Prodloužení lhůty pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do hod. Stanovení max. počtu tlumočení v zahraničí:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prodloužení lhůty pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 9. 3. 2011 10 hod. Stanovení max. počtu tlumočení v zahraničí:"

Transkript

1 Dodatečné informace k výběrovému řízení Tlumočnické a překladatelské služby související s implementací Operačního programu Doprava a s přípravou nového programového období Prodloužení lhůty pro podání nabídek: Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do hod. Stanovení max. počtu tlumočení v zahraničí: Po celou dobu smluvního plnění se bude jednat o max. 9 zpátečních cest (letenek), s 1 ubytovací nocí, max. 2 denní jednání, místo konání vždy v Bruselu. Požadavek zadavatele na zajištění tlumočení bude v tomto případě poskytovateli oznámen vždy min. 1 týden před konáním. Uvedené hodnoty jsou stanoveny jako maximální a nebudou po dobu smluvního plnění překročeny. Ke způsobu hodnocení nabídek (čl. 10 zadání): Nad rámec žádostí o dodatečné informace zadavatel k čl. 10 zadání (Vyhodnocení nabídek hodnotící kritéria) doplňuje, že bude hodnocena výše celkové nabídkové ceny s DPH. Zodpovězeno dne : 1. V kapitole 7. zadávací dokumentace, článek 3 týkající se členů týmu zadavatele je uvedeno, ze tým musí mít minimálně 5 členů, z toho 2 tlumočníky a 3 překladatele. Je tím myšleno 5 členů týmu pro anglický jazyk a 5 členů pro francouzský? Pokud má mít celý tým 5 členů, v jakém poměru mají být zastoupeni angličtináři a francouzštináři? Zadavatel v zadání požaduje, aby byl tým uchazeče složen min. z 5 členů (tzn. uchazeč může navrhnout i vyšší počet členů týmu dle svého uvážení). Z uvedených min. 5 členů musí být alespoň 2 tlumočníci a 3 překladatelé. Pokud jde o jazykovou vybavenost členů týmu, zadavatel požaduje znalost francouzštiny požadované úrovně pouze u 1 tlumočníka (zbývající členové týmu musí mít znalost AJ požadované úrovně). Všechny výše uvedené požadavky jsou stanoveny jako minimální, uchazeč je tedy oprávněn v rámci své nabídky rozšířit jak počet členů týmu, tak i jejich jazykovou vybavenost (příp. vyšší úroveň). 2. Dále se chci ujistit, že překladatelské zkoušky na úrovni C2 vyžadujete u minimálně jednoho angličtináře a jednoho francouzštináře. Pro další angličtináře je to zkouška C1 a pro další francouzštináře tato zkouška není podmínkou. Překladatelské zkoušky na úrovni C2 jsou v souladu se zadáním požadovány min. u 1 tlumočníka z AJ a min. u 1 tlumočníka z FJ. Pro všechny ostatní členy týmu je požadována znalost AJ na úrovni C1 (bez ohledu na pozici tlumočník/překladatel). Pokud bude mít uchazeč ve svém týmu 1 tlumočníka z AJ, dalšího tlumočníka z FJ (oboje úroveň C2) a zbývající tři členové týmu budou mít znalost AJ na úrovni C1, je tento požadavek splněn. 1

