Základní školy Klimkovice. za školní rok /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok /

2 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne a Schváleno Školskou radou při Základní škole Klimkovice dne Rozdělovník: Město Klimkovice...1x Základní škola Klimkovice.1x Školská rada při Základní škole Klimkovice. elektronicky 1x SRPŠ při Základní škole Klimkovice.... elektronicky 1x Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 2

3 Obsah: strana: 1. Charakteristika školy 4 2. Učební plán Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímacím řízení Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Docházka žáků Členění podle tříd, tabulka prospěchu Výuka cizích jazyků Výuka volitelných předmětů (ŠVP) Nepovinné předměty Kroužky Údaje o dalších aktivitách školy Hodnocení práce výchovného poradce Hodnocení protidrogového preventisty Hodnocení ICT plánu školy Hodnocení školního programu EVVO Hodnocení kulturních akcí Metodické aktivity ve škole Další vzdělávání pedagogických pracovníků Činnost školní družiny Hodnocení olympiád a soutěží Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů Závěr 26 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 3

4 Charakteristika školy NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: TELEFON: E MAIL: WWW STRÁNKY: ŘEDITEL: Mgr. Miroslava Hoňková ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Mgr. Hana Škutová VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Hana Škutová, Mgr. Petra Řeháčková METODIK PREVENCE: Mgr. Jana Glombová POČET PED. PRACOVNÍKŮ: 30 POČET VYCHOVATELEK ŠD: 4 POČET SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ZŠ: 7 POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠJ: 6 POČET ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ: 2 NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ: 1 ŠKOLSKÁ RADA: zřízena dne Městem Klimkovice POČET TŘÍD: I. stupeň 10 tříd II. stupeň 9 tříd ŠD 3 oddělení POČET ŽÁKŮ k : 417 žáků I. stupeň 206 žáků II. stupeň 211 žáků ŠKOLA SDRUŽUJE: Základní školu Školní družinu Školní jídelnu ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: škola není úzce odborně zaměřena, vytváří podmínky pro všechny žáky školy SPECIFIKUM ŠKOLY: projektové vyučování Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 4

5 V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 SE USKUTEČNILY: Celoškolní projekty: Zdravá škola Setkání u vánočního stromu (20. ročník) Adopce na dálku Edison Dalekohled Den Země aneb Místo, kde žijeme EVVO Škola udržitelného rozvoje Klimkováček - školní časopis I. stupně Klimix školní časopis II. stupně Velikonoční kraslice Branný den Den prevence II. st. Den zdraví - II. st. Finanční gramotnost Žákovský parlament Mezinárodní sportovní trojutkání Mezinárodní setkání mládeže setkání mládeže ze států Evropské unie Dílčí, třídní projekty: Název projektu Předmět Ročník / třída sběr elektroodpadu EVVO sběr víček PET láhví EVVO sběr papíru, kaštanů, žaludů Prv, Pv, Př Adopce zvířete v ZOO Prv, Přír., Př Malujeme pro radost Hudba a já Vv Zdravé zuby Prv Odpady sběrný dvůr Prv, Pv Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčky Čj, Vv 1. Čertí škola Čj, M, Vv, Pv, Hv 1. Zima Prv I.B Podzim Čj, M, Prv, Pv, Vv 2. Josef Lada Čj, Vv, Pv 2. Jaro Čj, M, Prv, Pv, Vv,Hv II. A Vánoce Čj, M, Prv, Vv, Pv III.B Muzeum Klimkovice Prv III. A, B Kníže Václav Prv III. A, B Osobnostně sociální výchova OSV Dopravní výchova Cesta za pokladem Vl IV. A, B Pravěký den Čj, M, Přv, Vv, Vl IV. A, B Rytířský den Vl, Vv, Čj, M IV. A, B Svatý Martin Vv, Pv V. A Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 5

6 Cestovní kancelář Vl, Vv V. A, B Evropský den jazyků Aj, Rj, Nj V.A, Dětská hřiště Pv 6. Almanach literárních prací Čj Herbář Př 7. Okrasné zahrady Pv 8. Voda Ch 8. Geologická období Př 9. Ropa, chemie a automobilismus Ch 9. VÝRAZNÉ AKTIVITY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014: ročník Setkání u vánočního stromu den otevřených dveří se zábavným programem žáků, s možností prohlídky školy a prezentací výrobků žáků, které bylo možno zakoupit na vánočním trhu mezinárodní sportovní utkání Klimkovice - Mikołów - Ilava. Setkání žáků sportovců, učitelů a rodičů naší školy se zástupci družebních škol z polského Mikołówa a slovenské Ilavy, které se v tomto školním roce uskutečnilo v Ilavě. Sportovní klání žáků zúčastněných škol o putovní pohár vybojovalo družstvo z Mikołówa, sportovci z Klimkovic obsadili druhé a z Ilavy třetí místo slavnostní ukončení docházky žáků IX. tříd setkání vycházejících žáků, jejich učitelů a rodičů, rozloučení se základní školou. Žáci se prezentují svým programem, který v druhé části odpoledne přechází v závěrečnou lekci předtaneční výchovy. Předtaneční výchovu žákům organizuje Sdružení rodičů a přátel školy ve spolupráci se základní školou. červenec 2014 Mezinárodní setkání mládeže setkání mládeže z 11 měst ze států Evropské unie Klimkovice (Česká republika), Ilava (Slovensko), Mikołów (Polsko), Laakirchen (Rakousko), Obertshausen (Německo), Meiningen (Německo), Gemona (Itálie), Ste. Geneviéve des Bois (Francie), Penafiel (Portugalsko), Caravaca de la Cruz (Španělsko), Beuningen (Holandsko). Každým rokem se děti setkávají v jiném městě, kde poznávají region, památky, atraktivity i běžný život obyvatel. Město reprezentovalo 10 žáků a dva pedagogové naší školy. PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 a údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: - realizace celoškolních projektů (Vánoční strom, Zdravá škola), - realizace dalších třídních, oborových a ročníkových projektů, - vyšla 4 čísla školního časopisu Klimkováček, který žáci vydávají od roku 1995, Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 6

