2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015"

Transkript

1 2015 červenec srpen září informuje spolky různé inzerce 2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června Zastupitelstvo obce bere na vědomí zasedání zastupitelstva obce a bylo přítomno dvanáct členů zastupitelstva obce, jednání je usnášení schopné. 2. Zastupitelstvo obce určilo zapisovatelem zasedání Mgr. Ivu Baronovou a ověřovateli tohoto zápisu Jaroslava Kniezka a Jana Hrabčáka a schvaluje předložený program zasedání. 3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání, které přednesl místostarosta obce. 4. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Indikativní nabídku České spořitelny na poskytnutí úvěru pro účely financování výměny svítidel veřejného osvětlení. Výše úvěru až do ,-Kč. 5. Zastupitelstvo obce schvaluje Přehled o příjmech a výdajích obce k Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/ Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provádět rozpočtová opatření v celém rozsahu. 8. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2014 a to bez výhrad. 9. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni , kterou tvoří soustava účetních výkazů: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát. 10. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce. 11. Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na období na svém správním území. 12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí okresu Karviná za rok 2014 vč. zprávy nezávislého auditora a schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná. 13. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 873/3, ostatní plocha, přiléhající k pozemku p. č. 48/52, orná půda. 14. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod pozemku p. č. 318/2, orná půda do vlastnictví obce za cenu ,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 15. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod pozemku p. č. 873/10 nově odděleného z pozemku p. č. 873/3 za cenu ,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 16. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod ideálních 6/72 k pozemku p. č. 870/1, k pozemku p. č. 870/2 a p. č. 870/3 do vlastnictví obce za cenu ,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 17. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod ideální 1/2 k pozemku p. č. 457 do vlastnictví obce za cenu , 50 Kč a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 18. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 493/5 nově odděleného z pozemku p. č. 493/3 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 19. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod ideální 1/72 k pozemku p. č. 870/1 k pozemku p. č. 870/2 a p. č. 870/3 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 20. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod ideální 1/180 k pozemku p. č. 870/1 k pozemku p. č. 870/2 a p. č. 870/3 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 21. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod ideální 1/12 k pozemku p. č. 80/14 a ideální 1/156 k pozemku p. č. 80/19 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 22. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 888/2 nově odděleného z pozemku p. č. 888 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 23. Zastupitelstvo obce bere na vědomí odpověď na petici Ne, navýšení poplatků za komunální odpad. 24. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vyřízení dotazů Ing. Zdeňka Knyče, vznesených na zasedání zastupitelstva obce Diskuse a závěr jednání zastupitelstva obce Horní Bludovice. Úplné znění usnesení viz. nebo k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě. Pozvánka Dovolujeme si Vás pozvat na řádné Veřejné zasedání zastupitelstva obce Horní Bludovice, které se uskuteční v sále Obecního úřadu ve čtvrtek 3. září 2015 v 15:00 hodin. Interpelace a dotazy občanů budou zařazeny na závěr programu. Jana Pohludková starostka obce

