Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá"

Transkript

1 Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá P. Menger, O. Fabián. PRAGOPROJEKT, a.s., Praha,Česká republika SOUHRN: Jednou z podmínek dalšího rozvoje centrální oblasti Prahy je rozšiřování kolektorové sítě. Mezi plánované stavby patří výstavba Kolektoru Revoluční Dlouhá. Výstavba kolektoru bude navazovat na již provozovaný kolektor Příkopy a kolektor na Nábřeží Ludvíka Svobody. Kolektor respektuje výhledové řešení dalších kolektorů 2. a 3. kategorie v tomto prostoru a již dokončenou výstavbu obchodního a společenského centra Palladium na náměstí Republiky. Hlavní větev kolektoru bude situována pod ulicí Revoluční s místem napojení na stávající kolektor Příkopy na náměstí Republiky a je ukončena na Nábřeží Ludvíka Svobody, kde bude napojena na stávající kolektor RNLS (Rekonstrukce nábřeží Ludvíka Svobody). Odbočné větve jsou v ulicích Na Poříčí, Truhlářská, Dlouhá, Soukenická, Klimentská, Řásnovka a k objektu pomocného řídícího střediska umístěného u Štefánikova mostu. Celková délka hlavní větve kolektoru je 674,20 m, délka kolektorových odbočných větví je 250,0 m. Světlá šířka kolektoru je 2,7 4,8 m, kolektorových přípojek 1,9 m. Světlá výška kolektoru je 3,0 5,15 m, světlá výška kolektorových přípojek je 2,1-3,0 m. K jednotlivým připojovaným objektů jsou z kolektorových větví vedeny kolektorové přípojky, jejichž celková délka je 422,50 m. Na trase kolektoru se nachází sedm těžních, zatahovacích a únikových šachet. Výškově je trasa vedena 10,0 14,50 m pod úrovní stávajícího terénu. Po vybudování tohoto distribučního kolektoru bude nově připojeno 32 objektů pomocí 40 ražených přípojek. Ražba kolektoru bude prováděna pod ochranou zpevněného horninového prostředí pomocí tryskové injektáže provedené z povrchu i z podzemí. Šachty budou hloubené a při provozu kolektoru budou sloužit jako únikové cesty na povrch, pro zatahování inženýrských sítí a pro větrání kolektoru. V kolektoru je uvažováno s uložením vodovodního a plynovodního potrubí, silnoproudých a slaboproudých kabelů. Kolektor Revoluční - Dlouhá má vydané platné stavební povolení. Začátek realizace se předpokládá na rok ÚVOD Kolektor Revoluční Dlouhá patří mezi plánované podzemní stavby na území hlavního města Prahy. Kolektor navazuje na již provozované kolektory v centrální oblasti Prahy a to kolektor Příkopy a kolektor RNLS na Nábřeží Ludvíka Svobody. Světlá šířka kolektoru je 2,7 4,8 m, kolektorových přípojek 1,9 m. Světlá výška kolektoru je 3,6 5,15 m, světlá výška kolektorových přípojek je 2,1-3,0 m. Plocha výrubu je 14,70 22,70 m². 2 GEOLOGICKÉ POMĚRY Trasa kolektoru je vedena ve složitých geologických poměrech, které ovlivňuje erozní a akumulační činnost řeky Vltavy a několik století trvající výstavba. V kalotě štoly budou těženy fluviální vrstvy středně zrnitého písku až hrubozrnného písku se štěrkem, o průměrné velikosti štěrkovité frakce 1-5 cm (20 40 %), místy cm. S přibývající hloubkou se charakter vrstev mění narůstá velikost a množství valounů štěrku, takže počva štoly bude ražena ve vrstvě štěrku s příměsí hrubozrnného písku, přičemž velikost štěrkovité frakce se bude pohybovat v rozmezí od 3 do 8 cm, místy od 10 do 15 cm, ojediněle až 35 cm. Vedení štoly postupně klesá a zahlubuje se do zcela zvětralých břidlic Záhořanských vrstev charakteru jílu se střípky. Pod touto vrstvou mocnou pouze cca 0,30 cm, se již vyskytují silně zvětralé prachovité břidlice, 1 slídnaté, hrubě lupenitě odlučné, úlomkovitě rozpadavé, s extrémně velkou hustotou diskontinuit. Vrstva mírně zvětralých břidlic, hrubě lupenitých a tence deskovitě odlučných (2-5 cm), úlomkovitě rozpadavých, s extrémně velkou až velmi velkou hustotou diskontinuit, nastupuje v hloubce cca 179,00 m n.m. Vrstva navážek místně dosahuje sondami dokladované úrovně 185,50 m n. m. Vzhledem k proběhlé výstavbě se v této vrstvě vyskytuje množství stavební suti (cihly, betony, panely, zbytky zdí, armovací výztuž), stavebních konstrukcí a inženýrských sítí (z nichž některé jsou již zrušené a částečně sanované). Trasa kolektoru v ulici Revoluční je vedena podél hradební příkopové zdi ze 13. století. Západní odbočné větve kolektoru budou příkopovou zeď protínat. V úseku mezi č. p. 762 v ulici Revoluční a koncem trasy v ulici Lannově) se na geologické stavbě významně podílela erozní a akumulační činnost řeky Vltavy, jejímž výsledkem je výrazný skalní stupeň bývalý nárazový břeh řeky. V přehloubeném korytě, v prostředí měkkých vinických vrstev, se nejdříve usazovaly štěrky s příměsí hrubozrnného materiálu v mocnosti cca 5,0 m. Valouny jsou dobře opracované. Tuto vrstvu překrývají jemnozrnnější zeminy, přičemž převažujícím litologickým typem jsou dobře zrněné štěrky a štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy lokálně s čočkami hlinitých štěrků, s polohami písků s příměsí jemnozrnné zeminy a s polohami hlinitých a jílovitých písků s proměnlivým obsahem štěrků.