7 - devátým rokem se pro žáky II. stupně vydává školní časopis Klimix, vyšla 3 nová čísla, - škola vydala dva školní bulletiny (září 2013, červen 2014), - uskutečnily se 2 celoškolní sběrové akce starého papíru, výtěžek byl použit k humanitární podpoře projektů Adopce na dálku a adopce zvířete v ostravské ZOO, také k nákupu školních potřeb, - celoroční sběr víček z PET láhví, - škola má na léta opakovaně propůjčen Klubem ekologické výchovy titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně, - byla realizována přednáška s logopedkou pro rodiče žáků s vadami řeči, - byl realizován projekt Dalekohled, dětská neuroložka Zemánková cvičila s žáky s poruchami ADHD, prostřednictvím cviků působila na rozvoj mozkových center, - žáci II. a III. tříd absolvovali plavecký výcvik v rozsahu 20 lekcí v Plavecké škole v Ostravě Porubě, - žáci VII. tříd absolvovali v únoru pětidenní zimní lyžařský výcvik v RS Polanka, Písek u Jablunkova, - třídní učitelé pracují s žáky soustavně v průběhu celého školního roku formou třídnických chvilek, rozvíjejí sociální dovednosti žáků, - žáci VI. tříd se v září se svými třídními učiteli a pod vedením odborných lektorů Ekoinfo centra Ostrava účastnili výjezdního 3 denního adaptačního semináře ve středisku Bílá Holubice, Mokřinky za účelem vzniku a stmelení nového třídního kolektivu, - průběžné využívání a vyhodnocování schránky důvěry, - celoroční práce žákovského parlamentu (schůzky 1x / měs. I. st., 1x / 14 dnů II. st.). Děti se podílely na řízení školy. Samy sobě zorganizovaly mnoho zajímavých akcí celoroční sběr víček z PET láhví, sběr papíru, Bleší trh, Valentýnskou poštu, Adopci zvířete v ZOO, Mikulášskou nadílku aj. Jejich humanitární akce se zaměřovaly i na získání finančních prostředků potřebných na školné pro školou adoptovaného chlapce v africké Ghaně. Na pravidelných schůzkách se pokoušely hledat možnosti, jak zkvalitnit nejen školní prostředí, ale i samotný život školy, - třídní učitelé provedli podrobný sociologický průzkum třídy pomocí dotazníkového šetření B 3, - družební spolupráce se školami v polském Mikołówě a slovenské Ilavě, - družební návštěva pedagogického sboru ZŠ z Ilavy v rámci výměny zkušeností, - spolupráce školy se SRPŠ. Mezi společné akce tohoto školního roku se řadí Kuličkiáda, cyklovýlet, výlet pro nejúspěšnější žáky školy, předtaneční výchova aj., - průběžné zapojování žáků školy do školních, okrskových, okresních a krajských kol soutěží a olympiád, - práce s talentovanými žáky (příprava na olympiády, soutěže), - práce s méně nadanými žáky (doučování, individuální přístup), - příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky, - individuální péče věnována žákům s vývojovými poruchami učení, - zajišťování a organizování besed a přednášek pro žáky školy (městská knihovna, Centrum primární prevence Centrum nové naděje Frýdek - Místek, Eko-info centrum Ostrava, Úřad práce Ostrava, muzeum Klimkovice, Policie ČR aj.), - zajišťování a organizování divadelních, filmových, hudebních a dalších kulturních představení pro žáky, - spolupráce s organizacemi na území města ČSZCH, DTJ, HZS, CVČ Mozaika Klimkovice aj., - práce metodických orgánů zkvalitňování vzdělávacího procesu, - průběžná spolupráce učitelů I. a II. stupně, Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 7