2 informuje Svozové termíny tříděných odpadů společnosti.a.s.a. bio odpad, hnědé kont. - 1x týdně čtvrtek nebo pátek papír - 1x 2 týdny - sudá středa plast - 1x týdně - čtvrtek sklo - 1x 4 týdny středa nebo čtvrtek 26. týden a každé další 4 týdny Dle sdělení společnosti je výše uvedený svozový kalendář orientační z kapacitních důvodů svozových vozidel, neboť výskyt množství odpadu a pracnost je v průběhu roku proměnlivá. Děkujeme za pochopení! Zeměměřičské práce Zeměměřičský úřad v Praze 8 oznamuje na základě veřejné vyhlášky dle č. j. ZÚ-0012/ , že budou prováděny zeměměřičské práce v základním bodovém poli na území obce Horní Bludovice v období od do Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu o zeměměřičství a změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Výsledkem je údržba a obnova měřičských značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci Zeměměřičského úřadu jsou oprávněni vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky. Vlastníkům a oprávněným uživatelům, kteří jim v tom nesmí bránit, se prokáží úředním průkazem. Zeměměřičský úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací. Tuto informaci poskytl ředitel zeměměřičského úřadu Praha. Bludovické šlápoty 2015 V pátek 8. května 2015 proběhl 15. ročník tradičního pěšího pochodu na území obce Horní Bludovice pod názvem Bludovické šlápoty. Úvodem pochodu zazněla státní hymna České republiky a poté proběhlo slavnostní kladení věnců u pomníku padlých hrdinů 1. a 2. světové války představiteli obce a zástupců vojenských veteránů. Zdá se to být neuvěřitelné, ale tohoto pochodu se zúčastnilo celkem 804 zaregistrovaných osob. V místní části obce Špluchov byla představiteli obce a zástupci vojenských veteránů vysazena lípa, při příležitosti 70. výročí osvobození Československa a osvobození obce Horní Bludovice 3. května Slunečné počasí bylo pro tuto pěší akci jakoby předem objednané a mezi účastníky byla dobrá nálada. Pěší pochod byl ukončen na myslivecké chatě na Zaguří, kde byly předány upomínkové ceny pro nejmladšího a nejstaršího účastníka. Kladem tohoto pěšího pochodu byla skutečnost, že žádný z účastníků neutrpěl újmu na zdraví a občané byli vůči sobě navzájem ohleduplní. Mnozí se již dnes těší na další ročník pěšího pochodu, který se letos po všech stránkách vydařil. Starostka obce touto cestou děkuje všem občanům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci pěšího pochodu a rovněž děkuje všem občanům, kteří se tohoto pochodu zúčastnili. Zásahové vozidlo. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme získali investiční účelovou dotaci ve výši ,- Kč na nákup zásahového vozidla pro potřeby SDH Horní Bludovice. Celková pořizovací cena zásahového vozidla je 1, ,- Kč. Beskydská horská chata Již čtvrtý měsíc probíhají rozsáhlé rekonstrukční práce na beskydské horské chatě Prašivá, které mají za cíl tuto jedinečnou historickou dřevěnou chatu vzkřísit a zase uvést do provozu tak, aby dále mohla důstojně sloužit veřejnosti, hlavně turistům. Zajímavostí je, že téměř veškeré práce jsou prováděny lidmi z řad dobrovolníku, nadšenců, oddílu KČT Beskydy a přátel chaty Prašivá. Brigády se zde konají každý víkend a ruku k dílu může přiložit kdokoli muži i ženy, mladí i staří, kutilové i absolutní zelenáči. Vhodná práce se najde pro každého a jakákoli pomocná ruka je vítána. Důležité je zmínit, že majitelé chaty, tedy Klub českých turistů oblast Moravskoslezská, vyměnili nájemce a s ním i celý personál. Právě nový tým chatařů je iniciátorem a mozkem celé rekonstrukce a všech proměn. Návštěvníci se tedy mohou těšit na zcela nový způsob vedení chaty, na změnu jídelníčku a hlavně na spoustu akcí a atrakcí, které noví chataři Martin a Michal připravují. Nesmíme opomenout, že se připravuje zpřístupnění rozhledny, která byla téměř 15 let pro veřejnost uzavřena. Podrobné informace najdete na internetových stránkách: https://www.facebook.com/chatanaprasive Oddíl KČT Beskydy a Klub přátel chaty Prašivá organizují také veřejnou sbírku a předem žádají veřejnost o podporu a spoluúčast na záchraně této první české horské chaty v Moravskoslezských Beskydech, která byla postavena již v roce Podpořte, prosím, chatu Prašivá, ona Vaši pomoc potřebuje. Více na webových stránkách: Odhadované znovuotevření chaty je na přelomu května-června 2015, do té doby na Prašivé funguje pouze stánek s občerstvením, jehož veškerý zisk bude použit právě na rekonstrukci chaty. A tak jste všichni srdečně na Prašivou zváni. Za KČT Beskydy Martin Stiller Správce chaty Tel: informuje Oznamujeme občanům obce Horní Bludovice, že v termínu od 13. července 2015 do 17. července 2015 bude obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené UZAVŘEN Žádáme občany, aby si své záležitosti vyřídili před tímto termínem. Děkujeme za pochopení! 2

