Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013-2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, Jeseník Výroční zpráva Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne s ostatními pracovníky dne předána školské radě dne: předána na Obecní úřad Bělá pod Pradědem dne: PaedDr. Irena Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ 1

2 a )Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace Sídlo: Adolfovice 170, Jeseník Identifikátor zařízení: IČO: Zřizovatel: Obec Bělá pod Pradědem Ředitelka školy: PaedDr. Irena Rudolfová internetové stránky školy: zsadolfovice.cz Školská rada: Zřizovací listina č.j.1122/2005, zřízena ke dni , 6 členů se řídí ve své činnosti podle 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Součásti školy: základní škola: IZO mateřská škola: IZO školní družina: IZO školní jídelna: IZO Zařazena do sítě: , poslední úprava Kapacita základní školy: 260 žáků Kapacita mateřské školy: 55 žáků Kapacita školní družiny: 90 žáků Kapacita školní jídelny: 200 obědů 2

3 Třídy, žáci: Počet tříd: 9 Počet žáků k : 171, počet žáků na třídu: 19,0 Počet žáků k : 172, počet žáků na třídu: 19,1 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: Školní vzdělávací program V tomto školním roce se vyučovalo podle ŠVP Učit se znát, učit se, jak na to, učit se žít spolu, a to podle sedmé upravené verze. Na začátku školního roku byla provedena změna v ŠVP. Ve všech ročnících byla zpracována dopravní výchova dle upravených požadavků RVP jako projekt.ve všech ročnících byla zpracována témata branného charakteru dle upravených požadavků RVP jako projekt, došlo ke změně názvu projektu Pobyt v přírodě na Turistika a pobyt v přírodě. Na konci školního roku byly provedeny tyto změny: ročník/jiné předmět specifikace učební plány Ruský jazyk ročník poznámky k učebním Ruský jazyk Změna v disponibilních plánům hodinách projekty Turistika a pobyt v přírodě projekty Dopravní výchova 3

4 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Konkrétní údaje o zaměstnancích školy: Pedagogičtí pracovníci: celkem muži ženy věk: vzdělání celkem muži ženy VŠ ped VŠ jiné SŠ ped SŠ jiné délka praxe do 6 let do 12 let do 19 let do 27 let nad 27 let z toho studují Některé výrazné zvláštnosti personálního zabezpečení: Tělesnou výchovu vyučoval držitel trenérského průkazu, s titulem Bakalář, obdržel certifikát instruktora lyžování, který získal na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Zeměpis vyučoval učitel, který tento obor studoval, studium nedokončil. Jedna vyučující má vystudován magisterský studijní program Vychovatelství, studijní obor Řízení volnočasových aktivit. Jedna vyučující má aprobaci speciální pedagogika hudební výchova. Jedna vyučující anglického jazyka je nekvalifikována. 4

5 Jeden vyučující je nekvalifikovaný, studuje Speciální pedagogiku pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, obor Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání. Jeden vyučující inženýrského zaměření absolvoval program celoživotního vzdělávání - studium v oblasti pedagogických věd, zaměření učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a získal tak pedagogickou způsobilost k vyučování všeobecně vzdělávacím předmětům na druhém stupni základní školy a středních školách v oboru své vysokoškolské magisterské kvalifikace. Ostatní zaměstnanci: Pro práci s postiženým žákem v 3., 4., 6. a 8. ročníku působily jako další pracovnice asistentky pedagoga, které absolvovaly vzdělávací projekt určený k získání odborné kvalifikace Studium pedagogiky - Speciální modul pro asistenty pedagoga. Dále zde pracovala asistentka pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, která absolvovala vzdělávací program Asistent pedagoga. Tři asistentky v letošním roce absolvovaly studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na Střední pedagogické škole v Boskovicích. Složily maturitní zkoušku z pedagogiky. Čtvrtá asistentka pedagoga v letošním roce ukončila studium na Hotelové škole V. Priessnitze v Jeseníku. Obor hotelnictví - cestovní ruch zakončila maturitní zkouškou. O finanční prostředky na zřízení místa asistentky pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním žádala škola Krajský úřad Olomouckého kraje již třetím kalendářním rokem. Na škole je zaměstnána účetní, která je placena z prostředků OÚ, praxe 34 let. Práci školníka vykonává pracovník s ÚSV, s praxí 22 let, který vykonává i práci topiče. Jako uklizečky byly zaměstnány pracovnice s praxí 4 roky a 2 roky. Ve funkci vedoucí stravovny pracovala pracovnice s praxí 13 let. Jako kuchařky jsou zaměstnány 3 vyučené kuchařky (praxe ve školním stravování 38 let, 35 let a 10 let). Část jejich mzdy byla pokryta ziskem z vedlejší hospodářské činností - vaření pro cizí strávníky. Absolventi, kteří nastoupili na školu: 0 Učitelé v důchodovém věku: 0 5