8 - soustavné rozvíjení počítačové gramotnosti, využívání 2 počítačových učeben, práce s výukovými programy a interaktivními tabulemi; obě učebny i všechny počítače ve škole mají připojení na internet, - využívání keramické pece v době vyučování i v mimoškolní zájmové činnosti, - soustavné a cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků, - využívání nových metod a forem práce ve výchovně vzdělávacím procesu, - průběžná práce na zkvalitňování estetického vzhledu školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí, - respektování osobnosti žáka, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování jeho všestranné aktivity, - bohatá nabídka volnočasových aktivit pro žáky: škola zajišťuje 9 kroužků - 2 kroužky novinářské, 2 keramické, 2 kroužky míčových her, přírodovědný, pěvecký, kroužek mažoretek a 2 nepovinné předměty zdravotní tělesná výchova a náboženství, další organizace: TJ SOKOL házená, badminton, TJ Klimkovice kopaná, Snakes basketbal, SH tennis team tenisová škola, Atletická školka Vítkovice, CVČ Mozaika Klimkovice, - rozvíjení individuálních specifických zájmů žáků výukou ve volitelném předmětu na I. stupni (život ve společnosti) a ve 12 volitelných předmětech na II. stupni (informatika, konverzace v anglickém jazyce, netradiční sporty, literární seminář, matematická praktika, chemicko-biologická praktika, literárně-dramatický seminář, seminář z matematiky a českého jazyka, environmentální výchova, mediální výchova a seminář ze zeměpisu), - dodržování metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j / , - je věnována pozornost prevenci projevů rasismu, xenofobie a intolerance dle metodického pokynu MŠMT č. j / , - environmentální vzdělávání žáků se uskutečňuje dle školou zpracovaného programu EVVO, který využívá místních podmínek a je součástí koncepce školy. Řídí se metodickým pokynem MŠMT k zajišťování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. j / , - od 1. září 2013 nabyl účinnosti upravený RVP ZV, byl upraven ŠVP Tvořivá škola Klimkovice s platností od , - v rámci vyhodnocení výchovně vzdělávacího procesu ve škole k zjištění úrovně vědomostí - bylo použito SCIO testování žáků V. a IX. tříd, ke zjištění úrovně čtenářských dovedností byli testováni žáci 4. tříd stejnou společností, škola získala certifikát Pečujeme o vzdělávání, - uskutečnění společné schůzky rodičů dětí zapsaných do I. třídy, učitelek I. tříd a vedení školy, - uskutečnění schůzek pedagogů spádových škol v souvislosti s přestupem žáků do 6. tříd, - organizování školních výletů, - zajišťování pitného režimu a svačinek pro žáky školy. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZŠ, MŠ, ZUŠ, S PEDAGOGICKOU FAKULTOU: S jinými základními školami - spolupráce se spádovými školami společné metodické schůzky Se ZUŠ v Klimkovicích - společné organizování kulturních akcí školy, - využití koncertů a vystoupení ZUŠ ve vzdělávání žáků školy. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 8

9 S MŠ - spolupráce učitelek ZŠ a MŠ při zápisu žáků do I. tříd, - návštěva předškoláků v I. třídách ZŠ společná beseda s žáky I. tříd, prohlídka školy, - schůzka učitelek I. tříd a vedení školy s rodiči předškoláků, - konzultace učitelek MŠ a učitelek I. tříd, sledování začlenění dětí z MŠ do I. tříd ZŠ. S Ostravskou univerzitou a jinými univerzitami a středními školami - souvislou pedagogickou praxi jsme umožnili 1 studentce Ostravské university Ostrava, - několika studentům VŠ bylo umožněno provedení dotazníkového šetření pro diplomové práce. MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU: Počet učeben: 19 kmenových učeben 15 odborných učeben (z toho 2 tělocvičny) 3 učebny ŠD Další: - sportovní areál (fotbalové hřiště, házenkářské hřiště, běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký) - školní pozemek se skleníkem - naučná botanická stezka Charakteristika odborných učeben: - 2 tělocvičny, slouží i pro mimoškolní zájmovou Tv, - pracovní dílna, učebna pěstitelských prací a školní žákovská kuchyň - využíváno pro výuku praktických činností, - součástí dobře vybavené učebny fyziky a chemické laboratoře je učitelské počítačové pracoviště s interaktivní tabulí, dataprojektorem a videopřehrávačem, - pro výuku výchov využíváme samostatnou výtvarnou učebnu s keramickou pecí a samostatnou učebnu hudební výchovy, která je vybavena mobilním počítačovým pracovištěm s dataprojektorem, - k vybavení učebny přírodopisu náleží přírodopisné sbírky, modely lidského těla, videomikroskop a počítačové pracoviště s interaktivní tabulí, dataprojektorem a videopřehrávačem, - 2 jazykové učebny jsou vybaveny sluchátkovými soupravami, počítačovými pracovišti s interaktivními tabulemi s dataprojektory, - žákovská knihovna slouží jako odborná učebna literární výchovy a informační centrum, je vybavena knižním fondem a encyklopediemi, k výuce je používáno PC pracoviště s dataprojektorem, - dvě počítačové učebny, každá s připojením na internet s 1 učitelským pracovištěm a 24 žákovskými počítačovými pracovišti a dataprojektorem a výukovými programy jsou využívány k výuce informatiky a všech vzdělávacích oblastí, - odborná učebna společenskovědních předmětů je vybavena pomůckami pro výuku dějepisu a zeměpisu, interaktivní tabulí s dataprojektorem a videopřehrávačem, - všechny třídy I. stupně jsou vybaveny učitelskými počítačovými pracovišti s interaktivními tabulemi, dataprojektory a videopřehrávači, - všechny kmenové třídy druhého stupně jsou vybaveny počítačovým pracovištěm a dataprojektorem, Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 9

