2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015"

Transkript

1 2015 červenec srpen září informuje spolky různé inzerce 2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června Zastupitelstvo obce bere na vědomí zasedání zastupitelstva obce a bylo přítomno dvanáct členů zastupitelstva obce, jednání je usnášení schopné. 2. Zastupitelstvo obce určilo zapisovatelem zasedání Mgr. Ivu Baronovou a ověřovateli tohoto zápisu Jaroslava Kniezka a Jana Hrabčáka a schvaluje předložený program zasedání. 3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání, které přednesl místostarosta obce. 4. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Indikativní nabídku České spořitelny na poskytnutí úvěru pro účely financování výměny svítidel veřejného osvětlení. Výše úvěru až do ,-Kč. 5. Zastupitelstvo obce schvaluje Přehled o příjmech a výdajích obce k Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/ Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provádět rozpočtová opatření v celém rozsahu. 8. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2014 a to bez výhrad. 9. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni , kterou tvoří soustava účetních výkazů: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát. 10. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce. 11. Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na období na svém správním území. 12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí okresu Karviná za rok 2014 vč. zprávy nezávislého auditora a schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná. 13. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 873/3, ostatní plocha, přiléhající k pozemku p. č. 48/52, orná půda. 14. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod pozemku p. č. 318/2, orná půda do vlastnictví obce za cenu ,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 15. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod pozemku p. č. 873/10 nově odděleného z pozemku p. č. 873/3 za cenu ,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 16. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod ideálních 6/72 k pozemku p. č. 870/1, k pozemku p. č. 870/2 a p. č. 870/3 do vlastnictví obce za cenu ,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 17. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod ideální 1/2 k pozemku p. č. 457 do vlastnictví obce za cenu , 50 Kč a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 18. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 493/5 nově odděleného z pozemku p. č. 493/3 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 19. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod ideální 1/72 k pozemku p. č. 870/1 k pozemku p. č. 870/2 a p. č. 870/3 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 20. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod ideální 1/180 k pozemku p. č. 870/1 k pozemku p. č. 870/2 a p. č. 870/3 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 21. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod ideální 1/12 k pozemku p. č. 80/14 a ideální 1/156 k pozemku p. č. 80/19 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 22. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 888/2 nově odděleného z pozemku p. č. 888 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 23. Zastupitelstvo obce bere na vědomí odpověď na petici Ne, navýšení poplatků za komunální odpad. 24. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vyřízení dotazů Ing. Zdeňka Knyče, vznesených na zasedání zastupitelstva obce Diskuse a závěr jednání zastupitelstva obce Horní Bludovice. Úplné znění usnesení viz. nebo k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě. Pozvánka Dovolujeme si Vás pozvat na řádné Veřejné zasedání zastupitelstva obce Horní Bludovice, které se uskuteční v sále Obecního úřadu ve čtvrtek 3. září 2015 v 15:00 hodin. Interpelace a dotazy občanů budou zařazeny na závěr programu. Jana Pohludková starostka obce

