Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2."

Transkript

1 Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její poskytování jiným osobám, než k tomu určeným je možné pouze se souhlasem tajemníka ÚMČ. Garant: Mgr. Eva Koplíková, Datum Podpis: vedoucí OPKČ Schválil: usnesení č. 393/RMČ/2008 Datum Podpis: Nahrazuje: QS V02R08 Platnost od: Účinnost od:

2 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 2/36 Vydání 2. OBSAH: 1. PŘEDMĚT OBECNĚ APLIKACE 4 2. OBLAST A ROZSAH POUŽITÍ PŮSOBNOST M. Č. PRAHA VEDENÍ ÚŘADU M. Č. PRAHA TERMÍNY A DEFINICE DEFINICE POJMŮ POUŽITÉ ZKRATKY SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY POŽADAVKY NA DOKUMENTACI OBECNĚ PŘÍRUČKA KVALITY ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA (OBČANA) POLITIKA KVALITY PLÁNOVÁNÍ CÍLE KVALITY PLÁNOVÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC PŘEDSTAVITEL MANAGEMENTU INTERNÍ KOMUNIKACE PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU OBECNĚ VSTUP PRO PŘEZKOUMÁNÍ VÝSTUP Z PŘEZKOUMÁNÍ MANAGEMENT ZDROJŮ POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ LIDSKÉ ZDROJE INFRASTRUKTURA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ REALIZACE VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A ÚKOLŮ SAMOSPRÁVY PLÁNOVÁNÍ REALIZACE VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A ÚKOLŮ SAMOSPRÁVY PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKA (OBČANA)...21

3 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 3/36 Vydání URČOVÁNÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU PŘEZKOUMÁVÁNÍ POŽADAVKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PRODUKTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM (OBČANEM) NÁVRH A VÝVOJ NÁKUP VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘÍCÍHO ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ OBECNĚ MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA (OBČANA) INTERNÍ AUDIT MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ PROCESŮ A VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ SAMOSPRÁVY ŘÍZENÍ NESHODNÉHO PRODUKTU ANALÝZA DAT ZLEPŠOVÁNÍ ZÁSADY MANAGEMENTU KVALITY ZÁZNAMY SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SEZNAM PŘÍLOH ROZDĚLOVNÍK / SEZNÁMENÍ S OBSAHEM...21 REVIZNÍ / ZMĚNOVÝ LIST...21 PROCESNÍ MAPA ÚMČ PRAHA

4 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 4/36 Vydání Předmět Reforma veřejné správy vyhlášená Vládou a Parlamentem ČR a realizovaná Ministerstvem vnitra ČR znamená m.j. zefektivnění a zkvalitnění výkonu této správy a její přiblížení k občanům. Uplatňováním zásad Národní politiky podpory kvality ve veřejné správě je pověřena Pracovní skupina pro kvalitu ve veřejném sektoru, která je poradním orgánem Rady České republiky pro jakost. Výbor pro kvalitu na úrovni územní veřejné správy, jako jeden z výborů pracovní skupiny, doporučuje vyvíjet další aktivity v oblasti uplatňování metod a standardů řízení kvality a podporuje návrh používání těchto metod ve veřejné správě jako parametr dotační politiky v rámci ČR i EU. 1.1 Obecně Hlavním cílem městské části Praha 14 je, v souladu se zákonnými předpisy a schválenou Koncepcí kvality pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem. Tento cíl je zajišťován orientací na občana a zefektivněním vlastní činnosti při správě městské části trvalým zlepšováním systému řízení. 1.2 Aplikace Za tím účelem bylo rozhodnuto usnesením Rady městské části Praha 14 č. 334 ze dne o zavedení systému řízení jakosti dle norem ČSN EN ISO 9001:2001. Usnesením RMČ č. 443/RMČ/2005 byl jmenován tajemník jako představitel managementu pro jakost. Následně Rada městské části Praha 14 schválila usnesením č.535/rmč/2005 Koncepci jakosti městské části Praha 14. Dne obdržela městská část certifikát shody systému managementu jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 (s výjimkou čl. 7.3.) pro výkon státní správy v přenesené působnosti a výkon samostatné působnosti. Tato příručka je průvodcem zavedeného systému QMS, a její struktura je popsána v kapitole Oblast a rozsah použití 2.1 Působnost m. č. Praha 14 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací (zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů) a člení se na městské části. Městská část Praha 14 v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hlavního města Prahy (vyhl. č. 55/2000 Sb. HMP, ve znění pozdějších předpisů) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městská část Praha 14 plní: a) výkon státní správy v přenesené působnosti hl. m. Prahy b) úkoly patřící do samosprávy v samostatné působnosti.

5 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 5/36 Vydání 2. Název Úřad městské části Praha 14 Adresa Bří Venclíků 1073, Praha 9 IČO DIČ CZ Telefon - ústředna Nadřízený orgán veřejné správy Magistrát hl. m. Prahy Fax E-podatelna www Počet obyvatel Praha (k ) Počet úředníků a zaměstnanců ÚMČ 171 Počet řízených organizací 17 Ze systému je vyloučen prvek 7.3. normy ČSN EN ISO 9001: Návrh a vývoj. Organizační schéma ÚMČ je uvedeno v Organizačním řádu. 2.2 Vedení Úřadu m. č. Praha 14 Městská část je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou Rada městské části, starosta městské části, úřad městské části, komise Rady městské části a výbory Zastupitelstva městské části. starosta představitel managementu pro kvalitu tajemník manager kvality Bc. Radek Vondra Ing. Luděk Lisý Ing. Michal Němec Rozdělení kompetencí v oblasti samostatné působnosti starosta oblast územního rozvoje, informatika, 1. zástupce starosty oblast školství a vzdělávání, ekonomika a rozpočet, získávání rozpočtových prostředků z dotačních zdrojů, monitoring realizace dotovaných akcí, 2. zástupce starosty oblast bytové politiky a správy majetku, 3. zástupce starosty oblast dopravy a životního prostředí, uvolněný radní oblast bezpečnosti, prevence kriminality a rizikového chování, kultura, sport, volný čas, místní Agenda 21, výstavba, podnikání, uvolněný radní oblast sociální péče a zdravotnictví, komunitní plánování, investice. 3. Termíny a definice 3.1 Definice pojmů QMS Systém OpN/POp Quality management system systém řízení kvality Systém opatření k nápravě / preventivních opatření k předcházení a řešení neshod dle směrnice QS (Kontinuální zlepšování)

