Nosislavský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nosislavský zpravodaj"

Transkript

1 Nosislavský zpravodaj 3/2010 ročník XVI Informace z radnice Největší investice městyse kanalizace, nám začíná v těchto dnech nabírat vyšší otáčky. Práce na stokách A, A1.2., A3, A4 (ul. Masarykova) a na čistírně jsou v plném proudu a myslím si, že běží bez závažných problémů. Znovu však zdůrazňuji, že pokud váš sklep zasahuje pod budoucí trasu kanalizace v silnici, je potřeba o tomto informovat urychleně stavbyvedoucího p. Pěnčíka tel: Každá stoka před zahájením, musí být prozkoumána a případně projekčně ještě upravena. Harmonogram prací se bohužel mění v důsledku neočekávaných změn, např. povodně, opravy silnice v Židlochovicích, výskytu sklepů apod., a proto není možné pevně stanovit přesná data dalšího postupu. Následně nás čekají práce na trasách D, E, (ul. Pod Kopcem) a B (ul. Komenského). Samostatnou budoucí kapitolou je trasa sběrače A (ul. Městečko) bude převážně vyvložkována a stok C (ul. D. a H. Kroupná, Krefty..). Také připomínám, že je již nejvyšší čas pro pořízení projektové dokumentace a stavebního povolení domovní přípojky. Kdo toto nebude mít, vysadíme kanalizační odbočku podle dostupných informací, čímž může dojít k případnému ohrožení funkčnosti přípojky apod. Bez stavebního povolení a řádného projektu přípojky nebude nikdo na obecní kanalizační systém napojen. Po dokončení akce (02/2012), vyplyne povinnost každého potencionálního znečišťovatele v dosahu kanalizační stoky, se do ní napojit. Kontakty na projektanty přípojek a více aktualit ke kanalizaci je uvedeno na obecních stránkách V souvislosti s kanalizací ještě upozorňuji na přísný zákaz odebírání si žulových kostek z obecních komunikací pro své potřeby, stejně jako dalšího stavebního materiálu určeného k zhotovení díla. Dále je zakázáno vyvážet suť a ostatní nepořádek kamkoliv mimo řízenou skládku. Upozorňuji, že pozemky na tzv. Špici (část křižovatky Komenského se silnicí č. 425 v zatáčce na Boudky), jsou ve vlastnictví městyse a určeny po dobu dvou let pouze pro potřebu dodavatele nebo městyse. Také akce Protierozní a protipovodňová opatření Slatina běží na plné obrátky, avšak zdůrazňuji, že není stále ještě dokončená. S podrobnou zprávou vás seznámím po jejím dokončení v 08/2010. Vzhledem k podání připomínek a zamítavých stanovisek dotčených organizací k územnímu plánu je termín jeho schválení zastupitelstvem stanoven nově na cca 09/2010. Rozsah postižení městečka letošní povodní můžete shlédnout na fotografiích umístěných na obecních stránkách. Hladina Svratky dosáhla nejvyššího stavu , v 10:00hod, a to 477 cm (měřeno u mostu v Židlochovicích). Tato maximální hodnota byla pouze o 46 cm nižší než v roce Nejvyšší naměřená hodnota je z r (537 cm). Avšak i tato voda nadělala velké škody, např. na stavbě čističky odpadních vod, zemědělcům v jabloňových sadech a v místě křižovatky U ruky atd. Hájovna v Knížecím lese byla pod vodou a další škody byly na plodinách drobných zemědělců. Naši hasiči z JSDH zasahovali po 3 dny. Diakonie ČCE zapůjčila jeden vysoušeč na odstranění vlhkosti ze zaplavených sklepů v ul. Městečko. Děkuji jim a také členům SDH a všem dalším, kteří se na likvidaci letošní povodně podíleli. Závěrem tohoto článku připomínám, že sběr elektroodpadu je prováděn v rámci půlročního termínu svozu nebezpečného odpadu (jaro, podzim) a není možné zavalit obecní dvůr lednicemi, mrazáky a dalšími nepotřebnými věcmi v průběhu roku. Připomínám, že elektroodpad je možné také vrátit při pořizování nového spotřebiče. Městys nemá podmínky a finance na zajištění provozu nonstop sběrného dvoru a žádám tedy o dodržování tohoto pravidla. Termín dalšího svozu nebezpečného odpadu bude brzy oznámen, do té doby si musí každý svůj nebezpečný odpad skladovat sám. Pavel Fröhlich starosta městys Inženýrské sítě pro dalších 24 budoucích RD v Nosislavi, ul. Ke Slatině NKoncem r. 2006, po dokončení inž. sítí v ul. Dolní Kroupná (umožňuje výstavbu 11-ti nových RD) a po schválení Změny č. 2 územního plánu Nosislav, zastupitelstvo rozhodlo pokračovat v zasíťování dalších lokalit, v tomto případě 28 rodinných domů v nově vytvořené ulici Ke Slatině. Rozsahem prací se jedná o největší investici umožňující výstavbu nové lokality rodinných domů v Nosislavi od r V 01/2007 byla svolána veřejná schůze a všichni vlastníci byli seznámeni se záměrem obce zbudovat za určitých podmínek uvažované inženýrské sítě. Tehdy standardní model; obec odkoupí od vlastníka pozemek, zasíťuje jej a o cenu inženýrských sítí prodá zase vlastníkovi zpět, nebyl v tomto případě použit, a to proto, že 100% cena za vybudování sítí a za