2 Fluviální sedimenty jsou na celé ploše překryty antropogenními sedimenty (navážkami). Jejich největší mocnost očekáváme na konci trasy v ulici Lannově a v těsné blízkosti západní linie budov v ulici Revoluční. Navážky jsou tvořeny různorodým stavebním rumem s proměnlivým obsahem cihel, úlomků opuky, betonových a dřevěných konstrukcí (pozůstatků bývalých mlýnů a náhonů) s hlinito-písčitoštěrkovitou výplní Obrázek 1. Celková situace kolektoru Hladina podzemní vody (HPV): Štola je vedena až ze ¾ své výšky pod stávající úrovní hladiny podzemní vody, která se nachází na úrovni m n.m. Hladina podzemní vody kolísá cca 0,5 m v závislosti na úrovni hladiny v řece Vltavě a má ke korytu řeky mírný spád. Proudění podzemní vody sleduje morfologii skalního podkladu. Převládající směr proudění je SV. Podzemní voda není agresivní vůči betonovým konstrukcím, v ulici Lannově je silně znečištěna antropogenními látkami. 3 NÁVRH KOLEKTORU 3.1 Směrové vedení v kolektoru Kolektor je napojen na stávající kolektor Příkopy na křižovatce náměstí Republiky - ulice U Obecního domu. Dále je kolektor veden pod západní částí náměstí Republiky mimo kabelovod. Odbočná větev k šachtě ŠR 2 je navržena z části pod hloubenou podzemní pasáží. V ulici Revoluční je kolektor veden prakticky středem ulice. Na začátku ulice podchází rampy pro veřejné podzemní garáže. Na křižovatce Revoluční, Dlouhá - Soukenická je navržena velká ražená podzemní komora, kde začínají zárodky budoucích kolektorů do přilehlých ulic, zde je také základní jímka čerpání a nejnižší místo kolektoru. Trasa kolektoru dále pokračuje ulicí Revoluční směrem ke Štefánikovu mostu s odbočkou do ulice Klimentské. Na tomto úseku je před objekty čp. 1246, 764 a 765 navržena základní těžní šachta ŠR 5. Na křižovatce s ulicí Lannovou se trasa lomí a pokračuje pod chodníkem podél ulice Lannova až před objekt čp. 1373, kde je podzemní komora umožňující případné pokračování kolektoru a odbočení trasy směrem k místu napojení se stávajícím kolektorem RNLS. Zde bude vybudována nová ventilátorovna včetně vyústění vzduchotechniky na povrch. Propojení je navrženo pomocí šachty ŠR10. U křižovatky ulic Revoluční a Lannova ja navržena odbočná větev, která je ukončena v hloubené šachtě ŠR10, na břehu řeky Vltavy, kde je umístěno Podružné řídící středisko (PŘS). PŘS obsahuje: řídící středisko, trafostanice, ventilátorovnu, únikové schodiště, osobonákladní hřebenový výtah a další technologické prostory. Trasa kolektoru je navržena tak, aby bylo možné provádět sanace nadloží převážně z povrchu, což je ekonomicky a technicky výhodnější. Toto však vyvolává dlouhodobou úpravu tramvajové trati v Revoluční ulici, dočasným přemístěním k chodníkům a umožní umístění těžní šachty ŠR 5 do osy kolektoru. Tato šachta je hlavní, těžní, po celou dobu výstavby. Jednotlivé pozemní objekty jsou na kolektorové větve napojeny pomocí ražených přípojek a přípojkových vrtů. 3.2 Výškové vedení kolektoru Hlavní větev kolektoru je vedena z místa napojení na kolektor Příkopy, z nároží u Obecního domu na nám. Republiky. Odtud trasa prudce klesá do zvodnělého prostředí štěrkopísků pod výstup z podchodu metra a pod konstrukce pasážového objektu. Dále ve směru Revoluční ul. trasa klesá v min. spádu souběžně s centrální kanalizací (700/1250) až do technické komory TK3 před křižovatkou s ul. Dlouhou a Soukenickou, kde je nejnižší místo trasy. Z hlediska výškového vedení je na této křižovatce limitní poloha kanalizačního řadu (600/1100) z Dlouhé ul. do Soukenické. Z technické komory TK3 trasa stoupá až k odbočení trasy v komoře TK5 (předmostí Štefánikova mostu). V komoře TK5 je 2