6 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 6/36 Vydání Použité zkratky MČ Městská část Praha 14 ÚMČ Úřad městské části Praha 14 QMS Quality management system systém řízení kvality ZMČ Zastupitelstvo městské části Praha 14 RMČ Rada městské části Praha 14 PM představitel managementu (tajemník) MK manager kvality QS směrnice QMS QI instrukce QMS QF formulář QMS QP Přehled procesu QMS QM mapa procesu QMS HMP Hlavní město Praha EU Evropská unie KT kancelář tajemníka 4 Systém managementu kvality 4.1 Všeobecné požadavky Organizace musí v souladu s požadavky této mezinárodní normy vytvořit, dokumentovat, implementovat a udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost. Organizace musí a) identifikovat procesy potřebné pro systém managementu kvality a dále stanovit, jak jsou tyto procesy v rámci organizace aplikovány, b) určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, c) určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů, d) zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování těchto procesů a pro jejich monitorování, e) monitorovat tam, kde je to možné měřit a analyzovat tyto procesy a f) uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a pro neustálé zlepšování těchto procesů Organizace musí tyto procesy řídit v souladu s požadavky této mezinárodní normy. Rozhodne-li se organizace použít pro jakýkoliv proces, který má vliv na shodu produktu s požadavky, externí zdroj (outsourcing), musí zajistit, aby takovýto proces řídila. Typ a rozsah řízení těchto procesů zajišťovaných pomocí externích zdrojů musí být určen v systému managamentu kvality. Zajištění řízení procesů zajišťovaných pomocí externích zdrojů (outsourcing) nezbavuje organizaci odpovědnosti za shodu s požadavky zákazníka, zákonů a předpisů.

7 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 7/36 Vydání 2. Pro splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 (dále jen normy) je vytvořen v ÚMČ soubor dokumentace, který je neustále udržován a aktualizován. Strukturu dokumentace QMS tvoří: o Koncepce kvality Městské části Praha 14 o Cíle kvality na příslušné pětileté období o o směrnice, instrukce, mapy procesů, přehledy procesů, záznamy a formuláře, popisy pracovních funkcí Systém je tvořen dvěma hlavními procesy, které umožňují efektivní realizaci výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy. Procesní mapa ÚMČ je v příloze č. 3. Seznam dokumentační podpory obou hlavních procesů (tzn. seznam dokumentace) ve vztahu k normě je uložen u managera kvality (dále MK). QS QS Hodnocení dodavatelů Seznam dokumentace Organizační řád Zadávání veřejných zakázek 4.2 Požadavky na dokumentaci Obecně Dokumentace systému managementu kvality musí zahrnovat a) dokumentovaná prohlášení o politice kvality a o cílech kvality, b) příručku kvality, c) dokumentované postupy a záznamy požadované touto mezinárodní normou, d) dokumenty, včetně záznamů které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů, e) záznamy požadované touto mezinárodní normou (viz 4.2.4) Použití termínu dokumentovaný postup znamená, že postup je stanoven, dokumentován, implementován a udržován. Dokumentace QMS a dokumentované postupy odpovídají požadavkům normy ISO a byly zpracovány projektovým týmem pod vedením představitele managementu pro kvality tajemníka ÚMČ. Každý dokument je vydán v jednom podepsaném originále v listinné podobě, uloženém v kanceláři tajemníka spolu s originály záznamu o seznámení vedoucích odborů a originálem změnového/revizního listu. Záznam o seznámení nahrazuje doklad o převzetí listinné formy. Uživatel pracuje s dokumentem pouze v režimu prohlížení, pro editaci jsou určeni MK a pracovník KT.

8 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 8/36 Vydání 2. QS Řízení dokumentace a záznamů QS Spisový a skartační řád QS Koncepce kvality MČ Praha 14 QS Cíle kvality na příslušné pětileté období Organizace musí vytvořit a udržovat příručku kvality, která zahrnuje a) oblast použití systému managementu kvality, včetně podrobností o jakýchkoli vyloučených a jejich zdůvodnění b) dokumentové postupy vytvořené pro systém managementu kvality nebo odkazy na tyto postupy c) popis vzájemného působení mezi procesy systému managementu kvality. (dále příručka) je vydaná v listinné podobě v jednom podepsaném originále a je přístupná v elektronické podobě na webové adrese Do definovaného systému managementu kvality jsou zahrnuty všechny činnosti, které umožní realizaci úkolů samosprávy a výkonu státní správy s výjimkou kapitoly normy 7.3 Návrh a vývoj, která je s ohledem na charakter činností veřejné správy neuplatnitelná. Návaznosti jednotlivých činností a procesů jsou uvedeny v textu příručky, ve směrnicích, instrukcích, v mapách a přehledech procesů. Účelem příručky je vytvořit souhrnný popis systému managementu jakosti dle členění uvedeném v normě ČSN EN ISO 9001:2009 MČ Praha 14, stanovení odpovědností a pravomocí, organizačního uspořádání, popisu procesů a činností, souboru dokumentace a příslušných záznamů. slouží k: definování a dokumentování QMS vymezení rozsahu QMS stanovení odpovědností a pravomocí a přiřazení k definovaným činnostem stanovení souboru dokumentace a záznamů prezentaci QMS pro externí účely prokazování shody QMS s požadavky ve smluvních vztazích zajištění procesu zlepšování prováděných činností dokumentuje postupy, vytvořené pro systém managementu kvality nebo na tyto postupy odkazuje. Je určena pro všechny úředníky a zaměstnance městské části Praha 14 zařazené do ÚMČ, zastupitele městské části Praha 14 a pro širokou veřejnost. Je vydávána jako řízený dokument dle kap a podléhá změnovému a reviznímu řízení. Příručka je zveřejněna na a na webové adrese