3 informuje Udržovací práce na vodním toku Lučina Sběr elektroodpadu Povodí Odry, s. p., závod Frýdek-Místek bude provádět odstranění vývratů stromových porostů a naplavenin tvořících zátarasy v neupraveném korytě vodního toku Lučina v ř. km 19,365 (silniční most na ul. Mezidolí) až 22,525 (silniční most Horní Bludovice Frýdek-Místek) závady zjištěné v průběhu jarních povodňových pochůzek v ř. km 19,600; 19,890; 19,920; 20,850; 21,370; 21,700; 21,790; 22,120 a 22,190. Účelem prací je uvolnění průtočného profilu vodního toku od zátarasů, nánosů větví a vývratů. Práce budou zahájeny v červnu 2015 a budou ukončeny dle možností nejpozději v září Obec Horní Bludovice je zapojena do projektu sběru elektroodpadu prostřednictvím společnosti Ekolamp a Elektrowin. S výše uvedenými společnostmi jsou uzavřeny smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Občané obce mají možnost níže uvedený elektroodpad odevzdávat v průmyslovém parku, naproti obecního úřadu, popř. nahlásit výskyt elektroodpadu na obecní úřad a bude zajištěn odvoz od Vašeho rodinného domku. Parkování vozidel na silnici ZŠ a MŠ Horní Bludovice - Záguří Dne byla příslušnému silničnímu správnímu úřadu Magistrátu města Havířova podána žádost o stanovení dopravního značení s návrhem umístění dopravních značek B29 Zákaz stání s příslušnou dodatkovou tabulkou E8a,b Šipka, a to na místní komunikaci v úseku od ZŠ a MŠ Horní Bludovice směrem na Záguří po odbočku pod RD č.p. 461 a v opačném směru od RD č.p. 700 po křižovatku u ZŠ a MŠ Horní Bludovice. Důvodem je skutečnost, že v uvedeném úseku parkují neukáznění řidiči návštěvníci místního fotbalového a víceúčelového hřiště, často dokonce v obou směrech jízdy. Při odbočení ze silnice č. III/4735 vpravo tak dochází k nebezpečným situacím, kdy řidič s překvapením zjistí, že za odbočkou se nachází stojící vozidlo, za které navíc není vidět do protisměru. S problémy za této situace tudy projede i autobus MHD č Touto cestou apelujeme na návštěvníky fotbalového a víceúčelového hřiště, aby neohrožovali bezpečnost silničního provozu a k parkování vozidel neužívali prostorů u autobusových zastávek, před Hospodou U Mokroše (jde o soukromé parkoviště) a podél místní komunikace od ZŠ a MŠ Horní Bludovice směrem na Záguří. K parkování využijte parkoviště u budovy obecního úřadu, vzdálené cca m. Mezi sběrové skupiny elektroodpadu patří: chladničky, mrazničky a jejich kombinace, zařízení pro chlazení, klimatizační zařízení, pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky plotny, mikrovlnné trouby, elektrické radiátory a topidla, elektrické ventilátory a odsávací zařízení, elektrické vrtačky, vysavače, žehličky, mandlovací stroje, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické kávovary, drobné elektrospotřebiče, elektrické sekačky, elektrické nástroje, počítače, mobilní telefony, žárovky a baterie. Uzavírka místní komunikace směrem Těrlicko Z důvodu výstavby dvou zpomalovacích prahů na místní komunikaci parcela číslo 876/1, k.ú. Prostřední Bludovice, směr Těrlicko je v době od do plánována úplná uzavírka této místní komunikace bez vyznačení objížďky. Plánovaný úsek uzavírky: od pozemku parcela číslo 45/79 (RD č. p. 638) po pozemek parcela číslo 45/41 (RD č. p. 451), vše katastrální území Prostřední Bludovice. Občané Těrlicka a Horních Bludovic v dané lokalitě budou v dostatečném předstihu informováni o této uzavírce zhotovitelem stavby, společností JANKOSTAV s.r.o., Ostrava Kunčice. Dopravní značení omezující provoz na vymezeném území bude osazeno minimálně 7 dní před samotnou uzavírkou. Sečení pozemků upozornění Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle ustanovení 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje majitele pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, že je jejich povinností omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost na nich před šířením plevelů a činit na vlastní náklady opatření k zamezování jejich výskytu. Žádáme, aby v obytné zástavbě byly pozemky posekány do V lokalitách mimo obytnou zástavbu (ve volné přírodě) z důvodu výskytu zvěře, žádáme o posečení v termínu do Pracovníci odboru životního prostředí budou po uvedených termínech provádět kontroly. V případě, že tyto termíny nebudou dodrženy, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu. 3

