Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/ Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová"

Transkript

1 Příručka kvality MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/ Říčany Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality Zpracoval, dne, podpis: Jiří Jirsa, Přezkoumal, dne, podpis: Schválil, dne, podpis: Manažer kvality Veronika Jirsová Jiří Jirsa, Platnost od: Verze: 06 Nahrazuje se: Verze 05 Výtisk č.: 01 (jednostranný) Rozdělovník: Číslo výtisku Uložení Intranet (elektronická verze) Manažer kvality (vytištěná verze) ČIA (vytištěná verze) Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 1 (celkem 60)

2 Obsah: 1. Úvod Normativní odkazy Platné normy Platné dokumenty Odborná literatura Termíny a definice Použité zkratky Použité pojmy Požadavky na management Organizace Systém managementu Řízení dokumentů Přezkoumání poptávek, nabídek a smluv Subdodávky kalibrací Nakupování služeb a dodávek Služba zákazníkovi Stížnosti Řízení neshodných prací při kalibraci Zlepšování Opatření k nápravě Preventivní opatření Řízení záznamů Interní audity Přezkoumání systému managementu Technické požadavky Všeobecně Osoby pracující v laboratoři Prostory a podmínky prostředí Kalibrační metody a validace metod Zařízení Návaznost měření Vzorkování Zacházení s kalibračními položkami Zajišťování kvality výsledků kalibrací Uvádění výsledků Závazky z akreditace Příloha č. 1: Prohlášení vedoucích pracovníků společnosti MEDESA s.r.o Příloha č. 2: Pracovníci, organizační schéma KL Příloha č. 3: Vzor Kalibračního listu pipety a dávkovače Příloha č.4: Vzor Kalibračního listu teploty Příloha č. 5: Prohlášení o politice kvality...59 Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 2 (celkem 60)

3 Příloha č. 6: Změnový list dokumentu Úvod Společnost MEDESA s.r.o. má zaveden systém managementu jakosti dle mezinárodní normy ISO 9001:2000. Laboratoř se řídí pravidly stanovenými v dokumentech zpracovaných v rámci řízené dokumentace společnosti MEDESA s.r.o.. Účelem vydání Příručky kvality KL je stanovení politiky a cílů systému managementu kvality kalibrační laboratoře a popis jejího systému managementu tak, aby byla dokladována shoda všech činností prováděných v laboratoři s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC Tato příručka je strukturována dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC a slouží jako řídící dokument nejen pro zaměstnance zodpovědné za kvalitu činností probíhajících v laboratoři a pro nadřízené orgány. Zároveň je tato příručka na vyžádání k dispozici pro zákazníky laboratoře. V Příručce kvality jsou stanoveny požadavky, podle nichž laboratoř pracuje, aby byla uznána jako kompetentní k provádění kalibrací dávkovačů malého objemu. Příručka kvality v písemné podobě je předána ČIA, tento výtisk je trvale řízen. Příručka kvality je zaměstnancům laboratoře dostupná v písemné podobě u MK a na firemním intranetu s přístupem pro čtení. Ostatní osoby mohou do Příručky kvality v písemné podobě nahlížet v pracovní době po dohodě s manažerem kvality, přičemž pořizování výpisků, opisů a kopií je možné pouze se souhlasem vedoucího KL. Každý pracovník laboratoře je povinen řídit se pravidly uvedenými v Příručce kvality a souvisejících dokumentech, dále pak podávat manažeru kvality podněty ke změně či doplnění Příručky kvality. Podněty ke změně či doplnění jsou projednávány v rámci přezkoumání managementem nebo podávány písemně manažeru kvali. Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 3 (celkem 60)

4 2.1 Platné normy 2. Normativní odkazy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří ČSN ISO/TR 10013:2001 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti ČSN EN ISO :2005 Pístové objemové odměrné přístroje Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO :2003 Pístové titrační přístroje Část 2: Pístové pipety ČSN EN ISO :2003 Pístové titrační přístroje Část 5: Dávkovače ČSN EN ISO :2003 Pístové titrační přístroje Část 6: Gravimetrická metoda zkoušení ČSN ISO 3696:2002 Jakost vody pro analytické účely ISO/TR 20461:2000 Determination of uncertainty for volume measuremants made using the gravimetric method 2.2 Platné dokumenty Dokumenty EA: EA 4/02 Vyjadřování nejistot měření při kalibracích MPA Základní pravidla akreditačního procesu MPA Předpisová základna akreditačního procesu MPA K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří MPA Návaznost měřidel a výsledků měření MPA Politika ČIA pro účast v národních a mezinárodních aktivitách v oblasti zkoušení způsobilosti Další MPA jsou uvedeny v Seznamu dokumentace KL. Jedná se o MPA v aktuálním změní, včetně platných změnových listů, které byly k uvedeným MPA vydány. Další dokumenty vychází z příloh MPA Předpisová základna akreditačního procesu a jsou dostupné v aktuálním znění, včetně platných změnových listů. 2.3 Odborná literatura Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších změn a navazující vyhlášky Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 4 (celkem 60)

5 3. Termíny a definice 3.1 Použité zkratky KL Kalibrační laboratoř KSW Kalibrační software BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. IS Informační systém MK Manažer kvality KL MPA Metodické pokyny pro akreditaci PO Požární ochrana PK Příručka kvality SOP Standardní operační postup PŘ Provozní řád kalibrační laboratoře MEČ Metrologické evidenční číslo ČSN ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří 3.2 Použité pojmy Laboratoř - Kalibrační laboratoř Příručka - Příručka kvality kalibrační laboratoře Předmět kalibrace - se rozumí přijatý dávkovač malých objemů (mechanická nebo elektronická pipeta fixní, variabilní, jednokanálová, vícekanálová, dávkovačů malých objemů) ke kalibraci Protokol o měření - vygenerovaný protokol z KSW Calibry s jednoznačným identifikačním číslem. Nebo záznam z měření teplot s jednoznačným identifikačním číslem shodným s číslem Kalibračního Listu. Servisní smlouva smlouva se zákazníkem o poskytování služeb. Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 5 (celkem 60)

