Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce"

Transkript

1 Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu (Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER) s výhledem na další měsíce Hlavní aktualita: také v listopadu vás zveme na setkání pedagogů se zájmem o ekologickou výchovu! se v Litoměřicích uskuteční krajské setkání učitelů základních a středních škol KAPRADÍ, se pak v Hradci Králové koná krajské setkání učitelek mateřských škol KAPRADÍČKO. Česká republika Projekty zaměřené na práci s žáky a studenty Nový projekt: Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj Nový projekt střediska SEVER je zaměřen na vzdělávání pedagogů Libereckého kraje. Projekt pomůže změnit přístup škol k obtížně uchopitelnému tématu udržitelný rozvoj a reflektuje skutečnost, že tématika udržitelného rozvoje prolíná od vlastní pedagogické práce až po provoz školy. V rámci projektu proběhne specializační studium pro školní koordinátory EVVO v rozsahu 250 hodin, několik jednodenních doškolovacích seminářů pro školní koordinátory EVVO a ostatní pedagogy. Novinkou je vzdělávání nepedagogických pracovníků škol v problematice ekologicky šetrného provozu. Projekt je podpořen v rámci programu OPVK, partnerem je Městské středisko EV Divizna Liberec a potrvá do Program Škola pro udržitelný život Učitelé, kteří se zúčastnili semináře v říjnu v Brně, již nasbírali první zkušenosti s plánováním projektu a komunitním plánováním. Jejich žáci teď budou moci absolvovat výukový program, který je přivede k přemýšlení o místu, kam chodí do školy, ke zmapování místních zajímavostí a ve spolupráci s veřejností k utváření vize, jak by si místo představovali v budoucnu. Výukové programy budou postupně probíhat od proběhne v Praze zasedání Poradního grémia programu, tentokrát zaměřené zejména na přínosy programu pro obce, města a jejich samosprávy. Program realizujeme ve spolupráci s Nadací Partnerství, do jihomoravského projektu je zapojena také Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání Bližší informace: Lucie Tomášková, , a sever.ekologickavychova.cz. Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ Listopad je posledním měsícem realizace tohoto projektu. V závěru prezentujeme výsledky svých snah a práce s žáky na pobytových výukových programech pedagogickým

2 pracovníkům. Součástí je i vyhodnocení zpětné vazby od žáků a zhodnocení vlivu programů na jejich rozhodování a chování. Hlavním cílem tohoto projektu je propracovat metodiku týdenních environmentálních pobytových výukových programů jako účinné formy realizace průřezových témat (zejména EV). Chceme rozvíjet klíčové kompetence žáků, probudit zájem o oblast živ. prostředí a zvýšit jejich občanskou angažovanost. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Máte- li zájem získat bližší informace k výstupům projektu, můžete kontaktovat středisko SEVER , Jaromír Kvasnička: Projekt Global Literacy for Fairer World! (Globální výchovou za spravedlivější svět!) V listopadu proběhne seminář pro zapojené učitele a navštívíme školy s dalším výukovým programem k tématice chudoby. Projekt budeme prezentovat formou seminářů pro pedagogy na krajské konferenci KAPRADÍ Litoměřicích Zapojené školy jsou z Královéhradeckého a Libereckého kraje: ZŠ Komenského Trutnov, ZŠ Rokytnice nad Jizerou, ZŠ Školní Vrchlabí, ZŠ Žacléř, ZŠ Úprkova Hradec Králové, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem. S partnery z Velké Británie, Polska a Ghany spolupracujeme projektu, který je zaměřen na rozvojové vzdělávání. Projekt je zaměřen na otázky chudoby, negramotnosti a životního prostředí. Součástí bude příprava autentických výukových materiálů a filmu o Ghaně. S těmito materiály pak budou pracovat čeští, polští a angličtí žáci. Projekt je financován z prostředků EU. Sever je zde partnerem. Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Více informací: Milada Dobiášová, SEVER, Projekt Modelové klimatické konference V listopadu, ve stejné době, kdy bude probíhat v Kataru 18. konference smluvních stran úmluvy o ochraně klimatu (26. listopadu až 7. prosince 2012) pak proběhnou i žákovské modelové konference, na nichž žáci představí postoje svých zemí a uplatní získané znalosti o klimatu a dovednosti ve vyjednávání. Protože jde o mezinárodní projekt, budou navíc čeští žáci moci v přímém spojení diskutovat se žáky z Velké Británie a z Polska. Více informací: Milada Dobiášová, SEVER, Vzdělávání pedagogů SEVER školám, školy sobě vzdělávání pro udržitelný život na školách V rámci právě ukončeného projektu vznikly 2 Manuály zkušeností z práce se školními pedagogickými týmy (jeden manuál shrnuje zkušenosti škol českých krajů, druhý z moravských krajů). Dále vznikly nové metodické pomůcky - DVD Globální problémy (obsahuje 9 prezentací a info textů pro pedagogy) a simulační hra Fish banks. Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, , V rámci nabídky pro ZŠ EU peníze školám (šablony) vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ uskuteční lektoři SEVERu tyto semináře: se uskuteční seminář na téma udržitelného podnikání a využití didaktické simulační hry U jezera. V dopolední části budou účastníci seznámeni s metodikou hry U jezera. Odpoledne se budeme zabývat tématy udržitelného podnikání a využívání zdrojů - principy, příklady, didaktickými postupy, metodickými doporučeními pro výuku. Hra U jezera simuluje proces užívání společného zdroje (zde je to voda v jezeře), několika podniky, rozmístěnými na březích jezera. Hráči jsou řediteli podniků a jejich úkolem je zajistit co nejvyšší zisk. V každém kole musí udělat jedno z pěti rozhodnutí, jakým způsobem využijí zdroj pro svůj podnik. Každé rozhodnutí má svůj dopad jak na ekonomickou situaci podniku, tak na stav vody v jezeře. Hráči ve snaze o nejvyšší zisky uzavírají dohody a vymýšlejí strategie. Po hře následuje diskuze, která umožní sdělit si navzájem silné zážitky ze hry a umožní nám také diskutovat o hlubších souvislostech této problematiky.

