ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva

2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2

3 Výroční zprávu schválila pedagogická rada, dne Mgr. Zdeňka Zelená ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada na svém jednání dne Mgr. Zdeňka Kovaříková... za Školskou radu Strana 3

4 1. Název školy Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace IZO: Ředitelka školy: Mgr. Zdeňka Zelená Obec Velký Beranov, Velký Beranov 58, Starosta: Jaroslav Kokejl 2. Zřizovatel školy 3. Zásadní změny v síti škol ve šk. roce 2009/2010 K došlo ke změně v zápisu v rejstříku škol v důsledku sloučení ZŠ a MŠ. Vznikla nová organizace s názvem Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace. 4. Charakteristika školy V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola je součástí výchovné vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. Poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen pěti třídami ročníku a druhý stupeň čtyřmi třídami ročníku. Ve školním roce navštěvovalo školu 161 žáků z toho 79 dívek, na 1. stupni 97 žáků z toho 53 dívek. Strana 4

5 5. Vzdělávací program školy Vyučování ve škole probíhalo podle učebních plánů a osnov schválených ministerstvem školství - Základní škola - a to ve čtvrtém, pátém a devátém ročníku. V ostatních ročnících probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro každého. O formální správnosti ŠVP svědčí inspekční zpráva ČŠI. Za nejdůležitější ovšem považujeme skutečnost, že vzdělávání podle našeho ŠVP žáky baví (viz autoevaluace školy) a je efektivní (viz závěry srovnávacích testů Kalibro). Srovnávací testy byly určeny pro 3. a 9. třídu. Ve 3. třídě byly testovány znalosti a dovednosti z matematiky, českého jazyka a prvouky. V matematice dosáhlo 22 testovaných žáků průměrné úspěšnosti 61, 9 %, v českém jazyce 64 % a v prvouce 62, 6 %. V 9. zřídě byly testovány znalosti v oblastech matematiky, českého a cizího jazyka. Průměrná úspěšnost v českém jazyce byla 62, 4 %, v matematice 43, 5 %, v anglickém jazyce 66, 2% a v němčině 57, 2 %. Podrobné rozbory jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. 1. Personální zabezpečení školy 6. Údaje o pracovnících školy Mgr. Zdeňka Zelená - ředitelka školy Mgr. Renata Doležalová - zástupkyně ředitelky školy, jmenovaná Martina Hegnerová ekonomka - účetní školy Školní družina: Zdeňka Součková - vedoucí vychovatelka Marie Janderková vychovatelka Strana 5

6 Školní jídelna : Alena Kisslerová vedoucí školní jídelny Zdeňka Strnadová vedoucí kuchařka Dana Musilová pomocná kuchařka Marie Mátlová - pomocná kuchařka Ivana Böhmová pomocná kuchařka Provozní zaměstnanci: Jiří Fejt- školník Marie Zejdová - uklízečka Lenka Markovičová - uklízečka Marie Kociánová uklízečka, do Alena Pospíšilová uklízečka, od Učitelé : Mgr.Jindra Tumová, učitelka, 1. třída Dagmar Horká, učitelka, 2. třída Mgr. Monika Farkačová, učitelka, 3. třída Mgr. Jaroslava Valentová, učitelka, 4. třída Mgr. Jana Morkusová, učitelka, 5. třída Ing. Ivana Pejčochová, učitelka, 6. třída, koordinátor EVVO Mgr. Jana Wacková, učitelka, 7. třída Mgr. Lidmila Vodičková, učitelka 8. třída Mgr. Petr Dočekal, učitel, 9. třída, metodik ICT Strana 6

7 Netřídní učitelé: Mgr. Mira Krčálová, učitelka Mgr. Renata Doležalová, zástupkyně ředitelky školy Bc. Jaroslava Kuncová - Zadražilová, učitelka, metodik prevence (od pracovní neschopnost, zástup Martina Vrzáčková, Nj Ov) Jitka Janečková, učitelka Mgr. Zdeňka Zelená, ředitelka školy Věková struktura pedagogických pracovníků k věk Méně než a více z toho důchodci počet Průměrný věk pedagogických pracovníků: 47 Kvalifikace pedagogických pracovníků k Kvalifikovaní Kvalifikovaní v Nekvalifikovan Nekvalifikovan pracovníci % í pracovníci í v % I. stupeň 5 80% 1 20% II. stupeň 8 80 % 2 20 % Vychovatelé školní družiny % 0 0% Strana 7

