Základní školy Klimkovice. za školní rok /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok /

2 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne a Schváleno Školskou radou při Základní škole Klimkovice dne Rozdělovník: Město Klimkovice...1x Základní škola Klimkovice.1x Školská rada při Základní škole Klimkovice. elektronicky 1x SRPŠ při Základní škole Klimkovice.... elektronicky 1x Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 2

3 Obsah: strana: 1. Charakteristika školy 4 2. Učební plán Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímacím řízení Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Docházka žáků Členění podle tříd, tabulka prospěchu Výuka cizích jazyků Výuka volitelných předmětů (ŠVP) Nepovinné předměty Kroužky Údaje o dalších aktivitách školy Hodnocení práce výchovného poradce Hodnocení protidrogového preventisty Hodnocení ICT plánu školy Hodnocení školního programu EVVO Hodnocení kulturních akcí Metodické aktivity ve škole Další vzdělávání pedagogických pracovníků Činnost školní družiny Hodnocení olympiád a soutěží Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů Závěr 26 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 3

4 Charakteristika školy NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: TELEFON: E MAIL: WWW STRÁNKY: ŘEDITEL: Mgr. Miroslava Hoňková ZÁSTUPCE ŘEDITELE: Mgr. Hana Škutová VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Hana Škutová, Mgr. Petra Řeháčková METODIK PREVENCE: Mgr. Jana Glombová POČET PED. PRACOVNÍKŮ: 30 POČET VYCHOVATELEK ŠD: 4 POČET SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ZŠ: 7 POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠJ: 6 POČET ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ: 2 NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ: 1 ŠKOLSKÁ RADA: zřízena dne Městem Klimkovice POČET TŘÍD: I. stupeň 10 tříd II. stupeň 9 tříd ŠD 3 oddělení POČET ŽÁKŮ k : 417 žáků I. stupeň 206 žáků II. stupeň 211 žáků ŠKOLA SDRUŽUJE: Základní školu Školní družinu Školní jídelnu ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: škola není úzce odborně zaměřena, vytváří podmínky pro všechny žáky školy SPECIFIKUM ŠKOLY: projektové vyučování Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 4

5 V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 SE USKUTEČNILY: Celoškolní projekty: Zdravá škola Setkání u vánočního stromu (20. ročník) Adopce na dálku Edison Dalekohled Den Země aneb Místo, kde žijeme EVVO Škola udržitelného rozvoje Klimkováček - školní časopis I. stupně Klimix školní časopis II. stupně Velikonoční kraslice Branný den Den prevence II. st. Den zdraví - II. st. Finanční gramotnost Žákovský parlament Mezinárodní sportovní trojutkání Mezinárodní setkání mládeže setkání mládeže ze států Evropské unie Dílčí, třídní projekty: Název projektu Předmět Ročník / třída sběr elektroodpadu EVVO sběr víček PET láhví EVVO sběr papíru, kaštanů, žaludů Prv, Pv, Př Adopce zvířete v ZOO Prv, Přír., Př Malujeme pro radost Hudba a já Vv Zdravé zuby Prv Odpady sběrný dvůr Prv, Pv Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčky Čj, Vv 1. Čertí škola Čj, M, Vv, Pv, Hv 1. Zima Prv I.B Podzim Čj, M, Prv, Pv, Vv 2. Josef Lada Čj, Vv, Pv 2. Jaro Čj, M, Prv, Pv, Vv,Hv II. A Vánoce Čj, M, Prv, Vv, Pv III.B Muzeum Klimkovice Prv III. A, B Kníže Václav Prv III. A, B Osobnostně sociální výchova OSV Dopravní výchova Cesta za pokladem Vl IV. A, B Pravěký den Čj, M, Přv, Vv, Vl IV. A, B Rytířský den Vl, Vv, Čj, M IV. A, B Svatý Martin Vv, Pv V. A Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 5

6 Cestovní kancelář Vl, Vv V. A, B Evropský den jazyků Aj, Rj, Nj V.A, Dětská hřiště Pv 6. Almanach literárních prací Čj Herbář Př 7. Okrasné zahrady Pv 8. Voda Ch 8. Geologická období Př 9. Ropa, chemie a automobilismus Ch 9. VÝRAZNÉ AKTIVITY ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014: ročník Setkání u vánočního stromu den otevřených dveří se zábavným programem žáků, s možností prohlídky školy a prezentací výrobků žáků, které bylo možno zakoupit na vánočním trhu mezinárodní sportovní utkání Klimkovice - Mikołów - Ilava. Setkání žáků sportovců, učitelů a rodičů naší školy se zástupci družebních škol z polského Mikołówa a slovenské Ilavy, které se v tomto školním roce uskutečnilo v Ilavě. Sportovní klání žáků zúčastněných škol o putovní pohár vybojovalo družstvo z Mikołówa, sportovci z Klimkovic obsadili druhé a z Ilavy třetí místo slavnostní ukončení docházky žáků IX. tříd setkání vycházejících žáků, jejich učitelů a rodičů, rozloučení se základní školou. Žáci se prezentují svým programem, který v druhé části odpoledne přechází v závěrečnou lekci předtaneční výchovy. Předtaneční výchovu žákům organizuje Sdružení rodičů a přátel školy ve spolupráci se základní školou. červenec 2014 Mezinárodní setkání mládeže setkání mládeže z 11 měst ze států Evropské unie Klimkovice (Česká republika), Ilava (Slovensko), Mikołów (Polsko), Laakirchen (Rakousko), Obertshausen (Německo), Meiningen (Německo), Gemona (Itálie), Ste. Geneviéve des Bois (Francie), Penafiel (Portugalsko), Caravaca de la Cruz (Španělsko), Beuningen (Holandsko). Každým rokem se děti setkávají v jiném městě, kde poznávají region, památky, atraktivity i běžný život obyvatel. Město reprezentovalo 10 žáků a dva pedagogové naší školy. PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 a údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: - realizace celoškolních projektů (Vánoční strom, Zdravá škola), - realizace dalších třídních, oborových a ročníkových projektů, - vyšla 4 čísla školního časopisu Klimkováček, který žáci vydávají od roku 1995, Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 6

