PRAVIDLA PRO PŘÍJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ pravidla rady města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO PŘÍJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ pravidla rady města"

Transkript

1 Rozsah platnosti dokumentu: pro zaměstnance města Název: Typ dokumentu: STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU MĚSTSKÁ POLICIE PRAVIDLA PRO PŘÍJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ pravidla rady města Číslo dokumentu: Verze: B Účinnost od: Účinnost do: - Vlastník dokumentu: rada města Zpracovali: Ing. Danuše Brzobohatá Ing. Adam Haris Ing. Olga Bergová Správkyně dokumentu schválila: Ing. Václava Fricová Počet stran dokumentu: 11 Počet příloh: - Místo uložení, podoba originálu dokumentu: OKPaT OKT, listinná Konzultováno s: Mgr. Drahomírou Kouteckou, advokátkou Ing. Barborou Jeníčkovou, představitelkou managementu kvality Tajemnice schválila: Mgr. Jaroslava Boudová Primátor schválil: Ing. Vlastimil Vozka Představitelka managementu kvality uvolnila: Ing. Barbora Jeníčková Razítko a podpis správce dokumentu: Číslo řízené kopie: Datum vydání řízené kopie:

2 OBSAH 1 ROZSAH PŮSOBNOSTI POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY PETICE Náležitosti petic Přijímání petic Vyřizování petic STÍŽNOSTI Přijímání stížností Přijímání písemných stížností Přijímání stížností osobně nebo telefonicky do záznamu Potvrzení o zaevidování stížnosti Požadavek na zachování anonymity Doplnění obsahu stížnosti Vyřizování stížností Prošetřování stížností Odpověď na stížnost STÍŽNOSTI PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU Přijímání stížností Vyřizování stížností INFORMOVÁNÍ O PŘIJATÝCH STÍŽNOSTECH POCHVALY OSTATNÍ PODÁNÍ LHŮTY Petice Stížnost Stížnost podle správního řádu Pochvaly a ostatní podání EVIDENCE A KONTROLA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ DOKUMENTU B Stránka: 2 z 11

3 1 ROZSAH PŮSOBNOSTI Rada města Mostu, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. Pravidla stanovují postup při přijímání, evidenci a vyřizování petic, stížností a rovněž pochval a ostatních podání. Pravidla se nevztahují na stížnosti, podněty a podání, které jsou uplatňovány v rámci speciálních právních předpisů (např. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Stěžovatel se může obrátit na statutární město Most s peticí, stížností, oznámením, podnětem apod. ve věci osobního nebo společenského zájmu. 2 POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY Anonymní stížnost stížnost, u které nelze identifikovat stěžovatele nebo stěžovatel neuvedl kontaktní údaje Důvodná stížnost IČ stížnost, jejímž prošetřením byl prokázán závadný stav, nebo že fyzická, či právnická osoba, proti které stížnost směřovala, nepostupovala zcela nebo částečně v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, případně, že správní nebo jiný orgán města použil nesprávný postup nebo se jeho zaměstnanci chovali nevhodně identifikační číslo Identifikační údaje u fyzické osoby jsou: jméno, příp. jména, příjmení a bydliště (příp. adresa pro doručování) MmM MP OKPaT Orgány města ORJ Ostatní podání Petice u právnické osoby jsou: obchodní firma či název, identifikační číslo (IČ), sídlo (příp. adresa pro doručování), jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby Magistrát města Mostu Městská policie Most odbor kancelář primátora a tajemníka Zastupitelstvo města Mostu, Rada města Mostu, zvláštní orgány města, primátor, Magistrát města Mostu, Městská policie Most organizační jednotka (primátor, náměstci primátora, tajemník MmM, manažer kvality, odbory); aktuální složení ORJ je uvedeno v interním dokumentu ID_R_001 Organizační řád za ostatní podání lze považovat oznámení, návrhy, žádosti, sdělení či připomínky, které dle svého charakteru nejsou petice, stížnosti a podněty písemné podání ve věci veřejného nebo jiného společenského zájmu, které může občan podat sám nebo společně s jinými občany. Je podáním, ze kterého musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje. Petice musí splňovat podmínky, stanovené zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů B Stránka: 3 z 11