8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet pracovníků Časový rozsah na osobu Využití interaktivní tabule 13 5 Kolokvium ředitelů, pracovní právo 1 6 Metodika angličtiny na 1. stupni 2 5 E twinning, partnerství škol v Evropě 1 6 Činnostní učení, prvouka 1 8 Psychologické aspekty práce pedagoga, Cesty k efektivnější výuce, Jak aktivizovat 2 12 Práce s nadanými dětmi 1 6 Instruktor školního lyžování 2 40 Kritické myšlení (RWCT) 2 16 Projekt a výuka 1 6 Brána jazyků otevřená Počet tříd I. stupeň II. stupeň Celkem Počet žáků I. stupeň II. stupeň Celkem k Strana 8

9 9. Průměrný počet žáků na třídu I. stupeň II. stupeň Škola 19, , Výsledky zápisu do prvních třídy Počet dětí u zápisu do prvních tříd Počet prvních tříd Počet přijatých dětí Odmítnuto z důvodu kapacity Počet odkladů Výsledky přijímacích řízení, počty přijatých žáků Víceletá gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku leté střední školy gymnázia ostatní střední školy celkem Strana 9

10 počet střední škola obor okres 2 Gymnázium VG Ji 1 Stř.odbor.škola sociální výchov. a human. pomoc Ji 1 Škola ekon. a cest. ruchu cestovní ruch Ji 1 Střední průmysl. škola elektron. PC systémy Tr 1 Obchodní akademie obchodní akademie Ji 2 Střední průmysl. škola informační technologie Ji 2 technické lyceum Ji 1 Střední škola technická mechanik elektrotechnik Ji 1 Střední škola automobil. mechan. oprav.motor.voz. Ji 1 Stř.odbor.škola rybářská rybář Ji 1 Stř. škola řemesel a služ. opravář zeměď. strojů Zr 1 Střední odborné učiliště zahradnictví Ji 1 Stř. škola obchodu a sl. agropodnikání Ji Žáci 9. ročníku absolvovali s výchovnou poradkyní pracovní seminář na Úřadu práce, kde si zjišťovali informace o výběru budoucí profesní orientace a škole vhodné ke studiu v příštím roce. Se svými rodiči mohli navštívit Přehlídku středních a učňovských škol v Jihlavě. Zástupci škol a učilišť seznámili na třídní schůzce rodiče s možností studia a vyučení se v konkrétních zařízeních. Na šestileté gymnázium odešel jeden žák. Ji Ji Strana 10

11 12. Cizí státní příslušníci Státy EU Počet žáků Slovensko 1 Celkem Školní družina - klub Počet oddělení Počet žáků k Školní družina 2 75 Školní klub 1 95 Činnost školní družiny a školního klubu Hodnocení činnosti MS ŠD pro školní rok 2009/2010 Metodické sdružení (MS) se sešlo celkem čtyřikrát v těchto termínech: , , a Ke konci školního roku bylo zapsáno do ŠD, ŠK celkem 95 žáků. Školní družina je zpoplatněna a žáci platí od měsíční poplatek 100,- Kč. V rámci služeb mohou navštěvovat i libovolný počet zájmových kroužků. Během školního roku bylo vybráno celkem Kč, které byly odevzdány ve čtyřech splátkách: Kč Kč Kč Kč Kč Na nákup her a pomůcek do ŠD byla stanovena finanční částka v hodnotě Kč. Na schůzkách MS se projednávaly počty žáků zapsaných do jednotlivých sekcí ŠK. Hodnotila se i činnost ŠD po jednotlivých čtvrtletích, zapojení do Strana 11

