O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE / Turnaj ve stolním tenise 04/ Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -"

Transkript

1

2 O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE / Turnaj ve stolním tenise 04/ Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/ Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/ Májové slavnosti 05/ Haranti / Dětský den 07/ Haranti / Jakoubkova pouť 08/ prázdniny 09/ Víchovská šlapka 2. Ročník 10/ Podzimní výtvarná dílna - Výroba čínského draka, Drakiáda 4.ročník 11/ Martinské posvícení na Kovárně - lampionový průvod 12/ Vánoční strom, výtvarné dílny - pedig -ozdoby na vánoční strom 12/ Mikulášská nadílka 12/ Víchovské vánoční trhy 15/12/2012 Vánoční výtvarné dílny Živý betlém 12/ Vánoční punč u kapličky 24/12/ / Silvestr na Kovárně

3 1/2012 obsah slovo starosty 1 ze zastupitelstva 2 z rady 2 radnice informuje 4 jubilea 6 ze školky 7 ze školy 7 kolem nás 7 rozhovor 10 Sokol Černošín 11 hasiči 12 Lapeť 14 osady 15 představujeme 15 mikroregion 17 fotosoutěž 18 kultura 18 Zpravodaj vychází jako čtvrtletník. Tištěné periodikum je poskytováno bezplatně. Je distribuováno v počtu 1 ks pro každou domácnost ve městě, další požadavky řeší Městský úřad Černošín. Elektronická podoba e je zveřejňována na internetových stránkách města. Uzávěrka letního e je 15. června Na příspěvky doručené po uzávěrce nemusí být brán zřetel. Příspěvky vyjadřují názor přispěvatelů, nikoli názor rady. Redakční rada neověřuje fakta uvedená v autorských příspěvcích. Redakce si vyhrazuje právo na uveřejnění příspěvků. Úprava či krácení příspěvku bude před uveřejněním konzultována s autorem. Ve i nebudou zveřejněny příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, Listinou základních práv a svobod nebo dobrými mravy. Vydavatel: Město Černošín, registrováno pod číslem MK ČR E Šéfredaktor: Jiřina Vladařová Editor: Marie Čampulová Redakční rada: Jiřina Vladařová, Bc. Jana Karvašová, Miroslava Vlášková, Marie Čampulová, Vlasta Andršová ml. Grafické zpracování a tisk: Typographeum Adresa redakce: Městský úřad Černošín, Nám. 1. máje 62, Černošín slovo starosty Vážení a milí spoluobčané Vždy mě trochu zaskočí skutečnost, že by bylo vhodné napsat článek do nového čísla Zpravodaje, protože jsem ta poslední brzda, která to zdržuje. On ten čas utíká takovým tempem, že dneska je pondělí a zítra pátek. Pomalu a jistě končí zimní období a co nevidět se jaro zeptá? Pro letošní rok se průběžně připravují nové investiční akce, které by měly posunout ten náš krásný Černošín zase o kousek dál. Dostali jsme se do fáze, kdy dojde i na o- pravu nemovitostí v majetku města, dostavbu zpevněných ploch a chodníků, přístupové komunikace ke hřbitovu, opravu hřbitovní zdi a další. Ono je všechno o čase a o penězích. V letošním roce bylo vyčleněno v rozpočtu města cca.- šest milionů korun českých na realizaci investic. Pohledem zpět jsem s potěšením zjistil, že Město Černošín získalo za posledních deset let skoro šedesát milionů korun z dotačních titulů. Je pravda, že část těchto peněz je schováno pod zemí ( kanalizace, vodovod, prameniště, el. rozvody, veřejné osvětlení, telefony,) a další, pokud se rozhlédneme a víme kam se podívat, je na tváři městečka patrné. Bylo by zajímavé udělat jakousi výstavku a srovnat staré pohledy se současností. Byl bych velice rád, kdyby se formou podnětů a svých pohledů zapojili také občané. Nakonec by vše mohlo vypadat, že si vše vymýšlí jen skupinka zastupitelů. Omyl, plní se jen vůle a přání nás všech. Přivítáme rozumné a konstruktivní názory a pohledy každého. Mělo by se v budoucnu pokračovat další etapou a je nejvyšší čas začít s její intenzivní přípravou. Budoucí tvář města a okolních obcí by neměla být lhostejná nikomu z nás. My tady přece žijeme a chceme, aby se dobře žilo i dalším generacím. Chceme účelně využít veškeré plochy, aby sloužily k účelům příjemnému žití o- byvatel a návštěvníkům. Chceme docílit koncepčně bezpečného a harmonicky sladěného prostředí, ve kterém se budeme cítit příjemně. Jen těžko budeme prosazovat vznik lékárny nebo nových obchodů, které nejsme schopni jako město provozovat. Je připraveno mnoho akcí, které prakticky stojí na startovní čáře. Pokud se zadaří, dozná Černošín další posun vpřed. Ale náměty a nápady co a jak dál musí vyplynout z nás všech. Nikdo nemá papír na rozum a vše lze tvořit prostřednictvím zastupitelů, kteří by měli naslouchat hlasu lidu. Vždyť jste si je přece zvolili proto, aby Vám sloužili a prosazovali Vaše zájmy. Doba se posouvá vpřed a také potřeby nás všech jsou posunuty do jiných hranic. Pokračování na str.2 1

4 slovo starosty Je trochu zajímavé, že proměny, kterými městečko prošlo je podstatně více vnímáno návštěvníky a turisty, kteří se projdou městečkem, než místními obyvateli, kteří zde žijí. Je také pravda, že se ke mně dostávají většinou kritické připomínky a ty kladné reakce nikdo moc neprezentuje. O to víc potěší, když se potkám s úplně cizími lidmi nebo bývalými rodáky a zachytím slova chvály. Přeji Vám všem mnoho zdaru v pracovním i soukromém životě. Miroslav Plincelner Starosta města Čersnošína ze zastupitelstva Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva Města Černošín, konaného dne ZE ZASTUPITELSTVA I. bere na vědomí: 1. zprávu o projednání návrhu změny č. 2 ÚP Černošín II. schvaluje: 1. program 2. ověřovatele zápisu ve složení pí Braunová, p. Grigar 3. rozpočtové opatření č. 6/ rozpočet Města Černošín na rok 2012: příjmy 22, ,- Kč, výdaje 22, ,- Kč, splátky ú- věrů 2, ,- Kč. Rozdíl bude vyrovnán z přebytku hospodaření roku rozpočtový výhled odměny občanům - členům výborů ve výši 1.000,- Kč/člena 7. cena známek SKO na rok 2012 ve výši r cenu vodného a stočného na rok 2012 ve výši cen roku 2011, s navýšením o 2,- Kč na vodném a o 1,- na stočném vč. nové DPH 9. prodej p.p.č. 5121/6 o výměře 158 m 2 v k.ú. Černošín za celkovou kupní cenu 7.900,- 10. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 5121/6 o výměře 158 m 2 v k.ú. Černošín 11. prodej p.p.č. 5121/5 o výměře 110 m 2 v k.ú. Černošín za celkovou kupní cenu 5.500,- Kč 12. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 5121/5 o výměře 110 m 2 v k.ú. Černošín 13. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. EP /VB/1 mezi Městem Černošín jako stranou budoucí povinnou a a.s. ČEZ Distribuce Děčín jako stranou budoucí oprávněnou 2 z rady / Z RADY Usnesení č. 27 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost Střediska Víteček o finanční příspěvky v celkové výši ,- Kč na realizaci domovní ČOV a rekonstrukci přístupové cesty 2. žádost p. Patrika Lišky o finanční příspěvek ve výši ,- Kč na činnost v roce odpověď na dopis týkající se údržby pozemku p.č. 1260/2 v k.ú. Černošín II. schvaluje: 1. program 27. jednání Rady Města Černošín 2. záměr pronájmu p.p.č. 123/3 o výměře 9200 m 2 v k.ú. Víchov 3. finanční příspěvek ve výši 5.463,- Kč na opravu fasády rodinného domu 4. zapůjčení světelných ozdob na vánoční strom ve Víchově OS Víchov 5. zakoupení krbových kamen do KC Víchov v ceně do ,- Kč 6. bezplatné zapůjčení Společenského klubu v čp. 24 Středisku Víteček za ú- čelem pořádání divadelního představení dne finanční příspěvek SDH Černošín ve výši 2.000,- Kč na nákup balíčků pro děti na Mikulášskou besídku. Podmínkou přidělení finančního příspěvku je nevybírání dobrovolného vstupného. 8. pronájem části p.p.č. 151/3 o výměře 210 m 2 v k.ú. Černošín za roční nájemné ve výši 525,- Kč 9. nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 151/3 o výměře 210 m 2 v k.ú. Černošín 10. finanční příspěvek Nadaci pro transplantaci kostní dřeně ve výši nákladů pro každého občana Černošína 11. směrnici č. 2/ odpisový plán 12. plán inventur na rok 2012