6 4. Požadavky na management 4.1 Organizace Společnost MEDESA s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C MEDESA s.r.o. je obchodní společnost, poskytující komplexní zabezpečení (prodej, servis, poradenství a dodávky spotřebních materiálů) přístrojového vybavení a provozu laboratoří ve zdravotnictví, výzkumu, průmyslu, hygieně atd. s využitím přímých obchodních vztahů ke světovým výrobcům špičkových technologií a s maximálním využitím lidského a výrobního potenciálu České republiky. Předmětem podnikání společnosti MEDESA s.r.o. je: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - poradenská a konzultační činnost v oblasti vybavení zdravotnických zařízení - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů /v rozsahu platného osvědčení dle vyhl.č. 50/1978 Sb./ - údržbářské a kompletační práce - automatizované zpracování dat - zprostředkovatelské služby - pronájem laboratorní techniky - výroba laboratorních roztoků - provádění analýz čistoty a složení materiálů - provoz nestátních zdravotnických zařízení - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Kalibrační laboratoř nemá samostatné právní postavení, je organizačně vymezené v rámci společnosti MEDESA s.r.o., viz níže Organizační struktura. Laboratoř provádí kalibrační činnosti způsobem, kterým splňuje požadavky normy ČSN a uspokojuje potřeby zákazníka, řídících orgánů, případně dalších organizací zajišťujících uznání. V případě měření objemů laboratoř provádí svoji činnost pouze ve stálých prostorách a se stálým vybavením. Prostory KL jsou v areálu na adrese Voděradská 2552/16, Říčany. V případě měření teplot pracovníci laboratoře provádí činnost na pracovištích zákazníků, uživatelů zařízení na měření teploty. Laboratoř má stanoveny odpovědnosti všech pracovníků, kteří se podílejí na kalibračních činnostech nebo je ovlivňují. Tyto odpovědnosti jsou stanoveny v popisech pracovních pozic, souvisejících dokumentech a PŘ. Klíčoví pracovníci společnosti MEDESA s.r.o. vydali prohlášení o svém vztahu ke kalibrační laboratoři v příloze 1. Popis vazby klíčových pracovníků společnosti MEDESA s.r.o. ke KL: Ředitel společnosti MEDESA s.r.o.: - rozhoduje o nákupu zařízení, poradenských služeb na základě požadavků a doporučení vedoucího KL - rozhoduje o přijetí pracovníků do KL na základě požadavků a doporučení vedoucího KL Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 6 (celkem 60)

7 - zabezpečuje zdroje (personální, materiální) pro KL podle požadavků a doporučení vedoucího KL - vydává písemné prohlášení o svém vztahu ke kalibrační laboratoři - garantuje ve společnosti MEDESA s.r.o. nestrannost a nezávislost KL Vedoucí servisu společnosti MEDESA s.r.o.: - vydává písemné prohlášení o svém vztahu ke kalibrační laboratoři - garantuje v organizační jednotce Servis společnosti MEDESA s.r.o. nestrannost a nezávislost KL na oddělení činnosti servisu a kalibrace měřidel Metrolog společnosti MEDESA s.r.o. - zajišťuje kalibrace měřidel KL u dodavatelů určených vedoucím KL - zajišťuje nákup, opravy, servis, vyřazení měřidel KL po domluvě s vedoucím KL Správce IT společnosti MEDESA s.r.o. - zajišťuje správu intranetu společnosti MEDESA s.r.o. (zejména přístupová hesla, antivirové prostředky, zálohování dat) podle požadavků vedoucího KL Pro zamezení střetu zájmu obchodní a servisní složky společnosti MEDESA s.r.o. vůči KL je KL organizačně začleněna jako samostatná organizační jednotka. Pracovníci KL neprovádí u kalibrovaných měřidel opravy, provádí činnost v rozsahu uživatelského servisu. Laboratoř má: a) určeného pracovníka, který, bez ohledu na jiné povinnosti, má pravomoc a zdroje potřebné k plnění svých povinností, včetně uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu a k identifikování výskytu odchylek od systému managementu nebo od postupů pro provádění kalibrací a k zavádění opatření vedoucích k prevenci nebo minimalizaci takových odchylek (viz též 5.2), je jím vedoucí laboratoře, v jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího; b) všechny osoby pracující v laboratoři mají podepsán popis své pracovní pozice, jehož součástí je i prohlášení, že jsou oproštěny od jakýchkoli nepatřičných obchodních, finančních anebo jiných vnitřních a vnějších tlaků, které by mohly nepříznivě ovlivňovat kvalitu jejich práce; c) politiku zajišťující ochranu důvěrných informací: zavázání pracovníků k ochraně důvěrných informací, zamezení přístupu neoprávněných osob k důvěrným informacím, sdělování informací týkajících se kalibrací pouze oprávněnému zákazníkovi či jeho představiteli, postup zajišťující ochranu důvěrných informací: vydání prohlášení pracovníků o dodržování ochrany důvěrných informací, vytvoření technických podmínek pro zamezení přístupu neoprávněných osob k důvěrným informacím (např. vedení elektronických údajů v souborech s přístupovým heslem, nedostupnost výpočetní techniky a prostor s dokumentací obsahující důvěrné informace neoprávněným osobám bez přítomnosti pracovníka laboratoře, možnost uzamčení prostor s dokumentací obsahující důvěrné informace), dodržování požadavku na ochranu důvěrných informací všemi pracovníky politiku zajišťující ochranu vlastnických práv zákazníků laboratoře: stanovení a dodržování pravidel a postupů pro zacházení s měřidly zákazníka a s případnou předanou dokumentací zákazníka za účelem zamezení poškození, zcizení, Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 7 (celkem 60)

8 ztrátě, zničení, záměně, zamezení přístupu neoprávněných osob k měřidlům a případné dokumentaci zákazníka, výdej výsledků a případné předané dokumentace oprávněné osobě zákazníka postup zajišťující ochranu vlastnických práv zákazníků laboratoře: důsledné zamezení jakékoliv újmě na měřidle zákazníka a poškození práv zákazníka k informacím týkajících se provedené kalibrace postupy zajišťující ochranu elektronického ukládání výsledků a přenosu výsledků. Výsledky měření jsou ukládány v KSW Calibry pro pipety a v archivní složce Kalibrační listy tepoty pro teploměry, které jsou pravidelně zálohovány dle SOP.KL 01 Standardní postup pro kalibrace pipet a dávkovačů, část Zálohování KSW Calibry, stejný postup je aplikován i u teplot; d) politiku pro zamezení účasti v jakýchkoli činnostech, které by snížily důvěru v její způsobilost, nestrannost, nezávislost, věrohodnost, úsudek, provozní důvěryhodnost nebo celistvost prováděných kalibrací: důsledné dodržování dále uvedeného postupu postup pro zamezení účasti v jakýchkoli činnostech, které by snížily důvěru v její způsobilost, nestrannost, nezávislost, věrohodnost, úsudek, provozní důvěryhodnost nebo celistvost prováděných kalibrací a zamezení vlivu osob stojících mimo laboratoř: delegování pravomoci pracovníkům odmítnout provádění uvedených činností, vydání osobního prohlášení pracovníků laboratoře o uvedených skutečnostech, kontrola dodržování prohlášení jednotlivými pracovníky během interních auditů a během běžného provozu laboratoře e) stanovenou organizační a řídící strukturu laboratoře (viz příloha 2 PK) a postavení v rámci společnosti MEDESA s.r.o. a vztahy mezi managementem kvality, technickými činnostmi a podpůrnými službami; f) stanoveny odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy všech osob, které řídí, provádějí nebo ověřují práce ovlivňující kvalitu kalibrací. Tyto vztahy jsou znázorněny graficky v organizační struktuře (viz níže) a v každém popisu pracovní pozice; g) zajištěn dohled nad osobami zabývajícími se kalibracemi, včetně osob procházejících výcvikem. Dohled provádí vedoucí laboratoře, jeho zástupce nebo jiný určený pracovník s dostatečnou kvalifikací oba jsou obeznámeni s metodami a postupy, s účelem každé kalibrace a s posuzováním výsledků kalibrací; h) technický management, který má plnou odpovědnost za technické činnosti a za poskytování zdrojů potřebných k zajištění požadované kvality činností laboratoře, i) jmenovaného manažera kvality, který bez ohledu na své ostatní povinnosti a odpovědnosti má stanoveny odpovědnosti a pravomoci, kterými zajistí uplatnění systému managementu vztahujícího se ke kvalitě a jeho trvalé dodržování. Manažer kvality má přímý přístup k řediteli společnosti a vedoucímu laboratoře, který přijímá rozhodnutí týkající se politiky laboratoře nebo jejích zdrojů; j) jmenovaného zástupce vedoucího KL, viz popisy pracovních pozic; k) zajištěno, aby si osoby pracující v laboratoři byly vědomy důležitosti svých činností a toho, jak se podílejí na dosažení cílů systému managementu. Se změnami a výsledky přezkoumání systému managementu jsou pracovníci seznamováni v rámci přezkoumání systému managementu. Vedení KL zajišťuje vhodnou komunikaci v rámci laboratoře a sdělování informací o efektivitě systému managementu. Interní komunikace v laboratoři a v rámci společnosti Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 8 (celkem 60)

