Nosislavský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nosislavský zpravodaj"

Transkript

1 Nosislavský zpravodaj 3/2010 ročník XVI Informace z radnice Největší investice městyse kanalizace, nám začíná v těchto dnech nabírat vyšší otáčky. Práce na stokách A, A1.2., A3, A4 (ul. Masarykova) a na čistírně jsou v plném proudu a myslím si, že běží bez závažných problémů. Znovu však zdůrazňuji, že pokud váš sklep zasahuje pod budoucí trasu kanalizace v silnici, je potřeba o tomto informovat urychleně stavbyvedoucího p. Pěnčíka tel: Každá stoka před zahájením, musí být prozkoumána a případně projekčně ještě upravena. Harmonogram prací se bohužel mění v důsledku neočekávaných změn, např. povodně, opravy silnice v Židlochovicích, výskytu sklepů apod., a proto není možné pevně stanovit přesná data dalšího postupu. Následně nás čekají práce na trasách D, E, (ul. Pod Kopcem) a B (ul. Komenského). Samostatnou budoucí kapitolou je trasa sběrače A (ul. Městečko) bude převážně vyvložkována a stok C (ul. D. a H. Kroupná, Krefty..). Také připomínám, že je již nejvyšší čas pro pořízení projektové dokumentace a stavebního povolení domovní přípojky. Kdo toto nebude mít, vysadíme kanalizační odbočku podle dostupných informací, čímž může dojít k případnému ohrožení funkčnosti přípojky apod. Bez stavebního povolení a řádného projektu přípojky nebude nikdo na obecní kanalizační systém napojen. Po dokončení akce (02/2012), vyplyne povinnost každého potencionálního znečišťovatele v dosahu kanalizační stoky, se do ní napojit. Kontakty na projektanty přípojek a více aktualit ke kanalizaci je uvedeno na obecních stránkách V souvislosti s kanalizací ještě upozorňuji na přísný zákaz odebírání si žulových kostek z obecních komunikací pro své potřeby, stejně jako dalšího stavebního materiálu určeného k zhotovení díla. Dále je zakázáno vyvážet suť a ostatní nepořádek kamkoliv mimo řízenou skládku. Upozorňuji, že pozemky na tzv. Špici (část křižovatky Komenského se silnicí č. 425 v zatáčce na Boudky), jsou ve vlastnictví městyse a určeny po dobu dvou let pouze pro potřebu dodavatele nebo městyse. Také akce Protierozní a protipovodňová opatření Slatina běží na plné obrátky, avšak zdůrazňuji, že není stále ještě dokončená. S podrobnou zprávou vás seznámím po jejím dokončení v 08/2010. Vzhledem k podání připomínek a zamítavých stanovisek dotčených organizací k územnímu plánu je termín jeho schválení zastupitelstvem stanoven nově na cca 09/2010. Rozsah postižení městečka letošní povodní můžete shlédnout na fotografiích umístěných na obecních stránkách. Hladina Svratky dosáhla nejvyššího stavu , v 10:00hod, a to 477 cm (měřeno u mostu v Židlochovicích). Tato maximální hodnota byla pouze o 46 cm nižší než v roce Nejvyšší naměřená hodnota je z r (537 cm). Avšak i tato voda nadělala velké škody, např. na stavbě čističky odpadních vod, zemědělcům v jabloňových sadech a v místě křižovatky U ruky atd. Hájovna v Knížecím lese byla pod vodou a další škody byly na plodinách drobných zemědělců. Naši hasiči z JSDH zasahovali po 3 dny. Diakonie ČCE zapůjčila jeden vysoušeč na odstranění vlhkosti ze zaplavených sklepů v ul. Městečko. Děkuji jim a také členům SDH a všem dalším, kteří se na likvidaci letošní povodně podíleli. Závěrem tohoto článku připomínám, že sběr elektroodpadu je prováděn v rámci půlročního termínu svozu nebezpečného odpadu (jaro, podzim) a není možné zavalit obecní dvůr lednicemi, mrazáky a dalšími nepotřebnými věcmi v průběhu roku. Připomínám, že elektroodpad je možné také vrátit při pořizování nového spotřebiče. Městys nemá podmínky a finance na zajištění provozu nonstop sběrného dvoru a žádám tedy o dodržování tohoto pravidla. Termín dalšího svozu nebezpečného odpadu bude brzy oznámen, do té doby si musí každý svůj nebezpečný odpad skladovat sám. Pavel Fröhlich starosta městys Inženýrské sítě pro dalších 24 budoucích RD v Nosislavi, ul. Ke Slatině NKoncem r. 2006, po dokončení inž. sítí v ul. Dolní Kroupná (umožňuje výstavbu 11-ti nových RD) a po schválení Změny č. 2 územního plánu Nosislav, zastupitelstvo rozhodlo pokračovat v zasíťování dalších lokalit, v tomto případě 28 rodinných domů v nově vytvořené ulici Ke Slatině. Rozsahem prací se jedná o největší investici umožňující výstavbu nové lokality rodinných domů v Nosislavi od r V 01/2007 byla svolána veřejná schůze a všichni vlastníci byli seznámeni se záměrem obce zbudovat za určitých podmínek uvažované inženýrské sítě. Tehdy standardní model; obec odkoupí od vlastníka pozemek, zasíťuje jej a o cenu inženýrských sítí prodá zase vlastníkovi zpět, nebyl v tomto případě použit, a to proto, že 100% cena za vybudování sítí a za

