ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva

2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2

3 Výroční zprávu schválila pedagogická rada, dne Mgr. Zdeňka Zelená ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada na svém jednání dne Mgr. Zdeňka Kovaříková... za Školskou radu Strana 3

4 1. Název školy Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace IZO: Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Zelená Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, Starosta: Jaroslav Kokejl 2. Zřizovatel školy 3. Zásadní změny v síti škol ve šk. roce 2009/2010 K došlo ke změně v zápisu v rejstříku škol v důsledku sloučení ZŠ a MŠ. Vznikla nová organizace s názvem Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace. 4. Charakteristika školy V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola je součástí výchovné vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen pěti třídami ročníku a druhý stupeň čtyřmi třídami ročníku. Ve školním roce navštěvovalo školu 161 žáků z toho 79 dívek, na 1. stupni 97 žáků z toho 53 dívek. Strana 4

5 5. Vzdělávací program školy Vyučování ve škole probíhalo podle učebních plánů a osnov schválených ministerstvem školství - Základní škola - a to ve čtvrtém, pátém a devátém ročníku. V ostatních ročnících probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro každého. O formální správnosti ŠVP svědčí inspekční zpráva ČŠI. Za nejdůležitější ovšem považujeme skutečnost, že vzdělávání podle našeho ŠVP žáky baví (viz autoevaluace školy) a je efektivní (viz závěry srovnávacích testů Kalibro). Srovnávací testy byly určeny pro 3. a 9. třídu. Ve 3. třídě byly testovány znalosti a dovednosti z matematiky, českého jazyka a prvouky. V matematice dosáhlo 22 testovaných žáků průměrné úspěšnosti 61, 9 %, v českém jazyce 64 % a v prvouce 62, 6 %. V 9. zřídě byly testovány znalosti v oblastech matematiky, českého a cizího jazyka. Průměrná úspěšnost v českém jazyce byla 62, 4 %, v matematice 43, 5 %, v anglickém jazyce 66, 2% a v němčině 57, 2 %. Podrobné rozbory jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. 1. Personální zabezpečení školy 6. Údaje o pracovnících školy Mgr. Zdeňka Zelená - ředitelka školy Mgr. Renata Doležalová - zástupkyně ředitelky školy, jmenovaná Martina Hegnerová ekonomka - účetní školy Školní družina: Zdeňka Součková - vedoucí vychovatelka Marie Janderková vychovatelka Strana 5

6 Školní jídelna : Alena Kisslerová vedoucí školní jídelny Zdeňka Strnadová vedoucí kuchařka Dana Musilová pomocná kuchařka Marie Mátlová - pomocná kuchařka Ivana Böhmová pomocná kuchařka Provozní zaměstnanci: Jiří Fejt- školník Marie Zejdová - uklízečka Lenka Markovičová - uklízečka Marie Kociánová uklízečka, do Alena Pospíšilová uklízečka, od Učitelé : Mgr.Jindra Tumová, učitelka, 1. třída Dagmar Horká, učitelka, 2. třída Mgr. Monika Farkačová, učitelka, 3. třída Mgr. Jaroslava Valentová, učitelka, 4. třída Mgr. Jana Morkusová, učitelka, 5. třída Ing. Ivana Pejčochová, učitelka, 6. třída, koordinátor EVVO Mgr. Jana Wacková, učitelka, 7. třída Mgr. Lidmila Vodičková, učitelka 8. třída Mgr. Petr Dočekal, učitel, 9. třída, metodik ICT Strana 6

7 Netřídní učitelé: Mgr. Mira Krčálová, učitelka Mgr. Renata Doležalová, zástupkyně ředitelky školy Bc. Jaroslava Kuncová - Zadražilová, učitelka, metodik prevence (od pracovní neschopnost, zástup Martina Vrzáčková, Nj Ov) Jitka Janečková, učitelka Mgr. Zdeňka Zelená, ředitelka školy Věková struktura pedagogických pracovníků k věk Méně než a více z toho důchodci počet Průměrný věk pedagogických pracovníků: 47 Kvalifikace pedagogických pracovníků k Kvalifikovaní Kvalifikovaní v Nekvalifikovan Nekvalifikovan pracovníci % í pracovníci í v % I. stupeň 5 80% 1 20% II. stupeň 8 80 % 2 20 % Vychovatelé školní družiny % 0 0% Strana 7