2 informuje Svozové termíny tříděných odpadů společnosti.a.s.a. bio odpad, hnědé kont. - 1x týdně čtvrtek nebo pátek papír - 1x 2 týdny - sudá středa plast - 1x týdně - čtvrtek sklo - 1x 4 týdny středa nebo čtvrtek 26. týden a každé další 4 týdny Dle sdělení společnosti je výše uvedený svozový kalendář orientační z kapacitních důvodů svozových vozidel, neboť výskyt množství odpadu a pracnost je v průběhu roku proměnlivá. Děkujeme za pochopení! Zeměměřičské práce Zeměměřičský úřad v Praze 8 oznamuje na základě veřejné vyhlášky dle č. j. ZÚ-0012/ , že budou prováděny zeměměřičské práce v základním bodovém poli na území obce Horní Bludovice v období od do Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu o zeměměřičství a změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Výsledkem je údržba a obnova měřičských značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci Zeměměřičského úřadu jsou oprávněni vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky. Vlastníkům a oprávněným uživatelům, kteří jim v tom nesmí bránit, se prokáží úředním průkazem. Zeměměřičský úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací. Tuto informaci poskytl ředitel zeměměřičského úřadu Praha. Bludovické šlápoty 2015 V pátek 8. května 2015 proběhl 15. ročník tradičního pěšího pochodu na území obce Horní Bludovice pod názvem Bludovické šlápoty. Úvodem pochodu zazněla státní hymna České republiky a poté proběhlo slavnostní kladení věnců u pomníku padlých hrdinů 1. a 2. světové války představiteli obce a zástupců vojenských veteránů. Zdá se to být neuvěřitelné, ale tohoto pochodu se zúčastnilo celkem 804 zaregistrovaných osob. V místní části obce Špluchov byla představiteli obce a zástupci vojenských veteránů vysazena lípa, při příležitosti 70. výročí osvobození Československa a osvobození obce Horní Bludovice 3. května Slunečné počasí bylo pro tuto pěší akci jakoby předem objednané a mezi účastníky byla dobrá nálada. Pěší pochod byl ukončen na myslivecké chatě na Zaguří, kde byly předány upomínkové ceny pro nejmladšího a nejstaršího účastníka. Kladem tohoto pěšího pochodu byla skutečnost, že žádný z účastníků neutrpěl újmu na zdraví a občané byli vůči sobě navzájem ohleduplní. Mnozí se již dnes těší na další ročník pěšího pochodu, který se letos po všech stránkách vydařil. Starostka obce touto cestou děkuje všem občanům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci pěšího pochodu a rovněž děkuje všem občanům, kteří se tohoto pochodu zúčastnili. Zásahové vozidlo. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme získali investiční účelovou dotaci ve výši ,- Kč na nákup zásahového vozidla pro potřeby SDH Horní Bludovice. Celková pořizovací cena zásahového vozidla je 1, ,- Kč. Beskydská horská chata Již čtvrtý měsíc probíhají rozsáhlé rekonstrukční práce na beskydské horské chatě Prašivá, které mají za cíl tuto jedinečnou historickou dřevěnou chatu vzkřísit a zase uvést do provozu tak, aby dále mohla důstojně sloužit veřejnosti, hlavně turistům. Zajímavostí je, že téměř veškeré práce jsou prováděny lidmi z řad dobrovolníku, nadšenců, oddílu KČT Beskydy a přátel chaty Prašivá. Brigády se zde konají každý víkend a ruku k dílu může přiložit kdokoli muži i ženy, mladí i staří, kutilové i absolutní zelenáči. Vhodná práce se najde pro každého a jakákoli pomocná ruka je vítána. Důležité je zmínit, že majitelé chaty, tedy Klub českých turistů oblast Moravskoslezská, vyměnili nájemce a s ním i celý personál. Právě nový tým chatařů je iniciátorem a mozkem celé rekonstrukce a všech proměn. Návštěvníci se tedy mohou těšit na zcela nový způsob vedení chaty, na změnu jídelníčku a hlavně na spoustu akcí a atrakcí, které noví chataři Martin a Michal připravují. Nesmíme opomenout, že se připravuje zpřístupnění rozhledny, která byla téměř 15 let pro veřejnost uzavřena. Podrobné informace najdete na internetových stránkách: https://www.facebook.com/chatanaprasive Oddíl KČT Beskydy a Klub přátel chaty Prašivá organizují také veřejnou sbírku a předem žádají veřejnost o podporu a spoluúčast na záchraně této první české horské chaty v Moravskoslezských Beskydech, která byla postavena již v roce Podpořte, prosím, chatu Prašivá, ona Vaši pomoc potřebuje. Více na webových stránkách: Odhadované znovuotevření chaty je na přelomu května-června 2015, do té doby na Prašivé funguje pouze stánek s občerstvením, jehož veškerý zisk bude použit právě na rekonstrukci chaty. A tak jste všichni srdečně na Prašivou zváni. Za KČT Beskydy Martin Stiller Správce chaty Tel: informuje Oznamujeme občanům obce Horní Bludovice, že v termínu od 13. července 2015 do 17. července 2015 bude obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené UZAVŘEN Žádáme občany, aby si své záležitosti vyřídili před tímto termínem. Děkujeme za pochopení! 2