2 zhodnocení pozemku a její přeúčtování zpět, by byla pro většinu vlastníků fakticky neúnosná i přes očekávanou dotaci ze SFRB. Po celou dobu do zkolaudování posledního z RD, by obec ručila svým závazkem za řádné vybudování RD apod. Dále je nutno uvést, že ne všichni vlastníci tento záměr vůbec přivítali. Argumentovali i tím, že stavět RD vlastně nechtějí a celá věc je de facto nezajímá. Někteří spoluobčané dodnes poukazují i na to, že je přirozené a správné, aby obec investovala do nových inženýrských sítí k soukromým pozemkům z obecního rozpočtu bez finanční spoluúčasti vlastníka. Tyto hlasy nemohou být vyslyšeny, období socialismu už dávno skončilo a obec ve své další expanzi musí přistupovat vždy s ohledem na reálné finančních možnosti při zkvalitňování stávající zástavby! Na uvedené schůzi na OÚ, byli vlastníci potencionálních stavebních míst seznámeni se dvěma variantami, vždy s finanční spoluúčastí vlastníka pozemku. Dále byly vyzváni o písemné stanovisko a o vyplnění předběžného dotazníku s označením varianty: Varianta A) Obec vybuduje vodu, plyn, elektro a provizorní komunikaci. Příspěvek vlastníka obci, bude 30 tis Kč. Dále obci bude odprodána nezbytná část pozemku na komunikaci, a to za cenu dle znaleckého odhadu. Očekávané celkové náklady akce 2,5 až 3 mil Kč. Varianta B) Obec vybuduje vodu, plyn, elektro, kanalizaci a asfaltovou vozovku. Příspěvek vlastníka obci bude minimálně 100 tis Kč. Dále obci bude odprodána nezbytná část pozemku na komunikaci, a to za cenu dle znaleckého odhadu. Očekávané celkové náklady akce 6,5-7 mil Kč. Varianta A) u stavebníků jednoznačně zvítězila a obec coby investor celého projektu se pustila do díla. Nejdříve bylo nutné zahájit výkupy pozemků pro budoucí komunikaci a PD vlastních sítí. Současně bylo uzavírány se stavebníky i Dohody o příspěvcích ve výši 30 tis Kč. V roce 2009, byly úspěšně provedeny práce na vybudování 266 m vodovodního řadu a 332 m STL plynovodu (provedla fi. TOMEK s.r.o.). V minulém měsíci proběhla kolaudace veřejného osvětlení (provedla fi. Hlaváček s.r.o., Nosislav), demontáže el. vedení a stožárů VN, přeložky trafostanice a rozvodů el. vedení NN a též i připojovacích nových odběrných míst pro RD - rozvaděčů pro připojení RD (provedli fi RGV s.r.o. a E.ON a.s.). V rámci realizace akce byly v ul. Krefty veškeré nadzemní kabelové rozvody elektřiny, telefonu a obecního rozhlasu uloženy do země. Nové veřejné osvětlení v počtu 20 ks stožáru s tělesy, bylo zhotoveno v ulicích Krefty, Ke Slatině a také částečně i v ul. U Hřbitova s tím, že v budoucnu bude provedena ještě odbočka osvětlení na obecní hřbitov. S uspokojením lze na závěr prohlásit, že již nic nebrání stavebníkům ve výstavbě nových rodinných domů v této lokalitě. Městys v postupných krocích, v rámci svých finančních možností zajistí provizorní komunikaci. Její konečná podoba včetně řešení problematiky kanalizace v ul. Ke Slatině, bude jedním z bodů nově zvolené zastupitelstva po podzimních komunálních volbách. Základní rozpočtované položky akce: Označení položky Položka ve výši Kč Poznámka Příjmy v Kč, dle Dohod o příspě 21x příspěvek á ,- Příjmy pro městys celkem ,- Uhrazené příspěvky od vlastníků parcel k 05/2010, respektive závazky plynoucí z doposud podepsaných Dohod. Ostatní Dohody dobíhají. Výdaje Výkupy pozemků (posudek GP) ,- PD a ostatní další výdaje na zahájení El. přeložka trafa ,- Investor a vlastník E.ON (městys uvedenou částkou přispěl, skutečné náklady jsou vyšší) El rozvody k budoucím RD ,- odbočka el. vedení k novostavbě RD je již zahrnuta v příspěvku stavebníka Veřejné osvětlení ,- i pro ul.u Hřbitova Vodovodní řad ,- Stavebník si bude hradit přípojku k RD STL plynovod ,- Stavebník si bude hradit přípojku k RD Výdaje pro městys Celkem ,- Není započítána ještě úprava komunikace květen 2010 Pavel Fröhlich - starosta městyse Hasič to je povolání, které láká děti ze školky! V rámci týdne bezpečnosti jsme všichni s nadšením přijali pozvání pana Radka Studeného, který pracuje na HZS v Židlochovicích. Od toho dne bylo ve školce často slyšet: Pojedeme k hasičům! Uvidíme hasičská auta! Nadšení dětí nemělo konce Ve čtvrtek v dopoledních hodinách jsme odjížděli autobusem IDS z místní zastávky.děti které takhle ještě necestovaly, pochopily, že tento autobus jezdí podle jízdního řádu a na nikoho nečeká.(jindy děti jezdívají do divadla zvláštním autobusem nebo jsou zvyklé cestovat autem). Nás učitelky velmi potěšil přístup cestujících, kteří malým dětem ochotně uvolnili sedadla a povídali si s nimi. 2

