SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY"

Transkript

1 SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/

2 VIZE Chceme být profesionálním, moderním úřadem, poskytujícím kvalitní služby s těmito cíli: 1. otevřené a přívětivé jednání s klienty 2. efektivní a účelné hospodaření s finančními prostředky určenými pro potřeby KÚPK 3. trvalý rozvoj znalostí a dovedností pracovníků. MISE POSLÁNÍ Poslání vychází ze zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zvláštních zákonů. Samostatná působnost plnit úkoly uložené úřadu zastupitelstvem a radou kraje napomáhat činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady spolupracovat s uvolněnými členy zastupitelstva v rozsahu jimi zabezpečovaných úkolů ve stanovených případech daných zákonem, rozhodovat o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. Přenesená působnost zabezpečovat výkon státní správy určený zvláštními zákony spolupracovat s ostatními orgány veřejné správy, a to zejména v oblastech rozvoje využití území, sociální a zdravotní péče, dodržování veřejného pořádku a zákonnosti, řešení ekologických problémů kraje, rozvoje podnikání, krizového řízení, bezpečnosti a ochrany obyvatel, majetku apod. Ve vztahu k obcím poskytovat odbornou a metodickou pomoc přezkoumávat rozhodnutí vydaná orgány obcí ve správním řízení, pokud není tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu kraje nebo zákon nestanoví jinak organizovat kontroly výkonu přenesené působnosti obcí, vyhodnocovat jejich výsledky a předkládat příslušnému ministerstvu návrhy na potřebná opatření. Systém řízení kvality 2

3 Politika kvality Krajského úřadu Plzeňského kraje 1. ODPOVĚDNOST Úřad plní požadavky stanovené zákony a jinými právními předpisy, které se týkají poskytovaných služeb v přenesené a samostatné působnosti. Kvalita řízení je trvale ověřována a zlepšována. Za základ se bere funkční systém managementu kvality založený na procesním přístupu a směřující ke zvyšování účinnosti práce ve všech svěřených povinnostech a pravomocích. 2. OTEVŘENOST VŮČI VEŘEJNOSTI Otevřený přístup k veřejnosti je založen na široké a svobodné výměně informací rozšiřující povědomí o potřebě a funkci úřadu. Úřad si zakládá na aktivním rozvíjení spolupráce s laickou i odbornou veřejností při výkonu veřejné správy. 3. SPOKOJENOST OBČANŮ Cílem je budovat moderní a profesionální úřad, kterému lidé věří. Naší prioritou je dodržování zákonnosti, jednotnosti postupů, objektivnosti při správních řízení a poskytování dostatku relevantních informací našim klientům. Vychází se z rovného přístupu ke všem fyzickým i právnickým osobám. Úřad se snaží, aby jeho postupy byly jednotné a aby byly činěny bez zbytečných průtahů. Úřad bude vyhodnocovat spokojenost zákazníků a reagovat na jejich podněty a připomínky, které jsou zdrojem zlepšování našich služeb. 4. KVALIFIKOVANOST A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ Vysoká odborná úroveň a její průběžné prohlubování, slušnost, porozumění a ochota jsou chápány jako základní rysy zaměstnance úřadu stanovené v Kodexu etiky zaměstnance. Zaměstnanci mají vytvořeny vhodné pracovní podmínky a jsou motivováni k rozvoji pracovní iniciativy a efektivnímu výkonu. 5. NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Úřad vyhledává nejlepší praxi doma i v zahraničí. Zajišťuje průběžnou analýzu právního stavu, administrativních postupů a pracovních výkonů. Ohlasy zainteresovaných stran jsou pečlivě vyhodnocovány. Na získaných poznatcích jsou založena řídící rozhodnutí úřadu. Vedení úřadu stanovuje cíle a zajišťuje zdroje nutné pro splnění těchto cílů a pro zajištění neustálého zlepšování služeb, procesů a celého systému managementu kvality, jehož zavedení tvoří základ pro zajištění dlouhodobé efektivní a kvalitní činnosti úřadu. Systém řízení kvality 3

4 Příručka kvality Systém řízení kvality 4

5 Úvod Účel a rozsah platnosti Řízení kvality je základním předpokladem úspěchu jakékoliv organizace. Proto vedení Krajského úřadu Plzeňského kraje rozhodlo o zavedení systému managementu kvality (QMS) v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008 (viz. čl /1) Tato Příručka popisuje QMS implementovaný do činností následujících odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje: Odbor kancelář ředitele Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor regionálního rozvoje Touto Příručkou a souvisejícími dokumenty QMS se zajišťuje, aby všechny procesy, které mají vliv na kvalitu služeb výkon samostatné a přenesené působnosti, byly plánovány, řízeny a monitorovány. Tímto je KÚPK schopen plnit všechny definované požadavky, jak je stanoveno právními a ostatními závaznými normami a předpisy a požadavky zákazníků/veřejnosti. Informovanost o významu plnění právních požadavků, požadavků zákazníků a o potřebě trvalého zlepšování QMS jsou základem při tvorbě cílů kvality. Tato Příručka je nejvyšším základním dokumentem QMS a je závazná pro všechny zaměstnance odborů, které jsou zařazeny do QMS (viz čl /1). Pro zákazníky slouží tato Příručka jako průkaz systémového zajišťování důvěry vkvalitu poskytovaných služeb. Při externí prověrce QMS je Příručka předkládána ve smluvních situacích jako podklad pro vedení prověrky k doložení shody funkčního QMS s požadavky normy ISO 9001:2008. Základní zkratky a pojmy používané v Příručce V této Příručce kvality jsou pro jednotlivé organizační složky KÚPK, funkční místa a další často používané pojmy stanoveny níže uvedené zkratky: KÚPK - Krajský úřad Plzeňského kraje PK - Plzeňský kraj QMS - Systém managementu kvality (Quality Management System) ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Systém řízení kvality 5

6 Standardization) SW - Software PM - Představitel managementu OKŘE - Odbor kancelář ředitele ORR - Odbor regionálního rozvoje ODSH - Odbor dopravy a silničního hospodářství ZPK - Zastupitelstvo Plzeňského kraje RPK - Rada Plzeňského kraje Jiné použité zkratky vztahující se pouze k určitým činnostem/procesům nebo s menší frekvencí lze používat v příslušných kapitolách této Příručky kvality pouze za předpokladu jejich vysvětlení v dané části textu. Služba - Výsledek činností odborů KÚPK (je používán místo pojmu produkt). Externí zákazník - Občan, organizace zřizované a zakládané PK, právnické osoby, obce, neziskové organizace, zájmové skupiny apod. Interní zákazník - Ostatní odbory KÚPK, RPK, ZPK Interní prověrka - Vzhledem k tomu, že podle platného znění Zákona o finanční kontrole ve veřejné správě jsou v KÚPK prováděny interní audity v ekonomické oblasti, je místo pojmu interní audit v rámci tohoto požadavku normy v dokumentaci QMS používán termín interní prověrka. Interní prověřovatel - Interní auditor viz zdůvodnění u předchozího pojmu. Systém řízení kvality 6