2 zhodnocení pozemku a její přeúčtování zpět, by byla pro většinu vlastníků fakticky neúnosná i přes očekávanou dotaci ze SFRB. Po celou dobu do zkolaudování posledního z RD, by obec ručila svým závazkem za řádné vybudování RD apod. Dále je nutno uvést, že ne všichni vlastníci tento záměr vůbec přivítali. Argumentovali i tím, že stavět RD vlastně nechtějí a celá věc je de facto nezajímá. Někteří spoluobčané dodnes poukazují i na to, že je přirozené a správné, aby obec investovala do nových inženýrských sítí k soukromým pozemkům z obecního rozpočtu bez finanční spoluúčasti vlastníka. Tyto hlasy nemohou být vyslyšeny, období socialismu už dávno skončilo a obec ve své další expanzi musí přistupovat vždy s ohledem na reálné finančních možnosti při zkvalitňování stávající zástavby! Na uvedené schůzi na OÚ, byli vlastníci potencionálních stavebních míst seznámeni se dvěma variantami, vždy s finanční spoluúčastí vlastníka pozemku. Dále byly vyzváni o písemné stanovisko a o vyplnění předběžného dotazníku s označením varianty: Varianta A) Obec vybuduje vodu, plyn, elektro a provizorní komunikaci. Příspěvek vlastníka obci, bude 30 tis Kč. Dále obci bude odprodána nezbytná část pozemku na komunikaci, a to za cenu dle znaleckého odhadu. Očekávané celkové náklady akce 2,5 až 3 mil Kč. Varianta B) Obec vybuduje vodu, plyn, elektro, kanalizaci a asfaltovou vozovku. Příspěvek vlastníka obci bude minimálně 100 tis Kč. Dále obci bude odprodána nezbytná část pozemku na komunikaci, a to za cenu dle znaleckého odhadu. Očekávané celkové náklady akce 6,5-7 mil Kč. Varianta A) u stavebníků jednoznačně zvítězila a obec coby investor celého projektu se pustila do díla. Nejdříve bylo nutné zahájit výkupy pozemků pro budoucí komunikaci a PD vlastních sítí. Současně bylo uzavírány se stavebníky i Dohody o příspěvcích ve výši 30 tis Kč. V roce 2009, byly úspěšně provedeny práce na vybudování 266 m vodovodního řadu a 332 m STL plynovodu (provedla fi. TOMEK s.r.o.). V minulém měsíci proběhla kolaudace veřejného osvětlení (provedla fi. Hlaváček s.r.o., Nosislav), demontáže el. vedení a stožárů VN, přeložky trafostanice a rozvodů el. vedení NN a též i připojovacích nových odběrných míst pro RD - rozvaděčů pro připojení RD (provedli fi RGV s.r.o. a E.ON a.s.). V rámci realizace akce byly v ul. Krefty veškeré nadzemní kabelové rozvody elektřiny, telefonu a obecního rozhlasu uloženy do země. Nové veřejné osvětlení v počtu 20 ks stožáru s tělesy, bylo zhotoveno v ulicích Krefty, Ke Slatině a také částečně i v ul. U Hřbitova s tím, že v budoucnu bude provedena ještě odbočka osvětlení na obecní hřbitov. S uspokojením lze na závěr prohlásit, že již nic nebrání stavebníkům ve výstavbě nových rodinných domů v této lokalitě. Městys v postupných krocích, v rámci svých finančních možností zajistí provizorní komunikaci. Její konečná podoba včetně řešení problematiky kanalizace v ul. Ke Slatině, bude jedním z bodů nově zvolené zastupitelstva po podzimních komunálních volbách. Základní rozpočtované položky akce: Označení položky Položka ve výši Kč Poznámka Příjmy v Kč, dle Dohod o příspě 21x příspěvek á ,- Příjmy pro městys celkem ,- Uhrazené příspěvky od vlastníků parcel k 05/2010, respektive závazky plynoucí z doposud podepsaných Dohod. Ostatní Dohody dobíhají. Výdaje Výkupy pozemků (posudek GP) ,- PD a ostatní další výdaje na zahájení El. přeložka trafa ,- Investor a vlastník E.ON (městys uvedenou částkou přispěl, skutečné náklady jsou vyšší) El rozvody k budoucím RD ,- odbočka el. vedení k novostavbě RD je již zahrnuta v příspěvku stavebníka Veřejné osvětlení ,- i pro ul.u Hřbitova Vodovodní řad ,- Stavebník si bude hradit přípojku k RD STL plynovod ,- Stavebník si bude hradit přípojku k RD Výdaje pro městys Celkem ,- Není započítána ještě úprava komunikace květen 2010 Pavel Fröhlich - starosta městyse Hasič to je povolání, které láká děti ze školky! V rámci týdne bezpečnosti jsme všichni s nadšením přijali pozvání pana Radka Studeného, který pracuje na HZS v Židlochovicích. Od toho dne bylo ve školce často slyšet: Pojedeme k hasičům! Uvidíme hasičská auta! Nadšení dětí nemělo konce Ve čtvrtek v dopoledních hodinách jsme odjížděli autobusem IDS z místní zastávky.děti které takhle ještě necestovaly, pochopily, že tento autobus jezdí podle jízdního řádu a na nikoho nečeká.(jindy děti jezdívají do divadla zvláštním autobusem nebo jsou zvyklé cestovat autem). Nás učitelky velmi potěšil přístup cestujících, kteří malým dětem ochotně uvolnili sedadla a povídali si s nimi. 2

