integrované povolení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "integrované povolení"

Transkript

1 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci ), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci změnu integrovaného povolení č.j.: KULK/34021/2006 ze dne 31. srpna 2006 ve znění změny integrovaného povolení č.j.:kulk/45237/2007 ze dne 18. září 2007 a č.j.:kulk/13844/2008 ze dne 27. března 2008 PRAKTIK system s.r.o., Pod Vinicí 81, Stráž pod Ralskem, s přiděleným IČ: (dále jen provozovatel ), pro zařízení Středisko pro provoz zařízení na sběr, výkup a zpracování chladících zařízení a ostatního elektrošrotu včetně znovuzískávání regulovaných látek, Stráž pod Ralskem (dále jen zařízení ), které je zařazené dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. Výroková část integrovaného povolení se v úplném znění mění a doplňuje takto: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci ), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) podle ustanovení 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrované povolení společnosti PRAKTIK system s.r.o., se sídlem Pod Vinicí 81, Stráž pod Ralskem, s přiděleným IČ: (dále jen provozovatel ), pro zařízení Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektroodpadů, plastů, kovů a jiných odpadů (dále jen zařízení ), které je zařazené dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. A. Umístění zařízení

2 typ územní jednotky Název Kraj Liberecký Obec Stráž pod Ralskem katastrální území Stráž pod Ralskem stavební parcelní číslo st.p.č. 1028, p.p.č. 1587/12 B. Popis zařízení Zařízení zajišťuje zpracování odpadů a zpětně odebraných výrobků (elektrických a elektronických zařízení) se specializací na chladící zařízení. Jsou přijímána chladící zařízení, která mají jako chladící médium použity všechny používané látky, tj. chlorfluoruhlovodíky, hydrochlorfluoruhlovodíky, hydrofluoruhlovodíky a jiná chladiva, která mají jako izolační výplně skříní použity všechny používané materiály, tj. skelnou a čedičovou vatu, korek, pěnový polystyrén, PUR vypěněný chlorfluoruhlovodíky nebo cyklopentanem, a jiné. Po zvážení a evidenci jsou z chladících zařízení odděleny díly a materiály využitelné jako suroviny bez dalších úprav. Poté následuje další zpracování a získání regulovaných látek freonů dvoustupňovým procesem: Technologie T1 I. stupeň regulované látky jsou pomocí odsávacích kleští získávány z chladícího okruhu, jsou odsávány ve směsi s oleji a následně separovány termickým odplyněním na olej a regulovanou látku. Olej je shromažďován v sudech nebo je přečerpán do nádrží. Zkapalněná regulovaná látka je skladována v tlakové nádobě. Olej a regulované látky jsou dále předávány oprávněným osobám k dalšímu využití či zneškodnění. Čpavkové chladící agregáty jsou zpracovávány na zařízení, které se skládá z polohovacího stojanu, vypouštěcí hadice s upevňovací maticí nebo propichovacím zařízením, vývěvy, průhledítka a nádrže se zředěnou kyselinou sírovou. Principem zpracování je uvolnění vstupu do chladícího agregátu, který obsahuje cca 200 ml 25 % roztoku čpavku a jeho odsátí do zředěné kyseliny sírové. Po zasycení je roztok síranu amonného a kyseliny sírové předán odborné firmě. Technologie T2 II. stupeň regulované látky (tzv. nadouvadla) jsou získávány z tepelně izolačních tuhých pěnových hmot z opláštění chladících zařízení. Prázdné skříně chladících zařízení jsou dopraveny do drtiče a projdou dvoustupňovým drcením za podtlaku, který zabraňuje úniku regulovaných látek do volné atmosféry. Odsávaný vzduch je napojen na nízkoteplotní kondenzační jednotku. Po namletí následuje rozdělení frakcí na nadsítnou složku, což jsou kovy a plast, a podsítnou složku, kterou tvoří izolační materiály. Podsítná složka je transportována do stripovacího zařízení, kde je ohřívána a stripována dusíkem přičemž dochází k vynášení zbytků regulované látky. Směs dusíku a regulované látky je odvedena do nízkoteplotní kondenzační jednotky, kde je zachycována regulovaná látka. Ta je skladována v těsných sudech nebo tlakových nádobách a předávána oprávněným osobám k dalšímu zpracování. Nadsítná složka je separována na plast, magnetické kovy a plast s nemagnetickými kovy a předávána oprávněným osobám k dalšímu zpracování. Technologie T3 technologická linka na zpracování elektroodpadů, které neobsahují nebezpečné látky, plastů kovů a jiných odpadů drcením s následnou vzduchovou a magnetickou separací. Technologie T6 technologická linka na zpracování odpadů mícháním, mletím, peletováním a briketováním.