4 Podnět Pochvala RmM Správní řád Stěžovatel Stížnost Vedoucí správního orgánu Zákon o obcích ZmM pozitivní návrh směřující ke zlepšení aktuálního stavu nebo upozornění na nedostatek, který se týká rozvoje statutárního města Mostu nebo zájmu občanů, nemusí se bezprostředně dotýkat podavatele písemné sdělení, kterým je vyjádřena pochvala, eventuálně poděkování orgánům města, ORJ či zaměstnancům statutárního města Mostu ze strany fyzických nebo právnických osob Rada města Mostu zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů fyzická nebo právnická osoba uplatňující petici, stížnost nebo jiné podání, upozorňující na nedostatek ústní nebo písemné podání, jímž se stěžovatel obrací na orgány města ve věci ochrany svých oprávněných zájmů nebo kterým upozorňuje na nedostatky a závady, jejichž řešení náleží do působnosti orgánů města vedoucí odborů, tajemník MmM, ředitel MP nebo primátor zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Mostu 3 PETICE Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, k popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů, anebo podněcovat k násilí nebo hrubé neslušnosti. 3.1 Náležitosti petic Petice musí splňovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů: 1) Pod textem petice musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, musí být uvedena jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. 2) V případě, že petici podporuje více osob, podepisují se na podpisové archy, na kterých musí být u každého podepsaného uvedeno jeho jméno, příjmení a bydliště. Podpisové archy mají rovněž obsahovat text petice, pokud jej neobsahují, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpořena. Na každém podpisovém archu musí být dále uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. 3.2 Přijímání petic Petici lze přijmout pouze poštou nebo osobně na adrese statutárního města Mostu. Všechny takto doručené petice postoupí příjemce neprodleně oddělení kontroly OKPaT k evidenci. Petice musí splňovat stanovené náležitosti (viz kapitola 3.1). Pokud petice neobsahuje náležitosti stanovené zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů, eviduje se jako stížnost a při vyřizování se dále postupuje podle hlavní kapitoly 4 těchto pravidel. B Stránka: 4 z 11

5 3.3 Vyřizování petic Oddělení kontroly OKPaT zabezpečuje vyřízení petic v součinnosti s ORJ a MP a připravuje materiály k projednání do schůze RmM, případně i do zasedání ZmM, pokud předmět petice spadá do schvalovací pravomoci ZmM. Vyřizování petic, které se týkají MP, se svěřuje podle 102 odst. 3 zákona o obcích primátorovi statutárního města Mostu. 4 STÍŽNOSTI Jedná se o stížnosti související se samosprávou, např. veřejný pořádek, čistota statutárního města Mostu, pronájem a prodej městského majetku, veřejné osvětlení, stav chodníků a komunikací apod. nebo stížnosti, dotýkající se státní správy, např. živnostenského podnikání, stavební činnosti, ochrany životního prostředí apod. Nejedná se o stížnosti podle správního řádu, které řeší hlavní kapitola 5 těchto pravidel. Stížností není: 1) podání orgánů státní správy a organizací jimi řízených, které upozorňují na nesprávnou činnost jiných orgánů, 2) podání, mající charakter prostého nesouhlasu, dotazu, prosby, žádosti apod. 3) podání, na jejichž vyřízení se vztahují zvláštní právní předpisy. 4.1 Přijímání stížností Stížnost lze podat: 1) písemně v listinné podobě nebo elektronicky, 2) osobně do záznamu, 3) telefonicky do záznamu Přijímání písemných stížností Písemnou stížnost lze přijmout poštou nebo osobně na adrese statutárního města Mostu. Stížnost lze rovněž přijmout prostřednictvím datové schránky, elektronické pošty nebo formuláře umístěného na webových stránkách statutárního města Mostu. Přijímání písemných dokumentů na MmM blíže upravuje interní dokument ID_R_003 Spisový a skartační řád. Všechny písemně doručené stížnosti příslušná ORJ nebo MP neprodleně postoupí v originále (podle způsobu přijetí) oddělení kontroly OKPaT Přijímání stížností osobně nebo telefonicky do záznamu Stížnosti přijímají a sepisují o nich záznam Z_OKPAT_222 Záznam o stížnosti nebo Z_OKPAT_224 Záznam o telefonické stížnosti zaměstnanci oddělení kontroly OKPaT. Stížnost jsou povinni rovněž přijmout a sepsat o ní záznam zaměstnanci ostatních ORJ nebo MP v průběhu osobního jednání se stěžovatelem, pokud se předmět stížnosti týká kompetencí dané ORJ nebo MP. Originál záznamu o stížnosti zaměstnanec dané ORJ nebo MP neprodleně postoupí k zaevidování oddělení kontroly OKPaT, které zpětně vyrozumí věcně příslušnou ORJ nebo MP o skutečnosti, že stížnost byla zaevidována a současně sdělí pořadové číslo stížnosti. Stížnosti se přijímají v době úředních hodin, stanovených interním dokumentem ID_R_002 Pracovní řád. B Stránka: 5 z 11

