Nový školní rok v mateřské škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový školní rok v mateřské škole"

Transkript

1 LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní práci odpovědně a dle svých možností a schopností. V úvodním projevu na začátku roku jsem žákům zdůraznila: Děvčata a chlapci! Opět apeluji na vás, abyste všechny své povinnosti brali opravdově a se vší vážností. Pracujte poctivě a svědomitě. Škola vás připravuje do života a jak budete na budoucí život připraveni, záleží z velké části na vás samotných. Nepromarňujte zbytečně čas, využívejte jej hodinu po hodině tak, aby po žádné z nich nezůstala těžko vyplnitelná mezera. Berte školu také jako pokračující závod, do něhož člověk vstoupí a neublíží mu ani stovka porážek, pokud se sám nebude cítit poražen jednou provždy. Správně pochopená porážka umí člověka nabudit k dalšímu vítězství. Přeji si, aby žáci docházeli k poznání, že stálé hledání, občasné bloudění a nové nalézání, kolísání a váhání, dopuštění se omylů i chyb a jejich náprava, to všechno že jsou projevy normálního, svobodného a sebevědomého života. Života, ve kterém jsou úspěchy i neúspěchy, zdary i nezdary, lítost, pláč i humor. Kromě výchovné a vzdělávací náplně připravují vyučující pro děti a žáky i letos řadu nových fakultativních událostí a navazují také na školní tradiční akce a činnosti. Děvčata a chlapci již v prvním pololetí absolvovali řadu exkurzí, besed, kulturních a sportovních akcí. Soutěžili a účastnili se olympiád - zatím na poli školním a okresním. Vyučující se věnovali těm, kteří potřebovali mimořádný přístup s ohledem na vzdělávací potíže, i s ohledem na jiné potřeby, např. přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, vedli kroužky atd. V letošním školním roce zkrátka opět usilujeme o školu pestrou, rozmanitou i různou co do nabídky dle našich možností. V žácích podněcujeme, zapalujeme, probouzíme a rozvíjíme ono zvláštní, čím se liší od ostatních, čím si získávají a budou získávat respekt a uznání u ostatních, čím se sebevědomě zařadí do společnosti. Vedení školy za vydatné podpory učitelského sboru usiluje také o školu, ve které nebude učitel, a proto ani žák, ponižován, utlačován, deformován a tlačen po jediné správné cestě. Současná moderní škola je zdravá svou růzností a my, učitelé, se různosti nebojíme, odmítáme přetvářku a usilujeme o to, aby vlčnovská škola odrážela současný život. Zanedlouho proběhnou parlamentní volby, které patrně opět zahýbou s kurzem udávaným českému školství. Je bohužel smutným faktem, že politická nestabilita, střídání ministrů a stále pouze deklarovaná priorita vzdělávání nechávají české školství velkou měrou plout vpřed jen úsilím samotných škol a učitelů. Věřím ale, že naše škola a její dobrá pedagogická práce přinese bez ohledu na všechny potíže a překážky stejně jako v minulých letech pozitivní výsledky a snad i radost z práce žákům i učitelům. Jana Geržová O. Quinn, 6. tř. Zatímco učitelé a žáci čerpali o hlavních prázdninách nové síly, v našich vlčnovských školních budovách se prováděly velké stavební úpravy, vyměňovala se okna, zateplila se budova, opravila střecha, malovalo se, natíralo, na sociálních zařízeních se zavedla teplá voda, dělaly se opravy rovněž v kotelně a školní jídelně, kde jsme museli nechat generálně opravit některá elektrická zařízení. Všem, kteří se o tuto modernizaci zasloužili, patří náš velký dík. Konkrétně není možné vyjmenovat všechny, kdo přiložili ruku k dílu, ale v prví řadě děkuji panu starostovi Pijáčkovi a obci Vlčnov, která získala a uvolnila na tyto rekonstrukce a práce velkou fi nanční částku. Přála bych si, aby nový vzhled škole dlouho vydržel a aby především žáci do ní chodili velmi rádi. JaG

2 Nový školní rok v mateřské škole Již tradičně v polovině školního roku informujeme rodičovskou veřejnost o novinkách v mateřské škole. Z médií stále častěji slyšíme, jaká je současná situace ve státních mateřských školách. Ve městech, ale i na vesnicích je pro děti připraveno málo míst. Zákonní zástupci dětí dobře ví, že ti nejstarší, tedy předškoláci, mají při zápise na další školní rok přednost při přijetí. Ale co ti ostatní? Situace se velmi změnila v tomto školním roce, kdy většina zákonných zástupců využívá mateřské dovolené na 3 roky. Ani ve Vlčnově na tom nejsme jinak. Naši školku také máme úplně plnou dětiček. Dokupovali jsme stolečky i židličky. Čeká nás nákup lůžkovin a protialergických přikrývek a polštářů. Každodenní spotřeba výtvarného a kreslícího papíru vzrostla téměř o 50 %. Každá třída má kapacitu 24 dětí. S výjimkou, o kterou jsme před začátkem školního roku žádali zřizovatele (OÚ), máme povolen maximální počet dětí, který nám vyhláška povoluje, a to 28 dětí ve třídě. V celkovém souhrnu máme čtyři třídy, 7 pedagogů (všechny učitelky jsou plně kvalifi kované), 1 pedagogického asistenta a 2 správní zaměstnance. Do školy je přijato 110 dětí. Již od začátku školního roku máme ve školce tedy rušno. Téměř o 30 dětí víc ve srovnání s loňským rokem je jistě znát. Také při první společné akci pořádané pro děti a jejich rodiče - Drakiádě, se to na poli nad školkou a následně na zahradě jenom hemžilo. Odhadem přítomných se nás sešlo společně s nejmladšími dětmi ZŠ na 300. Špekáčky pro všechny děti byly dodány sponzorem občerstvení, kterým byl tentokrát František Koníček řeznictví a uzeniny. Pečivo nám opět sponzorsky dodalo Pekařství Javor. Kuchařky, které uvařily plný hrnec brambor na loupačku, se zavděčily malým i velkým. Společně při čaji se všem příjemně povídalo. O spokojenost všech přítomných se postarali všichni zaměstnanci mateřské školy a ještě dětem na cestu domů na památku krásného podzimního dne rozdávali dárky. Při společných akcích s rodiči, ale i na zápisu, se zákonní zástupci často ptají, co všechno mají děti umět při nástupu do mateřské školy. Brzy po Velikonocích nás čeká zápis nových dětí na příští školní rok. Tak v další části trochu teorie. Pro ty nejmenší, které rodiče přivedou na pět dnů v měsíci, je to velká změna. Schází-li do třetích narozenin dva tři měsíce a dítě je přiměřeně sociálně vyspělé a snáší krátkodobé odloučení od blízké osoby, nemusí být jeho přijetí do mateřské školy velkým problémem. Jednou z oblastí, kterou bude v mateřské škole zvládat, můžeme nazvat technicko hygienickou. V oblasti sebeobsluhy aby se dokázalo najíst a napít, umýt si ruce, alespoň částečně se obléknout a bylo schopné používat toaletu. Přibývá kluků i holčiček, které v tomto věku neumějí samostatně pít z hrnečku, protože doma mají ještě láhev se sacím uzávěrem. Každé dítě přichází do mateřské školy silně ovlivněno domácím zázemím. Svou roli hraje i osobnost dítěte je průbojné a sebevědomé, nebo spíš bázlivé? Seznamuje se s novým prostředím snadno, nebo má obtíž přizpůsobit se změnám? Je zapotřebí, aby si rodiče byli těchto okolností vědomi a pokud možno dítěti v adaptační fázi vyšli vstříc. Ačkoliv rodina pro dítě v předškolním věku, (a to již myslíme na všechny věkové skupiny dětí), stále zůstává hlavním určujícím prostředím, současná mateřská škola chce být ve všech oblastech nápomocna a v jistém smyslu má oproti rodině dokonce i určité výhody: může s dětmi soustředěně pracovat na konkrétních vzdělávacích cílech a nabízí dítěti důležitou zkušenost s větším lidským společenstvím. Určitá nejistota z nástupu do školky se ovšem objevuje u všech dětí, a to tak dlouho, dokud si ve školce nenajdou několik základních vztahů. Nejdůležitější roli hraje osobnost učitelky a přítomnost nejméně jednoho kamaráda či kamarádky. V mateřské škole získávají děti důležité základy pro své celoživotní sociální chování. Konkrétně jde o schopnost spolupráce, družnosti, solidarity, soucitu, obětavosti, tolerance i empatie vůči potřebám druhých i sebe sama. Rodiče by měli každodenně s dítětem o školce mluvit a pozorovat, s jakými pocity se z ní vrací. E. Harmanová, 9. tř. Jak mohou rodiče dítěti napomoci k úspěšné adaptaci? Na pobyt ve školce dítě připravujte předem. Již před nástupem do MŠ s ním často choďte mezi děti. Napomozte sociálnímu otužování občasným hlídáním jinou (vám ovšem dobře známou!) osobou. Rozvíjejte u dítěte potřebné dovednosti sebeobsluhy (při toaletě, hygieně, stravování, oblékání a obouvání). Vymezujte hranice učte dítě, že zdravá míra sebeovládání a ohleduplnosti usnadňují (a zkrášlují) život. Komunikujte /naslouchejte svému dítěti a nezlehčujte jeho problémy /dejte dostatečný prostor všem jeho pocitům a pomáhejte se v nich orientovat /na druhou stranu nedovolte, aby vámi dítě manipulovalo např. opakovanými scénami. Povzbuzujte, chvalte, upozorňujte na rizika, ale nepřehánějte /buďte zodpovědní, k svým slibům i k očekávání, která v dítěti vzbuzujete. Do prostředí mateřské školy uvádějte dítě pozvolna. Komunikujte s učitelkami a všestranně rozvíjejte nově vznikající trojúhelník mezi sebou, dítětem a novými tvářemi ve školce. Snažte se poznat děti, s nimiž váš potomek ve školce kamarádí, a pokud je to možné, účastněte se všech akcí pořádaných mateřskou školou, jako to bylo například při naší již zmiňované Drakiádě. Pro nás, všechny dospělé, (rodiče, pedagogy i všechny ostatní, kterým záleží na tom, aby děti byly spokojené) není nic příjemnějšího, než vidět veselé a spokojené děti. Přeji všem společně, aby se nám spolupráce stále dařila. Markéta Píšková 2 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