7 - devátým rokem se pro žáky II. stupně vydává školní časopis Klimix, vyšla 3 nová čísla, - škola vydala dva školní bulletiny (září 2013, červen 2014), - uskutečnily se 2 celoškolní sběrové akce starého papíru, výtěžek byl použit k humanitární podpoře projektů Adopce na dálku a adopce zvířete v ostravské ZOO, také k nákupu školních potřeb, - celoroční sběr víček z PET láhví, - škola má na léta opakovaně propůjčen Klubem ekologické výchovy titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně, - byla realizována přednáška s logopedkou pro rodiče žáků s vadami řeči, - byl realizován projekt Dalekohled, dětská neuroložka Zemánková cvičila s žáky s poruchami ADHD, prostřednictvím cviků působila na rozvoj mozkových center, - žáci II. a III. tříd absolvovali plavecký výcvik v rozsahu 20 lekcí v Plavecké škole v Ostravě Porubě, - žáci VII. tříd absolvovali v únoru pětidenní zimní lyžařský výcvik v RS Polanka, Písek u Jablunkova, - třídní učitelé pracují s žáky soustavně v průběhu celého školního roku formou třídnických chvilek, rozvíjejí sociální dovednosti žáků, - žáci VI. tříd se v září se svými třídními učiteli a pod vedením odborných lektorů Ekoinfo centra Ostrava účastnili výjezdního 3 denního adaptačního semináře ve středisku Bílá Holubice, Mokřinky za účelem vzniku a stmelení nového třídního kolektivu, - průběžné využívání a vyhodnocování schránky důvěry, - celoroční práce žákovského parlamentu (schůzky 1x / měs. I. st., 1x / 14 dnů II. st.). Děti se podílely na řízení školy. Samy sobě zorganizovaly mnoho zajímavých akcí celoroční sběr víček z PET láhví, sběr papíru, Bleší trh, Valentýnskou poštu, Adopci zvířete v ZOO, Mikulášskou nadílku aj. Jejich humanitární akce se zaměřovaly i na získání finančních prostředků potřebných na školné pro školou adoptovaného chlapce v africké Ghaně. Na pravidelných schůzkách se pokoušely hledat možnosti, jak zkvalitnit nejen školní prostředí, ale i samotný život školy, - třídní učitelé provedli podrobný sociologický průzkum třídy pomocí dotazníkového šetření B 3, - družební spolupráce se školami v polském Mikołówě a slovenské Ilavě, - družební návštěva pedagogického sboru ZŠ z Ilavy v rámci výměny zkušeností, - spolupráce školy se SRPŠ. Mezi společné akce tohoto školního roku se řadí Kuličkiáda, cyklovýlet, výlet pro nejúspěšnější žáky školy, předtaneční výchova aj., - průběžné zapojování žáků školy do školních, okrskových, okresních a krajských kol soutěží a olympiád, - práce s talentovanými žáky (příprava na olympiády, soutěže), - práce s méně nadanými žáky (doučování, individuální přístup), - příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky, - individuální péče věnována žákům s vývojovými poruchami učení, - zajišťování a organizování besed a přednášek pro žáky školy (městská knihovna, Centrum primární prevence Centrum nové naděje Frýdek - Místek, Eko-info centrum Ostrava, Úřad práce Ostrava, muzeum Klimkovice, Policie ČR aj.), - zajišťování a organizování divadelních, filmových, hudebních a dalších kulturních představení pro žáky, - spolupráce s organizacemi na území města ČSZCH, DTJ, HZS, CVČ Mozaika Klimkovice aj., - práce metodických orgánů zkvalitňování vzdělávacího procesu, - průběžná spolupráce učitelů I. a II. stupně, Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 7

