2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června 2015"

Transkript

1 2015 červenec srpen září informuje spolky různé inzerce 2. zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice ze dne 3. června Zastupitelstvo obce bere na vědomí zasedání zastupitelstva obce a bylo přítomno dvanáct členů zastupitelstva obce, jednání je usnášení schopné. 2. Zastupitelstvo obce určilo zapisovatelem zasedání Mgr. Ivu Baronovou a ověřovateli tohoto zápisu Jaroslava Kniezka a Jana Hrabčáka a schvaluje předložený program zasedání. 3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání, které přednesl místostarosta obce. 4. Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Indikativní nabídku České spořitelny na poskytnutí úvěru pro účely financování výměny svítidel veřejného osvětlení. Výše úvěru až do ,-Kč. 5. Zastupitelstvo obce schvaluje Přehled o příjmech a výdajích obce k Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/ Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce provádět rozpočtová opatření v celém rozsahu. 8. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2014 a to bez výhrad. 9. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni , kterou tvoří soustava účetních výkazů: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát. 10. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce. 11. Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na období na svém správním území. 12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí okresu Karviná za rok 2014 vč. zprávy nezávislého auditora a schvaluje návrh Dodatku č. 2 ke stanovám Svazku měst a obcí okresu Karviná. 13. Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej části pozemku p. č. 873/3, ostatní plocha, přiléhající k pozemku p. č. 48/52, orná půda. 14. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod pozemku p. č. 318/2, orná půda do vlastnictví obce za cenu ,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 15. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod pozemku p. č. 873/10 nově odděleného z pozemku p. č. 873/3 za cenu ,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 16. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod ideálních 6/72 k pozemku p. č. 870/1, k pozemku p. č. 870/2 a p. č. 870/3 do vlastnictví obce za cenu ,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 17. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod ideální 1/2 k pozemku p. č. 457 do vlastnictví obce za cenu , 50 Kč a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 18. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 493/5 nově odděleného z pozemku p. č. 493/3 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 19. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod ideální 1/72 k pozemku p. č. 870/1 k pozemku p. č. 870/2 a p. č. 870/3 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 20. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod ideální 1/180 k pozemku p. č. 870/1 k pozemku p. č. 870/2 a p. č. 870/3 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 21. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je bezúplatný převod ideální 1/12 k pozemku p. č. 80/14 a ideální 1/156 k pozemku p. č. 80/19 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 22. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 888/2 nově odděleného z pozemku p. č. 888 do vlastnictví obce a pověřuje starostku obce k podpisu návrhu smlouvy. 23. Zastupitelstvo obce bere na vědomí odpověď na petici Ne, navýšení poplatků za komunální odpad. 24. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vyřízení dotazů Ing. Zdeňka Knyče, vznesených na zasedání zastupitelstva obce Diskuse a závěr jednání zastupitelstva obce Horní Bludovice. Úplné znění usnesení viz. nebo k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě. Pozvánka Dovolujeme si Vás pozvat na řádné Veřejné zasedání zastupitelstva obce Horní Bludovice, které se uskuteční v sále Obecního úřadu ve čtvrtek 3. září 2015 v 15:00 hodin. Interpelace a dotazy občanů budou zařazeny na závěr programu. Jana Pohludková starostka obce