6 Lze-li vyřídit stížnost při osobním jednání nebo telefonicky ihned, zabezpečí její vyřízení dotčený zaměstnanec, případně zaměstnanec, určený nadřízeným. Takto vyřízenou stížnost oddělení kontroly OKPaT neeviduje. V případě, že stěžovatel odmítne poskytnout identifikační údaje o své osobě, případně záznam podepsat, stížnost se dále řeší jako anonymní. Příjemce stížnosti uvede tuto skutečnost do záznamu a informuje o tom svého nadřízeného Potvrzení o zaevidování stížnosti Přijetí doručených a zaevidovaných stížností zpravidla potvrzuje stěžovatelům oddělení kontroly OKPaT. Osobně podanou stížnost potvrzuje stěžovateli příjemce stížnosti, tedy ORJ nebo MP, předáním kopie záznamu určeného pro stěžovatele Požadavek na zachování anonymity Přeje-li si stěžovatel, aby jeho identifikační údaje nebyly uváděny při řešení stížnosti, je nutné jeho požadavek respektovat. V těchto případech budou identifikační údaje k dispozici pouze oddělení kontroly OKPaT. Pokud charakter stížnosti neumožňuje její prošetření bez uvedení identifikačních údajů stěžovatele, oddělení kontroly OKPaT stěžovateli tuto skutečnost písemně sdělí a zároveň stěžovatele upozorní, že vyřizování stížnosti bude pokračovat pouze tehdy, pokud stěžovatel udělí písemný souhlas s poskytnutím identifikačních údajů o své osobě ve stanovené lhůtě. Pokud požadovaný souhlas stěžovatel neudělí, oddělení kontroly OKPaT stížnost odloží bez vyrozumění stěžovatele Doplnění obsahu stížnosti Není-li ze stížnosti zcela zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá, oddělení kontroly OKPaT, případně ORJ nebo MP, které stížnost prošetřují, neprodleně vyzvou stěžovatele k doplnění. Současně stěžovateli stanoví lhůtu k doplnění a upozorní ho, že pokud stížnost nebude ve lhůtě doplněna, bude bez dalšího šetření odložena. 4.2 Vyřizování stížností Prošetřování stížností Postup: 1) Stížnosti prošetřují ORJ nebo MP podle věcné příslušnosti. Oddělení kontroly OKPaT při postoupení stížnosti k prošetření stanoví ORJ nebo MP lhůtu k předložení podkladů pro vypracování odpovědi stěžovateli s ohledem na splnění lhůty pro odeslání této odpovědi (viz kapitola 9.2). Tuto lhůtu jsou ORJ nebo MP povinni dodržet, a zároveň reagovat na všechny body stížnosti, jejichž řešení jim spadá do kompetence. 2) Při písemné komunikaci mezi oddělením kontroly OKPaT a ORJ nebo MP se postupuje podle interního dokumentu ID_R_003 Spisový a skartační řád (informace se v rámci MmM, vč. MP, zasílají em). 3) Pokud šetření stížnosti není v kompetenci statutárního města Mostu, postoupí oddělení kontroly OKPaT, po případné konzultaci s ORJ či MP, neprodleně stížnost věcně příslušné instituci k vyřízení a zároveň oznámí tuto skutečnost písemně stěžovateli s tím, že odpověď obdrží od této instituce. B Stránka: 6 z 11