9 MEDESA s.r.o. je zajištěna především prostřednictvím osobního jednání, telefonicky, elektronickou poštou a ukládáním dokumentů na intranetu společnosti. Pracovníci laboratoře se účastní pravidelně servisních porad, které probíhají 2x ročně. Výstupem servisní porady je zápis. Související dokumentace: QS.KL 01 Provozní řád kalibrační laboratoře SOP.KL 01 Standardní postup pro kalibrace pipet a dávkovačů SOP.KL 03 Standardní postup pro kalibrace vestavěných teploměrů do skladovacích boxů Popisy pracovních pozic Jmenovací dekrety pracovníků kalibrační laboratoře KSW Calibry Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 9 (celkem 60)

10 Organizační struktura společnosti MEDESA s.r.o. Oranžově označené podléhá akreditaci dle normy ČSN Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 10 (celkem 60)

11 4.2 Systém managementu Laboratoř má vytvořen, uplatňován a udržován systém managementu, který odpovídá rozsahu jejích činností. Zpracovaná dokumentace systému managementu je pracovníkům laboratoře oznámena a pochopena, dokumenty jsou pracovníkům k dispozici na pracovišti u manažera kvality a na intranetu. Vrcholové vedení vydalo v souladu s normou ČSN prohlášení o politice kvality uvedené v příloze č.5, které vychází z Politiky kvality společnosti MEDESA s.r.o. Pracovníci laboratoře se aktivně zapojují do zabezpečení správné laboratorní praxe vyjádřené záměrem KL předat zákazníkovi co nejpřesnější výsledky měření v kvalitě odpovídající požadavkům příslušných norem (pro pístové pipety a dávkovače ČSN EN ISO , 2, 5 a 6). Vedení KL prohlašuje, že úroveň poskytovaných kalibrací bude odpovídat požadavkům příslušných norem. Účelem systému managementu kvality KL je zabezpečení trvalého poskytování kalibrace zákazníkům podle jejich požadavků. Všichni pracovníci KL, kteří se zabývají kalibračními činnostmi, jsou trvale seznamování s dokumentací systému managementu a uplatňují politiku kvality a stanovené postupy při své práci. KL se účastní pravidelně mezilaboratorních porovnání z důvodu sledování způsobilosti laboratoře provádět kalibrace. KL se zavazuje trvale plnit požadavky normy ČSN EN ISO/IEC KL udržuje a neustále zlepšuje systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO/IEC KL udržuje a rozvíjí profesní úroveň pracovníků laboratoře, vytváří vhodné pracovní prostředí a motivaci pracovníků, zabezpečuje ochranu majetku zákazníků, společně s vedením společnosti MEDESA s.r.o. dbá na ekonomickou stabilitu laboratoře. Z výše stanovené politiky vyplývají souhrnné cíle kvality: oblast závazných požadavků, postupů a metodik a realizace systému managementu kvality: trvalé seznamování všech pracovníků s politikou kvality a cíli systému kvality a se závaznými požadavky, postupy a metodikami v platném znění plnění prohlášení o politice kvality a cílů kvality všemi pracovníky laboratoře dodržování závazných požadavků, postupů a metodik všemi pracovníky laboratoře realizace kontrolní činnosti formou interních auditů, vertikálních prověrek a přezkoumání vedením laboratoře realizace závěrů a doporučení vnějších posuzovacích, kontrolních, dozorových orgánů oblast zabezpečení kvality kalibrací poskytovaných zákazníkům: plnění kvalifikačních požadavků a systému výcviku pracovníků laboratoře poskytování správných, přesných a opakovatelných výsledků v akceptovatelných lhůtách při dodržení závazných metodik zapojování do mezilaboratorního porovnávání, zdokonalování způsobu stanovení nejistot poskytování komplexních služeb a informací všem zákazníkům při dodržení ochrany práv zákazníků a při současném dodržení závazných požadavků trvalá a systematická orientace na zákazníka se záměrem udržení stávajících a získání nových zákazníků Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 11 (celkem 60)

