Nový školní rok v mateřské škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový školní rok v mateřské škole"

Transkript

1 LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní práci odpovědně a dle svých možností a schopností. V úvodním projevu na začátku roku jsem žákům zdůraznila: Děvčata a chlapci! Opět apeluji na vás, abyste všechny své povinnosti brali opravdově a se vší vážností. Pracujte poctivě a svědomitě. Škola vás připravuje do života a jak budete na budoucí život připraveni, záleží z velké části na vás samotných. Nepromarňujte zbytečně čas, využívejte jej hodinu po hodině tak, aby po žádné z nich nezůstala těžko vyplnitelná mezera. Berte školu také jako pokračující závod, do něhož člověk vstoupí a neublíží mu ani stovka porážek, pokud se sám nebude cítit poražen jednou provždy. Správně pochopená porážka umí člověka nabudit k dalšímu vítězství. Přeji si, aby žáci docházeli k poznání, že stálé hledání, občasné bloudění a nové nalézání, kolísání a váhání, dopuštění se omylů i chyb a jejich náprava, to všechno že jsou projevy normálního, svobodného a sebevědomého života. Života, ve kterém jsou úspěchy i neúspěchy, zdary i nezdary, lítost, pláč i humor. Kromě výchovné a vzdělávací náplně připravují vyučující pro děti a žáky i letos řadu nových fakultativních událostí a navazují také na školní tradiční akce a činnosti. Děvčata a chlapci již v prvním pololetí absolvovali řadu exkurzí, besed, kulturních a sportovních akcí. Soutěžili a účastnili se olympiád - zatím na poli školním a okresním. Vyučující se věnovali těm, kteří potřebovali mimořádný přístup s ohledem na vzdělávací potíže, i s ohledem na jiné potřeby, např. přípravu na přijímací zkoušky na střední školy, vedli kroužky atd. V letošním školním roce zkrátka opět usilujeme o školu pestrou, rozmanitou i různou co do nabídky dle našich možností. V žácích podněcujeme, zapalujeme, probouzíme a rozvíjíme ono zvláštní, čím se liší od ostatních, čím si získávají a budou získávat respekt a uznání u ostatních, čím se sebevědomě zařadí do společnosti. Vedení školy za vydatné podpory učitelského sboru usiluje také o školu, ve které nebude učitel, a proto ani žák, ponižován, utlačován, deformován a tlačen po jediné správné cestě. Současná moderní škola je zdravá svou růzností a my, učitelé, se různosti nebojíme, odmítáme přetvářku a usilujeme o to, aby vlčnovská škola odrážela současný život. Zanedlouho proběhnou parlamentní volby, které patrně opět zahýbou s kurzem udávaným českému školství. Je bohužel smutným faktem, že politická nestabilita, střídání ministrů a stále pouze deklarovaná priorita vzdělávání nechávají české školství velkou měrou plout vpřed jen úsilím samotných škol a učitelů. Věřím ale, že naše škola a její dobrá pedagogická práce přinese bez ohledu na všechny potíže a překážky stejně jako v minulých letech pozitivní výsledky a snad i radost z práce žákům i učitelům. Jana Geržová O. Quinn, 6. tř. Zatímco učitelé a žáci čerpali o hlavních prázdninách nové síly, v našich vlčnovských školních budovách se prováděly velké stavební úpravy, vyměňovala se okna, zateplila se budova, opravila střecha, malovalo se, natíralo, na sociálních zařízeních se zavedla teplá voda, dělaly se opravy rovněž v kotelně a školní jídelně, kde jsme museli nechat generálně opravit některá elektrická zařízení. Všem, kteří se o tuto modernizaci zasloužili, patří náš velký dík. Konkrétně není možné vyjmenovat všechny, kdo přiložili ruku k dílu, ale v prví řadě děkuji panu starostovi Pijáčkovi a obci Vlčnov, která získala a uvolnila na tyto rekonstrukce a práce velkou fi nanční částku. Přála bych si, aby nový vzhled škole dlouho vydržel a aby především žáci do ní chodili velmi rádi. JaG

2 Nový školní rok v mateřské škole Již tradičně v polovině školního roku informujeme rodičovskou veřejnost o novinkách v mateřské škole. Z médií stále častěji slyšíme, jaká je současná situace ve státních mateřských školách. Ve městech, ale i na vesnicích je pro děti připraveno málo míst. Zákonní zástupci dětí dobře ví, že ti nejstarší, tedy předškoláci, mají při zápise na další školní rok přednost při přijetí. Ale co ti ostatní? Situace se velmi změnila v tomto školním roce, kdy většina zákonných zástupců využívá mateřské dovolené na 3 roky. Ani ve Vlčnově na tom nejsme jinak. Naši školku také máme úplně plnou dětiček. Dokupovali jsme stolečky i židličky. Čeká nás nákup lůžkovin a protialergických přikrývek a polštářů. Každodenní spotřeba výtvarného a kreslícího papíru vzrostla téměř o 50 %. Každá třída má kapacitu 24 dětí. S výjimkou, o kterou jsme před začátkem školního roku žádali zřizovatele (OÚ), máme povolen maximální počet dětí, který nám vyhláška povoluje, a to 28 dětí ve třídě. V celkovém souhrnu máme čtyři třídy, 7 pedagogů (všechny učitelky jsou plně kvalifi kované), 1 pedagogického asistenta a 2 správní zaměstnance. Do školy je přijato 110 dětí. Již od začátku školního roku máme ve školce tedy rušno. Téměř o 30 dětí víc ve srovnání s loňským rokem je jistě znát. Také při první společné akci pořádané pro děti a jejich rodiče - Drakiádě, se to na poli nad školkou a následně na zahradě jenom hemžilo. Odhadem přítomných se nás sešlo společně s nejmladšími dětmi ZŠ na 300. Špekáčky pro všechny děti byly dodány sponzorem občerstvení, kterým byl tentokrát František Koníček řeznictví a uzeniny. Pečivo nám opět sponzorsky dodalo Pekařství Javor. Kuchařky, které uvařily plný hrnec brambor na loupačku, se zavděčily malým i velkým. Společně při čaji se všem příjemně povídalo. O spokojenost všech přítomných se postarali všichni zaměstnanci mateřské školy a ještě dětem na cestu domů na památku krásného podzimního dne rozdávali dárky. Při společných akcích s rodiči, ale i na zápisu, se zákonní zástupci často ptají, co všechno mají děti umět při nástupu do mateřské školy. Brzy po Velikonocích nás čeká zápis nových dětí na příští školní rok. Tak v další části trochu teorie. Pro ty nejmenší, které rodiče přivedou na pět dnů v měsíci, je to velká změna. Schází-li do třetích narozenin dva tři měsíce a dítě je přiměřeně sociálně vyspělé a snáší krátkodobé odloučení od blízké osoby, nemusí být jeho přijetí do mateřské školy velkým problémem. Jednou z oblastí, kterou bude v mateřské škole zvládat, můžeme nazvat technicko hygienickou. V oblasti sebeobsluhy aby se dokázalo najíst a napít, umýt si ruce, alespoň částečně se obléknout a bylo schopné používat toaletu. Přibývá kluků i holčiček, které v tomto věku neumějí samostatně pít z hrnečku, protože doma mají ještě láhev se sacím uzávěrem. Každé dítě přichází do mateřské školy silně ovlivněno domácím zázemím. Svou roli hraje i osobnost dítěte je průbojné a sebevědomé, nebo spíš bázlivé? Seznamuje se s novým prostředím snadno, nebo má obtíž přizpůsobit se změnám? Je zapotřebí, aby si rodiče byli těchto okolností vědomi a pokud možno dítěti v adaptační fázi vyšli vstříc. Ačkoliv rodina pro dítě v předškolním věku, (a to již myslíme na všechny věkové skupiny dětí), stále zůstává hlavním určujícím prostředím, současná mateřská škola chce být ve všech oblastech nápomocna a v jistém smyslu má oproti rodině dokonce i určité výhody: může s dětmi soustředěně pracovat na konkrétních vzdělávacích cílech a nabízí dítěti důležitou zkušenost s větším lidským společenstvím. Určitá nejistota z nástupu do školky se ovšem objevuje u všech dětí, a to tak dlouho, dokud si ve školce nenajdou několik základních vztahů. Nejdůležitější roli hraje osobnost učitelky a přítomnost nejméně jednoho kamaráda či kamarádky. V mateřské škole získávají děti důležité základy pro své celoživotní sociální chování. Konkrétně jde o schopnost spolupráce, družnosti, solidarity, soucitu, obětavosti, tolerance i empatie vůči potřebám druhých i sebe sama. Rodiče by měli každodenně s dítětem o školce mluvit a pozorovat, s jakými pocity se z ní vrací. E. Harmanová, 9. tř. Jak mohou rodiče dítěti napomoci k úspěšné adaptaci? Na pobyt ve školce dítě připravujte předem. Již před nástupem do MŠ s ním často choďte mezi děti. Napomozte sociálnímu otužování občasným hlídáním jinou (vám ovšem dobře známou!) osobou. Rozvíjejte u dítěte potřebné dovednosti sebeobsluhy (při toaletě, hygieně, stravování, oblékání a obouvání). Vymezujte hranice učte dítě, že zdravá míra sebeovládání a ohleduplnosti usnadňují (a zkrášlují) život. Komunikujte /naslouchejte svému dítěti a nezlehčujte jeho problémy /dejte dostatečný prostor všem jeho pocitům a pomáhejte se v nich orientovat /na druhou stranu nedovolte, aby vámi dítě manipulovalo např. opakovanými scénami. Povzbuzujte, chvalte, upozorňujte na rizika, ale nepřehánějte /buďte zodpovědní, k svým slibům i k očekávání, která v dítěti vzbuzujete. Do prostředí mateřské školy uvádějte dítě pozvolna. Komunikujte s učitelkami a všestranně rozvíjejte nově vznikající trojúhelník mezi sebou, dítětem a novými tvářemi ve školce. Snažte se poznat děti, s nimiž váš potomek ve školce kamarádí, a pokud je to možné, účastněte se všech akcí pořádaných mateřskou školou, jako to bylo například při naší již zmiňované Drakiádě. Pro nás, všechny dospělé, (rodiče, pedagogy i všechny ostatní, kterým záleží na tom, aby děti byly spokojené) není nic příjemnějšího, než vidět veselé a spokojené děti. Přeji všem společně, aby se nám spolupráce stále dařila. Markéta Píšková 2 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