7 4) Prošetření a vyřízení stížnosti musí být objektivní. Stížnost nesmí prověřovat a vyřizovat ten zaměstnanec statutárního města Mostu, proti kterému stížnost směřuje. 5) Oddělení kontroly OKPaT se dle povahy stížností účastní s ORJ nebo MP místního šetření, případně provádí místní šetření samostatně a pořizuje fotodokumentaci. 6) ORJ nebo MP, které stížnost prošetřují, určují zároveň její důvodnost a tento údaj sdělí písemně oddělení kontroly OKPaT. V případě důvodnosti stížnosti ORJ nebo MP zároveň písemně informují oddělení kontroly OKPaT o opatřeních, přijatých k nápravě. ORJ rovněž sdělí, zda příčinou stížnosti byla neshoda. V případě neshody ORJ dále postupuje podle interního dokumentu ID_ST_053 Řízení neshod, nápravných a preventivních opatření. 7) V případě, že stěžovatel v rámci reakce na zaslanou odpověď opakuje svou stížnost, přezkoumá oddělení kontroly OKPaT ve spolupráci s příslušnou ORJ nebo MP nutnost opětovného přešetření. Neobsahuje-li stížnost v téže věci nové skutečnosti, oddělení kontroly OKPaT stížnost odloží bez dalšího šetření a o odložení písemně informuje stěžovatele. 8) Identifikační údaje o osobě stěžovatele nesmí zaměstnanci ORJ nebo MP, s ohledem na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sdělovat třetím osobám Odpověď na stížnost Postup: 1) Odpověď stěžovateli vypracovává a odesílá, nebude-li dohodnuto jinak, oddělení kontroly OKPaT z písemných podkladů ORJ nebo MP, které stížnost prošetřovaly nebo podle rozhodnutí primátora, případně tajemníka MmM, rovněž vypracovávají odpověď jejich jménem jimi určené ORJ nebo MP. 2) Odpověď na stížnost se zasílá stěžovateli písemně v listinné podobě nebo elektronicky. Pokud stěžovatel sdělí pouze svou ovou adresu a své identifikační údaje nedoplní, je odpověď odeslána em. Pokud má stěžovatel zřízenou datovou schránku, je odpověď vždy zaslána do datové schránky. 5 STÍŽNOSTI PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU Obsahem stížnosti podle správního řádu je stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu. Správním orgánem se pro účely těchto pravidel rozumí příslušná ORJ nebo MP, která vykonává činnost v oblasti přenesené působnosti. 5.1 Přijímání stížností Postup: 1) Dotčená osoba má právo obracet se na vedoucího správního orgánu se stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti nesprávnému postupu správního orgánu ve správním řízení, pokud správní řád neposkytuje stěžovateli jiný prostředek ochrany. U stížností proti nevhodnému chování strážníků MP v případech zkráceného správního řízení, tj. v případech při ukládání blokové pokuty, se stěžovatel může obrátit se stížností přímo na ředitele MP. Stížnost může stěžovatel podat rovněž na oddělení kontroly OKPaT, které ji neprodleně postoupí vedoucímu příslušné ORJ nebo řediteli MP k vyřízení. Pokud příslušná ORJ nebo MP po seznámení se s písemností zjistí, že se nejedná o stížnost B Stránka: 7 z 11