12 Dále jsou stanoveny dílčí cíle kvality, které jsou zapsány do Zprávy z přezkoumání systému managementu (V.KL 02) a stanovovány zpravidla v ročních intervalech a spolu s politikou kvality jsou přezkoumávány při přezkoumávání systému managementu, viz čl V rámci pravidelného přezkoumání systému managementu kvality rozhoduje vedení laboratoře o rozvoji a uplatňování systému managementu a docílit tak trvalého zlepšování jeho efektivnosti. Ředitel společnosti je seznámen se Zprávou z přezkoumání systému managementu. Vedení laboratoře pravidelně oznamuje pracovníkům laboratoře důležitost plnění požadavků zákazníka stejně jako požadavků zákonných a předpisových. Základním dokumentem systému managementu je Příručka kvality, která zahrnuje podpůrné postupy nebo se na ně odkazuje, včetně postupů kalibrace. Mimo to příručka popisuje strukturu dokumentace vedené laboratoří, viz článek 4.3 Řízení dokumentů. Laboratoř má stanoveny úlohy a odpovědnosti technického managementu a manažera kvality, včetně jejich odpovědností za zajišťování souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025, viz popisy pracovních pozic. Vedoucí laboratoře: 1) Zodpovídá za zajišťování souladu s normou ČSN EN ISO/IEC ) Zodpovídá za dodržování akreditačních kritérií a k tomu má delegovány veškeré pravomoci. 3) Zodpovídá za schválení PK. 4) Stanovuje politiku a cíle kvality. 5) Udržuje kontakt a účinně spolupracuje s ČIA, se zákazníky a vedením společnosti MEDESA s.r.o. 6) Spolupracuje s externím poradcem. 7) Přezkoumává a schvaluje dokumenty KL a zodpovídá za jejich dodržování. 8) Zodpovídá za udržení systému managementu kvality v KL. 9) Zodpovídá za přezkoumávání systému managementu kvality a schvaluje opatření k nápravě. 10) Organizuje, řídí a kontroluje činnost KL, tak aby bylo možno potvrdit, že získané údaje jsou spolehlivé. 11) Kontroluje schopnost KL plnit požadavky zákazníka v akceptovatelně krátkém čase, v odpovídající kvalitě. 12) Zodpovídá za vzdělávání pracovníků KL. 13) Sleduje kvalitu služeb smluvních laboratoří. 14) Zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO v KL. 15) Zodpovídá za řešení stížností zákazníků na činnost KL. 16) Je odpovědný za vedení personální agendy pracovníků KL (mimo mzdových podkladů). 17) V případě zjištění nedostatků vyplývajících z nerespektování požadavků na kvalitu nařizuje přerušení práce. 18) Zodpovídá za schválení a řízení měřidel KL. 19) Zodpovídá za sledování platnosti příslušné legislativy a norem a jejich zapracování do systému managementu kvality. 20) Zodpovídá za tvorbu kalibračních postupů. 21) Podepisuje Kalibrační listy, včetně uvádění shody s metrologickou specifikací. Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 12 (celkem 60)

13 22) Je oprávněný jednat se zákazníky jménem kalibrační laboratoře, přezkoumávat smlouvy týkající se činnosti KL. 23) Je oprávněný rozhodovat o přístupu do laboratoře. Zástupce vedoucího laboratoře: 1) Zastupuje vedoucího laboratoře v případě jeho nepřítomnosti z důvodu nemoci, dovolené a školení v plném rozsahu. Technik: 1) Provádí veškeré práce vyplývající z Provozního řádu KL, Příručky kvality KL a z potřeb KL vztahující se k předmětu kalibrace. 2) Veškeré práce provádí na základě postupů a návodů co nejefektivněji, s ohledem na kvalitu práce, dodržování předpisu BOZP a PO a ohleduplným zacházením s předmětem kalibrace. 3) Zajišťuje příjem a výdej předmětu kalibrace do a z KL dle příslušných pokynů a potřeb zákazníka. 4) Provádí drobný servis a údržbu předmětu kalibrace dle uživatelských manuálů. V případě opravy předmětu kalibrace kalibraci provede jiný oprávněný pracovník. 5) Provádí kalibrace dle SOP.KL 01 a SOP.KL 03. 6) Předkládá k podpisu Kalibrační listy vedoucímu KL nebo jeho zástupci. 7) Informuje vedoucího KL o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na správnost vydávaných výsledků. 8) Provádí úklid pracoviště plochy pracovních stolů, regálů, polic a úložných skříní. 9) Provádí běžnou uživatelskou údržbu měřících přístrojů dle uživatelských manuálů. 10) Při používání měřidel na nich kontroluje štítky s MEČ a lhůtou kalibrace. 11) Účastní se interních a externích školení. 12) Účastní se porad servisu svolaných vedoucím servisu. Manažer kvality: 1) Odpovídá za zabezpečení systému managementu kvality laboratoře, tvorbu vnitřního kontrolního systému. 2) Hodnotí systém managementu kvality. 3) Odpovídá za kontrolu Příručky kvality. 4) Odpovídá za plánovaní a provádění interních auditů, 5) Odpovídá za vystavování záznamů o neshodách, 6) Odpovídá za podávání návrhu na změnu a zlepšení systému kvality a jeho dokumentace, 7) Odpovídá za navrhování opatření k nápravě a preventivní opatření, 8) Odpovídá za přezkoumání, schválení a vydání dokumentů systému kvality 9) Spolupracuje na vytvoření, dokumentování, zavedení, udržovaní a trvalém zlepšování systému kvality, který odpovídá rozsahu a obsahu činností prováděných laboratoří, 10) Odpovídá za zajištění aktuálnosti a úplnosti příručky kvality a další dokumentace laboratoře, 11) Spolupracuje na plnění požadavků zákazníka a zákonných požadavků, 12) Odpovídá za sledování stavu legislativy v oblasti metrologie, 13) Plánuje a organizuje audity systému kvality, aby každý prvek systému kvality byl kontrolován nejméně 1-krát ročně, Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 13 (celkem 60)

14 14) Odpovídá za rozhodnutí, která se týkají předmětu, rozsahu a typu interních auditů kvality, 15) Odpovídá za realizaci interních auditů kvality a vertikálních prověrek a informování vedoucího laboratoře o výsledcích auditů systému kvality, 16) Kontroluje odstranění neshod, které byly zjištěny při auditu, 17) Informuje o zjištění neshodné práce, nedostatků a odchylek, dále také informování o možných námětech na zlepšení systému kvality laboratoře, 18) Dokumentuje a připravuje podklady pro přezkoumání systému kvality Auditor: 1) provádí interní audity systému managementu kvality podle pokynů manažera kvality a vede záznamy o nich Klíčové pracovníky laboratoře (Manažer kvality, Zástupce vedoucího laboratoře) jmenuje ve spolupráci s ředitelem společnosti Vedoucí kalibrační laboratoře. Jsou-li plánovány nebo zaváděny změny systému managementu, manažer kvality odpovídá za zachování věrohodnosti systému managementu, přitom se řídí postupem: analýza změny vyhodnocení analýzy rozhodnutí o způsobu provedení změny (plán) určení zodpovědností pracovníků za provedení a kontrolu efektivnosti provedení změny provedení změny podle plánu kontrola efektivnosti provedení změny schválení změny Související dokumentace: QM.KL 02 Cíle kvality Popisy pracovních pozic Zpráva z přezkoumání systému managementu (V.KL 02) ČSN EN ISO/IEC ČSN EN ISO , 2, 5 a 6 SOP.KL 01 SOP.KL 03 Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 14 (celkem 60)