3 se uskuteční seminář Rozvoj čtenářské gramotnosti v environmentální výchově. Seminář nabídne metody a postupy, jak lze rozvíjet čtenářské dovednosti, zejména kritické posuzování textu. Poukáže na podmínky úspěšnosti rozvoje čtenářství na 2. st. ZŠ a pokročilé metody práce s textem na SŠ. Poskytne zpracované učební materiály rozvíjející aktivní zapojování dosavadních znalostí. Nabídne, jak pracovat se zpochybňováním a kladením si otázek při čtení náročnějších textů a jejich kritickém posuzování. Seminář se skládá ze dvou akreditovaných čtyřhodinových bloků a splňuje minimální rozsah 8 výukových hodin. Absolventi obdrží dvě osvědčení. Lektorka: Mgr. Bc. Tereza Hejtmánková. Další činnosti Ve dnech se zástupci SEVERu zúčastní v Hradci Králové konference s mezinárodní účastí Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Jiří Kulich přednese příspěvek Prinicpy a příklady interaktivních terénních programů střediska SEVER vhodných pro udržitelný cestovní ruch - inspirace z ekologické/environmenální výchovy, Tereza Hejtmánková povede pokonferenční eko-interpretační exkurzi do PR Na Plachtě se v Českých Budějovicích zúčastní ředitel SEVERu kulatého stolu ke krajskému systému ekologické výchovy v Jihočeském kraji. Účastníkům tj. představitelům krajské samosprávy, pracovníkům krajského úřadu a organizacím činným v ekologické výchově v kraji nabídne zkušenosti se systémy ekologické výchovy v ostatních krajích ČR se v Telči zapojíme do Mezinárodní dílny participativních metod práce s veřejností pořádané Centrem občanského vzdělávání Masarykovy univerzity a budeme zde prezentovat své zkušenosti z programů jako je Škola pro udržitelný rozvoj, Dětská fóra apod. Královéhradecký kraj: Již počtvrté se sejdou pedagogové mateřských škol a další zájemci o ekologickou výchovu dětí předškolního věku na krajské konferenci KAPRADÍČKO. Připravili jsme pro ně čtyři praktické dílny a navíc diskuzi na téma Revize RVP PV. Blíž přírodě v mateřské škole se účastnice projektu sejdou na závěrečném setkání, v rámci kterého proběhne výběr tematických celků, které se stanou součástí chystané publikace. Dále bude setkání věnováno doplnění informací o legislativě, pomůckách a publikacích, týkajících se EVVO. Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti environmentálního vzdělávání, aby byli připraveni efektivně naplňovat vzdělávací oblast Dítě a svět v MŠ a Člověk a příroda na 1. st. ZŠ. Cílovou skupinu tvoří pedagogové mateřských škol a tř.1.st. základních škol na území Královéhradeckého kraje. Konkrétním naplněním projektu je poskytnout pedagogům zapojených škol vzdělávání v tématech o základních životních podmínkách: slunce, voda, půda, vzduch po stránce odborné i metodické. Důraz bude kladen zejména na prožitkové a badatelské aktivity vhodné do terénu a na využívání pestré škály metod, zejména dramatické, výtvarné, pohybové a smyslové hry. V rámci projektu bude realizován cyklus vzdělávacích akcí sestávající se 4 seminářů, pětidenního kurzu a závěrečné konference shrnující výsledky projektu a představující integrovaný celek Základní podmínky života a pětidílnou publikaci.aktivity budou realizovat zejména zaměstnanci SEVER. Bližší informace: Mgr. Radka Urbánková, Mgr. Radka Urbánková, Učíme v souvislostech V rámci projektu je na listopad naplánována realizace čtyř výukových programů. Projekt z dotačního programu Královéhradeckého kraje je zaměřen na

