ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA"

Transkript

1 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém Schváleno pedagogickou radou Jana Šestáková, vedoucí učitelka odloučeného pracoviště Výstavní 1128, Vodňany 2

3 1. Identifikační údaje o škole Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Vodňany Adresa: Výstavní 1128, Vodňany Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Město Vodňany Mgr. Ivana Kašová Vedoucí učitelka: Jana Šestáková Telefon: IČO: Kapacita: 52 dětí Druh organizace: Příspěvková organizace od Počet tříd: 2 Odloučené pracoviště od ŠVP název STUDÁNKA Vypracovala: Vedoucí učitelka ve spolupráci se všemi zaměstnanci Platnost od na dobu 4let 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola panelového typu se nachází v sídlištní zástavbě města. Objekt byl v roce 1972 zbudován jako účelové zařízení s kapacitou pro 120 dětí. V současné době je pro provoz MŠ využíván pouze jeden jednopatrový pavilon se dvěma třídami s kapacitou 52 dětí. Každá třída užívá celé podlaží se zvláštním vchodem. Pro každou třídu je k dispozici šatna, sociální zařízení a kuchyňka. Vnitřní prostor tříd je členěn na tzv. hrací centra, která umožňují dětem věnovat se různým aktivitám. Součástí MŠ je hospodářský pavilon s moderně vybavenou kuchyní a skladovými prostory. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny vlastním plynovým zdrojem. Pro pobyt venku slouží dostatečně velký travnatý areál s pískovištěm a herními prvky, které postupně doplňujeme. a) Věcné podmínky 3. Podmínky předškolního vzdělávání Prostory MŠ jsou vyhovující a skýtají možnosti pro realizaci spontánních a řízených aktivit, skupinových a individuálních činností. Třídy jsou postupně vybavovány novým dřevěným nábytkem, pomůckami, hračkami a tělocvičným nářadím a náčiním. Hračky a pomůcky jsou dobře dostupné, děti si je mohou samostatně brát, dobře se vyznají v jejich uložení. Nábytek doplňujeme tak, aby odpovídal antropometrickým, hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Děti se spolupodílejí na výzdobě šaten, jsou zde vystavovány jejich výtvarné a rukodělné práce. Školní zahrada je postupně vybavována herními prvky tak, aby vyhovovaly bezpečnostním předpisům, nevyjímaje hledisko estetické. 3

4 b) Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava z vlastní školní kuchyně. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, díky modernímu vybavení je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají po celý den ve třídě k dispozici dostatek tekutin. Do jídla nejsou děti násilně nuceny, ale vedeme je k tomu, aby alespoň ochutnaly. Děti jedí společně, osvojují si tak pravidla stolování. Děti jsou postupně vedeny k tomu, aby si v rámci možností dokázaly stravu naservírovat samy. Po každém jídle si děti čistí chrup. Děti jsou pravidelně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován aktuálním podmínkám počasí. Mají dostatek volného pohybu jak venku, tak v interiéru MŠ. Je zajištěn pravidelný denní rytmus, v němž respektujeme individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku. c) Psychosociální podmínky Vytváříme podmínky pro postupnou adaptaci nově přijatých dětí. Adaptace probíhá podle individuálních potřeb dětí ve spolupráci s jejich rodiči. Učitelky se chovají vstřícně a citlivě nejen k dětem, ale i k rodičům. Všechny děti mají v kolektivu rovnocenné postavení a učitelky respektují jejich individuální potřeby a reagují na ně. Napomáhají dětem, jednají nenásilně a citlivě. Snaží se navodit klidnou atmosféru, děti nezatěžují a nespěchají na ně. Učitelky dbají na prevenci šikany a ostatních negativních jevů. d) Řízení MŠ Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Činnost v MŠ zajišťují učitelky mateřské školy. Práci učitelek a správních zaměstnanců řídí vedoucí učitelka. Vedoucí učitelka podléhá řízení ředitelky školy. Vedoucí učitelka spolu s ostatními zaměstnanci se snaží vytvořit v mateřské škole optimální podmínky ke spokojenosti dětí a rodičů. Na vypracování ŠVP se podílejí všichni pracovníci. Škola spolupracuje se zřizovatelem, nejbližšími ZŠ, s odborníky poskytujícími pomoc dětem - s PPP, s logopedy atd. Je vytvořen funkční informační a komunikační systém školy: - základní informace o škole na stránkách - Mateřská škola, Smetanova 204, Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128/I - informace o programu na nástěnkách v prostorách MŠ - konzultace pro rodiče - zapojení rodičů do akcí MŠ - ankety pro rodiče - otevření školy rodičům - kdykoliv možno nahlédnout do tříd 4

