integrované povolení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "integrované povolení"

Transkript

1 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 24. července 2009 Sp. Zn. OŽPZ/378/2009 Č. j. KULK/23801/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci ), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci změnu integrovaného povolení č.j.: KULK/34021/2006 ze dne 31. srpna 2006 ve znění změny integrovaného povolení č.j.:kulk/45237/2007 ze dne 18. září 2007 a č.j.:kulk/13844/2008 ze dne 27. března 2008 PRAKTIK system s.r.o., Pod Vinicí 81, Stráž pod Ralskem, s přiděleným IČ: (dále jen provozovatel ), pro zařízení Středisko pro provoz zařízení na sběr, výkup a zpracování chladících zařízení a ostatního elektrošrotu včetně znovuzískávání regulovaných látek, Stráž pod Ralskem (dále jen zařízení ), které je zařazené dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. Výroková část integrovaného povolení se v úplném znění mění a doplňuje takto: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ) jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen zákon o integrované prevenci ), ve znění pozdějších předpisů, vydává po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) podle ustanovení 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrované povolení společnosti PRAKTIK system s.r.o., se sídlem Pod Vinicí 81, Stráž pod Ralskem, s přiděleným IČ: (dále jen provozovatel ), pro zařízení Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektroodpadů, plastů, kovů a jiných odpadů (dále jen zařízení ), které je zařazené dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci do kategorie 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně. A. Umístění zařízení

2 typ územní jednotky Název Kraj Liberecký Obec Stráž pod Ralskem katastrální území Stráž pod Ralskem stavební parcelní číslo st.p.č. 1028, p.p.č. 1587/12 B. Popis zařízení Zařízení zajišťuje zpracování odpadů a zpětně odebraných výrobků (elektrických a elektronických zařízení) se specializací na chladící zařízení. Jsou přijímána chladící zařízení, která mají jako chladící médium použity všechny používané látky, tj. chlorfluoruhlovodíky, hydrochlorfluoruhlovodíky, hydrofluoruhlovodíky a jiná chladiva, která mají jako izolační výplně skříní použity všechny používané materiály, tj. skelnou a čedičovou vatu, korek, pěnový polystyrén, PUR vypěněný chlorfluoruhlovodíky nebo cyklopentanem, a jiné. Po zvážení a evidenci jsou z chladících zařízení odděleny díly a materiály využitelné jako suroviny bez dalších úprav. Poté následuje další zpracování a získání regulovaných látek freonů dvoustupňovým procesem: Technologie T1 I. stupeň regulované látky jsou pomocí odsávacích kleští získávány z chladícího okruhu, jsou odsávány ve směsi s oleji a následně separovány termickým odplyněním na olej a regulovanou látku. Olej je shromažďován v sudech nebo je přečerpán do nádrží. Zkapalněná regulovaná látka je skladována v tlakové nádobě. Olej a regulované látky jsou dále předávány oprávněným osobám k dalšímu využití či zneškodnění. Čpavkové chladící agregáty jsou zpracovávány na zařízení, které se skládá z polohovacího stojanu, vypouštěcí hadice s upevňovací maticí nebo propichovacím zařízením, vývěvy, průhledítka a nádrže se zředěnou kyselinou sírovou. Principem zpracování je uvolnění vstupu do chladícího agregátu, který obsahuje cca 200 ml 25 % roztoku čpavku a jeho odsátí do zředěné kyseliny sírové. Po zasycení je roztok síranu amonného a kyseliny sírové předán odborné firmě. Technologie T2 II. stupeň regulované látky (tzv. nadouvadla) jsou získávány z tepelně izolačních tuhých pěnových hmot z opláštění chladících zařízení. Prázdné skříně chladících zařízení jsou dopraveny do drtiče a projdou dvoustupňovým drcením za podtlaku, který zabraňuje úniku regulovaných látek do volné atmosféry. Odsávaný vzduch je napojen na nízkoteplotní kondenzační jednotku. Po namletí následuje rozdělení frakcí na nadsítnou složku, což jsou kovy a plast, a podsítnou složku, kterou tvoří izolační materiály. Podsítná složka je transportována do stripovacího zařízení, kde je ohřívána a stripována dusíkem přičemž dochází k vynášení zbytků regulované látky. Směs dusíku a regulované látky je odvedena do nízkoteplotní kondenzační jednotky, kde je zachycována regulovaná látka. Ta je skladována v těsných sudech nebo tlakových nádobách a předávána oprávněným osobám k dalšímu zpracování. Nadsítná složka je separována na plast, magnetické kovy a plast s nemagnetickými kovy a předávána oprávněným osobám k dalšímu zpracování. Technologie T3 technologická linka na zpracování elektroodpadů, které neobsahují nebezpečné látky, plastů kovů a jiných odpadů drcením s následnou vzduchovou a magnetickou separací. Technologie T6 technologická linka na zpracování odpadů mícháním, mletím, peletováním a briketováním.