7 Představení KÚPK Profil KÚPK Plzeňský kraj je jedním ze čtrnácti vyšších územních samosprávných krajských celků. Jejich vznik a činnost jsou od roku 2000 důležitým prvkem veřejné správy v České republice. Kraje jsou samosprávné celky, to znamená, že je nespravuje stát, ale zvolené zastupitelstvo daného kraje. Jedná o tzv. spojený model výkonu veřejné správy samostatná působnost a přenesená působnost. To by mělo přinést občanům kraje větší kontrolu nad jeho činností a více možností ovlivňovat dění na území, na kterém žijí. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Jedním z orgánů kraje je krajský úřad. Krajský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou činností, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu nebo zvláštnímu orgánu. Krajský úřad plní úkoly samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a napomáhá činnosti výborů a komisí. Funkce krajského úřadu jsou vymezeny v 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje, zařazení do krajského úřadu. Krajský úřad se člení na odbory a oddělení. Pravomoc a působnost úřadu upravuje zákon č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zvláštní zákony. V rámci samostatné působnosti kraje úřad plní úkoly uložené mu zastupitelstvem a radou kraje (dále jen rada ) a napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady; způsobem stanoveným organizačním řádem úřad spolupracuje s uvolněnými členy zastupitelstva v rozsahu jimi zabezpečovaných úkolů v rámci samostatné působnosti kraje. Ve stanovených případech daných zákonem úřad v samostatné působnosti rozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. V přenesené působnosti zabezpečuje úřad výkon státní správy uložené zvláštními zákony s výjimkou úkolů svěřených zákonem v přenesené působnosti zastupitelstvu, radě, hejtmanovi nebo zvláštnímu orgánu kraje ve smyslu ustanovení 65 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Při zabezpečování úkolů v samostatné a přenesené působnosti krajský úřad spolupracuje s ostatními orgány veřejné správy, a to zejména v oblastech rozvoje využití území, sociální a zdravotní péče, dodržování veřejného pořádku a zákonnosti, řešení ekologických problémů kraje, rozvoje podnikání, krizového řízení, bezpečnosti a ochrany obyvatel a majetku apod. Krajský úřad ve vztahu k obcím poskytuje odbornou a metodickou pomoc a v přenesené působnosti přezkoumává rozhodnutí vydaná orgány obcí ve správním řízení, pokud není tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu kraje nebo zákon nestanoví jinak. Organizuje kontroly výkonu přenesené působnosti obcí, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému ministerstvu návrhy na potřebná opatření. Systém řízení kvality 7

8 Základní údaje o KÚPK Adresa: Ředitel: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň Mgr. Jiří Leščinský Telefon: www: Systém řízení kvality 8

9 Závazek vedení KÚPK Předpoklady Jedním ze základních předpokladů pro plnění poslání KÚPK a všech jeho funkcí je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb zákazníkům a plnění požadavků dalších zainteresovaných stran. Normy ISO řady 9000 jsou výsledkem mezinárodní spolupráce a jsou takto tudíž přijímány a respektovány. Nejedná se tedy o oborově nebo národně izolovanou věc. Systém managementu kvality, vybudovaný ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2008 zavádí do řízení KÚPK řád a pravidla ve prospěch zainteresovaných stran. Vedení KÚPK se ztotožňuje se zásadami systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2008 a z tohoto důvodu přijalo rozhodnutí zavést, udržovat a trvale zlepšovat tento systém řízení ve vybraných odborech KÚPK. Závazek vedení Úspěch KÚPK a důvěra v kvalitu poskytovaných služeb závisí na schopnosti všech zaměstnanců uspokojit nároky zákazníků a všech zainteresovaných stran. Vedení KÚPK vytvořilo a ředitel KÚPK schválil strategii pro oblast systému managementu kvality - Politiku kvality - a stanovuje cíle k naplňování vyhlášené politiky se zaměřením na plnění požadavků a očekávání všech zainteresovaných stran KÚPK, tj. státu, zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a společenského okolí se záměrem poskytovat stále kvalitnější a kompletnější služby, zkracovat termíny jejich plnění, to vše v souladu s právním řádem České republiky, normami Evropské unie a mezinárodními smlouvami, jichž je Česká republika smluvní stranou. Vycházejíc z tohoto rozhodnutí, zavazuje se vedení KÚPK uskutečňovat vyhlášenou Politiku kvality prostřednictvím procesů a činností stanovených v QMS, který je popsán v této Příručce. Za Krajský úřad Plzeňského kraje: Mgr. Jiří Leščinský Ředitel KÚPK Systém řízení kvality 9

10 Systém managementu kvality Všeobecné požadavky Rozsah QMS KÚPK má zavedený a udržovaný systém managementu kvality podle normy ISO 9001:2008 vymezený z hlediska: 1. Struktury organizace Vedení Krajského úřadu Plzeňského kraje rozhodlo o zavedení systému managementu kvality (QMS) v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008 do činností následujících odborů: Odbor kancelář ředitele Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor regionálního rozvoje Detailní organizační dělení je rozpracováno v organizačním schématu, které je součástí procesního modelu KÚPK, zpracovaného v SW nástroji ADONIS (Krajský úřad Plzeňského kraje - Organizační struktura). 2. Mapy procesů QMS je vybudován na principu procesně orientovaného modelu, to znamená: a. vymezení, identifikování a definování všech procesů ovlivňujících QMS; b. jejich optimální a efektivní uspořádání formou stanovení jejich pořadí a vzájemných vazeb; c. stanovení, monitorování a měření jejich vstupů i výstupů včetně identifikace příslušných dodavatelů a zákazníků; d. hodnocení možných rizik v případě účelnosti, hodnocení vlivů a souvislostí procesů na zákazníky, dodavatele a další strany zúčastněné v procesech; e. stanovení kritérií a metod pro řízení procesů, včetně souvisejících jasných odpovědností a pravomocí; f. zajištění dostupnosti potřebných informací pro monitorování a řízení procesů; g. řízení procesů spočívající v jejich plánování, realizaci, měření a neustálém zlepšování tak, aby služby uspokojovaly potřeby a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Přehled procesů tvořících a současně vymezujících QMS je vyjádřen formou procesního modelu. Členění procesů a subprocesů vychází z potřeb KÚPK a účelově také respektuje členění podle normy ISO 9001:2008. Procesy KÚPK jsou strukturovány do čtyř kategorií: a. Řídící procesy - procesy řízení KÚPK, zdrojů a zpětné vazby o účinnosti a efektivnosti QMS). Jsou zabezpečovány průřezově pro všechny procesy QMS. 11 Strategické řízení Systém řízení kvality 10

