O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE / Turnaj ve stolním tenise 04/ Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -"

Transkript

1

2 O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE / Turnaj ve stolním tenise 04/ Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/ Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/ Májové slavnosti 05/ Haranti / Dětský den 07/ Haranti / Jakoubkova pouť 08/ prázdniny 09/ Víchovská šlapka 2. Ročník 10/ Podzimní výtvarná dílna - Výroba čínského draka, Drakiáda 4.ročník 11/ Martinské posvícení na Kovárně - lampionový průvod 12/ Vánoční strom, výtvarné dílny - pedig -ozdoby na vánoční strom 12/ Mikulášská nadílka 12/ Víchovské vánoční trhy 15/12/2012 Vánoční výtvarné dílny Živý betlém 12/ Vánoční punč u kapličky 24/12/ / Silvestr na Kovárně

3 1/2012 obsah slovo starosty 1 ze zastupitelstva 2 z rady 2 radnice informuje 4 jubilea 6 ze školky 7 ze školy 7 kolem nás 7 rozhovor 10 Sokol Černošín 11 hasiči 12 Lapeť 14 osady 15 představujeme 15 mikroregion 17 fotosoutěž 18 kultura 18 Zpravodaj vychází jako čtvrtletník. Tištěné periodikum je poskytováno bezplatně. Je distribuováno v počtu 1 ks pro každou domácnost ve městě, další požadavky řeší Městský úřad Černošín. Elektronická podoba e je zveřejňována na internetových stránkách města. Uzávěrka letního e je 15. června Na příspěvky doručené po uzávěrce nemusí být brán zřetel. Příspěvky vyjadřují názor přispěvatelů, nikoli názor rady. Redakční rada neověřuje fakta uvedená v autorských příspěvcích. Redakce si vyhrazuje právo na uveřejnění příspěvků. Úprava či krácení příspěvku bude před uveřejněním konzultována s autorem. Ve i nebudou zveřejněny příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, Listinou základních práv a svobod nebo dobrými mravy. Vydavatel: Město Černošín, registrováno pod číslem MK ČR E Šéfredaktor: Jiřina Vladařová Editor: Marie Čampulová Redakční rada: Jiřina Vladařová, Bc. Jana Karvašová, Miroslava Vlášková, Marie Čampulová, Vlasta Andršová ml. Grafické zpracování a tisk: Typographeum Adresa redakce: Městský úřad Černošín, Nám. 1. máje 62, Černošín slovo starosty Vážení a milí spoluobčané Vždy mě trochu zaskočí skutečnost, že by bylo vhodné napsat článek do nového čísla Zpravodaje, protože jsem ta poslední brzda, která to zdržuje. On ten čas utíká takovým tempem, že dneska je pondělí a zítra pátek. Pomalu a jistě končí zimní období a co nevidět se jaro zeptá? Pro letošní rok se průběžně připravují nové investiční akce, které by měly posunout ten náš krásný Černošín zase o kousek dál. Dostali jsme se do fáze, kdy dojde i na o- pravu nemovitostí v majetku města, dostavbu zpevněných ploch a chodníků, přístupové komunikace ke hřbitovu, opravu hřbitovní zdi a další. Ono je všechno o čase a o penězích. V letošním roce bylo vyčleněno v rozpočtu města cca.- šest milionů korun českých na realizaci investic. Pohledem zpět jsem s potěšením zjistil, že Město Černošín získalo za posledních deset let skoro šedesát milionů korun z dotačních titulů. Je pravda, že část těchto peněz je schováno pod zemí ( kanalizace, vodovod, prameniště, el. rozvody, veřejné osvětlení, telefony,) a další, pokud se rozhlédneme a víme kam se podívat, je na tváři městečka patrné. Bylo by zajímavé udělat jakousi výstavku a srovnat staré pohledy se současností. Byl bych velice rád, kdyby se formou podnětů a svých pohledů zapojili také občané. Nakonec by vše mohlo vypadat, že si vše vymýšlí jen skupinka zastupitelů. Omyl, plní se jen vůle a přání nás všech. Přivítáme rozumné a konstruktivní názory a pohledy každého. Mělo by se v budoucnu pokračovat další etapou a je nejvyšší čas začít s její intenzivní přípravou. Budoucí tvář města a okolních obcí by neměla být lhostejná nikomu z nás. My tady přece žijeme a chceme, aby se dobře žilo i dalším generacím. Chceme účelně využít veškeré plochy, aby sloužily k účelům příjemnému žití o- byvatel a návštěvníkům. Chceme docílit koncepčně bezpečného a harmonicky sladěného prostředí, ve kterém se budeme cítit příjemně. Jen těžko budeme prosazovat vznik lékárny nebo nových obchodů, které nejsme schopni jako město provozovat. Je připraveno mnoho akcí, které prakticky stojí na startovní čáře. Pokud se zadaří, dozná Černošín další posun vpřed. Ale náměty a nápady co a jak dál musí vyplynout z nás všech. Nikdo nemá papír na rozum a vše lze tvořit prostřednictvím zastupitelů, kteří by měli naslouchat hlasu lidu. Vždyť jste si je přece zvolili proto, aby Vám sloužili a prosazovali Vaše zájmy. Doba se posouvá vpřed a také potřeby nás všech jsou posunuty do jiných hranic. Pokračování na str.2 1

4 slovo starosty Je trochu zajímavé, že proměny, kterými městečko prošlo je podstatně více vnímáno návštěvníky a turisty, kteří se projdou městečkem, než místními obyvateli, kteří zde žijí. Je také pravda, že se ke mně dostávají většinou kritické připomínky a ty kladné reakce nikdo moc neprezentuje. O to víc potěší, když se potkám s úplně cizími lidmi nebo bývalými rodáky a zachytím slova chvály. Přeji Vám všem mnoho zdaru v pracovním i soukromém životě. Miroslav Plincelner Starosta města Čersnošína ze zastupitelstva Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva Města Černošín, konaného dne ZE ZASTUPITELSTVA I. bere na vědomí: 1. zprávu o projednání návrhu změny č. 2 ÚP Černošín II. schvaluje: 1. program 2. ověřovatele zápisu ve složení pí Braunová, p. Grigar 3. rozpočtové opatření č. 6/ rozpočet Města Černošín na rok 2012: příjmy 22, ,- Kč, výdaje 22, ,- Kč, splátky ú- věrů 2, ,- Kč. Rozdíl bude vyrovnán z přebytku hospodaření roku rozpočtový výhled odměny občanům - členům výborů ve výši 1.000,- Kč/člena 7. cena známek SKO na rok 2012 ve výši r cenu vodného a stočného na rok 2012 ve výši cen roku 2011, s navýšením o 2,- Kč na vodném a o 1,- na stočném vč. nové DPH 9. prodej p.p.č. 5121/6 o výměře 158 m 2 v k.ú. Černošín za celkovou kupní cenu 7.900,- 10. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 5121/6 o výměře 158 m 2 v k.ú. Černošín 11. prodej p.p.č. 5121/5 o výměře 110 m 2 v k.ú. Černošín za celkovou kupní cenu 5.500,- Kč 12. kupní smlouvu na prodej p.p.č. 5121/5 o výměře 110 m 2 v k.ú. Černošín 13. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. EP /VB/1 mezi Městem Černošín jako stranou budoucí povinnou a a.s. ČEZ Distribuce Děčín jako stranou budoucí oprávněnou 2 z rady / Z RADY Usnesení č. 27 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost Střediska Víteček o finanční příspěvky v celkové výši ,- Kč na realizaci domovní ČOV a rekonstrukci přístupové cesty 2. žádost p. Patrika Lišky o finanční příspěvek ve výši ,- Kč na činnost v roce odpověď na dopis týkající se údržby pozemku p.č. 1260/2 v k.ú. Černošín II. schvaluje: 1. program 27. jednání Rady Města Černošín 2. záměr pronájmu p.p.č. 123/3 o výměře 9200 m 2 v k.ú. Víchov 3. finanční příspěvek ve výši 5.463,- Kč na opravu fasády rodinného domu 4. zapůjčení světelných ozdob na vánoční strom ve Víchově OS Víchov 5. zakoupení krbových kamen do KC Víchov v ceně do ,- Kč 6. bezplatné zapůjčení Společenského klubu v čp. 24 Středisku Víteček za ú- čelem pořádání divadelního představení dne finanční příspěvek SDH Černošín ve výši 2.000,- Kč na nákup balíčků pro děti na Mikulášskou besídku. Podmínkou přidělení finančního příspěvku je nevybírání dobrovolného vstupného. 8. pronájem části p.p.č. 151/3 o výměře 210 m 2 v k.ú. Černošín za roční nájemné ve výši 525,- Kč 9. nájemní smlouvu na pronájem části p.p.č. 151/3 o výměře 210 m 2 v k.ú. Černošín 10. finanční příspěvek Nadaci pro transplantaci kostní dřeně ve výši nákladů pro každého občana Černošína 11. směrnici č. 2/ odpisový plán 12. plán inventur na rok 2012

