INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, eské Hemanice. Identifikátor školy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941"

Transkript

1 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, eské Hemanice Identifikátor školy: Termín konání inspekce: 6. a 7. erven 2005 j: Signatura J4-1029/ oj5zy125

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí vykonává innost mateské školy (MŠ), základní školy (ZŠ), školní družiny (ŠD) a školní jídelny (ŠJ). Zizovatel: Obec eské Hemanice Vzdlávací program: ZŠ: Základní škola (j /96-2) platný od 1. záí 1996, ve znní úprav a dodatk (j /98-22) platných od 1. záí 1998 MŠ: Školní vzdlávací program MŠ eské Hemanice, s platností od 1. záí 2002 Kapacita školy: ZŠ 26 žák MŠ 26 dtí Aktuální poet žák: ZŠ 13 žák MŠ 25 dtí Poet tíd: ZŠ 1 MŠ 1 V ZŠ jsou v jedné tíd sloueny druhý, tetí a pátý roník. PEDMT INSPEKCE Personální a materiáln-technické podmínky, prbh a výsledky vzdlávání v ZŠ zejména v pedmtech: eský jazyk, matematika, anglický jazyk s pihlédnutím k celému vzdlávacímu cyklu prvního stupn. Personální a materiáln-technické podmínky, prbh a výsledky pedškolního vzdlávání v MŠ PERSONÁLNÍ PODMÍNKY VZDLÁVÁNÍ Výuku v ZŠ zajišují celkem tyi uitelky. Vtšinu pedmt vyuuje editelka, která je zárove tídní uitelkou jediné tídy a má odbornou kvalifikaci pro výuku na prvním stupni základní školy. ást pedmt pírodovdného charakteru (pírodovda, prvouka, vlastivda) vyuuje druhá odborn kvalifikovaná uitelka. Praktické innosti a výchovy vyuuje vychovatelka ŠD, která je odborn kvalifikovaná pro práci v ŠD. Anglický jazyk v pátém roníku zajišuje nekvalifikovaná uitelka, která má všeobecnou státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka. V MŠ zajišují péi o dti dv uitelky. Jedna má pedepsanou kvalifikaci pro výkon pedagogického pracovníka, druhá má pedagogické vzdlání jiného smru, ale dlouholetou praxi. Ob pracují na celý úvazek. Organizaní struktura školy je funkní. Vzhledem k malé velikosti školy editelka nemá zástupce, v pípad poteby ji zastupuje druhá odborn kvalifikovaná uitelka. Penos informací je zajištn systémem pravidelných pedagogických rad a pravidelnými schzkami všech zamstnanc ZŠ a MŠ spolu s provozními pracovníky na provozních poradách. Vedení školy využívá zejména denního osobního kontaktu. Sborovna a editelna školy jsou v jedné místnosti, takže kontakt mezi uiteli je nepetržitý a každodenní. editelka školy povila jednu uitelku ízením MŠ s odpovdností za odbornou úrove práce pedškolního zaízení. Ta zpracovala rozpis pímé pedagogické innosti s ohledem na dobu 2