4 informuje Informace společnosti EKO - KOM Fotosoutěž Dovolte nám, abychom Vás seznámili s výsledky Vaší obce v systému EKO KOM, a. s. za rok V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru uspořeno GJ energie, tedy asi tolik, kolik v průměru spotřebuje za jeden rok téměř 200 tisíc domácností. Obec Horní Bludovice vytřídila a předala k využití níže uvedené množství odpadu: I. čtvrtletí , 878 tun II. čtvrtletí ,851 tun III. čtvrtletí , 197 tun IV. čtvrtletí , 474 tun celkem rok , 400 tun Propozice fotografické soutěže Organizátor akce: Via Altera Záštitu nad soutěží a výstavou převzal Horní Bludovice Poslání soutěže: Posláním soutěže je snaha sdružit občany, kteří mají k fotografování blízko a rádi by své snímky představili veřejnosti. Na základě ohodnocení jednotlivých snímků porotou napomoci k dalšímu růstu zájmu o výtvarnou fotografii v obci. Téma fotosoutěže: Moje obec, můj domov. Věkové kategorie: Děti do 15 let Dospělí Zvláštní tematická kategorie napříč věkem: Můj kompost Obec Horní Bludovice obdržela za výše uvedené množství odpadu za rok 2014 finanční prostředky ve výši , 50 Kč. RNDr. Martina Vrbová, PhD. ředitelka oddělení využití odpadů EKO-KOM, a. s. Poplatky za komunální odpad a za psy. Žádáme občany, kteří doposud neuhradili místní poplatky za komunální odpad a poplatky za psy, aby tak učinili osobně na Obecním úřadě v Horních Bludovicích. Místní poplatky lze uhradit bankovním převodem. bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. č. ú /0800 variabilní symbol odpady: 1340 variabilní symbol pes: 1337 specifický symbol odpady, pes: číslo popisné Upozornění: Pokud uhradíte místní poplatky bankovním převodem, vyzvedněte si prosím Vás na Obecním úřadě samolepící známku na popelnici. Děkujeme! Zahájení provozu pohostinství Tůňka Oznamujeme, že byl zahájen provoz pohostinství Tůňka, vedle tenisového hřiště v osadě Špluchov. Otevírací doba pohostinství: pondělí zavřeno úterý neděle 14:00 22:00 hodin Přijměte srdečné pozvání! Podmínky soutěže: Do soutěže se mohou přihlásit pouze občané obce Horní Bludovice. Každý fotograf může přihlásit pouze vlastní fotografie, maximálně 5 jednotlivých fotografií. Ucelená série do 5 kusů je brána jako jedna fotka. Rozměry: minimálně 18 x 24 cm, maximálně 30 x 40 cm. Fotografie mohou být černobílé nebo barevné, neadjustované, nepaspartované a ne starší než 1 rok. Vyhodnocení všech fotografií bude provedeno nezávislou porotou, která bude složena z odborníků v oblasti fotografie. Hodnotícím kritériem bude výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků. Z vyhodnocených fotografií bude instalovaná výstava v prostorách obecního úřadu. Autoři vítězných fotografií obdrží upomínkové ceny, které věnuje v Horních Bludovicích. Termín ukončení soutěže: 30. září 2015 Vyhodnocení soutěže: říjen 2015 Své fotografie můžete odesílat poštou nebo předávat osobně v obálce s označením Fotosoutěž na níže uvedených kontaktních adresách: Petr Smejkal, č. p. 373, Horní Bludovice, telefon Horní Bludovice, č. p. 434, Horní Bludovice Pořadatelé a Letní prázdniny a dovolená 2015 Zlatá včela - Sedliště 2015 Vážení spoluobčané! Probíhá astronomické léto a s ním přichází krásný čas dovolené a letních prázdnin. Dovolte mi, abych Vám, Vašim rodinám a přátelům popřála příjemné prožití léta a dětem přeji bezstarostné letní prázdniny. Vám všem přeji mnoho sluníčka, koupání a příjemné prožití dovolené u nás doma nebo v zahraničí. Přála bych si, abyste načerpali sílu do dalšího období letošního roku a byli naplněni optimismem a dobrou náladou. Jana Pohludková Obec Horní Bludovice obdržela v oblastním kole soutěže Zlatá včela - Sedliště 2015 diplom za 1. místo v kategorii vzorný sponzor. V oblastním kole soutěže mladých včelařů Moravskoslezského kraje byl naší obci udělen Pamětní list. Včelařská soutěž se konala v obci Sedliště ve dnech za podpory ČSV, Moravskoslezského kraje, ZO ČSV Sedliště a obce Sedliště starostka obce 4