3 informuje Udržovací práce na vodním toku Lučina Sběr elektroodpadu Povodí Odry, s. p., závod Frýdek-Místek bude provádět odstranění vývratů stromových porostů a naplavenin tvořících zátarasy v neupraveném korytě vodního toku Lučina v ř. km 19,365 (silniční most na ul. Mezidolí) až 22,525 (silniční most Horní Bludovice Frýdek-Místek) závady zjištěné v průběhu jarních povodňových pochůzek v ř. km 19,600; 19,890; 19,920; 20,850; 21,370; 21,700; 21,790; 22,120 a 22,190. Účelem prací je uvolnění průtočného profilu vodního toku od zátarasů, nánosů větví a vývratů. Práce budou zahájeny v červnu 2015 a budou ukončeny dle možností nejpozději v září Obec Horní Bludovice je zapojena do projektu sběru elektroodpadu prostřednictvím společnosti Ekolamp a Elektrowin. S výše uvedenými společnostmi jsou uzavřeny smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Občané obce mají možnost níže uvedený elektroodpad odevzdávat v průmyslovém parku, naproti obecního úřadu, popř. nahlásit výskyt elektroodpadu na obecní úřad a bude zajištěn odvoz od Vašeho rodinného domku. Parkování vozidel na silnici ZŠ a MŠ Horní Bludovice - Záguří Dne byla příslušnému silničnímu správnímu úřadu Magistrátu města Havířova podána žádost o stanovení dopravního značení s návrhem umístění dopravních značek B29 Zákaz stání s příslušnou dodatkovou tabulkou E8a,b Šipka, a to na místní komunikaci v úseku od ZŠ a MŠ Horní Bludovice směrem na Záguří po odbočku pod RD č.p. 461 a v opačném směru od RD č.p. 700 po křižovatku u ZŠ a MŠ Horní Bludovice. Důvodem je skutečnost, že v uvedeném úseku parkují neukáznění řidiči návštěvníci místního fotbalového a víceúčelového hřiště, často dokonce v obou směrech jízdy. Při odbočení ze silnice č. III/4735 vpravo tak dochází k nebezpečným situacím, kdy řidič s překvapením zjistí, že za odbočkou se nachází stojící vozidlo, za které navíc není vidět do protisměru. S problémy za této situace tudy projede i autobus MHD č Touto cestou apelujeme na návštěvníky fotbalového a víceúčelového hřiště, aby neohrožovali bezpečnost silničního provozu a k parkování vozidel neužívali prostorů u autobusových zastávek, před Hospodou U Mokroše (jde o soukromé parkoviště) a podél místní komunikace od ZŠ a MŠ Horní Bludovice směrem na Záguří. K parkování využijte parkoviště u budovy obecního úřadu, vzdálené cca m. Mezi sběrové skupiny elektroodpadu patří: chladničky, mrazničky a jejich kombinace, zařízení pro chlazení, klimatizační zařízení, pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky plotny, mikrovlnné trouby, elektrické radiátory a topidla, elektrické ventilátory a odsávací zařízení, elektrické vrtačky, vysavače, žehličky, mandlovací stroje, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické kávovary, drobné elektrospotřebiče, elektrické sekačky, elektrické nástroje, počítače, mobilní telefony, žárovky a baterie. Uzavírka místní komunikace směrem Těrlicko Z důvodu výstavby dvou zpomalovacích prahů na místní komunikaci parcela číslo 876/1, k.ú. Prostřední Bludovice, směr Těrlicko je v době od do plánována úplná uzavírka této místní komunikace bez vyznačení objížďky. Plánovaný úsek uzavírky: od pozemku parcela číslo 45/79 (RD č. p. 638) po pozemek parcela číslo 45/41 (RD č. p. 451), vše katastrální území Prostřední Bludovice. Občané Těrlicka a Horních Bludovic v dané lokalitě budou v dostatečném předstihu informováni o této uzavírce zhotovitelem stavby, společností JANKOSTAV s.r.o., Ostrava Kunčice. Dopravní značení omezující provoz na vymezeném území bude osazeno minimálně 7 dní před samotnou uzavírkou. Sečení pozemků upozornění Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle ustanovení 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje majitele pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, že je jejich povinností omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost na nich před šířením plevelů a činit na vlastní náklady opatření k zamezování jejich výskytu. Žádáme, aby v obytné zástavbě byly pozemky posekány do V lokalitách mimo obytnou zástavbu (ve volné přírodě) z důvodu výskytu zvěře, žádáme o posečení v termínu do Pracovníci odboru životního prostředí budou po uvedených termínech provádět kontroly. V případě, že tyto termíny nebudou dodrženy, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu. 3