2 Opět platí výše uvedené, tzn. že požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální a uchazeč je oprávněn v rámci své nabídky svůj tým jakkoli rozšířit (požadavek na kvalifikaci bude splněn, jakmile uchazeč doloží požadovanou kvalifikaci dle stanoveného minima). 3. V článku III. smlouvy, odstavec 15 je uvedeno, že náklady spojené s jednáním mimo sídlo zadavatele (dále rozvedeno v článku V. odstavec 3 jako náklady na ubytování, cestovní výdaje včetně zahraničních cest atd.) nese dodavatel. V této souvislosti bych se chtěla zeptat, kolik jednání v zahraničí, případně v ČR mimo Prahu předpokládáte? Kolik takových jednání a v jaké délce bylo v minulém období (např. v období 1 roku)? Zadavatel předpokládá po celou dobu plnění smlouvy 45 jednání (z toho 15 půldenních a 30 celodenních). Z tohoto celkového počtu zadavatel předpokládá, že se jich 45% uskuteční v Praze, 35% mimo Prahu (v ČR) a 20% v zahraničí. Zadavatel však výslovně upozorňuje, že výše uvedené údaje jsou pouze orientační a mohou být jakkoli měněny (v závislosti na skutečných potřebách zadavatele či v závislosti na budoucím vývoji, který zadavatel nemůže v době konání výběrového řízení předvídat ani ovlivnit). Uvedené údaje jsou pak odhadem založeným na zkušenosti zadavatele z minulých let. 4. V článku III. smlouvy, odstavec 4 je uvedeno, že lhůta pro poskytnutí služby se odvíjí od rozsahu požadovaného překladu. Jaká jsou kriteria pro stanovení dané lhůty? Např. jaký počet stran/den? Dále bych se ráda v této souvislosti zeptala na expresní překlady (kapitola 4. ZD) - jaké procento z překladu je požadováno formou expresních překladů? Případně jak tomu bylo v minulém období? Jaký je limit (počet NS) pro expresní překlady? Je např. možné, že bude požadován překlad o rozsahu 50 NS do 24 hod? Kritéria pro stanovení dané lhůty nejsou pevně určena, zadavatel bude vycházet ze svých aktuálních potřeb. Zadavatel nepředpokládá v průběhu plnění smlouvy zadání expresního překladu v rozsahu překračujícím 20 NS do 24 hod (pevný limit stanoven není). Zadavatel vychází ze zkušeností z minulých let a očekává požadavek na zadání expresního překladu do 24 hod. v cca 25% z celkového rozsahu. Ve většině případů se jednalo o expresní překlady do max. rozsahu 9 NS. 5. V kapitole 8. ZD je uvedeno, že nabídka musí být předložena písemně a elektronicky. Co znamená elektronicky? Na CD? Datovou schránkou? Jinak? Za předložení nabídky v elektronické formě zadavatel považuje její předložení na CD. Zodpovězeno dne : 6. Dodržení grafické úpravy podle editovatelné předlohy je pro nás samozřejmostí. Ze zadávací dokumentace ale nepřímo vyplývá možnost, že bychom mohli dostat podklady v needitovatelné podobě (sken, PDF) a grafickou podobu podle předlohy vlastně nově vytvářet. Může k takové situaci dojít? Pokud ano, jak často? 2

3 K takové situaci nemůže dojít, zadavatel bude vyžadovat dodržení grafické úpravy pouze podle editovatelné předlohy (tj. v případě zaslaných podkladů v needitovatelné podobě nebude toto zadavatelem vyžadováno). 7. Jakým způsobem budou stanovovány lhůty pro vyhotovení překladu? V zadání je to řešeno pouze obecnou formulací, že termín bude záviset především na rozsahu příslušného textu. Jde mi o to, aby nedošlo k situaci, kdy budete například překlad 50 NS požadovat do dvou dní. Můžeme potom v takovém mezním případě s ohledem na kvalitu výsledného textu jednat o prodloužení termínu konkrétní zakázky? Viz odpověď na otázku č Můžete nám alespoň přibližně sdělit, jak budou procentuelně zastoupeny jednotlivé jazykové kombinace? Ze zadávací dokumentace vyplývá, že bude výrazně převažovat angličtina nad francouzštinou. Můžete poměr obou jazyků alespoň přibližně odhadnout? Budou převažovat spíše překlady do češtiny nebo spíše překlady do cizího jazyka? Můžete tento poměr alespoň přibližně předběžně odhadnout? Angličtina bude nad francouzštinou skutečně výrazně převažovat, tlumočení z/do francouzského jazyka zadavatel předpokládá na jednání Monitorovacího výboru OPD (nemůžeme však vyloučit případnou potřebu tlumočení z FJ i při jiné příležitosti či příp. požadavek na překlad z FJ, což však není v tomto okamžiku zadavateli známo). Pokud jde o poměr překladů z/do AJ, budou z cca 70% převažovat překlady z češtiny do angličtiny. Jedná se však skutečně pouze o údaj odhadovaný, čistě orientační a může být v závislosti na skutečných potřebách zadavatele či v závislosti na budoucím vývoji, který zadavatel nemůže v době konání výběrového řízení předvídat ani ovlivnit, jakkoli měněn. 9. Vzhledem k tomu, že cena za tlumočení je konečná a není možné ji navyšovat o cestovní a další výlohy, umíte odhadnout, jaká část tlumočení se bude konat mimo Prahu, případně mimo ČR? Viz odpověď na otázku č Budete od nás v některých případech vyžadovat i zajištění tlumočnické techniky? Tlumočnická technika je totiž obvykle dražší (někdy i několikanásobně) než cena samotného tlumočení a její zahrnutí do finální a dále nezměnitelné ceny by tedy bylo problematické. Zadavatel zajištění tlumočnické techniky po uchazeči vyžadovat nebude. 11. Potřebujete profesní životopisy pouze u překladatelů a tlumočníků nebo i u pracovníků, kteří budou zakázku servisně zajišťovat (referentky, atd.)? V souladu s čl. 7 zadání vyžaduje zadavatel předložení strukturovaného životopisu u všech členů týmu uchazeče (min. 5), které uvede ve své nabídce a kterými bude prokazovat splnění požadované kvalifikace dle čl. 7 odst. 3 zadání. 12. Uvádíte, že reference mají být Kč bez DPH za všechny reference. Znamená to, že každá jednotlivá reference má být za Kč bez DPH nebo stačí, aby všechny reference v součtu daly Kč? 3

