Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní. Váený ètenáøi výroèní zprávy,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní. Váený ètenáøi výroèní zprávy,"

Transkript

1 Výroční zpráva 2002

2 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí pøíznivci Suchopýru, ještì existujeme a tak mùeme podat Výroèní zprávu. e bychom se dostali mezi ohroené druhy? Je tomu skoro tak. Obecnì prospìšné spoleènosti jsou pøes veškeré úspìchy a doloené výsledky poøád hazardujícím drakem mezi oblaky, který se vzpíná ve vìtru na tenké nitce jistot, které právì platí. Tisíce køehkých koøínkù sazenièek v našich lesních školkách se snaí uchytit a rozvìtvit svùj systém. Netuší, jestli pøijde ochranná ruka, nakypøí zeminu a vytrhne stínící list lopuchu. Nevíme, kolik dostaneme pøidìlených veøejnì prospìšných pracovníkù a o kadého se vede boj. Pøitom plat takového èlovìka nesvádí k rozmaøilosti. Kdesi hoøí ropné vrty, nìkde brání dráhy letadel cestám stìhovavých ptákù. Náš višòovský èáp doletìl v poøádku. To si vesnice oddechla. Mezi naši snahu patøí rozšíøit zeleò, která jinde chybí, nauèit dìti pøirozenému zapojení ekologie do bìného ivota, ani by mìly pocit, e dìlají nìco neobvyklého. ít ekologicky je normální! To u si myslí øada mládee, která prošla naším výchovným systémem. V loòském roce se zúèastnilo programù dìtí. Optimisticky èekáme velké navýšení! Nehledíme na mladé lidi s despektem, ale s nadìjí. Co u dokázali. Byli jste si prohlédnout dùm èp. 5 v Oldøichovì. Ne? Tak ještì chvilku poèkejte, aby pøekvapení bylo vìtší. Chcete pro své pøírodní cítìní nìco udìlat a jste samý spìch? Kupte si strom! Nebo se vydejte na objevné cesty s Klubem pøátel Jizerských hor. S úctou k pøíznivcùm pøírody Marie Matušková v.r. pøedsedkynì správní rady Úvodní slovo ředitele o.p.s. Váený ètenáøi výroèní zprávy, k poslání naší obecnì prospìšné spoleènosti patøily, ostatnì jako v pøedchozích letech, dvì hlavní èinnosti, a to záchrana a péèe o pùvodní druhy døevin a ekologicko-výchovné výukové programy pro mláde. První jmenovaná èinnost Suchopýru, kterou jsme se zabývali ji pátým rokem, zaèala pøinášet první vìtší výsledky, a tak se nám podaøilo, za pomoci dalších subjektù, navrátit do Jizerských hor skoro kusù sazenic pùvodních druhù stromù. Dále jsme pokraèovali v realizaci sbìrù a pìstování místních keøù, kterých máme rozpìstováno 12 druhù. Druhá výše jmenovaná èinnost zaznamenala výrazný vzestup. Na podzim jsme zahájili stavbu hospodáøského zázemí areálu Støediska ekologické výchovy v Oldøichovì v Hájích spoleènì s obcí. Všechno nasvìdèuje tomu, e ekologicko-výchovné výukové programy získají v roce 2003 dùstojné zázemí pro mláde z celého našeho kraje. Samozøejmì, e jsme také pokraèovali ve stávajících výukových blocích, je navštívilo více ne dìtí a zaøadili jsem se tak poètem úèastníkù programù mezi nejnavštìvovanìjší støediska v Èeské republice. Je mým pøáním, a vìøím, e i všech, podílejících se na èinnostech Suchopýru, aby se nám alespoò stejnì jako v roce 2002 daøilo i v roce pøíštím. Také dìkuji všem zamìstnancùm, èlenùm správní a dozorèí rady, dobrovolníkùm, spolupracujícím organizacím, dárcùm a všem ostatním, kteøí pozitivním zpùsobem pøispìli k rozvoji a naplòování poslání naší obecnì prospìšné spoleènosti. Radek Hromádka v.r. øeditel o.p.s. Kdo jsme, kdo je kdo? Obecnì prospìšná spoleènost, která vznikla v roce 2000 podle zákona è. 248/1995 Sb. Naším cílem je pozitivnì pøispívat k obnovì harmonických vztahù èlovìka k prostøedí, v nìm ije. Konkrétnì se jedná o realizaci ekologicko-výchovných projektù zamìøených na mláde a uèitele. Druhou, neménì dùleitou èinností je rozmnoování pùvodních druhù døevin, stromù a keøù, které jsou po dopìstování vysazovány pøedevším na území Chránìné krajinné oblasti Jizerské hory. Suchopýr je organizací s místní pùsobností, a tak svoje poslání naplòuje pøedevším na území Libereckého kraje. Správní rada: Marie Matušková pøedsedkynì (starostka obce Višòová), Martin Rumler (editor MF Dnes), Ing. Tomáš Komrzý od (vedoucí støediska ekologické výchovy Toulcova dvora v Praze), Doc. Jiøí Syrovátka do (vysokoškolský uèitel TUL) Dozorčí rada: Ing. Jaroslava Syrovátová pøedsedkynì (ekonomický a organizaèní poradce), Marcel Sprinz (podnikatel), Ivana Jirásková od , Ing. Adolf Hujer do (podnikatel) Zaměstnanci a další pracovníci společnosti: Ředitel o.p.s.: Radek Hromádka 7 Hospodářka, účetní: Pavlína Rajdlová 7 Lektoři ekologicko-výchovných výukových programů: Ing. Tomáš Hakr, Alena Hlídková, Jana Procházková 7 Manaer: Michal Èerný do Technický pracovník: Zbynìk Mròák 7 Civilní služba: Jakub Zázvorka dis. 7 Dělníci v lesních školkách: Radka Janoušová, Miroslav Košlík, Jiøí Koutecký, Milan Kraus, Petr Najman, Mirko Novák, Jaroslav Pabiška, Rùena Studená, Lenka Titìrová