4 informuje Informace společnosti EKO - KOM Fotosoutěž Dovolte nám, abychom Vás seznámili s výsledky Vaší obce v systému EKO KOM, a. s. za rok V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru uspořeno GJ energie, tedy asi tolik, kolik v průměru spotřebuje za jeden rok téměř 200 tisíc domácností. Obec Horní Bludovice vytřídila a předala k využití níže uvedené množství odpadu: I. čtvrtletí , 878 tun II. čtvrtletí ,851 tun III. čtvrtletí , 197 tun IV. čtvrtletí , 474 tun celkem rok , 400 tun Propozice fotografické soutěže Organizátor akce: Via Altera Záštitu nad soutěží a výstavou převzal Horní Bludovice Poslání soutěže: Posláním soutěže je snaha sdružit občany, kteří mají k fotografování blízko a rádi by své snímky představili veřejnosti. Na základě ohodnocení jednotlivých snímků porotou napomoci k dalšímu růstu zájmu o výtvarnou fotografii v obci. Téma fotosoutěže: Moje obec, můj domov. Věkové kategorie: Děti do 15 let Dospělí Zvláštní tematická kategorie napříč věkem: Můj kompost Obec Horní Bludovice obdržela za výše uvedené množství odpadu za rok 2014 finanční prostředky ve výši , 50 Kč. RNDr. Martina Vrbová, PhD. ředitelka oddělení využití odpadů EKO-KOM, a. s. Poplatky za komunální odpad a za psy. Žádáme občany, kteří doposud neuhradili místní poplatky za komunální odpad a poplatky za psy, aby tak učinili osobně na Obecním úřadě v Horních Bludovicích. Místní poplatky lze uhradit bankovním převodem. bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. č. ú /0800 variabilní symbol odpady: 1340 variabilní symbol pes: 1337 specifický symbol odpady, pes: číslo popisné Upozornění: Pokud uhradíte místní poplatky bankovním převodem, vyzvedněte si prosím Vás na Obecním úřadě samolepící známku na popelnici. Děkujeme! Zahájení provozu pohostinství Tůňka Oznamujeme, že byl zahájen provoz pohostinství Tůňka, vedle tenisového hřiště v osadě Špluchov. Otevírací doba pohostinství: pondělí zavřeno úterý neděle 14:00 22:00 hodin Přijměte srdečné pozvání! Podmínky soutěže: Do soutěže se mohou přihlásit pouze občané obce Horní Bludovice. Každý fotograf může přihlásit pouze vlastní fotografie, maximálně 5 jednotlivých fotografií. Ucelená série do 5 kusů je brána jako jedna fotka. Rozměry: minimálně 18 x 24 cm, maximálně 30 x 40 cm. Fotografie mohou být černobílé nebo barevné, neadjustované, nepaspartované a ne starší než 1 rok. Vyhodnocení všech fotografií bude provedeno nezávislou porotou, která bude složena z odborníků v oblasti fotografie. Hodnotícím kritériem bude výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků. Z vyhodnocených fotografií bude instalovaná výstava v prostorách obecního úřadu. Autoři vítězných fotografií obdrží upomínkové ceny, které věnuje v Horních Bludovicích. Termín ukončení soutěže: 30. září 2015 Vyhodnocení soutěže: říjen 2015 Své fotografie můžete odesílat poštou nebo předávat osobně v obálce s označením Fotosoutěž na níže uvedených kontaktních adresách: Petr Smejkal, č. p. 373, Horní Bludovice, telefon Horní Bludovice, č. p. 434, Horní Bludovice Pořadatelé a Letní prázdniny a dovolená 2015 Zlatá včela - Sedliště 2015 Vážení spoluobčané! Probíhá astronomické léto a s ním přichází krásný čas dovolené a letních prázdnin. Dovolte mi, abych Vám, Vašim rodinám a přátelům popřála příjemné prožití léta a dětem přeji bezstarostné letní prázdniny. Vám všem přeji mnoho sluníčka, koupání a příjemné prožití dovolené u nás doma nebo v zahraničí. Přála bych si, abyste načerpali sílu do dalšího období letošního roku a byli naplněni optimismem a dobrou náladou. Jana Pohludková Obec Horní Bludovice obdržela v oblastním kole soutěže Zlatá včela - Sedliště 2015 diplom za 1. místo v kategorii vzorný sponzor. V oblastním kole soutěže mladých včelařů Moravskoslezského kraje byl naší obci udělen Pamětní list. Včelařská soutěž se konala v obci Sedliště ve dnech za podpory ČSV, Moravskoslezského kraje, ZO ČSV Sedliště a obce Sedliště starostka obce 4