8 podle správního řádu, ale o jiný druh podání, např. odvolání, neprodleně tuto informaci předá oddělení kontroly OKPaT. 2) Stížnosti podle správního řádu se podávají písemně nebo osobně. V případě osobního podání, které nelze vyřídit ihned, sepíše o něm správní orgán písemný záznam Z_OKPAT_222 Záznam o stížnosti. 3) Originál záznamu nebo doručené písemné stížnosti si ponechá příslušná ORJ nebo MP k vyřízení. Kopii záznamu o stížnosti nebo kopii doručené písemné stížnosti zaměstnanec správního orgánu neprodleně postoupí (osobně nebo em) oddělení kontroly OKPaT k zaevidování. 5.2 Vyřizování stížností Postup: 1) Stížnost vyřizuje správní orgán, který vedl řízení. Procesní postup při přijímání a vyřizování těchto stížností v celém rozsahu upravuje ustanovení 175 správního řádu. Přešetření stížnosti, v případě nespokojenosti s jejím vyřízením, náleží do kompetence nadřízeného správního orgánu, tj. Krajského úřadu Ústeckého kraje. 2) ORJ nebo MP, neprodleně po vyřízení stížnosti, předloží oddělení kontroly OKPaT písemnou informaci podle interního dokumentu ID_R_003 Spisový a skartační řád ( em) spolu s datem a způsobem jejího vyřízení, zda byla stížnost důvodná a v případě důvodnosti také informaci o přijatých opatřeních. Oddělení kontroly OKPaT tyto informace postoupí tajemníkovi MmM nebo, v případech týkajících se MP, primátorovi. ORJ zároveň sdělí, zda příčinou stížnosti byla neshoda. V případě neshody ORJ dále postupuje podle interního dokumentu ID_ST_053 Řízení neshod, nápravných a preventivních opatření. 6 INFORMOVÁNÍ O PŘIJATÝCH STÍŽNOSTECH Oddělení kontroly OKPaT informuje o vybraných stížnostech souvisejících se státní správou, samosprávou a stížnostech podle správního řádu následovně: 1) tajemníka MmM o přijatých stížnostech, směřujících proti činnosti odborů MmM a jejich zaměstnancům, 2) primátora o přijatých stížnostech, směřujících proti činnosti MP a jejím zaměstnancům, 3) příslušného uvolněného člena ZmM (tj. primátora, náměstka primátora) o přijatých stížnostech, směřujících proti ředitelům nebo činnosti příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Most. 7 POCHVALY ORJ nebo MP, které obdrží pochvalu (písemně v listinné podobě nebo elektronicky), ji neprodleně postoupí oddělení kontroly OKPaT k zaevidování. V případě, že pochvalu přijme oddělení kontroly OKPAT, předá ji na vědomí dotčené ORJ nebo MP. 8 OSTATNÍ PODÁNÍ Závažné podněty a podání, jako zpětná vazba občanů, jejichž vyřizování zajišťuje oddělení kontroly OKPaT, se vyřizují způsobem jako stížnosti související se samosprávou, nestanovuje-li interní dokument jinak. B Stránka: 8 z 11

9 9 LHŮTY 9.1 Petice Oddělení kontroly OKPaT ve lhůtě do 30 dnů od přijetí petice písemně vyrozumí o způsobu vyřízení petice toho, kdo ji podal, nebo toho, kdo zastupuje členy petičního výboru. 9.2 Stížnost Stížnost související se státní správou a samosprávou musí být vyřízena, včetně odeslání odpovědi stěžovateli, ve lhůtě zpravidla do 30 dnů od jejího přijetí na MmM. Dnem přijetí stížnosti se rozumí datum uvedené na razítku podatelny, případně na štítku s čárovým kódem. U záznamu stížnosti sepsané na oddělení kontroly OKPaT, ORJ nebo MP se dnem přijetí stížnosti rozumí datum sepsání stížnosti. V odůvodněných případech, hrozí-li překročení uvedené lhůty, lze stížnost, s písemným svolením tajemníka MmM, nebo primátora (v případě MP), vyřídit do 60 dnů. O prodloužení lhůty písemně ( em) žádá ORJ nebo MP, které stížnost prošetřují, a to prostřednictvím oddělení kontroly OKPaT, do stanovené lhůty k předložení podkladů pro vypracování odpovědi (viz podkapitola 4.2.1). O změně lhůty vyřízení oddělení kontroly OKPaT písemně ( em) informuje ORJ nebo MP, které stížnost vyřizují. 9.3 Stížnost podle správního řádu Stížnosti podle správního řádu jsou vyřizovány ve lhůtě stanovené správním řádem, tj. do 60 dnů od přijetí stížnosti. 9.4 Pochvaly a ostatní podání Pochvaly a ostatní podání nejsou upraveny lhůtami, popř. lhůtu vyřízení stanovuje oddělení kontroly OKPaT. 10 EVIDENCE A KONTROLA Evidenci petic, stížností a ostatních podání (Z_OKPAT_238 Evidence petic, stížností, pochval a ostatních podání) vede oddělení kontroly OKPaT odděleně, v elektronické podobě. Evidence obsahuje zejména tyto údaje: pořadové číslo, číslo jednací, datum přijetí, identifikační údaje o podateli, předmět, komu a kdy byla petice, stížnost nebo ostatní podání postoupeno k prošetření, výsledek šetření a přijatá opatření, hodnocení důvodnosti, datum vyrozumění podatele o způsobu vyřízení, informaci o splnění přijatých opatření, informaci o příčině petice nebo stížnosti v důsledku neshody. Evidenci pochval Z_OKPAT_238 vede rovněž oddělení kontroly OKPaT odděleně, v elektronické podobě. Evidence obsahuje zejména tyto údaje: pořadové číslo, datum přijetí pochvaly, identifikační údaje o osobě, která pochvalu zaslala, předmět pochvaly, dotčená ORJ nebo MP a kdo byl s pochvalou seznámen. S využitím evidence Z_OKPAT_238 oddělení kontroly OKPaT průběžně sleduje vyřizování petic, stížností a ostatních podání a dohlíží na dodržování stanovených lhůt. Oddělení kontroly OKPaT provádí roční rozbor petic, stížností, pochval a ostatních podání a prostřednictvím předkládané zprávy informuje RmM. B Stránka: 9 z 11