12 výtvarných soutěží, Vánoční dílny, pěstování květin a rajčat, dopravní výchova (jízda zručnosti, test znalostí, vyhodnocení a předání odměn), dlouhé čekací doby v jídelně ve dnech pondělí a úterý, výstava ručních prací ŠD, čerpání finančních prostředků za druhé pololetí 2010, spolupráce a jednání s rodiči problémových žáků. V průběhu celého roku bylo sledováno chování žáků, slovní vyjadřování, vztahy mezi spolužáky. Děti byly vedeny k vzájemné ohleduplnosti, pomoci si navzájem, k úklidu osobních věcí, her a pracovního místa po různých činnostech. ŠD pracuje podle školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle jednotlivých ročních období. Výchovně vzdělávací činnost probíhala podle jednotlivých ročních období. Do programu ŠD byla zařazena zájmová, rekreační a odpočinková činnost, sportovní činnost, příprava na vyučování doplněna didaktickými hrami a četbou knih, které děti do ŠD půjčovaly. V letošním školním roce jsme pravidelně navštěvovali školní knihovnu, kde si děti půjčovaly knihy pro sebe i pro ŠD a společně jsme je četli. Celkem bylo přečteno 18 knih. Po celý rok jsme při práci ve ŠD využívali časopis Sluníčko, kde jsme se pravidelně zúčastňovali všech výtvarných soutěží. Obrázky jsme odeslali do sedmi vyhlášených témat. V jedné soutěži vyhrála Pulicarová Pavlína ze 3.třídy. Mladší žáci měli většinou problém obrázky zdárně dokončit. Zájmová činnost byla také naplňována podle ročních období. Účastnili jsme se zdobení vánočního stromku ve třídě ŠD, výzdoby chodby s vánoční a jarní tématikou. Okna chodby ozdobili motýli a vyřezávané květiny. Ve Vánočních dílnách bylo zhotoveno 42 vánočních hvězd, které se prodaly na jarmarku K výzdobě plesu vytvořily děti na stoly 30 svícnů. K oslavě Velikonoc byla uspořádaná výstava ručních prací ŠD (Háčkované Velikonoce). Děvčata si během roku osvojila základy háčkování a zhotovila velice pěkné výrobky. Pro budoucí prvňáčky vyrobila ŠD plyšové medvídky, o které byl velký zájem i mezi dětmi ŠD. Pomohli jsme i s výrobou karnevalových masek na výzdobu sálu Kulturního domu Velký Beranov. Od podzimního období jsme se pravidelně věnovali pěstování muškátů, které v jarním období zkrášlily hlavní vchod naší základní školy. V jarním období si žáci mohli vypěstovat různé druhy rajčat. Celkem bylo vypěstováno 38 kusů. Při práci byl použit odpadový materiál (krabice od mléka Strana 12

13 ozdobené květy).zjara jsme také uklízeli prostory za školou, kam si chodíme hrát, a snažili jsme se udržovat pořádek. Poznávali jsme léčivé byliny a vyrobili pampeliškový med. Program ŠD obohatily přírodovědné, literární soutěže, hádanky a hry. V podzimním a jarním období využívaly děti školního sportovního hřistě. Zaměřovali jsme se na tělesnou aktivitu spojenou s pobytem venku. Celý duben jsme věnovali dopravní výchově. Využívali jsme kola a koloběžky k nácviku jízdy zručnosti, procvičovali jsme dopravní značky, malovali dopravní situace. Uspořádali jsme školní kolo dopravní soutěže pro chodce a cyklisty. Soutěž byla rozdělena na část praktickou jízdu zručnosti a část teoretickou, kdy děti řešily dopravní situace formou testů na PC, zkoušely jednoduché testy první pomoci a mohly si zahrát hry s dopravní tematikou. Školního kola se mohly zúčastnit všechny děti z I. stupně. Pro vítěze v kategoriích chodec i cyklista byly připraveny hodnotné ceny. Ve ŠD se během celého školního roku nestal žádný úraz. Strana 13

14 14. Analýza prospěchu a chování žáků Třída Počet žáků CH/D Žáci vyzn. Žáci samé1 Žáci slabí Žáci nepro Poch- valy NTU DTU DŘŠ Sníž. zn. ch / / / / / st / / / / / st / ZŠ / Strana 14