9 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 9/36 Vydání 2. Kapitoly 1 3 příručky obsahují úvodní ustanovení a identifikační údaje. Členění kapitol 4 8 odpovídá členění dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Pro snazší orientaci uživatelů je na začátku každé kapitoly uveden text normy kurzívou s barevným odlišením. Následný komentář popisuje plnění požadavků normy, včetně odkazů na dokumentaci. Kapitoly 9 13 obsahují doprovodná a závěrečná ustanovení, včetně příloh. QS Řízení dokumentace a záznamů Řízení dokumentů Dokumenty požadované systémem managementu kvality musí být řízeny. Záznamy jsou zvláštním typem dokumentu a musí být řízeny v souladu s požadavky uvedenými v Musí být vytvořen dokumentovaný postup, který stanoví pravidla pro: a) schvalování dokumentů z hlediska jejich přiměřenosti před jejich vydáním, b) přezkoumávání dokumentů, popřípadě jejich aktualizaci a pro opakované schvalování, c) zajištění identifikace změn dokumentů a aktuálního stavu verze dokumentů, d) zajištění dostupnosti příslušných verzí aplikovatelných dokumentů v místech používání, e) zajištění trvalé čitelnosti a snadné identifikovatelnosti dokumentů, f) zajištění identifikace dokumentů externího původu, které organizace stanovila jako nezbytné pro plánování a fungování systému managementu kvality a zajištění,že jejich distribuce je řízena a g) zabránění neúmyslného používání zastaralých dokumentů a aplikaci vhodné identifikace těchto dokumentů, jsou-li z jakéhokoli důvodu uchovávány. Ve směrnici QS je definovaný způsob identifikace a značení dokumentů. Zvolený způsob umožňuje přiřazení dokumentu k prvkům normy. Dokumentace QMS je členěna na směrnice (QS), instrukce (QI), mapy procesů (QM), přehledy procesů (QP) a záznamy. Záznamy jsou vedeny na formulářích (QF), nebo v nespecifikované formě. Formuláře jsou uvedeny v příslušných mapách a přehledech procesů. Ostatní dokumentace ÚMČ obsahuje usnesení ZMČ a RMČ, příkazy starosty a tajemníka, pokyny vedoucích odborů a tajemníka, dokumentaci vedení, dokumentaci SW a ostatní provozní interní a externí dokumentaci (právní normy, atd.). Jsou stanoveny postupy při tvorbě a připomínkování dokumentů, jejich ověřování a schvalování a dále při vydávání, distribuci, evidování, archivaci a aktualizaci a revizi. Případné externí dokumenty potřebné pro plánování a fungování QMS jsou identifikovány v QS a QI a jejich řízení je shodné s distribucí QS a QI. QS Řízení dokumentace a záznamů QS Spisový a skartační řád QS Organizační řád

10 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 10/36 Vydání Řízení záznamů Organizace musí řídit záznamy určené pro poskytování důkazů o shodě s požadavky a o efektivním fungování systému managementu kvality. Záznamy musí zůstat být trvale čitelné a snadno identifikovatelné a musí být snadno vyhledatelné. Organizace musí vytvořit dokumentovaný postup, který stanoví nástroje řízení potřebné pro identifikaci, ukládání, ochranu, uchovávání, vyhledávání, stanovení doby uchování a vypořádání nakládání se záznamy. Nástrojem pro sledování průběhu a výsledku plnění úkolů samosprávy nebo výkonu státní správy je vedení záznamů z těchto činností. Záznamy jsou vedeny na formulářích (QF), nebo v nespecifikované formě. Seznam záznamů a formulářů QF užívaných na odborech je uveden v mapách a přehledech procesů odborů. Záznamy vyplývající z činností a procesů definovaných v dokumentech QMS jsou uvedeny v kap. 6. každé směrnice nebo instrukce. K důležitým záznamům patří i zpráva o přezkoumání systému vedením. QS Seznam záznamů v QM a QP Řízení dokumentace a záznamů 5 Odpovědnost managementu 5.1 Angažovanost a aktivita managementu Vrcholové vedení musí poskytovat důkazy o své angažovanosti a aktivitě při vytváření a implementaci systému managementu kvality a při neustálém zlepšování jeho efektivnosti prostřednictvím: a) komunikace v organizaci o tom, jak je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako požadavky zákonů a předpisů b) stanovování politiky kvality c) zajišťování, že jsou stanoveny cíle kvality, d) prováděním přezkoumávání managementu a e) zajišťování dostupnosti zdrojů. Vedení MČ, zastoupené Radou MČ schválením koncepce kvality MČ Praha 14 přijalo závazek m.j. trvale zlepšovat systém řízení ÚMČ a za účelem zefektivnění vlastní činnosti při správě MČ zavést a využívat systém managementu kvality podle příslušných norem ISO Vedení MČ dále stanovilo rámcové cíle kvality, které jsou rozpracovány na úroveň jednotlivých odborů ÚMČ formou pokynů vedoucích odborů.

11 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 11/36 Vydání 2. Jednou ročně je prováděno přezkoumání systému vedením, které umožní ověřit, že systém je účinný a efektivní a zahrnuje trend neustálého zlepšování. Součástí přezkoumání vedením je vytvoření potřebných zdrojů, které umožní účinný a efektivní provoz celého systému. Odkaz na dokumentaci QS Cíle kvality na příslušné pětileté období Pokyny VO Cíle kvality dle odborů QS Koncepce kvality MČ Praha 14 QS Organizační řád QS Pracovní řád (včetně etického kodexu) 5.2. Zaměření na zákazníka (občana) Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly stanovovány požadavky zákazníka a aby byly plněny s cílem zvyšovat jeho spokojenost (viz a 8.2.1). Zákazníky služeb, které poskytuje ÚMČ jsou občané městské části, tzn. fyzické a právnické osoby, návštěvníci a další zainteresované strany. Pod pojmem zákazník je chápáno i životní prostředí a odbory ÚMČ a jejich pracovníci (vnitřní prostředí). Požadavky zákazníka jsou definovány jako soulad individuálních potřeb a veřejného zájmu, vyjádřeného v zákonech. Vedení zajišťuje uvolňování potřebných zdrojů (lidské, finanční, materiální) dle schváleného rozpočtu pro: o přezkoumávání požadavků na plnění úkolů samosprávy a výkonu státní správy; o rychlé a efektivní uspokojování těchto požadavků; o zajištění spokojenosti zákazníků (občanů, zainteresovaných stran), aby požadavky zákazníka (občana, zainteresovaných stran) byly plněny s cílem zvyšování jeho spokojenosti. Schválený rozpočet MČ je klíčovým procesem pro uvolňování zdrojů. QS Koncepce kvality MČ Praha 14 QS Cíle kvality na příslušné pětileté období QI Rozpočet, jeho kontrola a rozbory hospodaření 5.3 Politika kvality Vrcholové vedení musí zajistit, aby politika kvality a) odpovídala záměrům organizace,