2 informuje Svozové termíny tříděných odpadů společnosti.a.s.a. bio odpad, hnědé kont. - 1x týdně čtvrtek nebo pátek papír - 1x 2 týdny - sudá středa plast - 1x týdně - čtvrtek sklo - 1x 4 týdny středa nebo čtvrtek 26. týden a každé další 4 týdny Dle sdělení společnosti je výše uvedený svozový kalendář orientační z kapacitních důvodů svozových vozidel, neboť výskyt množství odpadu a pracnost je v průběhu roku proměnlivá. Děkujeme za pochopení! Zeměměřičské práce Zeměměřičský úřad v Praze 8 oznamuje na základě veřejné vyhlášky dle č. j. ZÚ-0012/ , že budou prováděny zeměměřičské práce v základním bodovém poli na území obce Horní Bludovice v období od do Práce jsou prováděny ve veřejném zájmu o zeměměřičství a změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Výsledkem je údržba a obnova měřičských značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a zřizování nových bodů. Zaměstnanci Zeměměřičského úřadu jsou oprávněni vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky. Vlastníkům a oprávněným uživatelům, kteří jim v tom nesmí bránit, se prokáží úředním průkazem. Zeměměřičský úřad žádá občany, aby byli nápomocni při provádění uvedených prací. Tuto informaci poskytl ředitel zeměměřičského úřadu Praha. Bludovické šlápoty 2015 V pátek 8. května 2015 proběhl 15. ročník tradičního pěšího pochodu na území obce Horní Bludovice pod názvem Bludovické šlápoty. Úvodem pochodu zazněla státní hymna České republiky a poté proběhlo slavnostní kladení věnců u pomníku padlých hrdinů 1. a 2. světové války představiteli obce a zástupců vojenských veteránů. Zdá se to být neuvěřitelné, ale tohoto pochodu se zúčastnilo celkem 804 zaregistrovaných osob. V místní části obce Špluchov byla představiteli obce a zástupci vojenských veteránů vysazena lípa, při příležitosti 70. výročí osvobození Československa a osvobození obce Horní Bludovice 3. května Slunečné počasí bylo pro tuto pěší akci jakoby předem objednané a mezi účastníky byla dobrá nálada. Pěší pochod byl ukončen na myslivecké chatě na Zaguří, kde byly předány upomínkové ceny pro nejmladšího a nejstaršího účastníka. Kladem tohoto pěšího pochodu byla skutečnost, že žádný z účastníků neutrpěl újmu na zdraví a občané byli vůči sobě navzájem ohleduplní. Mnozí se již dnes těší na další ročník pěšího pochodu, který se letos po všech stránkách vydařil. Starostka obce touto cestou děkuje všem občanům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci pěšího pochodu a rovněž děkuje všem občanům, kteří se tohoto pochodu zúčastnili. Zásahové vozidlo. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme získali investiční účelovou dotaci ve výši ,- Kč na nákup zásahového vozidla pro potřeby SDH Horní Bludovice. Celková pořizovací cena zásahového vozidla je 1, ,- Kč. Beskydská horská chata Již čtvrtý měsíc probíhají rozsáhlé rekonstrukční práce na beskydské horské chatě Prašivá, které mají za cíl tuto jedinečnou historickou dřevěnou chatu vzkřísit a zase uvést do provozu tak, aby dále mohla důstojně sloužit veřejnosti, hlavně turistům. Zajímavostí je, že téměř veškeré práce jsou prováděny lidmi z řad dobrovolníku, nadšenců, oddílu KČT Beskydy a přátel chaty Prašivá. Brigády se zde konají každý víkend a ruku k dílu může přiložit kdokoli muži i ženy, mladí i staří, kutilové i absolutní zelenáči. Vhodná práce se najde pro každého a jakákoli pomocná ruka je vítána. Důležité je zmínit, že majitelé chaty, tedy Klub českých turistů oblast Moravskoslezská, vyměnili nájemce a s ním i celý personál. Právě nový tým chatařů je iniciátorem a mozkem celé rekonstrukce a všech proměn. Návštěvníci se tedy mohou těšit na zcela nový způsob vedení chaty, na změnu jídelníčku a hlavně na spoustu akcí a atrakcí, které noví chataři Martin a Michal připravují. Nesmíme opomenout, že se připravuje zpřístupnění rozhledny, která byla téměř 15 let pro veřejnost uzavřena. Podrobné informace najdete na internetových stránkách: https://www.facebook.com/chatanaprasive Oddíl KČT Beskydy a Klub přátel chaty Prašivá organizují také veřejnou sbírku a předem žádají veřejnost o podporu a spoluúčast na záchraně této první české horské chaty v Moravskoslezských Beskydech, která byla postavena již v roce Podpořte, prosím, chatu Prašivá, ona Vaši pomoc potřebuje. Více na webových stránkách: Odhadované znovuotevření chaty je na přelomu května-června 2015, do té doby na Prašivé funguje pouze stánek s občerstvením, jehož veškerý zisk bude použit právě na rekonstrukci chaty. A tak jste všichni srdečně na Prašivou zváni. Za KČT Beskydy Martin Stiller Správce chaty Tel: informuje Oznamujeme občanům obce Horní Bludovice, že v termínu od 13. července 2015 do 17. července 2015 bude obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené UZAVŘEN Žádáme občany, aby si své záležitosti vyřídili před tímto termínem. Děkujeme za pochopení! 2