3 V Židlochovicích jsme přešli přes most nad řekou Svratkou, a už jsme viděli bránu před HZS, která se před námi k údivu dětí sama otevírala. Za ní už jsme se nestačili divit V celém areálu stála různá hasičská auta, garáže byly otevřené, takže bylo k vidění i veškeré vybavení a technika, se kterou hasiči pracují. Děti se dozvěděly několik rad o tom, jak předcházet nebezpečným situacím s ohněm, vyzkoušely si jak je těžká přilba, kterou musí mít hasič při záchranné akci, posadily se na sedadla v autě, kde se při výjezdu hasiči připravují a nasazují kyslíkové přístroje, zjistily, jak probíhá uložení pacienta v případě přenosu do sanitky. Zážitků z toho dopoledne byla spousta, ale mezi největší určitě patřila přímá ukázka cvičného poplachu, kdy byli hasiči během 2 minut připraveni k výjezdu, a dále cvičný požár, který děti samy hasily proudem vody z hadice. Po celý zbytek dne si děti nepovídaly o ničem jiném, než, že až vyrostou, budou hasiči a děvčata se hlásila k této profesi také. Za krásné, zajímavé a netradiční dopoledne všem hasičům, kteří se nám věnovali, velice děkujeme a přejeme, aby měli více cvičných poplachů, než těch skutečných. Růžičková Zdeňka, MŠ Nosislav Mezinárodní Den Dětí 2010 Když prolistujeme kalendářem, je v těch třistapětašedesáti dnech spousta svátků. Pomineme-li Vánoce, tak se určitě shodneme na tom, že právě Den Dětí je to, na co se většina z nich těší celý rok. Myslím, že ani tentokrát tomu nebude jinak. Odpoledne plné soutěží a her, které bylo společně s příjemným počasím naplánováno na 29.5., má ještě teď nejeden návštěvník v živé paměti. Na startu před mostem dostal každý tabulku, do které mu pořadatelé u každé disciplíny zaznamenávali splnění úkolu. Děti, v některých případech i odrostlejší, museli házet míčkem na terč, skákat v pytli, balancovat za chůze s pingpongovým míčkem na pálce, šplhat na lano, lovit rybičky, poznávat dopravní značky, přecházet po kyblících, překonat prolízačku v hasičské výstroji, střílet z luku na terč. Jako minulý rok, ani letos nemohla chybět příležitost prohlédnout si a i vyzkoušet těžkou techniku firmy Strojrent. Po absolvování všech disciplín dostal každý u stánku s občerstvením samozřejmě nějakou tu sladkost, pití a špekáček, který si mohl dozlatova upéct na připraveném ohni. Pozvánku k vystoupení neodmítli ani členové kynologického klubu Nero. Se svými služebními psy z řad Policie ČR předvedli zajímavé kousky z výcviku i v simulovaných zákrocích na agresora. A protože pes je přítel člověka, mohli si děti tyto rafany i pohladit. Bylo to vydařené odpoledne! Rád vidím, když se děti baví aktivně s ostatními a to byl taky účel této akce. Je tedy na místě poděkovat za spolupráci pořadatelům z KŠSK (Komise Školské, Sociální a Kulturní), VSR (Volné Sdružení Rodičů), SDH Nosislav (Sbor Dobrovolných Hasičů) a bývalých stárků. Ani bez sponzorů se taková akce neobejde poděkování tady patří i firmě Strojrent, Řeznictví Čupa a Janíček, smíšené zboží Ilona a smíšené zboží Valová. Děkujeme! Za KŠSK Martin Burian Přírodovědně-turistický kroužek při ZŠ Nosislav Vážení čtenáři, rozhodla jsem se tímto veřejně pochválit členy přírodovědně-turistického kroužku. Jsou šikovní, pracovití a bez reptání a s elánem dobrovolně uklízeli, co sami nenadrobili. Přírodovědně-turistický kroužek pracuje při ZŠ Nosislav a zahájil svou činnost zjara letošního roku. Jeho členové jsou děti, žáci třídy místní základní školy. Pracovní náplní kroužku je především pobyt na čerstvém vzduchu, procházky, hry, poznávání přírody a okolí naší obce. 3

