kontrolovaných podmínkách.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kontrolovaných podmínkách."

Transkript

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách. Příjemce dotace: Název nebo obchodní jméno: ŠTIČÍ LÍHEŇ ESOX, spol. s r.o. Adresa: Jordánská 366, Tábor IČO: Registrační číslo projektu: CZ.1.25/3.4.00/ Název pilotního projektu: Produkce plůdku kapra s využitím počátečního odchovu v kontrolovaných podmínkách Jméno a příjmení osob, která je oprávněna příjemce dotace zastupovat: Ing. Mgr. Oldřich Pecha jednatel společnosti Vědecký subjekt: Název nebo obchodní jméno: Mendelova univerzita v Brně, Odd. rybářství a hydrobiologie Adresa: Zemědělská 1, Brno IČO: Místo a datum zpracování technické zprávy:brno Jméno a příjmení osoby, která je oprávněna vědecký subjekt zastupovat: Prof. Ing Jaroslav Hlušek, CSc. rektor Zpracovatel technické zprávy: Název nebo obchodní jméno: Mendelova univerzita v Brně,Odd. rybářství a hydrobiologie Adresa: Zemědělská 1, Brno IČO: Místo a datum zpracování technické zprávy: Brno Jména a příjmení osob, které zpracovali technickou zprávu: Ing. Tomáš Brabec, Ph.D., doc. Dr. Ing. Jan Mareš Jméno a příjmení osoby, která je oprávněna zastupovat zpracovatele technické zprávy: Prof. Ing Jaroslav Hlušek, CSc. rektor

2 Souhlas s publikací technické zprávy: Souhlasím se zveřejněním této technické zprávy pilotního projektu v rámci opatření 3.4. Pilotní projekty z Operačního programu Rybářství na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a s využíváním výsledků této technické zprávy všemi subjekty z odvětví rybářství. Podpis osoby oprávněné zastupovat: 1. Příjemce dotace: Ing. Mgr. Oldřich Pecha jednatel společnosti 2. Partner projektu (vědecký subjekt) Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. rektor Mendelovy univerzity v Brně 3. Zpracovatele technické zprávy Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. rektor Mendelovy univerzity v Brně

3 1. Cíl projektu. 1.1.Co je cílem projektu Cílem řešeného projektu bylo v provozních podmínkách ověřit kombinaci počátečního rozkrmu plůdku kapra v kontrolovaných podmínkách s následným odchovem v rybnících. Ověřovaná technologie počátečního rozkrmu plůdku kapra v kontrolovaných podmínkách byla zaměřena na optimalizaci procesů odchovu v provozních podmínkách s cílem zvýšit přežití v nejrizikovějším období chovu kapra, dosáhnout vyšší kusové hmotnosti s důrazem na kondici plůdku kapra v podzimním období, zvýšit celkovou produkci ryb z jednotky plochy a zhodnotit efekt rozkrmu při jarním výlovu. 1.2.Inovativnost technologie Inovativnost testované technologie odchovu kapra s počátečním rozkrmem v kontrolovaných podmínkách spočívá ve využití počátečního vysokého růstového potenciálu kapra v optimálních podmínkách a dosažení stadia vyšší odolnosti vůči negativním klimatickým změnám před vysazením do rybničních podmínek. Dosažené vyšší přežití v těchto systémech snižuje potřeby váčkového plůdku kapra, umožňuje přesněji stanovit obsádku pro optimální využití přirozené potravy a zvýšit tak celkovou produkci rybníka. Zvládnutí technologie odchovu v kontrolovaných podmínkách je předpokladem pro širší uplatnění časného výtěru kapra v rybářské praxi Proč je nutná inovace, která je předmětem testování Dostatek kvalitního plůdku kapra je nezbytný pro ekonomický chov. Překonání kritického období přechodu rozplavaného váčkového plůdku kapra z endogenní na exogenní výživu je v rybnících spojeno s výraznými ztrátami. Možné klimatické změny zejména výrazné ochlazení vody negativně ovlivňuje rozvoj přirozené potravy, což vede ke zvyšování ztrát. Tyto vlivy lze minimalizovat využitím recirkulačních systémů. Optimalizace podmínek odchovu, krmné strategie, techniky krmení, použité diety a následné vysazení do vhodně připravených plůdkových výtažníků jsou předpokladem pro vyšší přežití, vyšší individuální hmotnost, lepší kondici ryb a zkrácení výrobního cyklu. Tento způsob chovu umožňuje produkci hmotnostně a velikostně vyrovnaného kapřího plůdku v porovnání s tradičními postupy, kdy vlivem vysokých ztrát z prvního nasazení mohou být dodatečně plůdkové výtažníky dosazovány váčkovým plůdkem z pozdějších výtěrů s výslednou produkcí rozrostlého plůdku. A v neposlední řadě by se tento způsob odchovu raných stadií ryb mohl stát částečným řešením problémů s hledáním vhodného přípravku pro eliminaci rozvoje hrubého zooplanktonu v rybnících.

