ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva

2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2

3 Výroční zprávu schválila pedagogická rada, dne Mgr. Zdeňka Zelená ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada na svém jednání dne Mgr. Zdeňka Kovaříková... za Školskou radu Strana 3

4 1. Název školy Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace IZO: Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Zelená Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, Starosta: Jaroslav Kokejl 2. Zřizovatel školy 3. Zásadní změny v síti škol ve šk. roce 2009/2010 K došlo ke změně v zápisu v rejstříku škol v důsledku sloučení ZŠ a MŠ. Vznikla nová organizace s názvem Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace. 4. Charakteristika školy V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola je součástí výchovné vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen pěti třídami ročníku a druhý stupeň čtyřmi třídami ročníku. Ve školním roce navštěvovalo školu 161 žáků z toho 79 dívek, na 1. stupni 97 žáků z toho 53 dívek. Strana 4

5 5. Vzdělávací program školy Vyučování ve škole probíhalo podle učebních plánů a osnov schválených ministerstvem školství - Základní škola - a to ve čtvrtém, pátém a devátém ročníku. V ostatních ročnících probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro každého. O formální správnosti ŠVP svědčí inspekční zpráva ČŠI. Za nejdůležitější ovšem považujeme skutečnost, že vzdělávání podle našeho ŠVP žáky baví (viz autoevaluace školy) a je efektivní (viz závěry srovnávacích testů Kalibro). Srovnávací testy byly určeny pro 3. a 9. třídu. Ve 3. třídě byly testovány znalosti a dovednosti z matematiky, českého jazyka a prvouky. V matematice dosáhlo 22 testovaných žáků průměrné úspěšnosti 61, 9 %, v českém jazyce 64 % a v prvouce 62, 6 %. V 9. zřídě byly testovány znalosti v oblastech matematiky, českého a cizího jazyka. Průměrná úspěšnost v českém jazyce byla 62, 4 %, v matematice 43, 5 %, v anglickém jazyce 66, 2% a v němčině 57, 2 %. Podrobné rozbory jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. 1. Personální zabezpečení školy 6. Údaje o pracovnících školy Mgr. Zdeňka Zelená - ředitelka školy Mgr. Renata Doležalová - zástupkyně ředitelky školy, jmenovaná Martina Hegnerová ekonomka - účetní školy Školní družina: Zdeňka Součková - vedoucí vychovatelka Marie Janderková vychovatelka Strana 5

6 Školní jídelna : Alena Kisslerová vedoucí školní jídelny Zdeňka Strnadová vedoucí kuchařka Dana Musilová pomocná kuchařka Marie Mátlová - pomocná kuchařka Ivana Böhmová pomocná kuchařka Provozní zaměstnanci: Jiří Fejt- školník Marie Zejdová - uklízečka Lenka Markovičová - uklízečka Marie Kociánová uklízečka, do Alena Pospíšilová uklízečka, od Učitelé : Mgr.Jindra Tumová, učitelka, 1. třída Dagmar Horká, učitelka, 2. třída Mgr. Monika Farkačová, učitelka, 3. třída Mgr. Jaroslava Valentová, učitelka, 4. třída Mgr. Jana Morkusová, učitelka, 5. třída Ing. Ivana Pejčochová, učitelka, 6. třída, koordinátor EVVO Mgr. Jana Wacková, učitelka, 7. třída Mgr. Lidmila Vodičková, učitelka 8. třída Mgr. Petr Dočekal, učitel, 9. třída, metodik ICT Strana 6

7 Netřídní učitelé: Mgr. Mira Krčálová, učitelka Mgr. Renata Doležalová, zástupkyně ředitelky školy Bc. Jaroslava Kuncová - Zadražilová, učitelka, metodik prevence (od pracovní neschopnost, zástup Martina Vrzáčková, Nj Ov) Jitka Janečková, učitelka Mgr. Zdeňka Zelená, ředitelka školy Věková struktura pedagogických pracovníků k věk Méně než a více z toho důchodci počet Průměrný věk pedagogických pracovníků: 47 Kvalifikace pedagogických pracovníků k Kvalifikovaní Kvalifikovaní v Nekvalifikovan Nekvalifikovan pracovníci % í pracovníci í v % I. stupeň 5 80% 1 20% II. stupeň 8 80 % 2 20 % Vychovatelé školní družiny % 0 0% Strana 7