8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet pracovníků Časový rozsah na osobu Využití interaktivní tabule 13 5 Kolokvium ředitelů, pracovní právo 1 6 Metodika angličtiny na 1. stupni 2 5 E twinning, partnerství škol v Evropě 1 6 Činnostní učení, prvouka 1 8 Psychologické aspekty práce pedagoga, Cesty k efektivnější výuce, Jak aktivizovat 2 12 Práce s nadanými dětmi 1 6 Instruktor školního lyžování 2 40 Kritické myšlení (RWCT) 2 16 Projekt a výuka 1 6 Brána jazyků otevřená Počet tříd I. stupeň II. stupeň Celkem Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k Strana 8

9 9. Průměrný počet žáků na třídu I. stupeň II. stupeň Škola 19, , Výsledky zápisu do prvních třídy Počet dětí u zápisu do prvních tříd Počet prvních tříd Počet přijatých dětí Odmítnuto z důvodu kapacity Počet odkladů Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků Víceletá gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku leté střední školy gymnázia ostatní střední školy celkem Strana 9

10 počet střední škola obor okres 2 Gymnázium VG Ji 1 Stř.odbor.škola sociální výchov. a human. pomoc Ji 1 Škola ekon. a cest. ruchu cestovní ruch Ji 1 Střední průmysl. škola elektron. PC systémy Tr 1 Obchodní akademie obchodní akademie Ji 2 Střední průmysl. škola informační technologie Ji 2 technické lyceum Ji 1 Střední škola technická mechanik elektrotechnik Ji 1 Střední škola automobil. mechan. oprav.motor.voz. Ji 1 Stř.odbor.škola rybářská rybář Ji 1 Stř. škola řemesel a služ. opravář zeměď. strojů Zr 1 Střední odborné učiliště zahradnictví Ji 1 Stř. škola obchodu a sl. agropodnikání Ji Žáci 9. ročníku absolvovali s výchovnou poradkyní pracovní seminář na Úřadu práce, kde si zjišťovali informace o výběru budoucí profesní orientace a škole vhodné ke studiu v příštím roce. Se svými rodiči mohli navštívit Přehlídku středních a učňovských škol v Jihlavě. Zástupci škol a učilišť seznámili na třídní schůzce rodiče s možností studia a vyučení se v konkrétních zařízeních. Na šestileté gymnázium odešel jeden žák. Ji Ji Strana 10

11 12. Cizí státní příslušníci Státy EU Počet žáků Slovensko 1 Celkem Školní družina - klub Počet oddělení Počet žáků k Školní družina 2 75 Školní klub 1 95 Činnost školní družiny a školního klubu Hodnocení činnosti MS ŠD pro školní rok 2009/2010 Metodické sdružení (MS) se sešlo celkem čtyřikrát v těchto termínech: , , a Ke konci školního roku bylo zapsáno do ŠD, ŠK celkem 95 žáků. Školní družina je zpoplatněna a žáci platí od měsíční poplatek 100,- Kč. V rámci služeb mohou navštěvovat i libovolný počet zájmových kroužků. Během školního roku bylo vybráno celkem Kč, které byly odevzdány ve čtyřech splátkách: Kč Kč Kč Kč Kč Na nákup her a pomůcek do ŠD byla stanovena finanční částka v hodnotě Kč. Na schůzkách MS se projednávaly počty žáků zapsaných do jednotlivých sekcí ŠK. Hodnotila se i činnost ŠD po jednotlivých čtvrtletích, zapojení do Strana 11