3 Činnosti, které naše mateřská škola nabízí ve školním roce Individuální práce s dětmi s odloženou školní docházkou ŠIKULA Integrace Logopedická péče (ve spolupráci s SPC Brno) Předplavecký výcvik (ve spolupráci s plaveckou školou v Uh. Hradišti, pro děti 4. třídy 1. pololetí a 3. třídy 2. pololetí) Saunování Tvoření z keramické hlíny (součástí odpoledních zájmových činností děti třídy) Spolupráce s Přírodovědným centrem TRNKA organizace projektových dnů a výukových programů. Děti 3. třídy již absolvovaly v 1. pololetí čtyři výukové programy s těmito názvy: 1. U DĚDEČKA NA STATKU povídání o domácích zvířatech a užitkových rostlinách. Během programu si děti vyrobily máslo. 2. CO SE STALO V LESE pomocí her a dramatizace pohádky se děti seznámily s problematikou a tříděním odpadu. Součástí programu byla výroba ručního papíru. 3. KOUZELNÝ LES les je velký dům s mnoha patry, kde v každém patře někdo bydlí a něco roste. Program je o lese a jeho obyvatelích. 4. KDYŽ JDE MALÝ BOBR SPÁT navštívili jsme rodinku Bobra Evropského, dověděli jsme se, proč bobři staví hrady a hráze, nebo proč bobr kácí stromy. Tyto programy probíhají v odpoledních zájmových činnostech a v druhém pololetí je absolvují nejstarší děti, tedy předškoláci. Markéta Píšková Integrace v Základní škole a Mateřské škole Vlčnov Integrace ve smyslu školního prostředí znamená začlenění dítěte s určitým handicapem do běžné MŠ či ZŠ. Jedná se o způsob výchovy a vzdělávání dětí, který ustupuje od dřívější segregace. Rozvíjí se u nás po roce Vzdělávání zdravotně a sociálně znevýhodněných dětí je jednou z nejúčinnějších metod kompenzace důsledků jejich handicapu. Mateřské a základní školy mohou být běžné nebo speciální. Do běžných škol jsou přijímány děti buď formou běžného zařazení nebo v rámci integrace. V případě integrace je třeba postupovat podle Školského zákona, Vyhlášky o předškolním vzdělávání a Vyhlášky o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Je tedy nutno zajistit spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem (SPC), které nad integrací převezme odbornou záštitu. Speciální školy jsou různé podle typu postižení (pro děti s vadami řeči, s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, s kombinovanými vadami). Rozhodujícím faktorem pro zařazení dítěte je odborná psychologická a speciálně pedagogická diagnostika. Škola má současně s rodinou nejvýznamnější vliv na vývoj a rozvoj všech složek osobnosti dítěte. Socializačním cílem by mělo být zařazení co nejvíce handicapovaných dětí mezi zdravé vrstevníky. To napomáhá i zamezení vzniku psychických bariér mezi postiženými a nepostiženými jedinci. K tomu je ovšem třeba odborně vyškolený pedagogický sbor, zajištění potřebných pomůcek, případně i úprava třídy či budovy. Pro dítě se zdravotním handicapem je potřeba vytvořit individuální výchovně vzdělávací plán (IVP). IVP umožňuje dítěti pracovat individuálním tempem podle jeho schopností. Smyslem IVP není hledat úlevy, ale najít optimální úroveň, na níž může integrované dítě pracovat. Rodiče jsou seznámeni se stávající situací a perspektivou dítěte a stávají se spoluodpovědnými za výsledky jeho práce. IVP je vypracováván pro každý školní rok zvlášť a může být v průběhu školního roku aktualizován. Zpracování IVP se může lišit formou i strukturou. Je to však úřední dokument, na jehož podkladě si škola může každoročně zažádat o navýšení fi nančních prostředků na dítě (na krajském úřadě). Proto by měl splňovat jisté předpoklady a obsahovat určité informace. IVP schvaluje rovněž ředitel školy. Úspěch společné výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacímu potřebami a dětí zdravých významně podmiňuje pedagog zejména tím, že vytváří ve třídě vztahy vzájemné tolerance, porozumění a pomoci. Důležitou součástí výchovněvzdělávacího týmu je někdy asistent pedagoga, který může být dítěti přidělen a pomáhá při plnění IVP. Každá integrace nese s sebou svá specifi ka vycházející z podmínek mateřské školy a z individuality integrovaného dítěte. Je třeba hledat a postupně řešit nové situace, dát dítěti i rodičům šanci. Milena Maňásková Dyslektický kroužek Tento kroužek ve školním roce 2009/2010 navštěvuje 16 žáků, z toho 3 žáci na diagnostický pobyt. Ostatní žáci jsou integrováni, mají vypracovaný IVP. Nápravu s žáky 1. st. provádí P. Mlýnková, s žáky 2. st. A. Moštková. V měsíci říjnu navštívila naši školu pí Mitáčková z Pedagogicko-psychologické poradny v Uh.Hradišti. Projednávali jsme výsledky jednotlivých žáků, došlo ke kontrole a podpisu IVP /Individuálně vzdělávacích plánů/, proběhly konzultace s třídními učiteli. Mezi jevy provázející naši dobu patří stres a napětí, nedostatek soustředění a klidu. Naše děti trpí slovním a pohybovým neklidem, nesoustředěností a nedostatečnou koncentrací. A to nejen ve škole, ale i doma, ve chvílích volna. V kroužku se snažíme neustále posilovat pozornost, soustředění formou her a cvičení. Důležitou roli hraje i přístup rodičů. Dítě potřebuje mít citové zázemí v rodině. Je vhodné si najít každý den chvíli /15-20 min./ a věnovat se povídání s dítětem, čtení knihy nebo hraní stolní hry. Zkuste třeba Kimovy hry: na stůl připravíme různých předmětů, děti je smí pozorovat 2-3minuty, snaží se co nejvíce předmětů si zapamatovat, potom vše skryjeme a děti předměty vyjmenovávají nebo zapisují. Petra Mlýnková V. Mikulcová, 2. tř. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 3