8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet pracovníků Časový rozsah na osobu Využití interaktivní tabule 13 5 Kolokvium ředitelů, pracovní právo 1 6 Metodika angličtiny na 1. stupni 2 5 E twinning, partnerství škol v Evropě 1 6 Činnostní učení, prvouka 1 8 Psychologické aspekty práce pedagoga, Cesty k efektivnější výuce, Jak aktivizovat 2 12 Práce s nadanými dětmi 1 6 Instruktor školního lyžování 2 40 Kritické myšlení (RWCT) 2 16 Projekt a výuka 1 6 Brána jazyků otevřená Počet tříd I. stupeň II. stupeň Celkem Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k Strana 8

9 9. Průměrný počet žáků na třídu I. stupeň II. stupeň Škola 19, , Výsledky zápisu do prvních třídy Počet dětí u zápisu do prvních tříd Počet prvních tříd Počet přijatých dětí Odmítnuto z důvodu kapacity Počet odkladů Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků Víceletá gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku leté střední školy gymnázia ostatní střední školy celkem Strana 9

10 počet střední škola obor okres 2 Gymnázium VG Ji 1 Stř.odbor.škola sociální výchov. a human. pomoc Ji 1 Škola ekon. a cest. ruchu cestovní ruch Ji 1 Střední průmysl. škola elektron. PC systémy Tr 1 Obchodní akademie obchodní akademie Ji 2 Střední průmysl. škola informační technologie Ji 2 technické lyceum Ji 1 Střední škola technická mechanik elektrotechnik Ji 1 Střední škola automobil. mechan. oprav.motor.voz. Ji 1 Stř.odbor.škola rybářská rybář Ji 1 Stř. škola řemesel a služ. opravář zeměď. strojů Zr 1 Střední odborné učiliště zahradnictví Ji 1 Stř. škola obchodu a sl. agropodnikání Ji Žáci 9. ročníku absolvovali s výchovnou poradkyní pracovní seminář na Úřadu práce, kde si zjišťovali informace o výběru budoucí profesní orientace a škole vhodné ke studiu v příštím roce. Se svými rodiči mohli navštívit Přehlídku středních a učňovských škol v Jihlavě. Zástupci škol a učilišť seznámili na třídní schůzce rodiče s možností studia a vyučení se v konkrétních zařízeních. Na šestileté gymnázium odešel jeden žák. Ji Ji Strana 10

11 12. Cizí státní příslušníci Státy EU Počet žáků Slovensko 1 Celkem Školní družina - klub Počet oddělení Počet žáků k Školní družina 2 75 Školní klub 1 95 Činnost školní družiny a školního klubu Hodnocení činnosti MS ŠD pro školní rok 2009/2010 Metodické sdružení (MS) se sešlo celkem čtyřikrát v těchto termínech: , , a Ke konci školního roku bylo zapsáno do ŠD, ŠK celkem 95 žáků. Školní družina je zpoplatněna a žáci platí od měsíční poplatek 100,- Kč. V rámci služeb mohou navštěvovat i libovolný počet zájmových kroužků. Během školního roku bylo vybráno celkem Kč, které byly odevzdány ve čtyřech splátkách: Kč Kč Kč Kč Kč Na nákup her a pomůcek do ŠD byla stanovena finanční částka v hodnotě Kč. Na schůzkách MS se projednávaly počty žáků zapsaných do jednotlivých sekcí ŠK. Hodnotila se i činnost ŠD po jednotlivých čtvrtletích, zapojení do Strana 11