12 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 12/36 Vydání 2. b) obsahovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu kvality, c) poskytovala osnovu pro stanovení a přezkoumání cílů kvality, d) byla v organizaci sdělována a pochopena a e) byla přezkoumávána z hlediska neustálé vhodnosti Politika kvality byla schválena Radou MČ usnesením č.535/rmč/2005, č.76/rmč/2010 dne a pod názvem Koncepce jakosti městské části Praha 14, posléze Koncepce kvality městské části Praha 14. V koncepci kvality je uveden hlavní cíl městské části a jeho zajištění orientací na občana a zefektivněním vlastní činnosti při správě městské části. Koncepce kvality je zveřejněna na Plánování Cíle kvality Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly pro příslušné organizační jednotky a úrovně v organizaci stanoveny cíle kvality včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na produkt (viz 7.1 a). Cíle kvality musí být měřitelné a musí být v souladu s politikou kvality. Cíle kvality jsou realizací Koncepce kvality. Cíle jsou stanoveny souhrnně pro MČ a rozpracovány na jednotlivé odbory. Je důsledně dodržována zásada jejich konkrétnosti, měřitelnosti, ambicióznosti, termínovanosti a reálnosti. Jejich plnění je pravidelně vyhodnocováno a cíle jsou dle potřeby revidovány. QS Cíle kvality na příslušné pětileté období Pokyny VO Cíle kvality dle odborů Plánování systému managementu kvality Vrcholové vedení musí zajistit, aby se a) plánování systému managementu kvality bylo prováděno tak, aby byly splněny požadavky uvedené ve 4.1, stejně jako cíle kvality a b) byla neustále udržována integrita systému managementu kvality, a to i v průběhu plánování a implementace změn tohoto systému.

13 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 13/36 Vydání 2. Plánování je popsáno v jednotlivých směrnicích (plán vzdělávání, plán auditů, plán investičních akcí, atd.) a mapách procesů (rozpočet MČ, atd.). Operativní plánování je zajištěno poradami vedení a poradami vedoucích odborů. Odkaz na dokumentaci QS Organizační řád 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly v rámci celé organizace stanoveny a sdělovány odpovědnosti a pravomoci. Povinnosti a pravomoci jsou stanoveny organizačním řádem, pracovním řádem, podpisovým řádem, touto příručkou a ostatními řídícími akty. Ve směrnicích a instrukcích jsou odpovědnosti a pravomoci řešeny v kap. 4. Odpovědnosti a pravomoci jsou dále rozepsány v pracovních náplních, které jsou součástí popisů pracovních funkcí. QS Organizační řád QI Pracovní řád (včetně etického kodexu) QI Podpisový řád QS Personalistika a vzdělávání Představitel managementu Vrcholové vedení musí jmenovat člena managementu organizace, který bez ohledu na jiné povinnosti musí mít odpovědnost a pravomoc zahrnující a) zajištění, že jsou vytvářeny, implementovány a udržovány procesy potřebné pro systém managementu kvality b) předkládání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti systému managementu kvality a o jakékoli potřebě zlepšování a c) podporování povědomí o závažnosti požadavků zákazníka v rámci celé organizaci. Rada městské části jmenovala tajemníka ÚMČ představitelem vedení pro kvalitu. Tajemník odpovídá za: a) vytváření, uplatňování, udržování a zlepšování QMS, b) předkládání informací vrcholovému vedení Úřadu (starostovi, zástupcům starosty) za

14 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 14/36 Vydání 2. účelem přezkoumání účinnosti a efektivnosti QMS, c) podporování vědomí závažnosti plnění požadavků na zabezpečování úkolů samosprávy a výkonu státní správy v celém ÚMČ. Vedoucím odborů jsou organizačním řádem stanoveny odpovědnosti a pravomoci v rámci jejich odboru. QS Organizační řád Interní komunikace Vrcholové vedení musí zajistit vytváření příslušných komunikačních cest v rámci organizace a fungování komunikace týkající se efektivnosti systému managementu kvality. Hlavní zásady interní komunikace jsou stanoveny organizačním řádem, směrnicí o bezpečnostní politice ISVS a provozním řádem. Efektivní a účinný proces interní komunikace mezi vedením a odbory a odbory navzájem je zabezpečován pravidelnými poradami vedoucích odborů a poradami tajemníka ÚMČ. QS Bezpečnostní politika ISVS ÚMČ Praha 14 QS Organizační řád QS Provozní řád 5.6 Přezkoumání systému managementu Obecně Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém managementu kvality organizace, aby byla zajištěna jeho neustálá vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání musí zahrnovat posouzení příležitostí pro zlepšování, a potřebu změn v systému managementu kvality, včetně politiky a cílů kvality. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o přezkoumáních systému managementu (viz 4.2.4). Vedení ÚMČ stanovilo způsob a interval 1x ročně pro přezkoumání funkčnosti, účinnosti a efektivnosti QMS, které zajistí jeho vhodné a účinné provozování. Oblasti přezkoumávání, které zahrnují všechny činnosti a procesy QMS: - koncepce a cíle kvality - stav dokumentů QMS - organizační struktura - systém pro poskytování veřejné finanční podpory

15 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 15/36 Vydání 2. - systém vzdělávání pracovníků - způsoby zadávání veřejných zakázek - hodnocení dodavatelů - výsledky interních auditů kvality - výsledky finanční kontroly - výsledky kontrol nadřízených orgánů - vyhodnocení upozornění, stížností, žádostí atd. od občanů a účastníků řízení - vyhodnocení systému OpN/POp - efektivnosti opatření z předchozího přezkoumání vedením - doporučení pro zlepšování návrh na opatření s termínem realizace a odpovědnou osobou Vstup pro přezkoumání Vstup pro přezkoumání systému managementu musí zahrnovat informace o a) výsledcích auditů, b) zpětné vazbě od zákazníka, c) výkonnosti procesů a shodě produktu, d) stavu preventivních a nápravných opatření, e) následných opatřeních vyplývajících z předchozích přezkoumávání systému managementu, f) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a g) doporučeních pro zlepšování. Vstupy pro přezkoumání musí obsahovat: a) evidenční list hodnocení neshod b) způsob a přehled hodnocení dodavatelů c) výtah ze závěrů zpráv externích auditů a kontrol d) souhrn závěrů z opatření z předchozích přezkoumání systému e) přehled realizovaných interních auditů f) vyhodnocení stížností občanů g) vybrané části zprávy o hospodaření MČ za příslušné období h) finanční nároky na zavádění systému QMS, jeho udržení a zlepšování i) doporučení k předchozím vstupům pro zlepšování (udržení) dosaženého standardu Výstup z přezkoumání Výstup z přezkoumání systému managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se a) ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů, b) ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka a c) k potřebám zdrojů.

