Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu orgánu verejnej moci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu orgánu verejnej moci"

Transkript

1 Postup pri zriadení a správe elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu orgánu verejnej moci Dátum zverejnenia: Verzia dokumentu: 8 Dátum aktualizácie: Popis: Tento dokument je určený pre vedúcich orgánov verejnej moci (štatutárnych zástupcov) a osobám, ktorým bolo udelené oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou orgánu verejnej moci, a ktorým bol zároveň udelený rozsah oprávnenia (rola) Správa organizačných zložiek OVM (kód: R_IAM_GESTOR_OJ). Obsah dokumentu sa môže meniť v závislosti od aktualizácií funkcií Ústredného portálu verejnej správy. Vypracovalo: oddelenie redakcie ÚPVS, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. 1/13

2 Obsah 1. Úvod Zriadenie a správa elektronických schránok organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity Postup pri zriadení elektronickej schránky pre organizačnú zložku orgánu verejnej moci (OVM) Žiadosť o zmenu údajov organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity Žiadosť o zrušenie elektronickej schránky organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity /13

3 1. Úvod Ak máte ako orgán verejnej moci (ďalej len OVM ), ktorému už bola zriadená elektronická schránka, svoju organizačnú zložku alebo ak máte vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti organizáciu bez právnej subjektivity, môžete požiadať Úrad vlády SR o zriadenie elektronickej schránky aj pre túto organizačnú zložku alebo organizáciu, ak je odôvodnené, aby mali na účely elektronického doručovania zriadené samostatné elektronické schránky. Upozornenie: Podľa novely zákona o e-governmente sa elektronická schránka organizačnej zložky aktivuje na doručovanie prvým prihlásením sa do nej, najneskôr však na desiaty deň odo dňa jej zriadenia. Uvedená úprava bola prijatá kvôli poskytnutiu času na zabezpečenie administratívnej prevádzky a udelenie oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Na desiaty deň po zriadení elektronickej schránky bude organizačná zložka resp. organizácia bez právnej subjektivity sprístupnená v sekcii Nájsť službu a bude jej priradená služba Všeobecnej agendy, prostredníctvom ktorej majú fyzické alebo právnické osoby možnosť zasielať podania, akými sú napr. žiadosť, sťažnosť, stanovisko a pod. Elektronické formuláre potrebné na zriadenie elektronickej schránky organizačnej zložky a jej správu sú dostupné v záložke Inštitúcie na titulnej stránke Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len ÚPVS ). Záložka Inštitúcie sa vám sprístupní až po prihlásení sa na portál v mene OVM (Obr. 1). Prihlásenie na portál je podmienené vlastníctvom občianskeho preukazu s čipom (eid karty), čítačky čipových kariet a zadaním bezpečnostného osobného kódu (BOK). Pred prvým prihlásením je potrebná inštalácia aplikácie eid klient, ktorá je k dispozícii na stránke Obr. 1- Záložka Inštitúcie 3/13

4 2. Zriadenie a správa elektronických schránok organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity Po kliknutí na záložku Inštitúcie si vyhľadáte príslušnú sekciu s názvom Zriadenie a správa elektronických schránok organizačných zložiek a organizácií OVM (Obr. 2), v rámci ktorej sa nachádzajú nasledujúce žiadosti: žiadosť o zriadenie elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu bez právnej subjektivity, žiadosť o zmenu údajov organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity, žiadosť o zrušenie elektronickej schránky organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity. Obr. 2 Zriadenie a správa elektronickej schránky organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity 2.1 Postup pri zriadení elektronickej schránky pre organizačnú zložku orgánu verejnej moci (OVM) Elektronická schránka pre organizačnú zložku OVM sa zriadi na základe elektronického formulára Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu bez právnej subjektivity (Obr. 3). Pre jeho úspešné odoslanie musíte byť prihlásení na portál buď ako zákonný zástupca (vedúci OVM), alebo osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM spolu s rolou na to určenou Správa organizačných zložiek OVM. 4/13

