Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2."

Transkript

1 Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její poskytování jiným osobám, než k tomu určeným je možné pouze se souhlasem tajemníka ÚMČ. Garant: Mgr. Eva Koplíková, Datum Podpis: vedoucí OPKČ Schválil: usnesení č. 393/RMČ/2008 Datum Podpis: Nahrazuje: QS V02R08 Platnost od: Účinnost od:

2 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 2/36 Vydání 2. OBSAH: 1. PŘEDMĚT OBECNĚ APLIKACE 4 2. OBLAST A ROZSAH POUŽITÍ PŮSOBNOST M. Č. PRAHA VEDENÍ ÚŘADU M. Č. PRAHA TERMÍNY A DEFINICE DEFINICE POJMŮ POUŽITÉ ZKRATKY SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY POŽADAVKY NA DOKUMENTACI OBECNĚ PŘÍRUČKA KVALITY ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA (OBČANA) POLITIKA KVALITY PLÁNOVÁNÍ CÍLE KVALITY PLÁNOVÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU INTERNÍ KOMUNIKACE PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU OBECNĚ VSTUP PRO PŘEZKOUMÁNÍ VÝSTUP Z PŘEZKOUMÁNÍ MANAGEMENT ZDROJŮ POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ LIDSKÉ ZDROJE INFRASTRUKTURA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ REALIZACE VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A ÚKOLŮ SAMOSPRÁVY PLÁNOVÁNÍ REALIZACE VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A ÚKOLŮ SAMOSPRÁVY PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA (OBČANA)...21

3 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 3/36 Vydání URČOVÁNÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU PŘEZKOUMÁVÁNÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM (OBČANEM) NÁVRH A VÝVOJ NÁKUP VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ OBECNĚ MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA (OBČANA) INTERNÍ AUDIT MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ PROCESŮ A VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ SAMOSPRÁVY ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU ANALÝZA DAT ZLEPŠOVÁNÍ ZÁSADY MANAGEMENTU KVALITY ZÁZNAMY SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SEZNAM PŘÍLOH ROZDĚLOVNÍK / SEZNÁMENÍ S OBSAHEM...21 REVIZNÍ / ZMĚNOVÝ LIST...21 PROCESNÍ MAPA ÚMČ PRAHA

4 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 4/36 Vydání Předmět Reforma veřejné správy vyhlášená Vládou a Parlamentem ČR a realizovaná Ministerstvem vnitra ČR znamená m.j. zefektivnění a zkvalitnění výkonu této správy a její přiblížení k občanům. Uplatňováním zásad Národní politiky podpory kvality ve veřejné správě je pověřena Pracovní skupina pro kvalitu ve veřejném sektoru, která je poradním orgánem Rady České republiky pro jakost. Výbor pro kvalitu na úrovni územní veřejné správy, jako jeden z výborů pracovní skupiny, doporučuje vyvíjet další aktivity v oblasti uplatňování metod a standardů řízení kvality a podporuje návrh používání těchto metod ve veřejné správě jako parametr dotační politiky v rámci ČR i EU. 1.1 Obecně Hlavním cílem městské části Praha 14 je, v souladu se zákonnými předpisy a schválenou Koncepcí kvality pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem. Tento cíl je zajišťován orientací na občana a zefektivněním vlastní činnosti při správě městské části trvalým zlepšováním systému řízení. 1.2 Aplikace Za tím účelem bylo rozhodnuto usnesením Rady městské části Praha 14 č. 334 ze dne o zavedení systému řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2001. Usnesením RMČ č. 443/RMČ/2005 byl jmenován tajemník jako představitel managementu pro jakost. Následně Rada městské části Praha 14 schválila usnesením č.535/rmč/2005 Koncepci jakosti městské části Praha 14. Dne obdržela městská část certifikát shody systému managementu jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 (s výjimkou čl. 7.3.) pro výkon státní správy v přenesené působnosti a výkon samostatné působnosti. Tato příručka je průvodcem zavedeného systému QMS, a její struktura je popsána v kapitole Oblast a rozsah použití 2.1 Působnost m. č. Praha 14 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací (zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a člení se na městské části. Městská část Praha 14 v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hlavního města Prahy (vyhl. č. 55/2000 Sb. HMP, ve znění pozdějších předpisů) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městská část Praha 14 plní: a) výkon státní správy v přenesené působnosti hl. m. Prahy b) úkoly patřící do samosprávy v samostatné působnosti.

5 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 5/36 Vydání 2. Název Úřad městské části Praha 14 Adresa Bří Venclíků 1073, Praha 9 IČO DIČ CZ Telefon - ústředna Nadřízený orgán veřejné správy Magistrát hl. m. Prahy Fax E-podatelna www Počet obyvatel Praha (k ) Počet úředníků a zaměstnanců ÚMČ 171 Počet řízených organizací 17 Ze systému je vyloučen prvek 7.3. normy ČSN EN ISO 9001: Návrh a vývoj. Organizační schéma ÚMČ je uvedeno v Organizačním řádu. 2.2 Vedení Úřadu m. č. Praha 14 Městská část je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou Rada městské části, starosta městské části, úřad městské části, komise Rady městské části a výbory Zastupitelstva městské části. starosta představitel managementu pro kvalitu tajemník manager kvality Bc. Radek Vondra Ing. Luděk Lisý Ing. Michal Němec Rozdělení kompetencí v oblasti samostatné působnosti starosta oblast územního rozvoje, informatika, 1. zástupce starosty oblast školství a vzdělávání, ekonomika a rozpočet, získávání rozpočtových prostředků z dotačních zdrojů, monitoring realizace dotovaných akcí, 2. zástupce starosty oblast bytové politiky a správy majetku, 3. zástupce starosty oblast dopravy a životního prostředí, uvolněný radní oblast bezpečnosti, prevence kriminality a rizikového chování, kultura, sport, volný čas, místní Agenda 21, výstavba, podnikání, uvolněný radní oblast sociální péče a zdravotnictví, komunitní plánování, investice. 3. Termíny a definice 3.1 Definice pojmů QMS Systém OpN/POp Quality management system systém řízení kvality Systém opatření k nápravě / preventivních opatření k předcházení a řešení neshod dle směrnice QS (Kontinuální zlepšování)