12 výtvarných soutěží, Vánoční dílny, pěstování květin a rajčat, dopravní výchova (jízda zručnosti, test znalostí, vyhodnocení a předání odměn), dlouhé čekací doby v jídelně ve dnech pondělí a úterý, výstava ručních prací ŠD, čerpání finančních prostředků za druhé pololetí 2010, spolupráce a jednání s rodiči problémových žáků. V průběhu celého roku bylo sledováno chování žáků, slovní vyjadřování, vztahy mezi spolužáky. Děti byly vedeny k vzájemné ohleduplnosti, pomoci si navzájem, k úklidu osobních věcí, her a pracovního místa po různých činnostech. ŠD pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle jednotlivých ročních období. Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle jednotlivých ročních období. Do programu ŠD byla zařazena zájmová, rekreační a odpočinková činnost, sportovní činnost, příprava na vyučování doplněna didaktickými hrami a četbou knih, které děti do ŠD půjčovaly. V letošním školním roce jsme pravidelně navštěvovali školní knihovnu, kde si děti půjčovaly knihy pro sebe i pro ŠD a společně jsme je četli. Celkem bylo přečteno 18 knih. Po celý rok jsme při práci ve ŠD využívali časopis Sluníčko, kde jsme se pravidelně zúčastňovali všech výtvarných soutěží. Obrázky jsme odeslali do sedmi vyhlášených témat. V jedné soutěži vyhrála Pulicarová Pavlína ze 3.třídy. Mladší žáci měli většinou problém obrázky zdárně dokončit. Zájmová činnost byla také naplňována podle ročních období. Účastnili jsme se zdobení vánočního stromku ve třídě ŠD, výzdoby chodby s vánoční a jarní tématikou. Okna chodby ozdobili motýli a vyřezávané květiny. Ve Vánočních dílnách bylo zhotoveno 42 vánočních hvězd, které se prodaly na jarmarku K výzdobě plesu vytvořily děti na stoly 30 svícnů. K oslavě Velikonoc byla uspořádaná výstava ručních prací ŠD (Háčkované Velikonoce). Děvčata si během roku osvojila základy háčkování a zhotovila velice pěkné výrobky. Pro budoucí prvňáčky vyrobila ŠD plyšové medvídky, o které byl velký zájem i mezi dětmi ŠD. Pomohli jsme i s výrobou karnevalových masek na výzdobu sálu Kulturního domu Velký Beranov. Od podzimního období jsme se pravidelně věnovali pěstování muškátů, které v jarním období zkrášlily hlavní vchod naší základní školy. V jarním období si žáci mohli vypěstovat různé druhy rajčat. Celkem bylo vypěstováno 38 kusů. Při práci byl použit odpadový materiál (krabice od mléka Strana 12

13 ozdobené květy).zjara jsme také uklízeli prostory za školou, kam si chodíme hrát, a snažili jsme se udržovat pořádek. Poznávali jsme léčivé byliny a vyrobili pampeliškový med. Program ŠD obohatily přírodovědné, literární soutěže, hádanky a hry. V podzimním a jarním období využívaly děti školního sportovního hřistě. Zaměřovali jsme se na tělesnou aktivitu spojenou s pobytem venku. Celý duben jsme věnovali dopravní výchově. Využívali jsme kola a koloběžky k nácviku jízdy zručnosti, procvičovali jsme dopravní značky, malovali dopravní situace. Uspořádali jsme školní kolo dopravní soutěže pro chodce a cyklisty. Soutěž byla rozdělena na část praktickou jízdu zručnosti a část teoretickou, kdy děti řešily dopravní situace formou testů na PC, zkoušely jednoduché testy první pomoci a mohly si zahrát hry s dopravní tematikou. Školního kola se mohly zúčastnit všechny děti z I. stupně. Pro vítěze v kategoriích chodec i cyklista byly připraveny hodnotné ceny. Ve ŠD se během celého školního roku nestal žádný úraz. Strana 13

14 14. Analýza prospěchu a chování žáků Třída Počet žáků CH/D Žáci vyzn. Žáci samé1 Žáci slabí Žáci nepro Poch- valy NTU DTU DŘŠ Sníž. zn. ch / / / / / st / / / / / st / ZŠ / Strana 14

15 15. Poradenské služby školy výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání V průběhu školního roku 2009/2010 evidovala škola celkem 13 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho byli 4 žáci integrovaní (na základě odborného posudku), tedy s nárokem na vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). Na prvním stupni to byli 3 žáci, na druhém stupni 1 žák. Převážná většina žáků byla integrována na základě diagnózy specifické poruchy učení, často v kombinaci s poruchou pozornosti, hyperaktivitou či hypoaktiviou (ADHD, ADD). Pro mimořádné nadání nebyl v tomto školním roce integrován žádný žák. Zařazení výše zmíněných žáků do výuky bylo realizováno na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC formou IVP, na jehož vytvoření se podíleli učitelé (třídní učitel a učitelé předmětů, do nichž se porucha promítá), speciální pedagožky, případně další odborník. Konečná podoba IVP byla konzultována s rodiči a žákem. Podle IVP se pracovalo s žáky po celý školní rok. Individuálně upravené očekávané výstupy žáků byly v případě potřeby i během roku pozměňovány. Nedílnou součástí speciálně pedagogické péče bylo poskytování poradenství, zejména ohledně problematiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků, formou konzultací s rodiči a pedagogy. Bylo-li třeba, byla doporučena další odborná vyšetření v relevantních spolupracujících odborných institucích. 16. Prevence sociálně patologických jevů Název organizace provádějící prevenci - přednášku Datum konání Počet hodin Počet žáků / třída Téma bloku / oblast Policie ČR Září Práce PČR ZŠ Nad plovárnou Ji Říjen , 4. tř. Dopravní výchova ČČK MP Jihlava Duben 2010 Březen tř. 44, 3., 6. tř. První pomoc do škol Prevence šikany Strana 15