3 Činnosti, které naše mateřská škola nabízí ve školním roce Individuální práce s dětmi s odloženou školní docházkou ŠIKULA Integrace Logopedická péče (ve spolupráci s SPC Brno) Předplavecký výcvik (ve spolupráci s plaveckou školou v Uh. Hradišti, pro děti 4. třídy 1. pololetí a 3. třídy 2. pololetí) Saunování Tvoření z keramické hlíny (součástí odpoledních zájmových činností děti třídy) Spolupráce s Přírodovědným centrem TRNKA organizace projektových dnů a výukových programů. Děti 3. třídy již absolvovaly v 1. pololetí čtyři výukové programy s těmito názvy: 1. U DĚDEČKA NA STATKU povídání o domácích zvířatech a užitkových rostlinách. Během programu si děti vyrobily máslo. 2. CO SE STALO V LESE pomocí her a dramatizace pohádky se děti seznámily s problematikou a tříděním odpadu. Součástí programu byla výroba ručního papíru. 3. KOUZELNÝ LES les je velký dům s mnoha patry, kde v každém patře někdo bydlí a něco roste. Program je o lese a jeho obyvatelích. 4. KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT navštívili jsme rodinku Bobra Evropského, dověděli jsme se, proč bobři staví hrady a hráze, nebo proč bobr kácí stromy. Tyto programy probíhají v odpoledních zájmových činnostech a v druhém pololetí je absolvují nejstarší děti, tedy předškoláci. Markéta Píšková Integrace v Základní škole a Mateřské škole Vlčnov Integrace ve smyslu školního prostředí znamená začlenění dítěte s určitým handicapem do běžné MŠ či ZŠ. Jedná se o způsob výchovy a vzdělávání dětí, který ustupuje od dřívější segregace. Rozvíjí se u nás po roce Vzdělávání zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí je jednou z nejúčinnějších metod kompenzace důsledků jejich handicapu. Mateřské a základní školy mohou být běžné nebo speciální. Do běžných škol jsou přijímány děti buď formou běžného zařazení nebo v rámci integrace. V případě integrace je třeba postupovat podle Školského zákona, Vyhlášky o předškolním vzdělávání a Vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Je tedy nutno zajistit spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem (SPC), které nad integrací převezme odbornou záštitu. Speciální školy jsou různé podle typu postižení (pro děti s vadami řeči, s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, s kombinovanými vadami). Rozhodujícím faktorem pro zařazení dítěte je odborná psychologická a speciálně pedagogická diagnostika. Škola má současně s rodinou nejvýznamnější vliv na vývoj a rozvoj všech složek osobnosti dítěte. Socializačním cílem by mělo být zařazení co nejvíce handicapovaných dětí mezi zdravé vrstevníky. To napomáhá i zamezení vzniku psychických bariér mezi postiženými a nepostiženými jedinci. K tomu je ovšem třeba odborně vyškolený pedagogický sbor, zajištění potřebných pomůcek, případně i úprava třídy či budovy. Pro dítě se zdravotním handicapem je potřeba vytvořit individuální výchovně vzdělávací plán (IVP). IVP umožňuje dítěti pracovat individuálním tempem podle jeho schopností. Smyslem IVP není hledat úlevy, ale najít optimální úroveň, na níž může integrované dítě pracovat. Rodiče jsou seznámeni se stávající situací a perspektivou dítěte a stávají se spoluodpovědnými za výsledky jeho práce. IVP je vypracováván pro každý školní rok zvlášť a může být v průběhu školního roku aktualizován. Zpracování IVP se může lišit formou i strukturou. Je to však úřední dokument, na jehož podkladě si škola může každoročně zažádat o navýšení fi nančních prostředků na dítě (na krajském úřadě). Proto by měl splňovat jisté předpoklady a obsahovat určité informace. IVP schvaluje rovněž ředitel školy. Úspěch společné výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacímu potřebami a dětí zdravých významně podmiňuje pedagog zejména tím, že vytváří ve třídě vztahy vzájemné tolerance, porozumění a pomoci. Důležitou součástí výchovněvzdělávacího týmu je někdy asistent pedagoga, který může být dítěti přidělen a pomáhá při plnění IVP. Každá integrace nese s sebou svá specifi ka vycházející z podmínek mateřské školy a z individuality integrovaného dítěte. Je třeba hledat a postupně řešit nové situace, dát dítěti i rodičům šanci. Milena Maňásková Dyslektický kroužek Tento kroužek ve školním roce 2009/2010 navštěvuje 16 žáků, z toho 3 žáci na diagnostický pobyt. Ostatní žáci jsou integrováni, mají vypracovaný IVP. Nápravu s žáky 1. st. provádí P. Mlýnková, s žáky 2. st. A. Moštková. V měsíci říjnu navštívila naši školu pí Mitáčková z Pedagogicko-psychologické poradny v Uh.Hradišti. Projednávali jsme výsledky jednotlivých žáků, došlo ke kontrole a podpisu IVP /Individuálně vzdělávacích plánů/, proběhly konzultace s třídními učiteli. Mezi jevy provázející naši dobu patří stres a napětí, nedostatek soustředění a klidu. Naše děti trpí slovním a pohybovým neklidem, nesoustředěností a nedostatečnou koncentrací. A to nejen ve škole, ale i doma, ve chvílích volna. V kroužku se snažíme neustále posilovat pozornost, soustředění formou her a cvičení. Důležitou roli hraje i přístup rodičů. Dítě potřebuje mít citové zázemí v rodině. Je vhodné si najít každý den chvíli /15-20 min./ a věnovat se povídání s dítětem, čtení knihy nebo hraní stolní hry. Zkuste třeba Kimovy hry: na stůl připravíme různých předmětů, děti je smí pozorovat 2-3minuty, snaží se co nejvíce předmětů si zapamatovat, potom vše skryjeme a děti předměty vyjmenovávají nebo zapisují. Petra Mlýnková V. Mikulcová, 2. tř. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 3