5 ZE ZASTUPITELSTVA z rady Usnesení č. 27 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne III. neschvaluje: 1. finanční příspěvek sl. Veronice Merglové na pořádání tanečních kurzů v KSC Vlčák 2. finanční příspěvek OS Lapeť na pořádání slavnostního otevření a představení keramické dílny v roce 2012 Usnesení č. 28 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost o dotaci na činnost rybářského kroužku v Černošíně 2. informaci ředitelky ZŠ Černošín o připravovaných změnách ve školském zákoně 3. žádost o dotaci na činnost ZO ČS Včelařů v Černošíně II. schvaluje: 1. program 28. jednání Rady Města Černošín 2. smlouvu o účinkování na městském plese s hudební skupinou Atlantik, zastoupenou Petrem Seidlem, Kacéřov 19, Kaznějov 3. odměnu starostovi města za rok 2011 ve výši ,- Kč formou darovací smlouvy Usnesení č. 29 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost o umístění do DPS v Černošíně / Z RADY ze zastupitelstva 14. smlouva o dílo mezi Městem Černošín a Elektrofirmou Ryba a Viterna Pernolec 39, Staré Sedliště na akci "Rozšíření VO v Třebeli" za celkovou cenu díla ,- vč. DPH 15. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín a Elektrofirmou Ryba a Viterna Pernolec 39, Staré Sedliště na akci "Rozšíření VO v Lažanech" za celkovou cenu díla ,- Kč vč. DPH 16. rozšíření záměru realizace stavby Centrum volného času - Černošínské muzeum 17. dodatek č. 1/2011 ke Smlouvě o dílo na akci "Rozšíření vodovodu a kanalizace -Stříbrská ul." mezi Městem Černošín a s.r.o. DYBS Plzeň, Prvomájová 514/19 za celkovou cenu díla ,16 Kč vč. DPH 18. smýcení 1 ks smrku na p.p.č. 1050/2 v k.ú. Černošín z důvodu použití jako vánoční strom III. pověřuje: 1. starostu jednáním o záměru realizace výstavby větrné e- lektrárny v katastrech města Černošín IV. rozhoduje: 1. o námitkách - během veřejného projednávání ÚP Černošín nebyly uplatněny námitky V. vydává: 1. opatření obecné povahy č. 1/ Změna č. 2 ÚP Černošín ve smyslu 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o ú- zemním plánování a stavebním řádu a v souladu s 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, po ověření, že ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje vydané Plzeňským krajem VI. ukládá: 1. starostovi města Černošín zajistit zveřejnění vydaného ÚP podle 173 odst. 1 správního řádu a vydaný ÚP opatřit záznamem o účinnosti Usnesení č. 12 ze zasedání Zastupitelstva Města Černošín,konaného dne I. bere na vědomí: 1. petici obyvatel Chatové osady v Údolí za opravu poškozených komunikací Ostrovce - Chatová osada u Ranče v ú- dolí II. schvaluje: 1. program 2. ověřovatele zápisu ve složení p. Varous, pí Petrovičová 3. rozpočtové opatření č. 7/2011 a přijetí dotací na realizace projektů: na veřejně prospěšné práce ve výši ,- Kč, EU-peníze školám ve výši ,60 Kč, Přitažlivá výuka ve výši ,48 Kč, na pořízení lesní techniky ve výši ,- Kč a na Přeshraniční cyklostezku ve výši ,98 Kč 3

6 ze zastupitelstva 4. celkové pořadí nabídek veřejné zakázky "Černošín - práce v lesích" (1.) Šnajdr+Livař-Gaston Malovice 32 (2.) Arboles a.s. Stříbro (3.) Lespra s.r.o. Černošín 5. rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky "Černošín - práce v lesích" uchazeči Šnajdr + Livař - Gaston, Malovice 32 IČO smlouvu o dílo na práce v lesích v majetku Města Černošín mezi Městem Černošín a sdružením podnikatelů Šnajdr + Livař - Gaston, Malovice záměr prodeje části p.p.č. 1143/1 o výměře cca 500 m 2 v k.ú. Ostrovce 8. podání žádosti Pozemkovému fondu ČR ve věci zpracování privatizačního projektu na převod pozemků v k.ú. Černošín, Víchov, Pytlov, Krásné Údolí u Černošína, Ostrovce, Lažany u Černošína, Třebel a Záhoří u Černošína do majetku Města Černošín 9. dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci "Oživení obce Víchov" mezi Městem Černošín a s.r.o. ZIKOSTAV, Plzeňská 44 Horní Sekyřany 10. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Zástavba 27 RD technická infrastruktura" mezi Městem Černošína s.r.o. MPA, Na Vinici 1333 Stříbro 11. smlouvu o dílo č. 018/2011 na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby "Chodník - pěší trasy při III/1994, ul. Svojšínská/ mezi Městem Černošín a s.r.o. Inženýrská kancelář Bartoň-Hajšman, Zborovská 37 Plzeň za celkovou cenu díla ,- Kč vč. DPH 12. smlouvu o dílo č. 019/2011 na zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby "Chodník - pěší trasy při III/1994, ul. Svojšínská/ mezi Městem Černošín a s.r.o. Inženýrská kancelář Bartoň-Hajšman, Zborovská 37 Plzeň za celkovou cenu díla ,- Kč vč. DPH 13. plán investičních akcí na rok bezúplatný převod privatizovaného majetku - pozemek st.p.č. 509 v k.ú. Černošín od Pozemkového fondu ČR do majetku Města Černošín radnice informuje OBČANSKÉ PRŮKAZY V ROCE 2012 Občanský průkaz je povinen mít každý občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně nebo jím pověřený zástupce. U prvního občanského průkazu žádá zákonný zástupce občana (před dovršením 15 let věku), sám občan (po dovršení 15 let věku) nebo jím pověřený zástupce. 4 ZE ZASTUPITELSTVAE / Z RADY z rady Usnesení č. 29 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne předloženou Výroční zprávu o stavu veřejného pořádku a nárustu trestné činnosti v obci Černošín a okolí za u- plynulý rok 2011 II. schvaluje: 1. program 29. jednání Rady Města Černošín 2. pronájem p.p.č. 123/3 o výměře 9200 m 2 v k.ú. Víchov za cenu 557,- Kč za rok 3. nájemní smlouvu na pronájem p.p.č. 123/3 o výměře 9200 m 2 v k.ú. Víchov 4. nákup kotce pro psy za cenu do ,- Kč 5. plán kulturních a společenských akcí na rok revokaci usnesení č. 25/II/14 ze dne III. neschvaluje: 1. snížení úhrady nájemného za pronájem budovy KSC čp. 16 v Černošíně na výši úhrady 1.000,- Kč za každý započatý měsíc IV. doporučuje: 1. ZM přijmout nabízenou slevu ,- Kč zohledněnou v Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Oživení obce Víchov" Usnesení č. 30 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost o umístění do DPS v Černošíně 2. žádost o umístění do DPS v Černošíně 3. zprávu o činnosti SPOZ za rok 2011