5 informuje Vážení spoluobčané! V průběhu měsíce května byla zveřejněna informace, která se týkala problematiky odpadového hospodářství a součástí byla zpráva o provozu Sběrného dvoru Těrlicko. Provozní doba sběrného dvoru je upravena pro letní a zimní období následovně: Letní období od po, út, st, čt, pá, so, ne 10:00 18:00 hodin, Zimní období od po, út, st, čt, pá, so 09:00 17:00 hodin neděle 09:00 16:00 hodin Zavírací dny jsou státem uznané svátky a Silvestr. Sběrný dvůr mohou využívat občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Horní Bludovice. Současně ho mohou využívat majitelé rodinných domů a rekreačních chat, kteří vlastní doklad obecního úřadu Horní Bludovice o vlastnictví nemovitosti. Podmínkou pro odevzdávání odpadu je prokázat totožnost o trvalém pobytu. Tato sběrná služba je pro občany obce zdarma. Telefonní kontakt: Svoz odpad z plastu - svozový den pátek zajišťuje.a.s.a. Svoz odpadu z plastu zajišťuje společnost A.S.A. Ostrava. Plasty se dávají do žlutých pytlů, které jsou rozváženy k rodinným domům. Pokud Vám objem pytle nepostačí, dávejte plastový odpad do náhradních pytlů a ukládejte k popelnicové nádobě před domem. Svoz pytlů bude probíhat od ranních hodin a při sběru budou pytle vyměňovány za prázdné. Tam, kde bude větší výskyt plastového odpadu, bude dáno více prázdných pytlů. Doporučujeme občanům, aby plné pytle vystavovali den před realizovaným svozem. Plastové láhve je nutno stlačit. Termíny svozu plastu ve žlutých pytlích: 26. června 2015, 7. srpna 2015, 18. září 2015, 20. listopadu 2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s. Informace o studiu v akademickém roce 2015/2016 Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa Sociální politika a sociální správa Studijní obory Veřejná ekonomika a správa Management v sociální sféře Sociální práce Forma studia: presenční studium, kombinované studium Doba studia: 3 roky, udělovaný titul bakalář (Bc) Přihlášky se podávají na formuláři SEFT č nebo na formuláři, který je k dispozici na Formulář je možno získat na studijním oddělení VŠSS. K přihlášce je nutno přiložit strukturovaný životopis, notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení a dvě pasové fotografie. Vážení a milí spoluobčané. Děkujeme touto cestou všem, kteří se zapojili do ankety pořádané ke zjištění názorů občanů na vytváření Územního plánu obce Horní Bludovice. Všechny vyplněné a odevzdané Anketní lístky byly roztříděny a sečteny. S výsledky ankety a názory občanů byli seznámení zastupitelé obce reprezentující MO ČSSD, kteří budou tyto Vaše názory při vytváření územního plánu obce prosazovat. Vedení MO ČSSD v Horních Bludovicích ADVOKÁTNÍ PORADNA Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí JUDr. Marcela Zoričová formou poradenství, sepisování listin, žalob, smluv včetně kupních, převody nemovitostí. Kontakt: , mobil adresa: Na Fojtství 8, Havířov-Město Termín podání přihlášek ke studiu pro všechny obory je do 4. září Kontaktní údaje: Vysoká škola sociálně správní studijní oddělení V. Nezvala 801/ Havířov telefonní kontakt: ,