4 2. Úvod Kapr obecný (Cyprinus carpio L.) se díky své odolnosti, vysoké plodnosti a poměrně rychlému růstu stal hlavním chovaným rybím druhem v českých a moravských rybnících s produkcí dlouhodobě se pohybující kolem 85 % z celkové produkce tržních ryb. V návaznosti zpravidla na umělý výtěr je od samého začátku svého života kapr chován tradičním způsobem v rybnících. První rok odchovu v rybnících je pro váčkový plůdek velmi kritický, kdy k největším ztrátám (kolem %) dochází během prvního měsíce rybničního odchovu v důsledku nepříznivých ekologických nebo potravních podmínek. Náhlé klimatické změny provázené ochlazením vody (v některých případech až pod letální hodnotu pro váčkový plůdek kapra) a nedostatek velikostně vhodné potravy mohou způsobit až 100% ztráty. Již poklesem teploty vody na rozmezí C se prodlužuje rozvoj přirozené potravy pro váčkový plůdek ryb v dostačující biomase, druhové (drobné druhy zooplanktonu) a velikostní ( µm) struktuře na 14 až 20 dní, kdy po vysazení do rybníka je schopnost rozplavaného váčkového plůdku hladovět velice nízká. Standardně se v přirozených podmínkách počítá s přežitím na úrovni 10 %. Velikostně vhodná přirozená potrava (zooplankton) je velice důležitá ve výživě kapra na začátku larvální periody. Vychází to především z vývoje trávicího traktu ryb bez žaludku jak je typické pro cyprinidae. Váčkový plůdek kaprovitých ryb je po vykulení velmi malí, má nevyvinuté střevo (rovné, krátké, tenké) s minimální enzymatickou (sekreční) aktivitou. Pro tyto ryby je v prvních dnech larvální periody zcela nezbytné přijímat přirozenou potravu obsahující exogenní enzymy, které na začátku nahrazují sekreční funkci střeva a zároveň podporují vývoj a sekreční činnost vlastního střeva. Zároveň je i nepostradatelným zdrojem jednoduchých vysoce stravitelných molekul proteinů v prvních dnech života kapra. Rozvoj recirkulační systémů a znalostí z oblasti výživy raných stadií ryb umožnil zpracovat kombinovanou technologii chovu plůdku kapra. Kombinace rozkrmu v kontrolovaných podmínkách a následující odchov v rybnících spojuje klady obou těchto technologií a zvyšuje produktivitu práce. Podstatou odchovu v kontrolovaných podmínkách je počátečné několikadenní (nejméně však 3 dny) předkládání živé potravy (naupliová stádia žábronožky solné, tříděný zooplankton) s postupným převodem na kompletní startérové krmné směsi metodou co-feeding, jenž zajišťuje postupnou adaptaci trávicího traktu a potravního reflexu odchovávaných ryb na odlišné nutriční složení a fyzikální vlastnosti startérových krmných směsí. Hodnotícími parametry vhodně zvolené krmné strategie, techniky krmení a použité startérové diety jsou v těchto systémech vývojový index, maximální délkový a hmotnostní růst a přežití, které se pohybuje na úrovní 85 až 90 % za předpokladu optimálních podmínek odchovného prostředí. Určité úskalí recirkulačních systémů pro praxi spočívá ve striktním dodržování hygieny odchovného prostředí a obsluhy, ale také v kvalitě a původu váčkového plůdku kapra. V pilotním projektu byla testována technologie počátečního rozkrmu váčkového plůdku kapra v kontrolovaných podmínkách s následným vysazením do vhodně připravených

5 rybníků. V průběhu řešení byl ověřován vliv rozkrmeného a nerozkrmeného váčkového plůdku na úroveň přežití, rychlost růstu a kondici plůdku kapra před komorováním, přežití a kondiční stav plůdku po komorování při jarních výlovech. Baruš V. a Oliva O. (1995) Mihulovci a ryby (1). Academia Praha, s Kouřil J., Hanáčková J., Stejskal V. (2008) Recirkulační akvakulturní systémy pro chov ryb. Edice metodik č. 85. VÚRH Vodňany, s. 40. Jirásek J. a Mareš J. (2001) Výživa a krmení raných vývojových stadií kaprovitých ryb. Bulletin VÚRH Vodňany (1): s Jirásek J. a Mařeš J. (2001) Výživa a krmení raných vývojových stadií kaprovitých ryb II. Bulletin VÚRH Vodňany (2): s Mareš J. a Jirásek J. (1999) Ukazatele hodnocení produkční účinnosti krmiv. In Spurný, P. (ed), Sborník ref. 50 let výuky rybářské specializace na MZLU v Brně, Brno, s Matěna J. (1983) Řízená produkce zooplanktonu pro odkrm plůdku. Edice metodik č. 7, VÚRH Vodňany, s. 10. Mze (2011) Situační a výhledová zpráva ryby. s. 44. Peňáz M., Prokeš M., Kouřil J. a Hamáčková J. (1983) Early development of the carp, Cyprinus carpio. Acta Scien. Natur. Acad. Scient. Bohemoslav. Brno, (17): s Odhad přínosu zavedené technologie. Technologie počátečního rozkmu váčkového plůdku kapra v kontrolovaných podmínkách umožňuje zefektivnit odchov plůdku kapra, zajistit produkci kvalitního a vyrovnaného plůdku, tak nezbytného pro úspěšný a ekonomický chov kapra, zvýšit produktivitu práce. 3. Materiál a metodika Testovaná technologie rozkrmu váčkového plůdku kapra v kontrolovaných podmínkách byla realizována na odchovném recirkulačním zařízení v Táboře společnosti Štičí líheň Esox spol. s.r.o. V navazujícím vegetačním období pokračovalo testování v rybničních podmínkách. K testu byl použit váčkový plůdek kapra (K 0 ) šupinaté a lysé formy plemene Originál Biharugrai Tükrös Ponty pocházející z Rybářství Hortobáth, Maďarsko. Před transportem byl váčkový plůdek kapra 3krát nakrmen žloutkovou emulzí. Převoz byl uskutčněn v igelitových vacích s kyslíkovou atmosférou. Základní údaje o výtěru a charakteristika váčkového plůdku kapra použitého v testu je uvedena v tabulce č. 1. Pilotní projekt byl rozdělen do tří částí. Váčkový plůdek byl po převozu rozdělen do dvou skupin. První z nich byla bezprostředně po převozu vysazena do rybničních podmínek, druhá pak do odchovných žlabů na recirkulační systém, kde probíhal rozkrm.