8 - soustavné rozvíjení počítačové gramotnosti, využívání 2 počítačových učeben, práce s výukovými programy a interaktivními tabulemi; obě učebny i všechny počítače ve škole mají připojení na internet, - využívání keramické pece v době vyučování i v mimoškolní zájmové činnosti, - soustavné a cílené další vzdělávání pedagogických pracovníků, - využívání nových metod a forem práce ve výchovně vzdělávacím procesu, - průběžná práce na zkvalitňování estetického vzhledu školy, jejich vnitřních prostorů a jejího okolí, - respektování osobnosti žáka, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování jeho všestranné aktivity, - bohatá nabídka volnočasových aktivit pro žáky: škola zajišťuje 9 kroužků - 2 kroužky novinářské, 2 keramické, 2 kroužky míčových her, přírodovědný, pěvecký, kroužek mažoretek a 2 nepovinné předměty zdravotní tělesná výchova a náboženství, další organizace: TJ SOKOL házená, badminton, TJ Klimkovice kopaná, Snakes basketbal, SH tennis team tenisová škola, Atletická školka Vítkovice, CVČ Mozaika Klimkovice, - rozvíjení individuálních specifických zájmů žáků výukou ve volitelném předmětu na I. stupni (život ve společnosti) a ve 12 volitelných předmětech na II. stupni (informatika, konverzace v anglickém jazyce, netradiční sporty, literární seminář, matematická praktika, chemicko-biologická praktika, literárně-dramatický seminář, seminář z matematiky a českého jazyka, environmentální výchova, mediální výchova a seminář ze zeměpisu), - dodržování metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j / , - je věnována pozornost prevenci projevů rasismu, xenofobie a intolerance dle metodického pokynu MŠMT č. j / , - environmentální vzdělávání žáků se uskutečňuje dle školou zpracovaného programu EVVO, který využívá místních podmínek a je součástí koncepce školy. Řídí se metodickým pokynem MŠMT k zajišťování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. j / , - od 1. září 2013 nabyl účinnosti upravený RVP ZV, byl upraven ŠVP Tvořivá škola Klimkovice s platností od , - v rámci vyhodnocení výchovně vzdělávacího procesu ve škole k zjištění úrovně vědomostí - bylo použito SCIO testování žáků V. a IX. tříd, ke zjištění úrovně čtenářských dovedností byli testováni žáci 4. tříd stejnou společností, škola získala certifikát Pečujeme o vzdělávání, - uskutečnění společné schůzky rodičů dětí zapsaných do I. třídy, učitelek I. tříd a vedení školy, - uskutečnění schůzek pedagogů spádových škol v souvislosti s přestupem žáků do 6. tříd, - organizování školních výletů, - zajišťování pitného režimu a svačinek pro žáky školy. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZŠ, MŠ, ZUŠ, S PEDAGOGICKOU FAKULTOU: S jinými základními školami - spolupráce se spádovými školami společné metodické schůzky Se ZUŠ v Klimkovicích - společné organizování kulturních akcí školy, - využití koncertů a vystoupení ZUŠ ve vzdělávání žáků školy. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 8

9 S MŠ - spolupráce učitelek ZŠ a MŠ při zápisu žáků do I. tříd, - návštěva předškoláků v I. třídách ZŠ společná beseda s žáky I. tříd, prohlídka školy, - schůzka učitelek I. tříd a vedení školy s rodiči předškoláků, - konzultace učitelek MŠ a učitelek I. tříd, sledování začlenění dětí z MŠ do I. tříd ZŠ. S Ostravskou univerzitou a jinými univerzitami a středními školami - souvislou pedagogickou praxi jsme umožnili 1 studentce Ostravské university Ostrava, - několika studentům VŠ bylo umožněno provedení dotazníkového šetření pro diplomové práce. MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU: Počet učeben: 19 kmenových učeben 15 odborných učeben (z toho 2 tělocvičny) 3 učebny ŠD Další: - sportovní areál (fotbalové hřiště, házenkářské hřiště, běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký) - školní pozemek se skleníkem - naučná botanická stezka Charakteristika odborných učeben: - 2 tělocvičny, slouží i pro mimoškolní zájmovou Tv, - pracovní dílna, učebna pěstitelských prací a školní žákovská kuchyň - využíváno pro výuku praktických činností, - součástí dobře vybavené učebny fyziky a chemické laboratoře je učitelské počítačové pracoviště s interaktivní tabulí, dataprojektorem a videopřehrávačem, - pro výuku výchov využíváme samostatnou výtvarnou učebnu s keramickou pecí a samostatnou učebnu hudební výchovy, která je vybavena mobilním počítačovým pracovištěm s dataprojektorem, - k vybavení učebny přírodopisu náleží přírodopisné sbírky, modely lidského těla, videomikroskop a počítačové pracoviště s interaktivní tabulí, dataprojektorem a videopřehrávačem, - 2 jazykové učebny jsou vybaveny sluchátkovými soupravami, počítačovými pracovišti s interaktivními tabulemi s dataprojektory, - žákovská knihovna slouží jako odborná učebna literární výchovy a informační centrum, je vybavena knižním fondem a encyklopediemi, k výuce je používáno PC pracoviště s dataprojektorem, - dvě počítačové učebny, každá s připojením na internet s 1 učitelským pracovištěm a 24 žákovskými počítačovými pracovišti a dataprojektorem a výukovými programy jsou využívány k výuce informatiky a všech vzdělávacích oblastí, - odborná učebna společenskovědních předmětů je vybavena pomůckami pro výuku dějepisu a zeměpisu, interaktivní tabulí s dataprojektorem a videopřehrávačem, - všechny třídy I. stupně jsou vybaveny učitelskými počítačovými pracovišti s interaktivními tabulemi, dataprojektory a videopřehrávači, - všechny kmenové třídy druhého stupně jsou vybaveny počítačovým pracovištěm a dataprojektorem, Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 9