3 provozu MŠ. Soubhy služeb uitelek jsou využívány k zajištní bezpenosti dtí pi pobytu venku. innost MŠ je stanovena zejména pracovními náplnmi jednotlivých pracovnic, ve kterých jsou ureny jejich povinnosti a kompetence. Vedoucí uitelka termíny pedagogických rad MŠ pizpsobila plánu ZŠ, obsah jednání neplánuje, jeho pedmtem jsou aktuální problémy a poteby. Ze záznam byla patrná pevaha projednávání organizaních záležitostí nad pedagogickými, nevyplývaly z nich konkrétní závry nebo opatení. Plánování innosti školy je úelné, editelka má zpracován plán práce školy. Metodické orgány ve škole vzhledem k potu uitel a jejich dennímu kontaktu nebyly zízeny. Kontrolní a hospitaní innost editelky školy je funkní. editelka rovnž provádí kontrolní innost v MŠ s cílem vytvoit funkní propojení obou druh škol a vytvoení tvrího pracovního prostedí. Kontrolní a hospitaní innost v MŠ je provádna také vedoucí uitelkou, zámry hospitací jsou spíše obecné, široké, konkretizovány jsou innosti, jež budou hospitovány. Další vzdlávání pedagogických pracovník ZŠ je zameno pedevším na odborné vzdlávání uitelek podle jejich kvalifikace a podle aktuálních poteb školy. Vedení školy cílen smruje vyuující ke vzdlávání v oblasti výpoetní techniky. Další vzdlávání pracovnic MŠ závisí na výši pidlených finanních prostedk a zajištní provozu školy. V minulém školním roce se nezúastnily žádné vzdlávací akce, v tomto roce byl obsah vzdlávacích akcí i samostudia úeln zamen na nové trendy práce v MŠ, zákony a rámcový vzdlávací program pedškolního vzdlávání. Úrove personálních podmínek v ZŠ je velmi dobrá, v MŠ dobrá. MATERIÁLN-TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDLÁVÁNÍ Škola je umístna v centru obce, v bezpené vzdálenosti od hlavní silnice. V jednom objektu (s oddlenými vchody) se nachází MŠ a ZŠ. Uebny ZŠ jsou dostaten prostorné. Odpovídají potu žák a umožují v rámci sledovaných pedmt (viz pedmt inspekce) provádt veškeré potebné innosti. Pro tyto pedmty byly žákm zapjeny vhodné uebnice. Mimo základních ad uebnic používají žáci rzné pracovní sešity a další tištné pomcky k procviování i k vyhledávání potebných informací. K dispozici je i ada dalších pomcek (karty s násobky, s poetními píklady, stavebnice pro názorné poítání, pravidla eského pravopisu apod.). Uebny (kmenová tída a uebna pro výchovy a anglický jazyk) poskytují žákm odpovídající zázemí, ob byly vhodn vyzdobeny zejména jejich pracemi a adou nových nástnných tabulí pro matematiku, eský jazyk apod. Lavice a židle jsou výškov stavitelné. Audiovizuální technika je pohotov k dispozici pímo v obou uebnách (radiomagnetofon s CD pehrávaem, zptný projektor). V kmenové uebn jsou umístny rovnž tyi poítae z projektu Indoš, pipojené na internet. Mateská škola sídlí v pízemí budovy ZŠ. K dispozici má dv místnosti (tídu a stabilní ložnice), sociální zaízení, šatnu, jídelnu a kancelá vedoucí uitelky. Využívá i zahradu. Ta je v souasné dob v rekonstrukci, provádí se výmna veškerého zaízení. Tída MŠ je prostorná svtlá místnost, rozmístní nábytku vytváí pirozené koutky pro námtové hry, zárove doplnné stimulujícími doplky. Uspoádání stolk vytváí menší prostor pro innosti u nich provádné vzhledem k potebám a zájmu dtí. Velikost a pístupnost nábytku odpovídala požadavkm pro vzdlávání pedškolních dtí. Nabídka pomcek, materiálu, stavebnic a her je pestrá, umístní umožuje dtem volný a bezpený pístup. Didaktické pomcky jsou pevážn pvodní, tlovýchovné náadí je zásti poízené v nedávné dob, náiní pro tlovýchovné aktivity chybí. Vybavení pomckami pro 3