3 V Židlochovicích jsme přešli přes most nad řekou Svratkou, a už jsme viděli bránu před HZS, která se před námi k údivu dětí sama otevírala. Za ní už jsme se nestačili divit V celém areálu stála různá hasičská auta, garáže byly otevřené, takže bylo k vidění i veškeré vybavení a technika, se kterou hasiči pracují. Děti se dozvěděly několik rad o tom, jak předcházet nebezpečným situacím s ohněm, vyzkoušely si jak je těžká přilba, kterou musí mít hasič při záchranné akci, posadily se na sedadla v autě, kde se při výjezdu hasiči připravují a nasazují kyslíkové přístroje, zjistily, jak probíhá uložení pacienta v případě přenosu do sanitky. Zážitků z toho dopoledne byla spousta, ale mezi největší určitě patřila přímá ukázka cvičného poplachu, kdy byli hasiči během 2 minut připraveni k výjezdu, a dále cvičný požár, který děti samy hasily proudem vody z hadice. Po celý zbytek dne si děti nepovídaly o ničem jiném, než, že až vyrostou, budou hasiči a děvčata se hlásila k této profesi také. Za krásné, zajímavé a netradiční dopoledne všem hasičům, kteří se nám věnovali, velice děkujeme a přejeme, aby měli více cvičných poplachů, než těch skutečných. Růžičková Zdeňka, MŠ Nosislav Mezinárodní Den Dětí 2010 Když prolistujeme kalendářem, je v těch třistapětašedesáti dnech spousta svátků. Pomineme-li Vánoce, tak se určitě shodneme na tom, že právě Den Dětí je to, na co se většina z nich těší celý rok. Myslím, že ani tentokrát tomu nebude jinak. Odpoledne plné soutěží a her, které bylo společně s příjemným počasím naplánováno na 29.5., má ještě teď nejeden návštěvník v živé paměti. Na startu před mostem dostal každý tabulku, do které mu pořadatelé u každé disciplíny zaznamenávali splnění úkolu. Děti, v některých případech i odrostlejší, museli házet míčkem na terč, skákat v pytli, balancovat za chůze s pingpongovým míčkem na pálce, šplhat na lano, lovit rybičky, poznávat dopravní značky, přecházet po kyblících, překonat prolízačku v hasičské výstroji, střílet z luku na terč. Jako minulý rok, ani letos nemohla chybět příležitost prohlédnout si a i vyzkoušet těžkou techniku firmy Strojrent. Po absolvování všech disciplín dostal každý u stánku s občerstvením samozřejmě nějakou tu sladkost, pití a špekáček, který si mohl dozlatova upéct na připraveném ohni. Pozvánku k vystoupení neodmítli ani členové kynologického klubu Nero. Se svými služebními psy z řad Policie ČR předvedli zajímavé kousky z výcviku i v simulovaných zákrocích na agresora. A protože pes je přítel člověka, mohli si děti tyto rafany i pohladit. Bylo to vydařené odpoledne! Rád vidím, když se děti baví aktivně s ostatními a to byl taky účel této akce. Je tedy na místě poděkovat za spolupráci pořadatelům z KŠSK (Komise Školské, Sociální a Kulturní), VSR (Volné Sdružení Rodičů), SDH Nosislav (Sbor Dobrovolných Hasičů) a bývalých stárků. Ani bez sponzorů se taková akce neobejde poděkování tady patří i firmě Strojrent, Řeznictví Čupa a Janíček, smíšené zboží Ilona a smíšené zboží Valová. Děkujeme! Za KŠSK Martin Burian Přírodovědně-turistický kroužek při ZŠ Nosislav Vážení čtenáři, rozhodla jsem se tímto veřejně pochválit členy přírodovědně-turistického kroužku. Jsou šikovní, pracovití a bez reptání a s elánem dobrovolně uklízeli, co sami nenadrobili. Přírodovědně-turistický kroužek pracuje při ZŠ Nosislav a zahájil svou činnost zjara letošního roku. Jeho členové jsou děti, žáci třídy místní základní školy. Pracovní náplní kroužku je především pobyt na čerstvém vzduchu, procházky, hry, poznávání přírody a okolí naší obce. 3