4 Každoročně se 22. dubna slaví Mezinárodní Den Země. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku První Den Země byl slaven v San Francisku a oslava byla zamýšlena jako ekologicky zaměřený svátek. Na počest Dne Země jsme se rozhodli vyčistit od odpadků jednu oblíbenou lokalitu v naší obci. Děti anketou zvolili odpočívadlo V Háku. Byť je to lokalita blízko hlavní silnice, je zde nádherný výhled na řeku Svratku a bezva místo na hraní! Vyzbrojeni pytlemi, rukavicemi a dobrou náladou jsme ve čtvrtek 22. dubna 2010 vyrazili od školy směrem na Židlochovice. V Háku jsme se rozdělili do dvojic a začali sbírat odpadky. A ejhle, v háječku byl pravý ráj odpadků! Děti nasbírali za necelou hodinku 10 pytlů odpadků, např. PET láhve, sklo, igelitové sáčky, nedojedené svačiny, také staré matrace, železné dráty a kbelíky, ale i kostru houpacího koníka Bohatý úlovek přijel odvést a zlikvidovat pan Zástěra s traktůrkem. Tudíž, jak doufáme, práce nebyla zbytečná a odpad skončil na místě tomu určeném. Vážení občané, stálo by za zamyšlení, kde se tolik nepořádku vzalo na tak báječném místě!? Ještě jednou díky dětem i všem zúčastněným. Libuše Konopíková Bylo, nebylo, aneb ohlas jednoho z diváků na představení Sůl nad zlato Kouzelný svět pohádek Boženy Němcové přitahoval a přitahuje dětské čtenáře již po několik generací. Snad proto si zvolili a velmi dobře zvolili nosislavští, pro věc zapálení ochotníci-amatéři, že pohádku této autorky Sůl nad zlato v režii Martina Buriana nastudují a současně věnují dětem k jejich svátku. Nosislavští občané mají kulturu rádi, dovedou ocenit snahu, výkon, odvahu i chuť svých spoluobčanů divadelních ochotníků. V květnové odpoledne plně obsadili hlediště kulturního sálu, jak ve 14:00 hod, tak i v 16:30 hod. První představení premiéru, shlédly především děti, kterým pohádka byla věnována. Pro velký zájem se pro dospělé děti představení v 16:30 opakovalo. Nejnáročnější roli měl pan král Jan I. Zde Martin Burian obsadil vynikajícího ochotníka Pavla Nečase, který svoji roli zahrál na úrovni profesionálního herce. Stejně tak výraznou komickou postavu pohádky s profesionálním výkonem zahrál v postavě rádce Atakdále pan Vladimír Kendík. Všichni herci, do pohádkových rolí obsazeni, ať už to byly princezny, princové, babička kořenářka, kuchař, rybář, celník, sklář a ostatní, se zhostili svých rolí velmi přesvědčivě. Výborně zvolené kulisy i ostatní rekvizity pomáhaly dotvářet děj pohádky. Nosislavští ochotníci dokázali, že i v tomto si dovedou poradit. Bylo úžasné pozorovat, jak málo jim stačilo, aby malému divákovi vytvořili iluzi pohádkového děje. I průvodní slovo vypravěčky působilo kouzelně. Diváci s velkým zájmem sledovali celý průběh hereckých výkonů svých spoluobčanů. Malí i velcí se plně soustředili na děj a každý skvělý vtipný kousek odměňovali potleskem. Martinu Burianovi, předsedovi Kulturní, školské a sociální komise městyse Nosislav, který pohádku režíroval a už dříve mnohokrát dokázal v mnoha kulturních záležitostech věnovaných svým spoluobčanům, že umí uplatnit svůj talent. Děkujeme za kouzelné odpoledne. A je velikým přáním nás všech, ať to Můza, která ho na čelo políbila neopouští Velké poděkování patří samozřejmě i všem hercům a ostatním z týmu kolem nich, kteří obětovali spoustu svého času k nastudování pohádky i paní učitelce Mrhačové, která se svým manželem vyrobila většinu kulis. V očích odcházejících diváků bylo znát, že se líbila. Ne jenom chlebem živ je člověk! Díky. V Nosislavi , Ludmila Chaloupková Oslava Dne matek v Lidovém domě ( ) Matka je domov, z něhož jsme vyšli, Je příroda, půda, moře. E. From Nikdo nikdy, co svět světem stojí nebude člověku bližší než jeho matka. Proto je pěkné, že s vůní kvetoucích stromů i šeříků se Svátek matek, dříve zastiňovaný oslavami MDŽ, opět slaví. 4