11 12 Plánování systému managementu kvality 13 Operativní řízení 14 Řízení procesů 15 Řízení lidských zdrojů 16 Interní prověrky 17 Rozvoj a zlepšování 18 Přezkoumání QMS vedením 19 Řízení dokumentace a záznamů 20 Finanční plánování 21 Řízení infrastruktury 22 Řízení neshody b. Realizační procesy - procesy realizace požadavků interních a externích zákazníků, které jsou uplatňovány pro všechny služby poskytované odbory zařazenými do QMS (viz. bod 1 tohoto článku): 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství 11 DSA - Dopravně správní agendy 12 FVDSH - Financování veřejné dopravy a silničního hospodářství 13 SSU - Silniční správní úřad 2 Odbor kancelář ředitele 21 KŘE - Kancelář ředitele 22 O - Organizační oddělení 23 PVZ Oddělení personální a vzdělávání 3 Odbor regionálního rozvoje 30 Řešení podnětů 31 RR - Regionální rozvoj 32 SR - Stavební řád 33 UP - Územní plánování Kategorie a) a b) se dělí do skupin procesů, které se dále účelově člení na subprocesy se vzájemnou interakcí procesů a subprocesů uvnitř i vně QMS. Detailně je uvedeno v procesním modelu. c. Sdílené procesy - procesy realizované ve dvou a více odborech KÚPK 01 Příprava rozpočtu ve správě daného odboru na následující rok 02 Podání návrhu na rozpočtovou změnu 03 Podání návrhu na rozpočtové opatření 04 Objednávky 05 Drobné nákupy 06 Faktury 07 Vystavení platebního poukazu 08 Nabytí právní moci / odvolání 09 Požadavky na IT 10 Požadavek na vnitřní správu 11 Řešení problému přes Helpdesk 12 Tvorba návrhu usnesení 13 Cestovní příkazy Systém řízení kvality 11

12 14 Požadavek na práci přes čas nebo na práci mimo pracovní dobu 15 Dovolená nebo jiná překážka v práci 16 Evidence docházky - průběžné změny během měsíce 17 Evidence docházky - uzavření docházky 18 Zadávání veřejných zakázek d. Odkazované procesy - procesy zajišťované útvary KÚPK, které nejsou zahrnuty do QMS (jedná se tedy o procesy externě zajišťované). Archivace Mapa procesů - Odkazované procesy Odeslání pošty Procesy centrálního nákupu Procesy hospodářské správy Procesy odboru ekonomiky Procesy odboru informatiky Procesy odboru kontroly Procesy odboru životního prostředí Příjem pošty Správní řízení Vzhledem k tomu, že se jedná o procesy, které jsou zajišťovány odbory nezařazenými do QMS, nejsou tyto dále rozpracovány do jednotlivých aktivit (činností). Postup pro řízení procesů je stanoven řídícím procesem 14 Řízení procesů s dělením do 3 subprocesů: 141 Definice nového procesu a jeho kriterií, 142 Monitorování a vyhodnocování kriterií procesů, 143 Změna procesů a jejich kriterií. Všechny identifikované procesy KÚPK jsou zmapovány v procesním modelu zpracovaném pomocí SW nástroje ADONIS. Každý proces, resp. subproces má definované vstupy a výstupy. K procesům a všem činnostem uvnitř procesů jsou přiřazeny odpovědnosti formou rolí a související externí a interní dokumenty. Pro všechny zaměstnance KÚPK je tento model přístupný ve formátu HTML (pomocí prohlížeče Internet Explorer) na helpdesku KÚPK. 3. Poskytovaných služeb Vzhledem k tomu, že systém managementu kvality je implementován pouze v některých odborech, je v následujícím přehledu poskytovaných služeb rozlišováno mezi službami pro zákazníky interní a zákazníky externí (viz čl Pojmy). A) Odbor kancelář ředitele a) Interní zákazníci Řízení lidských zdrojů (personální a platová agenda, plánování a realizace vzdělávání, hodnocení zaměstnanců, zajištění preventivní lékařské péče, mzdové účetnictví), Tvorba, evidence, distribuce a změnové řízení interních dokumentů, Centrální evidence smluv, Systém řízení kvality 12

13 Evidence a distribuce usnesení vlády vedení úřadu, vedoucím odborů, kontrola plnění úkolů, Navrhování a zpracování organizačních změn, Řešení kompetenčních sporů, Vedení řízení souhlasu se jmenováním tajemníků obecních úřadů, Realizace projektů z Operačního programu LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost), Zajištění servisu pro ZPK a RPK (příprava podkladů, zajištění jednání, kontrola plnění usnesení, obousměrná distribuce informací, zpracování usnesení a distribuce mezi oprávněné osoby), Agenda odměňování členů a nečlenů ZPK. b) Externí zákazníci Vedení řízení a podnětů s veřejným ochráncem práv, Vedení výběrových řízení na volná pracovní místa. B) Odbor dopravy a silničního hospodářství a) Interní zákazníci Příprava podkladů pro rozhodování orgánů kraje v oblasti dopravní obslužnosti, běžného provozu příspěvkové organizace SÚS PK, přípravy staveb, modernizace a opravy silnic II. a III. tříd, poskytování dotací a příspěvků Příprava podkladů pro rozpočtová opatření, spolupráce v oblasti nakládání s majetkem, zpracování stížností a podnětů Externí zákazníci Provádění činnosti v oblasti dopravního úřadu Činnost v oblasti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu Provádění odvolacích řízení, přezkumných řízení, obnov řízení a opatření obecné povahy v oblasti působnosti Udělování oprávnění, osvědčení, povolení, výjimek a stanovení dopravních opatření Vykonávání zkoušek a kontrol v oblasti působnosti Koordinace činnosti a spolupráce se zakládanými a zřizovanými organizacemi v oblasti působnosti Metodická činnost C) Odbor regionálního rozvoje a) Interní zákazníci Pořizování Programu rozvoje kraje, Pořizování a tvorba koncepcí, Pořizování územně analytických podkladů, Pořizování územního plánu kraje Zásad územního rozvoje. b) Externí zákazníci Řízení Programu stabilizace a obnovy venkova PK, provádění kontrol, Organizace soutěží Vesnice roku, Stavba roku, Kronika roku, Prezentace kraje na výstavách a veletrzích, Výkon metodického dozoru stavebních úřadů, provádění kontrol, řešení stížností, odvolací řízení II. instance, Systém řízení kvality 13