3 výškový zlom (bude zde proveden dostropní zálom). Část hlavní větve z TK5 až k ŠR10, kde bude šachta napojena na stávající hloubený kolektor RNLS, je výškově vedená o cca 2-2,5m výše, trasa stoupá ve spádu 0,50 % a v souběhu s kanalizací v Lannově ulici (600/1100). Tato úprava nivelety je provedena s ohledem na popsané geologické a hydrogeologické podmínky v dané oblasti. Výškový rozdíl mezi úrovní nového kolektoru Revoluční a kolektoru z RNLS bude překonán v šachtě ŠR10. Obrázek 2. Podélný řez kolektoru v ulici Revoluční Trasa kolektoru je vedena v ulici Revoluční v hloubce cca 11,00 14,50 m, na nábřeží v hloubce 7,5-10 m pod úrovní terénu. Odbočné kolektorové větve výškově navazují na hlavní kolektorovou trasu.podélný sklon odbočných kolektorových větví je navržen tak, aby byly průsakové vody svedeny pomocí kanálků do jímky umístěné v TK3. Kolektorové přípojky jsou vedeny k objektům v místě požadovaného napojení inženýrských sítí. Světlá šířka přípojky je 1,9 m, světlá výška přípojky je 2,1 a 3,0 m. Z ražených přípojek budou vedeny přípojkové vrty do objektů. Celkové údaje o projektované kolektorové trase: Hlavní trasa náměstí Republiky ulice Revoluční dl. 517,09 m, průměrná hloubka 13,0-14,5 m ulice Lannova a propojení na stávající kolektor dl. 157,1 m, prům. hloubka 10,0 m-7,5 m Odbočné větve ul. Na Poříčí - dl. 73,50 m, prům. hl. 14,0 m Truhlářská ul. - dl. 39,06 m, prům. hl. 14,0 m Dlouhá ul. - dl. 29,71 m, prům. hl. 13,0 m Soukenická ul. - dl. 19,60 m, prům. hl. 12,5 m Klimentská ul. - dl. 17,28 m, prům. hl. 11,5 m Řásnovka ul. - dl. 22,57 m, prům. hl. 11,0 m úniková štola do PŘS - dl. 48,3 m, hl. 8,0-12,0 m Kolektorové přípojky dl. 422,46 m, prům. hloubka m Těžní šachty ŠR 5 Revoluční- hl. 15,00 m hlavní těžní šachta po celou dobu výstavby ŠR 3 Truhlářská- hl. 13,60 m ŠR 10 Nábřeží LS hl. 7,25 m ŠR 2 Na Poříčí- hl. 13,40 m Obrázek 3. Podélný profil odbočné větve v ulici Truhlářská Obrázek 4. Podélný řez kolektorovou přípojkou Pomocné šachty ŠR 6 Klimentská hl. 11,60 m ŠR 8 PŘS hl. 6,60 m ŠR 4 Dlouhá hl. 13,00 m 3.3 Prostorové uspořádání příčného profilu kolektoru Navržené prostorové parametry kolektoru zajišťují umístění inženýrských sítí podle požadavků jejich správců v době vydání projektové dokumentace. Kolektor bude vystrojen nosnými konstrukcemi pro vedení sítí pro tuto navrhovanou obsazenost: pravá strana: - 1x vodovodní potrubí DN výložníků pro slaboproudá kabelová vedení - 2 výložníky pro trakční kabely DP-ED - 1 výložník pro kabely vlastního vybavení kolektoru - prostorová rezerva pro plynovodní potrubí levá strana: - 1x vodovodní potrubí DN300-6 výložníků pro silnoproudá kabelová vedení - 2 výložníky pro trakční kabely DP-ED 3