6 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další rozhodnutí ředitelky školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy a kariérním poradenství Rozhodnutí ředitelky školy: přijetí do 1. ročníku: 19 odklad školní docházky: 1 přestup z jiné ZŠ: 8 uvolnění z Tv (zdravotní důvody): 3 povolení IVP: 15 pokračování v povinné školní docházce: 3 Profesionální orientace vycházejících úspěch při přijímání na SŠ Informační systém výchovného poradce : Nástěnka pro žáky, rodiče i ostatní zaměstnance školy Webové stránky školy- informační systém Konzultační hodiny: středa hod Konzultace i písemně přes IS školy V letošním školním roce vycházelo 14 žáků 9. ročníku a z 5. ročníku se 1 žák hlásil na gymnázium. Všichni žáci devátého ročníku byli přijati na střední školy v 1. termínu, z 5. ročníku byl 1 žák neúspěšný. Tabulka - umístění žáků na střední školy počet žáků střední škola obor 1 žák 1 žák Střední škola stavebních řemesel mechanik plynových zařízení Brno SOŠ strojírenská a stavební stavebnictví Jeseník 2 žáci SPŠ Šumperk informační technologie 1 žák Bezpečnostně právní akademie bezpečnostně právní činnost 2 žáci Gymnázium Jeseník 2 žáci SOŠ a SOU Šumperk truhlář 6

7 1 žák Střední pedagogická škola předškolní a mimoškolní Krnov pedagogika 1 žák SŠ sociální péče a služeb Zábřeh sociální činnost 1 žák Konzervatoř Ostrava housle 1 žák SZdŠ Olomouc zdravotnický asistent 1 žák SPŠ Bruntál informační technologie Tabulka - projekty a akce k volbě povolání třída projekt, akce Technika má zelenou VP Technika má zelenou VP Technika má zelenou VP Den na SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník Den na SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník Den na SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník 9. Prezentace středních škol a SOŠ gastronomie a učilišť potravinářství Jeseník VP Úřad práce Jeseník VP Exkurze ve školách VP Prezentace SŠ ve třídě VP Informační a poradenské středisko Hotelová škola Jeseník SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník SŠ technická a zemědělská Mohelnice SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník SOU Lipová-lázně Gymnázium Jeseník 7

8 , Na správné cestě VP Exkurze ve firmě VP Vyučující Pč TU 3.,4. ročník Vyučující Př Nazdob si svůj dortík VP Chci být instalatér nebo zedník VP SOU lesnické Šternberk SPŠ a SOU Uničov SPŠ automobilní, mechanizace a podnikání Krnov Siemens Mohelnice Ondřejovické strojírny ZD zahrada Adolfovice Cvičení složek IZS ČOV Česká Ves Elektrárna Široký Brod SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník Podpora přírodovědného a SOŠ a SOU strojírenské a technického vzdělávání v stavební Jeseník Olomouckém kraji VP Zábavný výukový den zorganizovala VP, zajistil TU Muzeum letectva Olomouc IX. ročníku Konzultační a poradenská činnost Konzultace k volbě povolání probíhaly osobně v konzultační hodinu nebo písemně kdykoliv. Dotazy byly zodpovídány vždy v den přijetí. 8