10 - průběžně jsou obnovovány a doplňovány pomůcky do jednotlivých kabinetů v závislosti na požadavcích vyučujících, nabídce a výši finančních prostředků, - 3 kabinety jsou vybaveny PC pracovištěm s tiskárnou a kopírkou pro potřeby pedagogických pracovníků, - internetové připojení je rozvedeno v celé školní budově. 2. Učební plán Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhala ve všech ročnících podle ŠVP - Tvořivá škola Klimkovice, č. j. ZSKL 351/ Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků: I. stupeň 12 II. stupeň 14 Celkem 26 Bez kvalifikace, aprobace: I. st. 1 bez aprobace, 2 bez kvalifikace II. st. - Složení pedagogického sboru podle věku: do 20 let 0 od 21 - do 30 let 3 od 31 do 40 let 7 od 41 do 50 let 12 od 51 do 60 let 4 nad 60 let 0 Pohlaví: M Ž I. stupeň - 12 II. stupeň - 14 celkem - 26 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 10

11 4. Údaje o přijímacím řízení V letošním školním roce ukončilo školní docházku 51 žáků devátých tříd. Převážná většina žáků 9. ročníku využila možnosti podat si 2 přihlášky ke studiu na střední škole, pouze 4 žáci odeslali 1 přihlášku. Přijímací zkoušky absolvovalo 32 žáků, 17 žáků bylo přijato bez přijímacího řízení, 2 žákyně se připravovaly k talentovým zkouškám. Příští školní rok bude 12 žáků studovat na gymnáziích, 26 žáků bylo přijato na střední školy nebo střední odborné školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 11 žáků bylo přijato na odborná učiliště a jejich obory jsou ukončeny výučním listem, 2 žákyně budou studovat na středních uměleckých školách. Naprostá většina žáků bude studovat na školách v Ostravě, výjimkou je GMK v Bílovci, Střední škola potravinářství a služeb v Pardubicích nebo Střední škola Kostka s.r.o. ve Vsetíně. IX. A 24 žáků IX. B 27 žáků GYMNÁZIUM 7 žáků 5 žáků SŠ a SO 11 žáků 15 žáků OU 5 žáků 6 žáků UMĚLECKÉ ŠKOLY 1 žákyně 1 žákyně Z pátých tříd si podalo přihlášku na osmiletá gymnázia 8 žáků, odchází 6 žáků. Ze sedmého ročníku odchází na šestileté gymnázium 1 žákyně, jeden žák odchází na Přírodovědné gymnázium PRIGO. DALŠÍ ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ: - ve 3 odděleních ŠD 90 žáků - do I. tříd pro školní rok 2014/2015 zapsáno 55 žáků - z toho ve školním roce 2013/2014 odročena školní docházka 9 žáků - počet žáků s odročenou školní docházkou ve šk. roce 2014/ žáků 5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 se realizovalo dle Školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Klimkovice s podporou projektu Zdravá škola, dlouhodobého záměru školy v oblasti environmentální výchovy, v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, v oblasti prevence a řešení šikanování mezi žáky školy a dle platných metodických pokynů MŠMT. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 11

12 K nejdůležitějším úkolům vytýčeným pro tento školní rok náleželo: - respektování osobnosti dítěte, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování všestranné aktivity, - rozvoj tvořivého myšlení žáků a logického uvažování potřebného k řešení problémů, - využívání účinné motivace a povzbuzování zájmu o školní práci, - vedení žáků ke spolupráci a všestranné komunikaci s důrazem na ohleduplnost a toleranci tak, aby každý žák, který bude opouštět základní školu, mohl dále rozvíjet své schopnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, - dosažení otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti, - přispívání ke smysluplnému naplňování volného času dětí, - zajišťování účinné individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení, - zvyšování kvality práce učitelů a ovlivňování jejího růstu, - dodržování Úmluvy o právech dítěte, - systematické působení proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky, - důsledné uplatňování pokynů Ministerstva školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách, - zdokonalování řídící činnosti, zvyšování aktivního podílu pracovníků školy a žáků na řízení a plánování. Výsledky vzdělávání prověřeno SCIO testováním žáků Výsledky školy u žáků IX. tříd: v Čj průměrné (42% zúčastněných škol mělo lepší výsledky) v M průměrné (slabší průměr 46 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky) v Aj podprůměrné (38 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky) Výsledky odpovídají potencionálním možnostem žáků. Výsledky školy u žáků V. tříd: v Čj průměrné (84% zúčastněných škol mělo lepší výsledky) v M průměrné (slabší průměr 79 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky) Výsledky odpovídají možnostem žáků, je přiměřeně využíván jejich potenciál. Výsledky školy v testování čtenářské gramotnosti. Žáci 4. tříd prověřovali schopnosti pracovat s různými texty. Informace budou využity v dalších strategiích učení. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 12