5 Upozornenie: Osoba, ktorá má udelený rozsah oprávnenia (rolu) Správa organizačných zložiek OVM, môže organizačné jednotky zriaďovať, meniť a rušiť. Nemá automaticky prístup do ich elektronických schránok. Na prístup do elektronickej schránky je potrebné osobe udeliť oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Pozn.: Návod ako udeliť oprávnenia na prístup a disponovanie elektronickou schránkou orgánu verejnej moci nájdete v sekcii Návody a postupy v sekcii pre OVM Vo formulári vyplníte povinné polia. Vypĺňané údaje sa týkajú organizačnej zložky, resp. organizácie bez právnej subjektivity, pre ktorú žiadate zriadiť elektronickú schránku. Výnimkou je políčko Identifikačné číslo organizácie (IČO), ktoré sa predvyplní identifikačným číslom nadradeného OVM (tzv. matky), ktorý žiada o zriadenie elektronickej schránky pre svoju organizačnú zložku, a v mene ktorého ste prihlásení na portál. Ak má organizačná zložka svoje číslo, je potrebné ho uviesť v poli Číslo organizačnej zložky, inak systém pri zriadení elektronickej schránky pridelí organizácii vlastné číslo/sufix. IČO s príslušným sufixom sa bude následne zobrazovať oprávneným osobám v prihlasovacom menu na portáli spolu s názvom organizačnej zložky. Upozornenie: V poli Názov subjektu uveďte názov organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity tak, aby nebol rovnaký s názvom orgánu verejnej moci (materskej spoločnosti). V opačnom prípade sa vytvorí elektronická schránka organizačnej zložky s rovnakým názvom ako má samotný orgán verejnej moci a tým sa znemožní rozlíšenie subjektov pre bežných používateľov portálu v sekcii Nájsť službu a v sekcii Všeobecná agenda. 5/13

6 Obr. 3 - Žiadosť o zriadenie elektronickej schránky pre organizačnú zložku alebo organizáciu bez právnej subjektivity V časti Identifikačné údaje vedúceho subjektu uvediete meno, priezvisko a rodné číslo vedúceho organizačnej zložky, resp. organizácie bez právnej subjektivity. Po stlačení tlačidla Pridať môžete určiť viacero osôb. Tieto osoby budú mať zákonné zastupovanie na elektronickú schránku organizačnej zložky a budú im priradené všetky funkcionality s tým spojené. Pozn.: Vedúci OVM matky (zákonný zástupca) má priradené zákonné zastupovanie na elektronickú schránku organizačnej zložky automaticky. Po vyplnení všetkých povinných polí v žiadosti stlačíte tlačidlo Odoslať umiestnené vľavo dole. Pri odosielaní formulára budete vyzvaní na opätovnú autentifikáciu zadaním BOK kódu. Odoslanú žiadosť budete mať zaevidovanú v priečinku odoslaných správ v elektronickej schránke. Pozn.: V prípade, že má elektronická schránka slúžiť na účely v rámci jednotlivých projektov (napr. na účely IS PEP, IS CEP a pod.) alebo bude mať organizačná zložka sprístupnenú inú službu ako Všeobecná agenda, môžete ako nadradený OVM požiadať o deaktiváciu služby Všeobecnej agendy zaslaním žiadosti na ovú adresu: 6/13

7 Podstatnou náležitosťou žiadosti je uvedenie identifikačného čísla organizácie (IČO) a sufix-u organizačnej zložky, o ktorej deaktiváciu služby Všeobecnej agendy žiadate. Deaktivácia služby Všeobecnej agendy znamená, že elektronická schránka organizačnej zložky bude naďalej aktivovaná na doručovanie, avšak nebude k nej priradená služba Všeobecnej agendy. Organizačná zložka si však môže registrovať vlastné služby a prijímať tieto podania do svojej elektronickej schránky. Po odoslaní formulára na zriadenie elektronickej schránky organizačnej zložky vám príde informácia o prijatí vašej žiadosti na spracovanie Ústredným portálom verejnej správy (Obr. 4). Informácia obsahuje údaje o odosielateľovi a prijímateľovi žiadosti, časový údaj o prijatí žiadosti na spracovanie ÚPVS a údaje, akými sú identifikátor a predmet správy. Obr. 4 Informácia o prijatí správy na spracovanie ÚPVS O tom, že elektronická schránka pre organizačnú zložku bola vytvorená, vám príde potvrdenie Výsledok spracovania žiadosti (Obr. 5). 7/13