3 Záchrana a péče o původní druhy dřevin Záchrana a péèe o pùvodní druhy døevin patøí k dlouhodobým projektùm, které mají v organizaci podrobnì zpracovanou koncepci na nìkolik let dopøedu. Koncepci kadým rokem doplòujeme o další èinnosti. V minulém roce jsme se zamìøili na zkvalitnìní metod práce s místními druhy keøù a liniovou výsadbu stromù v obcích. Projekt je realizován spoleènì se Správou Chránìné krajinné oblasti Jizerské hory, která je pro nás skuteèným partnerem a odborným garantem tohoto zámìru. Tradiční lesní školkařství v Jizerských horách Jedná se o naši nejdéle trvající aktivitu v rámci péèe o genofond pùvodních jizerskohorských døevin. Provozovali jsme šest lesních školek o celkové ploše cca 3 ha. V roce 2002 jsme zásadním zpùsobem zlepšili technologii jarních prací. Z prostøedkù našich sponzorù a veøejné sbírky byl zakoupen školkovací stroj, který minimalizoval deformace koøenù semenáèkù pøi jarním školkování (pøesazování) v lesních školkách. Na jaøe a na podzim jsme vysázeli do Jizerských hor bezmála sazenic pùvodních døevin vypìstovaných pøírodì blízkým zpùsobem. Jednu lesní školku jsme ve spolupráci se Správou Chránìné krajinné oblasti Jizerské hory a Lesy ÈR s.p. pøemìnili na semenný sad lípy velkolisté pro záchranu této kriticky ohroené døeviny Jizerských hor. V sadu je vysázeno 74 roubovancù, u nich pøedpokládáme bìhem cca 15 let sbìry prvního semene pro pìstování sazenic v našich lesních školkách. S jeho zakládáním nám pomáhali v rámci odborné praxe studenti Støední lesnické školy ze Šluknova. Na pracech v lesních školkách souvisejících se záchranou a péèí o pùvodní druhy døevin se podílelo devìt dìlníkù zamìstnávaných v rámci veøejnì prospìšných prací. Na mzdy nám pøispíval Úøad práce v Liberci, kterému patøí naše velké podìkování a zároveò pøání, aby naše spolupráce trvala i v pøíštích letech. Tabulka s poèty rozpìstovaných stromù Døevina Poèet (ks) Jedle bìlokorá Buk lesní Jilm horský Javor klen Javor mléè Smrk ztepilý (horský) Olše šedá 900 Olše lepkavá Bøíza karpatská Celkem