4 Každoročně se 22. dubna slaví Mezinárodní Den Země. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku První Den Země byl slaven v San Francisku a oslava byla zamýšlena jako ekologicky zaměřený svátek. Na počest Dne Země jsme se rozhodli vyčistit od odpadků jednu oblíbenou lokalitu v naší obci. Děti anketou zvolili odpočívadlo V Háku. Byť je to lokalita blízko hlavní silnice, je zde nádherný výhled na řeku Svratku a bezva místo na hraní! Vyzbrojeni pytlemi, rukavicemi a dobrou náladou jsme ve čtvrtek 22. dubna 2010 vyrazili od školy směrem na Židlochovice. V Háku jsme se rozdělili do dvojic a začali sbírat odpadky. A ejhle, v háječku byl pravý ráj odpadků! Děti nasbírali za necelou hodinku 10 pytlů odpadků, např. PET láhve, sklo, igelitové sáčky, nedojedené svačiny, také staré matrace, železné dráty a kbelíky, ale i kostru houpacího koníka Bohatý úlovek přijel odvést a zlikvidovat pan Zástěra s traktůrkem. Tudíž, jak doufáme, práce nebyla zbytečná a odpad skončil na místě tomu určeném. Vážení občané, stálo by za zamyšlení, kde se tolik nepořádku vzalo na tak báječném místě!? Ještě jednou díky dětem i všem zúčastněným. Libuše Konopíková Bylo, nebylo, aneb ohlas jednoho z diváků na představení Sůl nad zlato Kouzelný svět pohádek Boženy Němcové přitahoval a přitahuje dětské čtenáře již po několik generací. Snad proto si zvolili a velmi dobře zvolili nosislavští, pro věc zapálení ochotníci-amatéři, že pohádku této autorky Sůl nad zlato v režii Martina Buriana nastudují a současně věnují dětem k jejich svátku. Nosislavští občané mají kulturu rádi, dovedou ocenit snahu, výkon, odvahu i chuť svých spoluobčanů divadelních ochotníků. V květnové odpoledne plně obsadili hlediště kulturního sálu, jak ve 14:00 hod, tak i v 16:30 hod. První představení premiéru, shlédly především děti, kterým pohádka byla věnována. Pro velký zájem se pro dospělé děti představení v 16:30 opakovalo. Nejnáročnější roli měl pan král Jan I. Zde Martin Burian obsadil vynikajícího ochotníka Pavla Nečase, který svoji roli zahrál na úrovni profesionálního herce. Stejně tak výraznou komickou postavu pohádky s profesionálním výkonem zahrál v postavě rádce Atakdále pan Vladimír Kendík. Všichni herci, do pohádkových rolí obsazeni, ať už to byly princezny, princové, babička kořenářka, kuchař, rybář, celník, sklář a ostatní, se zhostili svých rolí velmi přesvědčivě. Výborně zvolené kulisy i ostatní rekvizity pomáhaly dotvářet děj pohádky. Nosislavští ochotníci dokázali, že i v tomto si dovedou poradit. Bylo úžasné pozorovat, jak málo jim stačilo, aby malému divákovi vytvořili iluzi pohádkového děje. I průvodní slovo vypravěčky působilo kouzelně. Diváci s velkým zájmem sledovali celý průběh hereckých výkonů svých spoluobčanů. Malí i velcí se plně soustředili na děj a každý skvělý vtipný kousek odměňovali potleskem. Martinu Burianovi, předsedovi Kulturní, školské a sociální komise městyse Nosislav, který pohádku režíroval a už dříve mnohokrát dokázal v mnoha kulturních záležitostech věnovaných svým spoluobčanům, že umí uplatnit svůj talent. Děkujeme za kouzelné odpoledne. A je velikým přáním nás všech, ať to Můza, která ho na čelo políbila neopouští Velké poděkování patří samozřejmě i všem hercům a ostatním z týmu kolem nich, kteří obětovali spoustu svého času k nastudování pohádky i paní učitelce Mrhačové, která se svým manželem vyrobila většinu kulis. V očích odcházejících diváků bylo znát, že se líbila. Ne jenom chlebem živ je člověk! Díky. V Nosislavi , Ludmila Chaloupková Oslava Dne matek v Lidovém domě ( ) Matka je domov, z něhož jsme vyšli, Je příroda, půda, moře. E. From Nikdo nikdy, co svět světem stojí nebude člověku bližší než jeho matka. Proto je pěkné, že s vůní kvetoucích stromů i šeříků se Svátek matek, dříve zastiňovaný oslavami MDŽ, opět slaví. 4

