ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA"

Transkript

1 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1

2 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém Schváleno pedagogickou radou Jana Šestáková, vedoucí učitelka odloučeného pracoviště Výstavní 1128, Vodňany 2

3 1. Identifikační údaje o škole Název školy: Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, Vodňany Adresa: Výstavní 1128, Vodňany Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Město Vodňany Mgr. Ivana Kašová Vedoucí učitelka: Jana Šestáková Telefon: IČO: Kapacita: 52 dětí Druh organizace: Příspěvková organizace od Počet tříd: 2 Odloučené pracoviště od ŠVP název STUDÁNKA Vypracovala: Vedoucí učitelka ve spolupráci se všemi zaměstnanci Platnost od na dobu 4let 2. Obecná charakteristika školy Mateřská škola panelového typu se nachází v sídlištní zástavbě města. Objekt byl v roce 1972 zbudován jako účelové zařízení s kapacitou pro 120 dětí. V současné době je pro provoz MŠ využíván pouze jeden jednopatrový pavilon se dvěma třídami s kapacitou 52 dětí. Každá třída užívá celé podlaží se zvláštním vchodem. Pro každou třídu je k dispozici šatna, sociální zařízení a kuchyňka. Vnitřní prostor tříd je členěn na tzv. hrací centra, která umožňují dětem věnovat se různým aktivitám. Součástí MŠ je hospodářský pavilon s moderně vybavenou kuchyní a skladovými prostory. Vytápění a dodávka teplé vody jsou zajištěny vlastním plynovým zdrojem. Pro pobyt venku slouží dostatečně velký travnatý areál s pískovištěm a herními prvky, které postupně doplňujeme. a) Věcné podmínky 3. Podmínky předškolního vzdělávání Prostory MŠ jsou vyhovující a skýtají možnosti pro realizaci spontánních a řízených aktivit, skupinových a individuálních činností. Třídy jsou postupně vybavovány novým dřevěným nábytkem, pomůckami, hračkami a tělocvičným nářadím a náčiním. Hračky a pomůcky jsou dobře dostupné, děti si je mohou samostatně brát, dobře se vyznají v jejich uložení. Nábytek doplňujeme tak, aby odpovídal antropometrickým, hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Děti se spolupodílejí na výzdobě šaten, jsou zde vystavovány jejich výtvarné a rukodělné práce. Školní zahrada je postupně vybavována herními prvky tak, aby vyhovovaly bezpečnostním předpisům, nevyjímaje hledisko estetické. 3

4 b) Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava z vlastní školní kuchyně. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, díky modernímu vybavení je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají po celý den ve třídě k dispozici dostatek tekutin. Do jídla nejsou děti násilně nuceny, ale vedeme je k tomu, aby alespoň ochutnaly. Děti jedí společně, osvojují si tak pravidla stolování. Děti jsou postupně vedeny k tomu, aby si v rámci možností dokázaly stravu naservírovat samy. Po každém jídle si děti čistí chrup. Děti jsou pravidelně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován aktuálním podmínkám počasí. Mají dostatek volného pohybu jak venku, tak v interiéru MŠ. Je zajištěn pravidelný denní rytmus, v němž respektujeme individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku. c) Psychosociální podmínky Vytváříme podmínky pro postupnou adaptaci nově přijatých dětí. Adaptace probíhá podle individuálních potřeb dětí ve spolupráci s jejich rodiči. Učitelky se chovají vstřícně a citlivě nejen k dětem, ale i k rodičům. Všechny děti mají v kolektivu rovnocenné postavení a učitelky respektují jejich individuální potřeby a reagují na ně. Napomáhají dětem, jednají nenásilně a citlivě. Snaží se navodit klidnou atmosféru, děti nezatěžují a nespěchají na ně. Učitelky dbají na prevenci šikany a ostatních negativních jevů. d) Řízení MŠ Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Činnost v MŠ zajišťují učitelky mateřské školy. Práci učitelek a správních zaměstnanců řídí vedoucí učitelka. Vedoucí učitelka podléhá řízení ředitelky školy. Vedoucí učitelka spolu s ostatními zaměstnanci se snaží vytvořit v mateřské škole optimální podmínky ke spokojenosti dětí a rodičů. Na vypracování ŠVP se podílejí všichni pracovníci. Škola spolupracuje se zřizovatelem, nejbližšími ZŠ, s odborníky poskytujícími pomoc dětem - s PPP, s logopedy atd. Je vytvořen funkční informační a komunikační systém školy: - základní informace o škole na stránkách - Mateřská škola, Smetanova 204, Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128/I - informace o programu na nástěnkách v prostorách MŠ - konzultace pro rodiče - zapojení rodičů do akcí MŠ - ankety pro rodiče - otevření školy rodičům - kdykoliv možno nahlédnout do tříd 4