6 různé inzerce Jubilanti červenec srpen září Jaroslava Večerková Jan Malisz Čestmír Novotný Petr Tvrdek Olga Sikorová Ludmila Harabaszová Magdalena Ramíková Anna Penčáková Peter Chvastek Helena Bezděková Jiřina Knyčová Václav Kaděra Jindřiška Švíková František Kajzar Věra Ožanová Libor Bilan Jana Kubiczková Dana Semotamová Miluše Kornetová Alena Strnadová Danuše Možíšková Bohuslav Kuboš Miroslav Schneider Jozefina Mačejková Magda Kaletová Květoslava Voglová Miluše Bendová Vlasta Prymusová Josefa Slívová Lubomír Navrátil Ivana Gongolová Jiří Jurášek Marta Cholevová Zdeněk Zlý Jaroslava Frídová Jaromír Bílík Alena Prymusová Václav Klimša Marie Hotárková Václav Klimša Mnoho zdraví a životního elánu, dostatek štěstí a radosti, plnou náruč humoru a dobré nálady Vám do každého nového dne přeje Horní Bludovice 6

7 spolky Hasiči Škola v přírodě Dne se konala v Horní Suché Okrsková soutěž v požárním sportu. Družstvo ve složení: Aneta Franková, Lucie Orságová, Jaromír Ondračka, Petr Havlas, Jaroslav Maršoun a Štěpán Křibík, se bez ročního ne trénování tohoto sportu, umístili na krásném 3.místě. První sobotu v Květnu se většina občanů a známých sešla v prostorách před hasičskou zbrojnicí, kde se již po sedmé konalo Pálení čarodějnic společně sestavěním Májky. Akce byla zahájena dětskými soutěžemi. Děti si mohli nechat i pomalovat obličej a o zábavu se postaral i Klaun z Balónkova. Ve č e r n á s k t a n c i vyzvala kapela Cover Band, která svými písněmi, dobře se bavící občany, doprovázela až do ranních hodin. V týdnu od dubna se uskutečnila už třetí Škola v přírodě. Zúčastnilo se jí 36 žáků, 9 dětí z MŠ a čtyři paní učitelky. Pobyt proběhl v horském středisku Relaxa ve Staré Vsi u Rýmařova, v nádherné krajině Jeseníků s čistým horským vzduchem. První dva dny vypadaly, jako by sluníčko spalo ještě hlubokým zimním spánkem. Pak ale vykouklo, rozzářilo se a už nás neopustilo. Poutavý program, který jsme si vybrali podle věku žáků a školkáčků, probíhal od rána do večera. Napínavé hry plné dobrodružných zážitků nedaly nikomu šanci nudit se. Vyzkoušeli jsme si své dovednosti v lanovém centru, zdolávali lezecké stěny, kterých se nezalekli ani ti nejmenší. Zaskákali jsme si na bungee-trampolíně, vyřádili se na dětském hřišti Outdoor point a zaplavali si i v bazéně. Starší žáci si zahráli bojové hry s měkčenými zbraněmi, zastříleli si v Armygame aréně a ověřili si přesnou mušku při střelbě z luku. Při neustálém pobytu a pohybu venku všem vždy pořádně vytrávilo, hlady však nikdo nezůstal. O to se postaral pan kuchař se skvělou kuchyní, prázdné Poděkování: fa Autobazar Tvardek za sponzorování Klauna z Balónkova, panu Dominikovi za umožnění parkovacího místa a všem Hasičům za organizaci akce. Jako každý rok na konci měsíce Května, vyráží mladí Hasiči s vedoucími na víkendový pobyt na Ostravici. V pátek odpoledne se vydali na malou procházku po okolí směrem k Bučacímu potoku. Druhý den si někteří přivstali a vydali se zdolat Lysou horu. Po sestupu se všichni společně sešli u penzionu Sluníčko, kde se konal dětský den. Zde bylo pro děti připraveno spoustu úkolů a zábavy. V odpoledních hodinách následovaly společenské hry v penzionu Florián, kde byli ubytováni. Večer na děti čekalo překvapivé občerstvení a společné povídání o tom co se jim na výletě líbilo. V neděli po snídani proběhlo vyhodnocení víkendového pobytu a za nejhodnější dítě byl vyhlášen Vojťech Zalcar. Poté se rozjeli domů, kde se mladí Hasiči nemohli dočkat, jak budou doma vyprávět své zážitky. talíře toho byly dokladem. Nabitý týden rychle uběhl, nikdo nestačil ani smutnit a už jsme se chystali domů. Poslední večer připravili bezva instruktoři diskotéku pro malé i velké, kde si všichni s nadšením zatančili. Všem se pobyt líbil i díky pohodovému a vstřícnému kolektivu instruktorů, který se o nás po celou dobu vzorně staral. Děti přijely domů nadšené, plné zážitků a určitě se těší již na další Školu v přírodě! ZŠ Horní Bludovice SDH Horní Bludovice 7