3 Technologie T7 technologická linka na zpracování odpadů s obsahem plastů a kovů drcením a následnou vzduchovou, magnetickou a hmotnostní separací. B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Technologie T1 a T2 - celková projektovaná kapacita t/rok - zařízení k využívání odpadů pod kódem: R12 Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 D13 Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 B.2 Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Technologie T3 kapacita t/rok - zařízení k využívání odpadů pod kódem R12 a D13 Technologie T6 kapacita t/rok - zařízení k využívání odpadů pod kódem R12 a D13 Technologie T7 kapacita t/rok - zařízení k využívání odpadů pod kódem R12 a D13 Dusíkové hospodářství zásobník kapalného dusíku B.3 Přímo spojené činnosti a) Příjem a evidence odpadu b) Odsávání regulovaných látek c) Oddělení kompresorů d) Drcení e) Třídění a separace f) Inertizace a stripování g) Kryokondenzace h) Ovládání a jištění i) Monitoring j) Úprava chladícího okruhu, odsávání čpavkové náplně k) Skladování nebezpečných chemických látek a přípravků a nebezpečných odpadů l) Čerpací stanice nafty a zařízení pro skladování ELTO m) Vytápěcí agregát na ELTO I.

4 V souladu s ustanovením 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a 6 zákona o integrované prevenci, ve vazbě na 14 téhož zákona, stanoví krajský úřad závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek. V těchto podmínkách jsou zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, které se dotýkají zájmů chráněných podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění. 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Vzhledem k tomu, že je zařízení mimo jiné provozováno na základě rozhodnutí o udělení certifikátu ke znovuzískávání regulovaných látek a certifikátu ke zneškodnění regulovaných látek dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, které vydává Ministerstvo životního prostředí, a které integrované povolení nenahrazuje, nejsou pro technologii T1 a T2 stanoveny emisní limity. Pouze v kapitole 12 odstavci b) je uveden limit, který byl uveden jako podmínka ve stanovisku posuzování vlivů na životní prostředí č.j.: 49509/ENV/05 vydaném MŽP dne 22. prosince Integrovaným povolením se vydává povolení ke změně stavby a uvedení do provozu středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem (skladování a výdej nafty a ELTO) Podmínky provozu zdroje a) Provozovatel povede ve stanoveném rozsahu provozní evidenci o provozu zmíněných zdrojů podle 18 vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Zaznamenány budou především údaje o doplnění obou nádrží, o výtoči nafty a ELTO v měsíčních intervalech a údaje o údržbě, prohlídkách, kontrole a seřízení zařízení zdroje. b) Údržba, prohlídka, kontrola zařízení zdroje bude prováděna podle pokynů výrobce tohoto zařízení, které budou k dispozici kontrolním orgánům. c) Provozovatel provede prokazatelné seznámení obsluhy čerpací stanice s provozní evidencí a zní vyplývajícími povinnostmi (písemný doklad). 1.3 Integrované povolení se vydává k provozu středního zdroje znečišťování ovzduší Technologie T3 za splnění emisního limitu uvedeného v tabulce č. 1. Kategorizace Emisní zdroj Výduch č. Znečišťující látka Emisní limit [mg/m 3 ] střední zdroj znečišťování ovzduší Technologie T3 zdroj č. 101 (odprašovací zařízení linky T3 textlní JET Filtr) 001 TZL 10 Tabulka č Podmínky provozu zdroje