5 e) Personální a pedagogické zajištění V mateřské škole pracují 4 učitelky, 1 správní zaměstnanec ve funkci školnice-uklízečka a ve školní jídelně 3 kuchařky. 4 p. učitelky mají předepsanou kvalifikaci pro učitelky mateřské školy. Všechny kuchařky jsou vyučené. Pedagogický sbor, respektive pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Vytvářejí se podmínky pro další systematické vzdělávání. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Specializované služby, jako je logopedie, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky/speciálními pedagogy, školními či poradenskými psychology. Personální zajištění: Ředitelka školy: Vedoucí učitelka: Učitelky: Mgr. Ivana Kašová - MŠ Smetanova Jana Šestáková - odloučeného pracoviště Eva Stuchlíková Barbora Vydrová Iva Kubelková Uklízečka - školnice : Vedoucí školní jídelny: Kuchařky: Vladimíra Šimoníková Jindřiška Študentová Dominika Nováková Jitka Pašková f) Spoluúčast rodičů Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ /zahajovací třídní schůzky tvorba TVP/. Jsou pořádány různé akce společné pro rodiče a děti /pouštění draka, zpívání pod vánočním stromem, sportovní akce, odpoledne k MDD, rozloučení s předškoláky atd./ Paní učitelky pravidelně informují rodiče, chrání však soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. 5

6 4. Organizace vzdělávání Organizace dne se řídí především časem podávání jídla Provoz školy: hodin Denní režim: hodin - scházení dětí, spontánní činnosti, hry, individuální činnost hodin - ranní cvičení, hygiena, svačina hodin - řízené činnosti hodin - oblékání, pobyt venku hodin - oběd, hygiena, příprava na odpočinek hodin - četba, vyprávění pohádek, poslech relaxační hudby, individuální odpočinek, klidové činnosti nespících dětí hodin - hygiena, odpolední svačina hodin - hry dle zájmu dětí, volné činnosti do rozchodu dětí, za příznivého počasí pobyt na školní zahradě Ráno se scházejí děti v 1. třídě. Od hodin jsou děti již ve svých třídách. V 1. třídě jsou děti věkové skupiny 3-4 let, ve 2. třídě 5-7 let /počítáme- li zde s dětmi s odloženou školní docházkou/. Obě třídy fungují celodenně. Pouze v případě absence učitelek děti spojujeme pokud možno na odpolední část dne. Denní řád je dostatečně pružný, vychází z potřeb a přání dětí pevně stanovené časy jsou stanovené pouze pro podávání jídla. Děti mají dostatek času pro hru. Negativem jsou vysoké počty dětí ve třídách /28 dětí na 1. třídě a 24 dětí na 2. třídě/ - vychází z potřeb zřizovatele - nedostatek míst v předškolních zařízeních ve městě, není však porušována vyhláška. Ke spojování tříd dochází pouze při scházení dětí. 6