7 RADNICE INFORMUJE / Z RADY z rady Usnesení č. 30 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne II. schvaluje: 1. program 30. jednání Rady Města Černošín 2. zavedení pečovatelské služby 3. pronájem bytu č. 4 v DPS v Černošíně od nové platové výměry ředitelce ZŠ Černošín Mgr. Dagmar Varousové a ředitelce MŠ Černošín pí Elišce Koutecké 5. dohodu o mediálním partnerství pro rok 2012 mezi Městem Černošín a vydavatelstvím Vltava-Labe-Press, a.s. České Budějovice 6. dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu KSC Vlčák v Černošíně mezi Městem Černošín a Vítězslavem Plačkem, Plzeň 7. nákup spotřebního materiálu do KSC Vlčák do nákupní ceny max ,- Kč 8. formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín P R O D E J S L E P I Č E K Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu! Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček týdnu - cena Kč / ks, starší 20 týdnů-158 Kč/ks Prodeje se uskuteční: v neděli 18.března 2012 Černošín - u jednoty - v hod. Případné bližší informace: , , radnice informuje Občan je povinen převzít si nový občanský průkaz osobně. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, žádá i přebírá občanský průkaz o- patrovník Żavedení nových typů občanských průkazů 2012 V souvislosti se změnou zákona 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů se od 1. ledna 2012 budou vydávat nové typy občanských průkazů. Nově se zavádí možnost vydat občanský průkaz na žádost i občanovi mladšímu 15 let, nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Další důležité změny, ke kterým dochází od : žádosti o nový OP již nebudou přijímat matriční úřady o OP lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností volba občana, zda bude uveden údaj o rodinném stavu nebo partnerství do OP se již nebudou zapisovat nepovinné údaje - manžel, manželka, partner, partnerka, děti titul nadále zůstává do povinných údajů nebude uváděno zbavení, omezení způsobilosti, zákaz pobytu. STÁVAJÍCÍ OP ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI PO DOBU V NICH VYZNAČENOU. Od 1. ledna 2012 lze podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občan starší 15-ti let má povinnost mít občanský průkaz, občanský průkaz lze vydat také občanovi mladšímu 15-ti let. Při vyřízení žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana a digitální podpis. K vydání prvního OP občan doloží rodný list, popřípadě další potřebné doklady. Platnost OP pro občany starší 15-let je 10 let, pro občany mladší 15-ti let je platnost OP 5 let. Vyhotovený OP je občan povinen převzít osobně u úřadu, který si uvedl v žádosti. Při převzetí nových OP se strojově čitelnými údaji si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží ke komunikaci s informačními systémy veřejné správy. O občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (tzv. BLESK) lze požádat jen u místně příslušného úřadu dle trvalého pobytu občana (nutno doložit 2 fotografie). Vydání 1. OP v 15-ti letech - žádost se podává u Městského úřadu ve Stříbře max. 7 dní před dovršením 15-ti let. 5

8 6 radnice informuje Typ občanského průkazu Správní poplatek 1. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem Bez ohledu na věk 500 Kč Občan již nepředkládá fotografii 2. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, bez kontaktního čipu Občan starší 15-ti let bez poplatku Občan mladší 15-ti let 50 Kč Občan již nepředkládá fotografii 3. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů OP se vydá na žádost občana jen v odůvodněných případech: doba platnosti 1 měsíc ztráta, odcizení, 100 Kč zničení 100 Kč volební právo bez poplatku doba platnosti 3 měsíce vydává se bezprostředně po nabytí státního občanství, kdy občan nemá vyřízené matriční doklady 100 Kč doba platnosti 6 měsícůvydává se z důvodu technické závady, katastrofy nebo jiné mimořádné události bez poplatku POTŘEBNÉ DOKLADY PRO VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU Z důvodu platnosti - dosavadní OP nebo potvrzení o OP (příp. další doklady osvědčující skutečnosti) Z důvodu změny - dosavadní OP (trvalý pobyt, stav, příjmení) - doklad změny Z důvodu vydání 1. OP - rodný list, rodné listy rodičů, případně oddací list rodičů Z důvodu vydání 1. OP po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství - rodný list, doklad o státním občanství Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do OP doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-Střed. Související předpisy: Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) RADNICE INFORMUJE informujeme Nabídka vnitrostátních a mezinárodních poštovních, peněžních a kurýrních služeb. Prodej dálničních kuponů a doplňkového sortimentu. Kontaktní údaje: Adresa: Zahradní 86, Černošín Telefon: Telefon: Otevírací hodiny: Pondělí 8:00-10:30 / 13:30-16:00 Úterý 8:00-10:30 / 14:00-16:00 Středa 8:00-10:30 / 13:30-17:00 Čtvrtek 8:00-10:30 / 14:00-16:00 Pátek 8:00-10:30 / 13:30-16:00 životní jubilea Leden až březen 2012 Blažena Zavadská Miroslava Latislavová Slavěna Čermáková František Chudáček Miroslav Němec Miluška Marvánová Julie Čápová Antonín Konopásek Josef Weis Dobroslav Čáp Marie Kobylková Stříbrná svatba (25 let): Miroslav a Iveta Kouteckých Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a pevné zdraví.