5 a) Technologie bude provozována v souladu s technickými podmínkami provozu zařízení daných výrobcem, které budou k dispozici kontrolním orgánům a vždy provozována jako celek včetně filtračních zařízení. b) Provozovatel povede ve stanoveném rozsahu provozní evidenci o provozu zmíněného zdroje podle 18 vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Zaznamenány budou údaje o údržbě, prohlídkách, kontrole a seřízení zařízení zdroje. 2 Povolení a limity z hlediska ochrany vod 2.1 Integrovaným povolením se vydává povolení k vypouštění odpadních vod z manipulačních a parkovacích ploch předčištěných přes odlučovač ropných látek do kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví a provozování DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem. v množství a kvalitě uvedené v tabulce č x odlučovač ropných látek SOL-2/4M Množství [l/s] Ukazatel Kvalita [mg/l] Metoda stanovení Tabulka č. 2 max 4 uhlovodíky C 10 -C 40 2 ČSN EN ISO číslo hydrogeologického rajonu Křída Horní Ploučnice číslo hydrologického pořadí obec Stráž pod Ralskem katastrální území Stráž pod Ralskem pozemek p.p.č. 1587/ Integrovaným povolením se vydává souhlas k provozu čpavkového hospodářství 2.2 Integrovaným povolením se schvaluje plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) a) Havarijní plán bude průběžně aktualizován a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložen krajskému úřadu. b) Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným havarijním plánem. 3 Odpady

6 3.1 Integrovaným povolením se uděluje souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektroodpadů, plastů, kovů a jiných odpadů, spadající podle přílohy č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů pod kód R12 a dle přílohy č. 4 pod kód D Integrovaným povolením se uděluje souhlas s provozním řádem zařízení Zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektroodpadů, plastů, kovů a jiných odpadů a) Provozní řád bude průběžně aktualizován a nejpozději do 5 dnů od aktualizace předložen krajskému úřadu. b) Pokud vzniknou při provozu zařízení nebezpečné odpady neuvedené v tomto provozním řádu, bude tato skutečnost oznámena krajskému úřadu do tří pracovních dnů od vzniku odpadu. 3.3 Nakládání s odpady bude prováděno za těchto podmínek a) Zařízení provozovat v souladu s odsouhlaseným provozním řádem zařízení. b) Zařízení provozovat na základě platného rozhodnutí o udělení certifikátu ke znovuzískávání regulovaných látek a certifikátu ke zneškodnění regulovaných látek vydaným Ministerstvem životního prostředí. c) Dodržovat postupy přejímky odpadů do zařízení v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. d) Výstupem ze zařízení Technologie T6 může být alternativní palivo (výrobek) pouze v případě, že bude tento výrobek řádně certifikován. V opačném případě musí být vystupující materiál zařazen jako odpad a jako s odpadem s ním musí být také nakládáno. 4 Hluk a) Provoz zařízení bude zabezpečen tak, aby byly dodrženy hlukové hladiny stanovené nařízením vlády č. 148/2006 Sb., v platném znění. 5 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí 5.1 Ovzduší a) Skladování a dávkování surovin, pomocných materiálů a chemikálií, stejně jako skladování, doprava a shromažďování odpadů ze zařízení, musí probíhat tak, aby bylo co nejvíce zamezeno vzniku emisí do ovzduší. 5.2 Voda

7 a) Veškerá zařízení v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky provozovat a udržovat v takovém stavu a učinit taková opatření, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. b) Veškeré manipulační plochy, kde se nakládá s látkami závadnými vodám, zabezpečit tak, aby nedošlo k úniku těchto látek do vod povrchových, podzemních nebo geologického prostředí. c) V souladu s 39 odst. 2 b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (vodní zákon), vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení s látkami závadnými vodám a tyto uchovávat po dobu 5 let. d) Odlučovače ropných látek typu SOL-2/4M provozovat dle schváleného Provozního řádu odlučovačů ropných látek. e) Skladovací a manipulační plochy, kde dochází k nakládání s nebezpečnými látkami, zabezpečit tak, aby byly odolné vůči účinku těchto látek. f) Atest dokladující požadovanou odolnost dle odstavce e) doložit k řízení o užívání staveb. g) Objekty zabezpečit proti nežádoucímu úniku skladovaných látek při případném hašení požáru tzn. bezodkladně utěsnit veškeré kanalizační vpusti manipulačních ploch. 5.3 Hluk a) Technologie a mechanizace v zařízení udržovat v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k nadměrným hlukovým emisím a byly dodrženy obecné emisní limity a nedocházelo k překračování hygienických norem. 6 Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie a) Průběžně činit opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení. b) Sklady a zásobníky surovin, pomocných materiálů a chemikálií pro zajištění provozu a údržby zařízení průběžně kontrolovat, aby se předešlo nežádoucím účinkům. Přečerpávání, dávkování a manipulace s výše uvedenými látkami musí být řízena kvalifikovanou osobou. 7 Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků a) Provozovat řádně označenou odstavnou plochu pro manipulaci a parkování nákladních vozidel. b) Provádět včasnou výměnu sorpčních vložek odlučovačů ropných látek typu SOL-2/4M v kanalizačních vpustích a to dle schváleného provozního řádu odlučovačů ropných látek. c) Všechny části zařízení pravidelně podrobovat prohlídkám a údržbě podle harmonogramu stanoveném výrobci jednotlivých zařízení či podle vnitřního plánu údržby tak, aby byla