14 Připomínkování legislativních návrhů nových předpisů, Spolupráce při nadnárodních programech, Metodická činnost vůči obcím a pořizovatelům. Podrobněji jsou činnosti jednotlivých odborů specifikovány v Procesním modelu a také v Organizačním řádu. 4. Struktury dokumentace Struktura dokumentace QMS je uvedena v čl Výjimek v rozsahu použití Systém managementu kvality KÚPK naplňuje požadavky normy ISO 9001:2008 s výjimkou následujících požadavků, které nejsou pro procesy KÚPK relevantní: 7.3 Návrh a vývoj - návrh a vývoj nových (jedinečných) služeb KÚPK neprovádí, inovace služeb probíhá procesem zlepšování Validace procesů výroby a poskytování služeb - procesy, kterými jsou realizovány produkty KÚPK, nemají charakter procesů vyžadujících validaci ve smyslu tohoto požadavku normy. Nejedná se o procesy, jejichž výstupy by nebylo možné ověřit a nedostatky by se mohly projevit až u zákazníka 7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení - produktem KÚPK jsou služby, při kterých nejsou pro realizační a kontrolní činnost používána žádná měřící ani monitorovací zařízení. Vyloučení výše uvedených požadavků neovlivní schopnost ani odpovědnost KÚPK poskytovat služby splňující požadavky, očekávání zainteresovaných stran a zákonné požadavky. Požadavky na dokumentaci Obecně Dokumentace QMS je zpracována v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008. Systém managementu kvality KÚPK je z důvodu zabezpečení přesného plnění právních požadavků, stability a správné reprodukovatelnosti všech procesů zdokumentovaný: systémovou dokumentací, která zahrnuje Vizi, Misi, Politiku QMS, Příručku QMS a detailní procesní model zpracovaný pomocí SW ADONIS. Tato systémová dokumentace se pro detailní upřesnění činností a stanovení podmínek odkazuje na vnitřní předpisy a řády a na právní a jiné všeobecně závazné předpisy, vnitřními předpisy, což jsou závazné interní normy, upravující práva a povinnosti subjektů v nich uvedených, organizaci činností a postupů v rámci KÚPK (všechny vnitřní předpisy KÚPK jsou zveřejněny na: Helpdesk Vnitřní předpisy) Zahrnují: - Řády KÚPK (jsou vydávány, pokud tak stanoví právní předpis nebo je-li z povahy věci úprava řádem vhodná). Systém řízení kvality 14

15 - Směrnice KÚPK a RPK (upravují oblast činnosti v obecné rovině tak, aby byla zahrnuta její komplexní úprava, která má všeobecnou působnost). - Metodické pokyny ředitele KÚPK a RPK (podrobněji upravují konkrétní činnosti v určité oblasti a konkrétní práva a povinnosti daných subjektů). - Příkazy ředitele (jednorázové řídící dokumenty). - Ostatní (např. Zásady, Pravidla aj.) právní a všeobecně závaznou dokumentací, která zahrnuje: příslušné zákony, vyhlášky ČR, nařízení vlády, legislativu EU, související mezinárodní smlouvy a normy. záznamy, poskytujícími důkazy o provádění činností v souladu s definovanými požadavky (viz. čl ). Výše uvedený dokumentační model, který je součástí procesního modelu KÚPK (viz vrcholová procesní mapa QMS), zajišťuje: identifikaci potřebných procesů, stanovení posloupnosti a důležitosti procesů, definování vzájemných vazeb procesů a činností, stanovení potřeby zdrojů (lidských, finančních, informačních atd.), definování způsobu monitorování, měření a analýz, stanovení opatření nezbytných pro dosažení plánovaných výsledků, definování procesu trvalého zlepšování, důvěrnost, integritu a dostupnost informací a dalších vlastností jako např. autentičnost, odpovědnost, nepopíratelnost a spolehlivost. Jednotlivé typy dokumentů jsou rozděleny do následujících úrovní: I. úroveň Vize, Mise, Politika kvality, Příručka kvality, Organizační řád II. úroveň Řády (ostatní) III. úroveň Směrnice Externí legislativní dokumenty Normy (ČSN, příp. zahraniční) IV. úroveň Metodické pokyny Příkazy ředitele V. úroveň Formuláře Záznamy Příručka kvality Příručka kvality je specifickým dokumentem souhrnně popisujícím systém managementu kvality. Struktura PIMS je následující: Systém řízení kvality 15

16 Obsah Kapitola 1: Úvod účel a rozsah platnosti příručky, používané a zkratky, Kapitola 2: Představení KÚPK Kapitola 3: Závazek vedení Kapitoly 4 8: vymezení QMS, popis plnění požadavků normy (kapitol 4 až 8), včetně odkazů na související dokumentaci a procesy. Zásady a odpovědnosti pro zpracování, připomínkové řízení, vydávání, distribuci, změnové řízení a revizi PIMS jsou stejné, jako pro ostatní řídící dokumenty, vydávané v rámci KÚPK. Řízení dokumentů Postupy řízení všech typů dokumentů v QMS (viz část této Příručky) jsou stanoveny a dokumentovány následujícími procesy a subprocesy, ve kterých jsou uvedeny odkazy na další vnitřní předpisy (pokud existují): 1 Řídící procesy: 11 Strategické řízení Aktualizace politiky QMS Definice mise, vize Zpracování politiky QMS 19 Řízení dokumentace a záznamů Řízení příkazů ředitele Řízení záznamů Aplikace všeobecně závazných předpisů 2 Realizační procesy 212 Interní dokumentace a záznamy, řízení Tvorba interní dokumentace KÚ 4 Odkazované procesy - Archivace - Odesílání pošty - Příjem pošty - Procesy odboru informatiky Systém řízení kvality 16

17 Uvedené procesy a související interní předpisy definují pro interně zpracovávané dokumenty jejich formální vzhled a náležitosti, zásady a odpovědnosti pro jejich zpracování, připomínkové řízení, schválení, evidenci, distribuci (zajištění jejich dostupnosti pro příslušné pracovníky) a změnové řízení. Pro externí dokumenty (zákony, nařízení vlády, normy apod.) jsou definovány zásady a odpovědnosti pro zjišťování aktualizací těchto stávajících dokumentů a vydání nových a posouzení jejich platnosti pro KÚPK. Pokud se změny či nová vydání týkají činností KÚPK, jsou pro jejich implementaci do činností stanoveny termínované a adresné úkoly. Řízení záznamů Záznamy jsou identifikovány v popisech procesů. Zpracovatel popisu odpovídá vedle stanovení záznamu, také za určení jeho formy (listinný, elektronický), vzhledu a obsahu. Při těchto činnostech musí být respektovány případné požadavky všeobecně závazných předpisů, zákazníků a požadavky interní. Řízení záznamů určuje také odpovědnosti za stanovení doby uložení a provedení skartace záznamu. Řízení záznamů je v procesním modelu řešeno subprocesem 192 Řízení záznamů. Odkazovaný proces Archivace stanovuje způsob uchovávání listinných záznamů. Uchování a zálohování elektronických záznamů je upraveno odkazovaným Procesem odboru informatiky. Systém řízení kvality 17