16 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 16/36 Vydání 2. Z přezkoumání je proveden záznam, který obsahuje: a) výčet zkoumaných oblastí b) vyhodnocení předložených materiálů (kap ) c) návrh nápravných a preventivních opatření d) rozsah případně kritéria hodnocení vstupů pro příští období e) celkové zhodnocení systému managementu kvality f) návrhy na zlepšení g) lhůtu pro skartaci - skartační znak 6 Management zdrojů 6.1 Poskytování zdrojů Organizace musí určovat a poskytovat zdroje potřebné pro: a) implementaci a udržování systému managementu kvality a neustálé zlepšování jeho efektivnosti a b) zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků. Plánování zdrojů vychází z cílů kvality a ze schváleného rozpočtu. Rozpočtový proces je popsán v mapě procesu a v instrukci QI Identifikace potřebných zdrojů (lidských, materiálních a informačních) je součástí každé mapy procesu. Zásady pro efektivní, hospodárné a účelné nakládání se zdroji (majetkem, finančními prostředky) a jeho kontrolou stanovují příslušné směrnice a instrukce. QS Hospodaření s majetkem MČ Praha 14 QI Pokladní činnost a pokladní doklady QI Rozpočet, jeho kontrola a rozbory hospodaření QS Finanční kontrola QI Vymáhání pohledávek Mapy procesů Přehledy procesů 6.2 Lidské zdroje Obecně Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt, musí být kompetentní na základě patřičného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti Organizace musí

17 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 17/36 Vydání 2. a) určovat nezbytnou kompetenci pro pracovníky, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt b) podle okolností poskytovat výcvik nebo provádět jiná opatření, c) hodnotit efektivnost provedených opatření, d) zajišťovat, aby si pracovníci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a jak přispívají k dosažení cílů kvality a e) vytvářet a udržovat vhodné záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech (viz 4.2.4) V ÚMČ je vytvořen jednotný systém zabezpečení všech personálních činností, potřebné kvalifikace a vzdělávání úředníků a pracovníků v souladu s příslušnými zákony a odpovídající zájmům MČ. Personální činnosti a vzdělávání úředníků jsou determinovány především zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a vyhl. MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. O vzdělávání a výcviku se vedou záznamy, uložené v osobním spise. Proces zajišťování kvalifikace je vyhodnocen komplexně po skončení vzdělávacího období před schválením plánu vzdělávání na další období. Úředníci a zaměstnanci jsou vedeni k pochopení závažnosti svých činností a jsou prokazatelně seznamováni s dokumentací QMS, tak že a) s vybranou dokumentací jsou seznamování všichni úředníci a pracovníci b) s ostatní účelovou dokumentací dotčení uživatelé QS Bezpečnostní politika ISVS ÚMČ Praha 14 QS Pracovní řád QI Pravidla pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných Městskou částí Praha 14 QS Personalistika a vzdělávání QS Řízení dokumentace a záznamů QI Střet zájmů QI Náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů zastupitelstva MČ Praha Infrastruktura Organizace musí určovat, poskytovat a udržovat infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt. Podle okolností infrastruktura zahrnuje: a) budovy, pracovní prostory a související technické vybavení, b) zařízení pro proces (jak hardware, tak software) a c) podpůrné služby (např. přepravu komunikační nebo informační systémy)

18 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 18/36 Vydání 2. Vedení ÚMČ realizuje v udržování infrastruktury požadavky Zastupitelů a Rady MČ. Zásady hospodaření s majetkem MČ a jeho údržbou, vč. SW a HW, realizují příslušné odbory ÚMČ. Postupy při správě majetku MČ a podpůrné služby v ÚMČ jsou popsány v příslušné dokumentaci formou směrnic, instrukcí, map a přehledů procesů. Odkazy na dokumentaci: QS Bezpečnostní politika ISVS ÚMČ Praha 14 QS Organizační řád QI Hospodaření s majetkem MČ Praha 14 QI Poskytování náhrad cestovních výdajů QI Pokladní činnost a pokladní doklady QS Provozní řád QI Provoz služebních vozidel QI Přidělování a provoz mobilních telefonů Mapy procesů 6.4 Pracovní prostředí Organizace musí určovat a řídit pracovní prostředí potřebné pro dosahování shody s požadavky na produkty. V ÚMČ je vytvořeno vhodné pracovní prostředí, které umožňuje kvalitní provádění činností a procesů a dodržování požadavků zákonů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a osobních ochranných prostředků a je zajištěno školení pracovníků v těchto oblastech. Práva a povinnosti úředníků a pracovníků v uvedených oblastech jsou specifikovány v příslušné dokumentaci. QI Pracovní řád QS Provozní řád QI Zásady bezpečnosti práce a požární ochrany QI Postup při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti

19 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 19 / 36 7 Realizace výkonu státní správy a úkolů samosprávy 7.1 Plánování realizace výkonu státní správy a úkolů samosprávy Organizace musí plánovat a vytvářet procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu musí být v souladu s požadavky ostatních procesů systému managementu kvality (viz 4.1). Při plánování realizace produktu musí organizace podle okolností určovat: a) cíle kvality a požadavky na produkt, b) potřebu vytvářet procesy a dokumenty a poskytovat zdroje, které jsou specifické pro produkt c) požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování,měření kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro produkt a kritéria pro přijetí produktu, d) záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky (viz 4.2.4). Výstup z tohoto plánování musí být ve formě, která je vhodná pro způsob, jakým organizace funguje. Produktem ÚMČ je výkon státní zprávy a plnění úkolů samosprávy. Cíle kvality jsou rozpracované na jednotlivé odbory. Jednotlivé činnosti a procesy jsou popsány v dokumentaci QMS. Činnosti hlavního procesu STÁTNÍ SPRÁVA jsou popsány v přehledech procesů QP. Činnosti hlavního procesu SAMOSPRÁVA jsou popsány: a) ve směrnicích a instrukcích QS, QI b) v mapách procesů QM. QS Cíle kvality QS, QI Směrnice a instrukce QMS QP přehledy procesů v oblasti státní správa QM mapy procesů v oblasti samosprávy 7.2 Procesy týkající se zákazníka (občana) Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu Určování požadavků týkajících se produktu Organizace musí určit