3 informuje Udržovací práce na vodním toku Lučina Sběr elektroodpadu Povodí Odry, s. p., závod Frýdek-Místek bude provádět odstranění vývratů stromových porostů a naplavenin tvořících zátarasy v neupraveném korytě vodního toku Lučina v ř. km 19,365 (silniční most na ul. Mezidolí) až 22,525 (silniční most Horní Bludovice Frýdek-Místek) závady zjištěné v průběhu jarních povodňových pochůzek v ř. km 19,600; 19,890; 19,920; 20,850; 21,370; 21,700; 21,790; 22,120 a 22,190. Účelem prací je uvolnění průtočného profilu vodního toku od zátarasů, nánosů větví a vývratů. Práce budou zahájeny v červnu 2015 a budou ukončeny dle možností nejpozději v září Obec Horní Bludovice je zapojena do projektu sběru elektroodpadu prostřednictvím společnosti Ekolamp a Elektrowin. S výše uvedenými společnostmi jsou uzavřeny smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Občané obce mají možnost níže uvedený elektroodpad odevzdávat v průmyslovém parku, naproti obecního úřadu, popř. nahlásit výskyt elektroodpadu na obecní úřad a bude zajištěn odvoz od Vašeho rodinného domku. Parkování vozidel na silnici ZŠ a MŠ Horní Bludovice - Záguří Dne byla příslušnému silničnímu správnímu úřadu Magistrátu města Havířova podána žádost o stanovení dopravního značení s návrhem umístění dopravních značek B29 Zákaz stání s příslušnou dodatkovou tabulkou E8a,b Šipka, a to na místní komunikaci v úseku od ZŠ a MŠ Horní Bludovice směrem na Záguří po odbočku pod RD č.p. 461 a v opačném směru od RD č.p. 700 po křižovatku u ZŠ a MŠ Horní Bludovice. Důvodem je skutečnost, že v uvedeném úseku parkují neukáznění řidiči návštěvníci místního fotbalového a víceúčelového hřiště, často dokonce v obou směrech jízdy. Při odbočení ze silnice č. III/4735 vpravo tak dochází k nebezpečným situacím, kdy řidič s překvapením zjistí, že za odbočkou se nachází stojící vozidlo, za které navíc není vidět do protisměru. S problémy za této situace tudy projede i autobus MHD č Touto cestou apelujeme na návštěvníky fotbalového a víceúčelového hřiště, aby neohrožovali bezpečnost silničního provozu a k parkování vozidel neužívali prostorů u autobusových zastávek, před Hospodou U Mokroše (jde o soukromé parkoviště) a podél místní komunikace od ZŠ a MŠ Horní Bludovice směrem na Záguří. K parkování využijte parkoviště u budovy obecního úřadu, vzdálené cca m. Mezi sběrové skupiny elektroodpadu patří: chladničky, mrazničky a jejich kombinace, zařízení pro chlazení, klimatizační zařízení, pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky plotny, mikrovlnné trouby, elektrické radiátory a topidla, elektrické ventilátory a odsávací zařízení, elektrické vrtačky, vysavače, žehličky, mandlovací stroje, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické kávovary, drobné elektrospotřebiče, elektrické sekačky, elektrické nástroje, počítače, mobilní telefony, žárovky a baterie. Uzavírka místní komunikace směrem Těrlicko Z důvodu výstavby dvou zpomalovacích prahů na místní komunikaci parcela číslo 876/1, k.ú. Prostřední Bludovice, směr Těrlicko je v době od do plánována úplná uzavírka této místní komunikace bez vyznačení objížďky. Plánovaný úsek uzavírky: od pozemku parcela číslo 45/79 (RD č. p. 638) po pozemek parcela číslo 45/41 (RD č. p. 451), vše katastrální území Prostřední Bludovice. Občané Těrlicka a Horních Bludovic v dané lokalitě budou v dostatečném předstihu informováni o této uzavírce zhotovitelem stavby, společností JANKOSTAV s.r.o., Ostrava Kunčice. Dopravní značení omezující provoz na vymezeném území bude osazeno minimálně 7 dní před samotnou uzavírkou. Sečení pozemků upozornění Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vykonávající přenesenou působnost na úseku rostlinolékařské péče dle ustanovení 70 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje majitele pozemků nebo osoby, které pozemky užívají z jiného právního důvodu, že je jejich povinností omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů a chránit pozemky a porost na nich před šířením plevelů a činit na vlastní náklady opatření k zamezování jejich výskytu. Žádáme, aby v obytné zástavbě byly pozemky posekány do V lokalitách mimo obytnou zástavbu (ve volné přírodě) z důvodu výskytu zvěře, žádáme o posečení v termínu do Pracovníci odboru životního prostředí budou po uvedených termínech provádět kontroly. V případě, že tyto termíny nebudou dodrženy, orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče zahájí správní řízení, na základě kterého lze uložit pokutu. 3