5 informuje Vážení spoluobčané! V průběhu měsíce května byla zveřejněna informace, která se týkala problematiky odpadového hospodářství a součástí byla zpráva o provozu Sběrného dvoru Těrlicko. Provozní doba sběrného dvoru je upravena pro letní a zimní období následovně: Letní období od po, út, st, čt, pá, so, ne 10:00 18:00 hodin, Zimní období od po, út, st, čt, pá, so 09:00 17:00 hodin neděle 09:00 16:00 hodin Zavírací dny jsou státem uznané svátky a Silvestr. Sběrný dvůr mohou využívat občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Horní Bludovice. Současně ho mohou využívat majitelé rodinných domů a rekreačních chat, kteří vlastní doklad obecního úřadu Horní Bludovice o vlastnictví nemovitosti. Podmínkou pro odevzdávání odpadu je prokázat totožnost o trvalém pobytu. Tato sběrná služba je pro občany obce zdarma. Telefonní kontakt: Svoz odpad z plastu - svozový den pátek zajišťuje.a.s.a. Svoz odpadu z plastu zajišťuje společnost A.S.A. Ostrava. Plasty se dávají do žlutých pytlů, které jsou rozváženy k rodinným domům. Pokud Vám objem pytle nepostačí, dávejte plastový odpad do náhradních pytlů a ukládejte k popelnicové nádobě před domem. Svoz pytlů bude probíhat od ranních hodin a při sběru budou pytle vyměňovány za prázdné. Tam, kde bude větší výskyt plastového odpadu, bude dáno více prázdných pytlů. Doporučujeme občanům, aby plné pytle vystavovali den před realizovaným svozem. Plastové láhve je nutno stlačit. Termíny svozu plastu ve žlutých pytlích: 26. června 2015, 7. srpna 2015, 18. září 2015, 20. listopadu 2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s. Informace o studiu v akademickém roce 2015/2016 Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa Sociální politika a sociální správa Studijní obory Veřejná ekonomika a správa Management v sociální sféře Sociální práce Forma studia: presenční studium, kombinované studium Doba studia: 3 roky, udělovaný titul bakalář (Bc) Přihlášky se podávají na formuláři SEFT č nebo na formuláři, který je k dispozici na Formulář je možno získat na studijním oddělení VŠSS. K přihlášce je nutno přiložit strukturovaný životopis, notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení a dvě pasové fotografie. Vážení a milí spoluobčané. Děkujeme touto cestou všem, kteří se zapojili do ankety pořádané ke zjištění názorů občanů na vytváření Územního plánu obce Horní Bludovice. Všechny vyplněné a odevzdané Anketní lístky byly roztříděny a sečteny. S výsledky ankety a názory občanů byli seznámení zastupitelé obce reprezentující MO ČSSD, kteří budou tyto Vaše názory při vytváření územního plánu obce prosazovat. Vedení MO ČSSD v Horních Bludovicích ADVOKÁTNÍ PORADNA Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí JUDr. Marcela Zoričová formou poradenství, sepisování listin, žalob, smluv včetně kupních, převody nemovitostí. Kontakt: , mobil adresa: Na Fojtství 8, Havířov-Město Termín podání přihlášek ke studiu pro všechny obory je do 4. září Kontaktní údaje: Vysoká škola sociálně správní studijní oddělení V. Nezvala 801/ Havířov telefonní kontakt: ,