20 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 20 / 36 a) požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání, b) požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, je-li toto použití známo, c) požadavky zákonů a předpisů aplikovatelné na produkt a d) jakékoli doplňující požadavky určené organizací jako potřebné Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Organizace musí přezkoumávat požadavky týkající se produktu. Toto přezkoumání musí být prováděno před přijetím závazku organizace dodat produkt zákazníkovi (např. před předložením nabídek, přijetím smluv nebo objednávek, před přijetím změn ke smlouvám nebo objednávkám) a musí zajistit že a) jsou stanoveny požadavky na produkt, b) jsou vyřešeny požadavky smlouvy nebo objednávky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků a c) organizace je schopna plnit stanovené požadavky. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích přezkoumání a o opatřeních, která z těchto přezkoumání vyplývají (viz ) V případě, že zákazník neposkytne dokumentované vyjádření požadavku, organizace musí potvrdit požadavky zákazníka dříve, než je příjme. V případě, že se změní požadavky na produkt, musí organizace zajistit, aby byly změněny i příslušné dokumenty a aby příslušní pracovníci byli o změněných požadavcích informováni. Požadavky na výkon státní správy jsou definovány jako soulad individuálních požadavků občanů a jiných zainteresovaných stran a platné zákonné legislativy, podle které ÚMČ vykonává svou přenesenou působnost. Požadavky na výkon samosprávy jsou definovány především v žádostech občanů, jiných zainteresovaných stran a v usneseních zastupitelů. Přezkoumání požadavků na výkon státní správy se provádí dle postupů definovaných v zákonech a v prováděcích vyhláškách (uvedeno v jednotlivých přehledech procesů). Základním požadavkem na plnění úkolů samosprávy je proces tvorby rozpočtu a následné hospodaření v průběhu plánovacího období. Významnou činností při stanovování požadavků služby občanům je výběr dodavatelů na realizace investičních i neinvestičních akcí. Tato činnost je definována zákonem a rozpracována v příslušné dokumentaci. QS Zadávání veřejných zakázek QI Základní registry Mapy a přehledy procesů

21 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 21 / Komunikace se zákazníkem (občanem) Organizace musí stanovit a implementovat efektivní způsoby pro efektivní komunikace se zákazníky ohledně a) informací o produktu b) vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn a c) zpětné vazby od zákazníka, včetně stížností zákazníka. Pro informování občanů a dalších zainteresovaných stran jsou vytvořeny aktivity, které umožňují přiblížení ÚMČ směrem ke klientovi. Jedná se především o úřední desku ÚMČ v klasické podobě, umístěnou na objektu. Jsou pořádávány veřejná zasedání Zastupitelstva MČ, neformální jednání starosty s občany, apod. Na www stránce MČ Praha 14 je k dispozici m.j.: - úřední deska - usnesení Rady a Zastupitelstva MČ - aktuální formuláře - rozpočet MČ - informace o veřejných zakázkách - informace o pracovních příležitostech v ÚMČ - diskusní fórum - účelové ankety Pro další usnadnění styku občanů s ÚMČ je v budově ÚMČ v provozu informační kancelář. Komunikace v rámci výkonu státní správy je stanovena příslušnými zákony. Komunikaci se žadatelem o výsledku rozhodnutí orgánu samosprávy zabezpečují příslušné odbory v písemné, nebo elektronické formě a postup je definován v dokumentaci. QI Předkládání materiálů pro jednání RMČ a ZMČ QI Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím QS Organizační řád QS Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů QS Vyřizování petic QS Hodnocení výkonnosti procesů QI Úprava podmínek práva k svobodnému přístupu k informacím 7.3 Návrh a vývoj ÚMČ Praha 14 se činnostmi, které by mohly mít vztah k návrhu, případně k vývoji nové služby, nezabývá s ohledem na jasně vymezenou oblast činnosti danou zákony.

22 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 22 / Nákup Proces nákupu Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům na nákup. Typ a rozsah nástrojů řízení aplikovaných na dodavatele a na nakupovaný produkt musí být závislé na vlivu nakupovaného produktu na následné realizaci produktu nebo ne konečný produkt. Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky organizace. Musí být stanovena kritéria pro jejich výběr, hodnocení a opakované hodnocení. Musí se vytvářeny záznamy o výsledcích hodnocení a o všech nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení (viz 4.2.4) Informace pro nákup Informace pro nákup musí popisovat produkt,který má být nakoupen a podle okolností má zahrnovat a) požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení b) požadavky na kvalifikaci zaměstnanců a c) požadavky na systém managementu kvality. Organizace musí zajistit přiměřenost specifikovaných požadavků pro nákup dříve, než je sdělí dodavateli Ověřování nakupovaného produktu Organizace musí stanovovat a uplatňovat kontrolní nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění toho, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky nákupu. V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování u dodavatele, musí organizace v informacích pro nákupu uvést zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu. Výchozím dokumentem pro proces nakupování je schválený rozpočet MČ pro investiční i neinvestiční výdaje. Každý výdaj má charakter zakázky. Postup při přípravě, zadávání a realizaci zakázek na dodávky, služby a stavební práce a metody hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti při respektování platných zákonů a vyhlášek je stanoven v dokumentaci. Pro výběr dodavatelů/uchazečů a pro jejich následné hodnocení po realizaci zakázky jsou stanovena kritéria. O výběrovém řízení se vede potřebná dokumentace. QS Organizační řád QS Podpisový řád QS Zadávání veřejných zakázek