4 Logopedická prevence I v letošním školním roce je péče o řeč nedílnou součástí našeho výchovně vzdělávacího programu v mateřské škole. Podle Komenského by měla být řeč dítěte hravě a nenápadně ovlivňována a usměrňována. Ve svém Informatoriu Komenský uvádí, že u většiny dětí by měla být řeč na dobré úrovni kolem čtvrtého roku věku. V pátém až šestém roce se dle Komenského již jen zdokonaluje artikulační pružnost a obratnost pomocí rýmovaček, říkanek a básní. Vzhledem k tomu, že se u dětí 4 6letých objevují logopedické potíže, má individuální logopedická prevence v mateřské škole nezastupitelnou úlohu. Během měsíce září byly provedeny depistáže u 53 dětí z 3. a 4. třídy mateřské školy. Z uvedeného počtu bylo zařazeno do individuální logopedické péče 31 dětí. Speciální pedagogické centrum Brno, pobočka Uherské Hradiště, konkrétně paní logopedka Mgr. Vaňková, poskytuje garanci dětem, kterým je poskytována individuální logopedická péče v mateřské škole nebo v základní škole. Během několika měsíců intenzivní logopedické péče bylo na základě odborného vyšetření vyřazeno sedm dětí z individuální logopedické prevence pro již správnou výslovnost. Dětem i jejich rodičům gratuluji. Uvedené děti budou absolvovat pouze logopedické chvilky v rámci svých tříd. Vážení rodiče, základem úspěchu jsou pravidelná logopedická cvičení v domácím prostředí prováděná zábavnou formou. Jsou rodiny, kde provádějí s dětmi gymnastiku mluvidel, průpravná cvičení k navozování jednotlivých hlásek, kde provádějí dechová cvičení. Jsou rodiny, které poskytují velmi dobré podmínky pro rozvoj řeči, a vždy se najde někdo, kdo je ochotný si popovídat nebo přečíst pohádku na dobrou noc. Nejvíce svým dětem pomůžeme, když je vybízíme k řeči, když je vybízíme k tomu, aby popsaly co zažily, vysvětlily, co prožily ve školce, nebo převyprávěly pohádku. Je to pro komunikační rozvoj dítěte to nejlepší. /Občas zaslechnu, a vím to i ze své zkušenosti, odpověď na otázku, co prožilo v MŠ. NIC. Je to pro dítě to nejjednodušší. Nemusí komunikovat a ani aktivizovat svoji paměť/. Na závěr bych vás chtěla povzbudit. Pokud s dětmi budete pracovat dle doporučených pokynů, věřím tomu, že očekávaný výsledek se dostaví. Když ne hned, tak časem určitě. K tomu vám přeji hodně trpělivosti, energie a vytrvalosti. Logopedická prevence v základní škole V základní škole jsme navázali na již dobré zkušenosti z minulých let. Snažíme se o rozvoj správné výslovnosti, rozvoj komunikačních schopností, provádíme hry se slovy, snažíme se o rozvoj slovní zásoby za použití knih, obrázků, zábavných didaktických her apod. V letošním školním roce bylo do logopedické prevence zařazeno 12 žáků prvního stupně základní školy. Někteří žáci byli velmi snaživí a pilní. Ke konci kalendářního roku se čtyřem žákům podařilo podat takové výkony, že byli z individuální logopedické péče odborníkem vyřazeni a již nemusí absolvovat speciální logopedickou péči. Proto se ve druhém pololetí budu setkávat pouze s osmi žáky. Pevně věřím a budu se velmi snažit, aby u většiny těchto žáků byla napravena výslovnost. Milí žáci, snad se nám to společnými silami podaří. Jarmila Podškubková Zápis do 1. třídy Protože je právě období zápisů do 1. tříd, podělím se s vámi o několik postřehů a zkušeností. Zápis bývá pro děti velkým svátkem. Dlouho se na něj připravují ve školce i doma. Většina se do školy těší. Někteří se ani nemohou dočkat, až poprvé zasednou do školních lavic. My, dospělí, jsme už nejspíš zapomněli, jak to bylo, když jsme šli poprvé do školy k zápisu. Školní zralost nastávajících školáčků se prověřovala zkoušením a ověřováním vědomostí dětí, což mohlo být pro některé jedince stresující. Některé děti i rodiče přicházeli k zápisu s obavami a se strachem. V současné době je zápis spíše chápán jako seznámení dítěte s novým prostředím, kam od září začne pravidelně docházet. Naší snahou je v co největší míře eliminovat možné obavy a nervozitu dětí tím, že jsou pro ně připraveny hravé činnosti, které jim dávají možnost volby. Děti nejsou k žádné činnosti nuceny, samy se rozhodnou, co si chtějí zkusit a co ne. Děti si nejspíš vůbec neuvědomí, že při komunikaci s pedagogy někdo posuzuje jejich samostatnost, fyzickou zdatnost, vytrvalost, schopnost koncentrace, správnou výslovnost, poslušnost - čili celkovou zralost pro školní vzdělávání. Většina dětí není při zápisu ve škole poprvé. Několik dnů předtím je paní učitelky z mateřské školy provedou celou budovou a ukáží jim všechno důležité. Aby měly děti pocit většího bezpečí, jejich paní učitelky ze školky se zápisu také účastní. Letos poprvé mohou do prvních tříd nastoupit i pětileté děti, které jsou mimořádně nadané. Dlouhodobě spolupracujeme s poradenským střediskem v Uherském Hradišti. Psychologové v časovém předstihu při besedě s rodiči upozorní na nejrůznější úskalí předčasného zaškolení dětí. Poradí, jak postupovat v případě školní nezralosti či jiného problému, který rodiče trápí při výchově jejich ratolestí. Důležité je, aby děti nastupovaly do školy po všech stránkách připravené. Zvláště apelujeme na správnou výslovnost a včasné odstranění logopedických vad ještě před nástupem dítěte do školy. Pokud jsou rodiče váhaví a problém špatné výslovnosti zavčasu neřeší s odborným logopedem, může špatná výslovnost zbytečně komplikovat zahájení školní docházky. Společným přáním učitelů i rodičů zajisté je, aby se škola stala pro dítě radostným a bezpečným místem, kde bude rozvíjet své nadání a schopnosti. Letošní zápis do prvních tříd proběhne v budově školy ve čtvrtek od do hodin. Popřejme společně našim prvňáčkům i jejich rodičům úspěšný start do nové životní etapy. Jitka Kučerová J. Koníček, 4. tř. 4 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

5 Šikula aneb projekt pro děti s odkladem školní docházky Co to vlastně odklad školní docházky je? Odklad školní docházky je preventivní opatření, kdy je dítěti, které by mohlo mít v ZŠ určité problémy, odložen nástup do ZŠ o jeden rok. Problémy se rozumí například nezralost biologických funkcí, nepřipravenost k přijetí role školáka, ale také znevýhodnění mladších dětí v první třídě z důvodu zvyšování průměrného věku nastupujících dětí. Co je projekt Šikula? Dětem s odkladem školní docházky je v naší mateřské škole věnována zvýšená individuální péče. Jednak se snažíme vzhledem k věkovému náskoku dítěte a vyspělosti využít jejich potenciálu a pozitivně je rozvíjet a rovněž se snažíme jejich případné defi city eliminovat. Proto byl pro každého z sedmi dětí, které mají odklad školní docházky, vytvořen individuální plán, který je postupně naplňován. Obsahem jsou grafomotorická cvičení, hry pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, cvičení pro rozvoj pozornosti, paměti, jednoduché operace porovnávání, třídění, uspořádání apod. Snažíme se o rozvoj jazykových schopností, kresebného projevu, a aby dítě bylo schopno se soustředit a dokončit započatou činnost. Práce s každým dítětem je prováděna individuálně, hravou a zábavnou formou, probíhá jednou za čtrnáct dnů po dobu asi třiceti minut. Předpokladem úspěchu je těsná spolupráce s rodiči, kterou hodnotím kladně. Věřím, že společnými silami se nám podaří úspěšný start dětí do školy a dětem snad zůstanou pěkné vzpomínky na léta her a prožitkového učení v mateřské škole. Jarmila Podškubková Akce prvního stupně v 1. pololetí školního roku 2009/ návštěva divadelního představení ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti Listopad - výukové programy z ekocenter Pantofl íček a Trnka 1., 2. a 5. třídy environmentální výchova - Jablíčkový den soutěž o nejkrásnější a nejchutnější jablíčko spojená s doprovodným programem spoluúčast na akci školní družiny - sběr papíru environmentální výchova - zapojení se do výtvarné soutěže Vánoční pohlednice Prosinec - Mikulášská nadílka - Vánoční výzdoba vestibulu školy - Vánoční dílna tvořivé dílničky ve vestibulu školy - environmentální výchova sportovní vycházka do zimní přírody spojená se zakrmením zvěře vánoční dárek zvířátkům - Vánoční koledování dětí z prvního stupně ve vestibulu školy - návštěva galerie Na měšťance výstava věnovaná výtvarné soutěži Vánoční pohlednice Leden - environmentální výchova příprava na výstavku výrobků z odpadových materiálů - instalace výstavky výrobků z odpadových materiálů ve vestibulu školy - vycházky do zimní přírody, sáňkování - výukové programy z ekocentra Pantofl íček třídy 3. a 4. environmentální výchova Kateřina Knotková M. Mlýnek, 4. tř. Září - návštěva místní knihovny postupně po třídách (září říjen) - environmentální výchova třídění odpadů dlouhodobě - zapojení se do školního kola výtvarné soutěže dlouhodobě - výuka dopravní výchovy na dětském dopravní hřišti v Uherském Brodě (4. A) - Drakiáda, účast na akci školní družiny a MŠ Říjen - vycházky jednotlivých tříd do podzimní přírody, plnění vědomostních úkolů podle probíraného učiva - sportovní odpoledne, setkání rodičů a žáků 2. A a 2. B T. Skřídlovská, 5. tř. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 5