6 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 6/36 Vydání Použité zkratky MČ Městská část Praha 14 ÚMČ Úřad městské části Praha 14 QMS Quality management system systém řízení kvality ZMČ Zastupitelstvo městské části Praha 14 RMČ Rada městské části Praha 14 PM představitel managementu (tajemník) MK manager kvality QS směrnice QMS QI instrukce QMS QF formulář QMS QP Přehled procesu QMS QM mapa procesu QMS HMP Hlavní město Praha EU Evropská unie KT kancelář tajemníka 4 Systém managementu kvality 4.1 Všeobecné požadavky Organizace musí v souladu s požadavky této mezinárodní normy vytvořit, dokumentovat, implementovat a udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Organizace musí a) identifikovat procesy potřebné pro systém managementu kvality a dále stanovit, jak jsou tyto procesy v rámci organizace aplikovány, b) určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, c) určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů, d) zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování těchto procesů a pro jejich monitorování, e) monitorovat tam, kde je to možné měřit a analyzovat tyto procesy a f) uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a pro neustálé zlepšování těchto procesů Organizace musí tyto procesy řídit v souladu s požadavky této mezinárodní normy. Rozhodne-li se organizace použít pro jakýkoliv proces, který má vliv na shodu produktu s požadavky, externí zdroj (outsourcing), musí zajistit, aby takovýto proces řídila. Typ a rozsah řízení těchto procesů zajišťovaných pomocí externích zdrojů musí být určen v systému managamentu kvality. Zajištění řízení procesů zajišťovaných pomocí externích zdrojů (outsourcing) nezbavuje organizaci odpovědnosti za shodu s požadavky zákazníka, zákonů a předpisů.

7 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 7/36 Vydání 2. Pro splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 (dále jen normy) je vytvořen v ÚMČ soubor dokumentace, který je neustále udržován a aktualizován. Strukturu dokumentace QMS tvoří: o Koncepce kvality Městské části Praha 14 o Cíle kvality na příslušné pětileté období o o směrnice, instrukce, mapy procesů, přehledy procesů, záznamy a formuláře, popisy pracovních funkcí Systém je tvořen dvěma hlavními procesy, které umožňují efektivní realizaci výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy. Procesní mapa ÚMČ je v příloze č. 3. Seznam dokumentační podpory obou hlavních procesů (tzn. seznam dokumentace) ve vztahu k normě je uložen u managera kvality (dále MK). QS QS Hodnocení dodavatelů Seznam dokumentace Organizační řád Zadávání veřejných zakázek 4.2 Požadavky na dokumentaci Obecně Dokumentace systému managementu kvality musí zahrnovat a) dokumentovaná prohlášení o politice kvality a o cílech kvality, b) příručku kvality, c) dokumentované postupy a záznamy požadované touto mezinárodní normou, d) dokumenty, včetně záznamů které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů, e) záznamy požadované touto mezinárodní normou (viz 4.2.4) Použití termínu dokumentovaný postup znamená, že postup je stanoven, dokumentován, implementován a udržován. Dokumentace QMS a dokumentované postupy odpovídají požadavkům normy ISO a byly zpracovány projektovým týmem pod vedením představitele managementu pro kvality tajemníka ÚMČ. Každý dokument je vydán v jednom podepsaném originále v listinné podobě, uloženém v kanceláři tajemníka spolu s originály záznamu o seznámení vedoucích odborů a originálem změnového/revizního listu. Záznam o seznámení nahrazuje doklad o převzetí listinné formy. Uživatel pracuje s dokumentem pouze v režimu prohlížení, pro editaci jsou určeni MK a pracovník KT.

8 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 8/36 Vydání 2. QS Řízení dokumentace a záznamů QS Spisový a skartační řád QS Koncepce kvality MČ Praha 14 QS Cíle kvality na příslušné pětileté období Organizace musí vytvořit a udržovat příručku kvality, která zahrnuje a) oblast použití systému managementu kvality, včetně podrobností o jakýchkoli vyloučených a jejich zdůvodnění b) dokumentové postupy vytvořené pro systém managementu kvality nebo odkazy na tyto postupy c) popis vzájemného působení mezi procesy systému managementu kvality. (dále příručka) je vydaná v listinné podobě v jednom podepsaném originále a je přístupná v elektronické podobě na webové adrese Do definovaného systému managementu kvality jsou zahrnuty všechny činnosti, které umožní realizaci úkolů samosprávy a výkonu státní správy s výjimkou kapitoly normy 7.3 Návrh a vývoj, která je s ohledem na charakter činností veřejné správy neuplatnitelná. Návaznosti jednotlivých činností a procesů jsou uvedeny v textu příručky, ve směrnicích, instrukcích, v mapách a přehledech procesů. Účelem příručky je vytvořit souhrnný popis systému managementu jakosti dle členění uvedeném v normě ČSN EN ISO 9001:2009 MČ Praha 14, stanovení odpovědností a pravomocí, organizačního uspořádání, popisu procesů a činností, souboru dokumentace a příslušných záznamů. slouží k: definování a dokumentování QMS vymezení rozsahu QMS stanovení odpovědností a pravomocí a přiřazení k definovaným činnostem stanovení souboru dokumentace a záznamů prezentaci QMS pro externí účely prokazování shody QMS s požadavky ve smluvních vztazích zajištění procesu zlepšování prováděných činností dokumentuje postupy, vytvořené pro systém managementu kvality nebo na tyto postupy odkazuje. Je určena pro všechny úředníky a zaměstnance městské části Praha 14 zařazené do ÚMČ, zastupitele městské části Praha 14 a pro širokou veřejnost. Je vydávána jako řízený dokument dle kap a podléhá změnovému a reviznímu řízení. Příručka je zveřejněna na a na webové adrese

9 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 9/36 Vydání 2. Kapitoly 1 3 příručky obsahují úvodní ustanovení a identifikační údaje. Členění kapitol 4 8 odpovídá členění dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Pro snazší orientaci uživatelů je na začátku každé kapitoly uveden text normy kurzívou s barevným odlišením. Následný komentář popisuje plnění požadavků normy, včetně odkazů na dokumentaci. Kapitoly 9 13 obsahují doprovodná a závěrečná ustanovení, včetně příloh. QS Řízení dokumentace a záznamů Řízení dokumentů Dokumenty požadované systémem managementu kvality musí být řízeny. Záznamy jsou zvláštním typem dokumentu a musí být řízeny v souladu s požadavky uvedenými v Musí být vytvořen dokumentovaný postup, který stanoví pravidla pro: a) schvalování dokumentů z hlediska jejich přiměřenosti před jejich vydáním, b) přezkoumávání dokumentů, popřípadě jejich aktualizaci a pro opakované schvalování, c) zajištění identifikace změn dokumentů a aktuálního stavu verze dokumentů, d) zajištění dostupnosti příslušných verzí aplikovatelných dokumentů v místech používání, e) zajištění trvalé čitelnosti a snadné identifikovatelnosti dokumentů, f) zajištění identifikace dokumentů externího původu, které organizace stanovila jako nezbytné pro plánování a fungování systému managementu kvality a zajištění,že jejich distribuce je řízena a g) zabránění neúmyslného používání zastaralých dokumentů a aplikaci vhodné identifikace těchto dokumentů, jsou-li z jakéhokoli důvodu uchovávány. Ve směrnici QS je definovaný způsob identifikace a značení dokumentů. Zvolený způsob umožňuje přiřazení dokumentu k prvkům normy. Dokumentace QMS je členěna na směrnice (QS), instrukce (QI), mapy procesů (QM), přehledy procesů (QP) a záznamy. Záznamy jsou vedeny na formulářích (QF), nebo v nespecifikované formě. Formuláře jsou uvedeny v příslušných mapách a přehledech procesů. Ostatní dokumentace ÚMČ obsahuje usnesení ZMČ a RMČ, příkazy starosty a tajemníka, pokyny vedoucích odborů a tajemníka, dokumentaci vedení, dokumentaci SW a ostatní provozní interní a externí dokumentaci (právní normy, atd.). Jsou stanoveny postupy při tvorbě a připomínkování dokumentů, jejich ověřování a schvalování a dále při vydávání, distribuci, evidování, archivaci a aktualizaci a revizi. Případné externí dokumenty potřebné pro plánování a fungování QMS jsou identifikovány v QS a QI a jejich řízení je shodné s distribucí QS a QI. QS Řízení dokumentace a záznamů QS Spisový a skartační řád QS Organizační řád

