HODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU"

Transkript

1 Dětské integrační centrum a MŠ, s.r.o., Hurbanova 1285, Praha 4 Krč tel.: HODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU Škol. rok 2012/13 1.ŠVP cíle a záměry * osvědčenými formami byly nabízeny služby v rámci prezentované filozofie Zdravého životního stylu * čtvrtým rokem pokračoval velmi úspěšně provoz v dvojjazyčné třídě za každodenní přítomnosti rodilého mluvčího (velmi dobře oceňováno rodičovskou veřejností velice dobře se osvědčila rod.ml. zusa). * pedagogy je oceňována pestrá nabídka doplňujících aktivit, myšleno i nadstandardních rehabilitačních aktivit * v logopedické péči působení nové logopedky na celý úvazek - zaznamenám výrazný pokrok ve spolupráci s rodiči a v dosahování výsledků dětí v oblasti nápravě řeči * v projektu Bezpečnost pro děti byl kladen velký důraz na prevenci sociálně patologických jevů ( jednodenní projekty pro nejstarší děti - účast vždy cca 20 dětí ) Kde hledat pomoc, Co jsou drogy, Co je týrání, Neznámí lidé, Bezpečnost v dopravě, Zdravý životní styl, Pozor, pes! (Projekt Motýlkům pro radost můžeme zařadit také do kategorie akcí Prevence sociálně patologických jevů - realizace programu pro děti z 5. třídy a jejich doprovázení dětmi z ostatních tříd při zábavných aktivitách (podpora komunikace mezi dětmi jak kamarádům se zdravotním postižením pomáhat v tomto šk.r. se podařilo realizovat projekt pouze 2x) * v oblasti ekologické výchovy MŠS spolupracovala s občanským sdružením SAOP /Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených/, které se mj. zabývá i realizací alternativních výukových programů a péčí o životní prostředí v sídle sdružení). - prohlídka zoologické expozice v Národním muzeu, výstava Giganti na výstavišti v P 8 Holešovicích, návštěva ZOO, návštěva ekocentra Čapí hnízdo Olbramovice dětmi se zdravotním postižením, výlet do skanzenu Přerov n. Labem s ukázkou práce a kontaktní aktivitou ZO ČSCH domácí zvířata. - využívána obnovená naučná stezka na zahradě DIC a MŠ - zprostředkovaný styk s živočichy a péče o ně morčata, králík, křeček, rybičky, pes, (pravidelné působení dvou pejsků), oblovky - činnost přírodovědného kroužku Zvídálek (účast průměrně dětí)

2 - podílení se na pilotním otestování projektu Ekoškolka na pražských MŠ (snižování ekologického dopadu školy a jejího jednání na životní prostředí a zlepšování prostředí ve škole a v jejím okolí za aktivní účasti dětí a rodičů - výchova dětí směřována k šetření energií, třídění odpadu (zapojení do soutěže firmy A.S.A soutěž s panem Popelou ve sběru papíru), sběr elektroodpadu v budově školy a textilu (Diakonie Broumov) - návštěva adoptované želvy texaské v ZOO Praha (výtěžek ze soutěže ve sběru papíru věnován na spoluúčast ve finančním krytí spojeném s chovem tohoto druhu) - osvěta pro rodiče informace na nástěnkách aktuálně o Toulcově dvoře a Zoologické zahradě - využití sponzorského daru firmy DHL na vysazení vrbičkových domečků - zástupci ČŠI konstatována nadstandardní úroveň pedagogické práce, zjištěny drobné administrativní nedostatky a chyby 2. Materiální vybavení - průběžná údržba dopadových ploch - doplnění vybavení kuchyně - výstavba a vybavení dřevostavby (trénin. kavárna a ekotřída) - vybavení ekotřídy hračkami a didaktickými pomůckami - připomínkování učitelek se týká zejména zateplení chodeb (MČ P4 náročný úkol, majitek objetku nereaguje na žádost) a havarijního stavu dřevěné průlezky na zahradě (Hrad naplánovaná kompletní rekonstrukce jaro 2014) 3. Životospráva - během roku zařazovány nové receptury jídel ve spolupráci s vedoucí škol. kuchyně a kuchařkami, - s větším důrazem je dbáno na pitný režim (zejména při pobytu venku), ustálila se pravidelnost pití před vycházkou a před odchodem na kroužky, větší pozornost je věnována pitnému režimu v odpoledních hodinách - nadále vést děti ke správným stravovacím návykům (pití před polévkou, výběr malé x velké porce, nejíst ovoce a sladkosti vzápětí po obědě vlastní příklad učitelek), - ve většině případů se dařilo ovlivňovat rodiče ve výběru pamlsků u příležitosti oslav dítěte (preventivně domluvou před oslavami) - jen výjimečně se daří realizovat u nejstarších dětí příprava svačiny časově náročné, prakticky nerealizovatelné u dětí se zdravotním postižením 4. Psychosociální podmínky - na základě výsledků dotazníkového šetření rodiče potvrzují atmosféru důvěry a tvůrčí klima pro své děti i pro sebe samé - veřejnost (studenti, spolupracující odborníci z tuzemska i zahraničí, účastníci kurzů) vyjadřují uznání nad koncepcí, strukturou delegovaných kompetencí a souvisejícím principem sounáležitosti a možností seberealizace zaměstnanců 5. Organizace vzdělávání - úspěšná adaptace nově přijatých dětí, realizace vzdělávacích programů dle Třídních kurikulí, v rámci nácviku pro případ ohrožení byly úspěšně realizovány 2 cvičné evakuace dětí a