6 Po převozu byl odebrán vzorek ryb pro stanovení základních délkohmotnostních parametrů a jejich vzájemného poměru (koeficient dle Fultona). Hmotnost byla stanovena na analytických vahách s přesností na 0,1 mg, délka celková pak s pomocí digitálního posuvného měřítka. Tab. č.1: Základní údaje o výtěru a charakteristika váčkového plůdku kapra (A±SD). Datum výtěru Datum kulení Datum převozu Celková délka (mm) Šupinatá forma Lysá forma 6,36±0,18 6,42±0,19 Hmotnost (mg) 1,78±0,3 1,54±0,21 Kondice dle Fultona 0,7±0,14 0,58±0,07 Pozn: A aritmetický průměr, SD směrodatná odchylka 3.1. I. část pilotního projektu odchov K 0 na K rozkrm. v kontrolovanýh podmínkách. Rozkrm váčkového plůdku kapra probíhal po dobu 9 dní od do v šesti odkulovacích žlabech o objemu 357 litrů a 1 žlabu o objemu 300 litrů, napojených na recirkulační systém s filtrační sekci o objemu litrů. Zdrojem vody pro recirkulační systém byl vodovodní řad, voda byla temperována na požadovanou hodnotu průtokovým ohřívačem. Světelný režim byl upravený na 16 hodin osvětlení a 8 hodin bez osvětlení. Ve světelné části dne bylo aplikováno krmení v 8 dílčích dávkách v dvou hodinových intervalech. Výše krmné dávky byla vždy upravována dle denní hmotnosti obsádky pro daný žlab vycházející z intenzity růstu. Živá naupliová stadia žábronožky solné byla inkubována z cyst artemií komerčně dodávaného balení výrobce Artemia Koral Gmbh. Líhnutí nauplií probíhalo ve sklenených zugských lahvích dle doporučení výrobce. Jako suchá dieta bylo předkládáno startérové krmivo Perla Larva Proactive 6.0 s obsahem 62 % NL, 11 % tuku od výrobce Skretting. Krmná strategie a intenzita krmení je uvedena v tabulce č. 2. V pravidelných třídenních intervalech byly odebírány vzorky 30 kusů larev z každého žlabu pro zjištění aktuální hmotnosti a intenzity růstu pro upřesnění výše krmné dávky, z toho bylo 20 kusů larev fixováno 4% formaldehydem pro následné měření a výpočet délkohmotnostních parametrů SWGR, SLGR a vývojového indexu dle (Peňáz et al. 1983). Pravidelně 3krát denně byly měřeny základní fyzikálně-chemické parametry vody (teplota, % nasycení vody kyslíkem). Hodnoty základních fyzikálně-chemických parametrů jsou uvedeny v tabulce č. 3. Ráno po prvním krmení a večer před posledním krmením byly žlaby čištěny a odstraňovány exkrementy, nepřijaté krmivo a uhynulí jedinci, kteří byli zaznamenáváni do denních protokolů pro každý žlab.

7 Tab. č.2: Krmný diagram celého testu. D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Varianta Artemie/Perla Artemie (lysec, šupináč) 5/1 3/2 3/3 2/3 1/5 Intenzita krmení v % obsádky Artemie Perla Tab. č.3: Základní fyzikálně-chemické parametry vody. Parametr Průměrná hodnota Minimální hodnota Maximální hodnota Teplota ( C) 22,1 21,3 22,4 O 2 (%) 93, ,1 Varianta 1.- váčkový plůdek šupinaté formy, byl nasazen do 3 žlabů á 22,3 tis. kusů na žlab (66 kusů na litr odchovného objemu) a varianta 2. - lysé formy, byl nasazen do 4 žlabů á 42,5 tis. kusů na žlab (124 kusů na litr odchovného objemu), varianta 3. nerozkrmený váčkový plůdek šupinaté formy vysazený do plůdkového výtažníku (Záchytný) o výměře 0,9 ha v množství kusů, varianta 4. nerozkrmený váčkový plůdek lysé formy vysazený do plůdkového výtažníku (Mostecký) o výměře 1,96 ha v množství kusů. Váčkový plůdek pocházel od stejného producenta a byl nasazen ve stejném termínu jako zahájení rozkrmu II. část pilotního projektu odchov K rozkrm. - K r v rybnících. Devátý den (D9) po zahájení počátečního rozkrmu ( ) byl rozkrmený plůdek kapra spočítán a v polyetylenových vacích pod kyslíkovou atmosférou převezen a následně po srovnání teplot a přivyknutí na chemismus vody rybníka vysazen do plůdkového předvýtažníku I. řádu. Rybník Černý o výměře 0,5 ha byl nasazen 68 tis. kusy rozkrmeného šupinatého plůdku, rybník Podlesek o výměře 0,9 ha byl nasazen 165 tis. kusy rozkrmeného lysého plůdku. Provozně byl sledován výskyt přirozené potravy. Při úbytku přirozené potravy se přistoupilo k výlovu. Výlov byl organizován do odlovného zařízení pod hrází rybníka. Plůdek zde byl odchováván do (41 dní) a loven v kategorii K r (rychlený plůdek kapra). Byl zjištěn počet vylovených ryb, jejich hmotnost a stanoveny individuálně délkohmotnostní parametry. Následně byl K r přesazen do plůdkových výtažníků II. řádu nacházejících se v soustavě pod sebou. Rybník Ministerský o výměře 1,21 ha byl nasazen 50 tis. kusy K r lysé formy, rybník Utopený o výměře 1,25 ha byl nasazen 39 tis. kusy K r šupinaté formy a odchováván do věkové kategorie K 1.

8 3.3. III. část pilotního projektu odchov K r K 1 v rybnících. V průběhu vegetační sezóny byly v termínech , a prováděny kontrolní odlovy a měření ryb na rybnících Utopený, Ministerský, Mostecký (nerozkrmený lysec), Záchytný (nerozkrmený šupináč). Při každém z kontrolních odlovů bylo měřeno a váženo individuálně 30 kusů ryb pro zjištění délko-hmotnostní charakteristiky ryb a 10 kusů se odebralo pro laboratorní analýzy tkání. Stejné parametry a analýzy byly provedeny po výlovu ryb v jarním období roku Konkrétně byl na základě zjištěných délkohmotnostních dat vypočítán koeficient dle Fultona (K F ), index vysokohřbetosti (I v ) a širokohřbetosti (I š ) pro hodnocení exteriéru, dále hepatosomatický index (HSI) a viscerosomatický index (VSI) pro zhodnocení energetických zásob ve vnitřnostním komplexu ryb a zhodnocení kondice ryb. Analýzy složení tělních tkání obsah sušiny, obsah NL (Kjeldahlova metoda), obsah tuku (Soxhletova metoda) byly prováděny v celé rybě a vnitřnostech. Plůdek kapra na všech sledovaných rybnících byl pravidelně třikrát týdně přikrmován až do pozdního podzimu granulovanou krmnou směsí (KP) s 13,2 % NL od výrobce VKS Stříbrné Hory. Cena tohoto krmiva byla 7,3 Kč za kilogram. Krmivo bylo rybám předkládáno ad libitum. Provozně byla sledována dostupnost a velikostní struktura zooplanktonu. 4. Výsledky 4.1. I. část odchov K 0 na K rozkrm. v kontrolovaných podmínkách. Úroveň přežití Při rozkrmu v kontrolovaných podmínkách bylo dosaženo vysoké úrovně přežití. Hodnoty dosaženého prostého přežití se na konci rozkrmu pohybovaly v rozpětí od 97,51 % u šupinatého a 98,25 % u lysého typu ošupení kapra. Růst Po ukončení rozkrmu v kontrolovaných podmínkách (D9) se pohybovala průměrná kusová hmotnost ryb jednotlivých variant v rozpětí od 15,3 do 16,11 mg, kdy nejvyšší hmotnosti (w) dosáhly larvy kapra šupinatého typu (varianta 1.), v parametru délkového růstu nebyly u variant 1. a 2. zjištěné výrazné rozdíly, hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 11,2 do 11,28 mm. V kontrolovaných podmínkách vykazoval vyšší intenzitu délkového i hmotnostního růstu v D3 a D9 lysec (varianta 2.), šupinatý plůdek vykazoval vyšší intenzitu růstu v D6. Za celé období rozkrmu vykazoval vyšší intenzitu hmotnostního růstu (SWGR) kapří plůdek lysého typu (varianta 2) 25,51 %.d -1 o proti šupinatému (varianta 1.) 24,48 %.d -1, délkový růst (SLGR) byl u obou variant velice podobný pohyboval se v rozpětí 6,26 resp. 6,29 %.d -1. Plůdek v rybničních podmínkách vykazoval ve stejném věku D9 nižší hodnoty (SWGR) u varianty 3. (šupinatý), varianta 4. svými hodnotami dosahovala úrovně varianty 1. (tab. č.4). Délkový růst (SLGR) byl v porovnání s růstem ryb v kontrolovaných podmínkách nižší, ale přesto neměl vliv na vývojový index. Z výsledků růstových parametrů jednotlivých