10 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 10/36 Vydání Řízení záznamů Organizace musí řídit záznamy určené pro poskytování důkazů o shodě s požadavky a o efektivním fungování systému managementu kvality. Záznamy musí zůstat být trvale čitelné a snadno identifikovatelné a musí být snadno vyhledatelné. Organizace musí vytvořit dokumentovaný postup, který stanoví nástroje řízení potřebné pro identifikaci, ukládání, ochranu, uchovávání, vyhledávání, stanovení doby uchování a vypořádání nakládání se záznamy. Nástrojem pro sledování průběhu a výsledku plnění úkolů samosprávy nebo výkonu státní správy je vedení záznamů z těchto činností. Záznamy jsou vedeny na formulářích (QF), nebo v nespecifikované formě. Seznam záznamů a formulářů QF užívaných na odborech je uveden v mapách a přehledech procesů odborů. Záznamy vyplývající z činností a procesů definovaných v dokumentech QMS jsou uvedeny v kap. 6. každé směrnice nebo instrukce. K důležitým záznamům patří i zpráva o přezkoumání systému vedením. QS Seznam záznamů v QM a QP Řízení dokumentace a záznamů 5 Odpovědnost managementu 5.1 Angažovanost a aktivita managementu Vrcholové vedení musí poskytovat důkazy o své angažovanosti a aktivitě při vytváření a implementaci systému managementu kvality a při neustálém zlepšování jeho efektivnosti prostřednictvím: a) komunikace v organizaci o tom, jak je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako požadavky zákonů a předpisů b) stanovování politiky kvality c) zajišťování, že jsou stanoveny cíle kvality, d) prováděním přezkoumávání managementu a e) zajišťování dostupnosti zdrojů. Vedení MČ, zastoupené Radou MČ schválením koncepce kvality MČ Praha 14 přijalo závazek m.j. trvale zlepšovat systém řízení ÚMČ a za účelem zefektivnění vlastní činnosti při správě MČ zavést a využívat systém managementu kvality podle příslušných norem ISO Vedení MČ dále stanovilo rámcové cíle kvality, které jsou rozpracovány na úroveň jednotlivých odborů ÚMČ formou pokynů vedoucích odborů.

11 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 11/36 Vydání 2. Jednou ročně je prováděno přezkoumání systému vedením, které umožní ověřit, že systém je účinný a efektivní a zahrnuje trend neustálého zlepšování. Součástí přezkoumání vedením je vytvoření potřebných zdrojů, které umožní účinný a efektivní provoz celého systému. Odkaz na dokumentaci QS Cíle kvality na příslušné pětileté období Pokyny VO Cíle kvality dle odborů QS Koncepce kvality MČ Praha 14 QS Organizační řád QS Pracovní řád (včetně etického kodexu) 5.2. Zaměření na zákazníka (občana) Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly stanovovány požadavky zákazníka a aby byly plněny s cílem zvyšovat jeho spokojenost (viz a 8.2.1). Zákazníky služeb, které poskytuje ÚMČ jsou občané městské části, tzn. fyzické a právnické osoby, návštěvníci a další zainteresované strany. Pod pojmem zákazník je chápáno i životní prostředí a odbory ÚMČ a jejich pracovníci (vnitřní prostředí). Požadavky zákazníka jsou definovány jako soulad individuálních potřeb a veřejného zájmu, vyjádřeného v zákonech. Vedení zajišťuje uvolňování potřebných zdrojů (lidské, finanční, materiální) dle schváleného rozpočtu pro: o přezkoumávání požadavků na plnění úkolů samosprávy a výkonu státní správy; o rychlé a efektivní uspokojování těchto požadavků; o zajištění spokojenosti zákazníků (občanů, zainteresovaných stran), aby požadavky zákazníka (občana, zainteresovaných stran) byly plněny s cílem zvyšování jeho spokojenosti. Schválený rozpočet MČ je klíčovým procesem pro uvolňování zdrojů. QS Koncepce kvality MČ Praha 14 QS Cíle kvality na příslušné pětileté období QI Rozpočet, jeho kontrola a rozbory hospodaření 5.3 Politika kvality Vrcholové vedení musí zajistit, aby politika kvality a) odpovídala záměrům organizace,

12 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 12/36 Vydání 2. b) obsahovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, c) poskytovala osnovu pro stanovení a přezkoumání cílů kvality, d) byla v organizaci sdělována a pochopena a e) byla přezkoumávána z hlediska neustálé vhodnosti Politika kvality byla schválena Radou MČ usnesením č.535/rmč/2005, č.76/rmč/2010 dne a pod názvem Koncepce jakosti městské části Praha 14, posléze Koncepce kvality městské části Praha 14. V koncepci kvality je uveden hlavní cíl městské části a jeho zajištění orientací na občana a zefektivněním vlastní činnosti při správě městské části. Koncepce kvality je zveřejněna na Plánování Cíle kvality Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly pro příslušné organizační jednotky a úrovně v organizaci stanoveny cíle kvality včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na produkt (viz 7.1 a). Cíle kvality musí být měřitelné a musí být v souladu s politikou kvality. Cíle kvality jsou realizací Koncepce kvality. Cíle jsou stanoveny souhrnně pro MČ a rozpracovány na jednotlivé odbory. Je důsledně dodržována zásada jejich konkrétnosti, měřitelnosti, ambicióznosti, termínovanosti a reálnosti. Jejich plnění je pravidelně vyhodnocováno a cíle jsou dle potřeby revidovány. QS Cíle kvality na příslušné pětileté období Pokyny VO Cíle kvality dle odborů Plánování systému managementu kvality Vrcholové vedení musí zajistit, aby se a) plánování systému managementu kvality bylo prováděno tak, aby byly splněny požadavky uvedené ve 4.1, stejně jako cíle kvality a b) byla neustále udržována integrita systému managementu kvality, a to i v průběhu plánování a implementace změn tohoto systému.