10 11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Usnesením č. 399/14/2012 ze dne rozhodla Rada města Mostu o schválení interního dokumentu B. Interní dokument B ruší a nahrazuje interní dokument A. Rámcový postup při vyřizování petic, stížností, pochval a ostatních podání se řídí procesem OKPaT 048 Vedení evidence a vyřizování petic, stížností, pochval a ostatních podání. Uváděnými odkazy na interní dokumenty, formuláře, záznamy, seznamy apod. se vždy rozumí interní dokumenty, formuláře, záznamy, seznamy apod. v aktuálním platném znění. 12 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ DOKUMENTU Datum účinnosti Verze dokumentu Důvod a obsah aktualizace A Důvod: Revize interního dokumentu dne Datum účinnosti Verze dokumentu Obsah aktualizace: Změna členění dokumentu v souladu s ID_ST_39A. Obecně v celém textu dokumentu byly nahrazeny pojmy: úsek za odbor, organizační útvar MmM a odbor MmM za organizační jednotka MmM, pracovník za zaměstnanec. Do pravidel byla zapracována evidence pochval. Dále byly provedeny administrativní úpravy a upřesněny některé postupy s ohledem na aktuální stav legislativy. Hlavní kapitola 5 anonymní stížnosti, řešení stížností ORJ a městskou policí, doručování odpovědí, opatření k důvodným stížnostem a neshodám. Hlavní kapitola 6 zajištění informování tajemníka MmM a primátora města Mostu o těchto stížnostech, opatření k důvodným stížnostem a neshodám. Hlavní kapitola 8 do pravidel byla nově vložena hlavní kapitola Pochvaly. Hlavní kapitola 9 do pravidel byla vložena hlavní kapitola o závěrečných ustanoveních. Důvod a obsah aktualizace B Důvod: Organizační změna schválená RmM dne usnesením č. 206/7/2012. Revize dokumentu. Obsah aktualizace: Obecné změny: Byly přesunuty jednotlivé kapitoly, popř. některé byly zcela zrušeny nebo zrevidovány a zapracovány do Zpracoval/a/i/y jméno, příjmení, ORJ Ing. Otto Novák, Bc. Adam Haris, OIAaK Zpracoval/a/i/y jméno, příjmení, ORJ Ing. Danuše Brzobohatá, Ing. Adam Haris, Ing. Olga Bergová, OKPaT B Stránka: 10 z 11

11 příslušných kapitol dle své povahy. Rovněž byly upraveny názvy kapitol. Zásadní změny: Dle interního dokumentu ID_R_003 Spisový a skartační řád byl upraven písemný způsob komunikace v rámci MmM, vč. MP ( em). Hlavní kapitola 3 Kapitola 3.3 Do pravomoci primátora statutárního města Mostu bylo svěřeno vyřizování petic, týkající se MP. Hlavní kapitola 4 Podkapitola Oddělení kontroly OKPaT se dle povahy stížností účastní s ORJ nebo MP místního šetření, případně provádí šetření samostatně a pořizuje fotodokumentaci. B Stránka: 11 z 11

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Označení dokumentu: S/18/2014 Skartační zn.: A Účinnost od: 01.11.2014 Typ dokumentu: Směrnice Revize: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Datum revize: Počet stran/příloh: 10/1 MĚSTO TŘINEC Jablunkovská

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 28. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ ZSJN/95/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost

Čl. 1 Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Čl. 2 Kdo může podat stížnost Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností Poskytovatel: Město Raspenava, název zařízení: Sociální služby, Frýdlantská 532, Raspenava druh služby: Pečovatelská služba Čl. 1 Stížnost na kvalitu

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb.