5 e) Personální a pedagogické zajištění V mateřské škole pracují 4 učitelky, 1 správní zaměstnanec ve funkci školnice-uklízečka a ve školní jídelně 3 kuchařky. 4 p. učitelky mají předepsanou kvalifikaci pro učitelky mateřské školy. Všechny kuchařky jsou vyučené. Pedagogický sbor, respektive pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Vytvářejí se podmínky pro další systematické vzdělávání. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Specializované služby, jako je logopedie, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky/speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology. Personální zajištění: Ředitelka školy: Vedoucí učitelka: Učitelky: Mgr. Ivana Kašová - MŠ Smetanova Jana Šestáková - odloučeného pracoviště Eva Stuchlíková Barbora Vydrová Iva Kubelková Uklízečka - školnice : Vedoucí školní jídelny: Kuchařky: Vladimíra Šimoníková Jindřiška Študentová Dominika Nováková Jitka Pašková f) Spoluúčast rodičů Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ /zahajovací třídní schůzky tvorba TVP/. Jsou pořádány různé akce společné pro rodiče a děti /pouštění draka, zpívání pod vánočním stromem, sportovní akce, odpoledne k MDD, rozloučení s předškoláky atd./ Paní učitelky pravidelně informují rodiče, chrání však soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. 5

6 4. Organizace vzdělávání Organizace dne se řídí především časem podávání jídla Provoz školy: hodin Denní režim: hodin - scházení dětí, spontánní činnosti, hry, individuální činnost hodin - ranní cvičení, hygiena, svačina hodin - řízené činnosti hodin - oblékání, pobyt venku hodin - oběd, hygiena, příprava na odpočinek hodin - četba, vyprávění pohádek, poslech relaxační hudby, individuální odpočinek, klidové činnosti nespících dětí hodin - hygiena, odpolední svačina hodin - hry dle zájmu dětí, volné činnosti do rozchodu dětí, za příznivého počasí pobyt na školní zahradě Ráno se scházejí děti v 1. třídě. Od hodin jsou děti již ve svých třídách. V 1. třídě jsou děti věkové skupiny 3-4 let, ve 2. třídě 5-7 let /počítáme- li zde s dětmi s odloženou školní docházkou/. Obě třídy fungují celodenně. Pouze v případě absence učitelek děti spojujeme pokud možno na odpolední část dne. Denní řád je dostatečně pružný, vychází z potřeb a přání dětí pevně stanovené časy jsou stanovené pouze pro podávání jídla. Děti mají dostatek času pro hru. Negativem jsou vysoké počty dětí ve třídách /28 dětí na 1. třídě a 24 dětí na 2. třídě/ - vychází z potřeb zřizovatele - nedostatek míst v předškolních zařízeních ve městě, není však porušována vyhláška. Ke spojování tříd dochází pouze při scházení dětí. 6

7 Děti jsou rozděleny do 2 tříd podle věku: 1. třída - děti 3-4 roky 2. třída - děti 5-7 let a s odkladem školní docházky Děti z 1. a 2. třídy se scházejí od 6.00 hodin v 1. třídě. V hodin se rozcházejí do 2. třídy. Rozdělení tříd : 1. třída - RYBIČKY Eva Stuchlíková Barbora Vydrová 2. třída - ŽABKY Jana Šestáková Iva Kubelková Ve třídách pracují p. učitelky s projekty: Protidrogová výchova Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu Dopravní výchova Ekologická výchova Environmentální výchova Další aktivita rozvíjející talent dětí: všechny učitelky mají pedagogické vzdělání na to, aby mohly rozvíjet děti po všech stránkách. Děti mají možnost vybrat si činnost podle vlastního zájmu kdykoliv během dne ve své třídě - hudební, taneční, výtvarné, pracovní, pohybové atd. Děti se zúčastňují různých akcí - veřejná vystoupení /Vítání nových občánků města, vystoupení pro Domov důchodců, výtvarné soutěže atd. Toto zajišťují p. učitelky s menšími skupinkami, hlavně nejstarších dětí/, s dětmi pracují převážně v době odpoledního odpočinku/ - vybírají si je samy podle zájmu a talentu. a) Koncepce školy 5. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce školy je zaměřena na vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Hlavním prostředkem k dosažení cíle je ŠVP s názvem STUDÁNKA jeho prostřednictvím chceme přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvořit základní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, která budou platit společně pro děti, zaměstnance MŠ i rodiče, respektovat je a uplatňovat v každodenním vzájemném styku. 7