15 4.3 Řízení dokumentů Laboratoř má vytvořen a udržován postup pro řízení všech dokumentů, které jsou součástí jejího systému managementu - dokumenty interní, externí, elektronické. Laboratoř má vytvořen a udržuje tento postup pro řízení všech interně vytvořených dokumentů, které jsou součástí jejího systému kvality (jednotlivé kroky postupu na sebe věcně a logicky navazují podle konkrétní situace) : rozhodnutí o tvorbě (změny) dokumentu určení zpracovatele návrhu dokumentu přidělení identifikačního označení dokumentu (systém označení zabezpečuje nezaměnitelnost dokumentů) vypracování návrhu (změny) dokumentu dokument musí obsahovat datum zahájení jeho platnosti nebo verzi /nahrazuje datum jeho vydání/, číslo jednotlivé strany a celkový počet stran nebo značku identifikující konec dokumentu, identifikaci toho, kdo dokument vypracoval, přezkoumal a schválil změny dokumentů ručním zápisem se neprovádí, změněný nebo nový text v dokumentu je označen na pravé straně textu svislou čarou a odlišnou barvou písma základní jednotkou dokumentu na provedení změny je jeho logická část (např. celá kapitola, celá příloha, celý list) nebo celý dokument, při změně části dokumentu se nemění verze dokumentu, mění se pouze datum platnosti změněné části dokumentu změny dokumentu se zapíší do přílohy č. 6: Změnový list dokumentu přezkoumání návrhu (změny) dokumentu obsahem přezkoumání je ověření, zda návrh (změna) dokumentu je v souladu s požadavky platné legislativy, PK a ostatní závazné platné dokumentace, normy ČSN EN ISO/IEC 17025, ostatních závazných požadavků, pokud není výslovně stanoveno jinak, musí být změny dokumentů přezkoumány stejným pracovníkem, který prováděl původní přezkoumání, přitom přezkoumávající pracovník musí mít přístup k příslušným podkladovým informacím, na jejichž základě dokumenty přezkoumává rozhodnutí o úpravě návrhu (změny) dokumentu rozhodnutí o aktualizaci ostatních zavedených dokumentů používaných v laboratoři sestavení rozdělovníku využití titulní strany dokumentu a schválená vydání jednotlivých dokumentů jsou dostupná na intranetu schválení (změny) dokumentu pokud není výslovně stanoveno jinak, musí být dokument (změna dokumentu) schváleny stejným pracovníkem, který prováděl původní schválení, přitom schvalující pracovník musí mít přístup k příslušným podkladovým informacím, na jejichž základě dokumenty schvaluje aktualizace Seznamu dokumentace KL stažení a označení původních dokumentů neplatné nebo zastaralé dokumenty musí být bezodkladně staženy ze všech míst, kde byly používány a zabezpečeny proti neúmyslnému používání uložením v elektronické podobě na intranetu do složky Archiv-Dokumentace KL a uložením v písemné podobě do označeného samostatného šanonu v KL, včetně záznamu do evidence dokumentů zastaralé dokumenty, které jsou ukládány buď z důvodů daných zákonem, nebo v jednom výtisku z důvodů uchování znalostí jsou označeny textem Neplatné znění od.. seznámení pracovníků s dokumentem uvolnění nového (změněného) dokumentu k užívání užívání dokumentu v laboratoři pravidelné přezkoumání dokumentu Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 15 (celkem 60)

16 pravidelné přezkoumání platnosti a správnosti dokumentu s rozhodnutím o nutnosti změny dokumentu, perioda 1 rok během interního auditu revize dokumentu pravidelná revize dokumentu pro zajištění jeho trvalé vhodnosti a jejich souladu s příslušnými požadavky, perioda 1 rok uložení dokumentu po dobu 5 let od skončení platnosti skartace dokumentu dle pravidel společnosti MEDESA s.r.o. Laboratoř má vytvořen a udržuje tento postup pro řízení všech externě vytvořených dokumentů, které jsou součástí jejího systému kvality (jednotlivé kroky postupu na sebe věcně a logicky navazují podle konkrétní situace, případně vstupují do postupu pro řízení interní dokumentace): sledování vzniku a změn externích dokumentů rozhodnutí o zařazení do dokumentace laboratoře rozhodnutí o realizaci tvorby (změny) interního dokumentu laboratoře (viz příslušný postup) aktualizace Seznamu dokumentace KL řízeným způsobem (přezkoumání, schválení, seznámení pracovníků a změnové řízení) identifikace externího dokumentu (pro identifikaci a odkazy se používá název dokumentu /případně jeho jednoznačná část/, tímto způsobem se zabezpečuje nezaměnitelnost dokumentů) zejména normy a manuály jsou označeny razítkem/názvem KL sestavení rozdělovníku (využití Seznamu dokumentace KL při zabezpečení snadné dostupnosti jednotlivých dokumentů všude tam, kde jsou vykonávány činnosti, které mají podstatný význam pro efektivní funkci laboratoře) stažení a označení dokumentů (neplatné nebo zastaralé dokumenty jsou bezodkladně staženy ze všech míst, kde byly používány a zabezpečeny proti neúmyslnému používání uložením v elektronické podobě na intranetu do složky Archiv-Dokumentace KL a uložením v písemné podobě do označeného samostatného šanonu v KL, včetně záznamu do Seznamu dokumentace KL) rozhodnutí o dalším využívání stažených dokumentů (zastaralé dokumenty, které jsou ukládány buď z důvodů daných zákonem, nebo v jednom výtisku z důvodů uchování znalostí jsou označeny textem Neplatná dokumentace ) seznámení s externím dokumentem uvolnění nového externího dokumentu k používání používání externího dokumentu rozhodnutí o platnosti dokumentu (pravidelné přezkoumání platnosti a správnosti dokumentu, perioda 1 rok během interních auditů) stažení a označení externího dokumentu (viz výše) rozhodnutí o dalším využívání staženého externího dokumentu (viz výše) uložení (po dobu 5 let od skončení platnosti) skartace dle pravidel společnosti MEDESA s.r.o. Postup pro aktualizaci norem upravuje SOP.KL 05 Laboratoř má zpracovány a zařazeny do struktury dokumenty: Příručka kvality (QM.KL) /1. úroveň/ Organizační dokumenty typu směrnice (QS.KL) /2. úroveň/ Standardní operační postupy (SOP.KL) /2. úroveň/ Ostatní řízená dokumentace /2. úroveň/ Vzorové formuláře (V.KL) /2. úroveň/ Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 16 (celkem 60)