12 výtvarných soutěží, Vánoční dílny, pěstování květin a rajčat, dopravní výchova (jízda zručnosti, test znalostí, vyhodnocení a předání odměn), dlouhé čekací doby v jídelně ve dnech pondělí a úterý, výstava ručních prací ŠD, čerpání finančních prostředků za druhé pololetí 2010, spolupráce a jednání s rodiči problémových žáků. V průběhu celého roku bylo sledováno chování žáků, slovní vyjadřování, vztahy mezi spolužáky. Děti byly vedeny k vzájemné ohleduplnosti, pomoci si navzájem, k úklidu osobních věcí, her a pracovního místa po různých činnostech. ŠD pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle jednotlivých ročních období. Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle jednotlivých ročních období. Do programu ŠD byla zařazena zájmová, rekreační a odpočinková činnost, sportovní činnost, příprava na vyučování doplněna didaktickými hrami a četbou knih, které děti do ŠD půjčovaly. V letošním školním roce jsme pravidelně navštěvovali školní knihovnu, kde si děti půjčovaly knihy pro sebe i pro ŠD a společně jsme je četli. Celkem bylo přečteno 18 knih. Po celý rok jsme při práci ve ŠD využívali časopis Sluníčko, kde jsme se pravidelně zúčastňovali všech výtvarných soutěží. Obrázky jsme odeslali do sedmi vyhlášených témat. V jedné soutěži vyhrála Pulicarová Pavlína ze 3.třídy. Mladší žáci měli většinou problém obrázky zdárně dokončit. Zájmová činnost byla také naplňována podle ročních období. Účastnili jsme se zdobení vánočního stromku ve třídě ŠD, výzdoby chodby s vánoční a jarní tématikou. Okna chodby ozdobili motýli a vyřezávané květiny. Ve Vánočních dílnách bylo zhotoveno 42 vánočních hvězd, které se prodaly na jarmarku K výzdobě plesu vytvořily děti na stoly 30 svícnů. K oslavě Velikonoc byla uspořádaná výstava ručních prací ŠD (Háčkované Velikonoce). Děvčata si během roku osvojila základy háčkování a zhotovila velice pěkné výrobky. Pro budoucí prvňáčky vyrobila ŠD plyšové medvídky, o které byl velký zájem i mezi dětmi ŠD. Pomohli jsme i s výrobou karnevalových masek na výzdobu sálu Kulturního domu Velký Beranov. Od podzimního období jsme se pravidelně věnovali pěstování muškátů, které v jarním období zkrášlily hlavní vchod naší základní školy. V jarním období si žáci mohli vypěstovat různé druhy rajčat. Celkem bylo vypěstováno 38 kusů. Při práci byl použit odpadový materiál (krabice od mléka Strana 12

13 ozdobené květy).zjara jsme také uklízeli prostory za školou, kam si chodíme hrát, a snažili jsme se udržovat pořádek. Poznávali jsme léčivé byliny a vyrobili pampeliškový med. Program ŠD obohatily přírodovědné, literární soutěže, hádanky a hry. V podzimním a jarním období využívaly děti školního sportovního hřistě. Zaměřovali jsme se na tělesnou aktivitu spojenou s pobytem venku. Celý duben jsme věnovali dopravní výchově. Využívali jsme kola a koloběžky k nácviku jízdy zručnosti, procvičovali jsme dopravní značky, malovali dopravní situace. Uspořádali jsme školní kolo dopravní soutěže pro chodce a cyklisty. Soutěž byla rozdělena na část praktickou jízdu zručnosti a část teoretickou, kdy děti řešily dopravní situace formou testů na PC, zkoušely jednoduché testy první pomoci a mohly si zahrát hry s dopravní tematikou. Školního kola se mohly zúčastnit všechny děti z I. stupně. Pro vítěze v kategoriích chodec i cyklista byly připraveny hodnotné ceny. Ve ŠD se během celého školního roku nestal žádný úraz. Strana 13

14 14. Analýza prospěchu a chování žáků Třída Počet žáků CH/D Žáci vyzn. Žáci samé1 Žáci slabí Žáci nepro Poch- valy NTU DTU DŘŠ Sníž. zn. ch / / / / / st / / / / / st / ZŠ / Strana 14