9 variant odchovu nebyl zjištěn žádny statistický průkazný rozdíl, tedy jednotlivé varianty odchovu a typ ošupení kapřího plůdku neměl vliv na jednotlivé sledované růstové parametry. Tab. č.4: Tabulka sledovaných hodnot ukazatelů za období D0 D9 (A±SD). Den Varianta Dc (mm) w (mg) K F D0 D3 D6 D9 Var. 1 Var. 2 Var. 1 Var. 2 Var. 1 Var. 2 Var. 1 Var. 2 Var. 3* Var. 4* SWGR (%.d -1 ) SLGR (%.d -1 ) 6,36±0,18 1,78±0,14 0,7±0, ,07 6,42±0,19 1,54±0,21 0,58±0, ,34±0,26 3,5±0,52 0,88±0,09 22,54 4,78 2,93 7,79±0,21 3,57±0,43 0,75±0,10 28,03 6,45 3 9,53±0,34 9,53±1,63 1,09±0,16 33,39 8,70 4 9,29±0,44 8,59±1,57 1,06±0,10 29,27 5, ,20±0,85 16,11±3,74 1,13±0,09 17,50 5,38 4,95 11,28±1,07 15,30±4,71 1,03±0,11 19,24 6,47 4,79 10,72±0,36 12,74±1,5 1,03±0,04 21,87 5, ,73±0,42 14,04±2,36 1,13±0,10 24,56 5,71 5 pozn. * varianty odchovávané v rybničních podmínkách, ukazatele SWGR, SLGR počítané za období odchovu (9 dní). Di Ontogenetický vývoj Ontogenetický vývoj hodnoceny pomoci vývojového indexu (Di) probíhal nejrychleji u variant 3. a 4., tedy v rybnících na přirozené potravě a dosáhl hodnot 5. U variant odchovávaných v kontrolovaných podmínkách se pohyboval vývojový index v rozpětí 4,79 až 4,95, kdy se nejblíže přirozeným podmínkám přiblížila varianta 1 (tab. č.4). Ve vývojovém indexu nebyl zjištěn statisticky průkazný rozdíl mezi variantami. Kondiční stav Shodně nejvyšších hodnot koeficientu vyživenosti dle Fultona (K F ) 1,13 dosáhly varianty 1. a 4. Stejná shoda byla zjištěna i u nejnižších hodnot 1,03 u variant 2. a 3.

10 4.2. II. část K rozkrm. K r v rybnících. Tato část sledování byla započata a ukončena k Celková délka odchovu byla 41 dní. Přežití z K rozkrm. na K r bylo vysoké. Nejvyššího přežití bylo dosaženo u šupinatého plůdku 57,4 % při průměrné kusové hmotnosti 2,49 g, u lysého typu ošupení se přežití pohybovalo na úrovni 52,7 % při průměrné kusové hmotnosti 3,70 g. Délkohmotnostní charakteristika jednotlivých typů ošupení je uvedena v (tab. č.5). V tomto období intenzita hmotnostního a délkového růstu šupinatého plůdku dosahovala 12,29 resp. 3,76 %.d -1 a lysého plůdku 13,39 resp. 3,95 %.d -1. Vliv typu ošupení na sledované základní délkohmotnostní parametry byl statisticky vysoce průkazný (P<0,01). Lysý typ ošupení kapra vykazoval v této fázi odchovu plůdku kapra lepší produkční a kondiční výsledky (tab. č.5). 4.3.III. část odchov K r K 1 v rybnících Ve sledování byly čtyři rybníky: Utopený nasazen rozkrmeným šupinatým plůdkem, Ministerský - rozkrmený lysý plůdek, Záchytný - nerozkrmený šupinatý plůdek, Mostecký - nerozkrmený lysý plůdek. Přežití plůdku od vysazení K r do jarního výlovu K 1 bylo na rybníce Utopený 77,5 % a na rybníce Ministerský 53 %. Nižší přežití plůdku na rybníku Ministerský mohlo být ovlivněno hojným výskytem rybožravých predátorů především volavky popelavé, kdy v průběhu vegetační sezóny, ale hlavně na podzim bylo při kontrolních odlovech zaznamenáno poranění ryb u části vzorku. Celkové přežití rozkrmeného plůdku od K 0 K 1 bylo u šupinatého typu 45,1 %, u lysého typu 47 %. Na plůdkových výtažnících, kde byly ryby odchovávány z K 0 na K 1 bez jakéhokoli rozkrmení bylo celkové přežití (od vysazení do jarního výlovu) velice nízké. Na rybníku Záchytný bylo přežití 4,3 % a na rybníku Mostecký to bylo pouze 4 % z celkového množství vysazeného váčkového plůdku. Navýšení přižití po rozkrmení v kontrolovaných podmínkách bylo u šupinatého plůdku o 90,5 % a u lysého plůdku dokonce o 91,5 % při nasazení podstatně menšího množství váčkového plůdku 14,9 resp. 17,7 % v porovnání s tradiční technologií chovu. Odchov rozkrmeného šupinatého kapřího plůdku na rybníku Utopený přinesl v roce 2012 zvýšení celkové produkce z hektaru o 10,5 resp. 53 % v porovnání s rokem 2011 resp při klasickém způsobu chovu K 1, kdy bylo přežití na úrovni 11,2 resp. 7,9 %. Na rybníku Ministerský (K r lysý) se celková produkce z hektaru zvýšila o 47,7 % v porovnání s rokem 2010, kdy bylo přežití při klasickém způsobu odchovu K 0 K 1 19,2 %. Na rybníku Ministerský bylo dosaženo výrazného snížení relativního krmného koeficientu (RKK) 1,88 v porovnání s předchozími roky. V roce 2012 byla na rybníku Utopený zjištěná vyšší hodnota RKK (2,86) v porovnání s roky 2010 a 2011, což je ovlivněno vyšší intenzitou krmení a dostupnosti přirozené potravy ve výživě plůdku kapra. Při klasickém odchovu plůdku kapra bylo na rybníku Mostecký (K 0 - lysý) dosaženo výrazně nižší celkové produkce z hektaru v porovnání s předchozími roky za podstatně vyššího RKK 4,3. Tyto hodnoty jsou ovlivněny nízkým přežitím. Rybník Záchytný (K 0 šupinatý) s celkovou produkcí 927 kg.ha -1 při vyšším RKK 3,96 nedosahoval hodnot z let