8 3 hlavní cíle: 1. Výchova ke zdravému životnímu stylu - děti mají dostatek pohybu - děti pobývají venku co nejvíce /i v odpoledních hodinách /, využíváme prostornou školní zahradu - navštěvujeme školní dopravní hřiště na MŠ Smetanova - dětem je podávána pestrá, chutná strava /děti nikdy do jídla nenutíme - mají možnost výběru velikosti porce, druhu ovoce či zeleniny atd./ - dbáme na dodržování pitného režimu 2. Rozvoj komunikačních schopností - s dětmi co nejvíce mluvíme /zařazujeme čtení nebo vyprávění pohádek před spaním omezujeme poslech z kazet nebo CD/ - pravidelně zařazujeme artikulační a hlasová cvičení - spolupracujeme s logopedkou jedenkrát za rok zajistíme odborné vyšetření dětí ve škole 3. Rozvoj prosociálního chování - děti samy vytvářejí pravidla soužití ve třídách /společně rozebírají co je správné a co ne, a proč?, co by se stalo, kdyby, atd./ - při práci s dětmi využíváme knihy o slušném chování - zaměstnanci jsou příkladem, řídí se tzv. Kodexem učitelky b) Formy a metody práce Pro všechny třídy jsou společná témata, která tvoří jednotný celek bezprostředně související se životem dětí. V kompetenci učitelek je zpracování TVP - učitelky samy analyzují situaci a podmínky ve své třídě /zájem dětí, znalosti dětí požadavky rodičů / a těmto skutečnostem přizpůsobují styl práce i zpracování třídních programů. Při plánování podtémat vycházejí z plánovaných akcí školy - je dán prostor i k doplnění programu v důsledku využívání spontánně vzniklých situací. Učitelky: - pracují s dětmi formou vzdělávací nabídky, děti si mohou vybírat - podporují samostatnost, tvořivost a nápaditost dětí - děti zbytečně nepoučují - dávají přednost prožitkovému učení /prožít, osahat si, vyzkoušet / - nechávají dětem dostatek prostoru pro spontánní hru - s dětmi pracují podle charakteru činností skupinově, individuálně či frontálně 8

9 6. Vzdělávací obsah 1. téma Pojďme si hrát Tématický blok je zaměřen na adaptační období dítěte. Naším úkolem je připravit dětem radostný vstup do nové třídy a usnadnit dětem, které nově nastupují, první krok do MŠ tak, aby si dítě ke konci tohoto období mohlo říct: Už se zas těším do naší školky. - pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí - vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem - přiměřeným a srozumitelným způsobem vytvořit společná pravidla vzájemného soužití - umět znát své jméno, jméno svých kamarádů a kamarádek, p. učitelek - seznamovat a upevňovat u dětí sebeobslužné a kulturně-hygienické dovednosti - postup při oblékání, hygienické a stravovací návyky - učit děti sociální citlivosti, ohleduplnosti, pomoci druhému, umět řešit vzájemné spory, umět spolupracovat při hře i ostatních činnostech - respektovat právo na soukromí dítěte, vybudovat atmosféru vzájemné důvěry - vytvořit dětem zdravé a bezpečné prostředí, poznávat nebezpečné předměty, nebezpečné hry a nebezpečné pády V tomto adaptačním období si budeme hlavně hrát - v případě příznivého počasí budeme hodně činností realizovat na školní zahradě /omezíme vycházky/. Situace vzniklé při hrách využijeme k vytvoření základních pravidel soužití. 1. Oblast Dítě a jeho tělo - uvědomit si správné držení těla - zvládnout základní pohybové dovednosti a orientaci, v prostoru vědomě ovládat dechové svalstvo - umět se pohybovat ve skupině dětí - naučit se ovládat jednoduchou obsluhu a jednoduché pracovní úkony /postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek/ - naučit se zacházet s běžnými předměty denní potřeby, zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické preventivní návyky /osobní hygiena, přijímání stravy a tekutin, umět se o sebe postarat, postarat se o své osobní věci, umět se samostatně oblékat, svlékat, úprava zevnějšku, obouvat se/. 9