8 Obr. 5 Výsledok spracovania žiadosti Zákonný zástupca nadradeného OVM (matky) a zákonný zástupca organizačnej zložky (osoba, ktorú ste uviedli v žiadosti o zriadenie schránky) budú mať po zriadení elektronickej schránky organizačnej zložky v ponuke prihlasovacieho menu (Obr. 6) možnosť prihlásiť sa v zastúpení novovytvorenej organizačnej zložky. Obr. 6 Prihlasovacie menu V sekcii Môj profil v časti Zobrazenie zastupovania (Obr. 7) máte ako nadradený OVM zoznam svojich organizačných zložiek, voči ktorým máte zastupovanie zo zákona. 8/13

9 Obr. 7 Sekcia Môj profil Zriadená organizačná zložka má v sekcii Môj profil v časti Zobrazenie zastupovania uvedený zoznam všetkých identít, ktoré sú ju oprávnené zastupovať (Obr. 8). Obr. 8 Zobrazenie zastupovania 9/13

10 2.2 Žiadosť o zmenu údajov organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity Prostredníctvom formulára Žiadosť o zmenu údajov organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity (Obr. 9) je možné zmeniť údaje organizačnej zložky. Pre jeho úspešné odoslanie musíte byť buď zákonným zástupcom nadradeného OVM matky, alebo osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou OVM spolu s rolou na to určenou Správa organizačných zložiek OVM. Obr. 9 Žiadosť o zmenu údajov organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity Vo formulári je potrebné vyplniť číslo organizačnej zložky/sufix, pod ktorým je subjekt evidovaný (údaj nájdete pri prihlasovaní v prihlasovacom menu alebo v sekcii Môj profil ). Pole Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa predvyplní identifikačným číslom nadradeného OVM (matky), ktorý žiada o zmenu údajov organizačnej zložky. Prostredníctvom formulára môžete zmeniť údaje organizačnej zložky, ktorými sú napr. názov, právna forma, adresa alebo zákonný zástupca. Po vyplnení všetkých povinných polí v žiadosti stlačíte tlačidlo Odoslať. Pri odosielaní formulára budete vyzvaní na opätovnú autentifikáciu zadaním BOK kódu. 10/13

11 Odoslanú žiadosť budete mať zaevidovanú v priečinku odoslaných správ v elektronickej schránke. Po odoslaní formulára vám príde informácia o prijatí vašej žiadosti na spracovanie Ústredným portálom verejnej správy (Obr. 10). Informácia obsahuje údaje o odosielateľovi a prijímateľovi žiadosti, časový údaj o prijatí žiadosti na spracovanie ÚPVS a údaje, akými sú identifikátor a predmet správy. Obr. 10 Informácia o prijatí správy na spracovanie ÚPVS O tom, že zmeny údajov organizačnej zložky boli spracované, vám príde potvrdenie v podobe Výsledku spracovania žiadosti (Obr. 11). Obr. 11 Výsledok spracovania žiadosti 11/13