5 Bez žen matek, by život končil. Jsou jeho nositelkami ochraňují a vychovávají své děti, vnuky, pravnuky Dávají jim to nejcennější, co člověk v životě pozná lásku mateřskou. Která z matek nemá po celý svůj život schované papírové srdíčko vytvořené dětskou ručkou od svého potomka na památku? Silné, nepřekonatelné je pouto mezi matkou a dítětem. Žena má být především matkou, to je hlavní poslání. Má umět pohladit, pochválit, povzbudit Právem je Svátek matek opět uváděn do popředí. Budiž tedy ke cti dáno pánům z výboru Spolku Lidového dům, že se hlásí k této znovuzrozené tradici a na své členky, ženy matky nezapomínají. 9. května 2010 v prostorách Lidového domu, tuto oslavu připravili. Stoly ozdobené květinami, čekaly na oslavenkyně. Pan Mahovský, předseda spolku, se zhostil, jako vždy velmi dobře role hostitele. Srdečné přivítání s přáním všeho nejlepšího k Svátku matek, mu šlo od srdce a každou z přítomných potěšil kytičkou. Nemalou zásluhu na krásné atmosféře odpoledne měli i další pánové z výboru spolku. Na přípravě občerstvení se podíleli jak pan Suchánek, tak pan Měřínský. Na všech třech jmenovaných bylo vidět, že je jejich snahou a velkým přáním, aby se odpoledne líbilo. Jejich snaha nevyšla naprázdno. Ze spokojených tváří přítomných děvčat to bylo znát. V tomto klidném, přátelském posezení si našly spoustu námětů k popovídání. Zamlsaly si na domácím zákusku ke kafíčku. S panem Mahovským si krásně zazpívaly. Z vinných soudků bílé i červené vínečko popíjely.. Pěkně jste to odpoledne pane Mahovský, pane Suchánku, pane Měřínský připravili. Děkujeme! V Nosislavi Chaloupková Ludmila - (členka Spolku Lidového domu) Reklama HANA kadeřnické studio Hana Schönwälderová Masarykova Nosislav Tel