17 Externí dokumenty /2. úroveň/ Záznamy jsou zařazeny do 3. úrovně. Laboratoř má zpracován základní seznam dokumentů identifikující aktuální stav revize a distribuce dokumentů v rámci systému managementu. Seznam dokumentace KL je dostupný všem pracovníkům na intranetu z důvodu nepoužívání neplatných verzí dokumentů. Všechny dokumenty uvedené v Seznamu dokumentace KL jsou uloženy u manažera kvality v kalibrační laboratoři a v elektronické podobě na intranetu pro potřeby příslušných pracovníků. Postup provádění a řízení změny v dokumentech uložených v počítačových systémech (SW programy) je následující: rozhodnutí o tvorbě(změně) dokumentu rozhodnutí o způsobu realizace (pracovníci laboratoře nebo nákupu služby u externího dodavatele s přesným definováním požadavku) vypracování návrhu (změny) dokumentu předvedení dokumentu (pracovníkem laboratoře nebo dodavatelem) včetně přezkoumání (pokud není výslovně stanoveno jinak, musí být změny dokumentů přezkoumány stejným pracovníkem, který prováděl původní přezkoumání, přitom přezkoumávající pracovník musí mít přístup k příslušným podkladovým informacím, na jejichž základě dokumenty přezkoumává), v případě potřeby provedení úpravy dokumentu validování a verifikování dokumentu (pracovníkem laboratoře nebo dodavatelem) prvotní validace programu (jako celku) na poskytnutí průkazného ověření a přezkoušení splnění stanovených požadavků je realizována před uvedením do užívání v laboratoři, záznamy o tom jsou vedeny následnou verifikaci (opakované ověření plnění stanovených požadavků) programu provádí laboratoř v případě: jakékoliv změny (aktualizace) obsahu počítačového programu výskytu či podezření na výskyt počítačových virů při výsledcích evidentně odlišných od obvyklých výstupních hodnot sestavení rozdělovníku/umožnění přístupu (přitom schválená vydání jednotlivých dokumentů musí být snadno dostupná všude tam, kde jsou vykonávány činnosti, které mají podstatný význam pro efektivní funkci laboratoře) schválení (změny) dokumentu (pokud není výslovně stanoveno jinak, musí být změny dokumentů schváleny stejným pracovníkem, který prováděl původní schválení, přitom schvalující pracovník musí mít přístup k příslušným podkladovým informacím, na jejichž základě dokumenty schvaluje) dokladem o schválení je instalace dokumentu do počítačového systému laboratoře a založení záznamů o verifikaci a validaci aktualizace seznamu dokumentů stažení a označení dokumentů (neplatné nebo zastaralé "verze" dokument jsou bezodkladně staženy ze všech míst, kde byly používány a zabezpečeny proti neúmyslnému používání uložením v elektronické podobě na intranetu do složky Archiv-Dokumentace KL ) KSW Calibry neumožňuje provádět změny v již uložených dokumentech. (zastaralé dokumenty, které jsou ukládány v jednom provedení z důvodů uchování znalostí jako soubory ve svém názvu označeny slovem neplatné, např.: Neplatné_název souboru, současně mají v případě potřeby přidělena nová přístupová hesla) Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 17 (celkem 60)

18 záznamy z měření teplot jsou po vyhotovení a označení příslušným číslem korespondujícím s číslem Kalibračního listu uloženy do uzamčené složky Kalibrační listy teploty umístěné ve složce Kalibrační laboratoř v M-Files na firemním serveru, který je zálohován a chráněn dle postupů společnosti MEDESA s.r.o., takže nejsou možné provést žádné jeho následné úpravy či změny rozhodnutí o dalším využívání stažených dokumentů seznámení s dokumentem (zaškolení k obsluze) uvolnění změněného dokumentu k užívání, přidělení přístupových práv užívání dokumentu rozhodnutí o změně dokumentu (pravidelné přezkoumání platnosti a správnosti dokumentu, perioda 1 rok během interních auditů) uložení (po dobu 5 let od skončení platnosti) skartace Zabezpečení elektronických dat KL je provedeno jak fyzicky: server se nachází v uzamčených prostorech s řízeným přístupem. Zabezpečení proti poškození je prováděno pomocí minimálně 1x denně aktualizovaného antivirového programu s pravidelným jednodenním skenováním a dále po provedené každé změně zálohováním na druhý server, který je kopírovaný na server v jiné budově z důvodu ochrany dat před požárem. Související dokumentace: Seznam dokumentace KL Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 18 (celkem 60)

19 4.4 Přezkoumání poptávek, nabídek a smluv Politikou laboratoře je přezkoumávání poptávek, nabídek a smluv. Tím je zajištěno aby: a) požadavky byly odpovídajícím způsobem stanoveny a pochopeny. Zákazníci jsou informováni o poskytovaných službách a podmínkách pro správné provedení kalibrace, tj. Pravidla pro posílání pipet do kalibrační laboratoře, jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti MEDESA s.r.o., které jsou pravidelně aktualizovány. b) laboratoř byla schopna plnit tyto požadavky a měla k tomu příslušné zdroje. Vedoucí laboratoře sleduje množství přijatých předmětů kalibrace a kapacitu zdrojů laboratoře: personální kapacita, prostory a přístrojové vybavení laboratoře. Obsahem přezkoumání je rozhodnutí o schopnosti KL provést kalibraci dík jednoznačnému pochopení požadavků zákazníka a o dostupnosti potřebných zdrojů KL na provedení kalibrace v požadované kvalitě. Postup Vzniknou-li jakékoli rozdíly mezi poptávkou, nabídkou a smlouvou, jsou vždy vyřešeny se zákazníkem před zahájením vlastní kalibrace. Případné změny požadavků zjištěné po provedení přezkoumání jsou opakovaně přezkoumány. Požadavky zákazníků jsou přijímány formou písemné objednávky, výjimečně dlouhodobou servisní smlouvou. Objednávka Objednávky jsou přijímány elektronicky, osobně poučenou osobou nebo jsou přiloženy u zaslaných předmětů kalibrace a to z důvodu přijatelnosti smlouvy/objednávky jak laboratoře, tak především zákazníka. Z tohoto důvodu laboratoř akceptuje objednávku ve formátu: - Zakázkového listu, - objednávka kalibrace (její vzor je umístěn na webových stránkách společnosti), - objednávky zákazníka, - ové objednávky, - seznam zaslaných předmětů kalibrace na základě servisní smlouvy. Objednávka musí obsahovat minimálně identifikaci zákazníka, předmět objednávky. Přijatá měřidla jsou po přijetí přezkoumána pracovníkem laboratoře, zda k dodávce existuje závazná objednávka s povinnými náležitostmi a zkontroluje jejich stav. Není-li objednávka kompletní, pracovník laboratoře informuje zákazníka o této skutečnosti a vyžádá si zaslání nové objednávky nebo chybějící údaje po telefonické dohodě doplní. Přezkoumané objednávky jsou připraveny/vytištěny u předmětu kalibrace, aby nedošlo k jeho záměně. Důkazem o přezkoumání zakázky je datum a parafa pracovníka uvedeného v příloze č.2 PK na objednávce. Servisní smlouva V některých případech jsou kalibrace prováděny podle zde uvedeného postupu na základě dlouhodobé servisní smlouvy. Za vypracování a přezkoumání tohoto typu smluv odpovídá oddělení prodeje společnosti MEDESA s.r.o. a manažer servisu s vědomím vedoucího laboratoře Související dokumentace: Pravidla pro posílání pipet do kalibrační laboratoře - Objednávka, Servisní smlouva Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 19 (celkem 60)