9 Spolupráce odborných institucí Konzultace s Pedagogicko-psychologickou Jeseník probíhala osobně v poradně, telefonicky. Ředitelka poradny navštívila školu, výchovná poradkyně a zorganizovala konzultace se všemi vyučujícími integrovaných žáků v evidenci Pedagogickopsychologické poradny Jeseník. Práce se třídami Výchovná poradkyně pracovala se 9. třídou v rámci předmětu Svět práce - volba povolání - 1 hodina týdně (ŠVP) Žáci pracovali s těmito informacemi: 1. přihlášky na SŠ 2. přijímací řízení 3. zápisové lístky 4. odvolání 5. činnost úřadu práce 6. testování - sebehodnocení, učební typy, učební styly 7. střední školy 8. komunikační činnosti Informační a metodická činnost Výchovná poradkyně spolupracovala s pedagogy školy i s vedením školy, poskytovala informace. Vše probíhalo v konzultacích, informacích na poradách, prostřednictvím IS. Pedagogům předávala informace i v podobě odborných článků. Vedla kartotéku integrovaných žáků.vedla kartotéku žáků vyšetřených v Pedagogickopsychologické poradně Jeseník, či jiném psychologickém zařízení. 9

10 e) Údaje o výsledcích zdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Výsledky vzdělávání žáků: k PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE tř. počet vyzn. prospěli nepro- pochv. NTU DTU DŘŠ II. st. III.st. oml. prům. neoml. prům. žáků spěli I , ,50 0 0,00 II , ,18 0 0,00 III , ,67 0 0,00 IV , ,89 0 0,00 V , ,44 0 0,00 I. - V , ,54 0 0,00 VI , ,64 0 0,00 VII , ,12 1 0,04 VIII , ,61 0 0,00 IX , ,21 0 0,00 VI.-IX , ,39 1 0,01 I.-IX , ,96 1 0,00 10

11 Výsledky vzdělávání žáků: k PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE tř. počet vyzn. prospěli nepro- prům. pochv. NTU DTU DŘŠ II. st. III.st. oml. prům. neoml. prům. spěli I , ,00 0 0,00 II , ,35 0 0,00 III , ,43 0 0,00 IV , ,00 0 0,00 V , ,67 0 0,00 I. - V , ,89 0 0,00 VI , ,96 0 0,00 VII , ,23 9 0,35 VIII , ,94 0 0,00 IX , ,64 3 0,21 VI.-IX , , ,14 I.-IX , , ,07 Pro zjišťování vzdělávání využívá škola komerční testy i systém vlastních vstupních prověrek, testů. Dále škola získává přehled z výsledků soutěží a výsledků přijímacího řízení na střední školy. 11

12 Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka - integrovaných žáků ročník počet zařazení 1. 0 žáků 2. 0 žáků 3. 5 žáků Vývojové poruchy učení, vývojové poruchy chování, zrakové postižení 4. 2 žáci Vývojové poruchy učení 5. 1 žák Vývojové poruchy učení 6. 2 žáci 7. 3 žáci Vývojové poruchy učení, zrakové postižení Vývojové poruchy učení, vývojové poruchy chování 8. 1 žák Tělesné postižení 9. 0 žáků Tabulka - zdravotně znevýhodněných žáků ročník jméno zařazení 8 1 žák zdravotní oslabení ovlivňující docházku do výuky 12

13 Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami probíhá podle individuálního vzdělávacího programu. Žáci s těžkým postižením pracují s pomocí asistentů pedagogů. Související činnosti v rámci práce s integrovanými žáky probíhají následujícími formami: konzultace s rodiči, učiteli, vedením probíhá průběžně dle potřeby školy, PPP, SPC návštěva PPP, SPC probíhá průběžně telefonicky, em individuální hodiny s integrovanými probíhají průběžně, vykonávají učitelé žáky českého jazyka, cizího jazyka, matematiky zajištění specifických potřeb pracovní probíhá průběžně sešity, literatura zajištění specifických potřeb probíhá podle potřeby Ve škole pracují 3 asistentky pedagoga: 2x zrakové postižení žáka 1x tělesné postižení žáka 1x porucha chování žáka Od pracuje asistentka pro sociálně znevýhodněné. f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Informační systém školního metodika prevence: Nástěnka pro žáky, rodiče i ostatní zaměstnance školy Webové stránky školy- informační systém Schránka důvěry - zajištěno ŘŠ Konzultační hodiny: středa hod Konzultace i písemně přes IS školy 13