4 stranách. Stejně se bude postupovat při zajištění ražby technických komor. Nadloží a boky štoly budou zpevněny v celé délce i přes křížení s odbočnými větvemi. Obrázek 5. Příčný řez vystrojením kolektoru 3.4 Doprovodná dokumentace V rámci projekčních prací na dokumentaci pro stavební povolení byla zpracována doprovodná dokumentace, která sloužila z části, jako podklad pro vlastní projekt a obsahuje tyto části: - Podrobná pasportizace objektů v zóně ohrožení - Průzkum stávajících inženýrských sítí - Povodňový plán - Kolektorové přípojky a vrty dle jednotlivých připojovaných objektů - Studie chodu sítí v kolektoru - Kamerové prohlídky - Zaměření stávajících připojovaných objektů, zaměření povrchů - Doplňující podrobný geologický průzkum - Hydrogeologický průzkum - Korozní průzkum - Projekt pro vodoprávní řízení - Hluková a exhalační studie - Technické přílohy ke smlouvám uzavíraných s majiteli objektů 3.5 Ražba kolektoru Ražbu kolektoru bude probíhat podle zásad Nové rakouské tunelovací metody (NRTM) a lze ji rozdělit podle způsobů zajištění prostředí, ve kterém budou razící práce prováděny následovně: První způsob spočívá v zajištění prostředí resp. nadloží vějíři ze sloupů tryskové injektáže (TI). Jde o prostředí, kde bude ve spodní části výrubu zvětralá břidlice skalního podkladu s možností výskytu základů historických objektů, výše pak pokryvné útvary štěrkopísků Vltavské terasy nebo i navážek. Hladina podzemní vody se bude nacházet ve spodní třetině profilu výrubu až ve dvou třetinách výšky profilu. Tento typ zajištění bude platit v rozsahu od nám. Republiky (včetně) do Revoluční ulice až do staničení cca 370 m a pro všechny odbočné větve mimo větve Řásnovska a PŘS. V prostředí štěrkopísků a pod hladinou podzemní vody budou vějíře tryskové injektáže z klenby přetaženy i do svislých boků, aby co nejvíce omezily přítoky vody do výrubu a aby zpevnily štěrkopísky i po 4 Obrázek 6. Vzorový příčný řez kolektorem TI ze štoly V případě potřeby může být při podcházení kanalizačních řadů, kabelovodů, plynovodů a vodovodů vějíř ze sloupů TI doplněn mikropilotami. Odlišně zajištěné prostředí bude v úseku odbočné větve Na Poříčí při podcházení nového podchodu stavby Palladia vč. výstupního schodiště z vestibulu metra stanice Náměstí Republiky. V bezprostředním nadloží kolektorové větve bude základová deska podchodu s podkladními vrstvami. Podkladní bet. deska bude vyztužena. Přístropí ve vrcholu klenby bude před ražbou zajištěno pouze mikropilotami nebo předráženými pažinami Union v rozsahu podle kvality štěrkopísků. Tryskovou injektáží budou zajištěny pouze boky a spodní část klenby tak, aby prováděním vějířů TI nebyly narušeny podkladní konstrukce nového podchodu. Ražba kolektoru se bude členit na kalotu a opěří s dnem, přičemž jednotlivé záběry při ražbě budou korespondovat s roztečí ocelové výztuže. Druhý způsob zajištění bude uplatněn pro tu část kolektorových větví, která se nalézá v prostředí navážek a štěrkopísků Vltavské terasy celým profilem, tedy že skalní báze je několik metrů pode dnem výrubu (5-6 m) a hladina podzemní vody je nad polovinou příčného profilu kolektoru. Jedná se o úsek hlavní větve zhruba od staničení 370 do technické komory TK5 ve staničení 515 a odbočnou větev Řásnovka. Prostředí ražby bude zpevněno tryskovou injektáží prováděnou v předstihu z povrchu nad budoucím kolektorem. Z jednotlivých vzájemně se překrývajících vertikálních vějířů vznikne v podzemí tubus proinjektovaného materiálu tak, že bude tvořit obálku budoucího výrubu štoly kolektoru, s neproinjektovaným jádrem menšího profilu než bude profil výrubu.