15 15. Poradenské služby školy výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání V průběhu školního roku 2009/2010 evidovala škola celkem 13 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho byli 4 žáci integrovaní (na základě odborného posudku), tedy s nárokem na vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). Na prvním stupni to byli 3 žáci, na druhém stupni 1 žák. Převážná většina žáků byla integrována na základě diagnózy specifické poruchy učení, často v kombinaci s poruchou pozornosti, hyperaktivitou či hypoaktiviou (ADHD, ADD). Pro mimořádné nadání nebyl v tomto školním roce integrován žádný žák. Zařazení výše zmíněných žáků do výuky bylo realizováno na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC formou IVP, na jehož vytvoření se podíleli učitelé (třídní učitel a učitelé předmětů, do nichž se porucha promítá), speciální pedagožky, případně další odborník. Konečná podoba IVP byla konzultována s rodiči a žákem. Podle IVP se pracovalo s žáky po celý školní rok. Individuálně upravené očekávané výstupy žáků byly v případě potřeby i během roku pozměňovány. Nedílnou součástí speciálně pedagogické péče bylo poskytování poradenství, zejména ohledně problematiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků, formou konzultací s rodiči a pedagogy. Bylo-li třeba, byla doporučena další odborná vyšetření v relevantních spolupracujících odborných institucích. 16. Prevence sociálně patologických jevů Název organizace provádějící prevenci - přednášku Datum konání Počet hodin Počet žáků / třída Téma bloku / oblast Policie ČR Září Práce PČR ZŠ Nad plovárnou Ji Říjen , 4. tř. Dopravní výchova ČČK MP Jihlava Duben 2010 Březen tř. 44, 3., 6. tř. První pomoc do škol Prevence šikany Strana 15

16 PPP Jihlava PČR Ekologické středisko Ostrůvek MP Jihlava Leden duben 2010 Květen 2010 Březen 2010 Duben , 6. tř , tř. 33, 4., 7. tř. Zdravé vztahy v kolektivu, šikana Integrovaný záchranný systém Proč nekouřit Právní vědomí, Trestní právo 17. Školská rada Školská rada se v průběhu školního roku scházela na svých pravidelných jednáních viz. zápisy zveřejněné na www. zs vberanov.cz. Členové školské rady: Složení Školské rady: Mgr. Zdeňka Kovaříková, Ing. Zdeňka Kanzvohlová, Jiří Trnka, RNDr. Arnošta Ženčáková, Mgr. Renata Doležalová, Mgr. Petr Dočekal Vysoké Studnice: 32 Jamné: 5 Rybné: 2 Kozlov: 13 Luka nad Jihlavou: 1 Věžnice: 3 Jihlava : Malý Beranov: 4 Jihlava: 6 Smrčná u Jihlavy: Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území Velkého Beranova Strana 16

17 19. Školní stravování Počty strávníků Měsíc Počet porcí - žáci Zaměstnanci Cizí strávníci září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen Celkem K nabídce jsou 2 jídla. Výdej jídel od 11:30 do 13:30. Stravné je hrazeno hotově, převodem z účtu či inkasem ze sporožira. Jídla jsou volitelná jen do středy předchozího týdne a to pomocí objednacího terminálu či osobně v kanceláři školní jídelny. Strana 17

18 20. Výsledky kontrol ČŠI a jiných kontrol ČŠI neprovedla ve školním roce 2009/ 2010 kontrolu. Veřejnoprávní kontrola ze strany zřizovatele neproběhla. Na základě smlouvy o dílo ze dne mezi Obcí Velkou Beranov a firmou Daron s. r. o. zastoupenou ing. Janou Sobotkovou byla provedena náprava nedostatků z minulých let zjištěných auditem a vlastním šetřením. ( odpisové plány, inventarizace, přiznání k dani, úprava účtové osnovy, rozšíření přehledu pro zřizovatele o peněžní toky ). Ředitelce školy byl doporučen každoroční audit účetní závěrky. Krajská hygienické stanice v Jihlavě provedla v dubnu kontrolu ve školní kuchyni. Doporučila rozšířit technologické vybavení o varný kotel a výměnu podnosů z důvodu opotřebovanosti a hygienické nezpůsobilosti. Nápravná opatření byla realizována v součinnosti se zřizovatelem a na nákup byly čerpány prostředky z fondu rezerv. V červnu proběhla kontrola ze strany poskytovatele dotace v rámci realizace projektu EU, zaměřená na plnění podmínek smlouvy. V rámci kontroly nebyly shledány systémové nedostatky, vyjma nesrovnalostí, které byly řešeny v průběhu monitorovaných období. Zprávy z těchto kontrol jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. 21. Přehled o poskytnutých informacích Ve školním roce 2009/2010 nebyly na základě zákona č. 106/1999 Sb. a podle směrnice ředitele k naplnění zákona č 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím vyžádány žádné informace nad rámec informací zveřejněných vyvěšením nebo umístěním na webovou adresu Strana 18