14 Vyhodnocení MPP V tomto školním roce byly sledovány následující oblasti: ZVYŠOVÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMPETENCE - rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků svého chování splněno: OSV - 1., 3., 5., 6., 7.,8., 9. ročník VZ - 6., 7. ročník VO - 6., 7. ročník ČJ - 4. ročník PRV - 1., 2. ročník POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku splněno: OSV - 1., 3., 5. 6., 7.,8.,9. ročník VZ - 6., 7. ročník ČJ - 4., 5. ročník PRV - 2. ročník M - 4. ročník VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO KLIMATU vytvoření atmosféry pohody a klidu nejen ve vrstevnických skupinách, pocit důvěry, podíl žáků (pracuje Žákovský parlament pod vedením koordinátora učitelka ZŠ a řeší situace s ředitelkou ZŠ, dále mají žáci k dispozici Schránku důvěry v kompetenci ředitelky ZŠ) splněno: Turistika a pobyt v přírodě OSV - 3., 5., 6., 7. ročník PRV - 3. ročník ŽP - pracují žáci ročník, předávání podnětů koordinátorovi - řešeno s ŘŠ 14

15 FORMOVÁNÍ POSTOJŮ KE SPOLEČENSKY AKCEPTOVANÝM HODNOTÁM pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje splněno: ČJ - 4.,5. ročník OSV - 3., 5., 6. ročník VO - 6., 8., 9. ročník VZ - 6. ročník D UDRŽENÍ TRADICE CELOŠKOLNÍCH PROJEKTŮ VĚNOVANÝCH SPOLUPRÁCI ŽÁKŮ RŮZNÉHO VĚKU splněno: Napříč školou - 50 let obce Mezinárodní olympiáda - 1. stupeň (Polsko) Comenius 72 hodin - projekt ŽP PROJEKTY A AKCE V RÁMCI JEDNÉ TŘÍDY splněno: Zdravé zuby ( ročník) - zodpovědnost za své zdraví Školní výlety - kolektiv Beseda s hasiči - bezpečnost Poruchy příjmu potravy (2. stupeň) PROJEKTY V RÁMCI ŠKOLY splněno: NEKOUŘÍM A VÍM PROČ (2. stupeň) BEZPEČNÝ INTERNET (1. stupeň) OVOCE DO ŠKOL (1. stupeň) DOPRAVNÍ VÝCHOVA 15

16 g),l) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: DVPP školní rok 2013/ Jak podporovat vznik komunitních škol NIDV Olomouc 0,- 2. Co nabízí písnička Schola Servis 600,- Prostějov 3. Rozvíjení čtenářské gramotnosti NIDV Olomouc 50,- 4. Kurz Sexuální výchovy UP Olomouc 2x680,- 5. Drogy na školách Policie ČR 0,- 6. Školení PP Záchranná služba 2330,- Jeseník Hrazeno z prostř. zřiz. 7. Digitální technologie ve výuce - NIDV Praha 1200,- praktické použití ve školách - celostátní konference 8. Celostátní seminář vychovatelek ŠD NI dětí a mládeže 1400,- MŠMT 9. Aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti NIDV Olomouc 510,- 10. Problematika školního neprospěchu a možnosti jeho řešení 11. Aplikace kontaktních technik při práci s neklidným dítětem Schola Servis 682,- Prostějov Schola Servis 900,- Prostějov 12. Rozvoj sociálních dovedností u dětí Schola Servis 2x750,- Prostějov 14. Obtížné rozhovory Schola Servis 2x650,- Prostějov 15. Rozvoj smyslového vnímání u dětí Schola Servis 600,- předškolního věku Prostějov 16. Konference pro rozvoj nadání Mensa ČR - Prostějov 0,- 16