13 5.1. DOCHÁZKA ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Zamešk.hod. omluv. hod. neomluv. hod. zamešk. hod. poč. žáků poč. žáků celkem celkem na žáka. s 2. stup. s 3. stup. z chování z chování I.st , II. st , Celkem , ČLENĚNÍ PODLE TŘÍD, TABULKA PROSPĚCHU třída třídní učitel zkratka počet prospělo prospělo neprospělo z toho neklasifik. jména žáků s vyznam. opr.zk. I.A N. Bílská Bí I.B Š. Thibaud Thi II.A J. Hulová Hu II.B R. Ottová Ot III.A B. Gamonová Ga III.B K. Muczková Mu IV.A N. Danková Da IV.B H. Friedlová Fri V.A L. Kovařčíková Ko V.B J. Riess Rie Celkem I. st VI.A J. Sýkorová Sý VI.B S. Lichá Li VI.C J. Petrušková Pet VII.A R. Albrechtová Al VII.B A. Kamarádová Ka VIII.A J. Bravanská Bra VIII.B R. Nejezchlebová Nej IX.A Z. Nyklová Ny IX.B P. Řeháčková Ře Celkem II. st Celkem Další pedagogičtí pracovníci, kteří na škole působili (bez třídnictví): Martina Habustová (18,18 úvazku), Lucie Fabiánková ( 9,09 úvazku), Miroslava Hoňková, Kateřina Chrapková, Jana Glombová, Monika Richterová, Leona Řežábová, Hana Škutová, Helena Teichmannová (22,73 úvazku), Tereza Skřépková (83,00 úvazku). V průběhu školního roku na škole zastupovali po dobu nemocenské tito pedagogičtí pracovníci: Irena Peterková, Kateřina Sehnalová. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 13

14 5.3. VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ: Ve škole probíhala výuka anglického, německého a ruského jazyka, a to s následující hodinovou dotací: 1. roč. 1 hod./ týdně Aj (disponibilní časová dotace volitelný předmět) 2. roč. 1 hod./ týdně Aj (disponibilní časová dotace volitelný předmět) 3. roč. 3 hod./ týdně Aj 4. roč. 3 hod./ týdně Aj 5. roč. 3 hod./ týdně Aj 6. roč. 3 hod./ týdně Aj 1 hod./ týdně (konverzace v anglickém jazyce) 7. roč. 3 hod./ týdně Aj 2 hod./ týdně druhý cizí jazyk dle volby německý nebo ruský 8. roč. 3 hod./ týdn Aj 2 hod./ týdně druhý cizí jazyk dle volby německý nebo ruský 9. roč. 3 hod./ týdně Aj 2 hod./ týdně druhý cizí jazyk dle volby německý nebo ruský Výuka cizích jazyků na I. stupni byla zajištěna učiteli I. stupně. Výuka cizích jazyků na II. stupni byla zajištěna učiteli II. a I. stupně VÝUKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ A DRUHÉHO CIZÍHO JAZYKA (DISPONOBILNÍ ČASOVÁ DOTACE) V RÁMCI ŠVP TVOŘIVÁ ŠKOLA KLIMKOVICE Výuka byla organizována dle učebního plánu Tvořivá škola Klimkovice, žáci se vyučovali těmto předmětům: I. stupeň 1. ročník (3 h) 2 h Český jazyk a literatura (posílení čas. dotace Čj) 1 h Anglický jazyk 2. ročník (4 h) 2 h Český jazyk a literatura (posílení čas. dotace Čj) 1 h Anglický jazyk 1 h Matematika (posílení čas. dotace M) 3. ročník (3 h) 2 h Český jazyk a literatura (posílení čas. dotace Čj) 1 h Matematika (posílení čas. dotace M) Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 14

15 4. ročník (2 h) 1 h Vlastivěda (posílení čas. dotace Vl) 1 h Život ve společnosti volitelný předmět 5. ročník (2 h) 1 h Matematika (posílení čas. dotace M) 1 h Přírodověda (posílení čas. dotace Přv) II. stupeň 6. ročník (5 h) 1 h Český jazyk a literatura (posílení čas. dotace Čj) 1 h Konverzace v Aj 1 h Informatika (posílení čas. dotace Inf) 1 h Přírodopis (posílení čas. dotace Př) 1 h Netradiční sporty 7. ročník (6 h) 2 h Další cizí jazyk Nj, Rj 2 h Matematika (posílení čas. dotace M) 1 h Fyzika (posílení čas. dotace Fy) 1 h Literární seminář 8. ročník (6 h) 2 h Další cizí jazyk Nj, Rj 1 h Český jazyk a literatura (posílení čas. dotace Čj) 1 h Fyzika (posílení čas. dotace Fy) 1 h Matematická praktika 1 h Chemicko biologická praktika/ Literárně dramatický seminář 9. ročník (7 h) 2 h Další cizí jazyk Nj, Rj 1 h Informatika / pracovní výchova (posílení čas. dotace Inf a Pv) 1 h Seminář z matematiky / pohybové aktivity 1 h Seminář z českého jazyka / provoz domácnosti 1 h Environmentální výchova / mediální výchova 1 h Seminář ze zeměpisu 5.5. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Výuka byla organizována dle finančních a personálních možností školy a zájmu žáků. V tomto školním roce se vyučovalo těmto nepovinným předmětům: - zdravotní tělesná výchova 1hod/týdně - náboženství 1 hod/týdně 5.6. KROUŽKY Kroužky zajišťované školou: I. stupeň novinářský keramický 3 skupiny pěvecký mažoretky přírodovědný Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 15