5 Bez žen matek, by život končil. Jsou jeho nositelkami ochraňují a vychovávají své děti, vnuky, pravnuky Dávají jim to nejcennější, co člověk v životě pozná lásku mateřskou. Která z matek nemá po celý svůj život schované papírové srdíčko vytvořené dětskou ručkou od svého potomka na památku? Silné, nepřekonatelné je pouto mezi matkou a dítětem. Žena má být především matkou, to je hlavní poslání. Má umět pohladit, pochválit, povzbudit Právem je Svátek matek opět uváděn do popředí. Budiž tedy ke cti dáno pánům z výboru Spolku Lidového dům, že se hlásí k této znovuzrozené tradici a na své členky, ženy matky nezapomínají. 9. května 2010 v prostorách Lidového domu, tuto oslavu připravili. Stoly ozdobené květinami, čekaly na oslavenkyně. Pan Mahovský, předseda spolku, se zhostil, jako vždy velmi dobře role hostitele. Srdečné přivítání s přáním všeho nejlepšího k Svátku matek, mu šlo od srdce a každou z přítomných potěšil kytičkou. Nemalou zásluhu na krásné atmosféře odpoledne měli i další pánové z výboru spolku. Na přípravě občerstvení se podíleli jak pan Suchánek, tak pan Měřínský. Na všech třech jmenovaných bylo vidět, že je jejich snahou a velkým přáním, aby se odpoledne líbilo. Jejich snaha nevyšla naprázdno. Ze spokojených tváří přítomných děvčat to bylo znát. V tomto klidném, přátelském posezení si našly spoustu námětů k popovídání. Zamlsaly si na domácím zákusku ke kafíčku. S panem Mahovským si krásně zazpívaly. Z vinných soudků bílé i červené vínečko popíjely.. Pěkně jste to odpoledne pane Mahovský, pane Suchánku, pane Měřínský připravili. Děkujeme! V Nosislavi Chaloupková Ludmila - (členka Spolku Lidového domu) Reklama HANA kadeřnické studio Hana Schönwälderová Masarykova Nosislav Tel