6 Aby škola nebyla nuda Slavnostním zahájením školního roku 2009/2010 se z nás stali páťáci. Protože nás čekalo velké množství učiva, přivítali jsme každou možnost, která nám školu zpestří. Koncem září jsme v rámci učiva přírodovědy zpracovali projekt Podnebné pásy. Pracovali jsme ve skupinách a informace čerpali z internetu, časopisů, učebnic a encyklopedií, vybírali jsme potřebné informace o Arktidě, Antarktidě, mírném, subtropickém a tropickém pásu. Dozvěděli jsme se zajímavosti o životě fauny a fl óry, poučili se o způsobu života lidí. V říjnu jsme navštívili místní lidovou knihovnu, kde jsme besedovali s paní Kolajovou, a to na téma Pohádky, pověsti, bajky, což bylo učivem čtení a literární výchovy. Hned druhý den jsme vyšli k búdám a hnědým pastelem kreslili okolí Vlčnova. Nejvýstižnější obrázky jsme vystavili na nástěnkách u třídy. střední vrstva * chudí), a moc jsme se nasmáli. Beseda byla velmi poučná. V prosinci jsme vyráběli dárečky, přání a upomínkové předměty na vánoční dílně. Svícny, drátěné baňky, přání, papírové ozdoby na stromeček a jiné výrobky si odnesl každý žák 1. stupně. Abychom nemysleli jen na sebe, v rámci environmentální výchovy jsme byli na vycházce, která byla spojena se zakrmováním zvěře. Každý z nás přinesl zvířatům a ptactvu něco k snědku nebo k sezobnutí. Nesli jsme ovoce, kaštany, jablka, řepu, mrkev, kukuřici, semena nebo seno. Říjen byl měsícem kultury. Slovácké divadlo nám nabídlo představení Pohádka z klobouku. I když se nám zdálo, že je spíše pro mladší diváky, rozebírali jsme ji v hodině literární výchovy. V listopadu jsme se zúčastnili Jablíčkového odpoledne, kde jsme soutěžili, vystavovali jablka, vyráběli malé upomínkové předměty. Ve školní kuchyňce byla na závěr ochutnávka buchet, nákypů, závinů a zákusků z jablek. Besedovali jsme s pracovnicí ekologického centra Trnka z Uherského Hradiště na téma Můj dům, můj hrad. Zabývali jsme se ochranou přírodních zdrojů, počítali spotřebu elektřiny a vody v domě, učili se rozpoznávat značky na spotřebičích a přemýšleli, jak co nejvíce spořit. Pracovali jsme ve skupinách, každá měla jiné podmínky k životu (bohatí * Projekt z vlastivědy nesl název Národopisné oblasti ČR. Zpracovávali jsme Chodsko, Valašsko, Hanou a Slovácko. Byla to opět skupinová práce vyvrcholení učiva o České republice. Vánoční koledování na to se každý rok těšíme. Žáci 1. stupně se sešli ve vestibulu školy a zazpívali si koledy za doprovodu hry na kytaru pana učitele Staška. Na třídní vánoční besídce jsme si vyměnili dárečky, ochutnali napečené cukroví a hráli hry. V lednu jsme v hodinách tělesné výchovy sáňkovali, bobovali, jezdili na lopatách a talířích. Během 1. pololetí jsme se zúčastnili výtvarné soutěže, sběru starého papíru a baterií. Splnili jsme úkoly soutěže Zdravé zuby. Máme své koníčky a záliby a některé z nich rozvíjíme v kroužcích: zdravotní tělesná výchova, zdravotnický, keramika, informatika, hra na hudební nástroj. Těšíme se na další soutěže a akce ve 2. pololetí. Žáci 5. A třídy a třídní učitelka Eva Surá Angličtina je opět v kurzu Už na samotném začátku školního roku jsem zažívala spoustu překvapení a jedno z nich se mi naskytlo při pohledu na množství přihlášek našich druháků do angličtiny. Zjistila jsem, že téměř všichni loňští angličtináři se přihlásili i letos. Ulevilo se mi, že jsem děti neunudila a ani nezalekla tím velkým množstvím zvláštně znějících slov. Dokonce tomu bylo naopak. Každý den jsem se potýkala s dotazy, kdy už konečně angličtina začne. A tak jsem žákům připravila překvapení i já, ve formě nových pracovních sešitů. Díky nim se poprvé setkávají se slovíčky ve psané formě. A navíc, doplňovačky, osmisměrky a spojovačky nás všechny prostě baví! Učení si zpestřujeme hraním, zpíváním a kreslením. Myslím, že všechny nejvíce bavilo téma Safari, kdy si žáci sami vyzkoušeli roli divoké zvěře. Jedno safari si také vytvořili kreslením a lepením obrázků. Čeká nás ještě spousta dalších zajímavých témat (Jídlo, Móda, Člověk ) a já doufám, že pro žáky budou tato témata stejně atraktivní. Pokud se zmiňuji o angličtině, nesmím zapomenout také na nejmladší angličtináře, na naše prváky. I v tomto ročníku jsem se setkala s velkým zájmem o tento kroužek. Probíhá každé úterý a pracujeme na podobných tématech jako u starších žáků. Samozřejmě v jednodušší podobě. To ale nic nemění na tom, že nás společné chvíle baví. Moc bych si přála, abych na začátku příštího školního roku zažila stejně milé překvapení jako letos. Ale teď se s Vámi loučím. Goodbye! Michaela Ondrušková 6 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

7 SLOVA jsou jen kapky deště zpívá skupina Kryštof v jednom ze svých hitů. Čím je ale slovo,slůvko,slovíčko třeba v cizím jazyce? Proč se je máme učit? Protože je důležitým článkem komunikace, je to základní lexikální jednotka jazyka a stává se stavebním kamínkem každé věty. Máme před sebou pololetní vysvědčení a s ním i předsevzetí, že v druhém pololetí se budeme učit jinak, samozřejmě mnohem lépe a efektivněji. Jak to ale udělat, když ty jazyky ne a ne dostat do hlavy? Zkusme jít na slovíčka podle následujících rad. Všichni známe větu: opakování je matka moudrosti a není to jen prázdná fráze. Podle psychologických výzkumů si náš mozek ukládá informace do různých zásobáren vědomostí. Nejdříve se dostanou do ultrakrátké paměti, pak do krátkodobé. Abychom je měli k dispozici dlouhou dobu jako vědomost, musí se dostat do dlouhodobé paměti. A to právě chceme. Musíme se slovíčka proto učit smysluplně a často je opakovat, například v následném časovém úseku: - opakování odpoledne nebo večer - příští den - koncem týdne (zde začíná cesta do dlouhodobé paměti) - za měsíc - za čtvrt roku - za půl roku. Jak dobrá je naše paměť po jednotlivých časových úsecích, si musíme vyzkoušet sami. Jestliže zjistíme, že jsme po měsíci mnoho slovíček zapomněli, měli bychom si naplánovat kratší fáze opakování. Pravidelné osvěžování slovíček ušetří čas a přináší úspěch. Slovíčka se učíme všemi smysly (nahlas, zapisujeme si je, kreslíme k nim obrázky, hrajeme hry). Větší množství slovíček si rozdělíme do skupin a učíme se je po šesti až sedmi, v krátkých větách a frázích. Mezi každou skupinou slovíček si uděláme krátkou přestávku. Nová slovíčka se neučíme po jiném cizím jazyce, aby se nám nezaměňovala. Opakujeme si každý den, i když jazyk máme ve škole jen třikrát nebo čtyřikrát týdně. A na závěr trochu matematiky. Kdybychom se naučili každý den sedm slovíček (mimo víkendy a prázdniny), rozšířili bychom si slovní zásobu asi o slovíček za rok. Myslíte, že je to nad vaše síly? Určitě ne, když si uvědomíte, že kdo nezvládne cizí jazyk ve škole a bude znalosti dohánět později, bude muset sáhnout do peněženky. Zázračnou pilulku na zvládnutí jazyka ještě nikdo nevymyslel. Různé vyučovací metody, moderní učebnice, výukové počítačové programy, to všechno přispívá k efektivní výuce jazyka. Nejdůležitější ale stejně je vůle a zájem toho, kdo se chce jazyk učit. Tak hodně úspěchů v druhém pololetí. Dana Koníčková Osmáci v Uherském Brodě V prosinci žáci osmého ročníku strávili část dopoledne v Muzeu J. A. Komenského a část v Domě dětí a mládeže. U příležitosti 20. výročí sametové revoluce se v muzeu uskutečnila výstava Československé řády a vyznamenání. Žáci si prohlédli řády, vyznamenání a medaile, které se udělovaly v Československé republice od roku 1918 až do roku 1992, kdy zanikl společný stát Čechů a Slováků. A jak výstava zapůsobila na žáky? Ocenili příjemný a zasvěcený výklad paní průvodkyně Kubišové a ze všech vystavených exponátů je nejvíce zaujal Řád bílého lva. Druhou část dopoledne chlapci a děvčata strávili v příjemném prostředí Domu dětí a mládeže, kde se jim věnovala zkušená cvičitelka L. Skočovská. Žáci se pod jejím vedením seznámili se základy jógy. Většině se cvičení líbilo, např. nácvik uvolnění a vybití přebytečné energie. Jak? Křičením, dupáním a boucháním do země. Tady byli vyzýváni, na rozdíl od školy, ať křičí ještě více! Pak se uklidnili a zkusili si některé jednoduché cviky, ale to už se mnohým tak moc nelíbilo. Více jóga zaujala děvčata, což se dalo předpokládat. Náš cíl, seznámit se se základy jógy, byl splněn. Nejvíce žáky zaujalo hraní na bubínky, a protože byli pozorní a rychle se naučili dodržovat rytmus, byli po zásluze pochváleni. V čajovně pak ochutnali různé čaje, začetli se do zajímavých knih o alternativní medicíně a relaxovali. Dopoledne příjemně uteklo a my jsme museli pospíchat na nádraží, abychom stihli autobus do Vlčnova. Soňa Kundratová V Muzeu JAK M. Bařina, 6. tř. Dne 3. listopadu 2008 naši žáci 6. A i 6. B společně navštívili Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, aby si prohloubili a upevnili své znalosti z hodin českého jazyka a dějepisu o našem Učiteli národů. Žáci absolvovali výstavu o životě a díle Komenského, také se mnohé dověděli o nelehké době, ve které žil. Abychom se drželi Komenského hesla Škola hrou, byl pro žáky nachystán výukový program. Žáci v historické třídě ve starých školních škamnech zažili opravdovou výuku cizího jazyka pomocí obrázku z první ilustrované učebnice na světě Orbis pictus a nahlédli tak do časů minulých, protože jak praví Komenský : Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. Romana Kalná ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 7