8 inzerce 8

9 různé spolky RADOVÁNKY Vodníčci a hastrmanky připlavali na Radovánky Vodníci a hastrmani z rybníků jsou dávno pryč. Zmizeli jak voda z dlaní, jak z děravé kapsy klíč. Nenajdeš je na potoce, mlýn už také přestal mlít, tak za nimi párkrát v roce do pohádky musím jít. A tentokrát jsme nemuseli ani do pohádky, ale na Radovánky, kde se objevilo 28 vodníčků a hastrmanek z naší školky. Abychom byli přesní 2 museli zůstat doma v rybníku, ale ostatní si přišli zatančit a zasoutěžit...i když měli úplně usušený šos. Maminky, tatínkové a dědeček ze SRPDŠ je zachránili limčou a koláčkem. Mňam...a nebyli jsme smutní, že v hrníčku nemáme žádnou dušičku. I když...smutní jsme vlastně byli...to když se paní učitelky loučily s vodníčky, kteří už půjdou po prázdninách do školy. Paní ředitelka (urozená princezna) pasovala mečem, paní učitelky ze školky (zelené hastrmanky) se loučily a maminka ze SRPDŠ (krásná ježibaba) podávala pamětní šerpy. A bylo to. Hotovo...uloveno do školy. Ale pozor, pozor... přichází na řadu zábavné soutěže, báječný skákací hrad a úžasná tombola!!! Odpoledne uteklo, ani nevíme jak. Skvěle jsme se pobavili, počasí nám přálo a nálada ta byla výborná. Děkujeme všem organizátorům i dětem za příjemné odpoledne. Krásné léto Vám přejí hastrmanky a vodníčci z naší školky. Také Radovánky žáků školy byly nápadité, plné různorodých skladeb i rytmů. Nejstarší děvčata se zaměřila na taneční vystoupení, hoši 4. a 5. třídy předvedli své taneční shou. Žáci 1. a 3. třídy ukázali skladbu zaměřenou na sportovní aktivity. To naopak druháci nás přenesli svým tancem princů a princezen do pohádkového světa. Všechna vystoupení byla zdařilá, rodičům se líbila a vyvolávala zasloužený potlesk. Po ukončení jednotlivých vystoupení nastalo rozloučení a pasování žáků 5. ročníku. Žáci 5. ročníku nás opouštějí a přechází na 2. stupeň, většinou na ZŠ Frýdecká. Aby na tento důležitý krok ve svém životě nezapomněli, byli proto slavnostně pasováni na absolventy školy. Dostali jako nastávající školáci krásné šerpy, které připravila p. Fukalová. Páťáci, kteří jsou letos čtyři, si pořídili absolventská trika a škola jim v upomínku věnovala pamětní listy s fotografiemi spolužáků a školy. Popřejme jim tedy úspěšný start v nové škole! ZŠ Horní Bludovice Divadlo nás BAVÍ - přehlídka divadelní tvorby Ve čtvrtek proběhla v Sedlištích přehlídka divadelní tvorby Divadlo nás baví Zúčastnilo se celkem 12 škol, které předvedly 18 vystoupení. Na jevišti si zahrálo celkem 195 žáků. Základní škola z Paskova získala cenu poroty za představení Mrazík, které sehráli v ruském jazyce. Žáci naší školy se účastnili této přehlídky s představením pohádky O Smolíčkovi. Porota vyzdvihla výrazný projev účinkujících a kostýmy jezinek. ZŠ Horní Bludovice 9