5 ZE ZASTUPITELSTVA z rady Usnesení č. 27 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne III. neschvaluje: 1. finanční příspěvek sl. Veronice Merglové na pořádání tanečních kurzů v KSC Vlčák 2. finanční příspěvek OS Lapeť na pořádání slavnostního otevření a představení keramické dílny v roce 2012 Usnesení č. 28 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost o dotaci na činnost rybářského kroužku v Černošíně 2. informaci ředitelky ZŠ Černošín o připravovaných změnách ve školském zákoně 3. žádost o dotaci na činnost ZO ČS Včelařů v Černošíně II. schvaluje: 1. program 28. jednání Rady Města Černošín 2. smlouvu o účinkování na městském plese s hudební skupinou Atlantik, zastoupenou Petrem Seidlem, Kacéřov 19, Kaznějov 3. odměnu starostovi města za rok 2011 ve výši ,- Kč formou darovací smlouvy Usnesení č. 29 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost o umístění do DPS v Černošíně / Z RADY ze zastupitelstva 14. smlouva o dílo mezi Městem Černošín a Elektrofirmou Ryba a Viterna Pernolec 39, Staré Sedliště na akci "Rozšíření VO v Třebeli" za celkovou cenu díla ,- vč. DPH 15. smlouvu o dílo mezi Městem Černošín a Elektrofirmou Ryba a Viterna Pernolec 39, Staré Sedliště na akci "Rozšíření VO v Lažanech" za celkovou cenu díla ,- Kč vč. DPH 16. rozšíření záměru realizace stavby Centrum volného času - Černošínské muzeum 17. dodatek č. 1/2011 ke Smlouvě o dílo na akci "Rozšíření vodovodu a kanalizace -Stříbrská ul." mezi Městem Černošín a s.r.o. DYBS Plzeň, Prvomájová 514/19 za celkovou cenu díla ,16 Kč vč. DPH 18. smýcení 1 ks smrku na p.p.č. 1050/2 v k.ú. Černošín z důvodu použití jako vánoční strom III. pověřuje: 1. starostu jednáním o záměru realizace výstavby větrné e- lektrárny v katastrech města Černošín IV. rozhoduje: 1. o námitkách - během veřejného projednávání ÚP Černošín nebyly uplatněny námitky V. vydává: 1. opatření obecné povahy č. 1/ Změna č. 2 ÚP Černošín ve smyslu 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o ú- zemním plánování a stavebním řádu a v souladu s 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, po ověření, že ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje vydané Plzeňským krajem VI. ukládá: 1. starostovi města Černošín zajistit zveřejnění vydaného ÚP podle 173 odst. 1 správního řádu a vydaný ÚP opatřit záznamem o účinnosti Usnesení č. 12 ze zasedání Zastupitelstva Města Černošín,konaného dne I. bere na vědomí: 1. petici obyvatel Chatové osady v Údolí za opravu poškozených komunikací Ostrovce - Chatová osada u Ranče v ú- dolí II. schvaluje: 1. program 2. ověřovatele zápisu ve složení p. Varous, pí Petrovičová 3. rozpočtové opatření č. 7/2011 a přijetí dotací na realizace projektů: na veřejně prospěšné práce ve výši ,- Kč, EU-peníze školám ve výši ,60 Kč, Přitažlivá výuka ve výši ,48 Kč, na pořízení lesní techniky ve výši ,- Kč a na Přeshraniční cyklostezku ve výši ,98 Kč 3

6 ze zastupitelstva 4. celkové pořadí nabídek veřejné zakázky "Černošín - práce v lesích" (1.) Šnajdr+Livař-Gaston Malovice 32 (2.) Arboles a.s. Stříbro (3.) Lespra s.r.o. Černošín 5. rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky "Černošín - práce v lesích" uchazeči Šnajdr + Livař - Gaston, Malovice 32 IČO smlouvu o dílo na práce v lesích v majetku Města Černošín mezi Městem Černošín a sdružením podnikatelů Šnajdr + Livař - Gaston, Malovice záměr prodeje části p.p.č. 1143/1 o výměře cca 500 m 2 v k.ú. Ostrovce 8. podání žádosti Pozemkovému fondu ČR ve věci zpracování privatizačního projektu na převod pozemků v k.ú. Černošín, Víchov, Pytlov, Krásné Údolí u Černošína, Ostrovce, Lažany u Černošína, Třebel a Záhoří u Černošína do majetku Města Černošín 9. dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci "Oživení obce Víchov" mezi Městem Černošín a s.r.o. ZIKOSTAV, Plzeňská 44 Horní Sekyřany 10. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Zástavba 27 RD technická infrastruktura" mezi Městem Černošína s.r.o. MPA, Na Vinici 1333 Stříbro 11. smlouvu o dílo č. 018/2011 na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby "Chodník - pěší trasy při III/1994, ul. Svojšínská/ mezi Městem Černošín a s.r.o. Inženýrská kancelář Bartoň-Hajšman, Zborovská 37 Plzeň za celkovou cenu díla ,- Kč vč. DPH 12. smlouvu o dílo č. 019/2011 na zpracování dokumentace pro stavební povolení stavby "Chodník - pěší trasy při III/1994, ul. Svojšínská/ mezi Městem Černošín a s.r.o. Inženýrská kancelář Bartoň-Hajšman, Zborovská 37 Plzeň za celkovou cenu díla ,- Kč vč. DPH 13. plán investičních akcí na rok bezúplatný převod privatizovaného majetku - pozemek st.p.č. 509 v k.ú. Černošín od Pozemkového fondu ČR do majetku Města Černošín radnice informuje OBČANSKÉ PRŮKAZY V ROCE 2012 Občanský průkaz je povinen mít každý občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně nebo jím pověřený zástupce. U prvního občanského průkazu žádá zákonný zástupce občana (před dovršením 15 let věku), sám občan (po dovršení 15 let věku) nebo jím pověřený zástupce. 4 ZE ZASTUPITELSTVAE / Z RADY z rady Usnesení č. 29 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne předloženou Výroční zprávu o stavu veřejného pořádku a nárustu trestné činnosti v obci Černošín a okolí za u- plynulý rok 2011 II. schvaluje: 1. program 29. jednání Rady Města Černošín 2. pronájem p.p.č. 123/3 o výměře 9200 m 2 v k.ú. Víchov za cenu 557,- Kč za rok 3. nájemní smlouvu na pronájem p.p.č. 123/3 o výměře 9200 m 2 v k.ú. Víchov 4. nákup kotce pro psy za cenu do ,- Kč 5. plán kulturních a společenských akcí na rok revokaci usnesení č. 25/II/14 ze dne III. neschvaluje: 1. snížení úhrady nájemného za pronájem budovy KSC čp. 16 v Černošíně na výši úhrady 1.000,- Kč za každý započatý měsíc IV. doporučuje: 1. ZM přijmout nabízenou slevu ,- Kč zohledněnou v Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Oživení obce Víchov" Usnesení č. 30 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne Rada města: I. bere na vědomí: 1. žádost o umístění do DPS v Černošíně 2. žádost o umístění do DPS v Černošíně 3. zprávu o činnosti SPOZ za rok 2011