10 - průběžně jsou obnovovány a doplňovány pomůcky do jednotlivých kabinetů v závislosti na požadavcích vyučujících, nabídce a výši finančních prostředků, - 3 kabinety jsou vybaveny PC pracovištěm s tiskárnou a kopírkou pro potřeby pedagogických pracovníků, - internetové připojení je rozvedeno v celé školní budově. 2. Učební plán Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhala ve všech ročnících podle ŠVP - Tvořivá škola Klimkovice, č. j. ZSKL 351/ Údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků: I. stupeň 12 II. stupeň 14 Celkem 26 Bez kvalifikace, aprobace: I. st. 1 bez aprobace, 2 bez kvalifikace II. st. - Složení pedagogického sboru podle věku: do 20 let 0 od 21 - do 30 let 3 od 31 do 40 let 7 od 41 do 50 let 12 od 51 do 60 let 4 nad 60 let 0 Pohlaví: M Ž I. stupeň - 12 II. stupeň - 14 celkem - 26 Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 10

11 4. Údaje o přijímacím řízení V letošním školním roce ukončilo školní docházku 51 žáků devátých tříd. Převážná většina žáků 9. ročníku využila možnosti podat si 2 přihlášky ke studiu na střední škole, pouze 4 žáci odeslali 1 přihlášku. Přijímací zkoušky absolvovalo 32 žáků, 17 žáků bylo přijato bez přijímacího řízení, 2 žákyně se připravovaly k talentovým zkouškám. Příští školní rok bude 12 žáků studovat na gymnáziích, 26 žáků bylo přijato na střední školy nebo střední odborné školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, 11 žáků bylo přijato na odborná učiliště a jejich obory jsou ukončeny výučním listem, 2 žákyně budou studovat na středních uměleckých školách. Naprostá většina žáků bude studovat na školách v Ostravě, výjimkou je GMK v Bílovci, Střední škola potravinářství a služeb v Pardubicích nebo Střední škola Kostka s.r.o. ve Vsetíně. IX. A 24 žáků IX. B 27 žáků GYMNÁZIUM 7 žáků 5 žáků SŠ a SO 11 žáků 15 žáků OU 5 žáků 6 žáků UMĚLECKÉ ŠKOLY 1 žákyně 1 žákyně Z pátých tříd si podalo přihlášku na osmiletá gymnázia 8 žáků, odchází 6 žáků. Ze sedmého ročníku odchází na šestileté gymnázium 1 žákyně, jeden žák odchází na Přírodovědné gymnázium PRIGO. DALŠÍ ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ: - ve 3 odděleních ŠD 90 žáků - do I. tříd pro školní rok 2014/2015 zapsáno 55 žáků - z toho ve školním roce 2013/2014 odročena školní docházka 9 žáků - počet žáků s odročenou školní docházkou ve šk. roce 2014/ žáků 5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 se realizovalo dle Školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Klimkovice s podporou projektu Zdravá škola, dlouhodobého záměru školy v oblasti environmentální výchovy, v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, v oblasti prevence a řešení šikanování mezi žáky školy a dle platných metodických pokynů MŠMT. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 11

12 K nejdůležitějším úkolům vytýčeným pro tento školní rok náleželo: - respektování osobnosti dítěte, posilování jeho zdravého sebevědomí, podněcování všestranné aktivity, - rozvoj tvořivého myšlení žáků a logického uvažování potřebného k řešení problémů, - využívání účinné motivace a povzbuzování zájmu o školní práci, - vedení žáků ke spolupráci a všestranné komunikaci s důrazem na ohleduplnost a toleranci tak, aby každý žák, který bude opouštět základní školu, mohl dále rozvíjet své schopnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, - dosažení otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na vzájemné úctě a pocitu zodpovědnosti, - přispívání ke smysluplnému naplňování volného času dětí, - zajišťování účinné individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení, - zvyšování kvality práce učitelů a ovlivňování jejího růstu, - dodržování Úmluvy o právech dítěte, - systematické působení proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky, - důsledné uplatňování pokynů Ministerstva školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách, - zdokonalování řídící činnosti, zvyšování aktivního podílu pracovníků školy a žáků na řízení a plánování. Výsledky vzdělávání prověřeno SCIO testováním žáků Výsledky školy u žáků IX. tříd: v Čj průměrné (42% zúčastněných škol mělo lepší výsledky) v M průměrné (slabší průměr 46 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky) v Aj podprůměrné (38 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky) Výsledky odpovídají potencionálním možnostem žáků. Výsledky školy u žáků V. tříd: v Čj průměrné (84% zúčastněných škol mělo lepší výsledky) v M průměrné (slabší průměr 79 % zúčastněných škol mělo lepší výsledky) Výsledky odpovídají možnostem žáků, je přiměřeně využíván jejich potenciál. Výsledky školy v testování čtenářské gramotnosti. Žáci 4. tříd prověřovali schopnosti pracovat s různými texty. Informace budou využity v dalších strategiích učení. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 12