11 2008 resp. 2010, kdy byla produkce plůdku na úrovni 1154 resp kg.ha -1 a RKK 3,46 resp. 3,44, kdy přežití do K 1 bylo 6,5 resp. 6,4 %. Ve stadiu K r ( ) byl zaznamenán statisticky průkazný vliv (p 0,01) typu ošupení na všechny sledované délkohmotnostní parametry ryb. V průběhu sezóny byly pro statistické zhodnocení délkohmotnostní charakteristiky ryby rozděleny do jednotlivých variant značených písmeny A (lysec nerozkrmený : lysec rozkrmený), B (šupináč nerozkrmený : šupináč rozkrmený), C (lysec rozkrmený : šupináč rozkrmený). Hladina významnosti byla u hodnot vyznačena pomoci písmen. U hodnot bez písmenného indexu nebyl shledán statisticky významný rozdíl (tab. č.5). V průběhu podzimu roku 2012 byl shledán statisticky průkazný (p 0,05) a vysoce průkazný (p 0,01) vliv původu (rozkrmený : nerozkrmený) a typu ošupení na celkovou délku těla a hmotnost kapřího plůdku (graf č.1, 2). Při jarním výlovu byl shledán statisticky vysoce průkazný vliv původu na celkovou délku těla a hmotnost kapřího plůdku. Tedy rozkrmený plůdek kapra dosáhl vyšší průměrné kusové hmotnosti a délky těla. Graf č. 1: Celková délka těla plůdku kapra v průběhu ověřování technologie. 140 Celková délka těla plůdku kapra v průběhu ověřování Záchytný Utopený Mostecký Ministerský

12 Graf č.2: Hmotnost kapřího plůdku v průběhu ověřování technologie Hmotnost kapřího plůdku v průběhu ověřování Záchytný Utopený Mostecký Ministerský Na základní ukazatel kondice plůdku (K F ) mělo u lysce statisticky průkazný až vysoce průkazný vliv použité rozkrmení plůdku, obdobně pak i typ ošupení rozkrmeného plůdku měl rovněž vysoce průkazný vliv na kondici ryb (tab. č.5, graf č.3). U indexu vysokohřbetosti (I v ) hodnotící exteriér ryb byl na podzim shledán statistický významný vliv původu ryb a u indexu širokohřbetosti typ ošupení rozkrmeného kapřiho plůdku (tab. č.5). U parametru VSI byl na podzim shledán průkazný vliv původu ryb. Vliv původu byl shledán i na jaře u parametru VSI. U parametru HSI nebyl na jaře shledán statistický významný vliv původu a typu ošupení mezi jednotlivými variantami (tab. č.5). Graf č.3: Kondice (K F ) plůdku kapra v průběhu ověřování technologie. 6 Kondice kapřího plůdku v průběhu ověřování Záchytný Utopený Mostecký Ministerský

13 Tab. 5: Délkohmotnostní charakteristika plůdku kapra v průběhu vegetační sezóny 2012 (A±SD). Datum Dc (mm) w (g) K F Iv Iš HSI VSI šupinatá 52,43±3,66 2,49±0,51 3,46±0,33 2,94±0,15 19,44±1,42-14,01±2,85 lysá 57,07±4,02 3,70±0,72 3,98±0,32 2,66±0,44 20,85±1,05-18,09±2,87 Záchytný Š* 91,43±6,72 15,93±3,96 4,19±0,51 b 2,70±0,19 B 19,86±1,18 8,05±2,05 23,64±3, Utopený Š** 92,57±7,90 C 17,33±3,30 C 4,55±0,88 b 2,46±0,16 B 20,20±1,24 C 7,20±2,78 22,31±3,18 C Mostecký L* 87,6±9,47 14,92±5,23 4,53±0,52 2,44±0,16 21,77±1,30 5,57±1,96 26,23±5,59 Ministerský L** 85,62±7,21 C 14,42±3,85 C 4,66±0,43 2,49±0,21 21,26±1,11 C 6,02±2,48 25,39±1,18 C Záchytný Š* 102,4±5,61 B 19,99±3,1 B 3,82±0,3 2,63±0,08 19,61±0,68 5,76±1,5 20,52±3, Utopený Š** 123,3±9,22 BC 37,34±6,87 Bc 3,97±0,38 C 2,61±0,18 C 20,46±0,68 C 6,65±1,1 22,52±3,17 Mostecký L* 92,5±7,95 16,04±4,42 A 4,17±0,39 a 2,57±0,12 A 20,38±1,15 a 7,83±0,96 22,15±1,94 a Ministerský L** 117,0±13,87 C 35,12±11,52 Ac 4,16±0,62 ac 2,51±0,22 AC 20,24±1,47 ac 7,4±1,07 25,74±3,42 a Záchytný Š* 104,20±12,44 B 23,62±8,37 B 4,12±0,33 2,59±0,13 19,7±1,43 9,25±2,16 24,27±1, Utopený Š** 122,53±12,8 BC 39,39±12,74 BC 4,01±0,77 C 3,41±4,50 19,47±3,35 C 8,54±1,97 25,18±9,17 Mostecký L* 95,4±8,05 18,6±5,06 A 4,56±0,52 A 2,53±0,17 A 21,53±1,44 6,87±1,17 20,85±1,28 Ministerský L** 98,73±9,61 C 22,96±6,86 AC 5,01±0,65 AC 2,31±0,4 A 21,75±1,54 C 8,12±2,44 22,30±3, Mostecký L* 96,9±10,62 A 18,19±6,5 A 4,05±0,47 2,54±0,15 19,96±1,47 6,1±1,02 18,95±1,25 Utopený S** 113,8±13,13 B 30,06±9,48 B 4,04±0,39 2,53±0,19 19,59±1,41 C 8,97±1,6 19,65±1,43 b Záchytný S* 101,5±11,1 B 21,02±7,09 B 3,97±0,37 2,62±0,12 19,44±0,97 10,64±2,12 21,31±1,54 b Ministerský. S** 109,8±10,95 A 26,77±8,28 A 4,05±0,47 2,5±0,47 20,52±1,0 C 7,01±1,73 16,58±4,60 Pozn.: mezi hodnotami označenými shodnými písmeny byl statistický rozdíl; a, b, c (p 0,05), A, B, C (p 0,01) Š*- ryba šupinatá nerozkrmená, Š** - ryba šupinatá rozkrmená, L*- ryba lysá nerozkrmená, L** - ryba lysá rozkrmená