10 - tělovýchovné chvilky, cvičení s hudbou, s náčiním - společné vycházky s překonáním přírodních překážek - hry hudebně-pohybové, rytmické hry a tanečky - pohybové hry zaměřené na seznamování s prostorem vysvobozovací honičky - smyslové hry s dotekem posílání tiché pošty dlaněmi, kresba symbolů na záda kamaráda - každodenní pracovní činnosti - sebeobsluha, úklid hraček, příprava stolování - prostorová orientace dítě úkolujeme, prosím dej tužku na stůl, atd. 2. Oblast Dítě a jeho psychika 2.1. Jazyk a řeč - učit se samostatně vyjadřovat - ovládat dech, tempo, a intonaci řeči - umět vyjádřit pocity, dojmy prožitky - učit se komunikovat s dětmi v kolektivu, umět komunikovat s dospělými - osvojit si základy společenského chování /umět pozdravit, umět naslouchat druhým, umět formulovat otázky/ - dechová cvičení- foukání kamarádovi do vlasů - artikulační cvičení a gymnastika mluvidel s motivací - sluchové hry, rytmické hry, napodobování zvuků - Kdo ti stojí za zády, Na ozvěnu - zrakové vnímání - sestavování, skládání dle předlohy, vyhledávání dle dané vlastnosti - hry na procvičení paměti - Co potřebuji do školky, Co se ve třídě změnilo, Kdo si vyměnil místo - vyřizování jednoduchých vzkazů - vyprávění zážitků z prázdnin, rozhovory nad obrázky, popis činnosti, děje Kdo všechno přišel do MŠ - četba pohádek a příběhů s dětským hrdinou - dramatizace příběhů a situací - práce s loutkou - grafomotorická cvičení s říkadlem Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád 10

11 2.2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Dílčí vzdělávací cíle: - projevovat zájem o vše nové ve třídě, poznávat prostředí, umět se v něm orientovat - poznat a pojmenovat základní věci, jímž je dítě obklopeno - záměrně se soustředit na činnosti - přemýšlet a vést jednoduché úvahy, umět je vyjádřit - postupovat podle slovních pokynů a instrukcí - vnímat matematické pojmy - více, méně, stejně, první, poslední, atd., umět je použít v praxi - rozvíjet představivost a fantazii v pohybových a konstruktivních činnostech - seznamovací hry a kruhové- Na jména, Vyměnit si místo, Přeji si, aby vedle mě seděl - situační hry a dramatické chvilky, modelové situace, které přibližují dětem, jak se správně chovat - skupinové tvoření / společná práce/ - společné volné a námětové hry - procvičení organizačních schopností a dovedností - výrazové etudy- zdravení mimikou, úsměvem, mrknutím, gestem - komunikativní diskusní kruh - řešení situací, společné plánování 3. Oblast Dítě a ten druhý Dílčí vzdělávací cíle: - s pomocí her seznamovat děti s pravidly chování v MŠ - k dětem i dospělým - osvojovat si dovednosti a poznatky, které jsou důležité pro navázání kamarádských vztahů mezi dětmi umět se dohodnout - umět překonat stud, přirozeně komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství - bránit se projevům násilí a ponižování jiného dítěte - učit se k úctě k hračkám a pracovním pomůckám - pochopit a dodržovat pravidla vzájemného soužití 11