3 doprovodného personálu - vždy do 2-3 min (potíže byly zaznamenány s navázáním telefonického spojení a vyhlášením evakuace do jednotlivých tříd. Akce školy Besídky pro rodiče /Mikulášské, Vánoční, Vánoční zvonění, Novoroční pozdrav, ke Dni matek/, Slavnost draků, Pozdrav Tří králů, karneval, Vítání jara, sportovní dopoledne k MDD, Rozloučení s předškoláky, Vystoupení dětí s hudebně pohybovým programem v Geriatrickém ústavu, Jílovská ulice / Velikonoce, Vánoce/, návštěva divadla K 12 Jordana Jovkova v Praze 4, realizace 8 divadelních představení a 2 koncerty pro děti v MŠ, Noc ve školce (1x). Interaktivní výstavy Vikýře Play a Od věků sloužím člověku, pravidelné exkurze v knihovně a úspěšné absolvování vědomostního kvízu. Výlet do ekologického centra ˇČapí hnízdo 90 dětí a výlet dětí do malé rodinné zoo. Akce Lesů Praha Když les usíná, návštěva ekologického centra Kavyl a Stromovky, akce kozlík v mateřské škole a Hasiči ve školce s ukázkou používané techniky. Ozdravný pobyt: Zimní ozdravný pobyt penzion Krabička Albrechtice v JH Škola v přírodě - RS Nad Starým mlýnem, Hřebečníky Škola v přírodě penzion Krabička Albrechtice v JH Škola v přírodě penzion Krabička Albrechtice v JH Tábor č. 1 penzion Krabička Albrechtice v JH Tábor č. 2 penzion Krabička Albrechtice v JH Poznámka: podařilo se uvést do provozu storno poplatky, vzhledem k velkému zájmu byli zajištěni náhradníci Multikulturní výchova - Evropská dobrovolná služba - v rámci spolupráce se SAOP (Sdružení pro aktivní odpočinek a integraci postižených spolupracovali s MŠS zahraniční dobrovolníci, kteří doprovázeli děti při všech aktivitách (t.č. z Francie, Španělska a Slovinska jejich působení ve speciální třídě), představení jejich kultury - osobní prezentace evrop.dobrovolníků představení tradic své země - inkluze bilingvních rodin, vzdělávání v dvojjazyčné třídě (AJ) - v rámci Třídních kurikulí realizace malých projektů Hurá do světa představení jiných národností, jejich tradic a zvyků - v rámci mezinárodního projektu Projekt Leonardo 2013 sociální pedagogika v praxi (účast 2 studentů - spolupráce s odbornými pracovníky a studenty Fachakademie für Sozialpädagogik der Landeshauptstadt München - Získání finanční podpory Domu zahraničních služeb a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy na pořádání tzv. Evropského dne realizováno s velkým úspěchem v rámci Zábavné soboty v červnu Účast ve výtvarných soutěžích, prezentace na veřejnosti Požární ochrana očima dětí 3 čestná uznání (vyhlašovatel ZO PO Braník Praha 4) Prezentace v médiích: Český rozhlas Regina: otevření tréninkové kavárny a ekotřídy