18 ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU Angažovanost a aktivita managementu Krajský úřad tvoří ředitel úřadu a zaměstnanci kraje zařazení do úřadu. Úřad se člení na samostatné odbory v přímé podřízenosti ředitele úřadu a oblasti, které jsou tvořeny odbory. Odbory se dále člení na oddělení. V čele oblastí jsou jmenovaní zástupci ředitele pro jednotlivé oblasti oblast ekonomiky a rozvoje, oblast vnitřní správy, oblast samosprávy a služeb veřejnosti. Politika kvality je navržena a projednána na poradě vedení. Tento strategický dokument schvaluje ředitel KÚPK. Vedení odpovídá za to, že zásady Politiky kvality, význam plnění požadavků zákazníků a všech právních požadavků, budou všem zaměstnancům KÚPK sdělovány, budou jimi pochopeny a aplikovány v praxi. Závazek vedení KÚPK je uveden v části 3.2 této Příručky. Orientace na zákazníka Určení a plnění požadavků pro zákazníky KÚPK je v zásadních bodech stanoveno legislativními normami a pevně nastaveno ve všech hlavních procesech, kterými KÚPK realizuje své služby. Odpovědní vedoucí zaměstnanci KÚPK průběžně monitorují a periodicky vyhodnocují uspokojování požadavků a očekávání interních a externích zákazníků službami realizačních procesů. Závěry z těchto hodnocení jsou projednávány na poradách odborů a návrhy opatření směřující ke zkvalitnění služeb pro zákazníky jsou projednávány na poradě vedení KÚPK. Opatření směřující ke zlepšování služeb pro zákazníky, která byla přijata na poradě ředitele, jsou realizována na základě uložených úkolů nebo plánovacími mechanizmy QMS (viz část 5.4 této Příručky). Politika kvality Ředitel KÚPK vyhlašuje Vizi, Misi a Politiku kvality a zabezpečuje, že Politika kvality: - obsahuje závazky k udržování a zlepšování QMS, - poskytuje rámec pro stanovení cílů v oblasti QMS, - je sdělována a pochopena na všech úrovních řízení KÚPK, - je trvale přezkoumávána z hlediska vhodnosti. Pro zpracování, vydání a řízení Vize, Mise a Politiky kvality je definován řídící proces se subprocesy: 11 Strategické řízení Aktualizace politiky QMS Definice mise, vize Zpracování politiky QMS Systém řízení kvality 18

19 Plánování Cíle kvality Cíle kvality jsou v KÚPK zpracovávány a vydávány za účelem naplňování zásad stanovené Politiky kvality a pro podporu trvalého zlepšování QMS. Za zpracování cílů, jejich periodické přezkoumávání a aktualizaci odpovídá vedení KÚPK, schválení provádí ředitel KÚPK, distribuci představitel managementu pro QMS. Cíle kvality jsou sestavovány na každý kalendářní rok a v průběhu roku mohou být aktualizovány. Minimálně jednou za kalendářní rok jsou všechny cíle vyhodnoceny ředitelem KÚPK. Hodnocení plnění Cílů kvality je nedílnou součástí procesu přezkoumání managementu vedením (viz část 5.6 této Příručky). Cíle jsou sestavovány tak, aby byly měřitelné, pro jejich splnění jsou identifikovány příslušné zdroje, adresné a termínované úkoly. Pro zpracování, vydání a řízení Cílů kvality je definován řídící proces se subprocesy: 12 Plánování systému managementu kvality Definice cílů QMS Monitorování a vyhodnocování cílů QMS Plánování systému managementu kvality Plánování QMS je v KÚPK pojímáno jako zjišťování procesů a zdrojů nutných k dosažení Cílů kvality, a to: a) cílů spojených s úkoly a programy trvalého zlepšování QMS, b) cílů spojených s jednotlivými realizačními procesy, tj. plánování realizace služeb. Pro plánování QMS jeho správné a efektivní fungování, udržování jeho integrity v případě změn a zlepšování jsou využívány následující vstupy: závěry z přezkoumání Politiky kvality a Cílů kvality, informace o potřebách a očekáváních zainteresovaných stran, změny právních a jiných požadavků na služby a procesy, údaje z vyhodnocování efektivnosti procesů, nalezené podněty ke zlepšování. Plánování QMS v KÚPK pomocí Cílů kvality je popsáno v čl Příručky a dále je nastaveno realizačním procesem KŘE 212 Interní dokumentace a záznamy, řízení subprocesem: Zpracování organizačních změn Realizace změny do jednotlivých definovaných procesů je pak popsána řídícím procesem 14 Řízení procesů subprocesy: Systém řízení kvality 19

20 - 141 Definice nového procesu a jeho kriterií, Monitorování a vyhodnocování kriterií procesů, Změna procesů a jejich kriterií. Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Vnitřní uspořádání KÚPK je nastaveno s ohledem na jeho poslání, velikost a realizované služby a je zdokumentováno: Organizačním schématem (je též součástí procesního modelu v SW ADONIS) a Organizačním řádem. Funkce a jejich odpovědnosti za procesy a činnosti uvnitř procesů jsou detailně nastaveny pomocí rolí, které jsou definovány v procesním modelu nebo vnitřních předpisech. Funkce a jejich odpovědnosti za procesy a činnosti jsou podrobněji upřesněny v pracovních náplních. Tyto dokumenty tak ve svém souhrnu vytvářejí kompetenční model KÚPK. Celkovou odpovědnost za funkčnost QMS a jeho soulad s požadavky normy ISO 9001:2008 má ředitel KÚPK, který delegoval vymezené odpovědnosti a s tím související pravomoci na představitele managementu pro QMS. Jeho jmenování je provedeno dokumentovaným způsobem. Členové vedení KÚPK se angažují především při tvorbě a aktualizaci Politiky kvality a Cílů kvality, změn týkajících se vymezení QMS, struktury jeho dokumentace a formulace závěrů přezkoumání QMS vedením. Představiteli managementu pro QMS je svěřena především koordinace rozvoje a realizace QMS. Vedoucí zaměstnanci nesou odpovědnost za dodržování pravidel QMS v jimi řízených útvarech. Představitel managementu Představitel managementu pro QMS má stanovenou odpovědnost a pravomoci pro: výstavbu, udržování a rozvíjení QMS v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008, zpracování, distribuci a aktualizaci Příručky kvality, koordinaci při zpracování a řízení dokumentace QMS, spolupráci s externími stranami v záležitostech vztahujících se k systému managementu kvality, zpracování a předkládání zprávy o přezkoumání QMS vedením, včetně návrhu opatření pro zlepšení a potřeb zdrojů, podporování povědomí o požadavcích QMS u všech zaměstnanců KÚPK. Ředitel KÚPK ředitele. jmenoval představitelem managementu pro QMS zaměstnance Odboru kancelář Systém řízení kvality 20