9 RADNICE INFORMUJE ze školy Pohádkový týden Začátek února byl v naší škole ve znamení pohádek. Hned první únorové odpoledne přivítaly princezny a víly předškoláky a přivedly je až do 1. třídy k zápisu do základní školy. Šest chlapců a dvě holčičky si spolu s postavičkou krtečka zahráli pexeso a jiné výukové hry na interaktivní tabuli, přednesli básničku a pochlubili se svými dovednostmi. Všichni byli moc šikovní a už se na ně těší jak u- čitelé, tak jejich noví spolužáci. Den poté se opět ve školních třídách a chodbách proháněly pohádkové bytosti. To když páťáci pro své kamarády připravili karneval. O přízeň poroty soutěžili čarodějnice, zvířátka, královničky, klauni, ale také třeba všeuměl Mat nebo dva hipíci ze šedesátých let. Děti se pořádně vydováděly a odnesly si i drobné odměny. Opravdové pohádkové povyražení nás teprve čekalo. Odpoledne jsme pozvali rodiče a prarodiče na školní akademii. Prvňáčci zahráli pohádku O domečku z rukavičky. Znáte ji všichni: "Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?" Žáci třetí třídy a děvčata páťačky sehráli pomyslný souboj třech pohádek. Druháci a čtvrťáci pak dali humorným způsobem nahlédnout do hodiny vlastivědy. V programu zazněly písně v podání pěveckého sboru i dětí 1. a 2. třídy z hodin hudební výchovy.třešničkou na dortu pak bylo taneční vystoupení Martiny Zušťákové. Děkujeme všem žákům, kteří překonali svůj ostych a tento pohádkový týden připravili. Křesadlo Tak zní název pohádky H. Ch. Andersena, kterou jsme mohli shlédnout hned po vánočních prázdninách v divadle Alfa. Tím jsme se příjemně přehoupli z vánočního lenošení do dalších úkolů, které nás v roce 2012 čekají. Chceme poděkovat našim sponzorům - firmě EMZ - za to, že podporuje tyto kulturní akce a zajistila pro děti autobusovou dopravu do Plzně. radnice informuje Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Zákon č.227/2009 Sb. o základních registrech Zákon č.424/2010 Sb. o základních registrech Parlament ČR schválil novelizaci zákona o občanských průkazech a definitivně ruší povinnost výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto OP doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem (uvedení platnosti - bez omezení). Vítání občánků Sbor pro občanské záležitosti Města Černošín uspořádal v roce 2011 již 2. vítání občánků. 24. září 2011 bylo v obřadní síni městského úřadu přivítáno do života 6 nových občánků z Černošína, Krásného Údolí a Třebele. Zleva: Miluše Mocová, Emily Mečlová, Laura Špičková, Jan Bejšovec, Lucie Myšková a Bohumil Kučera. ze školky V únoru se už z dětí předškolního věku stali skuteční předškoláci - byli ve škole u zápisu. Možná mají již doma aktovku nebo alespoň penál. Někteří se do školy těší, jiní si zatím neumějí představit, co je tam čeká. V naší MŠ je 11 předškoláků: 8dětí nastupuje do ZŠ v Černošíně, 1 dítě s trvalým bydlištěm ve Stříbře do ZŠ ve Stříbře. Pokračování na str. 8 7

10 ze školky Dle rozhodnutí rodičů budou mít 2 děti pravděpodobně odklad školní docházky. Pro nástup do školy nejsou důležité jen znalosti a dovednosti, ale i emoční a sociální zralost dítěte. Odklad školní docházky Odklad školní docházky podávají rodiče dětí, kterým bylo 6let, ale ještě nejsou dostatečně zralé a to do 31. května daného roku. Žádost zasílají řediteli školy, kam je dítě zapsáno. Takže i dítě, jehož rodiče žádají o odklad školy, musí jít k zápisu. Žádost o odklad musí být podle novely školského zákona doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna a odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa. Nově je tedy potřeba dvě potvrzení. Příprava na školu může mít zábavnou formu - hrajeme s dítětem jednoduché společenské hry, při kterých je třeba počítat a rozlišovat a poznávat různé tvary. Budoucí prvňák by měl též znát celé své jméno a adresu. Dítě také musí vědět, že si nesmí brát nic od cizích lidí, že s nimi nesmí nikam chodit a ani nastupovat do cizích aut a rovněž na koho se má obrátit, pokud jej někdo obtěžuje. Prvňák by také měl vědět jakou správnou cestou se do školy dostane. Výhledově by mohlo být v MŠ Černošín ve školním roce 2012/ předškoláků, ve školním roce 2013/ předškoláků. ZE ŠKOLKY ze školky obrazem Zápis do MŠ v Černošíně se uskuteční od 10:00-13:00hod. Eliška Koutecká, ředitelka MŠ Masopust držíme 28.února děti vyšly na svůj již tradiční masopustní průvod naším městem. Celý týden v MŠ před samotným průvodem byl v duchu masopustního veselí. Zpívalo se, malovalo. Děti vyzdobily svými pracemi - např. klauny, škraboškami interiér MŠ. Ve spolupráci s rodiči si připravily svoji masku. Každá z masek měla své kouzlo. Mateřskou školu provoněly upečené koblihy a nic nebránilo tomu, aby pestrobarevné postavičky vyšly do ulic. Skotačily za doprovodu dětských hudebních nástrojů a navštívily seniory v pečovatelském domě, zdravotní středisko, poštu, obchody a MÚ v Černošíně. Svým masopustním veselím děti rozveselily atmosféru končící zimy a zkrátily čekání na jaro. 8 Kolektiv MŠ Černošín

11 ZE ŠKOLY ze školy obrazem ze školy Budoucnost školy v Černošíně U zápisu vítaly ve škole nové prvňáčky pohádkové postavy TV - hry na sněhu Karneval O přízeň poroty soutěžili čarodějnice, zvířátka, královničky, klauni, ale také třeba všeuměl Mat nebo dva hipíci ze šedesátých let Koncem loňského roku ministerstvo školství vydalo návrh Koncepce financování regionálního školství, která by měla vejít v platnost Pokud by byla tato koncepce realizována v původním znění, znamenala by v podstatě likvidaci 80% úplných základních škol v Plzeňském kraji a pravděpodobně se toto číslo nebude lišit ani v rámci celé republiky. V Černošíně by (podle současného počtu dětí) stát financoval pouze první stupeň jako malotřídní školu. Pokud by zřizovatel (Město Černošín) chtěl v obci udržet i druhý stupeň školy, musel by nemalou částkou přispět na provoz druhého stupně školy. Skutečnými cíli navrhované reformy je úspora finančních prostředků v kapitole školství, ekonomické zefektivnění, optimalizace sítě škol, přenos finanční zátěže ze státu na zřizovatele a na rodiče (cestovné pro děti v případě, že by školy byly v místě zrušeny a děti musely dojíždět), centralizace - finance by byly rozdělovány z jednoho centra (ministerstva školství), nastavení naprosto stejných podmínek pro celou republiku (vzorem by nejspíš byla Praha) bez přihlédnutí k rozdílům v jednotlivých krajích, či okresech (dopravní dostupnost, hustota obyvatel, apod.). V Plzeňském kraji by to znamenalo, že nejméně 60 obcí z 90 by muselo doplácet ze svého rozpočtu, pokud by chtělo ú- plnou školu v obci zachovat, z toho 15 obcí by muselo doplácet ročně více než 1 milion korun. Veřejnost, školy a zřizovatelé mohli odeslat připomínky do na MŠMT. Naše škola to prostřednictvím krajského úřadu udělala. Rodiče i zřizovatel obdrželi podrobný výčet našich připomínek. Vím, že se zapojili i mnozí rodiče. Krajský úřad Plzeňského kraje odmítl návrh Koncepce jako celek, stejné stanovisko zaujal i Svaz měst a obcí ČR. Ministestvo školství zatím nechce od principu navrhované reformy ustoupit, zástupci ministerstva ústně slíbili, že se budou připomínkami zabývat. To je stav k V dalších měsících by o návrhu měla jednat poslanecká sněmovna, nezbývá než vyčkat,jakými změnami původní návrh projde a současně se připravovat na různé možnosti budoucího vývoje a zvažovat řešení. Rozhodování bude na zastupitelích Města Černošín. Bude to zodpovědné a obtížné rozhodování, které ovlivní nejen budoucnost školy, ale celého Černošína. D. Varousová, ředitelka školy 9