7 Děti jsou rozděleny do 2 tříd podle věku: 1. třída - děti 3-4 roky 2. třída - děti 5-7 let a s odkladem školní docházky Děti z 1. a 2. třídy se scházejí od 6.00 hodin v 1. třídě. V hodin se rozcházejí do 2. třídy. Rozdělení tříd : 1. třída - RYBIČKY Eva Stuchlíková Barbora Vydrová 2. třída - ŽABKY Jana Šestáková Iva Kubelková Ve třídách pracují p. učitelky s projekty: Protidrogová výchova Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu Dopravní výchova Ekologická výchova Environmentální výchova Další aktivita rozvíjející talent dětí: všechny učitelky mají pedagogické vzdělání na to, aby mohly rozvíjet děti po všech stránkách. Děti mají možnost vybrat si činnost podle vlastního zájmu kdykoliv během dne ve své třídě - hudební, taneční, výtvarné, pracovní, pohybové atd. Děti se zúčastňují různých akcí - veřejná vystoupení /Vítání nových občánků města, vystoupení pro Domov důchodců, výtvarné soutěže atd. Toto zajišťují p. učitelky s menšími skupinkami, hlavně nejstarších dětí/, s dětmi pracují převážně v době odpoledního odpočinku/ - vybírají si je samy podle zájmu a talentu. a) Koncepce školy 5. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce školy je zaměřena na vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti a lidské jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Hlavním prostředkem k dosažení cíle je ŠVP s názvem STUDÁNKA jeho prostřednictvím chceme přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvořit základní pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, která budou platit společně pro děti, zaměstnance MŠ i rodiče, respektovat je a uplatňovat v každodenním vzájemném styku. 7

8 3 hlavní cíle: 1. Výchova ke zdravému životnímu stylu - děti mají dostatek pohybu - děti pobývají venku co nejvíce /i v odpoledních hodinách /, využíváme prostornou školní zahradu - navštěvujeme školní dopravní hřiště na MŠ Smetanova - dětem je podávána pestrá, chutná strava /děti nikdy do jídla nenutíme - mají možnost výběru velikosti porce, druhu ovoce či zeleniny atd./ - dbáme na dodržování pitného režimu 2. Rozvoj komunikačních schopností - s dětmi co nejvíce mluvíme /zařazujeme čtení nebo vyprávění pohádek před spaním omezujeme poslech z kazet nebo CD/ - pravidelně zařazujeme artikulační a hlasová cvičení - spolupracujeme s logopedkou jedenkrát za rok zajistíme odborné vyšetření dětí ve škole 3. Rozvoj prosociálního chování - děti samy vytvářejí pravidla soužití ve třídách /společně rozebírají co je správné a co ne, a proč?, co by se stalo, kdyby, atd./ - při práci s dětmi využíváme knihy o slušném chování - zaměstnanci jsou příkladem, řídí se tzv. Kodexem učitelky b) Formy a metody práce Pro všechny třídy jsou společná témata, která tvoří jednotný celek bezprostředně související se životem dětí. V kompetenci učitelek je zpracování TVP - učitelky samy analyzují situaci a podmínky ve své třídě /zájem dětí, znalosti dětí požadavky rodičů / a těmto skutečnostem přizpůsobují styl práce i zpracování třídních programů. Při plánování podtémat vycházejí z plánovaných akcí školy - je dán prostor i k doplnění programu v důsledku využívání spontánně vzniklých situací. Učitelky: - pracují s dětmi formou vzdělávací nabídky, děti si mohou vybírat - podporují samostatnost, tvořivost a nápaditost dětí - děti zbytečně nepoučují - dávají přednost prožitkovému učení /prožít, osahat si, vyzkoušet / - nechávají dětem dostatek prostoru pro spontánní hru - s dětmi pracují podle charakteru činností skupinově, individuálně či frontálně 8

9 6. Vzdělávací obsah 1. téma Pojďme si hrát Tématický blok je zaměřen na adaptační období dítěte. Naším úkolem je připravit dětem radostný vstup do nové třídy a usnadnit dětem, které nově nastupují, první krok do MŠ tak, aby si dítě ke konci tohoto období mohlo říct: Už se zas těším do naší školky. - pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí - vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem - přiměřeným a srozumitelným způsobem vytvořit společná pravidla vzájemného soužití - umět znát své jméno, jméno svých kamarádů a kamarádek, p. učitelek - seznamovat a upevňovat u dětí sebeobslužné a kulturně-hygienické dovednosti - postup při oblékání, hygienické a stravovací návyky - učit děti sociální citlivosti, ohleduplnosti, pomoci druhému, umět řešit vzájemné spory, umět spolupracovat při hře i ostatních činnostech - respektovat právo na soukromí dítěte, vybudovat atmosféru vzájemné důvěry - vytvořit dětem zdravé a bezpečné prostředí, poznávat nebezpečné předměty, nebezpečné hry a nebezpečné pády V tomto adaptačním období si budeme hlavně hrát - v případě příznivého počasí budeme hodně činností realizovat na školní zahradě /omezíme vycházky/. Situace vzniklé při hrách využijeme k vytvoření základních pravidel soužití. 1. Oblast Dítě a jeho tělo - uvědomit si správné držení těla - zvládnout základní pohybové dovednosti a orientaci, v prostoru vědomě ovládat dechové svalstvo - umět se pohybovat ve skupině dětí - naučit se ovládat jednoduchou obsluhu a jednoduché pracovní úkony /postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek/ - naučit se zacházet s běžnými předměty denní potřeby, zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické preventivní návyky /osobní hygiena, přijímání stravy a tekutin, umět se o sebe postarat, postarat se o své osobní věci, umět se samostatně oblékat, svlékat, úprava zevnějšku, obouvat se/. 9