4 Logopedická prevence I v letošním školním roce je péče o řeč nedílnou součástí našeho výchovně vzdělávacího programu v mateřské škole. Podle Komenského by měla být řeč dítěte hravě a nenápadně ovlivňována a usměrňována. Ve svém Informatoriu Komenský uvádí, že u většiny dětí by měla být řeč na dobré úrovni kolem čtvrtého roku věku. V pátém až šestém roce se dle Komenského již jen zdokonaluje artikulační pružnost a obratnost pomocí rýmovaček, říkanek a básní. Vzhledem k tomu, že se u dětí 4 6letých objevují logopedické potíže, má individuální logopedická prevence v mateřské škole nezastupitelnou úlohu. Během měsíce září byly provedeny depistáže u 53 dětí z 3. a 4. třídy mateřské školy. Z uvedeného počtu bylo zařazeno do individuální logopedické péče 31 dětí. Speciální pedagogické centrum Brno, pobočka Uherské Hradiště, konkrétně paní logopedka Mgr. Vaňková, poskytuje garanci dětem, kterým je poskytována individuální logopedická péče v mateřské škole nebo v základní škole. Během několika měsíců intenzivní logopedické péče bylo na základě odborného vyšetření vyřazeno sedm dětí z individuální logopedické prevence pro již správnou výslovnost. Dětem i jejich rodičům gratuluji. Uvedené děti budou absolvovat pouze logopedické chvilky v rámci svých tříd. Vážení rodiče, základem úspěchu jsou pravidelná logopedická cvičení v domácím prostředí prováděná zábavnou formou. Jsou rodiny, kde provádějí s dětmi gymnastiku mluvidel, průpravná cvičení k navozování jednotlivých hlásek, kde provádějí dechová cvičení. Jsou rodiny, které poskytují velmi dobré podmínky pro rozvoj řeči, a vždy se najde někdo, kdo je ochotný si popovídat nebo přečíst pohádku na dobrou noc. Nejvíce svým dětem pomůžeme, když je vybízíme k řeči, když je vybízíme k tomu, aby popsaly co zažily, vysvětlily, co prožily ve školce, nebo převyprávěly pohádku. Je to pro komunikační rozvoj dítěte to nejlepší. /Občas zaslechnu, a vím to i ze své zkušenosti, odpověď na otázku, co prožilo v MŠ. NIC. Je to pro dítě to nejjednodušší. Nemusí komunikovat a ani aktivizovat svoji paměť/. Na závěr bych vás chtěla povzbudit. Pokud s dětmi budete pracovat dle doporučených pokynů, věřím tomu, že očekávaný výsledek se dostaví. Když ne hned, tak časem určitě. K tomu vám přeji hodně trpělivosti, energie a vytrvalosti. Logopedická prevence v základní škole V základní škole jsme navázali na již dobré zkušenosti z minulých let. Snažíme se o rozvoj správné výslovnosti, rozvoj komunikačních schopností, provádíme hry se slovy, snažíme se o rozvoj slovní zásoby za použití knih, obrázků, zábavných didaktických her apod. V letošním školním roce bylo do logopedické prevence zařazeno 12 žáků prvního stupně základní školy. Někteří žáci byli velmi snaživí a pilní. Ke konci kalendářního roku se čtyřem žákům podařilo podat takové výkony, že byli z individuální logopedické péče odborníkem vyřazeni a již nemusí absolvovat speciální logopedickou péči. Proto se ve druhém pololetí budu setkávat pouze s osmi žáky. Pevně věřím a budu se velmi snažit, aby u většiny těchto žáků byla napravena výslovnost. Milí žáci, snad se nám to společnými silami podaří. Jarmila Podškubková Zápis do 1. třídy Protože je právě období zápisů do 1. tříd, podělím se s vámi o několik postřehů a zkušeností. Zápis bývá pro děti velkým svátkem. Dlouho se na něj připravují ve školce i doma. Většina se do školy těší. Někteří se ani nemohou dočkat, až poprvé zasednou do školních lavic. My, dospělí, jsme už nejspíš zapomněli, jak to bylo, když jsme šli poprvé do školy k zápisu. Školní zralost nastávajících školáčků se prověřovala zkoušením a ověřováním vědomostí dětí, což mohlo být pro některé jedince stresující. Některé děti i rodiče přicházeli k zápisu s obavami a se strachem. V současné době je zápis spíše chápán jako seznámení dítěte s novým prostředím, kam od září začne pravidelně docházet. Naší snahou je v co největší míře eliminovat možné obavy a nervozitu dětí tím, že jsou pro ně připraveny hravé činnosti, které jim dávají možnost volby. Děti nejsou k žádné činnosti nuceny, samy se rozhodnou, co si chtějí zkusit a co ne. Děti si nejspíš vůbec neuvědomí, že při komunikaci s pedagogy někdo posuzuje jejich samostatnost, fyzickou zdatnost, vytrvalost, schopnost koncentrace, správnou výslovnost, poslušnost - čili celkovou zralost pro školní vzdělávání. Většina dětí není při zápisu ve škole poprvé. Několik dnů předtím je paní učitelky z mateřské školy provedou celou budovou a ukáží jim všechno důležité. Aby měly děti pocit většího bezpečí, jejich paní učitelky ze školky se zápisu také účastní. Letos poprvé mohou do prvních tříd nastoupit i pětileté děti, které jsou mimořádně nadané. Dlouhodobě spolupracujeme s poradenským střediskem v Uherském Hradišti. Psychologové v časovém předstihu při besedě s rodiči upozorní na nejrůznější úskalí předčasného zaškolení dětí. Poradí, jak postupovat v případě školní nezralosti či jiného problému, který rodiče trápí při výchově jejich ratolestí. Důležité je, aby děti nastupovaly do školy po všech stránkách připravené. Zvláště apelujeme na správnou výslovnost a včasné odstranění logopedických vad ještě před nástupem dítěte do školy. Pokud jsou rodiče váhaví a problém špatné výslovnosti zavčasu neřeší s odborným logopedem, může špatná výslovnost zbytečně komplikovat zahájení školní docházky. Společným přáním učitelů i rodičů zajisté je, aby se škola stala pro dítě radostným a bezpečným místem, kde bude rozvíjet své nadání a schopnosti. Letošní zápis do prvních tříd proběhne v budově školy ve čtvrtek od do hodin. Popřejme společně našim prvňáčkům i jejich rodičům úspěšný start do nové životní etapy. Jitka Kučerová J. Koníček, 4. tř. 4 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

5 Šikula aneb projekt pro děti s odkladem školní docházky Co to vlastně odklad školní docházky je? Odklad školní docházky je preventivní opatření, kdy je dítěti, které by mohlo mít v ZŠ určité problémy, odložen nástup do ZŠ o jeden rok. Problémy se rozumí například nezralost biologických funkcí, nepřipravenost k přijetí role školáka, ale také znevýhodnění mladších dětí v první třídě z důvodu zvyšování průměrného věku nastupujících dětí. Co je projekt Šikula? Dětem s odkladem školní docházky je v naší mateřské škole věnována zvýšená individuální péče. Jednak se snažíme vzhledem k věkovému náskoku dítěte a vyspělosti využít jejich potenciálu a pozitivně je rozvíjet a rovněž se snažíme jejich případné defi city eliminovat. Proto byl pro každého z sedmi dětí, které mají odklad školní docházky, vytvořen individuální plán, který je postupně naplňován. Obsahem jsou grafomotorická cvičení, hry pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, cvičení pro rozvoj pozornosti, paměti, jednoduché operace porovnávání, třídění, uspořádání apod. Snažíme se o rozvoj jazykových schopností, kresebného projevu, a aby dítě bylo schopno se soustředit a dokončit započatou činnost. Práce s každým dítětem je prováděna individuálně, hravou a zábavnou formou, probíhá jednou za čtrnáct dnů po dobu asi třiceti minut. Předpokladem úspěchu je těsná spolupráce s rodiči, kterou hodnotím kladně. Věřím, že společnými silami se nám podaří úspěšný start dětí do školy a dětem snad zůstanou pěkné vzpomínky na léta her a prožitkového učení v mateřské škole. Jarmila Podškubková Akce prvního stupně v 1. pololetí školního roku 2009/ návštěva divadelního představení ve Slováckém divadle v Uh. Hradišti Listopad - výukové programy z ekocenter Pantofl íček a Trnka 1., 2. a 5. třídy environmentální výchova - Jablíčkový den soutěž o nejkrásnější a nejchutnější jablíčko spojená s doprovodným programem spoluúčast na akci školní družiny - sběr papíru environmentální výchova - zapojení se do výtvarné soutěže Vánoční pohlednice Prosinec - Mikulášská nadílka - Vánoční výzdoba vestibulu školy - Vánoční dílna tvořivé dílničky ve vestibulu školy - environmentální výchova sportovní vycházka do zimní přírody spojená se zakrmením zvěře vánoční dárek zvířátkům - Vánoční koledování dětí z prvního stupně ve vestibulu školy - návštěva galerie Na měšťance výstava věnovaná výtvarné soutěži Vánoční pohlednice Leden - environmentální výchova příprava na výstavku výrobků z odpadových materiálů - instalace výstavky výrobků z odpadových materiálů ve vestibulu školy - vycházky do zimní přírody, sáňkování - výukové programy z ekocentra Pantofl íček třídy 3. a 4. environmentální výchova Kateřina Knotková M. Mlýnek, 4. tř. Září - návštěva místní knihovny postupně po třídách (září říjen) - environmentální výchova třídění odpadů dlouhodobě - zapojení se do školního kola výtvarné soutěže dlouhodobě - výuka dopravní výchovy na dětském dopravní hřišti v Uherském Brodě (4. A) - Drakiáda, účast na akci školní družiny a MŠ Říjen - vycházky jednotlivých tříd do podzimní přírody, plnění vědomostních úkolů podle probíraného učiva - sportovní odpoledne, setkání rodičů a žáků 2. A a 2. B T. Skřídlovská, 5. tř. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 5