1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. 1. Identifikační číslo 25 2. Kód 172 3. Pojmenování (název) životní situace Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., v platném znění 4. Základní informace k životní situaci Právo

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby

Směrnice č. 29/2012. Standardy kvality sociální služby Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ POSTUP PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Mgr. Martin Černý Přerov 2012 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ÚDAJE O ZÁKLADNÍ ŠKOLE PŘEROV, VELKÁ DLÁŽKA 5 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 byla zřízena

Více

rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Článek 1 Účel směrnice Článek 2 Forma žádosti Článek 3 Žádost podaná ústně

rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Článek 1 Účel směrnice Článek 2 Forma žádosti Článek 3 Žádost podaná ústně rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Směrnice rektora č. 22R/2012 POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE Tato směrnice stanoví postup pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace (dále jen

Více

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba

Standard č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Odlehčovací služba SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62

MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 w MĚSTYS KOMÁROV Náměstí Míru 204, Komárov, 267 62 Ročník: 2012 Č. j.: 195/2012/VED-Ve194 Datum vydání: 4. 4. 2012 Pořadové číslo: 3 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č.

Více

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007.

Ve Šluknově dne 17. prosince 2007. Vydaná v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Ve Šluknově dne 17. prosince

Více

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací

Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Pravidla postupu orgánů města Rejštejn při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací Starosta města Rejštejn vydal v souladu s 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení

21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část I. Obecná ustanovení 21. Směrnice o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Tato směrnice upravuje postup Jihočeské vědecké knihovny v Českých

Více

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací Poznámka Kč 1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,00 A4 oboustranné 2,00 A3 jednostranné 2,00 A3 oboustranné 3,00 2. Tisk

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 e-mail: ranapece@szss-cheb.cz Směrnice č. 5/2011 s přílohami 1, 2, 3 STANDARD

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. č. 6/2013 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. 6/2013 Realizace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Více

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. 1) Střední škola gastronomie a služeb, Liberec Dvorská 447/29, 460 05 Liberec 2) Důvod a způsob založení: poskytování vzdělávání a výchovy žáků, příspěvková

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Číslo jednací: SZSOs/3540/2014 Zpracovala: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Účinnost: od 1. 1. 2015 OBSAH 1 Povinnost školy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ I SLUŽEB I EKONOMIKY ČERVENÝ KOSTELEC

STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ I SLUŽEB I EKONOMIKY ČERVENÝ KOSTELEC STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ I SLUŽEB I EKONOMIKY ČERVENÝ KOSTELEC P o v i n n ě z v e ř e j ň o v a n é i n f o r m a c e Povinně zveřejňované informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

SMĚRNICE. Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014. kterou se vydává

SMĚRNICE. Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014. kterou se vydává SMĚRNICE Výstaviště Flora Olomouc,a.s. ze dne 2.1.2014 kterou se vydává Postup Výstaviště Flora Olomouc,a.s. při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Čl.

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název organizace: Domov Korýtko, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Domov poskytuje své služby

Více

Metodika MS 7b. Výtisk č.:

Metodika MS 7b. Výtisk č.: PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTI, PODNĚTU, PŘIPOMÍNKY A POCHVALY Číslo předpisu: MS 7b Vydání: 3. Platnost od: 1.4.2011 Metodika MS 7b Výtisk č.: 1 Plánované datum revize ke dni: Počet stran: 31.5.2013

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Č.j.: SOŠSOU-TU/1362/2011 V Trutnově 1. 11. 2011

Č.j.: SOŠSOU-TU/1362/2011 V Trutnově 1. 11. 2011 Č.j.: SOŠSOU-TU/1362/2011 V Trutnově 1. 11. 2011 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Název organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov Kontaktní adresa: Volanovská

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace Milíře 193, 34701 Tachov Vnitroorganizační směrnice č. 8 oddíl B o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZACE SMĚRNICE K APLIKACI ZÁKONA Č. 106/1999 SB. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 2-06 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tato směrnice upravuje organizační a procedurální otázky pro

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Informační leták o poskytování informací Adresa : Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč Masarykovo nám.108, 533 41 Lázně Bohdaneč Telefon : 466 921

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759

Součásti školy: Školní družina IZO 113 500 530 Školní jídelna IZO 102 786 127 tel. 315 696 759 Informace Základní informace, které je škola v souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů povinna zveřejňovat, budou veřejnosti zpřístupněny: - na nástěnce vedle ředitelny - na

