MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2014"

Transkript

1 MĚSTO KOUŘIM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 o stanovení systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kouřim. Zastupitelstvo města Kouřim schválilo na svém zasedání konaném dne v souladu s ustanovením 17odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen "zákon o odpadech") a v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Působnost (1) Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem, bioodpadem a se stavebním odpadem na katastrálním území města Kouřim. (2) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalé bydliště nebo na území města vlastní nemovitost určenou k rekreaci. Čl. 2 Obecné povinnosti 1.Kaţdý má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich mnoţství i nebezpečné vlastnosti a v mezích zákona zajistit přednostně jejich vyuţití. 2. Kaţdý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a ostatními předpisy vydanými na ochranu ţivotního prostředí. Čl. 3 Základní pojmy 1. Odpad - movitá věc, které se osoba zbavuje, jestliţe ji nepouţívá k původnímu účelu nebo věc ohroţuje ţivotní prostředí. 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na katastrálním území města Kouřim při činnosti fyzických osob nepodnikajících. V okamţiku, kdy jej odloţí fyzická osoba na místě k tomu určeném, stává se původcem odpadu město, které je současně jeho vlastníkem. 3. Nebezpečný odpad - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. škodlivý vliv na zdraví, infekčnost) nebo uvedený v seznamu provádějícího právního předpisu.

2 4. Nakládání s odpady je jejich shromaţďování, soustřeďování, třídění, sběr, vyuţívaní a odstraňování odpadu. 5. Svozová společnost je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s městem zajišťuje shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území města Kouřim. 6. Sběrné nádoby jsou nádoby nebo kontejnery určené ke shromaţďování komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby (tzn. popelnice nebo kontejner), které splňují technické parametry podle zvláštních předpisů s vnitřním objemem od 110 l do 1100 l. Sběrnou nádobou jsou rovněţ valníky určené pro odkládání zejména objemného odpadu. 7. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromaţďování komunálního odpadu. Stanovištěm sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu, určuje město po dohodě se svozovou společností a vlastníkem či správcem nemovitostí. 8. Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných komodit komunálního odpadu do speciálních nádob. 9. Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě a demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti, které jsou v Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, střešní tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, dehet, kovy, vytěţená zemina, izolační materiály, smíšený demoliční odpad, odpady, které nemají sloţky, které by je dle přílohy č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech a ve změně některých dalších zákonů činily odpadem nebezpečným a které nejsou v Katalogu odpadů označeny jako odpady nebezpečné). 10. Sběr odpadů - soustřeďování odpadů oprávněnou osobou za účelem jejich předání k dalšímu vyuţití nebo odstranění. 11. Oprávněná osoba - kaţdá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (např. ţivnostenský zákon). 12. Sběrné zařízení - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. 13. Bioodpad odpad rostlinného původu - ze zahrádek, z domácností, z veřejné zeleně 1. Občané shromaţďují a třídí odpad: Čl. 4 Nakládání s komunálním odpadem 2. a) Zbytkový odpad z domácností ( odpad bez vytříditelných sloţek odpadu, např. smetky, popel, hygienické potřeby) do sběrných nádob (popelnic, kontejnerů).

3 b) Sklo ba) barevné - do sběrných kontejnerů zelených, které jsou umístěny na Mírovém náměstí pod muzeem v ulici Okruţní naproti Prokůpkovu domu v ulici Kolínská v ulici Dobropolská v ulici Ruská v ulici Barborka bb) čiré - do sběrných kontejnerů bílých, které jsou umístěny na Mírovém náměstí pod muzeem v ulici Okruţní v ulici Ruská v ulici Dlouhá bc) sběr veškerého skla od jednotlivých nemovitostí Svoz zajišťuje město kaţdý poslední pátek v měsíci (odloţit na chodník do 8.00 hod c) Plasty, nápojové kartony a polystyren ca) do sběrných kontejnerů (ţlutých), které jsou umístěny na Mírovém náměstí pod muzeem - 2 ks v ulici Okruţní 2 ks v ulici Kolínská v ulici Dlouhá v ulici Dobropolská v ulici Barborka v ulici Ruská 2 ks v ulici Čs. armády u bytovek cb) pytlový sběr ( pytle ţluté nebo oranţové barvy) plastů, nápojových kartonů a polystyrenu od jednotlivých nemovitostí. Svoz zajišťuje město kaţdý poslední pátek v měsíci (odloţit na chodník do 8.00 hod). d) Papír da) vytříděný na noviny, časopisy a kartony je svázaný v balíčkách odváţen městem od jednotlivých nemovitostí kaţdý poslední pátek v měsíci (odloţit na chodník do 8.00 hod.).