12 Rozhovor s Annou Hreusovou Vzhledem k tomu, že letos oslaví SDH Černošín 130. výročí od svého vzniku, vydali jsme se pro odpovědi na své o- tázky za Annou Hreusovou, aktivní členkou SDH a vedoucí Mladých hasičů. Kdy jsi vstoupila do SDH? A jakou zastáváš funkci? Členkou SDH jsem od roku Vedu Mladé hasiče, jsem hasič ve výjezdové jednotce, zdravotník a nosič dýchací techniky Jak staré děti vedeš a kolik jich na hasičský kroužek chodí? Hasičský kroužek je pro děti ve věku od 6 do 15let. Kroužek máme rozdělený do dvou skupin - mladší žáci se schází v pondělí a starší ve středu. Celkem jich letos vedu 20. Dalo by se říci, že jde o slabší ročník. Byly roky, kdy jsme jich měli i 30. Upřímně, dnes si ani neumím představit, jak jsme jich tolik najednou zvládli. Pozoruješ, jak se děti mění s dobou? Rozhodně se mění a dost. Je stále těžší je zaujmout, přinést něco, co by je opravdu nadchlo. Zjišťuji také, že už nechodí samy do přírody a neumí se v ní pořádně pohybovat. Co také nesmím zapomenout, je fakt, že si čím dál tím méně váží věcí. Vše berou jako samozřejmost. Co tě vede k tomu, aby si pracovala s dnešními dětmi? Nemám ráda pohled na děti, které bezprizorně bloumají městem, nudí se a nemají pořádně co dělat. Myslím si, že pracovat s dětmi, přinášet nejrůznější aktivity a vymýšlet jim zábavu má velký význam. Jen mě malinko mrzí, že spolu více nespolupracují organizace, které s dětmi ve městě pracují. Osobně jsem spolupráci velmi nakloněná. Spolupracujeme např. s SDH Cebiv, Kladruby, Jeřmanice a Royal Rangers. Uvítám jakoukoliv spolupráci s jinou organizací či občanským sdružením, které by mělo o společné aktivity zájem Pomáhá ti někdo s vedením MH? Samozřejmě, že ano. Sama bych to nezvládla. Hodně mi pomáhá Bohunka Kaňková, chodí se mnou na kroužek a jezdí s námi na výlety a vede kroužek, když mám odpolední směnu. Pak můj manžel Jarda a naše Andulka, která si udělala zkoušky na instruktora a jednou po nás snad převezme vedení dětí. Občas mi s mladšími dětmi pomáhají naše Kristýnka a Klárinka. 10 ROZHOVOR / ZE ŠKOLY ze školy obrazem Školní akademie

13 ROZHOVOR / ZE ŠKOLY ze školy obrazem Rozhovor s... Školní družina Jak financujete činnost Mladých hasičů? Jsem ráda, že se na to ptáš. V prvé řadě musím říci důležitou informaci, a to, že peníze, které uvolňuje Město Černošín ze svého rozpočtu na činnost SDH, jsou určené pro potřeby výjezdové jednotky. Na činnost MH žádáme dotace z MŠMT, různé granty, např. mikroregionální Haranty a Město Černošín žádáme zvlášť (mimo rozpočet). Bereš za svou práci nějakou odměnu? Smích. Ne, vše dělám dobrovolně a zadarmo. Přece samotný název naší organizace říká, že jsme sbor dobrovolných hasičů. Je to přesně naopak. Když jedeme s dětmi na výlet, tak si vezmeme dovolenou, jezdíme ve svém volném čase. Jakých výsledků dosahujete s Mladými hasiči? Musím říct, že naše děti jsou velmi šikovné a stále se zlepšují. Dokonce se můžeme chlubit řadou 1. a 2. míst, které jsme si přivezli ze závodů a soutěží. Prozradíš nám, jaké aktivity připravujete pro tento rok? Řadu aktivit máme již za sebou. Na konci února jsme byli na výletě okolo Vlčí hory. Výlet byl spojen s opékáním vuřtů v přírodě. Samozřejmě nás čekají přípravy na Plamen a jiné soutěže. Chystáme projekt, který podáme do grantového programu Haranti, jehož garantem je Mikroregion Konstantinolázeňsko. Také zapojíme děti do přípravy a samotných Oslav výročí založení SDH v Černošíně. Nesmím se také zapomenout zmínit o Krokodýlých závodech, kterých se také určitě zúčastníme. Máme naplánované stanování na Kynologickém cvičišti ve Stříbře v Lipkách. Rádi bychom navštívili i soutěž v Chodové Plané a jiné soutěže pořádané pro mladé hasiče. Třeba Jeřmanický víceboj. Toto je jen malá část toho co chystáme. Hlavně chceme děti podporovat a učit je, jak se mají chovat týmově, jak spolupracovat, zdokonalovat je v mezilidských vztazích, učit je úctě ke starším. Doufáme, že si uvědomí to, co bylo vštěpováno nám. Aničko, za celou redakční radu ti děkuji za rozhovor a přeji tobě i MH mnoho úspěchů v dalších letech. Mirka Vlášková Sokol Černošín Vážení spoluobčané, v den uzávěrky příspěvků do tohoto čísla e vrcholí letošní zima. Po arktických mrazech nás zasypávají hromady sněhu, ale já věřím, že v den kdy čtete tyto řádky se již jaro probouzí. 11

14 Sokol Černošín HASIČI / SOKOL Letošní rok zahájil SOKOL Černošín již tradičním setkáním na Silvestra. Pravidelně se po vánočním lenošení setkají registrovaní, ale i neregistrovaní hráči. Zahráli jsme si fotbal, popovídali o čase, kdy jsme se nepotkávali, ale hlavní důvod byl ten, že pro registrované hráče začala zimní příprava. hasičské okénko Mladí hasiči ČERNOŠÍN V současné době je klidová sezóna, věnujeme se hlavně trénování uzlů, poznávání hasebních a topografických značek, atd. Začali jsme také navštěvovat tělocvičnu. Děti jsme rozdělili na mladší, scházíme se ve středu a starší, kteří mají schůzku v pondělí. Obě schůzky začínají vždy v 16 hodin. V neděli v 9,30 hod.jsme vyrazili s dětmi na výlet okolo Vlčí hory. Celé putování zakončilo opečení prvního letošního vuřtíka... Pomalu se rozbíhají soutěže pro děti a samozřejmě začínáme s přípravou... A o dalších akcích zase příště. Za Mladé hasiče Hreusová Anna - vedoucí 12 V této době jsme asi v polovině té nejhorší části zimní přípravy. Jistě se nebudete zlobit, když se zřeknu komentáře k letošnímu průběhu. Zainteresovaní ví a Vám ostatním řeknu jen, že tahle část je víc než neoblíbená. Na přelomu února a března proběhla valná hromada Tělovýchovné jednoty. Toto každoroční setkání je nejen o povinném informování členů o stavu v jednotě, ale především o možnosti setkání a podiskutování o problémech, nápadech, připomínkách široké členské základny. Témat se jistě najde spousta, ale je potřeba si uvědomit, že vždy je to spojené s reálným člověkem, který vezme na sebe zodpovědnost a reálný úkol si vezme na svá bedra. Ochota lidí u- dělat něco pro druhé není veliká a tak pokud se najde kdokoli, kdo má nápad jak rozšířit sportovní aktivity v Našem městečku, neváhejte a kontaktujte kohokoli z výboru TJ. Dále mi dovolte připojit pozvánku na jarní část fotbalové soutěže. Jak asi někteří z Vás ví, mužstvo Sokola Černošín obsadilo po podzimní části 11. místo v II. třídě Okresního přeboru se ziskem 16 bodů a skóre 20:31. Úkolem letošního ročníku je setrvání v této soutěži a rozhodně to nebude úkol lehký. V závěru bude rozhodovat každý bod a tak prosím i Vás fanoušky o podporu. Malý přehled prvních pěti zápasů: 14. kolo Černošín - Lom u TC NE v 15,00 hod 15. kolo Kšice A - Černošín SO v 16,00 hod

