BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o."

Transkript

1 Dátum vyhotovenia: Dátum revízie: Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku Názov: Ďalšie názvy látky: 1.2. Použitie látky/prípravku Určené alebo doporučené použitie látky Lepová pasca na rybenky s potravinovým atraktantom na (prípravku): monitorovanie 1.3. Identifikácia spoločnosti/podniku Obchodné meno dovozcu: Bochemie Slovakia, s.r.o. Sídlo podnikania: Moštenická 3, Prievidza Identifikačné číslo: IČO Telefónne číslo: 046 / E mail: Identifikácia zahraničného výrobcu Obchodné meno výrobcu: Lybar, a.s. (od Home Brands, a.s.) Velvěty 33, Rtyně nad Bílinou, Česká republika Sídlo podnikania: (od Klimentská 52, Praha 1, Česká republika) Telefónne číslo: (nepretržite), (715 h ) (od / ) E mail: 1.4. Núdzový telefón Toxikologické informačné stredisko: Telefón: ; (ČR PRAHA) (SR BRATISLAVA) číslo dostupné nonstop 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV 2.1. Celková klasifikácia látky/prípravku Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle zákona č. 67/ Nebezpečenstvá látky alebo prípravku na zdravie človeka a životné prostredie Ďalšie možné riziká Nie sú známe 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 3.1. Všeobecný popis látky/prípravku Zmes neobsahuje látky klasifikované ako nebezpečné. 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI 4.1. Všeobecne Najdôležitejšie akútne a oneskorené symptómy a účinky: Pri kontakte s očami podráždenie po dobu pár minút, obvykle komplikácie nepretrvávajú. Pokyny týkajúce sa okamžitej lekárskej pomoci a zvláštneho ošetrenia: V prípade nehody, alebo ak sa necítite dobre, upovedomiť lekára a poskytnúť mu informácie z karty bezpečnostných údajov. Pri nadýchaní Nie je relevantné Pri kontakte s pokožkou

2 Dátum vyhotovenia: Dátum revízie: Strana 2 z 5 Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom Pri zasiahnutí očí Vypláchnuť oči prúdom čistej vody, pri pretrvávaní ťažkostí zaistiť ošetrenie lekárom Pri požití Zvracanie nevyvolávať, zaistiť ošetrenie lekárom. 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 5.1. Vhodné hasiace prostriedky Vodná hmla, CO 2, prášok, pena 5.2. Hasiace prostriedky, ktoré z bezpečnostných dôvodov nemožno použiť Nie sú uvedené. V prípade použitia vody, riziko úniku do kanalizácie a prostredia Osobitné nebezpečenstvo Pri horení sa môžu uvoľňovať toxické plyny. Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov Vhodná ochrana dýchacích ciest. Kontajnery chladiť vodou aj po ukončení požiaru. Ďalšie údaje 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 6.1. Preventívne opatrenia na ochranu osôb Používať osobné ochranné prostriedky. Vyhnite sa priamemu kontaktu so zmesou Preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia Zabrániť prieniku do pôdy a povrchových vôd. Spôsob zneškodňovania a čistenia Zmes uložiť do označenej uzavierateľnej nádoby, zamedziť prienikom do kanalizácie a do vodných tokov. 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE 7.1. Manipulácia Preventívne opatrenie pre bezpečnú manipuláciu s látkou/prípravkom Zákaz jedenia, pitia a fajčenia pri manipulácii s prípravkom. Po použití alebo kontakte s pokožkou si umyte ruky vodou a mydlom. Nesme byť použité inak, než je uvedené v návode Preventívne opatrenia na ochranu životného prostredia Zabraňovať nadbytočnej kontaminácii prostredia Špecifické požiadavky alebo pravidlá Uvedené v texte karty bezpečnostných údajov a v inštrukciách na etikete. Pri manipulácii a skladovaní je nutné dodržiavať podmienky manipulácie uvedené v karte bezpečnostných údajov Skladovanie Podmienky pre bezpečné skladovanie Skladovať v suchých miestnostiach, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Uchovávajte mimo dosahu detí. Teplota skladovania: 0 ºC až +30 ºC 7.3. Osobitné použitia Výrobok sa aplikuje umiestnením do priestoru s výskytom mravcov faraónov. 8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 8.1. Medzné hodnoty expozície Kontrolné parametre pre zmes nie sú priamo stanovené v NV č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi; expozičný limit je stanovený pre zložky prípravku: Látka CAS NPHV priemerná hraničná ml.m 3 (ppm ) mg.m 3 kategória mg.m 3