5 S minimálním odstupem za čelbou bude betonována provizorní podlaha tloušťky 150 mm. 3.7 Sekundární ostění kolektoru a přípojek Sekundární ostění směrově a výškově kopíruje primární ostění kolektoru. Horizontálně je betonáž profilu členěna do jednotlivých etap betonáže na dno, opěry a klenbu. Výztuž je navržena ze sítí a prutů, přerušena je pouze v místě dilatační spáry a spáry s přerušenou výztuží. V místě smršťovacích spár bude přerušena pouze vnitřní výztuž. Obrázek 7. Vzorový příčný řez kolektorem TI z povrchu Třetím případem je ražba ve stejném prostředí jako ve druhém případě, tedy v navážkách a štěrkopískách, ale kdy bude hladina podzemní vody ve spodní třetině až čtvrtině profilu výrubu. Půjde o úsek pod Lannovou ulicí a odbočnou větev k PŘS. V tomto případě bude ražba prováděna s nízkým nadložím 2,5-5,0 m, přičemž na povrchu budou učiněna opatření, která omezí nebo dočasně vyloučí dopravu nad právě raženým úsekem. Zajištění nadloží a čelby bude prováděno současně s ražbou kolektoru a to buď hnaným pažením z ocelových pažnic Union, nebo jehlováním ocelovými pruty nebo mikropilotami, případně kombinací těchto zajišťovacích prostředků. Volné prostory za pažinami musí být vyplněny výplňovou injektáží. Sanace prostředí pode dnem výrubu bude prováděna tryskovou injektáží zevnitř výrubu a v rozsahu podle úrovně HPV tak, aby byla zajištěna bezpečná ražba jádra a počvy kolektoru. Tímto způsobem budou proinjektovány boky, eventuálně i dno výrubu. 3.6 Primární ostění Primární ostění bude tvořeno ocelovou důlní zvonkovou výztuží nebo příhradovými ocelovými nosníky se dvěma ocelovými sítěmi 6,3/100x6,3/100 a stříkaným betonem C 20/25 tl. cca 250 mm. Velikost konstrukce rámů výztuže bude sledovat proměnný tvar štoly. Ve dně výrubu bude prováděno rozepření ocelovými prvky. Ražba bude podélně členěna na úseky pod dílčími částmi zpevnění nadloží a boků TI a bude po vyražení příslušného úseku přerušena, aby mohly být provedeny zajišťovací práce přístropí, boků i čelby úseku následujícího. Vlastní čelba bude zajištěna stříkaným betonem a 1x ocelovou sítí v tl. cca 25 cm, aby odolávala tlaku betonové směsi při provádění sloupů tryskové injektáže. Projekt předpokládá ražbu ve II. a III. stupni ražnosti, dovrchní, 75 % v mokru, 25 % v suchu s mechanickým rozpojováním horniny bez použití trhacích prací. V prostředí s nižší úrovní hladiny podzemní vody ve II. a III. stupni ražnosti, 40 % v mokru a 60 % v suchu. Příčný profil sekundárního ostění kolektorových tras se skládá: ze dna tloušťky 300 mm, tvořeného litým betonem C25/30 XC2, vyztuženého ocelovou výztuží z opěr tloušťky 250 mm, tvořených litým betonem C25/30 XC2, vyztužených ocelovou výztuží z klenby tloušťky 250 mm, tvořené stříkaným betonem C 20/25 XC2, vyztuženým ocelovou výztuží Příčný profil sekundárního ostění kolektorových přípojek se skládá: ze dna tloušťky 200 mm, tvořeného litým betonem C25/30 XC2, vyztuženého ocelovou výztuží z opěr tloušťky 180 až 200 mm, tvořených litým betonem C 25/30 XC2, vyztužených ocelovou výztuží z klenby tloušťky 180 až 200 mm, tvořené stříkaným betonem C 20/25 XC2, vyztuženým ocelovou výztuží Jednotlivé spáry vzniklé při provádění sekundárního ostění musí být opatřeny prvky zamezující průnik podzemní vody do kolektoru. V místě dilatační spáry bude vložen plastový profil do dilatační spáry. Smršťovací spáry budou prováděny v litém betonu dna a opěr. V místě smršťovacích spár se po obvodě na primární ostění osadí těsnící pásy, vyvedené nad podélnou spáru opěra klenba. Řízený vznik smršťovacích trhlin se dosáhne přerušením výztuže a zmenšením tloušťky betonu vložením vložek do ostění na hloubku cca 1/2-1/3 tloušťky ostění, které se po odbednění odstraní. Pracovní spára podélná bude provedena mezi jednotlivými kroky betonáže (dno-opěra, opěraklenba). Do spáry dno-opěra bude vložen bentonitový pásek. Pracovní spára mezi opěrou a klenbou bude ošetřena krystalizačním nátěrem. V místech, kde je hladina podzemní vody nad úrovní této spáry bude navíc vkládána injektážní trubička. Pro zajištění ochrany stavebních konstrukcí kolektoru před bludnými proudy budou výztuže sekundárního ostění štol po 50 metrech přerušeny dělící nevodivou spárou. Do spáry bude vložen dielektrický nevodivý materiál. V trase hlavní větve kolektoru jsou umístěny čtyři požární předěly, které oddělí příslušné požární úseky. 5