21 Interní komunikace K operativnímu zabezpečování úkolů vyplývajících z činností úřadu, k usměrnění, koordinaci činností a informovanosti vedoucích zaměstnanců slouží porada ředitele se zástupci ředitele a vedoucími odborů nebo koncepční porada vedení. Pravidelné pracovní porady slouží ke strategické koordinaci činnosti, operativní porady k organizování týmové práce a k neformálním osobním kontaktům zaměstnanců úřadu. Úkoly, které pro svou složitost nebo závažnost vyžadují posouzení z více hledisek, se řeší v rámci pracovních skupin, projektových týmů. Komunikace mezi organizačními útvary a funkcemi v souvislosti s definovanými procesy je uskutečňována také: vnitřním informačním systémem KÚPK, kde jsou k dispozici sdílené informace, odborným výcvikem zaměstnanců. Z jednotlivých školení jsou pořizovány záznamy. Vedení KÚPK rovněž podporuje zpětnou vazbu a komunikaci od zaměstnanců jako prostředek jejich zapojení a jako možnost získávat efektivním způsobem podněty pro zlepšování QMS a řešení případných problémů. Tato zpětná vazba od zaměstnanců se uskutečňuje především formou: diskusí na poradách organizačních útvarů, vyjádření v rámci pravidelného ročního hodnocení zaměstnanců přímého informování vedoucího útvaru nebo ředitele KÚPK Zásadním procesem pro oblast interní komunikace je řídící proces 13 Operativní řízení subprocesy: Porady ředitele Pracovní porady Přezkoumání systému managementu Obecně Ředitel KÚPK provádí pravidelně jednou ročně (po ukončení a vyhodnocení kalendářního roku) přezkoumání QMS za účelem vyhodnocení jeho účinnosti, zjištění potřeb eventuálních změn systému, Politiky kvality a Cílů kvality. Pro toto přezkoumání zpracovává představitel managementu pro QMS, z materiálů vyžádaných od vedoucích odborů a odpovědných vedoucích zaměstnanců, Zprávu pro přezkoumání QMS. Systém řízení kvality 21

22 Vstup pro přezkoumání Podkladem pro zpracování Zprávy pro přezkoumání QMS jsou informace, jejich analýzy a závěry z oblasti: plnění opatření z předchozího přezkoumání, plnění Politiky kvality a Cílů kvality, interních a externích prověrek (auditů) QMS, zpětné vazby od zainteresovaných stran, včetně stížností, připomínek a námětů, aktivního zjišťování spokojenosti interních a externích zákazníků, odvolacího řízení, interních neshod, nápravných a preventivních opatření, monitorování procesů a produktů/služeb, monitorování a měření účinnosti zavedených opatření, změn, které by mohly ovlivnit QMS, včetně vývoje požadavků právních předpisů a dalších požadavků, doporučení pro zlepšování. Výstup z přezkoumání Výstupy z přezkoumání QMS vedením obsahují ke každému vstupu závěry, přijatá nápravná opatření a úkoly, na kterých se přítomní členové porady vedení dohodli, včetně stanovených termínů jejich plnění a určení odpovědných osob za jejich realizaci a kontrolu. Přijaté závěry jsou dokumentovány Záznamem z přezkoumání QMS vedením a jsou nasměrovány: ke zlepšování účinnosti QMS a jeho procesů, k aktualizaci Politiky kvality, definování Cílů kvality, ke zlepšování produktů/služeb směrem k zvyšování spokojenosti interních a externích zákazníků, k potřebám zdrojů, ke zlepšování postupů měření účinnosti zavedených opatření. Veškerá opatření přijatá ředitelem KÚPK při přezkoumání QMS jsou sledována odpovědnými zaměstnanci a představitelem managementu pro QMS s cílem zajistit jejich realizaci a vyhodnotit naplnění předpokládaného efektu. Přezkoumání QMS vedením je nastaveno procesem: 181 Přezkoumání vedením Systém řízení kvality 22

23 MANAGEMENT ZDROJŮ Poskytování zdrojů Vedoucí odborů a vedoucí oddělení mají odpovědnost za zjišťování potřeb a následné zajišťování zdrojů, které jsou nezbytné pro realizaci služeb KÚPK. Vedoucí odborů a vedoucí oddělení v rámci svých kompetencí průběžně prověřují požadavky na zdroje a zajišťují potřebné zdroje včetně zaměstnanců pro řídící, výkonné a ověřovací činnosti tak, aby bylo zajištěno: uplatňování a udržování QMS, neustálé zlepšování účinnosti QMS, zvyšování spokojenosti zainteresovaných stran. V případě zjištění nedostatečných zdrojů postupují následovně: zajistí operativně potřebné zdroje v rámci svých kompetencí, zajistí potřebné zdroje využitím plánovacích mechanismů, kterými jsou především finanční plánování, plánování údržby u infrastruktury a plánování výcviku v oblasti způsobilosti zaměstnanců, uplatní požadavky při poradě vedení KÚPK Požadavky na opakované procesy, resp. činnosti a oprávnění zaměstnanci pro jejich provádění jsou jednoznačně stanoveni pomocí dokumentů: Organizační řád, Organizační struktura, Procesní model a upřesňující předpisovou dokumentací QMS. Detailní postupy pro zjišťování a zabezpečování zdrojů jsou stanoveny: pro finanční plánování v řídícím procesu 20 Finanční plánování - s odkazy na sdílené procesy: - 01 Příprava rozpočtu ve správě daného odboru na následující rok - 02 Podání návrhu na rozpočtovou změnu - 03 Podání návrhu na rozpočtové opatření - a v odkazovaných Procesech odboru ekonomiky pro oblast lidských zdrojů viz. čl. 6.2 příručky pro oblast infrastruktury a pracovního prostředí viz. čl. 6.3 a 6.4 příručky Lidské zdroje Obecně Na funkční místa jsou zaměstnanci zařazeni na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku, praxe a zkušeností. Systematickou plánovanou personální politikou je zabezpečena odborná způsobilost zaměstnanců k výkonu stanovených funkcí a rolí. Systém řízení kvality 23

24 Pro jednotlivé funkce jsou zpracovány pracovní náplně. Požadavky na pracovní místa jsou zpracovány zejména pro vedoucí zaměstnance (vedoucí odborů, vedoucí oddělení). Při obsazování těchto pracovních míst jsou při provádění výběrových řízení zohledňovány uvedené požadavky. Tato oblast je v procesním modelu popsána řídícím procesem 15 Řízení lidských zdrojů s odkazy na skupinu realizačních procesů KŘE 213 Výběr/nástup zaměstnanců se subprocesy: Vyhlašování personálních výběrových řízení Posouzení přihlášek personálních výběrových řízení Realizace personálních výběrových řízení Další personální činnosti související s průběhem pracovního poměru jsou popsány skupinou procesů 23 PVZ Oddělení personální a vzdělávání: 231 Nástup zaměstnance, ukončení pracovního poměru Uzavření pracovního poměru Ukončení pracovního poměru Uzavření dohod mimo pracovní poměr Smlouvy o poskytnutí bezplatné praxe studentům Práce se ženami na MD 233 Agendy Mzdová agenda Agenda důchodového pojištění Fond zaměstnavatele Zpracování výkazu pro ÚP Výkazy ČSÚ 235 Lékařské prohlídky Preventivní prohlídky zaměstnanců Vstupní prohlídky zaměstnanců Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Odborná způsobilost pro zastávané činnosti v systému managementu kvality je v KÚPK zajištěna a rozvíjena formou výcviku nově přijímaných i stávajících zaměstnanců. Používané formy plánovaného a periodického výcviku slouží rovněž ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců a ke zdůrazňování důležitosti plnění potřeb a očekávání zainteresovaných stran. Požadavky na funkční/pracovní místa jsou uvedeny v požadavcích na pracovní místa. Zjišťování potřeb výcviku a zajišťování způsobilosti zaměstnanců včetně nově přijímaných, vedení záznamů o Systém řízení kvality 24