4 informuje Informace společnosti EKO - KOM Fotosoutěž Dovolte nám, abychom Vás seznámili s výsledky Vaší obce v systému EKO KOM, a. s. za rok V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru uspořeno GJ energie, tedy asi tolik, kolik v průměru spotřebuje za jeden rok téměř 200 tisíc domácností. Obec Horní Bludovice vytřídila a předala k využití níže uvedené množství odpadu: I. čtvrtletí , 878 tun II. čtvrtletí ,851 tun III. čtvrtletí , 197 tun IV. čtvrtletí , 474 tun celkem rok , 400 tun Propozice fotografické soutěže Organizátor akce: Via Altera Záštitu nad soutěží a výstavou převzal Horní Bludovice Poslání soutěže: Posláním soutěže je snaha sdružit občany, kteří mají k fotografování blízko a rádi by své snímky představili veřejnosti. Na základě ohodnocení jednotlivých snímků porotou napomoci k dalšímu růstu zájmu o výtvarnou fotografii v obci. Téma fotosoutěže: Moje obec, můj domov. Věkové kategorie: Děti do 15 let Dospělí Zvláštní tematická kategorie napříč věkem: Můj kompost Obec Horní Bludovice obdržela za výše uvedené množství odpadu za rok 2014 finanční prostředky ve výši , 50 Kč. RNDr. Martina Vrbová, PhD. ředitelka oddělení využití odpadů EKO-KOM, a. s. Poplatky za komunální odpad a za psy. Žádáme občany, kteří doposud neuhradili místní poplatky za komunální odpad a poplatky za psy, aby tak učinili osobně na Obecním úřadě v Horních Bludovicích. Místní poplatky lze uhradit bankovním převodem. bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. č. ú /0800 variabilní symbol odpady: 1340 variabilní symbol pes: 1337 specifický symbol odpady, pes: číslo popisné Upozornění: Pokud uhradíte místní poplatky bankovním převodem, vyzvedněte si prosím Vás na Obecním úřadě samolepící známku na popelnici. Děkujeme! Zahájení provozu pohostinství Tůňka Oznamujeme, že byl zahájen provoz pohostinství Tůňka, vedle tenisového hřiště v osadě Špluchov. Otevírací doba pohostinství: pondělí zavřeno úterý neděle 14:00 22:00 hodin Přijměte srdečné pozvání! Podmínky soutěže: Do soutěže se mohou přihlásit pouze občané obce Horní Bludovice. Každý fotograf může přihlásit pouze vlastní fotografie, maximálně 5 jednotlivých fotografií. Ucelená série do 5 kusů je brána jako jedna fotka. Rozměry: minimálně 18 x 24 cm, maximálně 30 x 40 cm. Fotografie mohou být černobílé nebo barevné, neadjustované, nepaspartované a ne starší než 1 rok. Vyhodnocení všech fotografií bude provedeno nezávislou porotou, která bude složena z odborníků v oblasti fotografie. Hodnotícím kritériem bude výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků. Z vyhodnocených fotografií bude instalovaná výstava v prostorách obecního úřadu. Autoři vítězných fotografií obdrží upomínkové ceny, které věnuje v Horních Bludovicích. Termín ukončení soutěže: 30. září 2015 Vyhodnocení soutěže: říjen 2015 Své fotografie můžete odesílat poštou nebo předávat osobně v obálce s označením Fotosoutěž na níže uvedených kontaktních adresách: Petr Smejkal, č. p. 373, Horní Bludovice, telefon Horní Bludovice, č. p. 434, Horní Bludovice Pořadatelé a Letní prázdniny a dovolená 2015 Zlatá včela - Sedliště 2015 Vážení spoluobčané! Probíhá astronomické léto a s ním přichází krásný čas dovolené a letních prázdnin. Dovolte mi, abych Vám, Vašim rodinám a přátelům popřála příjemné prožití léta a dětem přeji bezstarostné letní prázdniny. Vám všem přeji mnoho sluníčka, koupání a příjemné prožití dovolené u nás doma nebo v zahraničí. Přála bych si, abyste načerpali sílu do dalšího období letošního roku a byli naplněni optimismem a dobrou náladou. Jana Pohludková Obec Horní Bludovice obdržela v oblastním kole soutěže Zlatá včela - Sedliště 2015 diplom za 1. místo v kategorii vzorný sponzor. V oblastním kole soutěže mladých včelařů Moravskoslezského kraje byl naší obci udělen Pamětní list. Včelařská soutěž se konala v obci Sedliště ve dnech za podpory ČSV, Moravskoslezského kraje, ZO ČSV Sedliště a obce Sedliště starostka obce 4