14 Tab. č. 6: Procentuální složení tkání čerstvé hmotě celých ryb jednotlivých variant v průběhu vegetační sezóny 2012 a při jarním výlovu 2013 (A±SD). Datum sušina tuk dusíkaté látky popel K r šupinatá 18,43±0,18 2,88±0,77 12,87±0,31 2,79±0,03 K r lysá 15,94±0,21 3,10±0,29 10,72±0,07 2,69±0,08 Záchytný Š* 20,13 5,16 13,07 2, Utopený Š** 19,92 4,84 12,40 2,68 Mostecký L* 17,8 2,64 11,72 2,73 Ministerský L** 19,06 4,52 12,27 2,99 Záchytný Š* 22,30±0,61 6,81±1,03 13,69±0,52 2,83±0, Utopený Š** 22,22±0,37 6,07±0,17 13,49±0,33 2,39±0,29 Mostecký L* 20,28±077 4,93±0,42 11,96±0,45 3,29±0,25 Ministerský L** 22,03±0,66 5,68±0,76 12,87±0,23 2,52±0,14 Záchytný Š* 19,83±1,00 2,78±0,66 13,50±0,38 3,04±0, Utopený Š** 22,33±0,44 5,12±0,44 13,66±0,16 2,81±0,26 Mostecký L* 20,93±0,75 4,70±0,40 13,63±0,19 2,98±0,10 Ministerský L** 19,98±0,32 3,64±0,11 12,89±0,27 2,93±0, Ministerský L** 21,56±1,96 4,20±1,15 12,26±0,90 3,06± Mostecký L* 17,53±0,63 1,80±0,65 11,77±0,61 3,06±0,09 Utopený Š** 20,89±1,40 4,01±1,27 12,65±0,16 2,69±0, Záchytný Š* 19,14±0,85 4,28±1,0 11,96±0,69 2,79±0, Minister. v. L** 19,49±2,2 4,43±2,18 13,01±0,42 1,92±0,32 Minister. m. L** 18,23±1,94 3,55±1,68 12,1±0,44 3,17±0,51 Krmivo KP1 86,76 3,70 13,21 3,24 Pozn. Š*- ryba šupinatá nerozkrmená, Š** - ryba šupinatá rozkrmená, L*- ryba lysá nerozkrmená, L** - ryba lysá rozkrmená. Celkové složení tkání celých ryb, ale především obsah tuku je důležitým ukazatelem pro hodnocení kondičního stavu plůdku před komorováním. Procentuální složení tkání v čerstvé hmotě celých ryb je uvedeno v (tab. č.6). Ve velikosti K r vykazoval šupinatý plůdek vyšší hodnoty v sušině, dusíkatých látkách a popelu, vyšší obsahu tuku byl naopak zaznamenán u lysého plůdku (tab. č.6). Pro hodnocení kondice plůdku kapra a dostatečných energetických rezerv vypovídá kromě hodnoty K F také parametry HSI a VSI, které spolu navzájem souvisejí. Na podzim dosahoval obsah tuku v tkáních kapřího plůdku hodnot, které jsou předpokladem pro úspěšné komorování. To potvrzují i poměrně vysoké hodnoty koeficientu K F, HSI a VSI u všech variant. Nejnižších hodnoty obsahu tuku a dusíkatých látek v tkáních byly zjištěny při jarním výlovu nerozkrmeného lysého plůdku kapra (rybník Mostecký), kde byl již v průběhu komorování zaznamenán úhyn. Plůdek při výlovu vykazoval známky vyhublosti (výrazná hrana nad rypcem, zapadlé oči, ostrá hřbetní linie), obsah tuku v celém