3 Technologie T7 technologická linka na zpracování odpadů s obsahem plastů a kovů drcením a následnou vzduchovou, magnetickou a hmotnostní separací. B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Technologie T1 a T2 - celková projektovaná kapacita t/rok - zařízení k využívání odpadů pod kódem: R12 Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 D13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 B.2 Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Technologie T3 kapacita t/rok - zařízení k využívání odpadů pod kódem R12 a D13 Technologie T6 kapacita t/rok - zařízení k využívání odpadů pod kódem R12 a D13 Technologie T7 kapacita t/rok - zařízení k využívání odpadů pod kódem R12 a D13 Dusíkové hospodářství zásobník kapalného dusíku B.3 Přímo spojené činnosti a) Příjem a evidence odpadu b) Odsávání regulovaných látek c) Oddělení kompresorů d) Drcení e) Třídění a separace f) Inertizace a stripování g) Kryokondenzace h) Ovládání a jištění i) Monitoring j) Úprava chladícího okruhu, odsávání čpavkové náplně k) Skladování nebezpečných chemických látek a přípravků a nebezpečných odpadů l) Čerpací stanice nafty a zařízení pro skladování ELTO m) Vytápěcí agregát na ELTO I.

4 V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 téhož zákona, stanoví krajský úřad závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. V těchto podmínkách jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Vzhledem k tomu, že je zařízení mimo jiné provozováno na základě rozhodnutí o udělení certifikátu ke znovuzískávání regulovaných látek a certifikátu ke zneškodnění regulovaných látek dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, které vydává Ministerstvo životního prostředí, a které integrované povolení nenahrazuje, nejsou pro technologii T1 a T2 stanoveny emisní limity. Pouze v kapitole 12 odstavci b) je uveden limit, který byl uveden jako podmínka ve stanovisku posuzování vlivů na životní prostředí č.j.: 49509/ENV/05 vydaném MŽP dne 22. prosince Integrovaným povolením se vydává povolení ke změně stavby a uvedení do provozu středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem (skladování a výdej nafty a ELTO) Podmínky provozu zdroje a) Provozovatel povede ve stanoveném rozsahu provozní evidenci o provozu zmíněných zdrojů podle 18 vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Zaznamenány budou především údaje o doplnění obou nádrží, o výtoči nafty a ELTO v měsíčních intervalech a údaje o údržbě, prohlídkách, kontrole a seřízení zařízení zdroje. b) Údržba, prohlídka, kontrola zařízení zdroje bude prováděna podle pokynů výrobce tohoto zařízení, které budou k dispozici kontrolním orgánům. c) Provozovatel provede prokazatelné seznámení obsluhy čerpací stanice s provozní evidencí a zní vyplývajícími povinnostmi (písemný doklad). 1.3 Integrované povolení se vydává k provozu středního zdroje znečišťování ovzduší Technologie T3 za splnění emisního limitu uvedeného v tabulce č. 1. Kategorizace Emisní zdroj Výduch č. Znečišťující látka Emisní limit [mg/m 3 ] střední zdroj znečišťování ovzduší Technologie T3 zdroj č. 101 (odprašovací zařízení linky T3 textlní JET Filtr) 001 TZL 10 Tabulka č Podmínky provozu zdroje