5 informuje Vážení spoluobčané! V průběhu měsíce května byla zveřejněna informace, která se týkala problematiky odpadového hospodářství a součástí byla zpráva o provozu Sběrného dvoru Těrlicko. Provozní doba sběrného dvoru je upravena pro letní a zimní období následovně: Letní období od po, út, st, čt, pá, so, ne 10:00 18:00 hodin, Zimní období od po, út, st, čt, pá, so 09:00 17:00 hodin neděle 09:00 16:00 hodin Zavírací dny jsou státem uznané svátky a Silvestr. Sběrný dvůr mohou využívat občané, kteří mají trvalý pobyt v obci Horní Bludovice. Současně ho mohou využívat majitelé rodinných domů a rekreačních chat, kteří vlastní doklad obecního úřadu Horní Bludovice o vlastnictví nemovitosti. Podmínkou pro odevzdávání odpadu je prokázat totožnost o trvalém pobytu. Tato sběrná služba je pro občany obce zdarma. Telefonní kontakt: Svoz odpad z plastu - svozový den pátek zajišťuje.a.s.a. Svoz odpadu z plastu zajišťuje společnost A.S.A. Ostrava. Plasty se dávají do žlutých pytlů, které jsou rozváženy k rodinným domům. Pokud Vám objem pytle nepostačí, dávejte plastový odpad do náhradních pytlů a ukládejte k popelnicové nádobě před domem. Svoz pytlů bude probíhat od ranních hodin a při sběru budou pytle vyměňovány za prázdné. Tam, kde bude větší výskyt plastového odpadu, bude dáno více prázdných pytlů. Doporučujeme občanům, aby plné pytle vystavovali den před realizovaným svozem. Plastové láhve je nutno stlačit. Termíny svozu plastu ve žlutých pytlích: 26. června 2015, 7. srpna 2015, 18. září 2015, 20. listopadu 2015 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s. Informace o studiu v akademickém roce 2015/2016 Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa Sociální politika a sociální správa Studijní obory Veřejná ekonomika a správa Management v sociální sféře Sociální práce Forma studia: presenční studium, kombinované studium Doba studia: 3 roky, udělovaný titul bakalář (Bc) Přihlášky se podávají na formuláři SEFT č nebo na formuláři, který je k dispozici na Formulář je možno získat na studijním oddělení VŠSS. K přihlášce je nutno přiložit strukturovaný životopis, notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení a dvě pasové fotografie. Vážení a milí spoluobčané. Děkujeme touto cestou všem, kteří se zapojili do ankety pořádané ke zjištění názorů občanů na vytváření Územního plánu obce Horní Bludovice. Všechny vyplněné a odevzdané Anketní lístky byly roztříděny a sečteny. S výsledky ankety a názory občanů byli seznámení zastupitelé obce reprezentující MO ČSSD, kteří budou tyto Vaše názory při vytváření územního plánu obce prosazovat. Vedení MO ČSSD v Horních Bludovicích ADVOKÁTNÍ PORADNA Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí JUDr. Marcela Zoričová formou poradenství, sepisování listin, žalob, smluv včetně kupních, převody nemovitostí. Kontakt: , mobil adresa: Na Fojtství 8, Havířov-Město Termín podání přihlášek ke studiu pro všechny obory je do 4. září Kontaktní údaje: Vysoká škola sociálně správní studijní oddělení V. Nezvala 801/ Havířov telefonní kontakt: ,