4 Zadavatel požaduje v souladu s čl. 7 odst. 4 zadání doložení min. 3 referencí v celkovém min. rozsahu ,- Kč bez DPH za všechny reference (tj. v součtu). 13. Spolupráce s našimi zákazníky často probíhá kontinuálně po dobu několika let. Je nějak omezena doba nebo časový interval referencí (myslím tím, zda je možné uvést např. že jsme pro zákazníka XY přeložili texty s obdobnou tematikou v letech )? Doba nebo časový interval referencí nijak omezen není. 14. Je možné přiložit reference od našich zákazníků i v anglickem jazyce nebo budete v takovém případě požadovat jejich soudně ověřený překlad do jazyka českého? V souladu s čl. 8 zadání je nutné předložit nabídku v českém jazyce, tj. včetně všech příloh (i referencí). Soudně ověřený překlad však není zadavatelem vyžadován. 15. Zadavatel předpokládá stejnou cenu za překlad z/do anglického a francouzského jazyka a stejnou cenu za konsekutivní a simultánní tlumočení? Ano. 16. Tlumočnickou techniku v případě simultánního tlumočení zajistí a uhradí zadavatel? Ano. 17. Dokumenty k prokázání kvalifikace stačí předložit v prosté kopii? Ano. 18. Na kterých jiných místech kromě sídla zadavatele budou jednání probíhat? V tomto okamžiku není zadavateli známo, na kterých konkrétních místech kromě Prahy budou jednání probíhat (předpokládá se však např. jednání v okolí projektů spolufinancovaných z OPD, v případě zahraničí zejm. Brusel). 19. Jednotková cena za jednání/osobu má zahrnovat veškeré náklady a výdaje, teda například i cestovní výdaje, ubytování atd. V případě zahraniční cesty, kdy by měl poskytovatel např. uhradit letenku a ubytování, by ani maximální sazba 9000 Kč / den nebyla dostačující. Můžete to prosím blíže vysvětlit? Ano, uchazeč je povinen do nabídkové ceny v souladu s čl. 8 bodem 2. (Finanční část nabídky) zadání a zejm. čl. V. odst. 3 smlouvy zahrnout veškeré náklady jím vynaložené v souvislosti s plněním předmětu zakázky. 20. Jak bude účtováno tlumočení, pokud délka jednání přesáhne 8 hodin? V souladu s čl. V. odst. 5 smlouvy bude cena za tlumočení odpovídat počtu dnů (8hod), resp. půldnů (4 hod) tlumočení, vynásobenému jednotkovou cenou poskytovatele za poskytování služeb tlumočením uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 4