10 - tělovýchovné chvilky, cvičení s hudbou, s náčiním - společné vycházky s překonáním přírodních překážek - hry hudebně-pohybové, rytmické hry a tanečky - pohybové hry zaměřené na seznamování s prostorem vysvobozovací honičky - smyslové hry s dotekem posílání tiché pošty dlaněmi, kresba symbolů na záda kamaráda - každodenní pracovní činnosti - sebeobsluha, úklid hraček, příprava stolování - prostorová orientace dítě úkolujeme, prosím dej tužku na stůl, atd. 2. Oblast Dítě a jeho psychika 2.1. Jazyk a řeč - učit se samostatně vyjadřovat - ovládat dech, tempo, a intonaci řeči - umět vyjádřit pocity, dojmy prožitky - učit se komunikovat s dětmi v kolektivu, umět komunikovat s dospělými - osvojit si základy společenského chování /umět pozdravit, umět naslouchat druhým, umět formulovat otázky/ - dechová cvičení- foukání kamarádovi do vlasů - artikulační cvičení a gymnastika mluvidel s motivací - sluchové hry, rytmické hry, napodobování zvuků - Kdo ti stojí za zády, Na ozvěnu - zrakové vnímání - sestavování, skládání dle předlohy, vyhledávání dle dané vlastnosti - hry na procvičení paměti - Co potřebuji do školky, Co se ve třídě změnilo, Kdo si vyměnil místo - vyřizování jednoduchých vzkazů - vyprávění zážitků z prázdnin, rozhovory nad obrázky, popis činnosti, děje Kdo všechno přišel do MŠ - četba pohádek a příběhů s dětským hrdinou - dramatizace příběhů a situací - práce s loutkou - grafomotorická cvičení s říkadlem Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád 10

11 2.2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Dílčí vzdělávací cíle: - projevovat zájem o vše nové ve třídě, poznávat prostředí, umět se v něm orientovat - poznat a pojmenovat základní věci, jímž je dítě obklopeno - záměrně se soustředit na činnosti - přemýšlet a vést jednoduché úvahy, umět je vyjádřit - postupovat podle slovních pokynů a instrukcí - vnímat matematické pojmy - více, méně, stejně, první, poslední, atd., umět je použít v praxi - rozvíjet představivost a fantazii v pohybových a konstruktivních činnostech - seznamovací hry a kruhové- Na jména, Vyměnit si místo, Přeji si, aby vedle mě seděl - situační hry a dramatické chvilky, modelové situace, které přibližují dětem, jak se správně chovat - skupinové tvoření / společná práce/ - společné volné a námětové hry - procvičení organizačních schopností a dovedností - výrazové etudy- zdravení mimikou, úsměvem, mrknutím, gestem - komunikativní diskusní kruh - řešení situací, společné plánování 3. Oblast Dítě a ten druhý Dílčí vzdělávací cíle: - s pomocí her seznamovat děti s pravidly chování v MŠ - k dětem i dospělým - osvojovat si dovednosti a poznatky, které jsou důležité pro navázání kamarádských vztahů mezi dětmi umět se dohodnout - umět překonat stud, přirozeně komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství - bránit se projevům násilí a ponižování jiného dítěte - učit se k úctě k hračkám a pracovním pomůckám - pochopit a dodržovat pravidla vzájemného soužití 11