23 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 23 / Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a poskytování služeb za řízených podmínek. Řízené podmínky podle okolností zahrnují a) dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu, b) dostupnost potřebných pracovních instrukcí, c) používání vhodného zařízení, d) dostupnost a použití monitorovacího a měřicího zařízení, e) implementaci monitorování a měření a f) implementaci činností při uvolňování produktu, dodávání a po dodání Validace procesu poskytování služeb Organizace musí validovat všechny procesy výroby a poskytování služeb v případě, že nelze výsledný výstup ověřovat následným monitorováním nebo měřením a nedostatky se tak projevují až poté co je produkt používán nebo poté, co je služba dodána. Validací musí být prokázána schopnost těchto procesů dosahovat plánované výsledky. Pro tyto procesy musí organizace stanovit mechanismy, které mohou podle okolností zahrnovat a) stanovení h kritérií pro přezkoumání a schvalování procesů, b) schválení zařízení a kvalifikace pracovníků, c) použití specifických metod a postupů, d) požadavky na záznamy (viz 4.2.4) a e) opakované validace Identifikace a sledovatelnost Organizace musí podle okolností během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat. Organizace musí v průběhu realizace produktu identifikovat stav produktu s ohledem na požadavky monitorování a měření. V případě, že je požadována sledovatelnost, musí organizace řídit jednoznačnou identifikaci produktu a o této identifikaci vytvářet a udržovat záznamy. (viz 4.2.4). Činnosti výkonu státní správy a úkolů samosprávy jsou definovány v dokumentaci QMS (QS, QI, QM, QP, QF). Validace poskytovaných služeb je definována: a) u výkonu státní správy: - odvolací řízení a další opravné prostředky podle zákonných předpisů b) u plnění úkolů samosprávy: - možnost odvolání se k příslušnému orgánu samosprávy - uplatňování stížností, petic, atd. - interpelace občanů na jednáních zastupitelstva MČ - diskusní fóra, ankety, příspěvky v tisku MČ, atd.

24 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 24 / 36 V ÚMČ je validace zabezpečena komunikací a zpětnou vazbou mezi odbory. Vyhodnocení zabezpečuje tajemník na poradách vedoucích odborů. Identifikace a sledovatelnost jednotlivých úkonů je zajištěna jednoznačným identifikačním znakem. K identifikaci slouží číslo jednací, číslo spisu/záznamu, identifikace občana, apod. Úkoly ZMČ a RMČ jsou identifikovatelné a sledovatelné číslem usnesení a Úkoly z porad vedoucích odborů jsou identifikovatelné datem porady a jménem zaúkolovaného. QS Řízení dokumentace a záznamů QI Předkládání materiálů do RMČ a ZMČ QS Spisový a skartační řád QS Organizační řád QI Podpisový řád QI Hodnocení výkonnosti procesů Mapy procesů Přehledy procesů Majetek zákazníka Organizace musí pečovat o majetek zákazníka, pokud je pod kontrolou organizace nebo jej organizace používá. Organizace musí identifikovat, ověřovat, chránit a zabezpečovat majetek zákazníka poskytnutý k použití nebo k začlenění do produktu. Jestliže se jakýkoli majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se zjistí, že je nevhodný k použití, musí tento fakt oznámit zákazníkovi a musí o tom vytvářet a udržovat záznamy (viz 4.2.4). Majetkem občana, kterým ÚMČ dočasně obhospodařuje, může být projektová dokumentace k podaným žádostem. Projektová dokumentace: Příjem dokumentace je současně se žádostí zaevidován hlavní podatelnou ÚMČ a vyznačen razítkem na žádosti. Za dokumentaci odpovídá úředník, do jehož kompetence příslušná agenda náleží, popř. úředník určený vedoucím odboru. V případě ztráty, zničení, nebo jejího poškození předloží občan novou projektovou dokumentaci nebo při zjištění úředníkem, že je dokumentace nevhodná, je vrácena zpět občanovi, popř. je občan vyzván odpovědným úředníkem k jejímu doplnění. Majetek je vydáván (vrácen) občanovi na základě průkazného záznamu. QS Organizační řád Uchovávání produktu

25 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 25 / 36 Organizace musí uchovávat produkt v průběhu interních operací a dodání produktu na zamýšlené místo tak,aby byla udržována jeho shoda s požadavky. Podle okolností musí uchovávání produktu zahrnovat identifikaci, manipulaci, balení, skladování a ochranu. Zachování shody platí i pro základní součásti produktu. Ochrana je respektována: a) v přesném dodržování zákonů, interních směrnic, instrukcí a postupů b) v kontrole shody zadání úkolů a poskytnuté služby c) v dodržování Etického kodexu úředníka, který je součástí QS Pracovního řádu Ochrana je zajištěna: a) finanční veřejnosprávní kontrolou b) interními audity c) postupy kontinuálního zlepšování d) analýzou stížností občanů QS Pracovní řád QS Finanční kontrola QS Interní audity kvality QS Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů QS Vyřizování petic 7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení Organizace musí určovat monitorování a měření, které bude prováděno a monitorovací a měřící zařízení potřebná pro poskytování důkazů o shodě produktu se stanovenými požadavky. Organizace musí stanovovat procesy, které zajistí, že monitorování a měření může být prováděno a je prováděno způsobem, který je v souladu s požadavky na monitorování a měření. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o výsledcích kalibrace a ověřování (viz 4.2.4). V ÚMČ jsou k zabezpečení metrologických procesů používána kalibrovaná měřidla, za jejichž pořízení a používání jsou odpovědni vedoucí užívajících odborů. Doba používání je dána dobou životnosti měřidla, není li zvláštními předpisy stanoveno jinak. QS Hospodaření s majetkem MČ Praha 14

26 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 26 / 36 8 Měření, analýza a zlepšování 8.1 Obecně Organizace musí plánovat a implementovat procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné a) pro prokázání shody s požadavky na produkt, b) pro zajišťování shody systému managementu kvality a c) pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality. To musí zahrnovat určení aplikovatelných metod, včetně statistických metod, a rozsah jejich použití. Procesy realizace výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy jsou stanoveným způsobem doplněny o činnosti ověřování a kontroly. Činnosti související s ověřováním, kontrolou a zkoušením jsou definovány a dokumentovány v příslušných směrnicích, instrukcích a mapách procesů. Odkaz na dokumentaci QS QS QI QI QI QI Mapy procesů Přehledy procesů Finanční kontrola Interní audity kvality Katalog otázek interního auditu kvality Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů Vyřizování petic Hodnocení výkonnosti procesů 8.2 Monitorování a měření Spokojenost zákazníka (občana) Organizace musí, jako jeden ze způsobů měření výkonnosti systému managementu kvality, monitorovat informace týkající se vnímání zákazníka, ohledně toho, zda organizace splnila jeho požadavky. Způsob získávání a používání těchto informací musí být stanoven. Pro získávání informací od občanů jsou stanoveny postupy, které jsou orientovány na:

27 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 27 / 36 a) www stránku MČ Praha 14 - diskusní fórum - účelové ankety b) příspěvky občanů do časopisu Čtrnáctka c) aktivní účasti občanů na veřejných zasedáních zastupitelů MČ d) neformální jednání starosty s občany e) podávání osobních, telefonických i písemných podnětů do všech odborů ÚMČ Odkaz na dokumentaci QI QI QI Interní audit Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů Vyřizování petic Organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity tak, aby se stanovilo, zda systém managementu kvality a) vyhovuje (viz 7.1), požadavkům této mezinárodní normy a požadavkům na systém managementu kvality stanoveným organizací a b) je efektivně implementován a je udržován. ÚMČ v pravidelných intervalech plánuje interní audity pro zjištění efektivního uplatňování a udržování QMS tak, aby každý proces a činnost byla min. 1x ročně prověřena. Jsou jmenováni vyškolení auditoři, je stanoven způsob jejich hodnocení a popsán postup k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin. Pravomoc ke stanovení rozsahu a četnosti interních auditů má PM. Výsledky interních auditů slouží jako jeden ze zdrojů přezkoumání účinnosti a efektivnosti QMS a jeho zlepšování. Odkaz na dokumentaci QS QI Interní audity kvality Katalog otázek interního auditu kvality Monitorování a měření procesů a výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy Organizace musí aplikovat vhodné metody monitorování a podle okolností také měření procesů systému managementu kvality. Tyto metody musí prokazovat schopnost procesů dosahovat plánované výsledky. Nejsou-li plánované výsledky dosaženy, musí být učiněna vhodná náprava a provedeno nápravné opatření.

28 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 28 / 36 Monitorování procesů výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy je zajištěno zejména: a) přezkoumáním vedení b) interními audity kvality c) veřejnoprávní kontrolou d) finanční kontrolou dle zák. č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů e) pravidelným hodnocením hospodaření MČ f) vyhodnocováním podání občanů QS QS QS Mapy procesů Finanční kontrola Interní audity kvality Přijímání, evidence a vyřizování stížností, oznámení a podnětů 8.3 Řízení neshodného produktu Organizace musí zajišťovat, že produkt, který neodpovídá stanoveným požadavkům, je identifikován a řízen tak, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Prvky řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem musí být stanoveny v dokumentovaném postupu. Tam, kde je to možné musí organizace nakládat s neshodným produktem jedním nebo více z následujících způsobů: a) přijetím opatření k odstranění zjištěné neshody; b) schválením jeho používání, uvolnění nebo přijetí s výjimkou udělenou příslušným orgánem a je-li to proveditelné, zákazníkem; c) přijetím opatření. Musí být vytvářeny a určovány (viz 4.2.4) záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních, včetně udělených výjimek. Je-li neshodný produkt opraven, musí být podroben opakovanému ověřování tak, aby se prokázala shoda s požadavky. Neshoda je specifikována odlišností od zadaných parametrů výkonu státní správy nebo plnění úkolů samosprávy. Popis a řešení neshod je popsáno v dokumentaci příslušné problematiky a souhrnně ve směrnici o kontinuálním zlepšování. Každá identifikovaná neshoda musí být popsána a odstraněna nápravou. Dále je postupováno dle QS (přijato opatření k nápravě k odstranění příčiny neshody, resp. preventivní opatření).

29 Úřad městské části Praha 14 List číslo: 29 / 36 Ve směrnici Kontinuální zlepšování jsou taxativně uvedeny neshody podle zdrojů, forem popisu i forem řešení, včetně vedení záznamů. QS Kontinuální zlepšování 8.4 Analýza dat Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému managementu kvality a aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, musí organizace určovat, shromažďovat a analyzovat vhodné údaje. To musí zahrnovat údaje získané jako výsledek monitorování a měření a údaji z jiných odpovídajících zdrojů. Analýza údajů musí poskytnout informace týkající se a) spokojenosti zákazníka (viz 8.2.1), b) shody s požadavky na produkt (viz 7.2.1), c) znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření d) dodavatelů. Analýza údajů je nezbytnou součástí metody rozhodování na základě faktů. V procesech a činnostech ÚMČ jsou analyzovány údaje zejména z oblastí: a) podnětů občanů (formy viz kap ) b) plnění cílů kvality c) ekonomiky a financí d) rozvoje území e) majetku, svěřeného do správy MČ f) kontrolní činnosti a interních auditů g) hodnocení dodavatelů 8.5 Zlepšování Neustálé zlepšování Organizace musí neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality prostřednictvím využívání politiky kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, nápravných a preventivních opatření a přezkoumávání systému managementu Nápravná opatření Organizace musí provádět opatření pro odstranění příčin neshod tak, aby nedocházelo k jejich opětnému výskytu. Nápravná opatření musí být přiměřená důsledkům zjištěných neshod. Musí být vytvořen dokumentovaný postup, kterým se stanoví požadavky na a) přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníka), b) určení příčin neshod,

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 VIZE Chceme být profesionálním, moderním úřadem, poskytujícím kvalitní

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o.

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Auditování ISO 9001:2015 Výběr z nových Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Přehled hlavních změn

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3 Identifikace: SM 42-01 Strana číslo: 2 0. Obsah 0. Obsah... 2 1. Úvod... 5 1.1. Identifikace organizace... 5 1.2. Předmět činnosti... 5 2. Řízení příručky kvality ISŘ... 5 2.1. Účel příručky kvality ISŘ...

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN

ZABEZPEČENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ MĚSTA VSETÍN Organizační směrnice č. QS 63-02 QF 63-02-01 Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČ0: 00304450 SMĚRNICE číslo QS 63-02 Výtisk č.: 0 Vydání: 1 Účinnost od: 2002-09-01 Přepis:

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Podnět ke specifické přípravě výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Ing. František Živna, CSc., Praha 1 Úvod Příspěvek navrhuje specifický způsob přípravy výrobní

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

1. Oficiální název. Obec Zálezly

1. Oficiální název. Obec Zálezly 1. Oficiální název Obec Zálezly 2. Důvod a způsob založení Obec Zálezly (dále jen obec ) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb.*), o obcích, v platném znění ke

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil:

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil: 1 z 3 PŘÍRUČKA KVALITY FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011 Zpracoval: Číslo výtisku: Ing. Miroslav Kolář Přezkoumal: Ing. Ondřej Tůma, ředitel Schválil: Ing. Ondřej Tůma, ředitel

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské HODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK K 30.9.2014 Zpracováno na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10.6.2014. Je součástí vnitřní směrnice Psychiatrické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru.

1. Riziko podvodu, použitím razítka Centra nebo zneužití podpisového vzoru. Zpráva o řízení protikorupčních rizik a o přijatých protikorupčních opatřeních v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích v období roku 2013 až 2014. V Centru sociálních služeb pro osoby

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více