15 SOKOLČERNOŠÍN / VÍTEČEK Sokol obrazem Sokol Černošín 16. kolo Černošín - K. Lázně A NE 8.4. v 16,30 hod 17. kolo Damnov A - Černošín SO v 16,30 hod 18. kolo Černošín - Bor A NE v 17,00 hod Zničený plot, který byl nově opraven svépomocí členy TJ Zničené dětské hřiště v areálu TJ vybudované z dotace Prošlápnutá střecha na pokladně - místo v areálu TJ Závěrem mi dovolte abych se vrátil k minulému číslu e. V rubrice fotosoutěž se objevil snímek části oplocení areálu TJ s ostnatým drátem. Musím přiznat, že vnesl do našich řad mírný rozkol, a tak bych chtěl požádat autora, či redakční radu o vysvětlení. Snímek byl bez sebemenšího popisu, a tak dává prostor k různým variantám, proč zrovna tento detail zaujal autora. Někteří tvrdí, že nás snímek kárá, neboť jsme znepříjemnili přístup do areálu. Brány jsou zamčené, plot opatřený ostnatým drátem a tak - jak tam chudák občan má vlézt. Vždyť zrovna teď má chuť sportovat a rozhodně mu nevyhovuje organizovat se a chodit jen v určených termínech. Já nevím, mně tohle nějak nesedí. Když budu chtít hrát fotbal, tak je přeci lepší kolektiv, a nebo to už není kolektivní hra? No, a nebo chce jít běhat! Ve městě bych chápal, že ovál je lákavější než rušná ulice, ale v Černošíně? Tak proč by tam občan chtěl, když tam nikdo není? Jo, už vím, chce si hrát na dětském hřišti. Ale to je omyl, to už dávno někdo zničil, tam jsou jen kůly a tak postačí libovolný pařez v lese. Zde je potřeba připomenout, že areál TJ je majetkem TJ. Jsme povinni jej chránit a tudíž řadový občan ačkoli má u nás náruč a dveře otevřené, ale nemůže dostat klíče od kabin. Já osobně tvrdím, že nás jako majitele pozemku snímek chválí za vzorné zabezpečení objektu. Vždyť je veřejně známo, kolik finančních prostředků se ročně investuje do oprav a udržení provozu schopného stavu areálu. Je přeci známo, že není měsíc, aby někdo v areálu něco nezničil, vždyť přeci každý vidí jak dopadne plot týden po opravě. Není přece tajemstvím, jak dopadlo dětské hřiště v areálu, a co rozšlapaná střecha na tribuně, zničená střecha na kabinách do kterých teď zatéká. A nebo třeba vypáčené dveře, vloupání do kabin a bufetu, z části rozebrané komíny (tady opravdu nechápu ten přínos pro jedince - že by budoucí zedník amatér?), a nebo rozlámané lavice pro diváky, ohniště na tribuně, rozšlapaná střecha na pokladně, atd. Nebo myslíte, že nemám pravdu? Je nám jasné, že ostnatý drát tohle všechno nevyřeší, ale přeci není moudré rezignovat a nechat areál na pospas vandalům. V době kdy byly brány otevřené, nebylo problém vesele rejdit na motorce, či čtyřkolce mezi bránami a dokazovat o- statním jaký jsem to ale borec. Omlouvám se všem, kterých jsem se jakkoli dotkl, ale nejen já ztrácím sílu a chuť dělat cokoli proto, abychom měli něco, co nám okolní obce závidí. Vždyť to přeci vidíme na kaž- 13

16 14 Sokol Černošín dém kroku "každý dobrý skutek bude po zásluze..." Všem Vám přeji do nastávajícího jara mnoho chutí do sportování a pokud by se Vám náhodou přece jen nechtělo sportovat, tak alespoň sportujte pasivně a přijďte ochutnat výtečnou klobásku na náš stadion. A tím nás podpořit. Jste srdečně zváni. Miroslav Koutecký Lapeť, o.s. SOKOL Taneční kroužek Od poloviny února nabízí občanské sdružení Lapeť taneční kroužek pro děti ve věku od 4 do 8 let. Kroužek je směřován na výuku scénického tance - děti se učí vnímat hudbu, rytmus a pohyb v prostoru. Výuka je vedena zábavnou formou. Lekce tance probíhají každé úterý od 16,30-17,30 hod. v séle KSC Vlčák. Lektorkou je Veronika Merglová, kterou už možná řada z vás zná ze ZUMBA hodin. Veronika má 15-ti letou praxi a absolventský list v oboru moderního tance. V současné době kroužek navštěvuje 10 dívek. Tanec je však vhodný i pro kluky a určitě by holčičky mezi sebou rády nějakého přivítaly. Pokud máte o výuku scénického tance zájem, můžete kontaktovat Lapeť o.s. na skrze záložku "Napište nám" a nebo můžete přijít rovnou do tělocvičny. Výstava na téma Obrazy Julia Vernea Děti, které dochází na výtvarný kroužek Lapeť do nově vznikajícího Centra volného času (na faru) připravily prostorové obrazy podle románů Julia Vernea. Obrazy byly představeny ČERNOŠÍN / LAPEŤ Ohlédnutí Den otevřených dveří na GOA ve Stříbře V pátek 20. ledna 2012 se žáci páté třídy zúčastnili tvůrčí dílny na GOA. Letošní téma bylo: PSÁT JE HRA, ANEB JAK SE STÁT BÁSNÍKEM. Pod vedením učitelů gymnázia se žáci rozdělili do skupin a tvořili básně ve stylu HAIKU a LIMERIK. Zde jsou nejzdařilejší ukázky z pera Adély Markové: HAIKU: JEDEN ČÍŇÁNEK MÁ MALINKÝ COPÁNEK JE DOMA SÁM LIMERIK: V POKOJI STÁL STROMEČEK VYSOKÝ JAK DOMEČEK ZNÍ TO JAKO LEŽ VELIKÁ JAK VĚŽ DĚDEČEK - MÁ OBROVSKÝ STROMEČEK Závěrem se děti naučily vyrobit na svůj literární výtvor japonskou vazbu. Lapeť, o.s. obrazem