17 17. Občanský zákoník a problémy personalistiky v roce Drumben a jeho kontinuální využití v každodenní pedagogické praxi 19. Kurz Charakteristika, diagnostika a náprava SPU RESK 1400,- hrazeno z jiných zdrojů Schola Servis 910,- Prostějov Schola Viva o.p.s. 9600,- Šumperk 20. Veselé písničky Schola Servis 2x600,- Prostějov 21. Kočičí zahrada PPP Jeseník 0,- 22. Informační setkání - ČŠI. Národní NIDV Olomouc 0,- systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR 23. Konference IT. Vzděláváme pro budoucnost - Olomouc 24. Kurz Kompetentní třídní učitel základní školy Vzděláváme pro 0,- budoucnost Schola servis Prostějov 25. Setkání vychovatelek - Zlaté Hory Mgr. Dagmar 1620,- Samsonová Bruntál 26. Výukový program čtení v 1. třídě ZŠ Ruda nad Moravou 0,- )genetická metoda čtení) 27. Prvky muzikotrapie při práci v MŠ a na Schola servis 2x910,- 1. stupni ZŠ Prostějov 28. Obtížné rozhovory Schola servis 650,- Prostějov 29. Moderní MŠ inovujeme porfolio dítěte Schola servis 800,- Prostějov 30 II. letní Kurz paličkování Krajkářská škola Vamberk 1300,-placeno z jiných zdrojů 17

18 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení: Jeden pedagog studuje Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeden pedagog studuje obor Společenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeń ZŠ v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci zapojení do projektů se pedagogové zúčastnili následujících vzdělávání: Technika má zelenou - projekt globálního grantu OPVK, prioritní osy 7.1. Počáteční vzdělávání a oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání - Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník (CZ.1.07/1.1.26/ ) Projekt Na správné cestě - Asistenční centrum Olomouc (CZ.1.07/1.2.27/ ) Kurz Kompetentní třídní učitel základní školy - Schola servis Prostějov Kurz Charakteristika, diagnostika a náprava SPU - Schola Viva o.p.s. Šumperk Projekt Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ (CZ 1.07/1.3.45/ ) - Pedagog pilates techniky pro děti Projekt Comenius - Národní agentura pro evropské vzdělávací projekty Projekt Chci být instalatér nebo zedník - Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník (CZ.1.07/1.1.26/ ) Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Olomouckém kraji Aktivní motivace žáků základních škol = jistota pro budoucnost řemesel (CZ.1.07/1.1.04/ ) - 18

19 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Nepovinné předměty se v tomto školním roce vyučovaly. V průběhu školního roku byl používán internet pro žáky. V obci mají děti možnost navštěvovat oddíl kopané, florbalu a také místní knihovnu, žáci měli možnost rozvíjet své zájmy i talent v rámci odpoledních aktivit s vyučujícími. Činnost žákovského parlamentu Hlavní činnosti Řešení návrhů a připomínek žáků Hodnocení vánoční výzdoby ve třídách Pomoc při rozsvícení vánočního stromu Vyhlášení Dne naruby, Emo/Hippies dne Organizace Vánoční diskotéky. oslavy Dne matek Organizace dne Svatého Valentýna Pomoc při sběru plastu a papíru Projekt 72 hodin - Ruku na to! Projekt Naše posvícení Význam parlamentu Žákovský parlament slouží především k zapojení žáků do života školy, podávání návrhů a připomínek, pomoc učitelům při řešení problémů, podíl na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podpora jejich dodržování a předávání informací mezi třídami a spolupráce napříč ročníky. Hodnocení V tomto školním roce se členové žákovského parlamentu zapojili do několika akcí. V září proběhl Den naruby - Kluci a holky nebo holky a kluci. V říjnu připravil parlament u příležitosti Světového dne výživy pro žáky šestého a sedmého ročníku prezentaci a informační plakáty vztahující se k této problematice. V říjnu se zároveň členové zapojili do projektu 72 hodin - Ruku na to! úklidem Hřbitova smíření v Rudohoří. V prosinci uspořádali Vánoční diskotéku a již tradičně vyhodnocovali vánoční výzdobu tříd. Na leden si parlament pravil Emo/Hippies den. V únoru vyrobili jeho členové valentýnské schránky, do nichž mohli ostatní vhazovat své 19