16 PPP Jihlava PČR Ekologické středisko Ostrůvek MP Jihlava Leden duben 2010 Květen 2010 Březen 2010 Duben , 6. tř , tř. 33, 4., 7. tř. Zdravé vztahy v kolektivu, šikana Integrovaný záchranný systém Proč nekouřit Právní vědomí, Trestní právo 17. Školská rada Školská rada se v průběhu školního roku scházela na svých pravidelných jednáních viz. zápisy zveřejněné na www. zs vberanov.cz. Členové školské rady: Složení Školské rady: Mgr. Zdeňka Kovaříková, Ing. Zdeňka Kanzvohlová, Jiří Trnka, RNDr. Arnošta Ženčáková, Mgr. Renata Doležalová, Mgr. Petr Dočekal Vysoké Studnice: 32 Jamné: 5 Rybné: 2 Kozlov: 13 Luka nad Jihlavou: 1 Věžnice: 3 Jihlava : Malý Beranov: 4 Jihlava: 6 Smrčná u Jihlavy: Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Velkého Beranova Strana 16

17 19. Školní stravování Počty strávníků Měsíc Počet porcí - žáci Zaměstnanci Cizí strávníci září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Celkem K nabídce jsou 2 jídla. Výdej jídel od 11:30 do 13:30. Stravné je hrazeno hotově, převodem z účtu či inkasem ze sporožira. Jídla jsou volitelná jen do středy předchozího týdne a to pomocí objednacího terminálu či osobně v kanceláři školní jídelny. Strana 17

18 20. Výsledky kontrol ČŠI a jiných kontrol ČŠI neprovedla ve školním roce 2009/ 2010 kontrolu. Veřejnoprávní kontrola ze strany zřizovatele neproběhla. Na základě smlouvy o dílo ze dne mezi Obcí Velkou Beranov a firmou Daron s. r. o. zastoupenou ing. Janou Sobotkovou byla provedena náprava nedostatků z minulých let zjištěných auditem a vlastním šetřením. ( odpisové plány, inventarizace, přiznání k dani, úprava účtové osnovy, rozšíření přehledu pro zřizovatele o peněžní toky ). Ředitelce školy byl doporučen každoroční audit účetní závěrky. Krajská hygienické stanice v Jihlavě provedla v dubnu kontrolu ve školní kuchyni. Doporučila rozšířit technologické vybavení o varný kotel a výměnu podnosů z důvodu opotřebovanosti a hygienické nezpůsobilosti. Nápravná opatření byla realizována v součinnosti se zřizovatelem a na nákup byly čerpány prostředky z fondu rezerv. V červnu proběhla kontrola ze strany poskytovatele dotace v rámci realizace projektu EU, zaměřená na plnění podmínek smlouvy. V rámci kontroly nebyly shledány systémové nedostatky, vyjma nesrovnalostí, které byly řešeny v průběhu monitorovaných období. Zprávy z těchto kontrol jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. 21. Přehled o poskytnutých informacích Ve školním roce 2009/2010 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. a podle směrnice ředitele k naplnění zákona č 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na webovou adresu Strana 18

19 22. Přehled mimoškolních aktivit školy V rámci školní družiny a školního klubu jsme nabízeli volnočasové aktivity, kterými se podílíme na aktivním využívání volného času dětí. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2009/2010 Pondělí : hra na kytaru Morkusová basketbal Dočekal Úterý : 6.45 cvičení z matematiky Vodičková jóga, hry a pohádky Horká Aj na počítači Morkusová Středa : sportovní hry 1. stupeň Valentová sportovní hry 2. stupeň Dočekal Čtvrtek : 6.45 cvičení z českého jazyka Wacková hra na flétnu 1.,2.tř. Morkusová hra na flétnu 3.,4.,5.tř. Morkusová dramatika a divadlo Kašparová taneční kroužek Prokopová Strana 19