5 a) Technologie bude provozována v souladu s technickými podmínkami provozu zařízení daných výrobcem, které budou k dispozici kontrolním orgánům a vždy provozována jako celek včetně filtračních zařízení. b) Provozovatel povede ve stanoveném rozsahu provozní evidenci o provozu zmíněného zdroje podle 18 vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Zaznamenány budou údaje o údržbě, prohlídkách, kontrole a seřízení zařízení zdroje. 2 Povolení a limity z hlediska ochrany vod 2.1 Integrovaným povolením se vydává povolení k vypouštění odpadních vod z manipulačních a parkovacích ploch předčištěných přes odlučovač ropných látek do kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví a provozování DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem. v množství a kvalitě uvedené v tabulce č x odlučovač ropných látek SOL-2/4M Množství [l/s] Ukazatel Kvalita [mg/l] Metoda stanovení Tabulka č. 2 max 4 uhlovodíky C 10 -C 40 2 ČSN EN ISO číslo hydrogeologického rajonu Křída Horní Ploučnice číslo hydrologického pořadí obec Stráž pod Ralskem katastrální území Stráž pod Ralskem pozemek p.p.č. 1587/ Integrovaným povolením se vydává souhlas k provozu čpavkového hospodářství 2.2 Integrovaným povolením se schvaluje plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) a) Havarijní plán bude průběžně aktualizován a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložen krajskému úřadu. b) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným havarijním plánem. 3 Odpady

6 3.1 Integrovaným povolením se uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektroodpadů, plastů, kovů a jiných odpadů, spadající podle přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů pod kód R12 a dle přílohy č. 4 pod kód D Integrovaným povolením se uděluje souhlas s provozním řádem zařízení Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektroodpadů, plastů, kovů a jiných odpadů a) Provozní řád bude průběžně aktualizován a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložen krajskému úřadu. b) Pokud vzniknou při provozu zařízení nebezpečné odpady neuvedené v tomto provozním řádu, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do tří pracovních dnů od vzniku odpadu. 3.3 Nakládání s odpady bude prováděno za těchto podmínek a) Zařízení provozovat v souladu s odsouhlaseným provozním řádem zařízení. b) Zařízení provozovat na základě platného rozhodnutí o udělení certifikátu ke znovuzískávání regulovaných látek a certifikátu ke zneškodnění regulovaných látek vydaným Ministerstvem životního prostředí. c) Dodržovat postupy přejímky odpadů do zařízení v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. d) Výstupem ze zařízení Technologie T6 může být alternativní palivo (výrobek) pouze v případě, že bude tento výrobek řádně certifikován. V opačném případě musí být vystupující materiál zařazen jako odpad a jako s odpadem s ním musí být také nakládáno. 4 Hluk a) Provoz zařízení bude zabezpečen tak, aby byly dodrženy hlukové hladiny stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění. 5 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí 5.1 Ovzduší a) Skladování a dávkování surovin, pomocných materiálů a chemikálií, stejně jako skladování, doprava a shromažďování odpadů ze zařízení, musí probíhat tak, aby bylo co nejvíce zamezeno vzniku emisí do ovzduší. 5.2 Voda