12 -společné vytvoření pravidel - vytvoření rituálů-oslava narozenin, svátků, přivítání - hry prosociální učí se pochopit své kamarády, seznamují se s odlišným chováním smutný kamarád - spontánní volné hry ve třídě i v přírodě - využití arteterapie - malování ve dvojicích - dialogové hry a dramatické improvizace - výrazové etudy - mimika - kontaktní hry, dotykové hry - Slepíme se, Vodíme se 4. Oblast Dítě a společnost Dílčí vzdělávací cíle: - naučit se žít ve společenství ostatních dětí - pravidla společného soužití a snažit se je dodržovat - chovat se zdvořile k dospělým lidem i k dětem - pozdravit, poprosit, rozloučit se - domluvit s e vrstevníkem i dospělými, hovořit, až když druhý domluví - umět schopnost spolupracovat, umět se ve skupině domluvit - vytvářet povědomí o morálních hodnotách - důležitost a význam společného stolování, účast na přípravě společného jídla - vytvářet prostředí plné pohody, uvědomit si, že jsou některé děti, které nerespektují pravidla, a tím ohrožují bezpečí ostatních - správně a šetrně zacházet s hračkami, pomůckami - dodržovat pravidla her - skupinové aktivity - výtvarné projekty, dramatické chvilky - prostorové hry: Kniha má své místo, Kdo to ví - využití materiálu Úraz není náhoda, práce s DVD, CD, omalovánky - návštěva divadla - vnímat a setkávat se s pozitivními vzory vztahů a chování 12

13 5. Oblast Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle: - bezpečně se pohybovat v novém prostředí, osvojit si základní poznatky o fungování MŠ, orientovat se v jejím okolí - spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí - učit děti chápat, že svou činností mohou své prostředí zlepšovat, ale i ničit - zvládat běžné činnosti a požadavky - osvojit si základní návyky při pobytu venku na školní zahradě, poznávat co je bezpečné a kde nám hrozí nebezpečí - námětové hry, situační hry - pravidla soužití - úkolování dětí, úklid, stolování, pomoc kamarádovi, nebezpečné situace - účast na ekologických akcích, zařazovat ekohry, péče o prostředí šk. zahrady - při pobytu venku zařazovat didaktické hry Vidím, vidím, co ty nevidíš 2. téma: Podzimníček čaruje Tento blok je zařazen do času podzimu, vychází z podzimního setkání s přírodou. Učíme děti vnímat změny v přírodě, umět uplatnit vlastní zkušenosti z pozorování, uvědomit si své pocity a nálady, posilovat úctu k přírodě. - rozvíjet tvořivý přístup ke světu, podněcovat děti k myšlení, k rozvoji fantazie a představivosti -přiblížit změny v přírodě, vliv slunce a větru na počasí v tomto období-charakterizovat podzim, všímat si barev v přírodě, charakteristických projevů živočichů a rostlin - poznávat druhy ovoce a zeleniny všemi smysly - význam pro zdraví jeho další zpracování - práce na zahradě, zahradnické práce, znát rozdíl mezi stromem a keřem druhy, plody, vývoj plodů, jak roste strom - poznávat život ptáků - strava, popis, rozmnožování, migrace - mít povědomí o životě v lese-lesní zvěř, výskyt, popis, potrava, příprava zvěře na zimu, ekologie - uvědomovat si, že změny způsobené lidskou činností mohou zdraví chránit, zlepšovat, ale také poškozovat a ničit nezdravé prostředí - budeme vnímat přírodu všemi smysly naslouchat, čichat, hmatat, chutnat, pozorovat barvy podzimu. Vyrobíme si draka, pracovat s přírodninami - sbírat žaludy a kaštany pro zvěř na zimu, výlov rybníka 13