4 hudební innosti je základní, množství dtské a odborné pedagogické literatury je dostatené. Vedoucí uitelka využívání materiálního vybavení prbžn sleduje a promýšlí požadavky na vybavení MŠ pro další období. Se zámry seznamuje editelku školy. Materiáln-technické podmínky celkov podporují psychomotorický rozvoj osobnosti dítte a umožují realizovat vzdlávací program. Úrove materiáln-technických podmínek v ZŠ i MŠ je velmi dobrá. PRBH A VÝSLEDKY VZDLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Vzdlávací programy ZŠ se ídí zvoleným vzdlávacím programem, školní vzdlávací program zatím zpracován nemá. Uební osnovy jsou plnny. Dokumentace prkazn zachycuje prbh vzdlávání. Školní ád obsahuje všechny povinné ásti, s výjimkou pravidel pro hodnocení výsledk vzdlávání žák. Informaní systém smrem k rodim žák je funkní. Škola organizuje pravidelné tídní schzky. Krom nich mají rodie možnost navštívit školu kdykoli. V pípad poteby editelka využívá i úedních dopis rodim a informativních leták, které rodie obvykle parafují. Informace se k žákm školy dostávají zejména prostednictvím denního kontaktu s editelkou školy a uitelkami. eský jazyk, anglický jazyk a matematika Stanovené cíle zhlédnutých vyuovacích hodin byly zpravidla pimené a zohledovaly aktuální stav ve tíd. Byly v souladu i se zpracovanými tematickými plány. Nové uivo navazovalo na pedcházející témata. Uitelky obvykle kontrolovaly znalosti a dovednosti související s díve probraným uivem a pak je v další ásti hodiny využívaly. Na sledované hodiny byly úeln pipraveny. Výuka byla po vcné i odborné stránce správná ve všech sledovaných hodinách. Chybjící odborná kvalifikace v pípad anglického jazyka nemla negativní vliv na úrove sledované výuky. V navštívených hodinách uitelky a žáci pracovali s adou pracovních list a s pracovními sešity, které doplovaly zejména procviovací a opakovací ásti hodin. Využíváno bylo i množství dalších pomcek (karty s píklady, poítadlo, stavebnice pro znázorování potu apod.). V ad hodin byla výuka podpoena využitím výpoetní techniky pro procviování uiva. Práce ve tíd byla pizpsobena skutenosti, že uitelka musí pracovat se temi oddleními souasn. Vhodn bylo využíváno stídání samostatných inností a frontální práce, nedocházelo k prostojm, žáci byli neustále zamstnáni. Uitelky zpravidla žáky upozorovaly na mezipedmtové vztahy a rozvíjely zejména v hodinách tení jejich komunikaní dovednosti. Ve vtšin sledovaných hodin dodržovaly uitelky základní a obvyklou strukturu vnitního lenní, nechybl ani závr. Žáci byli vhodn motivováni, pedevším ve vstupní ásti hodiny. Motivaci v prbhu hodin podporovalo zaazování pestrých forem opakování a procviování díve probraného uiva a astý pozitivní postoj a tón hlasu uitelky pi verbálním hodnocení. 4

5 Žáci respektovali dohodnutá pravidla komunikace uvnit tídy. Ve vtšin sledovaných hodin mli možnost projevit svoje názory. Uitelky pistupovaly k žákm taktn a citliv. Úrove prbhu a výsledk vzdlávání ve sledovaných pedmtech byla velmi dobrá. Výsledky vzdlávání zjišované školou Uitelky využívají bžné zpsoby kontroly výsledk uení (zkoušení, provrky), které jim slouží k získávání podklad pro hodnocení a klasifikaci. editelka školy je zárove tídní uitelkou a vyuuje pevážnou vtšinu pedmt v jediné tíd školy, proto má neustálý aktuální pehled o výsledcích vzdlávání. V pedmtech, které nevyuuje, využívá ke kontrole zejména sledování bžných pravidelných provrek, které ostatní uitelky zadávají v prbhu školního roku. Sleduje jejich výsledky a zobecuje z nich získané informace. V tomto školním roce škola využila komerního dotazníkového šetení Škola a já z projektu KALIBRO (39 - Dobh). Vyhodnocení tohoto šetení nebylo ješt ke dni inspekce k dispozici. Hodnocení pr bhu a výsledk vzdlávání Úrove prbhu a výsledk vzdlávání sledované výuky v základní škole je velmi dobrá. PRBH A VÝSLEDKY VZDLÁVÁNÍ V MATESKÉ ŠKOLE Vzdlávací program Vzdlávání v MŠ je realizováno podle Školního vzdlávacího programu (dále jen ŠVP) zpracovaného podle Rámcového vzdlávacího programu pro pedškolní vzdlávání j /01-22 (RVP PV). Hlavní idea je v souladu cíli RVP PV. Obsah tvoí tematický blok s názvem Hrajeme si zamený na roní období a lidové tradice. Uitelky dále zpracovávají témata s uvedením specifických cíl ze všech oblastí rozvoje dítte. Následn plánují nabídky inností k realizaci. Systematickou analýzu vzdlávání uitelky zatím neprovádly, rovnž ze záznam pedagogických rad a hospitací nevyplýval systematický postup hodnocení prbhu vzdlávání. Hodnocení bylo pevážn zameno na hodnocení chování a výsledky prácí pedškolních dtí. Povinná a pedagogická dokumentace je vedena a má vypovídací hodnotu. Organizace dne vychází z organizaního ádu. Uitelky mají možnost pizpsobit ji potebám dtí i dob provozu MŠ. Zaazování pohybových aktivit je pravidelné, pevažovaly relaxaní formy nad zaazováním cílených zdravotních cvik. Dti, které picházely do MŠ déle, mly menší asový prostor pro rozvinutí obsažnjší spontánní hry, ástenou kompenzací bylo zaazení spontánních inností následn po ízených innostech. Pi stolování jsou dti vedeny k samostatnosti a základním kulturním návykm. Ve tíd mly k dispozici nápoj, pití jim nebylo pipomínáno. Rodie jsou informováni pedevším pi denním kontaktu s uitelkami, na tídních schzkách nebo spolených akcích, dále pomocí nástnek, kde mají k dispozici základní informaní dokumenty (organizace provozu, bezpenostní podmínky pro dti v MŠ, stravování, pijímání dtí do MŠ, povinnosti a práva rodi). 5