4 db) lze odloţit i do technického dvora na Mírovém náměstí vţdy poslední sobotu v měsíci mezi 8:00-9:00 hodinou dc) při pravidelných sběrech (2x ročně) do Základní školy Miloše Šolleho Kouřim v ulici Čs. armády dd) do výkupny sběrných surovin de) všeho druhu (výjma znečištěného), hlavně drobného, se odkládá do kontejnerů modré barvy, které jsou umístěny : v ulici Dlouhá v ulici Dobropolská v ulici Barborka v ulici Ruská v ulici Okruţní na Mírovém náměstí pod muzeem v ulici Čs. armády v ulici Kolínská e) Bioodpad ea) do vlastních kompostérů či kompostů. eb) svoz firmou Nykos z hnědých nádob od jednotlivých nemovitostí, ec) 1x ročně (březen) štěpkování větví, shromaţďovací místa - asfaltová plocha u skanzenu f) Ţelezný šrot, - Podskalí (napravo od skály) - pod autobusovým nádraţím - Molitorov fa) lze odloţit pro jednotlivý svoz zajištěný městem před jednotlivé nemovitosti vţdy poslední neděli v měsíci fb) odvézt do technického dvora na Mírovém náměstí vţdy poslední sobotu v měsíci mezi 8:00 9:00 hodinou fc) 2x ročně dle předem zveřejněného harmonogramu při úklidových akcích města před jednotlivé nemovitosti fd) do výkupny sběrných surovin fe) lze odloţit do hnědých popelnic označených nápisem ŢELEZNÝ ŠROT, které jsou umístěny:

5 Mírové náměstí ul. Kolínská ul. Barborka ul. Okruţní ul. Dobropolská ul. Čs. armády ul. Dlouhá ul. Ruská sběr hliníku technický dvůr, průběţně IC, pokladna MěÚ, městská knihovna a do hnědých popelnic označených nápisem AL, které jsou umístěny: Mírové náměstí ul. Kolínská ul. Barborka ul. Okruţní ul. Dobropolská ul. Čs. armády ul. Dlouhá ul. Ruská g) Velkoobjemový odpad ( např. nábytek rozloţený na jednotlivé části, koberce, linolea, umývadla, vany, WC ) ga) lze odvézt vţdy poslední sobotu v měsíci mezi 8:00 9:00 hodinou do technického dvora na Mírovém náměstí. gb) 2x ročně dle předem zveřejněného harmonogramu při úklidových akcích města před jednotlivé nemovitosti h) Nebezpečný odpad ha) 2x ročně dle předem zveřejněného harmonogramu na předem určené místo hb) lékárna U Černého orla č.p. 116, ve které je zajištěn sběr vyřazených léků hc) pouţitý olej moţno odloţit do nádrţí v technickém dvoře (kaţdou poslední sobotu v měsíci od ) hd) pneumatiky výhradně vracejte prodejci při nákupu nových i) Úsporné kompaktní zářivky a výbojky ia) do speciální malé nádoby v čp. 145 ib) technický dvůr (kaţdou poslední sobotu v měsíci od )

6 j) Pro odkládání elektroodpadu a elektrozařízení jsou určeny: ja) u elektrozařízení - přednostně prodejní síť, při nákupu nového zařízení nutno v prodejnách odevzdat nahrazované zařízení. jb) Novými kusy nenahrazovaný elektroodpad moţno odloţit do E-domku v technickém dvoře kaţdou poslední sobotu v měsíci mezi hod.) jc) na drobné elektrospotřebiče E-BOX - nádoba od Asekolu přízemí radnice (zelený), v ul. Ruská (červený, na sběrném místě) k) Monočlánky ka) kontejnery na monočlánky, které jsou umístěny v chodbě čp. 118 (samoobsluha), v technickém dvoře, v přízemí radnice (čp. 145), v ZŠ M. Šolleho a v ul. Ruská (červený E-box na sběrném místě). kb) Do technického dvora na Mírovém náměstí je moţno tento odpad odloţit vţdy poslední sobotu v měsíci mezi 8:00-9:00 hodinou. l) Inkoustové cartridge a laserové tonery z tiskáren Sběr pouţitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren sběrný box v přízemí radnice a v ZŠ Miloše Šolleho. m) Odpadkové koše ma) na veřejných prostranstvích jsou určeny pro odkládání drobného odpadu po konzumaci občerstvení na veřejných prostranstvích. Do těchto košů je zakázáno odkládat odpad z domácností. 3. Do sběrných nádob je zakázáno odkládat jiný neţ stanovený odpad. 4. Svoz zbytkového odpadu z domácností zajišťuje v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech oprávněná osoba. Popelnice a kontejnery jsou vyváţeny 1x týdně v období leden březen a říjen - prosinec, 1x za 14 dnů v období duben září, vţdy v úterý po celý rok s výjimkou rekreačních objektů v osadách Strašík a Pášov, kde dochází k vyváţení od 1.března do 30. října. Svoz bioodpadu od nemovitostí určených k trvalému bydlení zajišťuje oprávněná osoba 1x týdně, a to vţdy v úterý v období březen listopad. Svoz nebezpečných odpadů se provádí 2x ročně po vyhlášení ve městě způsobem obvyklým městský rozhlas, informační letáky, Kouřimský zpravodaj, Kouřimský informační servis.. Odpad z odpadkových košů je sváţen pravidelně kaţdé pondělí a čtvrtek. Kontejnery s plasty jsou vyváţeny 1x týdně, kontejnery se sklem 1x měsíčně, kontejnery s papírem 1x týdně. Svoz elektroodpadů, olejů, úsporných kompaktních zářivek a výbojek, monočlánků dle naplnění určených nádob.. 5. Uţivatelé popelnic zajistí před svozem jejich umístění na dohodnuté místo u přístupové komunikace.