13 5.1. DOCHÁZKA ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Zamešk.hod. omluv. hod. neomluv. hod. zamešk. hod. poč. žáků poč. žáků celkem celkem na žáka. s 2. stup. s 3. stup. z chování z chování I.st , II. st , Celkem , ČLENĚNÍ PODLE TŘÍD, TABULKA PROSPĚCHU třída třídní učitel zkratka počet prospělo prospělo neprospělo z toho neklasifik. jména žáků s vyznam. opr.zk. I.A N. Bílská Bí I.B Š. Thibaud Thi II.A J. Hulová Hu II.B R. Ottová Ot III.A B. Gamonová Ga III.B K. Muczková Mu IV.A N. Danková Da IV.B H. Friedlová Fri V.A L. Kovařčíková Ko V.B J. Riess Rie Celkem I. st VI.A J. Sýkorová Sý VI.B S. Lichá Li VI.C J. Petrušková Pet VII.A R. Albrechtová Al VII.B A. Kamarádová Ka VIII.A J. Bravanská Bra VIII.B R. Nejezchlebová Nej IX.A Z. Nyklová Ny IX.B P. Řeháčková Ře Celkem II. st Celkem Další pedagogičtí pracovníci, kteří na škole působili (bez třídnictví): Martina Habustová (18,18 úvazku), Lucie Fabiánková ( 9,09 úvazku), Miroslava Hoňková, Kateřina Chrapková, Jana Glombová, Monika Richterová, Leona Řežábová, Hana Škutová, Helena Teichmannová (22,73 úvazku), Tereza Skřépková (83,00 úvazku). V průběhu školního roku na škole zastupovali po dobu nemocenské tito pedagogičtí pracovníci: Irena Peterková, Kateřina Sehnalová. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 13

14 5.3. VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ: Ve škole probíhala výuka anglického, německého a ruského jazyka, a to s následující hodinovou dotací: 1. roč. 1 hod./ týdně Aj (disponibilní časová dotace volitelný předmět) 2. roč. 1 hod./ týdně Aj (disponibilní časová dotace volitelný předmět) 3. roč. 3 hod./ týdně Aj 4. roč. 3 hod./ týdně Aj 5. roč. 3 hod./ týdně Aj 6. roč. 3 hod./ týdně Aj 1 hod./ týdně (konverzace v anglickém jazyce) 7. roč. 3 hod./ týdně Aj 2 hod./ týdně druhý cizí jazyk dle volby německý nebo ruský 8. roč. 3 hod./ týdn Aj 2 hod./ týdně druhý cizí jazyk dle volby německý nebo ruský 9. roč. 3 hod./ týdně Aj 2 hod./ týdně druhý cizí jazyk dle volby německý nebo ruský Výuka cizích jazyků na I. stupni byla zajištěna učiteli I. stupně. Výuka cizích jazyků na II. stupni byla zajištěna učiteli II. a I. stupně VÝUKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ A DRUHÉHO CIZÍHO JAZYKA (DISPONOBILNÍ ČASOVÁ DOTACE) V RÁMCI ŠVP TVOŘIVÁ ŠKOLA KLIMKOVICE Výuka byla organizována dle učebního plánu Tvořivá škola Klimkovice, žáci se vyučovali těmto předmětům: I. stupeň 1. ročník (3 h) 2 h Český jazyk a literatura (posílení čas. dotace Čj) 1 h Anglický jazyk 2. ročník (4 h) 2 h Český jazyk a literatura (posílení čas. dotace Čj) 1 h Anglický jazyk 1 h Matematika (posílení čas. dotace M) 3. ročník (3 h) 2 h Český jazyk a literatura (posílení čas. dotace Čj) 1 h Matematika (posílení čas. dotace M) Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 14