3 Dátum vyhotovenia: Dátum revízie: Strana 3 z Kontrola expozície Kontrola expozície na pracovisku Nie je nutná. Osobné ochranné prostriedky Ochrana dýchacích ciest: Pri bežnej manipulácii nie je nutná. Ochrana zraku: Ochrana kože: Ochrana rúk: Kontrola environmentálnej expozície Dodržanie podmienok manipulácie a skladovania. 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1. Všeobecné informácie Vzhľad: Hnedá pevná látka Farba: Hnedá Zápach (vôňa): Špecifický po surovinách 9.2. Dôležité zdravotné, bezpečnostné a environmentálne informácie Hodnota ph (1% vodný výluh): Teplota (rozmedzie teplôt) topenia (ºC): Teplota (rozmedzie teplôt) varu (ºC): Bod vzplanutia (ºC): >155 C Horľavosť: Nie je horľavý Výbušné vlastnosti: Nie je výbušný Medze výbušnosti: horná hranica (% obj.): dolná hranica (% obj.): Oxidačné vlastnosti: Tenzia pár (pri 20ºC): Relatívna hustota pár: Hustota (pri 20ºC): Rozpustnosť vo vode (pri ºC): Rozpustnosť v tukoch (olej): Rozdeľovací koeficient noktanol/voda: Teplota samovznietenia: Viskozita: Nie je stanovené Rozpustný Nerozpustný 9.3. Ďalšie informácie Nie sú k dispozícii 10. STABILITA A REAKTIVITA Za normálnych podmienok skladovania a manipulácie je stabilný. Nebezpečné reakcie nie sú známe Podmienky, ktorých vzniku treba zabrániť Krátkodobé teploty nad 50 C Materiály, ktorým je potrebné sa vyhnúť Silné oxidovadlá Nebezpečné produkty rozkladu Pri tepelnom rozklade sa môžu uvoľňovať oxidy uhlíka a dusíka. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Popis príznakov expozície

4 Dátum vyhotovenia: Dátum revízie: Strana 4 z 5 Informácie o pravdepodobných cestách expozície : koža Koža : bez príznakov Nebezpečné účinky na zdravie Akútne účinky: Pre výrobok nie sú údaje k dispozícii. Dráždivosť: Zmes nie je dráždivá. Žieravosť: Nezistené Senzibilizácia: Nie je senzibilizujúci. Toxicita po opakovanej dávke: Nezistená Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a reprodukčná toxicita): Nezistené 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Ekotoxicita: Zmes nie je klasifikovaná ako škodlivá pre vodné organizmy Mobilita Údaje nie sú k dispozícii Stálosť a odbúrateľnosť Bioakumulačný potenciál Výsledky posúdenia PBT Nie sú k dispozícii žiadne údaje Iné nepriaznivé účinky 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ Možné nebezpečie pri zneškodňovaní látky alebo prípravku Zabráňte úniku do kanalizácie. Vhodné metódy zneškodňovania látky alebo prípravku a kontaminovaného obalu Pascu po použití uložte do komunálneho odpadu v obci, prázdne papierové obaly dajte na recykláciu. Právne predpisy o odpadoch Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak sa tento prípravok a jeho obal stane odpadom, musí konečný užívateľ prideliť zodpovedajúci kód odpadu podľa vyhlášky č. 409/2002 Z. z. Zákon č. 119/2010 Z. z. O obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE Pozemná doprava ADR 1) / RID 2) : Nevzťahuje sa zmes nie je nebezpečná v zmysle ADR 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE Informácie uvedené na obale