6 3.8 Kolektorové šachty Hloubení stavebních jam, do 2,0 m bude ruční. Jámy budou postupně zajišťovány horizontálními ocelovými rámy, pažinami nebo stříkaným beton C16/20 X0 se sítí. Hloubení a zajišťování částí jam, které budou pod hladinou podzemní vody bude realizováno v prostředí, které bude v předstihu zpevněno sloupy a stěnami z TI, které vytvoří ochrannou a nepropustnou obálku kolem profilu jámy. Dotěsnění proti průniku vody do podzemního díla bude prováděno dodatečně nízkotlakými injektážemi. Zajištění šachet bude také provedeno z převrtávaných pilot a štětových stěn. kolektoru. Strop šachty je izolován proti pronikání srážkové vody pomocí natavených modifikovaných asfaltových pásů s ochranou vrstvou betonové mazaniny. Pracovní spáry budou opatřeny elementy proti průniku podzemní vody. Obrázek 9. Podružné řídící středisko šachta ŠR 10 Obrázek 8. Hloubená kolektorová šachta ŠR 5 Definitivní ostění šachet budou tvořit železobetonová konstrukce dna, stěn a stropu včetně rozpěrných rámů a výstupních komínů na povrch s únikovými a montážními poklopy. Ostění bude prováděno z betonu C 25/30 XC2 vyztužené vázanou výztuží a Kari sítěmi. Při provádění ostění budou do konstrukce vkládány sklolaminátové chráničky určené pro zavedení inženýrských sítí do 4 ZÁVĚR Nově navrhovaný kolektor Revoluční Dlouhá dokončí propojení kolektorů v centrální části Prahy. Kolektor umožní moderní způsob zásobování objektů energiemi. Investorem akce je hlavní město Praha. Předpokládaný začátek realizace je rok 2012, délka stavby je naplánována na 2 3 roky. LITERATURA PRAGOPROJEKT, a.s., Projektová dokumentace pro stavební povolení akce Kolektor Revoluční Dlouhá,. ;; 6