20 vzkazy, které byly poté vylepeny před hlavním vchodem. V dubnu členové parlamentu pomáhali při sběru plastů a papíru. Náročnější akcí byla oslava Dne matek, na které se členové organizačně podíleli a zároveň vyrobili maminkám přání k jejich svátku. V květnu se parlament zúčastnil dvou úklidových akcí. První se zaměřovala na bílení autobusové zastávky Kostel a sběr odpadků směrem k autobusové zastávce Mlýnky. Druhá směřovala na školní hřiště, na kterém žáci upravovali běžeckou dráhu. Na konci školního roku byli členové za svou práci odměněni SRP ZŠ dvěma hodinami bowlingu. Aktivity školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Celoškolní akce: - sběr papíru a plastů, projekt Tonda Obal na cestách interaktivní aktivita zaměřená na třídění odpadu, podzimní jednodenní pobyt třídních kolektivů v přírodě, přírodovědecká korespondenční soutěž v obou kolech byla naše škola velmi úspěšná v kategorii II., III. i IV, vždy jsme stáli na stupni vítězů, práce byly zpracovány různými výtvarnými technikami, projekt Recyklohraní - sběr elektroodpadu organizovaného firmou Elektrowin - škola nasbírala 5 bagů starých nepotřebných elektrospotřebičů, sběr mobilních telefonů, organizovaného firmou Asekol - nasbíráno 142 mobilních telefonů, Projekt 72 hodin - Ruku na to! - akce žákovského parlamentu, který se zapojil úklidem Hřbitova smíření v Rudohoří. Akce jednotlivých tříd: spolupráce s LČR - projekt Lesní pedagogika, soutěž Střediska volného času DUHA Jeseník Zlatý list- tým mladších žáků se umístil na druhém místě projekt Ovoce do škol, exkurze na Hvězdárně v Jeseníku, preventivní program Zdravé zuby, projekt Planeta Země Indonésie, úklid okolí školy převážně druhý stupeň, vysazení stromu devátý ročník, návštěva ČOV v České Vsi a vodní elektrárny v Širokém Brodě, návštěva výstavy Zvěř našich lesů spolupráce s MK, exkurze v zahradě v Adolfovicích pátý ročník, 20

21 soutěž Přírodovědný KLOKAN, zvířecí den v 5. a 6. třídě, v hodinách VV a ČSP pracovali žáci i s přírodninami, s recyklovaným materiálem, - žáci z kroužku Mladých hasičů se ve spolupráci s LŘ podíleli na sběru odpadů a čištění lesa. Žáci celé školy jsou vedeni k třídění odpadu nejen sběrem papíru, plastů a elektroodpadu, ale i rozmístěním kontejnerů, které jsou po celý rok na chodbách školy. Školní družina během roku použila při svém tvoření spoustu recyklovaných materiálů a po celý rok sbírala plastová víčka na obnovu zámeckých hodin v Javorníku. Škola usiluje o výchovu dětí k toleranci a pomoci druhým. Již několik let zasílá finanční prostředky na pomoc africké škole Kirikou ve městě Conakre v Guinei.Tyto prostředky jsou získávány sběrem papíru, plastů, prodejem dětmi namalovaných pohlednic rodičům a hostům při Vánočním jarmarku nebo při Rozsvícení vánočního stromu a také finančními dary od zaměstnanců školy. Letos se do aktivit, které dělaly radost druhým, také významně zapojila družina akcemi: hračky pro Afghánistán, Daruj plamínek štěstí. Některé akce školy: Září volby do školního parlamentu, pobyty tříd v přírodě, Den naruby, Den bezpečnosti, MH závod v požární všestrannosti, zahájení JBL. Říjen Halloweenský týden, Rozsvěcení dýní, Přírodovědný klokan, MH střelba ze vzduchovky a štafetový běh, návštěva výstavy Zvěř našich lesů, Táhneme za jeden provaz, Projekt 72 hodin Ruku na to!, Světový den výživy, vystoupení trubačů Lesní správy Jeseník. Listopad projekt Comenius návštěva Rumunska, projekt Technika má zelenou, prezentace středních škol a učilišť, zdobení perníčků, Přírodovědná korespondenční soutěž, zájezd na fotbalovou reprezentaci do Olomouce, představení divadla Slunečnice, výstava betlémů, zvířecí den, JBL, JFL, Loučenská vločka DPS Běláčci, nocování se sborem, školní kolo Dějepisné olympiády, projekt Na správné cestě, projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Olomouckém kraji, prezentace Gymnázia Jeseník, návštěva SŠ automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, prezentace Střední školy železniční a stavební Šumperk, florbal - okresní kolo. 21