5 Zodpovězeno dne : 21. V čl. III. odst. 15) Smlouvy MD ČR uvádí, že jednotková cena za tlumočení (za 1 tlumočníka na 1 pracovní den resp. 8 hodin), má zahrnovat veškeré administrativní a režijní náklady. Poskytovatel není oprávněn na Zadavateli požadovat proplacení jakýchkoliv nákladů nezahrnutých do výše jednotkové ceny... Do administrativních nákladů jsou v návrhu Smlouvy zahrnuty i cestovní výdaje včetně zahraničních (letenky, ubytování atd.). Zahrnutím cestovních výdajů (předem nespecifikovaných, protože neznámých), by se neadekvátně a neopodstatněně navyšovala jednotková cena za tlumočení valné většiny akcí po celé dva roky platnosti Smlouvy, (a to o nedefinovanou veličinu ceny letenek a ubytování v neurčených 20 % destinacích- Brusel, Bratislava, Madrid?) Korektní je stanovit jasnou konečnou cenu za tlumočníka za jeden pracovní den. Cestovní náhrady tlumočníci (tlumočníci s doložkou soudního tlumočníka) fakturují dle skutečnosti a známých požadavků zákazníků, a to na základě jasně specifikované objednávky. Případné cestovní náhrady za tlumočení v zahraniční se obvykle účtují ad hoc. Náklady na cestu a ubytování se domlouvají s klientem před každou zahr. cestou a klient je musí nejprve odsouhlasit. V Dodatečných informacích na podobnou otázku uvádíte, že v zahraničí proběhne zmíněných cca 20 % jednání. Můžete upřesnit destinace a počet letů a ubytovacích nocí? (Pokud nikoliv, nebudete mít pro rozhodování výběrové komise srovnatelné nabídky od poskytovatelů pro konečné rozhodnutí o vítězném uchazeči). Jak je již uvedeno výše (ot. č. 18) zadavatel předpokládá v případě zahraničních cest jejich konání zejm. v Bruselu (dle zkušeností z minulých let, kdy proběhla zahraniční jednání pouze v Bruselu, nelze však do budoucna vyloučit příp. i jinou destinaci) a vesměs se vždy jednalo o 1 ubytovací noc (např. půldenní příprava tlumočníka na jednání a následující den konání vlastního jednání a po něm v odpoledních hodinách návrat do ČR). Pokud jde o určení počtu letů, zadavatel upozorňuje, že je na zvážení poskytovatele, jaký druh dopravy zvolí (např. vlakem, autobusem, osobním vozidlem ). Z tohoto důvodu zadavatel nemůže upřesnit počet letů, ale pouze předpokládaný počet zpátečních cest, který bude odpovídat výše uvedenému odhadu cca 20 % zahraničních jednání (tj. 9 zpátečních cest), který však považujeme spíše za maximální. 22. Jsou tlumočníci/překladatelé spolupracující s uchazečem na základě živnostenského listu pro účely této VZ považováni za subdodavatele? Ano, v souladu s čl. 8 zadání je za subdodavatele považována třetí osoba, jejímž prostřednictvím uchazeč hodlá prokázat kvalifikaci v chybějícím rozsahu. Tuto skutečnost (spolu s dalšími požadavky dle zadání) je uchazeč povinen v nabídce uvést. 23. Dle čl. 10 ZD bude hodnocena výše celkové nabídkové ceny. Bude předmětem hodnocení cena s nebo bez DPH? Jak je již uvedeno výše (viz str. 1 před odpovědí na 1.ot.), bude hodnocena výše celkové nabídkové ceny s DPH. 5

6 24. Je předložení kopie o absolvování státní zkoušky z anglického/francouzského jazyka v rámci VŠ studia na filologické, filozofické, resp. pedagogické fakultě považováno za splnění podmínky dle čl. 7 odst. 3. a) ZD uchazeč prokáže splnění kvalifikace fotokopií dokladů/osvědčení odpovídající na úrovni C2? Je předložení kopie o absolvování zkoušky Cambridge CAE z anglického jazyka považováno za splnění podmínky dle čl. 7 odst. 3. a) ZD uchazeč prokáže splnění kvalifikace fotokopií dokladů/osvědčení odpovídající na úrovni C2? Je předložení kopie o absolvování zkoušky DALF C2 z francouzského jazyka považováno za splnění podmínky dle čl. 7 odst. 3. a) ZD uchazeč prokáže splnění kvalifikace fotokopií dokladů/osvědčení odpovídající na úrovni C2? Zadavatel v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. a) zadání požaduje u min. 1 tlumočníka z AJ a 1 tlumočníka z FJ doložit kopii dokladů/osvědčení o překladatelské zkoušce odpovídající úrovni C2. V těchto případech zadavatel akceptuje předložení kopie dokladu o absolvování speciální státní jazykové zkoušky překladatelské či tlumočnické (AJ a FJ), popř. kopii dokladu (VŠ diplomu/vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) v oboru překladatelství, resp. tlumočnictví anglického, resp. francouzského jazyka. Pro všechny ostatní členy týmu je požadována znalost AJ na min. úrovni C1 (zde již zadavatel nepožaduje zkoušky překladatelské, postačí jakékoli zkoušky odpovídající úrovni C1, tj. např. absolvování zmiňovaných zkoušek Cambridge CAE). Všechny výše uvedené požadavky jsou stanoveny jako minimální, uchazeč je tedy oprávněn v rámci své nabídky předložit i vyšší úroveň jazykové vybavenosti členů týmu. Zodpovězeno dne : 25. Dle ZD (pozn. pod čarou 2 str. 3) se expresním překladem rozumí překlad požadovaný zadavatelem ve lhůtě kratší než 24 hod. Prosíme o upřesnění, zda se do doby dodání započítává i víkend a dny pracovního klidu. Ne, víkend ani dny pracovního klidu se do doby dodání nezapočítávají. 26. Prohlášení dle ZD čl. 7. odst. 2 požaduje zadavatel i od subdodavatele. Postačí předložení kopie tohoto prohlášení? V originálu nabídky je nutné předložit uvedené čestné prohlášení jak uchazeče, tak i subdodavatele (stejně jako všechna ostatní čestná prohlášení) podepsané vlastnoručním podpisem oprávněnou osobou (tj. osobou jednající jménem či za uchazeče/subdodavatele dle obchodního rejstříku či jiné evidence, příp. osobou zmocněnou v tom případě musí být plná moc této osoby součástí nabídky). V případě kopií nabídky postačí předložení kopií těchto čestných prohlášení. 27. Bude otevírání nabídek veřejné? Pokud ano, kde a kdy se uskuteční? Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, která nespadá do působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, nebude otevírání obálek s nabídkami veřejné. 28. Je nutné překládat do češtiny i VŠ diplomy vystavené v latině? 6