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION Ing.Ondřej Fuchs tel:602 448806 fuchs@metrostav.cz Ing.Pavel Kacíř tel:721 854302 kacir@metrostav.cz Metrostav, Divize 1 Radlická 3/2000 Praha 5 RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geotechniky OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. PŘÍČINY DEFORMACÍ POVRCHU PŘI P I TUNELOVÁNÍ

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Ing. Tomáš Zdražila Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Bráník e-mail: tzdrazila@subterra.cz VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Abstract The local authority

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181. Oblasti použití strojů

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181. Oblasti použití strojů FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181 Oblasti použití strojů Stroje firmy FILAMOS, s.r.o. jsou používané zejména v následujících oblastech:

Více

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ Ing. David Rupp GEOtest, a.s. Ing. Jaroslav Lossmann Arcadis Geotechnika, a.s. Monitoring during construction of Dobrovského tunnels in Brno The Dobrovského

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č.

PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ. Geologická dokumentace průzkumných IG a HG vrtů. Inženýrskogeologický průzkum. měř. 1 : 100 příloha č. Vytěžené vrtné jádro průzkumného IG vrtu IJ-6, v popředí hlubší část vrtu. CHEMCOMEX Praha, a.s. Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 Inženýrskogeologický průzkum PAVILONY SLONŮ A HROCHŮ PRAHA 7 - Troja ZOO

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 KOLEKTORY SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost zajišťuje provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna. Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica

Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica J. Svoboda, M. Hnilička PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: Článek se zabývá studií dostavby druhé tunelové trouby tunelu Horelica.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Tunelový komplex Blanka

Tunelový komplex Blanka Tunelový komplex Blanka podzemní objekty nadzemní objekty hranice h i památkové átk é zóny ó křižovatka křiž tk Trója hranice přírodních památek křižovatka Pelc-Tyrolka S Trójský most 0 200 400 600 m stavba

Více

Ing. Jaromír Zlámal POHL cz, a.s., Nádražní 25, Roztoky 252 63 Tel.:+420 2 3308 9412 fax: +420 2 2091 2299 e-mail: zlamal@pohl.cz

Ing. Jaromír Zlámal POHL cz, a.s., Nádražní 25, Roztoky 252 63 Tel.:+420 2 3308 9412 fax: +420 2 2091 2299 e-mail: zlamal@pohl.cz Ing. Jaromír Zlámal POHL cz, a.s., Nádražní 25, Roztoky 252 63 Tel.:+420 2 3308 9412 fax: +420 2 2091 2299 e-mail: zlamal@pohl.cz HYDROIZOLACE ŠACHET V TERASE VLTAVY Abstract: The special technologies

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

V PRAZE. Připravil : KO-KA KA s.r.o.