15 4. ročník (2 h) 1 h Vlastivěda (posílení čas. dotace Vl) 1 h Život ve společnosti volitelný předmět 5. ročník (2 h) 1 h Matematika (posílení čas. dotace M) 1 h Přírodověda (posílení čas. dotace Přv) II. stupeň 6. ročník (5 h) 1 h Český jazyk a literatura (posílení čas. dotace Čj) 1 h Konverzace v Aj 1 h Informatika (posílení čas. dotace Inf) 1 h Přírodopis (posílení čas. dotace Př) 1 h Netradiční sporty 7. ročník (6 h) 2 h Další cizí jazyk Nj, Rj 2 h Matematika (posílení čas. dotace M) 1 h Fyzika (posílení čas. dotace Fy) 1 h Literární seminář 8. ročník (6 h) 2 h Další cizí jazyk Nj, Rj 1 h Český jazyk a literatura (posílení čas. dotace Čj) 1 h Fyzika (posílení čas. dotace Fy) 1 h Matematická praktika 1 h Chemicko biologická praktika/ Literárně dramatický seminář 9. ročník (7 h) 2 h Další cizí jazyk Nj, Rj 1 h Informatika / pracovní výchova (posílení čas. dotace Inf a Pv) 1 h Seminář z matematiky / pohybové aktivity 1 h Seminář z českého jazyka / provoz domácnosti 1 h Environmentální výchova / mediální výchova 1 h Seminář ze zeměpisu 5.5. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Výuka byla organizována dle finančních a personálních možností školy a zájmu žáků. V tomto školním roce se vyučovalo těmto nepovinným předmětům: - zdravotní tělesná výchova 1hod/týdně - náboženství 1 hod/týdně 5.6. KROUŽKY Kroužky zajišťované školou: I. stupeň novinářský keramický 3 skupiny pěvecký mažoretky přírodovědný Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 15

16 II. stupeň novinářský míčové hry 2 skupiny Kroužky zajišťované dalšími organizacemi: TJ SOKOL házená, badminton TJ Klimkovice kopaná Snakes basketbal SH tennis team tenisová škola Atletická školka Vítkovice CVČ Mozaika Klimkovice Žáci se věnovali zájmovým aktivitám ve škole pod vedením pedagogů školy nebo jiných vedoucích. Žáci kroužek navštěvovali zpravidla 1 hodinu týdně. 6. Údaje o dalších aktivitách školy 6.1. HODNOCENÍ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Činnost výchovného poradce se řídila plánem práce výchovného poradenství, úkoly vedení školy a problémy, které byly řešeny během školního roku. Všichni pedagogičtí pracovníci dbali pokynů MŠ, týkající se práce s vývojovými poruchami učení (dále VPU): - Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - Vyhláška č.73/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č.147/2011 Sb.) o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - Vyhláška č.72/2005 Sb. (ve znění vyhláškyč.116/2011 Sb.) o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Oblast VPU U dětí, u kterých byly diagnostikovány vývojové poruchy učení, byla provedena pedagogicko-psychologická vyšetření, pravidelně byly prováděny kontroly platnosti vyšetření na pedagogicko psychologické poradně. Učitelé provádějící nápravu vývojových poruch učení pracovali se žáky dle doporučení PPP, ke své práci přistupovali zodpovědně, byla vypracována hodnocení nápravy VPU. V letošním školním roce jsme spolupracovali s PPP v Ostravě - Porubě. Spolupráce se jeví jako velmi dobrá, výchovná poradkyně se zúčastnila pracovních schůzek, které poradna pořádala. Všechna kontrolní vyšetření v letošním školním roce proběhla včas, dokonce jsou již teď realizována vyšetření, jejichž platnost končí V současné době je na škole 31 žáků s VPU, u kterých byl vypracován individuální vzdělávací plán (na 1. stupni se jedná o 12 žáků s VPU a IP), u tří žáků byl vypracován IVP na základě doporučení SPC (PAS, dysfázie, elektivní mutismus). Dalších 21 žáků měli diagnostikovány VPU, ale nebylo nutno vytvořit IP. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 16