22 Prosinec školou chodil Mikuláš, vystoupení žáků v klubu důchodců, školní olympiáda v českém jazyce, okresní kolo ve florbale, výstava Tvoření bez hranic, rozsvícení vánočního stromu, projekt Na správné cestě, návštěva SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Vánoční laťka, projekt Seznam se bezpečně, projekt Ovoce do škol, projekt Nekouřím a vím proč, vánoční besídky, návštěva výstavy Šikovné ruce našich předků, zápas v basketbale - žáci proti rodičům, prezentace SPŠ a SOU Uničov, návštěva Hotelové školy V. Priessnitze, Předávání plamínku radosti, školní turnaj Dáma. Leden JBL v Rudě nad Moravou, JFL starší žáci, mladší žáci, projekt Celé Česko čte dětem, soutěž v Hula Hop, výstava Hurvínek má slovo, Emo/Hippies den, okresní kolo Dějepisné olympiády, návštěva Vlastivědného muzea v Jeseníku 5. třída. Únor projekt Comenius návštěva Polska, 6. třída bruslila a plavala, zahájení výuky plavání, zápis do 1. třídy, soutěž Nazdob si svůj dortík, soutěž O nejhezčí erb zimy, JBL starších žákyň, Pythagoriáda, JFL mladší žákyně, Boříkománie, Děti čtou dědtem, projekt Chci být instalatér nebo zedník, beseda o obojživelnících, Valentýnská přáníčka, okresní kolo Zeměpisné olympiády (žák šesté třídy obsadil 3. místo, žák sedmé třídy obsadil 2. místo). Březen Tonda obal, přednáška na téma Mořský ekosystém, Přírodovědná mkorespondenční soutěž 2. kolo, akce drogerie DM Veselé zoubky, JFL mladší žáci, školní kolo Helpíkův pohár, dějepisná exkurze Egypt, návštěva výstavy 50 let školního stravování, návštěva výstavy loveckých trofejí, recitační přehlídka 1. stupně, krajské finále v basketbale 3. místo. Duben návštěva expozice Historie budovy Policie ČR v Jeseníku, beseda s hasiči, Projektové dny, zvířecí den v 6. třídě, Jarní festival ve Vrbně pod Pradědem vystoupení sboru, Zlatý list, Planeta Země 3000 Indonésie, JFL mladší žákyně, starší žáci, JBL starší žákyně, Zábavný výukový den, okresní kolo ve florbale 1. stupeň, vystoupení DPS Běláčci v domě Sněženka, Krajská postupová přehlídka dětských pěveckých sborů Uničov (2. místo). Květen představení inetraktivního hudebního divadla ABRAKA MUZIKA, oslava Dne matek, nábor ZUŠ, zkouška znalostí DV žáků 4. ročníku, projekt Dopravní výchova I. stupeň, školní výlety, projekt Comenius návštěva Turecka, Zvoneček I. stupeň, Noc kostelů, úklidová akce ŽP, Helpíkův pohár. Červen -olympiáda pro žáky I. stupně, cvičení složek IZS, soutěž ve hře na flétnu, cyklistická časovka, školní výlety, obhajoby absolventských prací, Den otců 22