17 LAPEŤ / PŘEDSTAVUJEME volný čas Z Volfštejna V letošním roce náš "Spolek pro záchranu hradu Volfštejna" slaví 20. narozeniny. U této příležitosti oslav pořádáme výstavu fotografií dokumentující naší snahu. Výstava se koná v prostorech bývalého kina v Černošíně ve dnech a V těchto dnech budou probíhat doprovodné akce jako jsou šermířská vystoupení skupin z Plzně a okolí. Zveme Vás všechny, a to nejen z Černošína, ale i ze širokého okolí!!! Těšíme se na vaší hojnou návštěvu. představujeme Terénní program o. s. Kotec na Tachovsku a Stříbrsku Kdo jsme: terénní program nabízí podporu, radu a pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé sociální situace. Služby poskytujeme bezplatně, anonymně! Využívání služeb je dobrovolné! Co děláme: poskytneme základní sociálně-právní poradenství (např. dávky státní sociální podpory, sociální síť) poradenství v oblasti: pracovní, bydlení, dluhové, závislostí, ochrany zdraví doprovodíme na úřady, pomůžeme v komunikaci s institucemi zprostředkujeme další vhodné služby provádíme testování na infekční choroby - HIV, žloutenky typu B a C snížení zdravotních rizik - výměnný program pro uživatele drog, kondomy, zdravotní informační servis Terénní program probíhá: Po - Pá 9:00-17:00 Se zájemci se můžeme na místě setkání domluvit telefonicky. Pracujeme v jejich vlastním prostředí, jinak můžeme zájemce pozvat k jednání do kontaktní místnosti. Lapeť, o.s. na výstavě dne 24.2., při příležitosti vyhlášení mikroregionální výzvy grantu "Haranti" a konání divadelního představení spolku Divoch ze Stříbra, na chodbě KSC Vlčák. Dále pak doplnila program Reprezentačního plesu Města Černošína a Mikroregionu Konstantinolázeňska, který se konal následující den. Zumba Každý čtvrtek od hod. můžete přijít za námi sálu KSC Vlčák a zažít hodinu nekonečné zábavy a uvolnění! ZUMBA je taneční fitness hodina založená na prvcích aerobiku kombinovaná s pestrou latinskoamerickou hudbou! ZUMBA není cvičení jen pro mladé, jak si každý myslí! ZUMBA hodiny může navštěvovat člověk každé věkové kategorie! Dále ZUMBA hodiny nejsou určeny jen ženám, ale i mužům! Nebojte se přijít na ZUMBA hodiny a vyzkoušet si, jak chutná zábava, která navíc spaluje kalorie!!! Ukázku ZUMBA jste mohli také spatřit o půlnoci na Reprezentačním plese Města Černošína a Mikroregionu Konstantinolázeňska. Vlastníma rukama Město Černošín finančně podpořilo sérii víkendových výtvarných workshopů s názvem "Vlastníma rukama.". Každý měsíc přineseme jedno tvořivé odpoledne, vyzkoušíme si např. malbu prstovými barvami, malování na sklo, vyrábět májová srdíčka. Víkendovým tvořením vás budou provázet: Mirka Vlášková, Vlasta Andršová a Zuzana Vávrová. Pokud rádi tvoříte a chcete dostávat pozvánky na , můžete si k nám zaregistrovat ovou adresu a to: na skrze záložku "Napište nám" a nebo můžete sledovat naše akce na Facebooku. Poděkování Občanské sdružení Lapeť touto cestou děkuje paní Mgr. Dagmar Varousové, ředitelce ZŠ Černošín, za velmi vstřícný přístup, za podporu naší činnosti a především za bezplatné propůjčení tělocvičny na výuku tance a ZUMBA hodiny. Osady Ohlédnutí za rokem 2011 a plány na rok 2012 v obci KRÁSNÉ ÚDOLÍ Jako každý rok jsme započali i rok 2011 s plány na další ú- pravy a zkrášlení obecních pozemků u vodárny a obce jako takové. Po zdařilé akci "stavění máje" jsme za podpory Města Černošína a obrovské pomoci pí. Vladařové z O.s. 15

18 Osady OSADY Víchov usilovali o získání dotace na vybudování a obnovu Parku Šontál. V budoucnu by měl sloužit pro místní občany, cykloturisty a ostatní, kteří navštíví naši krásnou obec a náš kraj. Po akci "kácení máje", pouti Sv. Antonína a dětském dnu, jsme oslavili úspěch, kterým bylo přidělení dotace z Progra mu rozvoje venkova vyhlášenému MAS Český Západ. Proto jsme celé léto strávili na dočišťování pozemků, kde má být tento park vybudován a následně jsme začali shánět finanční prostředky na předfinancování dotace, vybudování chemických WC a dočištění bývalého rybníčku u našeho letního "kulturáčku". Díky sponzorskému daru manželů Mitchellových z Tyrolska jsme mohli pokračovat v úpravách terénu. Dne jsme uspořádali v sále v restaurace Vlčák koncert skupiny Kečup. Díky moc lidičkám, kteří přišli, tančili a zpívali až do ranních hodin. V době svátků vánočních jsme vybírali z účastníků výběrového řízení na projekt Parku Šontál firmu, která nám postaví prvky místa pro setkání a odpočinek občanů. Nakonec se z vítězství radovala firma Tomovy parky s.r.o., která v Černošíně stavěla dětské hřiště na faře. Po oslavách Nového roku jsme začali připravovat dětský maškarní rej, který jsme pořádali společně s SDH Černošín A těšíme se s hasiči na další spolupráci. V počátku února se nám vyskytly problémy s plány na o- becních pozemcích v Krásném Údolí, ale věříme, že za podpory Města Černošína vše dobře dopadne. Těšíme se na setkání s Vámi při stavění máje , kde můžete soutěžit o Železného muže Krásného Údolí v kategorii muži, ve dvou kategoriích žáků a kategorii žen o Železnou ženu. Proběhne slavnostní otevření Parku Šontál společně s poutí Sv. Antonína a setkání rodáků, a to pravděpodobně Dětský den a vítání prázdnin bude v průběhu měsíce června. Více o našem O.s. najdete na Jménem členů " O.s. Za Krásné Údolí" předseda V. Myška / PŘEDSTAVUJEME představujeme Terénní program o. s. Kotec na Tachovsku a Stříbrsku - kontakty Adresa: Rokycanova Tachov Kontakt na pracovníky: (Kuba) (Štěpán) (Lucka) (Hanka) (Jana) (vedoucí) web: Osady obrazem O.s. Za Krásné údolí uspořádalo koncert skupiny Kečup. Co je nového ve Víchově 16 Hravá angličtina pro předškoláky na Kovárně. Každý pátek je v KC Kovárna možné zaslechnout " I m John" nebo nějaké jiné anglické slovíčko. Od začátku ledna se děti postupně seznamují zábavnou formou do tajů cizího jazyka. Kurz probíhá pod vedením Mgr. Aleny Kadlecové a O.s. Za Krásné údolí - dětský maškarní rej, který jsme pořádali společně s SDH Černošín