20 23. Školní informační systém Školní www stránka byla využívána jako jeden ze základních zdrojů informací, a to jak pro veřejnost, tak i pedagogickými pracovníky. Ve školním roce 2009/2010 byly na stránkách uveřejňovány ankety zaměřené na školní i mimoškolní práci Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2009/2010 pravidelně umisťovali na webové stránky příspěvky informující o dění ve škole Na stránkách se objevilo 30 fotogalerií. Vybrané informace jsou ve škole zveřejňovány na vývěsce tak, aby byl zajištěn i řádný informační systém pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu. 24. Účast v projektech Projekt Tvorba multimediálních výukových materiálů s přihlédnutím k potřebám ZŠ, na který získala naše škola prostředky z evropských strukturálních pokračoval i v tomto školním roce. Projekt ESF si klade za cíl dopracovat ŠVP, provedení jeho evaluace a na základě získaných zkušeností uskutečnění jeho eventuální modernizace zejména zabudováním aktivit s větším zapojením žáků do samotné výuky. Zpracovat v elektronické podobě další výukové materiály a vytvořit jejich databázi. Aktivity projektu jsou zaměřeny především na žáky školy tak, aby vedly k naplnění požadovaných klíčových kompetencí, které budou odpovídat aktuálním potřebám na trhu práce. Další cílovou skupinou jsou pedagogové, kteří prostřednictvím vzdělávání dostanou příslušné kompetence, aby je mohli předat svým žákům. Na projektu se podílejí pedagogičtí pracovníci ZŠ Velký Beranov. Partnerem projektu je Obec Velký Beranov, jejíž účast spočívá v zajištění publicity mezi rodičovskou veřejností prostřednictvím informací na stránkách Čtvrtletníku občanů Velkého Beranova. Hlavním cílem je modernizovat dosavadní práci pedagogů a poskytnout jim na základě získaných moderních didaktických metod a dovedností z ICT snadnější přístup ke kvalitním informacím. Strana 20

21 V první etapě 13 vyučujících absolvovalo kurz zaměřený na získání nebo zdokonalení praktických dovedností v používání prezentačního a výukového softwaru a v ovládání multimediálních technologií. Aby mohli své poznatky využívat a přenášet žákům školy, získali jsme na základě výběrového řízení z evropských prostředků nové počítače, notebooky a dataprojektor a multifunkční kopírovací zařízení. Druhá etapa byla zaměřena na práci vyškolených osob v týmech, kde pomocí nových medií budou zpracovávat vhodně vybraná výuková témata v jednotlivých předmětech. Pedagogové vytvářeli nové výukové materiály, použitelné na základní škole. Nově vytvořené materiály budou prakticky odzkoušeny ve výuce. K naplnění hlavního cíle bude sloužit třetí etapa, kdy tyto vytvořené výukové materiály budou zdarma zpřístupněny pedagogům z jiných škol formou workshopů, jejichž součástí bude výměna zkušeností s tvorbou multimediálních programů a aplikací moderních výukových metod na ZŠ. 25. Využití ICT techniky na škole V oblasti ICT techniky došlo na naší škole vzhledem k čerpání dotací z ESF a dalších investicí do této oblasti k výraznému zlepšení stávající vybavenosti. V současné době má každý pedagog k dispozici vlastní PC s připojením k internetu, které slouží jak k přípravě na výuku, tak k administrativním úkonům. V převážné míře se jedná o přenosné počítače, které mohou sloužit pedagogům i při práci v jednotlivých vyučovacích hodinách, ale zatím jsou využívány hlavně k vytváření multimediálních výukových programů v rámci projektu z ESF. V učebně ICT byla v letošním školním roce stávající výpočetní technika kompletně obměněna. Nově pořízené počítače splňují přísná technická kritéria a jedná se o zařízení, které odpovídá současným trendům v IT oblasti. Učebna ICT byla ve školním roce 2009/2010 v dopoledním vyučování využita přibližně ze 60%. Dvě třetiny využitého času slouží k výuce předmětů Informační a komunikační technologie, Mediální výchova, Informatika a Základy administrativy, tedy předmětů, jejichž hlavní náplní je práce žáků s hardwarovým a softwarovým vybavením učebny. Strana 21