14 1. Oblast Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle: - rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost - zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí, užívat různé náčiní a nářadí - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů chutě, barvy - ovládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku - zapojit se do jednoduchých úklidových prací - vědět a rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí - aktivní pohyb a zdravá výživa - zdokonalovat se v pohybových činnostech a jejich kvalitě pravidla hry, bezpečnost při pohybu - rozvíjet schopnost dětí relaxovat a odpočívat, umět se uvolnit - dechová a zdravotní cvičení Cvičení lesních zvířátek, S bramborou - nádech, výdech - pohybové hry, dotykové hry a kontaktní hry, Bum bum ratata, Pán lesa, Jablka, hrušky, švestky - skládání a vytrhávání, mačkání papíru, stříhání, navlékání, - aerobní cvičení, posilovací cviky - orientace v prostoru, překážky, proudové cvičení Tajemný les, balanční cviky 2. Oblast Dítě a jeho psychika 2.1. Jazyk a řeč - rozvíjet slovní zásobu k tématu podzimu - porozumět slyšenému, umět zachytit hlavní myšlenku - zapojit se do dramatizace, odpovídat na otázky - poznávat jednoduchá synonyma - učit se mluvit souvisle ve větách - pojmenovávat vše kolem sebe, rozkládat slova na slabiky 14

15 - společná konverzace- práce na zahradě, jak se chová les - pantomima, tvoření jednoduchých rýmů, uvolňovací cviky grafomotorická cvičení, říkadla - recitace básní, rozklad slov na slabiky, hlásky, hra na tělo, hádanky - sluchová paměť a vnímání Zadupej, když uslyšíš, Slovo, které jsem řekla - hra se slovy, procvičování paměti zrakové Co je pod mechem - poslech příběhů, samostatné vyprávění pohádky, popis, zvuky, příběhy - stupňování příd. jmen, sluchová syntéza, skládání slov 2.2. Sebepojetí, city, vůle - pozitivní vztahy ve vztahu k sobě samému, řešit úkol na základě instrukce, získat přiměřenou důvěru ve vlastní schopnosti - estetické prožívání, učit se respektovat pochopená a zdůvodněná pravidla soužití - co děti cítí, vnímají umět se ovládat, rozhodovat se o svých činnostech - vyjádřit své prožitky a zážitky - dramatizace různých nahodilých příběhů, situací, umět vyjádřit své pocity, pohyby, postavy - muzikoterapie, kresba spojená s poslechem, překonávání překážek, činnosti na rozvoj vůle, vyjádření pocitů - problémové otázky Co by se stalo 2.3. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace - vytvářet kladný vztah k poznání všeho nového, posilovat zvídavost, zájem, radost z objevování - všímat si změn v přírodě, roční období charakterizovat, zpřesňovat smyslové vnímaní, vědomě jej užívat - chápat základní matematické pojmy a souvislosti, třídit, porovnávat - prostorové pojmy, rozvíjet paměť 15

16 - popis předmětů, hádanky, cvičení zrakové paměti - Kimovy hry, didaktické hry - práce se symboly, hra na rozvoj postřehu, využít programů na PC a ekologického centra - pracovní listy, experimentování, manipulování s předměty, porovnání předmětů, zkoumání a vědomé pozorování na vycházkách 3. Oblast Dítě a ten druhý Dílčí vzdělávací cíle: - naslouchání druhým, přijmout jeho stanovisko, pochopit, že každý může mít jiný názor, umět se domluvit - rozvíjet dětská přátelství, umět spolupracovat s ostatními, uplatňovat svá práva, respektovat jiný názor. - dramatické chvilky určité situace, děje, hrané role - rozhovory, rozbory příběhů s ponaučením - Bajky, společná výroba, tvoření - ovocného salátu, pečení jablkového závinu - vycházky do přírody - kontaktní hry a smyslová hra Co umím s peříčkem - společenské hry a sociální a taneční hry 4. Oblast Dítě a společnost Dílčí vzdělávací cíle: - vytvářet povědomí o krásách barevného světa, rozvoj estetického vkusu, dodržování pravidla společenských her - seznamovat se s uměním a vytvářet si pozitivní vztah k umění - snažit se vyjednávat s vrstevníky, domluvit se na společném řešení - pravidla chování - vyslechnutí textů s dětským hrdinou, s poučením, písně a hry, hudební hádanky - Vyletěl si pyšný drak - poslech hudby a koncertů, taneční improvizace, dramatizace pohádek, nových příběhů - organizování výstavy, výtvarné a pracovní hry - stavby z přírodnin, obrysová kresba, stínování, prstová malba, koláže, modelování - setkání s uměním v MŠ i mimo MŠ 16