8 Přírodovědné projekty Přírodopis Houby V 6. ročnících zpracovávali žáci projekt HOUBY v rámci probíraného učiva. V každém z ročníků vypracovali 3 témata: houby jedlé, nejedlé a jedovaté. Máme rádi zvířata Učivo 1. pololetí 8. ročníku je zaměřeno na živočišnou říši. V hodinách přírodopisu jsme se věnovali třídě savců a jejich nejvýznamnějšími řády. Žáci si mohli vybrat jakéhokoliv zástupce této třídy a charakterizovat jej. Mezi nejoblíbenější zvířata osmého ročníku patří: tygři, kosatky, delfíni, klokani, koaly, sloni, koně, psi a mroži. Ptáci Žáci 7. ročníku vypracovávali projekt zaměření na nejvýznamnější řády ptáků sovy, pěvci, šplhavci, běžci, srostloprstí, dravci a ptáci vyhynulí. Součástí projektu byl i výukový program organizovaný Přírodovědným centrem TRNKA, Uherské Hradiště na téma: Všechno lítá, co má peří. Chemie Oheň V rámci výuky chemie žáci 8. ročníku zpracovávali projekt Oheň. Projekt byl zaměřen na oheň v chemii (hasící prostředky, hoření, chemické pokusy), oheň v historii, oheň jako živel, oheň a zákony, 1. pomoc při popáleninách. Obnovitelné zdroje energie Využití obnovitelných zdrojů je dnes velmi diskutovaným tématem. Žáci 9. ročníku proto využití těchto zdrojů zpracovávali. Konkrétně se zaměřili na podstatu, využití, výskyt, klady a zápory těchto zdrojů. Součástí projektu byl i výukový program organizovaný Přírodovědným centrem TRNKA, Uherské Hradiště na téma: Nekonečný hon za energií. Témata projektu: 1. Biomasa, 2. Sluneční energie, 3.Větrná energie, 4. Vodní energie, 5. Geotermální energie, 6. Přílivová energie Zeměpis Vesmír Projekt vesmír zpracovávali žáci 6. ročníku. Projekt byl zaměřen především na vznik vesmíru a sluneční soustavy, planety sluneční soustavy, umělé družice, Měsíc a Slunce. V rámci projektu jsme navštívili planetárium. Německy mluvící země Významné německy mluvící země zpracovávali v rámci výuky Evropy žáci 8. ročníku. Doplnili si tak základní informace získané v hodinách. Informovali nás o historii, významných památkách, městech a státním zřízení jednotlivých států. Témata projektu: 1. Spolková republika Německo, 2. Rakousko, 3. Švýcarsko, 4. Belgie, 5. Lucembursko, 6. Lichtenštejnsko Světová náboženství Každá země má své tradice, jazyk, kulturu, ale také náboženství. Žáci 9. ročníku proto ta nejvýznamnější světová náboženství zpracovávali v menších skupinách. Témata projektu: 1. Křesťanství katolíci, protestanti, pravoslavní, 2. Islám, 3. Buddhismus, 4. Hinduismus, 5. Taoismus, Šintoismus, Konfucianismus Nejlepší práce žáků jsou vystaveny na nástěnkách 2. stupně u přírodopisné, chemické a zeměpisné učebny. Radka Rožková Planetárium Brno V rámci výuky zeměpisu v 6. ročníku, kdy se žáci učili poznávat vesmír, byla zorganizována v pátek 9. října exkurze do Hvězdárny a Planetária Mikuláše Koperníka v Brně. Měli jsme připravený výukový program Záludná astronomická proč? Tento program probíhal pod umělou oblohou velkého planetária. Žáci se seznámili s objekty noční oblohy (nejjasnější hvězdy, planety, souhvězdí,.), střídáním ročních období a planetami naší sluneční soustavy. Své znalosti si poté žáci opakovali formou krátké soutěže a pracovních listů. Radka Rožková 8 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

9 Matematická olympiáda V průběhu prvního pololetí proběhlo školní kolo matematické olympiády pro páté a deváté ročníky. Tato soutěž je dobrovolná a její snahou je nejen rozvíjet logické myšlení, ale také ukázat tuto vědu ze své zábavnější stránky. Úspěšný řešitel musí správně vyřešit čtyři z šesti zadaných úloh. Z těch pak předem stanovená komise vybírá postupující do okresního kola. To se konalo dne ve Starém Městě. V letošním roce naši školu reprezentují hned tři žáci - Terezie Skřídlovská (5. A), Petr Moštěk (5. A) a Štěpánka Jedličková (9. A). K tomuto úspěchu jim moc gratulujeme a všem ostatním, kteří se do této soutěže zapojili patří velké poděkování za snahu a projevenou aktivitu. Šárka Chmelařová Chemická olympiáda Školní kolo 46. ročníku chemické olympiády kategorie D proběhl na naší škole ve dnech 4. 1., Do školního kola se přihlásili tři žáci z 9. ročníků Jan Stuchlík, Barbora Dacíková, Štěpánka Jedličková. Témata školního kola: vlastnosti prvků, kyselin, solí a alkoholů; chemické reakce oxidace, redukce, esterifi kace, neutralizace, termický rozklad a slučování; řešení a vyčíslování chemických rovnic; základní chemické výpočty; názvosloví anorganických sloučenin, alkoholů a esterů. Školní kolo se skládalo ze 3 částí: Teoretická část domácí příprava Praktická část probíhala v učebně chemie, zde měli soutěžící za úkol zkoumat vlastnosti bílých krystalických látek (barva plamene, rozpustnost, zahřívání), vlastnosti polystyrenu a krystalizaci kuchyňské soli. Kontrolní test probíhal a obsahoval otázky ze zadaných témat. Po skončení školního kola byly všechny tři části opraveny, obodovány a výsledky společně s protokoly dvou nejlepších olympioniček odeslány okresní komisi do Základní školy v Šumicích. Do okresního kola byly navrženy Štěpánka Jedličková 9. A a Barbora Dacíková 9. A. Okresní kolo se uskutečnilo na Základní škole v Šumicích Radka Rožková Žákovská časopis Pravidelně každý čtvrtek se schází skupinka nadšených žáků 7. a 8. třídy, kteří společně spřádají první stránky žákovského časopisu Školní mixér, který nese podtitulek.. časopis, který hýbe školou. Zde se žáci v rámci zájmového kroužku Mladý novinář potýkají s prvními zkušenostmi začínajících reportérů. Problémů, které musí takový mladý žurnalista řešit, je mnoho. Například jaká témata svých článků vybrat, aby byla pro všechny zajímavá, řeší se grafi cký vzhled, zpracovávají se aktuální témata. Proto každý ze členů redakce musí mít oči otevřené a velmi pečlivě a pohotově vnímat okolní svět. S končícím prvním pololetím se na svět klube první číslo školního časopisu a já mu mohu jen popřát i nadále nadšené redaktory a spokojené čtenáře. Romana Kalná SCIO testy Petr Soukeník, 9. tř. Naší škole velmi záleží na možnostech uplatnění svých žáků v dalším studiu. Proto rádi využíváme nabídky společnosti SCIO, která připravuje srovnávací testy z různých oblastí vzdělávání a testujeme naše žáky, především jejich schopnosti využít nabytých vědomostí. Testy probíhají v přesně stanovené termíny a výsledky žáků jsou srovnávány s vrstevníky v celé republice mezi základními školami i příslušnými ročníky víceletých gymnázií. S konečným hodnocení jsou pak obeznámeni jak žáci tak rodiče. V letošním roce se do tohoto testování zapojili žáci devátých a šestých ročníků. Postupně řešili testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Na závěr lze konstatovat, že si naši žáci nevedli vůbec špatně a z konečné analýzy vyplynulo, že naše škola má obecně lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. Šárka Chmelařová Burz a středních škol Každoročním problémem pro řadu vycházejících žáků je správná volba budoucího povolání. Abychom jim jejich rozhodování usnadnili, navštívili jsme s nimi již tradiční burzu středních škol v Klubu kultury Uherské Hradiště. Jedná se o akci, kde jsou představovány střední školy především zlínského kraje. Formou zajímavých prezentací se snaží zástupci jednotlivých škol vzbudit ve svých potencionálních studentech zájem. Podávají jim informace o studijních i učebních oborech, délce a ukončení studia, seznamují s požadavky k přijímacímu řízení a také informují o budoucím uplatnění absolventů na trhu práce, což lze v současné době považovat za velmi podstatnou věc. Často bývají u jednotlivých expozic přítomni i stávající studenti, kteří poskytují zájemcům nezkreslené informace např. o konkrétních možnostech mimoškolních aktivit, vybavení školy, pedagogickém sboru apod. Věřím, že tato akce obohatila žáky naší školy nejen o spousty různých letáků, ale také o potřebné informace, jež jim usnadní jejich rozhodování při výběru vhodné střední školy. Šárka Chmelařová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 9