7 RADNICE INFORMUJE / Z RADY z rady Usnesení č. 30 ze zasedání rady Města Černošín, konaného dne II. schvaluje: 1. program 30. jednání Rady Města Černošín 2. zavedení pečovatelské služby 3. pronájem bytu č. 4 v DPS v Černošíně od nové platové výměry ředitelce ZŠ Černošín Mgr. Dagmar Varousové a ředitelce MŠ Černošín pí Elišce Koutecké 5. dohodu o mediálním partnerství pro rok 2012 mezi Městem Černošín a vydavatelstvím Vltava-Labe-Press, a.s. České Budějovice 6. dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu KSC Vlčák v Černošíně mezi Městem Černošín a Vítězslavem Plačkem, Plzeň 7. nákup spotřebního materiálu do KSC Vlčák do nákupní ceny max ,- Kč 8. formulář žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Černošín P R O D E J S L E P I Č E K Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu! Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou. Stáří slepiček týdnu - cena Kč / ks, starší 20 týdnů-158 Kč/ks Prodeje se uskuteční: v neděli 18.března 2012 Černošín - u jednoty - v hod. Případné bližší informace: , , radnice informuje Občan je povinen převzít si nový občanský průkaz osobně. Za občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, žádá i přebírá občanský průkaz o- patrovník Żavedení nových typů občanských průkazů 2012 V souvislosti se změnou zákona 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů se od 1. ledna 2012 budou vydávat nové typy občanských průkazů. Nově se zavádí možnost vydat občanský průkaz na žádost i občanovi mladšímu 15 let, nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Další důležité změny, ke kterým dochází od : žádosti o nový OP již nebudou přijímat matriční úřady o OP lze požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností volba občana, zda bude uveden údaj o rodinném stavu nebo partnerství do OP se již nebudou zapisovat nepovinné údaje - manžel, manželka, partner, partnerka, děti titul nadále zůstává do povinných údajů nebude uváděno zbavení, omezení způsobilosti, zákaz pobytu. STÁVAJÍCÍ OP ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI PO DOBU V NICH VYZNAČENOU. Od 1. ledna 2012 lze podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Občan starší 15-ti let má povinnost mít občanský průkaz, občanský průkaz lze vydat také občanovi mladšímu 15-ti let. Při vyřízení žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana a digitální podpis. K vydání prvního OP občan doloží rodný list, popřípadě další potřebné doklady. Platnost OP pro občany starší 15-let je 10 let, pro občany mladší 15-ti let je platnost OP 5 let. Vyhotovený OP je občan povinen převzít osobně u úřadu, který si uvedl v žádosti. Při převzetí nových OP se strojově čitelnými údaji si občan zvolí bezpečnostní osobní kód, který slouží ke komunikaci s informačními systémy veřejné správy. O občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (tzv. BLESK) lze požádat jen u místně příslušného úřadu dle trvalého pobytu občana (nutno doložit 2 fotografie). Vydání 1. OP v 15-ti letech - žádost se podává u Městského úřadu ve Stříbře max. 7 dní před dovršením 15-ti let. 5

8 6 radnice informuje Typ občanského průkazu Správní poplatek 1. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem Bez ohledu na věk 500 Kč Občan již nepředkládá fotografii 2. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, bez kontaktního čipu Občan starší 15-ti let bez poplatku Občan mladší 15-ti let 50 Kč Občan již nepředkládá fotografii 3. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů OP se vydá na žádost občana jen v odůvodněných případech: doba platnosti 1 měsíc ztráta, odcizení, 100 Kč zničení 100 Kč volební právo bez poplatku doba platnosti 3 měsíce vydává se bezprostředně po nabytí státního občanství, kdy občan nemá vyřízené matriční doklady 100 Kč doba platnosti 6 měsícůvydává se z důvodu technické závady, katastrofy nebo jiné mimořádné události bez poplatku POTŘEBNÉ DOKLADY PRO VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU Z důvodu platnosti - dosavadní OP nebo potvrzení o OP (příp. další doklady osvědčující skutečnosti) Z důvodu změny - dosavadní OP (trvalý pobyt, stav, příjmení) - doklad změny Z důvodu vydání 1. OP - rodný list, rodné listy rodičů, případně oddací list rodičů Z důvodu vydání 1. OP po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství - rodný list, doklad o státním občanství Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do OP doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-Střed. Související předpisy: Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) RADNICE INFORMUJE informujeme Nabídka vnitrostátních a mezinárodních poštovních, peněžních a kurýrních služeb. Prodej dálničních kuponů a doplňkového sortimentu. Kontaktní údaje: Adresa: Zahradní 86, Černošín Telefon: Telefon: Otevírací hodiny: Pondělí 8:00-10:30 / 13:30-16:00 Úterý 8:00-10:30 / 14:00-16:00 Středa 8:00-10:30 / 13:30-17:00 Čtvrtek 8:00-10:30 / 14:00-16:00 Pátek 8:00-10:30 / 13:30-16:00 životní jubilea Leden až březen 2012 Blažena Zavadská Miroslava Latislavová Slavěna Čermáková František Chudáček Miroslav Němec Miluška Marvánová Julie Čápová Antonín Konopásek Josef Weis Dobroslav Čáp Marie Kobylková Stříbrná svatba (25 let): Miroslav a Iveta Kouteckých Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a pevné zdraví.