7 Viz odpověď na ot. č. 14 (nabídka musí být předložena v českém jazyce a to včetně všech příloh, tzn. je nutné zajistit překlad z jakéhokoli cizího jazyka do češtiny). 29. Postačuje jako fotokopie výpisu z obchodního rejstříku, resp. dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění kopie výpisu z databáze Ministerstva spravedlnosti, resp. Ministerstva průmyslu a obchodu dostupných na resp. Ne, výpisy získané prostřednictvím internetu zadavateli nepostačují. Zodpovězeno dne : 30. Čestná prohlášení - jsou všechna uvedená čestná prohlášení požadována od všech členů teamu? Pokud ano, má každý člen podepisovat prohlášení samostatná nebo jedno společné? V souladu se zadáním požaduje zadavatel předložení čestných prohlášení po uchazeči, resp. subdodavateli. Postačí tedy, pokud podepíše uvedená čestná prohlášení osoba oprávněná jednat jménem/za uchazeče (resp. subdodavatele). 31. Čestné prohlášení o realizovaných zakázkách - předkládá se jedno společné za team s upřesněním, kteří členové realizovali které zakázky, nebo má předložit každý člen samostatné prohlášení, tato se pak následně sečtou (např. do jedné společné tabulky podepsané vedoucím členem teamu? Jedná se o to, že ne všichni členové teamu pracovali na stejných zakázkách. V souladu s podmínkami zadání požaduje zadavatel předložení čestného prohlášení po uchazeči, tj. jedná se o první případ, který uvádíte, a není nutné, aby předkládal každý člen týmu samostatné prohlášení. 32. Nabídka - nabídku musí předkládat jeden vedoucí člen teamu? Není možnost ji předložit dohromady jako team? Dále pokud nabídku předkládá jeden člen teamu, který bude vybrán pro realizace zakázky, a následně v průběhu platnosti smlouvy změní svou právní subjektivitu (z fyzické osoby např. na s.r.o.), nebude toto překážkou v pokračování smlouvy? Za předpokladu, že všechny další podmínky zůstanou v platnosti. Nabídku předkládá uchazeč (např. právnická osoba, fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, popř. sdružení uchazečů) a je na jeho rozhodnutí, jaký způsob si pro podání nabídky zvolí (tj. zda nabídku podá samostatně, ve sdružení s jinými dodavateli, zda k plnění zakázky využije subdodavatelů apod.). Pokud nabídku podá fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, pak ostatní členové týmu budou v pozici subdodavatele (pokud tato fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nemá vlastní zaměstnance, které by k plnění veřejné zakázky využila) a je třeba splnit požadavky kladené na uchazeče, resp. subdodavatele v zadání. V případě podání společné nabídky (sdružením uchazečů) pak rozhoduje 7