15 těle byl na úrovni 1,8 %. Tento plůdek při posledním kontrolním odlovu ( ) vykazoval poměrně vysoké hodnoty obsahu tuku a dusíkatých látek (tab. č.6), ale zároveň nejnižších hodnot parametrů HSI a VSI ze všech sledovaných variant (tab. č.5). Avšak tyto hodnoty nebyly kritické pro komorování plůdku. Hodnoty chemického složení tkání celých ryb byly v průběhu sledování velmi rozkolísané vlivem data odběru a aktivitou kapřího plůdku. 5. Závěr Realizovaný pilotní projekt zaměřený na raný rozkrm váčkového plůdku kapra v kontrolovaných podmínkách chovu, byl zaměřen na hodnocení vlivu původu (rozkrmený : nerozkrmený) a typu ošupení (šupinatý : lysec) na produkční ukazatele v rybničních podmínkách. Do praxe zaváděná a ověřovaná kombinovaná technologie počátečního rozkrmu váčkového plůdku kapra v kontrolovaných podmínkách s následným chovem v rybnících, se stala alternativní technologií k tradičnímu rybničnímu chovu. Podmínky prostředí a použitá strategie výživy ovlivňují přežití, rychlost délkového a hmotnostního růstu. Z tohoto důvodu bylo třeba v provozních podmínkách ověřit vhodnost strategie výživy a optimalizovat podmínky prostředí. Cílem počátečního rozkrmu kapra v kontrolovaných podmínkách je nejen maximální využití růstového potenciálu raných stadii, ale zvýšit přežití a vysazovat rozkrmený plůdek kapra do rybníku ve fázi vyšší odolnosti a následně při jarním výlovu dosáhnout vyššího přežití a průměrné hmotnosti plůdku kapra. Na základě výsledků realizovaného projektu je možné konstatovat, že je k dispozici kombinovaná technologie chovu plůdku kapra poskytující vyšší přežití, kvalitní a vyrovnaný plůdek. Hlavní pozornost byla věnována počátečnímu odchovu v kontrolovaných podmínkách se zaměřením na přežití, vývojový index, délkový a hmotnostní růst. Úroveň přežití plůdku v kontrolovaných podmínkách byla vysoká a dosahovalo hodnot 97,51 % u šupinatého a 98,25 % u lysého typu ošupení. V délkohmotnostních parametrech nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi typem ošupení a původem plůdku. Rozdíl byl ve vývojovém indexu, kdy ryby v přirozených podmínkách dosahovaly vyššího vývojového stupně bez ohledu na typ ošupení, tento rozdíl nebyl statisticky významný. Rychlejší vývoj mohl být ovlivněn přirozenou selekcí, kdy přežili nejrychleji rostoucí a vyvíjející se jedinci. Dosažené přežití v navazujících dvou částech ověřované technologie bylo na uspokojivé úrovni. Celkové úroveň přežití plůdku rozkrmeného v kontrolovaných podmínkách bylo v porovnání s tradiční technologií odchovu plůdku kapra více jak desetinásobně vyšší. Rozkrmený plůdek šupinatého typu dosáhl celkově o 12 % a lysého typu o 13 % vyšší individuální hmotnosti v porovnání s nerozkrmeným plůdkem. Kondiční stav plůdku a úroveň rezervních látek v těle plůdku před zimováním byl poměrně vysoký a byl ovlivňován více aktuální nabídkou přirozené potravy a intenzitou přikrmování než vlivem původu a typu ošupení plůdku. Produkce rozkrmeného a následně i rychleného plůdku umožňuje stanovit optimální obsádky a maximálně využít přirozenou produkci rybníka a přikrmování ke zvýšení celkové produkce

16 z jednotky plochy, ale i snížení hodnot RKK. Celkově lze konstatovat, že rozkrmený kapří plůdek bez ohledu na typ ošupení vykazoval lepší produkční a hospodářské výsledky než nerozkrmený. Ověřovaná technologie umožňuje rybářským subjektům uplatnit časný výtěr kapra, zintenzivnit produkci dostatečného množství kvalitního plůdku kapra na omezené ploše plůdkových výtažníků a efektně využít jejich přirozenou produkci.

17 6. Přílohy Obr. 1. Počítání váčkového plůdku kapra při nasazení. Obr. 2. Váčkový plůdek kapra.

18 Obr. 3. Odchovné žlaby napojené na recirkulační systém. Obr. 4. Hustota ryb ve žlabech na konci rozkrmu.

19 Obr. 5. Počítání rozkrmeného plůdku kapra na konci odchovu. Obr. 6. Rozkrmený plůdek kapra na konci odchovu.

20 Obr. 7. Nerozkrmený lysý plůdek kapra Obr. 8. Rozkrmený lysý plůdek kapra

21 Obr. 9. Nerozkrmený šupinatý plůdek kapra Obr. 10. Rozkrmený šupinatý plůdek kapra

22 Obr. 11. Nerozkrmený lysý plůdek kapra při jarním výlovu. Obr. 12. Rozkrmený plůdek kapra při jarním výlovu.

23 Obr. 13. Nerozkrmený plůdek kapra při jarním výlovu. Obr. 14. Rozkrmený plůdek kapra při jarním výlovu.

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB

ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB ZPRÁVA O VÝVOJI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ CHOVU RYB Název projektu: Vývoj technologie adaptace larev štiky obecné na peletované krmivo a intenzivní chov v RAS Registrační číslo projektu: CZ.1.25/3.1.00/11.00271

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České

Více

Chov kapra 11.11.2013. Biologie kapra jeho chov. Fenotypy K a šlechtitelská práce. Amurský sazan - dunajský šupináč (AS) Ropšinský kapr šupinatý (ROP)

Chov kapra 11.11.2013. Biologie kapra jeho chov. Fenotypy K a šlechtitelská práce. Amurský sazan - dunajský šupináč (AS) Ropšinský kapr šupinatý (ROP) Chov kapra Biologie kapra jeho chov Biologie: původním domovem kapra je povodí Černého moře, Kaspického a Aralského jezera. Dostal se v období třetihor do povodí Dunaje a tedy i k nám. Jednalo se o tzv.

Více

SBORNÍK REFERÁTŮ CHOV RYB A KVALITA VODY II

SBORNÍK REFERÁTŮ CHOV RYB A KVALITA VODY II SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE CHOV RYB A KVALITA VODY II KONANÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 21. A 22. ÚNORA 2013 Editor Ing. Martin Urbánek, Ph.D. Rybářské sdružení České republiky 1 Konference Chov ryb a kvalita

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, platné pro OP Rybářství 2007 2013. Nejedná

Více

SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012

SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012 SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012 Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vod Termín konání: 10.2.2012 Místo konání: Bažantnice Prátr, Třeboň Kontakty Rybářství Třeboň a.s. Rybářská 801 379 01 Třeboň

Více

Ověření technologických úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra

Ověření technologických úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Ověření technologických úprav obilných krmiv v chovu tržního kapra Registrační číslo pilotního projektu: CZ.1.25/3.4.00/09.00536 Příjemce dotace:

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Technologie chovu ryb. Chovný cyklus 15.7.2013. Ing. Tomáš Vítek, Ph. D. Chovný cyklus ve vztahu k technologiím

Technologie chovu ryb. Chovný cyklus 15.7.2013. Ing. Tomáš Vítek, Ph. D. Chovný cyklus ve vztahu k technologiím Technologie chovu ryb Ing. Tomáš Vítek, Ph. D. Chovný cyklus uzavřený Všechny věkové kategorie Včetně reprodukce Remontní ryby (selekce), generační ryby Otevřený Pouze některé věkové kategorie Chovná část