6 Aby škola nebyla nuda Slavnostním zahájením školního roku 2009/2010 se z nás stali páťáci. Protože nás čekalo velké množství učiva, přivítali jsme každou možnost, která nám školu zpestří. Koncem září jsme v rámci učiva přírodovědy zpracovali projekt Podnebné pásy. Pracovali jsme ve skupinách a informace čerpali z internetu, časopisů, učebnic a encyklopedií, vybírali jsme potřebné informace o Arktidě, Antarktidě, mírném, subtropickém a tropickém pásu. Dozvěděli jsme se zajímavosti o životě fauny a fl óry, poučili se o způsobu života lidí. V říjnu jsme navštívili místní lidovou knihovnu, kde jsme besedovali s paní Kolajovou, a to na téma Pohádky, pověsti, bajky, což bylo učivem čtení a literární výchovy. Hned druhý den jsme vyšli k búdám a hnědým pastelem kreslili okolí Vlčnova. Nejvýstižnější obrázky jsme vystavili na nástěnkách u třídy. střední vrstva * chudí), a moc jsme se nasmáli. Beseda byla velmi poučná. V prosinci jsme vyráběli dárečky, přání a upomínkové předměty na vánoční dílně. Svícny, drátěné baňky, přání, papírové ozdoby na stromeček a jiné výrobky si odnesl každý žák 1. stupně. Abychom nemysleli jen na sebe, v rámci environmentální výchovy jsme byli na vycházce, která byla spojena se zakrmováním zvěře. Každý z nás přinesl zvířatům a ptactvu něco k snědku nebo k sezobnutí. Nesli jsme ovoce, kaštany, jablka, řepu, mrkev, kukuřici, semena nebo seno. Říjen byl měsícem kultury. Slovácké divadlo nám nabídlo představení Pohádka z klobouku. I když se nám zdálo, že je spíše pro mladší diváky, rozebírali jsme ji v hodině literární výchovy. V listopadu jsme se zúčastnili Jablíčkového odpoledne, kde jsme soutěžili, vystavovali jablka, vyráběli malé upomínkové předměty. Ve školní kuchyňce byla na závěr ochutnávka buchet, nákypů, závinů a zákusků z jablek. Besedovali jsme s pracovnicí ekologického centra Trnka z Uherského Hradiště na téma Můj dům, můj hrad. Zabývali jsme se ochranou přírodních zdrojů, počítali spotřebu elektřiny a vody v domě, učili se rozpoznávat značky na spotřebičích a přemýšleli, jak co nejvíce spořit. Pracovali jsme ve skupinách, každá měla jiné podmínky k životu (bohatí * Projekt z vlastivědy nesl název Národopisné oblasti ČR. Zpracovávali jsme Chodsko, Valašsko, Hanou a Slovácko. Byla to opět skupinová práce vyvrcholení učiva o České republice. Vánoční koledování na to se každý rok těšíme. Žáci 1. stupně se sešli ve vestibulu školy a zazpívali si koledy za doprovodu hry na kytaru pana učitele Staška. Na třídní vánoční besídce jsme si vyměnili dárečky, ochutnali napečené cukroví a hráli hry. V lednu jsme v hodinách tělesné výchovy sáňkovali, bobovali, jezdili na lopatách a talířích. Během 1. pololetí jsme se zúčastnili výtvarné soutěže, sběru starého papíru a baterií. Splnili jsme úkoly soutěže Zdravé zuby. Máme své koníčky a záliby a některé z nich rozvíjíme v kroužcích: zdravotní tělesná výchova, zdravotnický, keramika, informatika, hra na hudební nástroj. Těšíme se na další soutěže a akce ve 2. pololetí. Žáci 5. A třídy a třídní učitelka Eva Surá Angličtina je opět v kurzu Už na samotném začátku školního roku jsem zažívala spoustu překvapení a jedno z nich se mi naskytlo při pohledu na množství přihlášek našich druháků do angličtiny. Zjistila jsem, že téměř všichni loňští angličtináři se přihlásili i letos. Ulevilo se mi, že jsem děti neunudila a ani nezalekla tím velkým množstvím zvláštně znějících slov. Dokonce tomu bylo naopak. Každý den jsem se potýkala s dotazy, kdy už konečně angličtina začne. A tak jsem žákům připravila překvapení i já, ve formě nových pracovních sešitů. Díky nim se poprvé setkávají se slovíčky ve psané formě. A navíc, doplňovačky, osmisměrky a spojovačky nás všechny prostě baví! Učení si zpestřujeme hraním, zpíváním a kreslením. Myslím, že všechny nejvíce bavilo téma Safari, kdy si žáci sami vyzkoušeli roli divoké zvěře. Jedno safari si také vytvořili kreslením a lepením obrázků. Čeká nás ještě spousta dalších zajímavých témat (Jídlo, Móda, Člověk ) a já doufám, že pro žáky budou tato témata stejně atraktivní. Pokud se zmiňuji o angličtině, nesmím zapomenout také na nejmladší angličtináře, na naše prváky. I v tomto ročníku jsem se setkala s velkým zájmem o tento kroužek. Probíhá každé úterý a pracujeme na podobných tématech jako u starších žáků. Samozřejmě v jednodušší podobě. To ale nic nemění na tom, že nás společné chvíle baví. Moc bych si přála, abych na začátku příštího školního roku zažila stejně milé překvapení jako letos. Ale teď se s Vámi loučím. Goodbye! Michaela Ondrušková 6 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

7 SLOVA jsou jen kapky deště zpívá skupina Kryštof v jednom ze svých hitů. Čím je ale slovo,slůvko,slovíčko třeba v cizím jazyce? Proč se je máme učit? Protože je důležitým článkem komunikace, je to základní lexikální jednotka jazyka a stává se stavebním kamínkem každé věty. Máme před sebou pololetní vysvědčení a s ním i předsevzetí, že v druhém pololetí se budeme učit jinak, samozřejmě mnohem lépe a efektivněji. Jak to ale udělat, když ty jazyky ne a ne dostat do hlavy? Zkusme jít na slovíčka podle následujících rad. Všichni známe větu: opakování je matka moudrosti a není to jen prázdná fráze. Podle psychologických výzkumů si náš mozek ukládá informace do různých zásobáren vědomostí. Nejdříve se dostanou do ultrakrátké paměti, pak do krátkodobé. Abychom je měli k dispozici dlouhou dobu jako vědomost, musí se dostat do dlouhodobé paměti. A to právě chceme. Musíme se slovíčka proto učit smysluplně a často je opakovat, například v následném časovém úseku: - opakování odpoledne nebo večer - příští den - koncem týdne (zde začíná cesta do dlouhodobé paměti) - za měsíc - za čtvrt roku - za půl roku. Jak dobrá je naše paměť po jednotlivých časových úsecích, si musíme vyzkoušet sami. Jestliže zjistíme, že jsme po měsíci mnoho slovíček zapomněli, měli bychom si naplánovat kratší fáze opakování. Pravidelné osvěžování slovíček ušetří čas a přináší úspěch. Slovíčka se učíme všemi smysly (nahlas, zapisujeme si je, kreslíme k nim obrázky, hrajeme hry). Větší množství slovíček si rozdělíme do skupin a učíme se je po šesti až sedmi, v krátkých větách a frázích. Mezi každou skupinou slovíček si uděláme krátkou přestávku. Nová slovíčka se neučíme po jiném cizím jazyce, aby se nám nezaměňovala. Opakujeme si každý den, i když jazyk máme ve škole jen třikrát nebo čtyřikrát týdně. A na závěr trochu matematiky. Kdybychom se naučili každý den sedm slovíček (mimo víkendy a prázdniny), rozšířili bychom si slovní zásobu asi o slovíček za rok. Myslíte, že je to nad vaše síly? Určitě ne, když si uvědomíte, že kdo nezvládne cizí jazyk ve škole a bude znalosti dohánět později, bude muset sáhnout do peněženky. Zázračnou pilulku na zvládnutí jazyka ještě nikdo nevymyslel. Různé vyučovací metody, moderní učebnice, výukové počítačové programy, to všechno přispívá k efektivní výuce jazyka. Nejdůležitější ale stejně je vůle a zájem toho, kdo se chce jazyk učit. Tak hodně úspěchů v druhém pololetí. Dana Koníčková Osmáci v Uherském Brodě V prosinci žáci osmého ročníku strávili část dopoledne v Muzeu J. A. Komenského a část v Domě dětí a mládeže. U příležitosti 20. výročí sametové revoluce se v muzeu uskutečnila výstava Československé řády a vyznamenání. Žáci si prohlédli řády, vyznamenání a medaile, které se udělovaly v Československé republice od roku 1918 až do roku 1992, kdy zanikl společný stát Čechů a Slováků. A jak výstava zapůsobila na žáky? Ocenili příjemný a zasvěcený výklad paní průvodkyně Kubišové a ze všech vystavených exponátů je nejvíce zaujal Řád bílého lva. Druhou část dopoledne chlapci a děvčata strávili v příjemném prostředí Domu dětí a mládeže, kde se jim věnovala zkušená cvičitelka L. Skočovská. Žáci se pod jejím vedením seznámili se základy jógy. Většině se cvičení líbilo, např. nácvik uvolnění a vybití přebytečné energie. Jak? Křičením, dupáním a boucháním do země. Tady byli vyzýváni, na rozdíl od školy, ať křičí ještě více! Pak se uklidnili a zkusili si některé jednoduché cviky, ale to už se mnohým tak moc nelíbilo. Více jóga zaujala děvčata, což se dalo předpokládat. Náš cíl, seznámit se se základy jógy, byl splněn. Nejvíce žáky zaujalo hraní na bubínky, a protože byli pozorní a rychle se naučili dodržovat rytmus, byli po zásluze pochváleni. V čajovně pak ochutnali různé čaje, začetli se do zajímavých knih o alternativní medicíně a relaxovali. Dopoledne příjemně uteklo a my jsme museli pospíchat na nádraží, abychom stihli autobus do Vlčnova. Soňa Kundratová V Muzeu JAK M. Bařina, 6. tř. Dne 3. listopadu 2008 naši žáci 6. A i 6. B společně navštívili Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, aby si prohloubili a upevnili své znalosti z hodin českého jazyka a dějepisu o našem Učiteli národů. Žáci absolvovali výstavu o životě a díle Komenského, také se mnohé dověděli o nelehké době, ve které žil. Abychom se drželi Komenského hesla Škola hrou, byl pro žáky nachystán výukový program. Žáci v historické třídě ve starých školních škamnech zažili opravdovou výuku cizího jazyka pomocí obrázku z první ilustrované učebnice na světě Orbis pictus a nahlédli tak do časů minulých, protože jak praví Komenský : Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. Romana Kalná ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 7