12 2.3 Žiadosť o zrušenie elektronickej schránky organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity Prostredníctvom formulára Žiadosť o zrušenie elektronickej schránky organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity (Obr. 12) je možné zrušiť elektronickú schránku organizačnej zložky. Zrušenie elektronickej schránky má za následok, že organizačná zložka už nebude dohľadateľná v sekcii Nájsť službu a Všeobecná agenda, a osoby, ktoré mali oprávnenie na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, už nebudú mať možnosť sa do nej prihlásiť. Na úspešné odoslanie formulára musíte byť buď zákonným zástupcom nadradeného OVM matky, alebo osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie na prístup a disponovanie elektronickou schránkou OVM spolu s rolou na to určenou Správa organizačných zložiek OVM. Vo formulári je potrebné vyplniť číslo organizačnej zložky/sufix, pod ktorým je subjekt evidovaný (údaj nájdete pri prihlasovaní v prihlasovacom menu alebo v sekcii Môj profil ) a dátum, od ktorého žiadate zrušenie elektronickej schránky organizačnej zložky. Zadanie spätného dátumu nie je umožnené. Pole Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa predvyplní identifikačným číslom nadradeného OVM (matky), ktorý žiada o zrušenie organizačnej zložky. Obr. 12 Žiadosť o zrušenie elektronickej schránky organizačnej zložky alebo organizácie bez právnej subjektivity Po vyplnení všetkých povinných polí v žiadosti stlačíte tlačidlo Odoslať. Pri odosielaní formulára budete vyzvaní na opätovnú autentifikáciu zadaním BOK kódu. Odoslanú žiadosť budete mať zaevidovanú v priečinku odoslaných správ v elektronickej schránke. Po odoslaní formulára vám príde informácia o prijatí vašej žiadosti na spracovanie Ústredným portálom verejnej správy (Obr. 13). Informácia obsahuje údaje o odosielateľovi a prijímateľovi žiadosti, časový údaj o prijatí žiadosti na spracovanie ÚPVS a údaje o žiadosti, akými sú identifikátor a predmet správy. 12/13

13 Obr. 13 Informácia o prijatí správy na spracovanie na ÚPVS O tom, že elektronická schránka organizačnej zložky bola zrušená, vám príde potvrdenie v podobe Výsledku spracovania žiadosti (Obr. 14). Obr. 14 Výsledok spracovania žiadosti 13/13

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Digitálna TV. ze satelitu. CEZ satelit. www.skylink.cz 595 694 310 www.skylink.sk 02/49 220 354

Digitálna TV. ze satelitu. CEZ satelit. www.skylink.cz 595 694 310 www.skylink.sk 02/49 220 354 Digitální TV ze satelitu Digitálna TV CEZ satelit 110715 www.skylink.cz 595 694 310 www.skylink.sk 02/49 220 354 jak postupovat AKO POSTUPOVAŤ 1. Pořiďte si komponenty pro satelitní příjem 1) dekódovací

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem IP&IT BULLETIN PROSINEC 2012 v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií Vážení klienti a obchodní

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

WELL 3170IB VOIP telefon

WELL 3170IB VOIP telefon WELL 3170IB VOIP telefon CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VOIP telefonu WELL 3170IB byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním budete

Více

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem CZ R004M+P009TM X 4 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití!

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE ÚVOD Tento dokument stručně popisuje postup při využívání údajů

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Přehled. Přední a zadní pohled. Levý a pravý pohled. Česky. Konektor sluchátek Očko pro řemínek na krk. Displej Prostor pro baterie

Přehled. Přední a zadní pohled. Levý a pravý pohled. Česky. Konektor sluchátek Očko pro řemínek na krk. Displej Prostor pro baterie MX408 MP3př ehr áv ač MP3pr ehr áv ač Obsah Česky Úvod--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Vlastnosti-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Více

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) www.triada.cz/ega 25. června 2012 Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme Vás informovali o nutných

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL WS2194 INTERNET NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL METEOROLOGICKÁ STANICE METEOROLOGICKÁ STANICA STACJA METEOROLOGICZNA WEATHER STATION Děkujeme, že jste zakoupili

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE

POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE POPIS PRÁCE V DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNCE Pro poskytování informací daňové správy daňovým subjektům slouží Daňová informační schránka (dále jen DIS). Naleznete zde informace o stavu osobního daňového účtu

Více

Jak si založit účet na fóru ČKR

Jak si založit účet na fóru ČKR Jak si založit účet na fóru ČKR Tento dokument byl vytvořen pro vysvětlení postupů a pojmů, se kterými se můžete setkat při registraci na fórum. V manuálu najdete informace o : pravidlech fóra a podmínkách

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX!

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! 111954 /CZ/ MAX! Cube LAN Gateway síťová řídící jednotka systému MAX! Obsah: 1.1. Správné použití...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

WELL VP530 POE, VoIP tel.