13 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 13/36 Vydání 2. Plánování je popsáno v jednotlivých směrnicích (plán vzdělávání, plán auditů, plán investičních akcí, atd.) a mapách procesů (rozpočet MČ, atd.). Operativní plánování je zajištěno poradami vedení a poradami vedoucích odborů. Odkaz na dokumentaci QS Organizační řád 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly v rámci celé organizace stanoveny a sdělovány odpovědnosti a pravomoci. Povinnosti a pravomoci jsou stanoveny organizačním řádem, pracovním řádem, podpisovým řádem, touto příručkou a ostatními řídícími akty. Ve směrnicích a instrukcích jsou odpovědnosti a pravomoci řešeny v kap. 4. Odpovědnosti a pravomoci jsou dále rozepsány v pracovních náplních, které jsou součástí popisů pracovních funkcí. QS Organizační řád QI Pracovní řád (včetně etického kodexu) QI Podpisový řád QS Personalistika a vzdělávání Představitel managementu Vrcholové vedení musí jmenovat člena managementu organizace, který bez ohledu na jiné povinnosti musí mít odpovědnost a pravomoc zahrnující a) zajištění, že jsou vytvářeny, implementovány a udržovány procesy potřebné pro systém managementu kvality b) předkládání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti systému managementu kvality a o jakékoli potřebě zlepšování a c) podporování povědomí o závažnosti požadavků zákazníka v rámci celé organizaci. Rada městské části jmenovala tajemníka ÚMČ představitelem vedení pro kvalitu. Tajemník odpovídá za: a) vytváření, uplatňování, udržování a zlepšování QMS, b) předkládání informací vrcholovému vedení Úřadu (starostovi, zástupcům starosty) za

14 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 14/36 Vydání 2. účelem přezkoumání účinnosti a efektivnosti QMS, c) podporování vědomí závažnosti plnění požadavků na zabezpečování úkolů samosprávy a výkonu státní správy v celém ÚMČ. Vedoucím odborů jsou organizačním řádem stanoveny odpovědnosti a pravomoci v rámci jejich odboru. QS Organizační řád Interní komunikace Vrcholové vedení musí zajistit vytváření příslušných komunikačních cest v rámci organizace a fungování komunikace týkající se efektivnosti systému managementu kvality. Hlavní zásady interní komunikace jsou stanoveny organizačním řádem, směrnicí o bezpečnostní politice ISVS a provozním řádem. Efektivní a účinný proces interní komunikace mezi vedením a odbory a odbory navzájem je zabezpečován pravidelnými poradami vedoucích odborů a poradami tajemníka ÚMČ. QS Bezpečnostní politika ISVS ÚMČ Praha 14 QS Organizační řád QS Provozní řád 5.6 Přezkoumání systému managementu Obecně Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém managementu kvality organizace, aby byla zajištěna jeho neustálá vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání musí zahrnovat posouzení příležitostí pro zlepšování, a potřebu změn v systému managementu kvality, včetně politiky a cílů kvality. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o přezkoumáních systému managementu (viz 4.2.4). Vedení ÚMČ stanovilo způsob a interval 1x ročně pro přezkoumání funkčnosti, účinnosti a efektivnosti QMS, které zajistí jeho vhodné a účinné provozování. Oblasti přezkoumávání, které zahrnují všechny činnosti a procesy QMS: - koncepce a cíle kvality - stav dokumentů QMS - organizační struktura - systém pro poskytování veřejné finanční podpory

15 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 15/36 Vydání 2. - systém vzdělávání pracovníků - způsoby zadávání veřejných zakázek - hodnocení dodavatelů - výsledky interních auditů kvality - výsledky finanční kontroly - výsledky kontrol nadřízených orgánů - vyhodnocení upozornění, stížností, žádostí atd. od občanů a účastníků řízení - vyhodnocení systému OpN/POp - efektivnosti opatření z předchozího přezkoumání vedením - doporučení pro zlepšování návrh na opatření s termínem realizace a odpovědnou osobou Vstup pro přezkoumání Vstup pro přezkoumání systému managementu musí zahrnovat informace o a) výsledcích auditů, b) zpětné vazbě od zákazníka, c) výkonnosti procesů a shodě produktu, d) stavu preventivních a nápravných opatření, e) následných opatřeních vyplývajících z předchozích přezkoumávání systému managementu, f) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a g) doporučeních pro zlepšování. Vstupy pro přezkoumání musí obsahovat: a) evidenční list hodnocení neshod b) způsob a přehled hodnocení dodavatelů c) výtah ze závěrů zpráv externích auditů a kontrol d) souhrn závěrů z opatření z předchozích přezkoumání systému e) přehled realizovaných interních auditů f) vyhodnocení stížností občanů g) vybrané části zprávy o hospodaření MČ za příslušné období h) finanční nároky na zavádění systému QMS, jeho udržení a zlepšování i) doporučení k předchozím vstupům pro zlepšování (udržení) dosaženého standardu Výstup z přezkoumání Výstup z přezkoumání systému managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se a) ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů, b) ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka a c) k potřebám zdrojů.

16 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 16/36 Vydání 2. Z přezkoumání je proveden záznam, který obsahuje: a) výčet zkoumaných oblastí b) vyhodnocení předložených materiálů (kap ) c) návrh nápravných a preventivních opatření d) rozsah případně kritéria hodnocení vstupů pro příští období e) celkové zhodnocení systému managementu kvality f) návrhy na zlepšení g) lhůtu pro skartaci - skartační znak 6 Management zdrojů 6.1 Poskytování zdrojů Organizace musí určovat a poskytovat zdroje potřebné pro: a) implementaci a udržování systému managementu kvality a neustálé zlepšování jeho efektivnosti a b) zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. Plánování zdrojů vychází z cílů kvality a ze schváleného rozpočtu. Rozpočtový proces je popsán v mapě procesu a v instrukci QI Identifikace potřebných zdrojů (lidských, materiálních a informačních) je součástí každé mapy procesu. Zásady pro efektivní, hospodárné a účelné nakládání se zdroji (majetkem, finančními prostředky) a jeho kontrolou stanovují příslušné směrnice a instrukce. QS Hospodaření s majetkem MČ Praha 14 QI Pokladní činnost a pokladní doklady QI Rozpočet, jeho kontrola a rozbory hospodaření QS Finanční kontrola QI Vymáhání pohledávek Mapy procesů Přehledy procesů 6.2 Lidské zdroje Obecně Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt, musí být kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Organizace musí