25 způsobilosti zaměstnanců a jejich výcviku a hodnocení přijatých opatření je obsahem realizačních procesů KŘE 211 Vzdělávání, hodnocení - HR Plánování vzdělávání Vzdělávání zaměstnanců - individuální Vzdělávání zaměstnanců - schvalování seminářů Čerpání z fondu zaměstnavatele - nepravidelné Zpracování dokumentu Zásady čerpání fondu zaměstnavatele Sjednání preventivní lékařské péče Hodnocení zaměstnanců 232 Vzdělávání zaměstnanců Vstupní vzdělávání Vzdělávání vedoucích úředníků Zvláštní odborná způsobilost Infrastruktura V procesním modelu QMS jsou k procesům, resp. činnostem přiřazeny požadované zdroje hardwarové a softwarové vybavení včetně prostředků pro interní a externí komunikaci a podpůrných služeb. Seznam používaných SW aplikací je uveden v Procesním modelu (4. IT Aplikace). Způsob určování, plánování, zajišťování a udržování zdrojů v režimu prevence i operativního řízení oblasti infrastruktury je nastaven procesem 21 Řízení infrastruktury s odkazem na sdílené procesy 09 Požadavky na IT 10 Požadavek na vnitřní správu 11 Řešení problému přes Helpdesk a odkazovanými procesy Procesy centrálního nákupu Procesy hospodářské správy Procesy odboru ekonomiky Procesy odboru informatiky Pracovní prostředí Každý vedoucí zaměstnanec v rámci svých kompetencí odpovídá a je povinen průběžně zajišťovat vhodné pracovní prostředí jako kombinaci fyzikálních a lidských faktorů, nutných pro správně provádění předepsaných činností. Systém řízení kvality 25

26 Procesy zajišťující splnění tohoto požadavku normy ISO 9001:2008 jsou stejné jako pro požadavek 6.3 Infrastruktura. Systém řízení kvality 26

27 Realizace služeb Plánování realizace služeb Fáze plánování realizace každé služby je zakotvena v postupu příslušného realizačního procesu. Všechny tyto realizační procesy a subprocesy, kterými jsou v KÚPK realizovány služby, jsou identifikovány v Procesním modelu včetně návazností, vzájemných vazeb a určení všech vstupů a výstupů. Jedná se o skupinu 2. Realizační procesy v členění: 1 Odbor dopravy a silničního hospodářství - 11 DSA - Dopravně správní agendy - 12 FVDSH - Financování veřejné dopravy a silničního hospodářství - 13 SSU - Silniční správní úřad 2 Odbor kancelář ředitele - 21 KŘE - Kancelář ředitele - 22 O - Organizační oddělení - 23 PVZ Oddělení personální a vzdělávání 3 Odbor regionálního rozvoje - 30 Řešení podnětů - 31 RR - Regionální rozvoj - 32 SR - Stavební řád - 33 UP - Územní plánování Uvedené skupiny realizačních procesů jednotlivých odborů jsou dále členěny do dalších skupin a subprocesů v závislosti na struktuře odboru a realizované činnosti. Toto další členění zde není uvedeno. V případě potřeby je lze zjistit v Procesním modelu. Vzhledem k poslání KÚPK a funkcím, které plní, jsou pro plánování realizace produktů nastavení realizačních procesů rozhodující právní požadavky jak na vlastní produkt, tak i na podmínky realizace. Všechny realizační procesy jsou v prováděných činnostech, jejich návaznostech a vazbách, naplánovány tak, aby plnily všechny související právní a jiné požadavky. Procesy jsou detailně dokumentovány grafickou formou postupovými diagramy v SW ADONIS. V případě, že pro popisovaný proces existuje interní předpis (řád, směrnice apod.), nebo se popisovaných činností týká všeobecně závazný právní předpis (zákon, vyhláška apod.), je na tento dokument uveden v popisu procesu odkaz. Pokud je nutné pro zajištění správné realizace produktu/služby zpracovat interní předpis (směrnici, metodický pokyn apod.), je postupováno v souladu procesy uvedenými v čl této příručky. Systém řízení kvality 27

28 V rámci plánování realizace jsou také identifikovány příslušné záznamy, požadované zákazníky, zákony a jinými legislativními požadavky, nebo požadované interně. Zásady a odpovědnosti pro další řízení těchto záznamů jsou řešeny procesy uvedenými v čl. této Příručky. Pro plánování zdrojů k realizaci produktů jsou využívány plánovací mechanizmy podle článků 6.1, 6.2 a 6.3 této Příručky. Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se služeb Externí zákazník uplatňuje své požadavky na standardní služby vůči KÚPK písemně nebo elektronicky vyplněním příslušných formulářů, které jsou pro zákazníky zveřejněny na internetových stránkách KÚPK, nebo jsou v listinné formě k dispozici na KÚPK resp. jsou na vyžádání zákazníka zaslány elektronicky ( , datová schránka). Vyplněním přihlašovacího formuláře a připojením požadovaných dokumentů zákazník specifikuje své požadavky a poskytuje údaje, které jsou nezbytné pro KÚPK, aby mohl splnit požadavky jak zákazníka, tak i příslušné zákonné požadavky a požadavky předpisů a norem týkajících se služby. Zpracování a aktualizace přihlašovacích formulářů je v odpovědnosti příslušných pracovníků odborů KÚPK v souladu s procesy uvedenými v čl a Příručky. Způsoby evidence požadavků jsou uvedeny v popisech příslušných realizačních procesů (čl. 7.1). Požadavky interních zákazníků jsou definovány v interních předpisech KÚPK, případně jsou operativně sdělovány na poradách, nebo dalšími prostředky interní komunikace (čl Příručky). Přezkoumání požadavků týkajících se služeb Po doručení požadavku externích zákazníků (čl ) je provedeno přezkoumání kompletnosti požadavku informací v příslušném formuláři/žádosti a dalších požadovaných dokumentů. V případě, kdy je možné doplnění informací, je k tomuto doplnění žadatel vhodnou formou vyzván. Realizovatelnost požadavku je dána posláním KÚPK, v případě, že požadavek není v kompetenci KÚPK, je o tomto žadatel informován. Zásady a odpovědnosti, včetně definování způsobu záznamu o přezkoumání jsou uvedeny v popisech příslušných realizačních procesů. Požadavky interních zákazníků jsou součástí příslušných interních dokumentů. V případě požadavků operativních, je provedeno opět přezkoumání jejich kompletnosti a realizovatelnosti, případně jsou dále konzultovány přímo na jednání, nebo dalšími prostředky interní komunikace (čl Příručky). Zásady a odpovědnosti, včetně definování způsobu záznamu o přezkoumání jsou uvedeny v popisech příslušných realizačních procesů. Systém řízení kvality 28