19 22. Přehled mimoškolních aktivit školy V rámci školní družiny a školního klubu jsme nabízeli volnočasové aktivity, kterými se podílíme na aktivním využívání volného času dětí. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2009/2010 Pondělí : hra na kytaru Morkusová basketbal Dočekal Úterý : 6.45 cvičení z matematiky Vodičková jóga, hry a pohádky Horká Aj na počítači Morkusová Středa : sportovní hry 1. stupeň Valentová sportovní hry 2. stupeň Dočekal Čtvrtek : 6.45 cvičení z českého jazyka Wacková hra na flétnu 1.,2.tř. Morkusová hra na flétnu 3.,4.,5.tř. Morkusová dramatika a divadlo Kašparová taneční kroužek Prokopová Strana 19

20 23. Školní informační systém Školní www stránka byla využívána jako jeden ze základních zdrojů informací, a to jak pro veřejnost, tak i pedagogickými pracovníky. Ve školním roce 2009/2010 byly na stránkách uveřejňovány ankety zaměřené na školní i mimoškolní práci Pedagogičtí pracovníci školy ve školním roce 2009/2010 pravidelně umisťovali na webové stránky příspěvky informující o dění ve škole Na stránkách se objevilo 30 fotogalerií. Vybrané informace jsou ve škole zveřejňovány na vývěsce tak, aby byl zajištěn i řádný informační systém pro zákonné zástupce, kteří nemají přístup k internetu. 24. Účast v projektech Projekt Tvorba multimediálních výukových materiálů s přihlédnutím k potřebám ZŠ, na který získala naše škola prostředky z evropských strukturálních pokračoval i v tomto školním roce. Projekt ESF si klade za cíl dopracovat ŠVP, provedení jeho evaluace a na základě získaných zkušeností uskutečnění jeho eventuální modernizace zejména zabudováním aktivit s větším zapojením žáků do samotné výuky. Zpracovat v elektronické podobě další výukové materiály a vytvořit jejich databázi. Aktivity projektu jsou zaměřeny především na žáky školy tak, aby vedly k naplnění požadovaných klíčových kompetencí, které budou odpovídat aktuálním potřebám na trhu práce. Další cílovou skupinou jsou pedagogové, kteří prostřednictvím vzdělávání dostanou příslušné kompetence, aby je mohli předat svým žákům. Na projektu se podílejí pedagogičtí pracovníci ZŠ Velký Beranov. Partnerem projektu je Obec Velký Beranov, jejíž účast spočívá v zajištění publicity mezi rodičovskou veřejností prostřednictvím informací na stránkách Čtvrtletníku občanů Velkého Beranova. Hlavním cílem je modernizovat dosavadní práci pedagogů a poskytnout jim na základě získaných moderních didaktických metod a dovedností z ICT snadnější přístup ke kvalitním informacím. Strana 20

21 V první etapě 13 vyučujících absolvovalo kurz zaměřený na získání nebo zdokonalení praktických dovedností v používání prezentačního a výukového softwaru a v ovládání multimediálních technologií. Aby mohli své poznatky využívat a přenášet žákům školy, získali jsme na základě výběrového řízení z evropských prostředků nové počítače, notebooky a dataprojektor a multifunkční kopírovací zařízení. Druhá etapa byla zaměřena na práci vyškolených osob v týmech, kde pomocí nových medií budou zpracovávat vhodně vybraná výuková témata v jednotlivých předmětech. Pedagogové vytvářeli nové výukové materiály, použitelné na základní škole. Nově vytvořené materiály budou prakticky odzkoušeny ve výuce. K naplnění hlavního cíle bude sloužit třetí etapa, kdy tyto vytvořené výukové materiály budou zdarma zpřístupněny pedagogům z jiných škol formou workshopů, jejichž součástí bude výměna zkušeností s tvorbou multimediálních programů a aplikací moderních výukových metod na ZŠ. 25. Využití ICT techniky na škole V oblasti ICT techniky došlo na naší škole vzhledem k čerpání dotací z ESF a dalších investicí do této oblasti k výraznému zlepšení stávající vybavenosti. V současné době má každý pedagog k dispozici vlastní PC s připojením k internetu, které slouží jak k přípravě na výuku, tak k administrativním úkonům. V převážné míře se jedná o přenosné počítače, které mohou sloužit pedagogům i při práci v jednotlivých vyučovacích hodinách, ale zatím jsou využívány hlavně k vytváření multimediálních výukových programů v rámci projektu z ESF. V učebně ICT byla v letošním školním roce stávající výpočetní technika kompletně obměněna. Nově pořízené počítače splňují přísná technická kritéria a jedná se o zařízení, které odpovídá současným trendům v IT oblasti. Učebna ICT byla ve školním roce 2009/2010 v dopoledním vyučování využita přibližně ze 60%. Dvě třetiny využitého času slouží k výuce předmětů Informační a komunikační technologie, Mediální výchova, Informatika a Základy administrativy, tedy předmětů, jejichž hlavní náplní je práce žáků s hardwarovým a softwarovým vybavením učebny. Strana 21