6 různé inzerce Jubilanti červenec srpen září Jaroslava Večerková Jan Malisz Čestmír Novotný Petr Tvrdek Olga Sikorová Ludmila Harabaszová Magdalena Ramíková Anna Penčáková Peter Chvastek Helena Bezděková Jiřina Knyčová Václav Kaděra Jindřiška Švíková František Kajzar Věra Ožanová Libor Bilan Jana Kubiczková Dana Semotamová Miluše Kornetová Alena Strnadová Danuše Možíšková Bohuslav Kuboš Miroslav Schneider Jozefina Mačejková Magda Kaletová Květoslava Voglová Miluše Bendová Vlasta Prymusová Josefa Slívová Lubomír Navrátil Ivana Gongolová Jiří Jurášek Marta Cholevová Zdeněk Zlý Jaroslava Frídová Jaromír Bílík Alena Prymusová Václav Klimša Marie Hotárková Václav Klimša Mnoho zdraví a životního elánu, dostatek štěstí a radosti, plnou náruč humoru a dobré nálady Vám do každého nového dne přeje Horní Bludovice 6

7 spolky Hasiči Škola v přírodě Dne se konala v Horní Suché Okrsková soutěž v požárním sportu. Družstvo ve složení: Aneta Franková, Lucie Orságová, Jaromír Ondračka, Petr Havlas, Jaroslav Maršoun a Štěpán Křibík, se bez ročního ne trénování tohoto sportu, umístili na krásném 3.místě. První sobotu v Květnu se většina občanů a známých sešla v prostorách před hasičskou zbrojnicí, kde se již po sedmé konalo Pálení čarodějnic společně sestavěním Májky. Akce byla zahájena dětskými soutěžemi. Děti si mohli nechat i pomalovat obličej a o zábavu se postaral i Klaun z Balónkova. Ve č e r n á s k t a n c i vyzvala kapela Cover Band, která svými písněmi, dobře se bavící občany, doprovázela až do ranních hodin. V týdnu od dubna se uskutečnila už třetí Škola v přírodě. Zúčastnilo se jí 36 žáků, 9 dětí z MŠ a čtyři paní učitelky. Pobyt proběhl v horském středisku Relaxa ve Staré Vsi u Rýmařova, v nádherné krajině Jeseníků s čistým horským vzduchem. První dva dny vypadaly, jako by sluníčko spalo ještě hlubokým zimním spánkem. Pak ale vykouklo, rozzářilo se a už nás neopustilo. Poutavý program, který jsme si vybrali podle věku žáků a školkáčků, probíhal od rána do večera. Napínavé hry plné dobrodružných zážitků nedaly nikomu šanci nudit se. Vyzkoušeli jsme si své dovednosti v lanovém centru, zdolávali lezecké stěny, kterých se nezalekli ani ti nejmenší. Zaskákali jsme si na bungee-trampolíně, vyřádili se na dětském hřišti Outdoor point a zaplavali si i v bazéně. Starší žáci si zahráli bojové hry s měkčenými zbraněmi, zastříleli si v Armygame aréně a ověřili si přesnou mušku při střelbě z luku. Při neustálém pobytu a pohybu venku všem vždy pořádně vytrávilo, hlady však nikdo nezůstal. O to se postaral pan kuchař se skvělou kuchyní, prázdné Poděkování: fa Autobazar Tvardek za sponzorování Klauna z Balónkova, panu Dominikovi za umožnění parkovacího místa a všem Hasičům za organizaci akce. Jako každý rok na konci měsíce Května, vyráží mladí Hasiči s vedoucími na víkendový pobyt na Ostravici. V pátek odpoledne se vydali na malou procházku po okolí směrem k Bučacímu potoku. Druhý den si někteří přivstali a vydali se zdolat Lysou horu. Po sestupu se všichni společně sešli u penzionu Sluníčko, kde se konal dětský den. Zde bylo pro děti připraveno spoustu úkolů a zábavy. V odpoledních hodinách následovaly společenské hry v penzionu Florián, kde byli ubytováni. Večer na děti čekalo překvapivé občerstvení a společné povídání o tom co se jim na výletě líbilo. V neděli po snídani proběhlo vyhodnocení víkendového pobytu a za nejhodnější dítě byl vyhlášen Vojťech Zalcar. Poté se rozjeli domů, kde se mladí Hasiči nemohli dočkat, jak budou doma vyprávět své zážitky. talíře toho byly dokladem. Nabitý týden rychle uběhl, nikdo nestačil ani smutnit a už jsme se chystali domů. Poslední večer připravili bezva instruktoři diskotéku pro malé i velké, kde si všichni s nadšením zatančili. Všem se pobyt líbil i díky pohodovému a vstřícnému kolektivu instruktorů, který se o nás po celou dobu vzorně staral. Děti přijely domů nadšené, plné zážitků a určitě se těší již na další Školu v přírodě! ZŠ Horní Bludovice SDH Horní Bludovice 7