12 -společné vytvoření pravidel - vytvoření rituálů-oslava narozenin, svátků, přivítání - hry prosociální učí se pochopit své kamarády, seznamují se s odlišným chováním smutný kamarád - spontánní volné hry ve třídě i v přírodě - využití arteterapie - malování ve dvojicích - dialogové hry a dramatické improvizace - výrazové etudy - mimika - kontaktní hry, dotykové hry - Slepíme se, Vodíme se 4. Oblast Dítě a společnost Dílčí vzdělávací cíle: - naučit se žít ve společenství ostatních dětí - pravidla společného soužití a snažit se je dodržovat - chovat se zdvořile k dospělým lidem i k dětem - pozdravit, poprosit, rozloučit se - domluvit s e vrstevníkem i dospělými, hovořit, až když druhý domluví - umět schopnost spolupracovat, umět se ve skupině domluvit - vytvářet povědomí o morálních hodnotách - důležitost a význam společného stolování, účast na přípravě společného jídla - vytvářet prostředí plné pohody, uvědomit si, že jsou některé děti, které nerespektují pravidla, a tím ohrožují bezpečí ostatních - správně a šetrně zacházet s hračkami, pomůckami - dodržovat pravidla her - skupinové aktivity - výtvarné projekty, dramatické chvilky - prostorové hry: Kniha má své místo, Kdo to ví - využití materiálu Úraz není náhoda, práce s DVD, CD, omalovánky - návštěva divadla - vnímat a setkávat se s pozitivními vzory vztahů a chování 12

13 5. Oblast Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle: - bezpečně se pohybovat v novém prostředí, osvojit si základní poznatky o fungování MŠ, orientovat se v jejím okolí - spoluvytvářet zdravé a bezpečné prostředí - učit děti chápat, že svou činností mohou své prostředí zlepšovat, ale i ničit - zvládat běžné činnosti a požadavky - osvojit si základní návyky při pobytu venku na školní zahradě, poznávat co je bezpečné a kde nám hrozí nebezpečí - námětové hry, situační hry - pravidla soužití - úkolování dětí, úklid, stolování, pomoc kamarádovi, nebezpečné situace - účast na ekologických akcích, zařazovat ekohry, péče o prostředí šk. zahrady - při pobytu venku zařazovat didaktické hry Vidím, vidím, co ty nevidíš 2. téma: Podzimníček čaruje Tento blok je zařazen do času podzimu, vychází z podzimního setkání s přírodou. Učíme děti vnímat změny v přírodě, umět uplatnit vlastní zkušenosti z pozorování, uvědomit si své pocity a nálady, posilovat úctu k přírodě. - rozvíjet tvořivý přístup ke světu, podněcovat děti k myšlení, k rozvoji fantazie a představivosti -přiblížit změny v přírodě, vliv slunce a větru na počasí v tomto období-charakterizovat podzim, všímat si barev v přírodě, charakteristických projevů živočichů a rostlin - poznávat druhy ovoce a zeleniny všemi smysly - význam pro zdraví jeho další zpracování - práce na zahradě, zahradnické práce, znát rozdíl mezi stromem a keřem druhy, plody, vývoj plodů, jak roste strom - poznávat život ptáků - strava, popis, rozmnožování, migrace - mít povědomí o životě v lese-lesní zvěř, výskyt, popis, potrava, příprava zvěře na zimu, ekologie - uvědomovat si, že změny způsobené lidskou činností mohou zdraví chránit, zlepšovat, ale také poškozovat a ničit nezdravé prostředí - budeme vnímat přírodu všemi smysly naslouchat, čichat, hmatat, chutnat, pozorovat barvy podzimu. Vyrobíme si draka, pracovat s přírodninami - sbírat žaludy a kaštany pro zvěř na zimu, výlov rybníka 13