6 Spontánní a ízené innosti Byl hospitován prbh spontánních a ízených inností bhem dopoledního bloku. ást ranních aktivit v MŠ probíhá spolen se školní družinou. Uitelka ponechávala žákm z družiny možnost seberealizace, vnovala se více dtem z MŠ, pro nž mla pipravené diferencované nabídky (výtvarné, praktické innosti). Pi píchodu dtí do MŠ se snažila, aby se jich co nejvtší poet do nabídky zapojil. Prbžná motivace byla spíše zamena na zdokonalování dovedností pedškolních dtí. Mén podntné hodnocení snižovalo možnost vtšího emocionálního prožití a pocitu úspšnosti. Podpora a vedení uitelky smovaly prioritn k jednotn provedenému výsledku. Mladším dtem bylo nabídnuto skládání obrazc. innost znaly, vtšina ji provádla rychle se správným výsledkem, ale pouze jedna innost je neuspokojovala. Spolu se staršími dtmi, které již dokonily pipravenou nabídku, si samostatn organizovaly námtové nebo konstruktivní hry. Jejich innosti byly smysluplné, tvoivé, vzájemn se domlouvaly, plánovaly, živ komunikovaly. Uitelka do hry nezasahovala, ani ji nerozvíjela. Dti, které picházely pozdji, mly minimální asový prostor pro seberealizaci. Pechod ke spolené pohybové aktivit byl avizován na pokyn. Zapojila se vtšina dtí, relaxaní pohybová aktivita uspokojovala jejich pirozenou potebu. Navazující blok pipravených nabídek v obou dnech byl zamen na získávání poznatk, aplikace zkušeností o chování v pírod a pedcházení nebezpeí. Realizace probíhala prostednictvím zhlédnutého demonstraního materiálu, manipulace s pedmty nebo praktických inností. innosti byly obsahov mén promyšlené, použitý materiál, formy, metody i motivace nepodncovaly k výraznjšímu prožití. Otázky kladené uitelkou vyžadovaly spíše jednoslovné odpovdi, místy její eový projev pevažoval nebo odpovídala sama. Prbžn se snažila dti stimulovat, ale ve sledu inností mnohdy chyblo ohodnocení, které oekávaly. V závru bloku mly dti možnost spontánního vyžití. Tato druhá ást zaazená po bloku ízených inností, byla pro dti výrazn uvolující, emotivn ji siln prožívaly, byla patrná živá tvrí atmosféra. Prbh spontánních a ízených vzdlávacích inností byl dobrý. Pr bhové výsledky vzdlávací innosti Pohybové dovednosti dtí vetn jemné motoriky odpovídají vku. Starší dti samostatn zvládají hygienické návyky a dovednosti pi sebeobsluze, u mladších jsou postupn rozvíjeny. Chování starších dtí vykazovalo samostatné rozhodné jednání. Dti spolu vzájemn kooperovaly, byly vedeny k ohleduplnosti a vzájemné toleranci. Komunikace byla živá, vstícná, úrove jazykových dovedností odpovídala vkovým zvláštnostem. Z reakcí dtí bylo zejmé užívání rzných poznatk, zkušeností, fantazie. Výsledky výtvarných a pracovních inností mly také velmi dobrou úrove. Hodnocení pr bhu a výsledk vzdlávání Úrove prbhu a výsledk vzdlávání sledované výuky v MŠ je dobrá. 6