17 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 17/36 Vydání 2. a) určovat nezbytnou kompetenci pro pracovníky, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt b) podle okolností poskytovat výcvik nebo provádět jiná opatření, c) hodnotit efektivnost provedených opatření, d) zajišťovat, aby si pracovníci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a jak přispívají k dosažení cílů kvality a e) vytvářet a udržovat vhodné záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech (viz 4.2.4) V ÚMČ je vytvořen jednotný systém zabezpečení všech personálních činností, potřebné kvalifikace a vzdělávání úředníků a pracovníků v souladu s příslušnými zákony a odpovídající zájmům MČ. Personální činnosti a vzdělávání úředníků jsou determinovány především zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a vyhl. MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. O vzdělávání a výcviku se vedou záznamy, uložené v osobním spise. Proces zajišťování kvalifikace je vyhodnocen komplexně po skončení vzdělávacího období před schválením plánu vzdělávání na další období. Úředníci a zaměstnanci jsou vedeni k pochopení závažnosti svých činností a jsou prokazatelně seznamováni s dokumentací QMS, tak že a) s vybranou dokumentací jsou seznamování všichni úředníci a pracovníci b) s ostatní účelovou dokumentací dotčení uživatelé QS Bezpečnostní politika ISVS ÚMČ Praha 14 QS Pracovní řád QI Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných Městskou částí Praha 14 QS Personalistika a vzdělávání QS Řízení dokumentace a záznamů QI Střet zájmů QI Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů zastupitelstva MČ Praha Infrastruktura Organizace musí určovat, poskytovat a udržovat infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt. Podle okolností infrastruktura zahrnuje: a) budovy, pracovní prostory a související technické vybavení, b) zařízení pro proces (jak hardware, tak software) a c) podpůrné služby (např. přepravu komunikační nebo informační systémy)

18 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 18/36 Vydání 2. Vedení ÚMČ realizuje v udržování infrastruktury požadavky Zastupitelů a Rady MČ. Zásady hospodaření s majetkem MČ a jeho údržbou, vč. SW a HW, realizují příslušné odbory ÚMČ. Postupy při správě majetku MČ a podpůrné služby v ÚMČ jsou popsány v příslušné dokumentaci formou směrnic, instrukcí, map a přehledů procesů. Odkazy na dokumentaci: QS Bezpečnostní politika ISVS ÚMČ Praha 14 QS Organizační řád QI Hospodaření s majetkem MČ Praha 14 QI Poskytování náhrad cestovních výdajů QI Pokladní činnost a pokladní doklady QS Provozní řád QI Provoz služebních vozidel QI Přidělování a provoz mobilních telefonů Mapy procesů 6.4 Pracovní prostředí Organizace musí určovat a řídit pracovní prostředí potřebné pro dosahování shody s požadavky na produkty. V ÚMČ je vytvořeno vhodné pracovní prostředí, které umožňuje kvalitní provádění činností a procesů a dodržování požadavků zákonů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a osobních ochranných prostředků a je zajištěno školení pracovníků v těchto oblastech. Práva a povinnosti úředníků a pracovníků v uvedených oblastech jsou specifikovány v příslušné dokumentaci. QI Pracovní řád QS Provozní řád QI Zásady bezpečnosti práce a požární ochrany QI Postup při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

19 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 19 / 36 7 Realizace výkonu státní správy a úkolů samosprávy 7.1 Plánování realizace výkonu státní správy a úkolů samosprávy Organizace musí plánovat a vytvářet procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu musí být v souladu s požadavky ostatních procesů systému managementu kvality (viz 4.1). Při plánování realizace produktu musí organizace podle okolností určovat: a) cíle kvality a požadavky na produkt, b) potřebu vytvářet procesy a dokumenty a poskytovat zdroje, které jsou specifické pro produkt c) požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování,měření kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro produkt a kritéria pro přijetí produktu, d) záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky (viz 4.2.4). Výstup z tohoto plánování musí být ve formě, která je vhodná pro způsob, jakým organizace funguje. Produktem ÚMČ je výkon státní zprávy a plnění úkolů samosprávy. Cíle kvality jsou rozpracované na jednotlivé odbory. Jednotlivé činnosti a procesy jsou popsány v dokumentaci QMS. Činnosti hlavního procesu STÁTNÍ SPRÁVA jsou popsány v přehledech procesů QP. Činnosti hlavního procesu SAMOSPRÁVA jsou popsány: a) ve směrnicích a instrukcích QS, QI b) v mapách procesů QM. QS Cíle kvality QS, QI Směrnice a instrukce QMS QP přehledy procesů v oblasti státní správa QM mapy procesů v oblasti samosprávy 7.2 Procesy týkající se zákazníka (občana) Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu Určování požadavků týkajících se produktu Organizace musí určit

20 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 20 / 36 a) požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání, b) požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, je-li toto použití známo, c) požadavky zákonů a předpisů aplikovatelné na produkt a d) jakékoli doplňující požadavky určené organizací jako potřebné Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Organizace musí přezkoumávat požadavky týkající se produktu. Toto přezkoumání musí být prováděno před přijetím závazku organizace dodat produkt zákazníkovi (např. před předložením nabídek, přijetím smluv nebo objednávek, před přijetím změn ke smlouvám nebo objednávkám) a musí zajistit že a) jsou stanoveny požadavky na produkt, b) jsou vyřešeny požadavky smlouvy nebo objednávky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků a c) organizace je schopna plnit stanovené požadavky. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích přezkoumání a o opatřeních, která z těchto přezkoumání vyplývají (viz ) V případě, že zákazník neposkytne dokumentované vyjádření požadavku, organizace musí potvrdit požadavky zákazníka dříve, než je příjme. V případě, že se změní požadavky na produkt, musí organizace zajistit, aby byly změněny i příslušné dokumenty a aby příslušní pracovníci byli o změněných požadavcích informováni. Požadavky na výkon státní správy jsou definovány jako soulad individuálních požadavků občanů a jiných zainteresovaných stran a platné zákonné legislativy, podle které ÚMČ vykonává svou přenesenou působnost. Požadavky na výkon samosprávy jsou definovány především v žádostech občanů, jiných zainteresovaných stran a v usneseních zastupitelů. Přezkoumání požadavků na výkon státní správy se provádí dle postupů definovaných v zákonech a v prováděcích vyhláškách (uvedeno v jednotlivých přehledech procesů). Základním požadavkem na plnění úkolů samosprávy je proces tvorby rozpočtu a následné hospodaření v průběhu plánovacího období. Významnou činností při stanovování požadavků služby občanům je výběr dodavatelů na realizace investičních i neinvestičních akcí. Tato činnost je definována zákonem a rozpracována v příslušné dokumentaci. QS Zadávání veřejných zakázek QI Základní registry Mapy a přehledy procesů