8 zajištěna jejich maximální funkčnost a aby vlivem jejich poruchy nedocházelo k havarijním situacím. d) V místech, kde bude nakládáno s látkami závadným vodám, budou k dispozici prostředky pro odstranění případných úniků. Použité sanační materiály do doby likvidace shromažďovat tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. e) Havarijní a záchytné jímky pravidelně kontrolovat a jejich obsah včas likvidovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci povrchové nebo podzemní vody. f) Při řešení havárií v zařízení bude postupováno v souladu: - se schváleným provozním řádem zařízení - s havarijním plánem dle vodního zákona - s provozním řádem odlučovačů ropných látek - s pokyny orgánů a institucí, které budou o havárii vyrozuměny 8 Opatření pro provoz v situacích odlišných od podmínek běžného provozu a) Pokud nastanou jiné situace, odlišné od běžného provozu, bude postupováno v souladu s ustanoveními schválených provozních řádů. 9 Způsob monitorování emisí a přenosů 9.1 Ovzduší a) Jednorázové měření emisí dle tabulky č. 1 bude prováděno 1 x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření za normálních stavových podmínek ve vlhkém plynu (vztažné podmínky B). První měření bude provedeno nejpozději do Odlučovače ropných látek Účelem monitorování je sledování možného vlivu zařízení na životní prostředí ve vybraných ukazatelích. a) Sledování kvality předčištěných vod z odlučovače ropných látek bude prováděno v četnosti 2 x ročně (v rozložení 1 x za ½ roku) za deště, ve stanovených ukazatelích. b) Vzorky předčištěných vod budou odebírány na odtoku z odlučovačů ropných látek v revizních šachtách S1 a S2 za odlučovači ropných látek (vyústění na stávající kanalizace), s volným paprskem přepadající vody, bez příměsi dalších vod. c) Vzorky budou odebírány jako prosté. d) Vzorky budou odebírány oprávněnou osobou. e) Výsledky rozborů vzorků za uplynulý kalendářní rok budou zaslány příslušnému vodoprávnímu úřadu do následujícího roku. f) Rozbory vzorků budou prováděny ve stanovených ukazatelích oprávněnou laboratoří, která je uvedena na seznamu zveřejněném ve Věstníku MŽP ČR a to dle stanovené metody. V případě změny normy se použije vždy posledně platná norma.

9 9.3 Další monitoring Denně sledované ukazatele: a) úroveň zaplnění jednotlivých skladových nádob a kontejnerů - vizuálně Ukazatele sledované 1x měsíčně a) kontrola stavu sorpčních vložek odlučovačů ropných látek typu SOL-2/4M v kanalizačních vpustích Ukazatele sledované 1 x za 6 měsíců a) Vizuální kontrola nádrží pro skladování, potrubních propojení mobilních prostředků pro dopravu závadných látek Ukazatele sledované 1 x za 5 let od platnosti integr. povolení č.j.:kulk/34021/2006 nebo od předcházejícího měření a) Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek. b) Nepropustnost záchytných van a nádrží dle platné ČSN. 9.4 Vyhodnocení monitoringu a) Ukazatele sledované dle kapitoly 9.3 budou zaznamenávány. b) Hodnoty získané v rámci monitoringu odlučovačů ropných látek porovnávat s hodnotami uvedenými v kanalizačním řádu. c) Monitoring vyplývající z platného rozhodnutí o udělení certifikátu Ministerstva životního prostředí dle 31 odstavce 2 zákona o ochraně ovzduší bude za uplynulý kalendářní rok uzavřen závěrečnou zprávou, která bude obsahovat souhrnné výsledky monitoringu, srovnání s předchozími měřeními a komentáře. 10 Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení a) Provozovatel je povinen nejpozději do 31. března každého roku podávat krajskému úřadu, na základě shromážděných údajů, zprávu o veškerých výsledcích monitorování za uplynulý kalendářní rok tak, aby prokázal dodržování podmínek integrovaného povolení. Zpráva bude zpracována v rozsahu a struktuře dle vydaného integrovaného povolení a bude zahrnovat komentář k jednotlivým závazným podmínkám provozu zařízení (zejména v případě jejich překročení či nesplnění) a to včetně vyhodnocení monitoringu dle kapitoly 9.4 odstavce c). b) Každá změna provozu zařízení, zejména změna související s plněním závazných podmínek integrovaného povolení, musí být předem projednána s krajským úřadem. 11 Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

