředí a jeh rzmanitsti Vzdělávací nabídka - lkmční phybvé činnsti (chůze, běh, skky a pskky, lezení), hudební a hudebně phybvé hry a činnsti - přednes, recitace, dramatizace, zpěv - hry nejrůznějšíh zaměření pdprující tvřivst a fantazii (kgnitivní, imaginativní, výtvarné, knstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity), činnsti zaměřené k vytváření (chápání) pjmů a svjvání pznatků (vysvětlvání, bjasňvání, práce s knihu, s brazvým materiálem) - estetické a tvůrčí aktivity (slvesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, phybvé a další), sledvání phádek a příběhů bhacujících citvý živt dítěte - sciální a interaktivní hry, hraní rlí, dramatické činnsti, hudební a hudebně phybvé hry, výtvarné hry a etudy, četba, vyprávění a pslech phádek a příběhů s etickým bsahem a pučením - tvůrčí činnsti slvesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně phybvé apd. pdněcující tvřivst a nápaditst dítěte, estetické vnímání i vyjadřvání a tříbení vkusu, setkávání se s dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mim mateřsku šklu - práce s literárními texty, s brazvým materiálem, kgnitivní činnsti (kladení tázek a hledání dpvědí, vyprávění) Očekávané výstupy - vládat krdinaci ka a ruky, zvládat jemnu mtriku (s drbnými pmůckami, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, zacházet s jednduchými hudebními nástrji - správně vyslvvat, vládat dech, temp i intnace řeči, naučit se zpaměti krátké texty, prjevvat zájem knížky, sustředěně psluchat četbu, hudbu - naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatvat a vybavit, vyjadřvat svu představivst a fantazii v tvřivých činnstech (knstruktivních, výtvarných, hudebních, phybvých či dramatických) i ve slvních výpvědích k nim - vyvinut vlní úsilí, sustředit se na činnst a její dknčení, pržívat a dětským způsbem prjevvat, c cítí (sucit, radst, náklnnst), snažit se vládat své afektivní chvání (zklidnit se, tlumit vztek, zlst, agresivitu apd.) - vnímat, c si druhý přeje či ptřebuje, vycházet mu vstříc (chvat se citlivě a hleduplně k slabšímu či pstiženému dítěti, mít hled na druhéh a sucit s ním, nabídnut mu pmc apd.) - vyjadřvat se prstřednictvím hudebních a hudebně phybvých činnstí, zvládat základní hudební dvednsti vkální i instrumentální - mít pvědmí širším splečenském, přírdním a kulturním prstředí i jeh dění

19 v rzsahu praktických zkušenstí, všímat si změn a dění v nejbližším klí V. Tematický blk Zima, zima je veliká Hlavním záměrem tht blku bude vést děti k pznání různých druhů zimních sprtů a her. Dále si uvědmit důležitst péče zvěř a ptáky v zimě. Obecné výukvé cíle: Děti budu schpny rzlišit zimní a letní sprty. Děti budu schpny pužívat názvy těcht sprtů a budu schpny pznat, jaká náčiní jsu k vyknávání zaptřebí. Děti budu schpny uvědmit si důležitst péče lesní zvěř a ptáky přes zimu. Děti budu schpny pjmenvat lesní zvířata a některé druhy ptáků. VI. Tematický blk Phádky a my Hlavním záměrem bude vést děti k pznání světa phádek, rzlišení dbra d zla a rzlišení phádky d reálnéh světa. Obecné výukvé cíle: Děti budu schpny rzlišit phádku fantazii d reality. Děti budu schpny uvědmit si c je dbr a c je zl. Děti budu schpny ztvárnit phádkvu pstavu. Děti budu schpny ppisu dle vyprávění Vzdělávací záměr Děti se seznámí s charakteristickými znaky zimy u brázků a na vycházkách. Frmu pkusů pznávají vlastnsti sněhu a ledu, je kladen důraz na bezpečnst a chranu zdraví při zimních radvánkách. Rzvíjí svůj kladný vztah k přírdě a zvířatům, uvědmují si ptřebu péče a pmci zvířátkům v zimě. Vyrábějí závěsná krmítka pr ptáčky, pzrují a krmí zvířata u rybníka a v parku. Živt zvířat jim přibližují písně, říkanky a krátké dramatické scénky. Naučí se pužívat jednduché pjmy ve vztahu k prstru a času. Phádka O dvanácti měsíčkách dětem dkryje tajemství rčních bdbí, měsíců, týdnů a dnů v rce. Děti si pdle vlastníh pzrvání vytvří kalendář přírdy. Děti se učí pjmenvat části těla, seznámí se s chranu vlastníh zdraví a prevencí úrazů, pznávají svět pmcí všech smyslů. Na základě svých zážitků realizují zkušensti ve hře na lékaře, seznamují se s částmi lidskéh těla a jejich funkcí v dětských encyklpediích, pmcí brázků a pmůcek. Hudebně phybvé dvednsti rzvíjí hru na těl a rytmizací. V návaznsti se děti učí vážit si svéh zdraví, předcházet nemcem rzvíjením správnéh živtníh stylu. Děti pmáhají vytvářet zdravé a bezpečné prstředí a učí se respektvat handicapvané splubčany. Svu phybvu a fyzicku zdatnst si děti psilují každý den. Pmcí brázků se seznamují