9 RADNICE INFORMUJE ze školy Pohádkový týden Začátek února byl v naší škole ve znamení pohádek. Hned první únorové odpoledne přivítaly princezny a víly předškoláky a přivedly je až do 1. třídy k zápisu do základní školy. Šest chlapců a dvě holčičky si spolu s postavičkou krtečka zahráli pexeso a jiné výukové hry na interaktivní tabuli, přednesli básničku a pochlubili se svými dovednostmi. Všichni byli moc šikovní a už se na ně těší jak u- čitelé, tak jejich noví spolužáci. Den poté se opět ve školních třídách a chodbách proháněly pohádkové bytosti. To když páťáci pro své kamarády připravili karneval. O přízeň poroty soutěžili čarodějnice, zvířátka, královničky, klauni, ale také třeba všeuměl Mat nebo dva hipíci ze šedesátých let. Děti se pořádně vydováděly a odnesly si i drobné odměny. Opravdové pohádkové povyražení nás teprve čekalo. Odpoledne jsme pozvali rodiče a prarodiče na školní akademii. Prvňáčci zahráli pohádku O domečku z rukavičky. Znáte ji všichni: "Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?" Žáci třetí třídy a děvčata páťačky sehráli pomyslný souboj třech pohádek. Druháci a čtvrťáci pak dali humorným způsobem nahlédnout do hodiny vlastivědy. V programu zazněly písně v podání pěveckého sboru i dětí 1. a 2. třídy z hodin hudební výchovy.třešničkou na dortu pak bylo taneční vystoupení Martiny Zušťákové. Děkujeme všem žákům, kteří překonali svůj ostych a tento pohádkový týden připravili. Křesadlo Tak zní název pohádky H. Ch. Andersena, kterou jsme mohli shlédnout hned po vánočních prázdninách v divadle Alfa. Tím jsme se příjemně přehoupli z vánočního lenošení do dalších úkolů, které nás v roce 2012 čekají. Chceme poděkovat našim sponzorům - firmě EMZ - za to, že podporuje tyto kulturní akce a zajistila pro děti autobusovou dopravu do Plzně. radnice informuje Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Zákon č.227/2009 Sb. o základních registrech Zákon č.424/2010 Sb. o základních registrech Parlament ČR schválil novelizaci zákona o občanských průkazech a definitivně ruší povinnost výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto OP doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem (uvedení platnosti - bez omezení). Vítání občánků Sbor pro občanské záležitosti Města Černošín uspořádal v roce 2011 již 2. vítání občánků. 24. září 2011 bylo v obřadní síni městského úřadu přivítáno do života 6 nových občánků z Černošína, Krásného Údolí a Třebele. Zleva: Miluše Mocová, Emily Mečlová, Laura Špičková, Jan Bejšovec, Lucie Myšková a Bohumil Kučera. ze školky V únoru se už z dětí předškolního věku stali skuteční předškoláci - byli ve škole u zápisu. Možná mají již doma aktovku nebo alespoň penál. Někteří se do školy těší, jiní si zatím neumějí představit, co je tam čeká. V naší MŠ je 11 předškoláků: 8dětí nastupuje do ZŠ v Černošíně, 1 dítě s trvalým bydlištěm ve Stříbře do ZŠ ve Stříbře. Pokračování na str. 8 7

10 ze školky Dle rozhodnutí rodičů budou mít 2 děti pravděpodobně odklad školní docházky. Pro nástup do školy nejsou důležité jen znalosti a dovednosti, ale i emoční a sociální zralost dítěte. Odklad školní docházky Odklad školní docházky podávají rodiče dětí, kterým bylo 6let, ale ještě nejsou dostatečně zralé a to do 31. května daného roku. Žádost zasílají řediteli školy, kam je dítě zapsáno. Takže i dítě, jehož rodiče žádají o odklad školy, musí jít k zápisu. Žádost o odklad musí být podle novely školského zákona doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna a odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa. Nově je tedy potřeba dvě potvrzení. Příprava na školu může mít zábavnou formu - hrajeme s dítětem jednoduché společenské hry, při kterých je třeba počítat a rozlišovat a poznávat různé tvary. Budoucí prvňák by měl též znát celé své jméno a adresu. Dítě také musí vědět, že si nesmí brát nic od cizích lidí, že s nimi nesmí nikam chodit a ani nastupovat do cizích aut a rovněž na koho se má obrátit, pokud jej někdo obtěžuje. Prvňák by také měl vědět jakou správnou cestou se do školy dostane. Výhledově by mohlo být v MŠ Černošín ve školním roce 2012/ předškoláků, ve školním roce 2013/ předškoláků. ZE ŠKOLKY ze školky obrazem Zápis do MŠ v Černošíně se uskuteční od 10:00-13:00hod. Eliška Koutecká, ředitelka MŠ Masopust držíme 28.února děti vyšly na svůj již tradiční masopustní průvod naším městem. Celý týden v MŠ před samotným průvodem byl v duchu masopustního veselí. Zpívalo se, malovalo. Děti vyzdobily svými pracemi - např. klauny, škraboškami interiér MŠ. Ve spolupráci s rodiči si připravily svoji masku. Každá z masek měla své kouzlo. Mateřskou školu provoněly upečené koblihy a nic nebránilo tomu, aby pestrobarevné postavičky vyšly do ulic. Skotačily za doprovodu dětských hudebních nástrojů a navštívily seniory v pečovatelském domě, zdravotní středisko, poštu, obchody a MÚ v Černošíně. Svým masopustním veselím děti rozveselily atmosféru končící zimy a zkrátily čekání na jaro. 8 Kolektiv MŠ Černošín

11 ZE ŠKOLY ze školy obrazem ze školy Budoucnost školy v Černošíně U zápisu vítaly ve škole nové prvňáčky pohádkové postavy TV - hry na sněhu Karneval O přízeň poroty soutěžili čarodějnice, zvířátka, královničky, klauni, ale také třeba všeuměl Mat nebo dva hipíci ze šedesátých let Koncem loňského roku ministerstvo školství vydalo návrh Koncepce financování regionálního školství, která by měla vejít v platnost Pokud by byla tato koncepce realizována v původním znění, znamenala by v podstatě likvidaci 80% úplných základních škol v Plzeňském kraji a pravděpodobně se toto číslo nebude lišit ani v rámci celé republiky. V Černošíně by (podle současného počtu dětí) stát financoval pouze první stupeň jako malotřídní školu. Pokud by zřizovatel (Město Černošín) chtěl v obci udržet i druhý stupeň školy, musel by nemalou částkou přispět na provoz druhého stupně školy. Skutečnými cíli navrhované reformy je úspora finančních prostředků v kapitole školství, ekonomické zefektivnění, optimalizace sítě škol, přenos finanční zátěže ze státu na zřizovatele a na rodiče (cestovné pro děti v případě, že by školy byly v místě zrušeny a děti musely dojíždět), centralizace - finance by byly rozdělovány z jednoho centra (ministerstva školství), nastavení naprosto stejných podmínek pro celou republiku (vzorem by nejspíš byla Praha) bez přihlédnutí k rozdílům v jednotlivých krajích, či okresech (dopravní dostupnost, hustota obyvatel, apod.). V Plzeňském kraji by to znamenalo, že nejméně 60 obcí z 90 by muselo doplácet ze svého rozpočtu, pokud by chtělo ú- plnou školu v obci zachovat, z toho 15 obcí by muselo doplácet ročně více než 1 milion korun. Veřejnost, školy a zřizovatelé mohli odeslat připomínky do na MŠMT. Naše škola to prostřednictvím krajského úřadu udělala. Rodiče i zřizovatel obdrželi podrobný výčet našich připomínek. Vím, že se zapojili i mnozí rodiče. Krajský úřad Plzeňského kraje odmítl návrh Koncepce jako celek, stejné stanovisko zaujal i Svaz měst a obcí ČR. Ministestvo školství zatím nechce od principu navrhované reformy ustoupit, zástupci ministerstva ústně slíbili, že se budou připomínkami zabývat. To je stav k V dalších měsících by o návrhu měla jednat poslanecká sněmovna, nezbývá než vyčkat,jakými změnami původní návrh projde a současně se připravovat na různé možnosti budoucího vývoje a zvažovat řešení. Rozhodování bude na zastupitelích Města Černošín. Bude to zodpovědné a obtížné rozhodování, které ovlivní nejen budoucnost školy, ale celého Černošína. D. Varousová, ředitelka školy 9