8 inzerce 8

9 různé spolky RADOVÁNKY Vodníčci a hastrmanky připlavali na Radovánky Vodníci a hastrmani z rybníků jsou dávno pryč. Zmizeli jak voda z dlaní, jak z děravé kapsy klíč. Nenajdeš je na potoce, mlýn už také přestal mlít, tak za nimi párkrát v roce do pohádky musím jít. A tentokrát jsme nemuseli ani do pohádky, ale na Radovánky, kde se objevilo 28 vodníčků a hastrmanek z naší školky. Abychom byli přesní 2 museli zůstat doma v rybníku, ale ostatní si přišli zatančit a zasoutěžit...i když měli úplně usušený šos. Maminky, tatínkové a dědeček ze SRPDŠ je zachránili limčou a koláčkem. Mňam...a nebyli jsme smutní, že v hrníčku nemáme žádnou dušičku. I když...smutní jsme vlastně byli...to když se paní učitelky loučily s vodníčky, kteří už půjdou po prázdninách do školy. Paní ředitelka (urozená princezna) pasovala mečem, paní učitelky ze školky (zelené hastrmanky) se loučily a maminka ze SRPDŠ (krásná ježibaba) podávala pamětní šerpy. A bylo to. Hotovo...uloveno do školy. Ale pozor, pozor... přichází na řadu zábavné soutěže, báječný skákací hrad a úžasná tombola!!! Odpoledne uteklo, ani nevíme jak. Skvěle jsme se pobavili, počasí nám přálo a nálada ta byla výborná. Děkujeme všem organizátorům i dětem za příjemné odpoledne. Krásné léto Vám přejí hastrmanky a vodníčci z naší školky. Také Radovánky žáků školy byly nápadité, plné různorodých skladeb i rytmů. Nejstarší děvčata se zaměřila na taneční vystoupení, hoši 4. a 5. třídy předvedli své taneční shou. Žáci 1. a 3. třídy ukázali skladbu zaměřenou na sportovní aktivity. To naopak druháci nás přenesli svým tancem princů a princezen do pohádkového světa. Všechna vystoupení byla zdařilá, rodičům se líbila a vyvolávala zasloužený potlesk. Po ukončení jednotlivých vystoupení nastalo rozloučení a pasování žáků 5. ročníku. Žáci 5. ročníku nás opouštějí a přechází na 2. stupeň, většinou na ZŠ Frýdecká. Aby na tento důležitý krok ve svém životě nezapomněli, byli proto slavnostně pasováni na absolventy školy. Dostali jako nastávající školáci krásné šerpy, které připravila p. Fukalová. Páťáci, kteří jsou letos čtyři, si pořídili absolventská trika a škola jim v upomínku věnovala pamětní listy s fotografiemi spolužáků a školy. Popřejme jim tedy úspěšný start v nové škole! ZŠ Horní Bludovice Divadlo nás BAVÍ - přehlídka divadelní tvorby Ve čtvrtek proběhla v Sedlištích přehlídka divadelní tvorby Divadlo nás baví Zúčastnilo se celkem 12 škol, které předvedly 18 vystoupení. Na jevišti si zahrálo celkem 195 žáků. Základní škola z Paskova získala cenu poroty za představení Mrazík, které sehráli v ruském jazyce. Žáci naší školy se účastnili této přehlídky s představením pohádky O Smolíčkovi. Porota vyzdvihla výrazný projev účinkujících a kostýmy jezinek. ZŠ Horní Bludovice 9