7 6. Právnické a fyzické osoby podnikající, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou vyuţít systém sběru, třídění, vyuţívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovených touto vyhláškou na základě písemné dohody s městem, uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby k tomu zmocněné. Čl. 5 Nakládání se stavebním odpadem Odvoz stavebního odpadu vzniklého při stavební činnosti si kaţdý stavebník zajišťuje na vlastní náklady, vlastní dopravou či soukromými firmami podnikajícími v této oblasti. Odpad bude odvezen na náklady fyzické osoby k recyklaci nebo na řízenou skládku. Čl. 6 Úhrada za komunální odpad Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města je stanoven v obecně závazné vyhlášce vydané na základě zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podnikající subjekt, který na základě písemné smlouvy uzavřené s městem v souladu s ustanovením 17 odst. 5 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech, vyuţívá systému města, platí cenu sjednanou v této smlouvě. Čl. 7 Povinnosti fyzických osob Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromaţďovat, třídit a předávat k vyuţití a odstranění dle výše uvedeného systému Čl. 8 Zrušovací ustanovení Ruší se vyhláška č. 2/2012 "O stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území města Kouřim. Čl. 9 Účinnost Tuto vyhlášku schválilo zastupitelstvo města dne Tato vyhláška nabývá účinnosti

8 Miroslav Vendl Mgr. Zuzana Čiháková místostarosta starostka Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne :

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Oddělení dozoru Praha Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Senohraby Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům Analýza současné situace znečišťování ovzduší lokálními topeništi v obci Ludvíkovice u Děčína a návrhy na další možná opatření vedoucí ke snížení emisí z lokálních topenišť Zpracovalo sdružení Arnika v

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 02/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Kamenný Přívoz Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz v souladu s 84 odst. 2, písm. h) a 10

Více

Svoz separovaných odpadů od občanů

Svoz separovaných odpadů od občanů Svoz separovaných odpadů od občanů Oddělováním jednotlivých složek odpadů snižujeme objem komunálního odpadu, který se ukládá na skládky, šetříme energie, snižujeme spotřebu ropy a šetříme přírodní zdroje.

Více

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU OBCE: PONDĚLÍ od 16:00 hod. do 18:30 hod. Ž A M P A Š S K Ý I N F O R M A Č N Í O B Č A S N Í K **** OBEC ŽAMPACH, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ, PARDUBICKÝ KRAJ **** *** ČÍSLO 1 **** ROČNÍK XI **** VYCHÁZÍ 02. LEDNA 2014 *** MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2014:

Více

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě.

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. Č.3 Ulice v proměnách času Kolínská ulice dříve a nyní. Prosíme občany města, kteří

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

O B E C P Ř E P E Ř E

O B E C P Ř E P E Ř E O B E C P Ř E P E Ř E Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Přepeře se na svém zasedání dne 13.10.2011usnesením č. 7/2011 usneslo vydat na základě 19 zákona č.

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

352/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 5. září 2005

352/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 5. září 2005 352/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Řád veřejných pohřebišť.

Řád veřejných pohřebišť. - 1 - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KROMĚŘÍŽ č. 2/2005 Zastupitelstvo města Kroměříže vydává dne 1.9.2005 podle ustanovení 16 odst. 1. zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více