6 různé inzerce Jubilanti červenec srpen září Jaroslava Večerková Jan Malisz Čestmír Novotný Petr Tvrdek Olga Sikorová Ludmila Harabaszová Magdalena Ramíková Anna Penčáková Peter Chvastek Helena Bezděková Jiřina Knyčová Václav Kaděra Jindřiška Švíková František Kajzar Věra Ožanová Libor Bilan Jana Kubiczková Dana Semotamová Miluše Kornetová Alena Strnadová Danuše Možíšková Bohuslav Kuboš Miroslav Schneider Jozefina Mačejková Magda Kaletová Květoslava Voglová Miluše Bendová Vlasta Prymusová Josefa Slívová Lubomír Navrátil Ivana Gongolová Jiří Jurášek Marta Cholevová Zdeněk Zlý Jaroslava Frídová Jaromír Bílík Alena Prymusová Václav Klimša Marie Hotárková Václav Klimša Mnoho zdraví a životního elánu, dostatek štěstí a radosti, plnou náruč humoru a dobré nálady Vám do každého nového dne přeje Horní Bludovice 6

7 spolky Hasiči Škola v přírodě Dne se konala v Horní Suché Okrsková soutěž v požárním sportu. Družstvo ve složení: Aneta Franková, Lucie Orságová, Jaromír Ondračka, Petr Havlas, Jaroslav Maršoun a Štěpán Křibík, se bez ročního ne trénování tohoto sportu, umístili na krásném 3.místě. První sobotu v Květnu se většina občanů a známých sešla v prostorách před hasičskou zbrojnicí, kde se již po sedmé konalo Pálení čarodějnic společně sestavěním Májky. Akce byla zahájena dětskými soutěžemi. Děti si mohli nechat i pomalovat obličej a o zábavu se postaral i Klaun z Balónkova. Ve č e r n á s k t a n c i vyzvala kapela Cover Band, která svými písněmi, dobře se bavící občany, doprovázela až do ranních hodin. V týdnu od dubna se uskutečnila už třetí Škola v přírodě. Zúčastnilo se jí 36 žáků, 9 dětí z MŠ a čtyři paní učitelky. Pobyt proběhl v horském středisku Relaxa ve Staré Vsi u Rýmařova, v nádherné krajině Jeseníků s čistým horským vzduchem. První dva dny vypadaly, jako by sluníčko spalo ještě hlubokým zimním spánkem. Pak ale vykouklo, rozzářilo se a už nás neopustilo. Poutavý program, který jsme si vybrali podle věku žáků a školkáčků, probíhal od rána do večera. Napínavé hry plné dobrodružných zážitků nedaly nikomu šanci nudit se. Vyzkoušeli jsme si své dovednosti v lanovém centru, zdolávali lezecké stěny, kterých se nezalekli ani ti nejmenší. Zaskákali jsme si na bungee-trampolíně, vyřádili se na dětském hřišti Outdoor point a zaplavali si i v bazéně. Starší žáci si zahráli bojové hry s měkčenými zbraněmi, zastříleli si v Armygame aréně a ověřili si přesnou mušku při střelbě z luku. Při neustálém pobytu a pohybu venku všem vždy pořádně vytrávilo, hlady však nikdo nezůstal. O to se postaral pan kuchař se skvělou kuchyní, prázdné Poděkování: fa Autobazar Tvardek za sponzorování Klauna z Balónkova, panu Dominikovi za umožnění parkovacího místa a všem Hasičům za organizaci akce. Jako každý rok na konci měsíce Května, vyráží mladí Hasiči s vedoucími na víkendový pobyt na Ostravici. V pátek odpoledne se vydali na malou procházku po okolí směrem k Bučacímu potoku. Druhý den si někteří přivstali a vydali se zdolat Lysou horu. Po sestupu se všichni společně sešli u penzionu Sluníčko, kde se konal dětský den. Zde bylo pro děti připraveno spoustu úkolů a zábavy. V odpoledních hodinách následovaly společenské hry v penzionu Florián, kde byli ubytováni. Večer na děti čekalo překvapivé občerstvení a společné povídání o tom co se jim na výletě líbilo. V neděli po snídani proběhlo vyhodnocení víkendového pobytu a za nejhodnější dítě byl vyhlášen Vojťech Zalcar. Poté se rozjeli domů, kde se mladí Hasiči nemohli dočkat, jak budou doma vyprávět své zážitky. talíře toho byly dokladem. Nabitý týden rychle uběhl, nikdo nestačil ani smutnit a už jsme se chystali domů. Poslední večer připravili bezva instruktoři diskotéku pro malé i velké, kde si všichni s nadšením zatančili. Všem se pobyt líbil i díky pohodovému a vstřícnému kolektivu instruktorů, který se o nás po celou dobu vzorně staral. Děti přijely domů nadšené, plné zážitků a určitě se těší již na další Školu v přírodě! ZŠ Horní Bludovice SDH Horní Bludovice 7