7 a) Veškerá zařízení v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky provozovat a udržovat v takovém stavu a učinit taková opatření, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. b) Veškeré manipulační plochy, kde se nakládá s látkami závadnými vodám, zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových, podzemních nebo geologického prostředí. c) V souladu s 39 odst. 2 b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (vodní zákon), vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení s látkami závadnými vodám a tyto uchovávat po dobu 5 let. d) Odlučovače ropných látek typu SOL-2/4M provozovat dle schváleného Provozního řádu odlučovačů ropných látek. e) Skladovací a manipulační plochy, kde dochází k nakládání s nebezpečnými látkami, zabezpečit tak, aby byly odolné vůči účinku těchto látek. f) Atest dokladující požadovanou odolnost dle odstavce e) doložit k řízení o užívání staveb. g) Objekty zabezpečit proti nežádoucímu úniku skladovaných látek při případném hašení požáru tzn. bezodkladně utěsnit veškeré kanalizační vpusti manipulačních ploch. 5.3 Hluk a) Technologie a mechanizace v zařízení udržovat v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím a byly dodrženy obecné emisní limity a nedocházelo k překračování hygienických norem. 6 Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie a) Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení. b) Sklady a zásobníky surovin, pomocných materiálů a chemikálií pro zajištění provozu a údržby zařízení průběžně kontrolovat, aby se předešlo nežádoucím účinkům. Přečerpávání, dávkování a manipulace s výše uvedenými látkami musí být řízena kvalifikovanou osobou. 7 Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků a) Provozovat řádně označenou odstavnou plochu pro manipulaci a parkování nákladních vozidel. b) Provádět včasnou výměnu sorpčních vložek odlučovačů ropných látek typu SOL-2/4M v kanalizačních vpustích a to dle schváleného provozního řádu odlučovačů ropných látek. c) Všechny části zařízení pravidelně podrobovat prohlídkám a údržbě podle harmonogramu stanoveném výrobci jednotlivých zařízení či podle vnitřního plánu údržby tak, aby byla

8 zajištěna jejich maximální funkčnost a aby vlivem jejich poruchy nedocházelo k havarijním situacím. d) V místech, kde bude nakládáno s látkami závadným vodám, budou k dispozici prostředky pro odstranění případných úniků. Použité sanační materiály do doby likvidace shromažďovat tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. e) Havarijní a záchytné jímky pravidelně kontrolovat a jejich obsah včas likvidovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchové nebo podzemní vody. f) Při řešení havárií v zařízení bude postupováno v souladu: - se schváleným provozním řádem zařízení - s havarijním plánem dle vodního zákona - s provozním řádem odlučovačů ropných látek - s pokyny orgánů a institucí, které budou o havárii vyrozuměny 8 Opatření pro provoz v situacích odlišných od podmínek běžného provozu a) Pokud nastanou jiné situace, odlišné od běžného provozu, bude postupováno v souladu s ustanoveními schválených provozních řádů. 9 Způsob monitorování emisí a přenosů 9.1 Ovzduší a) Jednorázové měření emisí dle tabulky č. 1 bude prováděno 1 x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření za normálních stavových podmínek ve vlhkém plynu (vztažné podmínky B). První měření bude provedeno nejpozději do Odlučovače ropných látek Účelem monitorování je sledování možného vlivu zařízení na životní prostředí ve vybraných ukazatelích. a) Sledování kvality předčištěných vod z odlučovače ropných látek bude prováděno v četnosti 2 x ročně (v rozložení 1 x za ½ roku) za deště, ve stanovených ukazatelích. b) Vzorky předčištěných vod budou odebírány na odtoku z odlučovačů ropných látek v revizních šachtách S1 a S2 za odlučovači ropných látek (vyústění na stávající kanalizace), s volným paprskem přepadající vody, bez příměsi dalších vod. c) Vzorky budou odebírány jako prosté. d) Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou. e) Výsledky rozborů vzorků za uplynulý kalendářní rok budou zaslány příslušnému vodoprávnímu úřadu do následujícího roku. f) Rozbory vzorků budou prováděny ve stanovených ukazatelích oprávněnou laboratoří, která je uvedena na seznamu zveřejněném ve Věstníku MŽP ČR a to dle stanovené metody. V případě změny normy se použije vždy posledně platná norma.