5 Dátum vyhotovenia: Dátum revízie: Strana 5 z 5 V zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. O podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 3/2010 Na etikete je ďalej uvedené: Návod na použitie, pokyny pre skladovanie a pokyny poskytnutia prvej pomoci, hmotnosť Špeciálne ustanovenia a právne predpisy na úrovni SR Legislatíva regulujúca jednotlivé oblasti životného prostredia a podmienky hygieny práce Špeciálne ustanovenia a právne predpisy na úrovni SR Legislatíva regulujúca jednotlivé oblasti životného prostredia a podmienky hygieny práce Špeciálne ustanovenia na úrovni EÚ Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE Pokyny pre školenie Pracovníci manipulujúci so zmesou musia byť poučení o rizikách pri manipulácii a o požiadavkách na ochranu zdravia a ochranu životného prostredia Doporučené obmedzenie použitia Zmes by nemala byť použitá pre žiadny iný účel než na ktorý je určená (viď. bod 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia látky sa nachádzajú mimo kontroly dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného a nemôžu byť považované za technické informácie o výrobku Zdroje dát použité pri vypracovaní karty bezpečnostných údajov Bezpečnostný list spracovaný Lybar, a.s., Velvěty 33, Rtyně nad Bílonou, ČR s dátumom revízie Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku pre konkrétnu aplikáciu Zmeny pri revízií karty bezpečnostných údajov Prvé vydanie

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikace látky (obchodní název): 1.1.1 Další název přípravku/kódové 9.0 ECO, 9.5 W označení: 1.2 Použití přípravku: Adsorbent

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič

AKTIVIT BLUE BAY univerzální čistič Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH) Stránka 1 z 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku: CHEMOBET HR (0-3) 1.2 Použití přípravku: opravy vyzdívek vysokopecních žlabů. Možno použít na žhavé vyzdívky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 A 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 204 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 Datum revize: AKTIVIT SHINE Datum vydání: 17.2.2007 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: --

Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: -- X BEZPEČNOSTNÍ LIST INFORMAČNÍ FORMULÁŘ PRO CHEMICKÉ ÚDAJE Datum: 03.03.2009 Datum předchozí verze: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Hotová kultivační média ve zkumavkách. 1.3 Identifikace společnosti

Více

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845

Bezpečnostní list. podle směrnice EK 2001/58/ES. Datum vydání 07.12.2007 30844 / 30845 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku 30844 / 30845 Identifikace výrobce, dovozce,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 16.12.2002 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Prosfas 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle Nařízení Evropské komise (EU) č. 453/2010, příloha II Stránka: 1 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku DESTILOVANÁ VODA 1.2 Příslušná určená použití směsi Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 18.7.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Název výrobku: Calcident 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) TAKO extra Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. 1/5 Octenidol BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle Nařízení ES č.1907/2006 REACH a zákona č.356/2003 Sb. Datum vyhotovení v ČR: 01. 01. 2009 Datum revize v ČR: Datum posledního přepracování v zahraničí (u dovážených

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže

Karta bezpečnostných údajů (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006) ARO aviváže Strana 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: : LIGHT BALSAM, LIGHT BLUE SKY, LIGHT BEAUTY DREAM 1.2. Použití směsi Koncentrovaná avivážní

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU Přeprava Označení Nebezpečnost Kódy Obal Pozemní (ARD/RID) Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno Vnitrozemská vodní (ADN/ADNR) Není uvedeno Není uvedeno Není uvedeno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600

BEZPEČNOSTNÍ LIST Vápník 600 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 207 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb Datum vydání: 1.1.2007 Datum revize v ČR:5.května 2003 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Glatura MK 742001 transparentní,742011

Více

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm)

Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 10/07 Strana: Datum revize: Název výrobku: Vodivostní standard CDSA-45, ( vodivost 45 μs/cm) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1

Více

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 LABOHIT LH4260 / LH4261. LABOHIT Sklenené perly do pískovace

Bezpečnostní list. podle předpisu (EU) č. 1907/2006 LABOHIT LH4260 / LH4261. LABOHIT Sklenené perly do pískovace Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku Čislo výrobku LH4260 / LH4261 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Více

C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1.

C; R 35 Pozn.: Plné znění R-vět je uvedeno v kapitole 16. Hodnoty expozičních limitů, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v kapitole 8.1. Datum vydání: 17. 12. 2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Lepidlo

Více

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 5

Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 5 Datum vydání: 1.12.2013 Strana: 1 / 5 BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku

Více

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1

ALFA farm s r.o. Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) Číslo CAS: 5949-29-1. Číslo ES (EINECS): 201-069-1 1. IDENTIFIKACE LÁTKY PŘÍPRAVKU 1.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU Obchodní název látky nebo přípravku (totožný s označením na obale) ATAK Číslo CAS: 5949-29-1 Číslo ES (EINECS): 201-069-1 Další název

Více

QS křemičitý písek 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

QS křemičitý písek 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 17. 12. 2008 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Další názvy: Registrační číslo: 1.2 Použití přípravku Popis funkce:

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu Název výrobku Chemický název Registracní císlo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. N á z e v v ý r o b k u : TAPIS - čistič potahů

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. N á z e v v ý r o b k u : TAPIS - čistič potahů N á z e v v ý r o b k u : TAPIS - čistič potahů Název výrobku: Leštící vosk 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Leštící vosk 1.2.