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Výživa zvířat a pícninářství í doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Pavel Veselý,

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů

Test A: RYBÁŘSTVÍ. 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů. b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů Test A: RYBÁŘSTVÍ 1. Rybářství je odvětví hospodářství zaměřené na: a) produkci vodních organizmů b) chov, ochranu a lov ryb a vodních organizmů c) sportovní rybolov 2. Obecně rybářství dělíme na: a) mořské

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O UKONČENÍ PROJEKTU Projekt Název projektu: Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po

Více

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky

Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zhodnocení dopadů inovace na studijní výsledky Zpracoval: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. hlavní řešitel projektu Hodnocené studijní programy: - Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie v prezenční

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA JAK SE STÁT RYBÁŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA s

Více

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat

Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat Národní program uchování a využívání genetických zdrojů zvířat METODIKA CHOVU GENETICKÝCH ZDROJŮ RYB K 1.1.2006 jsou genetickými zdroji ryb tyto druhy ve schválených formách a liniích: kapr obecný (Žďárský

Více

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý

Test č. 10. 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý Test č. 10 1. O jaký druh ryby se jedná? a) sumec velký b) štika obecná c) mník jednovousý 2. O jaký druh ryby se jedná? a) losos obecný b) pstruh obecný c) hlavatka obecná 3. O jaký druh ryby se jedná?

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Zavedení intenzivní a plně kontrolované produkce tržního okouna říčního v produkčním chovu ryb v ČR Registrační číslo pilotního projektu: CZ.

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Výsledky analýz vzorků odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 17. 5. 2013 v Zařízení na energetické využití odpadů Praha 10 Malešice, společnosti Pražské služby a.s. Úvod

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Třídění statistických dat

Třídění statistických dat 2.1 Třídění statistických dat Všechny muže ve městě rozdělíme na 2 skupiny: A) muži, kteří chodí k holiči B) muži, kteří se holí sami Do které skupiny zařadíme holiče? prof. Raymond M. Smullyan, Dr. Math.

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU Autoři Ing. Martin Vítek, Ph.D. doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc. Ing. Libor

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu

MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu MODELY HOSPODÁŘSKÝCH LESŮ IV. Postup výpočtu etátu Obecný postup výpočtu etátu A) TĚŽBA MÝTNÍ Stanovení těžebních procent pro zadaný hospodářský soubor (dále jen HS) podle parametrů u - obmýtí a o - obnovní

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil

Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT. Jan Šenkyřík. Tomáš Navrátil Mendelova univerzita v Brně PŘÍPADOVÁ STUDIE HRAČKY Z LEDÁRNY OPERAČNÍ MANAGEMENT Vypracovali: David Bouchal Jan Šenkyřík Tomáš Navrátil Obsah 1 Úvod a cíl práce... 3 2 Vlastní práce... 4 2.1 Dopad stanovených

Více

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání

výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Výkonnost studentů 1.. ročník níků Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání Irena Čechovská, Barbora Čechovská, Gabriela

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení

Z Á S A D Y. Programu IV. Údržba a provoz sportovních zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: MSMT-27423/2014_P-IV Z Á S A D Y Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení 2015 až 2018 Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR PRODUKTIVITA PRÁCE JAKO FAKTOR TRVALE UDRŽITELNÉHO EKONOMICKÉHO ROZVOJE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR LABOUR PRODUCTIVITY AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CR AGRICULTURE Úvod Základním předpokladem

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.16 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Průvodce šetrným nakupováním ryb

Průvodce šetrným nakupováním ryb Chycený tuňák obecný ze Středozemního moře v transportní kleci. Odhaduje se, že kvůli nadměrnému rybolovu se populace tuňáků snížila o 90 %. Foto: Greenpeace / Gavin Newman Průvodce šetrným nakupováním

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.1 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Manuál Unikátní sestavy

Manuál Unikátní sestavy Manuál Unikátní sestavy Obsah: Výběr zvířete Detail zvířete, základní Detail zvířete, KU Detail zvířete, reprodukce Kontrola užitkovosti Přehled stáje Rychlý přehled Výstrahy u krav v KU Přehled somatických

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Podnikové informační systémy e-business e-government

Podnikové informační systémy e-business e-government Podnikové informační systémy e-business e-government Portál farmáře ve vinařství a vinohradnictví Kobylí, 28. 1. 2009 Ing. Lukáš Peterka Obsah 1. Portál farmáře Základní informace Přístup veřejné a neveřejné

Více

SBORNÍK REFERÁTŮ 3. ROČNÍKU ODBORNÉ KONFERENCE

SBORNÍK REFERÁTŮ 3. ROČNÍKU ODBORNÉ KONFERENCE SBORNÍK REFERÁTŮ 3. ROČNÍKU ODBORNÉ KONFERENCE KONANÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 19. A 20. ÚNORA 2015 Editor Ing. Martin Urbánek, Ph.D. Rybářské sdružení České republiky 1 Odborná konference proběhla za účelem

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Vybavení rybí líhně, líhňařské přístroje. zdroj vody pro rybí líhně klasické líhňové přístroje líhňařské láhve pro inkubaci jiker

Vybavení rybí líhně, líhňařské přístroje. zdroj vody pro rybí líhně klasické líhňové přístroje líhňařské láhve pro inkubaci jiker Vybavení rybí líhně, líhňařské přístroje zdroj vody pro rybí líhně klasické líhňové přístroje líhňařské láhve pro inkubaci jiker Charakteristika zdrojů vody pro rybí líhně 1000 jiker Pd spotřebu 0,1-0,5

Více

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014 Znalost unikátních technologií a vlastní vývojové produkty ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. (OP Lidské zdroje a zaměstnanost Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.20 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS

Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test na přezkoušení uchazeče pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS Test č.11 Tento test je určen organizačním jednotkám Českého rybářského svazu na přezkoušení

Více

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Rybářství 1. část - rybářství obecné

Rybářství 1. část - rybářství obecné Rybářství 1. část - rybářství obecné Voda : - voda H 2 O sloučenina dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku - skupenství kapalné, pevné (led), plynné (vodní pára) - vlastnosti vody : 1. fyzikální : teplota,

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více