8 inzerce 8

9 různé spolky RADOVÁNKY Vodníčci a hastrmanky připlavali na Radovánky Vodníci a hastrmani z rybníků jsou dávno pryč. Zmizeli jak voda z dlaní, jak z děravé kapsy klíč. Nenajdeš je na potoce, mlýn už také přestal mlít, tak za nimi párkrát v roce do pohádky musím jít. A tentokrát jsme nemuseli ani do pohádky, ale na Radovánky, kde se objevilo 28 vodníčků a hastrmanek z naší školky. Abychom byli přesní 2 museli zůstat doma v rybníku, ale ostatní si přišli zatančit a zasoutěžit...i když měli úplně usušený šos. Maminky, tatínkové a dědeček ze SRPDŠ je zachránili limčou a koláčkem. Mňam...a nebyli jsme smutní, že v hrníčku nemáme žádnou dušičku. I když...smutní jsme vlastně byli...to když se paní učitelky loučily s vodníčky, kteří už půjdou po prázdninách do školy. Paní ředitelka (urozená princezna) pasovala mečem, paní učitelky ze školky (zelené hastrmanky) se loučily a maminka ze SRPDŠ (krásná ježibaba) podávala pamětní šerpy. A bylo to. Hotovo...uloveno do školy. Ale pozor, pozor... přichází na řadu zábavné soutěže, báječný skákací hrad a úžasná tombola!!! Odpoledne uteklo, ani nevíme jak. Skvěle jsme se pobavili, počasí nám přálo a nálada ta byla výborná. Děkujeme všem organizátorům i dětem za příjemné odpoledne. Krásné léto Vám přejí hastrmanky a vodníčci z naší školky. Také Radovánky žáků školy byly nápadité, plné různorodých skladeb i rytmů. Nejstarší děvčata se zaměřila na taneční vystoupení, hoši 4. a 5. třídy předvedli své taneční shou. Žáci 1. a 3. třídy ukázali skladbu zaměřenou na sportovní aktivity. To naopak druháci nás přenesli svým tancem princů a princezen do pohádkového světa. Všechna vystoupení byla zdařilá, rodičům se líbila a vyvolávala zasloužený potlesk. Po ukončení jednotlivých vystoupení nastalo rozloučení a pasování žáků 5. ročníku. Žáci 5. ročníku nás opouštějí a přechází na 2. stupeň, většinou na ZŠ Frýdecká. Aby na tento důležitý krok ve svém životě nezapomněli, byli proto slavnostně pasováni na absolventy školy. Dostali jako nastávající školáci krásné šerpy, které připravila p. Fukalová. Páťáci, kteří jsou letos čtyři, si pořídili absolventská trika a škola jim v upomínku věnovala pamětní listy s fotografiemi spolužáků a školy. Popřejme jim tedy úspěšný start v nové škole! ZŠ Horní Bludovice Divadlo nás BAVÍ - přehlídka divadelní tvorby Ve čtvrtek proběhla v Sedlištích přehlídka divadelní tvorby Divadlo nás baví Zúčastnilo se celkem 12 škol, které předvedly 18 vystoupení. Na jevišti si zahrálo celkem 195 žáků. Základní škola z Paskova získala cenu poroty za představení Mrazík, které sehráli v ruském jazyce. Žáci naší školy se účastnili této přehlídky s představením pohádky O Smolíčkovi. Porota vyzdvihla výrazný projev účinkujících a kostýmy jezinek. ZŠ Horní Bludovice 9