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Látka není nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008. Strana 1 ( 6 ) ODDÍL 1. Identifikace látky/ směsi a společnosti/ podniku 1.1. Identifikátor výrobku: Carlson Chemický název látky: voda CAS: 7732-18-5 ES: 231-791-2 Indexové číslo: --- Registrační číslo:

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 MAKRAKRAFT Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi čisticí prostředek

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 5.1.2005 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: 1.2 Pouţití látky / přípravku Určené

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Datum vydání: 11/1999 Strana: 1/5 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku: - / SAVAGRO A + Číslo CAS: - Číslo EINECS: - Další názvy

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) Datum vydání: 23. 08.

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) Datum vydání: 23. 08. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo Vyvíječ anaerobní atmosféry, 3,5 l. 1.3 Identifikace společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Total protein liquicolor Doporučený účel použití

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 1.7.2009 Datum revize: Název výrobku: KENO PURE PRO Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1 1.2 1.2.1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

Více

RETIGO RINSING AGENT

RETIGO RINSING AGENT Strana 1 z 6 stran 1. Identifikace přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1. Identifikace přípravku: Obchodní název přípravku: RETIGO rinsing agent Použití: Přípravek určený pro myčky skla. 1.2. Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 17. 01. 2006 Datum revize : 10. 02. 2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES článku 31 a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 17. 01. 2006 Datum revize : 10. 02. 2009 1. Identifikace látek nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Lepidlo na pryž CR 5 Kautschuk-Klebstoff CR 5 Další názvy látky: neudáno Doporučené použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.02. 2009 Strana 1 (celkem 7) Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 23.02. 2009 Strana 1 (celkem 7) Datum revize: Datum vydání: 23.02. 2009 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 Identifikace přípravku: MONTERÁČEK 1.2 Použití přípravku: Prací prostředek na mastnou špínu. 1.3 Identifikace výrobce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 31. 01. 2009 Datum revize : 31. 01. 2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle 1907/2006 ES a zákona č. 440/2008 Sb. Datum vydání : 31. 01. 2009 Datum revize : 31. 01. 2009 1. Identifikace látek nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: Chemický název látky/obchodní název přípravku: Opravný asfalt Expres RA 25 Další názvy látky: Reaktiv Asphalt RA 25 Doporučené použití: opravná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace látky/přípravku PRE-DIP 1.2 Použití látky/přípravku Jódový roztok k namáčení a sprejování struků před dojením s okamžitým dezinfekčním

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 6.12.2004 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Obchodní název výrobku: DEODORANT WC 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE 1.1 Identifikace

Více

Pitralon F voda po holení

Pitralon F voda po holení Datum vydání: 20.02.2013 Datum revize: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: směs alkoholů Registrační číslo látky: mix Pitralon

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

NEUTRALCHLOR 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA

NEUTRALCHLOR 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA Datum revize: 16.2.2007 Strana 1/7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE, DOVOZCE, PRVNÍHO DISTRIBUTORA NEBO DISTRIBUTORA 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název látky nebo přípravku: Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Sprej na ochranu a regeneraci tamponů. 1.3 Identifikace dovozce: Jméno

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ (Podle nařízení ES č. 1907/2006 a MZ MR č. 44/2000 (27. XII.))

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ (Podle nařízení ES č. 1907/2006 a MZ MR č. 44/2000 (27. XII.)) Strana: 1/(10) 1. Identifikace látky /směsí a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu 1.2 Relevantní identifikované použití látky anebo směsi a použití, které se nedoporučují Identifikované použití:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 Název výrobku: Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: SAVO PROFI

Více

Bezoplachový odrezovač

Bezoplachový odrezovač BEZPEČNOSTNÍ LIST vydání: 1.1.2005 revize: leden 2011 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU (SMĚSI) A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Obchodní název: Bezoplachový odrezovač Použití látky : Odrezovací přípravek

Více

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ.