10 různé spolky Dobrodružství na Myslivecké chatě Žáci 2. třídy, paní ředitelka a několik rodičů se sešlo 1.6. odpoledne na Myslivecké chatě, kde očekávali myslivci se zajímavým programem. Na slavnostní zahájení této akce se přišla podívat i paní starostka obce. Zábavné odpoledne začalo různými vědomostními, sportovními i střeleckými soutěžemi. Po odpoledním dovádění nastal čas na táborák a správnou zálesáckou večeři. Čas rychle utíkal a všichni se již nemohli dočkat noční stezky odvahy. Putování do království plného pohádkových bytostí, skřítků i hejkalů mělo tajemné kouzlo. Lesním královstvím děti provázela dobrá víla a odvážný myslivec pan Prymus. Výprava cestou potkala i ježibabu a hrozného čerta, který střežil poklad ukrytý v truhle. Pro získání tohoto pokladu museli všichni urazit kus cesty a prokázat značnou míru odvahy. Každý statečný jedinec objevil v truhle balíček sladkostí a za svitu měsíce se všichni vrátili zpět na chatu. S krásnými zážitky se žáci ukládali do svých spacáků a velmi rychle usnuli. Druhý den čekal na děti opět bohatý program. Myslivci jim připravili poutavou besedu o zvířatech s živými ukázkami mnohých živočichů. Pod vedením paní Hulenkové proběhla zajímavá soutěž ve zdravovědě. Dopoledne rychle uteklo a následovalo slavnostní vyhodnocení všech soutěžních disciplín. Žáci si za své výkony odnesli diplomy i krásné poháry. Chtěla bych velmi poděkovat všem myslivcům, kteří se této akce účastnili, paní Š. Zádrapové, S. Hulenkové a rodičům za napečené dobroty. Již se těšíme na další spolupráci. DĚKUJEME! Zpravodaj vydává Obec Horní Bludovice a vychází jako čtvrtletník. Uzávěrka je 18. den kalendářního měsíce březen - červen - září/, registrační číslo MK ČR E19993 Adresa: Horní Bludovice č. p. 434, Grafika, zlom: Horní Bludovice, Tisk: MORAVAPRESS, s. r. o., Ostrava

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2015 z 1. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 4. března 2015 V Horních Bludovicích

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje I. Období Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2013

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2013 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 25. března 2013 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák Omluven: Stanislav Kahuda, Josef

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K. Fara J., Výborný M., Vacek J., Farová P. Přítomna je nadpoloviční většina

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma

Kvten 2016 Roník : 25 íslo : 5 Zdarma Kvten 2016 Roník 25 íslo 5 Zdarma " ' ( )*+,- -( - ( -+ +-' - - " ' () * +,- 01, -0 " "'()* "*+,)* 123-4 -5667 +-'897 ;1 --- ' + -< -- = 1 - --' 3 ' --'-> ---1 - +-' " ' - -+ - 1+ - + -+ '? + - + 1-' +'+

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

ČERVENEC / SRPEN 2015

ČERVENEC / SRPEN 2015 ČERVENEC / SRPEN 2015 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz http://www.vaclavovubruntalu.cz

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 26. června 2015 v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka, Filip Hájek, Jaroslav

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Obec Havlovice. Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015.

Obec Havlovice. Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015. Obec Havlovice Zápis č. 12/2015 z jednání Rady obce Havlovice konané v pondělí 14. září 2015. Přítomni: Ing. Pavel Dvořáček, Martin Kult, Petr Smékal, Martin Spielberger Omluvení: Martin Dvořáček Zápisem

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015

U S N E S E N Í. ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 6/2015 konaného dne 29. 4. 2015 36/6/2015 schvaluje doplněný návrh programu jednání a navržené ověřovatele zápisu. 37/6/2015 bere na vědomí zprávu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.6.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.6.2008 1 Č.j. 4/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.6.2008 Přítomni dle prezenční listiny 1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu Návrh:zapisovatel L. Fajmonová ověřovatel Soukal Justin,

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více