10 Sprinterský víceboj Nový školní rok zahajovala sprinterská soutěž, která se konala v Uherském Brodě na atletickém stadionu základní školy Pod Vinohrady. Počasí nám nepřálo. Od rána se na obloze čerti ženili, a tak jsme každým okamžikem čekali déšť. Závod začal podle plánu. Během dopoledne opravdu pršet začalo a do konce závodu již nepřestalo. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Naši školu zastupovalo čtyřčlenné družstvo chlapců z 9. třídy. I přes nepříznivé počasí, které výkony značně ztěžovalo, dokázali naši deváťáci doslova vyběhat nádherné 3. místo, přičemž od druhého místa je dělily jen 2 desetiny sekundy. Nejúspěšnějším sprinterem naší školy se stal Ivo Leško, který obsadil celkově 5. místo. Jakub Flasar skončil celkově na 10. místě. V první půlce se také umístili naši zbývající dva závodníci; Honza Fibirch a Ivo Křapa. ředitelské volno. Žáci se přesto rozhodli soutěže zúčastnit. Ranního vstává ní v době volna ale nakonec nikdo nelitoval. Naše výprava vybojovala tři krásné poháry, a to ve všech zúčastněných kategoriích. Všechna naše družstva se umístila na stupních vítězů. Nejlepší umístění, tedy 1. místo, si odvezla děvčata z 9. třídy; Monika Hauerlandová a Petra Junaštíková, čímž si zajistila postup do krajského kola. Za mladší žačky vybojovaly Simona Kuželová a Denisa Navláčilová vynikající 3. místo. Stejné umístění patřilo i starším žákům Přemyslu Mlýnkovi, Petru Soukeníkovi a Ondřeji Lekešovi. Přespolní běh Ve středu se již tradičně konal v Uherském Ostrohu závod v přespolním běhu. Naše škola měla zastoupení ve všech pořádaných kategoriích. Za starší žáky soutěžilo družstvo ve složení Ivo Leško, Radim Leško, Jakub Flasar a Marek Hanus, za starší zákyně pak Jana Kozůbková, Klára Solařová, Monika Hauerlandová a Veronika Chvilíčková. Družstvo mladších žáků tvořili Cheney Quinn, Adam Moštěk, Michal Jurák a Radek Harman. Denisa Navláčilová, Simona Kuželová, Sabina Lovecká a Klára Vozárová pak tvořily družstvo mladších žákyň. Tato družstva skončila ve všech čtyřech kategoriích svorně na 10. místě. Krajské kolo ve stolním tenisu V úterý se v Kunovicích konalo krajské kolo ve stolním tenise, kam z prvního místa postoupily naše dvě žákyně Monika Hauerlandová a Petra Junaštíková. Děvčata proplouvala celým závodem bez problémů. Jedinou překážkou se pro ně stalo družstvo děvčat ze vsetínské základní školy. Útěchou jim ale mohl být fakt, že tato děvčata hrají stolní tenis závodně, a tak měly mnohem víc natrénováno. Proto konečné 2. místo v krajském přeboru je vynikajícím výsledkem. Okresní kolo ve stolním tenisu Soutěže ve stolním tenise, pořádané ZŠ Kunovice, se žáci naší školy zúčastňují pravidelně. Letos byl termín závodu stanoven na Naše škola vyhlásila v tento den 10 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

11 Zlínský vorvaň Ve čtvrtek se konal ve zlínské sportovní hale jubilejní 10. ročník soutěže Zlínský Vorvaň. Zúčastnilo se ho 42 základních škol ze Zlínského kraje. Ve čtyřech netradičních disciplínách nás reprezentovali žáci třídy ve složení Pavel Bařina 8. A, Denisa Navláčilová 7. A, Michal Minařík 6. A, David Sagula 5. A, Miroslav Bičan 4. A a Adéla Pavelková 3. A. Tomuto družstvu se podařilo společnými silami obsadit úžasné 9. místo. Soutěžící přijelo podpořit 49 žáků ze sedmé, osmé a deváté třídy. Marie Pospíšilová Sportovní odpoledne dětí a rodičů V dnešní době tráví děti méně času venku, v přírodě. Sedí u počítače, sledují televizi nebo se jen tak nudí a zlobí své rodiče. Ale každé dítě potřebuje pohyb! Je to přirozená činnost, a zvláště jej potřebují děti hyperaktivní, kterých je stále víc. Proto jsme se rozhodli, že pro naše druháčky připravíme s kolegyní odpoledne, kde by si žáci mohli sportu užít. Sešli jsme se jedno páteční odpoledne, počasí nám přálo a tak mohlo začít sportování dětí i rodičů. Kluci odehráli fotbalové utkání třídy 2. A proti 2. B pod dohledem tatínka p. Mikulce v roli rozhodčího. Další maminky a taky jedna babička pomáhaly u hodu na cíl, u probíhání překážkové dráhy a při přeskakování lana. Nejlegračnější však byl běh,,třínohých,. Tam jsme se hodně nasmáli. Po sportování vytrávilo, a tak přišel vhod opečený špekáček a nechyběla i sladká odměna za soutěžení.u ohně jsme si zapívali při kytaře. Potěšilo nás, že rodičům se akce líbila a padl návrh sejít se třeba při bruslení nebo sáňkování. Petra Mlýnková Zdravotní tělesná výchova V letošním školním roce opět pracuje na naší škole kroužek Zdravotní tělesná výchova. Schází se v něm žáci z 1. až 5. třídy, kteří chtějí něco udělat pro své zdraví. Cvičíme pravidelně každé pondělí od 14 do hodin ve třídě 4. A. Jaké jsme si stanovili cíle? Tak především radost ze cvičení a osvojení si základních cviků, které by si děti měly cvičit i doma, nejlépe se členy rodiny. Při cvičení dbáme na pravidelný nádech a výdech nosem, který je vždy spojen s určitým pohybem. Správné držení těla upevňujeme při chůzi s tyčí či knihou na hlavě. Rovněž máme k dispozici tyto cvičební pomůcky: velké míče, overbaly, malé míčky, masážní ježky, švihadla a obruče. Pomůcky se snažíme střídat, ale i obyčejná židle nám dokáže posloužit jako cvičební nářadí. Řadu cviků věnujeme plochým nohám a jejich prevenci. Mezi cvičení zařazujeme drobné pohybové hry, aby hodina byla pro děti pestrá. Důležitou součástí je i chvilka uvolnění při relaxační hudbě, kdy se snažíme uvolnit nejen své tělo, ale i mysl. Proto tato cvičení vedou i ke zlepšení koncentrace dětí. Stejnou měrou k tomu přispívají i rovnovážné pozice. Samozřejmě, že každý cvičí podle svých možností. Nikdy necvičíme do krajnosti. Cvik nesmí vyvolat bolest nebo nepříjemné pocity Přála bych si, aby naše setkávání byla vždy příjemnou chvilkou, neboť ve zdravém těle, zdravý duch. Kateřina Knotková Plavecký výcvik dětí z mateřské školy Na konci měsíce září začala jezdit čtvrtá třída na plavecký výcvik do Aqua parku Delfín v Uherském Brodě. Navštěvovalo jej 20 dětí. Výcvik probíhal každé úterý. Doprovod tvořily paní učitelky I. Večeřová, J. Podškubková a V. Pastorková. Výuka probíhala v brouzdališti a v zábavném bazénu. Děti si osvojovaly hygienu plavání, adaptaci na vodní prostředí. Vyučovací hodiny byly prokládány hrami (Na hasiče. Na sochy. Lovení puků). Hry děti velmi bavily a byla na nich vidět velká radost. A nenápadným způsobem je paní učitelka učila základy plavání - splývání na břiše, splývání na zádech, procvičování prsových nohou v zábavném bazénu, plavecké dýchání, skoky a pády do vody. Některé děti se učily hlavně překonat strach z vody a myslím si, že se jim to podařilo. Dne se na výuku měli možnost přijít podívat i rodiče. Je moc fajn, že děti mají možnost takto si osvojit základy plavání v kolektivu kamarádů a formou her. Plavecká škola v Uherském Hradišti, která výuku v Uherském Brodě provádí, má internetové stránky Zde se můžete podívat na podrobné informace. Všem dětem přeji, ať proplavou životem v plném zdraví a pohodě, nikdy jim nechybí láska a štěstí. Veronika Pastorková Nadílka v mateřské škole Rok s rokem se opět sešel a děti z MŠ ve Vlčnově dychtivě a s napětím očekávaly příchod Mikuláše a anděla. Ani letos nezklamali. Přišli oba a dokonce v doprovodu čertovské družiny. 4. prosince dopoledne se v MŠ opět nadělovalo. Pro naše nejmenší to byla premiéra, a tak byl čertům vstup zakázán. Za koš plný dárečků ale maláčci poděkovali jako skuteční mazáci mikulášskou písní a básní. Dokonce se všichni se svatou dvojicí i vyfotili. Čerti však také nepřišli zkrátka. Přece jen těm starším se sem tam zazlobit podaří, a tak malé zařinčení řetězů nikdy neuškodí. Samozřejmě, že s prázdnou ten den neodešel z MŠ nikdo. Díky našim sponzorům byla letošní nadílka opravdu bohatá. Poděkování patří Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ ve Vlčnově, které přispělo nejen fi nanční částkou, ale i hodnotnými balíčky, rodičům Dominičky Kovářové za společenskou hru pro děti ze 4. třídy a v neposlední řadě nesmíme zapomenout poděkovat dětem ze základní školy za jejich mikulášskou výpomoc. Dana Mikulcová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 11