8 Přírodovědné projekty Přírodopis Houby V 6. ročnících zpracovávali žáci projekt HOUBY v rámci probíraného učiva. V každém z ročníků vypracovali 3 témata: houby jedlé, nejedlé a jedovaté. Máme rádi zvířata Učivo 1. pololetí 8. ročníku je zaměřeno na živočišnou říši. V hodinách přírodopisu jsme se věnovali třídě savců a jejich nejvýznamnějšími řády. Žáci si mohli vybrat jakéhokoliv zástupce této třídy a charakterizovat jej. Mezi nejoblíbenější zvířata osmého ročníku patří: tygři, kosatky, delfíni, klokani, koaly, sloni, koně, psi a mroži. Ptáci Žáci 7. ročníku vypracovávali projekt zaměření na nejvýznamnější řády ptáků sovy, pěvci, šplhavci, běžci, srostloprstí, dravci a ptáci vyhynulí. Součástí projektu byl i výukový program organizovaný Přírodovědným centrem TRNKA, Uherské Hradiště na téma: Všechno lítá, co má peří. Chemie Oheň V rámci výuky chemie žáci 8. ročníku zpracovávali projekt Oheň. Projekt byl zaměřen na oheň v chemii (hasící prostředky, hoření, chemické pokusy), oheň v historii, oheň jako živel, oheň a zákony, 1. pomoc při popáleninách. Obnovitelné zdroje energie Využití obnovitelných zdrojů je dnes velmi diskutovaným tématem. Žáci 9. ročníku proto využití těchto zdrojů zpracovávali. Konkrétně se zaměřili na podstatu, využití, výskyt, klady a zápory těchto zdrojů. Součástí projektu byl i výukový program organizovaný Přírodovědným centrem TRNKA, Uherské Hradiště na téma: Nekonečný hon za energií. Témata projektu: 1. Biomasa, 2. Sluneční energie, 3.Větrná energie, 4. Vodní energie, 5. Geotermální energie, 6. Přílivová energie Zeměpis Vesmír Projekt vesmír zpracovávali žáci 6. ročníku. Projekt byl zaměřen především na vznik vesmíru a sluneční soustavy, planety sluneční soustavy, umělé družice, Měsíc a Slunce. V rámci projektu jsme navštívili planetárium. Německy mluvící země Významné německy mluvící země zpracovávali v rámci výuky Evropy žáci 8. ročníku. Doplnili si tak základní informace získané v hodinách. Informovali nás o historii, významných památkách, městech a státním zřízení jednotlivých států. Témata projektu: 1. Spolková republika Německo, 2. Rakousko, 3. Švýcarsko, 4. Belgie, 5. Lucembursko, 6. Lichtenštejnsko Světová náboženství Každá země má své tradice, jazyk, kulturu, ale také náboženství. Žáci 9. ročníku proto ta nejvýznamnější světová náboženství zpracovávali v menších skupinách. Témata projektu: 1. Křesťanství katolíci, protestanti, pravoslavní, 2. Islám, 3. Buddhismus, 4. Hinduismus, 5. Taoismus, Šintoismus, Konfucianismus Nejlepší práce žáků jsou vystaveny na nástěnkách 2. stupně u přírodopisné, chemické a zeměpisné učebny. Radka Rožková Planetárium Brno V rámci výuky zeměpisu v 6. ročníku, kdy se žáci učili poznávat vesmír, byla zorganizována v pátek 9. října exkurze do Hvězdárny a Planetária Mikuláše Koperníka v Brně. Měli jsme připravený výukový program Záludná astronomická proč? Tento program probíhal pod umělou oblohou velkého planetária. Žáci se seznámili s objekty noční oblohy (nejjasnější hvězdy, planety, souhvězdí,.), střídáním ročních období a planetami naší sluneční soustavy. Své znalosti si poté žáci opakovali formou krátké soutěže a pracovních listů. Radka Rožková 8 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

9 Matematická olympiáda V průběhu prvního pololetí proběhlo školní kolo matematické olympiády pro páté a deváté ročníky. Tato soutěž je dobrovolná a její snahou je nejen rozvíjet logické myšlení, ale také ukázat tuto vědu ze své zábavnější stránky. Úspěšný řešitel musí správně vyřešit čtyři z šesti zadaných úloh. Z těch pak předem stanovená komise vybírá postupující do okresního kola. To se konalo dne ve Starém Městě. V letošním roce naši školu reprezentují hned tři žáci - Terezie Skřídlovská (5. A), Petr Moštěk (5. A) a Štěpánka Jedličková (9. A). K tomuto úspěchu jim moc gratulujeme a všem ostatním, kteří se do této soutěže zapojili patří velké poděkování za snahu a projevenou aktivitu. Šárka Chmelařová Chemická olympiáda Školní kolo 46. ročníku chemické olympiády kategorie D proběhl na naší škole ve dnech 4. 1., Do školního kola se přihlásili tři žáci z 9. ročníků Jan Stuchlík, Barbora Dacíková, Štěpánka Jedličková. Témata školního kola: vlastnosti prvků, kyselin, solí a alkoholů; chemické reakce oxidace, redukce, esterifi kace, neutralizace, termický rozklad a slučování; řešení a vyčíslování chemických rovnic; základní chemické výpočty; názvosloví anorganických sloučenin, alkoholů a esterů. Školní kolo se skládalo ze 3 částí: Teoretická část domácí příprava Praktická část probíhala v učebně chemie, zde měli soutěžící za úkol zkoumat vlastnosti bílých krystalických látek (barva plamene, rozpustnost, zahřívání), vlastnosti polystyrenu a krystalizaci kuchyňské soli. Kontrolní test probíhal a obsahoval otázky ze zadaných témat. Po skončení školního kola byly všechny tři části opraveny, obodovány a výsledky společně s protokoly dvou nejlepších olympioniček odeslány okresní komisi do Základní školy v Šumicích. Do okresního kola byly navrženy Štěpánka Jedličková 9. A a Barbora Dacíková 9. A. Okresní kolo se uskutečnilo na Základní škole v Šumicích Radka Rožková Žákovská časopis Pravidelně každý čtvrtek se schází skupinka nadšených žáků 7. a 8. třídy, kteří společně spřádají první stránky žákovského časopisu Školní mixér, který nese podtitulek.. časopis, který hýbe školou. Zde se žáci v rámci zájmového kroužku Mladý novinář potýkají s prvními zkušenostmi začínajících reportérů. Problémů, které musí takový mladý žurnalista řešit, je mnoho. Například jaká témata svých článků vybrat, aby byla pro všechny zajímavá, řeší se grafi cký vzhled, zpracovávají se aktuální témata. Proto každý ze členů redakce musí mít oči otevřené a velmi pečlivě a pohotově vnímat okolní svět. S končícím prvním pololetím se na svět klube první číslo školního časopisu a já mu mohu jen popřát i nadále nadšené redaktory a spokojené čtenáře. Romana Kalná SCIO testy Petr Soukeník, 9. tř. Naší škole velmi záleží na možnostech uplatnění svých žáků v dalším studiu. Proto rádi využíváme nabídky společnosti SCIO, která připravuje srovnávací testy z různých oblastí vzdělávání a testujeme naše žáky, především jejich schopnosti využít nabytých vědomostí. Testy probíhají v přesně stanovené termíny a výsledky žáků jsou srovnávány s vrstevníky v celé republice mezi základními školami i příslušnými ročníky víceletých gymnázií. S konečným hodnocení jsou pak obeznámeni jak žáci tak rodiče. V letošním roce se do tohoto testování zapojili žáci devátých a šestých ročníků. Postupně řešili testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Na závěr lze konstatovat, že si naši žáci nevedli vůbec špatně a z konečné analýzy vyplynulo, že naše škola má obecně lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. Šárka Chmelařová Burz a středních škol Každoročním problémem pro řadu vycházejících žáků je správná volba budoucího povolání. Abychom jim jejich rozhodování usnadnili, navštívili jsme s nimi již tradiční burzu středních škol v Klubu kultury Uherské Hradiště. Jedná se o akci, kde jsou představovány střední školy především zlínského kraje. Formou zajímavých prezentací se snaží zástupci jednotlivých škol vzbudit ve svých potencionálních studentech zájem. Podávají jim informace o studijních i učebních oborech, délce a ukončení studia, seznamují s požadavky k přijímacímu řízení a také informují o budoucím uplatnění absolventů na trhu práce, což lze v současné době považovat za velmi podstatnou věc. Často bývají u jednotlivých expozic přítomni i stávající studenti, kteří poskytují zájemcům nezkreslené informace např. o konkrétních možnostech mimoškolních aktivit, vybavení školy, pedagogickém sboru apod. Věřím, že tato akce obohatila žáky naší školy nejen o spousty různých letáků, ale také o potřebné informace, jež jim usnadní jejich rozhodování při výběru vhodné střední školy. Šárka Chmelařová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 9