17 Na začátku školního roku vždy realizujeme schůzku všech PP, kde jsou všichni seznámeni s dětmi, které mají jakákoli omezení v této oblasti. Pozornost zde také věnujeme dětem s poruchami chování, zdravotním znevýhodněním nebo motorickými poruchami. Profesní poradenství Důležitou součástí práce výchovných poradců je profesní orientace žáků. K úspěšnému umístění žáků byla zabezpečena beseda rodičů vycházejících žáků s výchovnými poradkyněmi a třídními učitelkami, která proběhla na začátku měsíce února v rámci profesního týdne, ve kterém bylo dále umožněno zástupcům SŠ, které projevily zájem, prezentovat svou SŠ. Ve druhém pololetí tohoto školního roku jsme navštívili se žáky osmých tříd IPS Úřadu práce v Ostravě, kde měli pracovníci připraven pro žáky tříhodinový program, ve kterém informovali žáky o možnostech dalšího studia i o současném stavu na trhu práce v našem regionu. Žáci si vyplnili zájmový test, se získanými informacemi dále žáci pracovali na internetu ve vyučovacím předmětu Pracovní výchova blok Svět práce. Toto rozvržení informačních besed se jeví optimální, ale v příštím školním roce je záměrem mírně pozměnit setkání s rodiči žáků devátých tříd posunout termín na později. Naše škola se také zapojila do projektu společnosti POE EDUCO Správná volba, základ úspěchu, kdy žáci osmých tříd byli testováni programem COMDI. Jedná se o profesní diagnostiku. Zjišťuje se nejen zájem žáka, ale i jeho schopnosti, dovednosti, profesní a studijní předpoklady. Každý žák dostal výsledky profesní diagnostik včetně doporučených oborů, kterým by se dále mohl věnovat. V příštím školním roce plánujeme stejným způsobem otestovat žáky současných sedmých tříd. Po ukončení projektu zvažujeme možnost nabídnout možnost tohoto testování případným dalším zájemcům. V rámci dalších aktivit se žáci osmých tříd zúčastnili exkurze ve Vítkovicích a s velkým úspěchem se také setkala akce Řemeslo má zlaté dno, kterou realizovaly SŠ a OU našeho kraje, kde se tyto prezentovaly pro žáky devátých tříd zajímavými aktivitami formou soutěží. Pro žáky IX. tříd byla zajištěna odborná literatura, která usnadňuje jejich budoucí volbu (SŠ a SOU okresu Ostrava, Atlasy školství Moravskoslezského kraje). V přijímacím řízení byli naši žáci poměrně úspěšní. Z pátých tříd bylo přijato na osmiletá gymnázia 6 žáků, dva žáci 7. ročníku byli přijati na šestiletá gymnázia. Z 51 žáků devátých tříd bylo 11 přijato na učební obory, které jsou ukončeny výučním listem, 26 žáků pak bylo přijato na různé typy středních škol, které jsou ukončeny maturitou, 12 žáků bylo přijato na gymnázia a 2 žákyně na uměleckou školu. Při řešení výchovných problémů se výchovná poradkyně účastnila jednání výchovných komisí, které se tento rok týkaly především výchovných problémů. Ze všech výchovných komisí je vyhotoven zápis, který je založen u výchovné poradkyně. Některé případy byly řešeny individuálním pohovorem. Výrazněji jsme v toto školním roce spolupracovali s OSPOD Ostrava, jeden případ jsme předali Policii ČR, tento je dále v jednání. Při řešení problémů výchovná poradkyně těsně spolupracuje s třídními učiteli, s vedením školy, rodiči i správními zaměstnanci. Vypracovala: Mgr. Hana Škutová, výchovná poradkyně Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 17

18 6.2. HODNOCENÍ PRÁCE PROTIDROGOVÉHO PREVENTISTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na začátku školního roku 2013/2014 byl vypracován Minimální preventivní program, který je zaměřen na daný školní rok. Cílem prevence je zkvalitnění práce třídního učitele, naučit se zacházet s emocemi dětí, rozvíjet jejich schopnost odolat společensky negativním jevům, všestranně se zaměřit na prevenci negativních jevů, monitorovat situaci. Pozitivně působit na žáky i při mimoškolních činnostech, upevňovat a dodržovat zásady zdravého životního stylu, rozvíjet sociální dovednosti a vzájemnou důvěru učitel žák. Nosným celoškolním projektem je Zdravá škola a projektové vyučování. Spolupráce s vedením školy a s pedagogickými pracovníky: Vedení školy zabezpečilo zahrnutí prevence do všech činností školy. Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni se základními požadavky znalostí a dovedností dětí jednotlivých věkových skupin z oblasti prevence negativních jevů, plnili v rámci svých kompetencí a možností všechny body stanovené PP ve všech oblastech výchovně vzdělávacího procesu. Vedení školy v plné míře podporovalo možnosti dalšího vzdělávání během celého školního roku. Všichni třídní učitelé cíleně působili na rozvoj sociálních dovedností dětí prostřednictvím různých motivačních her a dotazníků (aktivní naslouchání, komunikace, kooperace, empatie, soutěžení, řešení konfliktů ), na základě dotazníků B-3 provedli sociometrické šetření, které podrobně popisuje situaci v třídním kolektivu. Realizace na úrovni žáků: Žáci 6. ročníku se na začátku školního roku zúčastnili motivačního kurzu, který zorganizovala EICO Ostrava, všechny adaptační pobyty se snažily o prvotní stmelení třídních kolektivů a předcházení negativních jevů v následujících letech. Pro žáky II. stupně byl realizován Den prevence, na kterém se podílelo občanské sdružení Centrum nové naděje Frýdek - Místek. V rámci vzdělávacího procesu byli žáci seznámeni s problematikou negativních jevů (hodiny Rv, Ov, tematicky v jednotlivých předmětech). Žáci měli možnost během celého školního roku navštěvovat různé kroužky a nepovinné předměty. Žáci 4. a 5. ročníku měli vzdělávací program s panem Veličkou na téma vztahy ve třídě. Žáci 9. očníku měli besedu s Policií ČR o právním povědomí a další besedu - Škola osobního života s paní doktorkou Friedrichovou. Další aktivity Schránka důvěry na naší škole byla v tomto školním roce využívána minimálně. Žáci nemají problém svěřit své podněty a sdělit nám své požadavky. Připomínky žáků řeší výchovný poradce ve spolupráci s vyučujícími a vedením školy. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 18