4 realizaci výukových programů, cykly krátkodobých výukových programů a pobytové výukové programy zaměřené na poznávání přírody, ochranu prostředí a udržitelný způsob života pro cílové skupiny MŠ, 1.st.ZŠ, 2.st.ZŠ, SŠ a pobytové výukové programy pro 1.st.ZŠ, 2.st.ZŠ a SŠ. Cílem programu je nabízet školám takové služby, které by zajistily seznamování s jednotlivými tématy trvale udržitelného rozvoje v co nejširších souvislostech (pobytové programy, cykly programů). Dalším cílem projektu je školám finančně zvýhodnit cykly programů a poskytnout kvalitní metodické materiály, prohlubující a rozšiřující problematiku realizovaných programů. Dotace bude použita na dotisk již vytvořených materiálů a na vytvoření, grafické zpracování a tisk nových metodických materiálů. Další informace: Bc. Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, , Vzdělávání k udržitelnému provozu kanceláře V rámci projektu proběhne seminář, který bude zaměřen na Enviromentální značení Ekologicky šetrný výrobek a služba, Evropské ekoznačení. Od dubna 2012 do září 2013 v Královéhradeckém kraji poběží projekt, který má za cíl zabezpečit odpovídající vzdělanost a informovanost zaměstnanců veřejné správy a samosprávy a jimi zřizovanými organizacemi v problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje, která povede k ekologizaci provozu kanceláří. V rámci projektu bude realizováno 9 jednodenních seminářů a 1 dvoudenní výjezdní seminář za příkladem dobré praxe. Na základě ověření bude připravena a vydána metodika vzdělávacího modulu udržitelného provozu kanceláře. Realizátorem je Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Brontosaurus Krkonoše a externí lektoři. Projekt Vzdělávání k udržitelnému provozu kanceláře je realizován v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Další informace: Silvie Vacková SEVER Hradec Králové, , , Výukové programy V rámci projektu Čistá obec, čisté město, čistý kraj proběhnou 3 výukové programy, 8 krátkodobých programů jsou zatím naplánováno pro realizaci v rámci projektů Se SEVEREM k trvale udržitelnému životu v Hradci Králové a 6 v projektu Učíme v souvislostech. Další informace: Bc. Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, , Vzdělávání pedagogů Již počtvrté se sejdou pedagogové mateřských škol a další zájemci o ekologickou výchovu dětí předškolního věku na krajské konferenci KAPRADÍČKO. Připravili jsme pro ně čtyři praktické dílny a navíc diskuzi na téma Revize RVP PV. Akce se koná v prostorách Krajkého úřadu v Hradci Králové. Informace: Mgr. Tereza Hejtmánková, SEVER Hradec Králové, tel , Hradec Králové: Se SEVEREM k trvale udržitelnému životu v Hradci Králové Hlavním cílem projektu je propagovat v regionu města Hradec Králové principy trvale udržitelného života a ochrany přírody prostřednictvím působení na cílové skupiny: žáci MŠ, ZŠ a SŠ, široká veřejnost - zejména rodiny s dětmi formou výukových programů a osvětových akcí. Další informace: Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, Výukové programy pro Hradec Králové Viz výše, Královéhradecký kraj. Krkonoše, Trutnovsko: Výukové pobytové programy v Horním Maršově