9 9.3 Další monitoring Denně sledované ukazatele: a) úroveň zaplnění jednotlivých skladových nádob a kontejnerů - vizuálně Ukazatele sledované 1x měsíčně a) kontrola stavu sorpčních vložek odlučovačů ropných látek typu SOL-2/4M v kanalizačních vpustích Ukazatele sledované 1 x za 6 měsíců a) Vizuální kontrola nádrží pro skladování, potrubních propojení mobilních prostředků pro dopravu závadných látek Ukazatele sledované 1 x za 5 let od platnosti integr. povolení č.j.:kulk/34021/2006 nebo od předcházejícího měření a) Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek. b) Nepropustnost záchytných van a nádrží dle platné ČSN. 9.4 Vyhodnocení monitoringu a) Ukazatele sledované dle kapitoly 9.3 budou zaznamenávány. b) Hodnoty získané v rámci monitoringu odlučovačů ropných látek porovnávat s hodnotami uvedenými v kanalizačním řádu. c) Monitoring vyplývající z platného rozhodnutí o udělení certifikátu Ministerstva životního prostředí dle 31 odstavce 2 zákona o ochraně ovzduší bude za uplynulý kalendářní rok uzavřen závěrečnou zprávou, která bude obsahovat souhrnné výsledky monitoringu, srovnání s předchozími měřeními a komentáře. 10 Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení a) Provozovatel je povinen nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému úřadu, na základě shromážděných údajů, zprávu o veškerých výsledcích monitorování za uplynulý kalendářní rok tak, aby prokázal dodržování podmínek integrovaného povolení. Zpráva bude zpracována v rozsahu a struktuře dle vydaného integrovaného povolení a bude zahrnovat komentář k jednotlivým závazným podmínkám provozu zařízení (zejména v případě jejich překročení či nesplnění) a to včetně vyhodnocení monitoringu dle kapitoly 9.4 odstavce c). b) Každá změna provozu zařízení, zejména změna související s plněním závazných podmínek integrovaného povolení, musí být předem projednána s krajským úřadem. 11 Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

10 a) V termínu do 6 měsíců před ukončením provozu provozovatel vypracuje a předloží krajskému úřadu projekt likvidace zařízení po ukončení jeho provozu. 12 Podmínky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí a) Veškerá dovezená vyřazená chladící zařízení s obsahem chladiva budou skladována výhradně uvnitř provozní haly, jejich skladování na venkovních zpevněných plochách je zakázáno. b) Při provozu technologie znovuzískávání regulovaných látek z chladících zařízení bude zajištěno dodržování maximálního množství regulovaných látek v odpadním vzduchu ve výši 5 g/h. Dodržení mezní hodnoty bude kontrolováno vhodnou metodou odsouhlasenou Ministerstvem životního prostředí. II. V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy: 1) Výroková část A) rozhodnutí, kterým se uděluje povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami č.j.: MUCL/31379/2006 ze dne , vydané Městským úřadem Česká Lípa, odbor životního prostředí. 2) Rozhodnutí, kterým se dává souhlas k provozování zařízení a souhlas s provozním řádem zařízení č.j. KULK/13091/2006 ze dne 2.března.2006, vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí. 3) Rozhodnutí, kterým se vydává povolení ke změně stavby a uvedení do provozu středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem č.j.: KULK/20049/2007/Ža ze dne 10. dubna ) Rozhodnutí, kterým se dává souhlas k provozování zařízení a souhlas s provozním řádem zařízení č.j. KULK/16449/2008 ze dne 19. března 2008, vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí. 5) Rozhodnutí, kterým se dává souhlas k provozování zařízení a souhlas s provozním řádem zařízení č.j. KULK/38513/2008 ze dne 26. června 2008, vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí.

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 352 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 352 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 60 Rozeslána dne 3. července 2009 Cena Kč 49, O B S A H : 205. Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší)

I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI PLATNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší 2011 (sněmovní tisk č. 449/0) Základní charakteristiky navrhované právní úpravy (k 18. říjnu 2011 v PS Parlamentu ČR 2. čtení) I. SHRNUTÍ NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ZMĚN OPROTI

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více