7 DALŠÍ ZJIŠTNÍ Zizovatel inicioval vznik tílenné školské rady, která zahájila innost 8. února V ZŠ pracují kroužky hrajeme si s poítaem, hra na zobcovou flétnu, sportovní hry Škola v letošním roce zpracovávala ekologický projekt zamený na environmentální výchovu Les ve škole - dlouhodobý projekt, který organizuje nadace Tereza, generálním sponzorem jsou Lesy eské republiky. Škola úzce spolupracovala s Lesní správou Choce. Každý žák zasadil na školním hišti svj stromek, o který peuje. Ve tídách i v MŠ jsou umístny kontejnery na tídný odpad. MŠ organizuje plavecký kurz ve spolupráci s plaveckou školou ve Vysokém Mýt. VÝET DOKLAD, O KTERÉ SE INSPEKNÍ ZJIŠTNÍ OPÍRÁ 1. Rozhodnutí o zaazení do sít škol, pedškolních zaízení a školských zaízení - vydalo MŠMT R ke dni 1. ledna 2003, j.: / Protokol o provedení zmny zaazení do sít škol, pedškolních zaízení a školských zaízení - vydalo MŠMT R dne 8. prosince 2004, j.: Sine/ Zizovací listina Základní školy eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí - vydala Obec eské Hemanice dne 16. srpna Organizaní ád Základní školy eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí (vetn organizaního schématu) - ze dne 1.ledna Tídní knihy ze školního roku 2003/ Tídní knihy ze školního roku 2004/ Tídní výkazy a katalogové listy ze školního roku 2004/ Uební plán na školní rok 2004/ Plán práce ZŠ eské Hemanice na školní rok 2004/ Personální dokumentace uitel - doklady o vzdlání 11. Rozvrh hodin na školní rok 2004/ asov-tematické plány sledovaných pedmt (zpracovali jednotliví vyuující pro školní rok 2004/2005) 13. Inspekní zpráva ŠI ze dne 2. kvtna 2000 (j / ) 14. Protokol ŠI ze dne 2.kvtna 2000 (j / ) 15. Výkaz o základní škole Škol (MŠMT) V 3-01 podle stavu k 30. záí Školní ád ZŠ eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí ze dne 14. dubna Výroní zpráva Základní školy eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí - rok 2003/ Záznamy o hospitacích editelky školy v ZŠ i v MŠ - školní rok 2004/ Zápisy z pedagogických rad v období školního roku 2004/2005 ke dni inspekce 20. Zápisy z provozních porad v období školního roku 2004/2005 ke dni inspekce 21. Pijetí k základnímu vzdlávání rozhodnutí (žáci prvního roníku pro školní rok 2005/ dokument) 7

8 22. Výkaz o mateské škole Škol (MŠMT) V 1-01 ke dni 30. záí Pehled výchovné práce mateské školy od záí 2004 do ervna Pehled o docházce dtí do MŠ od záí 2004 do ervna Evidenní listy dtí pijatých do mateské školy na školní rok 2004/ Rozhodnutí o pijetí dtí do MŠ na školní rok 2004/ Školní vzdlávací program mateské školy pro školní rok 2004/ Organizace dne v MŠ eské Hemanice platná ve školním roce 2004/ Záznamy o dtech na školní rok 2004/ Vnitní ád mateské školy eské Hemanice (ást pro personál) s platností od 1. záí Vnitní ád mateské školy eské Hemanice s platností od 1. záí Podmínky k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí v MŠ s platností od 1. záí Školní ád mateské školy eské Hemanice s platností od 1. záí Rozpis pímé pedagogické innosti pracovnic MŠ na školní rok 2004/ Doklady o vzdlání a dalším vzdlávání pedagogických pracovnic MŠ 36. Pracovní nápln pedagogických pracovnic MŠ 37. Plán pedagogických rad MŠ na školní rok 2004/ Záznamy z pedagogických rad MŠ za školní rok 2004/ Plán kontrolní a hospitaní innosti MŠ na školní rok 2004/ Záznamy kontrol a hospitací ve školním roce 2004/ Inspekní zpráva j / ze dne 14. kvtna