19 OSADY / MIKROREGION Osady obrazem Víchov - výtvarná dílna na téma "Valentýnský šperk z fimo hmoty" Osady navštěvuje ho celkem 8 dětí od 4-7 let. Dle prvních ohlasů by místní občané v budoucnu rádi přivítali i možnost dalších jazykových kurzů (Nj) a to nejen pro děti. Během února získalo O.s. na tento projekt dotaci ve výši ,- Kč dle grantových pravidel pro NNO, která pro letošní rok vyhlásilo Město Černošín. Za získané prostředky budou do KC Kovárna zakoupeny učební pomůcky (dataprojektor, promítací plátno a učebnice), které určitě zpříjemní a zkvalitní výuku pro naše malé studenty. Výroční schůze O.s. Víchov Dne se konala výroční schůze místního O.s. Hlavním bodem programu bylo zveřejnění hospodaření za rok 2011, zhodnocení dotačních programů, které byly v minulém roce zpracovány a postupně uskutečněny (Jakoubkova pouť - Plzeňský kraj, Haranti Mikroregion Konstantinolázensko, Pamětní deska - Nadace Jakoubka ze Stříbra) a sestavení plánu akcí pro rok Zápis z jednání je možné shlédnout na Valentýnská výtvarná dílna - Fimo hmota V letošním roce si členové o.s. připravili pro malé neposedy sérii výtvarných workshopů, které budou vždy tematicky laděny dle ročního období. Pro zimní období to byla dílna na téma "Valentýnský šperk z fimo hmoty". Fimo je moderní barevná modelovací hmota, která má výborné vlastnosti na zpracování a je vhodná k výrobě drobných šperků. Do komunitního centra na Kovárně zavítaly nejen děti, ale i dospělí, kteří si chtěli vlastnoručně vyrobit něco zajímavého a obdarovat tak někoho z blízkých. Masopust 2012 Masopustní taškařice byla pro místní občany připravena na Nejen děti se důkladně na tuto, pro obec novější lidovou tradici připravily. Bylo možné si zatančit s králem masopustního průvodu, nebo jen tak si sousedsky popovídat a zavzpomínat jaké to bylo kdysi. Za O.s. Víchov J. Vladařová Z mikroregionu Mikroregion Konstantinolázeňsko chystá další výzvu grantového programu HARANTI Víchovský masopust Grantový program "HARANTI" se pomalu stává tradicí. S nápadem na vytvoření grantového programu přišel Mikroregion Konstantinolázeňsko v roce 2010, ve snaze o podporu aktivit dětí a mládeže na svém ú 17

20 18 Z mikroregionu zemí. V loňském roce byl program úspěšně zopakován a již nyní se připravuje nová výzva pro letošní rok. Tak, jako byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic všestranným renesančním člověkem, může tento program přispět k proměně mnohých malých "harantů" v aktivní osobnosti. Výjimečné na grantovém programu HARANTI je především to, že o něj mohou žádat nejenom zavedené organizace, ale i neformálně utvořené skupiny mladých lidí, které přijdou s dobrým nápadem a nebojí se pustit do jeho realizace. V loňském roce bylo podpořeno již dvanáct projektů, přičemž každý mohl získat částku až do výše ,- Kč. Dne se konala v KD Vlčák v Černošíně prezentace projektů, které získali v minulém roce od Mikroregionu Konstantinolázensko finanční podporu. Skladba žadatelů i aktivit projektů byla pestrá. Občanské sdružení Víchov pátralo po víchovském rodákovi Jakoubkovi ze Stříbra, v Konstantinových Lázních proběhla Filmová noc, děti z kroužku Teta v Záchlumí vytvořily novou sochu pro tamní kostel, o.s. Lapeť pořádalo v Černošíně sérii výtvarných workshopů, děti ze školy v Kon. Lázních vysadily nové stromy a mnoho dalších aktivit obohatilo dění v našem regionu. Na závěr programu byla vyhlášena nová výzva pro rok Veškeré informace k tomuto projektu jsou od 1.3 zveřejněny na v sekci "grantový program HARANTI". fotosoutěž Komentář k fotosoutěži Velmi ráda bych se podělila se čtenáři e o svůj názor na rubriku fotosoutěž, která nás provázela v uplynulém roce. Když jsme před rokem tuto rubriku čtenářům představili, bylo hlavním mottem "Život v našem městě". Během roku jste mohli prostřednictvím čtvrtletníku vidět ty nejzají- FOTOSOUTĚŽ kultura ve městě Írán, země neznámá S batůžkem na zádech a před sebou putování do dalších končin zeměkoule, kam zpravidla nevedou cesty turistických kanceláří. Takové výpravy podniká již řadu let Ing. Jiří Krupička z Tachova, který nás opět navštívil v podvečer 24. ledna V restauraci Vlčák byly tentokráte promítány snímky o jeho měsíčním pobytu v Íránu. Ke každé fotografii uslyšeli návštěvníci besídky doplňující komentář a mnohdy i kratší historku. První okruh vedl z hlavního města Teheránu na severozápad země. Přes pohoří Elborz do vlhkých nížin rozléhajících se podél Kaspického moře až k náhornímu jezeru u tureckých hranic. Po návratu do metropole následoval jižní okruh s návštěvou Isfahánu a míst se zachovalými pozůstatky perské historie. Největší dojem na posluchače poutavého vyprávění udělala místní krajina. Holé šedohnědé svahy kopců a zelený ráj horských údolí, ve kterých si vesničané zbudovali svá obydlí. Plochá střecha jednoho domku často slouží coby dvorek horních sousedů v této pitoreskní kaskádové zástavbě. Odměnou za poutavé vyprávění byl cestovateli potlesk všech přítomných. Dokončení na str.19

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Suchomasty ze dne 19. 12. 2016 1. Kontrola usnesení ze dne 20. 9. 2016 Souhlasí bez připomínek 2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

OZ schválilo tento program jednání:

OZ schválilo tento program jednání: Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek, Miroslav Vavruška, ing. Lucie Aiznerová, František Krump Ověřovatelé: ing. Lucie Aiznerová, ing. Věnceslava Jakubcová

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7

Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zastupitelstvo obce Černava Zápis 1/2015 1/7 Zápis č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Černava, konaného dne 21.1.2015, od 17:30 hodin. Přítomni: Josef Krouza, Milena Částková, Edwin Trapp, Zuzana

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín

Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín Zápis č.10/2013 ze schůze OZ obce Úmonín konané dne 6.11.2013 od 19.hodin v malé zasedací místnosti obecního úřadu Úmonín 1)Pan starosta přivítal všechny přítomné členy OZ a schůzi zahájil v 19.hodin.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka

U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka U S N E S E N Í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne 25. 2. 2016 od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka Zastupitelstvo obce Stará Paka: 1) schvaluje program 9. veřejného

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Květen 2014 Zápis 3/2014

Květen 2014 Zápis 3/2014 Květen 2014 Zápis 3/2014 Stránka 1 z 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 26. 5. 2014 ve 20:00 hod. v kanceláři starosty obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Neomluveni:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově.

Pozvánka. Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek, dne v hodin v kanceláři obecního úřadu v Putimově. Obec Putimov Putimov 47 393 01 Pelhřimov Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce Pozvánka V Putimově, 21.7.2016 Svolávám 23. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-10/2016 Datum jednání: 13.01.2016 3) Program jednání (USN-Z3-173/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Článek obsahuje informace o občanských průkazech z ministerstva vnitra. Článek se zabývá vydáváním, kdo má na občanský

Více

Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce. Pozvánka

Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce. Pozvánka Obec Putimov Putimov 47 393 01 Pelhřimov Všem zastupitelům obce Putimov Členům výborů a komisí Občanům obce Pozvánka V Putimově, 18.8.2016 Svolávám 24. zasedání ZO Putimov, které se bude konat ve čtvrtek,

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014

U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 22,04,2014 A. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30.09.2013; 23.10.2013; 28.11.2013; 16.12.2013 a 29.01.2014.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Bačkov. Program jednání : 1. Zahájení. 2. Rozpočtové provizorium na rok Plán Inventur Zřízení Inventární komise

Obec Bačkov. Program jednání : 1. Zahájení. 2. Rozpočtové provizorium na rok Plán Inventur Zřízení Inventární komise Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Omluven:

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více