10 Sprinterský víceboj Nový školní rok zahajovala sprinterská soutěž, která se konala v Uherském Brodě na atletickém stadionu základní školy Pod Vinohrady. Počasí nám nepřálo. Od rána se na obloze čerti ženili, a tak jsme každým okamžikem čekali déšť. Závod začal podle plánu. Během dopoledne opravdu pršet začalo a do konce závodu již nepřestalo. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Naši školu zastupovalo čtyřčlenné družstvo chlapců z 9. třídy. I přes nepříznivé počasí, které výkony značně ztěžovalo, dokázali naši deváťáci doslova vyběhat nádherné 3. místo, přičemž od druhého místa je dělily jen 2 desetiny sekundy. Nejúspěšnějším sprinterem naší školy se stal Ivo Leško, který obsadil celkově 5. místo. Jakub Flasar skončil celkově na 10. místě. V první půlce se také umístili naši zbývající dva závodníci; Honza Fibirch a Ivo Křapa. ředitelské volno. Žáci se přesto rozhodli soutěže zúčastnit. Ranního vstává ní v době volna ale nakonec nikdo nelitoval. Naše výprava vybojovala tři krásné poháry, a to ve všech zúčastněných kategoriích. Všechna naše družstva se umístila na stupních vítězů. Nejlepší umístění, tedy 1. místo, si odvezla děvčata z 9. třídy; Monika Hauerlandová a Petra Junaštíková, čímž si zajistila postup do krajského kola. Za mladší žačky vybojovaly Simona Kuželová a Denisa Navláčilová vynikající 3. místo. Stejné umístění patřilo i starším žákům Přemyslu Mlýnkovi, Petru Soukeníkovi a Ondřeji Lekešovi. Přespolní běh Ve středu se již tradičně konal v Uherském Ostrohu závod v přespolním běhu. Naše škola měla zastoupení ve všech pořádaných kategoriích. Za starší žáky soutěžilo družstvo ve složení Ivo Leško, Radim Leško, Jakub Flasar a Marek Hanus, za starší zákyně pak Jana Kozůbková, Klára Solařová, Monika Hauerlandová a Veronika Chvilíčková. Družstvo mladších žáků tvořili Cheney Quinn, Adam Moštěk, Michal Jurák a Radek Harman. Denisa Navláčilová, Simona Kuželová, Sabina Lovecká a Klára Vozárová pak tvořily družstvo mladších žákyň. Tato družstva skončila ve všech čtyřech kategoriích svorně na 10. místě. Krajské kolo ve stolním tenisu V úterý se v Kunovicích konalo krajské kolo ve stolním tenise, kam z prvního místa postoupily naše dvě žákyně Monika Hauerlandová a Petra Junaštíková. Děvčata proplouvala celým závodem bez problémů. Jedinou překážkou se pro ně stalo družstvo děvčat ze vsetínské základní školy. Útěchou jim ale mohl být fakt, že tato děvčata hrají stolní tenis závodně, a tak měly mnohem víc natrénováno. Proto konečné 2. místo v krajském přeboru je vynikajícím výsledkem. Okresní kolo ve stolním tenisu Soutěže ve stolním tenise, pořádané ZŠ Kunovice, se žáci naší školy zúčastňují pravidelně. Letos byl termín závodu stanoven na Naše škola vyhlásila v tento den 10 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

11 Zlínský vorvaň Ve čtvrtek se konal ve zlínské sportovní hale jubilejní 10. ročník soutěže Zlínský Vorvaň. Zúčastnilo se ho 42 základních škol ze Zlínského kraje. Ve čtyřech netradičních disciplínách nás reprezentovali žáci třídy ve složení Pavel Bařina 8. A, Denisa Navláčilová 7. A, Michal Minařík 6. A, David Sagula 5. A, Miroslav Bičan 4. A a Adéla Pavelková 3. A. Tomuto družstvu se podařilo společnými silami obsadit úžasné 9. místo. Soutěžící přijelo podpořit 49 žáků ze sedmé, osmé a deváté třídy. Marie Pospíšilová Sportovní odpoledne dětí a rodičů V dnešní době tráví děti méně času venku, v přírodě. Sedí u počítače, sledují televizi nebo se jen tak nudí a zlobí své rodiče. Ale každé dítě potřebuje pohyb! Je to přirozená činnost, a zvláště jej potřebují děti hyperaktivní, kterých je stále víc. Proto jsme se rozhodli, že pro naše druháčky připravíme s kolegyní odpoledne, kde by si žáci mohli sportu užít. Sešli jsme se jedno páteční odpoledne, počasí nám přálo a tak mohlo začít sportování dětí i rodičů. Kluci odehráli fotbalové utkání třídy 2. A proti 2. B pod dohledem tatínka p. Mikulce v roli rozhodčího. Další maminky a taky jedna babička pomáhaly u hodu na cíl, u probíhání překážkové dráhy a při přeskakování lana. Nejlegračnější však byl běh,,třínohých,. Tam jsme se hodně nasmáli. Po sportování vytrávilo, a tak přišel vhod opečený špekáček a nechyběla i sladká odměna za soutěžení.u ohně jsme si zapívali při kytaře. Potěšilo nás, že rodičům se akce líbila a padl návrh sejít se třeba při bruslení nebo sáňkování. Petra Mlýnková Zdravotní tělesná výchova V letošním školním roce opět pracuje na naší škole kroužek Zdravotní tělesná výchova. Schází se v něm žáci z 1. až 5. třídy, kteří chtějí něco udělat pro své zdraví. Cvičíme pravidelně každé pondělí od 14 do hodin ve třídě 4. A. Jaké jsme si stanovili cíle? Tak především radost ze cvičení a osvojení si základních cviků, které by si děti měly cvičit i doma, nejlépe se členy rodiny. Při cvičení dbáme na pravidelný nádech a výdech nosem, který je vždy spojen s určitým pohybem. Správné držení těla upevňujeme při chůzi s tyčí či knihou na hlavě. Rovněž máme k dispozici tyto cvičební pomůcky: velké míče, overbaly, malé míčky, masážní ježky, švihadla a obruče. Pomůcky se snažíme střídat, ale i obyčejná židle nám dokáže posloužit jako cvičební nářadí. Řadu cviků věnujeme plochým nohám a jejich prevenci. Mezi cvičení zařazujeme drobné pohybové hry, aby hodina byla pro děti pestrá. Důležitou součástí je i chvilka uvolnění při relaxační hudbě, kdy se snažíme uvolnit nejen své tělo, ale i mysl. Proto tato cvičení vedou i ke zlepšení koncentrace dětí. Stejnou měrou k tomu přispívají i rovnovážné pozice. Samozřejmě, že každý cvičí podle svých možností. Nikdy necvičíme do krajnosti. Cvik nesmí vyvolat bolest nebo nepříjemné pocity Přála bych si, aby naše setkávání byla vždy příjemnou chvilkou, neboť ve zdravém těle, zdravý duch. Kateřina Knotková Plavecký výcvik dětí z mateřské školy Na konci měsíce září začala jezdit čtvrtá třída na plavecký výcvik do Aqua parku Delfín v Uherském Brodě. Navštěvovalo jej 20 dětí. Výcvik probíhal každé úterý. Doprovod tvořily paní učitelky I. Večeřová, J. Podškubková a V. Pastorková. Výuka probíhala v brouzdališti a v zábavném bazénu. Děti si osvojovaly hygienu plavání, adaptaci na vodní prostředí. Vyučovací hodiny byly prokládány hrami (Na hasiče. Na sochy. Lovení puků). Hry děti velmi bavily a byla na nich vidět velká radost. A nenápadným způsobem je paní učitelka učila základy plavání - splývání na břiše, splývání na zádech, procvičování prsových nohou v zábavném bazénu, plavecké dýchání, skoky a pády do vody. Některé děti se učily hlavně překonat strach z vody a myslím si, že se jim to podařilo. Dne se na výuku měli možnost přijít podívat i rodiče. Je moc fajn, že děti mají možnost takto si osvojit základy plavání v kolektivu kamarádů a formou her. Plavecká škola v Uherském Hradišti, která výuku v Uherském Brodě provádí, má internetové stránky Zde se můžete podívat na podrobné informace. Všem dětem přeji, ať proplavou životem v plném zdraví a pohodě, nikdy jim nechybí láska a štěstí. Veronika Pastorková Nadílka v mateřské škole Rok s rokem se opět sešel a děti z MŠ ve Vlčnově dychtivě a s napětím očekávaly příchod Mikuláše a anděla. Ani letos nezklamali. Přišli oba a dokonce v doprovodu čertovské družiny. 4. prosince dopoledne se v MŠ opět nadělovalo. Pro naše nejmenší to byla premiéra, a tak byl čertům vstup zakázán. Za koš plný dárečků ale maláčci poděkovali jako skuteční mazáci mikulášskou písní a básní. Dokonce se všichni se svatou dvojicí i vyfotili. Čerti však také nepřišli zkrátka. Přece jen těm starším se sem tam zazlobit podaří, a tak malé zařinčení řetězů nikdy neuškodí. Samozřejmě, že s prázdnou ten den neodešel z MŠ nikdo. Díky našim sponzorům byla letošní nadílka opravdu bohatá. Poděkování patří Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ ve Vlčnově, které přispělo nejen fi nanční částkou, ale i hodnotnými balíčky, rodičům Dominičky Kovářové za společenskou hru pro děti ze 4. třídy a v neposlední řadě nesmíme zapomenout poděkovat dětem ze základní školy za jejich mikulášskou výpomoc. Dana Mikulcová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 11