12 Tradiční vánoční dílna Již každoročně jsme se v předvánočním čase sešli, aby děti potěšily sebe i blízké dárky nebo jen vánočním přáníčkem či pozdravem. Je to den, na který se těší děti bez ohledu na věk. Rádi tvoří mladší i starší, kluci i děvčata. Letos měli možnost si vyrobit svíčku z vosku,vánoční ozdoby na stromeček, zlatou rybku z plechu, přáníčko, ozdobu z korálků a drátku, vystřihovánku na okno. Nejvíce se líbila výroba V. Nevařilová, 2. B Vánoce, Vánoce, přicházejí vánočního svícnu, kde měly děti možnost dotvářet svícen sušinou podle fantazie za pomoci šikovné maminky, která nám pomáhala. Jsme rádi, že pomůžou i starší spolužáci z 2. stupně u obtížnějších výrobků. Každá třída vyrobila vánoční výzdobu a vyzdobila s ní vestibul školy. Letos jsme se zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže na téma, Vánoční pohlednice,. Těší nás, že obrázky našich žáků byly vybrány mezi nejlepší. Petra Mlýnková Před nimi se mění i nálada ve škole. Letos jsme se s žáky 2. A zapojili do mezinárodní soutěže o nejkrásnější vánoční pohlednici. Vytvářeli jsme je klovatinovou technikou. Do mezinárodního kola naše pohlednice nepostoupily. O to větší bylo překvapení, když několik našich obrázků děti objevily při prosincové návštěvě výstavy pohlednic v místní galerii. Než jsme se nadáli, byl tu Mikuláš. I letos přišel mezi nás se svou nadílkou, připravenou ochotnými maminkami paní Mikulcovou a Fibichrovou. Tentokrát dostali žáci prvních a druhých ročníků ještě jeden balíček, který pro ně připravilo vlčnovské Občanské sdružení. Vánoční besídku jsme si chystali už sami. Třídu jsme si pěkně vyzdobili. Nechyběl ani malý vánoční stromeček. Pak přišel na řadu program. Byla to soutěž Riskuj, na procvičení paměti jedna Kimovka a pak koledy, vtipy a hry připravené dětmi. Nechybělo ani vystoupení malých muzikantů. L Fibichrová zahrála koledu na klávesy a O. Miloš na housle. Ještě několik vánočních zvyků a konečně rozdělování dárků. Letos to byl pro každého pěkný dřevěný pejsek, věnovaný p. Pavelčíkem. Děti měly z hračky radost, protože to bylo opravdové vánoční překvapení. A pak už dárek nejkrásnější vánoční prázdniny. Škoda, že tentokrát byly bez sněhu. Ten zatím nedokáže nadělit ani nejštědřejší sponzor. Za spolupráci a dárky děkuje jménem dětí třídní učitelka Helena Šimůnková Vánoční muzicírování ve škole L. Straňáková, 9. tř. Vánočně vyzdobená hala provoněná perníkem, světla na stromečku, pobíhající malí muzikanti, zvědavé obecenstvo. To bylo pozdní předvánoční odpoledne těsně před zahájením vánočního muzicírování ve vlčnovské škole 21. prosince Sváteční program zahájila pěkně zvesela dětská cimbálová muzika Vlčci vánočními koledami. Program žáků základní školy doplnilo literární pásmo poskládané z básní a vánočního zvykosloví našeho regionu. Poté na scénu nastupovali malí muzikanti ZUŠ s nejrůznějšími hudebními nástroji, nejrůznějšího věku. Někteří trošku vystrašeně, jiní sebejistě. Všichni chtěli svým rodičům, prarodičům a kamarádům předvést, co se pod vedením svých učitelů ZUŠ naučili. A že jim to šlo!! Dětem se podařilo vytvořit krásnou sváteční atmosféru, která hladila na duši. Ti, kteří si v předvánoční shonu vyšetřili čas a přišli si poslechnout malé muzikanty, jistě nelitovali. Odměnou jim byla společně sdílená radost a neopakovatelná pohoda, kterou si snad všichni s sebou odnesli do svých domovů. Rodiče tak možná v předstihu dostali od svých dětí jeden z nejpěknějších dárků letošních Vánoc. Jitka Kučerová Tomáš Tesař, 2. tř. 12 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

13 Letos zase trochu jinak První pololetí roku 2009/10 je za námi. V environmentální výchově přineslo několik novinek. Spolu s žáky 2. stupně jsme se zapojili do soutěžní hry RECYKLO- HRANÍ, pořádané pod záštitou ministerstva školství. V rámci této hry sbíráme staré baterie i drobná elektronická zařízení a budeme plnit soutěžní úkoly. Za ně získá škola body. Podle počtu získaných bodů si pak budeme moci vybrat odměnu. Mezi nejlepší sběrače na prvním stupni zatím patří Filip Klabačka ze čtvrté třídy a Adam Pavelčík ze 2. A. Doufejme, že se přidají i ostatní žáci, abychom si na konci roku mohli vybrat třeba stolní fotbal nebo aspoň pěkný výukový program. V měsíci listopadu jsme spolupracovali již tradičně s ekocentrem Pantofl íček. Pro žáky první a druhé třídy si paní učitelka Ondrová připravila nový výukový program Barvy podzimu. Děti si při něm zopakovaly učivo o stromech i zvířátkách na podzim a vyrobily pěkné podzimní obrázky stromů z přírodnin. O lese se dozvěděli něco nového i žáci čtvrtého ročníku, kteří pod vedením paní učitelky Trtkové pracovali s moderní výukovou pomůckou KRABICE JEHLIČÍ. Třetí třídě byl určen program Mraveneček o životě bezobratlých živočichů. Nově jsme navázali spolupráci s ekocentrem Trnka z Uherského Hradiště. Žáci páté třídy si z jeho nabídky vybrali program Můj dům, můj hrad, který je seznámil s tříděním odpadu v domácnostech. Ani letos jsme nezapomněli na zvířátka. Připravili jsme jim vánoční stromečky plné dobrot. Krmítka pro drobné ptactvo rozvěšená u školy jsou také plná slunečnicových semen. Už se těšíme na jaro, kdy nás ráno před školou budou sýkorky a pěnkavy vítat svým zpěvem. Helena Šimůnková Výsledky sběru starého papíru Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní, který probíhá na školách pod záštitou MŠMT. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a zajistit recyklaci druhotně využitelných surovin. Součástí celoškolního projektu je i sběr starého papíru, který je naší školou organizován dvakrát ročně. První kolo sběru v tomto školním roce proběhlo v měsíci listopadu. Žáci nosili do školy celý týden svázané balíčky starých novin a časopisů. Do soutěže se žáci jednotlivých tříd zapojili tentokrát velmi rozdílně. Nasbírali bezmála kg. Mladší žáci z prvního stupně zahanbili poněkud váhavé starší ročníky. Nejlepšími sběrači se stali žáci 5. A. Paní učitelka třídní Mgr. Eva Surá se nestačila divit, kde berou její žáci tolik starého papíru. 14 žáků této třídy nasbíralo celkem 430 kg. Druhé místo patří 2. B s 200 kg a 3. místo 4. A se 137 kg. Pochvalu si jistě zaslouží všichni žáci, kteří se do sběru zapojili. Výtěžek bude věnován na konto mezinárodní organizace, která zajišťuje výstavbu školy v Africe pro sirotky a chudé děti. Jitka Kučerová Třídíme odpady v rámci recyklohraní Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu Recyklohraní byla naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny v kabinetě chemie a fyziky, na 1. stupni a před vstupem do školních dílen. Každý žák bude moci do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory. Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografi ckých úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které budou organizátoři projektu zadávat. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn. Převzato z Rožková Radka ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 13

14 Keramický a zdravotnický kroužek V letošním roce mohou děti nově navštěvovat při školní družině keramický kroužek. Největší zájem byl z řad dětí 2. a 3. tříd. Postupně se seznamujeme s keramickou hlínou a poznáváme její vlastnosti. Učíme se ji zpracovávat a to: mačkáním, válením, spojováním hliněných válečků, vykrajováním z plátů, přidáváním a odebíráním hlíny a také s povrchovou úpravou. Práce je pro děti velmi atraktivní, což se odráží na jejich nemalém pokroku. Kromě toho, že jim práce s hlínou dělá radost, zdokonalují se také v mnoha oblastech jako je např. trpělivost, pečlivost a fantazie. Modelování má také velký vliv na rozvoj jemné motoriky. Hotové výrobky si děti mohou odnést domů a těšit jimi nejen sebe, ale i své blízké. Vždyť nejhezčí dárky jsou ty, co vyrobíme sami. V kroužku Mladý zdravotník se děti učí poskytovat první pomoc při jednoduchém poranění. Dozví se zde, jak je důležité úrazům předcházet, a když se něco stane, jak se zachovat a pomoci. Seznámí se s obvazovou technikou, polohováním a přenosem raněných, se stavbou lidského těla, hygienou, životosprávou, také významem a ochranou životního prostředí. Zahrajeme si různé hry, při kterých si děti prohlubují znalosti, vědomosti a získané dovednosti. Kroužky budou nadále pokračovat a rádi přivítáme nové zájemce. Anna Mošťková Kroužky Šikulka a šití Při školní družině pracují zájmové kroužky. Jedním z nich je kroužek Šikulka. Tento kroužek je určen pro děti z prvního stupně. Učí se pracovat s různými materiály, jako např. s přírodninami, dále s různými výtvarnými potřebami pomocí technik jako např. malba na textilie, keramické kachle, dále práce se sádrou, smirkovým papírem, rytí na hliníkovou folii atd. Dalším kroužkem je kroužek šití. Zde pracují starší děvčata. Vyrábí si oblečení a taktéž doplňky podle své fantazie. Již během tohoto školního roku si vyrobily sukně, kalhoty, zástěrky, dále prostírání a dokonce i kabelky. V současné době zhotovují halenku, sukýnky a dětské pyžamko. Šití je činnost, která se děvčatům zajisté bude hodit, protože v dnešní době se každá dívka ráda parádí, ale ne každá si dokáže zhotovit vlastní originální model. Jana Mouralová B. Pavelkčíková, 7. tř. E. Painterová, 6. tř. Keramický kroužek Už druhý rokem mohou děti 3. i 4. třídy MŠ navštěvovat kroužek keramiky. Letos se přihlásilo 55 děvčátek a chlapců. Všem se práce s hlínou daří a děti se vždy do dílny těší. Již jsme stihli vyrobit cukroví do našich dětských kuchyněk, vánočního kapříka, svícen, krabičku na poklady i srdce pro maminku. V kroužku keramiky se děti naučí zacházet s hlínou, zjistí, co tento materiál vydrží a jak se k němu chovat. Zafi xují si základní úkony a pravidla pro práci s hlínou, aby v případě zájmu v pozdějším věku měly dobré základy pro vlastní tvorbu. Při práci děti zapojují jemnou motoriku, fantazii a dovednost. Učí se trpělivosti, protože výroba keramiky je proces.většina dětí v předškolním věku není schopna tvořit samostatně, proto jsou pro ně chystány šablony, podle kterých vytvoří základ výrobku. Je pak na nich, jakou bude mít výrobek konečnou podobu - každé dílko je originál a něco o jeho tvořiteli napoví. Je potěšením, když jsou děti se svou prací spokojené, mají radost z tvorby samé i ze svých výrobků. Ivana Večeřová 14 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