21 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 21 / Komunikace se zákazníkem (občanem) Organizace musí stanovit a implementovat efektivní způsoby pro efektivní komunikace se zákazníky ohledně a) informací o produktu b) vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn a c) zpětné vazby od zákazníka, včetně stížností zákazníka. Pro informování občanů a dalších zainteresovaných stran jsou vytvořeny aktivity, které umožňují přiblížení ÚMČ směrem ke klientovi. Jedná se především o úřední desku ÚMČ v klasické podobě, umístěnou na objektu. Jsou pořádávány veřejná zasedání Zastupitelstva MČ, neformální jednání starosty s občany, apod. Na www stránce MČ Praha 14 je k dispozici m.j.: - úřední deska - usnesení Rady a Zastupitelstva MČ - aktuální formuláře - rozpočet MČ - informace o veřejných zakázkách - informace o pracovních příležitostech v ÚMČ - diskusní fórum - účelové ankety Pro další usnadnění styku občanů s ÚMČ je v budově ÚMČ v provozu informační kancelář. Komunikace v rámci výkonu státní správy je stanovena příslušnými zákony. Komunikaci se žadatelem o výsledku rozhodnutí orgánu samosprávy zabezpečují příslušné odbory v písemné, nebo elektronické formě a postup je definován v dokumentaci. QI Předkládání materiálů pro jednání RMČ a ZMČ QI Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím QS Organizační řád QS Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů QS Vyřizování petic QS Hodnocení výkonnosti procesů QI Úprava podmínek práva k svobodnému přístupu k informacím 7.3 Návrh a vývoj ÚMČ Praha 14 se činnostmi, které by mohly mít vztah k návrhu, případně k vývoji nové služby, nezabývá s ohledem na jasně vymezenou oblast činnosti danou zákony.

22 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 22 / Nákup Proces nákupu Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům na nákup. Typ a rozsah nástrojů řízení aplikovaných na dodavatele a na nakupovaný produkt musí být závislé na vlivu nakupovaného produktu na následné realizaci produktu nebo ne konečný produkt. Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky organizace. Musí být stanovena kritéria pro jejich výběr, hodnocení a opakované hodnocení. Musí se vytvářeny záznamy o výsledcích hodnocení a o všech nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení (viz 4.2.4) Informace pro nákup Informace pro nákup musí popisovat produkt,který má být nakoupen a podle okolností má zahrnovat a) požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení b) požadavky na kvalifikaci zaměstnanců a c) požadavky na systém managementu kvality. Organizace musí zajistit přiměřenost specifikovaných požadavků pro nákup dříve, než je sdělí dodavateli Ověřování nakupovaného produktu Organizace musí stanovovat a uplatňovat kontrolní nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění toho, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky nákupu. V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování u dodavatele, musí organizace v informacích pro nákupu uvést zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu. Výchozím dokumentem pro proces nakupování je schválený rozpočet MČ pro investiční i neinvestiční výdaje. Každý výdaj má charakter zakázky. Postup při přípravě, zadávání a realizaci zakázek na dodávky, služby a stavební práce a metody hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti při respektování platných zákonů a vyhlášek je stanoven v dokumentaci. Pro výběr dodavatelů/uchazečů a pro jejich následné hodnocení po realizaci zakázky jsou stanovena kritéria. O výběrovém řízení se vede potřebná dokumentace. QS Organizační řád QS Podpisový řád QS Zadávání veřejných zakázek

23 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 23 / Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a poskytování služeb za řízených podmínek. Řízené podmínky podle okolností zahrnují a) dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu, b) dostupnost potřebných pracovních instrukcí, c) používání vhodného zařízení, d) dostupnost a použití monitorovacího a měřicího zařízení, e) implementaci monitorování a měření a f) implementaci činností při uvolňování produktu, dodávání a po dodání Validace procesu poskytování služeb Organizace musí validovat všechny procesy výroby a poskytování služeb v případě, že nelze výsledný výstup ověřovat následným monitorováním nebo měřením a nedostatky se tak projevují až poté co je produkt používán nebo poté, co je služba dodána. Validací musí být prokázána schopnost těchto procesů dosahovat plánované výsledky. Pro tyto procesy musí organizace stanovit mechanismy, které mohou podle okolností zahrnovat a) stanovení h kritérií pro přezkoumání a schvalování procesů, b) schválení zařízení a kvalifikace pracovníků, c) použití specifických metod a postupů, d) požadavky na záznamy (viz 4.2.4) a e) opakované validace Identifikace a sledovatelnost Organizace musí podle okolností během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat. Organizace musí v průběhu realizace produktu identifikovat stav produktu s ohledem na požadavky monitorování a měření. V případě, že je požadována sledovatelnost, musí organizace řídit jednoznačnou identifikaci produktu a o této identifikaci vytvářet a udržovat záznamy. (viz 4.2.4). Činnosti výkonu státní správy a úkolů samosprávy jsou definovány v dokumentaci QMS (QS, QI, QM, QP, QF). Validace poskytovaných služeb je definována: a) u výkonu státní správy: - odvolací řízení a další opravné prostředky podle zákonných předpisů b) u plnění úkolů samosprávy: - možnost odvolání se k příslušnému orgánu samosprávy - uplatňování stížností, petic, atd. - interpelace občanů na jednáních zastupitelstva MČ - diskusní fóra, ankety, příspěvky v tisku MČ, atd.

24 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 24 / 36 V ÚMČ je validace zabezpečena komunikací a zpětnou vazbou mezi odbory. Vyhodnocení zabezpečuje tajemník na poradách vedoucích odborů. Identifikace a sledovatelnost jednotlivých úkonů je zajištěna jednoznačným identifikačním znakem. K identifikaci slouží číslo jednací, číslo spisu/záznamu, identifikace občana, apod. Úkoly ZMČ a RMČ jsou identifikovatelné a sledovatelné číslem usnesení a Úkoly z porad vedoucích odborů jsou identifikovatelné datem porady a jménem zaúkolovaného. QS Řízení dokumentace a záznamů QI Předkládání materiálů do RMČ a ZMČ QS Spisový a skartační řád QS Organizační řád QI Podpisový řád QI Hodnocení výkonnosti procesů Mapy procesů Přehledy procesů Majetek zákazníka Organizace musí pečovat o majetek zákazníka, pokud je pod kontrolou organizace nebo jej organizace používá. Organizace musí identifikovat, ověřovat, chránit a zabezpečovat majetek zákazníka poskytnutý k použití nebo k začlenění do produktu. Jestliže se jakýkoli majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se zjistí, že je nevhodný k použití, musí tento fakt oznámit zákazníkovi a musí o tom vytvářet a udržovat záznamy (viz 4.2.4). Majetkem občana, kterým ÚMČ dočasně obhospodařuje, může být projektová dokumentace k podaným žádostem. Projektová dokumentace: Příjem dokumentace je současně se žádostí zaevidován hlavní podatelnou ÚMČ a vyznačen razítkem na žádosti. Za dokumentaci odpovídá úředník, do jehož kompetence příslušná agenda náleží, popř. úředník určený vedoucím odboru. V případě ztráty, zničení, nebo jejího poškození předloží občan novou projektovou dokumentaci nebo při zjištění úředníkem, že je dokumentace nevhodná, je vrácena zpět občanovi, popř. je občan vyzván odpovědným úředníkem k jejímu doplnění. Majetek je vydáván (vrácen) občanovi na základě průkazného záznamu. QS Organizační řád Uchovávání produktu