5 V listopadu navštíví pobytové středisko ekologické výchovy v Horním Maršově žáci z Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů z Prahy, žáci Gymnázia v Opatově a žáci ze základní školy ve Vrchlabí. Na přelomu listopadu a prosince se v prostorách střediska ekologické výchovy bude konat předvánoční setkání dětí, které se v létě účastnily našeho letního tábora. Na děti čeká bohatý program, zimní hry a radovánky, výroba drobných dárečků pod vedením lektorů ze SEVERu. Akce pro veřejnost pořádáme tradiční svatomartinskou slavnost. Zveme všechny zájemce, akce je vhodná i pro rodiče s malými dětmi. Sraz účastníků je v 16 hodin u Střediska ekologické výchovy SEVER. Odtud se vydáme se zapálenými lampiony do starého kostela, kde si poslechneme vyprávění o svatém Martinovi se v prostorách SEVERU v Hroním Maršově uskuteční bubenický workshop. Účastníci si vyzkouší hru na africké bubny Djembe a basové bubny Kencereni, Sangban a Dundun. Dílnu povede zkušený lektor a bubeník Pavel Nowak zveme veřejnost k výrobě adventních věnců. Za účastnický poplatek poskytneme chvojí, vazačský drát, kleště, pomůcky a drobné dekorace z přírodních materiálů. Při hudbě a v předvánoční pohodě si vyrobíme tradiční dekoraci na předvánoční stůl. Více informací o kulturním dění v Horním Maršově: Monika Kosinová, SEVER, tel , mail: Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov , , , Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, Hradec Králové, tel , , Sledujte také naše webové stránky: Navštivte také naši Facebook stránku! Ústecký kraj: Dvanáctý ročník krajské konference KAPRADÍ pro Ústecký kraj se uskuteční V Litoměřicích. Akce, určená k setkání škol, pedagogů a institucí, rozvíjejících ekologickou výchovu. Účastníkům budou nabídnuty dopolední i odpolední dílny, debatní kruhy, prodej učebnic FRAUS, výrobků Fair Trade a možnost vidět interaktivní výstavu Supermarket svět. Bude také předána cena Veroniky Svobodové za přínos v rozvoji ekologické výchovy. Dětská fóra moderujeme ve Štětí dětské fórum. Více informací: Petr Panaš, SEVER, Výukové programy pro základní školy Po celý měsíc listopad budeme navštěvovat různé základní školy s našimi výukovými programy. Navštívíme základní školy v Lovosicích, Čížkovicích, Na Valech v Litoměřicích, ve Štětí a Liběšicích. Mezi témata našich výukových programů patří odpadové hospodářství, život plazů a obojživelníků, léčivé bylinky, Afrika, život na vesnici. Škála je rozmanitá, školy měly vskutku z čeho vybírat.

6 Více informací: Ivana Poláčková, SEVER, Projekt Modelové klimatické konference proběhnou na lovosickém gymnáziu výukové programy v rámci projektu Modelové klimatické konference. Více informací: Ivana Poláčková, SEVER, Výukové programy pro mateřské školy V listopadu se s námi děti z mateřských škol podívají za zvířátky. Poznají, kdo žije v lese, kdo u vody a koho chováme na statku. Prostřednictvím her a písniček se děti naučí, čím se zvířata živí, seznámí se s jejich chováním a zvyky a osvojí si pojmenování zvířecích rodin. Více informací: Další informace k výše uvedeným akcím v Ústeckém kraji: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, Litoměřice, tel.: , Sledujte také: Navštivte také naši Facebook stránku!

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) III. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) Opatření pro roky 2011 a 2012 ke Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008-2015) 1 Obsah 1) Úvod... 3 2) Východiska vzdělání pro udržitelný

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více