23 výroba dárečků, exkurze ČOV Česká Ves a elektrárna Široký Brod, dopravní soutěž šestých ročníků, přijetí žáků 9. ročníku starostou obce, bowling školního parlamentu, ukončení projektu Kamarádka knížka, projekt Dopravní výchova II. stupeň, exkurze v Osvětimi, loutkové divadlo I. stupeň, bowling 7. třídy, basketbalový zápas proti rodičům, vysazení lípy 9. třída. Sportovní úspěchy: Jesenická florbalová liga, mladší žákyně 3. místo Krajské finále v basketbalu, starší žákyně 3. místo E.ON CUP freestyle fotbal 3. místo Další úspěchy: Přírodovědná korespondenční soutěž 1. kolo kategorie 1., 2., 3. místo v týmech kategorie 2., 3. místo v týmech kategorie 2., 3. místo v týmech a 2. místo jednotlivci (V. Weidlová) Přírodovědná korespondenční soutěž 2. kolo kategorie 3. místo tým i jednotlivec (Dominik Cacek) kategorie 1., 2., 3. místo v týmech, 1. místo jednotlivec (Natálie Odrášková) kategorie 1., 2. místo v týmech Matematický KLOKAN Kategorie Cvrček Tadeáš Vidlák 1. místo Kategorie Benjamin Matěj Richter 1. místo Zeměpisná olympiáda okresní kolo Matěj Richter 3. místo, Vojtěch Straka 2. místo, Soutěž Zlatý list mladší žáci obsadili 2. místo. Krajská postupová přehlídka dětských pěveckých sborů Uničov Běláčci získali stříbrné pásmo Velký úspěch měli Mladí hasiči Za velký úspěch škola považuje pokračování v projektu Comenius. V projektu spolupracuje se školami z Polska, Litvy, Itálie, Rumunska, Španělska a Turecka. 23

24 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Česká školní inspekce v tomto školní roce školu nenavštívila. j) Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy jsou samostatnou přílohou výroční zprávy. Úpravy ve škole Součástí školy je mateřská škola, která byla dnem přestěhována do nově vybudovaných oddělení v budově základní školy. Z půdních prostor vznikly tři odborné učebny - učebna fyziky, chemie a biologie, učebna cizích jazyků a učebna estetické výchovy, která byla rovněž vybavena interaktivní tabulí. Přístavba byla dokončena včetně vnitřních úprav. V průběhu prázdnin došlo ke generální rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni, novým nábytkem byly vybaveny dvě učebny. Stále chybí kvalitní sportoviště pro žáky základní školy a venkovní odpočinková plocha pro školní družinu. k),m) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Úspěšné programy 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel: MŠMT Název výzvy: EU peníze školám 2. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Dům zahraničních služeb Program Partnerství škol Comenius projekt téma The seasons EUR na období Projekt Environmentální výchova a průřezová témata na klíč aneb Evvoluce Ochrana fauny ČR, Centrum ekologické výchovy v Táboře 4. Projekt PlaNETa dětí - projekt Centre for Modern Education ve spolupráci s Českou televizí a neziskovými organizacemi Job a Erudis 5. Pomáháme dětem v Africe - Kampaň lidské podpory Humanistického centra Dialog - probíhá od roku V rámci tohoto projektu děti MŠ a žáci školy vyráběli 24

25 vánoční pohlednice - prodejem získali 1550,- Kč, žáci ZŠ sbírali papír a plasty - získali 3500,- Kč. 6. Technika má zelenou - CZ.1.07/1.1.26/ projekt pro zvýšení zájmů o technické předměty - SOŠ stavební a strojní Jeseník 7. Na správné cestě /1.2.27/ projekt pro zvýšení zájmu o technické obory zaměřený na sociálně znevýhodněné žáky - SOŠ stavební a strojní Jeseník 8. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji - SOŠ stavební a strojní Jeseník 9. Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Název projektu: Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka s podporou MŠMT v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti - ve spolupráci s Místní knihovnou Bělá pod Pradědem - listopad červen Rozvojový program MŠMT Název programu: Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - zakoupení PC počítačů pro zrakově postižené - neúspěšný 11. Projekt Vlády ČR a MŠMT Název projektu: Ovoce do škol - určen pro ročník 12. Celoplošný výukový program ZDRAVÉ ZUBY 13. MŠMT rozvojový program: Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním 14. Čtení pomáhá - projekt na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti 15. ELEKTROWIN ekologický projekt: Ukliďme si svět 16. Lesy České republiky ekologický projekt Lesní pedagogika 17. Průvodce světem techniky - CZ.1.07/1.3.00/ projekt technického vzdělávání pro MŠ - zahájení Asistenční centrum, a.s. a Česká kosmická kancelář o.p.s. 18. Společně za úspěchem - CZ.1.07/1.1.00/ projekt Města Jeseník pro žáky ohrožené školním neúspěchem - zahájení Jeden svět na školách - projekt společnosti Člověk v tísni 25

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více