22 Zbývající jednu třetinu využitého času sloužila učebna k výuce všech ostatních vzdělávacích předmětů. K vyhledávání informací na internetu nebo k práci s výukovými programy posloužila učebna zejména při výuce výchovy ke zdraví, anglického jazyka a pracovních činností. Ve větší míře učebnu navštěvovali i žáci v předmětech český jazyk, dějepis či zeměpis. Ve srovnání s přecházejícím školním rokem se vyskytl mírný pokles zájmu pedagogů o práci v této odborné učebně. Tento pokles byl způsoben zejména problémy s konfigurací nového serveru a tedy i nefunkčností síťových aplikací (výukových programů). Multimediální učebna byla v dopoledním vyučování během týdne využita přibližně z 50%, což je oproti minulému školnímu roku značný nárůst v obsazenosti této učebny. Vyšší zájem učitelů o práci v této učebně byl způsoben hlavně realizací grantového projektu, jehož cílem je vytvoření databáze multimediálních výukových materiálu. Tyto výukové materiály jsou zaměřeny zejména na práci s interaktivní tabulí a pedagogové zapojeni do tohoto projektu výukové materiály nejenom vytváří, ale také ověřují při samotné výuce. Sekundárním cílem projektu bylo naučit pracovat učitele s interaktivní tabulí, umět si v daném softwaru připravit téma na vyučovací hodinu a využívat tuto pomůcku při výuce. Tohoto cíle s přihlédnutím k nárůstu oblíbenosti této učebny mezi učiteli bylo dosaženo. Nejčastěji v této učebně pracovali vyučující chemie a zeměpisu. Opakovaně také učebna sloužila k výuce hudební výchovy, přírodopisu, matematiky a fyziky. Z důvodu vyzkoušení si práce na interaktivní tabuli navštěvovali učebnu ve větší míře prakticky všichni pedagogové naší školy. Za účelem pokrytí většího zájmu vyučujících o interaktivní prvky při výuce byly těmito pomůckami vybaveny další dvě třídy (učebny), tak aby každý vyučující mohl kdykoliv zařadit vytvořené výukové materiály do své hodiny. Strana 22

23 26. Zajímavé akce školního roku 2009 / 2010 spolupráce ve škole proběhla pedagogická praxe studentky PF MU Brno výjezd paní učitelky Kuncové Zadražilové do Izraele v rámci projektu Zmizelí sousedé spolupráce s Adrou účast žáků školy na velikonoční sbírce humanistické hnutí Adopce na dálku indický chlapec Arif projekty a akce pro žáky účast na výtvarných soutěžích např. Nakresli si mamuta účast v soutěži mladých chovatel Vánoční dílny s jarmarkem Soutěž o nejlepší třídu v třídění odpadu rozloučení s devátým ročníkem akce projektového charakteru spojené s přespáním žáků ve škole ( Halloween ) studijně poznávací zájezd do Bruselu a Londýna srovnávací testy Kalibro 3. a 9. roč. velmi dobré výsledky 71 žáků se zapojilo do zeměpisné poznávací soutěže Taktik Výzva 2010 realizované na internetu návštěva divadelních představení v Horáckém divadle ( Balada pro banditu a Jak se čerti ženili ) pravidelné návštěvy Městské knihovny v Jihlavě přednáška a workshop s neslyšícími lidmi Hele lidi 1. stupeň žáci školy ve spolupráci s vyučujícími vydávají vlastní školní časopis Pijavice do lavice prezentace vystoupení dětí na akcích Obce Velký Beranov v kulturním domě ( Vítání občánků, Den pro seniory ) a na zahájení adventu. Strana 23