15 Naše školní družina Vánoční atmosféra je již za námi a pomalu jsme se opět adaptovali do dalšího období. Nejprve připomeneme pár akcí, které se uskutečnily v první polovině školního roku. Jednou z akcí byla Drakiáda, která probíhala ve spolupráci s mateřskou školou. Tato akce se velmi vydařila, zúčastnilo se hodně dětí s rodiči. Všichni si spolu užili hezké odpoledne, které pak bylo zakončeno opékáním špekáčků. Další akcí, která se stala oblíbenou, byl Jablíčkový den. Soutěžilo se o nejkrásnější jablko a děti soutěžily dále v různých hrách. Poté si vyráběly výrobky, např. trička metodou savování, malovaly na keramické kachle a tvořily z kartonového papíru.. Protože při těchto činnostech dětský organismus vyhládne, téměř každý si jako svačinku dal dobroty z jablíček, které připravily maminky a paní učitelky. V družině probíhala rovněž tradiční recitační soutěž. I když jsme se pak v Uherském Brodě neumístili na prvních místech, zaslouží si děti velkou pochvalu. Prosinec byl náročný měsíc. Zejména na tvořivost. Děti si vyráběly dárečky a přáníčka pro své nejbližší. Samozřejmě se pekly perníčky, mlsné jazýčky dětí se na tyto dobroty netrpělivě těšily. I Mikuláš se opět do ŠD dostavil. Byl štědrý, neboť nadělil dětem nové oblíbené hry jako je Lego a didaktické hry. Rok 2009 byl ve školní družině zakončen koledováním, které bylo obohaceno ochutnávkou dobrot od maminek. Poté si děti nadělovaly dárečky. Po prázdninách nás čeká výtvarná soutěž, která je pořádána zejména pro žáky třetího ročníku. Dále bude následovat Slavíček, dopravní soutěž a atletická olympiáda. Soutěže a hry se budou konat samozřejmě každodenně v družině. Podporují zdravou rivalitu, ale současně stmelují kolektiv a formou hry děti získávají spoustu nových poznatků. Jana Mouralová, Anna Mošťková O mléko je opět zájem, navíc se zapojíme do projektu Ovoce do škol Před koncem kalendářního roku jsme znovu využili možnosti nabídnout našim žákům dotovaná mléka ochucená i neochucená. Této možnosti využilo v měsíci prosinci 64 chlapců a dívek z prvního stupně školy. Jedním z důvodů bylo zcela jistě navrácení výše dotace a stanovení ceny jednoho balení opět na tři koruny u neochuceného mléka a na čtyři koruny u ochucených druhů. Cena se i v následujícím období nemění, proto budeme pokračovat v distribuci od měsíce února letošního roku. Laktea se rozhodla zapojit také do projektu OVOCE DO ŠKOL, kde bude dodávat i ovoce a zeleninu pro žáky tříd zcela zdarma. O začátku této distribuce budeme po schválení příslušnými orgány podle dodavatele včas informováni a zcela jistě této nabídky pro naše děti využijeme. Nezbývá, než se těšit na zájem ze strany žáků. Vít Bělohlávek Poohlédnutí za rokem 2009 v naší školní jídelně Milí rodiče, milí strávníci! Dovolte mi malé ohlédnutí za nedávno uplynulým rokem. Skončil rok 2009 a já si nemohu odpustit, abych se nezmínil a nezhodnotil minulé období, co se nám podařilo z vytýčených cílů splnit, s čím jsme se potýkaly a co bylo naší prioritou. Prvořadým cílem všech pracovníků kuchyně bylo dodržovat hygienické předpisy, nabídnout strávníkům nutričně vyváženou kvalitní a pestrou stravu a tak přispívat ke zdravému vývoji dětí a žáků. Velké úsilí bylo vynaloženo na sestavování jídelního lístku, aby byly zastoupeny požadované potraviny jako celozrnné pečivo, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, maso rybí, hovězí, vepřové a drůbeží s nabídkou různých příloh atd. Největším oceněním pro všechny pracovníky školní jídelny ve Vlčnově je co nejspokojenější Strávník, což bylo naší prioritou, neboť od strávníků nám nebyla sdělena výtka či připomínka ke stravě i když ne vždy budeme mít shodný názor a ke stejnému cíli nevede vždy jen jedna cesta. Rovněž u plnění sledovaných potravin se nám podařilo v prvním i druhém pololetí minulého roku dosáhnout velmi dobrých procentuelních ukazatelů - u masa 90 %, ryb 99 %, zeleniny 116 %, ovoce 70 %, mléčných výrobků 77 %, a to nepřihlížím % tolerance dle platné vyhlášky. Bohužel u luštěnin a mléka tyto ukazatele nebyly tak vysoké, neboť s politováním mohu jenom konstatovat, že bezmasé a luštěninové pokrmy nejsou mezi strávníky všech kategorií oblíbeny! To rozhodně nepřispívá ke zdravému způsobu stravování a neodpovídá požadavkům na zdravou výživu. Nemohu však opomenout i skutečnost, že na dobré výsledky ve fi nanční bilanci mají vliv i časté odhlášky strávníků, což nás nutí přehodnotit nabídku na jídelním lístku nebo upravit cenu stravného. Školní stravování není závodní stravování, výběr pokrmů nemá být dominantní, ale nabídka zeleninových, bezmasých a těstovinových, luštěninových jídel a salátů patřila a bude patřit do vyvážené stravy mezi prioritu ve stravování, leč někdy jsme v nelibosti strávníků! Ne všechno lze změnit, o co se člověk snaží, ale určitě se nezmění nic, dokud se člověk snažit nezačne! Miroslav Junaštík ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 15

16 Informace školní jídelny M. Šmídová, 5. A Vážení rodiče, vážení strávníci! Začal nový rok, a proto bych Vám rád poskytl několik důležitých informací o školním stravování v naší jídelně. Strávníkům, kteří platí za stravování hotově, doporučuji, aby v rámci možnosti změnili platbu na účet, neboť již v únoru 2010 nelze strávníkům v ZŠ vydat oběd, pokud nebudou mít za obědy dopředu zaplaceno, nejsou tedy ke stravování přihlášeni. Strávníkům, dlužícím za stravné z minulého měsíce /měsíců/, nebude rovněž stravování po oznámení /zasláním 2 upomínek/ umožněno až do doby uhrazení plateb! Platba v hotovosti v ZŠ i MŠ se realizuje vždy poslední dva pracovní dny v měsíci (záloha se vybírá na další měsíc popř. poslední týden v minulém měsíci). Informace k úhradě plateb v hotovosti jsou vždy v předstihu sděleny na nástěnce ve školní jídelně nebo na nástěnce v mateřské škole. Upozorňuji všechny strávníky, aby při výdeji vkládali a řádně označili kartu nebo čip až budou kuchařkou vyzváni! Strávníci, kteří odeberou oběd s tím, že kartu /čip/ nemají nebo ji nevloží do snímače a řádně ji neoznačí, jsou jmenovitě uvedeni na seznamu jako nestravující, čímž dochází k nesprávným součtům vydaných a nevydaných obědů a v neposlední řadě strávníci odhlášením obědu snižují limit na nákup potravin, což se projeví v nabídce na jídelním lístku někdy i neoblíbenými pokrmy! Protože stojíme také na počátku nového roku, dovolte mně, abych Vám všem popřál do roku 2010 hodně zdraví, pohody, klidu a všem strávníkům aby chutnalo. Miroslav Junaštík Certifikát udělený Základní škola a Mateřská škola Vlčnov Vlčnov za pomoc při veřejné sbírce č. MHMP/829165/2009 Fondu Sidus, o.p.s.. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji (určeno pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc) a vybavení pro dětské pacienty, aby lépe snášeli pobyt v nemocnici. Slouží také individuálním pacientům při návratu do běžného života. vydaný dne B. Omelka, 8. tř. A. Moštěk, 7. tř. K. Vaculíková, 6. tř. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - Vydává Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, PO, odpovědná redaktorka Mgr. Jana Geržová. Náklad 450 ks. Sazba - osvit a tisk JOKER spol. s r. o. Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 35. Vychází 2x ročně. 16 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe

Škola pro udržitelný život. Příručka dobré praxe Škola pro udržitelný život Příručka dobré praxe Našim žákům umožnil projekt pracovat na něčem, co přesahuje výuku a dokonce i školu jako instituci. Ukázal jim, že i obyčejný člověk může ve své komunitě

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více