4 Pěstování místních druhů keřů Problematice záchrany a rozšiøování vybraných druhù keøù jsme se mohli vìnovat díky podpoøe z Programu stabilizace lesa v Jizerských horách. Podaøilo se nám sesbírat nìkolik kilogramù semen rùzných druhù keøù a zpracovat mapu jejich výskytu pro další vyuití pøi sbìru reprodukèních èástic. Pìstované keøe Bez hroznatý Rùe alpská Jalovec sibiøský Rùe šípková Kalina obecná Vrba košaøská Lýkovec jedovatý Vrba plazivá Rybíz alpský Vrba slezská Rojovník bahenní Zimolez èerný Místní odrůdy ovocných dřevin Na jaøe probìhly odbìry roubù v oblasti frýdlantského výbìku, kde bylo odebráno nìkolik desítek roubù, pro potøeby budovaného ovocného mateèného sadu v areálu Støediska ekologické výchovy Oldøichov v Hájích. Celkem jsme pracovali se sedmi ovocnými odrùdami. Zeleň v obcích Vrámci doplòkových èinností se snaíme soustøedit na ozeleòování obcí vhodnými druhy døevin. Jedná se hlavnì o výsadby alejí podél cest. Soustøedili jsme se pøedevším na obec Oldøichov v Hájích, kde se snaíme vytvoøit urèité modelové ozelenìní obce na území Chránìné krajinné oblasti Jizerské hory. Klub přátel Jizerských hor Klub pøátel Jizerských hor sdruuje lidi, kteøí mají zájem podílet se na obnovì pùvodních lesù Jizerských hor a pøispìt k odstranìní jejich katastrofálního stavu. Èlenem klubu se stane kadý, kdo si symbolicky zakoupí alespoò jeden strom, který bude po vypìstování v našich lesních školkách vysazen zpìt do jizerskohorských lesù. V roce 2002 se v Klubu zaregistrovalo 183 èlenù, celkem bylo vybráno Kè. Tyto prostøedky byly pouity na vypìstování, výsadbu a ochranu 255 stromù v Jizerských horách. Z prostøedkù klubu probìhly dvì výsadby. Na jaøe jsme vysadili 80 jilmù a na podzim 100 jedlí. Stromy zakoupené po letošní podzimní výsadbì budou vysazeny v roce 2003.