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Příloha č.2 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. Standardy kvality sociálních služeb STANDARD č. 7 Organizace: Náhradním rodinám, o.p.s. Statutární orgán:

Více

Vnitřní předpis č. 3/2013 města Řevnice SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Vnitřní předpis č. 3/2013 města Řevnice SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Vnitřní předpis č. 3/2013 města Řevnice SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností

Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Vnitřní směrnice Střední zdravotnické školy, Brno, Jaselská 7/9 Pokyn ředitelky školy k podávání informací a řešení stížností Platnost od 1. 9. 2014 Název organizace: Střední zdravotnická škola, Brno,

Více

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU

SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU 1 SMĚRNICE K SVOBODNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM č. j.: Účinnost: od 1. 4. 2015 1. Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice stanoví postup školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 1. Definice pojmů 2. Způsoby informování osob o podávání a způsobu vyřizování stížností 3. Zásady, kterými se řídí proces

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY KE KVALITĚ NEBO ZPŮSOBU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Osobní asistence APROPO Tento dokument upravuje postup při podávání a vyřizování stížností, připomínek a podnětů ke způsobu

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

Vnitřní předpis č. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. IČ: 26600285 E-mail: stredisko@ranapece-pce, web: www.ranapece-pce.cz Vnitřní předpis č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby sociální prevence rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích

Více

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr.

OBEC ČAKOVIČKY. 1. Oficiální název. 2. Důvod a způsob založení. 3. Organizační struktura. Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. OBEC ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: 250 63, okr. Mělník tel: 315 682 286, MT: 725 021 825; e-mail: ou.cakovicky@seznam.cz POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Bratříků 851, Havlíčkův Brod Sídlo školy: Odloučené pracoviště: Právní forma: Zřizovatel: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod příspěvková organizace kraj Vysočina IČ: 60126817 IZO RED: 600170748 Telefon: 569

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

17 - Směrnice o svobodném přístupu k informacím

17 - Směrnice o svobodném přístupu k informacím Mateřská škola Strančice, okrs Praha východ, Ke Školce 235, Strančice 17 - Směrnice o svobodném přístupu k informacím Č.j.: 4/2015/Sm Spisový znak / Skartační znak A.4 / A10 Vypracovala: Ivana Molavcová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Poskytování informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 01. Pojmenování (název) životní situace Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k

Více

1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. Základní informace o škole a vedení školy. 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. Základní informace o škole a vedení školy. 2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy 1. Základní informace o škole podle zákona 106/ 1999 Sb. V souladu s Pokynem MŠMT Č.j. 31 479/99-14 ze dne 8.11.1999 k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Více

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím

Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím Č.j.: zštyrš 621/06 Vypracoval: Mgr. Antonín Lačný, ředitel

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY I. PRAVIDLA VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ, PŘIPOMÍNEK, STÍŽNOSTÍ PRO UŽIVATELE SLUŽBY 1) Obecná ustanovení MENS SANA o.s. má stanovena pravidla pro vyřizování podnětů,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Směrnice o poskytování informací Kontaktní adresa: Základní škola, Brno, Bosonožská 9, 625 00 Brno Telefon: 547218242 Fax: 547215511 E-mail: info@zsbos9.cz

Více

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009

Městská část Praha 3. Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 Městská část Praha 3 Nařízení tajemníka Úřadu městské části č. 5/2009 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 1 Obsah: Preambule

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2012. K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 2/2012. K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 2/2012 K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE Z.Č.106/1999 Sb., o SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Zpracovatel: JUDr. Irena Gráfová vedoucí oddělení právních

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. 1. Podávání žádostí o poskytnutí informací se řídí zákonem č. 1O6/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím. 2. Informace o činnosti obce jsou přístupné

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, I. Ředitel školy Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Základní informace o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Pokyn ředitele školy ke svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností Č. j.: 00281/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Poskytování informací

Poskytování informací Poskytování informací Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v kontextu mediálního práva Právní úprava Listina základních práv a svobod Aarhuská úmluva Zákon č. 106/199 Sb., o svobodoném

Více

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999

INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 INFORMACE POSKYTOVANÉ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA a OBCHODNÍ AKADEMIE CHOTĚBOŘ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE IČ: 60 12 66 71, DIČ: CZ 60 12 66 71 Ředitelství školy: Na Valech 690, Chotěboř Kontakty:

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více