29 Komunikace se zákazníkem V systému managementu kvality KÚPK je rozlišováno mezi zákazníky interními a externími viz čl. 1.2/Pojmy. Komunikace se zákazníky probíhá dle potřeby ve fázi zjišťování a přezkoumání požadavků (čl a 7.2.2), v rámci zjišťování spokojenosti zákazníků (čl ) a v případě řešení neshod stížností (čl. 8.3), námětů a připomínek (viz. příslušné realizační procesy). Zásady, odpovědnosti a způsoby komunikace jsou vždy součástí popisu příslušného procesu, jehož součástí je i komunikace s externími a interními zákazníky. Návrh a vývoj Návrh a vývoj nových (jedinečných) služeb KÚPK neprovádí, inovace služeb probíhá procesem zlepšování. Tento požadavek je ze systému managementu kvality KÚPK vyloučen jako nerelevantní (viz. čl /5). Nákup Proces nákupu Základním dokumentem pro stanovení způsobu nákupu s ohledem na cenu je platné znění Zákona o veřejných zakázkách a další související dokumenty. Zajišťování vstupů hmotné i nehmotné povahy pro KÚPK je v systému managementu kvality řešeno v několika procesech, zejména s ohledem na cenu nakupované položky (materiálu, služby) a na odpovědnosti za její zajištění: 3. Sdílené procesy - 04 Objednávky - 05 Drobné nákupy - 06 Faktury - 07 Vystavení platebního poukazu - 18 Zadávání veřejných zakázek 4. Odkazované procesy - Procesy centrálního nákupu - Procesy hospodářské správy - Procesy odboru ekonomiky Pro nákup, který nemusí být zajišťován formou výběrového řízení a je zajišťován přímo odbory zařazenými do QMS (čl ), tedy ne Centrálním nákupem, jsou smluvní dodavatelé vybíráni a hodnoceni podle kritérií uvedených v popisu sdíleného procesu 04 Objednávky. Vhodná kritéria a jejich váhu určuje objednávající podle aktuálních podmínek/požadavků pro každou objednávku. Systém řízení kvality 29

30 Výběr a hodnocení dodavatelů, u kterých je prováděn nákup hotovostně, není prováděn podle předem definovaných kritérií. Informace pro nákup Nákup je vždy prováděn na základě písemného, přesně specifikovaného požadavku žadatele, schváleného správcem rozpočtu a příslušným vedoucím odboru. Specifikace pro nákup jsou stanoveny vždy dříve, než jsou formou objednávky nebo smlouvy uplatněny u dodavatele. V případě nákupu uskutečňovaného formou veřejné zakázky je zpracovávána zadávací dokumentace. Případné změny specifikací na nakupovanou položku musí být vždy odsouhlaseny žadatelem. Ověřování nakupovaného produktu U nákupu, který nemusí být zajišťován formou výběrového řízení a je zajišťován přímo odbory zařazenými do QMS (čl ), podléhají všechny nakupované materiály a služby kontrole určeným pracovníkem s provedením záznamu o kontrole. Každá realizovaná dodávka je hodnocena podle stanovených kritérií s provedením záznamu o výsledku hodnocení. Zásady a odpovědnosti za provádění kontrol, vedení záznamů z kontroly a hodnocení jsou uvedeny v popisu sdíleného procesu 04 Objednávky. V případě zjištění neshody v dodávce je postupováno v souladu s popisem řídícího procesu 221 Řízení neshody (odkaz na 04 Objednávky). Realizace a poskytování služeb Řízení realizace a poskytování služeb Základní členění realizačních procesů, kterými jsou služby odborů zařazených do QMS realizovány, je uveden v čl. 7.1 Plánování realizace produktu. Pro všechny řídící, realizační i sdílené procesy, ovlivňující kvalitu poskytovaných služeb pro interní a externí zákazníky, jsou činnosti naplánovány a stanoveny tak, aby tyto procesy probíhaly za řízených podmínek. Řízení procesů včetně jejich dokumentování a propojení se související a upřesňující interní i externí dokumentací je uvedeno v části 4.1.1/2 této Příručky. V popisech procesů a související dokumentaci, na které jsou v příslušných činnostech odkazy, jsou stanoveny: činnosti po sobě následující a potřebné zdroje k jejich provádění, ověření a schválení, která musí být provedena nebo doložena, kritéria pro uvolnění, která musí být splněna, záznamy, které musí být vedeny. Systém řízení kvality 30

31 Validace procesů výroby a realizace služeb Procesy, kterými jsou realizovány služby KÚPK, nemají charakter procesů vyžadujících validaci ve smyslu tohoto požadavku normy. Nejedná se o procesy, jejichž výstupy by nebylo možné ověřit a nedostatky by se mohly projevit až u zákazníka. Tento požadavek je ze systému managementu kvality KÚPK vyloučen jako nerelevantní (viz. čl /5). Identifikace a sledovatelnost Identifikace všech dokumentů v listinné i elektronické formě, které jsou součástí realizované služby, jakož i pracovníků, provádějících činnosti realizace či kontroly, je během všech pracovních činností zajištěna názvem projektu/žádosti, jménem zákazníka, jménem pracovníka KÚPK, nebo jiným vhodným identifikačním znakem podle popisu daného realizačního procesu nebo formou záznamového dokumentu. Majetek zákazníka Při podání žádosti svěřuje zákazník KÚPK informace, ke kterým je ze strany KÚPK přistupováno jako k důvěrným informacím (také v souladu s požadavky platného znění Zákona o ochraně osobních údajů). V personální oblasti je dále zajišťování splnění příslušných požadavků platného znění Zákona o úřednících územních samosprávných celků souvisejících s nezneužíváním informací, které pracovníci KÚPK zjistí při výkonu funkce (závazek mlčenlivosti). Uchování produktu Uchování produktu v průběhu realizace a dodání zákazníkovi spočívá v zachování shody identifikace všech dokumentů, které jsou součástí služby a jejich uchování a také ve shodě s cílem zachovat dostupnost a integritu informací. Zajištění identifikace je uvedeno v čl Identifikace a sledovatelnost. Uchování dokumentace a záznamů je řešeno řídícím procesem 19 Řízení dokumentace a záznamů (viz čl a této Příručky). Pro oblast elektronických dokumentů také odkazovanými Procesy odboru ekonomiky. Řízení monitorovacího a měřícího zařízení Produkty KÚPK jsou služby, při kterých nejsou pro realizační a kontrolní činnost používána žádná měřící ani monitorovací zařízení. Systém řízení kvality 31

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007 Atestace informačních systémů veřejné správy Vladimír Matějíček 5.12.2007 Co se atestuje a jak? Předmět atestace Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce provozní dokumentace (bezpečnostní politika)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo směrnice S 1-01 Vypracoval Schválil Ing. Jiří Hruboň Lukáš Martin Nabývá

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více