5 Středisko ekologické výchovy Suchopýr Ekologicko-výchovné výukové programy roce 2002 jsme dále rozšíøili nabídku našich ekologicko-výchovných V výukových programù. Od záøí jsme nabízeli ji 20 rùzných programù pro první a druhý stupeò základních škol i støední školy. Jádro naší nabídky tvoøí nadèasové programy zamìøené na nejrùznìjší ekologická a pøírodovìdná témata. Nabízíme ale také programy tématicky zamìøené na Velikonoce a Vánoce, na kterých si dìti pøipomenou lidové zvyky související s tìmito svátky a vyrobí si tradièní ozdoby z pøírodních materiálù. Tyto programy se tìší nejvìtšímu zájmu vánoèních programù jsme v listopadu a prosinci uskuteènili s podporou Libereckého kraje, resortu ivotního prostøedí a zemìdìlství, celkem 53. Naše programy urèené do místnosti probíhají v Klubu Suchopýr v Ekocentru Ještìd. Klub Suchopýr se nachází ve snadno dostupné poloze v centru Liberce, jen asi 2 minuty chùze od liberecké radnice. S vánoèními programy jsme v rámci speciální nabídky dojídìli i pøímo na školy v tìch místech Libereckého kraje, odkud je obtíné spojení do Liberce. Terénní programy pak probíhají nejèastìji v areálu našich lesních školek Pod Draèím vrchem èi v jejich okolí, nebo na jiném místì, kde jsou vhodné podmínky pro uskuteènìní programu. Tak napøíklad programy Vodní breberky a Ve vodì neijí jenom ryby probíhají u rybníèku v lesíku u letištì v Liberci Ostašovì. Spolupracujeme té s ostatními organizacemi zabývajícími se ekologickou výchovou. Proto jsme se v tomto roce stali plnoprávnými èleny Sdruení støedisek ekologické výchovy Pavuèina. Pracovně-naučné víkendy roce 2002 jsme zorganizovali celkem 22 víkendù, kterých se V zúèastnilo 403 dìtí a uèitelù základních škol, studentù støedních a vysokých škol a ostatních dobrovolníkù z øad nejširší veøejnosti (nejstarší úèastnicí víkendu byla Marie Èíková ve vìku 82 let). V rámci víkendù nám úèastníci pomáhali s jednoduššími pracemi na lesních školkách (pletí, sbìry osiva atd.), zároveò se seznámili s historií Jizerských hor a ochranou pøírody a vyzkoušeli si své sociální a komunikaèní dovednosti pøi hrách. Tábor se Suchopýrem Desetidenní èesko-nìmecký ekologicky zamìøený tábor se konal v Oldøichovì v Hájích od 8. do Tábora se úèastnilo 24 mladých lidí ve vìku let. Náplò tábora se skládala z èásti pracovní (úèastníci nám pomáhali s úpravami okolí objektu vznikajícího støediska ekologické výchovy a zakládáním školky ovocných døevin) a z rùznì tematicky zamìøených blokù (botanická exkurze, barvení látek pøírodními barvivy, hry apod.).

6 Přeshraniční spolupráce Suchopýr o.p.s. trvale spolupracuje s obdobnì zamìøenou organizací v Nìmecku Begegnungszentrem im Dreieck v Großhennersdorfu. V èervnu jsme spoleènì zorganizovali ji podruhé èesko nìmecký týden pro dìti z èeských a nìmeckých základních škol. Na podzim jsme pøijali na šestitýdenní praxi v rámci Dobrovolného ekologického roku dva mladé lidi z Nìmecka, kteøí se po dobu svého pobytu seznamovali s chodem organizace a prakticky nám pomáhali pøi realizaci aktivit. Bìhem roku se nìmeètí partneøi zúèastnili tøech víkendových pobytù v Jizerských horách a tábora. Jednorázové akce Stejnì jako kadý rok jsme letos poøádali také jednorázové akce Den Zemì a Den stromù, urèené pro základní školy i pro širokou veøejnost (vysazování stromkù, výroba ruèního papíru, výrobky z kùry a dalších pøírodních materiálù, hry a soutìe). Mohli jste nás potkat i na akcích poøádaných jinými organizacemi èi institucemi. Byly to napøíklad Veletrh ekologicko-výchovných výukových programù (Toulcùv Dvùr Praha), 30 dní pro neziskový sektor, Bambiriáda, Rozlouèení s prázdninami (Lidové Sady Liberec) a další. Aktivita Ekologicko-výchovné aktivity za rok 2002 Ekologicko-výchovné výukové programy 1. stupeò ZŠ 2. stupeò ZŠ a SŠ Terénní exkurze Pracovnì- -nauèné víkendy Letní tábory Den Zemì Poèet akcí celkem Poèet úèastníkù Celkem úèastníkù aktivit 2671 Den stromù Číslo popisné 5 Oldřichov v Hájích Objekt bude snad u od roku 2003 slouit k realizaci pobytových ekologicko-výchovných výukových programù. Rok 2002 znamenal investice okolo 5 miliónù korun. Vìtšina prostøedkù byla poskytnuta z programu SAPARD, CBC Phare a Ministerstva kultury. Jejich èerpání probìhlo ze dvou tøetin prostøednictvím Obce Oldøichov v Hájích a z jedné tøetiny námi. Stavìli jsme chlévy pro hospodáøská zvíøata, keramickou dílnu, garáe se skladem a sociální zázemí (WC, sprchy). Dokonèovaly se práce na výmìnì døevìných historických èástí objektu.