6 Společnost KTS EKOLOGIE s.r.o., založená obcemi mikroregionu KAHAN a Židlochovicko Vám nabízí svoje služby v oblasti nakládání s odpady. Společnost disponuje technikou potřebnou pro zajištění všech nabízených služeb na svoz komunálního odpadu. Poskytované služby : KTS EKOLOGIE s.r.o., Hutní osada 14, Zastávka Svoz a odstranění komunálního odpadu pro města, obce a živnostníky Svoz separovaných a nebezpečných složek komunálních odpadů Pronájem a vývoz kontejnerů na objemný odpad ( suť, bio, komunál ) Ceník svozu komunálních odpadů pro živnostníky a firmy pro rok 2010 typ nádoby četnost svozu cena za rok pronájem prodej 1100l 240l 26x 52x Kč Kč 104x Kč Kč Kč 26x 52x Kč Kč 104x Kč ne Kč 110l 120l 26x Kč Kontaktní osoby : 52x Miroslav Dvořáček Kč 104x Kč ne ne Uvedené jednotkové ceny jsou bez DPH. Ing.Matúš Marek Tel Tel Tel./fax.: Výsledky voleb Základní údaje o výsledcích voleb dne , do PS Parlamentu ČR ve volebním okrsku Nosislav Voliči v seznamu Volební účast v % 62,23 Platné hlasy 648 hlasů Česká str.sociálně demokrat. 122 hlasů TOP hlasů Občanská demokratická strana 114 hlasů Věci veřejné 78 hlasů Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 59 hlasů Komunistická str.čech a Moravy 51 hlasů Strana zelených 25 hlasů Suverenita-blok J.Bobošíkové 22 hlasů Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 18 hlasů Ostatní strany 39 hlasů Tučně zvýrazněné strany získali na základě výsledku celostátních voleb poslanecký mandát. ÚM Nosislav Týrání koček Drazí spoluobčané, je mi líto, že Vás musím seznámit s nepříjemnými událostmi v naší obci. V pondělí jsme za komisi životního prostředí městyse Nosislav řešili případ týrání koček v blízkosti autobusové zastávky na Kroužku. Ba co víc, dozvěděli jsme se, že se nejedná o první případ, ani o nešťastnou náhodu, kdy by kočka sama vběhla pod kola kolem projíždějících aut, jak se bohužel obvykle stává. Tomuto zvířeti někdo úmyslně svázal tlapky, podle jizev přímo ustřihl polovinu obou uší a poranil čumák. Naštěstí se kočce podařilo přežít a doplazit se do náruče člověka, který jí poskytl první pomoc, žrádlo a přístřeší. Ale bohužel se o ní nemohl starat více. Samozřejmě, že kočka je nyní k lidem velmi obezřetná. Tentýž osud zažily další dvě kočky, které tolik štěstí v neštěstí bohužel neměly a v náručí onoho člověka obě zemřely. K případu uvedené týrané kočky byl přivolán i zvěrolékař, který zjistil, že po těchto zákrocích kočka není schopná bezproblémového života. Celý případ zdokumentovala Policie ČR. Domnívám se, že další komentář není třeba. Požádal bych Vás o větší shovívavost ke zvířatům i v těchto pravděpodobně těžších časech. Setkáte li se s náznaky podobných věcí, prosím o větší vnímavost vůči těmto projevům násilí a jejich oznámení příslušným orgánům, lidem, kteří mohou něco změnit (jde li to), starostovi městyse, případně někomu z komise životního prostředí. Děkuji Vám. S pozdravem a přáním příjemnějších dní a zpráv Mgr. Lukáš Nevěděl Nosislavský zpravodaj vydává Úřad městyse Nosislav. Vychází jednou za dva měsíce, uzávěrka příštího čísla bude Náklad 450 výtisků je vydáván zdarma občanům. Děkujeme všem, kteří se podíleli na obsahu a zpracování tohoto vydání. Aktuální informace o obci naleznete na Za redakční radu Karel Vodák. Jakékoli podněty můžete sdělovat redakci na Evidenční číslo MKČR E 10126