12 Rozhovor s Annou Hreusovou Vzhledem k tomu, že letos oslaví SDH Černošín 130. výročí od svého vzniku, vydali jsme se pro odpovědi na své o- tázky za Annou Hreusovou, aktivní členkou SDH a vedoucí Mladých hasičů. Kdy jsi vstoupila do SDH? A jakou zastáváš funkci? Členkou SDH jsem od roku Vedu Mladé hasiče, jsem hasič ve výjezdové jednotce, zdravotník a nosič dýchací techniky Jak staré děti vedeš a kolik jich na hasičský kroužek chodí? Hasičský kroužek je pro děti ve věku od 6 do 15let. Kroužek máme rozdělený do dvou skupin - mladší žáci se schází v pondělí a starší ve středu. Celkem jich letos vedu 20. Dalo by se říci, že jde o slabší ročník. Byly roky, kdy jsme jich měli i 30. Upřímně, dnes si ani neumím představit, jak jsme jich tolik najednou zvládli. Pozoruješ, jak se děti mění s dobou? Rozhodně se mění a dost. Je stále těžší je zaujmout, přinést něco, co by je opravdu nadchlo. Zjišťuji také, že už nechodí samy do přírody a neumí se v ní pořádně pohybovat. Co také nesmím zapomenout, je fakt, že si čím dál tím méně váží věcí. Vše berou jako samozřejmost. Co tě vede k tomu, aby si pracovala s dnešními dětmi? Nemám ráda pohled na děti, které bezprizorně bloumají městem, nudí se a nemají pořádně co dělat. Myslím si, že pracovat s dětmi, přinášet nejrůznější aktivity a vymýšlet jim zábavu má velký význam. Jen mě malinko mrzí, že spolu více nespolupracují organizace, které s dětmi ve městě pracují. Osobně jsem spolupráci velmi nakloněná. Spolupracujeme např. s SDH Cebiv, Kladruby, Jeřmanice a Royal Rangers. Uvítám jakoukoliv spolupráci s jinou organizací či občanským sdružením, které by mělo o společné aktivity zájem Pomáhá ti někdo s vedením MH? Samozřejmě, že ano. Sama bych to nezvládla. Hodně mi pomáhá Bohunka Kaňková, chodí se mnou na kroužek a jezdí s námi na výlety a vede kroužek, když mám odpolední směnu. Pak můj manžel Jarda a naše Andulka, která si udělala zkoušky na instruktora a jednou po nás snad převezme vedení dětí. Občas mi s mladšími dětmi pomáhají naše Kristýnka a Klárinka. 10 ROZHOVOR / ZE ŠKOLY ze školy obrazem Školní akademie

13 ROZHOVOR / ZE ŠKOLY ze školy obrazem Rozhovor s... Školní družina Jak financujete činnost Mladých hasičů? Jsem ráda, že se na to ptáš. V prvé řadě musím říci důležitou informaci, a to, že peníze, které uvolňuje Město Černošín ze svého rozpočtu na činnost SDH, jsou určené pro potřeby výjezdové jednotky. Na činnost MH žádáme dotace z MŠMT, různé granty, např. mikroregionální Haranty a Město Černošín žádáme zvlášť (mimo rozpočet). Bereš za svou práci nějakou odměnu? Smích. Ne, vše dělám dobrovolně a zadarmo. Přece samotný název naší organizace říká, že jsme sbor dobrovolných hasičů. Je to přesně naopak. Když jedeme s dětmi na výlet, tak si vezmeme dovolenou, jezdíme ve svém volném čase. Jakých výsledků dosahujete s Mladými hasiči? Musím říct, že naše děti jsou velmi šikovné a stále se zlepšují. Dokonce se můžeme chlubit řadou 1. a 2. míst, které jsme si přivezli ze závodů a soutěží. Prozradíš nám, jaké aktivity připravujete pro tento rok? Řadu aktivit máme již za sebou. Na konci února jsme byli na výletě okolo Vlčí hory. Výlet byl spojen s opékáním vuřtů v přírodě. Samozřejmě nás čekají přípravy na Plamen a jiné soutěže. Chystáme projekt, který podáme do grantového programu Haranti, jehož garantem je Mikroregion Konstantinolázeňsko. Také zapojíme děti do přípravy a samotných Oslav výročí založení SDH v Černošíně. Nesmím se také zapomenout zmínit o Krokodýlých závodech, kterých se také určitě zúčastníme. Máme naplánované stanování na Kynologickém cvičišti ve Stříbře v Lipkách. Rádi bychom navštívili i soutěž v Chodové Plané a jiné soutěže pořádané pro mladé hasiče. Třeba Jeřmanický víceboj. Toto je jen malá část toho co chystáme. Hlavně chceme děti podporovat a učit je, jak se mají chovat týmově, jak spolupracovat, zdokonalovat je v mezilidských vztazích, učit je úctě ke starším. Doufáme, že si uvědomí to, co bylo vštěpováno nám. Aničko, za celou redakční radu ti děkuji za rozhovor a přeji tobě i MH mnoho úspěchů v dalších letech. Mirka Vlášková Sokol Černošín Vážení spoluobčané, v den uzávěrky příspěvků do tohoto čísla e vrcholí letošní zima. Po arktických mrazech nás zasypávají hromady sněhu, ale já věřím, že v den kdy čtete tyto řádky se již jaro probouzí. 11