20 4.3 Zakázkový list Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 20 (celkem 60)

21 4.5 Subdodávky kalibrací Laboratoř provádí kalibrace sama bez využití jakýchkoli subdodávek. V případě nepředvídatelných skutečností, kdy je laboratoř nucena využít jinou laboratoř, je tato informace zákazníkovi ihned zatelefonována a poté zaslána kompetentní osobě písemně ( em, poštou nebo osobně dle domluvy). Vedoucí laboratoře osloví jiného dodavatele vedeném v Seznamu dodavatelů, podmínkou je akreditace podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, kopie osvědčení je uložena u MK (přehled akreditovaných laboratoří na webových stránkách ČIA). Výsledky kalibrace od jiné laboratoře nepřepisuje KL do svého Kalibračního listu. Související dokumentace: Přehled akreditovaných laboratoří - Celoroční objednávka se smluvní laboratoří Osvědčení o akreditaci smluvní laboratoře Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 21 (celkem 60)

22 4.6 Nakupování služeb a dodávek Politikou nakupování služeb a dodávek je účelné využívání prostředků laboratoře pro zajišťování kvality výsledků kalibrací tak, aby bylo dosaženo důvěry zákazníků v jejich věrohodnost a objektivnost. Nákup služeb a dodávek je realizován dle skutečných potřeb laboratoře tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi kvalitou, dodacími podmínkami, cenou, případně servisními podmínkami. Postup KL nakupuje zejména spotřební materiál (špičky pipet, 2x destilovanou vodu), kalibrace, poradenství, školení, provádění auditů, mezilaboratorní porovnání. Laboratoř se řídí těmito pravidly pro objednávání a nakupování. Nákup laboratorního spotřebního materiálu a služeb důležitých pro kalibrace zajišťuje vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce v případě ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci MEDESA s.r.o., specifikace nákupu vychází zejména z kalibračního postupu KL. Manažer kvality má zpracován a udržuje aktuální seznam schválených dodavatelů, jehož součástí je způsob objednávání/nakupování. Pracovník laboratoře přejímající dodávku (zpravidla objednavatel), provede její vstupní kontrolu dle objednávky z hlediska počtu kusů, nepoškozenosti obalu, případně dobu expirace a podmínky skladování, v případě služby kvalitu servisu (je-li schopen ji posoudit), dodané doklady. V případě, že dodávka neodpovídá vstupním požadavkům, je označena a uložena na příslušné místo, aby nedošlo k jejímu použití. Za řízení reklamace s dodavateli odpovídá dle typu nakupovaného produktu vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce, případně spolupracuje s pracovníky společnosti MEDESA s.r.o. např. s metrologem (měřící přístroje, servis), s oddělením logistiky (špičky), včetně vedení příslušných záznamů. Laboratoř vede příslušné dokumenty týkající se nakupování položek, které ovlivňují kvalitu výstupů laboratoře (uživatelský manuál, CE značka, protokoly, certifikáty kvality). Tyto dokumenty jsou uloženy v KL. Dodavatelé kritických spotřebních materiálů, dodávek a služeb, které ovlivňují kvalitu kalibrací, jednou ročně hodnotí vedoucí laboratoře v rámci přezkoumání systému managementu. Dodavatelé jsou hodnoceni dle kritérií: způsobilost, kvalita, rychlost dodávky, cena, dodržení termínů. Na základě výsledků hodnocení dodavatelů aktualizuje manažer kvality seznam schválených dodavatelů. KL využívá zejména dodavatele jejichž kvalita je doložena třetí stranou akreditace, certifikace. Související dokumentace: Seznam dodavatelů kalibrační laboratoře Zpráva z přezkoumání systému managementu (V.KL 02) Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 22 (celkem 60)

23 4.7 Služba zákazníkovi KL komunikuje se zákazníkem zejména při vyjasnění jeho požadavků, dotazů a rozsahu poskytované kalibrace. Laboratoř má zpracovány pokyny pro zákazníky (Pravidla pro posílání pipet do kalibrační laboratoře) a podmínky pro správné provedení kalibrace (podmínky přepravy, způsob manipulace, doplňující informace) na webových stránkách společnosti MEDESA s.r.o.. Součástí těchto informací je i vzorový formulář pro objednávku kalibrace, který si může zákazník stáhnout a vyplnit. Po souhlasu vedoucího laboratoře může být umožněn zákazníkovi nebo představiteli zákazníka přiměřený přístup do příslušných prostor laboratoře, aby mohl být svědkem kalibrací prováděných pro tohoto zákazníka. Vždy doprovází zákazníka nebo jeho představitele vedoucí laboratoře nebo jeho zástupce. Při návštěvě jsou dodržována pravidla bezpečnosti práce a zachování důvěrnosti vůči ostatním zákazníkům, viz PŘ. Pro zasílání elektronických objednávek a komunikaci s pracovníky laboratoře slouží e- mailová adresa nebo mohou zákazníci využít i a Součástí objednávky kalibrace je i nabídka laboratoře na provedení údržby předmětu kalibrace. Pro komunikaci přímo s pracovníky laboratoře slouží i přímá telefonická linka. Laboratoř pravidelně sleduje zpětnou vazbu zákazníků formou sběru údajů při společenských akcích, seminářích provozovaných společností MEDESA s.r.o. Za sběr dat je odpovědný pověřený pracovník laboratoře či společnosti. Okruh dotazů sestavuje vedoucí laboratoře ve spolupráci s vedením společnosti. Získané údaje jsou manažerem kvality analyzovány v rámci přezkoumání systému managementu. Návrhy na zlepšení systému managementu či připomínky zákazníků jsou řešeny v rámci přezkoumání systému managementu. Související dokumentace: Pravidla pro posílání pipet do kalibrační laboratoře - Zpráva z přezkoumání systému managementu (V.KL 02) QS.KL 01 Provozní řád kalibrační laboratoře Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 23 (celkem 60)