16 II. stupeň novinářský míčové hry 2 skupiny Kroužky zajišťované dalšími organizacemi: TJ SOKOL házená, badminton TJ Klimkovice kopaná Snakes basketbal SH tennis team tenisová škola Atletická školka Vítkovice CVČ Mozaika Klimkovice Žáci se věnovali zájmovým aktivitám ve škole pod vedením pedagogů školy nebo jiných vedoucích. Žáci kroužek navštěvovali zpravidla 1 hodinu týdně. 6. Údaje o dalších aktivitách školy 6.1. HODNOCENÍ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Činnost výchovného poradce se řídila plánem práce výchovného poradenství, úkoly vedení školy a problémy, které byly řešeny během školního roku. Všichni pedagogičtí pracovníci dbali pokynů MŠ, týkající se práce s vývojovými poruchami učení (dále VPU): - Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - Vyhláška č.73/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č.147/2011 Sb.) o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - Vyhláška č.72/2005 Sb. (ve znění vyhláškyč.116/2011 Sb.) o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Oblast VPU U dětí, u kterých byly diagnostikovány vývojové poruchy učení, byla provedena pedagogicko-psychologická vyšetření, pravidelně byly prováděny kontroly platnosti vyšetření na pedagogicko psychologické poradně. Učitelé provádějící nápravu vývojových poruch učení pracovali se žáky dle doporučení PPP, ke své práci přistupovali zodpovědně, byla vypracována hodnocení nápravy VPU. V letošním školním roce jsme spolupracovali s PPP v Ostravě - Porubě. Spolupráce se jeví jako velmi dobrá, výchovná poradkyně se zúčastnila pracovních schůzek, které poradna pořádala. Všechna kontrolní vyšetření v letošním školním roce proběhla včas, dokonce jsou již teď realizována vyšetření, jejichž platnost končí V současné době je na škole 31 žáků s VPU, u kterých byl vypracován individuální vzdělávací plán (na 1. stupni se jedná o 12 žáků s VPU a IP), u tří žáků byl vypracován IVP na základě doporučení SPC (PAS, dysfázie, elektivní mutismus). Dalších 21 žáků měli diagnostikovány VPU, ale nebylo nutno vytvořit IP. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 16

17 Na začátku školního roku vždy realizujeme schůzku všech PP, kde jsou všichni seznámeni s dětmi, které mají jakákoli omezení v této oblasti. Pozornost zde také věnujeme dětem s poruchami chování, zdravotním znevýhodněním nebo motorickými poruchami. Profesní poradenství Důležitou součástí práce výchovných poradců je profesní orientace žáků. K úspěšnému umístění žáků byla zabezpečena beseda rodičů vycházejících žáků s výchovnými poradkyněmi a třídními učitelkami, která proběhla na začátku měsíce února v rámci profesního týdne, ve kterém bylo dále umožněno zástupcům SŠ, které projevily zájem, prezentovat svou SŠ. Ve druhém pololetí tohoto školního roku jsme navštívili se žáky osmých tříd IPS Úřadu práce v Ostravě, kde měli pracovníci připraven pro žáky tříhodinový program, ve kterém informovali žáky o možnostech dalšího studia i o současném stavu na trhu práce v našem regionu. Žáci si vyplnili zájmový test, se získanými informacemi dále žáci pracovali na internetu ve vyučovacím předmětu Pracovní výchova blok Svět práce. Toto rozvržení informačních besed se jeví optimální, ale v příštím školním roce je záměrem mírně pozměnit setkání s rodiči žáků devátých tříd posunout termín na později. Naše škola se také zapojila do projektu společnosti POE EDUCO Správná volba, základ úspěchu, kdy žáci osmých tříd byli testováni programem COMDI. Jedná se o profesní diagnostiku. Zjišťuje se nejen zájem žáka, ale i jeho schopnosti, dovednosti, profesní a studijní předpoklady. Každý žák dostal výsledky profesní diagnostik včetně doporučených oborů, kterým by se dále mohl věnovat. V příštím školním roce plánujeme stejným způsobem otestovat žáky současných sedmých tříd. Po ukončení projektu zvažujeme možnost nabídnout možnost tohoto testování případným dalším zájemcům. V rámci dalších aktivit se žáci osmých tříd zúčastnili exkurze ve Vítkovicích a s velkým úspěchem se také setkala akce Řemeslo má zlaté dno, kterou realizovaly SŠ a OU našeho kraje, kde se tyto prezentovaly pro žáky devátých tříd zajímavými aktivitami formou soutěží. Pro žáky IX. tříd byla zajištěna odborná literatura, která usnadňuje jejich budoucí volbu (SŠ a SOU okresu Ostrava, Atlasy školství Moravskoslezského kraje). V přijímacím řízení byli naši žáci poměrně úspěšní. Z pátých tříd bylo přijato na osmiletá gymnázia 6 žáků, dva žáci 7. ročníku byli přijati na šestiletá gymnázia. Z 51 žáků devátých tříd bylo 11 přijato na učební obory, které jsou ukončeny výučním listem, 26 žáků pak bylo přijato na různé typy středních škol, které jsou ukončeny maturitou, 12 žáků bylo přijato na gymnázia a 2 žákyně na uměleckou školu. Při řešení výchovných problémů se výchovná poradkyně účastnila jednání výchovných komisí, které se tento rok týkaly především výchovných problémů. Ze všech výchovných komisí je vyhotoven zápis, který je založen u výchovné poradkyně. Některé případy byly řešeny individuálním pohovorem. Výrazněji jsme v toto školním roce spolupracovali s OSPOD Ostrava, jeden případ jsme předali Policii ČR, tento je dále v jednání. Při řešení problémů výchovná poradkyně těsně spolupracuje s třídními učiteli, s vedením školy, rodiči i správními zaměstnanci. Vypracovala: Mgr. Hana Škutová, výchovná poradkyně Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 17