17 5. Oblast Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle: - vědět, jaký význam má pro člověka životní prostředí, osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě, jejich proměnách, úctu k přírodě, chováním ji chránit - pozorování školní zahrady, zahrádek, sběr žaludů, kaštanů, výroba krmítka - vycházky do lesa, sběr přírodnin - beseda o zvířátkách, práce s encyklopedií, vycházky spojené s výlovem rybníka, účast na akcích - sledování událostí ve městě, účast na akcích ekologická akce 3. téma: Putujeme za betlémskou hvězdou V tomto bloku dětem přiblížíme české lidové tradice, svátek sv. Mikuláše, Vánoce, svátek Tří králů. Učíme děti: mít povědomí o důležitých lidských hodnotách - úcta, pokora, obdarování, sdílení, souznění, uvědomit si co pro mě rodina znamená - podporovat potřeby si vzájemně sdělovat své pocity a prožitky - rozvíjet tvořivost, prostřednictvím estetických prožitků vytvářet sváteční náladu - posilovat prosociální chování a jednání ve vztahu ke kamarádům, k rodině a ostatním lidem, umět vyjádřit city k nejbližším lidem - umět vyjádřit svoji fantazii, představivost, prožitky pomocí tvořivých činností Budeme poznávat adventní zvyky, společně se připravíme na příchod čertů a Mikoláše, upečeme vánoční cukroví, připravíme vánoční setkání společně s rodiči u vánočního stromku, seznámíme se s příběhem o narození Ježíška, navštívíme různé akce pořádané v předvánoční době ve městě. 1. Oblast Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle: - umět sladit pohyb s rytmem a hudbou, ovládat koordinaci ruka a oka - umět zacházet s různými předměty, s drobnými pomůckami, netradičním materiálem, s hudebními nástroji - vědomě napodobit jednoduchý pohyb, přizpůsobit jej pokynům, umět se pohybovat ve skupině dětí, vnímat prostor 17

18 - pohybové chvilky, zdravotní cvičení se sněhovou vločkou - zařazení relaxačních cviků, prolézání křížového tunelu, strachového pytle, cvičení s padákem, pohybová improvizace na hudbu, hra hudebně- pohybové - hra na postřeh Čarovná trubka Honička v řetězech - jemná motorika 2. Oblast Dítě a jeho psychika 2.1. Jazyk a řeč - správná výslovnost, kultivovaný projev - umět vyjadřovat své myšlenky, pocity, vést rozhovory, ptát se, naslouchat druhým - sledovat pohádku, vyprávět, zachytit hlavní myšlenku, umět krátký text, improvizace - dechová cvičení - foukání do svíčky, gymnastika mluvidel - čertík - artikulační cvičení, hry se slovy, samostatný slovní projev, sluchová paměť, sluchové hádanky, vymýšlení vánočního přání, grafomotorika, písně, říkadla, Stromeček - nacvičení krátkých textů s vánoční tématikou - čert a Mikuláš - hledání slov na předem určenou hlásku - gesta a vokální činnosti 2.2. Sebepojetí, city a vůle - těšit se hezkých zážitků rozvíjet mravní a estetické vnímání a prožívání, příjemné a nepříjemné, láska, cit, radost, spokojenost, strach, smutek, odmítání - divadelní představení spojené s mikulášskou nadílkou, spontánní hry, uvolňovací hry - Zvonečková hra.. - dramatizace vánočních příběhů -narození Ježíška, pantomimické hry, vystupování, zdobení ván. stromečku - výtvarné a tvořivé hry - vánoční výzdoba 18