8 příp. předložená smlouva uzavřená mezi těmito uchazeči, ze které bude jednoznačně vyplývat, kdo je oprávněn sdružení zastupovat a jednat za něj ve vztahu k zadavateli (tj. zejména uvedení osoby oprávněné podat za sdružení nabídku, příp. podepsat smlouvu). Pokud uchazeč (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění), se kterým bude uzavřena smlouva na realizaci této veřejné zakázky v průběhu plnění této veřejné zakázky založí právnickou osobu, nemůže tato právnická osoba automaticky nastoupit jako dodavatel do smlouvy uzavřené původně fyzickou osobou, neboť se jedná o dva odlišné subjekty. V případě, že by tato fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebyla schopna plnit své závazky z uzavřené smlouvy, bylo by to důvodem pro její ukončení. 33. Zajištění soudního překladatele a tlumočníka, stačí čestné prohlášení, že takového je možné zajistit, nebo je tam nutné uvést i konkrétní osobu a její reference? Je případně možné uvést více takových osob? V souladu s čl. 7 odst. 3 písm. c) zadání prokáže uchazeč tento požadavek čestným prohlášením uchazeče, příp. subdodavatele (dle toho, kdo se zaváže jej zajistit), že je schopen tlumočníka za podmínek v tomto článku uvedených zajistit. Nemusí být uvedena konkrétní osoba či její reference. V případě, že uchazeč ve své nabídce příslušnou osobu uvede, je samozřejmě možné uvést i více takových osob. 34. Pokud s některým z překladatelů / tlumočníků spolupracujeme příležitostně na základě Dohody o provedení práce, máme na něj pohlížet jako na subdodavatele nebo jako na zaměstnance? V případě, že budou služby poskytovány prostřednictvím osob, které jsou vůči uchazeči v pracovním nebo obdobném poměru (tzn. i na základě dohody o provedení práce), nebudou tyto osoby zadavatelem považovány za subdodavatele. 35. Pokud se (v případě úspěchu ve výběrovém řízení) v průběhu plnění smlouvy ukáže, že je počet nebo struktura překladatelů a tlumočníků nedostačující, bude možné tým překladatelů a tlumočníků při splnění Vašich kvalifikačních požadavků doplnit a rozšířit? V souladu s čl. III. odst. 9 smlouvy je možné v průběhu smluvního plnění pouze nahradit člena týmu za podmínek uvedených ve smlouvě. Jakékoli doplňování či rozšiřování členů týmu oproti členům týmu uvedeným v nabídce není možné. 8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ZE DNE 21. 1. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ZE DNE 21. 1. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2 ZE DNE 21. 1. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Mgr. Zuzana

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Podlimitní veřejná zakázka na služby FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodatečné informace. k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem. Konferenční servis

Dodatečné informace. k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem. Konferenční servis Dodatečné informace k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem Konferenční servis Zadavatel Název: Fond dalšího vzdělávání Sídlo: Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Právní forma: příspěvková organizace

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Jezírko přístavba objektu F

Jezírko přístavba objektu F Zadavatel: Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipová 20, 602 00 Brno - Pisárky VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Jezírko přístavba

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů zn. FORD 2015-2018 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Stěhovací služby oddělení molekulární genetiky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Váš dopis značky / ze dne / Naše značka Vyřizuje / linka Zmatlíková Baďurová Lucie, Mgr. Bc. / 225131177 Praha 9.1.2014 Věc: Výzva k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

4) OTÁZKA: Prosíme o bližší specifikaci níže uvedených kurzů (dle vašich potřeb a možností):

4) OTÁZKA: Prosíme o bližší specifikaci níže uvedených kurzů (dle vašich potřeb a možností): OTÁZKY A ODPOVĚDI 1) Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o sdělení, jestli kvalifikační požadavky na uchazeče o realizaci Vaší VZ se vztahují i na subdodavatele části vzdělávacích okruhů. V případě, že

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GKJA9* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 20199/2015 Sp. zn.: KŘ/3704/2015/Roj 091.1.1 V10 Vyřizuje: Ing. Veronika Rójová Odbor. Odbor

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Kurzy anglického jazyka - Královský pivovar Krušovice a.s. Zadavatel Obchodní firma: Královský pivovar Krušovice a.s. sídlem: Krušovice 1, PSČ

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ. Písemná výzva k předložení nabídky na komplexní zajištění reklamní kampaně ve vlacích. Identifikační údaje zadavatele MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00XTE3G* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 145543/2011 Sp. zn.: KŘ/37520/2011/Lel 091.1.1 V10 Vyřizuje: Mgr. Lenka Lelitovská Odbor. Odbor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky Kurzy angličtiny FVL + FVHE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38 a násl.

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul.

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul. Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje v Úholičkách dne VZ 6/2014 Ing. Kořínková Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více