14 1. Oblast Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle: - rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost - zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí, užívat různé náčiní a nářadí - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů chutě, barvy - ovládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku - zapojit se do jednoduchých úklidových prací - vědět a rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí - aktivní pohyb a zdravá výživa - zdokonalovat se v pohybových činnostech a jejich kvalitě pravidla hry, bezpečnost při pohybu - rozvíjet schopnost dětí relaxovat a odpočívat, umět se uvolnit - dechová a zdravotní cvičení Cvičení lesních zvířátek, S bramborou - nádech, výdech - pohybové hry, dotykové hry a kontaktní hry, Bum bum ratata, Pán lesa, Jablka, hrušky, švestky - skládání a vytrhávání, mačkání papíru, stříhání, navlékání, - aerobní cvičení, posilovací cviky - orientace v prostoru, překážky, proudové cvičení Tajemný les, balanční cviky 2. Oblast Dítě a jeho psychika 2.1. Jazyk a řeč - rozvíjet slovní zásobu k tématu podzimu - porozumět slyšenému, umět zachytit hlavní myšlenku - zapojit se do dramatizace, odpovídat na otázky - poznávat jednoduchá synonyma - učit se mluvit souvisle ve větách - pojmenovávat vše kolem sebe, rozkládat slova na slabiky 14

15 - společná konverzace- práce na zahradě, jak se chová les - pantomima, tvoření jednoduchých rýmů, uvolňovací cviky grafomotorická cvičení, říkadla - recitace básní, rozklad slov na slabiky, hlásky, hra na tělo, hádanky - sluchová paměť a vnímání Zadupej, když uslyšíš, Slovo, které jsem řekla - hra se slovy, procvičování paměti zrakové Co je pod mechem - poslech příběhů, samostatné vyprávění pohádky, popis, zvuky, příběhy - stupňování příd. jmen, sluchová syntéza, skládání slov 2.2. Sebepojetí, city, vůle - pozitivní vztahy ve vztahu k sobě samému, řešit úkol na základě instrukce, získat přiměřenou důvěru ve vlastní schopnosti - estetické prožívání, učit se respektovat pochopená a zdůvodněná pravidla soužití - co děti cítí, vnímají umět se ovládat, rozhodovat se o svých činnostech - vyjádřit své prožitky a zážitky - dramatizace různých nahodilých příběhů, situací, umět vyjádřit své pocity, pohyby, postavy - muzikoterapie, kresba spojená s poslechem, překonávání překážek, činnosti na rozvoj vůle, vyjádření pocitů - problémové otázky Co by se stalo 2.3. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace - vytvářet kladný vztah k poznání všeho nového, posilovat zvídavost, zájem, radost z objevování - všímat si změn v přírodě, roční období charakterizovat, zpřesňovat smyslové vnímaní, vědomě jej užívat - chápat základní matematické pojmy a souvislosti, třídit, porovnávat - prostorové pojmy, rozvíjet paměť 15

16 - popis předmětů, hádanky, cvičení zrakové paměti - Kimovy hry, didaktické hry - práce se symboly, hra na rozvoj postřehu, využít programů na PC a ekologického centra - pracovní listy, experimentování, manipulování s předměty, porovnání předmětů, zkoumání a vědomé pozorování na vycházkách 3. Oblast Dítě a ten druhý Dílčí vzdělávací cíle: - naslouchání druhým, přijmout jeho stanovisko, pochopit, že každý může mít jiný názor, umět se domluvit - rozvíjet dětská přátelství, umět spolupracovat s ostatními, uplatňovat svá práva, respektovat jiný názor. - dramatické chvilky určité situace, děje, hrané role - rozhovory, rozbory příběhů s ponaučením - Bajky, společná výroba, tvoření - ovocného salátu, pečení jablkového závinu - vycházky do přírody - kontaktní hry a smyslová hra Co umím s peříčkem - společenské hry a sociální a taneční hry 4. Oblast Dítě a společnost Dílčí vzdělávací cíle: - vytvářet povědomí o krásách barevného světa, rozvoj estetického vkusu, dodržování pravidla společenských her - seznamovat se s uměním a vytvářet si pozitivní vztah k umění - snažit se vyjednávat s vrstevníky, domluvit se na společném řešení - pravidla chování - vyslechnutí textů s dětským hrdinou, s poučením, písně a hry, hudební hádanky - Vyletěl si pyšný drak - poslech hudby a koncertů, taneční improvizace, dramatizace pohádek, nových příběhů - organizování výstavy, výtvarné a pracovní hry - stavby z přírodnin, obrysová kresba, stínování, prstová malba, koláže, modelování - setkání s uměním v MŠ i mimo MŠ 16