10 a) V termínu do 6 měsíců před ukončením provozu provozovatel vypracuje a předloží krajskému úřadu projekt likvidace zařízení po ukončení jeho provozu. 12 Podmínky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí a) Veškerá dovezená vyřazená chladící zařízení s obsahem chladiva budou skladována výhradně uvnitř provozní haly, jejich skladování na venkovních zpevněných plochách je zakázáno. b) Při provozu technologie znovuzískávání regulovaných látek z chladících zařízení bude zajištěno dodržování maximálního množství regulovaných látek v odpadním vzduchu ve výši 5 g/h. Dodržení mezní hodnoty bude kontrolováno vhodnou metodou odsouhlasenou Ministerstvem životního prostředí. II. V souladu s ustanovením 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy: 1) Výroková část A) rozhodnutí, kterým se uděluje povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami č.j.: MUCL/31379/2006 ze dne , vydané Městským úřadem Česká Lípa, odbor životního prostředí. 2) Rozhodnutí, kterým se dává souhlas k provozování zařízení a souhlas s provozním řádem zařízení č.j. KULK/13091/2006 ze dne 2.března.2006, vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí. 3) Rozhodnutí, kterým se vydává povolení ke změně stavby a uvedení do provozu středního stacionárního zdroje znečišťování ovzduší čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování a výdej pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem č.j.: KULK/20049/2007/Ža ze dne 10. dubna ) Rozhodnutí, kterým se dává souhlas k provozování zařízení a souhlas s provozním řádem zařízení č.j. KULK/16449/2008 ze dne 19. března 2008, vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí. 5) Rozhodnutí, kterým se dává souhlas k provozování zařízení a souhlas s provozním řádem zařízení č.j. KULK/38513/2008 ze dne 26. června 2008, vydané Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí.

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 31. srpna 2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 633/2006 Č. j.: KULK/34021/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. č.j.: KULK/2714/2003 ze dne 11. května 2004 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 8. srpna 2011 Sp. Zn. OŽPZ 203/2010 Č. j. KULK 29223/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení

28.3.2011 4.3.2015. Právnické osobě SITA CZ a.s. se sídlem Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ 25638955, se vydává integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. března 2009 Sp. Zn. ORVZŽP 427/2008 Č. j. KULK/22657/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í

6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 51922/2013 Čech/391 6. listopadu 2013 OŽPZ 865/2013 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

AFEED, a.s. Montovaná výrobna krmných směsí Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E2 Integrované povolení čj. ŽPZ/10759/03/Hd/9 ze dne 9.12.2004 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Zemědělské obchodní družstvo Slezská Hořina Brumovice Vypěňování PUR bloků Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne 26.5.

Zemědělské obchodní družstvo Slezská Hořina Brumovice Vypěňování PUR bloků Integrované povolení čj. MSK /2008 ze dne 26.5. V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. podmínka : dodržet navržené emisní limity Tabulka 1 - Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Kotelna K 001 - kotel č. K 011, K 012

Více

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci

ROZHODNUTÍ. a) Popis technické a technologické jednotky uvedené v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 58341/2013 OŽPZ 1063/2013 Ing. Švecová/385 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz 17. březen 2014 ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY,a.s. Vysoké pece Integrované povolení čj. MSK 97969/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. ktuální

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) 1. Ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu

Více

TALPA RPF, s.r.o. Dekontaminační stanice Havířov Integrované povolení čj. MSK 69710/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

TALPA RPF, s.r.o. Dekontaminační stanice Havířov Integrované povolení čj. MSK 69710/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn

KOMTERM Morava, s.r.o. Energetika Kopřivnice Integrované povolení čj. MSK 24911/2007 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R o z h o d n u t í. vydává

R o z h o d n u t í. vydává V Praze dne: 2.12.2009 Číslo jednací: 081570/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_081570/2009/KUSK/7 Oprávněná úřední osoba: Bc. Eva Hrabovská dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu

amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším než 500 g/h nesmí být překročena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m 3 v odpadním plynu 1. Emisní limity Ovzduší Velký zdroj znečišťování ovzduší Tabulka č.1 Emisní zdroj Znečišťující látka Emisní limit Četnost měření Zařízení chovu prasat amoniak Při hmotnostním toku emisí zneč. látky vyšším

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s.

ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE. BENES a LAT a.s. BENEŠ a LÁT a.s. Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení za rok 2015 ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele

Více

Krajský úřad Libereckého kraje Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

Krajský úřad Libereckého kraje Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Váš dopis č.j. / ze dne Naše č.j. / značka Vyřizuje / linka Praha / dne KULK /25312/2009

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit 1. podmínka : Dodržovat emisní limity uvedené v tabulkách č.1 č.6 : Tabulka č.1 : Závazné emisní limity Zinkovací linka (odmaštění, pasivace) emisní zdroj ukazatel jednotka zákonný limit závazný limit

Více

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ. rozhodl. o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí Spisová zn.: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší Technologický soubor zařízení na tavení hliníkové suroviny a výrobu hliníkových

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 27. července 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/31/2007 Č. j. KULK/433/2007 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení

ROZHODNUTÍ. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 47088/2012 Ing. Švecová/385 12. července 2012 OŽPZ 655/2012 pavlina.svecova@kraj-lbc.cz ROZHODNUTÍ Krajský úřad

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. Jablonec nad Nisou katastrální území Rýnovice, p.p.č : 755/119, 755/176

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení. Jablonec nad Nisou katastrální území Rýnovice, p.p.č : 755/119, 755/176 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. října 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/316/2007 Č. j. KULK/20279/2007 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity Technologické úseky TÚ 105, 106 a 108 spadají do kategorie zvláště velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší. Technologické úseky TÚ 101 a 102

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení

Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Zpráva o plnění podmínek integrovaného povolení Část A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 R O Z H O D N U T Í

6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 R O Z H O D N U T Í Adresátům dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 72561/2012 Čech/391 6. prosinec 2012 OŽPZ 1276/2012 petr.cech@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo název/

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01LLTQD* Čj: MSK 15698/2016 Sp. zn.: ŽPZ/4068/2015/Ště 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Mgr. Jana Štěpánková

Více

1. 1 Krajský úřad vydává souhlas s Provozním řádem středního zdroje znečišťování ovzduší.

1. 1 Krajský úřad vydává souhlas s Provozním řádem středního zdroje znečišťování ovzduší. 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. 1 Krajský úřad vydává souhlas s Provozním řádem středního zdroje znečišťování ovzduší. 1. 2 Krajský úřad vydává povolení k trvalému provozu nevyjmenovaného středního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. března 2011 Č.j.: 15301/ENV/11 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. října 2009 Č. j.: KULK/61722/2009 Sp. zn.: OŽPZ/856/2009 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í

č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/6253/11 V Plzni dne 15. června 2011 Vyřizuje: Mgr. Kateřina Hrušková R O Z H O D N U T Í o změně č. 6 integrovaného

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity Č. j.: KULK/2685/2003 1. Ochrana ovzduší a emisní limity Emisní limity nejsou stanoveny. Zařízení je zdrojem fugitivních emisí. V daném případě se upouští od měření emisí znečišťujících látek, protože

Více

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o.,

R O Z H O D N U T Í. společnosti Delphi Packard Electric Česká republika, s.r.o., Liberec dne 10.10.2006 Č. j.: KULK 63104/2006 Sp.Zn.: ORVZŽP 1112/2006 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. předpisů, podle ustanovení 13 odst.3 a v souladu s 46 odst. 5 zákona o integrované prevenci. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 18. listopadu 2008 Č. j.: KULK/61801/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1227/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje,

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Hodnota uložená v IP. Naměřená / vypočtená hodnota. bodu Hodnota uložená v IP

ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ. Hodnota uložená v IP. Naměřená / vypočtená hodnota. bodu Hodnota uložená v IP ČÁST B ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) části IP 1.1. Ovzduší části 1.1.1. V souladu s ustanovením

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky na dodavatele působící v areálech ŠKODA AUTO z hlediska ochrany životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci PSU Ekologie a pracovní ochrana 01. 08. 2017 1/5 I. Dodržování