25 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 25 / 36 Organizace musí uchovávat produkt v průběhu interních operací a dodání produktu na zamýšlené místo tak,aby byla udržována jeho shoda s požadavky. Podle okolností musí uchovávání produktu zahrnovat identifikaci, manipulaci, balení, skladování a ochranu. Zachování shody platí i pro základní součásti produktu. Ochrana je respektována: a) v přesném dodržování zákonů, interních směrnic, instrukcí a postupů b) v kontrole shody zadání úkolů a poskytnuté služby c) v dodržování Etického kodexu úředníka, který je součástí QS Pracovního řádu Ochrana je zajištěna: a) finanční veřejnosprávní kontrolou b) interními audity c) postupy kontinuálního zlepšování d) analýzou stížností občanů QS Pracovní řád QS Finanční kontrola QS Interní audity kvality QS Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů QS Vyřizování petic 7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení Organizace musí určovat monitorování a měření, které bude prováděno a monitorovací a měřící zařízení potřebná pro poskytování důkazů o shodě produktu se stanovenými požadavky. Organizace musí stanovovat procesy, které zajistí, že monitorování a měření může být prováděno a je prováděno způsobem, který je v souladu s požadavky na monitorování a měření. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích kalibrace a ověřování (viz 4.2.4). V ÚMČ jsou k zabezpečení metrologických procesů používána kalibrovaná měřidla, za jejichž pořízení a používání jsou odpovědni vedoucí užívajících odborů. Doba používání je dána dobou životnosti měřidla, není li zvláštními předpisy stanoveno jinak. QS Hospodaření s majetkem MČ Praha 14

26 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 26 / 36 8 Měření, analýza a zlepšování 8.1 Obecně Organizace musí plánovat a implementovat procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné a) pro prokázání shody s požadavky na produkt, b) pro zajišťování shody systému managementu kvality a c) pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality. To musí zahrnovat určení aplikovatelných metod, včetně statistických metod, a rozsah jejich použití. Procesy realizace výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy jsou stanoveným způsobem doplněny o činnosti ověřování a kontroly. Činnosti související s ověřováním, kontrolou a zkoušením jsou definovány a dokumentovány v příslušných směrnicích, instrukcích a mapách procesů. Odkaz na dokumentaci QS QS QI QI QI QI Mapy procesů Přehledy procesů Finanční kontrola Interní audity kvality Katalog otázek interního auditu kvality Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů Vyřizování petic Hodnocení výkonnosti procesů 8.2 Monitorování a měření Spokojenost zákazníka (občana) Organizace musí, jako jeden ze způsobů měření výkonnosti systému managementu kvality, monitorovat informace týkající se vnímání zákazníka, ohledně toho, zda organizace splnila jeho požadavky. Způsob získávání a používání těchto informací musí být stanoven. Pro získávání informací od občanů jsou stanoveny postupy, které jsou orientovány na:

27 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 27 / 36 a) www stránku MČ Praha 14 - diskusní fórum - účelové ankety b) příspěvky občanů do časopisu Čtrnáctka c) aktivní účasti občanů na veřejných zasedáních zastupitelů MČ d) neformální jednání starosty s občany e) podávání osobních, telefonických i písemných podnětů do všech odborů ÚMČ Odkaz na dokumentaci QI QI QI Interní audit Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů Vyřizování petic Organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity tak, aby se stanovilo, zda systém managementu kvality a) vyhovuje (viz 7.1), požadavkům této mezinárodní normy a požadavkům na systém managementu kvality stanoveným organizací a b) je efektivně implementován a je udržován. ÚMČ v pravidelných intervalech plánuje interní audity pro zjištění efektivního uplatňování a udržování QMS tak, aby každý proces a činnost byla min. 1x ročně prověřena. Jsou jmenováni vyškolení auditoři, je stanoven způsob jejich hodnocení a popsán postup k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin. Pravomoc ke stanovení rozsahu a četnosti interních auditů má PM. Výsledky interních auditů slouží jako jeden ze zdrojů přezkoumání účinnosti a efektivnosti QMS a jeho zlepšování. Odkaz na dokumentaci QS QI Interní audity kvality Katalog otázek interního auditu kvality Monitorování a měření procesů a výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy Organizace musí aplikovat vhodné metody monitorování a podle okolností také měření procesů systému managementu kvality. Tyto metody musí prokazovat schopnost procesů dosahovat plánované výsledky. Nejsou-li plánované výsledky dosaženy, musí být učiněna vhodná náprava a provedeno nápravné opatření.

28 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 28 / 36 Monitorování procesů výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy je zajištěno zejména: a) přezkoumáním vedení b) interními audity kvality c) veřejnoprávní kontrolou d) finanční kontrolou dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů e) pravidelným hodnocením hospodaření MČ f) vyhodnocováním podání občanů QS QS QS Mapy procesů Finanční kontrola Interní audity kvality Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů 8.3 Řízení neshodného produktu Organizace musí zajišťovat, že produkt, který neodpovídá stanoveným požadavkům, je identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Prvky řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem musí být stanoveny v dokumentovaném postupu. Tam, kde je to možné musí organizace nakládat s neshodným produktem jedním nebo více z následujících způsobů: a) přijetím opatření k odstranění zjištěné neshody; b) schválením jeho používání, uvolnění nebo přijetí s výjimkou udělenou příslušným orgánem a je-li to proveditelné, zákazníkem; c) přijetím opatření. Musí být vytvářeny a určovány (viz 4.2.4) záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních, včetně udělených výjimek. Je-li neshodný produkt opraven, musí být podroben opakovanému ověřování tak, aby se prokázala shoda s požadavky. Neshoda je specifikována odlišností od zadaných parametrů výkonu státní správy nebo plnění úkolů samosprávy. Popis a řešení neshod je popsáno v dokumentaci příslušné problematiky a souhrnně ve směrnici o kontinuálním zlepšování. Každá identifikovaná neshoda musí být popsána a odstraněna nápravou. Dále je postupováno dle QS (přijato opatření k nápravě k odstranění příčiny neshody, resp. preventivní opatření).