24 4.8 Stížnosti Politikou v oblasti řešení stížností je co nejrychlejší a jasné vyřízení stížnosti zákazníka nebo jiných stran a prošetření a odstranění případných příčin. Postup Stížnosti a připomínky zákazníků či jiných stran přijímají všichni pracovníci laboratoře telefonicky, písemně, em ( ová adresa i ústně. Pracovník, který stížnost přijal, ji neprodleně předá manažeru kvality. Všechny přijaté stížnosti a podněty od zákazníků eviduje manažer kvality v Záznamu o neshodné práci (VZ.KL 01), který slouží i pro evidenci přijatých stížností včetně způsobu jejich řešení. O oprávněnosti stížnosti, způsobu jejího vyřízení, případných následných opatření a schválení řešení stížnosti rozhoduje vedoucí laboratoře. Stížnosti mohou být například na kvalitu výsledků kalibrace, na prodlení v provedení kalibrace, na jednání pracovníků laboratoře a zástupců společnosti MEDESA s.r.o.. Reklamace se mohou podávat do 3 měsíců od provedení kalibrace, viz Reklamační řád uvedený na webových stránkách společnosti MEDESA s.r.o.. Stížnosti a reklamace, které nevyžadují pro vyřešení dlouhodobé činnosti, jsou vyřešeny do 30-ti dnů od přijetí. Stížnosti, podněty a reklamace jsou projednány při přezkoumání systému managementu. Související dokumentace: Záznam o neshodné práci (V.KL 01) Reklamační řád - Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 24 (celkem 60)

25 4.9 Řízení neshodných prací při kalibraci Politikou laboratoře v oblasti řízení neshodných prací při kalibraci jsou důsledná preventivní opatření, která mají zamezit možnému výskytu neshodné práce. V případě, kdy k neshodné práci skutečně dojde, zajištění včasné identifikace neshodné práce a její rychlé odstranění, provedení adekvátní nápravy a přijetí vhodných opatření, která by zabránila opakovanému výskytu. Cílem laboratoře je identifikovat případné neshodné práce před vydáním kalibračních listů zákazníkovi a to především formou pravidelných interních a externích kontrol kvality. Postup Neshodnou práci mohou identifikovat všichni pracovníci laboratoře a zákazník. O neshodné práci je vždy neprodleně informován vedoucí laboratoře, který ve spolupráci s manažerem kvality vystaví Záznam o neshodné práci (V.KL 01) a dle povahy neshodné práce rozhodne o zastavení práce, informování zákazníka a pozastavení vydávání kalibračních listů. Záznam o neshodné práci obsahuje: - popis identifikované neshody, datum zápisu a jméno pracovníka, který neshodnou práci zapsal, - jméno pracovníka odpovědného za odstranění neshodné práce, včetně termínu odstranění, - analýzu možných příčin a návrh opatření k nápravě, včetně zastavení prací a pozastavení vydávání kalibračních listů, - dále případné náměty na zlepšení či navržená preventivní opatření, - zahájení prací a vydávání kalibračních listů. Vedoucí laboratoře odpovídá za stanovení všech odpovědností a pravomocí pro řízení neshodných prací a přijetí příslušných opatření k nápravě a opětovné zahájení prací, viz Záznam o neshodné práci. Dále zhodnotí závažnost neshodné práce a je-li to nezbytné, vedoucí laboratoře informuje písemně zákazníka o neshodné práci. Typy neshodných prací laboratoře při kalibraci mohou být: - nesprávné výsledky měření - nefunkčnost měřících zařízení, včetně záznamových a vyhodnocovacích SW - nesplnění stanovených podmínek pro správnou kalibraci - nepoužití stanoveného příslušenství pro správnou kalibraci - nevhodné skladovací podmínky redestilované vody (doba expirace) - neshody při interní kontrole či MPZ - neshody vyplývající z auditů, přezkoumání systému managementu, Neshodné práce, které mají přímý vliv na výsledky kalibrací, jsou řešeny bezprostředně po jejich identifikaci, včetně přijetí příslušných opatření k nápravě. Za řízení neshodné práce (kontrola odstranění neshodné práce, zhodnocení efektivnosti přijatého opatření k nápravě a opětovné zahájení prací) odpovídá vždy vedoucí laboratoře, v jeho nepřítomnosti zástupce vedoucího laboratoře. S výsledky řízení neshodných prací informuje vedoucí laboratoře nebo manažer kvality všechny pracovníky laboratoře, viz Záznam o neshodné práci. Záznamy o neshodné práci vede a analyzuje manažer kvality a výsledky jsou projednány při přezkoumání systému managementu kvality. Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality, verze 06, datum platnosti listu výtisk 01 Strana 25 (celkem 60)

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9

Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Zkušební laboratoř betonu Praha Hala D2, F.V.Veselého 2760/7 193 00 Praha 9 Postup pro řešení stížností a námitek Postup číslo: SD9 Druh dokumentu : SD Počet

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Summer Workshop of Applied Mechanics. Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001

Summer Workshop of Applied Mechanics. Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 Summer Workshop of Applied Mechanics June 2002 Department of Mechanics Faculty of Mechanical Engineering Czech Technical University in Prague Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Zkušební laboratoře Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 První strany závislé

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Metrologický předpis MP 002

Metrologický předpis MP 002 Metrologický předpis MP 002 METROLOGICKÁ, TECHNICKÁ A PERSONÁLNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ K OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH MĚŘIDEL VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A PROVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI Ing. Erich Ludwig, ČKS 22.3.2016 MP

Více

Systém managementu kvality ve zkušebních laboratořích

Systém managementu kvality ve zkušebních laboratořích INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Systém managementu kvality ve zkušebních laboratořích Učební texty k semináři Autoři: Ing. Michala Vaníková, Ph.D. (Quality Centrum, spol. s r. o., Písek) Datum: 30. 3.

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu

Všeobecné podmínky pro certifikaci systémů managementu 1. Povinnosti certifikačního místa a zákazníka 1.1 Povinnosti certifikačního místa Certifikační místo se zavazuje zacházet se všemi poskytnutými informacemi o společnosti zákazníka důvěrně v souladu s

Více

POSTUP PŘI ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORU

POSTUP PŘI ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORU číslo dokumentace: S 1/96 list: 1/5 Název: POSTUP PŘI ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORU Datum platnosti: od 29. března 2016 Rozdělovník výtisků: Příloha č. 11 PJ - 1/96 paré č. 1 (archivní paré) Nahrazuje: Směrnici

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ Solartec MED s. r. o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.solartec.eu www.pvtest.cz, e-mail: pvtest@solartec.eu, tel.:+420 575 750

Více

1 Postupy pro certifikaci a dozor

1 Postupy pro certifikaci a dozor Poslední aktualizace 16.3.2015 1 Postupy pro certifikaci a dozor 1.1 Doručení a zaregistrování žádosti o certifikaci Žádost o certifikaci je přijímána pouze v písemné formě, doručena poštou nebo e-mailem.

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013

DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013 DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013 Posuzování certifikačních činností pro přeshraniční akreditaci Assessment of Certification Activities for Cross Frontier Accreditation Překlad ČIA - únor 2014 1 IAF MD 12:2013

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003 SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři - Proces zajišťující kvalitu výstupních produktů - Týká se preanalytické, analytické a postanalytické

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více