22 Zbývající jednu třetinu využitého času sloužila učebna k výuce všech ostatních vzdělávacích předmětů. K vyhledávání informací na internetu nebo k práci s výukovými programy posloužila učebna zejména při výuce výchovy ke zdraví, anglického jazyka a pracovních činností. Ve větší míře učebnu navštěvovali i žáci v předmětech český jazyk, dějepis či zeměpis. Ve srovnání s přecházejícím školním rokem se vyskytl mírný pokles zájmu pedagogů o práci v této odborné učebně. Tento pokles byl způsoben zejména problémy s konfigurací nového serveru a tedy i nefunkčností síťových aplikací (výukových programů). Multimediální učebna byla v dopoledním vyučování během týdne využita přibližně z 50%, což je oproti minulému školnímu roku značný nárůst v obsazenosti této učebny. Vyšší zájem učitelů o práci v této učebně byl způsoben hlavně realizací grantového projektu, jehož cílem je vytvoření databáze multimediálních výukových materiálu. Tyto výukové materiály jsou zaměřeny zejména na práci s interaktivní tabulí a pedagogové zapojeni do tohoto projektu výukové materiály nejenom vytváří, ale také ověřují při samotné výuce. Sekundárním cílem projektu bylo naučit pracovat učitele s interaktivní tabulí, umět si v daném softwaru připravit téma na vyučovací hodinu a využívat tuto pomůcku při výuce. Tohoto cíle s přihlédnutím k nárůstu oblíbenosti této učebny mezi učiteli bylo dosaženo. Nejčastěji v této učebně pracovali vyučující chemie a zeměpisu. Opakovaně také učebna sloužila k výuce hudební výchovy, přírodopisu, matematiky a fyziky. Z důvodu vyzkoušení si práce na interaktivní tabuli navštěvovali učebnu ve větší míře prakticky všichni pedagogové naší školy. Za účelem pokrytí většího zájmu vyučujících o interaktivní prvky při výuce byly těmito pomůckami vybaveny další dvě třídy (učebny), tak aby každý vyučující mohl kdykoliv zařadit vytvořené výukové materiály do své hodiny. Strana 22

23 26. Zajímavé akce školního roku 2009 / 2010 spolupráce ve škole proběhla pedagogická praxe studentky PF MU Brno výjezd paní učitelky Kuncové Zadražilové do Izraele v rámci projektu Zmizelí sousedé spolupráce s Adrou účast žáků školy na velikonoční sbírce humanistické hnutí Adopce na dálku indický chlapec Arif projekty a akce pro žáky účast na výtvarných soutěžích např. Nakresli si mamuta účast v soutěži mladých chovatel Vánoční dílny s jarmarkem Soutěž o nejlepší třídu v třídění odpadu rozloučení s devátým ročníkem akce projektového charakteru spojené s přespáním žáků ve škole ( Halloween ) studijně poznávací zájezd do Bruselu a Londýna srovnávací testy Kalibro 3. a 9. roč. velmi dobré výsledky 71 žáků se zapojilo do zeměpisné poznávací soutěže Taktik Výzva 2010 realizované na internetu návštěva divadelních představení v Horáckém divadle ( Balada pro banditu a Jak se čerti ženili ) pravidelné návštěvy Městské knihovny v Jihlavě přednáška a workshop s neslyšícími lidmi Hele lidi 1. stupeň žáci školy ve spolupráci s vyučujícími vydávají vlastní školní časopis Pijavice do lavice prezentace vystoupení dětí na akcích Obce Velký Beranov v kulturním domě ( Vítání občánků, Den pro seniory ) a na zahájení adventu. Strana 23

24 soutěže olympiáda v českém jazyce okresní kolo (pořádá DDM Jihlava), ( 2. místo ) olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo, ( 1. a 7. místo ) olympiáda v německém jazyce okresní kolo, (3. a 4. místo ) Preventan Cup soutěž ve vybíjené ( 9. místo ) fotbalový McDonald s Cup ( 2. místo okresní kolo, 5. místo v krajském finále ) matematický Klokan dopravní soutěž mladých cyklistů ( 2. místo ) Silák roku ( 1. místo ) zajímavosti setkání s budoucími prvňáčky ve škole před zápisem a s rodiči v MŠ zahájena spolupráce s Městskou knihovnou v Jihlavě, zápůjční fond 150 knih s cílem rozvíjet čtenářství mezi žáky školy celoškolní projekt na téma Dnes učíme my realizovaný žáky 8. a 9. třídy pro mladší spolužáky 27. Enviromentální výchova Během školního roku 2009/2010 byla environmentální výchova realizována následujícím způsobem. V prvním pololetí se žáci druhé a třetí třídy a sedmé a osmé třídy zúčastnili jednodenního vzdělávacího programu v Ekologickém centru Ostrůvek u Velkého Meziříčí. Cílem těchto akcí bylo prohloubení znalostí a vědomostí formou hry a osobních zkušeností. 2. a 3. třída se zúčastnili programu Včelky. Děti si zahrály na včelky, ochutnaly, co všechno včely vyrábějí, vyrobily si medový perník a měly možnost nahlédnout i do včelího úlu. Strana 24