7 Financování naší činnosti Poloka Výnosy v tis. Poloka Náklady v tis. Pøíjmy z vlastní èinnosti 510,5 Pohonné hmoty (vozidla, traktor, školkovací stroj, køovinoøez, sekaèka, pila) Dotace ÚP 1084,0 Odborná literatura 16,0 Dary od podnikatelských subjektù (finanèní, hmotné) 589,5 Ostatní spotøební materiál (materiál EV, náøadí, potraviny, kanceláøské potøeby ) Grant PHARE 898,5 Oprava a údrba majetku 258,0 Státní dotace 1242,0 Cestovné 16,0 Dotace kraj, mìsto Liberec 236,0 Poštovné, telefony 91,5 Pøíspìvky ostatní (nadace, ÈNFB ) 503,0 Pronájem (lesní školky, výukové a kanceláøské prostory) Pøíjem z reklamy 111,5 Oprava è.p ,0 Výukové programy 218,5 Dodavatelské sluby pro lesní školky 606,0 Veøejná sbírka 25,0 Poplatky PHARE 109,0 Klub pøátel Jizerských hor 51,5 Ostatní sluby(školení, fotopráce, ekon. sluby...) 394,0 Úroky 7,0 Mzdové náklady (vèetnì odvodù) 1792,0 Ostatní výnosy 51,0 Odpisy majetku 185,5 Výnosy celkem 5528 Náklady celkem 5598 Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek 971,0 Vlastní jmìní 1301,0 Oprávky k majetku -276,5 Závazky za dodavateli 146,5 Drobný dlouhodobý majetek 539,0 Závazky za zamìstnanci 149,0 Finanèní majetek v hotovosti 47,5 Závazky za institucemi 55,0 Fin. majetek na bank. úètech 296,5 Hospodáøský výsledek -70,0 Pohledávky za odbìrateli 18,0 Ostatní závazky 17,5 Náklady pøíštích období 3,5 Výkaz výnosù a nákladù Koneèná rozvaha Aktiva celkem 1599 Pasiva celkem ,0 492,0 94,0 Výrok auditora: Podle mého názoru úèetní uzávìrka zobrazuje vìrnì ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmìní obecnì prospìšné spoleènosti k , výsledek jejího hospodaøení a finanèní situaci za úèetní období 2002 v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o úèetnictví a pøíslušnými pøedpisy Èeské republiky. Z tìchto dùvodù podávám výrok bez výhrad. Ing. Štìpánka Grohová, auditor Veřejná sbírka Za úèelem shromádìní finanèních prostøedkù na pìstování sazenic ohroených druhù døevin Jizerských hor, které jsou pìstovány v malých lesních školkách, probíhá od veøejná sbírka povolená rozhodnutím Krajského úøadu Libereckého kraje ze dne Sbírka je provádìna formou sbìracích pokladnièek umístìných v supermarketech a horských chatách Libereckého kraje. Navazuje na sbírku z pøedchozího roku ukonèenou ke dni a s celkovými pøíjmy ,67 Kè. Z tìchto prostøedkù byl zakoupen školkovací stroj. K novì povolené sbírce jsme instalovali 8 pokladnièek, z toho ètyøi v Liberci (Hypernova, Albert Vrchlického ul., Albert Dobiášova ul., Baumax), dvì v Jablonci nad Nisou (Albert, Edeka) a po jedné na Smìdavì a na Šámalovì chatì na Nové louce. Za uplynulý rok jsme z pokladnièek vybrali celkem ,78 Kè. Z výnosù sbírky budeme i nadále nakupovat vybavení potøebné k provozu našich lesních školek.