12 Tradiční vánoční dílna Již každoročně jsme se v předvánočním čase sešli, aby děti potěšily sebe i blízké dárky nebo jen vánočním přáníčkem či pozdravem. Je to den, na který se těší děti bez ohledu na věk. Rádi tvoří mladší i starší, kluci i děvčata. Letos měli možnost si vyrobit svíčku z vosku,vánoční ozdoby na stromeček, zlatou rybku z plechu, přáníčko, ozdobu z korálků a drátku, vystřihovánku na okno. Nejvíce se líbila výroba V. Nevařilová, 2. B Vánoce, Vánoce, přicházejí vánočního svícnu, kde měly děti možnost dotvářet svícen sušinou podle fantazie za pomoci šikovné maminky, která nám pomáhala. Jsme rádi, že pomůžou i starší spolužáci z 2. stupně u obtížnějších výrobků. Každá třída vyrobila vánoční výzdobu a vyzdobila s ní vestibul školy. Letos jsme se zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže na téma, Vánoční pohlednice,. Těší nás, že obrázky našich žáků byly vybrány mezi nejlepší. Petra Mlýnková Před nimi se mění i nálada ve škole. Letos jsme se s žáky 2. A zapojili do mezinárodní soutěže o nejkrásnější vánoční pohlednici. Vytvářeli jsme je klovatinovou technikou. Do mezinárodního kola naše pohlednice nepostoupily. O to větší bylo překvapení, když několik našich obrázků děti objevily při prosincové návštěvě výstavy pohlednic v místní galerii. Než jsme se nadáli, byl tu Mikuláš. I letos přišel mezi nás se svou nadílkou, připravenou ochotnými maminkami paní Mikulcovou a Fibichrovou. Tentokrát dostali žáci prvních a druhých ročníků ještě jeden balíček, který pro ně připravilo vlčnovské Občanské sdružení. Vánoční besídku jsme si chystali už sami. Třídu jsme si pěkně vyzdobili. Nechyběl ani malý vánoční stromeček. Pak přišel na řadu program. Byla to soutěž Riskuj, na procvičení paměti jedna Kimovka a pak koledy, vtipy a hry připravené dětmi. Nechybělo ani vystoupení malých muzikantů. L Fibichrová zahrála koledu na klávesy a O. Miloš na housle. Ještě několik vánočních zvyků a konečně rozdělování dárků. Letos to byl pro každého pěkný dřevěný pejsek, věnovaný p. Pavelčíkem. Děti měly z hračky radost, protože to bylo opravdové vánoční překvapení. A pak už dárek nejkrásnější vánoční prázdniny. Škoda, že tentokrát byly bez sněhu. Ten zatím nedokáže nadělit ani nejštědřejší sponzor. Za spolupráci a dárky děkuje jménem dětí třídní učitelka Helena Šimůnková Vánoční muzicírování ve škole L. Straňáková, 9. tř. Vánočně vyzdobená hala provoněná perníkem, světla na stromečku, pobíhající malí muzikanti, zvědavé obecenstvo. To bylo pozdní předvánoční odpoledne těsně před zahájením vánočního muzicírování ve vlčnovské škole 21. prosince Sváteční program zahájila pěkně zvesela dětská cimbálová muzika Vlčci vánočními koledami. Program žáků základní školy doplnilo literární pásmo poskládané z básní a vánočního zvykosloví našeho regionu. Poté na scénu nastupovali malí muzikanti ZUŠ s nejrůznějšími hudebními nástroji, nejrůznějšího věku. Někteří trošku vystrašeně, jiní sebejistě. Všichni chtěli svým rodičům, prarodičům a kamarádům předvést, co se pod vedením svých učitelů ZUŠ naučili. A že jim to šlo!! Dětem se podařilo vytvořit krásnou sváteční atmosféru, která hladila na duši. Ti, kteří si v předvánoční shonu vyšetřili čas a přišli si poslechnout malé muzikanty, jistě nelitovali. Odměnou jim byla společně sdílená radost a neopakovatelná pohoda, kterou si snad všichni s sebou odnesli do svých domovů. Rodiče tak možná v předstihu dostali od svých dětí jeden z nejpěknějších dárků letošních Vánoc. Jitka Kučerová Tomáš Tesař, 2. tř. 12 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

13 Letos zase trochu jinak První pololetí roku 2009/10 je za námi. V environmentální výchově přineslo několik novinek. Spolu s žáky 2. stupně jsme se zapojili do soutěžní hry RECYKLO- HRANÍ, pořádané pod záštitou ministerstva školství. V rámci této hry sbíráme staré baterie i drobná elektronická zařízení a budeme plnit soutěžní úkoly. Za ně získá škola body. Podle počtu získaných bodů si pak budeme moci vybrat odměnu. Mezi nejlepší sběrače na prvním stupni zatím patří Filip Klabačka ze čtvrté třídy a Adam Pavelčík ze 2. A. Doufejme, že se přidají i ostatní žáci, abychom si na konci roku mohli vybrat třeba stolní fotbal nebo aspoň pěkný výukový program. V měsíci listopadu jsme spolupracovali již tradičně s ekocentrem Pantofl íček. Pro žáky první a druhé třídy si paní učitelka Ondrová připravila nový výukový program Barvy podzimu. Děti si při něm zopakovaly učivo o stromech i zvířátkách na podzim a vyrobily pěkné podzimní obrázky stromů z přírodnin. O lese se dozvěděli něco nového i žáci čtvrtého ročníku, kteří pod vedením paní učitelky Trtkové pracovali s moderní výukovou pomůckou KRABICE JEHLIČÍ. Třetí třídě byl určen program Mraveneček o životě bezobratlých živočichů. Nově jsme navázali spolupráci s ekocentrem Trnka z Uherského Hradiště. Žáci páté třídy si z jeho nabídky vybrali program Můj dům, můj hrad, který je seznámil s tříděním odpadu v domácnostech. Ani letos jsme nezapomněli na zvířátka. Připravili jsme jim vánoční stromečky plné dobrot. Krmítka pro drobné ptactvo rozvěšená u školy jsou také plná slunečnicových semen. Už se těšíme na jaro, kdy nás ráno před školou budou sýkorky a pěnkavy vítat svým zpěvem. Helena Šimůnková Výsledky sběru starého papíru Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní, který probíhá na školách pod záštitou MŠMT. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a zajistit recyklaci druhotně využitelných surovin. Součástí celoškolního projektu je i sběr starého papíru, který je naší školou organizován dvakrát ročně. První kolo sběru v tomto školním roce proběhlo v měsíci listopadu. Žáci nosili do školy celý týden svázané balíčky starých novin a časopisů. Do soutěže se žáci jednotlivých tříd zapojili tentokrát velmi rozdílně. Nasbírali bezmála kg. Mladší žáci z prvního stupně zahanbili poněkud váhavé starší ročníky. Nejlepšími sběrači se stali žáci 5. A. Paní učitelka třídní Mgr. Eva Surá se nestačila divit, kde berou její žáci tolik starého papíru. 14 žáků této třídy nasbíralo celkem 430 kg. Druhé místo patří 2. B s 200 kg a 3. místo 4. A se 137 kg. Pochvalu si jistě zaslouží všichni žáci, kteří se do sběru zapojili. Výtěžek bude věnován na konto mezinárodní organizace, která zajišťuje výstavbu školy v Africe pro sirotky a chudé děti. Jitka Kučerová Třídíme odpady v rámci recyklohraní Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu Recyklohraní byla naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny v kabinetě chemie a fyziky, na 1. stupni a před vstupem do školních dílen. Každý žák bude moci do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory. Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografi ckých úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které budou organizátoři projektu zadávat. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn. Převzato z Rožková Radka ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 13

14 Keramický a zdravotnický kroužek V letošním roce mohou děti nově navštěvovat při školní družině keramický kroužek. Největší zájem byl z řad dětí 2. a 3. tříd. Postupně se seznamujeme s keramickou hlínou a poznáváme její vlastnosti. Učíme se ji zpracovávat a to: mačkáním, válením, spojováním hliněných válečků, vykrajováním z plátů, přidáváním a odebíráním hlíny a také s povrchovou úpravou. Práce je pro děti velmi atraktivní, což se odráží na jejich nemalém pokroku. Kromě toho, že jim práce s hlínou dělá radost, zdokonalují se také v mnoha oblastech jako je např. trpělivost, pečlivost a fantazie. Modelování má také velký vliv na rozvoj jemné motoriky. Hotové výrobky si děti mohou odnést domů a těšit jimi nejen sebe, ale i své blízké. Vždyť nejhezčí dárky jsou ty, co vyrobíme sami. V kroužku Mladý zdravotník se děti učí poskytovat první pomoc při jednoduchém poranění. Dozví se zde, jak je důležité úrazům předcházet, a když se něco stane, jak se zachovat a pomoci. Seznámí se s obvazovou technikou, polohováním a přenosem raněných, se stavbou lidského těla, hygienou, životosprávou, také významem a ochranou životního prostředí. Zahrajeme si různé hry, při kterých si děti prohlubují znalosti, vědomosti a získané dovednosti. Kroužky budou nadále pokračovat a rádi přivítáme nové zájemce. Anna Mošťková Kroužky Šikulka a šití Při školní družině pracují zájmové kroužky. Jedním z nich je kroužek Šikulka. Tento kroužek je určen pro děti z prvního stupně. Učí se pracovat s různými materiály, jako např. s přírodninami, dále s různými výtvarnými potřebami pomocí technik jako např. malba na textilie, keramické kachle, dále práce se sádrou, smirkovým papírem, rytí na hliníkovou folii atd. Dalším kroužkem je kroužek šití. Zde pracují starší děvčata. Vyrábí si oblečení a taktéž doplňky podle své fantazie. Již během tohoto školního roku si vyrobily sukně, kalhoty, zástěrky, dále prostírání a dokonce i kabelky. V současné době zhotovují halenku, sukýnky a dětské pyžamko. Šití je činnost, která se děvčatům zajisté bude hodit, protože v dnešní době se každá dívka ráda parádí, ale ne každá si dokáže zhotovit vlastní originální model. Jana Mouralová B. Pavelkčíková, 7. tř. E. Painterová, 6. tř. Keramický kroužek Už druhý rokem mohou děti 3. i 4. třídy MŠ navštěvovat kroužek keramiky. Letos se přihlásilo 55 děvčátek a chlapců. Všem se práce s hlínou daří a děti se vždy do dílny těší. Již jsme stihli vyrobit cukroví do našich dětských kuchyněk, vánočního kapříka, svícen, krabičku na poklady i srdce pro maminku. V kroužku keramiky se děti naučí zacházet s hlínou, zjistí, co tento materiál vydrží a jak se k němu chovat. Zafi xují si základní úkony a pravidla pro práci s hlínou, aby v případě zájmu v pozdějším věku měly dobré základy pro vlastní tvorbu. Při práci děti zapojují jemnou motoriku, fantazii a dovednost. Učí se trpělivosti, protože výroba keramiky je proces.většina dětí v předškolním věku není schopna tvořit samostatně, proto jsou pro ně chystány šablony, podle kterých vytvoří základ výrobku. Je pak na nich, jakou bude mít výrobek konečnou podobu - každé dílko je originál a něco o jeho tvořiteli napoví. Je potěšením, když jsou děti se svou prací spokojené, mají radost z tvorby samé i ze svých výrobků. Ivana Večeřová 14 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