15 15. Poradenské služby školy výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání V průběhu školního roku 2009/2010 evidovala škola celkem 13 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho byli 4 žáci integrovaní (na základě odborného posudku), tedy s nárokem na vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). Na prvním stupni to byli 3 žáci, na druhém stupni 1 žák. Převážná většina žáků byla integrována na základě diagnózy specifické poruchy učení, často v kombinaci s poruchou pozornosti, hyperaktivitou či hypoaktiviou (ADHD, ADD). Pro mimořádné nadání nebyl v tomto školním roce integrován žádný žák. Zařazení výše zmíněných žáků do výuky bylo realizováno na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC formou IVP, na jehož vytvoření se podíleli učitelé (třídní učitel a učitelé předmětů, do nichž se porucha promítá), speciální pedagožky, případně další odborník. Konečná podoba IVP byla konzultována s rodiči a žákem. Podle IVP se pracovalo s žáky po celý školní rok. Individuálně upravené očekávané výstupy žáků byly v případě potřeby i během roku pozměňovány. Nedílnou součástí speciálně pedagogické péče bylo poskytování poradenství, zejména ohledně problematiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků, formou konzultací s rodiči a pedagogy. Bylo-li třeba, byla doporučena další odborná vyšetření v relevantních spolupracujících odborných institucích. 16. Prevence sociálně patologických jevů Název organizace provádějící prevenci - přednášku Datum konání Počet hodin Počet žáků / třída Téma bloku / oblast Policie ČR Září Práce PČR ZŠ Nad plovárnou Ji Říjen , 4. tř. Dopravní výchova ČČK MP Jihlava Duben 2010 Březen tř. 44, 3., 6. tř. První pomoc do škol Prevence šikany Strana 15

16 PPP Jihlava PČR Ekologické středisko Ostrůvek MP Jihlava Leden duben 2010 Květen 2010 Březen 2010 Duben , 6. tř , tř. 33, 4., 7. tř. Zdravé vztahy v kolektivu, šikana Integrovaný záchranný systém Proč nekouřit Právní vědomí, Trestní právo 17. Školská rada Školská rada se v průběhu školního roku scházela na svých pravidelných jednáních viz. zápisy zveřejněné na www. zs vberanov.cz. Členové školské rady: Složení Školské rady: Mgr. Zdeňka Kovaříková, Ing. Zdeňka Kanzvohlová, Jiří Trnka, RNDr. Arnošta Ženčáková, Mgr. Renata Doležalová, Mgr. Petr Dočekal Vysoké Studnice: 32 Jamné: 5 Rybné: 2 Kozlov: 13 Luka nad Jihlavou: 1 Věžnice: 3 Jihlava : Malý Beranov: 4 Jihlava: 6 Smrčná u Jihlavy: Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Velkého Beranova Strana 16

17 19. Školní stravování Počty strávníků Měsíc Počet porcí - žáci Zaměstnanci Cizí strávníci září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Celkem K nabídce jsou 2 jídla. Výdej jídel od 11:30 do 13:30. Stravné je hrazeno hotově, převodem z účtu či inkasem ze sporožira. Jídla jsou volitelná jen do středy předchozího týdne a to pomocí objednacího terminálu či osobně v kanceláři školní jídelny. Strana 17

18 20. Výsledky kontrol ČŠI a jiných kontrol ČŠI neprovedla ve školním roce 2009/ 2010 kontrolu. Veřejnoprávní kontrola ze strany zřizovatele neproběhla. Na základě smlouvy o dílo ze dne mezi Obcí Velkou Beranov a firmou Daron s. r. o. zastoupenou ing. Janou Sobotkovou byla provedena náprava nedostatků z minulých let zjištěných auditem a vlastním šetřením. ( odpisové plány, inventarizace, přiznání k dani, úprava účtové osnovy, rozšíření přehledu pro zřizovatele o peněžní toky ). Ředitelce školy byl doporučen každoroční audit účetní závěrky. Krajská hygienické stanice v Jihlavě provedla v dubnu kontrolu ve školní kuchyni. Doporučila rozšířit technologické vybavení o varný kotel a výměnu podnosů z důvodu opotřebovanosti a hygienické nezpůsobilosti. Nápravná opatření byla realizována v součinnosti se zřizovatelem a na nákup byly čerpány prostředky z fondu rezerv. V červnu proběhla kontrola ze strany poskytovatele dotace v rámci realizace projektu EU, zaměřená na plnění podmínek smlouvy. V rámci kontroly nebyly shledány systémové nedostatky, vyjma nesrovnalostí, které byly řešeny v průběhu monitorovaných období. Zprávy z těchto kontrol jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. 21. Přehled o poskytnutých informacích Ve školním roce 2009/2010 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. a podle směrnice ředitele k naplnění zákona č 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na webovou adresu Strana 18