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ. 1 Označení látky, přípravku a společnosti 1.1 Označení látky nebo přípravku Jemně granulovaný sodno-vápenatý bentonit. Obchodní název FermoBent PORE-TEC Číslo výrobku 1043x. 1.2 Použití látky / přípravku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 01.06.2014. Uwis leštěnka, skla. 2.1 Klasifikace směsi

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 01.06.2014. Uwis leštěnka, skla. 2.1 Klasifikace směsi Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku): Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku: Určená použití: čisticí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS

BEZPEČNOSTNÍ LIST / MSDS 1 Identifikační údaje výrobku a společnosti Název výrobku HR1 Pool 2 Kód výrobku Použití Název společnosti Tísňový kontakt PRG-- HR1-- 01P2 Pouze kvalifikovaný personál smí manipulovat s tímto výrobkem,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012 Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ) Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku: Určená použití: tužící prostředek

Více

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY

CAMPINGAZ BIO ČISTÍCÍ SPRAY Strana : 1 / 5 ODDÍL 1. Identifikace látky/název přípravku/název firmy Distributor 1.1. Identifikace výrobku Identifikace výrobku Obchodní název Typ produktu : BP 55 Route de Brignais F-69563 Saint Geznis

Více

CHIRODERM dezinfekční tekuté mýdlo

CHIRODERM dezinfekční tekuté mýdlo Datum vydání: 3.9.2005 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 3. Informace o složení látky nebo přípravku Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: Datum vydání: 4.1.2006 Registrační číslo: Strana: 1/ 5 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Chemický název látky/obchodní název přípravku:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 16.02. 2009 Strana 1 (celkem 6) Datum revize:

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Datum vydání: 16.02. 2009 Strana 1 (celkem 6) Datum revize: Datum vydání: 16.02. 2009 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 Identifikace přípravku: AKYPO na strojní čištění koberců 1.2 Použití přípravku: Čisticí přípravek se sníženou pěnivostí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 27/1999 Sb. Název výrobku: BOTZ 1150 Nr. 9701-9720 Datum vydání: 14.10.2003 Datum revize: 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: BOTZ 1150 Nr.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) SILOFLEX PLUS PUTTY. Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 Datum vydání: 19.1.2015 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku Název výrobku: Siloflex Plus Putty 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ Dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1 Počet stran: 6 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU 1.1 Název přípravku: KALIF DOGS AND CATS 1.2 Použití přípravku: Postřik zamezující přístupu psů a koček 1.3. Výrobce: Kollant S.p.a., Via C. Colombo,

Více

MAPECOAT I 600 W /složka B 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

MAPECOAT I 600 W /složka B 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 12.5.2004 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Mapecoat I 600 W /B

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: TSC 002070 Ready-mix.majolica/nat.clay for casting,

Více

Bezpečnostní list - MALMIX

Bezpečnostní list - MALMIX Stránka 1 z 5 Bezpečnostní list - MALMIX Datum vydání: 01.02. 2002 Datum revize: 01.05. 2005 Název výrobku: Malta pro omítky a pro zdění, na bázi cementu a vápenného hydrátu (ve formě transportmalty) podle

Více

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně Datum vydání: 31.5.2004 Datum revize: 3.12.2009 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Savo Perex 1.2

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 Název výrobku: Datum vydání: 21.12.2004 Datum revize: 23.5.2008 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: SAVO GLANC

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 23. 1. 2007 Datum revize: 31. 10. 2008 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora 1.1. Identifikace přípravku:

Více

hamburg@ghc.de Látka není dle zákona klasifikována jako nebezpečná Nepříznivé účinky na zdraví Nejsou, látka je přírodní.

hamburg@ghc.de Látka není dle zákona klasifikována jako nebezpečná Nepříznivé účinky na zdraví Nejsou, látka je přírodní. Datum vypracování 4.8.2008 Datum revize 1. IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) Chemický název/ Synonyma: Obchodní název: Chlorid sodný / sůl průmyslová, sůl tabletová, kuchyňská sůl

Více

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm)