19 2.3. Poznávací schopnosti a funkce, představivosti a fantazie, myšlenkové operace -umět samostatně vyjádřit svou fantazii a představivost - rozlišovat pomocí všech smyslů, přemýšlet, vést jednoduché úvahy - hry na rozvoj hmatu, příběhy s poučením, hudební aktivity, koledy - logické posloupnosti, řešení myšlenkových problémů Dílčí vzdělávací cíle: 3. Oblast Dítě a ten druhý - rozlišovat vhodné a nevhodné chování, vlastnosti lidí - učit se úctě k rodičům a lidem, umět udělat radost, podělit se o příjemné zážitky a prožitky - společné posezení u ván. stromku, dárky kamarádům - výroba dárků, div. představení, návštěva čerta a Mikuláše v MŠ - vánoční příběhy, Adventní čas, spol. akce u vánočního stromu 4. Oblast Dítě a společnost Dílčí vzdělávací cíle: - spolupracovat a spolupodílet se na rozvoji kulturního života v předvánočním čase - aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a ctít tradice českých Vánoc - vytvářet povědomí o slavení Vánoc u ostatních kultur a národností prosocionální hry zaměřené na ohleduplnost, spolupráci, empatii s vánoční tématikou konstruktivní a výtvarné činnosti založené na spolupráci v malých skupinkách - poslech pohádek a příběhů s Ježíškem, Santa Klausem a dědou Mrázem - návštěva vánoční besídky dětí ZŠ v kulturním domě 19

20 5. Oblast Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle: - pozorování životních podmínek a stavu prostředí - dění kolem sebe, co jsou bohaté Vánoce, porozumět významu slova bohatství - bohatství nejsou jen peníze - návštěva adventních trhů, muzea, kostela, pozorování výzdoby ve městě 4. téma Paní zima kraluje V tomto bloku se zaměříme na charakteristické rysy zimního období, objevování různých kombinací počasí, pozorování změn, pokusy, experimenty s vodou, uvědomíme si, jak počasí ovlivňuje naše oblékání. - seznamovat děti hravou formou s časovými pojmy, zdravé sportování a bezpečnost, zdrav. návyky, seznámit se s vlastním tělem, orgány, funkce, smysly, povědomí o svém těle - uvědomit si hodnotu vlastního zdraví, vést děti k ochraně přírody, zvěře - příprava na zápis do ZŠ - znát své jméno, příjmení, věk, adresu - povídat si o vesmíru Budeme si užívat krás a radovánek zimy, klouzat, sáňkovat, stavět sněhuláky. Nebudeme zapomínat na bezpečnost a upevňování zdravých návyků. Budeme se starat o ptáčky, lesní zvěř. Také se seznámíme s lidovými tradicemi. 1. Oblast Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle: - dbát na správné držení těla, vědomě napodobovat pohyb podle vzoru uč., reagovat na pokyn, aktivně se pohybovat na sněhu, ledu, koordinace ruky a oka - jemná motorika, graf, cvičení, správné držení kreslícího materiálu, sezení, pojmenovat části lidského těla, upevnit zdrav. preventivní návyky - základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem, umět zacházet se sportovním náčiním 20

21 - zdravotní cviky - se sněhovou vločkou, chůze v hlubokém sněhu, cvičení s hudbou, pohybové hry Tři sněhuláci, Planeta - hry se zavázanými oči, orientace, sluchové vnímání, projekty směřující k prevenci úrazů a ochraně zdraví - prostorové a konstruktivní činnosti 2.1. Jazyk a řeč 2. Oblast Dítě a jeho psychika - formulovat otázku, aktivně poznávat nová slova, používat je v mluvené řeči, chápat slovní vtip, humor, sledovat očima zleva, zprava, procvičovat slovní obratnost, poslouchat hudbu, četbu, sluchová paměť, gramatika v řečovém projevu - dech. cvičení - zmrzlé ruce, gymnastika mluvidel, hra na tělo, slova, slabiky, rozklad slov na slabiky, vymýšlení příběhů, slovní hry, popis obrázků, rozhovory, procvičení zrakové paměti, práce s hlasem, používání příd. jmen - grafické napodobování symbolů a znaků 2.2. Sebepojetí, city a vůle - uvědomit si vlastní identitu, získat sebevědomí, osobní spokojenost, pozit. city ve vztahu k vlastní osobě, poznat sama sebe, zachytit a vyjádřit se, co nás bolí, uvědomovat si nepříjemné cit zážitky - komunikativní kruh, společné hry, hry na rozvoj cit. prožitku, dramatické hry, tvořivé zimní hry 2.3. Poznávací schopnosti a funkce, představivosti a fantazie, myšlenkové operace - osvojování některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka, zájem o knihy, časopisy, objevování zvídavosti, vyhledávat podstatné znaky a vlastnosti jevů, soustředit se, udržet pozornost 21

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více