25 7. 8. třída se zúčastnili programu Proč nekouřit? Žáci si prostřednictvím soutěže zopakovali řadu informací o působení kouření na zdraví člověka a také se naučili řadu nových poznatků o vlivu kouření na člověka i životní prostředí celkově. Ve druhém pololetí se žáci prvního stupně zúčastnili přednášky společnosti EkoCom o třídění a recyklování odpadů. Děti se dozvěděly, proč třídit, ověřily si, jestli správně třídí odpady a podívaly se, co se vyrábí z recyklovaných odpadů. Také jsme se zúčastnili akce Čistá Vysočina, kdy jsme uklidili okolí naší školy a vybrané lokality v obci a okolí. Hlasy ptáků záchranná stanice dravců Chrástov u Horní Cerekve. Tento program se zaujetím zhledli žáci prvního i druhého stupně. Přispěli jsme tak na provoz této záchranné stanice. V rámci výuky se žáci páté a šesté třídy pracovali podle pracovních listů z Terezy Les ve škole a škola v lese. 28. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je v naší škole realizována zejména naplňováním celého rozsahu průřezového tématu Multikulturní výchova RVP ZV na prvním i druhém stupni. Multikulturní aspekty jsou zahrnuty také do řady celoškolních i ročníkových projektů nebo programů na zakázku např.: Den jazyků, Sága Afrika, atd. Strana 25

26 29. Ekonomická část výroční zprávy za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok: 2009 Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace 1. Příjmy Z rozpočtu KÚ Vysočina Z rozpočtu zřizovatele Dotace z ESF Poplatky od rodičů (kroužky, ŠD) Příjem za škol.stravování Příjem za mzdovou a věcnou režii Ostatní příjmy hlavní činnosti Příjmy z doplňkové činnosti Zúčtování fondů Příjmy celkem Výdaje a) z prostředků od KÚ Náklady na platy pracovníků školy Ostatní platby za proved.práci Zákonné odvody Výdaje za učebnice Výdaje za učeb.pomůcky a šk.potřeby Výdaje za osobní ochr.pomůcky Výdaje za cestovné Výdaje za DVPP Výdaje Plavání Celkem b) z prostředků zřizovatele Údržba a opravy Voda Plyn Elektřina Nákup zboží,ost.materiálu Náklady na poštovné a telekomunikace Nákup služeb Výdaje za potraviny Ostatní výdaje DDHM Odpisy Celkem Strana 26

27 c) v doplňkové činnosti Celkem náklady na energie d) výdaje na ESF Celkové výdaje ESF Výdaje celkem Výsledek hospodaření za rok Fond odměn ( k ) : , 57,- Kč Fond rezerv ( k ) : , 31 Kč Fond reprodukce majetku ( k ) : , 08 Kč Ztráta za rok 2009 byla uhrazena ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 a zbylé finanční prostředky ve výši ,63 Kč byly rozděleny dle rozhodnutí rady obce do fondů ( 90 % rezervní fond, 10% fond odměn ) Strana 27

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva 2010-2011

Výroční zpráva 2010-2011 Výroční zpráva 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 a o hospodaření školy za rok 2010 Strana 2 Výroční zprávu schválila pedagogická rada, dne 20. 9. 2011. Mgr. Zdeňka Zelená ředitelka

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008 2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008 2009 Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace PSČ 588 21 Velký Beranov, telefon : 567218146, IČO 75022133 e-mail adresa skola@zsvberanov.cz, www.zsvberanov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KUTNOHORSKÁ 36/58 VÝROČNÍ ZPRÁVA (školní rok 2004-2005) Zpracovala: Mgr. Jana Hindlsová, ředitelka školy Praha 2005 OBSAH 1. Název školy 2. Zřizovatel 3. Charakteristika školy

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více