1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název výrobku: CDSA-1500 (Vodivostní standard 1500 µs/cm) Str. 1 z 6 1. Identifikace výrobku a výrobce 1.1 Obchodní název (Vodivostní standard 1500 µs/cm) 1.2 Použití: Standard pro kalibraci konduktometru 1.3 Identifikace výrobce/dovozce: Obchodní jméno: Jakar

Více

Název výrobku: Bilirubin direct/total liquicolor kat.č. 10 740 HUMAN, SRN

Název výrobku: Bilirubin direct/total liquicolor kat.č. 10 740 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Bilirubin direct/ total liquicolor Doporučený

Více

Tekuté mýdlo - krémové

Tekuté mýdlo - krémové Strana 1 z 6 stran Datum vydání: 3.9.2007 Datum revize: 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora: 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní

Více

Datum vydání: 8. 12. 2009 Strana: 1 / 6 Datum revize: Název výrobku:

Datum vydání: 8. 12. 2009 Strana: 1 / 6 Datum revize: Název výrobku: Datum vydání: 8. 12. 2009 Strana: 1 / 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace směsi Název: Další názvy: TIP TOP T2 REINIGUNGSGUMMI Číslo výrobku: 517 7402 ; 517 7419 ;

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Kyanid měďný 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU Datum vydání: 29.6.2008 Dle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: kyanid

Více

468 mv ph 0,1 (9883)

468 mv ph 0,1 (9883) Bezpečnostní list Oxidačně-redukční pufrovací roztok 468 mv ph 0,1 (9883) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Použití látky nebo přípravku / příprava Chemická charakteristika Oxidačně-redukční

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 4. 6. 2008 Strana: 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace přípravku Název: Tavidlo 979 Další názvy: Nejsou uvedeny Registrační číslo: Není aplikováno

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

Datum vydání: 25.12.2008 Revize: 20.12.2006

Datum vydání: 25.12.2008 Revize: 20.12.2006 strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Údaje k produktu Číslo výrobku: IN 006 Použití látky / přípravku Produkty Intumex se využívají v oblasti protipožárního těsnění

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 Název výrobku: Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 01.06.2014 Datum revize: Uwis proti plísním

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 01.06.2014 Datum revize: Uwis proti plísním Strana 1 / 8 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku): Uwis proti plísním Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku: Určená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2 Použití

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 23.11.1999 Datum revize : 15.2.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 23.11.1999 Datum revize : 15.2. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 23.11.1999 Datum revize : 15.2.2007 Název výrobku : ADHEZOL 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce

Více

Název výrobku: auto-bilirubin - D liquicolor kat.č. 10 741 HUMAN, SRN

Název výrobku: auto-bilirubin - D liquicolor kat.č. 10 741 HUMAN, SRN Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: auto-bilirubin - D liquicolor Doporučený účel

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Obchodní název: Další názvy látky: - 1.2 Použití látky nebo přípravku: Pro detekci koagulázy ve stafylokocích

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST SILATERM MODEL SILATERM MODEL. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce. 1.4. Kontakt pro naléhavé případy:

BEZPEČNOSTNÍ LIST SILATERM MODEL SILATERM MODEL. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce. 1.4. Kontakt pro naléhavé případy: (dle vyhlášky č.1907/2006/es) 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku 1.2. Použití látky nebo přípravku: omítky na bázi sádry 1.3.

Více

BETOSAN s.r.o. revize 1.9. 2008 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Suchá maltová směs na bázi cementu podle ČSN 72 2430-5 SANOFIX KP, H, F

BETOSAN s.r.o. revize 1.9. 2008 BEZPEČNOSTNÍ LIST. Název výrobku: Suchá maltová směs na bázi cementu podle ČSN 72 2430-5 SANOFIX KP, H, F BEZPEČNOSTNÍ LIST Název výrobku: Suchá maltová směs na bázi cementu podle ČSN 72 2430-5 SANOFIX KP, H, F 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky/obchodní

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

3.1 Obecný popis výrobku: Vodný roztok kyseliny citronové, alkyletherkarboxylové kyseliny, parfému.

3.1 Obecný popis výrobku: Vodný roztok kyseliny citronové, alkyletherkarboxylové kyseliny, parfému. Datum vydání: 02.02. 2010 Strana 1 (celkem 6) 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 Identifikace přípravku: DEKALKO na rez a vodní kámen 1.2 Použití přípravku: Čisticí přípravek na rez a vodní kámen

Více