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Obecní zpravodaj Ouběnice, Chaloupky, Ostrov 1/2015 Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Úvodní slovo Vážení občané, dostáváte do rukou první výtisk zpravodaje o činnosti zastupitelstva obce

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 2.8.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 2.8.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 2.8.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 168/2007 ze dne 2.8.2007

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí,

Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, Obec Lipí Lipí 28 Dubné 373 84 V Lipí dne 15.02.2015 Věc: REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE LIPÍ Vážený pane starosto a Vážení zastupitelé obce Lipí, dne 24.11.2014 jste se na schůzi zastupitelstva zmínili

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015

OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015 OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích

Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích 1 V rámci výstavby rozsáhlého liniového kanalizačního řadu ve městě Kravaře budou v září 2008 podle aktualizovaného plánu prováděny tyto klíčové práce (uvedeny po ulicích): HLAVNÍ DOPRAVNÍ TAH HLUČÍN -

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 7 9/2013 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za domovní odpad 1.2. Výstavba splaškové kanalizace 1.3. Povodeň

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2014

V Ř E S K O V Á K květen 2014 V Ř E S K O V Á K květen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nevím, kde se vzala zcela nepravdivá informace o dotacích na kanalizaci, ten kdo tuto zprávu šíří by se měl nad sebou hodně zamyslet. Nevím,

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

1) Vodovodní síť rekapitulace stávajícího stavu. 2) Vodovodní přípojky informace o návrhu

1) Vodovodní síť rekapitulace stávajícího stavu. 2) Vodovodní přípojky informace o návrhu PROVOD inženýrská společnost, s.r.o. Středisko Tišnov, Brněnská 196 666 01 Tišnov Obec Bory Výstavba vodovodních přípojek Bory, 4. 10. 2013 1 /20 Program schůze 1) Vodovodní síť rekapitulace stávajícího

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více