WELL VP530 POE, VoIP tel. WELL VP530 POE, VoIP tel. CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VOIP telefonu WELL VP530 byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním budete

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.9 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Přihlášení na portál veřejné správy získání přihlašovacích údajů

Přihlášení na portál veřejné správy získání přihlašovacích údajů Obsah: 1. Přihlášení jako organizace 2. Přihlášení jako zástupce 3. Zplnomocnění zástupce, aby mohl odesílat za mou firmu ELDP Otevřete si stránku https://bezpecne.podani.gov.cz/ Otevře se vám úvodní obrazovka...

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Nestavte přístroj do skříněk bez větrání ani na povrch zařízení, které vydávají teplo.

Nestavte přístroj do skříněk bez větrání ani na povrch zařízení, které vydávají teplo. DVBT231 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL PŘIJÍMAČ DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ PŘIJÍMAČ DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ PRIJÍMAČ DIGITÁLNEHO VYSIELANIA DVB-T RECEIVER Bezpečnostní opatření Přečtěte si pozorně

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Meteostanice Evolve Pilot. Uživatelská příručka

Meteostanice Evolve Pilot. Uživatelská příručka Meteostanice Evolve Pilot Uživatelská příručka Meteostanice Evolve se čtyřdenní předpovědí na základě internetových dat Děkujeme vám za zakoupení nové generace meteostanice s předpovědí počasí na čtyři

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

DVBT218PVR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DVBT218PVR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVBT218PVR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Digitální přijímač pozemní televize Digitálny prijímač pozemnej televízie DVB Terrestrial Receiver DůleŽité bezpečnostní pokyny 1. Přečtěte

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

ó Šú ž ó ó ó É Ž É Š Ž Š ú ů ó š Š Š Ž ó Š Ž ú ů Š Ž ň š ů É Ž š Ž ó Ž ů ň š š ů š Ú ů Š Ž ž ó Ž ů ú É Ú š É Ť ú ů Š Ž Š š Ť É Š Š Ž Ž Š Š ť ť ť Ž É Š Š Š Ž š Š Ž Ž Ů Š š Ž Ý Ý Š Ž Š Ž Ť Ž É Ý Š Š Ž š

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

Návod ke snadné instalaci

Návod ke snadné instalaci WELL epbx-100a-128 Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem WELL spokojeni.

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

MAGICAR M1090. Uživateľský návod. Uživatelský návod. User guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Uživateľský návod. Uživatelský návod. User guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Uživateľský návod Uživatelský návod User guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se START tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTA-PRACOVNÍ STÁŽ ERASMUS Zpráva o Vašich zkušenostech ze studijního pobytu Erasmus poskytne všem subjektům zapojeným do realizace programu Erasmus cenné informace, které přispějí

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

RAPTOR GX785. www.evolve-europe.com

RAPTOR GX785. www.evolve-europe.com RAPTOR GX785 www.evolve-europe.com CZ Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Raptor získal certifikaci

Více

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. AT link 210 IR

Uživatelská příručka Užívateľská príručka. Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač. AT link 210 IR Uživatelská příručka Užívateľská príručka Digitální satelitní přijímač Digitálny satelitný prijímač AT link 210 IR Obsah - CZ Obecné informace - Technické parametry 4 Obecné informace - Bezpečnostní pokyny

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

Manuál k online obchodování

Manuál k online obchodování Manuál k online obchodování I. Vyhledání cenného papíru Nejrychlejší vyhledání cenného papíru provedete přímo na hlavní stránce sekce obchodování Moje oblíbené, a to podle názvu, ISINu nebo kódu WKN. Hledaný

Více

DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ DVT 950 PVR NÁVOD K OBSLUZE

DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ DVT 950 PVR NÁVOD K OBSLUZE DVB-T PŘIJÍMAČ S FUNKCÍ NAHRÁVÁNÍ DVT 950 PVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta:beata GASPAROVA Kontaktní e-mail: btgasparova@gmail.com Země, město pobytu: Taiwan, Taipei Datum začátku pobytu: 07.02.2014

Více