10 různé spolky Dobrodružství na Myslivecké chatě Žáci 2. třídy, paní ředitelka a několik rodičů se sešlo 1.6. odpoledne na Myslivecké chatě, kde očekávali myslivci se zajímavým programem. Na slavnostní zahájení této akce se přišla podívat i paní starostka obce. Zábavné odpoledne začalo různými vědomostními, sportovními i střeleckými soutěžemi. Po odpoledním dovádění nastal čas na táborák a správnou zálesáckou večeři. Čas rychle utíkal a všichni se již nemohli dočkat noční stezky odvahy. Putování do království plného pohádkových bytostí, skřítků i hejkalů mělo tajemné kouzlo. Lesním královstvím děti provázela dobrá víla a odvážný myslivec pan Prymus. Výprava cestou potkala i ježibabu a hrozného čerta, který střežil poklad ukrytý v truhle. Pro získání tohoto pokladu museli všichni urazit kus cesty a prokázat značnou míru odvahy. Každý statečný jedinec objevil v truhle balíček sladkostí a za svitu měsíce se všichni vrátili zpět na chatu. S krásnými zážitky se žáci ukládali do svých spacáků a velmi rychle usnuli. Druhý den čekal na děti opět bohatý program. Myslivci jim připravili poutavou besedu o zvířatech s živými ukázkami mnohých živočichů. Pod vedením paní Hulenkové proběhla zajímavá soutěž ve zdravovědě. Dopoledne rychle uteklo a následovalo slavnostní vyhodnocení všech soutěžních disciplín. Žáci si za své výkony odnesli diplomy i krásné poháry. Chtěla bych velmi poděkovat všem myslivcům, kteří se této akce účastnili, paní Š. Zádrapové, S. Hulenkové a rodičům za napečené dobroty. Již se těšíme na další spolupráci. DĚKUJEME! Zpravodaj vydává Obec Horní Bludovice a vychází jako čtvrtletník. Uzávěrka je 18. den kalendářního měsíce březen - červen - září/, registrační číslo MK ČR E19993 Adresa: Horní Bludovice č. p. 434, Grafika, zlom: Horní Bludovice, Tisk: MORAVAPRESS, s. r. o., Ostrava

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se

BESEDNÍK. Koncerty Janáčkova máje se v našem chrámu sv. Bartoloměje staly krásnou tradicí. Letošní koncert, který se BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz ČERVEN 2012 ČÍSLO 195 LISTUJEME: Beseda s Annou Malchárkovou str. 8 LISTUJEME: Školní akademie str. 13 LISTUJEME: Divadelní představení str. 20 Janáčkův

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista.

Libuš a Písnice. 6 Staré stromy v Písnici ošetřil odborník arborista. 9 2013 Libuš a Písnice 1 2 3 4 5 6 1 Počítačové kurzy v rámci projektu Informovaný senior. 2 Hry přátelství v MŠ Mezi Domy. 3 Z rybníka Obecňák bylo vyvezeno 150 m3 bahna. Stálo to jen 50 000 korun. 4

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny

NOVINY. kých služeb e-mail: noviny Číslo 16 Ročník XII Zdarma 24. září í 2010 P e l h ø i m o v s k é NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhř imov,, kulturníc ulturních zařízení a tec echnic hnickýc kých služeb e-mail: noviny viny@kzpe.cz,

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Skončil další školní rok

Skončil další školní rok Skončil další školní rok Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130

Více