29 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 29 / 36 Ve směrnici Kontinuální zlepšování jsou taxativně uvedeny neshody podle zdrojů, forem popisu i forem řešení, včetně vedení záznamů. QS Kontinuální zlepšování 8.4 Analýza dat Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému managementu kvality a aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, musí organizace určovat, shromažďovat a analyzovat vhodné údaje. To musí zahrnovat údaje získané jako výsledek monitorování a měření a údaji z jiných odpovídajících zdrojů. Analýza údajů musí poskytnout informace týkající se a) spokojenosti zákazníka (viz 8.2.1), b) shody s požadavky na produkt (viz 7.2.1), c) znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření d) dodavatelů. Analýza údajů je nezbytnou součástí metody rozhodování na základě faktů. V procesech a činnostech ÚMČ jsou analyzovány údaje zejména z oblastí: a) podnětů občanů (formy viz kap ) b) plnění cílů kvality c) ekonomiky a financí d) rozvoje území e) majetku, svěřeného do správy MČ f) kontrolní činnosti a interních auditů g) hodnocení dodavatelů 8.5 Zlepšování Neustálé zlepšování Organizace musí neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality prostřednictvím využívání politiky kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, nápravných a preventivních opatření a přezkoumávání systému managementu Nápravná opatření Organizace musí provádět opatření pro odstranění příčin neshod tak, aby nedocházelo k jejich opětnému výskytu. Nápravná opatření musí být přiměřená důsledkům zjištěných neshod. Musí být vytvořen dokumentovaný postup, kterým se stanoví požadavky na a) přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníka), b) určení příčin neshod,

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

SŽDC M20/MP001 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20

SŽDC M20/MP001 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20 METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍCH TECHNICKÝCH AKTŮ SŽDC M20 Změna č. 0 Účinnost od 21. července 2015 č.j.: S27771/2015-SŽDC-O13 Počet listů: 10 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Úroveň

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k:

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: 13. ledna 2016 Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: Zprávy z auditu Úvod Kapitola 1 ISO 9001 říká, že má organizace implementovat QMS v případě, že potřebuje

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

1 PŘEDMĚT NORMATIVNÍHO DOKUMENTU ROZSAH DEFINICE POJMŮ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY...5

1 PŘEDMĚT NORMATIVNÍHO DOKUMENTU ROZSAH DEFINICE POJMŮ SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY...5 OBSAH 1 PŘEDMĚT NORMATIVNÍHO DOKUMENTU...3 2 ROZSAH...3 3 DEFINICE POJMŮ...3 4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY...5 4.1 Všeobecné požadavky...5 4.2 Požadavky na dokumentaci...5 4.2.1 Všeobecně...5 4.2.2 Příručka

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010 Příloha č. 6 MICOOP-správa škol List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Výtisk číslo:1 Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS. Manuál kvality dodavatele. Číslo PP 01/19 Vydání 1. Náhrada předchozích prováděcích předpisů Úvodní ustanovení

PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS. Manuál kvality dodavatele. Číslo PP 01/19 Vydání 1. Náhrada předchozích prováděcích předpisů Úvodní ustanovení PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS Název Manuál kvality dodavatele Číslo PP 01/19 Vydání 1 Náhrada předchozích prováděcích předpisů Úvodní ustanovení Tento prováděcí předpis definuje požadavky společnosti NAREX Ždánice,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

PŘÍRUČKA KVALITY. Stránka 1 / 21. Směrnice S 03/ vydání. D.Q.RYLES s.r.o. Obránců míru 222/ Ostrava-Vítk. Účinnost od: 1.11.

PŘÍRUČKA KVALITY. Stránka 1 / 21. Směrnice S 03/ vydání. D.Q.RYLES s.r.o. Obránců míru 222/ Ostrava-Vítk. Účinnost od: 1.11. Stránka 1 / 21 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : VÝTISK ČÍSLO: PŘÍRUČKA KVALITY Rozdělovník: Ředitel společnosti č. 1 Zpracoval Schválil Funkce Ředitel společnosti Ředitel společnosti Jméno,

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

BAŠNÉHO 36, BRNO. Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím

BAŠNÉHO 36, BRNO. Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím BAŠNÉHO 36, 623 00 BRNO Zásady vztahu statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice k příspěvkovým organizacím 1 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Zásady vztahu statutárního města Brna, městské

Více

Městská část Praha 7 Úřad městské části Útvar kontroly, auditu a stížností nábř. Kpt. Jaroše 1000 detašované pracoviště Dělnická 44a Praha 7

Městská část Praha 7 Úřad městské části Útvar kontroly, auditu a stížností nábř. Kpt. Jaroše 1000 detašované pracoviště Dělnická 44a Praha 7 Městská část Praha 7 Úřad městské části Útvar kontroly, auditu a stížností nábř. Kpt. Jaroše 1000 detašované pracoviště Dělnická 44a 170 00 Praha 7 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica, Ing. Radim Slovák interní auditor pověřený řízením EO Datum: 14.2. 2011 Schválil:

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název: Politika bezpečnosti informací Číslo dokumentu: OS4402 Vydání č.: 06 Výtisk č.: 01 Platnost od: 15.04.2016 Účinnost od: 29.04.2016 Platnost do: Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs

Více

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Nový přístup k vedení auditů 3 úrovně pro vedení auditu Vrcholové vedení organizace Vlastníci procesů Pracoviště Nový přístup k

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016

Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 Chocerady 27.2.2017 Ing. Jiří Seger Sdružení poradců ISO 9001:2015 1 Systém managementu kvality (QMS) - požadavky ISO 9001 (9002, 9003):1987 ISO 9001 (9002, 9003):

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace International Organization for Standardization BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland Tel: +41 22 749 01 11, Web: www.iso.org Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

kvalita v laboratorní medicíně

kvalita v laboratorní medicíně 28 Význam ISO 9001:2000 pro klinické laboratoře Představení požadavků systémového managementu kvality a způsobů jeho použití v klinických laboratořích - Dokončení z minulého čísla V. Grabmuller 3.2 Vybraná

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Schválení: Mgr. J. Deylová vedoucí zařízení Verze: 02

Schválení: Mgr. J. Deylová vedoucí zařízení Verze: 02 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ SOIÁLNÍ SLUŽBY Nahrazuje: Proces II SQ 15/2015 - Zvyšování kvality poskytované sociální služby, verze 01 Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Karolinka Pod Obecnicu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica interní auditor Datum: 26. 2. 2010 Schválil: Datum: 5. 3. 2010 Ing. Petr Rafaj předseda

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více