19 22. Přehled mimoškolních aktivit školy V rámci školní družiny a školního klubu jsme nabízeli volnočasové aktivity, kterými se podílíme na aktivním využívání volného času dětí. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2009/2010 Pondělí : hra na kytaru Morkusová basketbal Dočekal Úterý : 6.45 cvičení z matematiky Vodičková jóga, hry a pohádky Horká Aj na počítači Morkusová Středa : sportovní hry 1. stupeň Valentová sportovní hry 2. stupeň Dočekal Čtvrtek : 6.45 cvičení z českého jazyka Wacková hra na flétnu 1.,2.tř. Morkusová hra na flétnu 3.,4.,5.tř. Morkusová dramatika a divadlo Kašparová taneční kroužek Prokopová Strana 19

20 23. Školní informační systém Školní www stránka byla využívána jako jeden ze základních zdrojů informací, a to jak pro veřejnost, tak i pedagogickými pracovníky. Ve školním roce 2009/2010 byly na stránkách uveřejňovány ankety zaměřené na školní i mimoškolní práci Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2009/2010 pravidelně umisťovali na webové stránky příspěvky informující o dění ve škole Na stránkách se objevilo 30 fotogalerií. Vybrané informace jsou ve škole zveřejňovány na vývěsce tak, aby byl zajištěn i řádný informační systém pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu. 24. Účast v projektech Projekt Tvorba multimediálních výukových materiálů s přihlédnutím k potřebám ZŠ, na který získala naše škola prostředky z evropských strukturálních pokračoval i v tomto školním roce. Projekt ESF si klade za cíl dopracovat ŠVP, provedení jeho evaluace a na základě získaných zkušeností uskutečnění jeho eventuální modernizace zejména zabudováním aktivit s větším zapojením žáků do samotné výuky. Zpracovat v elektronické podobě další výukové materiály a vytvořit jejich databázi. Aktivity projektu jsou zaměřeny především na žáky školy tak, aby vedly k naplnění požadovaných klíčových kompetencí, které budou odpovídat aktuálním potřebám na trhu práce. Další cílovou skupinou jsou pedagogové, kteří prostřednictvím vzdělávání dostanou příslušné kompetence, aby je mohli předat svým žákům. Na projektu se podílejí pedagogičtí pracovníci ZŠ Velký Beranov. Partnerem projektu je Obec Velký Beranov, jejíž účast spočívá v zajištění publicity mezi rodičovskou veřejností prostřednictvím informací na stránkách Čtvrtletníku občanů Velkého Beranova. Hlavním cílem je modernizovat dosavadní práci pedagogů a poskytnout jim na základě získaných moderních didaktických metod a dovedností z ICT snadnější přístup ke kvalitním informacím. Strana 20

21 V první etapě 13 vyučujících absolvovalo kurz zaměřený na získání nebo zdokonalení praktických dovedností v používání prezentačního a výukového softwaru a v ovládání multimediálních technologií. Aby mohli své poznatky využívat a přenášet žákům školy, získali jsme na základě výběrového řízení z evropských prostředků nové počítače, notebooky a dataprojektor a multifunkční kopírovací zařízení. Druhá etapa byla zaměřena na práci vyškolených osob v týmech, kde pomocí nových medií budou zpracovávat vhodně vybraná výuková témata v jednotlivých předmětech. Pedagogové vytvářeli nové výukové materiály, použitelné na základní škole. Nově vytvořené materiály budou prakticky odzkoušeny ve výuce. K naplnění hlavního cíle bude sloužit třetí etapa, kdy tyto vytvořené výukové materiály budou zdarma zpřístupněny pedagogům z jiných škol formou workshopů, jejichž součástí bude výměna zkušeností s tvorbou multimediálních programů a aplikací moderních výukových metod na ZŠ. 25. Využití ICT techniky na škole V oblasti ICT techniky došlo na naší škole vzhledem k čerpání dotací z ESF a dalších investicí do této oblasti k výraznému zlepšení stávající vybavenosti. V současné době má každý pedagog k dispozici vlastní PC s připojením k internetu, které slouží jak k přípravě na výuku, tak k administrativním úkonům. V převážné míře se jedná o přenosné počítače, které mohou sloužit pedagogům i při práci v jednotlivých vyučovacích hodinách, ale zatím jsou využívány hlavně k vytváření multimediálních výukových programů v rámci projektu z ESF. V učebně ICT byla v letošním školním roce stávající výpočetní technika kompletně obměněna. Nově pořízené počítače splňují přísná technická kritéria a jedná se o zařízení, které odpovídá současným trendům v IT oblasti. Učebna ICT byla ve školním roce 2009/2010 v dopoledním vyučování využita přibližně ze 60%. Dvě třetiny využitého času slouží k výuce předmětů Informační a komunikační technologie, Mediální výchova, Informatika a Základy administrativy, tedy předmětů, jejichž hlavní náplní je práce žáků s hardwarovým a softwarovým vybavením učebny. Strana 21