15 Naše školní družina Vánoční atmosféra je již za námi a pomalu jsme se opět adaptovali do dalšího období. Nejprve připomeneme pár akcí, které se uskutečnily v první polovině školního roku. Jednou z akcí byla Drakiáda, která probíhala ve spolupráci s mateřskou školou. Tato akce se velmi vydařila, zúčastnilo se hodně dětí s rodiči. Všichni si spolu užili hezké odpoledne, které pak bylo zakončeno opékáním špekáčků. Další akcí, která se stala oblíbenou, byl Jablíčkový den. Soutěžilo se o nejkrásnější jablko a děti soutěžily dále v různých hrách. Poté si vyráběly výrobky, např. trička metodou savování, malovaly na keramické kachle a tvořily z kartonového papíru.. Protože při těchto činnostech dětský organismus vyhládne, téměř každý si jako svačinku dal dobroty z jablíček, které připravily maminky a paní učitelky. V družině probíhala rovněž tradiční recitační soutěž. I když jsme se pak v Uherském Brodě neumístili na prvních místech, zaslouží si děti velkou pochvalu. Prosinec byl náročný měsíc. Zejména na tvořivost. Děti si vyráběly dárečky a přáníčka pro své nejbližší. Samozřejmě se pekly perníčky, mlsné jazýčky dětí se na tyto dobroty netrpělivě těšily. I Mikuláš se opět do ŠD dostavil. Byl štědrý, neboť nadělil dětem nové oblíbené hry jako je Lego a didaktické hry. Rok 2009 byl ve školní družině zakončen koledováním, které bylo obohaceno ochutnávkou dobrot od maminek. Poté si děti nadělovaly dárečky. Po prázdninách nás čeká výtvarná soutěž, která je pořádána zejména pro žáky třetího ročníku. Dále bude následovat Slavíček, dopravní soutěž a atletická olympiáda. Soutěže a hry se budou konat samozřejmě každodenně v družině. Podporují zdravou rivalitu, ale současně stmelují kolektiv a formou hry děti získávají spoustu nových poznatků. Jana Mouralová, Anna Mošťková O mléko je opět zájem, navíc se zapojíme do projektu Ovoce do škol Před koncem kalendářního roku jsme znovu využili možnosti nabídnout našim žákům dotovaná mléka ochucená i neochucená. Této možnosti využilo v měsíci prosinci 64 chlapců a dívek z prvního stupně školy. Jedním z důvodů bylo zcela jistě navrácení výše dotace a stanovení ceny jednoho balení opět na tři koruny u neochuceného mléka a na čtyři koruny u ochucených druhů. Cena se i v následujícím období nemění, proto budeme pokračovat v distribuci od měsíce února letošního roku. Laktea se rozhodla zapojit také do projektu OVOCE DO ŠKOL, kde bude dodávat i ovoce a zeleninu pro žáky tříd zcela zdarma. O začátku této distribuce budeme po schválení příslušnými orgány podle dodavatele včas informováni a zcela jistě této nabídky pro naše děti využijeme. Nezbývá, než se těšit na zájem ze strany žáků. Vít Bělohlávek Poohlédnutí za rokem 2009 v naší školní jídelně Milí rodiče, milí strávníci! Dovolte mi malé ohlédnutí za nedávno uplynulým rokem. Skončil rok 2009 a já si nemohu odpustit, abych se nezmínil a nezhodnotil minulé období, co se nám podařilo z vytýčených cílů splnit, s čím jsme se potýkaly a co bylo naší prioritou. Prvořadým cílem všech pracovníků kuchyně bylo dodržovat hygienické předpisy, nabídnout strávníkům nutričně vyváženou kvalitní a pestrou stravu a tak přispívat ke zdravému vývoji dětí a žáků. Velké úsilí bylo vynaloženo na sestavování jídelního lístku, aby byly zastoupeny požadované potraviny jako celozrnné pečivo, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, maso rybí, hovězí, vepřové a drůbeží s nabídkou různých příloh atd. Největším oceněním pro všechny pracovníky školní jídelny ve Vlčnově je co nejspokojenější Strávník, což bylo naší prioritou, neboť od strávníků nám nebyla sdělena výtka či připomínka ke stravě i když ne vždy budeme mít shodný názor a ke stejnému cíli nevede vždy jen jedna cesta. Rovněž u plnění sledovaných potravin se nám podařilo v prvním i druhém pololetí minulého roku dosáhnout velmi dobrých procentuelních ukazatelů - u masa 90 %, ryb 99 %, zeleniny 116 %, ovoce 70 %, mléčných výrobků 77 %, a to nepřihlížím % tolerance dle platné vyhlášky. Bohužel u luštěnin a mléka tyto ukazatele nebyly tak vysoké, neboť s politováním mohu jenom konstatovat, že bezmasé a luštěninové pokrmy nejsou mezi strávníky všech kategorií oblíbeny! To rozhodně nepřispívá ke zdravému způsobu stravování a neodpovídá požadavkům na zdravou výživu. Nemohu však opomenout i skutečnost, že na dobré výsledky ve fi nanční bilanci mají vliv i časté odhlášky strávníků, což nás nutí přehodnotit nabídku na jídelním lístku nebo upravit cenu stravného. Školní stravování není závodní stravování, výběr pokrmů nemá být dominantní, ale nabídka zeleninových, bezmasých a těstovinových, luštěninových jídel a salátů patřila a bude patřit do vyvážené stravy mezi prioritu ve stravování, leč někdy jsme v nelibosti strávníků! Ne všechno lze změnit, o co se člověk snaží, ale určitě se nezmění nic, dokud se člověk snažit nezačne! Miroslav Junaštík ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 15

16 Informace školní jídelny M. Šmídová, 5. A Vážení rodiče, vážení strávníci! Začal nový rok, a proto bych Vám rád poskytl několik důležitých informací o školním stravování v naší jídelně. Strávníkům, kteří platí za stravování hotově, doporučuji, aby v rámci možnosti změnili platbu na účet, neboť již v únoru 2010 nelze strávníkům v ZŠ vydat oběd, pokud nebudou mít za obědy dopředu zaplaceno, nejsou tedy ke stravování přihlášeni. Strávníkům, dlužícím za stravné z minulého měsíce /měsíců/, nebude rovněž stravování po oznámení /zasláním 2 upomínek/ umožněno až do doby uhrazení plateb! Platba v hotovosti v ZŠ i MŠ se realizuje vždy poslední dva pracovní dny v měsíci (záloha se vybírá na další měsíc popř. poslední týden v minulém měsíci). Informace k úhradě plateb v hotovosti jsou vždy v předstihu sděleny na nástěnce ve školní jídelně nebo na nástěnce v mateřské škole. Upozorňuji všechny strávníky, aby při výdeji vkládali a řádně označili kartu nebo čip až budou kuchařkou vyzváni! Strávníci, kteří odeberou oběd s tím, že kartu /čip/ nemají nebo ji nevloží do snímače a řádně ji neoznačí, jsou jmenovitě uvedeni na seznamu jako nestravující, čímž dochází k nesprávným součtům vydaných a nevydaných obědů a v neposlední řadě strávníci odhlášením obědu snižují limit na nákup potravin, což se projeví v nabídce na jídelním lístku někdy i neoblíbenými pokrmy! Protože stojíme také na počátku nového roku, dovolte mně, abych Vám všem popřál do roku 2010 hodně zdraví, pohody, klidu a všem strávníkům aby chutnalo. Miroslav Junaštík Certifikát udělený Základní škola a Mateřská škola Vlčnov Vlčnov za pomoc při veřejné sbírce č. MHMP/829165/2009 Fondu Sidus, o.p.s.. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji (určeno pro Pediatrickou kliniku UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc) a vybavení pro dětské pacienty, aby lépe snášeli pobyt v nemocnici. Slouží také individuálním pacientům při návratu do běžného života. vydaný dne B. Omelka, 8. tř. A. Moštěk, 7. tř. K. Vaculíková, 6. tř. ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - Vydává Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, PO, odpovědná redaktorka Mgr. Jana Geržová. Náklad 450 ks. Sazba - osvit a tisk JOKER spol. s r. o. Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 35. Vychází 2x ročně. 16 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více