19 Dobře fungoval žákovský parlament, jehož činnost koordinovala a řídila paní ředitelka. Žáci se mohli vyjádřit k chodu školy a zorganizovali spoustu aktivit pro ostatní spolužáky. Vzdělávání: Metodik prevence se účastnil vzdělávacích programů, které byly nabízeny školním metodikům prevence, připravil pro žáky II. stupně projektový den Den prevence. Školní metodik prevence se také podílel na přípravě článku o tomto projektovém dni. Efektivita a závěr Na naší škole se ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky působíme na budování správných postojů žáků k problematice negativních jevů. Třídní učitelé se působí na stmelování třídních kolektivů a budování zdravých vztahů nejen mezi žáky, ale také mezi žáky a učiteli. Žáci jsou seznamováni s možným ohrožením svého zdraví, se zákazem kouření, užíváním návykových látek a pití alkoholických nápojů během školního vyučování a akcí pořádaných školou. Jsou poučeni o nevhodnosti takového počínání i mimo školu. Jsou seznámeni s aspektem trestního postihu rodičů nebo osob, které by jim tyto věci umožnily. Práce s žáky je přiměřená a plní svou funkci. V průběhu školního roku jsme v jedné třídě řešili problémové chování žáků, vše jsme konzultovali s odborníkem na řešení šikany a ve třídě probíhal intervenční program. Poté se situace uklidnila. Rodiče byli o situaci ve třídě informováni. V průběhu preventivního programu se v jedné V. třídě projevila počínající šikana, opět probíhal navazující intervenční program, rodiče byli informováni a situace ve třídě se zklidnila. Mezi dvěma žáky IX. třídy došlo k hrubému porušení školního řádu sex na toaletách v prostorách školy, situaci řešila Policie ČR. Vypracovala: Mgr. Jana Glombová, protidrogovýpreventista 6.3. HODNOCENÍ ICT PLÁNU ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vzdělávání pracovníků - pracovníci se vzdělávali na seminářích s ICT tematikou (využití ICT ve výuce a pro komunikaci, efektivní zapojení interaktivní tabule do výuky, rizika pohybu dětí na internetu, kurz Moderní lektoři) Infrastruktura - škola se podílela na financování ICT 7 % z rozpočtu školy - zakoupen: - hardware v hodnotě Kč 10 počítačových sestav, 4 dataprojektory (byly dovybaveny kmenové třídy na 2. stupni), vizualizér do učebny fyziky - software v hodnotě Kč (licence Office 2013, licence Windows 7, výukové programy, Bakaláři, antivirové programy) Veškeré programové vybavení bylo používáno v souladu s autorským zákonem a licenčními ujednáními. Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 19

20 Úkoly pro příští rok - pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků - prezentace školy na školním webu, zpracovávání informací o činnosti školy do místního zpravodaje, školních časopisů, výroba propagačních materiálů - správa a údržba webových stránek školy - rozšíření webových aplikací pro komunikaci učitel žáci rodiče - sledování nabídek a nákup popř. aktualizace výukových programů a interaktivních učebnic - tvorba a využívání digitálních učebních materiálů ve výuce, využívání digitálních učebních materiálů publikovaných na metodických portálech - modernizace, údržba a rozšíření školní sítě dle finančních možností - rozšíření PC pracovišť pro pedagogické pracovníky Vypracovala: Mgr. Renáta Nejezchlebová, koordinátor ICT 6.4. HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO PROGRAMU EVVO VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 V tomto školním roce byl zpracován nový podrobný roční plán EVVO, který navazuje na dlouhodobý plán EVVO a zahrnuje metodický pokyn 2008/č.j / platný od Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy, a osvěty (EVVO) a RVP ZV, průřezové téma environmentální výchovy v ŠVP Tvořivá škola Klimkovice. Cílem letošního roku bylo začlenění ekologických zřetelů do jednotlivých vyučovacích předmětů a aktivit školy, vytvoření integrujících celků učiva zaměřených na vztah a životní prostředí, ekologizaci provozu a fungování školy jako celku. Školní program EVVO v letošním školním roce pokračoval v započatých programech, plánech a aktivitách z předchozích let. V 9. ročníku realizujeme předmět environmentální výchova ( ŠVP Tvořivá škola Klimkovice). Přes praktické dovednosti pedagogové školy utvářeli a zušlechťovali environmentální cítění dětí. Projektový den k Vánočnímu stromu umožňoval žákům si prakticky vyzkoušet techniku tradičních lidových řemesel pečení a zdobení perníčků, keramika, práce se dřevem, květinové vazby, práce s drátem a papírem. Velikonoční zvyky byly prezentovány soutěžní výstavkou kraslic a jarních vazeb. Tvorba prostorových modelů dětských hřišť (6. ročník) a zahrad (8. ročník) byly praktickou ukázkou, jak lze zatraktivnit výuku a realizaci udržitelného rozvoje. K posílení environmentální výchovy přispěly i ostatní projektové dny (Branný den, Den zdraví, Den prevence). Letos jsme oslavili Den Země celoškolním projektovým dnem na téma Den Země aneb Místo, kde žijeme. Žáci ročníku poznávali naší obec, životní styl, dopravu, změny v krajině, význam vody a její ochranu, vztah člověka k životnímu prostředí. Vytvořili nápadité výstupy ze svých úkolů. Žáci ročníku získávali poznatky o Výroční zpráva 2013/2014 Stránka 20

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více