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í

Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz R O Z H O D N U T Í EMBA, spol. s r.o. Paseky nad Jizerou 235 512 47 PASEKY NAD JIZEROU ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC KULK 70271/2013 OŽPZ 571/2013 Kateřina Svačinková/499 katerina.svacinkova@kraj-lbc.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015

změna č. čj. ze dne nabytí právní moci Integrované povolení zrušeno ke dni 1. 5. 2015 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

a odstraňování jejich škodlivých následků,

a odstraňování jejich škodlivých následků, Strana 1782 Sbírka zákonů č. 175 / 2011 175 VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán www.envigroup.cz info@envigroup.cz 1 Oblasti Prevence závažných havárií: Zákon č. 224/2015 Sb., o

Více

Porsche Praha Prosek - přístavba Audi, parc.č. 534/19, 534/20, k.ú. Střížkov

Porsche Praha Prosek - přístavba Audi, parc.č. 534/19, 534/20, k.ú. Střížkov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STI GROUP s.r.o. Zlatuše Trojanová Roháčova 188/37 130 00 Praha 3 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1489137/2012/1/OZP/VI

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: ŽP/1454/14 V Plzni dne 14. 2. 2014 Vyřizuje: Ing. Vojtajová R o z h o d n u t í o změně č. 5 integrovaného povolení

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/434/16 Spis. zn.: ZN/2561/ŽP/15 Počet listů: 4 Počet příloh: 2 Počet listů příloh: 84 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: ŽP/9726/13 SPIS. ZN: ZN/2409/ŽP/13 VYŘIZUJE: Ing. Beneš TEL.: 377 195 552 FAX: 377 195

Více

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne , ve znění pozdějších změn

Plzeňský Prazdroj, a.s. Výroba piva a nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. ŽPZ/4298/03/Kl/1 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Smurfit Kappa Czech s.r.o. Papírenský stroj č.2 Integrované povolení čj. MSK 208/2007 ze dne 12. 7. 2007, ve znění pozdějších změn

Smurfit Kappa Czech s.r.o. Papírenský stroj č.2 Integrované povolení čj. MSK 208/2007 ze dne 12. 7. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 2 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/768/16 Spis. zn.: ZN/2585/ŽP/15 Počet listů: 3 Počet příloh: 2 Počet listů příloh: 34 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3.

Závazné emisní limity při spalování topného oleje pro kotle K1, K2, K3. Závazný limit při spalování TTO. 450 mg/m 3 175 mg/m 3. 1. Emisní limity Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2, K3, K13 a K14 o celkovém příkonu 257 MW. Dle NV č. 352/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém příkonu 231 MW řazeny mezi stacionární zvláště

Více

Kodex ochrany životního prostředí pro partnery

Kodex ochrany životního prostředí pro partnery Kodex ochrany životního prostředí pro partnery 1 Kodex ochrany životního prostředí pro partnery Všeobecná ustanovení 1.1 Účel Vodafone Czech Republic a.s. vydává pro partnery společnosti, jejich zaměstnance

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Kofola, a.s. Závod na výrobu nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

Kofola, a.s. Závod na výrobu nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. MSK /2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

VEPASPOL Olomouc, a.s. Paseka Paseka ROZHODNUTÍ

VEPASPOL Olomouc, a.s. Paseka Paseka ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 92757/2013 V Olomouci dne 25. 10. 2013 SpZn.: KÚOK/79799/2013/OŽPZ/7265 Sp. a skart. znak:

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ENERGOINVESTMENT s.r.o. Hotel-lázně Kostelec 493 763 14 ZLÍN 12 IDS: va5vv2h datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 9.

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Strana 3319 257 VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 4 odst. 3,

Více

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení V Praze dne: 30.10.2009 Číslo jednací: 137937/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_137937/2009/KUSK/5 Vyřizuje: Bc. Eva Hrabovská l. 929 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajský

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 19.září 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/246/2007 Č. j. KULK/58189/2007 Vyřizuje: Ťoková Tel.: 485 226 385 Dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova zemědělství

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

Kofola, a.s. Závod na výrobu nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. MSK 201176/2006 ze dne 19. 4. 2007, ve znění pozdějších změn

Kofola, a.s. Závod na výrobu nealkoholických nápojů Integrované povolení čj. MSK 201176/2006 ze dne 19. 4. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více