9 ZÁVR Personální podmínky vzdlávání v ZŠ mají celkov velmi dobrou úrove. Skladba úvazk je promyšlená a vyvážená vzhledem k personálnímu obsazení školy. Škola nemá k dispozici odborn kvalifikované vyuující na výuku cizích jazyk a výchov. Organizaní systém je funkní a umožuje efektivní ízení školy. Další vzdlávání pedagogických pracovník je organizováno v souladu s potebami a také s možnostmi školy, vzhledem k charakteru a velikosti malotídní venkovské školy a také vzhledem k obtížné zastupitelnosti v pípad konání vzdlávací akce v dob vyuování. Úrove personálních podmínek umožuje realizovat vzdlávací programy vzhledem ke schváleným uebním dokumentm. Kolektiv pracovnic MŠ je stabilní. Po slouení do spoleného subjektu se ZŠ jsou hledány optimální formy vzájemné spolupráce a efektivního chodu celé organizace. Materiáln-technické podmínky vzdlávání jsou v ZŠ velmi dobré. Vybavení školy uebnicemi, audiovizuální a výpoetní technikou je pln v souladu s úelem, ke kterému je využíváno. Charakteru venkovské malotídní školy odpovídá i vybavení pomckami. Úrove materiáln-technických podmínek umožuje realizovat vzdlávací program vzhledem ke schváleným uebním dokumentm. V MŠ materiáln-technické podmínky umožují realizovat vzdlávací program MŠ, nové pomcky jsou poizovány promyšlen. Prbh a výsledky vzdlávání: Sledovaná výuka v ZŠ mla velmi dobrou úrove, pestože ve škole je pouze jedna tída s temi roníky a uitelky jsou nuceny podídit organizaci a prbh výuky práci v oddleních. Žáci jsou vyvážen zamstnáváni frontáln i samostatnou prací, cílen jsou rozvíjeny kompetence komunikativní a sociální. Základní principy vzdlávacího programu má MŠ ureny. Z hlediska realizace, použitých forem, demonstraního materiálu nebo organizace jsou rezervy. Hodnotící stupnice: vynikající velmi dobrý dobrý (prmrný) vyhovující nevyhovující 9

10 Složení inspekního týmu a datum vyhotovení inspekní zprávy Inspekní tým Titul, jméno a píjmení Podpis Vedoucí týmu: Mgr. Pavel Skokan... lenka týmu: Mgr. Hana Smolíková... Ve Svitavách dne 24. ervna 2005 Razítko Podle 174 odst. 13 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), mže editel školy podat pipomínky k obsahu inspekní zprávy eské školní inspekci do 14 dn po jejím pevzetí na adresu pracovišt vedoucího inspekního týmu, tj. eská školní inspekce, Milady Horákové 10, Svitavy. Inspekní zprávu spolen s pipomínkami a stanoviskem ŠI k jejich obsahu zasílá ŠI zizovateli a školské rad, inspekní zpráva vetn pipomínek je veejná. Datum a podpis editelky školy stvrzující projednání a pevzetí inspekní zprávy Datum: ervna 2005 Razítko editelka školy nebo jiná osoba oprávnná jednat za školu Titul, jméno a píjmení Podpis Mgr. Jana Jandová... 10

11 Další adresáti inspekní zprávy Adresát Datum pedání/odeslání inspekní zprávy Podpis píjemce nebo j. jednacího protokolu ŠI Zizovatel 25. ervence 2005 J4-1029/ Školská rada 25. ervence 2005 J4-1029/ Pipomínky editele(ky) školy Datum j. jednacího protokolu ŠI Text Pipomínky nebyly podány. 11

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Černovír 96 Černovír 96, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor školy:

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 12/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ANGLICKÝ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 1/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více