18 6.2. HODNOCENÍ PRÁCE PROTIDROGOVÉHO PREVENTISTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na začátku školního roku 2013/2014 byl vypracován Minimální preventivní program, který je zaměřen na daný školní rok. Cílem prevence je zkvalitnění práce třídního učitele, naučit se zacházet s emocemi dětí, rozvíjet jejich schopnost odolat společensky negativním jevům, všestranně se zaměřit na prevenci negativních jevů, monitorovat situaci. Pozitivně působit na žáky i při mimoškolních činnostech, upevňovat a dodržovat zásady zdravého životního stylu, rozvíjet sociální dovednosti a vzájemnou důvěru učitel žák. Nosným celoškolním projektem je Zdravá škola a projektové vyučování. Spolupráce s vedením školy a s pedagogickými pracovníky: Vedení školy zabezpečilo zahrnutí prevence do všech činností školy. Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni se základními požadavky znalostí a dovedností dětí jednotlivých věkových skupin z oblasti prevence negativních jevů, plnili v rámci svých kompetencí a možností všechny body stanovené PP ve všech oblastech výchovně vzdělávacího procesu. Vedení školy v plné míře podporovalo možnosti dalšího vzdělávání během celého školního roku. Všichni třídní učitelé cíleně působili na rozvoj sociálních dovedností dětí prostřednictvím různých motivačních her a dotazníků (aktivní naslouchání, komunikace, kooperace, empatie, soutěžení, řešení konfliktů ), na základě dotazníků B-3 provedli sociometrické šetření, které podrobně popisuje situaci v třídním kolektivu. Realizace na úrovni žáků: Žáci 6. ročníku se na začátku školního roku zúčastnili motivačního kurzu, který zorganizovala EICO Ostrava, všechny adaptační pobyty se snažily o prvotní stmelení třídních kolektivů a předcházení negativních jevů v následujících letech. Pro žáky II. stupně byl realizován Den prevence, na kterém se podílelo občanské sdružení Centrum nové naděje Frýdek - Místek. V rámci vzdělávacího procesu byli žáci seznámeni s problematikou negativních jevů (hodiny Rv, Ov, tematicky v jednotlivých předmětech). Žáci měli možnost během celého školního roku navštěvovat různé kroužky a nepovinné předměty. Žáci 4. a 5. ročníku měli vzdělávací program s panem Veličkou na téma vztahy ve třídě. Žáci 9. očníku měli besedu s Policií ČR o právním povědomí a další besedu - Škola osobního života s paní doktorkou Friedrichovou. Další aktivity Schránka důvěry na naší škole byla v tomto školním roce využívána minimálně. Žáci nemají problém svěřit své podněty a sdělit nám své požadavky. Připomínky žáků řeší výchovný poradce ve spolupráci s vyučujícími a vedením školy. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 18