14 Sokol Černošín HASIČI / SOKOL Letošní rok zahájil SOKOL Černošín již tradičním setkáním na Silvestra. Pravidelně se po vánočním lenošení setkají registrovaní, ale i neregistrovaní hráči. Zahráli jsme si fotbal, popovídali o čase, kdy jsme se nepotkávali, ale hlavní důvod byl ten, že pro registrované hráče začala zimní příprava. hasičské okénko Mladí hasiči ČERNOŠÍN V současné době je klidová sezóna, věnujeme se hlavně trénování uzlů, poznávání hasebních a topografických značek, atd. Začali jsme také navštěvovat tělocvičnu. Děti jsme rozdělili na mladší, scházíme se ve středu a starší, kteří mají schůzku v pondělí. Obě schůzky začínají vždy v 16 hodin. V neděli v 9,30 hod.jsme vyrazili s dětmi na výlet okolo Vlčí hory. Celé putování zakončilo opečení prvního letošního vuřtíka... Pomalu se rozbíhají soutěže pro děti a samozřejmě začínáme s přípravou... A o dalších akcích zase příště. Za Mladé hasiče Hreusová Anna - vedoucí 12 V této době jsme asi v polovině té nejhorší části zimní přípravy. Jistě se nebudete zlobit, když se zřeknu komentáře k letošnímu průběhu. Zainteresovaní ví a Vám ostatním řeknu jen, že tahle část je víc než neoblíbená. Na přelomu února a března proběhla valná hromada Tělovýchovné jednoty. Toto každoroční setkání je nejen o povinném informování členů o stavu v jednotě, ale především o možnosti setkání a podiskutování o problémech, nápadech, připomínkách široké členské základny. Témat se jistě najde spousta, ale je potřeba si uvědomit, že vždy je to spojené s reálným člověkem, který vezme na sebe zodpovědnost a reálný úkol si vezme na svá bedra. Ochota lidí u- dělat něco pro druhé není veliká a tak pokud se najde kdokoli, kdo má nápad jak rozšířit sportovní aktivity v Našem městečku, neváhejte a kontaktujte kohokoli z výboru TJ. Dále mi dovolte připojit pozvánku na jarní část fotbalové soutěže. Jak asi někteří z Vás ví, mužstvo Sokola Černošín obsadilo po podzimní části 11. místo v II. třídě Okresního přeboru se ziskem 16 bodů a skóre 20:31. Úkolem letošního ročníku je setrvání v této soutěži a rozhodně to nebude úkol lehký. V závěru bude rozhodovat každý bod a tak prosím i Vás fanoušky o podporu. Malý přehled prvních pěti zápasů: 14. kolo Černošín - Lom u TC NE v 15,00 hod 15. kolo Kšice A - Černošín SO v 16,00 hod

15 SOKOLČERNOŠÍN / VÍTEČEK Sokol obrazem Sokol Černošín 16. kolo Černošín - K. Lázně A NE 8.4. v 16,30 hod 17. kolo Damnov A - Černošín SO v 16,30 hod 18. kolo Černošín - Bor A NE v 17,00 hod Zničený plot, který byl nově opraven svépomocí členy TJ Zničené dětské hřiště v areálu TJ vybudované z dotace Prošlápnutá střecha na pokladně - místo v areálu TJ Závěrem mi dovolte abych se vrátil k minulému číslu e. V rubrice fotosoutěž se objevil snímek části oplocení areálu TJ s ostnatým drátem. Musím přiznat, že vnesl do našich řad mírný rozkol, a tak bych chtěl požádat autora, či redakční radu o vysvětlení. Snímek byl bez sebemenšího popisu, a tak dává prostor k různým variantám, proč zrovna tento detail zaujal autora. Někteří tvrdí, že nás snímek kárá, neboť jsme znepříjemnili přístup do areálu. Brány jsou zamčené, plot opatřený ostnatým drátem a tak - jak tam chudák občan má vlézt. Vždyť zrovna teď má chuť sportovat a rozhodně mu nevyhovuje organizovat se a chodit jen v určených termínech. Já nevím, mně tohle nějak nesedí. Když budu chtít hrát fotbal, tak je přeci lepší kolektiv, a nebo to už není kolektivní hra? No, a nebo chce jít běhat! Ve městě bych chápal, že ovál je lákavější než rušná ulice, ale v Černošíně? Tak proč by tam občan chtěl, když tam nikdo není? Jo, už vím, chce si hrát na dětském hřišti. Ale to je omyl, to už dávno někdo zničil, tam jsou jen kůly a tak postačí libovolný pařez v lese. Zde je potřeba připomenout, že areál TJ je majetkem TJ. Jsme povinni jej chránit a tudíž řadový občan ačkoli má u nás náruč a dveře otevřené, ale nemůže dostat klíče od kabin. Já osobně tvrdím, že nás jako majitele pozemku snímek chválí za vzorné zabezpečení objektu. Vždyť je veřejně známo, kolik finančních prostředků se ročně investuje do oprav a udržení provozu schopného stavu areálu. Je přeci známo, že není měsíc, aby někdo v areálu něco nezničil, vždyť přeci každý vidí jak dopadne plot týden po opravě. Není přece tajemstvím, jak dopadlo dětské hřiště v areálu, a co rozšlapaná střecha na tribuně, zničená střecha na kabinách do kterých teď zatéká. A nebo třeba vypáčené dveře, vloupání do kabin a bufetu, z části rozebrané komíny (tady opravdu nechápu ten přínos pro jedince - že by budoucí zedník amatér?), a nebo rozlámané lavice pro diváky, ohniště na tribuně, rozšlapaná střecha na pokladně, atd. Nebo myslíte, že nemám pravdu? Je nám jasné, že ostnatý drát tohle všechno nevyřeší, ale přeci není moudré rezignovat a nechat areál na pospas vandalům. V době kdy byly brány otevřené, nebylo problém vesele rejdit na motorce, či čtyřkolce mezi bránami a dokazovat o- statním jaký jsem to ale borec. Omlouvám se všem, kterých jsem se jakkoli dotkl, ale nejen já ztrácím sílu a chuť dělat cokoli proto, abychom měli něco, co nám okolní obce závidí. Vždyť to přeci vidíme na kaž- 13

16 14 Sokol Černošín dém kroku "každý dobrý skutek bude po zásluze..." Všem Vám přeji do nastávajícího jara mnoho chutí do sportování a pokud by se Vám náhodou přece jen nechtělo sportovat, tak alespoň sportujte pasivně a přijďte ochutnat výtečnou klobásku na náš stadion. A tím nás podpořit. Jste srdečně zváni. Miroslav Koutecký Lapeť, o.s. SOKOL Taneční kroužek Od poloviny února nabízí občanské sdružení Lapeť taneční kroužek pro děti ve věku od 4 do 8 let. Kroužek je směřován na výuku scénického tance - děti se učí vnímat hudbu, rytmus a pohyb v prostoru. Výuka je vedena zábavnou formou. Lekce tance probíhají každé úterý od 16,30-17,30 hod. v séle KSC Vlčák. Lektorkou je Veronika Merglová, kterou už možná řada z vás zná ze ZUMBA hodin. Veronika má 15-ti letou praxi a absolventský list v oboru moderního tance. V současné době kroužek navštěvuje 10 dívek. Tanec je však vhodný i pro kluky a určitě by holčičky mezi sebou rády nějakého přivítaly. Pokud máte o výuku scénického tance zájem, můžete kontaktovat Lapeť o.s. na skrze záložku "Napište nám" a nebo můžete přijít rovnou do tělocvičny. Výstava na téma Obrazy Julia Vernea Děti, které dochází na výtvarný kroužek Lapeť do nově vznikajícího Centra volného času (na faru) připravily prostorové obrazy podle románů Julia Vernea. Obrazy byly představeny ČERNOŠÍN / LAPEŤ Ohlédnutí Den otevřených dveří na GOA ve Stříbře V pátek 20. ledna 2012 se žáci páté třídy zúčastnili tvůrčí dílny na GOA. Letošní téma bylo: PSÁT JE HRA, ANEB JAK SE STÁT BÁSNÍKEM. Pod vedením učitelů gymnázia se žáci rozdělili do skupin a tvořili básně ve stylu HAIKU a LIMERIK. Zde jsou nejzdařilejší ukázky z pera Adély Markové: HAIKU: JEDEN ČÍŇÁNEK MÁ MALINKÝ COPÁNEK JE DOMA SÁM LIMERIK: V POKOJI STÁL STROMEČEK VYSOKÝ JAK DOMEČEK ZNÍ TO JAKO LEŽ VELIKÁ JAK VĚŽ DĚDEČEK - MÁ OBROVSKÝ STROMEČEK Závěrem se děti naučily vyrobit na svůj literární výtvor japonskou vazbu. Lapeť, o.s. obrazem