6 Společnost KTS EKOLOGIE s.r.o., založená obcemi mikroregionu KAHAN a Židlochovicko Vám nabízí svoje služby v oblasti nakládání s odpady. Společnost disponuje technikou potřebnou pro zajištění všech nabízených služeb na svoz komunálního odpadu. Poskytované služby : KTS EKOLOGIE s.r.o., Hutní osada 14, Zastávka Svoz a odstranění komunálního odpadu pro města, obce a živnostníky Svoz separovaných a nebezpečných složek komunálních odpadů Pronájem a vývoz kontejnerů na objemný odpad ( suť, bio, komunál ) Ceník svozu komunálních odpadů pro živnostníky a firmy pro rok 2010 typ nádoby četnost svozu cena za rok pronájem prodej 1100l 240l 26x 52x Kč Kč 104x Kč Kč Kč 26x 52x Kč Kč 104x Kč ne Kč 110l 120l 26x Kč Kontaktní osoby : 52x Miroslav Dvořáček Kč 104x Kč ne ne Uvedené jednotkové ceny jsou bez DPH. Ing.Matúš Marek Tel Tel Tel./fax.: Výsledky voleb Základní údaje o výsledcích voleb dne , do PS Parlamentu ČR ve volebním okrsku Nosislav Voliči v seznamu Volební účast v % 62,23 Platné hlasy 648 hlasů Česká str.sociálně demokrat. 122 hlasů TOP hlasů Občanská demokratická strana 114 hlasů Věci veřejné 78 hlasů Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 59 hlasů Komunistická str.čech a Moravy 51 hlasů Strana zelených 25 hlasů Suverenita-blok J.Bobošíkové 22 hlasů Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 18 hlasů Ostatní strany 39 hlasů Tučně zvýrazněné strany získali na základě výsledku celostátních voleb poslanecký mandát. ÚM Nosislav Týrání koček Drazí spoluobčané, je mi líto, že Vás musím seznámit s nepříjemnými událostmi v naší obci. V pondělí jsme za komisi životního prostředí městyse Nosislav řešili případ týrání koček v blízkosti autobusové zastávky na Kroužku. Ba co víc, dozvěděli jsme se, že se nejedná o první případ, ani o nešťastnou náhodu, kdy by kočka sama vběhla pod kola kolem projíždějících aut, jak se bohužel obvykle stává. Tomuto zvířeti někdo úmyslně svázal tlapky, podle jizev přímo ustřihl polovinu obou uší a poranil čumák. Naštěstí se kočce podařilo přežít a doplazit se do náruče člověka, který jí poskytl první pomoc, žrádlo a přístřeší. Ale bohužel se o ní nemohl starat více. Samozřejmě, že kočka je nyní k lidem velmi obezřetná. Tentýž osud zažily další dvě kočky, které tolik štěstí v neštěstí bohužel neměly a v náručí onoho člověka obě zemřely. K případu uvedené týrané kočky byl přivolán i zvěrolékař, který zjistil, že po těchto zákrocích kočka není schopná bezproblémového života. Celý případ zdokumentovala Policie ČR. Domnívám se, že další komentář není třeba. Požádal bych Vás o větší shovívavost ke zvířatům i v těchto pravděpodobně těžších časech. Setkáte li se s náznaky podobných věcí, prosím o větší vnímavost vůči těmto projevům násilí a jejich oznámení příslušným orgánům, lidem, kteří mohou něco změnit (jde li to), starostovi městyse, případně někomu z komise životního prostředí. Děkuji Vám. S pozdravem a přáním příjemnějších dní a zpráv Mgr. Lukáš Nevěděl Nosislavský zpravodaj vydává Úřad městyse Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Aktuální informace o obci naleznete na Za redakční radu Karel Vodák. Jakékoli podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MKČR E 10126

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích 1 V rámci výstavby rozsáhlého liniového kanalizačního řadu ve městě Kravaře budou v září 2008 podle aktualizovaného plánu prováděny tyto klíčové práce (uvedeny po ulicích): HLAVNÍ DOPRAVNÍ TAH HLUČÍN -

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, jsme krátce v podzimních dnech letošního roku. Pokud počasí dovolí, čekají nás práce na zahrádce, úklid listí a samozřejmě sběr ovoce a dalších výpěstků. Lehce také v tomto období již

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Realizace projektu setkání s občany 13.6.2011 1 2 3 Cíl jednání Poskytnutí průběžné informace o realizaci projektu Podání rámcových informací o

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 13.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 13.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 13.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.02/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více