17 5. Oblast Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle: - vědět, jaký význam má pro člověka životní prostředí, osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě, jejich proměnách, úctu k přírodě, chováním ji chránit - pozorování školní zahrady, zahrádek, sběr žaludů, kaštanů, výroba krmítka - vycházky do lesa, sběr přírodnin - beseda o zvířátkách, práce s encyklopedií, vycházky spojené s výlovem rybníka, účast na akcích - sledování událostí ve městě, účast na akcích ekologická akce 3. téma: Putujeme za betlémskou hvězdou V tomto bloku dětem přiblížíme české lidové tradice, svátek sv. Mikuláše, Vánoce, svátek Tří králů. Učíme děti: mít povědomí o důležitých lidských hodnotách - úcta, pokora, obdarování, sdílení, souznění, uvědomit si co pro mě rodina znamená - podporovat potřeby si vzájemně sdělovat své pocity a prožitky - rozvíjet tvořivost, prostřednictvím estetických prožitků vytvářet sváteční náladu - posilovat prosociální chování a jednání ve vztahu ke kamarádům, k rodině a ostatním lidem, umět vyjádřit city k nejbližším lidem - umět vyjádřit svoji fantazii, představivost, prožitky pomocí tvořivých činností Budeme poznávat adventní zvyky, společně se připravíme na příchod čertů a Mikoláše, upečeme vánoční cukroví, připravíme vánoční setkání společně s rodiči u vánočního stromku, seznámíme se s příběhem o narození Ježíška, navštívíme různé akce pořádané v předvánoční době ve městě. 1. Oblast Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle: - umět sladit pohyb s rytmem a hudbou, ovládat koordinaci ruka a oka - umět zacházet s různými předměty, s drobnými pomůckami, netradičním materiálem, s hudebními nástroji - vědomě napodobit jednoduchý pohyb, přizpůsobit jej pokynům, umět se pohybovat ve skupině dětí, vnímat prostor 17

18 - pohybové chvilky, zdravotní cvičení se sněhovou vločkou - zařazení relaxačních cviků, prolézání křížového tunelu, strachového pytle, cvičení s padákem, pohybová improvizace na hudbu, hra hudebně- pohybové - hra na postřeh Čarovná trubka Honička v řetězech - jemná motorika 2. Oblast Dítě a jeho psychika 2.1. Jazyk a řeč - správná výslovnost, kultivovaný projev - umět vyjadřovat své myšlenky, pocity, vést rozhovory, ptát se, naslouchat druhým - sledovat pohádku, vyprávět, zachytit hlavní myšlenku, umět krátký text, improvizace - dechová cvičení - foukání do svíčky, gymnastika mluvidel - čertík - artikulační cvičení, hry se slovy, samostatný slovní projev, sluchová paměť, sluchové hádanky, vymýšlení vánočního přání, grafomotorika, písně, říkadla, Stromeček - nacvičení krátkých textů s vánoční tématikou - čert a Mikuláš - hledání slov na předem určenou hlásku - gesta a vokální činnosti 2.2. Sebepojetí, city a vůle - těšit se hezkých zážitků rozvíjet mravní a estetické vnímání a prožívání, příjemné a nepříjemné, láska, cit, radost, spokojenost, strach, smutek, odmítání - divadelní představení spojené s mikulášskou nadílkou, spontánní hry, uvolňovací hry - Zvonečková hra.. - dramatizace vánočních příběhů -narození Ježíška, pantomimické hry, vystupování, zdobení ván. stromečku - výtvarné a tvořivé hry - vánoční výzdoba 18