17 LAPEŤ / PŘEDSTAVUJEME volný čas Z Volfštejna V letošním roce náš "Spolek pro záchranu hradu Volfštejna" slaví 20. narozeniny. U této příležitosti oslav pořádáme výstavu fotografií dokumentující naší snahu. Výstava se koná v prostorech bývalého kina v Černošíně ve dnech a V těchto dnech budou probíhat doprovodné akce jako jsou šermířská vystoupení skupin z Plzně a okolí. Zveme Vás všechny, a to nejen z Černošína, ale i ze širokého okolí!!! Těšíme se na vaší hojnou návštěvu. představujeme Terénní program o. s. Kotec na Tachovsku a Stříbrsku Kdo jsme: terénní program nabízí podporu, radu a pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé sociální situace. Služby poskytujeme bezplatně, anonymně! Využívání služeb je dobrovolné! Co děláme: poskytneme základní sociálně-právní poradenství (např. dávky státní sociální podpory, sociální síť) poradenství v oblasti: pracovní, bydlení, dluhové, závislostí, ochrany zdraví doprovodíme na úřady, pomůžeme v komunikaci s institucemi zprostředkujeme další vhodné služby provádíme testování na infekční choroby - HIV, žloutenky typu B a C snížení zdravotních rizik - výměnný program pro uživatele drog, kondomy, zdravotní informační servis Terénní program probíhá: Po - Pá 9:00-17:00 Se zájemci se můžeme na místě setkání domluvit telefonicky. Pracujeme v jejich vlastním prostředí, jinak můžeme zájemce pozvat k jednání do kontaktní místnosti. Lapeť, o.s. na výstavě dne 24.2., při příležitosti vyhlášení mikroregionální výzvy grantu "Haranti" a konání divadelního představení spolku Divoch ze Stříbra, na chodbě KSC Vlčák. Dále pak doplnila program Reprezentačního plesu Města Černošína a Mikroregionu Konstantinolázeňska, který se konal následující den. Zumba Každý čtvrtek od hod. můžete přijít za námi sálu KSC Vlčák a zažít hodinu nekonečné zábavy a uvolnění! ZUMBA je taneční fitness hodina založená na prvcích aerobiku kombinovaná s pestrou latinskoamerickou hudbou! ZUMBA není cvičení jen pro mladé, jak si každý myslí! ZUMBA hodiny může navštěvovat člověk každé věkové kategorie! Dále ZUMBA hodiny nejsou určeny jen ženám, ale i mužům! Nebojte se přijít na ZUMBA hodiny a vyzkoušet si, jak chutná zábava, která navíc spaluje kalorie!!! Ukázku ZUMBA jste mohli také spatřit o půlnoci na Reprezentačním plese Města Černošína a Mikroregionu Konstantinolázeňska. Vlastníma rukama Město Černošín finančně podpořilo sérii víkendových výtvarných workshopů s názvem "Vlastníma rukama.". Každý měsíc přineseme jedno tvořivé odpoledne, vyzkoušíme si např. malbu prstovými barvami, malování na sklo, vyrábět májová srdíčka. Víkendovým tvořením vás budou provázet: Mirka Vlášková, Vlasta Andršová a Zuzana Vávrová. Pokud rádi tvoříte a chcete dostávat pozvánky na , můžete si k nám zaregistrovat ovou adresu a to: na skrze záložku "Napište nám" a nebo můžete sledovat naše akce na Facebooku. Poděkování Občanské sdružení Lapeť touto cestou děkuje paní Mgr. Dagmar Varousové, ředitelce ZŠ Černošín, za velmi vstřícný přístup, za podporu naší činnosti a především za bezplatné propůjčení tělocvičny na výuku tance a ZUMBA hodiny. Osady Ohlédnutí za rokem 2011 a plány na rok 2012 v obci KRÁSNÉ ÚDOLÍ Jako každý rok jsme započali i rok 2011 s plány na další ú- pravy a zkrášlení obecních pozemků u vodárny a obce jako takové. Po zdařilé akci "stavění máje" jsme za podpory Města Černošína a obrovské pomoci pí. Vladařové z O.s. 15

18 Osady OSADY Víchov usilovali o získání dotace na vybudování a obnovu Parku Šontál. V budoucnu by měl sloužit pro místní občany, cykloturisty a ostatní, kteří navštíví naši krásnou obec a náš kraj. Po akci "kácení máje", pouti Sv. Antonína a dětském dnu, jsme oslavili úspěch, kterým bylo přidělení dotace z Progra mu rozvoje venkova vyhlášenému MAS Český Západ. Proto jsme celé léto strávili na dočišťování pozemků, kde má být tento park vybudován a následně jsme začali shánět finanční prostředky na předfinancování dotace, vybudování chemických WC a dočištění bývalého rybníčku u našeho letního "kulturáčku". Díky sponzorskému daru manželů Mitchellových z Tyrolska jsme mohli pokračovat v úpravách terénu. Dne jsme uspořádali v sále v restaurace Vlčák koncert skupiny Kečup. Díky moc lidičkám, kteří přišli, tančili a zpívali až do ranních hodin. V době svátků vánočních jsme vybírali z účastníků výběrového řízení na projekt Parku Šontál firmu, která nám postaví prvky místa pro setkání a odpočinek občanů. Nakonec se z vítězství radovala firma Tomovy parky s.r.o., která v Černošíně stavěla dětské hřiště na faře. Po oslavách Nového roku jsme začali připravovat dětský maškarní rej, který jsme pořádali společně s SDH Černošín A těšíme se s hasiči na další spolupráci. V počátku února se nám vyskytly problémy s plány na o- becních pozemcích v Krásném Údolí, ale věříme, že za podpory Města Černošína vše dobře dopadne. Těšíme se na setkání s Vámi při stavění máje , kde můžete soutěžit o Železného muže Krásného Údolí v kategorii muži, ve dvou kategoriích žáků a kategorii žen o Železnou ženu. Proběhne slavnostní otevření Parku Šontál společně s poutí Sv. Antonína a setkání rodáků, a to pravděpodobně Dětský den a vítání prázdnin bude v průběhu měsíce června. Více o našem O.s. najdete na Jménem členů " O.s. Za Krásné Údolí" předseda V. Myška / PŘEDSTAVUJEME představujeme Terénní program o. s. Kotec na Tachovsku a Stříbrsku - kontakty Adresa: Rokycanova Tachov Kontakt na pracovníky: (Kuba) (Štěpán) (Lucka) (Hanka) (Jana) (vedoucí) web: Osady obrazem O.s. Za Krásné údolí uspořádalo koncert skupiny Kečup. Co je nového ve Víchově 16 Hravá angličtina pro předškoláky na Kovárně. Každý pátek je v KC Kovárna možné zaslechnout " I m John" nebo nějaké jiné anglické slovíčko. Od začátku ledna se děti postupně seznamují zábavnou formou do tajů cizího jazyka. Kurz probíhá pod vedením Mgr. Aleny Kadlecové a O.s. Za Krásné údolí - dětský maškarní rej, který jsme pořádali společně s SDH Černošín