19 Dobře fungoval žákovský parlament, jehož činnost koordinovala a řídila paní ředitelka. Žáci se mohli vyjádřit k chodu školy a zorganizovali spoustu aktivit pro ostatní spolužáky. Vzdělávání: Metodik prevence se účastnil vzdělávacích programů, které byly nabízeny školním metodikům prevence, připravil pro žáky II. stupně projektový den Den prevence. Školní metodik prevence se také podílel na přípravě článku o tomto projektovém dni. Efektivita a závěr Na naší škole se ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky působíme na budování správných postojů žáků k problematice negativních jevů. Třídní učitelé se působí na stmelování třídních kolektivů a budování zdravých vztahů nejen mezi žáky, ale také mezi žáky a učiteli. Žáci jsou seznamováni s možným ohrožením svého zdraví, se zákazem kouření, užíváním návykových látek a pití alkoholických nápojů během školního vyučování a akcí pořádaných školou. Jsou poučeni o nevhodnosti takového počínání i mimo školu. Jsou seznámeni s aspektem trestního postihu rodičů nebo osob, které by jim tyto věci umožnily. Práce s žáky je přiměřená a plní svou funkci. V průběhu školního roku jsme v jedné třídě řešili problémové chování žáků, vše jsme konzultovali s odborníkem na řešení šikany a ve třídě probíhal intervenční program. Poté se situace uklidnila. Rodiče byli o situaci ve třídě informováni. V průběhu preventivního programu se v jedné V. třídě projevila počínající šikana, opět probíhal navazující intervenční program, rodiče byli informováni a situace ve třídě se zklidnila. Mezi dvěma žáky IX. třídy došlo k hrubému porušení školního řádu sex na toaletách v prostorách školy, situaci řešila Policie ČR. Vypracovala: Mgr. Jana Glombová, protidrogovýpreventista 6.3. HODNOCENÍ ICT PLÁNU ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vzdělávání pracovníků - pracovníci se vzdělávali na seminářích s ICT tematikou (využití ICT ve výuce a pro komunikaci, efektivní zapojení interaktivní tabule do výuky, rizika pohybu dětí na internetu, kurz Moderní lektoři) Infrastruktura - škola se podílela na financování ICT 7 % z rozpočtu školy - zakoupen: - hardware v hodnotě Kč 10 počítačových sestav, 4 dataprojektory (byly dovybaveny kmenové třídy na 2. stupni), vizualizér do učebny fyziky - software v hodnotě Kč (licence Office 2013, licence Windows 7, výukové programy, Bakaláři, antivirové programy) Veškeré programové vybavení bylo používáno v souladu s autorským zákonem a licenčními ujednáními. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 19

20 Úkoly pro příští rok - pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků - prezentace školy na školním webu, zpracovávání informací o činnosti školy do místního zpravodaje, školních časopisů, výroba propagačních materiálů - správa a údržba webových stránek školy - rozšíření webových aplikací pro komunikaci učitel žáci rodiče - sledování nabídek a nákup popř. aktualizace výukových programů a interaktivních učebnic - tvorba a využívání digitálních učebních materiálů ve výuce, využívání digitálních učebních materiálů publikovaných na metodických portálech - modernizace, údržba a rozšíření školní sítě dle finančních možností - rozšíření PC pracovišť pro pedagogické pracovníky Vypracovala: Mgr. Renáta Nejezchlebová, koordinátor ICT 6.4. HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO PROGRAMU EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 V tomto školním roce byl zpracován nový podrobný roční plán EVVO, který navazuje na dlouhodobý plán EVVO a zahrnuje metodický pokyn 2008/č.j / platný od Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy, a osvěty (EVVO) a RVP ZV, průřezové téma environmentální výchovy v ŠVP Tvořivá škola Klimkovice. Cílem letošního roku bylo začlenění ekologických zřetelů do jednotlivých vyučovacích předmětů a aktivit školy, vytvoření integrujících celků učiva zaměřených na vztah a životní prostředí, ekologizaci provozu a fungování školy jako celku. Školní program EVVO v letošním školním roce pokračoval v započatých programech, plánech a aktivitách z předchozích let. V 9. ročníku realizujeme předmět environmentální výchova ( ŠVP Tvořivá škola Klimkovice). Přes praktické dovednosti pedagogové školy utvářeli a zušlechťovali environmentální cítění dětí. Projektový den k Vánočnímu stromu umožňoval žákům si prakticky vyzkoušet techniku tradičních lidových řemesel pečení a zdobení perníčků, keramika, práce se dřevem, květinové vazby, práce s drátem a papírem. Velikonoční zvyky byly prezentovány soutěžní výstavkou kraslic a jarních vazeb. Tvorba prostorových modelů dětských hřišť (6. ročník) a zahrad (8. ročník) byly praktickou ukázkou, jak lze zatraktivnit výuku a realizaci udržitelného rozvoje. K posílení environmentální výchovy přispěly i ostatní projektové dny (Branný den, Den zdraví, Den prevence). Letos jsme oslavili Den Země celoškolním projektovým dnem na téma Den Země aneb Místo, kde žijeme. Žáci ročníku poznávali naší obec, životní styl, dopravu, změny v krajině, význam vody a její ochranu, vztah člověka k životnímu prostředí. Vytvořili nápadité výstupy ze svých úkolů. Žáci ročníku získávali poznatky o Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 20

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o začleňování EVVO do výuky za školní rok /2015 Zpracovala: Mgr. Jana V Bohumíně 23. 8. 2015 1 Obsah: 1. Cílové skupiny..... 3 2. Začlenění do ŠVP....... 3 3. Spolupráce s organizacemi...

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 2 / 2 0 1 3

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 2 / 2 0 1 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 2 / 2 0 1 3 Zpracovala: Anna Kudelová, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 18. 6. 2013 a 25. 6. 2013 Schváleno Školskou

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více