19 2.3. Poznávací schopnosti a funkce, představivosti a fantazie, myšlenkové operace -umět samostatně vyjádřit svou fantazii a představivost - rozlišovat pomocí všech smyslů, přemýšlet, vést jednoduché úvahy - hry na rozvoj hmatu, příběhy s poučením, hudební aktivity, koledy - logické posloupnosti, řešení myšlenkových problémů Dílčí vzdělávací cíle: 3. Oblast Dítě a ten druhý - rozlišovat vhodné a nevhodné chování, vlastnosti lidí - učit se úctě k rodičům a lidem, umět udělat radost, podělit se o příjemné zážitky a prožitky - společné posezení u ván. stromku, dárky kamarádům - výroba dárků, div. představení, návštěva čerta a Mikuláše v MŠ - vánoční příběhy, Adventní čas, spol. akce u vánočního stromu 4. Oblast Dítě a společnost Dílčí vzdělávací cíle: - spolupracovat a spolupodílet se na rozvoji kulturního života v předvánočním čase - aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a ctít tradice českých Vánoc - vytvářet povědomí o slavení Vánoc u ostatních kultur a národností prosocionální hry zaměřené na ohleduplnost, spolupráci, empatii s vánoční tématikou konstruktivní a výtvarné činnosti založené na spolupráci v malých skupinkách - poslech pohádek a příběhů s Ježíškem, Santa Klausem a dědou Mrázem - návštěva vánoční besídky dětí ZŠ v kulturním domě 19

20 5. Oblast Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle: - pozorování životních podmínek a stavu prostředí - dění kolem sebe, co jsou bohaté Vánoce, porozumět významu slova bohatství - bohatství nejsou jen peníze - návštěva adventních trhů, muzea, kostela, pozorování výzdoby ve městě 4. téma Paní zima kraluje V tomto bloku se zaměříme na charakteristické rysy zimního období, objevování různých kombinací počasí, pozorování změn, pokusy, experimenty s vodou, uvědomíme si, jak počasí ovlivňuje naše oblékání. - seznamovat děti hravou formou s časovými pojmy, zdravé sportování a bezpečnost, zdrav. návyky, seznámit se s vlastním tělem, orgány, funkce, smysly, povědomí o svém těle - uvědomit si hodnotu vlastního zdraví, vést děti k ochraně přírody, zvěře - příprava na zápis do ZŠ - znát své jméno, příjmení, věk, adresu - povídat si o vesmíru Budeme si užívat krás a radovánek zimy, klouzat, sáňkovat, stavět sněhuláky. Nebudeme zapomínat na bezpečnost a upevňování zdravých návyků. Budeme se starat o ptáčky, lesní zvěř. Také se seznámíme s lidovými tradicemi. 1. Oblast Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle: - dbát na správné držení těla, vědomě napodobovat pohyb podle vzoru uč., reagovat na pokyn, aktivně se pohybovat na sněhu, ledu, koordinace ruky a oka - jemná motorika, graf, cvičení, správné držení kreslícího materiálu, sezení, pojmenovat části lidského těla, upevnit zdrav. preventivní návyky - základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem, umět zacházet se sportovním náčiním 20

21 - zdravotní cviky - se sněhovou vločkou, chůze v hlubokém sněhu, cvičení s hudbou, pohybové hry Tři sněhuláci, Planeta - hry se zavázanými oči, orientace, sluchové vnímání, projekty směřující k prevenci úrazů a ochraně zdraví - prostorové a konstruktivní činnosti 2.1. Jazyk a řeč 2. Oblast Dítě a jeho psychika - formulovat otázku, aktivně poznávat nová slova, používat je v mluvené řeči, chápat slovní vtip, humor, sledovat očima zleva, zprava, procvičovat slovní obratnost, poslouchat hudbu, četbu, sluchová paměť, gramatika v řečovém projevu - dech. cvičení - zmrzlé ruce, gymnastika mluvidel, hra na tělo, slova, slabiky, rozklad slov na slabiky, vymýšlení příběhů, slovní hry, popis obrázků, rozhovory, procvičení zrakové paměti, práce s hlasem, používání příd. jmen - grafické napodobování symbolů a znaků 2.2. Sebepojetí, city a vůle - uvědomit si vlastní identitu, získat sebevědomí, osobní spokojenost, pozit. city ve vztahu k vlastní osobě, poznat sama sebe, zachytit a vyjádřit se, co nás bolí, uvědomovat si nepříjemné cit zážitky - komunikativní kruh, společné hry, hry na rozvoj cit. prožitku, dramatické hry, tvořivé zimní hry 2.3. Poznávací schopnosti a funkce, představivosti a fantazie, myšlenkové operace - osvojování některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka, zájem o knihy, časopisy, objevování zvídavosti, vyhledávat podstatné znaky a vlastnosti jevů, soustředit se, udržet pozornost 21

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více