10 různé spolky Dobrodružství na Myslivecké chatě Žáci 2. třídy, paní ředitelka a několik rodičů se sešlo 1.6. odpoledne na Myslivecké chatě, kde očekávali myslivci se zajímavým programem. Na slavnostní zahájení této akce se přišla podívat i paní starostka obce. Zábavné odpoledne začalo různými vědomostními, sportovními i střeleckými soutěžemi. Po odpoledním dovádění nastal čas na táborák a správnou zálesáckou večeři. Čas rychle utíkal a všichni se již nemohli dočkat noční stezky odvahy. Putování do království plného pohádkových bytostí, skřítků i hejkalů mělo tajemné kouzlo. Lesním královstvím děti provázela dobrá víla a odvážný myslivec pan Prymus. Výprava cestou potkala i ježibabu a hrozného čerta, který střežil poklad ukrytý v truhle. Pro získání tohoto pokladu museli všichni urazit kus cesty a prokázat značnou míru odvahy. Každý statečný jedinec objevil v truhle balíček sladkostí a za svitu měsíce se všichni vrátili zpět na chatu. S krásnými zážitky se žáci ukládali do svých spacáků a velmi rychle usnuli. Druhý den čekal na děti opět bohatý program. Myslivci jim připravili poutavou besedu o zvířatech s živými ukázkami mnohých živočichů. Pod vedením paní Hulenkové proběhla zajímavá soutěž ve zdravovědě. Dopoledne rychle uteklo a následovalo slavnostní vyhodnocení všech soutěžních disciplín. Žáci si za své výkony odnesli diplomy i krásné poháry. Chtěla bych velmi poděkovat všem myslivcům, kteří se této akce účastnili, paní Š. Zádrapové, S. Hulenkové a rodičům za napečené dobroty. Již se těšíme na další spolupráci. DĚKUJEME! Zpravodaj vydává Obec Horní Bludovice a vychází jako čtvrtletník. Uzávěrka je 18. den kalendářního měsíce březen - červen - září/, registrační číslo MK ČR E19993 Adresa: Horní Bludovice č. p. 434, Grafika, zlom: Horní Bludovice, Tisk: MORAVAPRESS, s. r. o., Ostrava

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. R. Kajzar Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý PROGRAM

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. R. Kajzar Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý PROGRAM ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 3.1.2012 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : p. R. Kajzar Ověřovatel zápisu : p. O. Veselý Hosté : XXX Zahájení : 16:00 hodin

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 2/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 2/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 2/2013 z 2. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 13. března 2013 V Horních Bludovicích

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 23. dubna 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2015 z 1. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 4. března 2015 V Horních Bludovicích

Více

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Z Á P I S z 13. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne 23. 6. 2016 od 18:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123 1. Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 24.11.2016 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Ing. Petr Kollert, MVDr. Dana

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chuderov ze dne

Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chuderov ze dne Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chuderov ze dne 25.5.2011. schvaluje usnesení č. 1 Zastupitelstvo obce Chuderov určuje a schvaluje ověřovateli zápisu p. Josefa Šindeláře ap. Jana Novotného,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K. Fara J., Výborný M., Vacek J., Farová P. Přítomna je nadpoloviční většina

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

ČERVENEC / SRPEN 2015

ČERVENEC / SRPEN 2015 ČERVENEC / SRPEN 2015 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz ou.vaclavov@tiscali.cz http://www.vaclavovubruntalu.cz

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne 21.9.2016 Přítomní zastupitelé: J. Šustr, A Šustrová, I. Lavičková, L. Bouchner, M. Neumaierová P.Skála a J. Sýkora 1) Zahájení

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje I. Období Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh návrhové komise ve složení : Dagmar Válková, Robert Schaffartzik Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdržel se 0 Usnesení bylo schváleno Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bohušov, konaného dne 31. března 2015 v kanceláři starosty obce Zahájení : 18,10hodin Přítomni : G.Meissner, A.Zemánková, J.Schnaubeltová, D.Dub, M.Michalica, R.Schaffartzik,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne v hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne v hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 25. 6. 2016 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K., Fara J., Čápová P., Výborný M., Zídková E. Omluveni: Formánková G., Vacek

Více

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách

Kronika obce Věžky. Duben Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012. ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne na OÚ ve Věžkách Kronika obce Věžky Duben 2012 Obecní záležitosti: Zápis č. 11/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Věžky konaného dne 11.04.2012 na OÚ ve Věžkách Přítomni: 4 členi zastupitelstva Bedřich Gardavský, Simona

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 19/2014

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 19/2014 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 19/2014 z 19. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 12. listopadu 2014 V Horních Bludovicích dne

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

č.1/2016, ČI. 1 ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

č.1/2016, ČI. 1 ČI. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC Horní Bludovice Zastupitelstvo obce Horní Bludovice Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č.1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016

Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce ze den Zápis č. 7/2016 Zápis č. 7/2016 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Ing. Ivan Franc, Michal Ducháč,

Více

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Zápis 9/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Tismice, konaného dne 14.12.2012, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 9.11.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis. ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově.

Zápis. ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově. Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 6. 9. 2016 od 19.30 hodin v kulturním domě v Libňatově. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 2/2016 3. Vyhodnocení

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více