4 Spolupráce se školami tuzemskými a ze zahraničí DIC a MŠ úzce spolupracuje zvláště se základními školami, které jsou pracovníky SPC vytipovány pro integraci handicapovaných dětí. Intenzivní je také spolupráce MŠS se ZŠ U Krčského lesa (návštěva prvních tříd nejstaršími předškolními dětmi - leden 22 dětí). V letošním roce DIC využilo nabídku ZŠ a realizovalo cvičení v tělocvičně ZŠ (3x). Studenti pedag. aj. oborů z ČR Evangelická akademie, SSOŠ Futurum Praha 10, VOŠ a SOŠP Evropská, P 6 a Dívčí katolická škola Praha 1 (5 exkurzí) Studenti a odborníci pedag., psycholog. a sociál. oborů ze zahraničí MŠS je fakultní školou Pedagogické fakulty UK a střediskem pro realizaci praxí několika vyšších a středních odborných škol, zvláště pak pedagogických účast v rámci průběžných a souvislých praxí celkem 39studentů (např. VOŠ a SOŠP a Pedag. lyceum Praha 6; Soukromá střední odborná škola Futurum Praha 10, Vysoká škola JAK, ped.f. UK, FF UK), v MŠS se také účastní odborné praxe pečovatelky (Dívčí katolická škola, Praha 1 8 studentek) a ze sociálních oborů (8 studentů). V tomto roce vykonávali svou praxi i absolventi kurzu Pracovník v sociálních službách ( 2 studenti). 6. Personální a pedagogické zabezpečení - většina pedagog. pracovníků se účastnila odb. seminářů dle vlastního výběru a dle delegovaných kompetencí - v případě absence některých pedagogických pracovníků jsme zvládali suplování z vlastních zdrojů - pracovní poměr ukončily k dvě pedagogické pracovnice z důvodu mateřské dovolené, psycholog (důchodce, ze zdravotních důvodů) a 1 učitelka z důvodu odjezdu do zahraničí - pedagogičtí zaměstnanci mezi sebou velmi pozitivně hodnotí příjemné sociální klima, výborné pracovní nasazení a týmovou spolupráci, metodické vedení a spolupráci ze strany SPC, je oceňována odborná kvalifikace pedagogů 7. Spolupráce s rodiči Usilujeme o navození aktivní spolupráce, o pokrocích a nesnázích dítěte se vzájemně informujeme. Prostřednictvím nástěnek, web. stránek / obohacení o další informace prostřednictvím napojení se na sociální síť Facebook/ a krátkých příležitostných rozhovorů přinášíme aktuální informace. Rodičům umožňujeme účast na společných oslavách, akcích školy (beseda s J. Márou otcem postiženého syna, Zelené potraviny, význam masáží pro děti s Dr. Paluskovou). Ve spolupráci s SPC nabízíme poradenský servis a ve spolupráci s občanským sdružení SAOP cyklus přednášek s psycholožkou v rámci školních schůzek s rodiči a Klubu maminek (Školní zralost, Poruchy učení). Pro rodiče druhým rokem pokračuje realizace projektu Aktivní rodičovství (prostřednictvím projektu Školička cyklus 7 lekcí pro matku a dítě, příležitost pro matku získat pod odborným vedením efektivní výchovné a hl. komunikační prostředky). Rodičům rovněž poskytujeme možnost pozvolné adaptace dětí mladších 3 let na docházku do MŠ (Klub maminek Kamínek). Spoluúčast rodičů každoročně vrcholí zábavnou motivační sobotou na téma Mámo, táto, pojďte si hrát (rovněž ve spolupráci se SAOP letos 2x) Rodiče také poskytli řadu dárků a finančních příspěvků na hračky, didaktické a rehabilitační pomůcky. Umožnili jsme dle zájmu rodičů preventivní screeningové vyšetření zraku dětí.

5 8. Řízení MŠ - podporováno v týmu pozitivní naladění, všichni se podíleli na vytváření příjemné atmosféry - věnována velká pozornost součinnosti MŠS, NZZ a SPC - prováděny běžné kontroly pedagogických i nepedagogických pracovníků v rámci krátkých vstupů - většina porad byla věnována i odborné besedě se vzdělávacím a výchovným obsahem - hospitace pedagog. zástupkyní na vzdělávacím a výchovném programu v jednotl.třídách - pedagogové připomínkovali velkou administrativní zátěž - náročnost řízení ve všech směrech /organizační, časová atd.) pro všechny vedoucí pracovnice (ředitelku, zástupkyně) z důvodu velmi složité organizační struktury DIC SAOP - organizační náročnost a finanční zátěž z důvodu stavby nového pavilonu - výborná spolupráce ředitelky a zástupkyň 9. Sebereflexe, zpětná vazba od pedagogů - všechny učitelky vyjádřily spokojenost zejména s výsledky vzdělávání dětí v kmenových třídách a s realizací programů, stmelení kolektivu dětí a učitelek, pozitivně hodnotily vzájemnou spolupráci, úspěšnost ozdravných pobytů - některé učitelky se zasloužily o získání sponzorských příspěvků pro DIC (finan. i hračky) - z porad i dotazníků je zřejmá spokojenost se spoluprací a jednáním s rodiči - zejména v 5. tř. bylo vynaloženo velké úsilí k vytvoření funkčního spolupracujícího kolektivu, který se každoročně mění příchodem nových dobrovolníků EVS - pedagogové dali podnět k zajištění lepšího finančního ohodnocení V Praze dne Zpracovala Mgr. Blanka Sárazová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více