24 soutěže olympiáda v českém jazyce okresní kolo (pořádá DDM Jihlava), ( 2. místo ) olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo, ( 1. a 7. místo ) olympiáda v německém jazyce okresní kolo, (3. a 4. místo ) Preventan Cup soutěž ve vybíjené ( 9. místo ) fotbalový McDonald s Cup ( 2. místo okresní kolo, 5. místo v krajském finále ) matematický Klokan dopravní soutěž mladých cyklistů ( 2. místo ) Silák roku ( 1. místo ) zajímavosti setkání s budoucími prvňáčky ve škole před zápisem a s rodiči v MŠ zahájena spolupráce s Městskou knihovnou v Jihlavě, zápůjční fond 150 knih s cílem rozvíjet čtenářství mezi žáky školy celoškolní projekt na téma Dnes učíme my realizovaný žáky 8. a 9. třídy pro mladší spolužáky 27. Enviromentální výchova Během školního roku 2009/2010 byla environmentální výchova realizována následujícím způsobem. V prvním pololetí se žáci druhé a třetí třídy a sedmé a osmé třídy zúčastnili jednodenního vzdělávacího programu v Ekologickém centru Ostrůvek u Velkého Meziříčí. Cílem těchto akcí bylo prohloubení znalostí a vědomostí formou hry a osobních zkušeností. 2. a 3. třída se zúčastnili programu Včelky. Děti si zahrály na včelky, ochutnaly, co všechno včely vyrábějí, vyrobily si medový perník a měly možnost nahlédnout i do včelího úlu. Strana 24

25 7. 8. třída se zúčastnili programu Proč nekouřit? Žáci si prostřednictvím soutěže zopakovali řadu informací o působení kouření na zdraví člověka a také se naučili řadu nových poznatků o vlivu kouření na člověka i životní prostředí celkově. Ve druhém pololetí se žáci prvního stupně zúčastnili přednášky společnosti EkoCom o třídění a recyklování odpadů. Děti se dozvěděly, proč třídit, ověřily si, jestli správně třídí odpady a podívaly se, co se vyrábí z recyklovaných odpadů. Také jsme se zúčastnili akce Čistá Vysočina, kdy jsme uklidili okolí naší školy a vybrané lokality v obci a okolí. Hlasy ptáků záchranná stanice dravců Chrástov u Horní Cerekve. Tento program se zaujetím zhledli žáci prvního i druhého stupně. Přispěli jsme tak na provoz této záchranné stanice. V rámci výuky se žáci páté a šesté třídy pracovali podle pracovních listů z Terezy Les ve škole a škola v lese. 28. Multikulturní výchova Multikulturní výchova je v naší škole realizována zejména naplňováním celého rozsahu průřezového tématu Multikulturní výchova RVP ZV na prvním i druhém stupni. Multikulturní aspekty jsou zahrnuty také do řady celoškolních i ročníkových projektů nebo programů na zakázku např.: Den jazyků, Sága Afrika, atd. Strana 25

26 29. Ekonomická část výroční zprávy za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok: 2009 Základní škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace 1. Příjmy Z rozpočtu KÚ Vysočina Z rozpočtu zřizovatele Dotace z ESF Poplatky od rodičů (kroužky, ŠD) Příjem za škol.stravování Příjem za mzdovou a věcnou režii Ostatní příjmy hlavní činnosti Příjmy z doplňkové činnosti Zúčtování fondů Příjmy celkem Výdaje a) z prostředků od KÚ Náklady na platy pracovníků školy Ostatní platby za proved.práci Zákonné odvody Výdaje za učebnice Výdaje za učeb.pomůcky a šk.potřeby Výdaje za osobní ochr.pomůcky Výdaje za cestovné Výdaje za DVPP Výdaje Plavání Celkem b) z prostředků zřizovatele Údržba a opravy Voda Plyn Elektřina Nákup zboží,ost.materiálu Náklady na poštovné a telekomunikace Nákup služeb Výdaje za potraviny Ostatní výdaje DDHM Odpisy Celkem Strana 26

27 c) v doplňkové činnosti Celkem náklady na energie d) výdaje na ESF Celkové výdaje ESF Výdaje celkem Výsledek hospodaření za rok Fond odměn ( k ) : , 57,- Kč Fond rezerv ( k ) : , 31 Kč Fond reprodukce majetku ( k ) : , 08 Kč Ztráta za rok 2009 byla uhrazena ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 a zbylé finanční prostředky ve výši ,63 Kč byly rozděleny dle rozhodnutí rady obce do fondů ( 90 % rezervní fond, 10% fond odměn ) Strana 27

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více