22 Zbývající jednu třetinu využitého času sloužila učebna k výuce všech ostatních vzdělávacích předmětů. K vyhledávání informací na internetu nebo k práci s výukovými programy posloužila učebna zejména při výuce výchovy ke zdraví, anglického jazyka a pracovních činností. Ve větší míře učebnu navštěvovali i žáci v předmětech český jazyk, dějepis či zeměpis. Ve srovnání s přecházejícím školním rokem se vyskytl mírný pokles zájmu pedagogů o práci v této odborné učebně. Tento pokles byl způsoben zejména problémy s konfigurací nového serveru a tedy i nefunkčností síťových aplikací (výukových programů). Multimediální učebna byla v dopoledním vyučování během týdne využita přibližně z 50%, což je oproti minulému školnímu roku značný nárůst v obsazenosti této učebny. Vyšší zájem učitelů o práci v této učebně byl způsoben hlavně realizací grantového projektu, jehož cílem je vytvoření databáze multimediálních výukových materiálu. Tyto výukové materiály jsou zaměřeny zejména na práci s interaktivní tabulí a pedagogové zapojeni do tohoto projektu výukové materiály nejenom vytváří, ale také ověřují při samotné výuce. Sekundárním cílem projektu bylo naučit pracovat učitele s interaktivní tabulí, umět si v daném softwaru připravit téma na vyučovací hodinu a využívat tuto pomůcku při výuce. Tohoto cíle s přihlédnutím k nárůstu oblíbenosti této učebny mezi učiteli bylo dosaženo. Nejčastěji v této učebně pracovali vyučující chemie a zeměpisu. Opakovaně také učebna sloužila k výuce hudební výchovy, přírodopisu, matematiky a fyziky. Z důvodu vyzkoušení si práce na interaktivní tabuli navštěvovali učebnu ve větší míře prakticky všichni pedagogové naší školy. Za účelem pokrytí většího zájmu vyučujících o interaktivní prvky při výuce byly těmito pomůckami vybaveny další dvě třídy (učebny), tak aby každý vyučující mohl kdykoliv zařadit vytvořené výukové materiály do své hodiny. Strana 22

23 26. Zajímavé akce školního roku 2009 / 2010 spolupráce ve škole proběhla pedagogická praxe studentky PF MU Brno výjezd paní učitelky Kuncové Zadražilové do Izraele v rámci projektu Zmizelí sousedé spolupráce s Adrou účast žáků školy na velikonoční sbírce humanistické hnutí Adopce na dálku indický chlapec Arif projekty a akce pro žáky účast na výtvarných soutěžích např. Nakresli si mamuta účast v soutěži mladých chovatel Vánoční dílny s jarmarkem Soutěž o nejlepší třídu v třídění odpadu rozloučení s devátým ročníkem akce projektového charakteru spojené s přespáním žáků ve škole ( Halloween ) studijně poznávací zájezd do Bruselu a Londýna srovnávací testy Kalibro 3. a 9. roč. velmi dobré výsledky 71 žáků se zapojilo do zeměpisné poznávací soutěže Taktik Výzva 2010 realizované na internetu návštěva divadelních představení v Horáckém divadle ( Balada pro banditu a Jak se čerti ženili ) pravidelné návštěvy Městské knihovny v Jihlavě přednáška a workshop s neslyšícími lidmi Hele lidi 1. stupeň žáci školy ve spolupráci s vyučujícími vydávají vlastní školní časopis Pijavice do lavice prezentace vystoupení dětí na akcích Obce Velký Beranov v kulturním domě ( Vítání občánků, Den pro seniory ) a na zahájení adventu. Strana 23