V PRAZE. Připravil : KO-KA KA s.r.o. Říjen 2011 VYBRANÉ HAVÁRIE ZDĚNÝCH STOK V PRAZE Připravil : Jan Řehoř KO-KA KA s.r.o. Projekční a inženýrsk enýrská kancelář příčiny havári rií OBSAH PREZENTACE havárie kanalizace, ulice Trojská - 1996

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

Sdružené trasy městských vedení technického vybavení Sdružené trasy městských vedení technického vybavení Přednáška č.3. BP51 Inženýrské sítě J. Raclavský Ústav vodního hospodářství obcí Kolektor v Zürichu ve Švýcarsku 2 Kolektor v Torontu v Kanadě 3 Historie

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira.

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira. Základní technické parametry Objem vlastního kontejneru 8 m 3 Průměr sací hadice 250 mm Nasávaný vzduch ventilátorem až 36 000 m 3 /hod, Podtlak až 34 000 Pa Váha 20/33 t (prázdný/plný) Účinná délka sacího

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci

Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její akumulaci ČVUT v Praze, Fakulta stavební Mze, NAZV-1G58052 Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. Ing. Bronislava

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka likvidace termických procesů

Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka likvidace termických procesů Česká republika - Ministerstvo financí V Praze dne 8.9.2014 PID:MFCR4XARYQ Č.j.: MF-7532/2014/45-4501-35 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy

Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy V. Prajzler & L. Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.., Praha, Czech Republic R. Bohman & J. Krajíček

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING VED. PROJEKTU PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTIV & STAVEB Spol. s r. o. A INŽENÝRING INVESTOR Město Chrastava DATUM 07/2013 MÍSTO STAVBY Sportovní ulice, k.ú. Chrastava-stpč. 1463/2

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji K. Novosad PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: V dálniční síti České republiky zatím stále chybí kapacitní spojení ve směru Praha České

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Výstavba kanalizace. Jednotná kanalizace ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 3 NÁZEV OPATŘENÍ Výstavba kanalizace DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Základním předpokladem pro zachycování a odvádění odpadních vod do příslušné čistírny

Více

dle rozdělovníku Záznam

dle rozdělovníku Záznam dle rozdělovníku Č.j.: PX /2013 Vyřizuje: Ing. Martin Havlík, tel.: 244062234, 602619782, e-mail: havlik@pontex.cz Datum: Praha, 18. října 2013 Akce: Věc: II/232 Bezděkov, most ev.č. 232-004, oprava Záznam

Více

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA Patrick Rennkamp, Herrenknecht David Cyroň, Metrostav a.s Základníčásti strojů TBM-EPB S-609 (Tonda), S-610 (Adéla) Štít Závěs

Více

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality.

1. Úvod. 2. Inženýrskogeologické poměry lokality. 1. Úvod Předložená projektová dokumentace (DPS dokumentace pro provedení stavby) řeší sanaci svahu nad rybníkem Volný v Ostravě Radvanicích. V rámci rekultivace a odstraňování následků důlních škod se

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

v Příbrami, ul. Evropská

v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM v Příbrami, ul. Evropská PRODEJ HALY B S POZEMKEM - Příbram, ul. Evropská POPIS NABÍDKY Knol Plus a.s. Vám tímto nabízí ke koupi samostatnou průmyslovou halu na vlastních 2 pozemcích,

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč

hod* 2.500Kč DN 300-1000,znečištění do 15% (čištění, odsávání a recyklace) bm 45Kč ČIŠTĚNÍ KANALIZACE Cena Kč/MJ Kombinovaný vůz TATRA 815-13CAS KROLL-HELLMERS s RECYKLINGEM (vakuokompresor SIHI 1630m 3 /hod,hydročistič URACA 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % (čištění, odsávání

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

Opravy železničních tunelů u SDC Liberec

Opravy železničních tunelů u SDC Liberec Opravy železničních tunelů u SDC Liberec Ing. Tomáš Sklenář, SDC Liberec Ing. Jiří Matějíček, AMBERG Engineering Brno, a.s. V posledních letech proběhlo ve spolupráci SDC Liberec, projekční a konzultační

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více