19 OSADY / MIKROREGION Osady obrazem Víchov - výtvarná dílna na téma "Valentýnský šperk z fimo hmoty" Osady navštěvuje ho celkem 8 dětí od 4-7 let. Dle prvních ohlasů by místní občané v budoucnu rádi přivítali i možnost dalších jazykových kurzů (Nj) a to nejen pro děti. Během února získalo O.s. na tento projekt dotaci ve výši ,- Kč dle grantových pravidel pro NNO, která pro letošní rok vyhlásilo Město Černošín. Za získané prostředky budou do KC Kovárna zakoupeny učební pomůcky (dataprojektor, promítací plátno a učebnice), které určitě zpříjemní a zkvalitní výuku pro naše malé studenty. Výroční schůze O.s. Víchov Dne se konala výroční schůze místního O.s. Hlavním bodem programu bylo zveřejnění hospodaření za rok 2011, zhodnocení dotačních programů, které byly v minulém roce zpracovány a postupně uskutečněny (Jakoubkova pouť - Plzeňský kraj, Haranti Mikroregion Konstantinolázensko, Pamětní deska - Nadace Jakoubka ze Stříbra) a sestavení plánu akcí pro rok Zápis z jednání je možné shlédnout na Valentýnská výtvarná dílna - Fimo hmota V letošním roce si členové o.s. připravili pro malé neposedy sérii výtvarných workshopů, které budou vždy tematicky laděny dle ročního období. Pro zimní období to byla dílna na téma "Valentýnský šperk z fimo hmoty". Fimo je moderní barevná modelovací hmota, která má výborné vlastnosti na zpracování a je vhodná k výrobě drobných šperků. Do komunitního centra na Kovárně zavítaly nejen děti, ale i dospělí, kteří si chtěli vlastnoručně vyrobit něco zajímavého a obdarovat tak někoho z blízkých. Masopust 2012 Masopustní taškařice byla pro místní občany připravena na Nejen děti se důkladně na tuto, pro obec novější lidovou tradici připravily. Bylo možné si zatančit s králem masopustního průvodu, nebo jen tak si sousedsky popovídat a zavzpomínat jaké to bylo kdysi. Za O.s. Víchov J. Vladařová Z mikroregionu Mikroregion Konstantinolázeňsko chystá další výzvu grantového programu HARANTI Víchovský masopust Grantový program "HARANTI" se pomalu stává tradicí. S nápadem na vytvoření grantového programu přišel Mikroregion Konstantinolázeňsko v roce 2010, ve snaze o podporu aktivit dětí a mládeže na svém ú 17

20 18 Z mikroregionu zemí. V loňském roce byl program úspěšně zopakován a již nyní se připravuje nová výzva pro letošní rok. Tak, jako byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic všestranným renesančním člověkem, může tento program přispět k proměně mnohých malých "harantů" v aktivní osobnosti. Výjimečné na grantovém programu HARANTI je především to, že o něj mohou žádat nejenom zavedené organizace, ale i neformálně utvořené skupiny mladých lidí, které přijdou s dobrým nápadem a nebojí se pustit do jeho realizace. V loňském roce bylo podpořeno již dvanáct projektů, přičemž každý mohl získat částku až do výše ,- Kč. Dne se konala v KD Vlčák v Černošíně prezentace projektů, které získali v minulém roce od Mikroregionu Konstantinolázensko finanční podporu. Skladba žadatelů i aktivit projektů byla pestrá. Občanské sdružení Víchov pátralo po víchovském rodákovi Jakoubkovi ze Stříbra, v Konstantinových Lázních proběhla Filmová noc, děti z kroužku Teta v Záchlumí vytvořily novou sochu pro tamní kostel, o.s. Lapeť pořádalo v Černošíně sérii výtvarných workshopů, děti ze školy v Kon. Lázních vysadily nové stromy a mnoho dalších aktivit obohatilo dění v našem regionu. Na závěr programu byla vyhlášena nová výzva pro rok Veškeré informace k tomuto projektu jsou od 1.3 zveřejněny na v sekci "grantový program HARANTI". fotosoutěž Komentář k fotosoutěži Velmi ráda bych se podělila se čtenáři e o svůj názor na rubriku fotosoutěž, která nás provázela v uplynulém roce. Když jsme před rokem tuto rubriku čtenářům představili, bylo hlavním mottem "Život v našem městě". Během roku jste mohli prostřednictvím čtvrtletníku vidět ty nejzají- FOTOSOUTĚŽ kultura ve městě Írán, země neznámá S batůžkem na zádech a před sebou putování do dalších končin zeměkoule, kam zpravidla nevedou cesty turistických kanceláří. Takové výpravy podniká již řadu let Ing. Jiří Krupička z Tachova, který nás opět navštívil v podvečer 24. ledna V restauraci Vlčák byly tentokráte promítány snímky o jeho měsíčním pobytu v Íránu. Ke každé fotografii uslyšeli návštěvníci besídky doplňující komentář a mnohdy i kratší historku. První okruh vedl z hlavního města Teheránu na severozápad země. Přes pohoří Elborz do vlhkých nížin rozléhajících se podél Kaspického moře až k náhornímu jezeru u tureckých hranic. Po návratu do metropole následoval jižní okruh s návštěvou Isfahánu a míst se zachovalými pozůstatky perské historie. Největší dojem na posluchače poutavého vyprávění udělala místní krajina. Holé šedohnědé svahy kopců a zelený ráj horských údolí, ve kterých si vesničané zbudovali svá obydlí. Plochá střecha jednoho domku často slouží coby dvorek horních sousedů v této pitoreskní kaskádové zástavbě. Odměnou za poutavé vyprávění byl cestovateli potlesk všech přítomných. Dokončení na str.19

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč

Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Komunální volby 2014 Cena 5 Kč Zbraslavské noviny 10/2014 Buďme na Zbraslav hrdí Jsou to čtyři roky, co jsem se stal starostou Zbraslavi. Tyto noviny vyjdou těsně před komunálními

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD

ROČNÍK 34, ČÍSLO 202 LISTOPAD ROÍK, ÍLO 0 LITOAD 00 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA městečka pod kalkou BUĎ DOBRÝ ROK TE ŘÍŠTÍ! obota. prosince 00, od.00 hod. Vánoční KOFLÍKOVÝ TRH Kulturní program - MŠ, ZŠ, Rorejs, Křoví, vernisáž vánočních

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více