8 Naši dárci Èinnost Suchopýru byla podporována dvìma zpùsoby. Byli to tzv. podnikoví dárci, kdy se jednalo o pøíspìvky podnikatelù. Tyto pøíspìvky smìøovaly ji tradiènì do oblasti pìstování pùvodních druhù jizerskohorských døevin. Druhým zpùsobem podpory byly granty a dotace získané na základì pøedloených projektù. Uplynulý rok povaujeme za nejúspìšnìjší za dobu naší èinnosti z hlediska získaných finanèních prostøedkù. Pøejme si, aby to tak zùstalo i nadále. Generální sponzor Hlavní přispěvatelé Dále naši činnost podpořili 3 COM; ADCO&DIXI s.r.o.; Advokátní kanceláø - JUDr. Jaroslav Sokol; AHOLD Czech Republic a.s. - divize Albert; BACHL s.r.o.; Balakom a.s.; Benteler ÈR a.s.; Bermia s.r.o.; BI-OVO s.r.o.; CS Edeka spol. s r.o.; Jarmila Èerná; Èeský leasing spol. s r.o.; DESKO a.s.; ELAS s.r.o.; EMBA s.r.o.; Ermon s.r.o.; FILINGER a.s.; Granit s.r.o.; GREPA CZ s.r.o.; HSV Pneu; Jablonecká teplárenská a realitní a.s.; Komerèní banka a.s., poboèka Liberec; M.A.G. s.r.o.; Mocca s.r.o.; Nakladatelství Svojtka & Co.; Nakladatelství Vašut; Pivovar Vratislavice n/n; Qualichem a.s.; Reader s Digest Výbìr spol. s r.o.; REBO Productions CZ s.r.o.; Saint-Gobain Orsil s.r.o.; SH tech spol. s r.o.; Software602 a.s.; Ing. Ivo Schötta; Statika - projekèní kanceláø; SUROVINY & SOFTWARE; Jiøí Vacek; Zanokov s.r.o. Granty a dotace poskytli MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ LIBERECKÝ KRAJ Dìkujeme všem organizacím, se kterými jsme spolupracovali, našim dobrovolným spolupracovníkùm a všem ostatním jednotlivcùm, kteøí pozitivním zpùsobem pøispìli k rozvoji našich èinností v roce 2002.

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek:

O nás O nás Správní rada: Odborní pracovníci: Pracovníci výukové farmy a údržby areálu ekocentra: Pracovníci lesních školek: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O nás O nás Obecně prospěšná společnost Suchopýr je nestátní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody. Konkrétně se věnujeme pěstování původních a ohrožených druhů dřevin

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ

V BOJI PROTI DISKRIMINACI ROMÙ A TREVELLERÚ VE VZDÌ LÁNÍ A ZAMÌ STNÁNÍ PØÍRUÈKA PØÍKLADÙ DOBRÉ PRAXE PROJEKTU ROMA EDEM Fundación Secretariado Gitano (FSG) Španìlsko Ahijones, s/n 28018 Madrid. España Tel.: 34 91 422 09 60 Fax: 34 91 422 09 61 www.gitanos.org Komise pro rovné

Více

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas,

Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 17., JARO 2002 Byl pozdní veèer - první máj - veèerní máj - byl lásky èas. Hrdlièèin zval ku lásce hlas, kde borový zavánìl háj. O lásce šeptal tichý mech;

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

V čem spočívá podstata našich úspěchů

V čem spočívá podstata našich úspěchů KLEMENT a.s. je akciová spoleènost, univerzálního zamìøení v oborech stavebnictví a strojírenství, zajišťující øízení a realizaci komplexních stavebních dìl a technologických celkù. Spoleènost KLEMENT

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1

CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1 CHØÁSTAL POLNÍ Pomozme mu pøežít 1 PROÈ PRÁVÌ CHØÁSTAL POLNÍ? Tuto otázku si zøejmì položí vìtšina z vás, kterým se tato brožurka dostane do rukou. Cožpak nejsou mnohem ohroženìjší druhy jako tøeba orlové,

Více

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami

(Ne)spokojený zákazník náš cíl?! prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Dipl. Kfm. Jörg Petzold, PhD. Jak získat zákazníka špièkovými službami Podìkování za spolupráci patøí firmì top vision s.r.o., poøádající odborná fóra, diskusní setkání, otevøené tréninky a semináøe i akce pøipravované pøímo na míru ve všech oborech øízení. www.topvision.cz

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více