20 se sprtvními disciplínami, klektivními sprty a jejich zjedndušenými pravidly. Víš, c si máš bléknut? Pmcí brázků vlí děti blečení pdle jedntlivých rčních bdbí, pdle dané příležitsti, učí se dbát na úpravu zevnějšku. Ve výtvarných a pracvních činnstech rzvíjejí nejen manipulační schpnsti, ale i estetické cítění. Děti v předšklním věku psilují svu zručnst v zavazvání tkaniček, zapínání zipů a knflíků. Dílčí vzdělávací cíle - svjení si pznatků těle a jeh zdraví, phybvých činnstech a jejich kvalitě - rzvj, zpřesňvání a kultivace smyslvéh vnímání, přechd d knkrétně názrnéh myšlení k myšlení slvně lgickému - rzvj pznatků, schpnstí a dvednstí umžňujících pcity, získané djmy a pržitky vyjádřit - svjení si elementárních pznatků, schpnstí a dvednstí důležitých pr navazvání a rzvíjení vztahů dítěte k druhým lidem - rzvj splečenskéh i estetickéh vkusu - rzvj úcty k živtu ve všech jeh frmách Vzdělávací nabídka - příležitsti a činnsti směřující k chraně zdraví, sbníh bezpečí a vytváření zdravých živtních návyků - příležitsti a činnsti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemci - hry a činnsti zaměřené k pznávání a rzlišvání zvuků, užívání gest - záměrné pzrvání běžných bjektů a předmětů, určvání a pjmenvání jejich vlastnstí ( velikst, barva, tvar, materiál, dtek, chuť, vůně, zvuky ) - záměrné pzrvání, čím se lidé mezi sebu liší ( fyzické a psychické vlastnsti, dvednsti, schpnsti, city, jiné zeměpisné míst narzení, jazyk ) a v čem jsu si pdbní - mimické vyjadřvání nálad ( pláč, úsměv, hněv, zlba, údiv, vážnst apd.) - aktivity pdprující sbližvání dětí - hry a situace, kde se dítě učí chránit sukrmí a bezpečí své i druhých - receptivní slvesné, literární, výtvarné či dramatické činnsti ( pslech phádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledvání dramatizací, divadelních scének ) - přirzené i zprstředkvané pznávání přírdníh klí, sledvání rzmanitstí a změn v přírdě ( přírda živá i neživá, přírdní jevy a děje, rstliny, živčichvé, krajina a její ráz, pdnebí, vzduší, rční bdbí ) Očekávané výstupy - pjmenvat části těla, některé rgány, znát jejich funkce, mít pvědmí těle a jeh vývji, znát základní pjmy užívané ve spjení se zdravím, s phybem a sprtem - sledvat a vyprávět příběh, phádku - chápat slvní vtip a humr - pznat některá písmena a číslice - vědmě využívat všech smyslů, záměrně pzrvat, pstřehvat, všímat si (nvéh, změněnéh, chybějícíh ) - chápat základní číselné a matematické pjmy, elementární matematické suvislsti a pdle ptřeby je prakticky využívat (prvnávat, třídit, více méně..) - ve známých a pakujících se situacích a v situacích, kterým rzumí, vládat svje city a přizpůsbvat jim své chvání

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škla a Mateřská škla, Červený Kstelec, Olešnice 190 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání Výchva dětí je zaměstnání, kde musíme umět ztrácet čas, abychm h v buducnu ušetřili (J.J.Russeau)

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE Základní škla a Mateřská škla Neplachvice, kres Opava, příspěvkvá rganizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Adresa

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE

V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLCE MILÉ NENÍ NIKDY DLOUHÁ CHVÍLE ŠVP byl prjednán a schválen pd č. j. 186/2013-1 1-3 dne 23. 8. 2013 s účinnstí d 1. 9. 2013 Základní škla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt:

Kde jsem se tu vzal? 1. třída Zajíčci Projekt: 1. třída Zajíčci Prjekt: Kde jsem se tu vzal? Šklní vzdělávací prgram: Rk v přírdě Integrvaný blk: Kd jsem a kde žiji Téma: Kde jsem se tu vzal. Pedaggický záměr: Seznámit děti se vznikem a vývjem člvěka,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DZR Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Dmv se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DS Světl STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE I / Cíle

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Ržňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DOZP/14 - Základní prhlášení - vydání devatenácté, prsinec 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014

Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní dokument ZD 09 DS/14 - Základní prohlášení vydání patnácté, březen 2014 Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Základní dkument ZD 09 DS/14 - Základní prhlášení vydání patnácté, březen 2014 ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ Název zařízení: Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014

A3RIP Řízení projektů. 13. seminář 8. 10. 12. 2014 A3RIP Řízení prjektů 13. seminář 8. 10. 12. 2014 Obsah 1. uknčení prjektu 1a. cíle při uknčení prjektu 1b. pakvaně pužitelné výsledky 1c. archivace dkumentů 2. hdncení prjektu 3. úspěch prjektu 4. time

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání 2012-2013 Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2012-2013 Svět jak v phádce 1 Šklní vzdělávací prgram předšklníh vzdělávání (dále jen ŠVP PV) Název škly: Základní a mateřská škla Bhuslavice, kr. Náchd

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí

Školní vzdělávací program Mateřské školy Štětí Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání na bdbí d 1.9. 2009 d 31.8. 2012 Mateřská škla Štětí, příspěvkvá rganizace Stračenská 561 Šklní vzdělávací prgram Mateřské škly Štětí č.j. 174/ 2009 Prjednán

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU

PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU PŘÍPRAVA, ORGANIZACE A REALIZACE PROJEKTU Příprava a realizace barevných dnů je rzdělena d všech tříd v MŠ. Každá třída připravuje jeden barevný den. Děti se střídají v jedntlivých třídách a každý den

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy

Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy Rámec prfesních kvalit učitele mateřské škly Výchdiskem Rámce prfesních kvalit učitele je Pdkladvý materiál pr tvrbu standardu kvality prfese učitele (UN, 2010, rč. 113, č. 12, s.15-18). Je charakteristiku

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více