24 soutěže olympiáda v českém jazyce okresní kolo (pořádá DDM Jihlava), ( 2. místo ) olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo, ( 1. a 7. místo ) olympiáda v německém jazyce okresní kolo, (3. a 4. místo ) Preventan Cup soutěž ve vybíjené ( 9. místo ) fotbalový McDonald s Cup ( 2. místo okresní kolo, 5. místo v krajském finále ) matematický Klokan dopravní soutěž mladých cyklistů ( 2. místo ) Silák roku ( 1. místo ) zajímavosti setkání s budoucími prvňáčky ve škole před zápisem a s rodiči v MŠ zahájena spolupráce s Městskou knihovnou v Jihlavě, zápůjční fond 150 knih s cílem rozvíjet čtenářství mezi žáky školy celoškolní projekt na téma Dnes učíme my realizovaný žáky 8. a 9. třídy pro mladší spolužáky 27. Enviromentální výchova Během školního roku 2009/2010 byla environmentální výchova realizována následujícím způsobem. V prvním pololetí se žáci druhé a třetí třídy a sedmé a osmé třídy zúčastnili jednodenního vzdělávacího programu v Ekologickém centru Ostrůvek u Velkého Meziříčí. Cílem těchto akcí bylo prohloubení znalostí a vědomostí formou hry a osobních zkušeností. 2. a 3. třída se zúčastnili programu Včelky. Děti si zahrály na včelky, ochutnaly, co všechno včely vyrábějí, vyrobily si medový perník a měly možnost nahlédnout i do včelího úlu. Strana 24

25 7. 8. třída se zúčastnili programu Proč nekouřit? Žáci si prostřednictvím soutěže zopakovali řadu informací o působení kouření na zdraví člověka a také se naučili řadu nových poznatků o vlivu kouření na člověka i životní prostředí celkově. Ve druhém pololetí se žáci prvního stupně zúčastnili přednášky společnosti EkoCom o třídění a recyklování odpadů. Děti se dozvěděly, proč třídit, ověřily si, jestli správně třídí odpady a podívaly se, co se vyrábí z recyklovaných odpadů. Také jsme se zúčastnili akce Čistá Vysočina, kdy jsme uklidili okolí naší školy a vybrané lokality v obci a okolí. Hlasy ptáků záchranná stanice dravců Chrástov u Horní Cerekve. Tento program se zaujetím zhledli žáci prvního i druhého stupně. Přispěli jsme tak na provoz této záchranné stanice. V rámci výuky se žáci páté a šesté třídy pracovali podle pracovních listů z Terezy Les ve škole a škola v lese. 28. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je v naší škole realizována zejména naplňováním celého rozsahu průřezového tématu Multikulturní výchova RVP ZV na prvním i druhém stupni. Multikulturní aspekty jsou zahrnuty také do řady celoškolních i ročníkových projektů nebo programů na zakázku např.: Den jazyků, Sága Afrika, atd. Strana 25

26 29. Ekonomická část výroční zprávy za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok: 2009 Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace 1. Příjmy Z rozpočtu KÚ Vysočina Z rozpočtu zřizovatele Dotace z ESF Poplatky od rodičů (kroužky, ŠD) Příjem za škol.stravování Příjem za mzdovou a věcnou režii Ostatní příjmy hlavní činnosti Příjmy z doplňkové činnosti Zúčtování fondů Příjmy celkem Výdaje a) z prostředků od KÚ Náklady na platy pracovníků školy Ostatní platby za proved.práci Zákonné odvody Výdaje za učebnice Výdaje za učeb.pomůcky a šk.potřeby Výdaje za osobní ochr.pomůcky Výdaje za cestovné Výdaje za DVPP Výdaje Plavání Celkem b) z prostředků zřizovatele Údržba a opravy Voda Plyn Elektřina Nákup zboží,ost.materiálu Náklady na poštovné a telekomunikace Nákup služeb Výdaje za potraviny Ostatní výdaje DDHM Odpisy Celkem Strana 26

27 c) v doplňkové činnosti Celkem náklady na energie d) výdaje na ESF Celkové výdaje ESF Výdaje celkem Výsledek hospodaření za rok Fond odměn ( k ) : , 57,- Kč Fond rezerv ( k ) : , 31 Kč Fond reprodukce majetku ( k ) : , 08 Kč Ztráta za rok 2009 byla uhrazena ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 a zbylé finanční prostředky ve výši ,63 Kč byly rozděleny dle rozhodnutí rady obce do fondů ( 90 % rezervní fond, 10% fond odměn ) Strana 27

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více